HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Årsredovisning för år Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet 56 Granskning av Årsredovisning 2007, revisionsrapport 57 Budgetuppföljning 1:a kvartalet Budgetramar för Nyemission av aktier, Härjegårdar Fastighets AB 60 Härjedalens Fjällmuseum, verksamhetsbidrag Årsredovisning 2007, Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar 62 Lokal folkhälsoplan och välfärdsbokslut 63 Ansökan om aktieägartillskott, YPRO 64 Bygdeavgiftsmedel Omfördelning av beviljade bygdemedel, Tännäs fiskevårdsområdesförening 66 Samråd med Härjedalsportens turistförening 67 Fördjupad översiktsplan Vemdalen/Björnrike 68 Ansökan om driftbidrag, Ängersjö Byalag 69 Leader Hälsingebygden, finansiering 70 Direktiv till ombud, NBE Sweden AB 71 Upplåtelse av nyttjanderätt för jakt i Mammerdalen, Hede 72 Försäljning av område av Lofsdalen 32:2 i Lofsdalen genom fastighetsreglering 73 Försäljning av Viken 13:40 i Ytterhogdal 74 Förslag till trafiksäkerhetspolicy 75 Konkurrensutsättning av delar av tekniska nämndens verksamhet 76 Upprustning av polishus, Hede

2 Kommunstyrelsen Vattenrutschbana vid utomhusbadet i Hede 78 Ombyggnad av ventilation och värme vid daghemmet Furan, Lillhärdal 79 Om- och tillbyggnad, Svegs Hälsocentral 80 Om- och tillbyggnad biblioteket, Funäsdalen 81 Inköp av åkgräsklippare 82 Utbyggnad vattenverk, Lofsdalen, begäran om anslag 83 Utbyggnad vattenverk, Hede, begäran om anslag 84 Begäran om medel för reparation av industrispår 85 Ny vattentäkt i Sveg 86 Anställande av ekonomichef 87 Integrerad kulturskola, rapport 88 Regler för introduktionsersättning samt ändrade ersättningsnivåer för flyktingar 89 Motion om att erbjuda kommunal förskoleverksamhet på kvällar och helger 90 Motion om nyttig och hälsosam mat 91 Familjecentral i Sveg 92 Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län, årsredovisning för 2007 och ansvarsfrihet för styrelsen 93 Ny regional samhällsorganisation 94 Nyttjande av sim- och badanläggningen i Hotell Funäsdalen, avtal 95 Telefonpolicy för Härjedalens kommun 96 Revidering av jämställdhetsplaner 97 Tillgänglighet vid sponsrade arrangemang 98 Järnvägsmuseiföreningen Jämtland, ansökan om bidrag 99 Meddelanden 100 Delegationsbeslut 101 Skrivelse från Tord Vaktnäs m fl om detaljplan för Funäsdalen 112:1, 22:5 m fl

3 Kommunstyrelsen Förslag till hastighetsförändringar på väg E45, sträckorna X-länsgräns Rätan, Jämtlands län och W-länsgräns Z-länsgräns, Gävleborgs län

4 Kommunstyrelsen Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Sekreterare Ordförande Justerare Lennart Olsson, (s) ordförande Gottfrid Jonsson (s) Maj-Lis Larsson (s), tjänstgörande ersättare, ej 75 Leif Nilsson (s), Mattias Molin (v), Lars Bygdén (fp) Hans Bergström (v), tjänstgörande ersättare Anders Häggkvist (c) Rolf-Arne Ullaeus (m) Karin Holmin (vh) Mia Ekman-Johansson (vh), tjänstgörande ersättare Kerstin Ederlöf-Olofsson, föredragande Tomas Skog, sekreterare Per-Einar Persson, drätselchef Stig Holm, VD YPRO, 63 Bror Norberg, miljö- och byggchef, 67 Jerker Blomqvist, teknisk chef, Ulf Hansson, fastighetsingenjör, Leif Hillgren, personalchef, 86 Hans Svensson, utvecklingsledare, Margareta Molin, flyktingsamordnare, 87 Rolf-Arne Ullaeus... Paragrafer Tomas Skog... Lennart Olsson... Rolf-Arne Ullaeus Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Förvaringsplats Underskrift Kommunkansliet, Sveg... Ann-Christin Eriksson Ansl nedtagande

5 Kommunstyrelsen Ks 54 Årsredovisning för år 2007 Dnr Ks Årsredovisning för år 2007 föreligger, omfattande kommunens verksamhet samt sådan kommunal verksamhet som bedrivs i form av stiftelse och aktiebolag (koncernredovisning). Kommunstyrelsen har , 35, fastställt årsredovisning för år 2007 omfattande kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 2007 års årsredovisning.

6 Kommunstyrelsen Ks 55 Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet Dnr Ks Revisorerna har lämnat revisionsberättelse för 2007 års verksamhet. Till revisionsberättelsen bifogas Komrevs rapport om genomförda granskningsinsatser 2007 samt lekmannarevisorernas granskningsrapporter avseende de helägda aktiebolagen. Kommunstyrelsens beslut: - Revisionsberättelsen överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

7 Kommunstyrelsen Ks 56 Granskning av Årsredovisning 2007, revisionsrapport Dnr Ks KOMREV har lämnat revisionsrapporten Granskning av Årsredovisning Kommunstyrelsens beslut: - Ärendet läggs till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen Ks 57 Budgetuppföljning 1:a kvartalet 2008 Dnr Ks Drätselchef Per-Einar Persson redovisar budgetuppföljning efter första kvartalet 2008 Prognosen för hela året är ett överskott på ca 13 miljoner kronor. Prognosen är högst osäker så tidigt under året. Kommunstyrelsens beslut: - Rapporten förklaras delgiven.

9 Kommunstyrelsen Ks 58 Budgetramar för 2009 Dnr Drätselchef Per-Einar Persson redovisar förutsättningarna inför arbetet med budget Förslaget till budgetramar följer flerårsplanen. Kommunstyrelsens beslut: - Budgetramar för 2009 fastställs enligt förslag.

10 Kommunstyrelsen Ks 59 Nyemission av aktier, Härjegårdar Fastighets AB Dnr Ks Härjegårdar Fastighets AB har gjort en avkastningsvärdering av fastighetsbeståndet. Efter samråd med bolagets revisor görs nu bedömningen att en nedskrivning av fastighetsvärdena bör ske med ca 10 miljoner kronor. En nedskrivning i den storleksordningen kräver emellertid ett kapitaltillskott från ägaren Härjedalens kommun. Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsens förfogande avsatt särskilda medel för nedskrivning av fastighetsvärden i kommunkoncernens fastighetsbestånd. Kommunledningsutskottet beslutade / 70: 1. Genom nyemission av aktier skall Härjegårdar Fastighets AB tillföras det kapital som krävs för nedskrivningen av bolagets fastighetsvärden. 2. De nyemitterade aktierna tecknas av Härjedalens kommun. 3. Antalet aktier i nyemissionen skall vara st. 4. För varje aktie skall betalas 100 kronor och en överkurs med 900 kronor, sammanlagt kronor per aktie. Därmed ökar bolagets aktiekapital med kronor samtidigt som överkursfonden tillförs kronor. 5. Nyemissionen på kronor finansieras med de medel som särskilt avsatts för ändamålet. Beslutet delges kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsutskottets beslut.

11 Kommunstyrelsen Ks 60 Härjedalens Fjällmuseum, verksamhetsbidrag 2008 Dnr Ks Härjedalens Fjällmuseum och Destination Funäsdalen AB har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2008 enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsens beslut: - Verksamhetsbidrag beviljas enligt följande: Härjedalens Fornminnesförening Destination Funäsdalen kr kr

12 Kommunstyrelsen Ks 61 Årsredovisning 2007, Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar Dnr Ks Årsredovisning för 2007 föreligger för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2007 för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar. - Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2007.

13 Kommunstyrelsen Ks 62 Lokal folkhälsoplan och välfärdsbokslut Dnr Ks I början av 2004 fastställdes en folkhälsoplan för Jämtlands län. Den följer de elva målområden som riksdagen beslutade om Lako-gruppen beslutade att rekommendera kommunerna att utarbeta mål, strategier och handlingsplan utifrån de nationella och regionala folkhälsomålen. Kommunstyrelsen beslutade , 11, att en kommunal folkhälsoplan ska utarbetas utifrån de regionala folkhälsomålen. De kommunala målen i folkhälsoplanen ska utvärderas och kan utgöra grunden för ett välfärdsbokslut för Härjedalens kommun. Kommunfullmäktige beslutade , 16, att bifalla en motion om införande av välfärdsbokslut på så sätt att intentionerna i motionen beaktas i den kommunala folkhälsoplanen. I motionen föreslogs att Härjedalens kommun inför välfärdsbokslut som ett viktigt verktyg för att visa folkhälsoutvecklingen i kommunen. Kommunkansliet har upprättat förslag till dels folkhälsoplan med mål för folkhälsoarbetet i kommunen, dels vilka områden som bör utgöra grunden för ett välfärdsbokslut varje år. Kansliet anger samtidigt att det bör klarläggas hur det aktiva folkhälsoarbetet ska organiseras i fortsättningen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att folkhälsoplan och välfärdsbokslut fastställs enligt förslag och visar kommunens viljeinriktning för det aktuella området. - Kommunstyrelsen beslutar att frågan om hur det aktiva folkhälsoarbetet ska organiseras i fortsättningen tas upp inom utredningen av den kommunala ledningsorganisation.

14 Kommunstyrelsen Ks 62 forts Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag

15 Kommunstyrelsen Ks 63 Ansökan om aktieägartillskott, YPRO Dnr Ks Ytterhogdals Produkter AB (YPRO) begär att Härjedalens kommun tillskjuter kronor i form av ägartillskott (villkorat) för ombyggnad av tak till industrifastigheten Östansjö 2:50,Ytterhogdal. YPRO har utrett och beräknat kostnaden för ombyggnad av tak till Industrifastigheten Östansjö 2:50 i Ytterhogdal. Hyresgäst i fastigheten är ett företag som i huvudsak har verksamhet med inriktning på legotillverkning till elektronik- och kommunikationsföretag. Företaget är den största privata arbetsgivaren i Ytterhogdal. En ombyggnad av taket är nödvändig då vattenläckage tidvis förekommer på ett flertal ställen och tränger in i industrilokalen. I vissa fall kan detta komma att skada både fastigheten och företagets utrustning i lokalen. YPRO saknar egna finansiella medel att genomföra ombyggnaden. Medfinansiering av ombyggnaden har diskuterats med hyresgästen som anser att detta skall finansieras av hyresvärden (YPRO) i sin helhet. Ombyggnaden bör genomföras före oktober 2008 och är kostnadsberäknad till kronor (exklusive moms). Kostnadsberäkningen och ombyggnadsförslaget är utförd av Ljustech Konsult AB. Förslaget omfattar bl.a. ombyggnad av takbrunnar, takfot och gavlar. Hela takytan omfattar ca m 2. YRKANDE Gottfrid Jonsson yrkar bifall till begäran. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige beviljar YPRO ett villkorligt aktieägartillskott på kronor med föreskrift att tillskottet ska återbetalas när bolaget har vinst tillgänglig enligt fastställd balansräkning kronor anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov

16 Kommunstyrelsen Ks 64 Bygdeavgiftsmedel 2008 Dnr Ks Länsstyrelsen har överlämnat ansökningar om bidrag av bygdeavgiftsmedel för kommunens prioritering och yttrande. Ansökningarna har förtecknats områdesvis. Bygdeavgiftsmedel för näringslivsändamål fördelas av Stiftelsen Härjedalens kommuns bygdemedelsfond för näringslivsändamål. Övriga bygdeavgiftsmedel fördelas av länsstyrelsen. Totalt finns kronor att fördela varav för näringslivsändamål. Sammanställning över tidigare tillstyrkta/beviljade ansökningar ur näringslivsfonden och övriga fonder redovisas. FÖRSLAG ANSÖKNINGAR SOM OMFATTAR HELA KOMMUNEN Följande ansökningar om medel tillstyrks och fördelas mellan fonderna enligt redovisat förslag: (Blankett Tillstyrkta/beslutade bidrag ur bygdeavgiftsmedel 2008): Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) Härjedalens kommun, Turism LOSSEN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del) Härjedalens kommun, Infrastruktur Funäsdalen Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del)

17 Kommunstyrelsen Ks 64 forts Destination Funäsdalen, Framtid Funäsdalen Funäsdalens IF Team Walles MK Team Walles MK Ljusnedals fiskevårdsförening Tänndalens byalag Tännäs skidklubb Funäsdalens byalag Strömliden Tännäs byalag Tännäs byalag GRUNDSJÖARNA, SÄRVSJÖN, LÅNGÅ HALVFARI Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del) Härjedalens kommun Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Vemdalen Hede Turism ek för Hedevikens IF Hedevikens IF Hedevikens IF Härjedalens kommun Hede Folkparksförening Särvsjöns samfällighetsförening Särvsjöns samfällighetsförening Mitthärjedalens bygdesamrådsgrupp Härjedalens kommun LOFSSJÖN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del) Lofsdalens Turistnäring ek förening

18 Kommunstyrelsen Ks 64 forts Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Lofsdalens Turistnäring ek förening ORRMOSJÖN, SMEDJEMORA Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del) Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Östansjö byalag SVEGSSJÖN, HUNDSJÖN, MÅLINGEN, SVEGS BYARFORSEN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del) Utveckla Sveg (Nf 2/07) Handelshuset Älvros ek förening Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Linsells bygdegårdsförening Svegs ryttarförening Svegs scoutkår KROKSTRÖMMEN, LÅNGSTRÖMMEN, STORÅSTRÖMMEN, ÖJEFORSEN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del)

19 Kommunstyrelsen Ks 64 forts Övriga bygdemedel Ytterhogdals IK Ytterhogdals IK Ytterhogdals IK Kommunstyrelsens beslut - Länsstyrelsen i Jämtlands län föreslås bifalla ansökningar om övriga bygdeavgiftsmedel enligt förslag. Övriga ansökningar avslås på grund av brist på medel. - Styrelsen för Härjedalens kommun bygdemedelsfond för näringslivsändamål föreslås bifalla ansökningar om bygdeavgiftsmedel enligt förslag.

20 Kommunstyrelsen Ks 65 Omfördelning av beviljade bygdemedel, Tännäs fiskevårdsområdesförening Dnr Ks Länsstyrelsen beviljade 2006 Tännäs Fiskevårdsområdesförening bygdeavgiftsmedel med kr för projektering av tre fiskdammar i Tännäs. Projekteringen är avslutad och föreningen har nu ansökt om att få använda en del av bidraget till att ställa i ordning en fiskdamm. Länsstyrelsen vill ha kommunens yttrande över ansökan. Kommunstyrelsens beslut - Ansökan tillstyrkes.

21 Kommunstyrelsen Ks 66 Samråd med Härjedalsportens turistförening Dnr Kn Kommunstyrelsen beslutade / 39 att ordförande tillsammans med kulturnämnden skulle föra en dialog med Härjedalsportens turistförening om servicenivå, tillgänglighet, guidning, bemanning m.m. Lennart Olsson redovisar från överläggningar med Härjedalsportens turistförening. Kommunstyrelsens beslut: - Redovisningen förklaras delgiven.

22 Kommunstyrelsen Ks 67 Fördjupad översiktsplan Vemdalen/Björnrike Dnr Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till fördjupad översiktsplan för Vemdalen/Björnrike. Miljö- och byggchef Bror Norberg redovisar förslaget till fördjupad översiktsplan och de synpunkter på förslaget som inkommit, bl.a. från Hån-Kvisthån-Kyrkbyns skifteslag om den redovisning i planen av flyttleder för rennäringen som betecknas som riksintresse. Olika syn råder för vilken status dessa riksintressen har. Förslaget ska antas av kommunfullmäktige. YRKANDE Karin Holmin yrkar bifall till förslaget. Lennart Olsson föreslår att ordförande i miljö- och byggnämnden tillsammans med miljö- och byggchefen samråder med Hån-Kvisthån- Kyrkbyns skifteslag om förutsättningarna för förslaget. Anders Häggkvist yrkar på återremiss av ärendet för att utreda vad som är av riksintresse. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar först yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Ordförande prövar därefter Karin Holmins och Lennart Olssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandena. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunstyrelsen förordar att kommunfullmäktige antar förslaget till fördjupad översiktsplan för Vemdalen/Björnrike.

23 Kommunstyrelsen Ks 67 forts. Kommunstyrelsens beslut: - Ordförande i miljö- och byggnämnden tillsammans med miljö- och byggchefen får i uppdrag att samråda med Hån-Kvisthån-Kyrkbyns skifteslag om förutsättningarna för förslaget.

24 Kommunstyrelsen Ks 68 Ansökan om driftbidrag, Ängersjö Byalag Dnr Ks Ängersjö Byalag ansöker om kronor i driftbidrag för Ängersjö skogsmuséum. Kommunledningsutskottet beslutade / 32 att ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen behandlade inte ärendet då varför det åter tas upp i kommunledningsutskottet. Vid kommunledningsutskottets sammanträde redovisade Stefan Ericsson, näringslivskontoret, kontakter med Svea Skog och Ängersjö Byalag för att lösa problemen med kostnaderna för såväl underhåll som drift. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen beslutar att hänföra ärendet till näringslivs- och utvecklingskontoret för att överväga frågan om projektstöd till Ängersjö Byalag eller annan driftorganisation. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt kommunledningsutskottets förslag. Ärendets fortsatta utveckling redovisas vid kommunledningsutskottets sammanträde

25 Kommunstyrelsen Ks 69 Leader Hälsingebygden, finansiering Dnr Ks Leader är ett EU-program om samverkan för lokal utveckling. Det är en idé om ett gemensamt ansvar för lokalsamhället där samarbete mellan samhällets sektorer är den bästa grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. Den bärande idén är att ett långvarigt och jämbördigt partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor skapar en stabil grund för lokal utveckling på landsbygden. Där skapas gemensamma strategier för utveckling och partnerskapet blir en aktiv ägare av de olika projekt som ska förverkliga strategin. Härjedalens kommun har initialt deltagit i arbetet med att forma två olika Leaderinitiativ, LeaderSödraFjällen och LeaderHälsingebygden. Kommunstyrelsen beslutade / 181 att genom i huvudsak bygdeavgiftsmedel delta i de två Leaderområdena. För Leader Hälsingebygden är den kommunala medfinansieringen kronor. Ansökan om bygdeavgiftsmedel för den kommunala finansieringen har inte lämnats in. Kommunstyrelsens beslut: kronor av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader avsätt för Leader Hälsingebygden För ska finansiering göras med bygdeavgiftsmedel.

26 Kommunstyrelsen Ks 70 Direktiv till ombud, NBE Sweden AB Dnr Ks Härjedalens kommun ska ge direktiv till ombud i NBE Sweden AB. Kommunledningsutskottets beslutade / 54 att ge följande direktiv till ombud i NBE Sweden AB - Bengt-Eric Lundborg väljs till ordinarie ledamot i styrelsen med Lennart Olsson som styrelsesuppleant. Beslutet meddelas kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beslut: - Beslutet godkänns.

27 Kommunstyrelsen Ks 71 Upplåtelse av nyttjanderätt för jakt i Mammerdalen, Hede Dnr Ks Enligt en vattendom från Österbygdens vattendomstol disponerar Härjedalens kommun jakträtten till ett område söder om Hede tillhörigt Bergvik Skog, den s k Mammerdalstrakten. Jakten förutsätts i vattendomen komma turismen till godo. Kommunen har genom ett avtal undertecknat i maj år 2000 upplåtit jakträtten till Härjedalens Turistanläggningar AB (HTAB) fram till och med den 30 juni HTAB har i sin tur överlåtit jakträtten till Härjedalsguiderna HB (HG) fram till samma tidpunkt. HG bedriver en omfattande verksamhet i området, med älgjakt, fågeljakt, harjakt, fiske m.m. i kombination med boende och guidning. Antalet gästnätter var 517 st. år jaktkort såldes. Även internationella gäster förekom, bl a från Frankrike. HG kommer att fortsatt satsa på internationella gäster även under 2008, på i första hand fågeljakt med stående fågelhundar. De avser även att försöka göra en extra satsning på björnjakten. Bokningsläget är enligt HG bra för nästa säsong. Centralt i området vid Mammersjön finns en avstyckad fastighet, Hede Kyrkby 24:30, vilken HG köpte av HTAB Fastigheten är bebyggd med övernattningsstugor, bastu och slakteri m. m. HG vill nu investera i fastigheten, bl a bygga ut bastun med utrymme för dusch, byta sängar i en stuga, isolera taket i slakteriet samt eventuellt bygga en ny tvåbäddsstuga. På grund av att det är en relativt kort tid kvar av avtalet med HTAB, osäkerheten om vad som kommer att hända med HTAB m m, vill HG få ett nytt avtal om jakten direkt med kommunen från och med 1 juli 2010, på en tid om förslagsvis 10 år. Kommunstyrelsen föreslog / 24 kommunfullmäktige att tekniska nämnden får i uppdrag att teckna avtal om jakträtten med Härjedalsguiderna HB till och med Kommunfullmäktige beslutade / 39 att återremittera ärendet för klarläggande av den aktuella vattendomen. Pelle Persson, ledamot i kommunfullmäktige, har i särskild skrivelse om motivationen till återremissförslaget föreslagit att en särskild grupp ska utses för att tolka den aktuella vattendomen. Innehållet i vattendomen redovisas.

28 Kommunstyrelsen Ks 71 forts FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att teckna avtal om jakträtten med Härjedalsguiderna HB till och med YRKANDE Gottfrid Jonsson yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

29 Kommunstyrelsen Ks 72 Försäljning av område av Lofsdalen 32:2 i Lofsdalen genom fastighetsreglering Dnr Ägarna av Lofsdalen 4:22 har i skrivelse erbjudit sig att köpa ett område av kommunens fastighet Lofsdalen 32:2 för 50 kronor per m 2. Området utgör tillsammans med ett område av Lofsdalen 4:22 en tomt enligt gällande detaljplan. Arealen är ca 800 m 2. Minsta tomtstorlek enligt planen är m 2. Företrädare för ägarna har efter förhandling erbjudit en köpeskilling om 100 kronor per m 2. Överenskommelse om fastighetsreglering finns. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar sälja ett område av kommunens fastighet Lofsdalen 32:2 för 100 kronor per m 2. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

30 Kommunstyrelsen Ks 73 Försäljning av Viken 13:40 i Ytterhogdal Dnr Hans Dübbel samt Tomas Wedin och Ulrika Hansson har i skrivelse lämnat ett anbud, kronor, på kommunens fastighet Viken 13:40. Fastigheten är belägen mellan deras fastigheter Viken 13:39 respektive Viken 12:62. De avser att bruka fastigheten gemensamt. Viken 13:40 är en obebyggd tomt med en areal om 923 m 2. Kommunen sålde år 2003 en obebyggd tomt i samma område för kronor. Kommunledningsutskottet beslutade / 22 att inte sälja tomten enligt anbudet men anvisade alternativa möjligheter genom pris enligt fastställt belopp av kommunfullmäktige eller ett erbjudande av arrende för viss tid. Dessa erbjudanden är inte aktuella för intressenterna då de tänker bebygga tomterna. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar sälja fastigheten Viken 13:40 i Ytterhogdal till Hans Dübbel samt Tomas Wedin och Ulrika Hansson för kronor. YRKANDE Leif Nilsson föreslår bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

31 Kommunstyrelsen Ks 74 Förslag till trafiksäkerhetspolicy Dnr Tn Tekniska kontoret strävar efter att minimera riskerna för att någon av förvaltningens anställda ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerheten. Förslag till trafiksäkerhetspolicy har utarbetats vid tekniska kontoret. Tekniska nämnden har beslutat att - Föreslagen trafiksäkerhetspolicy ska gälla för tekniska kontoret. - Samtliga fordon tillhörande tekniska kontoret ska uppfylla policyn senast De grundläggande kraven ska uppfyllas under Tekniska nämnden föreslår: - Kommunstyrelsen beslutar att liknande policy ska gälla samtliga fordon som nyttjas i kommunens verksamheter. - Kommunens miljögrupp får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på miljöpolicy för samtliga fordon som nyttjas i kommunens verksamheter FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen beslutar fastställa säkerhetspolicy för kommunens samtliga fordon enligt förslag förutom strecksatsen om krockkuddar och sista meningen om finansiering. - Kommunens miljögrupp förutsätts arbeta fram förslag till miljöpolicy för samtliga fordon som nyttjas i kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

32 Kommunstyrelsen Ks 75 Konkurrensutsättning av delar av tekniska nämndens verksamhet Dnr Tn Tekniska nämnden har fått i uppdrag att utreda konkurrensutsättning av bl.a. städverksamheten. Det gemensamma upphandlingskontoret i Jämtlands län har på uppdrag av tekniska nämnden genomfört en marknadsanalys av förutsättningarna för en sådan konkurrensutsättning. Syftet med analysen var att belysa konkurrensen på marknaden samt att få information och exempel från andra upphandlande myndigheter ur ett affärsmässigt perspektiv. En sammanfattning av upphandlingskontorets rapport visar att det finns tillräckligt med lokala och regionala företag inom städbranschen för att uppnå en konkurrenssituation. Lokalernas geografiska läge bör vara intressant för anbudsgivare och tillräckligt med tillgänglig personal finns på marknaden. Av erfarenhet från andra uppdrag rekommenderar upphandlingskontoret Härjedalens kommun att behålla tillräckligt med egen kompetens för att kunna fullgöra rollen som beställare och upphandlare, d v s man lägger inte ut all verksamhet första gången. Vid tekniska nämndens beredning 1 april 2008 gick arbetsgruppen igenom det underlag som har arbetats fram. Enligt kommunallagen 3 kap 9 ska kommunfullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, t ex övergripande organisationsfrågor. Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges tillstånd att lägga ut en förfrågan på all städ inom Funäsdalen och Hede med omnejd. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att med hjälp av upphandlingskontoret i Östersund genomföra en upphandling av all städning inom Funäsdalen och Hede med omnejd.

33 Kommunstyrelsen Ks 75 forts. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottet förslag. JÄV På grund av jäv deltar inte Maj-Lis Larsson i handläggningen av ärendet.

34 Kommunstyrelsen Ks 76 Upprustning av polishus, Hede Dnr Tn I tilläggsbudget investeringar 2008, har tekniska nämnden fått i uppdrag att under budgetåret inkomma med begäran om anslag i tilläggsbudget för upprustning av polishuset i Hede. Upprustningen består av nya invändiga ytskikt i polislokalerna samt tilläggsisolering av vind. Kostnaden beräknas till kronor. Tekniska nämnden ansöker om anslag med kronor hos kommunfullmäktige. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämnden beviljas kronor i anslag för upprustning av polishuset i Hede. Finansiering genom eget kapital. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

35 Kommunstyrelsen Ks 77 Vattenrutschbana vid utomhusbadet i Hede Dnr Tn I tilläggsbudget investeringar 2008 har tekniska nämnden fått i uppdrag att under budgetåret inkomma med begäran om anslag i tilläggsbudget för rivning av den befintliga vattenrutschbanan och därefter uppförande av ny vid utomhusbadet i Hede. Om anläggningen ska kunna tas i bruk till sommaren 2009 krävs att arbetet får påbörjas senast Bygdemedel är sökta. Kostnaden är beräknad till kronor. Tekniska nämnden har beslutat: - Anslag med kronor söks hos kommunfullmäktige. - Igångsättningstillstånd söks för att få påbörja investeringen Kommunledningsutskottet beslutade / 64 att ärendet behandlas av kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har i 64 beslutat att tillstyrka ansökan om kronor i bygdeavgiftsmedel för vattenrutschbanan. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige beviljar kronor i anslag för vattenrutschbanan i Hede kronor finansieras genom bygdeavgiftsmedel och kronor genom eget kapital.

36 Kommunstyrelsen Ks 78 Ombyggnad av ventilation och värme vid daghemmet Furan, Lillhärdal Dnr Tn Efter uppdrag från tekniska nämnden anhåller fastighetsingenjör Ulf Hansson om kr i anslag för ombyggnad av ventilation och värme vid daghemmet Furan, Lillhärdal. Kostnaden har tidigare beräknats till kronor. I den äldre delen av daghemmet Furan, som byggdes 1977, är ventilationen behäftad med brister enligt senaste OVK-besiktningen (OVK = obligatorisk ventilationskontroll). Uppvärmningen sker idag med direktel. Ombyggnaden består i att byta ut direktelen mot vattenburen värme. Hela huset ansluts därefter till den pelletseldade blockcentralen som ligger på skolområdet. Besiktningsanmärkningarna i ventilationsanläggningen åtgärdas främst genom ökade luftflöden. Den årliga kostnadsbesparingen på grund av investeringen beräknas till kronor. YRKANDE Anders Häggkvist yrkar bifall till anhållan. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige beviljar kronor i anslag för ombyggnad av daghemmet Furan. Finansiering genom eget kapital.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-16.10 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

2014-06-16. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 18 juni 2014, kl. 08.00

2014-06-16. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 18 juni 2014, kl. 08.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 245 (315) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndagen den 16 juni 2014, kl. 10.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) 2009-03-31

4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) 2009-03-31 4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) GÄLLI Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 3 tisdag den 31 mars 2009, kl 10.00-16:30 ande Övriga deltagande Klas Holmgren (s), ordförande Margareta

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer