Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010-2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång

2 Inledning I samband med förbundsmötet i mars 2010 reviderades den framtidsplan som antogs 2008, dock utan att ändra inriktning för orienteringsförbundets verksamhet. Svensk orientering arbetar även fortsättningsvis enligt devisen: Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Den reviderade framtidsplanens innehåll omfattar både en långtidsvision och en verksamhetsplan för mandatperioden Vision: Vi ska erbjuda en idrott där alla kan vara med på sina egna villkor. Vi ska utveckla vår idrott i en offensiv anda som tar hänsyn till våra egna förutsättningar och omvärldens förändringar. Vi ska skapa världens bästa landslag över tid. Vi ska växa genom att attrahera fler. Visionen innefattar också fem ledstjärnor som utgörs av värdeord som ska genomsyra verksamheten på alla plan. Dessa är: Glädje Gemenskap Utmaning Hälsa Tävla Den reviderade verksamhetsplanen har anpassats och innehåller numera tre vägval som det fokuseras kring i arbetet: Arrangemangsutveckling Föreningsutveckling Individutveckling Dessa tre vägval stöds av gemensamma kommunikations- och marknadsföringsinsatser. Planen innehåller en beskrivning av vad vi ska ha uppnått i slutet av sträckan när vi står vid förbundsmötet Verksamhetsberättelsen för perioden beskriver i stora delar hur långt vi har kommit i detta arbete och tar även upp andra fakta från verksamheten under åren. Förbundsmötet tog också positiv ställning till ett stort antal motioner, vars förslag ska hanteras under mandatperioden. I berättelsen finns beskrivet hur långt arbetet kommit med dessa motioner. Förbundets organisation Den 30 juni 2010 avslutade Jan-Anders Gredeskog sin tjänst som förbundschef på egen begäran. Till hans efterträdare utsåg förbundsstyrelsen Tom Hollowell, som varit verksam som O- Ringenchef i förbundet sedan hösten Under hösten 2010 gick kansliets organisation genom en förändring. Detta för att närmare sammankoppla kansliets arbete till vägvalen i verksamhetsplanen samt att förbättra de ekonomiska förutsättningarna i förbundet. 2

3 Kansliet har varit organiserat efter vägvalen i verksamhetsplanen. Pekka Nikulainen som gemensam chef för individutvecklingsverksamheten och föreningsutvecklingsverksamheten och Mark Baljeu för arrangemangsutvecklingsverksamheten. Mark är dessutom O-Ringenchef. Som stöd till verksamheterna fungerar den administrativa avdelningen med Marita Axelsson som chef. Under december 2010 projektanställdes Annichen Kringstad att bedriva ett särskilt kommunikationsprojekt inom förbundet. Våren 2011 övergick Annichen till kommunikationschef där även Skogssport ingår. Under 2010 blev det byte på redaktörsposten där Sara Thörn tillträdde efter 18 år med Ola Gustafsson som redaktör. Vid 2011 års utgång hade förbundets kansli totalt 20 anställda (motsvarande 18,25 tjänster), fördelade enligt följande: Individutveckling: 4 personer Föreningsutveckling: 5 personer (motsvarande 4,5 tjänster) Arrangemangsutveckling 1 personer/tjänst Administrativa enheten: 5 personer (motsvarande 4 tjänster) Kommunikation/Skogssport: 4 personer (motsvarande 3,75 tjänster) 1 förbundschef Det fasta O-Ringenkansliet hade vid slutet av anställda, motsvarande 4,5 tjänster. Förbundets ekonomi Under verksamhetsåren har förbundets ekonomi varit i fokus. Man kan tyvärr inte berätta om verksamhetsåret 2010 utan att nämna förbundets försämrade ekonomi. Förbundet gjorde en förlust för år 2010 på 4,4 MKr. De största bidragande orsakerna till detta är: Uteblivet överskott från O-Ringen 2010 i Örebro. Satsningen på Nordic Orienteering Tour som kostade betydligt mer än väntat och där förväntade sponsorintäkter uteblev. Slutarbetet med det nya regelverket som färdigställdes under året samt ökade kostnader inom arrangemangsområdet. Utveckling och introduktionen av Eventor, förbundets medlems- och anmälningssystem. Mindre vinst från Skogssports verksamhet än väntat. Ökade kostnader för förbundsmöte och konferenser under året. En större genomgång av förbundets samtliga verksamheter och ekonomi gjordes under hösten 2010 som resulterade i ovannämnda organisationsförändringar samt nerdragningar på ett antal områden. Dessa förändringar gjordes samtidigt som fokus lades på att genomföra verksamhetsplanen för perioden. 3

4 Genom dessa åtgärder har förbundets ekonomi förbättrats väsentligt under Resultatet för förbundskansliets del av verksamheten slutar på plus 2,0 Mkr. Resultatförbättringen kommer både från ökade intäkter och minskade kostnader. Ökade projektbidrag från Naturvårdsverket och RF för särskilda projekt och satsningar. Ökade sponsorintäkter. Försäljning av Eventorlicens till Norges Orienteringsförbund. Minskning av personalkostnader från Bättre projektstyrning och kostnadskontroll över förbundets verksamheter. Tyvärr har O-Ringen Hälsingland 2011 haft ett sämre resultat än det förväntade och kommer att belasta förbundets ekonomi. När verksamhetsberättelsen skrevs var resultatet inte färdigredovisat. 4

5 Var är vi på kartan efter 2011? Vägval Arrangemang Vision Svensk orientering erbjuder världens bästa arrangemang och utgör fortsatt en av världens mest tekniskt avancerade idrotter. Tre huvudmål Antalet tävlingsstarter ökar jämfört med tidigare. Kvaliteten motsvarar allas förväntningar. Vi erbjuder såväl nyttotjänster som aktivitetsmotiverande IT-tjänster, vilket sparar administration och bidrar till ökad aktivitet och tävlande. Offensivt kvalitetstänkande och kvalitetssäkring av alla tävlingar. Alla tävlingar kan höja sin nivå till glädje för alla. Under 2010 färdigställdes vårt nya regelverk. Projektledarrollen togs i maj över av Roland Nilsson, Oskarshamn, efter Henrik Skoglund, Södertälje, som då fick uppdraget som NORT manager. På förbundsmötet 2010 godkändes strukturen till regelverket, men inte innehållet. Dessutom behövde det kompletteras med anvisningar. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att slutföra arbetet under 2010 och den 7 december antogs det nya regelverket på ett styrelsemöte. Innan dess hade ett regelseminarium med ca 30 deltagare arrangerats på O-Ringen samt en regelkonferens i oktober med 35 deltagare. Det nya regelverket har fungerat bra under sitt premiärår Ett antal synpunkter har inkommit, men dessa har mest berört anvisningarna som förbundsstyrelsen numera beslutar över. Avtalskulturen för våra profil- och värdetävlingar har under 2010 och 2011 börjat fungera fullt ut. Det bidrar till tydligare ansvarsfördelning och högre kvalitet. Alla kommande års SM-arrangörer har skrivit under avtal som coacherna arbetar efter. För nya Silva League, som ersätter Elitserien och Silva Junior Cup, har arrangörsanvisningar arbetats fram gemensamt och från och med 2013 kopplas avtal mot dessa. 5

6 Arrangörscoachernas arbete startade 2009 och har under 2010 och 2011 tagit ytterligare viktiga steg. Kommunikation, utbildning, inspiration och utvärdering har varit viktiga nyckelbegrepp. Under 2010 hölls tre utbildnings- och inspirationsträffar med coacherna (vid tävlingskonferensen i Skövde, i samband med Tiomila samt en under O-Ringen). I samband med 25-manna hölls också en coachutbildning med yrkescoach Sören Holm. Här deltog 13 arrangörscoacher. Under 2011 hölls fyra utbildnings- och inspirationsträffar. Dessa hölls vid tävlingskonventet i Skövde, på Tiomila, O-Ringen samt 25-manna. Fokus har legat på erfarenhetsutbyte samt att hitta gemensamma former för ett arbetsrum för coacherna. Ett arbetsrum på orientering.se skapades under Här samlas rapporter och erfarenheter. Coach för 25manna tillsattes under 2010 och för SM natt, ultralång och stafett tillsattes nya coacher under Ett arbete med förenkling av IT-sidan vid tävlingar, bland annat genom införandet av så kallade IT-coacher, påbörjades under Nivå 3-5-tävlingar har börjat inkluderas i utvecklingsarbetet på ett bättre sätt under 2010 och 2011, men det återstår mycket arbete, bland annat med förhoppningen om att distrikten tillsätter arrangörscoacher för nivå 3-5-tävlingarna inom sina respektive distrikt. Stort utbud av enkla arrangemang Motionsorientering i närområden under vardagarna har börjat etablera sig i flera distrikt. I den nya klassindelningen som antogs i samband med det nya regelverket ingår motionsorientering på helgerna i samband med nationella tävlingar. Syftet är att kopiera framgångskonceptet från vardagarna till helgerna. Profil- och värdetävlingar utvecklas och ny teknik utnyttjas Onlinebevakningen av våra profil- och värdetävlingar utvecklades rejält under Arenaproduktion erbjöds vid Tiomila, NORT, O-Ringen samt Ungdomens Tiomila. Svenska Orienteringsförbundet gjorde också en storsatsning med GPS-bevakning på alla SM- och elitserietävlingar under En satsning som fortsatte under Förbundet utvecklade under 2010 en egen grafikmodul (namn, tider med mera kan visas på t ex en storbildsskärm). Denna förbättrades under 2011 och kan idag erbjudas till arrangörer som använder dataprogrammet OLA. Planeringen för en liveportal för såväl besökare som arrangörer startades i slutet av 2010 och har pågått under En enkät gjordes i slutet av 2011 och en utvärdering av denna påbörjades. Arbetet med nya Silva League, som ersätter Elitserien och Silva Junior Cup, startade på allvar under Premiären sker i april

7 En stor nyhet i Orienteringssverige 2010 var Eventor, svensk orienterings centrala IT-system, som användes som anmälningssystem för i stort sett alla individuella tävlingar. Eventor hann också i slutet av året gå på export till norsk orientering som under 2011 använde Eventor som anmälningssystem för alla sina tävlingar. Kärnan och databasmodellen i Eventor är densamma som för det tävlingsadministrativa dataprogrammet OLA 5.0 som också släpptes till säsongen Samordningsvinsterna med gemensam kärna är stora. I utvecklingsarbetet med OLA 5.0 har fokus lagts på förenkling och användarvänlighet. Rutiner för rapportering och dokumentation för att kunna förbättra, förenkla och utveckla arrangemangen började ses över i slutet av Under 2011 fanns ingen budget för att slutföra arbetet och det ligger nu på is tills vidare. PV-gruppen, som ansvarar för kvalitetssäkringen och utvecklingen av våra profil- och värdetävlingar, har haft tre möten under året. Förutom kanslianställda bestod gruppen 2010 och 2011 av Per Forsberg (Kristianstad), Maria Jonsson (Sandviken), Patrik Karlsson (Växjö), Linda Nordin (Eksjö) samt Tomas Stenström (Uppsala). Utbildning utgör en viktig hörnsten i arbetet med arrangemangsutveckling Med visionen världens bästa arrangemang har ett arbete inletts med att skapa en struktur och en röd tråd för verksamhetsområdet arrangemangsutveckling med utgångspunkt från de utbildningsbehov som finns. En omvärldsanalys har gjorts hos våra nordiska grannländer samt IOF. Tävlingskonventet i Skövde i januari 2011 var en viktig del i underlaget för ett nytt program för arrangemangsutbildning. Den nya arrangemangsutbildningen ska tilltala såväl unga som äldre samt kvinnor och män. Arbetet går nu över i en genomförandefas. 7

8 Kartverksamheten 2010 och 2011 Kartgruppen har under perioden 2010 och 2011 varit igång med ett flertal möten och arbetet har letts av Tord Hederskog som i perioder tjänstgjort som kartansvarig inom SOFT. Kartgruppen har under året medverkat i och till ett flertal aktiviteter såsom: - En ny kartritarutbildning om kartritning från lasergrundmaterial har genomförts i Sälen under sista helgen i juni sommaren 2011 med ett 30-tal deltagare. - Ett mycket välbesökt kartforum arrangerades på Billingehus i november Representerat Sverige vid ett Nordiskt kartmöte i Trondheim i samband med WOC Informerat klubbar och kartritare om utvecklingen av grundmaterial och svarat på en hel del kartfrågor. - Certifiering av skrivare för färgutskrift av kartor Kartgruppen har bestått av Tord Hederskog, Andreas Oxienstierna, Gunnar Lysell samt Michael Wehlin, Markverksamheten 2011 Med start 2011 ansvarade Eje Andersson för att ta SOFT:s markarbete vidare från den markpolicy som tidigare tagits fram. Ett stort arbete har under året lagts ned på att skapa nätverk såväl inom som utom rörelsen. En ny markreferensgrupp har bildats och ett nätverk med markansvariga i distrikten har skapat möjligheter för kommunikation och information. Arbetet har varit brett och med fokus på alla grenarna inom orienteringsförbundet. Deltagande vid seminarier, nätverksträffar och möten har under året skett med LRF, Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv, Skogssällskapet mfl. Stöd har även getts till markansvariga inom distrikt vid behov. Markreferensgruppen har bestått av Eje Andersson, Göran Örlander, Åke Barklund, Gustaf Fredriksson, Roland Jansson, Tord Halvarsson, Leif Strömqvist och Anne Udd. 8

9 Vägval föreningsutveckling Offensiv orientering, föreningsutveckling Syfte och mål: Möta klubbar och distrikten med våra tre vägval och att uppnå målen i verksamhetsplanen. Under 2010 har arbetet med föreningsutveckling inom ramen för Offensiv orientering fortsatt. Syftet med projektet är att föreningarna utvecklar sin verksamhet inom de tre vägvalen arrangemangsutveckling, individutveckling och föreningsutveckling. Föreningsutvecklingen ska genomföras genom att Svenska Orienteringsförbundet tillsammans med SISU Idrottsutbildarna besöker föreningar och distrikt för att inspirera till att starta en utvecklingsprocess. Målet har varit att besöka 60 procent av landets orienteringsföreningar, vilket motsvarar cirka 370 föreningar. Fram till och med 2010 års utgång har vi träffat 200 föreningar och 665 ledare i dessa föreningar. Besök har gjort i 14 distrikt. Följande träffar har genomförts: 25 januari Bohuslän Dal, Lilla Edet 26 januari Bohuslän Dal, Ed 8 mars Småland, Nybro 9 mars Småland, Alvesta 10 mars Småland, Ankarsrum 15 mars Småland, Skillingaryd 16 mars Småland, Aneby 24 mars Östergötland, Linköping 12 april Västerbotten, Skellefteå 13 april Västerbotten, Umeå 13 november Medelpad, Sundsvall Under 2010 har arbetssättet förändrats och kansliet har startat ett arbete med ett tydligare regionansvar fördelat på tre tjänstemän vid förbundets kansli. Det har inneburit att arbetet med föreningsutveckling delvis förändrats och därmed även målen. Det nya arbetssätet presenterades vid ordförandekonferensen i november och för de distrikt som har anställd personal. Under 2011 har de regionansvariga besökt, med något undantag, samtliga distrikt i landet. Besöken har dels handlat om att de regionansvariga skaffat sig kunskap om verksamheten i de olika distrikten och dels handlat om att starta en process kring verksamhetsutveckling i distrikt och föreningar. Vi har valt att använda ett utbildningsmaterial från SISU Idrottsböcker, Målstegen, som processmaterial. Målstegen bygger på sju olika steg från verksamhetsplan till handlingsplan. I slutet av året startade den processen på allvar i ett mindre antal distrikt. Planeringen för hur processen kommer att se ut från 2012 och framåt pågår. Idrottslyftet Syfte och mål: Stödja föreningarnas verksamhet för främst barn och ungdomar. Idrottslyftet är en satsning från regeringen i syfte att lyfta barn- och ungdomsidrotten i landet. Idrottslyftets huvudsakliga inriktning är att rekrytera nya barn och ungdomar till idrotten och målet är att de ska fortsätta idrotta högre upp i ålder. Det är Riksidrottsförbundet som har ansvar för att fördela de medel som regeringen har ställt till idrottens förfogande. Satsningen startade den 1 juli 2007 och omfattade i första hand fyra år. Idrottslyftets tredje år startade den 1 juli 2009 och avslutades den 30 juni Det fjärde och sista året startade den 1 juli 2010 och avslutades den 30 juni Idrottslyftet förlängdes under 2011 med ytterligare fyra år. Idrottslyftets femte år omfattar 18 månader, från 1 juli 2011 och till och med 31 december

10 Inom Riksidrottsförbundet pågår en process kring hur Idrottslyftet från och med år sex ska utformas. I början av 2012 kommer de olika specialidrottsförbunden att bli delaktiga i arbetet. Under Idrottslyftets tredje och fjärde år har Svenska Orienteringsförbundet disponerat medel för tre olika delar. De olika delarna består av ett verksamhetsutvecklingsstöd, ett förbundsutvecklingsstöd och ett föreningsstöd. Inom ramen för verksamhetsutvecklingsstödet och förbundsutvecklingsstödet har följande aktiviteter och verksamhet genomförts: Löner för att hantera och administrera Idrottslyftet Ekonomiskt projektstöd till distrikten Konferens för barn- och ungdomsledare Ledarutbildning för unga ledare, O-Ringen Academy Utvecklingsarbete kring tränarutbildningar Utvecklingstrappor för barn och ungdomar inom ramen för arbetet med utvecklingsplanen Utvecklingsarbete kring rekrytera- och behållakedjan Inom ramen för föreningsstödet har Svenska Orienteringsförbundet haft kronor till sitt förfogande under år 3 och kronor under år 4. De här pengarna är enbart till för föreningarnas verksamhet som efter en projektansökan till Svenska Orienteringsförbundet kan få möjlighet att genomföra projekt inom ramen för syftet med Idrottslyftet. Svenska Orienteringsförbundet har tagit fram egna kriterier för föreningsstödet som är i harmoni med Idrottslyftets huvudsyfte och som samtidigt ska stärka arbetet med Offensiv orientering. Under Idrottslyftets tredje år har 206 projektansökningar kommit in från 122 olika föreningar. Av dessa har 86 procent eller 178 projekt beviljats stöd. Fördelningen av antalet ansökningar från de olika distrikten har varit ojämn. I tabellen nedan finns en del statistik kring Idrottslyftets tredje år. Distrikt Ansökningar Beviljade Sökt belopp Beviljat belopp Blekinge kr kr Bohuslän Dal kr kr Dalarna kr kr Gotland kr kr Gästrikland kr kr Göteborg kr kr Halland kr kr Hälsingland kr kr Jämtland Härjedalen kr kr Medelpad kr kr Norrbotten kr kr Örebro kr kr Skåne kr kr Småland kr kr Stockholm kr kr Södermanland kr kr Uppland kr kr Värmland kr kr Västerbotten kr kr Västergötland kr kr Västmanland kr kr Ångermanland kr kr Östergötland kr kr Summa kr kr 10

11 Utöver de medel som fördelats via Svenska Orienteringsförbundet har orienteringsföreningar i landet fått ta del av kronor som fördelats till samverkan med skolan av de olika distriktsförbunden, DF, i landet samt kronor som fördelats av SISU Idrottsutbildarna för olika ledarutvecklingsprojekt. Totalt har svenska orienteringsföreningar tillförts kronor via Idrottslyftet under dess tredje år. Under Idrottslyftets fjärde år har 212 projektansökningar kommit in från 134 olika föreningar. Av dessa har 83 procent eller 177 projekt beviljats stöd. Fördelningen av antalet ansökningar från de olika distrikten har varit ojämn. I tabellen nedan finns en del statistik kring Idrottslyftets fjärde år samlad. Distrikt Ansökningar Beviljade Sökt belopp Beviljat belopp Blekinge kr kr Bohuslän Dal kr 0 kr Dalarna kr kr Gotland kr kr Gästrikland kr kr Göteborg kr kr Halland kr kr Hälsingland kr 0 kr Jämtland Härjedalen kr kr Medelpad kr kr Norrbotten kr kr Örebro kr kr Skåne kr kr Småland kr kr Stockholm kr kr Södermanland kr kr Uppland kr kr Värmland kr kr Västerbotten kr kr Västergötland kr kr Västmanland kr kr Ångermanland kr kr Östergötland kr kr Summa kr kr Utöver de medel som fördelats via Svenska Orienteringsförbundet har orienteringsföreningar i landet fått ta del av kronor som fördelats till samverkan med skolan av de olika distriktsförbunden, DF, i landet samt kronor som fördelats av SISU Idrottsutbildarna för olika ledarutvecklingsprojekt. Totalt har svenska orienteringsföreningar tillförts kronor via Idrottslyftet under dess fjärde år. På vilket sätt Idrottslyftet ger de resultat som är tänkt är svårt att mäta. Genom att studera föreningarnas utveckling av det statliga lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, kan man få en uppfattning. Det finns ett antal föreningar som har en positiv utveckling som troligen kan hänföras till Idrottslyftet. Det finns också ett antal föreningar som har en liten positiv utveckling. Det finns också föreningar som ligger kvar på samma nivå som tidigare eller har en negativ utveckling. För att med säkerhet kunna se hur Idrottslyftet påverkar föreningarnas verksamhet behövs en längre uppföljningstid. Nedan presenteras utvecklingen av föreningarnas LOK-stöd från

12 Utveckling av LOK-stödet Totalt Idrottslyftet Övriga Deltagarsammankomster År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 De föreningar som har genomfört minst ett projekt inom ramen för Handslaget under åren eller under Idrottslyftets fyra första år ligger på en näst intill oförändrad nivå sett över tid medan de föreningar som inte har genomfört något projekt har en negativ trend sett över tid. De senaste tre åren, 2008, 2009 och 2010, har förändringarna varit större. Barn- och ungdomsverksamhet Syfte och mål: Erbjuda föreningar genomtänkta, attraktiva läger, material och aktiviteter. Vara stöd till föreningarna genom rekrytera och behålla-kedjans samtliga steg. Rikslägret Rikslägret bytte 2010 anläggning efter att ha arrangerats i Idre Fjäll i över tio år. Ny plats blev Lindvallen som har satsat mycket och har öppnat ett upplevelsecenter med bland annat 3D-bio, äventyrsbad och disco. Experium blev en naturlig plats att hänga på för ungdomarna. Träningarna höll som vanligt mycket hög kvalitet och ansvarig för banläggning var Malungs OK med landslagslöparen William Lind i spetsen. Ledarna erbjöds ett eget pass på temat behålla ungdomar. Med tanke på det korta avståndet till Berga By blev ett naturligt tema på äventyrsdagen Vasaloppet. Vasaloppet inleddes med en prolog redan på invigningen. Lagen fick sedan gå ut i jaktstart på torsdagen där så många poäng som möjligt skulle samlas på fjället. På kvällen korades segrare genom finaltävlingar. Lägrets höjdpunkt var för många föreläsningen med världens bästa orienterare, Thierry Gueorgiou. Han gav tips och delade med sig av sina erfarenheter. Totalt var det 420 deltagare på rikslägret 2010, som hölls 27 juni-3 juli. 12

13 Även 2011 arrangerades Rikslägret i Lindvallen, vilket ur ungdomssynpunkt fungerar mycket bra. Det finns gott om utrymmen och aktiviteter att genomföra. Träningarna arrangerades av Malungs OK:s elitlöpare med David Andersson och William Lind i spetsen. Årets föreläsare var landslagslöparen Peter Öberg. Han berättade om hur han tränade som ungdom och gav även några tekniktips om hur man bäst orienterar i fjällen. Ledarna hade möjlighet att delta på en föreläsning där William Lind gav inspiration om träningsupplägg för ungdomar. Äventyrsdagen genomfördes vid Högfjällshotellet där deltagarna lagvis fick genomföra en slumporienteringsbana. Lägret avslutades med att ungdomarna fick delta i Bianchi Knock-out Sprint med kval på fredag kväll och semifinal och final på lördag förmiddag. Totalt var det 380 deltagare på lägret, som pågick 27 juni-2 juli. Ungdoms-SM USM 2010 arrangerades av OK Nolaskogsarna och Sidensjö IK augusti. Tävlingarna startade med en sprint på fredag eftermiddag vid Skyttis i Örnsköldsvik. Långdistanstävlingen och distriktsstafetten genomfördes i Nolås. Fantastisk terräng väntade ungdomarna. Banläggarna hade lyckats mycket bra då banorna var utslagsgivande men ändå inte för svåra. Arrangemanget i sin helhet var mycket lyckat och arrangörerna ska känna sig stolta över sin insats. USM 2011 arrangerades av OK Skärmen och OK Skogsmunken. Sprinten genomfördes i Färgelanda centrum, medan långdistansen och distriktsstafetten hölls i Gudhem, 8 km norr om Färgelanda. Sprintbanan var ganska löpbetonad medan långdistansbanan erbjöd deltagarna många tekniska lurigheter. Distriktsstafetten var även i år en tävling med stämning på topp där Västergötland drog det längsta strået och vann före Dalarna och Stockholm. Arrangörerna ska känna sig stolta över ett bra genomfört arrangemang. Barn- och ungdomsledarkonferenser 2010 års barn- och ungdomsledarkonferens genomfördes på Krusenbergs Herrgård utanför Knivsta. Temat på konferensen var att behålla barn och ungdomar. Intresset var stort och 94 ledare var på plats. Föreläsare under helgen var bland annat Karin Redelius, Ledare för barn och ungdomar - idrottsrörelsens viktigaste uppgift, Holger Björklund, Är Zlatan-mentaliteten på väg in i orienteringen? samt Lena Sundqvist, Tullinge SK, och Göran Hellgren, OK Södertörn, Från att gå på orientering till att bli orienterare. Peter Junevik från Tränarakademin höll i ett teknikpass som fick genomföras i över 50 cm snö. Utvärderingen visar att 70 procent av deltagarna var mycket nöjda med konferensen års barn- och ungdomsledarkonferens genomfördes i Haninge. Temat på konferensen var Världens bästa coach. Föreläsningarna handlade om bland annat ledarskap, rekrytering av unga 13

14 ledare, skapa laganda, faktorer som gör att ungdomar stannar kvar och orienteringsteknik med GPS. Återigen varvades föreläsning i stor sal med workshops och praktiska pass. Utvärderingen visade att deltagarna var mycket nöjda med helgen. Totalt var det 71 ledare på plats. Distriktsledarträffar I samband med barn- och ungdomsledarkonferensen 2010 genomfördes en träff för distriktens ungdomsansvariga med 22 deltagare. Mary Falkevik-Olsson, arrangörscoach för USM, berättade om arrangemanget och deltagarna fick chans att ställa frågor. Vi diskuterade även USM:s framtid gällande kartan i startögonblicket, attityd och antalet deltagare. En annan punkt som var med på dagordningen var kvalitetssäkring av ungdomsbanor där Göteborgs representant delade med sig av sina erfarenheter. Under mötet fick samtliga distrikt fick berätta om de hade någon ungdomscup eller serietävlingar för ungdomar. Detta gav mycket inspiration till varandra som förhoppningsvis leder till att distrikten fortsätter utveckla sina tävlingar för barn och ungdomar. I samband med barn- och ungdomsledarkonferensen 2011 genomfördes en träff med distriktens ungdomsansvariga. Totalt var det 15 distrikt representerade. Tävlingsledaren för USM, Mats Hallsten, var på plats och berättade om årets arrangemang och deltagarna fick även möjlighet att ställa frågor. Vi diskuterade även vad distrikten gör för att behålla sina ungdomar, frågor kring USM, till exempel upplägg och kostnader, kombinationslag på stafetter och det nya arbetssättet med regioner presenterades. Check Point Skattjakten Skattjakten är ett koncept som ingår i en ny serie av aktiviteter där glädje och lek står i centrum. Aktiviteterna går under samlingsnamnet Check Point. Skattjakten kan användas för att locka barn som aldrig tidigare orienterat, men också för att behålla unga orienterare i klubben. Syftet är att få barn att tycka att det är superkul med orientering. Skattjakten riktar sig främst till barn i åldrarna sju till nio år. Tanken är att arrangerande klubbar genomför Skattjakten som en lägeraktivitet, med fördel under sommarlovet, där barnen träffas intensivt under tre till fem dagar. Under dagarna har barnen ett gemensamt uppdrag, att hitta skatten. På väg in i Mörka skogen, där skatten finns, får barnen genomföra många olika lekfulla övningar som hör till uppdraget. Deltagarna får lära sig karttecken och att passa kartan samt prova elektronisk stämpling. Helt enkelt får man lära sig orientering från grunden på ett väldigt lekfullt sätt. I februari 2010 fick alla orienteringsklubbar materialet (manual, välkomstbrev och cd med bilder och film för marknadsföring) hemskickat. Det finns dessutom för nedladdning på orientering.se. Ung & Offensiv I projektet Ung & Offensiv genomfördes 2010 en satsning inför förbundsmötet. Varje distrikt fick möjligheten att rekrytera en ungdom som fick följa med helt gratis. Ungdomarna, som kom från 14 olika distrikt, hade delvis ett eget program där de till att börja med fick information om hur ett förbundsmöte går till och kunde få svar på sina frågor. Gruppen samlades sedan med jämna mellanrum under helgen och diskuterade vad som sagts under mötesförhandlingarna och kunde reda ut eventuella oklarheter. Många ungdomar fick mersmak och kände att de vill påverka svensk orientering och förhoppningsvis leder denna aktivitet till att några tar chansen och representerar sitt distrikt under nästa förbundsmöte. 14

15 2null var det åter dags för ett nordiskt läger för unga ledare. Lägret arrangerades i samband med VM i Trondheim i augusti. Lägerdeltagarna kom från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Från Sverige deltog sex ledartalanger: Ivar Svartholm, Gammelstads IF, Fanny Lindeborg, Umeå OK, Josefin Eriksson, Köping-Kolsva OK, Joakim Berg, Bromma Vällingby SOK, Sara Garpenlund, KFUM Örebro, och Sara Forsberg, OK Kolmården. Under sista söndagen i april träffades Sveriges representanter i Uppsala för att förbereda sig och lära känna varandra. Under lägerveckan i augusti hade deltagarna ett spännande program där de förutom att heja fram elitlöparna under VM:s avslutande dagar hade sociala aktiviteter samt utbildning i form av både föreläsningar och praktiska övningar. Fokus låg på att utvecklas som ledare. Utmaningen Utmaningen är en aktivitet som genomförs i mörker, perfekt som säsongsavslutning innan vinterns träning drar igång eller som upptaktsaktivitet. Målgruppen är ungdomar 13 år och äldre och tar 3-6 timmar att genomföra. Manualen är skriven så att ledarna lätt kan skaffa sig en uppfattning om innehållet och hur Utmaningen går till. Till manualen finns det tre dokument som du kan ladda ner eller skriva ut på Svenska Orienteringsförbundets hemsida. Där finns också en kort film som kan visas som inspiration för ungdomarna. Alla orienteringsklubbar har fått var sitt exemplar skickat till sig. Tränarutbildning Syfte och mål: Att utbilda och utveckla tränare för att höja kvaliteten på föreningarnas träningsverksamhet. Arbetet med att erbjuda föreningarna möjlighet till att utbilda tränare genom grundtränarutbildningen, GTU, har fortsatt. Under 2010 har följande grundtränarutbildningar genomförts. Aneby Grundtränarutbildning del 1 35 deltagare Haninge Grundtränarutbildning del 1 27 deltagare Skövde Grundtränarutbildning del 2 23 deltagare Rosersberg Grundtränarutbildning del 2 22 deltagare 15

16 Tränarutbildningarna utvecklas kontinuerligt och under hösten 2010 beslutades att byta namn på de olika utbildningarna. Från och med 2011 heter de olika utbildningsstegen barntränarutbildning, ungdomstränarutbildning, juniortränarutbildning och elittränarutbildning. Anledningen till namnbytet är dels att namnet nu tydligare beskriver innehållet i respektive utbildning, dels att det blir en tydligare koppling till innehållet i utvecklingsplanen. Under 2010 lanserade SISU Idrottsutbildarna ett paket med tränarutbildningar under namnet grundtränarutbildningen. Genom att byta namn på våra egna utbildningar vill vi också minska risken för sammanblandning. Juniortränarutbildningen utvecklades under 2010 och den första utbildningen genomfördes under Elittränarutbildningen genomförs av Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna och Svenska Orienteringsförbundet har möjlighet att delta med ett begränsat antal handplockade tränare. Under 2011 har följande tränarutbildningar genomförts. Gävle Barntränarutbildning 22 deltagare Leksand Barntränarutbildning 16 deltagare Stockholm Barntränarutbildning 27 deltagare Stockholm Barntränarutbildning 25 deltagare Örkelljunga Barntränarutbildning 11 deltagare Örkelljunga Ungdomstränarutbildning 6 deltagare Hallsberg och Bosön Juniortränarutbildning 16 deltagare Under 2011 har två nya utbildningsmaterial tagits fram i samarbete med SISU Idrottsböcker. Den första boken heter Träna för att ha kul att träna upp till 13 år och är direkt kopplad till Barntränarutbildningen. Den andra boken heter Orientera för att lära sig träna att träna år och är direkt kopplad till Ungdomstränarutbildningen. Innehållet i böckerna utgår från innehållet i utvecklingsplanen. På så sätt har vi nu ett utbildningspaket för tränare där både utbildningen och litteraturen utgår från samma grund, utvecklingsplanen. Skogsäventyret Syfte och mål: Att ge barnen en positiv upplevelse och få dem att upptäcka att skogen är en spännande plats att vistas i. Sammanlagt har det sedan starten sålts deltagarhäften. En ny upplaga har under 2010 tagits fram tillsammans med SISU Idrottsböcker. Lärarhandledningen har reviderats och ligger nu på hemsidan som gratisupplaga att ladda ner. En ny version av karteckenmemory lanserades under O-Ringen. Olfar och Spanarn fanns på plats under O-Ringen. Vi arrangerade även en skogsäventyrsdag i barnpassningen och bjöd på nygräddade pannkakor. I samband med O-Ringen invigdes ett nytt skogsäventyr i Ånnaboda. 16

17 Även 2010 fanns Skogsäventyret och Olfar med på Skansen. Cirka 15 skolor och 1000 barn i åldern 9-13 år har medverkat på dessa Skansendagar. Olfar har turnerat runt i landet för besök i klubbar och skolor. De har varit bokade varje vecka från april till oktober. Skogsäventyrets inspiratörer har ansvarat för lärarutbildningar runt om i landet. Fyra lärarutbildningar genomfördes i Göteborg och samlade hela 120 intresserade lärare. Vidare genomfördes en utbildning i Ånnaboda (juni) och en i Sundsvall (augusti) med totalt 40 deltagare. Under hösten medverkade Skogsäventyret på GIH:s lärarkonvent med monter samt två tillfällen för fortbildning med ca 50 deltagare. Ett fotopass med orientering kring GIH fanns tillgängligt för alla på konventet. Under 2011 har Skogsäventyret förvaltats. Vi har hyrt ut Olfar till självkostnadspris vilket har varit mycket uppskattat hos klubbar och skolor, han har varit i stort sett fullbokad under säsong. Skogsäventyret med Karin Elfving från Rättvik i spetsen var ansvarig för miniknatet på O-Ringen en av etapperna. Det stektes pannkakor till flera hundra barn och Olfar var på besök. På utbildningsdagarna med 290-kommunersprojektet har vi förevisat och deltagarna har fått prova på delar av Skogsäventyret. 290-kommunersprojektet Svenska Orienteringsförbundet har under 2011 fått kr från Naturvårdsverket till att genomföra utbildningsdagar för befintliga lärare i orientering. Målet är att höja kunskapsnivån hos landets idrottslärare i kartkunskap och friluftsliv. Nya medel ska sökas kommande år och målet är att erbjuda en utbildningsdag i varje kommun i Sverige genomfördes utbildningsdagar i 26 kommuner med totalt 315 deltagare. Unga ledare/o-ringen Academy Syfte och mål: 1) Att öka kompetensen och entusiasmen hos unga ledare i landets klubbar. 2) Att behålla juniorer och yngre seniorer, som inte elitsatsar, i klubbarna. 3) Att rekrytera nya ungdomar till orienteringssporten, med hjälp av unga ledare som genomför spännande och attraktiva orienteringsäventyr. 17

18 Unga ledare är en ledarutbildning i samarbete mellan Svenska Orienteringsförbundet och O-Ringen Academy som under 2010 samlat 19 deltagare från åtta distrikt. Den första utbildningshelgen hölls i november 2009 i Siljansnäs utanför Leksand med ledarskap och teambuilding på programmet. Andra träffen genomfördes i samband med Barn- och ungdomsledarkonferensen i februari De unga ledarna deltog på konferensen på ett aktivt sätt och var verkligen delaktiga i diskussionerna kring borden. Den tredje och sista träffen arrangerades i Knottebo söder om Hallsberg i slutet av maj och där genomförde deltagarna en grundtränarutbildning, GTU 1 (numera BTU). Under hela utbildningstiden har de unga ledarna planerat för sitt projektmål, att genomföra Skattjakten, tillsammans med sin förening sommaren Detta genomsyrade också de tre helgerna och deltagarna var väl rustade och organiserade inför sina projekt. Några av deltagarna, som bodde i närheten av Örebro, tog med sina Skattjaktsbarn till sista etappen av O-Ringen där de genomförde Äventyret (totalt ca 50 barn), en snitslad bana där barnen utförde uppdrag, samlade kartbitar och på så sätt räddade O-Ringen i Hälsingland Det elaka Träsktrollet hade nämligen stulit kartan till Hälsingland och gömt undan bitarna i skogen. Avslutningsmiddag med Unga ledare skedde under O-Ringen i Örebro. Under år 2011 har Unga ledare samlat 21 deltagare från tio av landets distrikt. Första träffen genomfördes i samband med barn- och ungdomsledarkonferensen i Haninge i februari. De unga ledarna deltog på konferensen på ett aktivt sätt och var verkligen delaktiga i diskussionerna kring borden. Den andra utbildningshelgen hölls i Siljansnäs utanför Leksand i mitten av mars med ledarskap och teambuilding på programmet. Den tredje och sista träffen arrangerades i Bollnäs i slutet av maj och där genomförde deltagarna en grundtränarutbildning, GTU 1 (numera BTU). Upplägget var ungefär som 2010 och under hela utbildningstiden har de unga ledarna planerat för sitt projektmål, att genomföra Skattjakten tillsammans med sin förening sommaren Två av deltagarna, som var från Hälsingland, genomförde Äventyret under sista etappen av O-Ringen i Mohed. Avslutningsmiddag med Unga ledare skedde även detta år under O-Ringen. Glädjande i slutet av året var att fyra av fem mottagare av Skogssportens Gynnares stipendier för Unga ledare tillföll ungdomar som genomgått utbildningen. Naturpasset Naturpasset består av tre produkter: Grundpaket Företag Motionsorientering Vision Naturpasset erbjuder svenska folket möjlighet till upplevelser och fysisk aktivitet via utmanande vägval i naturen. Syftet är att erbjuda fysisk aktivitet för ökad livskvalitet. att fler ska upptäcka skogen och orientering som en källa för rekreation, motion och inspiration. att öka medlemsantalet och bli fler orienterare. att ge intäkter till föreningarna. 18

19 Förankring På förbundsmötet 2010 förankrades naturpasset som ett prioriterat område. Den interna marknadsföringen fortsatte inom rörelsen i distrikt och föreningar. Organisation Projektledare Lotta Stigsdotter hade naturpasscoacherna Karin Holm, Catrin Sterner och Karin Gunnarsson som resurs. Flera aktiviteter och arrangemang startades. Karin G ingick i ett nätverk med Stora Tuna, Kvarnsveden och Domnarvet med gemensamma naturpasspaket i Borlänge. Även ett test gjordes med en prova-på-aktivitet i samverkan med Friskis & Svettis. Karin H och Catrin stöttade föreningarna i uppstarten av motionsorientering runt om i landet. I september genomfördes en organisationsförändring på SOFT och en ny projektgrupp bildades med Lotta Stigsdotter, Sören Emmervall, Lena Hellström och Tom Hollowell. Anna Samelius, förbundsstyrelsen, och Irene Sivertsson, Sveaskog, ingick i styrgruppen tillsammans med projektgruppen. Naturpasset grundpaket Under 2010 arrangerade 303 föreningar grundpaketet i 542 områden. Antalet redovisade naturpass slog rekord med st. Flest registrerade OK Tyr med sin friskvårdssatsning Friska Karlstad, stycken. Samarbetet med hittaut.nu fortsatte enligt avtal. Åtta orter var arrangörer: Karlshamn, Jönköping, Södertälje, Strängnäs, Örebro, Nacka, Uppsala och Sundsvall. Under 2011 arrangerade 300 föreningar grundpaketet i 541 områden. Redovisningen av sålda naturpass för året var cirka För andra året i rad registrerade OK Tyr flest med sin friskvårdssatsning Friska Karlstad, registreringar. I samverkan med Naturvårdsverket satsades extra på utdelning av kartor integrerat med stora arrangemang som O-Ringen, NORT, Almedalsveckan med flera. Hittaut.nu utökarde till tio orter. Naturpasset företag SOFT gjorde inte någon offensiv satsning på företagsprodukten under 2010 och 2011, utan föreningarna själva drev denna produkt. Naturpasset motionsorientering Den största offensiva satsningen gjordes på motionsorientering. Ett arrangörspaket innehållande tält, skyltar, instruktörsvästar och beachflagga delades ut till pilotföreningarna. Tio föreningar drev under 2010 arrangemanget på följande orter: Vännäs, Avesta, Karlstad, Stockholm, Uddevalla, Lysekil, Munkedal, Västervik, Emmaboda och Karlshamn. I Stockholm var Birgitta Billstam projektledare och drivmotor från Stockholms OF och fick igång hela 21 föreningar. Sammanlagt under 2010 arrangerade 30 föreningar 132 arrangemang med startande. En positiv utvärdering gjordes vid årets slut. Under 2011 växte motionsorientering till 13 orter. Göteborg blev en pilotort för fem föreningar att arrangera motionsorientering varje onsdag i Skatås. Av 680 startande var 422 klubblösa. Sammanlagt var 38 föreningar arrangörer vid ca 200 arrangemang med 9260 startande, av vilka 19

20 1985 personer var klubblösa. En hel del marknadsföring skedde genom bland annat tv-reklam, funbeat.se, jogg.se och runnersworld.se. En strategidag i slutet av året genomfördes för att sänka tröskeln för både deltagare och arrangörsklubbar. Konferens i Skövde Säsongen 2010 startade med en konferens på Billingehus med 30 deltagare från Umeå i norr till Karlshamn i söder. Premiären för motionsorientering genomfördes i djup snö och flera workshops fanns att välja på. Nytt material På O-Ringen lanserades boken Hitta rätt som integrerats med naturpasset och riktar sig till vuxna nybörjare. Landslaget ambassadörer Helena Jansson var ambassadör för naturpasset och fanns med i marknadsföringen internt på bland annat O-Ringen. Även Linnea Gustafsson har gjort flera nedslag med föreläsningar för naturpassets räkning bland annat i Norrköping, Stigtomta och Visby. Naturpassets logotyp trycktes på landslagets tröjor. RF-nätverk Lars Allert på Riksidrottsförbundet startade nätverket Idrott hela livet i samverkan med flera specialidrottsförbund och under året genomfördes tre träffar. SOFT fick vid andra tillfället chansen att presentera naturpasset vilket väckte stor nyfikenhet hos flera förbund. Intern och extern marknadsföring Tillsammans med O-Ringen, ISC och Noname genomfördes Team Sportiakvällar i Jönköping, Örebro och Uppsala. På O-Ringen i Örebro delades fotopasset ut via deltagarpåsen i samtryck med kartan över O- Ringenstaden. Fotopasset delades också ut till invånare i Örebro deltagare registrerades. O-Ringens träningskartor bytte namn till naturpasset. SOFTmontern hade fokus på naturpasset, där motionsorienteringstältet stod uppställt. Naturpasskartor från hela Sverige prydde en av väggarna, vilket drog in mycket folk i montern. På etapp 3 delades inbjudan ut till motionsorienteringen som arrangerades under vilodagen. Cirka 20 personer deltog i prova-påaktiviteten. 20

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

Välkommen till ordförandekonferens 2014

Välkommen till ordförandekonferens 2014 Välkommen till ordförandekonferens 2014 Verksamhetsinriktning och mål Ska leda till att övergripande mål och visioner uppnås Verksamhetsinriktning (Vision 2021) fastställs av förbundsmötet Budget 2014-2016

Läs mer

Version 2013-02-22 - Ändringar noterade med gult. Offensiv orientering. Landslaget 2013

Version 2013-02-22 - Ändringar noterade med gult. Offensiv orientering. Landslaget 2013 Version 2013-02-22 - Ändringar noterade med gult Offensiv orientering Landslaget 2013 1 Förord Svensk orientering har som målsättning att ha världens bästa landslag. Vi ska nå målet tillsammans med individer,

Läs mer

Svensk orientering 2012-2013. Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång

Svensk orientering 2012-2013. Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång Svensk orientering 2012-2013 Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång Intresset för O-Ringen i Boden 2013 är stort. Den 1 november hade 5 022 deltagare anmält sig. Ekonomiskt utfall 2012 Budget

Läs mer

Ordförandekonferens. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång

Ordförandekonferens. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Ordförandekonferens 2013 Verksamhetsplan 2012-2013 Världens bästa landslag Växa genom att attrahera fler Ökad synlighet Ökad tillgänglighet Ökad öppenhet Vägval Förbundsutveckling Arrangemang för synlighet

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Orienteringens idé Orientering är: En tuff idrott med höga krav på god fysik och starkt psyke. En spännande tävlingsidrott för barn och vuxna i alla åldrar. En rolig motionsform med

Läs mer

Förbundsmötet Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm. Sweden.

Förbundsmötet Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm. Sweden. Förbundsmötet 2016 Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande två verksamhetsår Verksamhetsinriktning och mål Ska leda till att övergripande mål och visioner uppnås Verksamhetsinriktning (Vision

Läs mer

Protokoll januari 2013

Protokoll januari 2013 Protokoll 27-28 januari 2013 Styrelsens sammanträde nr 1/13 Tid och plats Söndagen den 27 januari klockan 16,00 till måndagen den 28 januari 2013 klockan 15,45 på Bosön, Lidingö. Närvarande ledamöter Lena

Läs mer

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Svensk orientering världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021 med strategiska mål för 2017-2018 Svensk orienterings vision

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Dokumentet godkändes av årsmötet 2014-03-12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande styrdokument... 3 Verksamhetsplan 2014-2015... 4 Verksamhetsidé

Läs mer

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Örebro 2017-03-08 Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Svensk orienterings vision är att vara världens bästa idrott. Med denna vision som grund vill orienteringsrörelsen växa och attrahera

Läs mer

Offensiv orientering. Vägval till glädje och framgång

Offensiv orientering. Vägval till glädje och framgång Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Verksamhetsplan för svensk orientering 2012-2013 Offensiv orientering 2012.indd 1 6/29/2012 2:16:36 PM Offensiv orientering 2012.indd 2 6/29/2012 2:16:38

Läs mer

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge.

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Stockholm 2015-09-13-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 5/15 Tid och plats Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Närvarande ledamöter

Läs mer

SOFT. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar i förbundet.

SOFT. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar i förbundet. SOFT (SOFT) har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna nationellt och internationellt. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 1 Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 Klubbens verksamhet bedrivs i enighet med Policy för Ringsjö OK, som bland annat innebär att vi arbetar mot alla former av droger, tobak, narkotika och dopning. Egna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 SEGERSTA OK E-post:segerstaok@passagen.se Under verksamhetsåret har följande personer ingått i styrelse och verksamhetsgrupper. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Det här är det fösta infobladet från Västerbottens Orienteringsförbund 2012.

Det här är det fösta infobladet från Västerbottens Orienteringsförbund 2012. INFOBLAD #5 Det här är det fösta infobladet från Västerbottens Orienteringsförbund 2012. Innehållet i bladet denna gång visas i förteckningen nedan. Nästa styrelsemöte är den 24 april. Det finns även inlagt

Läs mer

Fö rklaring till kartörna

Fö rklaring till kartörna Fö rklaring till kartörna Kommuner utan förening De kommuner som är färglagda har ingen orienteringsförning som är medlem i Svenska Orienteringsförbundet. Naturpasset 2012 I de kommuner som är färglagda

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400 Välkommen till höstens Ungdomsledarkonferens Lör6 dec 2014 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Presentation samt genomgång av dagordning 3. Genomgång av årets verksamhet 4. Verksamhetsplan 2015 5. Uppföljare

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Ansvariga för träffen: Peter Zetterström ansvarig för Elitmiljön i Stockholm/Södertälje och Håkan Carlsson SOFT Förbundskapten Närvarande: SOFT centralt:

Läs mer

Datum och tid kl StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid kl StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 1/2015 (551) Datum och tid 2015-02-17 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Erik Daniels Eidar Lindgren Leif Carlsson Mette

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Fokusområde 1 - Elit och landslag 1(5) Fokusområde 1 - Elit och landslag Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med

Läs mer

Protokollet från föregående möte (3/6) godkändes och lades till handlingarna.

Protokollet från föregående möte (3/6) godkändes och lades till handlingarna. Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 3/2013 (541) Datum och tid Plats 2012-08-19 kl 18.00 20.15 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Erik Daniels Gunnar Grönkvist Eidar Lindgren

Läs mer

09.00-09.30 Kaffe och samling 09.30-10.15 Information från SOF, (Nytt från SOFT, Senaste nytt ang O-ringen, Nya tävlingsavgifter mm, info UK) 10.30- Vad vill SOFT (Se utskickat material) Verksamhetsplanen

Läs mer

I skogen från Värmlandslägret 2013

I skogen från Värmlandslägret 2013 Offensiv Orientering i Värmland 2014 Våra Ledstjärnor: Gemenskap Glädje Hälsa Utmaning Tävla Omslagsbild: Elever från Norrstrandsskolan i Karlstad får här prova på enklare orienteringsövningar i VOF s

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Hur kan vi höja kvalitén på den o-tekniska träningen? Eva Jurenikova, ETU

Hur kan vi höja kvalitén på den o-tekniska träningen? Eva Jurenikova, ETU Hur kan vi höja kvalitén på den o-tekniska träningen? Eva Jurenikova, ETU 2009-2010 Eva Jurenikova 32 år Elittränarutbildning 2009-2010 Klubbtränare IFK Mora OK 4 år, bollplank Landslagslöpare Tjeckien

Läs mer

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Mötet godkände framtagen dagordning med några tillägg.

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Mötet godkände framtagen dagordning med några tillägg. Protokoll Enduro 2008-1 Sammanträdesdata Tid: 19 Januari Plats: Norrköping Närvarande Robert Svensson RS Sammankallande Patricia Eneroth PE Ledamot Anders Tibbling AT Koordinator 1. MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Måndag 18 maj 2015 O-Ringen kansliet i Borås Närvarande: Styrelsen: Agneta Berlin, Morgan Bodin, Charlotte Österman,

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Att ha världens bästa landslag och att växa genom att vara öppen för fler har varit Svenska Orienteringsförbundets två huvudinriktningar under året. Två silver och två brons

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning Bakgrund I samband med Förbundsmötet på Quality Hotel Nacka den 26 mars 2011 lyftes frågan

Läs mer

Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari

Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari Eva och Karin E, Zuzanna M, Eva J, Elin, Linn, Petra och Karolina med Leif som ledare och matlagare tillbringade helgen i Olhansgården vid

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013 1 VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013 KLUBBENS VERKSAMHET BEDRIVS I ENIGHET MED POLICY FÖR RINGSJÖ OK, SOM BLAND ANNAT INNEBÄR ATT VI ARBETAR MOT ALLA FORMER AV DROGER, TOBAK, NARKOTIKA OCH DOPNING. EGNA

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Idrottslyftet. år 3. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 3. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 3 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 3! 1/7 2009-30/6 2010 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2017-03-20 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 1/17 Tid och plats Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson

Läs mer

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta Efter en härlig träningsrunda, Pepparkaksrunda, av Olle Smitt bjöds det på god lunch och sedan

Läs mer

Tisdag 17 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Tisdag 17 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2015-03-17 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 2/15 Tid och plats Tisdag 17 mars klockan 10:00 till 16:00 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson

Läs mer

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013.

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Sandra Nilsson Född 95 Meriter : Lag-SM medaljer på ponny Startat

Läs mer

Underlag för distriktets Genomförandeplan 2011 och preliminära mål Smålands FIFs svar

Underlag för distriktets Genomförandeplan 2011 och preliminära mål Smålands FIFs svar Underlag för distriktets Genomförandeplan 2011 och preliminära mål 2012-13 Smålands FIFs svar Fokusområde 1 Elit och landslag Ansvarig från Smålands FIF: Ingen utsedd (ännu?) Hur många finalkandidater

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND. Verksamhetsplan Verksamhetsplan_HOF_2017

HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND. Verksamhetsplan Verksamhetsplan_HOF_2017 1 HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Verksamhetsplan 2017 2 Innehåll Verksamhetsplan ungdom 3 Verksamhetsplan PreO 4 Verksamhetsplan MTBO 5 Verksamhetsplan tekniska kommittén 6 Bilagor Resultatbudget 3 Verksamhetsplan

Läs mer

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1)

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) TV-pucken 1998 Grupp A Åkers Ishall, Åkers Styckebruk 07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) 07/10 Ångermanland

Läs mer

STYRELSEMÖTE MED DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND. Dalaidrottens Hus, Lugnet, Falun

STYRELSEMÖTE MED DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND. Dalaidrottens Hus, Lugnet, Falun STYRELSEMÖTE MED DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND Tid: Måndag 19 oktober kl 18.00 20.30 Plats: Närvarande: Dalaidrottens Hus, Lugnet, Falun Charlotte Lindkvist, Leif Gustafsson, Stefan Westling, Gunilla Rylander,

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Lovisa Moqvist spurtar i mål på en fin 11:e plats i D13 efter att ha plockat 3 placeringar i jaktstarten.

Lovisa Moqvist spurtar i mål på en fin 11:e plats i D13 efter att ha plockat 3 placeringar i jaktstarten. Veckan som gick avgjordes det 51:a O-ringen med centralorten i Borås. Totalt lockade tävlingen över 18000 deltagare i alla åldrar och ambitionsnivåer. Det var ett 30-tal löpare från Lerums SOK som deltog

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

5 Talangutveckling. 6 Tävling. 7 Mark. Sida 2 (5) PROTOKOLL

5 Talangutveckling. 6 Tävling. 7 Mark. Sida 2 (5) PROTOKOLL Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 6/2012 (537) Datum och tid Plats 2012-10-15 kl 18.00 20.00 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård (LB) Birgitta Billstam (BB)* Leif Carlsson (LC) Erik Daniels (ED) Gunnar

Läs mer

Datum och tid kl StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna

Datum och tid kl StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 3/2014 (546) Datum och tid 2014-05-19 kl 18.00 20.00 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Erik Daniels Eidar Lindgren Mette

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november)

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Niklas Wrane, 2013 Lärgruppsplaner Tävl.admin Banläggning Start Arena

Läs mer

Välkomna till. UngO teket. Kunskap, engagemang och delaktighet för unga orienterare NAMN FÖRENING. ungoteket.se

Välkomna till. UngO teket. Kunskap, engagemang och delaktighet för unga orienterare NAMN FÖRENING. ungoteket.se Välkomna till UngO teket Kunskap, engagemang och delaktighet för unga orienterare NAMN FÖRENING UngO teket Om UngOteket på 30 sekunder Är du en ung orienterare som vill lära dig mer om vad som händer bakom

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

Adj. Konsulent. Protokoll från föregående möte, 15/10, godkändes och lades till handlingarna.

Adj. Konsulent. Protokoll från föregående möte, 15/10, godkändes och lades till handlingarna. Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 7/2012 (538) Datum och tid Plats 2012-12-10 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård (LB) Birgitta Billstam (BB)* Leif Carlsson (LC) Erik Daniels (ED) Gunnar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Hedersordförande Olle Ollward Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Dackeryd V. ordförande

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Tullinges teknikträningar sommaren & hösten 2010

Tullinges teknikträningar sommaren & hösten 2010 Tullinges teknikträningar sommaren & hösten 2010 Juni juli Basprogram Juli 5-11 JWOC, Aalborg, Danmark 11-17 FIN5, Finland 19-23 WUOC (student-vm), Borlänge 25-30 O-Ringen, Örebro, Elitserien och Silva

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan Styrelsen: 2014 Lars-Ola Särkimukka, Kiruna Ingela Andersson, Skyllberg Jan Kårström, Stockholm Kenneth Holmberg, Hallstahammar avgick 21 januari 2014 Örjan Eliasson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

TELEFONMÖTE SEKTIONSRÅDSMÖTE MOTOCROSS 1/2002. Deltagare Micke Karlsson - Ordförande/sekreterare. - Övre Norra, förhinder

TELEFONMÖTE SEKTIONSRÅDSMÖTE MOTOCROSS 1/2002. Deltagare Micke Karlsson - Ordförande/sekreterare. - Övre Norra, förhinder Motocross 1 Norrköping 2002-06-14 TELEFONMÖTE SEKTIONSRÅDSMÖTE MOTOCROSS 1/2002 Sammanträdesdata Tid 2002-06-14 kl. 18.30-19.22 Deltagare Micke Karlsson - Ordförande/sekreterare Gunnar Hedin - Mellersta

Läs mer

Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN

Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN 2016 Verksamhetsidé- mål och inriktning Budgetförslag Orientering är: - En tuff och utmanande idrott - Social gemenskap och kamratskap över klubb- distrikt

Läs mer

Betänkande Internationella värdetävlingar 15 november 2011

Betänkande Internationella värdetävlingar 15 november 2011 Betänkande Internationella värdetävlingar 15 november 2011 Bakgrund/Nuläge Antalet internationella värdetävlingar är idag stort till antal, och detta inom 4 grenar, orientering, SkidO, MTBO och PreO. Det

Läs mer

Informationsmöte Brons/Silver-grupperna 2016

Informationsmöte Brons/Silver-grupperna 2016 Informationsmöte Brons/Silver-grupperna 2016 Vilka är vi ledare i Brons resp. Silver (och resten av Ungdom) Hur ser gruppindelningen ut i OK Tyr Ungdom Mål med grupperna Brons och Silver Hur kommer vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

Protokoll längdrådsmöte

Protokoll längdrådsmöte Quality Airport Hotel Arlanda 2014 05 26 Protokoll längdrådsmöte Närvarande: Cathrine Engman Göran Nilsson Karin Ersson (via telefon) Joakim Abrahamsson (via telefon) Johan Sares Lars Selin (via telefon)

Läs mer

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser för dig som vill utvecklas! Att ha organisations- och aktivitets ledare som är välutbildade är en viktig grund för att kunna erbjuda

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015 Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Utgångspunkter Utgångspunkter för verksamhetsplanen är dels ÖOF:s dokument Verksamhetsmål och ansvarsområden antaget

Läs mer

Arbetsrapport VOFs rekryteringsprojekt

Arbetsrapport VOFs rekryteringsprojekt Arbetsrapport VOFs rekryteringsprojekt 2015-2017 2015 Under inledningen av året stod projektet utan projektledare. VOF s styrelse inledde arbetet med att hitta en efterträdare efter Patrik Norlin. I april

Läs mer

Protokoll. Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Måndag 18 januari 2016, kl Ymergården, Borås.

Protokoll. Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Måndag 18 januari 2016, kl Ymergården, Borås. Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 1-2016 Måndag 18 januari 2016, kl.18.30 Ymergården, Borås Närvarande Ledamöter Tävlingskommittén Verksamhetsledare Konsulent Kanslist Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Träningsprogram Våren 2016 - GIF Orientering

Träningsprogram Våren 2016 - GIF Orientering Träningsprogram Våren 2016 - GIF Orientering Datum/grupp Aktivitet Plats Tid Tisdag 29 mars Träningsstart Grön (Stjärnorna på Vallen) Kilsbergsvallen 18.00-19.30 Tisdag 5 april Föräldrainformation och

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Verksamheten i siffror 2015

Verksamheten i siffror 2015 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Verksamheten i siffror 215 Den lagidrott som växer mest till 22 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version 216 5 18 Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 SF Rapport... 3 1.1 Deltagartillfällen

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse För Nya Skellefteå Squashklubb omfattande tiden 2014-07-01 2015-06-30. Styrelsens sammansättning Jan Kaiding Ulf Andren Malin Forsmark Tomas Widmark Mikael Åström Ann Holmberg Gunnar

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer