Ordförande har ordet - 2 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande har ordet - 2 -"

Transkript

1 Ungdomsledarstipendiet Vision 2010, stipendiater 2008 Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb, Mahmoud Gharib, Sund IF Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-25 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning 29 Balansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter 36 Revisionsberättelse 37 Granskningsrapport 38

2 Ordförande har ordet Under mitt första år som ordförande har jag noterat att vid många nya personkontakter visar man en viss förvåning över vår breda verksamhet. Det är många som tror att vi enbart arbetar med vad man anser vara traditionell idrottslig verksamhet. Det är därför mycket trevligt att kunna prata om Idrottsförbundets samhällsengagemang i många olika avseenden. Det är en del av det som engagerar oss när vi ser hur vi med idrottens hjälp kan göra samhällsinsatser på olika sätt. Som framgår av verksamhetsberättelsen gäller det t.ex. olika hälsofrämjande aktiviteter för såväl ung som gammal. Det gäller integrationsarbete, d.v.s. att utnyttja kanalerna inom idrotten för att kunna ge arbete åt flyktingar/invandrare. Även sådana saker som säkra transporter till och från idrottsliga aktiviteter, kunskaper som är allmängiltiga långt utanför själva idrottandet. Vid föregående årsstämma bifölls en motion om utredning av effektivisering av det samlade stödet från SISU Idrottsutbildarna Västernorrland och Västernorrlands Idrottsförbund. Detta arbete pågår fortlöpande på de båda kanslierna. Detta sker bl.a. genom periodiska möten mellan verksamhetsansvariga och konsulenter från de båda organisationerna där diskussioner förs om samverkan på olika sätt. Det handlar t.ex. om att vid olika träffar ute i distrikten även att vara bättre insatt i den andra organisationens verksamhet och kunna informera om den. Under kommande verksamhetsår kommer också nya kontor att växelvis bemannas av personal från Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västernorrland. Ett utredningsarbete gällande gemensam kanslichef har också genomförts, dock utan någon förändring av nuvarande situation då vår bedömning var att fördelarna inte var tillräckligt stora. En fråga som på senare år har kommit att stå högt på dagordningen i många föreningar är det ideella ledarskapet. Det är tyvärr inte längre lika lätt som förr att få personer att osjälviskt ställa upp för andra idrottsintresserade. Det gäller i första hand styrelseuppdrag. Tråkigt, för den som provar på får uppleva vilken personlig tillfredställelse det kan vara att få medverka till att leda barn och ungdomar in i en meningsfull tillvaro. Under året har avsevärda belopp förts vidare från Idrottslyftet (tidigare benämnt Handslaget) till olika föreningar och deras anläggningar, som genom detta stöd ges utökade möjligheter att ordna så att få fler kan delta i respektive förenings idrottsliga verksamhet. Som vanligt finns också antidopingarbetet på dagordningen. Det har dock blivit allt tydligare för många att idrotten arbetar mycket kraftfullt för att minimera problemen, i stället är det utanför idrotten som de verkligt stora problemen finns. Avslutningsvis skulle jag vilja tacka våra samarbetspartners. Mycket av vår verksamhet skulle inte gå att genomföra utan mycket god samverkan med er. Stort tack till er alla för det stöd vi får! - 2 -

3 Styrelsen för Västernorrlands Idrottsförbund, orgnr , avger härmed verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret STYRELSENS BERÄTTELSE Berättelsen är upplagd så att man kan se de beslut som fattades vid senaste VIF-stämman (23/4 2008) och jämföra med de resultat som uppnåtts. Styrelsens sammansättning Ordförande: Vice Ordförande: Övriga ledamöter: Suppleanter: Hedersledamot: Personalrepresentant: Sekr. och kassör (adj.) Ulf Näslund Margareta Helander Robert Rungstad Pia Thoresson Annica Johnsson Marie Wiklund Jerker Thoresson Anders Öhrn Jan Nordin Lena Eriksson Lena Schmidt Sigge Åkerberg Sven Eklund Mats Hamberg Revisor: Göran Ohlsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Ersättare: Lars Nordenö, Lekmannarevisor: Ersättare: Valberedningen Ordförande: Övriga ledamöter: Personal Förbundschef: Konsulenter: Ekonomiass./kanslist: Kanslist: IT/Vaktmästeri: Projektanställda: Bo-Anders Öberg Lars Sjölund Walter Rönmark Pär Hällström Hans Backlund Marie Lundstedt Maria Jonsson Mats Hamberg Ellen Hedlund Ingela Thorin Per Kunkell (f om december -08) Catarina Jonsson Margaretha Näsman Sven Eklund Joakim Svedberg, EIC Mitt Bo Håkansson, Föreningsarbete och integration (t om december -08) Styrelsen. Styrelsen har under verksamhetsperioden sammanträtt åtta gånger och däremellan haft telefonkontakt för att lösa övriga frågor

4 Arbetsutskottet. Arbetsutskottet har bestått av Ulf Näslund, ordförande, Margareta Helander och Marie Wiklund med förbundschefen som adjungerad sekreterare. Au har sammanträtt nio gånger under verksamhetsperioden. Ledningsgrupp Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Ordförande och vice ordförande i respektive organisation tillsammans med cheftjänstemännen utgör ledningsgruppen som i första hand diskuterar samverkansfrågor och gemensamma projekt i enlighet med det centrala avtalet mellan Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Idrotten i Västernorrland I Västernorrlands län fanns den 31 december st. föreningar och 75 Specialdistriktsförbund som bedriver verksamhet i 60 idrotter. Idrotten i Västernorrland har ca 300 anställda, ideella ledare och engagerar inte mindre än av länets innevånare. Omsättningen för idrotten är drygt 1,2 miljarder kronor. Västernorrland är ett av Norrlands största distrikt när det gäller anslutna föreningar, men kan också anses vara ett av de största i Sverige när det gäller den idrottsliga verksamheten. Vi har nationell elit i drygt ett 20-tal olika idrotter och internationell elit i några. Elitmässigt har Västernorrland få, om ens några, konkurrenter när det gäller idrotter i den högsta Sverige-eliten med tanke på befolkningsunderlaget. Tre lag i ishockeyns högsta serier, elitlag i både basket, bowling och innebandy samt ett stort antal elitidrottare i bågskytte, simning, skidor, skidskytte och curling för att nämna några idrotter. Under jubileumsåret 2005 instiftade styrelsen VIF-trofén som delas ut till aktiv idrottare, förening eller ledare som gjort något utöver det vanliga års trofé delades ut till Tatiana Milchakova, Örnsköldsviks Gymnastikklubb med motiveringen: "Tatiana Milchakova är Sveriges enda utbildade tränare i rytmisk gymnastik. Hon har under sina 16 år i Örnsköldsviks Gymnastikklubb fått fram ett 30 tal svenska mästarinnor - såväl i trupp som individuellt. Tatiana är också en av de drivande för att starta det första idrottsgymnasiet i rytmisk gymnastik i Sverige. En eldsjäl som aldrig slocknar!" När det gäller ungdomsidrotten kan vi konstatera att den håller hög klass såväl kvalitativt som kvantitativt. Under ett år genomförs drygt sammankomster som redovisas för statligt lokalt aktivitetsstöd. Det innebär att c:a 633 sammankomster per dag - året runt anordnas av idrottsföreningar i länet. Varje sammankomst omfattar i genomsnitt åtta ungdomar, vilket innebär att drygt 5000 unga människor varje dag deltar i någon idrottsaktivitet i distriktet. Det pågår även flera satsningar på breddidrotten inom länet, dvs. aktiveter där hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande. Detta är en målgrupp som vi ofta har svårt att locka till det traditionella föreningslivet eller till fysisk aktivitet. Under året har satsningarna aktiverat upp emot 320 individer, 1500 recept på fysisk aktivitet har skrivits ut och Idrottslyftet har haft över deltagartillfällen. Flera idrottare har nått framgångar såväl nationellt som internationellt under perioden. En del av framgångarna kan utläsas på sidorna Med risk för att glömma några framstående idrottsprestationer så kan vi nämna några där Sundsvall Dragons spelade SM-final samt arrangerade årets arrangemang där Scottie Pippen gästspelade. Emma Johansson, OS-silver i cykling, Victoria Wedin, Paralympics-brons i skytte, Kosovare Buzuku, NM- och SM-guld i boxning, Veronica Smedh SM-guld i slalom och Marcus Hirvonen, VM-guld i bänkpress är några av de många individuella idrottarna som under året har gjort enastående prestationer. Vision Västernorrlands Idrottsförbund ska vara den ledande företrädaren för den västernorrländska idrotten och en resurs i samhällsutvecklingen

5 Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Den idrott som Västernorrlands Idrottsförbund arbetar för ska bestå av träning och lek, tävling och uppvisning Västernorrlands Idrottsförbund vill också att idrotten utformas så att: den ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll alla som vill, oavsett religion, ras, ålder, kön, sexuell läggning, nationalitet samt fysiska och psykiska förutsättningar får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar. de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Övergripande mål Västernorrlands Idrottsförbund ska inom idrottens huvudområden driva för idrotten väsentliga utvecklingsfrågor (både ekonomiska- och andra resursfrågor), värna folkrörelseidén och skapa förutsättningar för mötet mellan människor samt ge SDF och föreningar efterfrågad service. Policydokument I arbetet med de fokuserade områdena och basverksamheten ska hänsyn tas till policydokument, instruktioner och arbetsordning som fastställts av Västernorrlands Idrottsförbunds styrelse

6 Fokuserade områden Folkhälsa Folkhälsoarbetet blir ett allt viktigare inslag i vårt samhälle och fysisk aktivitet blir alltmer betydelsefullt för alla åldrar. Idrottsrörelsen kan medverka, genom sina nätverk, i detta arbete. Idrottsförbundets avtal med Landstinget Västernorrland för tiden är en viktig del i det långsiktiga folkhälsoarbetet. Västernorrlands Idrottsförbund ska: Stödja initiativ som syftar till ett ökat folkhälsoarbete i länet. I samarbete med Landstinget arbeta med hälsofrämjande aktiviteter bl a Fysisk aktivitet på Recept, FaR. Genomföra motionskampanjen På Gång för personer inom omsorgen. I samarbete med skolhälsovården, idrottslärare och den lokala idrotten samordna projektet Full Fart i Livet för överviktiga barn och ungdomar. I samarbete med kommunerna fortsätta projektet Krafttag mot doping samt verka för att föreningar och SDF tar fram handlingsplaner för arbetet mot droger. Resultat: Västernorrlands Idrottsförbund har efter 2008 års slut avverkat två år av ett treårigt samarbetsavtal med Landstinget Västernorrland. Ett avtal som är fokuserat på tre huvudområden, Fysisk aktivitet på recept - FaR, ökad fysisk aktivet inom handikappomsorgen På Gång samt överviktiga barn och ungdomar Full Fart i Livet. Styrgruppen för Idrottsförbundets folkhälsoarbete består av representanter från Landstinget, Idrottsförbundet och föreningslivet och har under året haft två möten. Nedan följer verksamheten som genomförts under 2008 för de tre fokuserade områdena inom landstingsavtalet: FaR - Fysisk aktivitet på Recept Idag finns vetenskapligt stöd för att fysisk aktivitet har positiva effekter på ett 30-tal sjukdomstillstånd och den förtjänar en etablerad plats som behandlingsmetod. FaR kan användas som komplement till eller ersättning för annat läkemedel. Det är en kostnadseffektiv behandlingsmetod utan biverkningar för patienterna. En grundläggande del i FaR arbetet är den samverkan som sker mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället. Idrottsförbundets roll är att vara samordnare för såväl idrottsföreningar, frivilligorganisationer som kommunala och privata anläggningar som tar emot individer som blivit ordinerade fysisk aktivitet via FaR. Under året har det skrivits ut 1500 recept. Totalt finns 63 mottagare av FaR i länet. Aktivitetsutbudet som finns uppdateras varje termin och finns att hitta på VIF.s hemsida

7 Idrottsförbundet har tillsammans med FaR mottagarna (föreningslivet och övriga organisationer/anläggningar) under året besökt åtta vårdcentraler, Mötena skapar kontakter mellan vården och det lokala föreningslivet och vården får mer kunskap om vilket stort aktivitetsutbud som finns i närområdet. Totalt medverkade 36 aktivitetsledare och 112 personal från vårdcentralerna. Tre FaR ledarutbildningar har genomförts. Två för föreningslivet och övriga mottagare i Sundsvall och Örnsköldsvik, (24 respektive 14 deltagare) och en för blivande hälsovägledare i Sundsvall, 20 deltagare. Totalt finns nu 173 utbildade FaR ledare i länet. På efterfrågan om vidareutbildning från FaR ledarna, arrangerade vi under året två hjärt- & lungräddningsutbildningar, en i Sundsvall och en i Örnsköldsvik, med totalt 23 deltagare. Det har under året varit tre möten med vårdcentralernas FaR - samordnare i Medelpad/Härnösand samt ett möte med FaR -samordnare i Örnsköldsvik. Mötet avslutades med info från föreningslivet och övriga FaR mottagare. Ett informationstillfälle för PRO:s hälsoansvariga i Medelpad. Nytt för i år är Prova På-korten som Idrottsförbundet tryckt upp, de flesta mottagande arrangörerna har ställt upp med en eller flera kostnadsfria prov på gånger. Korten trycks upp kommunvis, och delas ut av förskrivande vårdpersonal tillsammans med FaR. Prova På korten har varit väldigt uppskattat av vårdpersonal och deltagare. På Gång På Gång är en motionskampanj som syftar till att grundlägga goda vanor när det gäller daglig fysisk aktivitet hos brukarna, med hjälp av personalen inom handikappomsorgen. Kampanjen pågår hela året där gruppboenden, dagcenter, elevhem m fl. bildar lag och rapporterar sina motionsaktiviteter månadsvis till Idrottsförbundet. Varje månad lottas uppmuntringspriser ut till en eller två lag per kommun, förutom det får samtliga deltagare vid anmälan, en handduk. Under tävlingsåret 2007/2008 (oktober-april) deltog 26 lag, med 220 deltagare. Brukarnas aktivitetstillfällen har jämfört med året 2006/2007 ökat från till i år Detta trots att deltagarantalet minskat med 4 personer. Aktiviteterna kan bl.a. bestå av promenader, boccia, simning mm I år är det är rekordmånga deltagare 289 st fördelat över 40 lag, och samtliga kommuner i länet har minst två lag representerade. I sommarens På Gång deltog 30 lag och de hade tillsammans 2006 aktivitetstillfällen från 15 maj till 31 augusti

8 Full Fart i Livet Full Fart i Livet är en satsning med aktiva åtgärder för att överviktiga barn och ungdomar i åk 6-9, ska bli mer fysiskt aktiva. Läsåret fanns Full Fart i livet i Sundsvall/Timrå, Kramfors och Sollefteå. Ungdomarna rekryteras under hösten 2007 till verksamheten via skolhälsovården, barnläkare, idrottslärare, dietister eller via annons i tidningen. I varje kommun bildades grupper som träffades 2-4 gånger per månad för olika fysiska aktiviteter. Under hösten 2007 gjorde alla deltagarna ett individuellt steptest och en hälsoplan, samtliga som gjorde uppföljningstestet i juni 2008 hade förbättrat sin kondition. I samråd med skolhälsovården beslutades att vi inte skulle ha någon verksamhet under hösten 2008, hösten blev istället en rekryteringsperiod. Styrgruppen beslutade även att åldern på deltagarna skulle sänkas och vara från 10 år och uppåt. För att rekryteringen skulle gå lättare trycktes även en tilltalande broschyr upp. Under hösten 2008 har tio informationstillfällen genomförts till rekryterande personal. Hösten har även ägnats åt att rekrytera nya ledare i Härnösand, Ånge, Sollefteå och Timrå. Ledarna i Sundsvall och Kramfors ville fortsätta sitt uppdrag med de kommande grupperna. Totalt genomfördes sju rekryterings och planeringsträffar med de ansvariga föreningarnas ledare och otalig mail- och telefonkontakter samt en utbildningshelg. Verksamhet i Sundsvall/Timrå (har gemensamma aktivitetsträffar) Gruppen som vid höststarten 2007, bestod av åtta deltagare, krympte och i slutet av vårterminen fanns fyra deltagare kvar. Under vårterminen träffades dom 17 gånger och aktiviteterna bestod mestadels av styrketräning eftersom gruppen var väldigt intresserade av det. De provade också boxning, spinning, stavgång och innebandy. Föräldrarna fick under terminen information från barnklinikens sjukgymnast om riskerna med att vara fysiskt inaktiv. Den träffen uppskattades framför allt av en mamma som äntligen fick argument till sin son om varför det är så farligt att vara inaktiv. Pojken som varit med i projektet i två år har nu också lyckats bra, under sommaren gick han ner 16 kg. Glädjande vill han vara med ett år till. Verksamhet i Sollefteå: I starten bestod Sollefteågruppen av fyra deltagare, glädjande utökades deltagarantalet till sju. De har under våren träffats 11 gånger och utfört aktiviteter såsom skridskor, boxercise, bowling och bordtennis. Verksamhet i Kramfors: Kramforsgruppens tjejgäng som även är kompisar bestod av tre deltagare. Tjejerna har under de sex gånger som de träffats under vårterminen provat på simning, vattengympa, aerobic, innebandy och basket. Avslutningsläger Årets höjdpunkt var när åtta av länets deltagare deltog i avslutningslägret den 6 8 juni i Björnrike. Under lägret gick vi mycket, promenaden från Björnrike över fjället till Vemdalen blev en höjdare. Vi hann även med bad och fiske och i utvärderingen fick lägret som helhet medelbetyg 4.0 av 5 möjliga

9 Krafttag mot doping 2004 startade Västernorrland Idrottsförbund och Primärvården i Sollefteå ett projekt i syfte att arbeta förebyggande med dopingfrågorna i kommunerna. I början av 2008 gick samtliga kommuner i Västernorrland in med medfinansiering i projektet. Därmed skapades förutsättningen för att nätverket kan leva vidare, med exempelvis förebyggande aktiviteter, föreläsningar, utbildningsinsatser etc, och bli en del av den ordinarie verksamheten. Allt fler börjar känna till problemet med doping och vill arbeta förebyggande med frågan. Krafttag mot doping växer och fler föreningar med gym hör av sig för att få utbildning och information. Ett fyrtiotal personer har genomgått den grundläggande Antidopinginformatörsutbildningen som hölls i januari månad och fler föreningar har gått med i nätverket. Under september har en föreläsning med Sune Nordström genomförts för de anställda inom kultur- och fritidsförvaltningarna samt de kommunalt anställda inom samtliga kommuner i Västernorrland. Därtill har Dopingjouren genomfört fyra föreläsningar i länet under december månad. Tre förebyggande föreläsningar med tillhörande dopingkontroller på regionala idrottsgymnasier har genomförs i Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösand. Inbjudna elever från lokala idrottsgymnasierna har även deltagit under dessa föreläsningar. Cirka 130 elever har nåtts av informationen. Två kampanjveckor har genomförts där föreningen uppmärksammat sitt arbete mot doping via informationsmaterial så som roll-ups, t-shirts, broschyrer och böcker. Dessa veckor har genomförts med lyckat resultat och i vissa fall kombinerats med dopingkontroller. Utöver dessa kontroller har ett antal dopingkontroller i förebyggande syfte utförts i föreningarnas träningslokaler. Under året har även medlemmar ur styrgruppen träffats för möten och deltagit vid olika aktiviteter, ex prova på veckor, öppet hus mm, i syfte att sprida information, förebygga och synliggöra föreningens arbete mot doping och arbetet mot doping i Västernorrland. Profilmaterialet har förnyats och det informationsmaterial som finns sprids via föreläsningar, föreningarna och skolor. Nätverket har deltagit i konferenser, hjälpt föreningar med policyarbete, deltagit i möten med föreningar och gym samt medverkat vid två tillfällen i regionala TV nyheter. Nätverket består idag av Västernorrlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, samtliga kommuner i Västernorrland, Primärvården Kramfors/Sollefteå, Tullverket i Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrland, Polismyndigheten, Västernorrlands läns BRÅ, dopingkontrollanter från RF samt ett femtontal föreningar. 148 dopingkontroller har genomförts i Västernorrland, ca 4% av de totalt genomförda kontrollerna i hela riket. Statistiken utgår ifrån vilket distrikt provet tagits. Barn- och ungdomsidrotten Idrotten är länets största barn- och ungdomsorganisation. Idrotten attraherar barn och ungdom och ger unga människor möjligheter att inom ramen för en förening, tillsammans med andra, utöva idrott som utvecklar dem positivt och skapar ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och ett sunt liv. På sidorna finns en sammanställning av idrotternas fördelning av det statliga lokala aktivitetsstödet , som ges för verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7-20 år

10 Västernorrlands Idrottsförbund ska: Inom ramen för Idrottslyftet stimulera till ökat samarbete mellan idrotten och skolan I samarbete med SISU marknadsföra Pedagogisk Barn- och ungdomsledarutbildning, Plattformen. Undersöka möjligheten till att rekrytera flera barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Resultat: Huvudinriktningen för Idrottslyftet är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete skall utgå från ett jämställdhets och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. Sedan starten har Västernorrlands idrottsförbund fått in 112 ansökningar och 4 miljoner har beviljats länets föreningar för skolsamverkan. 102 unika skolor (vissa skolor är med i flera projekt) har samarbete med 61 idrottsföreningar inom ramen för Idrottslyftet. Under året har vi nått 52 nya skolor och 15 nya föreningar jämfört med Handslaget år 4. Under verksamhetsåret har det genom SISU Idrottsutbildarna i Västernorrland genomförts 7 utbildningar genom Plattformen med totalt 78 deltagare. Det ideella ledarskapet Det ideella ledarskapet bär upp vår idrottsrörelse. Studier visar på att antalet ledare minskar. Det är en högt prioriterad uppgift att medverka till att ledarrekryteringen kan säkerställas. Västernorrlands Idrottsförbund ska: I samverkan med resurspersonerna från projektet Lika Olika i Sollefteå försöka hitta en modell för hur idrottsföreningar kan arbeta med genusfrågor. Stödja den löpande verksamheten av Guldklubben i Västernorrland. Stödja en referensgrupp av ungdomar i länet, dels de som varit engagerade i projektet Unga ledare samt de som deltagit i barn- & ungdomsledarutbildningen Plattformen. Rekrytera ungdomar till regionens och den nationella Ledarcampen. Resultat: Västernorrlands Idrottsförbund, Sollefteå kommun och SISU Idrottsutbildarna Västernorrland erbjuder föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Sollefteå en processutbildning, som syftar till att utveckla föreningen med hjälp av aktivt jämställdhetsarbete

11 Föreningen utbildar alltså en arbetsgrupp på fyra personer. Arbetsgruppen får utbildning under fyra träffar à tre timmar och genomför arbetsuppgifter i föreningen mellan träffarna. Utbildning för två representanter från styrelsen (ordförande+1) samt två representanter från ledargruppen. Sollefteå GIF Fotbollsförening, Remsele UIF Fotbollsförening och I21 IF är de tre föreningar som deltar i processutbildningen. Under året har vi haft tre träffar. En informations och diskussionsträff genomfördes i Sollefteå i maj månad. Den första utbildningsträffen genomfördes i oktober och den andra under november månad. I juni fick arbetsgruppen utbildning i 4R metoden av Anders Wahlström från SISU Riks. Totalt har arbetsgruppen haft åtta planeringsträffar. Ledarcamp: Folksams Idrottsfond utvecklar unga idrottsledare. Under tre dagar i maj deltog sex unga ledare i åldern år från Västernorrland i en regional ledarcamp på Bosön. På Ledarcamp 2008 träffade de idrottsledare och andra intressanta personer som delade med sig av erfarenheter och kunskaper i syfte att stärka ledarna i deras ledarroll. Lägret handlade om organisationsledarskap, alltså det arbete i en förening eller ett förbund som handlar om verksamhetsutveckling i bland annat styrelser, kommittéer och projektgrupper. Föreningsutveckling Genom att utveckla de anställda och ledarna inom idrotten skapas förutsättningar för en framgångsrikare föreningsverksamhet. Västernorrlands Idrottsförbund ska: Som en fortsättning av Equalprojektet 1+1=3 stödja de olika nätverken av anställda inom idrotten i länet. Stödja de ideella arbetsgivarna i samverkan med Arbetsgivaralliansen. I samarbete med Länsstyrelsen, kommunerna och föreningarna skapa möjligheter för invandrare till praktik- och arbetstillfällen inom eller utom idrottsrörelsen. I samverkan med SISU marknadsföra utbildningar för att stärka föreningarnas verksamhet. I samarbete med NTF och Vägverket verka för trafiksäkrare transporter inom idrotten. Resultat: Nätverk för anställda och arbetsgivare. Arbetet har varit fokuserat på utbildningsinsatser för anställda med lönebidrag och deras arbetsgivare samt nätverksbyggande på lokal nivå mellan anställda på skilda arbetsplatser. Nätverksbyggandet avsågs minska befarad isolering och skapa arbetslag samt att i några fall prova på lokal samverkan och samordning av personalresurserna hos flera arbetsgivare

12 Två utbildningsdagar genomfördes tillsammans med SISU för idrottsanställda och arbetsgivare i oktober i Sundsvall och Örnsköldsvik. Nätverksträffar i Sundsvall genomfördes i mars med information från Sundsvalls kommun och i november med information från Idrottsförbundet. Folksam informerade om avtalsförsäkringar. Nätverk med idrottsanställda i Örnsköldsvik har bildats under hösten och en första nätverksträff har genomförts i början av december med facklig information från Unionen. Kontakt har tagits med föreningsrepresentanter i Kramfors kommun och intresse finns att bilda nätverk för idrottsanställda i början av Kontakter kommer även att upprättas med de kommuner som i dagsläget inte har ett aktivt nätverk för att höra om intresse finns att bilda nätverk liknande de i Sundsvall och Örnsköldsvik. Integrationsprojektet 2008 Västernorrlands Idrottsförbund har under 2008 haft samarbetsavtal med Timrå, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner med syfte att använda idrottens kontaktnät för att skaffa praktikplatser för flyktingar/invandrare i respektive kommun. Förbundet har också haft ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen för detta projekt. Målet för projektet var att skapa sammanlagt 20 praktikplatser i de fyra kommunerna och att 10 av dessa skulle få arbete eller fortsatt utbildning. Utfallet visar att totalt 36 personer har varit aktuella för praktik. Av dessa har VIF lyckats ordna plats för 19 personer. Totalt har fem fått anställning, varav tre har fått instegsjobb och två får arbeta extra på sina praktikplatser vid större helger och vid behov i övrigt. Att det är relativt få som VIF lyckats ordna praktikplats för, hänger delvis samman med kommunernas skärpta krav på att praktikplatsen ska motsvara den yrkesinriktning som personen har haft i sitt hemland. Därför har ett antal praktikplatser som VIF ordnat inte blivit utnyttjade. Under senare delen av året har det också märkts att företagen har blivit mer återhållsamma till att ställa upp med praktikplats. I vissa fall har företag infört anställningsstopp eller varslat egen personal och då kan man inte ta in personer på praktik. Genom att engagera en idrottsförening har VIF lyckats lösa transporterna till och från praktikplatser för två personer. Tre av kommunerna är intresserade av ett fortsatt samarbete med VIF och dessutom har Kramfors kommun visat intresse för en samverkan. Några avtal är ännu inte undertecknade

13 Säkrare Idrottstransporter i Västernorrland (SIV) Efter 2008 avslutas det treåriga projektet, SIV som varit ett samarbete mellan Idrottsförbundet och NTF Västernorrland på uppdrag av Vägverket Region Mitt. Med syfte att stödja och stimulera länets föreningar att ansluta sig till Riksidrottsförbundets (RF) policy och påbörja arbetet för att säkra sina transporter. Att upprätta en särskild rese- och trafiksäkerhetspolicy där man tydligt preciserar vilka principer som bör gälla för föreningens resande, är ett första steg för att öka säkerheten. Den 18 september genomfördes ett kvällsseminarium i Kramfors i samarbete med Kramfors kommun och Folksam. Under kvällen informerades de 10 deltagarna om IQ-certifiering, trafikforskning samt erfarenheter från fd. ordförande i Östersunds IK, Thord Wikzell. Som har upplevt det värsta som kan hända en förening, en dödsolycka i samband med hemresan från en match. Seminariet avslutades med diplomutdelning till IQ-certifierade föreningar. Den 27 november genomfördes ytterligare ett seminarium med samma innehåll i Timrå med 39 deltagare, seminariet avslutades med diplomutdelning till IQ-certifierade föreningar och SDF i andra matchpausen mellan Timrå IK och Skellefteå Vid 13 tillfällen har planerings-, styrgruppsmöten och erfarenhetsutbyte genomförts. Vid tre tillfällen har SDF och dess föreningar informerats om projektet. Under året har 12 föreningar/sdf IQ-certifierats genom att arbeta fram en trafiksäkerhetspolicy. Totalt har 54 föreningar och SDF blivit IQ-certifierade under projekttiden

14 Basverksamhet Idrottspolitiskt arbete Idrottsrörelsen beslutar själv om sin verksamhet, men är starkt beroende av omvärlden, som på många sätt beslutar om ramarna för våra utvecklingsmöjligheter. Inte minst gäller detta politiker och andra beslutsfattare på olika nivåer i samhället. Samhällets stöd till idrotten kan ses som en självklarhet men vi måste hela tiden förtjäna det genom kvaliteten på vår verksamhet och den samhällsnytta den gör. En viktig del i det idrottspolitiska arbetet är att stärka idrottens trovärdighet. Västernorrlands Idrottsförbund ska: Aktivt delta i Länsstyrelsens visionsarbete och arbetet med Livsmiljöbokslutet samt i det stora partnerskapet. I samarbete med Riksidrottsförbundet delta i SCB:s undersökning av svenska folkets tävlings- och motionsvanor vartannat år. Styrelsen och personal skall genomgå en grundutbildning i jämställdhet. Verka för allas rätt att vara med i idrotten. Verka för att föreningar och SDF arbetar för en dopingfri idrott. Stödja arbetet med stora idrottsevenemang i Västernorrland. Resultat: Idrottsförbundet har varit representerade i två olika arbetsgrupper under Länsstyrelsens ledning. Förbundet har deltagit i framtagandet av Livsmiljöbokslutet där idrotten/den ideella sektorn fått stort utrymme i bl a Levnadsvanor och hälsa, idrott, fysisk aktivitet och kroppsvikt samt infrastrukturell miljö. Under maj månad genomgick personal från Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västernorrland en grundutbildning i jämställdhet samt lärde sig 4R metoden. Metoden är ett verktyg för att mäta om olika företeelser i samhället är jämställda eller ojämställda. Dopingfri idrott: I november deltog sju SDF under Dopingjourens föreläsning. Allt fler börjar känna till problemet med doping och vill arbeta förebyggande med frågan. Ett fyrtiotal personer från föreningslivet har genomgått den grundläggande Antidopinginformatörsutbildningen som hölls i januari månad. Under september har en föreläsning med Sune Nordström genomförts för de anställda inom kultur- och fritidsförvaltningarna samt de kommunalt anställda inom samtliga kommuner i Västernorrland. Därtill har Dopingjouren genomfört fyra föreläsningar i länet under december månad. Sju SDF deltog under föreläsningen. Tre förebyggande föreläsningar med tillhörande dopingkontroller på regionala idrottsgymnasier har genomförs i Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösand. Inbjudna elever från lokala idrottsgymnasierna har även deltagit under dessa föreläsningar. Cirka 130 elever har nåtts av informationen. Idrottslyftet har gett barn och ungdomar möjligheten att prova nya idrotter som förhoppningsvis leder till att flera söker sig till idrotten

15 Idrotten i samhällsdebatten Västernorrlands Idrottsförbund ska: Löpande uppdatera idrottens argumentsamling. Genomföra årlig konferens för kommunernas kultur- och fritidstjänstemän i samarbete med SISU. Medverka i Lokala idrottsforum i kommunerna. Ge årlig information till politiker och tjänstemän inom Landstinget och kommunerna Informera länets riksdagspolitiker om idrottens villkor, speciellt i Västernorrland. Samverka med landstinget kring folkhälsofrågor. Via idrottspolitiskt arbete och inom ramen för EIC verka för utveckling av området idrottsmedicin i Västernorrland. Resultat: Argumentsamlingen uppdateras kontinuerligt och finns på förbundets hemsida. Förbundet har medverkat i kommunala träffar vid två tillfällen. Landstingets och kommunernas politiker och tjänstemän informeras kontinuerligt. Möte med länets riksdagsledamöter genomfördes under mars månad. Avtalet mellan Landstinget och Idrottsförbundet när det gäller folkhälsoarbetet har utvecklats och resultaten har stadigt förbättras. Det treåriga avtalet skall omförhandlas under När det gäller utrymme i media, länets fyra tidningar och lokalradio/-tv, så har utrymmet i media varit ca 20 meter. Fördelningen är idrottspolitisk 6,8 m, idrottslyftet 7,7 m och övrigt 5,2 m. I lokalradio/-tv har förbundet medverkat ca sex gånger. Idrottens resurser En förutsättning för idrottens bedrivande är att det finns resurser i form av bl.a. anläggningar och ekonomiskt stöd med offentliga medel. Här gäller det att utveckla de kontakter som finns idag, men också att skapa nya finansieringskällor. Västernorrlands Idrottsförbund ska: I samverkan med Folkspel Norr och Svenska Spel informera föreningarna om de olika finansieringsmöjligheter som finns. Genom Idrottslyftet, anläggningar tillgänglighet, stödja objekt i länet som syftar till att öka möjligheten för barn och ungdomar till fysisk aktivitet. Vid träffar med kommunens företrädare ta upp frågan om anläggningar och tillgängligheten Erbjuda föreningarna ekonomisk rådgivning Genom kontakter med kommuner/landsting arbeta för att det ekonomiska stödet till idrotten ökas I samarbete med SISU informera och utbilda föreningarna när det gäller skattefrågor och bidragsmöjligheter

16 Resultat: Genom Idrottslyftet, anläggningar/tillgänglighet, har idrottsförbundet fått möjlighet att stödja objekt som ökar tillgängligheten för barn och ungdomar. Det totala stödet under andra året är 1,8 miljoner kronor. Denna möjlighet har inneburit flera och bättre kontakter med kommunerna och föreningarna och skapat en uppväxling i pengar när det gäller anläggningar under det första 1,5 året med ca fyra gånger. Vid nätverksträffarna med anställda och arbetsgivare ges information om olika bidragsmöjligheter Idrottsförbundet har ett samarbete med Best Western Baltic Hotel, Hertz Biluthyrning och Länsförsäkringar som har särskilda idrottsavtal. Idrottslig utveckling Antidopingarbetet bedrivs aktivt på alla nivåer, vilket ger alla rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. Verksamheten inom Elitidrottscentrum Mitt har fått igång en bra och uppskattad verksamhet med tre nätverk av elittränare i Sundsvall, Örnsköldsvik och Ådalen. Västernorrlands Idrottsförbund ska: Genomföra antidoping information/utbildning på idrottsgymnasierna samt hos SDF/föreningar. Nyttja EU som en utvecklingsresurs i samarbete med idrotten. Ansvara för att SDF och föreningar får information om möjligheterna att söka EU medel. I samarbete med J/H Idrottsförbund och SISU Vnrl samt Jämtland/Härjedalen ansvara för verksamheten inom Elitidrottscentrum Mitt (EIC) Verka för utveckling av området idrottsmedicin i Västernorrland. Resultat: Tre förebyggande föreläsningar med tillhörande dopingkontroller på regionala idrottsgymnasier har genomförs i Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösand. Inbjudna elever från lokala idrottsgymnasierna har även deltagit under dessa föreläsningar. Cirka 130 elever har nåtts av informationen. Sju SDF deltog under en föreläsning med Dopingjouren. Ett tjugotal personer från föreningslivet har genomfört den grundläggande Antidopinginformatörsutbildningen. Under 2008 har 148 dopingprov genomförts i Västernorrland. Förbundet medverkar i ett EU-projekt, Social Ekonomi Mellersta Norrland med inriktning på entreprenörskap. Projektägare är Landstinget i Jämtland/Härjedalen. Samverkanspartners är bland andra idrottsförbundet i Jämtland/Härjedalen, Länsbygderåden, Vuxenskolan, Companion och Länsstyrelserna i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. I Västernorrland är inriktningen att stödja föreningar som på olika sätt vill jobba med social ekonomi. Total budget är 12,3 miljoner och projekttiden t o m I slutet på 2008 beviljades EU projektet Vinnande val/valg - för bättre folkhälsa i Nordens Gröna Bälte. Projektet är ett samarbete mellan organisationerna IOGT (Nord-Tröndelag) IOGT NTO (Jämtland/Härjedalen och Västernorrland), Jämtland Härjedalens och Västernorrlands Idrottsförbund samt Nord Tröndelags Idrettskrets

17 Projektperioden sträcker sig från den 1 september 2008 till den 31 augusti Den totala budgeten ligger på ca 9,9 miljoner. Huvudmålet med projektet är att kompetensutveckla och stödja ideella föreningar att utveckla nya verksamheter inom folkhälsoområdet ökad fysisk aktivitet och minskat bruk av alkohol. Förbundet är representerat i styrgruppen för Leader Mitt som omfattar delar av Sundsvalls kommun samt Ånge och Bräcke kommuner. Särskilt SDF-stöd har införts under året. Förutom ett höjt kontantstöd till SDF har ett antal SDF erbjudits särskilt stöd. Stödet skall vara till för att utveckla sin egen idrott i Västernorrland och kan ges i form av personella resurser, processledare genom SISU Idrottsutbildarna, subvention av utbildning och/eller annat utvecklingsarbete mm. SDF:et avsätter tiden och måste ha en ambition att utveckla sin idrott. Erbjudandet under 2008 har getts till Västernorrlands Handikappidrottsförbund samt Medelpads och Ångermanlands Friidrottsförbund. Handikappidrottsförbundet har påbörjat en förbunds- och föreningsutveckling. Regionalt Elitidrottscentrum Mitt. Reg. EIC Mitt är ett samarbete med Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och har under perioden erbjudit föreningar, idrottsgymnasier samt enskilda tränare och aktiva stöd. Stödet har vilat på fyra ben: Tränarnätverk Tränarnätverk har sedan 2006 etablerats i regionens tre huvudorter, Östersund, Örnsköldsvik och Sundsvall. Nätverken drivs av arvoderade samordnare och har på papperet ca 160 deltagare. Under året har sex träffar genomförts. Nätverket i Östersund har haft ett nära samarbete med Vintersportcentrum. Nätverket i Sundsvall har haft färre träffar än tidigare år. Det övergripande temat för nätverken är prestationsutveckling. Insatser mot elitklubbar, elitaktiva och idrottsgymnasier Konsultation har skett genom individuella samtal, större föreläsningar och genom kontaktmäkleri. Fysiska tester Fortlöpande testverksamhet sker under året. Efterfrågan har dock gått ner. Främst anses testpaketet Fysprofilen vara för dyr och för omfattande. Testutrustningen Muscle Lab system är det som fortfarande används. Systemet behöver uppgraderas och ny testutrustning behöver inköpas. Förfrågningar om aeroba tester hänvisas till EIC s samarbetspartner Vintersportcentrum i Östersund. Informationsspridning Informationsspridning sker fortlöpande via mail, telefon, hemsida samt via de nätverksträffar som arrangerats

18 Utmärkelser Västernorrlands Idrottsförbund administrerar ett antal stipendier och under den senaste verksamhetsperioden har det gällt Ungdomsledarstipendiet Vision 2010, VIF-trofén, Folksams Idrottsfond/Ledarcamp, Guldfonden och VIF:s Ungdomsfond. Ungdomsledarstipendiet Vision Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb Mahmoud Gharib, Sund IF Folksams Idrottsfond 2008 IF Älgarna, Härnösand Solens IF, Sundsvall Folksams Idrottsfond, Ledarcamp 2008 Johan Karlsson, Sundsvalls Saints/Solens IF-Basket Kosovare Buzuku, Sundsvalls Boxningsklubb Joakim Rodling, IBC Hernösand Innebandy Anna Thoms, Sundsvall Dambasket Lotta Fahlander, Sundsvall Dambasket Ekelund/Edström - Landeliusfonden 2008 Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb Guldfonden 2008 Emil Sjödin, Kovlands Friidrott Ann-Christine Nordvall, Solens IF VIF:s Ungdomsfond 2008 Johan Storgärd, Skönsbergs Brottningsklubb Jennifer Pettersson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb VIF-trofén 2008 Tatiana Milchakova, Örnsköldsviks Gymnastikklubb

19 VIF:s Grattistelegram 2008 Västernorrlands Idrottsförbund försöker att uppmärksamma de idrottsliga framgångarna som nåtts av länets idrottare genom att skicka Grattis-telegram till guldmedaljörer vid Nordiska och Svenska Mästerskap seniorer och juniorer samt till medaljörer vid EM, VM och OS. JVM-Silver, Ishockey Eric Moe, Timrå IK Magnus Pääjärvi-Svensson, Timrå IK JSM-Guld, Simning Hanna Westrin, Sundsvalls Simsällskap 2 guld, 50m bröst, 100m bröst U23 VM-Guld, Skidor sprint Robin Bryntesson, Sollefteå Skidklubb JVM-Silver, Skidor Jesper Modin, Selånger SOK JEM-Medaljer, Draghund Joakim Kristoffersson, 2 silver Härnösands Brukshundsklubb Martin Fryklund, brons Härnösands Brukshundsklubb JSM-Guld, Skidor skiathlon Jesper Modin, Selånger SOK JSM-Guld, Skidor slalom Filipha Granlund, Sundsvalls Slalomklubb SM-Guld, Skidor sprint lagguld Sollefteå Skidklubb Fredrik Uusitalo, Robin Bryntesson och Fredrik Byström SM-Guld, Curling Härnösands Curlingklubb Anette Norberg, Eva Lund, Cathrine Lindahl och Anna Svärd NM-Guld, Boxning, 60kg-klassen Kosovare Buzuku, Sundsvalls Boxningsklubb JSM-Guld, Tennis Brenda Njuki, Kramfors Tennisklubb 2 guld Singel och dubbel JSM-Guld, Backhoppning, lag Sollefteå GIF Benjamin Larsson, Jeremia Larsson, Josef Larsson SM-Guld, Curling, mixed Erik Carlsén, Sundsvalls Curlingklubb Anette Norberg, Härnösands Curlingklubb SM-Guld, Skidskytte Helena Jonsson, I 21 IF, 3 guld Masstart 12,5 km, Stafett, Distans 15 km Jenny Jonsson, I 21 IF, 3 guld Masstart 10 km, Stafett, Distans 12,5 km Elisabeth Högberg, I 21 IF, Stafett Sanna Eklund, I 21 IF, Stafett Malin Jonsson, I 21 IF, Distans 10 km Fredrik Lindström, Anundsjö Skytteförening Masstart 10 km

20 SM-Guld, Skidor Alpint slalom Oscar Andersson, Sundsvalls Slalomklubb OS-Silver, Cykel, linjelopp Emma Johansson, Härnösands Cykelklubb JSM-Guld, Gymnastik Örnsköldsviks Gymnastikklubb Mikaela Lindholm, Mångkamp Jennifer Petterson, Tunnband SM-Guld, Boxning, 60kg-klassen Kosovare Buzuku, Sundsvalls Boxningsklubb SM-Guld, Slalom, Parallellslalom Veronica Smedh, Sundsvalls Slalomklubb VM-Guld, Bänkpress, -125 kg-klassen Marcus Hirvonen, Sundsvalls Atletklubb SM-Guld, Cykel, tempolopp Emma Johansson, Härnösands Cykelklubb EM-Guld, Bänkpress, -125 kg-klassen Marcus Hirvonen, Sundsvalls Atletklubb NM-Guld, Basket Anna Höglund, Sundsvall Saints SM-Guld, Pistolskytte Sundsvalls Pistolskytteklubb Hans Forsman, Klass 49:ers Gry Ormsett, Klass Ladies Tradional SM-Guld, Varpa Karin Ring, Kovlands IF, Klass Oldgirls NM-Guld, Bänkpress, 110 kg-klassen Marcus Hirvonen, Sundsvalls Atletklubb Paralympics-Brons, Skytte luftgevär Victoria Wedin, HIF Kämparna SM-Guld, Bangolf, mixed Peter Nordin, Sundsvalls Bangolfklubb EM-Brons, Kung-Fu Per Lundholm, Sundsvalls Hung Gar Klubb JSM-Guld, Rytmisk gymnastik, lag Örnsköldsviks Gymnastikklubb Mikaela Lindholm, Jennifer Petterson och Cassandra Pettersson NM-Guld, Tyngdlyftning Sundsvalls Atletklubb Daniel Skoglund, 85 kg-klassen Josefine Reiser, -75 kg-klassen JSM-Guld, Tyngdlyftning 85 kg-klassen Daniel Skoglund, Sundsvalls Atletklubb SM-Guld, Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Marcus Hirvonen, -125 kg-klassen Christoffer Ahlman, 75 kg-klassen, junior Nisse Forsman, 67,5 kg-klassen Mikael Lundin, 100 kg-klassen EM-Silver, Bangolf Bernice Thors, City BGK SM-Guld, Judo Anna Estefors, Judoclub Sundsvall

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Sundsvall Arena AB. Syftet med Medelpads Idrottsgala är

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Sundsvall Dragons SM-Guld 2009

Sundsvall Dragons SM-Guld 2009 Sundsvall Dragons SM-Guld 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-24 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 25-27 Resultaträkning 28 Balansräkning 29-30 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

Svenska Cheerleadingförbundet

Svenska Cheerleadingförbundet Årsbokslut för Svenska Cheerleadingförbundet Räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret ! Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Kanotförbundet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Styrelsens säte: Stockholm Föreningens redovisningsvaluta är Svenska kronor (SEK). Alla belopp

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer