Begravning istället för dop

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begravning istället för dop"

Transkript

1 Begravning istället för dop Om begravningen av barn som föds döda eller dör i späd ålder. Karin Larsdotter Umeå universitet VT10 Teologi och religionsvetenskap Kandidatuppsats i historisk och praktisk teologi 15 hp Handledare: Thomas Girmalm

2 februari 1945 Graven är fortfarande öppen, man skymtar kistan på botten. Begravningen är över och följet har lämnat kyrkogården. Men så ber prästen om Guds välsignelse och den andra kistan sänks ner. Den är liten, inte mycket större än två skokartonger. Barnets pappa står bredvid men i övrigt är kyrkogården tom. När han har gått hem till den nyförlösta mamman och prästen till sitt, grävs graven igen och inte ett spår finns kvar av att där nere vilar ytterligare en kropp, inte bara den kvinna som har sitt namn på gravstenen. sommaren 1979 Det var någonstans här, en av gravarna här ska det vara. Men, jag minns inte. Jag minns inte En förtvivlad äldre kvinna hittar inte längre den plats där hennes förstfödda barn ligger begravd. Hans namn står inte att läsa på någon sten och de få som var med vid den enkla ceremonin lever inte längre. juli 2007 Graven är öppen och mullen är mörk på botten. Begravningen är snart till ända, följet har gått i procession från kyrkan. Så lyser prästen frid över den avlidna och kistan sänks ner. Den är liten, inte mycket större än två skokartonger. Det är morfar och farfar som håller i de svarta banden. Alla har hjälpts åt att bära kistan från kyrkan och när den sista sången tystnat går man till begravningslunchen. Kvar ligger alla blommor och gravvården går att läsa på långt håll: Norah Elvira Den här uppsatsen handlar om ett angeläget ämne, hur vi som kyrka tar hand om de som drabbas av den största sorgen, förlusten av ett litet barn. Barnet som begravdes 1945 var min morbror Olof. Kontrasten kunde inte vara större mot sommardagen 62 år senare, när min egen dotter begravdes enligt konstens alla regler. 1

3 Innehållsförteckning 1. INLEDNING BAKGRUND SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING METOD, MATERIAL OCH ANGRÄNSANDE FORSKNING AVGRÄNSNING DISPOSITION BEGRAVNINGEN FRAM TILL MEDELTID TILL 1900 TALET Samhällets förhållningssätt Kyrkliga handlingar TALET FÖRSTA HÄLFT Samhällets förhållningssätt Kyrkliga handlingar UTVECKLINGEN FRÅN MITTEN AV 1900 TALET TILL 1980 TALET Samhällets förhållningssätt Kyrkliga handlingar BEGRAVNINGEN I 1986 ÅRS KYRKOHANDBOK ARBETET MED HANDBOKEN ALLMÄNNA KYRKOMÖTET ÅRS REVISIONSGRUPP KYRKOMÖTET BEGRAVNINGEN EFTER SAMHÄLLETS FÖRHÅLLNINGSSÄTT KYRKANS FÖRHÅLLNINGSSÄTT Exempel på litteratur Exempel på begravningar Kyrkohandboksgruppens förslag år Utvecklingen under 2000 talets första decennium BEGRAVNING ISTÄLLET FÖR DOP BEGRAVNINGENS FUNKTION OCH SYFTE BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN I PRAKTIKEN EN FÖRNYAD BEGRAVNING? AVSLUTANDE REFLEKTIONER SAMMANFATTNING KÄLLOR OCH LITTERATUR BILAGOR BILAGA 1 BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST II BILAGA 2 BÖNER BILAGA 3 GUDSTJÄNST VID BEGRAVNING AV BARN (ÖVERGRANS FÖRSAMLING) BILAGA 4 ANDAKT VID DÖDSBÄDD FÖR ODÖPT SPÄDBARN (SJUKHUSKYRKAN I LINKÖPING) BILAGA 5 SVENSKA PSALM 797, DU LILLA BARN 2

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund Sommaren 2007 väntade vi vårt första barn. Som alla andra blivande föräldrar var jag förväntansfull och såg fram emot hur detta nya liv skulle förändra allt. Jag planerade mitt barns dop i tanken och såg framför mig hur det lilla knytet lyftes upp av prästen och välkomnades av församlingen. Det kom aldrig att ske. Vår dotter dog oförklarligt precis innan hon skulle födas och min man och jag kastades in en livslång resa där Psaltarens ord om den mörkaste dalen fick en ny betydelse och skriken i Rama för alltid kommer eka i mitt huvud. I den kaotiska tid som följde minns jag den lättnad som vällde över mig då jag insåg att det fanns en särskild ordning för begravningen, Begravningsgudstjänst II: Begravning för dödfött barn eller barn som avlidit i späd ålder. Detta hemska hade hänt förut och någon hade tänkt till och gjort en ceremoni precis för oss. Allt sedan dess har jag burit med mig en nyfikenhet kring denna gudstjänstordning, hur blev den till och varifrån kommer den? I efterhand har frågorna nyanserat och breddats men denna nyfikenhet utgör grunden till denna uppsats tillkomst. I Sverige förekommer varje år ca 700 fall där barnet antingen föds dött eller dör under/strax efter förlossningen. * Internationellt sett är detta en låg siffra, men förstås innebär det en oerhörd tragedi för de familjer som drabbas. Historiskt sett betraktades dödfödda barn som en ickehändelse i den mån att det inte fanns utrymme för avsked, bearbetning eller ritualer. Dessa barn, liksom de barn som inte hunnit döpas innan de dött kunde inte begravas i vigd jord, det var förbehållet de döpta. Det var inte bara ur kyrkans perspektiv dessa barn var ickepersoner, långt in på 1900-talet gömdes barnen undan och hamnade tillsammans med sjukhusets övriga avfall i förbränningsugnen. Det rådde konsensus om att det bästa för mamman (och pappan) var att inte vidröra, se eller ens känna till könet på sitt barn, utan hon uppmanades att snabbt lämna detta bakom sig och istället gå vidare. 1 Idag har vården gjort en totalomvändning och föräldrar som förlorar barn i magen uppmanas att hålla i sitt barn, ge det ett namn och inlemma det i familjen som en verklig individ, till * Ca 0,7% av de runt barn som föds i landet per år. (20 maj -10) 1 Lynn Åkesson, Mellan levande och döda (Stockholm: Natur och Kultur, 1997), s 157ff. 3

5 exempel genom registrering hos Skattemyndigheterna. 2 Kyrkan har också ändrat uppfattning. Från att under 1700-talet endast ägna de dödfödda en bön i kyrkohandboken finns i 1986-års kyrkohandbok en separat begravningsgudstjänst att använda. Sjukhuskyrkorna är involverade inte bara i begravningsgudstjänster för dessa barn, utan även namngivningsceremonier och välsignelseakter. 1.2 Syfte och frågeställning Uppsatsens syfte är att studera begravningen av barn som dör i späd ålder (det vill säga under graviditeten och snart därefter) med avgränsning till praktiker inom Svenska kyrkans med utgångspunkt i 1986-års kyrkohandbok (KH 86). Den syftar också till att diskutera begravningen i vår samtid. Uppsatsen har en deskriptiv och en konstruktiv del där jag vill beskriva och diskutera denna begravning. Den innehåller även ett jämförande element. För att uppnå mitt syfte har jag valt att utgå från följande frågeställningar: - Hur ser begravningsordningens utveckling ut fram till nuvarande ordning, KH 86? - Vilken funktion har begravningen och hur svarar den mot handbokens syfte? - Hur ser begravningen ut i praktiken och vilken teologi ger den uttryck för? - Hur kan begravningen komma att utvecklas? Med den första frågan vill jag undersöka framväxten av den särskilda gudstjänstordningen i KH 86 medan den andra fokuserar på begravningens funktion. Handboken ska visa på sin samtid, men också på kyrkans erfarenhet av Guds handlande med sitt folk genom historien 3. Jag vill därför undersöka hur begravningsgudstjänsten ger uttryck för denna önskan, det vill säga, vad säger den om samtiden och hur tolkas Guds handlande i det att små barn dör innan livet knappt hunnit börja? Den tredje aspekten jag vill studera är begravningens praktik. Hur används gudstjänstordningen och hur firas gudstjänsten rent praktiskt idag? Vilka uttryckssätt tar sig begravningen och hur ser teologin ut? Med andra ord, hur ger ordningen uttryck för kyrkans teologi kring små barns död? Finns det en teologi kring detta och har den förändrats? Slutligen vill jag även titta på hur förnyelsearbetet kan komma att se ut. Behöver ordningen utvecklas? Hur ser arbetet ut med att förnya handboken? Eftersom begravning inte är 2 3 Rune Klingertt, Liturgin som bekännelse (Stockholm: Verbum, 1989), s 10. 4

6 begränsad enbart till begravningsgudstjänsten, utan ingår i ett sammanhang som sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven 4 kan det bli relevant att titta på processen i ett större perspektiv och till exempel undersöka vilka andra riter kyrkan medverkar i, i samband med dessa dödsfall. Hur förhåller sig kyrkan till det ökade behovet från drabbade föräldrar att uttrycka sin sorg i ord och ritualer såsom namngivningsceremonier, ballonguppsläpp och ljuständning? Vilka teologiska konsekvenser har detta? Detta sammantaget hoppas jag kunna hjälpa mig att studera hur (utvecklingen av) begravningen kan förstås teologiskt och vilka eventuella konsekvenser det för med sig. Ämnesvalet torde vara av intresse för alla (blivande) kyrkomedarbetare då de förr eller senare kommer att möta föräldrar som förlorat små barn. 1.3 Metod, material och angränsande forskning Metoden består huvudsakligen av studium av källor där den nuvarande kyrkohandboken spelat en stor roll. Materialet rörande begravning av späda barn är magert varför en stor del av arbetet består i att utifrån mina frågeställningar redovisa och analysera källor och material. Äldre handböcker såväl som samtida och senare texter har studerats för att inhämta historisk kunskap om begravningens ställning i dåtid. (T ex Sven Baelters bok från 1838) Flera statliga utredningar (SOU), i första hand av 1968-års handbokskommitté och Revisionsgruppen -82, har använts för att följa arbetet med KH 86. Svenska kyrkans gudstjänst. Band 5. Kyrkliga handlingar 5 innehåller ett första förslag till handboken med motiveringar. Bland dess bilagor ingår Döendet, döden och begravningsgudstjänsten 6 som är en ingående studie kring ämnet ur ett historisk, teologiskt och internationellt perspektiv skriven av Pehr Edwall. Band åtta i samma serie, Huvudgudstjänster och övriga gudstjänster. Kyrkliga handlingar 7 innehåller ytterligare ett handboksförslag, samt teologiska motiveringar och remissyttranden. Givetvis har protokoll och övriga handlingar från Allmänna Kyrkomötet 1982 och Kyrkomötet 1986 studerats, då handboken behandlades. Annat material från Svenska kyrkan är artiklar från serien Tro & Liv och brev från Biskopsmötet. Utöver detta har litteratur och annat tryckt material använts i viss utsträckning, t ex häftet Livets skeden Begravning. Jag har 4 KH 86, s SOU 1981:65 6 SOU 1981:68 7 SOU 1985:46 5

7 använt kyrkohandböcker från 1811, 1892, 1942 och Jag har också tittat på det pågående arbetet med den kommande kyrkohandboken, där förslaget som kom 2000, Kyrkohandboksgruppens förslag till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, än så länge är den enda tryckta källan. Jag har även tagit kontakt med präster vid fem olika Sjukhuskyrkor via e- post för att inhämta kunskap om hur begravningen används idag. 8 Det finns naturligtvis ett stort material kring begravningar i allmänhet, sorg, död och ritens betydelse (t ex Ingrid Persenius och Jan-Olof Aggedals doktorsavhandlingar Omsorg och mänsklig värdighet. Teoretiska och empiriska perspektiv på förbättringsarbete i Svenska kyrkan med inriktning på begravningar (2006) respektive Griftetalet mellan trostolkning och livstydning. En pastoralteologiskt studie (2003) samt Unni Wiig-Sandbergs licentiatuppsats från 2006 Den nödvändiga riten? Om upplevelser av kvalitet i begravningsgudstjänsten. om hur begravningen upplevs kvalitativt) men påfallande lite material handlar om spädbarn. I synnerhet inom ramen för religionsvetenskap har ämnet om spädbarnsdödlighet lämnats obehandlat. Här följer en överblick av svensk forskning och material som direkt berör eller tangerar spädbarns begravning presenterade Astrid Andersson Wretmark sin doktorsavhandling Perinatal Death as a Pastoral Problem vid Uppsala Universitet. Den var och är fortfarande den enda huvudsakliga studie som gjorts från religionsvetenskapligt håll kring detta ämne i Sverige. Gunilla Löf Edbergs magisteruppsats Vad händer med livets rit i dödens rum? Några historiska och pastoralteologiska perspektiv på nöddopets/krisdopets betydelse och utformning från 2004, Uppsala Universitet, tar upp ett angränsande ämne. Vid Lunds universitet har Centrum för Teologi och Religionsvetenskap bedrivit forskning kring dödsfall och begravningar, där t ex Anna Davidsson Bremborgs doktorsavhandling Yrke: begravningsentreprenör (2002) nämner spädbarns begravningar. Inom samma forskningsprojekt finns Anna J Evertssons Gå vi till paradis med sång (2002) som studerar psalmens funktion vid begravningar. Ett av hennes kapitel analyserar psalmvalet vid två olika spädbarns begravningar. Svenska kyrkans eget material berör inte just denna begravning nämnvärt. Undantaget är Biskopsbrevet om begravningen från 2006 som tar upp ämnet. En skrift från Uppsala stift beskriver ett spädbarns begravning på 1990-talet i Livsnära De kyrkliga handlingarna i 8 Jag kontaktade Sjukhuskyrkan i Uppsala, Linköping, Göteborg (Östra sjukhuset), Umeå och Lund och fick svar från de tre förstnämnda. 6

8 församlingarna (red Rolf Larsson. 1996) och det finns visst stödmaterial, t ex böner skrivna för begravning av små barn, t ex i Lindström & Sverkström (red) Handbok för begravning (1987). Inom vårdvetenskapen finns mer material, t ex barnmorskan och professorn Ingela Rådestads doktorsavhandling från 1998 Att föda ett dött barn om moderns välbefinnande tre år efter födseln kom Säflunds An Analysis of Parent s Experiences and the Caregiver s Role Following the Birth of a Stillborn Child. Fokus i de vårdvetenskapliga källorna är naturligtvis inriktade på vården och kan endast i viss utsträckning användas i denna uppsats. Inom folklivsforskningen berör Lynn Åkesson ämnet en del, till exempel Mellan levande och döda (1997) och för ett historiskt perspektiv finns Louise Hagbergs verk från 1930-talet. Just detta verk har inte varit tillgängligt på biblioteket varför jag enbart använt det genom andra källor. Utöver detta finns en uppsjö av litteratur om sorg och material som riktar sig till anhöriga. Den förstnämnda kategorin fokuserar sällan på förlusten av små barn även om mycket som gäller sorg är allmänmänskligt. Stödmaterial fokuserar ofta på omvårdnad ur ett medicinskt/psykologiskt perspektiv. Spädbarnsfonden har gett ut visst informationsmaterial. Sammanfattningsvis tycks svensk forskning kring de teologiska frågor som ett dödfött barn kan väcka saknas. 1.4 Avgränsning Jag befinner mig i en svenskkyrklig kontext och om inget annat anges åsyftas detta samfund uppsatsen igenom då jag skriver kyrka. Uppsatsen tar inte upp begravningsgudstjänst I (det vill säga den ordinarie gudstjänstordningen) vilket innebär att det fortsättningsvis inte är nödvändigt att specificera vilken gudstjänst jag skriver om. Om inget annat anges syftar handboken på KH 86. Den medicinska termen för barn som dör före, under eller strax efter förlossningen är perinatal dödlighet *. Jag försöker undvika den termen på grund av dess kliniska klang och skriver istället om späda, nyfödda, dödfödda eller små barn. Jag tillämpar ingen åldersgräns, varken uppåt eller nedåt, men gör tolkningen att gudstjänsten främst är till för barn som är så små att de inte hunnits döpas, eller möjligen nöddöpts. Ur statens perspektiv räknas ett barn som barn om det föds vid liv, visar livstecken eller om det föds dött efter 22:a graviditetsveckan. I dessa fall folkbokförs födseln, i annat fall räknas det som * I denna definition räknas strikt talat endast barn in som dött inom en vecka efter förlossningen. 7

9 missfall. Svenska kyrkan har ingen nedre gräns för när ett barn/foster får begravas enligt aktuell gudstjänstordning. En graviditet varar normalt 40 veckor. Barn som föds före 37 fullgångna veckor räknas som förtidigt födda. Barn kan idag räddas tidigast efter 22 fullgångna veckor, men först kring 28:e veckan är överlevnadschansen högre än dödligheten. Med tanke på uppsatsens omfattning och den svenskkyrkliga kontexten har jag enbart använt mig av material från Sverige, även om det utomlands finns mer forskning inom området. Vad gäller förnyelsearbetet av handboken har jag enbart tittat på det tryckta förslag som presenterades Det har varit svårt att få tag på en sammanställning av remissvaren till detta förslag, troligen för att arbetet med handboken lades om efter att svaren presenterats. Uppsatsen ämnar till att svara på avsaknaden av övergripande studier av begravningen. Utifrån uppsatsens syfte har därför jag begränsat min studie till ordningen, formuleringar och vissa symbolhandlingar. Detta innebär att flera områden inte fått den fördjupning en fullständig teologisk analys kräver. Jag har t ex inte fördjupat mig i psalmer som används vid små barns begravningar, trots att musiken utgör en viktig del av gudstjänsten. En fördjupning av de bibeltexter som förekommer i samband med begravningen, och böner som ligger utanför ordningen överlåter jag likaså till någon annan. Dessa delar av gudstjänsten är dessutom inte specificerade av handboken, utan väljs av prästen/anhöriga, vilket innebär att faktiska begravningar måste ligga till grund för en sådan analys. I denna uppsats är utgångspunkten ordningen i handboken med generella exempel från verkligheten. 1.5 Disposition Efter detta inledande kapitlet ger nästa kapitel, Begravningen fram till 1986, en historisk genomgång av begravningen fram till slutet av 1900-talet. Det är indelat i tre avsnitt med två underrubriker vardera. Kapitlet börjar i medeltiden och redogör för hur begravningen och förlusten av spädbarn uppfattades i samhället och vilka kyrkliga handlingar och regler som förekom talets första hälft behandlas i nästa avsnitt utifrån samma underrubriker varpå kapitlet avslutas med en beskrivning av samhällets förhållningssätt från 50-talet till 80-talet och något kort om kyrkan under samma tid. 80-talet kan ses som en brytpunkt både i samhällets förhållningssätt och i kyrkans sätt varför kapitlet slutar här. Med denna tillbakablick vill jag visa hur attityder i samhället i stort och kyrkans teologi förändrats genom tiden. Referenser till samtiden sätter in begravningen i en större bild och skapar en förståelse för hur kyrkan utformat gudstjänsten. 8

10 Det tredje kapitlet ägnas helt åt begravningsgudstjänsten enligt 1986-års kyrkohandbok. Redan 1968 påbörjades arbetet med den nya handboken och kapitlet skildrar arbetet med att utforma och besluta om handboken genom att redovisa de olika förslag som lades fram och debatterades under remissrundor och på kyrkomöten. Just denna kyrkliga handling behandlades på Allmänna Kyrkomötet 1982 och Kyrkomöte På det sistnämnda mötet fastställdes nuvarande ordning, vilken även redovisas i kapitlet med en kort kommentar. Nästa kapitel, Begravningen efter 1986, tar vid där det andra kapitlet slutar och undersöker hur utvecklingen sett ut de senaste två decennierna. Här beskrivs hur föräldrarnas roll ändrats, hur vården förhållit sig och hur bemötande ser ut idag. Avsnittet tar också upp något om hur förlusten av små barn bemöts i nuvarande samhällsklimat. I kapitlets andra del redogör jag för kyrkans förhållningssätt sedan den nya handboken antagits, vad gäller forskning, litteratur och praktiker. Innehållet i kyrkohandboksförslaget redovisas tillsammans med flera exempel på små barns begravning. Slutligen tas Biskopsbrevets råd om begravning upp och nya religiösa uttryck/ritualer nämns. Genom att beskriva hur samhällsattityder ändrats och hur Svenska kyrkan arbetat med frågan vill jag relatera gudstjänsten till nutiden. Det avslutande kapitlet Begravning istället för dop, diskuterar och analyserar uppsatsens innehåll utifrån frågeställningarna i kapitel ett. Det första avsnittet tittar på begravningens funktion och syfte, bland annat i relation till handbokens syfte. Här diskuteras hur Guds handlande kommer till uttryck och begravningens funktion som rit. Följande avsnitt relaterar till hur begravningen går till i praktiken utifrån sjukhusprästers erfarenheter och exempel i tidigare kapitel. Här diskuteras även frågan om kyrkans teologi kring små barns död. I det tredje avsnittet resonerar jag kring hur begravningen kan komma att se ut i framtiden och diskuterar hur kyrkan ska förhålla sig till de anhörigas önskemål om begravningens utformning. Sist i kapitlet kommer en avslutande diskussion som sammanfattar arbetet genom att peka på en rad frågor som uppsatsen väckt. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 9

11 2. Begravningen fram till Medeltid till 1900 talet Samhällets förhållningssätt 9 De äldsta uppgifter jag har kunnat hitta om den tidiga begravningsseden av barn (bortsett från arkeologiska källor) refererar till medeltiden då ett dödfött barn inte ansågs kunna begravas på kyrkogården/i kyrkan eftersom det inte var döpt. Det samma gällde för barn som dog innan de hunnit bli döpta. Denna övertygelse var så stark att om det ändå hände var kyrkan tvungen att återinvigas eftersom den blivit oren av det odöpta barnet. Det var till och med tveksamt om en gravid kvinna kunde begravas, eftersom barnet i hennes kropp inte var döpt. (Längre ner i Europa ledde detta till att barnet skars ut och begravdes utanför kyrkogården, medan man i Norden betraktade barnet som del av kvinnans kropp.) Efter reformationen mildrades inställningen och gradvis ändrades kyrkans hållning så att det dödfödda barnet kom att behandlas som levandefödda odöpta. Åkesson påpekar att lika länge som kristen och förkristen tradition förbjudit odöpta/ickenamngivna barn att begravas på samma sätt som andra, har reglerna trotsats. Små omärkta trälådor med foster och barn har hittats vid renoveringar och utgrävningar av gamla kyrkor och pekar på hur föräldrar visat sin kärlek för de små förlorade liven genom att gömma dem på helig mark eller smuggla in dem i kyrkor. Det hände också att barnet las i famnen på en vuxen avliden som skulle ha till uppgift att lämna barnet till Gud. 10 Det finns även berättat hur präster frångick regelverket och smög ner det döda barnet i vigd jord i samband med någon annans jordfästning. En bok från 1800-talet berättar hur foster och misfödsel längre tillbaka i tiden i hemlighet begravits på kyrkogården 11. I de familjeporträtt som återfinns i gamla kyrkor och blev vanliga på 1600-talet, s k epitaf *, återfinns dödfödda och odöpta barn. Exempel på detta finns i Visby och Västerås. 12 Detta till trots ansågs det länge vara förenat med olycka och skam att föda ett dött barn, snarare än ett 9 Detta avsnitt bygger i stort på Lynn Åkessons redogörelse på s 156f, 200 i Mellan levande och döda (1997) där hon citerar Londos 1995:51 (se även Bringéus 1964 och Bolstad Skjelbred 1994:56f i). 10 Caroline Krook under ett seminarium 15 februari Sven Baelter, Historiska anmärkningar om Kyrko-Ceremonierna (Örebro: RM Lindhs Boktryckeri, 1838), s 565. * Detta får mig att associera till träsniderierna på porten till Scharinska Villan i Umeå, där en blomsterknopp sägs symbolisera ägarens barn som dog i späd ålder. 12 Astrid AnderssonWretmark Perinatal Death as a Pastoral Problem (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1993), s 26,

12 levande fullgånget barn. I början av 1800-talet fastslogs sorgetiden för ett barn som dör före sin 15-årsdag till sex veckor och för äldre barn och barnbarn, tre månader. Dödfödda nämns inte. 13 I övrigt är det svårt att hitta referenser till hur man reagerade på små barns död Kyrkliga handlingar Vad gäller kyrkans förhållande till dessa små barn kan man i en historisk redogörelse från början av 1800-talet läsa hur begravning av odöpta och dödfödda barn kategoriseras som de mindre hederliga, till skillnad mot de hederliga. Ännu längre ner i rang var de mindre nesliga och minst nesliga. Mördade oäkta barn (vilka man kan misstänka var spädbarn) fick enligt 1571 års kyrkolag inte begravas på kyrkogården men 1686 ändrades detta så att de fick begravas avsides på kyrkogården. Att de skulle ligga avsides var icke för barnet skull, utan föräldrarne til wanära, och androm till warnagel 14. Enligt Åkesson nämns dödfödda barn först 1731 i ett förslag till den nya kyrkohandboken medan Baelter tycks mena att kyrkolagen från 1571 även innefattade dödfödda när den talade om odöpta barns begravning. 15 Dittills hade anvisningar bara funnits för odöpta (levandefödda) barn. På 1500-talet fick dessa barn begravas på kyrkogården, men prästen fick inte medverka. Detta ändrades successivt och enligt 1686-års kyrkolag fick de inte bara begravas på kyrkogården utan prästen fick vara med och kasta mull och läsa en bön. Kyrkohandboken från 1693 lägger till att han även ska läsa Fader vår och välsignelsen. I slutet av 1700-talet görs ingen skillnad mellan dödfödda och levandefödda odöpta barn utan båda kategorier ska begravas i stillhet. Till skillnad mot begreppet idag, innebar i stillhet att varken klockringning, procession, sång eller liktal/griftetal fick förekomma. Med andra ord, samma förfarande som för brottslingar och självmördare. 16 Under 1800-talet tar kyrkohandboken upp spädbarnsdödligheten inte bara vid begravning utan även vad gäller kyrktagning, det vill säga det sammanhang då en kvinna som fött barn välkomnades tillbaka till kyrkan. I en not påpekas att i de fall barnet har dött eller om omständigheterna annars är sorgliga kan stora delar av den föreskrivna bönen uteslutas. Det 13 Baelter, Laur. Paulinis anmärkning på kyrkolagen i Baelter, Baelter, Åkesson, 156f 11

13 vill säga biten om att föröka sig och ge tack. 17 Om begravningen står följande: Vid dödfödda och odöpta barns begrafning, säger presten, under det han med skoflen tre gånger kastar jord på liket: - Af jord är du kommen. Jord skall du åter varda. Jesus Kristus, vår frälsare, skall dig uppväcka på den yttersta dagen. Derefter läses Fader vår m.m. och välsignelsen. Kyrkohandboken 1811, s 184 I nästa handbok (1894) har en särskild bön utarbetats för mammor som fått dödfödda barn eller vars barn dött innan kyrktagningen 18. Begravningen har blivit mer omfattande och består nu av: Bön Skofvel (överlåtelse) Fader vår Välsignelse Bönen är nyskriven och kom att användas under större delen av 1900-talet, eftersom 1942-års handbok endast gör en mindre språklig revision av den, se nästa avsnitt talet första hälft Samhällets förhållningssätt Trots att vi nu börjar närma oss vår tid såg samhället väldigt annorlunda ut för dryga 100 år sedan. I början av förra seklet var nämligen barnadödligheten så stor att det vanligt att nygifta par valde en familjegrav för att ha en plats för de spädbarn man förmodades förlora 19. Trots att det var så vanligt tycks denna förlust inte varit något man talade om öppet och även om begravningen fick större utrymme i den nya handboken i början av 40-talet skulle döden i det närmaste smusslas undan. I en artikel 1945 konstaterar teologen Olov Hartman att anhöriga i regel inte är närvarande vid sina spädbarns begravningar, det fanns ingen sed att följa så små barn till graven. Han ifrågasätter detta och menar att föräldrarnas känslor hämmas av samhällsklimatet, där modersinstinkten fått träda tillbaka för andra krafter, och [ ] 17 KH 1811, fjärde upplagan, s KH 1894, 1907-års upplaga, s 169f. 19 SOU 1979:22, s

14 människovärdet undergått inflation 20. Han konstaterar krasst att det är svårt för en genomsnittssvensk att bryta denna konvention och kanske har han mer rätt än han anar, för det kom att ta fyrtio år innan det var vanligare att föräldrar närvarade än inte. Hartman hade själv fått ett dödfött barn ett par år tidigare. 21 I takt med samhällsutvecklingen institutionaliserades barnafödande alltmer där läkaren kom att bli den stora experten. Samhället tog större plats och gick in och pekade ibland med hela handen (tvångssterilisering, barnhem, adoption). I de fall barnet inte överlevde förlossningen var det naturligt att försöka skydda mamman genom att skona henne från det döda barnet. Med detta sagt är det lätt att tänka att man inte tog så allvarligt på dödsfallen eftersom de var så vanliga men det är inte hela sanningen. Det finns uppgifter om faran av att sörja för mycket, vilket tyder på att många lät sorgen ta den stora plats vi idag kanske anser att den bör ta. En anledning till att det ansågs farligt att sörja för mycket/för länge var att det störde de dödas glädje i himlen. 22 * Kyrkliga handlingar I kyrkohandboken från 1942 finns det fortfarande en ordning för kyrktagning av kvinnor som fött barn även om det redan nu var rätt ovanligt att den genomfördes. Här finns även en alternativ bön att använda om barnet var dödfött eller inte hunnit döpas. Späda barn begravdes ofta i samband med en annan begravning och kunde gravsättas tillsammans med en (främmande) vuxen. Ordningen följer i stort 1894 års, men med vissa språkliga ändringar och inleds med följande bön: Käre vänner. Vi nedlägga här i Guds åker ett sädeskorn, stoftet av ett litet barn, vars liv så tidigt slocknat. Herren har därmed visat oss att hans tankar icke äro våra tankar. Men vi veta att hans vägar, om än för oss obegripliga, likväl äro godhet och sanning, och att han i faderlig huldhet låter sig vårda om alla sina verk. Därför må vi ock vara 20 Olov Hartman Stormvarning (Helsingfors; Finska Missionssällskapet, 1948), s Hartman Stormvarning, 84ff samt Olov Hartman Klartecken (Ystad: Rabén Sjögren, 1977), s Hagberg (1937:148) i Åkesson, 154. * Dessa tankar lever kvar än idag, t ex berättade prof D Louw vid Stellenbosch University i mars 2005 om mamman som fått veta att hon inte fick gråta över sitt döda barn eftersom varje droppe föll som regn över barnet som försökte klättra upp på stegen till himlen. Först om mamman slutade gråta skulle barnet komma till himlen. I den uppsjö av sorgedikter återkommer också en variant av temat, med viss tröst av typ gråt inte mamma, jag var tvungen att gå. 13

15 förvissade om att ej heller detta späda barn är förgätet inför honom. Till hans outgrundliga kärlek sätta vi vårt hopp. Hans namn vare lovat i evighet. Amen. Kyrkohandboken 1942, s 262 Bönen följs av Överlåtelsen där den vanliga formuleringen Av jord är du kommen... kan bytas ut till Herren gav, och Herren tog. Välsignat vare Herrens namn. Liksom vid tidigare ordningar avslutas riten med Fader vår och Välsignelsen. Det finns även ett tillägg om att denna bön även kan användas vid jordfästning av barn som dött i mycket späd ålder. 23 Inledningen av Bönen tyder på att dessa begravningar fortfarande ägde rum på kyrkogården, vilket periodvis även gällt för andra begravningar Utvecklingen från mitten av 1900 talet till 1980 talet Samhällets förhållningssätt Nu befinner vi oss bara ett femtiotal år tillbaka i tiden men fortfarande betraktades förlusten av ett barn vid födseln närmast som en icke-händelse. Sorgen fick inget utrymme utan skulle tryckas undan. Barnafödande var något kliniskt och om man visste att barnet var dött, var det vanligt att mamma sövdes inför förlossningen och råddes att snarast möjligt glömma och istället försöka få ett nytt barn. På 60-talet är psykiatrikern Johan Cullberg bland de första i världen som genomför en studie om kvinnor som förlorat sina barn i samband med förlossningen. Han konstaterar att skuldkänslor är väldigt vanliga och att en tredjedel av de 56 kvinnorna i studien lider av symptom som är av mer än normal sorgekaraktär. 25 Under följande decennium tycks något hända. Från att det 1965 var ovanligt att föräldrarna var med vid begravningen, verkar föräldrar närvara vid nästan hälften av begravningarna i början av 70-talet, även om prästen, musikern och vaktmästaren fortfarande oftast var ensamma. I slutet av decenniet har andelen föräldrar som är med på begravningen ökat till två tredjedelar. 26 En anledning till förändringen är ökad insikt om kriser och vikten av att konfronteras med det inträffade. Cullberg presenterar sin kristeori 1971 vari verklighetskonfrontation lyfts fram som viktigt för sorgeprocessen. 27 Andersson Wretmark ägnar ett 23 KH 42, s Andersson Wretmark, Johan Cullberg Kris och utveckling (Stockholm: Natur och Kultur, 1975 (2003)), s Andersson Wretmark, 31, Andersson Wretmark,

16 kapitel i sin avhandling om föräldrarnas förnekelse av det inträffade och konstaterar att en majoritet av föräldrarna förnekade eller förminskade förlusten, troligen för att försöka minska sorgen. Bland de som konfronterades med det inträffade i högre utsträckning, till exempel genom att se barnet eller närvara vid begravningen, tycktes förnekelsen vara något mindre presenteras en statlig utredning om barn och döden där man i vaga ordalag påpekar att föräldrar bör ges möjlighet att se sitt dödfödda barn och att tanken på att närvara vid begravningen bör väckas. Man konstaterar samtidigt att för många föräldrar är det svårt att förstå att ett dödfött barn måste begravas och att det för en del kan kännas motbjudande. 29 Utredningen bygger på en ny studie om barn som dör kring förlossningen och deras föräldrar där läkare och kuratorer vid Huddinge sjukhus arbetat med att skapa rutiner och riktlinjer för omhändertagandet vid dessa dödsfall. I deras undersökning deltog en majoritet av föräldrarna på begravningen och de flesta upplevde den positivt, att den förtydligade vad som hänt och innebar en avslutning. 30 De ansvariga för studien var mycket tydliga med vikten av att konfronteras med vad som hänt och att: Utan direkta påtryckningar förefaller begravningen ofta vara en så viktigt episod att man bör försöka stimulera föräldrarna att deltaga. Många föräldrar har i efterhand sagt oss att de upplevde begravningen som ett tillfälle då de slutligen förstod att de fått ett barn och detta barn dött. Även om sorgearbetet inte på något sätt har avslutats tycks begravningen markera slutet på den omedelbara och mest kaotiska perioden efter barnets död. 31 Råden som författarna ger understryker att en individuell begravning ska erbjudas och att föräldrarna ska uppmanas att delta. Genom att vara med på begravningen visar man för omgivningen att barnet verkligen är ett barn, på samma sätt som att barnet blir mer verkligt då man ser det och namnger det. 32 Forskning och riktlinjer till trots tycks tysthetens kultur i mångt och mycket fortsätta råda inom vården ända in i slutet av århundradet publiceras en artikel i barnmorskeförbundets tidskrift Jordemodern för första gången om barn som dör kring förlossningen och den visar på att det i början av 80-talet inte var självklart att få se sitt 28 Andersson Wretmark, 121ff. 29 SOU 1979:22, s 30, Berg et al i SOU 1979:22 s Berg et al i SOU 1979:22 s Andersson Wretmark,

17 barn, än mindre röra vid det. 33 Samtidigt (1986) bildades den första nationella stödföreningen för de som förlorat små barn, Föräldraföreningen för Plötslig Spädbarnsdöd *. Även om det tidigare förekommit artiklar om förlusten av spädbarn (t ex en artikelserie i DN ) beskriver initiativtagarna till bildandet av stödföreningen hur de bröt ett tabu då de i riksmedia gick ut och pratade om små barns död Kyrkliga handlingar Vad gäller kyrkan under denna tid får vi återvända till 1942-års handbok eftersom det var den ordningen som används vid begravningarna i denna tidsperiod. Även om ordningen var uppskattad när den kom blev den snart inaktuell då de flesta begravningar kom att äga rum i (sjukhus)kapell snarare än på kyrkogården. Den inledande bönen syftar ju på hur barnet sänks ner i jorden Vi nedlägga här i Guds åker ett sädeskorn och Andersson Wretmark antyder att många sjukhuspräster lät bli att använda denna bön. 36 Även om prästen ofta var ensam på gudstjänsten kan man tänka att orden fanns vara opassande, i synnerhet under 70-talet, då det blev allt vanligare att föräldrarna närvarade. Samtidigt började kyrkans folk reagera på de rutiner som fanns (eller snarare saknades) kring barnens begravningar. Bland de riktlinjer som nämndes i föregående avsnitt poängteras vikten av att hålla individuella begravningar, vilket alltså innebar att det förekom massbegravningar: I gravkapellet låg nio barn i formalin i en plåtlåda övertäckt med en grön duk. De skulle begravas. Just den här gången skulle ett föräldrapar vara med, vilket var mycket ovanligt. Jag var tvungen att låtsas som det bara var deras barn i plåtlådan. Det var mycket obehagligt. Sjukhuspräst Astrid Andersson Wretmark 37 Det var upplevelser som denna som gjorde att sjukhuspräster kom att spela en stor roll i att begravningen förändrades. De nya formuleringar som presenteras i den alternativa ordning till handboken som kom 1982, var kanske inte helt nya, utan torde bygga på sjukhusprästers 33 Ingela Rådestad När möte blir avsked (Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1988 III ), s 8. * Idag heter föreningen Spädbarnsfonden. 34 G Karlsson, Förr skulle man glömma, nu ska sorgen bearbetas, Dagens Nyheter 9-11 mars 1983, s Ingela Bendt, Ett litet barn dör Ett ögonblicks skillnad (Stockholm: Verbum, 1997), s Andersson Wretmark, Bendt, s

18 erfarenheter och egna formuleringar. Jag återkommer till arbetet med den nya handboken i nästa kapitel. Av denna redogörelse kan man konstatera att från att ha varit en undanskymd handling som förväntades tas om hand av personal och präster på ett smidigt och diskret sätt, började både vårdens, allmänhetens och kyrkans förhållningssätt till små barns död och begravning ändras under 1900-talets andra hälft. Ett intressant faktum är att Sverige genomgick stora samhällsförändringar med ökad urbanisering under samma period. 38 De stora förändringarna inträffade dock i slutet av seklet vilket följande kapitel kommer visa. 38 Andersson Wretmark,

19 3. Begravningen i 1986 års kyrkohandbok 3.1 Arbetet med handboken Tillkomsten av KH 86 var en process som pågick i nästan tjugo år. Redan 1968 tillsattes en kommitté som påbörjade arbetet med den nya kyrkohandboken och under 70-talet la den fram delbetänkanden som remitterades och vidarebearbetades. Försöksverksamhet av handbokens gudstjänster inleddes tidigt i kommitténs arbete men på grund av otydlighet inkluderades inte de kyrkliga handlingarna i detta arbete. 39 Nya ordningar för dessa prövades därför först under vintern 1979/1980 och utvärderades i en rad betänkanden varav SOU 1981:65 Kyrkliga handlingar och SOU 1981:68 Döendet, döden och begravningsgudstjänsten är av intresse här. Den sistnämnda är en utredning om begravningsgudstjänsten av Pehr Edwall (SOU 1981:68) där begravningen belyses i ett historiskt och internationellt perspektiv. Samtliga betänkande skickas ut på en omfattande remissomgång följande år och behandlades på Allmänna Kyrkomötet 1982 då en ny handbok antas på försök samtidigt som en ny grupp tillsätt för att med nya ögon titta på det framtagna materialet, 1982-års Revisionsgrupp. De avslutar sitt arbete 1986 då kyrkomötet antar den slutgiltiga versionen av handboken. I sin utredning tar Edwall upp kopplingen mellan dopet och begravningen och menar att nyare begravningsritualer har ett starkt uppståndelsens påskmotiv. Genom kroppens död fullbordas dopets skeende och döden är besegrad. Döden blir en tjänare för den kristne på så vis att den hjälper henne att slutgiltigt dö från det gamla och uppstå till det nya livet. 40 Begravning av barn nämns dock inte även om en särskild ordning med för begravning av dödfött barn eller barn som avlidit i späd ålder finns med i SOU 1981:65. Ritualet ser ut som följer: 39 Klingert, SOU 1981:68, 7. Inledning Psalm Inledningsord (tre alternativ) Bön (tre alternativ) Guds ord Textläsning Griftetal * Överlåtelsen Begravningsorden (två alternativ) Fader vår 18

20 Psalm Bön Avskedstagandet Slutönskan Välsignelseord Psalm 1968-års handbokskommitté 41 Jämfört med dittillsvarande ordning har riten utvecklats till att mer likna en vanlig begravningsgudstjänst genom tillägget av psalmsång, textläsning med griftetal samt avskedstagande. Den har också fått helt nya inledningsord och en extra bön mot slutet. 3.2 Allmänna Kyrkomötet 1982 Detta förslag blir under Allmänna Kyrkomötet 1982 föremål för mycken debatt. Eftersom detta är nästintill den enda dokumenterade diskussionen kring begravningens ordning följer här ett referat av debatten. Begravningsgruppens ordförande biskop Lars Carlzon som håller öppningsanförandet i vilket han citerar Pehr Edwall om begravningens syfte: Kyrkans begravningsakt måste vara så vid, att den kan uppfattas som ett svar på även de vaga religiösa förväntningarna, så mänsklig och varm, att den kan kännas som en mänsklig tröst och omvårdnad, så ljus, att den inte gör sorgen svartare och tyngre att bära. På samma gång måste kyrkans begravningsritual ge klart uttryck åt den kristna synen på döden, uppståndelsen och det eviga livet. Det är uteslutet, att kyrkans ritual skulle kunna stanna vid döden, saknaden och minnet. Det måste kasta evighetens ljus över dessa mänskliga fakta och vittna medmänsklighet, fast och varmt, om det som kan förvandla döden och göra den till evighetens port: Kristi död och uppståndelse, den kristnes förening med honom genom dopet och tron, hoppet om uppståndelsen och det eviga livet. 42 Han lyfter vidare frågan om hälsningsordet i begravningen för späda barn som innehåller formuleringen Det är svårt att se någon mening i att ett barn skall behöva dö.. Carlzon understryker att hälsningsorden är just ett förslag och försvarar sedan 41 SOU 1981:65, s Allmänna Kyrkomötet 1982: Protokoll, s

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare Med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Familjehemsplacerade barns

Läs mer

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt AA2552 Självständigt Arbete 15 HP Teologiska Högskolan, ÖREBRO Uppsats: Historisk-systematisk teologi Handledare: Mikael Hallenius Examinator: Roland Spjuth Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan

SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA samtal om religionsteologi i svenska kyrkan Svenska

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Regn, regn färdas över oss

Regn, regn färdas över oss Regn, regn färdas över oss Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 9 Joel Halldorf Regn, regn färdas över oss Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950

Läs mer

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster.

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. S:t Lukas utbildningsinstitut Psykoterapiprogrammet, 90 hp Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp Vårterminen 2012 Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. Older persons' thoughts concerning

Läs mer

Att bygga inifrån. Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram och verksamhet 1951-1968.

Att bygga inifrån. Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram och verksamhet 1951-1968. Uppsala Universitet Teologiska Institutionen Magisteruppsats i teologi Handledare professor Oloph Bexell Fjellstedstska 2008-06-04 Reviderad april 2014 Att bygga inifrån Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig Handledning för kyrkliga förrättningar Innehåll Förord... 3 1 Förrättningarna i kyrkans och människans liv... 4 1.1 Om förrättningarnas

Läs mer

Ett steg i taget. när livet går i bitar

Ett steg i taget. när livet går i bitar Ett steg i taget när livet går i bitar Barncancerfonden Banérgatan 16, Box 5408 114 84 Stockholm www.barncancerfonden.se projektledare Johanna Perwe Produktion Snick-Snack AB Luntmakargatan 90 113 51 Stockholm

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD

PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD Hälsa och samhälle PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD En litteraturstudie om sjuksköterskans stödjande funktion till familjer som förlorat sitt barn DENNIS NYHLÈN JOHAN WIDERBERG Examensarbete Kurs HT 01 Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma Volym XIX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 10/08 Lag och evangelium en outtömlig källa för den kristna tron Av Tomas Appelqvist Författaren är teol kand, fil mag och anställd som doktorand i systematisk

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Svåra vårdnadstvister

Svåra vårdnadstvister Svåra vårdnadstvister Dokumentation av en FoU-cirkel Ing-Marie Johansson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Inbjudan och syftet med FoU-cirkeln 3 Något om svåra vårdnadstvister 3 Relevanta begrepp och teman

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer