Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Delgivningar Protokoll Länshandikapprådet Protokoll Kommunikationspolitiska rådet Skrivelse till Näringsdepartementet, Synpunkter från Tillväxtberedningen i Norrbotten inför framtagandet av partnerskapsöverenskommelsen för Sverige. Yttrande avseende Trafikverkets förslag till ändrade föreskrifter om driftbidrag till icke-statliga flygplatser (TRV 2012/89201)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 24 JANUARI 2013 Protokoll från Kommunikationspolitiska rådet Tid och plats kl , Kommunförbundet, Luleå Karl Petersen, Kommunförbundet Kent Ögren, landstinget Lars Alriksson, Kommunförbundet Britta Flinkfeldt Jansson, Kommunförbundet Peter Roslund, fyrkanten Närvarande Tom Lundberg, A-kommunerna Roland Kemppainen, Östra Norrb. Henrik Berg, landstinget Anita Lindfors, Kommunförbundet Agneta Granström, landstinget Sari Hedlund, landstinget Kristina Zakrisson, LKF För kännedom Kurt-Åke Hammarstedt, landstinget Gunnar Persson, landstinget Roger Kempainen, Kommunförbundet 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Karl Petersen förklarar mötet för öppnat. 2. Val av justerare Kent Ögren väljs som justerare. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkännes. 4. Föregående protokoll Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 5. Lägesrapport Norrbotniabanan/Botniska korridoren Peter Roslund informerar att Norrbotniabanegruppen och Norrbotniabanan AB fortsätter sitt lobbyarbete och argumentation med koppling till Botniska korridoren. Idag hålls en hearing i riksdagen om NB. Ett möte med infrastrukturministerns statsekreterare är på gång gällande de fyra städerna (Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå) och de breda korridorer som är avsatta för NB. Det hindrar all markanvändning och planering för t.ex. industrietableringar. Informationen läggs till handlingarna. 6. Rapport från Norrtåg AB Kent Ögren informerar om tågsituationen. Han ger en återblick att när det tioåriga försöket med persontågtrafik godkändes av riksdagen bildades Norrtåg AB. Upphandlingen av trafiken vann Botniatåg AB (SJ och Arriva AB). Bolaget ansvarar för persontrafiken på sträckorna Umeå-Sundsvall, Sundsvall-Östersund, Umeå-Luleå, Luleå-Kiruna samt trafik med 1

15 24 JANUARI 2013 dieseldrivna tåg på sträckan Umeå- Lycksele. Även sträckan Luleå- Haparanda, dock endast som option. Upphandling av tåg sker genom Transitio AB och där blev Alstom leverantör. Trafiken på Botniabanan blev försenad pga. banans färdigställande fördröjdes samt de tekniska problem mellan tågen och signalsystemet ERTMS, vilket medförde att tågen drabbades av felaktiga stopp utan anledning. Detta skedde i en sådan frekvens att man bedömde att felen måste åtgärdas innan trafikstart kunde ske på sträckorna Umeå Luleå och Luleå Kiruna vilket skedde september Förhandlingar pågår med Trafikverkets ledning och departementet om kompensation för fördröjningen och ett inte fungerande signalsystem vilket medförde stora extrakostnader för Norrtåg AB. Här diskuteras det även en förlängning av persontågförsöket tom Problemen med tågen idag handlar om ett svagt nosparti vid viltolyckor, nedisning, toaletterna, svarvning av hjulen och därtill för liten kapacitet på avtiningsverkstäder och för underhåll. Förfrågningsunderlaget och upphandlingen är korrekta och det är leverantörens (Alstom) ansvar att åtgärda samtliga brister. Det är lite komplicerat då olika leverantörer ansvarar för datatekniken, tågen, etc. Norrtåg AB har brustit i informationen till kunderna samt inte insett behovet av avtiningsanläggningar. Samtidigt bör man komma ihåg att det inte är ovanligt med inkörningsproblem vid uppstart av nya trafiklösningar. Norrtåg AB och Botniatåg AB har kommit överens att ställa in trafiken Luleå-Umeå tills 10 februari då förhoppningsvis det mesta är åtgärdat. Utifrån en diskussion i KPR om eventuella ökade kostnader, säger Ögren att det enligt finansieringsmodellen drabbar landstinget då de står för tågtrafiken. Kent Ögren informerar även om att i avtalet med staten om persontågstrafikförsöket finns ingen ersättning medtagen för att köra tåget Karven februari till oktober mellan Kiruna och Riksgränsen. Trafikverket saknar drygt 3 miljoner för den trafiken. I nuläget finns ingen lösning. Informationen läggs till handlingarna. 7. Revidering av nationell transportplan och länsplanen Anita Lindfors rapporterar om processen med trafikplanearbetet. Det handlar om att ompröva, effektivisera, underhålla befintlig infrastruktur och komplettera den gällande nationella planen för transportsystemet. Kapacitetsutredningen utgör underlag. Fyrstegsprincipen ska tillämpas och finansieringen av åtgärder ska i huvudsak ske genom anslag. 522 miljarder kronor är avsatta under perioden Uppdraget att byggstarta projekt kommer regeringen i det nya systemet att besluta årligen med en framförhållning på tre år (år 1 3). Tidsplan; Trafikverket ska lämna in åtgärdsplaneringen senast 13 juni 2013 till näringsdepartementet. Remissvar ska inlämnas senast 1 okt 2013 till regeringen. Samtliga länstransportplaner ska även revideras och vara inlämnade senast 16 dec För Norrbotten tillkommer inga nya medel i länsplanen tom 2021 utan 784 miljoner gäller. Det innebär troligast smärre justeringar. För perioden tillkommer ett preliminärt anslag på 261 miljoner. KPR beslutar uppdra till tjänstemännen att ta fram diskussionsunderlag för prioriteringar till nästa möte. Därefter gör KPR ett utskick till kommunerna 2

16 24 JANUARI 2013 för att skapa enighet om länets prioriteringar inför remissyttrande till den nationella transportplanen. 8. Aktuellt på EU-nivå Henrik Berg rapporter vad som är aktuellt på EU nivå. Då ingen överenskommelse om EU:s långtidsbudget nåddes vid toppmötet i november är det inte klart med fonden för ett sammanlänkat Europa, Connecting Europe Facility, CEF som ska finansiera åtgärder inom TEN-T. Rådet föreslår nedskärningar i bl.a. CEF. Inga förändringsförslag som berör Botniska korridoren föreligger ännu. Förhoppningen är att uppnås enighet på toppmötet 7-8 februari om EU:s långtidsbudget. IMO beslutade 2008 om gränsvärden för svavel i marina bränslen, där gränsvärdet för SECA-området (Östersjön, del av Nordsjön och Engelska kanalen) blir max 0,1 % f r o m Svavelhalten i övriga EU blir max 0,5% f r o m EU-kommissionens förslag har godkänts av parlamentet. När rådet antar direktivet (senast 18 juni 2014) har medlemsländerna 18 månader på sig att implementera det i sin nationella lagstiftning. Det blir en betydande konkurrensnackdel för norra Sverige omställning av hamnar och fartyg, risk för bränslebrist, ökade transportkostnader, överföring till väg och järnväg (kapacitetsbrist) och ökad miljöbelastning. EU kommissionen har sagt att medlemsländerna medges ge stöd till drabbade aktörer som statsstöd. Det pågår en revidering av EU-kommissionens riktlinjer om offentligt stöd till regionala flygplatser. Signalerna är inget stöd till flygplatser under passagerare och starkt begränsat stöd till flygplatser mellan miljon passagerare. Ett utkast ska presenteras i slutet av januari AER:s arbetsgrupp för regionala flygplatser förbereder reaktioner. KPR beslutar att frågorna följs av tjänstemännen som får återkomma om ett agerande behövs samt lägga informationen till handlingarna. 9. Invigning av Haparandabanan rapport avseende persontrafik Ordförande och övriga politiker som deltog upplevde invigningen positiv och ser det som en milstolpe att en del av Norrbotniabanan är byggd. Henrik Berg redogör för arbetet med frågan om persontrafik. Kommunerna längs sträckan, landstinget, länsstyrelsen, RKM och Trafikverket har tagit fram en avsiktsförklaring. Ett regionalt/lokalt finansieringsförslag behövs för att uppvakta staten om dess finansiering. Beräknad kostnad/år är 20 Mkr där staten förutsätts ta 10 Mkr. Tre förslag har tagits fram; Förslag 1 (Kalix): landstinget tar 50 % av den regionala kostnaden, respektive kommun utifrån invånarantal Förslag 2 (Luleå): landstinget tar 50 % av den regionala kostnaden, respektive kommun delar lika på resten Förslag 3 (Haparanda): kompromissförslag landstinget tar 50 %, kommunerna delvis samma belopp, delvis utifrån invånarantal KPR beslutar att inte ta ställning till något förslag i nuläge och rekommenderar att avvakta med frågan om persontrafik då det är ett känsligt läge med förhandlingar om kompensation för persontågförsöken. 3

17 24 JANUARI Svenskt-norskt samarbete om flygförbindelse Luleå-Tromsö Henrik Berg informerar att landstinget och Troms fylkeskommun slutit ett nytt vänregionavtal. Det pågår ett arbete för en flygförbindelse mellan Tromsö- Luleå där en förstudie genomfördes våren 2012 som var en analys av tidigare erfarenheter samt framtida marknadsförutsättningar. Tromsö flygplats utgör en hubb i Norge med 2 miljoner passagerare /år samt med internationella linjer. Simulering indikerar att en flyglinje med ett 32-sitsigt flygplan med tre avgångar/vecka ger ett underskott på ca 1,5 miljoner NOK. Överenskommelsen är nu att göra marknadsundersökningar på norsk och svensk sida samt en projektplan och budget klar till april Kent Ögren säger att det är tänkbart att Uleåborg tillkommer för större underlag. Ordförande ser mycket positivt på det då de tre universiteten har utökat sitt samarbete. Informationen läggs till handlingarna. 11. Information från kollektivtrafikmyndigheten Kent Ögren informerar om en gemensam chefslösning för myndigheten och VD för länstrafiken och bussgods. Processen sköts av ett rekryteringsföretag och är snart avslutad. Syftet är att optimera de gemensamma resurserna i bolagen. From 1 mars är Charlotte Reinholdt anställd som trafikstrateg i myndigheten och ska bl.a. arbeta med trafikförsörjningsprogrammet och föra dialog med kommuner och landsting om deras trafikplaner. Konferensen Kollektivtrafiken en del i vardagen hålls torsdag 28 februari på landstingshuset. Informationen läggs till handlingarna. 12. Mötesplan 2013 Planen godkännes. 13. Övriga frågor Tom Lundberg vill att KPR bevakar och yttrar sig över flygutredningen Flyg som Trafikverket nu har påbörjat. Avtalen på aktuella flyglinjer löper ut den 25 oktober Flygutredning ska ge underlag för beslut om vilken flygtrafik som är aktuell för staten att upphandla Utredningen kommer att gå ut på remiss under våren Tom Lundberg säger att de pågår diskussioner i förslaget att omfördela driftstödet bland de upphandlade kommunala flygplatserna (9 st) vilket innebär att Gällivare och Arvidsjaur förlorar miljonbelopp. KPR beslutar uppdra till tjänstemännen att undersöka frågan och återkomma med ett yttrande. Ska remissyttrande inskickas innan nästa möte får Karl Petersen och Kent Ögren i uppdrag att godkänna och underteckna. Nästa möte i KPR är onsdag den 10 april kl Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 4

18 24 JANUARI 2013 Karl Petersen Ordförande Kent Ögren Justerare Anita Lindfors Sekreterare 5

19 Näringsdepartementet Camilla Lehorst Stockholm Synpunkter från Tillväxtberedningen i Norrbotten inför framtagandet av partnerskapsöverenskommelsen för Sverige. Tillväxtberedningen i Norrbotten är landstingets och kommunförbundets gemensamma beredning i regionala tillväxtfrågor. Vårt synsätt är att den nationella nivån måste samordna sammanhållningspolitiken med genomslag för lokala och regionala prioriteringar och beslut. Tillväxtberedningen påpekar att avseende partnerskapsöverenskommelsen mellan EU-kommissionen och regeringen har vi politiker hela tiden tryckt på vikten av regionalt inflytande och delaktighet. Det räcker inte med deltagande från tjänstemannanivå utan politiska företrädare från regionen ska ha reellt inflytande i processen. Principen om flernivåstyre med ett ökat regionalt ansvarstagande och aktiva politiker som företrädare för den lokala och regionala nivån är avgörande för förverkligande av Europa 2020 strategin och dess målsättningar. Som företrädare för Norrbottens län anser vi att de lokalt och regionalt folkvalda måste få ta ansvar för den egna regionens utveckling. Förutsättningarna för regional utveckling ser olika ut i olika delar av Sverige. Därför är det viktigt att strukturfondspartnerskapet har ett tydligt mandat att fatta beslut som rör tillväxten och utvecklingen i sin region. Eftersom regional tillväxtpolitik är politiska frågor ska politiker besluta om prioriteringar och satsningar vilket också ger demokratisk legitimitet. Ambitionen i det regionala tillväxtarbetet ska utgå ifrån norra Sveriges möjligheter och utmaningar samt prioriteringar som skapar förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv och ökad sysselsättning. EU-Kommissionen har i sitt positionspapper om partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) pekat ut att samarbete i de glest befolkade områden i norra Sverige och dess grannländer bör stödjas dvs. NSPA-(Northern Sparsely Populated Area).

20 Partnerskapsöverenskommelse (PÖ) måste tydliggöra att det är norra Sverige som avses med permanenta naturliga och demografiska nackdelar såsom glest befolkade områden och dess specifika svårigheter och utmaningar bör särskilt uppmärksamma. Den extra allokeringen i form av gleshetsbonusen är avsedd för att främja utvecklingsmöjligheter i dessa områden. En utmaning är den könsuppdelade arbetsmarknaden där möjligheter för unga och kvinnor måste synliggöras och satsas på. NSPA-områdets strategiska läge och koppling till bl. a Barentssamarbetet, Arktiska policyn, Nordostpassagens möjligheter och inverkan på handel och transporter och därmed möjligen också behovet för EU, nationer och regioner att skapa beredskap för kommande utveckling i Barents-Euro Arctic regionen är oerhört betydelsefullt. Detta måste synliggöras i PÖ och kraftfullt särskiljas från glesa områden i övriga Sverige. Tidigare politiska ställningstagande har varit och är fortfarande att fonderna bör stödja insatser på infrastrukturområdet och investeringar i informations- och kommunikationsteknik även under nästa programperiod. Detta är ett ställningstagande som har bred regional förankring i Sverige, vilket bland annat lyfts fram av merparten av län/regioner som ett prioriterat tillväxtområde. Genom satsningar inom IKT-området ges goda förutsättningar att bo, leva och utvecklas i såväl tätort som på landsbygden samt att utveckla konkurrenskraftiga företag. Övriga strategiska satsningar på infrastruktur och bygga bort flaskhalsar är nödvändiga för regionens konkurrenskraft vilket måste tydliggöras i partnerskapsöverenskommelsen. En väl fungerande infrastruktur, där olika transportslag bildar ett samverkande hållbart transportsystem, är en förutsättning för att näringslivet i Norrbotten fortsättningsvis ska skapa nya arbetstillfällen, generera exportintäkter och bidra till det Europeiska mervärdet. Därför ska även medel från regionala fonden, ERUF kunna nyttjas vilket måste framgå i PÖ. Programförberedelsearbete och genomförandeorganisation För att säkerställa ett regionalt ägande för både programmering och genomförande är vi politiker på regional nivå villiga att ta detta ansvar, kopplat till vårt ansvar för regional tillväxtpolitik. Politiken markerar kraftfullt att beslut och prioriteringar om strukturfonder ska fattas på regional nivå med koppling till regionala strategier för att genomföra Europa 2020 strategin. Vi politiker betonar betydelsen av att inriktningen av de operativa regionala programmen utformas efter regionala och lokala behov (regionala utvecklingsstrategier) samt att programmen är öppna för att anpassas till konjunktur och nya regionala förutsättningar under programperioden. Samordningen av regionala fonden och sociala fonden måste stärkas och utvecklas vilket kan ske genom ett tydligt regionalt ägarskap. Socialfonden måste tydligare kopplas till det regionala kompetensplattformsuppdraget och regionalfonden för tydligare genomförande av kommissionens uppsatta mål för Sverige. I Pö bör kvinnors och mäns möjligheter att på lika villkor delta i samhällsutvecklingen avseende arbetsmarknad, utbildning, pendling, företagande, etc. uppmärksammas. Landsbygdsstrategier bör i möjligaste mån utformas på regional nivå för att stärka kopplingen mellan genomförande för att uppnå målen. Landsbygdsprogrammet med koppling till regionalfond och socialfond kan stärka ett resurseffektivt

21 genomförande av regionalt utvecklingsarbete. Vi ser möjligheter i att flera fonder kan samordnas. En ökad samordning kommer att förbättra förutsättningarna för projekten att optimera sina insatser. Vi politiker har tolkat signalerna från Näringsdepartementet som mycket tydliga att det blir medel från regionala fonden, ERUF kvar i en nationell fonddel. Vi anser att i så fall ska det vara en mycket begränsad del av medlen som avsätts på nationell nivå till satsningar på innovationer samt på energieffektivisering och förnybar energi. Däremot ska det Regionala strukturfondspartnerskapet ha inflytande avseende prioriteringar av dessa medel. Vi anser dock gällande regionala utvecklingsfonden, ERUF finansiering av 5% stadsutveckling ska samtliga medel ligga på den regionala nivån för att möjliggöra och stärka städer som motorer i regional utveckling. De av EU-kommissionen föreslagna verktygen; lokal ledd utveckling(clld), integrerad territoriell investering (ITI) och stadsutveckling kan möjliggöra genomförande av delar av program och skapa flexibilitet. Dock kan vi inte skapa nya beslutssystem som innebär byråkrati och otydlighet avseende beslut och prioriteringar. Vi anser att regionala fonden inte kan splittras upp än mer och finansiera tillsammans med andra fonder några lokala program (CLLD lokal utveckling/leader). Leadermetoden och lokala utvecklingsprogram ska därför som i nuvarande period endast finansieras via landbygdsprogrammet. Avseende stadsutveckling (5%av ERUF medel) ska det inte endast beröra de större städer. Utifrån den enorma gruvexpansion som pågår i Norrbotten till nytta för både statskassan och EU krävs det ofantliga investeringar i samhällsservice och byggande av hållbara samhällen. Samhällsomvandling innebär att Kiruna och Malmberget/Gällivare ska flytta städer vilket inte sker någon annanstans i Sverige. Stadsutvecklingsinsatser är t.ex. kopplade till attraktivitet, utvecklade kommunikationer och infrastruktur samt innovativa lösningar kopplade till klimatsmarta utvecklingsstrategier och energieffektivt byggande. Haparanda stad har ett väldigt utpräglat gränsöverskridande perspektiv i sin stadsutveckling. Man har en ganska lång historia av aktiv samverkan med grannstaden Tornio på politisk och tjänstemannanivå och har även kommit igång på allvar med en gemensam fysisk planering och byggande över nationsgränsen. Stadsutvecklingsarbete i den här delen av landet karakteriseras av utmaningar kopplat till gränsen. Politiker i Norrbotten poängterar att synen och fördelning av medel eventuellt skulle kunna hotas av ett allt för snävt fokus på stadsutveckling. Städer i hela landet ska kunna involveras. Sammanfattningsvis ska de regionala strukturfondspartnerskapen prioritera och besluta utifrån de politiska ansvaret för regional tillväxtpolitik. Politiker har ansvaret att göra vägval, fokusera samt fatta viktiga och ibland svåra beslut. Tydliga roller bör klargöras mellan förvaltningsmyndighet, strukturfondspartnerskap och det regionala utvecklingsansvaret. Kravet på en gemensam förvaltningsmyndighet skulle underlätta och förenkla samt minska byråkratin.

22 Vår förhoppning, som representanter för Tillväxtberedningen, är att strukturfondspartnerskapet ska säkerställas politiskt majoritet som främjar en långsiktig hållbar tillväxt för Norrbotten som en konkurrenskraftig region. För Tillväxtberedningen Peter Roslund Ordf. i Tillväxtberedningen Kent Ögren Ordf. i Landstingsstyrelsen

23 Till Trafikverket Borlänge Yttrande avseende Trafikverkets förslag till ändrade föreskrifter om driftbidrag till icke-statliga flygplatser (TRV 2012/89201). Kommunikationspolitiska rådet (KPR) är ett gemensamt politiskt organ för Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting för strategiska diskussioner och agerande rörande transporter och infrastruktur i länet. Kommunikationspolitiska rådet har valt att lämna nedanstående synpunkter rörande rubricerat förslag. Kommunikationsrådet i Norrbotten har tagit del av Länsstyrelsen i Norrbottens, Gällivare kommuns samt Arvidsjaur Flygplats AB;s yttrande där vi politiker stödjer deras ställningstagande. Ärendebeskrivning Den 1 januari 2012 ändrades förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser. Ändringen innebär att driftbidrag endast lämnas till flygplatser där staten avtalat om upphandlad trafik vilket medför att Trafikverkets föreskrifter till fördelning av driftbidraget måste anpassas därtill. Trafikverkets nu föreslagna anpassning innebär en mycket kraftig omfördelning av bidragsnivåerna mellan de nio berörda flygplatserna. Yttrande Kommunikationspolitiska rådet har tagit del av Trafikverkets förslag och vill härmed bestämt avstyrka förslaget som helt oacceptabelt. Det statliga driftbidraget till icke statliga flygplatser i Norrbottensoch Västerbottens inland ska ligga kvar på samma nivå som var gällande år Den av Trafikverket föreslagna förändring av driftbidragssystemet är bristfällig avseende uppfyllandet av de transportpolitiska målen. Borttagandet av avståndsfaktorn som föreslås är helt orimlig. Detsamma gäller kriterier avseende post och fraktvolymer samt typ av flygtrafiktjänst. Bidragssystemet bör fortsättningsvis i fördelningsmodellen ta hänsyn till transporter och volymer som utgör viktiga samhällstjänster. Norrbottens geografiska förutsättningar och avstånden till viktiga marknader både inom och utanför länet ställer höga krav på goda flygförbindelser. För inlandet som saknar alternativa transportmöjligheter med rimliga restider är flyget direkt avgörande för näringslivet där

24 Stockholm/Arlanda utgör ett strategisk nav. Avståndet till Stockholm/Arlanda bör också beaktas i fördelningsmodellen som en avgörande betydelse för tillväxt. Flygtrafiken till norra Norrlands ickestatliga flygplatser är helt beroende av upphandlad flygtrafik för tillgänglighet och näringslivets konkurrenskraft. Sammantaget finner kommunikationspolitiska rådet Trafikverkets resonemang anmärkningsvärt där förslaget innebär att omfördela medel från flygplatser i norr till mindre flygplatser i söder. Kommunikationspolitiska rådet avvisar förslaget med bestämdhet samt efterlyser en bättre dialog med Trafikverket avseende ett omarbetat förslag där hänsyn tas både till transportpolitiska målen samt det regionala utvecklingsperspektivet. Den samhällsekonomiska nyttan måste tydliggöras bättre. De icke statliga flygplatserna måste säkerställas ett långsiktigt statligt driftbidrag vilket är direkt avgörande för regionens konkurrenskraft och ekonomiska utvecklingsmöjligheter. För kommunikationspolitiska rådet Kent Ögren Landstingsstyrelsens ordförande Norrbottens läns landsting Karl Petersén Ordförande Kommunförbundet Norrbotten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Märtha Puranen Tillväxtverket

Märtha Puranen Tillväxtverket Märtha Puranen Tillväxtverket Hur har norra Sverige implementerat Lissabonstrategin i strukturfonderna 2007-20132013 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning.

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-06-05 LS 1305-0691 Landstingsstyrelsen landstin&sstyr&se* 13*18 00020 Inriktning kommande strukturfondsprogram Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn)

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn) Norrtågsförsöket Ägare/Organisation Omfattar de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) Ägs av Länstrafikbolagen Finansieras av landstingen och staten Norrtåg AB

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm 1(5) Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm Rapport från Lasse Carlsson, Hela Sverige ska leva Dagen inleddes med att Nätverkets ordf Peter Melin beskrev dagens upplägg med speeddating,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Tillväxtberedningen. Dagordning

Tillväxtberedningen. Dagordning Protokoll Tillväxtberedningen Tid och plats 16 april 2014, kl 13-16, styrelserummet, landstingshuset. Monica Carlsson (v) NLL Per-Arne Kerttu (c) NLL Peter Roslund (s) Piteå Britt Westerlund (s) NLL Närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Yttrande om förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning i samband med miljöbedömning av länstransportplan för perioden 2014-2025

Yttrande om förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning i samband med miljöbedömning av länstransportplan för perioden 2014-2025 1 (7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKET Elin Forsberg Tel: 010-698 11 10 elin.forsberg @naturvardsverket.se YTTRANDE 2013-04-11 Ärendenr NV-02981-13 Regionförbundet Sörmland Via mail: info@region.sormland.se

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Stockholmsregionen Björne Hegefeldt Internationella avdelningen 1 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 2 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot TMALL 0141 Presentation v 1.0 Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot 2 Samverkan regional trafikstrategi SARETS Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn 3 TRAST-Guiden en hjälp på

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Flygutredning 2015-2019. Information 130313 Region Norrbotten

Flygutredning 2015-2019. Information 130313 Region Norrbotten Flygutredning 2015-2019 Information 130313 Region Norrbotten Syfte med utredningen Syftet är att i projektform driva utredningsarbetet med att ta fram ett beslutsunderlag om vilken flygtrafik som är aktuell

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

"State of Play" om framtidens budget

State of Play om framtidens budget Mikael Janson 2013-04-17 "State of Play" om framtidens budget Intet nytt på budgetfronten, med fortsatt ett antal utestående frågetecken Det har gått ett par månader sedan EU:s stats- och regeringschefer

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8) 2014-12-05 1 (8) Tid Fredag den 5 december 10.00 14.30 Plats Elite Stora Hotellet, Jönköping Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

"State of Play" Förslaget till sammanhållningspolitik 2014 2020

State of Play Förslaget till sammanhållningspolitik 2014 2020 Mikael Janson 2012-07-04 "State of Play" Förslaget till sammanhållningspolitik 2014 2020 EU-kommissionens budgetförslag för sammanhållningsfonderna Efter att EU-kommissionen i slutet av juni 2011 lade

Läs mer

Västra Götalandsregionens svar på samråd om femte sammanhållningsrapporten

Västra Götalandsregionens svar på samråd om femte sammanhållningsrapporten RSK-130-2011 Västra Götalandsregionens svar på samråd om femte sammanhållningsrapporten 1. Hur kan Europa 2020-strategin och sammanhållningspolitiken knytas närmare till varandra på EU-nivå, nationell

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida Den tillgängliga regionen 2007-12-14 Remissyttrande 1(6) Harry Wiesel Dnr: 07-459 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Framtidens

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan till regeringen

Ansökan till regeringen Bilaga Ansökan till regeringen Till Regeringen Hemställan För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet på bland annat de områden som här redovisas ansöker Örebro läns landsting om att från

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Norrtågsförsöket. Dnr 187-07

Norrtågsförsöket. Dnr 187-07 123 Norrtågsförsöket Dnr 187-07 Ärendebeskrivning Regeringen har gett Rikstrafiken i uppdrag att föreslå hur en försöksverksamhet på det statliga järnvägsnätet i delar av Norrland kan utformas och vilka

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen Kommunstyrelsen 2008-09-15 197 305 Arbets- och personalutskottet 2008-08-11 173 427 Dnr 08.391 11 septks14 Länsrättsutredningen Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning Luleå kommun har inbjudits att lämna

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor:

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor: Kommunfullmäktige 2006-11-27 227 525 Kommunstyrelsen 2006-11-13 208 512 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 212 461 Socialnämnden, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting

Läs mer