Överenskommelsen gäller från och med den 1 juli 1989.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelsen gäller från och med den 1 juli 1989."

Transkript

1 KONSUMENTVERKET ^ 00/, 0 r, 1*/7 B y. r å 4 D nr 88/K1853 g ft$ / Mellan Konsumentverket/KO (KOV/KO), å ena sidan, och Sveriges Begravningsentreprenörers Förbund (SBF) samt Begravningsföreningen FONUS, a andra sidan, har följande överenskommelse träffats. SBF och FONUS åtar sig att verka för att deras medlemmar och anställda i samband med marknadsföring till konsumenter lämnar en skriftlig bekräftelse på konsumentens beställning, specificerad i särskilda poster på kostnaderna, det totala priset på begravningen samt betalningsvillkoren anger priset inklusive moms och andra tillkommande avgifter informerar om de tjänster och andra nyttigheter som kan erhållas kostnadsfritt eller mot betalning hos de kyrkogårdsförvaltande myndigheterna ej använder sig av hemförsäljning genom hembesök eller per telefon tidigare än 4 veckor efter dödsfallet, om inte konsumenten själv har tagit initiativ till detta ej sänder direktreklam till anhöriga förrän tidigast 4 veckor efter dödsfallet ej anger begravningsbyråns namn i dödsannonsen. Vidare åtar sig SBF och FONUS att genom fortlöpande utbildning av och information till sina medlemmar och anställda tillse att överenskommelsen blir verksam samt att dessa får kunskap om gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer och andra regler samt om god affärssed på området genom samarbete med KOV/KO och konsumentvägledarna samt på egen hand fortlöpande undersöka effekten av överenskommelsen och vid behov komma med synpunkter och förslag till förbättringar och ändringar som utvecklingen på området kan komma att medföra. Överenskommelsen gäller från och med den 1 juli y^^sthckbdkft-den 6 juni119l-9 Per Eklund / V j a n Sonnvik ' ^tf KO ^ Begravningsföreningen FONUS

2 KONSUMENTVERKET Byrå 4 Dnr 88/K1853 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN fnic Dnr...Åktbii., Mellan Konsumentverket/KO (KOV/KO), å ena sidan och Eldbegängelseföreningen IGN1S begravningsbyråer å andra sidan, har följande överenskommelse träffats. IGNIS åtar sig att verka för att deras medlemmar och anslutna begravningsbyråer i samband med marknadsföring till konsumenterna iakttar de överenskommelser som KOV/KO träffat med Sveriges Begravningsentreprenörers Förbund (SBF) och Begravningsföreningen FONUS. Överenskommelsen gäller från och med den 1 juli Stockholm den 20 juni 1989 Per Eklund Stf KO JMAfa >rrra Hogeborn / / Eldbegängelseföreningen IGNIS

3 KONSUMENTVERKET Byrå 4 Dnr 88/K1853 C Mellan Konsumentverket/KO (KOV/KO), å ena sidan och Gravvårdsfirmornas Riksorganisation, GRO, å andra sidan, har följande överenskommelse träffats. GRO åtar sig att verka för att deras medlemmar i samband med marknadsföring till konsumenterna lämnar en skriftlig bekräftelse på konsumentens beställning, specificerad i särskilda poster på kostnaderna, det totala priset och betalningsvillkoren anger priset inklusive moms och andra tillkommande avgifter ej använder sig av hemförsäljning genom hembesök eller per telefon tidigare än 4 veckor efter dödsfallet, om inte konsumenten själv har tagit initiativ till detta ej sänder direktreklam till anhöriga förrän tidigast 4 veckor efter dödsfallet. Vidare åtar sig GRO att genom fortlöpande utbildning av och information till sina medlemmar och anställda tillse att överenskommelsen blir verksam samt att dessa får kunskap om gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer och andra regler samt om god affärssed på området. genom samarbete med KOV/KO och konsumentvägledare samt på egen hand fortlöpande undersöka effekten av Överenskommelsen och vid behov komma med synpunkter och förslag till förbättringar och ändringar som utvecklingen på området kan komma att medföra. Överenskommelsen gäller från och med den 1 juli 1989 C A /-" Stvckh^Hj den 12 jqni 1989 Per Ek Stf KO Vilsh loland Aronsson Gravvårdsfirmornas ('sorgajjisati Gravvärdsfirmornas Riksorganisation

4 KONSUMENTVERKET Byrå 4 Dnr 88/K "v ill näm J" " V t k e t / (K V /KO) å ena ' sidar > och Svenska kyrkans nämnd for församlings och pastoratsförvaltning (NFP) a andra s»dan, har följande överenskommelse träffats NFP åtar sig att: verka för att information sprids om de tjänster och andra nyttighetei som de kyrkogårdsförvaltande myndigheterna kan tillhandahålla kostnadsfritt eller mot betalning tillse att informationen utformas så att den kan anpassas till lokala variationer hos de kyrkogårdsförvaltande myndigheterna, att informationsmaterialet fortlöpande tillställ, begravningsbyråer och andra intressenter samt att informationen halls aktuell verka för ett enhetligt system för begravningsclear mg. Vidare åtar sig NFP att verka för att det standardavtal nm 2V ri^ Ovui UpLUäLLcUb" efter överläggningar med Konsumentverket, successivt genomföres hos de kyrkogårdsförvaltande myndigheterna genomrores I? n,t a t t d ^^dsförvaltande myndigheterna i samband med planering och utformning av begravningsplatser har tillgång Kyrkans "* begravnin * j ama» ordning än Svenska ko m TJ rt! K, Pande t utbudnin 8 Kommelsen bhr verksam och formation tillse att överens- genom samarbete med KOV/KO och konsumentvägledarna m^* ^ T " Jl n v fortlö P ande ^dersöka effekten av överenskom- ^ n Ch Vld behov k o^s med synpunkter och förslag till förbättringar och ändringar som utvecklingen på området kan komma att medföra. Överenskommelsen gäller från med med den 1 juli Stockholm den 30 iuni 1989 Per Eklund Stf KO

5 KONSUMENTVERKET Byrå 4 Dnr ee/kiesj Mellan Konsumentverket/KO (KOV/KO), å ena sidan och Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF) å andra sidan, har följande överenskommelse träffats. SKKF åtar sig att bistå vid förverkligandet av överenskommelsen mellan KOV/KO och Svenska Kyrkans nämnd för församlings- och pastoratsförvaltninj (NFP). Överenskommelsen gäller från och med den 1 juli Eockholm den 30 juni 1989 Per Eklund Stf KO ^A^ xj^2^^ Stig Wartfin Sveriges Kyrkogårdsoch Krematorieförbund

6 KONSUMENTVERKET/KO Byrå 4 Handläggare: Carin Wahren Dnr94/K2776 ^ BESLUT Konsumentverket/KO har sommaren 1994 träffat huvudsakligen likalydande överenskommelser med Sveriges Begravningsentreprenörers Förbund (SBF), Stockholms Eldbegängelseförening Ignis (Ignis) samt Gravvårdsbranschens Riksorganisation (GRO) om regler för marknadsföring av begravningstjänster till konsumenter. Begravningsföreningen Fonus (Fonus) har valt att att stå utanför överenskommelsen främst sedan övriga branschföreträdare begärt att regler mot att ha begravningsbyråns namn i dödsannonser skall införas i överenskommelsen. Fonus har i brev av den 24 oktober 1994 anfört att de inte gör reklamutskick tidigare än ca 4-6 veckor efter dödsfallet. De vidhåller att de inte avser att följa överenskommelsen vad gäller punkten 9, med motiveringen att det blir billigare för konsumenten att skriva "Fonus" istället för "begravningsbyrån" i dödsannonsen. I övrigt anför Fonus att de tillämpar och kommer att tillämpa övriga regler, dvs punkterna 1-8, i överenskommelsen mellan Konsumentverket/KO och SBF, Ignis och GRO. Konsumentverket/KO ser positivt på att Fonus avser att tillämpa huvuddelen av de regler som övriga organisationer inom begravningsbranschen varit överens om. Med hänvisning till det ovan sagda avslutas detta ärende.? a Per Eklund / " ' /#^/L - StfKO. ^ > ^ ^ Carin Wahren

7 WKxn -7- Dnr91/K1589 Mellan Konsumentverket/KO å ena sidan och Begravningsföreningen FONUS ekonomiska föreningen (FONUS) å andra sidan har följande överenskommelse träffats. Denna överenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen frän FONUS åtar sig att i samband med marknadsföring till konsumenterna: 1. lämna skriftlig bekräftelse på konsumentens beställning, specificerad i särskilda poster på kostnaderna, det totala priset på begravningen samt betalningsvillkoren. 2. ange samtliga priser på varor och tjänster inklusive moms och andra tillkommande avgifter samt prismärka exponerade varor såväl inne på försäljningsstället som i skyltfönster, 3. informera om vilken kista i sortimentet som betingar det lägsta priset samt ge tydlig produktinformation om kistor, bädd och svepningsutrustning, 4. lämna information om priset för varor och tjiinster, eller grunderna för hur priset bestäms. lätt tillgängligt på försäljningsstället. Informationen kan lämnas genom väl synliga skyltar eller prislistor som konsumenten kan ta del av utan att särskilt behöva be om den, 5. informera om de tjänster och andra nyttigheter som kan erhållas kostnadsfritt eller mot betalning hos de kyrkogårdsförvaltande myndigheterna. 6. inte använda sig av hemförsäljning genom hembesök eller per telefon tidigare än 4 veckor efter dödsfallet, om inte konsumenten själv har tagit initiativet till detta. 7. utforma all marknadsföring av begravnings tjänster med höga krav på vederhäftighet. 8. utforma direktreklam som riktas till anhöriga i samband med dödsfall med särskild hänsyn, och så att den inte uppfattas som påträngande, sarnt avstå från att sända direktreklam kort tid efter dödsfallet. 9. inte ange begravningsbyråns namn i dödsannonsen. Vidare åtar sig FONUS att - genom fortlöpande utbildning av och information till sina anställda tillse att överenskommelsen blir verksam samt att dessa får kunskap om gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer och andra regier samt om god affärssed på området. - genom samarbete med Konsumentverket/KO och konsumentvägledama samt på egen hand fortlöpande undersöka effekten av överenskommelsen och vid behov komma med synpunkter och förslag till förbättringar och ändringar som utvecklingen på området kan komma att medföra. samt att - verka för att de anställda iakttar tystnadsplikt. - verka för att ansvarsförsäkring tecknas i det fall byrån med egen personal handlägger bouppteckningsärenden, arvskiften och liknande.

8 'IdFliTdWilflTTT: Bättre regler för begravningar Begravningsbyråerna och grawårdsfirmorna ska lämna skriftlig bekräftelse på konsumentens beställning, specificerad i såväl särskilda poster på kostnaderna som det totala priset på begravningen samt lämna uppgift om betalningsvillkoren. Den enskilde är ofta i en svår situation efter en nära anhörigs bortgång. Att ordna med begravningen är mycket krävande. Många orkar inte engagera sig i de praktiska detaljerna inför begravningen. För att underlätta för konsumenterna har Konsumentveket nu träffat överenskommelser med Sveriges Begravningsentreprenörers Förbund (SBF), Begravningsföreningen FONUS, Eldbegängelseföreningen IGNIS, Gravvårdsfirmornas Riksorganisation (GRO), Svenska Kyrkans nämnd för församlings- och pastoratsförvaltning (NFP) och Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF.) Överenskommelser med Begravnings- och Gravvårdsbranschen Överenskommelserna SBF, FONUS, IGNIS och GRO går i huvudsak ut på följande. 1 Konsumenten ska få en skriftlig bekräftelse på sin beställning, specificerad i särskilda poster 2 Priset ska anges inklusive moms och andra tillkommande avgifter 3 Hemförsäljning genom hembesök eller per telefon ska ine användas förrän tidigast 4 veckor efter dödsfallet, om inte konsumenten själv tagit initiativ till detta 4 Direktreklam till anhöriga ska inte sändas förrän tidigast 4 veckor efter dödsfallet. Branschorganisatonerna ska fortlöpande informera och utbilda sina medlemmar och anställda och tillse att överenskommelsen följs. Organ för kyrkogårdsförvaltningarna Överenskommelser har också träffats med NPP och SKKF rörande bl a information till berörd om de tjänster som kyrkogårdsförvaltande myndigheter erbjuder kostnadsfritt eller mot betalning. Organisationerna ska verka för ett enhetligt system för begravningsclearing, som innebär att dödsboet inte behöver betala extra för begravning som sker utanför hemorten. Överenskommelsen innehåller också ett åtagande om genomförande av det gravskötselavtal, som tidigare överenskommits med Konsumentverket, alternativa lokaler för begravning i annan ordning än Svenska Kyrkans samt undersökning av effekten av överenskommelsen och möjlighet att lämna synpunkter och förslag till förbättringar och ändringar av överenskommelsen som utvecklingen på området kan komma att medföra. Överenskommelsen har trätt i kraft den 1 juli /11 Kontaktpersoner på KOV: Bo Werner, , Heimo Kammare , Eva Lindström Postadress Konsumentverket Box Vällingby Besöksadress Sorterargatan 26 Telefon (vx) Info.sekr. (dir.) Telefax

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 7 3 PROTOKOLL 1990-05-29 89/1(3658 Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 1. Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter skall

Läs mer

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Kriminalvårdens riktlinjer 2006:2 Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Mål och syfte Kriminalvården eftersträvar ett utvecklat samarbete med ideella

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-05-23 Dnr: 08-11198 42 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 Peder.Cristvall@pts.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur Att. Danny Aerts Box

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2009-09-08 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Godkännande Från och med 2009-07-01 införs nya regler angående

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Svenska Bankföreningen

Svenska Bankföreningen Svenska Bankföreningen REMISSYTTRANDE 2005-12-22 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning av Bankföreningens synpunkter Bankföreningen

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-05-13 1 (8) Nya regler påverkar branschens fakturor och

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 1.1 OM SALEMS KOMMUN... 4 1.2 SOCIALNÄMNDENS VISION... 4 1.3 MÅLSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTEN

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Guide för lagstiftning kring e-handel

Guide för lagstiftning kring e-handel Guide för lagstiftning kring e-handel Håll koll på juridiken! De senaste åren har e-handeln växt både i Sverige och utomlands. I takt med detta har också regelverken växt för att främst skydda konsumenterna

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

Konsumentverkets vägledning om prisinformation 2012

Konsumentverkets vägledning om prisinformation 2012 Konsumentverkets vägledning om prisinformation 2012 Vägledning prisinformation Konsumentverket 2012 2 (20) 3 (20) Konsumentverkets vägledning om prisinformation Bra prisinformation är nödvändigt för att

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer