HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Årsredovisning för år Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet 56 Granskning av Årsredovisning 2007, revisionsrapport 57 Budgetuppföljning 1:a kvartalet Budgetramar för Nyemission av aktier, Härjegårdar Fastighets AB 60 Härjedalens Fjällmuseum, verksamhetsbidrag Årsredovisning 2007, Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar 62 Lokal folkhälsoplan och välfärdsbokslut 63 Ansökan om aktieägartillskott, YPRO 64 Bygdeavgiftsmedel Omfördelning av beviljade bygdemedel, Tännäs fiskevårdsområdesförening 66 Samråd med Härjedalsportens turistförening 67 Fördjupad översiktsplan Vemdalen/Björnrike 68 Ansökan om driftbidrag, Ängersjö Byalag 69 Leader Hälsingebygden, finansiering 70 Direktiv till ombud, NBE Sweden AB 71 Upplåtelse av nyttjanderätt för jakt i Mammerdalen, Hede 72 Försäljning av område av Lofsdalen 32:2 i Lofsdalen genom fastighetsreglering 73 Försäljning av Viken 13:40 i Ytterhogdal 74 Förslag till trafiksäkerhetspolicy 75 Konkurrensutsättning av delar av tekniska nämndens verksamhet 76 Upprustning av polishus, Hede

2 Kommunstyrelsen Vattenrutschbana vid utomhusbadet i Hede 78 Ombyggnad av ventilation och värme vid daghemmet Furan, Lillhärdal 79 Om- och tillbyggnad, Svegs Hälsocentral 80 Om- och tillbyggnad biblioteket, Funäsdalen 81 Inköp av åkgräsklippare 82 Utbyggnad vattenverk, Lofsdalen, begäran om anslag 83 Utbyggnad vattenverk, Hede, begäran om anslag 84 Begäran om medel för reparation av industrispår 85 Ny vattentäkt i Sveg 86 Anställande av ekonomichef 87 Integrerad kulturskola, rapport 88 Regler för introduktionsersättning samt ändrade ersättningsnivåer för flyktingar 89 Motion om att erbjuda kommunal förskoleverksamhet på kvällar och helger 90 Motion om nyttig och hälsosam mat 91 Familjecentral i Sveg 92 Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län, årsredovisning för 2007 och ansvarsfrihet för styrelsen 93 Ny regional samhällsorganisation 94 Nyttjande av sim- och badanläggningen i Hotell Funäsdalen, avtal 95 Telefonpolicy för Härjedalens kommun 96 Revidering av jämställdhetsplaner 97 Tillgänglighet vid sponsrade arrangemang 98 Järnvägsmuseiföreningen Jämtland, ansökan om bidrag 99 Meddelanden 100 Delegationsbeslut 101 Skrivelse från Tord Vaktnäs m fl om detaljplan för Funäsdalen 112:1, 22:5 m fl

3 Kommunstyrelsen Förslag till hastighetsförändringar på väg E45, sträckorna X-länsgräns Rätan, Jämtlands län och W-länsgräns Z-länsgräns, Gävleborgs län

4 Kommunstyrelsen Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Sekreterare Ordförande Justerare Lennart Olsson, (s) ordförande Gottfrid Jonsson (s) Maj-Lis Larsson (s), tjänstgörande ersättare, ej 75 Leif Nilsson (s), Mattias Molin (v), Lars Bygdén (fp) Hans Bergström (v), tjänstgörande ersättare Anders Häggkvist (c) Rolf-Arne Ullaeus (m) Karin Holmin (vh) Mia Ekman-Johansson (vh), tjänstgörande ersättare Kerstin Ederlöf-Olofsson, föredragande Tomas Skog, sekreterare Per-Einar Persson, drätselchef Stig Holm, VD YPRO, 63 Bror Norberg, miljö- och byggchef, 67 Jerker Blomqvist, teknisk chef, Ulf Hansson, fastighetsingenjör, Leif Hillgren, personalchef, 86 Hans Svensson, utvecklingsledare, Margareta Molin, flyktingsamordnare, 87 Rolf-Arne Ullaeus... Paragrafer Tomas Skog... Lennart Olsson... Rolf-Arne Ullaeus Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Förvaringsplats Underskrift Kommunkansliet, Sveg... Ann-Christin Eriksson Ansl nedtagande

5 Kommunstyrelsen Ks 54 Årsredovisning för år 2007 Dnr Ks Årsredovisning för år 2007 föreligger, omfattande kommunens verksamhet samt sådan kommunal verksamhet som bedrivs i form av stiftelse och aktiebolag (koncernredovisning). Kommunstyrelsen har , 35, fastställt årsredovisning för år 2007 omfattande kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 2007 års årsredovisning.

6 Kommunstyrelsen Ks 55 Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet Dnr Ks Revisorerna har lämnat revisionsberättelse för 2007 års verksamhet. Till revisionsberättelsen bifogas Komrevs rapport om genomförda granskningsinsatser 2007 samt lekmannarevisorernas granskningsrapporter avseende de helägda aktiebolagen. Kommunstyrelsens beslut: - Revisionsberättelsen överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

7 Kommunstyrelsen Ks 56 Granskning av Årsredovisning 2007, revisionsrapport Dnr Ks KOMREV har lämnat revisionsrapporten Granskning av Årsredovisning Kommunstyrelsens beslut: - Ärendet läggs till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen Ks 57 Budgetuppföljning 1:a kvartalet 2008 Dnr Ks Drätselchef Per-Einar Persson redovisar budgetuppföljning efter första kvartalet 2008 Prognosen för hela året är ett överskott på ca 13 miljoner kronor. Prognosen är högst osäker så tidigt under året. Kommunstyrelsens beslut: - Rapporten förklaras delgiven.

9 Kommunstyrelsen Ks 58 Budgetramar för 2009 Dnr Drätselchef Per-Einar Persson redovisar förutsättningarna inför arbetet med budget Förslaget till budgetramar följer flerårsplanen. Kommunstyrelsens beslut: - Budgetramar för 2009 fastställs enligt förslag.

10 Kommunstyrelsen Ks 59 Nyemission av aktier, Härjegårdar Fastighets AB Dnr Ks Härjegårdar Fastighets AB har gjort en avkastningsvärdering av fastighetsbeståndet. Efter samråd med bolagets revisor görs nu bedömningen att en nedskrivning av fastighetsvärdena bör ske med ca 10 miljoner kronor. En nedskrivning i den storleksordningen kräver emellertid ett kapitaltillskott från ägaren Härjedalens kommun. Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsens förfogande avsatt särskilda medel för nedskrivning av fastighetsvärden i kommunkoncernens fastighetsbestånd. Kommunledningsutskottet beslutade / 70: 1. Genom nyemission av aktier skall Härjegårdar Fastighets AB tillföras det kapital som krävs för nedskrivningen av bolagets fastighetsvärden. 2. De nyemitterade aktierna tecknas av Härjedalens kommun. 3. Antalet aktier i nyemissionen skall vara st. 4. För varje aktie skall betalas 100 kronor och en överkurs med 900 kronor, sammanlagt kronor per aktie. Därmed ökar bolagets aktiekapital med kronor samtidigt som överkursfonden tillförs kronor. 5. Nyemissionen på kronor finansieras med de medel som särskilt avsatts för ändamålet. Beslutet delges kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsutskottets beslut.

11 Kommunstyrelsen Ks 60 Härjedalens Fjällmuseum, verksamhetsbidrag 2008 Dnr Ks Härjedalens Fjällmuseum och Destination Funäsdalen AB har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2008 enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsens beslut: - Verksamhetsbidrag beviljas enligt följande: Härjedalens Fornminnesförening Destination Funäsdalen kr kr

12 Kommunstyrelsen Ks 61 Årsredovisning 2007, Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar Dnr Ks Årsredovisning för 2007 föreligger för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2007 för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar. - Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2007.

13 Kommunstyrelsen Ks 62 Lokal folkhälsoplan och välfärdsbokslut Dnr Ks I början av 2004 fastställdes en folkhälsoplan för Jämtlands län. Den följer de elva målområden som riksdagen beslutade om Lako-gruppen beslutade att rekommendera kommunerna att utarbeta mål, strategier och handlingsplan utifrån de nationella och regionala folkhälsomålen. Kommunstyrelsen beslutade , 11, att en kommunal folkhälsoplan ska utarbetas utifrån de regionala folkhälsomålen. De kommunala målen i folkhälsoplanen ska utvärderas och kan utgöra grunden för ett välfärdsbokslut för Härjedalens kommun. Kommunfullmäktige beslutade , 16, att bifalla en motion om införande av välfärdsbokslut på så sätt att intentionerna i motionen beaktas i den kommunala folkhälsoplanen. I motionen föreslogs att Härjedalens kommun inför välfärdsbokslut som ett viktigt verktyg för att visa folkhälsoutvecklingen i kommunen. Kommunkansliet har upprättat förslag till dels folkhälsoplan med mål för folkhälsoarbetet i kommunen, dels vilka områden som bör utgöra grunden för ett välfärdsbokslut varje år. Kansliet anger samtidigt att det bör klarläggas hur det aktiva folkhälsoarbetet ska organiseras i fortsättningen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att folkhälsoplan och välfärdsbokslut fastställs enligt förslag och visar kommunens viljeinriktning för det aktuella området. - Kommunstyrelsen beslutar att frågan om hur det aktiva folkhälsoarbetet ska organiseras i fortsättningen tas upp inom utredningen av den kommunala ledningsorganisation.

14 Kommunstyrelsen Ks 62 forts Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag

15 Kommunstyrelsen Ks 63 Ansökan om aktieägartillskott, YPRO Dnr Ks Ytterhogdals Produkter AB (YPRO) begär att Härjedalens kommun tillskjuter kronor i form av ägartillskott (villkorat) för ombyggnad av tak till industrifastigheten Östansjö 2:50,Ytterhogdal. YPRO har utrett och beräknat kostnaden för ombyggnad av tak till Industrifastigheten Östansjö 2:50 i Ytterhogdal. Hyresgäst i fastigheten är ett företag som i huvudsak har verksamhet med inriktning på legotillverkning till elektronik- och kommunikationsföretag. Företaget är den största privata arbetsgivaren i Ytterhogdal. En ombyggnad av taket är nödvändig då vattenläckage tidvis förekommer på ett flertal ställen och tränger in i industrilokalen. I vissa fall kan detta komma att skada både fastigheten och företagets utrustning i lokalen. YPRO saknar egna finansiella medel att genomföra ombyggnaden. Medfinansiering av ombyggnaden har diskuterats med hyresgästen som anser att detta skall finansieras av hyresvärden (YPRO) i sin helhet. Ombyggnaden bör genomföras före oktober 2008 och är kostnadsberäknad till kronor (exklusive moms). Kostnadsberäkningen och ombyggnadsförslaget är utförd av Ljustech Konsult AB. Förslaget omfattar bl.a. ombyggnad av takbrunnar, takfot och gavlar. Hela takytan omfattar ca m 2. YRKANDE Gottfrid Jonsson yrkar bifall till begäran. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige beviljar YPRO ett villkorligt aktieägartillskott på kronor med föreskrift att tillskottet ska återbetalas när bolaget har vinst tillgänglig enligt fastställd balansräkning kronor anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov

16 Kommunstyrelsen Ks 64 Bygdeavgiftsmedel 2008 Dnr Ks Länsstyrelsen har överlämnat ansökningar om bidrag av bygdeavgiftsmedel för kommunens prioritering och yttrande. Ansökningarna har förtecknats områdesvis. Bygdeavgiftsmedel för näringslivsändamål fördelas av Stiftelsen Härjedalens kommuns bygdemedelsfond för näringslivsändamål. Övriga bygdeavgiftsmedel fördelas av länsstyrelsen. Totalt finns kronor att fördela varav för näringslivsändamål. Sammanställning över tidigare tillstyrkta/beviljade ansökningar ur näringslivsfonden och övriga fonder redovisas. FÖRSLAG ANSÖKNINGAR SOM OMFATTAR HELA KOMMUNEN Följande ansökningar om medel tillstyrks och fördelas mellan fonderna enligt redovisat förslag: (Blankett Tillstyrkta/beslutade bidrag ur bygdeavgiftsmedel 2008): Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) Härjedalens kommun, Turism LOSSEN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del) Härjedalens kommun, Infrastruktur Funäsdalen Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del)

17 Kommunstyrelsen Ks 64 forts Destination Funäsdalen, Framtid Funäsdalen Funäsdalens IF Team Walles MK Team Walles MK Ljusnedals fiskevårdsförening Tänndalens byalag Tännäs skidklubb Funäsdalens byalag Strömliden Tännäs byalag Tännäs byalag GRUNDSJÖARNA, SÄRVSJÖN, LÅNGÅ HALVFARI Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del) Härjedalens kommun Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Vemdalen Hede Turism ek för Hedevikens IF Hedevikens IF Hedevikens IF Härjedalens kommun Hede Folkparksförening Särvsjöns samfällighetsförening Särvsjöns samfällighetsförening Mitthärjedalens bygdesamrådsgrupp Härjedalens kommun LOFSSJÖN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del) Lofsdalens Turistnäring ek förening

18 Kommunstyrelsen Ks 64 forts Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Lofsdalens Turistnäring ek förening ORRMOSJÖN, SMEDJEMORA Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del) Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Östansjö byalag SVEGSSJÖN, HUNDSJÖN, MÅLINGEN, SVEGS BYARFORSEN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del) Utveckla Sveg (Nf 2/07) Handelshuset Älvros ek förening Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Linsells bygdegårdsförening Svegs ryttarförening Svegs scoutkår KROKSTRÖMMEN, LÅNGSTRÖMMEN, STORÅSTRÖMMEN, ÖJEFORSEN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del)

19 Kommunstyrelsen Ks 64 forts Övriga bygdemedel Ytterhogdals IK Ytterhogdals IK Ytterhogdals IK Kommunstyrelsens beslut - Länsstyrelsen i Jämtlands län föreslås bifalla ansökningar om övriga bygdeavgiftsmedel enligt förslag. Övriga ansökningar avslås på grund av brist på medel. - Styrelsen för Härjedalens kommun bygdemedelsfond för näringslivsändamål föreslås bifalla ansökningar om bygdeavgiftsmedel enligt förslag.

20 Kommunstyrelsen Ks 65 Omfördelning av beviljade bygdemedel, Tännäs fiskevårdsområdesförening Dnr Ks Länsstyrelsen beviljade 2006 Tännäs Fiskevårdsområdesförening bygdeavgiftsmedel med kr för projektering av tre fiskdammar i Tännäs. Projekteringen är avslutad och föreningen har nu ansökt om att få använda en del av bidraget till att ställa i ordning en fiskdamm. Länsstyrelsen vill ha kommunens yttrande över ansökan. Kommunstyrelsens beslut - Ansökan tillstyrkes.

21 Kommunstyrelsen Ks 66 Samråd med Härjedalsportens turistförening Dnr Kn Kommunstyrelsen beslutade / 39 att ordförande tillsammans med kulturnämnden skulle föra en dialog med Härjedalsportens turistförening om servicenivå, tillgänglighet, guidning, bemanning m.m. Lennart Olsson redovisar från överläggningar med Härjedalsportens turistförening. Kommunstyrelsens beslut: - Redovisningen förklaras delgiven.

22 Kommunstyrelsen Ks 67 Fördjupad översiktsplan Vemdalen/Björnrike Dnr Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till fördjupad översiktsplan för Vemdalen/Björnrike. Miljö- och byggchef Bror Norberg redovisar förslaget till fördjupad översiktsplan och de synpunkter på förslaget som inkommit, bl.a. från Hån-Kvisthån-Kyrkbyns skifteslag om den redovisning i planen av flyttleder för rennäringen som betecknas som riksintresse. Olika syn råder för vilken status dessa riksintressen har. Förslaget ska antas av kommunfullmäktige. YRKANDE Karin Holmin yrkar bifall till förslaget. Lennart Olsson föreslår att ordförande i miljö- och byggnämnden tillsammans med miljö- och byggchefen samråder med Hån-Kvisthån- Kyrkbyns skifteslag om förutsättningarna för förslaget. Anders Häggkvist yrkar på återremiss av ärendet för att utreda vad som är av riksintresse. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar först yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Ordförande prövar därefter Karin Holmins och Lennart Olssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandena. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunstyrelsen förordar att kommunfullmäktige antar förslaget till fördjupad översiktsplan för Vemdalen/Björnrike.

23 Kommunstyrelsen Ks 67 forts. Kommunstyrelsens beslut: - Ordförande i miljö- och byggnämnden tillsammans med miljö- och byggchefen får i uppdrag att samråda med Hån-Kvisthån-Kyrkbyns skifteslag om förutsättningarna för förslaget.

24 Kommunstyrelsen Ks 68 Ansökan om driftbidrag, Ängersjö Byalag Dnr Ks Ängersjö Byalag ansöker om kronor i driftbidrag för Ängersjö skogsmuséum. Kommunledningsutskottet beslutade / 32 att ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen behandlade inte ärendet då varför det åter tas upp i kommunledningsutskottet. Vid kommunledningsutskottets sammanträde redovisade Stefan Ericsson, näringslivskontoret, kontakter med Svea Skog och Ängersjö Byalag för att lösa problemen med kostnaderna för såväl underhåll som drift. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen beslutar att hänföra ärendet till näringslivs- och utvecklingskontoret för att överväga frågan om projektstöd till Ängersjö Byalag eller annan driftorganisation. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt kommunledningsutskottets förslag. Ärendets fortsatta utveckling redovisas vid kommunledningsutskottets sammanträde

25 Kommunstyrelsen Ks 69 Leader Hälsingebygden, finansiering Dnr Ks Leader är ett EU-program om samverkan för lokal utveckling. Det är en idé om ett gemensamt ansvar för lokalsamhället där samarbete mellan samhällets sektorer är den bästa grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. Den bärande idén är att ett långvarigt och jämbördigt partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor skapar en stabil grund för lokal utveckling på landsbygden. Där skapas gemensamma strategier för utveckling och partnerskapet blir en aktiv ägare av de olika projekt som ska förverkliga strategin. Härjedalens kommun har initialt deltagit i arbetet med att forma två olika Leaderinitiativ, LeaderSödraFjällen och LeaderHälsingebygden. Kommunstyrelsen beslutade / 181 att genom i huvudsak bygdeavgiftsmedel delta i de två Leaderområdena. För Leader Hälsingebygden är den kommunala medfinansieringen kronor. Ansökan om bygdeavgiftsmedel för den kommunala finansieringen har inte lämnats in. Kommunstyrelsens beslut: kronor av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader avsätt för Leader Hälsingebygden För ska finansiering göras med bygdeavgiftsmedel.

26 Kommunstyrelsen Ks 70 Direktiv till ombud, NBE Sweden AB Dnr Ks Härjedalens kommun ska ge direktiv till ombud i NBE Sweden AB. Kommunledningsutskottets beslutade / 54 att ge följande direktiv till ombud i NBE Sweden AB - Bengt-Eric Lundborg väljs till ordinarie ledamot i styrelsen med Lennart Olsson som styrelsesuppleant. Beslutet meddelas kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beslut: - Beslutet godkänns.

27 Kommunstyrelsen Ks 71 Upplåtelse av nyttjanderätt för jakt i Mammerdalen, Hede Dnr Ks Enligt en vattendom från Österbygdens vattendomstol disponerar Härjedalens kommun jakträtten till ett område söder om Hede tillhörigt Bergvik Skog, den s k Mammerdalstrakten. Jakten förutsätts i vattendomen komma turismen till godo. Kommunen har genom ett avtal undertecknat i maj år 2000 upplåtit jakträtten till Härjedalens Turistanläggningar AB (HTAB) fram till och med den 30 juni HTAB har i sin tur överlåtit jakträtten till Härjedalsguiderna HB (HG) fram till samma tidpunkt. HG bedriver en omfattande verksamhet i området, med älgjakt, fågeljakt, harjakt, fiske m.m. i kombination med boende och guidning. Antalet gästnätter var 517 st. år jaktkort såldes. Även internationella gäster förekom, bl a från Frankrike. HG kommer att fortsatt satsa på internationella gäster även under 2008, på i första hand fågeljakt med stående fågelhundar. De avser även att försöka göra en extra satsning på björnjakten. Bokningsläget är enligt HG bra för nästa säsong. Centralt i området vid Mammersjön finns en avstyckad fastighet, Hede Kyrkby 24:30, vilken HG köpte av HTAB Fastigheten är bebyggd med övernattningsstugor, bastu och slakteri m. m. HG vill nu investera i fastigheten, bl a bygga ut bastun med utrymme för dusch, byta sängar i en stuga, isolera taket i slakteriet samt eventuellt bygga en ny tvåbäddsstuga. På grund av att det är en relativt kort tid kvar av avtalet med HTAB, osäkerheten om vad som kommer att hända med HTAB m m, vill HG få ett nytt avtal om jakten direkt med kommunen från och med 1 juli 2010, på en tid om förslagsvis 10 år. Kommunstyrelsen föreslog / 24 kommunfullmäktige att tekniska nämnden får i uppdrag att teckna avtal om jakträtten med Härjedalsguiderna HB till och med Kommunfullmäktige beslutade / 39 att återremittera ärendet för klarläggande av den aktuella vattendomen. Pelle Persson, ledamot i kommunfullmäktige, har i särskild skrivelse om motivationen till återremissförslaget föreslagit att en särskild grupp ska utses för att tolka den aktuella vattendomen. Innehållet i vattendomen redovisas.

28 Kommunstyrelsen Ks 71 forts FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att teckna avtal om jakträtten med Härjedalsguiderna HB till och med YRKANDE Gottfrid Jonsson yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

29 Kommunstyrelsen Ks 72 Försäljning av område av Lofsdalen 32:2 i Lofsdalen genom fastighetsreglering Dnr Ägarna av Lofsdalen 4:22 har i skrivelse erbjudit sig att köpa ett område av kommunens fastighet Lofsdalen 32:2 för 50 kronor per m 2. Området utgör tillsammans med ett område av Lofsdalen 4:22 en tomt enligt gällande detaljplan. Arealen är ca 800 m 2. Minsta tomtstorlek enligt planen är m 2. Företrädare för ägarna har efter förhandling erbjudit en köpeskilling om 100 kronor per m 2. Överenskommelse om fastighetsreglering finns. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar sälja ett område av kommunens fastighet Lofsdalen 32:2 för 100 kronor per m 2. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

30 Kommunstyrelsen Ks 73 Försäljning av Viken 13:40 i Ytterhogdal Dnr Hans Dübbel samt Tomas Wedin och Ulrika Hansson har i skrivelse lämnat ett anbud, kronor, på kommunens fastighet Viken 13:40. Fastigheten är belägen mellan deras fastigheter Viken 13:39 respektive Viken 12:62. De avser att bruka fastigheten gemensamt. Viken 13:40 är en obebyggd tomt med en areal om 923 m 2. Kommunen sålde år 2003 en obebyggd tomt i samma område för kronor. Kommunledningsutskottet beslutade / 22 att inte sälja tomten enligt anbudet men anvisade alternativa möjligheter genom pris enligt fastställt belopp av kommunfullmäktige eller ett erbjudande av arrende för viss tid. Dessa erbjudanden är inte aktuella för intressenterna då de tänker bebygga tomterna. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar sälja fastigheten Viken 13:40 i Ytterhogdal till Hans Dübbel samt Tomas Wedin och Ulrika Hansson för kronor. YRKANDE Leif Nilsson föreslår bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

31 Kommunstyrelsen Ks 74 Förslag till trafiksäkerhetspolicy Dnr Tn Tekniska kontoret strävar efter att minimera riskerna för att någon av förvaltningens anställda ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerheten. Förslag till trafiksäkerhetspolicy har utarbetats vid tekniska kontoret. Tekniska nämnden har beslutat att - Föreslagen trafiksäkerhetspolicy ska gälla för tekniska kontoret. - Samtliga fordon tillhörande tekniska kontoret ska uppfylla policyn senast De grundläggande kraven ska uppfyllas under Tekniska nämnden föreslår: - Kommunstyrelsen beslutar att liknande policy ska gälla samtliga fordon som nyttjas i kommunens verksamheter. - Kommunens miljögrupp får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på miljöpolicy för samtliga fordon som nyttjas i kommunens verksamheter FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen beslutar fastställa säkerhetspolicy för kommunens samtliga fordon enligt förslag förutom strecksatsen om krockkuddar och sista meningen om finansiering. - Kommunens miljögrupp förutsätts arbeta fram förslag till miljöpolicy för samtliga fordon som nyttjas i kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

32 Kommunstyrelsen Ks 75 Konkurrensutsättning av delar av tekniska nämndens verksamhet Dnr Tn Tekniska nämnden har fått i uppdrag att utreda konkurrensutsättning av bl.a. städverksamheten. Det gemensamma upphandlingskontoret i Jämtlands län har på uppdrag av tekniska nämnden genomfört en marknadsanalys av förutsättningarna för en sådan konkurrensutsättning. Syftet med analysen var att belysa konkurrensen på marknaden samt att få information och exempel från andra upphandlande myndigheter ur ett affärsmässigt perspektiv. En sammanfattning av upphandlingskontorets rapport visar att det finns tillräckligt med lokala och regionala företag inom städbranschen för att uppnå en konkurrenssituation. Lokalernas geografiska läge bör vara intressant för anbudsgivare och tillräckligt med tillgänglig personal finns på marknaden. Av erfarenhet från andra uppdrag rekommenderar upphandlingskontoret Härjedalens kommun att behålla tillräckligt med egen kompetens för att kunna fullgöra rollen som beställare och upphandlare, d v s man lägger inte ut all verksamhet första gången. Vid tekniska nämndens beredning 1 april 2008 gick arbetsgruppen igenom det underlag som har arbetats fram. Enligt kommunallagen 3 kap 9 ska kommunfullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, t ex övergripande organisationsfrågor. Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges tillstånd att lägga ut en förfrågan på all städ inom Funäsdalen och Hede med omnejd. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att med hjälp av upphandlingskontoret i Östersund genomföra en upphandling av all städning inom Funäsdalen och Hede med omnejd.

33 Kommunstyrelsen Ks 75 forts. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottet förslag. JÄV På grund av jäv deltar inte Maj-Lis Larsson i handläggningen av ärendet.

34 Kommunstyrelsen Ks 76 Upprustning av polishus, Hede Dnr Tn I tilläggsbudget investeringar 2008, har tekniska nämnden fått i uppdrag att under budgetåret inkomma med begäran om anslag i tilläggsbudget för upprustning av polishuset i Hede. Upprustningen består av nya invändiga ytskikt i polislokalerna samt tilläggsisolering av vind. Kostnaden beräknas till kronor. Tekniska nämnden ansöker om anslag med kronor hos kommunfullmäktige. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämnden beviljas kronor i anslag för upprustning av polishuset i Hede. Finansiering genom eget kapital. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

35 Kommunstyrelsen Ks 77 Vattenrutschbana vid utomhusbadet i Hede Dnr Tn I tilläggsbudget investeringar 2008 har tekniska nämnden fått i uppdrag att under budgetåret inkomma med begäran om anslag i tilläggsbudget för rivning av den befintliga vattenrutschbanan och därefter uppförande av ny vid utomhusbadet i Hede. Om anläggningen ska kunna tas i bruk till sommaren 2009 krävs att arbetet får påbörjas senast Bygdemedel är sökta. Kostnaden är beräknad till kronor. Tekniska nämnden har beslutat: - Anslag med kronor söks hos kommunfullmäktige. - Igångsättningstillstånd söks för att få påbörja investeringen Kommunledningsutskottet beslutade / 64 att ärendet behandlas av kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har i 64 beslutat att tillstyrka ansökan om kronor i bygdeavgiftsmedel för vattenrutschbanan. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige beviljar kronor i anslag för vattenrutschbanan i Hede kronor finansieras genom bygdeavgiftsmedel och kronor genom eget kapital.

36 Kommunstyrelsen Ks 78 Ombyggnad av ventilation och värme vid daghemmet Furan, Lillhärdal Dnr Tn Efter uppdrag från tekniska nämnden anhåller fastighetsingenjör Ulf Hansson om kr i anslag för ombyggnad av ventilation och värme vid daghemmet Furan, Lillhärdal. Kostnaden har tidigare beräknats till kronor. I den äldre delen av daghemmet Furan, som byggdes 1977, är ventilationen behäftad med brister enligt senaste OVK-besiktningen (OVK = obligatorisk ventilationskontroll). Uppvärmningen sker idag med direktel. Ombyggnaden består i att byta ut direktelen mot vattenburen värme. Hela huset ansluts därefter till den pelletseldade blockcentralen som ligger på skolområdet. Besiktningsanmärkningarna i ventilationsanläggningen åtgärdas främst genom ökade luftflöden. Den årliga kostnadsbesparingen på grund av investeringen beräknas till kronor. YRKANDE Anders Häggkvist yrkar bifall till anhållan. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige beviljar kronor i anslag för ombyggnad av daghemmet Furan. Finansiering genom eget kapital.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Upprustningsbidrag Tänndalens bygdegård 2 Upprustningsbidrag Överhogdals bygdegård 3 Upprustningsbidrag Björklid,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-11-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 171 Upphandling av mottagandeservice i Ytterhogdal 172 Årets företagare 2010 173 Inflyttarservice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 137 Mottagandeservice/turistbyråverksamhet i Hede och Vemdalen 2011 138 Skötsel av hållplatser

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2011-02-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 34 Ishall i Sveg 35 Svegs Folkets Hus. Uppsägning av avtal. Kommunstyrelsen 2011-02-09 2 Plats och tid Folkets Hus,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 106 Förstudie av turism i östra Härjedalen 107 Program för utredning om skoterled (transitled)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-08-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-08-26 1 Tekniska nämnden 2010-08-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 42 Konvertering av oljeanläggning Wemerskolan, Hede 43 Upprustningsbidrag Fröjdvallen, Bruksvallarna 44 Kallställning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2008-02-06 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2008-02-06 1 Kommunfullmäktige 2008-02-06 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Allmänhetens frågestund 2 Information om regionfrågan 3 Motion om att på kommunens hemsida offentliggöra cv för

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2012-08-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 132 Motion om allmänpolitisk debatt 133 Motion om krav på upphandling av livsmedel 134 Skaftåsens vindkraftsanläggning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-03-12 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-03-12 1 Kommunstyrelsen 2008-03-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 23 Årsredovisning 2007 24 Upplåtelse av nyttjanderätt för jakt i Mammerdalen, Hede 25 Förslag till byte av område

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-12-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-12-04 1 Tekniska nämnden 2008-12-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Antagande av ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser (ABVA) för brukande av kommunens va-anläggning 78 Upprustningsbidrag

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Församlingshemmet, Hede TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen. ÄRENDE Förslag till budget för 2017 finns på kommunkansliet,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 56 Städorganisation 57 Ny säkerhets- och kvalitetspolicy vid flygplatsen 58 Tilläggsanslag för inköp av tjänstebilar

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-04-08 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Studiebesök vid Härjedalens gymnasieskola 31 Allmänhetens frågestund 32 Prisutdelning Kommunduellen 2009 33

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-16 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 46 Medborgarförslag om namnändring på väg i Lillhärdal 47 Rutiner för namnsättning av vägar 48 Översiktsplan

Läs mer

67 Skrivelse angaende befintliga broar over Harjean mot Sunnana i Lillhardal. 69 Ansokan om gatubelysning vid Vemdalsvagen/Kolvagen i Vemhan

67 Skrivelse angaende befintliga broar over Harjean mot Sunnana i Lillhardal. 69 Ansokan om gatubelysning vid Vemdalsvagen/Kolvagen i Vemhan HARJEDALENS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL BLAD Samhallsbyggnadsnamnden 2014-08-28 1 FORTECKNING Paragraf nr Arenderubrik 62 Ekonomiinformation 63 Information forvaltningschef 64 Nya renhallningsforeskrifter

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-02-20 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-02-20 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-02-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 19 Projektansökan, Europeiska socialfonden 20 Organisation och budgetram för räddningstjänsten

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-09-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 100 Information om företagsfrågor 101 Ekonomisk debatt 102 Allmänhetens frågestund 103 Nytt medborgarförslag om

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Incheckning, räddningstjänst och ramptjänst vid Härjedalen Sveg Airport

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Incheckning, räddningstjänst och ramptjänst vid Härjedalen Sveg Airport Samhällsbyggnadsnämnden 2011-08-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Ombyggnad Wemerskolan, Hede 55 Incheckning, räddningstjänst och ramptjänst vid Härjedalen Sveg Airport

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-02-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Ekonomisk uppföljning socialnämndens verksamheter 19 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 20 Reglemente

Läs mer

2 Lokal överenskommelse, unga till arbete Eva Larsson, avdelningschef Arbete och AktiviteSt cirka klockan 10.00

2 Lokal överenskommelse, unga till arbete Eva Larsson, avdelningschef Arbete och AktiviteSt cirka klockan 10.00 1 ORGAN PLATS Kommunstyrelsen P 1, Medborgarhuset, Sveg Gruppmöte fr. kl. 9.00 TID Onsdag 31 maj 2017, kl 10.00 ÄRENDE 1 Val av justerare och fastställande av dagordningen Information 2 Lokal överenskommelse,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 146 Budget 2011 147 Begäran om tilläggsanslag 2010, socialnämnden 148 Leader Södra Fjällen,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt,

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt, 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Ytterhogdal Gruppmöten hålls i Folkets Hus. Lunch ordnas på egen hand. Samåkning i egna bilar. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00 ÄRENDE Sammanträdet kommer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av va-nätet 50 Ombyggnad avloppsanläggning, Tänndalen 51 Projektering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2012-02-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Studiebesök vid socialnämndens verksamheter i Hede 19 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 20 Socialnämndens

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 15 Sotningsavtal med Härjedalssotarn AB 16 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 17 Namnsättning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

BLAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÄRJEDALENS KOMMUN. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott ÄRENDEFÖRTECKNING. 66 Aktuella näringslivsärenden

BLAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÄRJEDALENS KOMMUN. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott ÄRENDEFÖRTECKNING. 66 Aktuella näringslivsärenden HÄRJEDALENS KOMMUN Kommunstyrelsens kommunledningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-04 BLAD 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 66 Aktuella näringslivsärenden 67 Dagtåg Härjedalen/Berg-Stockholm,

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-06-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 59 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 60 Budget 2012 socialnämndens verksamheter 61 Socialnämndens verksamheter,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delegation av arbetsmiljöuppgifter socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delegation av arbetsmiljöuppgifter socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-03-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 31 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 32 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 33

Läs mer

Enkla frågor. Interpellationer. Motioner. Sakärenden. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 2015-06-02. 10. Ej färdigberedda medborgarförslag, rapport

Enkla frågor. Interpellationer. Motioner. Sakärenden. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 2015-06-02. 10. Ej färdigberedda medborgarförslag, rapport 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Hotell Funäsdalen TID Måndag 8 juni 2015, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen och Hede. Kl. 10.30 12 information på Hotell Funäsdalen

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-02-27 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-09.15 Beslutande Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Kommunchef Johan Eriksson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-11-16 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-11-16 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-11-16 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk redovisning, tredje kvartalet 2009 50 Nämndens sammanträdesdagar 51 Antal friluftsdagar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1 Paragraf nr Ärenderubrik 222 Fördelning av kommunalt bidrag till mottagandeservice 2010 223 Projektansökan för ett Destinationsbolag Vemdalen 224 Jämtland-Härjedalen

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 39 Arbetsmarknadssituationen i Härjedalens kommun, information 40 Årsredovisning 2009

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 39 Arbetsmarknadssituationen i Härjedalens kommun, information 40 Årsredovisning 2009 Kommunstyrelsen 2010-03-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 39 Arbetsmarknadssituationen i Härjedalens kommun, information 40 Årsredovisning 2009 41 Begäran om utökning av internkredit,

Läs mer

BIDRAG ÅR 2012. Kommunstyrelse. Socialnämnd. Glötegårdens FH 1 570. Glöte Snöskoterklubb 8 000. Herrö Byalag 31 000 6 000. Härjedalens AK 106 000

BIDRAG ÅR 2012. Kommunstyrelse. Socialnämnd. Glötegårdens FH 1 570. Glöte Snöskoterklubb 8 000. Herrö Byalag 31 000 6 000. Härjedalens AK 106 000 BIDRAG ÅR 2012 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) 092 02 701 01 459 01 422 01 471 01 601 01 139 01 799 01 459 02 422 17 481 01 601 81 459 11 452 02-06 489 03 452 12 489 05 453 01 489 12 Svegsområdet

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2009-01-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Leader Hälsingebygden, finansiering 2 Motion om utveckling av turism i östra Härjedalen 3 Flygtrafiksamarbete med

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Sveg. TID Måndag 21 november 2016, kl Sammanträdet kommer att webbsändas direkt,

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Sveg. TID Måndag 21 november 2016, kl Sammanträdet kommer att webbsändas direkt, 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Sveg Lunch serveras på Hotell Mysoxen kl 11.30 för ledamöter och mottagare av minnesgåvor och pris TID Måndag 21 november 2016, kl 13.00 ÄRENDE BESLUT Sammanträdet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden Upplåtelse av nyttjanderätt för jakt på Färjestaden 1:12 och 1:13

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden Upplåtelse av nyttjanderätt för jakt på Färjestaden 1:12 och 1:13 Tekniska nämnden 2009-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 15 Upplåtelse av nyttjanderätt för jakt på Färjestaden 1:12 och 1:13 16 Upplåtelse av nyttjanderätt för jakt på

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Föredragande och övrigt

Föredragande och övrigt 1 ORGAN PLATS Kommunledningsutskottet Medborgarhuset, Sveg OBS! Styrgruppsmöte för projektet Lokal attraktionskraft, kl 9.00 (klu:s ledamöter) TID Onsdag 11 maj 2016 kl 10.00 ÄRENDE Föredragande och övrigt

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2010-03-16 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Arbetsutskottets protokoll 31 Delegationsbeslut 32 Information 33 MAS, information 34 Årsredovisning 2009 35 Budgetuppföljning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur/Fritidsnämnden 2003-04-03 1 ( 12) ) Plats och tid Kommunhuset kl 09.00-12.00 Beslutande Anders Öqvist ordf. Greger Jonsson Ingrid Hakamäki tgj. suppl. Stefan Svensson - - Siv Olofsson - - Övriga

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer