"FLAGG och HEDERS 2008"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""FLAGG och HEDERS 2008""

Transkript

1 Riksförbundet Sid 1 (8) 1 Allmänt "FLAGG och HEDERS 2008" (Anvisningar för vad avser hedersbevisningar, traditioner och ordning vid sammankomster m.m.) Dessa anvisningar har med början 1994 ställts samman ur på Riksförbundet Flottans Mäns kansli tillgängligt underlag i form av brev, PM, anteckningar m.m.. De har under åren successivt justerats och kompletterats med anledning av erhållna erfarenheter och inkomna synpunkter. Anvisningarna är avsedda dels som rättesnöre för utdelande av hedersbevisningar, dels som riktlinjer för ordningen vid olika slag av sammankomster. Här åsyftas såväl mötesverksamhet och fester som när en mer officiell prägel förväntas (vid paradering, begravningsakter m.fl. tillfällen). Anvisningarna må av lokalförening kompletteras med av dem själva utvecklade och vårdade egna traditioner. Det är angeläget och tacksamt att förslag till ändringar, kompletteringar eller andra synpunkter meddelas kansliet så att Flagg och Heders är ett levande och användbart dokument. Om tveksamhet skulle råda om tillämpning eller tolkning av innehållet - fråga riksförbundets styrelse! 2 Utmärkelser och hederstecken 2.1 Hedersledamöter Riksförbundets styrelse äger "kalla" hedersledamot (även på förslag av lokalförening eller enskild medlem). Styrelse i lokalförening äger kalla hedersledamot i egen förening. Kallande av hedersledamot skall tillämpas restriktivt. 2.2 Utmärkelsetecken Hedersbevisning i form av medalj, plakett eller annat tecken kan delas ut till såväl medlem som annan förtjänt person. Medlem är den person som redovisas i lokalförenings medlemsförteckning. Förslag till sådan hedersbevisning lämnas normalt av lokalförenings styrelse eller enskild medlem till riksförbundets styrelse. Ett särskilt utskott inom förbundsstyrelsen (se anvisningar för "Hedersutskottet" i bilaga C), bereder inkomna förslag åt förbundsstyrelsen, som beslutar om eventuell utdelning. Beslut om utdelning av FM Hederstecken och FM Damtecken (avser dam som uppfyller kraven för utmärkelse men som ej är medlem) kan också fattas direkt av lokalförenings styrelse. De hedersbevisningar, som riksförbundets styrelse enligt ovan kan "besluta" om (alt. föreslå) utdelning av, består av här (vad gäller medaljer i fallande rangordning) upptagna utmärkelser, hederstecken och övriga tecken: FM Hedersankare SMKR Förtjänsttecken i guld FM Ankarmedalj i guld, För dam som icke är medlem monterad med "rosett" SMKR Förtjänsttecken i silver FM Ankarmedalj i silver, För dam som icke är medlem monterad med "rosett" SMKR Guldplakett SMKR Silverplakett SMKR Bronsplakett FM Hederstecken FM Damtecken FM Veterantecken

2 Riksförbundet Sid 2 (8) Utdrag ur stadgar för FM utmärkelsetecken resp. utdrag ur SMKR motsvarande bestämmelser återfinns i bilaga A. I bilagan redovisas villkor för utdelning, hur förslag väcks/lämnas, hur beslut tas samt för redovisning och kostnader. 3 Klädsel 3.1 Bärande av dräkt Den "officiella" föreningsdräkten för FLOTTANS MÄN är frivillig. Den anskaffas alltså individuellt och till valda delar efter vars och ens önskemål. Dräkten får och skall ej betraktas som en uniform. Det är alltid bättre att komma i annan klädsel än att utebli från sammankomst. Praxis har blivit att medlemmar vid olika evenemang normalt bär klädsel, som här beskrivs: Svart eller mörkblå kavaj (s.k. "klubblazer") med s blazermärke monterat på vänstra sidan av bröstet, gärna på en förekommande bröstficka. Vit skjorta med slips, helst vår egen mörkblå, men även en annan diskret slips kan användas. Grå byxor, som särskilt vid solenna tillfällen bör vara i en mörk nyans. Svarta skor och diskreta strumpor. Skärmmössa med käkrem av "guld" samt vårt eget mössmärke. Skärmmössan monteras med svart kapell under tiden 1 oktober till 29 april, samt med vitt kapell under resterande tid av året. Skärmmössa skall bäras av flaggvakt, i övriga fall enligt eget omdöme. Ett alternativ till skärmmössan är vår egen basebollmössa. 3.2 Bärande av medaljer och andra utmärkelsetecken FM klubbnål resp. FM Hederstecken bärs på vänstra kavajslaget. Ett utmärkelsetecken, som skall bäras på bröstet i tecknets band, bärs på bröstets vänstra sida. Bandet monteras på ett spänne eller med en (säkerhets-) nål. Bandet skall normalt ha en längd av 4,5 cm. På kavajen fästs ett utmärkelsetecken med bandets övre raka del 6-8 cm rakt nedanför spetsen på vänstra kavajslaget och intill detsamma. Högst fyra utmärkelsetecken bärs bredvid varandra. De placeras så att bandens överkant kommer i rak linje med varandra. Bandens längd kan variera. Fler än fyra utmärkelsetecken placeras på motsvarande sätt, något förskjutna, liggande på varandra, med den förnämsta överst och till höger (från bäraren sett). Endast en rad bör bäras. Band (släpspännen) för utmärkelsetecken bärs på vänstra sidan av bröstet. Bandet sätts på ett c:a 35 mm brett och mm högt metallspänne eller sys fast på kavajen med en bredd och höjd, som motsvarar spännets. Högst fyra band bärs i bredd. Vid fler än fyra utmärkelsetecken bärs banden i nya rader under varandra. Om flera utmärkelsetecken samtidigt bärs på bröstet, placeras de i följande ordning från höger räknat (från bäraren sett): - statliga ordenstecken och medaljer - förtjänstmedaljer (-tecken) - utmärkelsetecken i övrigt - utländska och internationella utmärkelsetecken (placeras inbördes i bokstavsordning från höger räknat) (Dock bör man undvika att "blanda"/samtidigt bära föreningsmärken och officiella utmärkelser)

3 Riksförbundet Sid 3 (8) 4 Flaggvakt Flaggvakt utses av aktuell lokalförening. Minst två flaggförare (en 1.flaggförare och en avbytare - 2.flaggförare) skall avdelas till varje flagga. Flaggvakt bär ovan angiven "normal klädsel" (med skärmmössa) som kompletteras med vita handskar eller vantar. Flaggvakt skall vara prydlig och välövad; den utgör en symbol för FLOTTANS MÄN. Uppgifterna som flaggförare och flaggvakt är hedersuppdrag. Flaggvakt kan medverka vid olika s sammankomster såväl inom- som utomhus, samt vid avliden medlems begravning. 5 Förande av flagga 5.1 Allmänt Vid flaggplacering rör man sig med begreppen "heraldisk höger" resp. "heraldisk vänster". Detta innebär att om man vänder sig med ryggen mot den plats eller det föremål, som skall flaggprydas, så har man heraldisk höger på sin högra sida och heraldisk vänster på sin vänstra sida. Den svenska flaggan förs (hissas) alltid på heraldisk höger sida och föreningsflagga på heraldisk vänster sida. Undantag må ske vid inmarsch i lokal/kyrka så att "korsning" av uppmarschväg undviks, när flaggorna sedan skall placeras vid podiet/ altaret. Vid flaggning från flera stänger i rad med enbart nordiska länders flaggor, placeras flaggorna i svensk alfabetisk bokstavsföljd från heraldisk vänster till höger. Vid "internationell" flaggning från flera stänger placeras flaggorna i fransk alfabetisk bokstavsföljd från heraldisk vänster till höger, varvid den svenska flaggan ingår på sin plats i bokstavsföljden. Kompletterande, mer detaljerade anvisningar för flaggas (även föreningsflaggas) handhavande ges nedan under respektive begivenhet. Observera att i våra egna anvisningar används genomgående flagga i stället för fana, allt enligt flottans tradition. Ceremoniel m.m. är dock i överensstämmelse med vad som anges i bilaga B. 5.2 Sammankomst inomhus Flagga används vid riksförbundets årsmöte och i övrigt enligt förbundsstyrelsens beslut/medgivande. Mötet öppnas med "Parad för flaggan", som tillgår enligt följande: Ordföranden kommenderar (låter blåsa): "Givakt!" - "Parad för flaggan!" Flaggvakten marscherar in och tar plats på anvisad (förutbestämd) plats på podiet (motsvarande), där den står kvar under förhandlingarna. Ordföranden kommenderar (låter blåsa) "Fortsätt!". Efter förhandlingarna upprepas ceremonielet, varvid flaggvakten marscherar ut ur lokalen. Är musik närvarande spelar den flottans paradmarsch under in- resp. utmarschen. Vid väntat långvariga möten/förhandlingar, är det lämpligt att flaggorna "planteras" i flaggställ.

4 Riksförbundet Sid 4 (8) 5.3 Sammankomst utomhus Det är angeläget att vid sammankomster deltagande lokalföreningar tar med sina resp. flaggor. Vid flaggans hissande kl 0800 (0900) vid riksårsmöten eller andra tillfällen, sker uppställning med deltagande lokalföreningars flaggor framför fronten. I allmänhet blottas och troppas flagga utan ceremonier och om möjligt utom synhåll från ceremoniplatsen. 6 Särskilda anvisningar vid andakter Anvisningarna följer Flottans ceremonireglemente som innebär: 6.1 Korum Korum kan avhållas bl a efter och i anslutning till flagghissning. Andakten leds av någon vidtalad präst, gärna en av lokalföreningarnas kaplaner och i för andaktsformen föreskriven ordning. Enligt tradition sjungs först de två första verserna ur psalmen "Vår Gud är oss en väldig borg". Riksordföranden (eller i förekommande fall lokalförenings ordförande) utsäger krigsmannabönen, vilken besvaras av församlingen. Andakten avslutas med nationalsången. 6.2 Jordfästning / begravningsgudstjänst Då en avliden medlems anhöriga (ev. efter förfrågan från ) så önskar, deltar flaggvakt i akten. Flaggvakt bär mössa och vita handskar/vantar. 1.flaggföraren står i god tid (minst fem minuter) före andaktens början uppställd vid kistans huvudända med flaggan tagen "till manöver" (se nedan) och i heraldiskt korrekt ordning. 2.flaggföraren sitter i kyrkan med avtagen mössa och i närheten av 1.flaggföraren. Begreppet "till manöver" eller till lediga innebär att flagga stöds med stången mot golvet framför högra resp. vänstra foten och hålls med rak arm av högra resp. vänstra handen snett framåt i nästan lodrät ställning. Den lediga handen hålls på ryggen. När avbyte av någon anledning önskas, förs den lediga handen ned längs låret, varvid avbytaren med påtagen mössa från sin anvisade sittplats sakta går fram och bakifrån tar över flaggan. Den avbytte intar i sin tur sakta anvisad sittplats och tar av mössan. Flaggförare bör stå så stilla som möjligt och med blicken rakt fram. Varje gång församlingen enligt gudstjänstordningen reser sig, (när de närmast anhöriga anländer, vid de tre skovlarna mull, när de anhöriga framför sin "sista hälsning" samt när de lämnar kyrkorummet,) tas flagga "till givakt". Om/när kistan bärs ut vid jordbegravning (eller vid gravsättning) går flaggvakten först (i täten) till graven, där i förväg rekognoscerad, lämplig plats intas. När kistan sänks, tas flagga "till parad" / till hälsning. Efter begravningsaktens slut troppas flagga i sakristia eller vapenhus/förstuga och ej i allmänhetens närvaro. I bilaga D presenteras den ordning som skall tillämpas.

5 Riksförbundet Sid 5 (8) Riksförbundet Bilaga A till Flagg och Heders 08 Sid 1 (1) Bilaga A Bestämmelser för s utmärkelsetecken (motsv) 1: Villkor för utdelning FM Hedersankare utdelas för flerårig avsevärd insats till fromma för verksamheten inom FLOTTANS MÄN och/eller för gagnande verksamhet i samarbete mellan de nordiska marina kamratföreningarna. Hedersankaret kan även utdelas till svensk man eller kvinna, som utfört en synnerligen framstående gärning för eller i flottan (marinen). FM Ankarmedalj i Guld utdelas för fleråriga insatser till fromma för verksamheten inom FLOTTANS MÄN i lokalförening eller inom riksverksamheten (t ex mångårigt styrelsearbete och/eller på annan betungande position). FM Ankarmedalj i guld kan även utdelas till svensk man eller kvinna, som utfört en synnerligen framstående gärning för eller i flottan (marinen). FM Ankarmedalj i Silver utdelas för fleråriga insatser till fromma för verksamheten inom FLOTTANS MÄN i lokalförening eller inom riksverksamheten i likhet med vad som gäller för FM Ankarmedalj i guld men i något mindre omfattning (t. ex. färre antal år i betungande position). FM Ankarmedalj i silver kan även för ovan angivna insatser utdelas till kvinna i till knuten damklubb. FM Vapensköld utdelas till militär kamratförening eller liknande organisation liksom också till myndighet, som fört kamratföreningstanken framåt resp genom värdskap eller liknande gärning underlättat/stöttat FLOTTANS MÄNs verksamhet inom eller utom landet. FM Vapensköld utdelas inte (normalt inte) till person. FM Hederstecken utdelas för fleråriga insatser inom riksförbundets resp lokalförenings styrelse samt till kamrater, som länge och troget (aktivt) deltagit i föreningslivet eller som på annat sätt stöttat FM:s verksamhet och syften. Hederstecknet kan även tilldelas förtjänta medlemmar inom de övriga nordiska marina kamratföreningarna samt i vissa fall förtjänta medlemmar i övriga svenska militära kamratföreningar. Ordförande i lokalförening tilldelas regelmässigt hederstecknet (om så ej tidigare skett) vid tillträde av befattningen. FM Damtecken utdelas till dam ej är medlem men som enskilt eller i grupparbete stöttat FM:s verksamhet och syften. -- o o o - - FM Veterantecken (obs! - ska ej betraktas som utmärkelsetecken) utdelas till medlem, som länge och troget deltagit i föreningslivet. Lokalförening äger viss frihet att ange vilken tid, som skall kvalificera till tecknet. Som norm kan ansättas år (dock lägst 12 år i det fall särskilt angelägna skäl kan åberopas). 2. Förslag och beslut om utdelning Förslag om utdelning av Hedersankare, Ankarmedalj och Vapensköld väcks inom riksförbundets styrelse eller inom lokalförening. Motiverat förslag tillställs riksförbundets styrelse, som i ett särskilt utskott (hedersbevisningsutskottet) bereder inlämnade förslag före beslut om utdelning. Förslag om utdelning av Hederstecken och Damtecken väcks inom riksförbundets styrelse eller inom lokalförening.. Beslut om utdelning fattas av riksförbundets eller vederbörande lokalförenings styrelse. Beslut om utdelning av Veterantecken fattas av vederbörande lokalförenings styrelse.

6 Riksförbundet Sid 6 (8) RIKSFÖRBUNDET Bilaga B till Flagg och Heders 08 Sid 1 (1) Bilaga B 1. Föreningsflaggor En sammanställd beskrivning av fyra lokalföreningars föreningsflaggor. Se beskrivningen som en vägledning för den lokalförening som tänker skaffa sig en egen flagga. Den förening som avser skaffa egen flagga skall ta kontakt med kansliet. Insänt material (särskilt från Göteborg) ger ett mycket detaljerat underlag. Data Härnösand Karlskrona Göteborg Varberg material bomullstyg bomullstyg bomullstyg bomullstyg längd i liket 93 cm 117 cm 117 cm 123 cm längd från lik till flik 150 cm 165 cm 150 cm 200 cm grundfärg blå botten blå botten blå botten (PMS 301) blå botten I övre/inre hörn Härnösands stads heraldiska vapen (en svart bäver på vit botten) Karlskrona stads heraldiska vapen (applicerat) Göteborgs stads heraldiska vapen (broderat med guldtråd) Varbergs stads heraldiska vapen I flaggans mitt Stockankare med Bokstäverna FM på ömse sidor om läggen (guldgul färg) Stockankare med Bokstäverna FM på ömse sidor om läggen (guldgul färg) (applicerat) Stockankare med Bokstäverna FM på ömse sidor om läggen (broderat med guldtråd) (guldgul färg/ PMS 109) (detaljerad måttskiss finns) Stockankare med Bokstäverna FM på ömse sidor om läggen (guldgul färg) Montering på tvådelad stång (färg?) på tvådelad vit stång total längd 300 cm på stång med på flaggan påsydda 7 st kraftiga hällor "topptecken" förgyllt stockankare omfattat med förgylld ring lökformad gul knopp förgyllt stockankare ( 3 mm tjock mässingsplåt ) bärsele i läder i läder i läder fodral segelduk grovt bomullstyg segelduk 2. Anvisningar för flaggas handhavande Nedan givna anvisningar är kopierade ur en broschyr, som pruducerats av STIFTELSEN SVERIGES NATIONALDAG OCH SVENSKA FLAGGANS DAG. Anvisningarna skall ses som ett komplement till avsnittet 5.

7 Riksförbundet Sid 7 (8) Flottans Riksförbundet Män Bilaga C till Flagg och Heders 08 Sid 1 (1) Bilaga C Anvisningar för Hedersbevisningsutskottet (Heders-utskottet) Sammansättning och arbete 1. Uppgift, sammansättning och ställning Heders-utskottet ska inom riksförbundets styrelse självständigt bereda frågor rörande utdelning av för förekommande hedersutmärkelser. Beredningen ska utmynna i ett inför förbundsstyrelsen redovisat färdigt och motiverat förslag till utdelning. Heders-utskottet, som utses (företrädesvis inom förbundsstyrelsen) vid verksamhetsårets andra styrelsemöte, ska bestå av fyra ledamöter representerande respektive region N, M, S och V. En av dessa ledamöter utses att vara sammanhållande för Heders-utskottets arbete. Kanslichefen ska biträda Heders-utskottet i dess arbete, samt hålla en aktuell förteckning (register) över vem, som när erhållit utmärkelse (valör och tidpunkt). 2. Arbete Bestämmelser för s utmärkelsetecken (jämväl SMKR förläningar) framgår av Flagg & Heders pkt 2.2 samt bilaga A. Heders-utskottets arbete bedrivs normalt i en årlig rytm med förslag till beslut i förbundsstyrelsen senast den 1 december (årets sista förbundsstyrelsemöte). För SMKR förläningar gäller tidpunkten den 15 september. Förslag till utmärkelse ska vara skriftliga och innehålla en utförlig motivering med beskrivning av tilltänkt mottagares insatser för FLOTTANS MÄN, årtal för ev uppdrag inom lokalförening m m, uppgift om vilka utmärkelser vederbörande ev tidigare erhållit samt övrig information som kan vara relevant i sammanhanget. Sedan tidigare inom tillämpade krav för att erhålla en utmärkelse är inte ovillkorliga, men ska utgöra normerande riktvärde för Heders-utskottets beredningsarbete. Sålunda ska: Hedersankare delas ut 1-2 st / år Ankarmedalj delas ut st / år (Fördelningen av dessa viktas 1/3 guld, 2/3 silver) Till förbundsstyrelsen inkomna förslag, som i arbetet ej har kunnat godkännas/tillstyrkas, meddelas av kanslichefen till berörd lokalförening, ev med en uppmaning att återkomma ett senare år med relevant motivering. 3. Tider för förslagställare Enligt ovan motiverade och skriftliga förslag till hedersbevisningar med FM eller SMKR utmärkelser (jfr Flagg och Heders pkt 2.2) ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 september året före avsedd utdelning.

8 Riksförbundet Sid 8 (8) Förslag till rutiner vid ceremoniell (stor) jordbegravning Bilaga D Kistan är klädd med örlogsflagga och ev. mössa och sabel. Om bårtäcke används kläds kistan ej med örlogsflagga. Fyra personer deltar varav två bär svensk flagga resp. föreningsflagga. Flaggvakten står placerad vid huvudändan av kistan. Föreningsflaggan placeras till vänster och den svenska flaggan till höger. Reserv Svensk flagga H-ände H-ände Mössa Mössa Sabel Sabel Reserv Föreningsflagga Flaggvakten står uppställd enl. ovanstående figur med flaggorna i pilarnas riktning. "Hälsning" innebär att flaggorna sänks i horisontalläge. Givakt innebär att flaggorna hålls i ca 45 graders vinkel framåt. Lediga innebär att flaggorna placeras på golvet. Föreningsflaggan lutas åt vänster och den svenska flaggan åt höger. Ceremonin börjar med kyrkringning då de närmast anhöriga inträder tillsammans med prästen. Flaggvakten intar givakt. När de anhöriga har satt sig intar flaggvakten lediga. Vid själva jordfästningsakten ( av jord är Du kommen osv. ) gör flaggvakten hälsning. Jord eller blommor får ej läggas på flaggan! I stället för jord använder prästen symbolik. Härefter intar flaggvakten givakt och står i givakt till dess avplockning av mössa och sabel samt flaggvikning enl. bestämmelser genomförts av de två reserverna. Reserverna återgår till sina platser och flaggvakten intar lediga. Under församlingens defilering intar flaggvakten givakt så länge de närmast anhöriga passerar kistan. Under menighetens defilering intar flaggvakten lediga. När ceremonin är helt avslutad inträder bärarlaget och tar plats runt kistan. Flaggvakten ställer sig framför kistan och anträder utmarschen. Flaggvakten gör halt omedelbart utanför kyrkan under hälsning med flaggorna om kistan skall transporteras vidare. Eljest fortsätter flaggvakten i täten ut till graven och ställer sig där vid huvudändan. Vid kistans sänkande i graven gör flaggvakten hälsning. Flaggvakten gör sedan avtropp. Präst och begravningsentreprenör bör informeras och övning genomföras inför ceremonin. Ovanstående gäller för (stor) jordbegravning. Vid liten begravning gäller ovanstående i tillämpliga delar utom flaggvikning. Efter defileringen gör flaggvakten en sista hälsning, varefter flaggorma troppas.

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG VOLLEYBOLL 2014 KLAS HEJDENBERG Domarboken 2014 är reviderad enligt Regelboken 2013. Foton och bilder: Klas Hejdenberg, FIVB, Base Sport. Synpunkter mottages tacksamt! Maila till klas@hejdenberg.se 2 DOMARBOKEN

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun.

Stadgar. för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun. Stadgar för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun. Bildad den 10 februari 1929. Stadgarna beslutade vid extra årsmöte 2006-11-09 Innehållsförteckning Idrottsrörelsens

Läs mer

STADGAR OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SVENSKA SIMFÖRBUNDET AVSNITT A STADGAR GRUNDLÄGGANDE OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 101 SIMFÖRBUNDET Svenska Simförbundet (SSF) är specialidrottsförbund för all svensk simidrott.

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

SHIF/SPK SIMREGLER 2010

SHIF/SPK SIMREGLER 2010 SHIF SIMREGLER SIMKOMMITTÈN Juni 2010 SHIF/SPK SIMREGLER 2010 SVENSKA HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDET/SPKs SIMREGLER BASERADE PÅ IPC SWIMMING RULES FEBRUARY 2010 FINA REGLER 2009-2013 SVENSKA SIMFÖRBUNDETS STADGAR

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Underbilaga 1:2 b Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Juni 2010 Normalstadgar för Pistolskytteförening är att se som ett ramverk avsett att underlätta främst

Läs mer

Handbok om kyrkovalet 2005

Handbok om kyrkovalet 2005 Handbok om kyrkovalet 2005 Den 18 september 2005 är det åter dags för val i Svenska kyrkan, det andra i egen regi. Sedan valet 2001 har en hel del regler och bestämmelser ändrats och nya tillkommit. Det

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Spelregler Volleyboll 2001 2004 2001-2004 2001-02-16 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET

Spelregler Volleyboll 2001 2004 2001-2004 2001-02-16 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET 2001-2004 2001-02-16 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET INNEHÅLL BESKRIVNING AV SPELET DEL I SPELET KAPITEL ETT ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING 1. SPELOMRÅDE 1.1 MÅTT 1.2 SPELYTAN 1.3 PLANENS LINJER 1.4 OMRÅDEN 1.5

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Riktlinjer för flaggning

Riktlinjer för flaggning Riktlinjer för flaggning I Umeå tätort finns för närvarande cirka 150 flaggstänger som kommunen ansvarar för. Riktlinjer som presenteras i detta dokument gäller inte för de flaggstänger som finns vid kommunens

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer