Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Delgivningar Protokoll Länshandikapprådet Protokoll Kommunikationspolitiska rådet Skrivelse till Näringsdepartementet, Synpunkter från Tillväxtberedningen i Norrbotten inför framtagandet av partnerskapsöverenskommelsen för Sverige. Yttrande avseende Trafikverkets förslag till ändrade föreskrifter om driftbidrag till icke-statliga flygplatser (TRV 2012/89201)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 24 JANUARI 2013 Protokoll från Kommunikationspolitiska rådet Tid och plats kl , Kommunförbundet, Luleå Karl Petersen, Kommunförbundet Kent Ögren, landstinget Lars Alriksson, Kommunförbundet Britta Flinkfeldt Jansson, Kommunförbundet Peter Roslund, fyrkanten Närvarande Tom Lundberg, A-kommunerna Roland Kemppainen, Östra Norrb. Henrik Berg, landstinget Anita Lindfors, Kommunförbundet Agneta Granström, landstinget Sari Hedlund, landstinget Kristina Zakrisson, LKF För kännedom Kurt-Åke Hammarstedt, landstinget Gunnar Persson, landstinget Roger Kempainen, Kommunförbundet 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Karl Petersen förklarar mötet för öppnat. 2. Val av justerare Kent Ögren väljs som justerare. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkännes. 4. Föregående protokoll Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 5. Lägesrapport Norrbotniabanan/Botniska korridoren Peter Roslund informerar att Norrbotniabanegruppen och Norrbotniabanan AB fortsätter sitt lobbyarbete och argumentation med koppling till Botniska korridoren. Idag hålls en hearing i riksdagen om NB. Ett möte med infrastrukturministerns statsekreterare är på gång gällande de fyra städerna (Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå) och de breda korridorer som är avsatta för NB. Det hindrar all markanvändning och planering för t.ex. industrietableringar. Informationen läggs till handlingarna. 6. Rapport från Norrtåg AB Kent Ögren informerar om tågsituationen. Han ger en återblick att när det tioåriga försöket med persontågtrafik godkändes av riksdagen bildades Norrtåg AB. Upphandlingen av trafiken vann Botniatåg AB (SJ och Arriva AB). Bolaget ansvarar för persontrafiken på sträckorna Umeå-Sundsvall, Sundsvall-Östersund, Umeå-Luleå, Luleå-Kiruna samt trafik med 1

15 24 JANUARI 2013 dieseldrivna tåg på sträckan Umeå- Lycksele. Även sträckan Luleå- Haparanda, dock endast som option. Upphandling av tåg sker genom Transitio AB och där blev Alstom leverantör. Trafiken på Botniabanan blev försenad pga. banans färdigställande fördröjdes samt de tekniska problem mellan tågen och signalsystemet ERTMS, vilket medförde att tågen drabbades av felaktiga stopp utan anledning. Detta skedde i en sådan frekvens att man bedömde att felen måste åtgärdas innan trafikstart kunde ske på sträckorna Umeå Luleå och Luleå Kiruna vilket skedde september Förhandlingar pågår med Trafikverkets ledning och departementet om kompensation för fördröjningen och ett inte fungerande signalsystem vilket medförde stora extrakostnader för Norrtåg AB. Här diskuteras det även en förlängning av persontågförsöket tom Problemen med tågen idag handlar om ett svagt nosparti vid viltolyckor, nedisning, toaletterna, svarvning av hjulen och därtill för liten kapacitet på avtiningsverkstäder och för underhåll. Förfrågningsunderlaget och upphandlingen är korrekta och det är leverantörens (Alstom) ansvar att åtgärda samtliga brister. Det är lite komplicerat då olika leverantörer ansvarar för datatekniken, tågen, etc. Norrtåg AB har brustit i informationen till kunderna samt inte insett behovet av avtiningsanläggningar. Samtidigt bör man komma ihåg att det inte är ovanligt med inkörningsproblem vid uppstart av nya trafiklösningar. Norrtåg AB och Botniatåg AB har kommit överens att ställa in trafiken Luleå-Umeå tills 10 februari då förhoppningsvis det mesta är åtgärdat. Utifrån en diskussion i KPR om eventuella ökade kostnader, säger Ögren att det enligt finansieringsmodellen drabbar landstinget då de står för tågtrafiken. Kent Ögren informerar även om att i avtalet med staten om persontågstrafikförsöket finns ingen ersättning medtagen för att köra tåget Karven februari till oktober mellan Kiruna och Riksgränsen. Trafikverket saknar drygt 3 miljoner för den trafiken. I nuläget finns ingen lösning. Informationen läggs till handlingarna. 7. Revidering av nationell transportplan och länsplanen Anita Lindfors rapporterar om processen med trafikplanearbetet. Det handlar om att ompröva, effektivisera, underhålla befintlig infrastruktur och komplettera den gällande nationella planen för transportsystemet. Kapacitetsutredningen utgör underlag. Fyrstegsprincipen ska tillämpas och finansieringen av åtgärder ska i huvudsak ske genom anslag. 522 miljarder kronor är avsatta under perioden Uppdraget att byggstarta projekt kommer regeringen i det nya systemet att besluta årligen med en framförhållning på tre år (år 1 3). Tidsplan; Trafikverket ska lämna in åtgärdsplaneringen senast 13 juni 2013 till näringsdepartementet. Remissvar ska inlämnas senast 1 okt 2013 till regeringen. Samtliga länstransportplaner ska även revideras och vara inlämnade senast 16 dec För Norrbotten tillkommer inga nya medel i länsplanen tom 2021 utan 784 miljoner gäller. Det innebär troligast smärre justeringar. För perioden tillkommer ett preliminärt anslag på 261 miljoner. KPR beslutar uppdra till tjänstemännen att ta fram diskussionsunderlag för prioriteringar till nästa möte. Därefter gör KPR ett utskick till kommunerna 2

16 24 JANUARI 2013 för att skapa enighet om länets prioriteringar inför remissyttrande till den nationella transportplanen. 8. Aktuellt på EU-nivå Henrik Berg rapporter vad som är aktuellt på EU nivå. Då ingen överenskommelse om EU:s långtidsbudget nåddes vid toppmötet i november är det inte klart med fonden för ett sammanlänkat Europa, Connecting Europe Facility, CEF som ska finansiera åtgärder inom TEN-T. Rådet föreslår nedskärningar i bl.a. CEF. Inga förändringsförslag som berör Botniska korridoren föreligger ännu. Förhoppningen är att uppnås enighet på toppmötet 7-8 februari om EU:s långtidsbudget. IMO beslutade 2008 om gränsvärden för svavel i marina bränslen, där gränsvärdet för SECA-området (Östersjön, del av Nordsjön och Engelska kanalen) blir max 0,1 % f r o m Svavelhalten i övriga EU blir max 0,5% f r o m EU-kommissionens förslag har godkänts av parlamentet. När rådet antar direktivet (senast 18 juni 2014) har medlemsländerna 18 månader på sig att implementera det i sin nationella lagstiftning. Det blir en betydande konkurrensnackdel för norra Sverige omställning av hamnar och fartyg, risk för bränslebrist, ökade transportkostnader, överföring till väg och järnväg (kapacitetsbrist) och ökad miljöbelastning. EU kommissionen har sagt att medlemsländerna medges ge stöd till drabbade aktörer som statsstöd. Det pågår en revidering av EU-kommissionens riktlinjer om offentligt stöd till regionala flygplatser. Signalerna är inget stöd till flygplatser under passagerare och starkt begränsat stöd till flygplatser mellan miljon passagerare. Ett utkast ska presenteras i slutet av januari AER:s arbetsgrupp för regionala flygplatser förbereder reaktioner. KPR beslutar att frågorna följs av tjänstemännen som får återkomma om ett agerande behövs samt lägga informationen till handlingarna. 9. Invigning av Haparandabanan rapport avseende persontrafik Ordförande och övriga politiker som deltog upplevde invigningen positiv och ser det som en milstolpe att en del av Norrbotniabanan är byggd. Henrik Berg redogör för arbetet med frågan om persontrafik. Kommunerna längs sträckan, landstinget, länsstyrelsen, RKM och Trafikverket har tagit fram en avsiktsförklaring. Ett regionalt/lokalt finansieringsförslag behövs för att uppvakta staten om dess finansiering. Beräknad kostnad/år är 20 Mkr där staten förutsätts ta 10 Mkr. Tre förslag har tagits fram; Förslag 1 (Kalix): landstinget tar 50 % av den regionala kostnaden, respektive kommun utifrån invånarantal Förslag 2 (Luleå): landstinget tar 50 % av den regionala kostnaden, respektive kommun delar lika på resten Förslag 3 (Haparanda): kompromissförslag landstinget tar 50 %, kommunerna delvis samma belopp, delvis utifrån invånarantal KPR beslutar att inte ta ställning till något förslag i nuläge och rekommenderar att avvakta med frågan om persontrafik då det är ett känsligt läge med förhandlingar om kompensation för persontågförsöken. 3

17 24 JANUARI Svenskt-norskt samarbete om flygförbindelse Luleå-Tromsö Henrik Berg informerar att landstinget och Troms fylkeskommun slutit ett nytt vänregionavtal. Det pågår ett arbete för en flygförbindelse mellan Tromsö- Luleå där en förstudie genomfördes våren 2012 som var en analys av tidigare erfarenheter samt framtida marknadsförutsättningar. Tromsö flygplats utgör en hubb i Norge med 2 miljoner passagerare /år samt med internationella linjer. Simulering indikerar att en flyglinje med ett 32-sitsigt flygplan med tre avgångar/vecka ger ett underskott på ca 1,5 miljoner NOK. Överenskommelsen är nu att göra marknadsundersökningar på norsk och svensk sida samt en projektplan och budget klar till april Kent Ögren säger att det är tänkbart att Uleåborg tillkommer för större underlag. Ordförande ser mycket positivt på det då de tre universiteten har utökat sitt samarbete. Informationen läggs till handlingarna. 11. Information från kollektivtrafikmyndigheten Kent Ögren informerar om en gemensam chefslösning för myndigheten och VD för länstrafiken och bussgods. Processen sköts av ett rekryteringsföretag och är snart avslutad. Syftet är att optimera de gemensamma resurserna i bolagen. From 1 mars är Charlotte Reinholdt anställd som trafikstrateg i myndigheten och ska bl.a. arbeta med trafikförsörjningsprogrammet och föra dialog med kommuner och landsting om deras trafikplaner. Konferensen Kollektivtrafiken en del i vardagen hålls torsdag 28 februari på landstingshuset. Informationen läggs till handlingarna. 12. Mötesplan 2013 Planen godkännes. 13. Övriga frågor Tom Lundberg vill att KPR bevakar och yttrar sig över flygutredningen Flyg som Trafikverket nu har påbörjat. Avtalen på aktuella flyglinjer löper ut den 25 oktober Flygutredning ska ge underlag för beslut om vilken flygtrafik som är aktuell för staten att upphandla Utredningen kommer att gå ut på remiss under våren Tom Lundberg säger att de pågår diskussioner i förslaget att omfördela driftstödet bland de upphandlade kommunala flygplatserna (9 st) vilket innebär att Gällivare och Arvidsjaur förlorar miljonbelopp. KPR beslutar uppdra till tjänstemännen att undersöka frågan och återkomma med ett yttrande. Ska remissyttrande inskickas innan nästa möte får Karl Petersen och Kent Ögren i uppdrag att godkänna och underteckna. Nästa möte i KPR är onsdag den 10 april kl Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 4

18 24 JANUARI 2013 Karl Petersen Ordförande Kent Ögren Justerare Anita Lindfors Sekreterare 5

19 Näringsdepartementet Camilla Lehorst Stockholm Synpunkter från Tillväxtberedningen i Norrbotten inför framtagandet av partnerskapsöverenskommelsen för Sverige. Tillväxtberedningen i Norrbotten är landstingets och kommunförbundets gemensamma beredning i regionala tillväxtfrågor. Vårt synsätt är att den nationella nivån måste samordna sammanhållningspolitiken med genomslag för lokala och regionala prioriteringar och beslut. Tillväxtberedningen påpekar att avseende partnerskapsöverenskommelsen mellan EU-kommissionen och regeringen har vi politiker hela tiden tryckt på vikten av regionalt inflytande och delaktighet. Det räcker inte med deltagande från tjänstemannanivå utan politiska företrädare från regionen ska ha reellt inflytande i processen. Principen om flernivåstyre med ett ökat regionalt ansvarstagande och aktiva politiker som företrädare för den lokala och regionala nivån är avgörande för förverkligande av Europa 2020 strategin och dess målsättningar. Som företrädare för Norrbottens län anser vi att de lokalt och regionalt folkvalda måste få ta ansvar för den egna regionens utveckling. Förutsättningarna för regional utveckling ser olika ut i olika delar av Sverige. Därför är det viktigt att strukturfondspartnerskapet har ett tydligt mandat att fatta beslut som rör tillväxten och utvecklingen i sin region. Eftersom regional tillväxtpolitik är politiska frågor ska politiker besluta om prioriteringar och satsningar vilket också ger demokratisk legitimitet. Ambitionen i det regionala tillväxtarbetet ska utgå ifrån norra Sveriges möjligheter och utmaningar samt prioriteringar som skapar förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv och ökad sysselsättning. EU-Kommissionen har i sitt positionspapper om partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) pekat ut att samarbete i de glest befolkade områden i norra Sverige och dess grannländer bör stödjas dvs. NSPA-(Northern Sparsely Populated Area).

20 Partnerskapsöverenskommelse (PÖ) måste tydliggöra att det är norra Sverige som avses med permanenta naturliga och demografiska nackdelar såsom glest befolkade områden och dess specifika svårigheter och utmaningar bör särskilt uppmärksamma. Den extra allokeringen i form av gleshetsbonusen är avsedd för att främja utvecklingsmöjligheter i dessa områden. En utmaning är den könsuppdelade arbetsmarknaden där möjligheter för unga och kvinnor måste synliggöras och satsas på. NSPA-områdets strategiska läge och koppling till bl. a Barentssamarbetet, Arktiska policyn, Nordostpassagens möjligheter och inverkan på handel och transporter och därmed möjligen också behovet för EU, nationer och regioner att skapa beredskap för kommande utveckling i Barents-Euro Arctic regionen är oerhört betydelsefullt. Detta måste synliggöras i PÖ och kraftfullt särskiljas från glesa områden i övriga Sverige. Tidigare politiska ställningstagande har varit och är fortfarande att fonderna bör stödja insatser på infrastrukturområdet och investeringar i informations- och kommunikationsteknik även under nästa programperiod. Detta är ett ställningstagande som har bred regional förankring i Sverige, vilket bland annat lyfts fram av merparten av län/regioner som ett prioriterat tillväxtområde. Genom satsningar inom IKT-området ges goda förutsättningar att bo, leva och utvecklas i såväl tätort som på landsbygden samt att utveckla konkurrenskraftiga företag. Övriga strategiska satsningar på infrastruktur och bygga bort flaskhalsar är nödvändiga för regionens konkurrenskraft vilket måste tydliggöras i partnerskapsöverenskommelsen. En väl fungerande infrastruktur, där olika transportslag bildar ett samverkande hållbart transportsystem, är en förutsättning för att näringslivet i Norrbotten fortsättningsvis ska skapa nya arbetstillfällen, generera exportintäkter och bidra till det Europeiska mervärdet. Därför ska även medel från regionala fonden, ERUF kunna nyttjas vilket måste framgå i PÖ. Programförberedelsearbete och genomförandeorganisation För att säkerställa ett regionalt ägande för både programmering och genomförande är vi politiker på regional nivå villiga att ta detta ansvar, kopplat till vårt ansvar för regional tillväxtpolitik. Politiken markerar kraftfullt att beslut och prioriteringar om strukturfonder ska fattas på regional nivå med koppling till regionala strategier för att genomföra Europa 2020 strategin. Vi politiker betonar betydelsen av att inriktningen av de operativa regionala programmen utformas efter regionala och lokala behov (regionala utvecklingsstrategier) samt att programmen är öppna för att anpassas till konjunktur och nya regionala förutsättningar under programperioden. Samordningen av regionala fonden och sociala fonden måste stärkas och utvecklas vilket kan ske genom ett tydligt regionalt ägarskap. Socialfonden måste tydligare kopplas till det regionala kompetensplattformsuppdraget och regionalfonden för tydligare genomförande av kommissionens uppsatta mål för Sverige. I Pö bör kvinnors och mäns möjligheter att på lika villkor delta i samhällsutvecklingen avseende arbetsmarknad, utbildning, pendling, företagande, etc. uppmärksammas. Landsbygdsstrategier bör i möjligaste mån utformas på regional nivå för att stärka kopplingen mellan genomförande för att uppnå målen. Landsbygdsprogrammet med koppling till regionalfond och socialfond kan stärka ett resurseffektivt

21 genomförande av regionalt utvecklingsarbete. Vi ser möjligheter i att flera fonder kan samordnas. En ökad samordning kommer att förbättra förutsättningarna för projekten att optimera sina insatser. Vi politiker har tolkat signalerna från Näringsdepartementet som mycket tydliga att det blir medel från regionala fonden, ERUF kvar i en nationell fonddel. Vi anser att i så fall ska det vara en mycket begränsad del av medlen som avsätts på nationell nivå till satsningar på innovationer samt på energieffektivisering och förnybar energi. Däremot ska det Regionala strukturfondspartnerskapet ha inflytande avseende prioriteringar av dessa medel. Vi anser dock gällande regionala utvecklingsfonden, ERUF finansiering av 5% stadsutveckling ska samtliga medel ligga på den regionala nivån för att möjliggöra och stärka städer som motorer i regional utveckling. De av EU-kommissionen föreslagna verktygen; lokal ledd utveckling(clld), integrerad territoriell investering (ITI) och stadsutveckling kan möjliggöra genomförande av delar av program och skapa flexibilitet. Dock kan vi inte skapa nya beslutssystem som innebär byråkrati och otydlighet avseende beslut och prioriteringar. Vi anser att regionala fonden inte kan splittras upp än mer och finansiera tillsammans med andra fonder några lokala program (CLLD lokal utveckling/leader). Leadermetoden och lokala utvecklingsprogram ska därför som i nuvarande period endast finansieras via landbygdsprogrammet. Avseende stadsutveckling (5%av ERUF medel) ska det inte endast beröra de större städer. Utifrån den enorma gruvexpansion som pågår i Norrbotten till nytta för både statskassan och EU krävs det ofantliga investeringar i samhällsservice och byggande av hållbara samhällen. Samhällsomvandling innebär att Kiruna och Malmberget/Gällivare ska flytta städer vilket inte sker någon annanstans i Sverige. Stadsutvecklingsinsatser är t.ex. kopplade till attraktivitet, utvecklade kommunikationer och infrastruktur samt innovativa lösningar kopplade till klimatsmarta utvecklingsstrategier och energieffektivt byggande. Haparanda stad har ett väldigt utpräglat gränsöverskridande perspektiv i sin stadsutveckling. Man har en ganska lång historia av aktiv samverkan med grannstaden Tornio på politisk och tjänstemannanivå och har även kommit igång på allvar med en gemensam fysisk planering och byggande över nationsgränsen. Stadsutvecklingsarbete i den här delen av landet karakteriseras av utmaningar kopplat till gränsen. Politiker i Norrbotten poängterar att synen och fördelning av medel eventuellt skulle kunna hotas av ett allt för snävt fokus på stadsutveckling. Städer i hela landet ska kunna involveras. Sammanfattningsvis ska de regionala strukturfondspartnerskapen prioritera och besluta utifrån de politiska ansvaret för regional tillväxtpolitik. Politiker har ansvaret att göra vägval, fokusera samt fatta viktiga och ibland svåra beslut. Tydliga roller bör klargöras mellan förvaltningsmyndighet, strukturfondspartnerskap och det regionala utvecklingsansvaret. Kravet på en gemensam förvaltningsmyndighet skulle underlätta och förenkla samt minska byråkratin.

22 Vår förhoppning, som representanter för Tillväxtberedningen, är att strukturfondspartnerskapet ska säkerställas politiskt majoritet som främjar en långsiktig hållbar tillväxt för Norrbotten som en konkurrenskraftig region. För Tillväxtberedningen Peter Roslund Ordf. i Tillväxtberedningen Kent Ögren Ordf. i Landstingsstyrelsen

23 Till Trafikverket Borlänge Yttrande avseende Trafikverkets förslag till ändrade föreskrifter om driftbidrag till icke-statliga flygplatser (TRV 2012/89201). Kommunikationspolitiska rådet (KPR) är ett gemensamt politiskt organ för Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting för strategiska diskussioner och agerande rörande transporter och infrastruktur i länet. Kommunikationspolitiska rådet har valt att lämna nedanstående synpunkter rörande rubricerat förslag. Kommunikationsrådet i Norrbotten har tagit del av Länsstyrelsen i Norrbottens, Gällivare kommuns samt Arvidsjaur Flygplats AB;s yttrande där vi politiker stödjer deras ställningstagande. Ärendebeskrivning Den 1 januari 2012 ändrades förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser. Ändringen innebär att driftbidrag endast lämnas till flygplatser där staten avtalat om upphandlad trafik vilket medför att Trafikverkets föreskrifter till fördelning av driftbidraget måste anpassas därtill. Trafikverkets nu föreslagna anpassning innebär en mycket kraftig omfördelning av bidragsnivåerna mellan de nio berörda flygplatserna. Yttrande Kommunikationspolitiska rådet har tagit del av Trafikverkets förslag och vill härmed bestämt avstyrka förslaget som helt oacceptabelt. Det statliga driftbidraget till icke statliga flygplatser i Norrbottensoch Västerbottens inland ska ligga kvar på samma nivå som var gällande år Den av Trafikverket föreslagna förändring av driftbidragssystemet är bristfällig avseende uppfyllandet av de transportpolitiska målen. Borttagandet av avståndsfaktorn som föreslås är helt orimlig. Detsamma gäller kriterier avseende post och fraktvolymer samt typ av flygtrafiktjänst. Bidragssystemet bör fortsättningsvis i fördelningsmodellen ta hänsyn till transporter och volymer som utgör viktiga samhällstjänster. Norrbottens geografiska förutsättningar och avstånden till viktiga marknader både inom och utanför länet ställer höga krav på goda flygförbindelser. För inlandet som saknar alternativa transportmöjligheter med rimliga restider är flyget direkt avgörande för näringslivet där

24 Stockholm/Arlanda utgör ett strategisk nav. Avståndet till Stockholm/Arlanda bör också beaktas i fördelningsmodellen som en avgörande betydelse för tillväxt. Flygtrafiken till norra Norrlands ickestatliga flygplatser är helt beroende av upphandlad flygtrafik för tillgänglighet och näringslivets konkurrenskraft. Sammantaget finner kommunikationspolitiska rådet Trafikverkets resonemang anmärkningsvärt där förslaget innebär att omfördela medel från flygplatser i norr till mindre flygplatser i söder. Kommunikationspolitiska rådet avvisar förslaget med bestämdhet samt efterlyser en bättre dialog med Trafikverket avseende ett omarbetat förslag där hänsyn tas både till transportpolitiska målen samt det regionala utvecklingsperspektivet. Den samhällsekonomiska nyttan måste tydliggöras bättre. De icke statliga flygplatserna måste säkerställas ett långsiktigt statligt driftbidrag vilket är direkt avgörande för regionens konkurrenskraft och ekonomiska utvecklingsmöjligheter. För kommunikationspolitiska rådet Kent Ögren Landstingsstyrelsens ordförande Norrbottens läns landsting Karl Petersén Ordförande Kommunförbundet Norrbotten

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304)

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) 2012-03-27 Till Trafikverket Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten har beretts möjligheter att yttra sig över kapacitetsutredningen.

Läs mer

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå 1/5 Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå Närvarande: - Kommunrepresentanter o Haparanda/Torneå, Göran Wigren o Kalix, Magnus Wiklund o Boden,

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Tågtrafik till Norrland

Tågtrafik till Norrland Tågtrafik till Norrland Sammanfattning av landstingets engagemang för tågtrafik till övre Norrland som omfattar Norrbotniabanan, Norrtåg, Transitio och ny kostnadsfördelning för länstrafiken. Norrbotniabanan

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF).

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). 2016-01-30 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). Tillväxtberedningen är ett gemensamt

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Diarienummer: 342-7226-2015 Tryck:, Härnösand 2015 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering

Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering 1 2 Nära vardagen där det händer Så här arbetar vi Ekonomisk planeringsprocess Planläggningsprocessen

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Näringslivs- och planeringsutskottet

Näringslivs- och planeringsutskottet 2013-09-03 Näringslivs- och planeringsutskottet Tid: Tisdagen den 3 september 2013 kl. 13:00-14:00 Plats: Stigbygeln, Ryttmästaren Beslutande: Lennart Holmlund (S), ordf Anders Ågren (M) Marie-Louise Rönnmark

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Trafikverkets flygutredning (dnr TRV2016/96125)

Trafikverkets flygutredning (dnr TRV2016/96125) 1 (5) YTTRANDE 2017-11-30 17RV343-2 Trafikverket Bosse Andersson bosse.andersson@trafikverket.se Trafikverkets flygutredning (dnr TRV2016/96125) har beretts möjlighet att lämna yttrande ovan rubricerade

Läs mer

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Antaget vid Europaforum Norra Sverige XXI, Östersund 13 mars 2015 Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Europaforum Norra Sverige

Läs mer

Regionalt inflytande i förberedelseprocessen inför den nuvarande strukturfondsperioden. Slutsatser och reflektioner

Regionalt inflytande i förberedelseprocessen inför den nuvarande strukturfondsperioden. Slutsatser och reflektioner Regionalt inflytande i förberedelseprocessen inför den nuvarande strukturfondsperioden Slutsatser och reflektioner Arbetet inför nuvarande programperioden Utgångspunkter Enligt förordningen ska varje medlemsstat

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48)

Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48) Ert dnr Fi 2016/02568/K Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48) Kommunstyrelsen i Piteå kommun beslutade

Läs mer

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben 2016-03-17 Dnr: TSN 2016-22 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 Region Östergötland har beretts

Läs mer

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland DAGORDNING 2014-10-28 1 (2) Fredag 7 november 2014 Tid TELEFONMÖTE Anslut dig till mötet genom att ringa 08-99 92 12 Möteskod/inloggning: 504 895, ordfkod:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn)

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn) Norrtågsförsöket Ägare/Organisation Omfattar de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) Ägs av Länstrafikbolagen Finansieras av landstingen och staten Norrtåg AB

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Märtha Puranen Tillväxtverket

Märtha Puranen Tillväxtverket Märtha Puranen Tillväxtverket Hur har norra Sverige implementerat Lissabonstrategin i strukturfonderna 2007-20132013 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Bakgrund..ett nationellt uppdrag att ta fram ett nytt operativ program för Östra Mellansverige för regionalfonden utgå ifrån EU:s strategi..ett uppdrag från fem länsaktörer

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Remissvar Reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg

Remissvar Reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg Kommunstyrelsen 2007-05-14 89 181 Plan- och tillväxtutskottet 2007-04-23 49 90 Banverket, Vägverket, Stadsbyggnadskontoret, Tekniska förvaltningen 07.39 21 majks19 Remissvar Reviderade långsiktiga investeringsplaner

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Region Norrbotten ett bokslut

Region Norrbotten ett bokslut Region Norrbotten ett bokslut Ansvarig minister meddelade i slutet av september att de inte avser godkänna landstingets ansökan att få överta det regionala utvecklingsuppdraget från 2015. Det innebär att

Läs mer

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM3s PROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatu m Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande tisdagen den 30 augusti 2016 k1.11.00 13.00 Sammanträdesrummet, Länstrafiken i Norrbotten, Överkalix

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning.

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-06-05 LS 1305-0691 Landstingsstyrelsen landstin&sstyr&se* 13*18 00020 Inriktning kommande strukturfondsprogram Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029 SJU LÄN: STOCKHOLM, UPPSALA, VÄSTMANLAND, ÖREBRO, SÖRMLAND, ÖSTERGÖTLAND OCH GOTLAND

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Årsredovisning 2012. Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Årsredovisning 2012. Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten Årsredovisning 2012 Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten Förord Kollektivtrafiken utgör en viktig del i den infrastruktur som är nödvändig för att Norrbotten ska kunna bibehålla den starka tillväxt

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald Landstingets bolag Henrik Berg, Regionala enheten Landstingets verksamhetsmål: Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

kommunikationspolitisk plattform för norrbotten

kommunikationspolitisk plattform för norrbotten kommunikationspolitisk plattform för norrbotten För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region globalt perspektiv Transportkorridorer har stor betydelse i ett globalt perspektiv. De korridorer

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Regionalt utvecklingskapital Vad består vårt utvecklingskapital av och hur ser det ut i andra regioner?

Regionalt utvecklingskapital Vad består vårt utvecklingskapital av och hur ser det ut i andra regioner? Regionalt utvecklingskapital Vad består vårt utvecklingskapital av och hur ser det ut i andra regioner? Utbildningsdag 20 oktober 2016 Hans Nylund Avdelningen för regional utveckling Norrbottens läns landsting

Läs mer

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik)

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Kommunstyrelsen 2011 01 17 32 43 Plan och tillväxtutskottet 2010 12 13 124 265 Dnr 10.777 53 janks18 Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Ärendebeskrivning Bakgrund

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning Kommunstyrelsen 2009-10-12 186 490 Arbets- och personalutskottet 2009-09-28 196 422 Dnr 09.534-50 oktks15 Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Remissyttrande Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025

Remissyttrande Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025 1 2015-09-08 Trafikverket trafikverket@trafikverket.se Ralf Grahn Dnr 2015/Lu55 Er ref: Dnr TRV 2015/63202 Handläggare: Mattias Andersson Remissyttrande Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025 Svensk

Läs mer

Från försöksverksamhet till regionreform

Från försöksverksamhet till regionreform Från försöksverksamhet till regionreform Regionbildning en demokratisk utveckling Innehåll Vad innebär regionalisering Vad har skett i Sverige Erfarenheter Vad har skett i Norrbotten Var står vi nu? Regionfrågan

Läs mer

Programperioden

Programperioden Nästa Nya Kommande Programperioden 2014-2020 1 Regelverk 2007-2013 Allmän förordning, 1083/2006 Regionalfondsförordning, 1080/2006 Tillämpningsförordning, 1828/2006 Svensk förordning, 2007:14 Föreskrifter

Läs mer

2015-12-18. 15 oktober 2015

2015-12-18. 15 oktober 2015 15 oktober 2015 Information om Operativt program för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Socialfonden (ESF) 2014-2020 Uppdraget och bakgrund Samordning med andra

Läs mer

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten.

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten. PROJEKTDIREKTIV 1 (5) Projektnamn: Region Norrbotten. Projektägare: Landstingsdirektören. 1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Programperioden

Programperioden Programperioden 2014-2020 -Lite om det vi vet och lite om det vi gissar. 1 Regelverk 2007-2013 Allmän förordning, 1083/2006 Regionalfondsförordning, 1080/2006 Tillämpningsförordning, 1828/2006 Svensk förordning,

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

RKM,, -)k REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM,, -)k REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM,, -)k Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutan de PROTOKOLL tisdagen den 30 augusti 2016 k1.11.00 13.00 Sammanträdesrummet, Länstrafiken i Norrbotten, Överkalix Enligt närvarolistan på sidan 2 1(5)

Läs mer