HÄNT VID FLOTTILJERNA HÄNT VI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄNT VID FLOTTILJERNA HÄNT VI"

Transkript

1 HÄNT VID FLTTILJERNA HÄNT VI Flygvapnets helikopterräddningstjänst har haft en bråd vinter. Stormar och hård kyla har hårt drabbat den mindre civila båttrafiken - speciellt på Östersjön. Ideliga brandkårsutryckningar till nödställda haverister har gjorts. Nedan (sid 25-26) ett axplock bland lyckade insatser. BRA GJRT... IGEN På mo rgonen fredage n den 12 janua n sä nd e det visn ysb Lutyget "Nlereur" el s~ Hambu rg LIt nödsignaler i stersjön på en position ca 65 km nordväst Visby. "Nlereur", so m hade t rä last och var på väg från Sundsvall till Eng la nd, had e dessförinnan k:impat i ca 24 tim mot g rov sjö och kr:lftig isbe liggning. Nödsigna lerna uppfattad es av kustra diostationerna i om rådet, v ilka v idarebe fordrade nöd anropet till ce ntrala fl ygtra fik ledn ingen, Cdyl - på flygstaben i Stc kholm. Heli kopter "H 96", F8 sca r:onerad på FIl, larmades och lyfte mot den sist uppgivna positionen kl Väl fram me vid denna positio n fann heli kopten dock in ge t fartyg. 1:.(( febrilt söbnde började. Haveristens l:ige kunde ej ha varit d et angivna. Av~ n f.ut yg in om området och k m t radiostati onerna fö rsö kte genom rad io pejling fastställa det e,akta läget. När bränslet började bli k ritis kt för "H 96" siktades "Mereur" ä ntl ige n bland snöbyarna. K lockan var då och h elikoprern gjorde si g omedelba rt redo att vi nscha up p "Mercurs" besättning p å sju m an. r dett,l ögonbl ick återfanns "Mercur" även av d en S 32 Lansen från Fil som oeksj deltog i sökandet. Klockan , a lltsa på endast 10 min, var fem man av haveristens besä ttning bärgade av helikoptern. Lansenflygplanet, so m ij.g b 'ar öve r "bärgningspl atsen" och fotgra fe rade, tj:instgjorde även,om transiterings fjygplan mell a n Tingstäd e rad io och " H 96", vilket var nödvändigt p ga helikopterns l!! ga höjd vid b,irgningen. E n korr pala\'er uppstd när räddningsse len fbr sjätte gå ngen sänktes ned, ry in gen ytterligare ville "stiga in" i den. På fråga Ineddelade Tings täde radio att kaptenen och sty rmannen beslutat sig för a tt stanna k var på haver isten oc h invänta den raddnings kryss H c och bogserare som sä nts ut. c II! II!.~.... II Ö.. ọ... "H96" fick så klartecken a tt lamna "Mercur" och satte kurs mot Vi sby med fem g lada men trött,) tyska sjömän ombord. Klockan bndade helikoptcrn i Visby och räddningsarbetet för deras d c! troddes därmed a vs lutat~ Men und er årcrflygninge n till N ykö ping, dter tan k ning, fick h elikoptern å ter ryc ka in. Denna gå ng för Ht " leda" rädd ningskryssaren "A. E. App elberg" till rada rkonrakt med ha\'eristen, som red an dri\ it tre distansminmer. Under tiden innan räddnill,;sk rys>a ren n ådd~ fra m till "Mercur" lag det finländska fa rtyget "Finnhansa" hos "Mercu r" beredd arr ge ass istans o m "i sku!:" benöv.ls. Under eftermiddagens lopp l\,idde :i\ ~e n bogseraren "A j".x" lr':lll1 och tg "Mere ur " på slip mot Kappel IUlnlls\ iken på Gotland, vilken nåd des sent på fredagsk v::ll len. Strax eftcr var " H 96" ater hemma pil F Il och besättningen kunde pusta ut. Besittningen på " H 96", som med,tor skic k I i ghct genom fö rde rädd nings<lkr iol1cn under svåra yttre betingelser som grov sjö, snöbya r med d ål ig sikt salllr vind ca m/sek bestod a s' kapten Hans Fr isk, l:e ra ltflygare R o bert Sjöholm, fanjunkare Arne Lindblom sa mt l:e f1 ) gtek niker Bo Gustafsson, samtlib.l tillhöra nde F 8. Hans Andersson Besättningen på "Helge 96" mottas pä plattan av fotografernas uppmärksamhel. Frän vänster gängar: kapten HANS FRISK, förste fältflygare RBERT SJöHLM, förste flygtekniker B GUSTAVSSN, och fanjunkare ARNE LINDBLM. BNN TACKAR Västtyska regeringen har genom sin ambassad i Stockholm till överbefälhavaren officiellt framförl ett tack för dcn väl genomiörda räddningen av besättningen på lastfartyget "Hinrich Quast" den 29 december. ÖB har vidarebefordrat skrivelsen till chefen för flygvapnet. " Hinrich Quast" hade å tta mani besä ttning ocl, gic k på grund norr o m Äland. Läge t var kritiskt. En heli kopter frln Sve:1 flygkår, F8 Barkarby, lyckades trts svår Itorm och dåli g sikt rädd a a lla ombord vj rande. Ilesättningen p3. Iwliko pcern utgjordes av fanjunkarna lof Arbin, Edgar Söderman oc h Ragnar Bengtsson sarnt l:e Fl ygtekniker Erik Sjöstedt. HÄNT VID FLTTILJERNA HÄNT VI

2 I SISTA SEKUNDEN BrottSjöarna slog r e d ~ n in över St yrhy n en, di r besä ttninge n k rampa k ti ge höll 'ig fa se medan fa rtyget obe\'ekj'gt, kr u \'adc' ncd mell a n b r ä nn ingarn~. " -.:dd v" Hg hji lplös oc h slog med brclb ; d~ n mot ha \ct. Dramati kc n lji"r sitt en tydi:,;a spra ' i fan junkare Ha,,)! Frodes, F8, d a ~b ok fd n räd dn ingcn av en bes:i ttning p ~ fyra man fr ~ n grundstöna svenska kmrrankcrn "Caddy" den 9 se ptember iörra tlrer. Fan j"nk.hc Frodes d<lgbok berättar : - V i t.\g, mcd cn ti m mes st.htbcred,bp, i V i,by med vår Verralhclikopter, h ' p 4. Be<i ttninge n bestod, föru ra m a v m ig,jäh', av'.}nd rc-föraren fa njunhhe Eddie Söde rman, nil \ i1;.1tö rell fan junka re Arne Lindblom ol h fä rdmekaniker n, för,ll' fly gtek ni er E,ik Sjöstcdc. - Vid S-lidl'll p,l morgonen den 9 >c ptember kom h rm l ' 11 f örl ä gg n i n ~e n, Det \'ar Cc/yl, centra la ilr gtra fi k ledni ngen i Stockholm, so m t.. l do nl.~ rmade om a rt ku>tlankcrn "Caddy" s ~ n p ~ grund nagra distansminuter nordost om K rå kelun d på Sm3b nd sk m rcn. - Re,h" dter en h.ll vrimme var " i p.i \:ig. H al \'\'ä g\ t ill, midandskust l'11 ln ngs vi rl\':.;a pj le- IS m höjd Ö\'er \'.lite \ tan P'; ct 1:1;; tg.l cnde moln och r~g mk llr :! r. Vi nden ökjdc dt.:r hand till 20 m / sek l br_u na, och sjöh:i\ ninge n bl e\'.111 t \' '' ldsa mm_llt. - Dl'cca-n<l V': ger in ge n " ick per fek t. I en S\,l~ h ögc r \\'~il1 g sus;1,de y i in över dl' \' [ft; sk:i rcll nordost om Krakl'l und, och med (;1, hamnade vi rak t över farryger. Vi h, dl' d.i flug it i ca en ha lnimme. - N u \"Jr,"i ute i sista minu teo, för i J'l n:imndes i början slog brort' Jöafll :1 rcd.ln in U\'cr stn hy ttcn och be<itrni ngcn. ch Lll't)'ger skruvadcs obc\'ek lig t ned nl c1 J.tl1 bräi1u ing.hna. - p pvimch ningen a \' de fyra nöd, rillj,l bd. Iycklig t, js sn abbt. D e förstod foto: eddie söderman att t:in am'änd a räddnin gsselen, Selen om r y~g c l1, kroken framfö r ans iktet och,1!'ma rn~ necl at vi d up phi ssj ndct. V~ r na \-ig,hö r, fanj un kare Lind blom, behövde d:iriör ajd ri, skickas ned för art a,,;stcra. e nd e r a nflygninge n hade han fö r s:ikcrhc: s skull k rä ngt ps sig iso lcrdräkre n. - H dij, oplcrns hovring över fartyget :nneb:1r \' i" l s\,.tri ghl'ter. Dl' ]] masre näm Ii~en d iriger, J. \ ' Färdmebnikern, efr er,oon f.1sl1 hållpunk ter inre gick att H från fö rarpi; rs i der "gröriga" vädret. Den pendl ande f.mygsmjsten sö kre spet ~.:i 0::' K lockan 6.3e, 1 J h ti mme efler det L, rn) t.,l tt) SZi. n ~ ~ (1...'11 r ä JJ~ dt! k\.htctren.1 \ i sb rsl!,l mn, där de fic k \'l rd och ink\' Jrtering I t: -II ~ :.... 'Ọ. Ọ T h : Räddningshelikopterns besättning, som hittills bestått av fyra man, har nu pil försök kompletterats med en femte - en Y t bärgningsman. Hans uppgift är att vara nödställda behjälpliga vid uppvinschningen fran t ex en båt i stark sjöhävning till den hovrande helikoptern ovanför. Han är därför utrustad med våldräkt - en slags grodmansutrustning. Torrdräkt finns ocksa, T v : I helikoptern finns en andningsapparat (AGA-revivatorL som gör den konstgjorda andningen lättare och säkrare. Revivatorn finns ocksa som standard i FV:s ambulanser. foto: rolf hellen

3 NY MALMENMÄSS F3:s gam l'a kulturhistris kt inrressanra officer smä ss bar som bekant ska nat ;lt förgängelsen. Dm härjades en tidig novembermorgon 1966 av eld och ödelades. Sedan dess har F3:s officerare med vederli kar inte haft tillgå ng till nrgon mass lokal. Strax före årss kiftet 1967/ 68 kunde dock flottiljen inviga en prolci so riskt iordningsri lld ohicers ma ss. Aven F3 denna Imässbyggnad ir av äldre datum. Dock inre så MUSEISTRK Ynerligare en lucka i de flyghistri ska saml ingarna i Linköping bar nu fyllts. Man bar n;iln ligen lyckats förvärva en S 14, Fi'eseler Swrch. Den tys ke konstfly ~a ren Gerhard Fieseler startade 1930 i T ys kland en fabrik för tillverkning av flygplan framför allt lämpade för konstflygning, dåtida ben ;imning på avancerad fly gni ng. Hans stora fujjträff blev Fieseler Fi Strch. En i och för sig helt obetydligt litet plan som sedel'mera unger andra världskriget på sitt sätt kom an göra mycket St ra insnser. Det användes med str framgång bl il som sambands flygplan, då det kunde landa snart sagt var som helst. En dhida STL-flygplan I Högsta farten var ca 175 km /til och ele n lägsta 52 kmlrim, vilket inn ebar arr det vid vissa vindförhållanden kunde landa på endast 15 m landningsstracka. Aven i svenska flygvapnet har "Strken" använts med fr amgäng som ett d~ - TRIVSAM BADDRÄKT Utomhusbadandet 1967 avslurades för F4:s vidkommande fredagen den 8 december med att all flygande personal fick hoppa i Strsjöns sva b bö ljor i Västbyviken i det vä ll ovliga syftet Jtt prova isolerd räkterna - såväl beträffand e täthet som värmeisolerande för o magj. Vattentemperaturen var nollgradig. Is kantade stränderna och. tem peratu ren i luften var -15. Eftersom vind sti lla rådde, V.1r de yttre omständig heterna gansk:l gynnsamma. Sedan en tänts på strandkanten var det dags att sätta igå ng. Ihop pen skedde från båtbryggans yttre del, där det var isfritt och vattendjuper kring två meter. Varje maa hade en Ii "båt med sig, som man efter sto r btasa F4 ihoppet skull e bl åsa upp och använda för transporten in till stranden. Stämgammal som den brunna, som året efter branden skulle ha fyllt 100 år. Den nu i bruk tagn a byggnaden uppfördes Det är en gulmålad träbyggnad so m ursprungligen va r rcgementskansli för FöcsL1 Livgrenadjärregementet, och inrymde då ordersal, regem entsexpedition samt några bosradsrum för regementsofficerare. rdersalen är rikt utsm}'ckad med bl a tak- och vjggmålningar. På södra väggen kan man läsa " Till minne al' kamrater som i fält dött för fädernes landet - Den tappres minne det blifver". På denna v;igg kan man aven läsa namnen på stupade officerare med början från å r 1632 och Lutzcn. När flygvapnet övertog hela etablisse men tct, använde 3:e flygkåren denna byggnad so m kanslihus från november Under senare år har byggnaden hyst lektio nssal ar, briefingsal samt bibliotek med lä srum. Nu har alltså en omdisponering skett av den gamla byggnaden - til l officersmäss. Den vac kert utsmyckade ordersalen har blivit sil lskapsru m. Då myc ket litet av den gamla mässens möblemang kunde räd das,-:d branden, har ma n fått instahera nya, mode rna möbler. D har :lter L\rt en trevlig oc h ombonad officetsm:iss, vilket n;tturligtvi's flottil jens officerare verkligen gläder sig HÄNT VID FLTTILJERNA tida konstart- och landningsflyg pl an. fl ygva pnet an\'ändes S 14 för v,ss taktisk n:irspaning, arrillerield Jedning, sambandsoc h fj i Il räddn ingstjä nst. Två S 14 kom i flygva pnets tj ;inst på f3 år Är 1940 köptes 6 "Storkar" och 1943 ytterligare 18, vilka förde lad es på ett flerral flotti Ijer. "Strkarna" var i svensk tjämt till 3r 1961, då de sista s~u.des. Bl a hamnade då årta i sterrike. Man har va rit mycket angelägen an skaffa till'baka ett exemplar och bar därför sökt på många hå ll, kanske främst i srerrike. Genom specidla kontakter i Wien har man nu lyckats för "ärva en "Stork" - med delar från f d svenska pl an. Men naturligtvis återstår mycket innan man Htt dessa delar monterade till en hel maskin och i vis barr skick. ningen VJr till en början kanske litet ansträ ngt glättig. Provav den här typen hade ju ic ke urförts av annan an säkerhetsm dtnielofficeren, löjtnant T egnhed. Denne ledde öv ningen och han talade sig "arm för isolerdräktens alla förde lar. Efter de försra badandes positiva kommen tarer ble v srä mningen rent av förväntansfulloch man kastade sig i vannet i den p1 förhand uppgjord a turordningen utan några longörer. Några fördrev väntetiden med att jumpa på isflaken vid srranden. Deltagarna var minst lika förtjusta som ås kåd arna - av glädjetjuten an döma. Resu lratet av öv ningen var synnerligen positi vt. Förrroender för iso lerdräkten bl'ev för den flyg;mde personalen 100 procenrigt. Kylan kändes bar:! i händerna och i huvudet (a ll a fick doppa huv udet under vattnet), men så användes varken skyddshandskar eller huvudbonad und er denna öv ning! - Givetvis kommer de till användning under verklig:! förhållanden. SLÄNGDA TITLAR På Fl har man slängt titlarna I I stäl let sker redovisning efter Fl0 :s kontoplan. C Fl, överste Kj ell Rasmusson, har fått alla resurser samlade i en klump :Inslag, med ekonomisk frihet inom denna ram. Vid en budgetgenomgång redovisa r ekonomichefen bud ge tutfallet per l januari. Higa med,ubetare F är 10 planeringschef, personal chef, ~;~~e~~;i:~~ ' d vs fl yg-, basoch strilchcfer sa mt' chefe rna för stödfunktionerna, flottiljin ge njören och f[ottiljintendenten. ADB-behan d lad information lämna, I'arje månad. V:l[je ansvarsom rådeschcf har långtgående bem yndiganden och belr delegerat ansvar för sin budget. Ansvaret ligger där kostnaderna uppstår och peng ~rna förbrukas! FV-Nyn avser i ett komman de nr att betitta mer om detta ekonomisystem som nu införs och där Fl är försö ksförband för fl ygvapnet. NT-öD-PRISET Till 1967 å rs Br.ivallaflygare har va lts förste fältflygare Äke Berg vall. Bergvall tilldelades det ai' Norrköpings T idningar F 13 uppsana priset. Enligt Juryns uttalande fick han der för skickligh.et som pi lt och lj1 strukrör, för utmärkt föredöme oc h perso n lig stil. Priset överlämnades enligt tradition vid flottiljens julfest. Vid julfesten med verkade som gästartister Monica Zetterlund, Lasse Lönndahl och Ben gt Hal lberg. 27

4 FRIA VILJANS MÄN - Det är mycket glädjande för oss an il yg fälrsingenjörerna sedan tio år har en egen förening, sade överste Dick Stenbe,g, \1i lo 0, i samband med en \"Cc koslut5 k urs för dcss.1 på Fil. Samrl iga gör det a v ~g en fri vi lja. GJ:idjande är od.,å an s3. manga, över hundratalet, kommit med. p~ kurser av dena slag får deltagarna gå igenom senaste nyn ifr;\ga om utbyggnader av krigsbaser. Varje baschef får träffa sina ingenjörer och med dem di skutera eventuella problem ocn göra ell genomg a n ~ av bget på b;1sen. - Dess utom hålls krigsspel för ingenjörer placcllde vid sraber. Jag anser dc5,,1 tv3.dag.,rskurser vara av stor vikr. Vi bar arr göra med F11 v;irnplikriga 111 gen jörer med mycket hög utbild ning och kunskap. Det behövs en bög beredsk,lp. Det Br ingenjörerna med denna vichreurbyge;ljjd a v sina kun, kaper, slutad" överste Stenber):. Själva anser flygf:iltsi ngenjörc rna, att dc., a tddag,uskurser ä r a,. ~ tu rr v:irde so m förbered c ~ >c för deras verks amhet i krigsbefarrning och :llt de utgör en limpli g form för befälsutbildning. I SÖDERHAMN Represent3.nter för kommunblocke t Söde rhamn, Söderab, Norrala och Skog, iöreträdare för de fyra demokratisk:< partierna, riksdagsm än samt chefredaktörer för den lo kala pressen i Gävleborgs Lin besökte 1-15 den F15 20 oktober 1967 efta inbj u J ~ n av f lon il jchefen. I besöket in gick bl a en flygtur med Hkp 4. På bliden g~r rilks- Jagsman j. Eriksson, Bäckmora, ombord under överinsee nde av flotti ljchef.:n överste Lampell. F lorr jjjm:i>tare 1967 i ra cr, kjur n i l~, bombfäl ln ing oeh na vigering h.\ f korats "id FIS. Mäs"tare blev: fähfl ygare l :a graden Egrell, fältflygare 1 :,1 graden Forsberg och l:e flygnavigatör Hag SM EN RAKET... Den 20 november i fjol samlades fl ygplan och förare från sa mtlga jaktförband (utm F9) p~ F18. D et skulle handla om raketskjutning - ge neralmajor Folke RamSlröms vandringspris Tivlingsbes tämmel se rna var nya för arer och inneba r enskild skjutning med fyll L \ 'eter per f1 ygpl:tn, d;;r de tre bästa raketcrij.1 per skytt räknades. Underskreds säkerhetsa vsl'andet eller b le, dykvinkeln större än 15 :) underkändes rakete n. C.::; Ta vii ngs agen inleddes!ilcd d,tli gt väder - precis enligt meteorologe ns förutsägelse. Men redan F18 vid ll-tiden hade vidret bli \~ i[ ~ a bra, arr ' :i d inl'~n kunde säru igciog. Under första delen av t;), li n~cn var Jet dock ga nska k yttig~, "ilket {dm,t drabbade de annars så fra mgang - r ik., 32 B-förarna. Scchn försumännen i varje lag hade sk jutit var srill ningen, att f 13 (löjtnant Karlbe" g) ledde med medelfel 5,3 m före F16, fl och FIS. - V;\Jrcr ble,' "lit bättre c h snart r~dde l\.lc aliska, k ju tför ),jlh njen. Den s lu rl i ~l uppgörc-lscn emols,ls> med spi nning bädc p a Tullin ge - b~ 5 n och vi d A skömåler. l\::i r den andra omgangcn började " i s.lde 32 B-iörarna, arr dc ingal unda gell: KNFERENS I RÄTTVIK mitten :\,. januari saml.1dcs f l y g \' ~ pnets irivillig;,m isl l'lltcr och friv illi gofficl'rjrc! till en tvadaga rskonferens i Rältvik. l on [('rc'n s edare var chefen för fl)' gst.l bcl1i sek rion 2, ö"erstc Hans N ci), och t il l si n hjilp hade han pcrson:11en vid FS/ U fri \'il ligdetalj, fru Ruth Bille Jmt kaptenerna Anders Grönberger och Gösta Göt b~ lund. FVRF repr csent~r a d e av sin förbunj"ekreterare, k.lpten Folke Ejvlmson. = Proor:l mmcr började med att frivi ll igoffice ra rna orienterade om erlhenhetern.l i r:ln ~ ina flo ttiljer. Genom ~ 5 en d e [cm.1 fö r Jess..l oricn[ ~ rlnga r var s vårigl~ctcrn:l att rekrytera frivi lli gpersonal - främs t beroende på konkurrens fran andra - al ltmer ökande, fririd S:1kti viteter. En, k,l ns kc överdriven, p essimism bcträ ff ane c rcl ulr.hen av uu. i nda förfrågn ing.h för :1 tt rekrpera,<irnpliktiga kunde :iven förmir b s. M~n hade skickat ut material ril l hundrata ls värnpliktif'" men bara fått n ~g r a tioral svar. Detta k,l n kjll she tyckas ned, L'lc nde. Men om varje sadan aktion ger ert 20-tal svar kan det l prak tiken inn ebära, att n:i rmuc 400 n,..l värnpliktig:! tillförs d r fri vill ig utbi lj ning. flera o ljfe underst rök, ler deras erfarenhcrer vis:!t.ht de bj, ta rekryteringsrc SUI LltCn n å ~ ge nom för en in g:1 rn.l - g: upp kampen. Fällt"lygare Wallo, F4 och f:i ltilyga re Strand/ors, F12 gick upp till individuell ledning med utmärkta 4, l res p 4,4 m medelfel. Men 35-förarna låg dem titt i hälarna, vilket p g a jämnheten medförde an lagtävlingen kom a or bli en ren intern uppgörel se mellan 35 flottiljerna. Som sista skytt körde fältflygare Andasson, F13 ut ti ll starr. För att F13, k Il e "inna lagtävlingen m:l te Anders, on skjuta bä ttre än 7,6 111 medel fel. Sköt han s:imre, be tydde det omskjutning mellan fyra lag' Men fähfl ygare Andersso n satte en effek tiv pun kt för alla speku lationer. Frågetecknen rätades ut till utropstecken! Med 1, ,6 m fel på t.l kl'wrna erhöll han bnrastiska 1,4 111 mcdelfcl. Filtflygare Ander,sons prestation betydde Inte " bara" en sol klar lag,"ger för F13; även den Individuella första pla tsen var vikt. Fors RESULTAT: Namn F13 F16 F18 F1 IMeoelfel 3,35 m 6,95 m 7,35 m 7.40 m IMede ije i 1 laltllyga,e Ande rs so n, F13 1,4 m l fältflygare Wallo, F4 4, 1 m Fä ltllyg are 1. gr Slrandlors, F m LÖjtnan t Karlberg, F13 5,3 m [il j rna. Inre minst gä ller det de praktiska dell ljerna som utskrift oeh m~ngf,lldi,;and c av upprop m m. =F.l! resultatrik l s.\lllarbete med s:lvil j-bg- iören ingar sonl hcnf ä rnet,1nm ~i ld c s frän några hihi. Detta kan,'ara värr be :!krande och c> fte rföljd frjn - bush främst - de mindre iörc ning;1 t11as sida. 1:.n stor del av konferenstiden anslogs iii grupparbeten. Bl a kommer det iö r al drade och omständliga systemet för di s tribution :1\' n ummerkort för vä rnplikti ~,1, Li mpliga fö r fri\'illigutbil dning, arr förenkbs. E tt annat gruppa rbete innebar förslag till n) rekryteringifolde r för värnpliktiga och ungdom. R esultatet blev ett g tt UI1 - derhg att arbeu " ij.tre med för de ex pe rt",", >om FVRF avse r an an lita för att f j Ut nya fo ldrar till höstens rekryteringsdrive. Att nya foldrar inre framställts tidi ga re beror på avvaktan på "VK 66" betänkande - för an få foldrarna så ak tll~ ella som möjligt. I sitt avslutningsanförande hoppades ö"crsre Ncij bl a, att den här konferensen lik som den föregående hade understrukit den stora betydelse CFV tillm:iter fri vill ig ' erks.1mheten inom flyg"apnet - fc;> mför allr i den til ls petsade fursvarssi- berg. vetvis med allt tinkbarr bi stånd [dn f10\ ~ tuationen a,. idag. 28

5 ATT GÄ J MÄL Den 9 januari inföll en avskedets bitterljuva stund på F 21. D~ lämnade nämligen, kl , den sista operativt flygdugliga S 29 C Tunnan flott iljen, efter lång och väl vitsor- F 21 ~:~Pilt~~ns~å F~ 29 :an var flygdirektören Bo Noren som vinkades i vig av flottiljens mannar och lokaltidningarnas representanter. Färden gick t ill Malmslitt, d,ir flygpbnet skall Ingå j målflyggruppen. BETYDANDE INSATS Vid Kungl. Kr igs vetenskapsakademiens 171:a årshögtid som nyligen firades i Armcmusei stora sal utdelade H. M. Konungen belöningar ur Lars och Astrid Albergers fond för stödjande av Sveriges försvar. Fonden disponeras för utdelning av belöningar till svenska män och kvinnor som gjrt betydande insatser för Sveriges försnr. PERSNAL-INF ARBETSTIDSFÖRKRTNING De arbetstidsbestämmelser Som hittills reglerats genom kungligt brev av den 26 oktober och som senast intagits i flygvapenorder A 3/67 - har fr o m 29/ omsatts i ell militärt arbetsiidsavtai. Avtalet InnefallaI' den förkortning av arbetsiiden från ,5 timmar per vecka som Ingår i ramöverenskommelsen om års löner. För huvuddelen av den personal som har sin arbetstid reglerad genom det militära arbetstidsavtalet innebär avkortningen en minskning av arbetstiden med 2 lim. För vårt arbete innebär förkortningen ökade krav på rationalisering av verksamheten och effektivare utnyttjande av tjänstetiden, då ju arbetsuppgiflerna är oförändrade. VÄRLDSNYHET Det in strument - höjdmätaren - so m en f lygare normalt använder för att bestämma sin höjd ö ve r marken, är uppbyggt kring en aneroidbarometer. Denna mäter s~lcdes lufttrycket. Men då detta avtar med höjden över havet, har instrumentet k unnat graderas direkt i meter. Förutom att lufttrycket ändras med höjden över havet, ändras det med rä.dande vädersituation. Höjdmätaren i ett flygplnn måste så ledes mjnuellt inställas iöre la nd ningen, så att meter på höjdmdtaren kommer att S\'Jr.l mot det rådande lufttrycket på flygfä ltm niv1. Flygplatsens vidersta tion är ansvarig för att rätt uppgift om lufttrycket vid marken överlämnas till trafikledaren för vidarebefordran till fl ygplanet. D et är som nämnts synnerlige n v iktigt, att den information om rådande lufttryck, som fly gp lanet Lh, i r riktig. D~n manuella imt:illningen av höjdmätaren blir i annat fall felaktig och därmed kommer insrrumentet att visa fe l fl yghöjd - vilket vid JUSt denna typ av fel (5 eller 10 mbl kan uppstå vid a vläsning a v stationsbarometrar och har vid enstaka fall orsakat olycksti llbud. Problemet - som är internationellt - har nu fått en tillfredsställande Jösning, genom ett försla g framlagt a v meteorolog Gunna r Ljungstrand, fl ygstaben. Iden har sed a n utvecklats av System PauLin AB i samarbete med flyg förvaltningen, och har nu lett fram till en tekn is kt god konstruktion. Konstruktionen, som bygger på en själneglerar.de Paulinbarometer, eli minerar den mänskliga faktorn vid ba rometeravläsninge n. Detta har åstad kommits ge nom :ltt den självreglerande barometern sty r ett stimpla nde räkneverk, som med stra tyd liga siffror stämplar det rådande rryck"ärd et på en fö r än damålet avsedd blankett. Vid fel, som spänni ngsborrfajl eller fun ktion sfel i apparaten, spärras a uwi1l.ui,kt möj'igheten till avstämpling - varigenom erhalln a, avst:i mplade vä r den blir korrek ta. Ärets belöningar fördelades på fem p ersoner. Bland dessa var majoren vid flygvapnet Sven Kams/m, som tilldcbdes Krigsvetenskapsakademiens medalj samt kr. Motiveringen va.r att FS "Kamscn, so m chef för provgruppen vid F13, på ett avgörande s:ittbidragit till a tt J 35 Draken snabbt och efick tivt kunde in lemmas i försvaret. H an har löst sina uppgi,frer på ett inspirerande och skickligt sätt och utfört ett banbrytande och uppoffrande arbete". Efrer genomgången stabskurs vid Militärhögskolan fick Kamsc n på hösten 1963 i uppdrag att leda och genomföra taktisk utprov ning av J 35 D och senare även.j 35 F. Verksamheten syftade til! att ge nom praktiska fl ygprov klarligt<;:i lä mplig flygtaktik för dessa vapensystem. Mot bakgrund av de keav det taktiska uppträdandet oeh samarbetet med bas och strid sledningssystem ställde skulle ta ktiska instruktioner och an vis ningar utforma s. Förarens roll i jaktförsvaret har genom utprovningen praktiskt studerats. Detta har bl a utgjrt en viktig grund för framta gning av anvisningar för förarutbildningen, som ocks3 varit en av huvuduppgifterna. in flygning för landning i d å ligt väder kan leda till en katastrof. Ett fel i tryck p å 10 millibar mots\'a rar ett höjdfd pl ca 80 meter. Efter bedömning av flygstabens företagsnimnd har meteorolog Ljungstrand tilldel ats en belöning på kr för Sitt förslag. L 29

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6)

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6) Sida 1(6) Den 27 september 2011 hölls ett föredrag av Hans Andersson, om Försvaret av Gotland, del 2. Föredraget hölls inför ca 30 medlemmar. Det var fortsättningen av ett tidigare föredrag våren 2011.

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Arboga Robotmuseum Boris Bjuremalm berättar om sitt flygarliv

Arboga Robotmuseum Boris Bjuremalm berättar om sitt flygarliv Sida 1(6) På kvällen den 3 oktober 2012 samlades 34 intresserade åhörare på Robotmuseet i Arboga för att lyssna till Boris Bjuremalm, en leende 190 cm lång flygare som alltid flög med förarstolen i lägsta

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Barkarby räddningscentral

Barkarby räddningscentral Artiklar och reportage ur Dagens Nyheter, den 23 april 1976 Text: Rolf Stengård, foto: Erik Stering Del 1 Barkarby räddningscentral De lyfter för att rädda liv Med hjälp av vinschar hissas en nödställd

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i

S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t I T-vi s i o n och stra t eg i In f o rmationsteknik (IT) är den teknik som används för att samla in, lagr a, bearbeta, kommunicera samt presentera

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar.

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar. likopterorganisation r har under många år varit ett "kärt ämne" eller " het potatis" om man så vil L Sedan 1960-ta let har mi nst ett tiotal utredn i ngar av olika omfattning försökt förverki iga en djupgående

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

~ Verkar för au skolans personal bereds möjlighet. pedagogik, meteorologi och vädertjänst.

~ Verkar för au skolans personal bereds möjlighet. pedagogik, meteorologi och vädertjänst. Flygvapnets förmå!ja att effektivt verka under alla årstider och under alla tider på dygnet ställer krav på en väl fungerande vädertjänst. Att på "slagfälter' vara väl underrättad om det aktuella och kommande

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA TILLSAMMANS VILL VI SJNGA PARTITR LÖJT ELLO PIANO BAS Partitur Partitur S A T B q = 104 c c Gm A/ (löt) Tillsammans vill vi sunga TILLSAMMANS VILL VI SJNGA -Liv att dela- LIV ATT DELA Dm ± / B Gm7 7sus4

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Att förebygga naturolyckor. en fråga om samverkan

Att förebygga naturolyckor. en fråga om samverkan Att förebygga naturolyckor en fråga om samverkan Tillsammans mot en säkrare värld Ett omfattande FN-arbete pågår för att förebygga naturolyckor och naturkatastrofer och minimera effekterna av dem. Vid

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1 Året utdelning av ipads MO#JLIGHETERNA ATT SPRIDA INFORMATION O#KAR I OCH MED ATT TEKNIKEN UTVECKLAS Fo r andra a ret i rad har ipads delats ut bland Ekebyskolans

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

GUIDA DIG SJÄLV GENOM BERGET.

GUIDA DIG SJÄLV GENOM BERGET. GUIDA DIG SJÄLV GENOM BERGET. VÄLKOMMEN TILL AEROSEUM. Med denna numrerade objektinformation kan du få en bättre information om de föremål som du möter på din vandring genom Aeroseum. HISTORIK. Kungliga

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

37 sånger med rörelser och lekar för små barn

37 sånger med rörelser och lekar för små barn 37 sånger med rörelser och lekar för små barn T. + M.: Zandra Adolfsson Refr.: B Vi bygger en båt. En jät te båt, för Gudhar har Dm7 G7 C /A sagt att detskallregska reg-na na, som en flod, en båt. En B

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering.

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering. Bilder från ovan visa Flygfotopionjären Oscar Halldin med aeronauten Francesco Cetti framför sin ballong Fritjof Nansen efter en landning vid Lerum 1898. Saknar du bilden på släktgården för att göra släktforskningen

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär

Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär Stockholms-Tidningen Onsdagen den 30 augusti 1950 MILITÄRBÅT I DJUPET Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär GÖTEBORG 29 aug. - (ST) Nio,unga kustartillerister från KA 4, i Göteborg är borta

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Ryggträning. Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet

Ryggträning. Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet Ryggträning Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet Ryggträning för dig med kotfraktur Du som har en eller flera kotfrakturer kommer att må mycket bättre om du börjar träna din rygg. Det

Läs mer

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten Text: Maarit Wall Illustrationer: Henrik Nilson Layout och produktion: Viking Line Mariehamn Tryck: Mariehamns Tryckeri

Läs mer

Vag nen var en lyck ad kon struk tion,

Vag nen var en lyck ad kon struk tion, Byggbeskrivning ASJ-L standardgodsvagn Visst lik nar den na vagn många and ra av 891-fin kor na. Det som är lite spe ci ellt med den na kon struk tion, 4500 mm hjul - bas och 7500 mm över buf fert bal

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema An die Freude Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm Ludwig van Beethoven sym 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial ör elevorkester arr. an Alm De a är e arbetsmaterial som kan användas å olika sä, allte er behov och möjligheter. A Melodi utan legato ör

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Hur får du igång fibernätet?

Hur får du igång fibernätet? T I L L D I G S O M S TA R TAT E N F I B E R F Ö R E N I N G Hur får du igång fibernätet? Kommunikationsoperatören ZITIUS R Ä T T PA R T N E R F Ö R B YA L A G D Ä R F Ö R E N I N G E N B E H Å L L E R

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer