HÄNT VID FLOTTILJERNA HÄNT VI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄNT VID FLOTTILJERNA HÄNT VI"

Transkript

1 HÄNT VID FLTTILJERNA HÄNT VI Flygvapnets helikopterräddningstjänst har haft en bråd vinter. Stormar och hård kyla har hårt drabbat den mindre civila båttrafiken - speciellt på Östersjön. Ideliga brandkårsutryckningar till nödställda haverister har gjorts. Nedan (sid 25-26) ett axplock bland lyckade insatser. BRA GJRT... IGEN På mo rgonen fredage n den 12 janua n sä nd e det visn ysb Lutyget "Nlereur" el s~ Hambu rg LIt nödsignaler i stersjön på en position ca 65 km nordväst Visby. "Nlereur", so m hade t rä last och var på väg från Sundsvall till Eng la nd, had e dessförinnan k:impat i ca 24 tim mot g rov sjö och kr:lftig isbe liggning. Nödsigna lerna uppfattad es av kustra diostationerna i om rådet, v ilka v idarebe fordrade nöd anropet till ce ntrala fl ygtra fik ledn ingen, Cdyl - på flygstaben i Stc kholm. Heli kopter "H 96", F8 sca r:onerad på FIl, larmades och lyfte mot den sist uppgivna positionen kl Väl fram me vid denna positio n fann heli kopten dock in ge t fartyg. 1:.(( febrilt söbnde började. Haveristens l:ige kunde ej ha varit d et angivna. Av~ n f.ut yg in om området och k m t radiostati onerna fö rsö kte genom rad io pejling fastställa det e,akta läget. När bränslet började bli k ritis kt för "H 96" siktades "Mereur" ä ntl ige n bland snöbyarna. K lockan var då och h elikoprern gjorde si g omedelba rt redo att vi nscha up p "Mercurs" besättning p å sju m an. r dett,l ögonbl ick återfanns "Mercur" även av d en S 32 Lansen från Fil som oeksj deltog i sökandet. Klockan , a lltsa på endast 10 min, var fem man av haveristens besä ttning bärgade av helikoptern. Lansenflygplanet, so m ij.g b 'ar öve r "bärgningspl atsen" och fotgra fe rade, tj:instgjorde även,om transiterings fjygplan mell a n Tingstäd e rad io och " H 96", vilket var nödvändigt p ga helikopterns l!! ga höjd vid b,irgningen. E n korr pala\'er uppstd när räddningsse len fbr sjätte gå ngen sänktes ned, ry in gen ytterligare ville "stiga in" i den. På fråga Ineddelade Tings täde radio att kaptenen och sty rmannen beslutat sig för a tt stanna k var på haver isten oc h invänta den raddnings kryss H c och bogserare som sä nts ut. c II! II!.~.... II Ö.. ọ... "H96" fick så klartecken a tt lamna "Mercur" och satte kurs mot Vi sby med fem g lada men trött,) tyska sjömän ombord. Klockan bndade helikoptcrn i Visby och räddningsarbetet för deras d c! troddes därmed a vs lutat~ Men und er årcrflygninge n till N ykö ping, dter tan k ning, fick h elikoptern å ter ryc ka in. Denna gå ng för Ht " leda" rädd ningskryssaren "A. E. App elberg" till rada rkonrakt med ha\'eristen, som red an dri\ it tre distansminmer. Under tiden innan räddnill,;sk rys>a ren n ådd~ fra m till "Mercur" lag det finländska fa rtyget "Finnhansa" hos "Mercu r" beredd arr ge ass istans o m "i sku!:" benöv.ls. Under eftermiddagens lopp l\,idde :i\ ~e n bogseraren "A j".x" lr':lll1 och tg "Mere ur " på slip mot Kappel IUlnlls\ iken på Gotland, vilken nåd des sent på fredagsk v::ll len. Strax eftcr var " H 96" ater hemma pil F Il och besättningen kunde pusta ut. Besittningen på " H 96", som med,tor skic k I i ghct genom fö rde rädd nings<lkr iol1cn under svåra yttre betingelser som grov sjö, snöbya r med d ål ig sikt salllr vind ca m/sek bestod a s' kapten Hans Fr isk, l:e ra ltflygare R o bert Sjöholm, fanjunkare Arne Lindblom sa mt l:e f1 ) gtek niker Bo Gustafsson, samtlib.l tillhöra nde F 8. Hans Andersson Besättningen på "Helge 96" mottas pä plattan av fotografernas uppmärksamhel. Frän vänster gängar: kapten HANS FRISK, förste fältflygare RBERT SJöHLM, förste flygtekniker B GUSTAVSSN, och fanjunkare ARNE LINDBLM. BNN TACKAR Västtyska regeringen har genom sin ambassad i Stockholm till överbefälhavaren officiellt framförl ett tack för dcn väl genomiörda räddningen av besättningen på lastfartyget "Hinrich Quast" den 29 december. ÖB har vidarebefordrat skrivelsen till chefen för flygvapnet. " Hinrich Quast" hade å tta mani besä ttning ocl, gic k på grund norr o m Äland. Läge t var kritiskt. En heli kopter frln Sve:1 flygkår, F8 Barkarby, lyckades trts svår Itorm och dåli g sikt rädd a a lla ombord vj rande. Ilesättningen p3. Iwliko pcern utgjordes av fanjunkarna lof Arbin, Edgar Söderman oc h Ragnar Bengtsson sarnt l:e Fl ygtekniker Erik Sjöstedt. HÄNT VID FLTTILJERNA HÄNT VI

2 I SISTA SEKUNDEN BrottSjöarna slog r e d ~ n in över St yrhy n en, di r besä ttninge n k rampa k ti ge höll 'ig fa se medan fa rtyget obe\'ekj'gt, kr u \'adc' ncd mell a n b r ä nn ingarn~. " -.:dd v" Hg hji lplös oc h slog med brclb ; d~ n mot ha \ct. Dramati kc n lji"r sitt en tydi:,;a spra ' i fan junkare Ha,,)! Frodes, F8, d a ~b ok fd n räd dn ingcn av en bes:i ttning p ~ fyra man fr ~ n grundstöna svenska kmrrankcrn "Caddy" den 9 se ptember iörra tlrer. Fan j"nk.hc Frodes d<lgbok berättar : - V i t.\g, mcd cn ti m mes st.htbcred,bp, i V i,by med vår Verralhclikopter, h ' p 4. Be<i ttninge n bestod, föru ra m a v m ig,jäh', av'.}nd rc-föraren fa njunhhe Eddie Söde rman, nil \ i1;.1tö rell fan junka re Arne Lindblom ol h fä rdmekaniker n, för,ll' fly gtek ni er E,ik Sjöstcdc. - Vid S-lidl'll p,l morgonen den 9 >c ptember kom h rm l ' 11 f örl ä gg n i n ~e n, Det \'ar Cc/yl, centra la ilr gtra fi k ledni ngen i Stockholm, so m t.. l do nl.~ rmade om a rt ku>tlankcrn "Caddy" s ~ n p ~ grund nagra distansminuter nordost om K rå kelun d på Sm3b nd sk m rcn. - Re,h" dter en h.ll vrimme var " i p.i \:ig. H al \'\'ä g\ t ill, midandskust l'11 ln ngs vi rl\':.;a pj le- IS m höjd Ö\'er \'.lite \ tan P'; ct 1:1;; tg.l cnde moln och r~g mk llr :! r. Vi nden ökjdc dt.:r hand till 20 m / sek l br_u na, och sjöh:i\ ninge n bl e\'.111 t \' '' ldsa mm_llt. - Dl'cca-n<l V': ger in ge n " ick per fek t. I en S\,l~ h ögc r \\'~il1 g sus;1,de y i in över dl' \' [ft; sk:i rcll nordost om Krakl'l und, och med (;1, hamnade vi rak t över farryger. Vi h, dl' d.i flug it i ca en ha lnimme. - N u \"Jr,"i ute i sista minu teo, för i J'l n:imndes i början slog brort' Jöafll :1 rcd.ln in U\'cr stn hy ttcn och be<itrni ngcn. ch Lll't)'ger skruvadcs obc\'ek lig t ned nl c1 J.tl1 bräi1u ing.hna. - p pvimch ningen a \' de fyra nöd, rillj,l bd. Iycklig t, js sn abbt. D e förstod foto: eddie söderman att t:in am'änd a räddnin gsselen, Selen om r y~g c l1, kroken framfö r ans iktet och,1!'ma rn~ necl at vi d up phi ssj ndct. V~ r na \-ig,hö r, fanj un kare Lind blom, behövde d:iriör ajd ri, skickas ned för art a,,;stcra. e nd e r a nflygninge n hade han fö r s:ikcrhc: s skull k rä ngt ps sig iso lcrdräkre n. - H dij, oplcrns hovring över fartyget :nneb:1r \' i" l s\,.tri ghl'ter. Dl' ]] masre näm Ii~en d iriger, J. \ ' Färdmebnikern, efr er,oon f.1sl1 hållpunk ter inre gick att H från fö rarpi; rs i der "gröriga" vädret. Den pendl ande f.mygsmjsten sö kre spet ~.:i 0::' K lockan 6.3e, 1 J h ti mme efler det L, rn) t.,l tt) SZi. n ~ ~ (1...'11 r ä JJ~ dt! k\.htctren.1 \ i sb rsl!,l mn, där de fic k \'l rd och ink\' Jrtering I t: -II ~ :.... 'Ọ. Ọ T h : Räddningshelikopterns besättning, som hittills bestått av fyra man, har nu pil försök kompletterats med en femte - en Y t bärgningsman. Hans uppgift är att vara nödställda behjälpliga vid uppvinschningen fran t ex en båt i stark sjöhävning till den hovrande helikoptern ovanför. Han är därför utrustad med våldräkt - en slags grodmansutrustning. Torrdräkt finns ocksa, T v : I helikoptern finns en andningsapparat (AGA-revivatorL som gör den konstgjorda andningen lättare och säkrare. Revivatorn finns ocksa som standard i FV:s ambulanser. foto: rolf hellen

3 NY MALMENMÄSS F3:s gam l'a kulturhistris kt inrressanra officer smä ss bar som bekant ska nat ;lt förgängelsen. Dm härjades en tidig novembermorgon 1966 av eld och ödelades. Sedan dess har F3:s officerare med vederli kar inte haft tillgå ng till nrgon mass lokal. Strax före årss kiftet 1967/ 68 kunde dock flottiljen inviga en prolci so riskt iordningsri lld ohicers ma ss. Aven F3 denna Imässbyggnad ir av äldre datum. Dock inre så MUSEISTRK Ynerligare en lucka i de flyghistri ska saml ingarna i Linköping bar nu fyllts. Man bar n;iln ligen lyckats förvärva en S 14, Fi'eseler Swrch. Den tys ke konstfly ~a ren Gerhard Fieseler startade 1930 i T ys kland en fabrik för tillverkning av flygplan framför allt lämpade för konstflygning, dåtida ben ;imning på avancerad fly gni ng. Hans stora fujjträff blev Fieseler Fi Strch. En i och för sig helt obetydligt litet plan som sedel'mera unger andra världskriget på sitt sätt kom an göra mycket St ra insnser. Det användes med str framgång bl il som sambands flygplan, då det kunde landa snart sagt var som helst. En dhida STL-flygplan I Högsta farten var ca 175 km /til och ele n lägsta 52 kmlrim, vilket inn ebar arr det vid vissa vindförhållanden kunde landa på endast 15 m landningsstracka. Aven i svenska flygvapnet har "Strken" använts med fr amgäng som ett d~ - TRIVSAM BADDRÄKT Utomhusbadandet 1967 avslurades för F4:s vidkommande fredagen den 8 december med att all flygande personal fick hoppa i Strsjöns sva b bö ljor i Västbyviken i det vä ll ovliga syftet Jtt prova isolerd räkterna - såväl beträffand e täthet som värmeisolerande för o magj. Vattentemperaturen var nollgradig. Is kantade stränderna och. tem peratu ren i luften var -15. Eftersom vind sti lla rådde, V.1r de yttre omständig heterna gansk:l gynnsamma. Sedan en tänts på strandkanten var det dags att sätta igå ng. Ihop pen skedde från båtbryggans yttre del, där det var isfritt och vattendjuper kring två meter. Varje maa hade en Ii "båt med sig, som man efter sto r btasa F4 ihoppet skull e bl åsa upp och använda för transporten in till stranden. Stämgammal som den brunna, som året efter branden skulle ha fyllt 100 år. Den nu i bruk tagn a byggnaden uppfördes Det är en gulmålad träbyggnad so m ursprungligen va r rcgementskansli för FöcsL1 Livgrenadjärregementet, och inrymde då ordersal, regem entsexpedition samt några bosradsrum för regementsofficerare. rdersalen är rikt utsm}'ckad med bl a tak- och vjggmålningar. På södra väggen kan man läsa " Till minne al' kamrater som i fält dött för fädernes landet - Den tappres minne det blifver". På denna v;igg kan man aven läsa namnen på stupade officerare med början från å r 1632 och Lutzcn. När flygvapnet övertog hela etablisse men tct, använde 3:e flygkåren denna byggnad so m kanslihus från november Under senare år har byggnaden hyst lektio nssal ar, briefingsal samt bibliotek med lä srum. Nu har alltså en omdisponering skett av den gamla byggnaden - til l officersmäss. Den vac kert utsmyckade ordersalen har blivit sil lskapsru m. Då myc ket litet av den gamla mässens möblemang kunde räd das,-:d branden, har ma n fått instahera nya, mode rna möbler. D har :lter L\rt en trevlig oc h ombonad officetsm:iss, vilket n;tturligtvi's flottil jens officerare verkligen gläder sig HÄNT VID FLTTILJERNA tida konstart- och landningsflyg pl an. fl ygva pnet an\'ändes S 14 för v,ss taktisk n:irspaning, arrillerield Jedning, sambandsoc h fj i Il räddn ingstjä nst. Två S 14 kom i flygva pnets tj ;inst på f3 år Är 1940 köptes 6 "Storkar" och 1943 ytterligare 18, vilka förde lad es på ett flerral flotti Ijer. "Strkarna" var i svensk tjämt till 3r 1961, då de sista s~u.des. Bl a hamnade då årta i sterrike. Man har va rit mycket angelägen an skaffa till'baka ett exemplar och bar därför sökt på många hå ll, kanske främst i srerrike. Genom specidla kontakter i Wien har man nu lyckats för "ärva en "Stork" - med delar från f d svenska pl an. Men naturligtvis återstår mycket innan man Htt dessa delar monterade till en hel maskin och i vis barr skick. ningen VJr till en början kanske litet ansträ ngt glättig. Provav den här typen hade ju ic ke urförts av annan an säkerhetsm dtnielofficeren, löjtnant T egnhed. Denne ledde öv ningen och han talade sig "arm för isolerdräktens alla förde lar. Efter de försra badandes positiva kommen tarer ble v srä mningen rent av förväntansfulloch man kastade sig i vannet i den p1 förhand uppgjord a turordningen utan några longörer. Några fördrev väntetiden med att jumpa på isflaken vid srranden. Deltagarna var minst lika förtjusta som ås kåd arna - av glädjetjuten an döma. Resu lratet av öv ningen var synnerligen positi vt. Förrroender för iso lerdräkten bl'ev för den flyg;mde personalen 100 procenrigt. Kylan kändes bar:! i händerna och i huvudet (a ll a fick doppa huv udet under vattnet), men så användes varken skyddshandskar eller huvudbonad und er denna öv ning! - Givetvis kommer de till användning under verklig:! förhållanden. SLÄNGDA TITLAR På Fl har man slängt titlarna I I stäl let sker redovisning efter Fl0 :s kontoplan. C Fl, överste Kj ell Rasmusson, har fått alla resurser samlade i en klump :Inslag, med ekonomisk frihet inom denna ram. Vid en budgetgenomgång redovisa r ekonomichefen bud ge tutfallet per l januari. Higa med,ubetare F är 10 planeringschef, personal chef, ~;~~e~~;i:~~ ' d vs fl yg-, basoch strilchcfer sa mt' chefe rna för stödfunktionerna, flottiljin ge njören och f[ottiljintendenten. ADB-behan d lad information lämna, I'arje månad. V:l[je ansvarsom rådeschcf har långtgående bem yndiganden och belr delegerat ansvar för sin budget. Ansvaret ligger där kostnaderna uppstår och peng ~rna förbrukas! FV-Nyn avser i ett komman de nr att betitta mer om detta ekonomisystem som nu införs och där Fl är försö ksförband för fl ygvapnet. NT-öD-PRISET Till 1967 å rs Br.ivallaflygare har va lts förste fältflygare Äke Berg vall. Bergvall tilldelades det ai' Norrköpings T idningar F 13 uppsana priset. Enligt Juryns uttalande fick han der för skickligh.et som pi lt och lj1 strukrör, för utmärkt föredöme oc h perso n lig stil. Priset överlämnades enligt tradition vid flottiljens julfest. Vid julfesten med verkade som gästartister Monica Zetterlund, Lasse Lönndahl och Ben gt Hal lberg. 27

4 FRIA VILJANS MÄN - Det är mycket glädjande för oss an il yg fälrsingenjörerna sedan tio år har en egen förening, sade överste Dick Stenbe,g, \1i lo 0, i samband med en \"Cc koslut5 k urs för dcss.1 på Fil. Samrl iga gör det a v ~g en fri vi lja. GJ:idjande är od.,å an s3. manga, över hundratalet, kommit med. p~ kurser av dena slag får deltagarna gå igenom senaste nyn ifr;\ga om utbyggnader av krigsbaser. Varje baschef får träffa sina ingenjörer och med dem di skutera eventuella problem ocn göra ell genomg a n ~ av bget på b;1sen. - Dess utom hålls krigsspel för ingenjörer placcllde vid sraber. Jag anser dc5,,1 tv3.dag.,rskurser vara av stor vikr. Vi bar arr göra med F11 v;irnplikriga 111 gen jörer med mycket hög utbild ning och kunskap. Det behövs en bög beredsk,lp. Det Br ingenjörerna med denna vichreurbyge;ljjd a v sina kun, kaper, slutad" överste Stenber):. Själva anser flygf:iltsi ngenjörc rna, att dc., a tddag,uskurser ä r a,. ~ tu rr v:irde so m förbered c ~ >c för deras verks amhet i krigsbefarrning och :llt de utgör en limpli g form för befälsutbildning. I SÖDERHAMN Represent3.nter för kommunblocke t Söde rhamn, Söderab, Norrala och Skog, iöreträdare för de fyra demokratisk:< partierna, riksdagsm än samt chefredaktörer för den lo kala pressen i Gävleborgs Lin besökte 1-15 den F15 20 oktober 1967 efta inbj u J ~ n av f lon il jchefen. I besöket in gick bl a en flygtur med Hkp 4. På bliden g~r rilks- Jagsman j. Eriksson, Bäckmora, ombord under överinsee nde av flotti ljchef.:n överste Lampell. F lorr jjjm:i>tare 1967 i ra cr, kjur n i l~, bombfäl ln ing oeh na vigering h.\ f korats "id FIS. Mäs"tare blev: fähfl ygare l :a graden Egrell, fältflygare 1 :,1 graden Forsberg och l:e flygnavigatör Hag SM EN RAKET... Den 20 november i fjol samlades fl ygplan och förare från sa mtlga jaktförband (utm F9) p~ F18. D et skulle handla om raketskjutning - ge neralmajor Folke RamSlröms vandringspris Tivlingsbes tämmel se rna var nya för arer och inneba r enskild skjutning med fyll L \ 'eter per f1 ygpl:tn, d;;r de tre bästa raketcrij.1 per skytt räknades. Underskreds säkerhetsa vsl'andet eller b le, dykvinkeln större än 15 :) underkändes rakete n. C.::; Ta vii ngs agen inleddes!ilcd d,tli gt väder - precis enligt meteorologe ns förutsägelse. Men redan F18 vid ll-tiden hade vidret bli \~ i[ ~ a bra, arr ' :i d inl'~n kunde säru igciog. Under första delen av t;), li n~cn var Jet dock ga nska k yttig~, "ilket {dm,t drabbade de annars så fra mgang - r ik., 32 B-förarna. Scchn försumännen i varje lag hade sk jutit var srill ningen, att f 13 (löjtnant Karlbe" g) ledde med medelfel 5,3 m före F16, fl och FIS. - V;\Jrcr ble,' "lit bättre c h snart r~dde l\.lc aliska, k ju tför ),jlh njen. Den s lu rl i ~l uppgörc-lscn emols,ls> med spi nning bädc p a Tullin ge - b~ 5 n och vi d A skömåler. l\::i r den andra omgangcn började " i s.lde 32 B-iörarna, arr dc ingal unda gell: KNFERENS I RÄTTVIK mitten :\,. januari saml.1dcs f l y g \' ~ pnets irivillig;,m isl l'lltcr och friv illi gofficl'rjrc! till en tvadaga rskonferens i Rältvik. l on [('rc'n s edare var chefen för fl)' gst.l bcl1i sek rion 2, ö"erstc Hans N ci), och t il l si n hjilp hade han pcrson:11en vid FS/ U fri \'il ligdetalj, fru Ruth Bille Jmt kaptenerna Anders Grönberger och Gösta Göt b~ lund. FVRF repr csent~r a d e av sin förbunj"ekreterare, k.lpten Folke Ejvlmson. = Proor:l mmcr började med att frivi ll igoffice ra rna orienterade om erlhenhetern.l i r:ln ~ ina flo ttiljer. Genom ~ 5 en d e [cm.1 fö r Jess..l oricn[ ~ rlnga r var s vårigl~ctcrn:l att rekrytera frivi lli gpersonal - främs t beroende på konkurrens fran andra - al ltmer ökande, fririd S:1kti viteter. En, k,l ns kc överdriven, p essimism bcträ ff ane c rcl ulr.hen av uu. i nda förfrågn ing.h för :1 tt rekrpera,<irnpliktiga kunde :iven förmir b s. M~n hade skickat ut material ril l hundrata ls värnpliktif'" men bara fått n ~g r a tioral svar. Detta k,l n kjll she tyckas ned, L'lc nde. Men om varje sadan aktion ger ert 20-tal svar kan det l prak tiken inn ebära, att n:i rmuc 400 n,..l värnpliktig:! tillförs d r fri vill ig utbi lj ning. flera o ljfe underst rök, ler deras erfarenhcrer vis:!t.ht de bj, ta rekryteringsrc SUI LltCn n å ~ ge nom för en in g:1 rn.l - g: upp kampen. Fällt"lygare Wallo, F4 och f:i ltilyga re Strand/ors, F12 gick upp till individuell ledning med utmärkta 4, l res p 4,4 m medelfel. Men 35-förarna låg dem titt i hälarna, vilket p g a jämnheten medförde an lagtävlingen kom a or bli en ren intern uppgörel se mellan 35 flottiljerna. Som sista skytt körde fältflygare Andasson, F13 ut ti ll starr. För att F13, k Il e "inna lagtävlingen m:l te Anders, on skjuta bä ttre än 7,6 111 medel fel. Sköt han s:imre, be tydde det omskjutning mellan fyra lag' Men fähfl ygare Andersso n satte en effek tiv pun kt för alla speku lationer. Frågetecknen rätades ut till utropstecken! Med 1, ,6 m fel på t.l kl'wrna erhöll han bnrastiska 1,4 111 mcdelfcl. Filtflygare Ander,sons prestation betydde Inte " bara" en sol klar lag,"ger för F13; även den Individuella första pla tsen var vikt. Fors RESULTAT: Namn F13 F16 F18 F1 IMeoelfel 3,35 m 6,95 m 7,35 m 7.40 m IMede ije i 1 laltllyga,e Ande rs so n, F13 1,4 m l fältflygare Wallo, F4 4, 1 m Fä ltllyg are 1. gr Slrandlors, F m LÖjtnan t Karlberg, F13 5,3 m [il j rna. Inre minst gä ller det de praktiska dell ljerna som utskrift oeh m~ngf,lldi,;and c av upprop m m. =F.l! resultatrik l s.\lllarbete med s:lvil j-bg- iören ingar sonl hcnf ä rnet,1nm ~i ld c s frän några hihi. Detta kan,'ara värr be :!krande och c> fte rföljd frjn - bush främst - de mindre iörc ning;1 t11as sida. 1:.n stor del av konferenstiden anslogs iii grupparbeten. Bl a kommer det iö r al drade och omständliga systemet för di s tribution :1\' n ummerkort för vä rnplikti ~,1, Li mpliga fö r fri\'illigutbil dning, arr förenkbs. E tt annat gruppa rbete innebar förslag till n) rekryteringifolde r för värnpliktiga och ungdom. R esultatet blev ett g tt UI1 - derhg att arbeu " ij.tre med för de ex pe rt",", >om FVRF avse r an an lita för att f j Ut nya fo ldrar till höstens rekryteringsdrive. Att nya foldrar inre framställts tidi ga re beror på avvaktan på "VK 66" betänkande - för an få foldrarna så ak tll~ ella som möjligt. I sitt avslutningsanförande hoppades ö"crsre Ncij bl a, att den här konferensen lik som den föregående hade understrukit den stora betydelse CFV tillm:iter fri vill ig ' erks.1mheten inom flyg"apnet - fc;> mför allr i den til ls petsade fursvarssi- berg. vetvis med allt tinkbarr bi stånd [dn f10\ ~ tuationen a,. idag. 28

5 ATT GÄ J MÄL Den 9 januari inföll en avskedets bitterljuva stund på F 21. D~ lämnade nämligen, kl , den sista operativt flygdugliga S 29 C Tunnan flott iljen, efter lång och väl vitsor- F 21 ~:~Pilt~~ns~å F~ 29 :an var flygdirektören Bo Noren som vinkades i vig av flottiljens mannar och lokaltidningarnas representanter. Färden gick t ill Malmslitt, d,ir flygpbnet skall Ingå j målflyggruppen. BETYDANDE INSATS Vid Kungl. Kr igs vetenskapsakademiens 171:a årshögtid som nyligen firades i Armcmusei stora sal utdelade H. M. Konungen belöningar ur Lars och Astrid Albergers fond för stödjande av Sveriges försvar. Fonden disponeras för utdelning av belöningar till svenska män och kvinnor som gjrt betydande insatser för Sveriges försnr. PERSNAL-INF ARBETSTIDSFÖRKRTNING De arbetstidsbestämmelser Som hittills reglerats genom kungligt brev av den 26 oktober och som senast intagits i flygvapenorder A 3/67 - har fr o m 29/ omsatts i ell militärt arbetsiidsavtai. Avtalet InnefallaI' den förkortning av arbetsiiden från ,5 timmar per vecka som Ingår i ramöverenskommelsen om års löner. För huvuddelen av den personal som har sin arbetstid reglerad genom det militära arbetstidsavtalet innebär avkortningen en minskning av arbetstiden med 2 lim. För vårt arbete innebär förkortningen ökade krav på rationalisering av verksamheten och effektivare utnyttjande av tjänstetiden, då ju arbetsuppgiflerna är oförändrade. VÄRLDSNYHET Det in strument - höjdmätaren - so m en f lygare normalt använder för att bestämma sin höjd ö ve r marken, är uppbyggt kring en aneroidbarometer. Denna mäter s~lcdes lufttrycket. Men då detta avtar med höjden över havet, har instrumentet k unnat graderas direkt i meter. Förutom att lufttrycket ändras med höjden över havet, ändras det med rä.dande vädersituation. Höjdmätaren i ett flygplnn måste så ledes mjnuellt inställas iöre la nd ningen, så att meter på höjdmdtaren kommer att S\'Jr.l mot det rådande lufttrycket på flygfä ltm niv1. Flygplatsens vidersta tion är ansvarig för att rätt uppgift om lufttrycket vid marken överlämnas till trafikledaren för vidarebefordran till fl ygplanet. D et är som nämnts synnerlige n v iktigt, att den information om rådande lufttryck, som fly gp lanet Lh, i r riktig. D~n manuella imt:illningen av höjdmätaren blir i annat fall felaktig och därmed kommer insrrumentet att visa fe l fl yghöjd - vilket vid JUSt denna typ av fel (5 eller 10 mbl kan uppstå vid a vläsning a v stationsbarometrar och har vid enstaka fall orsakat olycksti llbud. Problemet - som är internationellt - har nu fått en tillfredsställande Jösning, genom ett försla g framlagt a v meteorolog Gunna r Ljungstrand, fl ygstaben. Iden har sed a n utvecklats av System PauLin AB i samarbete med flyg förvaltningen, och har nu lett fram till en tekn is kt god konstruktion. Konstruktionen, som bygger på en själneglerar.de Paulinbarometer, eli minerar den mänskliga faktorn vid ba rometeravläsninge n. Detta har åstad kommits ge nom :ltt den självreglerande barometern sty r ett stimpla nde räkneverk, som med stra tyd liga siffror stämplar det rådande rryck"ärd et på en fö r än damålet avsedd blankett. Vid fel, som spänni ngsborrfajl eller fun ktion sfel i apparaten, spärras a uwi1l.ui,kt möj'igheten till avstämpling - varigenom erhalln a, avst:i mplade vä r den blir korrek ta. Ärets belöningar fördelades på fem p ersoner. Bland dessa var majoren vid flygvapnet Sven Kams/m, som tilldcbdes Krigsvetenskapsakademiens medalj samt kr. Motiveringen va.r att FS "Kamscn, so m chef för provgruppen vid F13, på ett avgörande s:ittbidragit till a tt J 35 Draken snabbt och efick tivt kunde in lemmas i försvaret. H an har löst sina uppgi,frer på ett inspirerande och skickligt sätt och utfört ett banbrytande och uppoffrande arbete". Efrer genomgången stabskurs vid Militärhögskolan fick Kamsc n på hösten 1963 i uppdrag att leda och genomföra taktisk utprov ning av J 35 D och senare även.j 35 F. Verksamheten syftade til! att ge nom praktiska fl ygprov klarligt<;:i lä mplig flygtaktik för dessa vapensystem. Mot bakgrund av de keav det taktiska uppträdandet oeh samarbetet med bas och strid sledningssystem ställde skulle ta ktiska instruktioner och an vis ningar utforma s. Förarens roll i jaktförsvaret har genom utprovningen praktiskt studerats. Detta har bl a utgjrt en viktig grund för framta gning av anvisningar för förarutbildningen, som ocks3 varit en av huvuduppgifterna. in flygning för landning i d å ligt väder kan leda till en katastrof. Ett fel i tryck p å 10 millibar mots\'a rar ett höjdfd pl ca 80 meter. Efter bedömning av flygstabens företagsnimnd har meteorolog Ljungstrand tilldel ats en belöning på kr för Sitt förslag. L 29

Totalförsvarsövningen "Mitt Sverige", sid 6. "Katastrofen" utanför Luleå, sid 12. . flygvapnets flygbefälsskola, sid 16. 3S0E-utbildningen, sid 22

Totalförsvarsövningen Mitt Sverige, sid 6. Katastrofen utanför Luleå, sid 12. . flygvapnets flygbefälsskola, sid 16. 3S0E-utbildningen, sid 22 Totalförsvarsövningen "Mitt Sverige", sid 6 "Katastrofen" utanför Luleå, sid 12. flygvapnets flygbefälsskola, sid 16 3S0E-utbildningen, sid 22 o NyCFV INNEHALL Sid 4: Nye CFS har ordet 6: FV i första TFÖ

Läs mer

FlygvapenNytt nr 3/96

FlygvapenNytt nr 3/96 Flygvapnet firar sin 70-åriga verksamhet som försvarsgren i Försvarsmakten under en stor del av 1996. Den 1 juli är födelsedagen. Självfallet måste denna tilldragelse firas på något sätt... även i FlygvapenNytt.

Läs mer

Övriga förändringar:... Försvarsmakten blir en myn. dighet istället för dagens loo-talet olika myndigheter. ~ Tre militärområden ersätter dagens fem.

Övriga förändringar:... Försvarsmakten blir en myn. dighet istället för dagens loo-talet olika myndigheter. ~ Tre militärområden ersätter dagens fem. HANS vann SM-guld Flygvapnet har under året begåvats med en svensk mästare - i segelflygning. Hans namn är HANS LARSSON och han är major vid F 16 i Uppsala. - Här berättar Hans lite om vad tävlingssegelflygning

Läs mer

Foto: Kurt Pettersson. neral Thomas Stafford. Stafford. har längst "rymdtid".

Foto: Kurt Pettersson. neral Thomas Stafford. Stafford. har längst rymdtid. Foto: Kurt Pettersson neral Thomas Stafford. Stafford är den amerikan som har längst "rymdtid". fötterna på jorden. Han tycker att livet i FV ger all den glädje och stimu lans han behöver i När du läser

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 8 1960 707 Atlantseg l i n g Några intryck från Atlantkappseglingen och Bermudakappseglingen 1960. A v kapten NILS SALANDER. Sommaren 1960 var en stor havskappseglarsommar

Läs mer

INVENTING BYGGER FABRII(

INVENTING BYGGER FABRII( FJÄLLBACKA BLADET Jun. 1962 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 12 Hl NVENTNG BYGGER FABR( nflyttning september ~ nleder sa marbete med ASTRA På den tomt på Ödsmålslätten Sedan ett år tillbaka

Läs mer

INNEHALL. Nr 4utkommer i oktober. En jubileumsgåva till FV-personalen:

INNEHALL. Nr 4utkommer i oktober. En jubileumsgåva till FV-personalen: o INNEHALL Sid 4: Profil-90-prolog 6: FV:s nya verksamhetside 9: Människan i Flyg 90 14: Människan i Stril 90 18: Människan i Bas 90 22: Boken om bättre ledarskap 24: Högteknologisk FV-profil 26: Flygsäkerhet

Läs mer

F 17-pilot frimärkskonstnär

F 17-pilot frimärkskonstnär F 17-pilot frimärkskonstnär Det är något speciellt med piloter. Nuförtiden alldeles påtagligt. De är kreativa, fantasifulla, ibland med konstnärsdrag. Poeter, musiker och även målare/ bildskapare. Jim

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1959 Meddelande från Kungl. Orlogsmannasällskapet Nr 4/ 1959 Ordinarie sammanträde den 1 april 1959. ( Ctclrag ur protokoll'l l. Valel es t i Il förecl ragan el e i vetenskapsgrenen

Läs mer

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 - 137 - Sammandrag av årsberättelse i torped:: väsendet.~:;) AY giwn ay ledamoten i KöMS, kaptenen vid flott an, gteye J. G. Oxenstiema. Scclan senast publicerad årsberättelse

Läs mer

INNEHA. Sid. Nr2Ufkorn Nr 3 cirlt rner ijuni 8septernb er. Ansvarig utgivare: Redaktionschef: BENGT LÖNNBOM GöSTA EDWARDS.

INNEHA. Sid. Nr2Ufkorn Nr 3 cirlt rner ijuni 8septernb er. Ansvarig utgivare: Redaktionschef: BENGT LÖNNBOM GöSTA EDWARDS. 1/85 Ansvarig utgivare: Redaktionschef: Redaktör: Prenumeration : BENGT LÖNNBOM GöSTA EDWARDS JAHN CHARLEVILLE GUNNEL WIRENlUS BIDRAG från läsekretsen välkomnas. Redaktlonen förbehåliar sig rätten att

Läs mer

Medlemsblad för F17 Kamratförening 2/2013

Medlemsblad för F17 Kamratförening 2/2013 Medlemsblad för F17 Kamratförening 2/2013 Ur innehållet: T 18B haverier Från Livgrenadjär till FV-officer Bränsletrubbel i A 32 Kustspaningsradar Reservflygkåren JAS 39 på museum i Thailand B R E D Å K

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

15 år med Solosågen. 15 år. Liten blir störst

15 år med Solosågen. 15 år. Liten blir störst Vi gjorde en kundanalys och insåg att våra kunder är våra vänner Läs mer på sidan 2 Tidningen från Logosol om småskalig träbearbetning 15:e årgången 2004 15 år 1989-2004 Logosol och Solosågen fyller 15

Läs mer

ARBETAREN. greppet. Vintern. kopplar. ar nu uttjänt fl kassan. Borgen..,, miljoner. vidare. betalar. .bygger. Ny strid. lttalrnö. om skydd INSIDORNA

ARBETAREN. greppet. Vintern. kopplar. ar nu uttjänt fl kassan. Borgen..,, miljoner. vidare. betalar. .bygger. Ny strid. lttalrnö. om skydd INSIDORNA UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr. 1 1979 Vintern kopplar greppet INSIDORNA lttalrnö.bygger vidare Borgen..,, ar nu uttjänt fl kassan betalar miljoner Ny strid

Läs mer

Första Gripen ur delserie 2

Första Gripen ur delserie 2 F 5/9& Första Gripen ur delserie 2 Redaktionen beklagar Utsändningen av vårt förra sin grund bottnar i överut Hoppas nu at! denna utgånummer, 4/96, hämmades nyttjande av befintligt dator vas utsändning

Läs mer

BARNMAKT en metodbok om rätten till inflytande

BARNMAKT en metodbok om rätten till inflytande BARNMAKT en metodbok om rätten till inflytande Emma Fagerstrand, Lisa Ericson, Tove Kjellander Nätverket för Barnkonventionen copyright 2014 Nätverket för Barnkonventionen isbn: 978-91-637-7188-0 projektledare:

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 6 Nr 10 1999 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET C A 7 har ordet Sidan 4 Bäste kamrat Sidan 7 Vad gör 55 årspensionärerna Sidan 12 Ny bataljonschef Sidan 14 Första 77 B-

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 5 Nr 9 1998 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET Föreningsmötet Sidan 8 Lottaskolan 1998 Sidan 16 A7 s Högvakt Sidan 18 Svea artilleri minnesresa Sidan 21 FM-patrull Sidan

Läs mer

* * * INTERNATIONELL VTOL-DIVISION. Innehåll FLYGVAPENNYTT. ANSVARIG UTGIVARE: Generalmajor Gösta Odqvist. REDAKTÖR: Stabsredaktör Lennart Olander

* * * INTERNATIONELL VTOL-DIVISION. Innehåll FLYGVAPENNYTT. ANSVARIG UTGIVARE: Generalmajor Gösta Odqvist. REDAKTÖR: Stabsredaktör Lennart Olander FLYGVAPEN NYTT N:r4-1964 FLYGVAPENNYTT ANSVARIG UTGIVARE: Generalmajor Gösta Odqvist REDAKTÖR: Stabsredaktör Lennart Olander Bidrag från Flygvapnets alla personalkategorier är välkomna. Manuskripten adresseras

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 2 1962 Meddelande från Kungl. Orlogsmannasällskapet Nr 1/1962 Ordinarie sammanträde den 1 O januari 1962. (Utdrag ur protokoll) l. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen

Läs mer

N:r2-1960---------------,> _,,"--~~

N:r2-1960---------------,> _,,--~~ (_/f6o) : J ic :NGL. TEKNISKA HÖGSKOLAN J! LYGTEKNISKA INSTITUTIONEN BIBLIOTE:QZT ==::::::.;., N:r2-1960---------------,>.... ~.. 'l 08 IZ _,,"--~~ '1' FL YGSÄKERH ETEN RAPPORT FRÅN FN - FLYGET I KONGO

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nr 1-2009 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening Tre glada ärtsoppskokare, Curt Franzén, Marita Stomberg och Sigvard Larsson Kallelse till årsmöte F1 Kamratförening och Veteransektionen

Läs mer

Bal-Com 1 - "Kirov" Ny sovjetisk, atomdritlen (?) kryssare på jungfrufärd i Östersjön. (Se text å sid 16 17)

Bal-Com 1 - Kirov Ny sovjetisk, atomdritlen (?) kryssare på jungfrufärd i Östersjön. (Se text å sid 16 17) r.':' r::();a E l!- ";: fj~r.h h ~ :-: :..;a =->!?r r ~ www.aefse 1270 1980 Bal-Com 1 - "Kirov" Ny sovjetisk, atomdritlen (?) kryssare på jungfrufärd i Östersjön. (Se text å sid 16 17) AntIigen vaktombyte...

Läs mer

ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn

ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr.41979 VALLVIK kanske får jättehamn Vallvik kan få en av landets största hamnanläggningar. Detta om de planer Vattenfall har

Läs mer

Entrén till ditt nya yrke

Entrén till ditt nya yrke 1 Entrén till ditt nya yrke 2015 Yrkeshögskola: Vad och varför? Vägen till jobb: Yrkeshögskolan är resultatet av arbetsmarknadens behov av fler utbildade och kompetenta personer. Det är där Xenter och

Läs mer