"FLAGG och HEDERS 2008"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""FLAGG och HEDERS 2008""

Transkript

1 Riksförbundet Sid 1 (8) 1 Allmänt "FLAGG och HEDERS 2008" (Anvisningar för vad avser hedersbevisningar, traditioner och ordning vid sammankomster m.m.) Dessa anvisningar har med början 1994 ställts samman ur på Riksförbundet Flottans Mäns kansli tillgängligt underlag i form av brev, PM, anteckningar m.m.. De har under åren successivt justerats och kompletterats med anledning av erhållna erfarenheter och inkomna synpunkter. Anvisningarna är avsedda dels som rättesnöre för utdelande av hedersbevisningar, dels som riktlinjer för ordningen vid olika slag av sammankomster. Här åsyftas såväl mötesverksamhet och fester som när en mer officiell prägel förväntas (vid paradering, begravningsakter m.fl. tillfällen). Anvisningarna må av lokalförening kompletteras med av dem själva utvecklade och vårdade egna traditioner. Det är angeläget och tacksamt att förslag till ändringar, kompletteringar eller andra synpunkter meddelas kansliet så att Flagg och Heders är ett levande och användbart dokument. Om tveksamhet skulle råda om tillämpning eller tolkning av innehållet - fråga riksförbundets styrelse! 2 Utmärkelser och hederstecken 2.1 Hedersledamöter Riksförbundets styrelse äger "kalla" hedersledamot (även på förslag av lokalförening eller enskild medlem). Styrelse i lokalförening äger kalla hedersledamot i egen förening. Kallande av hedersledamot skall tillämpas restriktivt. 2.2 Utmärkelsetecken Hedersbevisning i form av medalj, plakett eller annat tecken kan delas ut till såväl medlem som annan förtjänt person. Medlem är den person som redovisas i lokalförenings medlemsförteckning. Förslag till sådan hedersbevisning lämnas normalt av lokalförenings styrelse eller enskild medlem till riksförbundets styrelse. Ett särskilt utskott inom förbundsstyrelsen (se anvisningar för "Hedersutskottet" i bilaga C), bereder inkomna förslag åt förbundsstyrelsen, som beslutar om eventuell utdelning. Beslut om utdelning av FM Hederstecken och FM Damtecken (avser dam som uppfyller kraven för utmärkelse men som ej är medlem) kan också fattas direkt av lokalförenings styrelse. De hedersbevisningar, som riksförbundets styrelse enligt ovan kan "besluta" om (alt. föreslå) utdelning av, består av här (vad gäller medaljer i fallande rangordning) upptagna utmärkelser, hederstecken och övriga tecken: FM Hedersankare SMKR Förtjänsttecken i guld FM Ankarmedalj i guld, För dam som icke är medlem monterad med "rosett" SMKR Förtjänsttecken i silver FM Ankarmedalj i silver, För dam som icke är medlem monterad med "rosett" SMKR Guldplakett SMKR Silverplakett SMKR Bronsplakett FM Hederstecken FM Damtecken FM Veterantecken

2 Riksförbundet Sid 2 (8) Utdrag ur stadgar för FM utmärkelsetecken resp. utdrag ur SMKR motsvarande bestämmelser återfinns i bilaga A. I bilagan redovisas villkor för utdelning, hur förslag väcks/lämnas, hur beslut tas samt för redovisning och kostnader. 3 Klädsel 3.1 Bärande av dräkt Den "officiella" föreningsdräkten för FLOTTANS MÄN är frivillig. Den anskaffas alltså individuellt och till valda delar efter vars och ens önskemål. Dräkten får och skall ej betraktas som en uniform. Det är alltid bättre att komma i annan klädsel än att utebli från sammankomst. Praxis har blivit att medlemmar vid olika evenemang normalt bär klädsel, som här beskrivs: Svart eller mörkblå kavaj (s.k. "klubblazer") med s blazermärke monterat på vänstra sidan av bröstet, gärna på en förekommande bröstficka. Vit skjorta med slips, helst vår egen mörkblå, men även en annan diskret slips kan användas. Grå byxor, som särskilt vid solenna tillfällen bör vara i en mörk nyans. Svarta skor och diskreta strumpor. Skärmmössa med käkrem av "guld" samt vårt eget mössmärke. Skärmmössan monteras med svart kapell under tiden 1 oktober till 29 april, samt med vitt kapell under resterande tid av året. Skärmmössa skall bäras av flaggvakt, i övriga fall enligt eget omdöme. Ett alternativ till skärmmössan är vår egen basebollmössa. 3.2 Bärande av medaljer och andra utmärkelsetecken FM klubbnål resp. FM Hederstecken bärs på vänstra kavajslaget. Ett utmärkelsetecken, som skall bäras på bröstet i tecknets band, bärs på bröstets vänstra sida. Bandet monteras på ett spänne eller med en (säkerhets-) nål. Bandet skall normalt ha en längd av 4,5 cm. På kavajen fästs ett utmärkelsetecken med bandets övre raka del 6-8 cm rakt nedanför spetsen på vänstra kavajslaget och intill detsamma. Högst fyra utmärkelsetecken bärs bredvid varandra. De placeras så att bandens överkant kommer i rak linje med varandra. Bandens längd kan variera. Fler än fyra utmärkelsetecken placeras på motsvarande sätt, något förskjutna, liggande på varandra, med den förnämsta överst och till höger (från bäraren sett). Endast en rad bör bäras. Band (släpspännen) för utmärkelsetecken bärs på vänstra sidan av bröstet. Bandet sätts på ett c:a 35 mm brett och mm högt metallspänne eller sys fast på kavajen med en bredd och höjd, som motsvarar spännets. Högst fyra band bärs i bredd. Vid fler än fyra utmärkelsetecken bärs banden i nya rader under varandra. Om flera utmärkelsetecken samtidigt bärs på bröstet, placeras de i följande ordning från höger räknat (från bäraren sett): - statliga ordenstecken och medaljer - förtjänstmedaljer (-tecken) - utmärkelsetecken i övrigt - utländska och internationella utmärkelsetecken (placeras inbördes i bokstavsordning från höger räknat) (Dock bör man undvika att "blanda"/samtidigt bära föreningsmärken och officiella utmärkelser)

3 Riksförbundet Sid 3 (8) 4 Flaggvakt Flaggvakt utses av aktuell lokalförening. Minst två flaggförare (en 1.flaggförare och en avbytare - 2.flaggförare) skall avdelas till varje flagga. Flaggvakt bär ovan angiven "normal klädsel" (med skärmmössa) som kompletteras med vita handskar eller vantar. Flaggvakt skall vara prydlig och välövad; den utgör en symbol för FLOTTANS MÄN. Uppgifterna som flaggförare och flaggvakt är hedersuppdrag. Flaggvakt kan medverka vid olika s sammankomster såväl inom- som utomhus, samt vid avliden medlems begravning. 5 Förande av flagga 5.1 Allmänt Vid flaggplacering rör man sig med begreppen "heraldisk höger" resp. "heraldisk vänster". Detta innebär att om man vänder sig med ryggen mot den plats eller det föremål, som skall flaggprydas, så har man heraldisk höger på sin högra sida och heraldisk vänster på sin vänstra sida. Den svenska flaggan förs (hissas) alltid på heraldisk höger sida och föreningsflagga på heraldisk vänster sida. Undantag må ske vid inmarsch i lokal/kyrka så att "korsning" av uppmarschväg undviks, när flaggorna sedan skall placeras vid podiet/ altaret. Vid flaggning från flera stänger i rad med enbart nordiska länders flaggor, placeras flaggorna i svensk alfabetisk bokstavsföljd från heraldisk vänster till höger. Vid "internationell" flaggning från flera stänger placeras flaggorna i fransk alfabetisk bokstavsföljd från heraldisk vänster till höger, varvid den svenska flaggan ingår på sin plats i bokstavsföljden. Kompletterande, mer detaljerade anvisningar för flaggas (även föreningsflaggas) handhavande ges nedan under respektive begivenhet. Observera att i våra egna anvisningar används genomgående flagga i stället för fana, allt enligt flottans tradition. Ceremoniel m.m. är dock i överensstämmelse med vad som anges i bilaga B. 5.2 Sammankomst inomhus Flagga används vid riksförbundets årsmöte och i övrigt enligt förbundsstyrelsens beslut/medgivande. Mötet öppnas med "Parad för flaggan", som tillgår enligt följande: Ordföranden kommenderar (låter blåsa): "Givakt!" - "Parad för flaggan!" Flaggvakten marscherar in och tar plats på anvisad (förutbestämd) plats på podiet (motsvarande), där den står kvar under förhandlingarna. Ordföranden kommenderar (låter blåsa) "Fortsätt!". Efter förhandlingarna upprepas ceremonielet, varvid flaggvakten marscherar ut ur lokalen. Är musik närvarande spelar den flottans paradmarsch under in- resp. utmarschen. Vid väntat långvariga möten/förhandlingar, är det lämpligt att flaggorna "planteras" i flaggställ.

4 Riksförbundet Sid 4 (8) 5.3 Sammankomst utomhus Det är angeläget att vid sammankomster deltagande lokalföreningar tar med sina resp. flaggor. Vid flaggans hissande kl 0800 (0900) vid riksårsmöten eller andra tillfällen, sker uppställning med deltagande lokalföreningars flaggor framför fronten. I allmänhet blottas och troppas flagga utan ceremonier och om möjligt utom synhåll från ceremoniplatsen. 6 Särskilda anvisningar vid andakter Anvisningarna följer Flottans ceremonireglemente som innebär: 6.1 Korum Korum kan avhållas bl a efter och i anslutning till flagghissning. Andakten leds av någon vidtalad präst, gärna en av lokalföreningarnas kaplaner och i för andaktsformen föreskriven ordning. Enligt tradition sjungs först de två första verserna ur psalmen "Vår Gud är oss en väldig borg". Riksordföranden (eller i förekommande fall lokalförenings ordförande) utsäger krigsmannabönen, vilken besvaras av församlingen. Andakten avslutas med nationalsången. 6.2 Jordfästning / begravningsgudstjänst Då en avliden medlems anhöriga (ev. efter förfrågan från ) så önskar, deltar flaggvakt i akten. Flaggvakt bär mössa och vita handskar/vantar. 1.flaggföraren står i god tid (minst fem minuter) före andaktens början uppställd vid kistans huvudända med flaggan tagen "till manöver" (se nedan) och i heraldiskt korrekt ordning. 2.flaggföraren sitter i kyrkan med avtagen mössa och i närheten av 1.flaggföraren. Begreppet "till manöver" eller till lediga innebär att flagga stöds med stången mot golvet framför högra resp. vänstra foten och hålls med rak arm av högra resp. vänstra handen snett framåt i nästan lodrät ställning. Den lediga handen hålls på ryggen. När avbyte av någon anledning önskas, förs den lediga handen ned längs låret, varvid avbytaren med påtagen mössa från sin anvisade sittplats sakta går fram och bakifrån tar över flaggan. Den avbytte intar i sin tur sakta anvisad sittplats och tar av mössan. Flaggförare bör stå så stilla som möjligt och med blicken rakt fram. Varje gång församlingen enligt gudstjänstordningen reser sig, (när de närmast anhöriga anländer, vid de tre skovlarna mull, när de anhöriga framför sin "sista hälsning" samt när de lämnar kyrkorummet,) tas flagga "till givakt". Om/när kistan bärs ut vid jordbegravning (eller vid gravsättning) går flaggvakten först (i täten) till graven, där i förväg rekognoscerad, lämplig plats intas. När kistan sänks, tas flagga "till parad" / till hälsning. Efter begravningsaktens slut troppas flagga i sakristia eller vapenhus/förstuga och ej i allmänhetens närvaro. I bilaga D presenteras den ordning som skall tillämpas.

5 Riksförbundet Sid 5 (8) Riksförbundet Bilaga A till Flagg och Heders 08 Sid 1 (1) Bilaga A Bestämmelser för s utmärkelsetecken (motsv) 1: Villkor för utdelning FM Hedersankare utdelas för flerårig avsevärd insats till fromma för verksamheten inom FLOTTANS MÄN och/eller för gagnande verksamhet i samarbete mellan de nordiska marina kamratföreningarna. Hedersankaret kan även utdelas till svensk man eller kvinna, som utfört en synnerligen framstående gärning för eller i flottan (marinen). FM Ankarmedalj i Guld utdelas för fleråriga insatser till fromma för verksamheten inom FLOTTANS MÄN i lokalförening eller inom riksverksamheten (t ex mångårigt styrelsearbete och/eller på annan betungande position). FM Ankarmedalj i guld kan även utdelas till svensk man eller kvinna, som utfört en synnerligen framstående gärning för eller i flottan (marinen). FM Ankarmedalj i Silver utdelas för fleråriga insatser till fromma för verksamheten inom FLOTTANS MÄN i lokalförening eller inom riksverksamheten i likhet med vad som gäller för FM Ankarmedalj i guld men i något mindre omfattning (t. ex. färre antal år i betungande position). FM Ankarmedalj i silver kan även för ovan angivna insatser utdelas till kvinna i till knuten damklubb. FM Vapensköld utdelas till militär kamratförening eller liknande organisation liksom också till myndighet, som fört kamratföreningstanken framåt resp genom värdskap eller liknande gärning underlättat/stöttat FLOTTANS MÄNs verksamhet inom eller utom landet. FM Vapensköld utdelas inte (normalt inte) till person. FM Hederstecken utdelas för fleråriga insatser inom riksförbundets resp lokalförenings styrelse samt till kamrater, som länge och troget (aktivt) deltagit i föreningslivet eller som på annat sätt stöttat FM:s verksamhet och syften. Hederstecknet kan även tilldelas förtjänta medlemmar inom de övriga nordiska marina kamratföreningarna samt i vissa fall förtjänta medlemmar i övriga svenska militära kamratföreningar. Ordförande i lokalförening tilldelas regelmässigt hederstecknet (om så ej tidigare skett) vid tillträde av befattningen. FM Damtecken utdelas till dam ej är medlem men som enskilt eller i grupparbete stöttat FM:s verksamhet och syften. -- o o o - - FM Veterantecken (obs! - ska ej betraktas som utmärkelsetecken) utdelas till medlem, som länge och troget deltagit i föreningslivet. Lokalförening äger viss frihet att ange vilken tid, som skall kvalificera till tecknet. Som norm kan ansättas år (dock lägst 12 år i det fall särskilt angelägna skäl kan åberopas). 2. Förslag och beslut om utdelning Förslag om utdelning av Hedersankare, Ankarmedalj och Vapensköld väcks inom riksförbundets styrelse eller inom lokalförening. Motiverat förslag tillställs riksförbundets styrelse, som i ett särskilt utskott (hedersbevisningsutskottet) bereder inlämnade förslag före beslut om utdelning. Förslag om utdelning av Hederstecken och Damtecken väcks inom riksförbundets styrelse eller inom lokalförening.. Beslut om utdelning fattas av riksförbundets eller vederbörande lokalförenings styrelse. Beslut om utdelning av Veterantecken fattas av vederbörande lokalförenings styrelse.

6 Riksförbundet Sid 6 (8) RIKSFÖRBUNDET Bilaga B till Flagg och Heders 08 Sid 1 (1) Bilaga B 1. Föreningsflaggor En sammanställd beskrivning av fyra lokalföreningars föreningsflaggor. Se beskrivningen som en vägledning för den lokalförening som tänker skaffa sig en egen flagga. Den förening som avser skaffa egen flagga skall ta kontakt med kansliet. Insänt material (särskilt från Göteborg) ger ett mycket detaljerat underlag. Data Härnösand Karlskrona Göteborg Varberg material bomullstyg bomullstyg bomullstyg bomullstyg längd i liket 93 cm 117 cm 117 cm 123 cm längd från lik till flik 150 cm 165 cm 150 cm 200 cm grundfärg blå botten blå botten blå botten (PMS 301) blå botten I övre/inre hörn Härnösands stads heraldiska vapen (en svart bäver på vit botten) Karlskrona stads heraldiska vapen (applicerat) Göteborgs stads heraldiska vapen (broderat med guldtråd) Varbergs stads heraldiska vapen I flaggans mitt Stockankare med Bokstäverna FM på ömse sidor om läggen (guldgul färg) Stockankare med Bokstäverna FM på ömse sidor om läggen (guldgul färg) (applicerat) Stockankare med Bokstäverna FM på ömse sidor om läggen (broderat med guldtråd) (guldgul färg/ PMS 109) (detaljerad måttskiss finns) Stockankare med Bokstäverna FM på ömse sidor om läggen (guldgul färg) Montering på tvådelad stång (färg?) på tvådelad vit stång total längd 300 cm på stång med på flaggan påsydda 7 st kraftiga hällor "topptecken" förgyllt stockankare omfattat med förgylld ring lökformad gul knopp förgyllt stockankare ( 3 mm tjock mässingsplåt ) bärsele i läder i läder i läder fodral segelduk grovt bomullstyg segelduk 2. Anvisningar för flaggas handhavande Nedan givna anvisningar är kopierade ur en broschyr, som pruducerats av STIFTELSEN SVERIGES NATIONALDAG OCH SVENSKA FLAGGANS DAG. Anvisningarna skall ses som ett komplement till avsnittet 5.

7 Riksförbundet Sid 7 (8) Flottans Riksförbundet Män Bilaga C till Flagg och Heders 08 Sid 1 (1) Bilaga C Anvisningar för Hedersbevisningsutskottet (Heders-utskottet) Sammansättning och arbete 1. Uppgift, sammansättning och ställning Heders-utskottet ska inom riksförbundets styrelse självständigt bereda frågor rörande utdelning av för förekommande hedersutmärkelser. Beredningen ska utmynna i ett inför förbundsstyrelsen redovisat färdigt och motiverat förslag till utdelning. Heders-utskottet, som utses (företrädesvis inom förbundsstyrelsen) vid verksamhetsårets andra styrelsemöte, ska bestå av fyra ledamöter representerande respektive region N, M, S och V. En av dessa ledamöter utses att vara sammanhållande för Heders-utskottets arbete. Kanslichefen ska biträda Heders-utskottet i dess arbete, samt hålla en aktuell förteckning (register) över vem, som när erhållit utmärkelse (valör och tidpunkt). 2. Arbete Bestämmelser för s utmärkelsetecken (jämväl SMKR förläningar) framgår av Flagg & Heders pkt 2.2 samt bilaga A. Heders-utskottets arbete bedrivs normalt i en årlig rytm med förslag till beslut i förbundsstyrelsen senast den 1 december (årets sista förbundsstyrelsemöte). För SMKR förläningar gäller tidpunkten den 15 september. Förslag till utmärkelse ska vara skriftliga och innehålla en utförlig motivering med beskrivning av tilltänkt mottagares insatser för FLOTTANS MÄN, årtal för ev uppdrag inom lokalförening m m, uppgift om vilka utmärkelser vederbörande ev tidigare erhållit samt övrig information som kan vara relevant i sammanhanget. Sedan tidigare inom tillämpade krav för att erhålla en utmärkelse är inte ovillkorliga, men ska utgöra normerande riktvärde för Heders-utskottets beredningsarbete. Sålunda ska: Hedersankare delas ut 1-2 st / år Ankarmedalj delas ut st / år (Fördelningen av dessa viktas 1/3 guld, 2/3 silver) Till förbundsstyrelsen inkomna förslag, som i arbetet ej har kunnat godkännas/tillstyrkas, meddelas av kanslichefen till berörd lokalförening, ev med en uppmaning att återkomma ett senare år med relevant motivering. 3. Tider för förslagställare Enligt ovan motiverade och skriftliga förslag till hedersbevisningar med FM eller SMKR utmärkelser (jfr Flagg och Heders pkt 2.2) ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 september året före avsedd utdelning.

8 Riksförbundet Sid 8 (8) Förslag till rutiner vid ceremoniell (stor) jordbegravning Bilaga D Kistan är klädd med örlogsflagga och ev. mössa och sabel. Om bårtäcke används kläds kistan ej med örlogsflagga. Fyra personer deltar varav två bär svensk flagga resp. föreningsflagga. Flaggvakten står placerad vid huvudändan av kistan. Föreningsflaggan placeras till vänster och den svenska flaggan till höger. Reserv Svensk flagga H-ände H-ände Mössa Mössa Sabel Sabel Reserv Föreningsflagga Flaggvakten står uppställd enl. ovanstående figur med flaggorna i pilarnas riktning. "Hälsning" innebär att flaggorna sänks i horisontalläge. Givakt innebär att flaggorna hålls i ca 45 graders vinkel framåt. Lediga innebär att flaggorna placeras på golvet. Föreningsflaggan lutas åt vänster och den svenska flaggan åt höger. Ceremonin börjar med kyrkringning då de närmast anhöriga inträder tillsammans med prästen. Flaggvakten intar givakt. När de anhöriga har satt sig intar flaggvakten lediga. Vid själva jordfästningsakten ( av jord är Du kommen osv. ) gör flaggvakten hälsning. Jord eller blommor får ej läggas på flaggan! I stället för jord använder prästen symbolik. Härefter intar flaggvakten givakt och står i givakt till dess avplockning av mössa och sabel samt flaggvikning enl. bestämmelser genomförts av de två reserverna. Reserverna återgår till sina platser och flaggvakten intar lediga. Under församlingens defilering intar flaggvakten givakt så länge de närmast anhöriga passerar kistan. Under menighetens defilering intar flaggvakten lediga. När ceremonin är helt avslutad inträder bärarlaget och tar plats runt kistan. Flaggvakten ställer sig framför kistan och anträder utmarschen. Flaggvakten gör halt omedelbart utanför kyrkan under hälsning med flaggorna om kistan skall transporteras vidare. Eljest fortsätter flaggvakten i täten ut till graven och ställer sig där vid huvudändan. Vid kistans sänkande i graven gör flaggvakten hälsning. Flaggvakten gör sedan avtropp. Präst och begravningsentreprenör bör informeras och övning genomföras inför ceremonin. Ovanstående gäller för (stor) jordbegravning. Vid liten begravning gäller ovanstående i tillämpliga delar utom flaggvikning. Efter defileringen gör flaggvakten en sista hälsning, varefter flaggorma troppas.

Flaggning på universitetets byggnader

Flaggning på universitetets byggnader Datum: 1999-07-01 Beslutsfattare: Rektor Ansvarig enhet: Universitets- och förvaltningsledningens kansli Flaggning på universitetets byggnader (PM baserad på beslut i rektorsämbetet 1984-11-23 och 1989-02-06)

Läs mer

Kapitel XII Utmärkelser

Kapitel XII Utmärkelser Kapitel XII Utmärkelser Bestämmelser antagna av rikshemvärnsrådet 2009-03-29 Principer för tilldelning av medaljer Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld Utdelas av rikshemvärnsrådet efter ansökan

Läs mer

Placering av märken KFUK-KFUM

Placering av märken KFUK-KFUM Placering av märken KFUK-KFUM HÖGER ÄRM FRAM VÄNSTER ÄRM Sektionsnamn Nationella EFS Sektionsmärke Förbundsmärke Distriktsnamn Kårnamn Roverscout Världsförbund Sjöscoutmärke Europa Utbildning WWF SVERIGE

Läs mer

Regler för flaggning -1-

Regler för flaggning -1- -1-2014 Regler för flaggning Fastställd av kommunstyrelsen 2014-03-19, 59 att tillämpas fr o m 2014-03-20 Ersätter Kommunstyrelsen 2008-11-19 286 Nedan följer allmänna flaggregler utdrag ur Rikskommittén

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Riktlinjer för flaggning

Riktlinjer för flaggning Riktlinjer för flaggning I Umeå tätort finns för närvarande cirka 150 flaggstänger som kommunen ansvarar för. Riktlinjer som presenteras i detta dokument gäller inte för de flaggstänger som finns vid kommunens

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

2014-05-14. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m.

2014-05-14. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. KS 9 21 MAJ 2014 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2014-05-14 Diarienummer KSN-2010-0707 Kommunstyrelsen Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. Förslag till beslut

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning Sida 1 (5) Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning av medaljen 1 Tilldelning och utformning av medaljen Medaljen tilldelas av överbefälhavaren. Försvarsmaktens

Läs mer

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

Flaggregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22

Flaggregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22 Flaggregler Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22 Flaggregler Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Officiella flaggstänger... 1 Allmänna flaggdagar... 1 Särskilda flaggdagar... 2 Flaggning vid dödsfall

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? INNEHÅLL Inledning... sid 3 Informera anhöriga... sid 4 Vad bör jag som anhörig göra först Förberedelser inför begravningen... sid 6 Ska man se den döde Vad händer med den

Läs mer

svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning

svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning ETT b o k n i n g s p r o g r a m s p e c i e l lt a n p a s s at f ö r svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning b e s tä l l n i n g av b e g r av n i n g a r f r å n b e g r av n i n g s by r å e r 2

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2007-11-26 252 ska flaggning ske enligt följande i Ulricehamns kommun.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2007-11-26 252 ska flaggning ske enligt följande i Ulricehamns kommun. Regler för flaggning Enligt beslut i kommunstyrelsen 2007-11-26 252 ska flaggning ske enligt följande i Ulricehamns kommun. A. Flaggning vid Stadshuset, Stora Torget, Rådhuset och Nämndhuset 1. På allmänna

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Frillesås FF. Grafiskt program 4. - Grafiskt program 4.1. - Tävlingsdräkter 4.2. - Sortiment tävlingsdräkter 4.3

Frillesås FF. Grafiskt program 4. - Grafiskt program 4.1. - Tävlingsdräkter 4.2. - Sortiment tävlingsdräkter 4.3 Grafiskt program 4 - Grafiskt program 4.1 - Tävlingsdräkter 4.2 - Sortiment tävlingsdräkter 4.3 - Frillesås FF klubbmärke, logotyp 4.4 - Annons vid hemmamatch 4.5 - Reklam på tävlingsdräkter 4.6 Indexsida

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Policy för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun

Policy för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun Policy för flaggning vid kommunala byggnader i kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-02-22 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Flaggning

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund

Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund STADGAR Antagna vid konstituerande möte 19 september 1959, ändrade genom beslut vid årsmöte 2 februari 1974, årsmöte 23 februari

Läs mer

tudentjuristernas Stadga

tudentjuristernas Stadga 1. Grunderna 1.1 Firma Föreningens firma är Studentjuristerna (stiliserat tudentjuristerna). 1.2 Ändamål Studentjuristerna har till ändamål att ge kostnadsfri juridisk rådgivning till utsatta och behövande

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgor för Merkantila Klubben r.f.

Stadgor för Merkantila Klubben r.f. Stadgor för Merkantila Klubben r.f. 16.10.2012 0 Innehåll KAPITEL 1: ALLMÄNNA STADGAR... 1 1... 1 2... 1 KAPITEL 2: MEDLEMMAR... 1 3... 1 4... 2 5... 2 KAPITEL 3: HEDERSUTMÄRKELSER... 2 6... 2 KAPITEL

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008 Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Läs mer

Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun

Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-01 Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

En hyllning till livet

En hyllning till livet En hyllning till livet Ett annorlunda livsarkiv www.neverendingstory.se Allt har en början och ett slut. Men vi tror att slutet också har en början. Att vi går vidare till något annat när vi dör. Därför

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM)

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) 1 RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) (senast uppdaterad 2010-07-18) Sid 1. ALLMÄNT 2 2. SPRINT (60 m - 400 m) 4 3. MEDELDISTANS (800 m - 1500 m) 4 4. LÅNGDISTANS (3000 m - 10000 m) 5 5. STAFETT

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k y r k a n s v E r k s a m h E t

E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k y r k a n s v E r k s a m h E t E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p e c i e l lt a n p a s s at f ö r svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning Aveny Bokning Med Eniac Aveny Bokning bokas enkelt både kyrkliga aktiviteter såsom dop,

Läs mer

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-01-13 Teknisk Fysik 14.00-18.00 Sal: V Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad.

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad. Stadgar för Sundskanalen i Nordvästra Skåne 1Firma namn Sundskanalen i Nordvästra Skåne med säte i Helsingborgs Kommun, skall vara en föreningskanal. Sändningskanalens namn är Sundskanalen. 2 Syfte & mål

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG. Korsstygn

ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG. Korsstygn 8 ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG Korsstygn När man broderar korsstygn på ett färdigt plagg använder man stramalj, en väv, vilken man tråcklar fast ovanpå plagget och syr igenom. Det är lätt eftersom du syr

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten.

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten. Sida 1/8 Diarienr: Försvarsmakten ProdS STOCKHOLM 2008-09-12 Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem (HKV 16300:67260) Allmänt Officersförbundet delar i allt väsentligt grunderna i förslaget.

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

med samma rand/färg som på bodyn. Lägg arb åt sidan och sticka en ärm till på samma sätt.

med samma rand/färg som på bodyn. Lägg arb åt sidan och sticka en ärm till på samma sätt. Body, mössa och sockor 0807-1 Övervidd: 56 63 70 cm Längd: 35 38 41 cm Ärmlängd: 5 6 7 cm Benlängd: 8 9 10 cm GARNALTERNATIV: Baby ull (100% ull, superwash), Viking Eddagarn (100% supersoft merinoull)

Läs mer