HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Årsredovisning för år Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet 56 Granskning av Årsredovisning 2007, revisionsrapport 57 Budgetuppföljning 1:a kvartalet Budgetramar för Nyemission av aktier, Härjegårdar Fastighets AB 60 Härjedalens Fjällmuseum, verksamhetsbidrag Årsredovisning 2007, Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar 62 Lokal folkhälsoplan och välfärdsbokslut 63 Ansökan om aktieägartillskott, YPRO 64 Bygdeavgiftsmedel Omfördelning av beviljade bygdemedel, Tännäs fiskevårdsområdesförening 66 Samråd med Härjedalsportens turistförening 67 Fördjupad översiktsplan Vemdalen/Björnrike 68 Ansökan om driftbidrag, Ängersjö Byalag 69 Leader Hälsingebygden, finansiering 70 Direktiv till ombud, NBE Sweden AB 71 Upplåtelse av nyttjanderätt för jakt i Mammerdalen, Hede 72 Försäljning av område av Lofsdalen 32:2 i Lofsdalen genom fastighetsreglering 73 Försäljning av Viken 13:40 i Ytterhogdal 74 Förslag till trafiksäkerhetspolicy 75 Konkurrensutsättning av delar av tekniska nämndens verksamhet 76 Upprustning av polishus, Hede

2 Kommunstyrelsen Vattenrutschbana vid utomhusbadet i Hede 78 Ombyggnad av ventilation och värme vid daghemmet Furan, Lillhärdal 79 Om- och tillbyggnad, Svegs Hälsocentral 80 Om- och tillbyggnad biblioteket, Funäsdalen 81 Inköp av åkgräsklippare 82 Utbyggnad vattenverk, Lofsdalen, begäran om anslag 83 Utbyggnad vattenverk, Hede, begäran om anslag 84 Begäran om medel för reparation av industrispår 85 Ny vattentäkt i Sveg 86 Anställande av ekonomichef 87 Integrerad kulturskola, rapport 88 Regler för introduktionsersättning samt ändrade ersättningsnivåer för flyktingar 89 Motion om att erbjuda kommunal förskoleverksamhet på kvällar och helger 90 Motion om nyttig och hälsosam mat 91 Familjecentral i Sveg 92 Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län, årsredovisning för 2007 och ansvarsfrihet för styrelsen 93 Ny regional samhällsorganisation 94 Nyttjande av sim- och badanläggningen i Hotell Funäsdalen, avtal 95 Telefonpolicy för Härjedalens kommun 96 Revidering av jämställdhetsplaner 97 Tillgänglighet vid sponsrade arrangemang 98 Järnvägsmuseiföreningen Jämtland, ansökan om bidrag 99 Meddelanden 100 Delegationsbeslut 101 Skrivelse från Tord Vaktnäs m fl om detaljplan för Funäsdalen 112:1, 22:5 m fl

3 Kommunstyrelsen Förslag till hastighetsförändringar på väg E45, sträckorna X-länsgräns Rätan, Jämtlands län och W-länsgräns Z-länsgräns, Gävleborgs län

4 Kommunstyrelsen Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Sekreterare Ordförande Justerare Lennart Olsson, (s) ordförande Gottfrid Jonsson (s) Maj-Lis Larsson (s), tjänstgörande ersättare, ej 75 Leif Nilsson (s), Mattias Molin (v), Lars Bygdén (fp) Hans Bergström (v), tjänstgörande ersättare Anders Häggkvist (c) Rolf-Arne Ullaeus (m) Karin Holmin (vh) Mia Ekman-Johansson (vh), tjänstgörande ersättare Kerstin Ederlöf-Olofsson, föredragande Tomas Skog, sekreterare Per-Einar Persson, drätselchef Stig Holm, VD YPRO, 63 Bror Norberg, miljö- och byggchef, 67 Jerker Blomqvist, teknisk chef, Ulf Hansson, fastighetsingenjör, Leif Hillgren, personalchef, 86 Hans Svensson, utvecklingsledare, Margareta Molin, flyktingsamordnare, 87 Rolf-Arne Ullaeus... Paragrafer Tomas Skog... Lennart Olsson... Rolf-Arne Ullaeus Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Förvaringsplats Underskrift Kommunkansliet, Sveg... Ann-Christin Eriksson Ansl nedtagande

5 Kommunstyrelsen Ks 54 Årsredovisning för år 2007 Dnr Ks Årsredovisning för år 2007 föreligger, omfattande kommunens verksamhet samt sådan kommunal verksamhet som bedrivs i form av stiftelse och aktiebolag (koncernredovisning). Kommunstyrelsen har , 35, fastställt årsredovisning för år 2007 omfattande kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 2007 års årsredovisning.

6 Kommunstyrelsen Ks 55 Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet Dnr Ks Revisorerna har lämnat revisionsberättelse för 2007 års verksamhet. Till revisionsberättelsen bifogas Komrevs rapport om genomförda granskningsinsatser 2007 samt lekmannarevisorernas granskningsrapporter avseende de helägda aktiebolagen. Kommunstyrelsens beslut: - Revisionsberättelsen överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

7 Kommunstyrelsen Ks 56 Granskning av Årsredovisning 2007, revisionsrapport Dnr Ks KOMREV har lämnat revisionsrapporten Granskning av Årsredovisning Kommunstyrelsens beslut: - Ärendet läggs till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen Ks 57 Budgetuppföljning 1:a kvartalet 2008 Dnr Ks Drätselchef Per-Einar Persson redovisar budgetuppföljning efter första kvartalet 2008 Prognosen för hela året är ett överskott på ca 13 miljoner kronor. Prognosen är högst osäker så tidigt under året. Kommunstyrelsens beslut: - Rapporten förklaras delgiven.

9 Kommunstyrelsen Ks 58 Budgetramar för 2009 Dnr Drätselchef Per-Einar Persson redovisar förutsättningarna inför arbetet med budget Förslaget till budgetramar följer flerårsplanen. Kommunstyrelsens beslut: - Budgetramar för 2009 fastställs enligt förslag.

10 Kommunstyrelsen Ks 59 Nyemission av aktier, Härjegårdar Fastighets AB Dnr Ks Härjegårdar Fastighets AB har gjort en avkastningsvärdering av fastighetsbeståndet. Efter samråd med bolagets revisor görs nu bedömningen att en nedskrivning av fastighetsvärdena bör ske med ca 10 miljoner kronor. En nedskrivning i den storleksordningen kräver emellertid ett kapitaltillskott från ägaren Härjedalens kommun. Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsens förfogande avsatt särskilda medel för nedskrivning av fastighetsvärden i kommunkoncernens fastighetsbestånd. Kommunledningsutskottet beslutade / 70: 1. Genom nyemission av aktier skall Härjegårdar Fastighets AB tillföras det kapital som krävs för nedskrivningen av bolagets fastighetsvärden. 2. De nyemitterade aktierna tecknas av Härjedalens kommun. 3. Antalet aktier i nyemissionen skall vara st. 4. För varje aktie skall betalas 100 kronor och en överkurs med 900 kronor, sammanlagt kronor per aktie. Därmed ökar bolagets aktiekapital med kronor samtidigt som överkursfonden tillförs kronor. 5. Nyemissionen på kronor finansieras med de medel som särskilt avsatts för ändamålet. Beslutet delges kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsutskottets beslut.

11 Kommunstyrelsen Ks 60 Härjedalens Fjällmuseum, verksamhetsbidrag 2008 Dnr Ks Härjedalens Fjällmuseum och Destination Funäsdalen AB har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2008 enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsens beslut: - Verksamhetsbidrag beviljas enligt följande: Härjedalens Fornminnesförening Destination Funäsdalen kr kr

12 Kommunstyrelsen Ks 61 Årsredovisning 2007, Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar Dnr Ks Årsredovisning för 2007 föreligger för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2007 för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar. - Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2007.

13 Kommunstyrelsen Ks 62 Lokal folkhälsoplan och välfärdsbokslut Dnr Ks I början av 2004 fastställdes en folkhälsoplan för Jämtlands län. Den följer de elva målområden som riksdagen beslutade om Lako-gruppen beslutade att rekommendera kommunerna att utarbeta mål, strategier och handlingsplan utifrån de nationella och regionala folkhälsomålen. Kommunstyrelsen beslutade , 11, att en kommunal folkhälsoplan ska utarbetas utifrån de regionala folkhälsomålen. De kommunala målen i folkhälsoplanen ska utvärderas och kan utgöra grunden för ett välfärdsbokslut för Härjedalens kommun. Kommunfullmäktige beslutade , 16, att bifalla en motion om införande av välfärdsbokslut på så sätt att intentionerna i motionen beaktas i den kommunala folkhälsoplanen. I motionen föreslogs att Härjedalens kommun inför välfärdsbokslut som ett viktigt verktyg för att visa folkhälsoutvecklingen i kommunen. Kommunkansliet har upprättat förslag till dels folkhälsoplan med mål för folkhälsoarbetet i kommunen, dels vilka områden som bör utgöra grunden för ett välfärdsbokslut varje år. Kansliet anger samtidigt att det bör klarläggas hur det aktiva folkhälsoarbetet ska organiseras i fortsättningen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att folkhälsoplan och välfärdsbokslut fastställs enligt förslag och visar kommunens viljeinriktning för det aktuella området. - Kommunstyrelsen beslutar att frågan om hur det aktiva folkhälsoarbetet ska organiseras i fortsättningen tas upp inom utredningen av den kommunala ledningsorganisation.

14 Kommunstyrelsen Ks 62 forts Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag

15 Kommunstyrelsen Ks 63 Ansökan om aktieägartillskott, YPRO Dnr Ks Ytterhogdals Produkter AB (YPRO) begär att Härjedalens kommun tillskjuter kronor i form av ägartillskott (villkorat) för ombyggnad av tak till industrifastigheten Östansjö 2:50,Ytterhogdal. YPRO har utrett och beräknat kostnaden för ombyggnad av tak till Industrifastigheten Östansjö 2:50 i Ytterhogdal. Hyresgäst i fastigheten är ett företag som i huvudsak har verksamhet med inriktning på legotillverkning till elektronik- och kommunikationsföretag. Företaget är den största privata arbetsgivaren i Ytterhogdal. En ombyggnad av taket är nödvändig då vattenläckage tidvis förekommer på ett flertal ställen och tränger in i industrilokalen. I vissa fall kan detta komma att skada både fastigheten och företagets utrustning i lokalen. YPRO saknar egna finansiella medel att genomföra ombyggnaden. Medfinansiering av ombyggnaden har diskuterats med hyresgästen som anser att detta skall finansieras av hyresvärden (YPRO) i sin helhet. Ombyggnaden bör genomföras före oktober 2008 och är kostnadsberäknad till kronor (exklusive moms). Kostnadsberäkningen och ombyggnadsförslaget är utförd av Ljustech Konsult AB. Förslaget omfattar bl.a. ombyggnad av takbrunnar, takfot och gavlar. Hela takytan omfattar ca m 2. YRKANDE Gottfrid Jonsson yrkar bifall till begäran. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige beviljar YPRO ett villkorligt aktieägartillskott på kronor med föreskrift att tillskottet ska återbetalas när bolaget har vinst tillgänglig enligt fastställd balansräkning kronor anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov

16 Kommunstyrelsen Ks 64 Bygdeavgiftsmedel 2008 Dnr Ks Länsstyrelsen har överlämnat ansökningar om bidrag av bygdeavgiftsmedel för kommunens prioritering och yttrande. Ansökningarna har förtecknats områdesvis. Bygdeavgiftsmedel för näringslivsändamål fördelas av Stiftelsen Härjedalens kommuns bygdemedelsfond för näringslivsändamål. Övriga bygdeavgiftsmedel fördelas av länsstyrelsen. Totalt finns kronor att fördela varav för näringslivsändamål. Sammanställning över tidigare tillstyrkta/beviljade ansökningar ur näringslivsfonden och övriga fonder redovisas. FÖRSLAG ANSÖKNINGAR SOM OMFATTAR HELA KOMMUNEN Följande ansökningar om medel tillstyrks och fördelas mellan fonderna enligt redovisat förslag: (Blankett Tillstyrkta/beslutade bidrag ur bygdeavgiftsmedel 2008): Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) Härjedalens kommun, Turism LOSSEN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del) Härjedalens kommun, Infrastruktur Funäsdalen Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del)

17 Kommunstyrelsen Ks 64 forts Destination Funäsdalen, Framtid Funäsdalen Funäsdalens IF Team Walles MK Team Walles MK Ljusnedals fiskevårdsförening Tänndalens byalag Tännäs skidklubb Funäsdalens byalag Strömliden Tännäs byalag Tännäs byalag GRUNDSJÖARNA, SÄRVSJÖN, LÅNGÅ HALVFARI Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del) Härjedalens kommun Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Vemdalen Hede Turism ek för Hedevikens IF Hedevikens IF Hedevikens IF Härjedalens kommun Hede Folkparksförening Särvsjöns samfällighetsförening Särvsjöns samfällighetsförening Mitthärjedalens bygdesamrådsgrupp Härjedalens kommun LOFSSJÖN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del) Lofsdalens Turistnäring ek förening

18 Kommunstyrelsen Ks 64 forts Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Lofsdalens Turistnäring ek förening ORRMOSJÖN, SMEDJEMORA Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del) Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Östansjö byalag SVEGSSJÖN, HUNDSJÖN, MÅLINGEN, SVEGS BYARFORSEN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del) Utveckla Sveg (Nf 2/07) Handelshuset Älvros ek förening Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Linsells bygdegårdsförening Svegs ryttarförening Svegs scoutkår KROKSTRÖMMEN, LÅNGSTRÖMMEN, STORÅSTRÖMMEN, ÖJEFORSEN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Turism 2020 (del)

19 Kommunstyrelsen Ks 64 forts Övriga bygdemedel Ytterhogdals IK Ytterhogdals IK Ytterhogdals IK Kommunstyrelsens beslut - Länsstyrelsen i Jämtlands län föreslås bifalla ansökningar om övriga bygdeavgiftsmedel enligt förslag. Övriga ansökningar avslås på grund av brist på medel. - Styrelsen för Härjedalens kommun bygdemedelsfond för näringslivsändamål föreslås bifalla ansökningar om bygdeavgiftsmedel enligt förslag.

20 Kommunstyrelsen Ks 65 Omfördelning av beviljade bygdemedel, Tännäs fiskevårdsområdesförening Dnr Ks Länsstyrelsen beviljade 2006 Tännäs Fiskevårdsområdesförening bygdeavgiftsmedel med kr för projektering av tre fiskdammar i Tännäs. Projekteringen är avslutad och föreningen har nu ansökt om att få använda en del av bidraget till att ställa i ordning en fiskdamm. Länsstyrelsen vill ha kommunens yttrande över ansökan. Kommunstyrelsens beslut - Ansökan tillstyrkes.

21 Kommunstyrelsen Ks 66 Samråd med Härjedalsportens turistförening Dnr Kn Kommunstyrelsen beslutade / 39 att ordförande tillsammans med kulturnämnden skulle föra en dialog med Härjedalsportens turistförening om servicenivå, tillgänglighet, guidning, bemanning m.m. Lennart Olsson redovisar från överläggningar med Härjedalsportens turistförening. Kommunstyrelsens beslut: - Redovisningen förklaras delgiven.

22 Kommunstyrelsen Ks 67 Fördjupad översiktsplan Vemdalen/Björnrike Dnr Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till fördjupad översiktsplan för Vemdalen/Björnrike. Miljö- och byggchef Bror Norberg redovisar förslaget till fördjupad översiktsplan och de synpunkter på förslaget som inkommit, bl.a. från Hån-Kvisthån-Kyrkbyns skifteslag om den redovisning i planen av flyttleder för rennäringen som betecknas som riksintresse. Olika syn råder för vilken status dessa riksintressen har. Förslaget ska antas av kommunfullmäktige. YRKANDE Karin Holmin yrkar bifall till förslaget. Lennart Olsson föreslår att ordförande i miljö- och byggnämnden tillsammans med miljö- och byggchefen samråder med Hån-Kvisthån- Kyrkbyns skifteslag om förutsättningarna för förslaget. Anders Häggkvist yrkar på återremiss av ärendet för att utreda vad som är av riksintresse. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar först yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Ordförande prövar därefter Karin Holmins och Lennart Olssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandena. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunstyrelsen förordar att kommunfullmäktige antar förslaget till fördjupad översiktsplan för Vemdalen/Björnrike.

23 Kommunstyrelsen Ks 67 forts. Kommunstyrelsens beslut: - Ordförande i miljö- och byggnämnden tillsammans med miljö- och byggchefen får i uppdrag att samråda med Hån-Kvisthån-Kyrkbyns skifteslag om förutsättningarna för förslaget.

24 Kommunstyrelsen Ks 68 Ansökan om driftbidrag, Ängersjö Byalag Dnr Ks Ängersjö Byalag ansöker om kronor i driftbidrag för Ängersjö skogsmuséum. Kommunledningsutskottet beslutade / 32 att ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen behandlade inte ärendet då varför det åter tas upp i kommunledningsutskottet. Vid kommunledningsutskottets sammanträde redovisade Stefan Ericsson, näringslivskontoret, kontakter med Svea Skog och Ängersjö Byalag för att lösa problemen med kostnaderna för såväl underhåll som drift. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen beslutar att hänföra ärendet till näringslivs- och utvecklingskontoret för att överväga frågan om projektstöd till Ängersjö Byalag eller annan driftorganisation. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt kommunledningsutskottets förslag. Ärendets fortsatta utveckling redovisas vid kommunledningsutskottets sammanträde

25 Kommunstyrelsen Ks 69 Leader Hälsingebygden, finansiering Dnr Ks Leader är ett EU-program om samverkan för lokal utveckling. Det är en idé om ett gemensamt ansvar för lokalsamhället där samarbete mellan samhällets sektorer är den bästa grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. Den bärande idén är att ett långvarigt och jämbördigt partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor skapar en stabil grund för lokal utveckling på landsbygden. Där skapas gemensamma strategier för utveckling och partnerskapet blir en aktiv ägare av de olika projekt som ska förverkliga strategin. Härjedalens kommun har initialt deltagit i arbetet med att forma två olika Leaderinitiativ, LeaderSödraFjällen och LeaderHälsingebygden. Kommunstyrelsen beslutade / 181 att genom i huvudsak bygdeavgiftsmedel delta i de två Leaderområdena. För Leader Hälsingebygden är den kommunala medfinansieringen kronor. Ansökan om bygdeavgiftsmedel för den kommunala finansieringen har inte lämnats in. Kommunstyrelsens beslut: kronor av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader avsätt för Leader Hälsingebygden För ska finansiering göras med bygdeavgiftsmedel.

26 Kommunstyrelsen Ks 70 Direktiv till ombud, NBE Sweden AB Dnr Ks Härjedalens kommun ska ge direktiv till ombud i NBE Sweden AB. Kommunledningsutskottets beslutade / 54 att ge följande direktiv till ombud i NBE Sweden AB - Bengt-Eric Lundborg väljs till ordinarie ledamot i styrelsen med Lennart Olsson som styrelsesuppleant. Beslutet meddelas kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beslut: - Beslutet godkänns.

27 Kommunstyrelsen Ks 71 Upplåtelse av nyttjanderätt för jakt i Mammerdalen, Hede Dnr Ks Enligt en vattendom från Österbygdens vattendomstol disponerar Härjedalens kommun jakträtten till ett område söder om Hede tillhörigt Bergvik Skog, den s k Mammerdalstrakten. Jakten förutsätts i vattendomen komma turismen till godo. Kommunen har genom ett avtal undertecknat i maj år 2000 upplåtit jakträtten till Härjedalens Turistanläggningar AB (HTAB) fram till och med den 30 juni HTAB har i sin tur överlåtit jakträtten till Härjedalsguiderna HB (HG) fram till samma tidpunkt. HG bedriver en omfattande verksamhet i området, med älgjakt, fågeljakt, harjakt, fiske m.m. i kombination med boende och guidning. Antalet gästnätter var 517 st. år jaktkort såldes. Även internationella gäster förekom, bl a från Frankrike. HG kommer att fortsatt satsa på internationella gäster även under 2008, på i första hand fågeljakt med stående fågelhundar. De avser även att försöka göra en extra satsning på björnjakten. Bokningsläget är enligt HG bra för nästa säsong. Centralt i området vid Mammersjön finns en avstyckad fastighet, Hede Kyrkby 24:30, vilken HG köpte av HTAB Fastigheten är bebyggd med övernattningsstugor, bastu och slakteri m. m. HG vill nu investera i fastigheten, bl a bygga ut bastun med utrymme för dusch, byta sängar i en stuga, isolera taket i slakteriet samt eventuellt bygga en ny tvåbäddsstuga. På grund av att det är en relativt kort tid kvar av avtalet med HTAB, osäkerheten om vad som kommer att hända med HTAB m m, vill HG få ett nytt avtal om jakten direkt med kommunen från och med 1 juli 2010, på en tid om förslagsvis 10 år. Kommunstyrelsen föreslog / 24 kommunfullmäktige att tekniska nämnden får i uppdrag att teckna avtal om jakträtten med Härjedalsguiderna HB till och med Kommunfullmäktige beslutade / 39 att återremittera ärendet för klarläggande av den aktuella vattendomen. Pelle Persson, ledamot i kommunfullmäktige, har i särskild skrivelse om motivationen till återremissförslaget föreslagit att en särskild grupp ska utses för att tolka den aktuella vattendomen. Innehållet i vattendomen redovisas.

28 Kommunstyrelsen Ks 71 forts FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att teckna avtal om jakträtten med Härjedalsguiderna HB till och med YRKANDE Gottfrid Jonsson yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

29 Kommunstyrelsen Ks 72 Försäljning av område av Lofsdalen 32:2 i Lofsdalen genom fastighetsreglering Dnr Ägarna av Lofsdalen 4:22 har i skrivelse erbjudit sig att köpa ett område av kommunens fastighet Lofsdalen 32:2 för 50 kronor per m 2. Området utgör tillsammans med ett område av Lofsdalen 4:22 en tomt enligt gällande detaljplan. Arealen är ca 800 m 2. Minsta tomtstorlek enligt planen är m 2. Företrädare för ägarna har efter förhandling erbjudit en köpeskilling om 100 kronor per m 2. Överenskommelse om fastighetsreglering finns. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar sälja ett område av kommunens fastighet Lofsdalen 32:2 för 100 kronor per m 2. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

30 Kommunstyrelsen Ks 73 Försäljning av Viken 13:40 i Ytterhogdal Dnr Hans Dübbel samt Tomas Wedin och Ulrika Hansson har i skrivelse lämnat ett anbud, kronor, på kommunens fastighet Viken 13:40. Fastigheten är belägen mellan deras fastigheter Viken 13:39 respektive Viken 12:62. De avser att bruka fastigheten gemensamt. Viken 13:40 är en obebyggd tomt med en areal om 923 m 2. Kommunen sålde år 2003 en obebyggd tomt i samma område för kronor. Kommunledningsutskottet beslutade / 22 att inte sälja tomten enligt anbudet men anvisade alternativa möjligheter genom pris enligt fastställt belopp av kommunfullmäktige eller ett erbjudande av arrende för viss tid. Dessa erbjudanden är inte aktuella för intressenterna då de tänker bebygga tomterna. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar sälja fastigheten Viken 13:40 i Ytterhogdal till Hans Dübbel samt Tomas Wedin och Ulrika Hansson för kronor. YRKANDE Leif Nilsson föreslår bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

31 Kommunstyrelsen Ks 74 Förslag till trafiksäkerhetspolicy Dnr Tn Tekniska kontoret strävar efter att minimera riskerna för att någon av förvaltningens anställda ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerheten. Förslag till trafiksäkerhetspolicy har utarbetats vid tekniska kontoret. Tekniska nämnden har beslutat att - Föreslagen trafiksäkerhetspolicy ska gälla för tekniska kontoret. - Samtliga fordon tillhörande tekniska kontoret ska uppfylla policyn senast De grundläggande kraven ska uppfyllas under Tekniska nämnden föreslår: - Kommunstyrelsen beslutar att liknande policy ska gälla samtliga fordon som nyttjas i kommunens verksamheter. - Kommunens miljögrupp får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på miljöpolicy för samtliga fordon som nyttjas i kommunens verksamheter FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen beslutar fastställa säkerhetspolicy för kommunens samtliga fordon enligt förslag förutom strecksatsen om krockkuddar och sista meningen om finansiering. - Kommunens miljögrupp förutsätts arbeta fram förslag till miljöpolicy för samtliga fordon som nyttjas i kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

32 Kommunstyrelsen Ks 75 Konkurrensutsättning av delar av tekniska nämndens verksamhet Dnr Tn Tekniska nämnden har fått i uppdrag att utreda konkurrensutsättning av bl.a. städverksamheten. Det gemensamma upphandlingskontoret i Jämtlands län har på uppdrag av tekniska nämnden genomfört en marknadsanalys av förutsättningarna för en sådan konkurrensutsättning. Syftet med analysen var att belysa konkurrensen på marknaden samt att få information och exempel från andra upphandlande myndigheter ur ett affärsmässigt perspektiv. En sammanfattning av upphandlingskontorets rapport visar att det finns tillräckligt med lokala och regionala företag inom städbranschen för att uppnå en konkurrenssituation. Lokalernas geografiska läge bör vara intressant för anbudsgivare och tillräckligt med tillgänglig personal finns på marknaden. Av erfarenhet från andra uppdrag rekommenderar upphandlingskontoret Härjedalens kommun att behålla tillräckligt med egen kompetens för att kunna fullgöra rollen som beställare och upphandlare, d v s man lägger inte ut all verksamhet första gången. Vid tekniska nämndens beredning 1 april 2008 gick arbetsgruppen igenom det underlag som har arbetats fram. Enligt kommunallagen 3 kap 9 ska kommunfullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, t ex övergripande organisationsfrågor. Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges tillstånd att lägga ut en förfrågan på all städ inom Funäsdalen och Hede med omnejd. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att med hjälp av upphandlingskontoret i Östersund genomföra en upphandling av all städning inom Funäsdalen och Hede med omnejd.

33 Kommunstyrelsen Ks 75 forts. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottet förslag. JÄV På grund av jäv deltar inte Maj-Lis Larsson i handläggningen av ärendet.

34 Kommunstyrelsen Ks 76 Upprustning av polishus, Hede Dnr Tn I tilläggsbudget investeringar 2008, har tekniska nämnden fått i uppdrag att under budgetåret inkomma med begäran om anslag i tilläggsbudget för upprustning av polishuset i Hede. Upprustningen består av nya invändiga ytskikt i polislokalerna samt tilläggsisolering av vind. Kostnaden beräknas till kronor. Tekniska nämnden ansöker om anslag med kronor hos kommunfullmäktige. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämnden beviljas kronor i anslag för upprustning av polishuset i Hede. Finansiering genom eget kapital. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

35 Kommunstyrelsen Ks 77 Vattenrutschbana vid utomhusbadet i Hede Dnr Tn I tilläggsbudget investeringar 2008 har tekniska nämnden fått i uppdrag att under budgetåret inkomma med begäran om anslag i tilläggsbudget för rivning av den befintliga vattenrutschbanan och därefter uppförande av ny vid utomhusbadet i Hede. Om anläggningen ska kunna tas i bruk till sommaren 2009 krävs att arbetet får påbörjas senast Bygdemedel är sökta. Kostnaden är beräknad till kronor. Tekniska nämnden har beslutat: - Anslag med kronor söks hos kommunfullmäktige. - Igångsättningstillstånd söks för att få påbörja investeringen Kommunledningsutskottet beslutade / 64 att ärendet behandlas av kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har i 64 beslutat att tillstyrka ansökan om kronor i bygdeavgiftsmedel för vattenrutschbanan. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige beviljar kronor i anslag för vattenrutschbanan i Hede kronor finansieras genom bygdeavgiftsmedel och kronor genom eget kapital.

36 Kommunstyrelsen Ks 78 Ombyggnad av ventilation och värme vid daghemmet Furan, Lillhärdal Dnr Tn Efter uppdrag från tekniska nämnden anhåller fastighetsingenjör Ulf Hansson om kr i anslag för ombyggnad av ventilation och värme vid daghemmet Furan, Lillhärdal. Kostnaden har tidigare beräknats till kronor. I den äldre delen av daghemmet Furan, som byggdes 1977, är ventilationen behäftad med brister enligt senaste OVK-besiktningen (OVK = obligatorisk ventilationskontroll). Uppvärmningen sker idag med direktel. Ombyggnaden består i att byta ut direktelen mot vattenburen värme. Hela huset ansluts därefter till den pelletseldade blockcentralen som ligger på skolområdet. Besiktningsanmärkningarna i ventilationsanläggningen åtgärdas främst genom ökade luftflöden. Den årliga kostnadsbesparingen på grund av investeringen beräknas till kronor. YRKANDE Anders Häggkvist yrkar bifall till anhållan. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige beviljar kronor i anslag för ombyggnad av daghemmet Furan. Finansiering genom eget kapital.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Upprustningsbidrag Tänndalens bygdegård 2 Upprustningsbidrag Överhogdals bygdegård 3 Upprustningsbidrag Björklid,

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-02-20 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-02-20 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-02-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 19 Projektansökan, Europeiska socialfonden 20 Organisation och budgetram för räddningstjänsten

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 56 Städorganisation 57 Ny säkerhets- och kvalitetspolicy vid flygplatsen 58 Tilläggsanslag för inköp av tjänstebilar

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 146 Budget 2011 147 Begäran om tilläggsanslag 2010, socialnämnden 148 Leader Södra Fjällen,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av va-nätet 50 Ombyggnad avloppsanläggning, Tänndalen 51 Projektering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1 Paragraf nr Ärenderubrik 222 Fördelning av kommunalt bidrag till mottagandeservice 2010 223 Projektansökan för ett Destinationsbolag Vemdalen 224 Jämtland-Härjedalen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2009-01-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Leader Hälsingebygden, finansiering 2 Motion om utveckling av turism i östra Härjedalen 3 Flygtrafiksamarbete med

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 70 Personalboende inom turistnäringen 71 Nya behov för att klara trafik med större flygplan vid Härjedalen Sveg Airport

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Socialnämnden 2008-08-19 1 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl 09.00-15.20 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Gunnar Hedin (c) Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Lars Bygdén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-10-08 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-10-08 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-10-08 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 148 Näringslivsvecka, v 45 149 Årets Företagare 2008 150 Härjedalsportens Turistförening,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer