Ordförande har ordet - 2 -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande har ordet - 2 -"

Transkript

1 Ungdomsledarstipendiet Vision 2010, stipendiater 2008 Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb, Mahmoud Gharib, Sund IF Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-25 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning 29 Balansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter 36 Revisionsberättelse 37 Granskningsrapport 38

2 Ordförande har ordet Under mitt första år som ordförande har jag noterat att vid många nya personkontakter visar man en viss förvåning över vår breda verksamhet. Det är många som tror att vi enbart arbetar med vad man anser vara traditionell idrottslig verksamhet. Det är därför mycket trevligt att kunna prata om Idrottsförbundets samhällsengagemang i många olika avseenden. Det är en del av det som engagerar oss när vi ser hur vi med idrottens hjälp kan göra samhällsinsatser på olika sätt. Som framgår av verksamhetsberättelsen gäller det t.ex. olika hälsofrämjande aktiviteter för såväl ung som gammal. Det gäller integrationsarbete, d.v.s. att utnyttja kanalerna inom idrotten för att kunna ge arbete åt flyktingar/invandrare. Även sådana saker som säkra transporter till och från idrottsliga aktiviteter, kunskaper som är allmängiltiga långt utanför själva idrottandet. Vid föregående årsstämma bifölls en motion om utredning av effektivisering av det samlade stödet från SISU Idrottsutbildarna Västernorrland och Västernorrlands Idrottsförbund. Detta arbete pågår fortlöpande på de båda kanslierna. Detta sker bl.a. genom periodiska möten mellan verksamhetsansvariga och konsulenter från de båda organisationerna där diskussioner förs om samverkan på olika sätt. Det handlar t.ex. om att vid olika träffar ute i distrikten även att vara bättre insatt i den andra organisationens verksamhet och kunna informera om den. Under kommande verksamhetsår kommer också nya kontor att växelvis bemannas av personal från Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västernorrland. Ett utredningsarbete gällande gemensam kanslichef har också genomförts, dock utan någon förändring av nuvarande situation då vår bedömning var att fördelarna inte var tillräckligt stora. En fråga som på senare år har kommit att stå högt på dagordningen i många föreningar är det ideella ledarskapet. Det är tyvärr inte längre lika lätt som förr att få personer att osjälviskt ställa upp för andra idrottsintresserade. Det gäller i första hand styrelseuppdrag. Tråkigt, för den som provar på får uppleva vilken personlig tillfredställelse det kan vara att få medverka till att leda barn och ungdomar in i en meningsfull tillvaro. Under året har avsevärda belopp förts vidare från Idrottslyftet (tidigare benämnt Handslaget) till olika föreningar och deras anläggningar, som genom detta stöd ges utökade möjligheter att ordna så att få fler kan delta i respektive förenings idrottsliga verksamhet. Som vanligt finns också antidopingarbetet på dagordningen. Det har dock blivit allt tydligare för många att idrotten arbetar mycket kraftfullt för att minimera problemen, i stället är det utanför idrotten som de verkligt stora problemen finns. Avslutningsvis skulle jag vilja tacka våra samarbetspartners. Mycket av vår verksamhet skulle inte gå att genomföra utan mycket god samverkan med er. Stort tack till er alla för det stöd vi får! - 2 -

3 Styrelsen för Västernorrlands Idrottsförbund, orgnr , avger härmed verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret STYRELSENS BERÄTTELSE Berättelsen är upplagd så att man kan se de beslut som fattades vid senaste VIF-stämman (23/4 2008) och jämföra med de resultat som uppnåtts. Styrelsens sammansättning Ordförande: Vice Ordförande: Övriga ledamöter: Suppleanter: Hedersledamot: Personalrepresentant: Sekr. och kassör (adj.) Ulf Näslund Margareta Helander Robert Rungstad Pia Thoresson Annica Johnsson Marie Wiklund Jerker Thoresson Anders Öhrn Jan Nordin Lena Eriksson Lena Schmidt Sigge Åkerberg Sven Eklund Mats Hamberg Revisor: Göran Ohlsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Ersättare: Lars Nordenö, Lekmannarevisor: Ersättare: Valberedningen Ordförande: Övriga ledamöter: Personal Förbundschef: Konsulenter: Ekonomiass./kanslist: Kanslist: IT/Vaktmästeri: Projektanställda: Bo-Anders Öberg Lars Sjölund Walter Rönmark Pär Hällström Hans Backlund Marie Lundstedt Maria Jonsson Mats Hamberg Ellen Hedlund Ingela Thorin Per Kunkell (f om december -08) Catarina Jonsson Margaretha Näsman Sven Eklund Joakim Svedberg, EIC Mitt Bo Håkansson, Föreningsarbete och integration (t om december -08) Styrelsen. Styrelsen har under verksamhetsperioden sammanträtt åtta gånger och däremellan haft telefonkontakt för att lösa övriga frågor

4 Arbetsutskottet. Arbetsutskottet har bestått av Ulf Näslund, ordförande, Margareta Helander och Marie Wiklund med förbundschefen som adjungerad sekreterare. Au har sammanträtt nio gånger under verksamhetsperioden. Ledningsgrupp Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Ordförande och vice ordförande i respektive organisation tillsammans med cheftjänstemännen utgör ledningsgruppen som i första hand diskuterar samverkansfrågor och gemensamma projekt i enlighet med det centrala avtalet mellan Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Idrotten i Västernorrland I Västernorrlands län fanns den 31 december st. föreningar och 75 Specialdistriktsförbund som bedriver verksamhet i 60 idrotter. Idrotten i Västernorrland har ca 300 anställda, ideella ledare och engagerar inte mindre än av länets innevånare. Omsättningen för idrotten är drygt 1,2 miljarder kronor. Västernorrland är ett av Norrlands största distrikt när det gäller anslutna föreningar, men kan också anses vara ett av de största i Sverige när det gäller den idrottsliga verksamheten. Vi har nationell elit i drygt ett 20-tal olika idrotter och internationell elit i några. Elitmässigt har Västernorrland få, om ens några, konkurrenter när det gäller idrotter i den högsta Sverige-eliten med tanke på befolkningsunderlaget. Tre lag i ishockeyns högsta serier, elitlag i både basket, bowling och innebandy samt ett stort antal elitidrottare i bågskytte, simning, skidor, skidskytte och curling för att nämna några idrotter. Under jubileumsåret 2005 instiftade styrelsen VIF-trofén som delas ut till aktiv idrottare, förening eller ledare som gjort något utöver det vanliga års trofé delades ut till Tatiana Milchakova, Örnsköldsviks Gymnastikklubb med motiveringen: "Tatiana Milchakova är Sveriges enda utbildade tränare i rytmisk gymnastik. Hon har under sina 16 år i Örnsköldsviks Gymnastikklubb fått fram ett 30 tal svenska mästarinnor - såväl i trupp som individuellt. Tatiana är också en av de drivande för att starta det första idrottsgymnasiet i rytmisk gymnastik i Sverige. En eldsjäl som aldrig slocknar!" När det gäller ungdomsidrotten kan vi konstatera att den håller hög klass såväl kvalitativt som kvantitativt. Under ett år genomförs drygt sammankomster som redovisas för statligt lokalt aktivitetsstöd. Det innebär att c:a 633 sammankomster per dag - året runt anordnas av idrottsföreningar i länet. Varje sammankomst omfattar i genomsnitt åtta ungdomar, vilket innebär att drygt 5000 unga människor varje dag deltar i någon idrottsaktivitet i distriktet. Det pågår även flera satsningar på breddidrotten inom länet, dvs. aktiveter där hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande. Detta är en målgrupp som vi ofta har svårt att locka till det traditionella föreningslivet eller till fysisk aktivitet. Under året har satsningarna aktiverat upp emot 320 individer, 1500 recept på fysisk aktivitet har skrivits ut och Idrottslyftet har haft över deltagartillfällen. Flera idrottare har nått framgångar såväl nationellt som internationellt under perioden. En del av framgångarna kan utläsas på sidorna Med risk för att glömma några framstående idrottsprestationer så kan vi nämna några där Sundsvall Dragons spelade SM-final samt arrangerade årets arrangemang där Scottie Pippen gästspelade. Emma Johansson, OS-silver i cykling, Victoria Wedin, Paralympics-brons i skytte, Kosovare Buzuku, NM- och SM-guld i boxning, Veronica Smedh SM-guld i slalom och Marcus Hirvonen, VM-guld i bänkpress är några av de många individuella idrottarna som under året har gjort enastående prestationer. Vision Västernorrlands Idrottsförbund ska vara den ledande företrädaren för den västernorrländska idrotten och en resurs i samhällsutvecklingen

5 Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Den idrott som Västernorrlands Idrottsförbund arbetar för ska bestå av träning och lek, tävling och uppvisning Västernorrlands Idrottsförbund vill också att idrotten utformas så att: den ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll alla som vill, oavsett religion, ras, ålder, kön, sexuell läggning, nationalitet samt fysiska och psykiska förutsättningar får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar. de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Övergripande mål Västernorrlands Idrottsförbund ska inom idrottens huvudområden driva för idrotten väsentliga utvecklingsfrågor (både ekonomiska- och andra resursfrågor), värna folkrörelseidén och skapa förutsättningar för mötet mellan människor samt ge SDF och föreningar efterfrågad service. Policydokument I arbetet med de fokuserade områdena och basverksamheten ska hänsyn tas till policydokument, instruktioner och arbetsordning som fastställts av Västernorrlands Idrottsförbunds styrelse

6 Fokuserade områden Folkhälsa Folkhälsoarbetet blir ett allt viktigare inslag i vårt samhälle och fysisk aktivitet blir alltmer betydelsefullt för alla åldrar. Idrottsrörelsen kan medverka, genom sina nätverk, i detta arbete. Idrottsförbundets avtal med Landstinget Västernorrland för tiden är en viktig del i det långsiktiga folkhälsoarbetet. Västernorrlands Idrottsförbund ska: Stödja initiativ som syftar till ett ökat folkhälsoarbete i länet. I samarbete med Landstinget arbeta med hälsofrämjande aktiviteter bl a Fysisk aktivitet på Recept, FaR. Genomföra motionskampanjen På Gång för personer inom omsorgen. I samarbete med skolhälsovården, idrottslärare och den lokala idrotten samordna projektet Full Fart i Livet för överviktiga barn och ungdomar. I samarbete med kommunerna fortsätta projektet Krafttag mot doping samt verka för att föreningar och SDF tar fram handlingsplaner för arbetet mot droger. Resultat: Västernorrlands Idrottsförbund har efter 2008 års slut avverkat två år av ett treårigt samarbetsavtal med Landstinget Västernorrland. Ett avtal som är fokuserat på tre huvudområden, Fysisk aktivitet på recept - FaR, ökad fysisk aktivet inom handikappomsorgen På Gång samt överviktiga barn och ungdomar Full Fart i Livet. Styrgruppen för Idrottsförbundets folkhälsoarbete består av representanter från Landstinget, Idrottsförbundet och föreningslivet och har under året haft två möten. Nedan följer verksamheten som genomförts under 2008 för de tre fokuserade områdena inom landstingsavtalet: FaR - Fysisk aktivitet på Recept Idag finns vetenskapligt stöd för att fysisk aktivitet har positiva effekter på ett 30-tal sjukdomstillstånd och den förtjänar en etablerad plats som behandlingsmetod. FaR kan användas som komplement till eller ersättning för annat läkemedel. Det är en kostnadseffektiv behandlingsmetod utan biverkningar för patienterna. En grundläggande del i FaR arbetet är den samverkan som sker mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället. Idrottsförbundets roll är att vara samordnare för såväl idrottsföreningar, frivilligorganisationer som kommunala och privata anläggningar som tar emot individer som blivit ordinerade fysisk aktivitet via FaR. Under året har det skrivits ut 1500 recept. Totalt finns 63 mottagare av FaR i länet. Aktivitetsutbudet som finns uppdateras varje termin och finns att hitta på VIF.s hemsida

7 Idrottsförbundet har tillsammans med FaR mottagarna (föreningslivet och övriga organisationer/anläggningar) under året besökt åtta vårdcentraler, Mötena skapar kontakter mellan vården och det lokala föreningslivet och vården får mer kunskap om vilket stort aktivitetsutbud som finns i närområdet. Totalt medverkade 36 aktivitetsledare och 112 personal från vårdcentralerna. Tre FaR ledarutbildningar har genomförts. Två för föreningslivet och övriga mottagare i Sundsvall och Örnsköldsvik, (24 respektive 14 deltagare) och en för blivande hälsovägledare i Sundsvall, 20 deltagare. Totalt finns nu 173 utbildade FaR ledare i länet. På efterfrågan om vidareutbildning från FaR ledarna, arrangerade vi under året två hjärt- & lungräddningsutbildningar, en i Sundsvall och en i Örnsköldsvik, med totalt 23 deltagare. Det har under året varit tre möten med vårdcentralernas FaR - samordnare i Medelpad/Härnösand samt ett möte med FaR -samordnare i Örnsköldsvik. Mötet avslutades med info från föreningslivet och övriga FaR mottagare. Ett informationstillfälle för PRO:s hälsoansvariga i Medelpad. Nytt för i år är Prova På-korten som Idrottsförbundet tryckt upp, de flesta mottagande arrangörerna har ställt upp med en eller flera kostnadsfria prov på gånger. Korten trycks upp kommunvis, och delas ut av förskrivande vårdpersonal tillsammans med FaR. Prova På korten har varit väldigt uppskattat av vårdpersonal och deltagare. På Gång På Gång är en motionskampanj som syftar till att grundlägga goda vanor när det gäller daglig fysisk aktivitet hos brukarna, med hjälp av personalen inom handikappomsorgen. Kampanjen pågår hela året där gruppboenden, dagcenter, elevhem m fl. bildar lag och rapporterar sina motionsaktiviteter månadsvis till Idrottsförbundet. Varje månad lottas uppmuntringspriser ut till en eller två lag per kommun, förutom det får samtliga deltagare vid anmälan, en handduk. Under tävlingsåret 2007/2008 (oktober-april) deltog 26 lag, med 220 deltagare. Brukarnas aktivitetstillfällen har jämfört med året 2006/2007 ökat från till i år Detta trots att deltagarantalet minskat med 4 personer. Aktiviteterna kan bl.a. bestå av promenader, boccia, simning mm I år är det är rekordmånga deltagare 289 st fördelat över 40 lag, och samtliga kommuner i länet har minst två lag representerade. I sommarens På Gång deltog 30 lag och de hade tillsammans 2006 aktivitetstillfällen från 15 maj till 31 augusti

8 Full Fart i Livet Full Fart i Livet är en satsning med aktiva åtgärder för att överviktiga barn och ungdomar i åk 6-9, ska bli mer fysiskt aktiva. Läsåret fanns Full Fart i livet i Sundsvall/Timrå, Kramfors och Sollefteå. Ungdomarna rekryteras under hösten 2007 till verksamheten via skolhälsovården, barnläkare, idrottslärare, dietister eller via annons i tidningen. I varje kommun bildades grupper som träffades 2-4 gånger per månad för olika fysiska aktiviteter. Under hösten 2007 gjorde alla deltagarna ett individuellt steptest och en hälsoplan, samtliga som gjorde uppföljningstestet i juni 2008 hade förbättrat sin kondition. I samråd med skolhälsovården beslutades att vi inte skulle ha någon verksamhet under hösten 2008, hösten blev istället en rekryteringsperiod. Styrgruppen beslutade även att åldern på deltagarna skulle sänkas och vara från 10 år och uppåt. För att rekryteringen skulle gå lättare trycktes även en tilltalande broschyr upp. Under hösten 2008 har tio informationstillfällen genomförts till rekryterande personal. Hösten har även ägnats åt att rekrytera nya ledare i Härnösand, Ånge, Sollefteå och Timrå. Ledarna i Sundsvall och Kramfors ville fortsätta sitt uppdrag med de kommande grupperna. Totalt genomfördes sju rekryterings och planeringsträffar med de ansvariga föreningarnas ledare och otalig mail- och telefonkontakter samt en utbildningshelg. Verksamhet i Sundsvall/Timrå (har gemensamma aktivitetsträffar) Gruppen som vid höststarten 2007, bestod av åtta deltagare, krympte och i slutet av vårterminen fanns fyra deltagare kvar. Under vårterminen träffades dom 17 gånger och aktiviteterna bestod mestadels av styrketräning eftersom gruppen var väldigt intresserade av det. De provade också boxning, spinning, stavgång och innebandy. Föräldrarna fick under terminen information från barnklinikens sjukgymnast om riskerna med att vara fysiskt inaktiv. Den träffen uppskattades framför allt av en mamma som äntligen fick argument till sin son om varför det är så farligt att vara inaktiv. Pojken som varit med i projektet i två år har nu också lyckats bra, under sommaren gick han ner 16 kg. Glädjande vill han vara med ett år till. Verksamhet i Sollefteå: I starten bestod Sollefteågruppen av fyra deltagare, glädjande utökades deltagarantalet till sju. De har under våren träffats 11 gånger och utfört aktiviteter såsom skridskor, boxercise, bowling och bordtennis. Verksamhet i Kramfors: Kramforsgruppens tjejgäng som även är kompisar bestod av tre deltagare. Tjejerna har under de sex gånger som de träffats under vårterminen provat på simning, vattengympa, aerobic, innebandy och basket. Avslutningsläger Årets höjdpunkt var när åtta av länets deltagare deltog i avslutningslägret den 6 8 juni i Björnrike. Under lägret gick vi mycket, promenaden från Björnrike över fjället till Vemdalen blev en höjdare. Vi hann även med bad och fiske och i utvärderingen fick lägret som helhet medelbetyg 4.0 av 5 möjliga

9 Krafttag mot doping 2004 startade Västernorrland Idrottsförbund och Primärvården i Sollefteå ett projekt i syfte att arbeta förebyggande med dopingfrågorna i kommunerna. I början av 2008 gick samtliga kommuner i Västernorrland in med medfinansiering i projektet. Därmed skapades förutsättningen för att nätverket kan leva vidare, med exempelvis förebyggande aktiviteter, föreläsningar, utbildningsinsatser etc, och bli en del av den ordinarie verksamheten. Allt fler börjar känna till problemet med doping och vill arbeta förebyggande med frågan. Krafttag mot doping växer och fler föreningar med gym hör av sig för att få utbildning och information. Ett fyrtiotal personer har genomgått den grundläggande Antidopinginformatörsutbildningen som hölls i januari månad och fler föreningar har gått med i nätverket. Under september har en föreläsning med Sune Nordström genomförts för de anställda inom kultur- och fritidsförvaltningarna samt de kommunalt anställda inom samtliga kommuner i Västernorrland. Därtill har Dopingjouren genomfört fyra föreläsningar i länet under december månad. Tre förebyggande föreläsningar med tillhörande dopingkontroller på regionala idrottsgymnasier har genomförs i Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösand. Inbjudna elever från lokala idrottsgymnasierna har även deltagit under dessa föreläsningar. Cirka 130 elever har nåtts av informationen. Två kampanjveckor har genomförts där föreningen uppmärksammat sitt arbete mot doping via informationsmaterial så som roll-ups, t-shirts, broschyrer och böcker. Dessa veckor har genomförts med lyckat resultat och i vissa fall kombinerats med dopingkontroller. Utöver dessa kontroller har ett antal dopingkontroller i förebyggande syfte utförts i föreningarnas träningslokaler. Under året har även medlemmar ur styrgruppen träffats för möten och deltagit vid olika aktiviteter, ex prova på veckor, öppet hus mm, i syfte att sprida information, förebygga och synliggöra föreningens arbete mot doping och arbetet mot doping i Västernorrland. Profilmaterialet har förnyats och det informationsmaterial som finns sprids via föreläsningar, föreningarna och skolor. Nätverket har deltagit i konferenser, hjälpt föreningar med policyarbete, deltagit i möten med föreningar och gym samt medverkat vid två tillfällen i regionala TV nyheter. Nätverket består idag av Västernorrlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, samtliga kommuner i Västernorrland, Primärvården Kramfors/Sollefteå, Tullverket i Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrland, Polismyndigheten, Västernorrlands läns BRÅ, dopingkontrollanter från RF samt ett femtontal föreningar. 148 dopingkontroller har genomförts i Västernorrland, ca 4% av de totalt genomförda kontrollerna i hela riket. Statistiken utgår ifrån vilket distrikt provet tagits. Barn- och ungdomsidrotten Idrotten är länets största barn- och ungdomsorganisation. Idrotten attraherar barn och ungdom och ger unga människor möjligheter att inom ramen för en förening, tillsammans med andra, utöva idrott som utvecklar dem positivt och skapar ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och ett sunt liv. På sidorna finns en sammanställning av idrotternas fördelning av det statliga lokala aktivitetsstödet , som ges för verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7-20 år

10 Västernorrlands Idrottsförbund ska: Inom ramen för Idrottslyftet stimulera till ökat samarbete mellan idrotten och skolan I samarbete med SISU marknadsföra Pedagogisk Barn- och ungdomsledarutbildning, Plattformen. Undersöka möjligheten till att rekrytera flera barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Resultat: Huvudinriktningen för Idrottslyftet är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete skall utgå från ett jämställdhets och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. Sedan starten har Västernorrlands idrottsförbund fått in 112 ansökningar och 4 miljoner har beviljats länets föreningar för skolsamverkan. 102 unika skolor (vissa skolor är med i flera projekt) har samarbete med 61 idrottsföreningar inom ramen för Idrottslyftet. Under året har vi nått 52 nya skolor och 15 nya föreningar jämfört med Handslaget år 4. Under verksamhetsåret har det genom SISU Idrottsutbildarna i Västernorrland genomförts 7 utbildningar genom Plattformen med totalt 78 deltagare. Det ideella ledarskapet Det ideella ledarskapet bär upp vår idrottsrörelse. Studier visar på att antalet ledare minskar. Det är en högt prioriterad uppgift att medverka till att ledarrekryteringen kan säkerställas. Västernorrlands Idrottsförbund ska: I samverkan med resurspersonerna från projektet Lika Olika i Sollefteå försöka hitta en modell för hur idrottsföreningar kan arbeta med genusfrågor. Stödja den löpande verksamheten av Guldklubben i Västernorrland. Stödja en referensgrupp av ungdomar i länet, dels de som varit engagerade i projektet Unga ledare samt de som deltagit i barn- & ungdomsledarutbildningen Plattformen. Rekrytera ungdomar till regionens och den nationella Ledarcampen. Resultat: Västernorrlands Idrottsförbund, Sollefteå kommun och SISU Idrottsutbildarna Västernorrland erbjuder föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Sollefteå en processutbildning, som syftar till att utveckla föreningen med hjälp av aktivt jämställdhetsarbete

11 Föreningen utbildar alltså en arbetsgrupp på fyra personer. Arbetsgruppen får utbildning under fyra träffar à tre timmar och genomför arbetsuppgifter i föreningen mellan träffarna. Utbildning för två representanter från styrelsen (ordförande+1) samt två representanter från ledargruppen. Sollefteå GIF Fotbollsförening, Remsele UIF Fotbollsförening och I21 IF är de tre föreningar som deltar i processutbildningen. Under året har vi haft tre träffar. En informations och diskussionsträff genomfördes i Sollefteå i maj månad. Den första utbildningsträffen genomfördes i oktober och den andra under november månad. I juni fick arbetsgruppen utbildning i 4R metoden av Anders Wahlström från SISU Riks. Totalt har arbetsgruppen haft åtta planeringsträffar. Ledarcamp: Folksams Idrottsfond utvecklar unga idrottsledare. Under tre dagar i maj deltog sex unga ledare i åldern år från Västernorrland i en regional ledarcamp på Bosön. På Ledarcamp 2008 träffade de idrottsledare och andra intressanta personer som delade med sig av erfarenheter och kunskaper i syfte att stärka ledarna i deras ledarroll. Lägret handlade om organisationsledarskap, alltså det arbete i en förening eller ett förbund som handlar om verksamhetsutveckling i bland annat styrelser, kommittéer och projektgrupper. Föreningsutveckling Genom att utveckla de anställda och ledarna inom idrotten skapas förutsättningar för en framgångsrikare föreningsverksamhet. Västernorrlands Idrottsförbund ska: Som en fortsättning av Equalprojektet 1+1=3 stödja de olika nätverken av anställda inom idrotten i länet. Stödja de ideella arbetsgivarna i samverkan med Arbetsgivaralliansen. I samarbete med Länsstyrelsen, kommunerna och föreningarna skapa möjligheter för invandrare till praktik- och arbetstillfällen inom eller utom idrottsrörelsen. I samverkan med SISU marknadsföra utbildningar för att stärka föreningarnas verksamhet. I samarbete med NTF och Vägverket verka för trafiksäkrare transporter inom idrotten. Resultat: Nätverk för anställda och arbetsgivare. Arbetet har varit fokuserat på utbildningsinsatser för anställda med lönebidrag och deras arbetsgivare samt nätverksbyggande på lokal nivå mellan anställda på skilda arbetsplatser. Nätverksbyggandet avsågs minska befarad isolering och skapa arbetslag samt att i några fall prova på lokal samverkan och samordning av personalresurserna hos flera arbetsgivare

12 Två utbildningsdagar genomfördes tillsammans med SISU för idrottsanställda och arbetsgivare i oktober i Sundsvall och Örnsköldsvik. Nätverksträffar i Sundsvall genomfördes i mars med information från Sundsvalls kommun och i november med information från Idrottsförbundet. Folksam informerade om avtalsförsäkringar. Nätverk med idrottsanställda i Örnsköldsvik har bildats under hösten och en första nätverksträff har genomförts i början av december med facklig information från Unionen. Kontakt har tagits med föreningsrepresentanter i Kramfors kommun och intresse finns att bilda nätverk för idrottsanställda i början av Kontakter kommer även att upprättas med de kommuner som i dagsläget inte har ett aktivt nätverk för att höra om intresse finns att bilda nätverk liknande de i Sundsvall och Örnsköldsvik. Integrationsprojektet 2008 Västernorrlands Idrottsförbund har under 2008 haft samarbetsavtal med Timrå, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner med syfte att använda idrottens kontaktnät för att skaffa praktikplatser för flyktingar/invandrare i respektive kommun. Förbundet har också haft ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen för detta projekt. Målet för projektet var att skapa sammanlagt 20 praktikplatser i de fyra kommunerna och att 10 av dessa skulle få arbete eller fortsatt utbildning. Utfallet visar att totalt 36 personer har varit aktuella för praktik. Av dessa har VIF lyckats ordna plats för 19 personer. Totalt har fem fått anställning, varav tre har fått instegsjobb och två får arbeta extra på sina praktikplatser vid större helger och vid behov i övrigt. Att det är relativt få som VIF lyckats ordna praktikplats för, hänger delvis samman med kommunernas skärpta krav på att praktikplatsen ska motsvara den yrkesinriktning som personen har haft i sitt hemland. Därför har ett antal praktikplatser som VIF ordnat inte blivit utnyttjade. Under senare delen av året har det också märkts att företagen har blivit mer återhållsamma till att ställa upp med praktikplats. I vissa fall har företag infört anställningsstopp eller varslat egen personal och då kan man inte ta in personer på praktik. Genom att engagera en idrottsförening har VIF lyckats lösa transporterna till och från praktikplatser för två personer. Tre av kommunerna är intresserade av ett fortsatt samarbete med VIF och dessutom har Kramfors kommun visat intresse för en samverkan. Några avtal är ännu inte undertecknade

13 Säkrare Idrottstransporter i Västernorrland (SIV) Efter 2008 avslutas det treåriga projektet, SIV som varit ett samarbete mellan Idrottsförbundet och NTF Västernorrland på uppdrag av Vägverket Region Mitt. Med syfte att stödja och stimulera länets föreningar att ansluta sig till Riksidrottsförbundets (RF) policy och påbörja arbetet för att säkra sina transporter. Att upprätta en särskild rese- och trafiksäkerhetspolicy där man tydligt preciserar vilka principer som bör gälla för föreningens resande, är ett första steg för att öka säkerheten. Den 18 september genomfördes ett kvällsseminarium i Kramfors i samarbete med Kramfors kommun och Folksam. Under kvällen informerades de 10 deltagarna om IQ-certifiering, trafikforskning samt erfarenheter från fd. ordförande i Östersunds IK, Thord Wikzell. Som har upplevt det värsta som kan hända en förening, en dödsolycka i samband med hemresan från en match. Seminariet avslutades med diplomutdelning till IQ-certifierade föreningar. Den 27 november genomfördes ytterligare ett seminarium med samma innehåll i Timrå med 39 deltagare, seminariet avslutades med diplomutdelning till IQ-certifierade föreningar och SDF i andra matchpausen mellan Timrå IK och Skellefteå Vid 13 tillfällen har planerings-, styrgruppsmöten och erfarenhetsutbyte genomförts. Vid tre tillfällen har SDF och dess föreningar informerats om projektet. Under året har 12 föreningar/sdf IQ-certifierats genom att arbeta fram en trafiksäkerhetspolicy. Totalt har 54 föreningar och SDF blivit IQ-certifierade under projekttiden

14 Basverksamhet Idrottspolitiskt arbete Idrottsrörelsen beslutar själv om sin verksamhet, men är starkt beroende av omvärlden, som på många sätt beslutar om ramarna för våra utvecklingsmöjligheter. Inte minst gäller detta politiker och andra beslutsfattare på olika nivåer i samhället. Samhällets stöd till idrotten kan ses som en självklarhet men vi måste hela tiden förtjäna det genom kvaliteten på vår verksamhet och den samhällsnytta den gör. En viktig del i det idrottspolitiska arbetet är att stärka idrottens trovärdighet. Västernorrlands Idrottsförbund ska: Aktivt delta i Länsstyrelsens visionsarbete och arbetet med Livsmiljöbokslutet samt i det stora partnerskapet. I samarbete med Riksidrottsförbundet delta i SCB:s undersökning av svenska folkets tävlings- och motionsvanor vartannat år. Styrelsen och personal skall genomgå en grundutbildning i jämställdhet. Verka för allas rätt att vara med i idrotten. Verka för att föreningar och SDF arbetar för en dopingfri idrott. Stödja arbetet med stora idrottsevenemang i Västernorrland. Resultat: Idrottsförbundet har varit representerade i två olika arbetsgrupper under Länsstyrelsens ledning. Förbundet har deltagit i framtagandet av Livsmiljöbokslutet där idrotten/den ideella sektorn fått stort utrymme i bl a Levnadsvanor och hälsa, idrott, fysisk aktivitet och kroppsvikt samt infrastrukturell miljö. Under maj månad genomgick personal från Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västernorrland en grundutbildning i jämställdhet samt lärde sig 4R metoden. Metoden är ett verktyg för att mäta om olika företeelser i samhället är jämställda eller ojämställda. Dopingfri idrott: I november deltog sju SDF under Dopingjourens föreläsning. Allt fler börjar känna till problemet med doping och vill arbeta förebyggande med frågan. Ett fyrtiotal personer från föreningslivet har genomgått den grundläggande Antidopinginformatörsutbildningen som hölls i januari månad. Under september har en föreläsning med Sune Nordström genomförts för de anställda inom kultur- och fritidsförvaltningarna samt de kommunalt anställda inom samtliga kommuner i Västernorrland. Därtill har Dopingjouren genomfört fyra föreläsningar i länet under december månad. Sju SDF deltog under föreläsningen. Tre förebyggande föreläsningar med tillhörande dopingkontroller på regionala idrottsgymnasier har genomförs i Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösand. Inbjudna elever från lokala idrottsgymnasierna har även deltagit under dessa föreläsningar. Cirka 130 elever har nåtts av informationen. Idrottslyftet har gett barn och ungdomar möjligheten att prova nya idrotter som förhoppningsvis leder till att flera söker sig till idrotten

15 Idrotten i samhällsdebatten Västernorrlands Idrottsförbund ska: Löpande uppdatera idrottens argumentsamling. Genomföra årlig konferens för kommunernas kultur- och fritidstjänstemän i samarbete med SISU. Medverka i Lokala idrottsforum i kommunerna. Ge årlig information till politiker och tjänstemän inom Landstinget och kommunerna Informera länets riksdagspolitiker om idrottens villkor, speciellt i Västernorrland. Samverka med landstinget kring folkhälsofrågor. Via idrottspolitiskt arbete och inom ramen för EIC verka för utveckling av området idrottsmedicin i Västernorrland. Resultat: Argumentsamlingen uppdateras kontinuerligt och finns på förbundets hemsida. Förbundet har medverkat i kommunala träffar vid två tillfällen. Landstingets och kommunernas politiker och tjänstemän informeras kontinuerligt. Möte med länets riksdagsledamöter genomfördes under mars månad. Avtalet mellan Landstinget och Idrottsförbundet när det gäller folkhälsoarbetet har utvecklats och resultaten har stadigt förbättras. Det treåriga avtalet skall omförhandlas under När det gäller utrymme i media, länets fyra tidningar och lokalradio/-tv, så har utrymmet i media varit ca 20 meter. Fördelningen är idrottspolitisk 6,8 m, idrottslyftet 7,7 m och övrigt 5,2 m. I lokalradio/-tv har förbundet medverkat ca sex gånger. Idrottens resurser En förutsättning för idrottens bedrivande är att det finns resurser i form av bl.a. anläggningar och ekonomiskt stöd med offentliga medel. Här gäller det att utveckla de kontakter som finns idag, men också att skapa nya finansieringskällor. Västernorrlands Idrottsförbund ska: I samverkan med Folkspel Norr och Svenska Spel informera föreningarna om de olika finansieringsmöjligheter som finns. Genom Idrottslyftet, anläggningar tillgänglighet, stödja objekt i länet som syftar till att öka möjligheten för barn och ungdomar till fysisk aktivitet. Vid träffar med kommunens företrädare ta upp frågan om anläggningar och tillgängligheten Erbjuda föreningarna ekonomisk rådgivning Genom kontakter med kommuner/landsting arbeta för att det ekonomiska stödet till idrotten ökas I samarbete med SISU informera och utbilda föreningarna när det gäller skattefrågor och bidragsmöjligheter

16 Resultat: Genom Idrottslyftet, anläggningar/tillgänglighet, har idrottsförbundet fått möjlighet att stödja objekt som ökar tillgängligheten för barn och ungdomar. Det totala stödet under andra året är 1,8 miljoner kronor. Denna möjlighet har inneburit flera och bättre kontakter med kommunerna och föreningarna och skapat en uppväxling i pengar när det gäller anläggningar under det första 1,5 året med ca fyra gånger. Vid nätverksträffarna med anställda och arbetsgivare ges information om olika bidragsmöjligheter Idrottsförbundet har ett samarbete med Best Western Baltic Hotel, Hertz Biluthyrning och Länsförsäkringar som har särskilda idrottsavtal. Idrottslig utveckling Antidopingarbetet bedrivs aktivt på alla nivåer, vilket ger alla rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. Verksamheten inom Elitidrottscentrum Mitt har fått igång en bra och uppskattad verksamhet med tre nätverk av elittränare i Sundsvall, Örnsköldsvik och Ådalen. Västernorrlands Idrottsförbund ska: Genomföra antidoping information/utbildning på idrottsgymnasierna samt hos SDF/föreningar. Nyttja EU som en utvecklingsresurs i samarbete med idrotten. Ansvara för att SDF och föreningar får information om möjligheterna att söka EU medel. I samarbete med J/H Idrottsförbund och SISU Vnrl samt Jämtland/Härjedalen ansvara för verksamheten inom Elitidrottscentrum Mitt (EIC) Verka för utveckling av området idrottsmedicin i Västernorrland. Resultat: Tre förebyggande föreläsningar med tillhörande dopingkontroller på regionala idrottsgymnasier har genomförs i Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösand. Inbjudna elever från lokala idrottsgymnasierna har även deltagit under dessa föreläsningar. Cirka 130 elever har nåtts av informationen. Sju SDF deltog under en föreläsning med Dopingjouren. Ett tjugotal personer från föreningslivet har genomfört den grundläggande Antidopinginformatörsutbildningen. Under 2008 har 148 dopingprov genomförts i Västernorrland. Förbundet medverkar i ett EU-projekt, Social Ekonomi Mellersta Norrland med inriktning på entreprenörskap. Projektägare är Landstinget i Jämtland/Härjedalen. Samverkanspartners är bland andra idrottsförbundet i Jämtland/Härjedalen, Länsbygderåden, Vuxenskolan, Companion och Länsstyrelserna i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. I Västernorrland är inriktningen att stödja föreningar som på olika sätt vill jobba med social ekonomi. Total budget är 12,3 miljoner och projekttiden t o m I slutet på 2008 beviljades EU projektet Vinnande val/valg - för bättre folkhälsa i Nordens Gröna Bälte. Projektet är ett samarbete mellan organisationerna IOGT (Nord-Tröndelag) IOGT NTO (Jämtland/Härjedalen och Västernorrland), Jämtland Härjedalens och Västernorrlands Idrottsförbund samt Nord Tröndelags Idrettskrets

17 Projektperioden sträcker sig från den 1 september 2008 till den 31 augusti Den totala budgeten ligger på ca 9,9 miljoner. Huvudmålet med projektet är att kompetensutveckla och stödja ideella föreningar att utveckla nya verksamheter inom folkhälsoområdet ökad fysisk aktivitet och minskat bruk av alkohol. Förbundet är representerat i styrgruppen för Leader Mitt som omfattar delar av Sundsvalls kommun samt Ånge och Bräcke kommuner. Särskilt SDF-stöd har införts under året. Förutom ett höjt kontantstöd till SDF har ett antal SDF erbjudits särskilt stöd. Stödet skall vara till för att utveckla sin egen idrott i Västernorrland och kan ges i form av personella resurser, processledare genom SISU Idrottsutbildarna, subvention av utbildning och/eller annat utvecklingsarbete mm. SDF:et avsätter tiden och måste ha en ambition att utveckla sin idrott. Erbjudandet under 2008 har getts till Västernorrlands Handikappidrottsförbund samt Medelpads och Ångermanlands Friidrottsförbund. Handikappidrottsförbundet har påbörjat en förbunds- och föreningsutveckling. Regionalt Elitidrottscentrum Mitt. Reg. EIC Mitt är ett samarbete med Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och har under perioden erbjudit föreningar, idrottsgymnasier samt enskilda tränare och aktiva stöd. Stödet har vilat på fyra ben: Tränarnätverk Tränarnätverk har sedan 2006 etablerats i regionens tre huvudorter, Östersund, Örnsköldsvik och Sundsvall. Nätverken drivs av arvoderade samordnare och har på papperet ca 160 deltagare. Under året har sex träffar genomförts. Nätverket i Östersund har haft ett nära samarbete med Vintersportcentrum. Nätverket i Sundsvall har haft färre träffar än tidigare år. Det övergripande temat för nätverken är prestationsutveckling. Insatser mot elitklubbar, elitaktiva och idrottsgymnasier Konsultation har skett genom individuella samtal, större föreläsningar och genom kontaktmäkleri. Fysiska tester Fortlöpande testverksamhet sker under året. Efterfrågan har dock gått ner. Främst anses testpaketet Fysprofilen vara för dyr och för omfattande. Testutrustningen Muscle Lab system är det som fortfarande används. Systemet behöver uppgraderas och ny testutrustning behöver inköpas. Förfrågningar om aeroba tester hänvisas till EIC s samarbetspartner Vintersportcentrum i Östersund. Informationsspridning Informationsspridning sker fortlöpande via mail, telefon, hemsida samt via de nätverksträffar som arrangerats

18 Utmärkelser Västernorrlands Idrottsförbund administrerar ett antal stipendier och under den senaste verksamhetsperioden har det gällt Ungdomsledarstipendiet Vision 2010, VIF-trofén, Folksams Idrottsfond/Ledarcamp, Guldfonden och VIF:s Ungdomsfond. Ungdomsledarstipendiet Vision Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb Mahmoud Gharib, Sund IF Folksams Idrottsfond 2008 IF Älgarna, Härnösand Solens IF, Sundsvall Folksams Idrottsfond, Ledarcamp 2008 Johan Karlsson, Sundsvalls Saints/Solens IF-Basket Kosovare Buzuku, Sundsvalls Boxningsklubb Joakim Rodling, IBC Hernösand Innebandy Anna Thoms, Sundsvall Dambasket Lotta Fahlander, Sundsvall Dambasket Ekelund/Edström - Landeliusfonden 2008 Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb Guldfonden 2008 Emil Sjödin, Kovlands Friidrott Ann-Christine Nordvall, Solens IF VIF:s Ungdomsfond 2008 Johan Storgärd, Skönsbergs Brottningsklubb Jennifer Pettersson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb VIF-trofén 2008 Tatiana Milchakova, Örnsköldsviks Gymnastikklubb

19 VIF:s Grattistelegram 2008 Västernorrlands Idrottsförbund försöker att uppmärksamma de idrottsliga framgångarna som nåtts av länets idrottare genom att skicka Grattis-telegram till guldmedaljörer vid Nordiska och Svenska Mästerskap seniorer och juniorer samt till medaljörer vid EM, VM och OS. JVM-Silver, Ishockey Eric Moe, Timrå IK Magnus Pääjärvi-Svensson, Timrå IK JSM-Guld, Simning Hanna Westrin, Sundsvalls Simsällskap 2 guld, 50m bröst, 100m bröst U23 VM-Guld, Skidor sprint Robin Bryntesson, Sollefteå Skidklubb JVM-Silver, Skidor Jesper Modin, Selånger SOK JEM-Medaljer, Draghund Joakim Kristoffersson, 2 silver Härnösands Brukshundsklubb Martin Fryklund, brons Härnösands Brukshundsklubb JSM-Guld, Skidor skiathlon Jesper Modin, Selånger SOK JSM-Guld, Skidor slalom Filipha Granlund, Sundsvalls Slalomklubb SM-Guld, Skidor sprint lagguld Sollefteå Skidklubb Fredrik Uusitalo, Robin Bryntesson och Fredrik Byström SM-Guld, Curling Härnösands Curlingklubb Anette Norberg, Eva Lund, Cathrine Lindahl och Anna Svärd NM-Guld, Boxning, 60kg-klassen Kosovare Buzuku, Sundsvalls Boxningsklubb JSM-Guld, Tennis Brenda Njuki, Kramfors Tennisklubb 2 guld Singel och dubbel JSM-Guld, Backhoppning, lag Sollefteå GIF Benjamin Larsson, Jeremia Larsson, Josef Larsson SM-Guld, Curling, mixed Erik Carlsén, Sundsvalls Curlingklubb Anette Norberg, Härnösands Curlingklubb SM-Guld, Skidskytte Helena Jonsson, I 21 IF, 3 guld Masstart 12,5 km, Stafett, Distans 15 km Jenny Jonsson, I 21 IF, 3 guld Masstart 10 km, Stafett, Distans 12,5 km Elisabeth Högberg, I 21 IF, Stafett Sanna Eklund, I 21 IF, Stafett Malin Jonsson, I 21 IF, Distans 10 km Fredrik Lindström, Anundsjö Skytteförening Masstart 10 km

20 SM-Guld, Skidor Alpint slalom Oscar Andersson, Sundsvalls Slalomklubb OS-Silver, Cykel, linjelopp Emma Johansson, Härnösands Cykelklubb JSM-Guld, Gymnastik Örnsköldsviks Gymnastikklubb Mikaela Lindholm, Mångkamp Jennifer Petterson, Tunnband SM-Guld, Boxning, 60kg-klassen Kosovare Buzuku, Sundsvalls Boxningsklubb SM-Guld, Slalom, Parallellslalom Veronica Smedh, Sundsvalls Slalomklubb VM-Guld, Bänkpress, -125 kg-klassen Marcus Hirvonen, Sundsvalls Atletklubb SM-Guld, Cykel, tempolopp Emma Johansson, Härnösands Cykelklubb EM-Guld, Bänkpress, -125 kg-klassen Marcus Hirvonen, Sundsvalls Atletklubb NM-Guld, Basket Anna Höglund, Sundsvall Saints SM-Guld, Pistolskytte Sundsvalls Pistolskytteklubb Hans Forsman, Klass 49:ers Gry Ormsett, Klass Ladies Tradional SM-Guld, Varpa Karin Ring, Kovlands IF, Klass Oldgirls NM-Guld, Bänkpress, 110 kg-klassen Marcus Hirvonen, Sundsvalls Atletklubb Paralympics-Brons, Skytte luftgevär Victoria Wedin, HIF Kämparna SM-Guld, Bangolf, mixed Peter Nordin, Sundsvalls Bangolfklubb EM-Brons, Kung-Fu Per Lundholm, Sundsvalls Hung Gar Klubb JSM-Guld, Rytmisk gymnastik, lag Örnsköldsviks Gymnastikklubb Mikaela Lindholm, Jennifer Petterson och Cassandra Pettersson NM-Guld, Tyngdlyftning Sundsvalls Atletklubb Daniel Skoglund, 85 kg-klassen Josefine Reiser, -75 kg-klassen JSM-Guld, Tyngdlyftning 85 kg-klassen Daniel Skoglund, Sundsvalls Atletklubb SM-Guld, Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Marcus Hirvonen, -125 kg-klassen Christoffer Ahlman, 75 kg-klassen, junior Nisse Forsman, 67,5 kg-klassen Mikael Lundin, 100 kg-klassen EM-Silver, Bangolf Bernice Thors, City BGK SM-Guld, Judo Anna Estefors, Judoclub Sundsvall

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2012 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan: s B Omslagsbild: Håkan Håkansson, Blekinge Fotbollförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

verksamhets- och Förvaltningsberättelse

verksamhets- och Förvaltningsberättelse verksamhets- och Förvaltningsberättelse 12 INNEHÅLL Året som gått... 3 Specialdistriktsförbund i distriktet... 4 Styrelse och uppdrag, personal... 5-6 Vision och värdegrund... 7 Idrotten i samhället...

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark)

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) 3. Etnisk mångfald och integration

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

V e r k samhetsberättelse 2004

V e r k samhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 V ärdegrund Gymnastikförbundet vill på alla nivåer bedriva gymnastik så att den positivt utvecklar människan, fysiskt och psykiskt, socialt och kulturellt. Detta gör vi genom

Läs mer

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 T Bromma KFUK KFUM MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Bromma KFUK KFUM är en del av KFUK KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 Verksamheten 2009 årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för omställning trender Inför tiotalet generationsväxling ger nya jobb inom staten. SiDAN 4 katty tog makten över

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN TIDNINGEN nr 3 2010 Smålands IDROTTEN Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten MOBBNING - våga se och reagera Uppsving för biljard i Växjö 1 A2669 07-05 Samla dina försäkringar och få rabatt!

Läs mer