Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -"

Transkript

1 Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 -

2 - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten, Mycket av det som kan ske under den tiden hör själavården och det pastorala handlandet till och präglas därför av en betydande frihet. Varje präst får därför i varje enskilt fall söka det sätt och den väg som han eller hon finner riktig. Vår gemensamma inriktning är att hjälpa människor att stanna upp i livet inför evigheten och att möta Gud och sig själva. Vårt uppdrag är att visa på att i den kristna tron finns en trygghet i att en människas gudsrelation inte tar slut när livet på jorden är slut. Vi möter vid dessa tillfällen människor som är sårbara och öppna. Det ger oss anledning till varsamhet och god vilja. Det är också så att vi i dessa situationer möter ett stort antal av våra medlemmar och många bildar sin uppfattning om kyrkans verksamhet genom dessa möten. Det innebär ett stort ansvar som kräver att vi ger tid och omsorg i varje möte. Till den omsorgen hör att så snabbt som möjligt upprätta en relation till de anhöriga. Vår tillgänglighet och vårt uppdrag Samtliga våra kyrkor och kyrkogårdar ska kunna användas för begravningsgudstjänster och gravsättningar. Dock kan enstaka områden inte användas för jordbegravningar. Detsamma kan gälla för enstaka gravplatser. Vi kan också tjänstgöra vid gudstjänster i lokaler i Helsingborg eller andra angränsande kyrkor när det gäller våra församlingsbor. Eftersom vi oftast då inte kan styra tiden ska vi göra ansträngningar för att kunna vara med. Det kan dock finnas tillfällen då det är omöjligt. Vi tillämpar inte fasta tider för begravningsgudstjänster. Begravningsgudstjänster på andra ställen än i kyrkorum genomför vi med mycket stor sparsamhet om det finns särskilda skäl av själavårdsmässig art. Präst hos oss genomför inte borgerlig begravning. Önskas en mycket enkel begravning kan den hållas ute på kyrkogården. Till prästs ansvar hör också då så efterfrågas att snarast stå till förfogande vid dödsförberedelser och vid dödsbädden, för andakt i hemmet eller vid visning av den döde i bårhus eller annan lokal. På pastorsexp. förvaras sockentyg för att kunna användas med mycket kort varsel. Vårt ansvar och uppdrag är att efter bästa förmåga visa på och förmedla hopp under hela det sammanhang som begravningsgudstjänsten är inställt i. I de flesta fall blir vi kontaktade först efter dödsfallet men i de fall vi får kontakt tidigare är dessa uppgifter lika viktiga och ingår lika självklart i prästs arbetsuppgifter som begravningsgudstjänsten. Efter begravningsgudstjänsten är det den enskilde prästens ansvar att bedöma i vilken utsträckning man ska hålla kontakt med de anhöriga. Det har visat sig svårt att samla till leva-vidare-grupper eftersom antalet dödsfall hos oss är relativt litet. Ibland kan prästs ansvar vara att inbjuda och underlätta för anhöriga att komma till grupper som redan finns i församlingen. Ibland kan ansvaret vara att hålla en personlig kontakt genom telefon och besök. Minnesgudstjänst till allhelgonahelgen ska hållas. Till dessa sker personlig inbjudan. Huvudregeln är att det är någon av församlingens präster som förrättar begravningsgudstjänsten. När man önskar en annan präst än församlingens är det kyrkoherden som beslutar. Stor generositet ska tillämpas. Informationen skall vara tydlig om att när prästen inte är anställd i församlingen kan det medföra en extra kostnad. De anhöriga Det är idag många som lever i flera olika nära relationer. De anhöriga är ibland grupper som inte är lätta att definiera. Präst som ska tjänstgöra behöver känna till den dödes livssituation och försöka få en bild av den för att kunna vara till så stor hjälp som möjligt. Ibland kan man behöva rådgöra med begravningsbyrån för att få bilden klar. Det kan gälla tidigare förhållanden, särbo, barn i tidigare äktenskap, styvbarn mm. Det är angeläget att vi också i detta

3 bygger upp ett så bra förhållande som möjligt till begravningsbyrån. Liksom det är angeläget att vi alltid bär med oss vetskapen om att de närmaste kan vara en stor krets. Sörjande kamrater och lärare När barn eller unga dör finns det ofta chockade kamrater och lärare som behöver få uttrycka sin saknad och vanmakt inför livets villkor. Vi ska i dessa fall vara öppna för att erbjuda sådana möjligheter. Det är omöjligt att i förväg skriva regler om hur det ska gå till. Var och en av prästerna får söka finna det som i varje situation är det lämpligaste. Detta görs om möjligt i samråd med övriga präster och musiker. Kondoleansbok i kyrkan, ljuständning, genomgång av hur en begravningsgudstjänst går till och samtal kan vara exempel på sådant som kan erbjudas. Vid olyckor med dödlig utgång kan det också finnas behov av särskilda åtgärder. Detta får prövas i varje enskilt fall Barn Då och då dyker frågan upp om barns närvaro på begravningsgudstjänster. Generellt kan man säga att det är bättre för barn att vara med än att bli lämnade utanför det som föräldrarna upplever. I det enskilda fallet är det angeläget att vara lyhörd för barnets egna tankar och känslor. Vi som tjänstgör måste alltid komma ihåg att det är alltid vårdnadshavarna som tillsammans med barnet avgör om det ska vara med. I de fall då föräldrarna tycker att det är svårt att ha barnen med men barnen gärna vill kan vi hjälpa dem att finna andra lösningar under begravningsgudstjänsten. Kanske kan någon nära vän ta hand om barnet osv. När barnen är med kan vi underlätta för dem. Ex. på sådant vi kan göra är att låta dem komma till kyrkan i förväg för att bekanta sig med miljön under en begravningsgudstjänst, berätta i förväg vad som sker, låta dem hjälpa till att tända ljus mm. Tonåringar kan hamna i ett mellanläge. Det är viktigt att uppmärksamma dem t.ex. med några ord i griftetalet, tala med dem under minnesstunden mm. Utsmyckning Församlingen erbjuder kostnadsfritt bårtäcke till kistan. Det finns frihet att smycka kistans omgivning med kransar, buketter så länge utsmyckningen inte tar överhand. När det gäller ljus får av brandskyddsskäl endast de ljus som finns runt kistan i församlingens ljusstakar användas. På kistan eller bland blommorna får inga ljus placeras. I kistan kan minnessaker placeras så länge de inte kränker människan eller är miljöfarliga eller i förekommande fall kan orsaka skador på krematorieanläggningen. Själaringning och tacksägelse Själaringning är nu inte så mycket en nyhetsförmedling om att någon dött. Idag har den mer karaktär av hedersbevisning av den döde och är en uppmaning till bön. Därför ska våra kyrkor vara öppna vid själaringning. Där ska finnas möjlighet till ljuständning och eftertanke. I första hand ligger ansvaret för detta på vaktmästarna. Tacksägelse sker i en av våra gudstjänster efter samråd med de anhöriga. Här tackar vi Gud för den döde och innesluter honom eller henne och de anhöriga i församlingens böner. Tacksägelsen åtföljs av klockringning när så ske kan. Tacksägelse kan också göras av person som inte är skriven i vår församling då man så önskar. Förberedelser inför begravningsgudstjänsten Då präst får meddelande om dödsfall ska snarast kontakt upprättas med de anhöriga. Vid denna tidiga kontakt ska tid överenskommas om begravningssamtal. Helst ska det ske genom personligt möte. I undantagsfall kan det ske genom telefonsamtal. Naturligtvis finns det tillfällen då det av olika skäl inte finns möjlighet till sådant samtal. Tjänstgörande präst får då allt efter situationen söka ta reda på något om den anhörige på andra sätt.

4 Begravningssamtalet ska förmedla kunskap om den dödes situation under livet, ge information om hur begravningsgudstjänst går till. Man ska också under samtalet komma överens om praktiska saker; psalmer som ska sjungas, hur man går in i kyrkan. Genom ett sådant samtal berörs på ett naturligt sätt den dödes liv och sorgen hos de anhöriga men också kyrkans syn på död och hopp Begravningsgudstjänsten Inledning Vid begravningssamtalet bör man ha kommit överens om när de anhöriga kommer in i kyrkan. Eventuellt kan stilla orgelmusik som kantor/organist själv väljer underlätta väntan på att gudstjänsten ska börja. Tjänstgörande musiker bör underrättas i förväg. Begravningsgudstjänsten inleds där ske kan med orgelmusik eller ev. annan musik. Inledningsorden i handboken kan användas som de står eller formuleras fritt av prästen. Genom att redan i inledningsorden nämna den dödes namn markeras den personliga prägeln som vi strävar efter ska prägla gudstjänsten. Inledningsorden bör också på något sätt markera att vi är en gudstjänstfirande församling runt den döde. Griftetal Griftetalets uppgift är att förmedla Guds ord i den givna situationen. Därför är griftetalet inriktat på de levande. För att fungera behöver det skapa kontakt. Därför behöver prästen kännedom om den döde och de sörjande liksom han eller hon har kännedom om bibelns ord och den kristna livstolkningen. Präst strävar efter att ha så personlig ton som möjligt i griftetalet. Överlåtelse Överlåtelsen är en av de centrala delarna i begravningsgudstjänsten. Vi får överlåta den döde i Guds händer utan att själva ha vetskap om vad exakt som händer efter döden. Överlåtelsen kan ske på två sätt: Med jord då understryks människans dödlighet och samhörighet med övriga skapelsen men symboliken rymmer också vetekornets möjlighet att uppstå till nytt liv. Med korstecken då understryks att överlåtelsen sker i den korsfäste Gudens namn. Människans död är förbunden med Jesu död och uppståndelse. I mullkaret ska finnas mull/jord/sand. Det kan inte bytas mot något annat. På samma sätt kan inga andra tecken användas vid överlåtelsen. Handbokens ord får inte heller bytas ut till egna formuleringar. Bibelläsning Det handlar om att räcka Guds ord om trygghet hos Gud i liv och död. I största möjliga utsträckning ska de väljas efter den särskilda situationen. Bibelorden kan kompletteras med någon psalmvers eller kristen lyrik. Däremot bör inte allmän lyrik läsas här. Avslutning Vid jordbegravning följer församlingen kistan i procession ut till graven. Det innebär att prästen ska hjälpa de anhöriga att komma med ut till graven. En psalm kan sjungas och prästen lyser frid över graven. Ibland önskar de anhöriga ta avsked i gudstjänstrummet. Undantagsvis kan detta ske. Präst följer då ensam med ut till graven och är närvarande vid kistsänkning. Vid kremation avslutas gudstjänsten i kyrkan och de anhöriga tar avsked av kistan. I våra kyrkor sker det av utrymmesbrist vid kistans kortända som vetter mot kyrkan. Det är inte möjligt att gå runt kistan. Det ska inte heller ske av risk för brand då ljusen vid kistans långsidor kommer alltför nära de anhöriga. Också här finns präst i närheten och till hands om det behövs. Eftersom processionsbäring ut till graven är en del av gudstjänsten bekostas bärarna i de fall de är inhyrda av församlingsavgiften.

5 - 5 - Musik Musik är en viktig och självklar del i alla gudstjänster så också i begravningsgudstjänsten. Psalmsången skapar samhörighet och musiken i begravningsgudstjänsten förkunnar den kristna trons hopp. Därför är det viktigt att samråd äger rum mellan anhöriga, präst och kyrkomusiker då det gäller psalmer och musik. På vår hemsida finns förslag under rubriken Musik. Var och en av våra musiker har sin egen repertoar. I begravningsgudstjänsten finns tre psalmer. Den mellersta av dem är utbytbar. Om präst och musiker och anhöriga är överens kan man byta den psalmen mot annan sång eller musik. När det gäller musikvalet och anhörigas önskemål måste vid varje tillfälle övervägas vad som är lämpligt. Det kan inte anges i regler. Som en sammanfattning kan sägas att i en begravningsgudstjänst ska inte förekomma något som strider mot den kristna tron på Jesus och hans död och uppståndelse. Vi strävar efter att ha levande musik i våra gudstjänster. Det stämmer bäst med vår strävan efter närhet och äkthet. Dock kan det finnas tillfällen då enstaka musikstycken på CD kan bedömas vara acceptabelt som komplement. Minnesstunden Minnesstunden är en viktig del på begravningsdagen. I gudstjänsten tar vi avsked av den döde och överlämnar i Guds händer. Vid minnesstunden samlas man till gemenskap runt den dödes minne och tar ett steg vidare i den nya livssituationen. När prästen inbjuds som gäst bör han eller hon om det är möjligt tacka ja. Här finns också tillfälle att hjälpa och visa hur man kan göra. Vidare finns här tillfälle att tala om hur livet för den allra närmaste ska gå vidare. Om präst bedömer det lämpligt bör man avsluta minnesstunden med några ord eller en bön. Vid minnesstunden finns också möjlighet att erbjuda sig att vara med vid en ev. minnesstund. När de minsta dör När spädbarn eller foster avlider på sjukhus finns oftast sjukhuskyrkan där. Genom att familjen får kontakt med dem förrättas ofta gudstjänster i samband med dessa dödsfall av sjukhuspräst. Om det blir aktuellt i våra kyrkor eller av våra präster finns en särskild ordning i kyrkohandboken för detta. Begravning av dödfött barn eller barn som avlidit i späd ålder. Den ordningen kan användas men i stor lyhördhet för den drabbade familjen, vilka ord och språk som är deras, vilka psalmer och bibelord som kan svara mot deras situation. Urnnedsättning När präst önskas vid urnnedsättning bör man använda kyrkohandbokens ordning för gravsättning utan anslutning till begravningsgudstjänst. De anhöriga erbjuds att själva sänka urnan i graven eller att delta på annat sätt. Avskedsgudstjänst, minnesgudstjänst Då någon avlidit men kroppen inte hittats kan avskedsgudstjänst hållas efter önskemål från de anhöriga. Normalt hålls den när dödsregistrering skett. Om detta inte gjorts kan kyrkoherden avgöra om sådan gudstjänst ändå ska hållas utifrån pastorala skäl. Om begravningsgudstjänst sedan kan ske kan den göras som en förenklad begravningsgudstjänst. Avskedsgudstjänsten utformas med stor hänsyn till de anhörigas önskemål och kan innehålla alla de delar som en begravningsgudstjänst innehåller. På kistans plats kan man placera ett foto på den döde och kanske församlingens påskljus eller annat ljus. Tillfälle till avsked ska lämnas. Minnesgudstjänst kan hållas för en eller flera efter olyckshändelser. Det finns i kyrkohandboken ingen ordning för minnesgudstjänst. Detta utformas i varje enskilt fall och efter beslut i varje fall. Konflikter Det finns många situationer då olika grupper kring den anhörige kan önska olika saker. Det kan gälla allt från tid för begravningsgudstjänst till plats för gravsättning. Det kan ibland vara svårt att

6 avgöra vem som har rätt att bestämma. Först gäller att söka med samtal komma fram till lösningar som alla kan acceptera. Detta kan varje präst göra i sina samtal med de anhöriga. I de fall det uppstår konflikter som är omöjliga att lösa har kyrkoherden skyldighet att söka medla så att begravningsgudstjänst och gravsättning kan ske. (Delegation har skett från kyrkofullmäktige). Då detta inte är möjligt ska kyrkoherden följa de regler som finns i kyrkoordningen. En av de konflikter som också kan uppkomma är att anhöriga vill att några personer inte ska ges tillträde till kyrkan vid begravningsgudstjänsten. Kyrkan är ett offentligt rum och varje förrättning som äger rum där är också offentlig. Vi ska vara tydliga med att vi inte kan stänga någon ute. Naturligtvis ska vi söka ge stöd att kunna acceptera att man kan ha behov av att ta farväl av den döde fast man har konflikt med någon av de andra som är i kyrkan. Begravningsgudstjänst för dem som inte tillhör Svenska kyrkan En begravningsgudstjänst hålls för den som tillhör Svenska kyrkan. När anhöriga önskar begravningsgudstjänst efter någon som inte tillhört Svenska kyrkan ska förfrågan mötas med respekt och ett samtal om skälen till varför man önskar begravningsgudstjänst. Efter samtal är det kyrkoherden som avgör om detta kan ske. Om beslutet blir positivt underrättas kontraktsprosten om beslutet. Om så sker finns beslut om kostnaden för detta vilket anhöriga underrättas om. Utbildning All personal som arbetar ska ha rätt till fortbildning i sin verksamhet. Detta ingår i församlingens planer för utbildning. Stiftets och Församlingsförbundets kurser i aktuella ämnen ska alltid övervägas. När ny vaktmästare anställs lärs han eller hon upp av dem som varit med en tid Mörarp 2009

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger.

All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger. Begravningspastoral Helheten Svenska kyrkan, Tibro kyrkliga samfällighet, utövar huvudmannaskap för all begravningsverksamhet inom Tibro kommun och på samfällighetens begravningsplatser. Samfällighetens

Läs mer

Begravningspastoral för Vist församling

Begravningspastoral för Vist församling Begravningspastoral för Vist församling Inledning Denna pastoral är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom Vist församling. Pastoralen är ett

Läs mer

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 Bilaga till Församlingsinstruktion för Österhaninge församling Österhaninge församling, Box 113, 136 22 Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14 Telefon: 08-555 670 00. Fax: 08-555

Läs mer

Bra att veta när man mister en anhörig

Bra att veta när man mister en anhörig Mattmars kyrka Bra att veta när man mister en anhörig Vad gör vi nu? Vad ska man börja med? Det är många frågor som dyker upp vid ett dödsfall. Församlingen försöker alltid vara behjälplig så långt det

Läs mer

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral.

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Inledning Sida 1 av 7 I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Begravningspastoralen är en lokal överenskommelse om hur anställda och förtroendevalda i församlingen/församlingarna

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Begravningspastoral för Eda pastorat.

Begravningspastoral för Eda pastorat. Begravningspastoral för Eda pastorat. Ur kyrkoordningen, 24 kapitlet, inledningen: I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt guds barmhärtighet

Läs mer

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Jukkasjärvi församling Luleå stift Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Begravningspastoral 2012 2 Sorgehus välkomnas att ta tidig kontakt med församlingens präster och diakoner

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning.

för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning. BEGRAVNINGSPASTORAL för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning. Godkänt av pastoratets församlingar och kyrkonämnd

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL HELHETEN

BEGRAVNINGSPASTORAL HELHETEN BEGRAVNINGSPASTORAL HELHETEN Begravningsplatser och ceremonilokaler Församlingen förfogar över två begravningsplatser Östra begravningsplatsen och Norra begravningsplatsen. Begravningsgudstjänst kan hållas

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips.

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips. Begravningen Begravning i enskildhet Som regel bör du alltid försöka gå på begravningar, även när du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne, eller den avlidnes familj. Det betyder ändå mycket

Läs mer

Alla församlingens anställda och förtroendevalda som på olika sätt arbetar med begravningsfrågor har att följa denna begravningspastoral.

Alla församlingens anställda och förtroendevalda som på olika sätt arbetar med begravningsfrågor har att följa denna begravningspastoral. Begravningspastoral Helheten Denna begravningspastoral beskriver hur Himledalens församlings anställda och förtroendevalda arbetar med begravningsfrågor samt de riktlinjer för det praktiska handhavandet

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Ps. 90:1 Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Bibelhänvisningar

Läs mer

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04 Begravningspastoral För Värnamo pastorat Fastslagen 2011-09-04 2 Begravningspastoral Begravningspastoral för Värnamo pastorat (Värnamo, Fryele och Nydala församlingar) Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål Till den som ordnar med min begravning Mina önskemål Jag vill att begravningen ombesörjes av.... (Namn på begravningsentreprenör) Vanligen styr religionstillhörigheten begravningsordningen. Svenska kyrkans

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN Genom detta dokument vill Bodens kyrkliga samfällighet lämna upplysningar om hur Överluleå, Sävasts och Gunnarsbyns församlingar normalt arbetar i samband med

Läs mer

Begravningsgudstjänsten

Begravningsgudstjänsten Begravningsgudstjänsten Arbetsmaterial 110622 Kyrkans begravningsakt måste vara så vid, att den kan uppfattas som ett svar på även de vaga religiösa förväntningarna, så mänsklig och varm, att den kan kännas

Läs mer

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BEGRAVNINGEN ÄR DET SISTA AVSKEDET Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en borgerlig

Läs mer

Doppastoral för församlingarna i Uppsala kontrakt

Doppastoral för församlingarna i Uppsala kontrakt Doppastoral för församlingarna i Uppsala kontrakt Fastställd av chefsgruppen, gällande från Första söndagen i advent 2011 Information om kyrkotillhörighet och inbjudan till dop Församlingens strävan är

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Begravningsgudstjänst Anvisningar

Begravningsgudstjänst Anvisningar Begravningsgudstjänst Anvisningar Begravningsgudstjänsten är en gudstjänst för de levande, inte för de döda. Att dela sorgen, att ta farväl av den döde och att möta det kristna hoppet är begravningsgudstjänstens

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

I samband med dödsfall

I samband med dödsfall I samband med dödsfall Att förlora en nära anhörig och vän tillhör livets allra svåraste upplevelser. Sorgen och saknaden måste få bearbetas och ta sin tid. Man behöver söka stöd både hos närstående och

Läs mer

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling Ålems församling BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling INNEHÅLL 1. Pastoralteologisk grund 2. Pastoralt förhållningssätt 3. Platser för begravningsverksamhet 4. Kontakt 5. Administrativa rutiner vid

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat 1 Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

Begravningen information från Raus församling (begravningspastoral) INLEDNING

Begravningen information från Raus församling (begravningspastoral) INLEDNING Begravningen information från Raus församling (begravningspastoral) INLEDNING I begravningsgudstjänsten tar de sörjande och församlingen avsked och överlämnar den som har dött i Guds händer. Gudstjänsten

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö DÅ MAN MISTER EN ANHÖRIG eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

Att läsa om begravning

Att läsa om begravning Att läsa om begravning I Information om och kring dödsfall. II Att dela sorg III Att ta farväl IV Blommor V Begravningsavgiften I Information om och kring dödsfall. Kontakta anhöriga och vänner. Det brukar

Läs mer

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet är framtaget

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: svenskakyrkan@vallentunaforsamling.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se När någon dör......

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik Vigselgudstjänst Ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan är den som finns i 1986 års kyrkohandbok. Denna ordning gäller från och med 1 nov 2009 även vid vigsel för par av samma kön, dock med några

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby Nr 3 2014 Årgång 2 Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby ÖPPNING Om sorgen Gravar smyckas Ljus brinner Kära läsare! Vi lever i ett samhälle där vi kanske

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

Svenska kyrkans bestämmelser

Svenska kyrkans bestämmelser Svenska kyrkans bestämmelser Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om kyrkobokföring i Svenska kyrkan meddelat den 8 december 2009. SvKB 2009:9 Kyrkostyrelsen beslutar med stöd av 56 kap. 4 i

Läs mer

Till hjälp vid sorg i hemmet. Handledning vid begravning

Till hjälp vid sorg i hemmet. Handledning vid begravning Till hjälp vid sorg i hemmet Handledning vid begravning Innehåll Till dig som mist en anhörig... 3 Vid dödsfall... 4 Utsjungning... 4 Begravningstillstånd... 4 Sorgflaggning... 4 Begravningsarrangemang...

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vigselpastoral för Ängelholms församling

Vigselpastoral för Ängelholms församling Vigselpastoral för Ängelholms församling 2 ängelholms församling - vigselpastoral Vigselpastoral för Ängelholms församling mål och information Målet med vigselgudstjänsten är att välsigna det par som beslutat

Läs mer