HÄNT VID FLOTTILJERNA HÄNT VI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄNT VID FLOTTILJERNA HÄNT VI"

Transkript

1 HÄNT VID FLTTILJERNA HÄNT VI Flygvapnets helikopterräddningstjänst har haft en bråd vinter. Stormar och hård kyla har hårt drabbat den mindre civila båttrafiken - speciellt på Östersjön. Ideliga brandkårsutryckningar till nödställda haverister har gjorts. Nedan (sid 25-26) ett axplock bland lyckade insatser. BRA GJRT... IGEN På mo rgonen fredage n den 12 janua n sä nd e det visn ysb Lutyget "Nlereur" el s~ Hambu rg LIt nödsignaler i stersjön på en position ca 65 km nordväst Visby. "Nlereur", so m hade t rä last och var på väg från Sundsvall till Eng la nd, had e dessförinnan k:impat i ca 24 tim mot g rov sjö och kr:lftig isbe liggning. Nödsigna lerna uppfattad es av kustra diostationerna i om rådet, v ilka v idarebe fordrade nöd anropet till ce ntrala fl ygtra fik ledn ingen, Cdyl - på flygstaben i Stc kholm. Heli kopter "H 96", F8 sca r:onerad på FIl, larmades och lyfte mot den sist uppgivna positionen kl Väl fram me vid denna positio n fann heli kopten dock in ge t fartyg. 1:.(( febrilt söbnde började. Haveristens l:ige kunde ej ha varit d et angivna. Av~ n f.ut yg in om området och k m t radiostati onerna fö rsö kte genom rad io pejling fastställa det e,akta läget. När bränslet började bli k ritis kt för "H 96" siktades "Mereur" ä ntl ige n bland snöbyarna. K lockan var då och h elikoprern gjorde si g omedelba rt redo att vi nscha up p "Mercurs" besättning p å sju m an. r dett,l ögonbl ick återfanns "Mercur" även av d en S 32 Lansen från Fil som oeksj deltog i sökandet. Klockan , a lltsa på endast 10 min, var fem man av haveristens besä ttning bärgade av helikoptern. Lansenflygplanet, so m ij.g b 'ar öve r "bärgningspl atsen" och fotgra fe rade, tj:instgjorde även,om transiterings fjygplan mell a n Tingstäd e rad io och " H 96", vilket var nödvändigt p ga helikopterns l!! ga höjd vid b,irgningen. E n korr pala\'er uppstd när räddningsse len fbr sjätte gå ngen sänktes ned, ry in gen ytterligare ville "stiga in" i den. På fråga Ineddelade Tings täde radio att kaptenen och sty rmannen beslutat sig för a tt stanna k var på haver isten oc h invänta den raddnings kryss H c och bogserare som sä nts ut. c II! II!.~.... II Ö.. ọ... "H96" fick så klartecken a tt lamna "Mercur" och satte kurs mot Vi sby med fem g lada men trött,) tyska sjömän ombord. Klockan bndade helikoptcrn i Visby och räddningsarbetet för deras d c! troddes därmed a vs lutat~ Men und er årcrflygninge n till N ykö ping, dter tan k ning, fick h elikoptern å ter ryc ka in. Denna gå ng för Ht " leda" rädd ningskryssaren "A. E. App elberg" till rada rkonrakt med ha\'eristen, som red an dri\ it tre distansminmer. Under tiden innan räddnill,;sk rys>a ren n ådd~ fra m till "Mercur" lag det finländska fa rtyget "Finnhansa" hos "Mercu r" beredd arr ge ass istans o m "i sku!:" benöv.ls. Under eftermiddagens lopp l\,idde :i\ ~e n bogseraren "A j".x" lr':lll1 och tg "Mere ur " på slip mot Kappel IUlnlls\ iken på Gotland, vilken nåd des sent på fredagsk v::ll len. Strax eftcr var " H 96" ater hemma pil F Il och besättningen kunde pusta ut. Besittningen på " H 96", som med,tor skic k I i ghct genom fö rde rädd nings<lkr iol1cn under svåra yttre betingelser som grov sjö, snöbya r med d ål ig sikt salllr vind ca m/sek bestod a s' kapten Hans Fr isk, l:e ra ltflygare R o bert Sjöholm, fanjunkare Arne Lindblom sa mt l:e f1 ) gtek niker Bo Gustafsson, samtlib.l tillhöra nde F 8. Hans Andersson Besättningen på "Helge 96" mottas pä plattan av fotografernas uppmärksamhel. Frän vänster gängar: kapten HANS FRISK, förste fältflygare RBERT SJöHLM, förste flygtekniker B GUSTAVSSN, och fanjunkare ARNE LINDBLM. BNN TACKAR Västtyska regeringen har genom sin ambassad i Stockholm till överbefälhavaren officiellt framförl ett tack för dcn väl genomiörda räddningen av besättningen på lastfartyget "Hinrich Quast" den 29 december. ÖB har vidarebefordrat skrivelsen till chefen för flygvapnet. " Hinrich Quast" hade å tta mani besä ttning ocl, gic k på grund norr o m Äland. Läge t var kritiskt. En heli kopter frln Sve:1 flygkår, F8 Barkarby, lyckades trts svår Itorm och dåli g sikt rädd a a lla ombord vj rande. Ilesättningen p3. Iwliko pcern utgjordes av fanjunkarna lof Arbin, Edgar Söderman oc h Ragnar Bengtsson sarnt l:e Fl ygtekniker Erik Sjöstedt. HÄNT VID FLTTILJERNA HÄNT VI

2 I SISTA SEKUNDEN BrottSjöarna slog r e d ~ n in över St yrhy n en, di r besä ttninge n k rampa k ti ge höll 'ig fa se medan fa rtyget obe\'ekj'gt, kr u \'adc' ncd mell a n b r ä nn ingarn~. " -.:dd v" Hg hji lplös oc h slog med brclb ; d~ n mot ha \ct. Dramati kc n lji"r sitt en tydi:,;a spra ' i fan junkare Ha,,)! Frodes, F8, d a ~b ok fd n räd dn ingcn av en bes:i ttning p ~ fyra man fr ~ n grundstöna svenska kmrrankcrn "Caddy" den 9 se ptember iörra tlrer. Fan j"nk.hc Frodes d<lgbok berättar : - V i t.\g, mcd cn ti m mes st.htbcred,bp, i V i,by med vår Verralhclikopter, h ' p 4. Be<i ttninge n bestod, föru ra m a v m ig,jäh', av'.}nd rc-föraren fa njunhhe Eddie Söde rman, nil \ i1;.1tö rell fan junka re Arne Lindblom ol h fä rdmekaniker n, för,ll' fly gtek ni er E,ik Sjöstcdc. - Vid S-lidl'll p,l morgonen den 9 >c ptember kom h rm l ' 11 f örl ä gg n i n ~e n, Det \'ar Cc/yl, centra la ilr gtra fi k ledni ngen i Stockholm, so m t.. l do nl.~ rmade om a rt ku>tlankcrn "Caddy" s ~ n p ~ grund nagra distansminuter nordost om K rå kelun d på Sm3b nd sk m rcn. - Re,h" dter en h.ll vrimme var " i p.i \:ig. H al \'\'ä g\ t ill, midandskust l'11 ln ngs vi rl\':.;a pj le- IS m höjd Ö\'er \'.lite \ tan P'; ct 1:1;; tg.l cnde moln och r~g mk llr :! r. Vi nden ökjdc dt.:r hand till 20 m / sek l br_u na, och sjöh:i\ ninge n bl e\'.111 t \' '' ldsa mm_llt. - Dl'cca-n<l V': ger in ge n " ick per fek t. I en S\,l~ h ögc r \\'~il1 g sus;1,de y i in över dl' \' [ft; sk:i rcll nordost om Krakl'l und, och med (;1, hamnade vi rak t över farryger. Vi h, dl' d.i flug it i ca en ha lnimme. - N u \"Jr,"i ute i sista minu teo, för i J'l n:imndes i början slog brort' Jöafll :1 rcd.ln in U\'cr stn hy ttcn och be<itrni ngcn. ch Lll't)'ger skruvadcs obc\'ek lig t ned nl c1 J.tl1 bräi1u ing.hna. - p pvimch ningen a \' de fyra nöd, rillj,l bd. Iycklig t, js sn abbt. D e förstod foto: eddie söderman att t:in am'änd a räddnin gsselen, Selen om r y~g c l1, kroken framfö r ans iktet och,1!'ma rn~ necl at vi d up phi ssj ndct. V~ r na \-ig,hö r, fanj un kare Lind blom, behövde d:iriör ajd ri, skickas ned för art a,,;stcra. e nd e r a nflygninge n hade han fö r s:ikcrhc: s skull k rä ngt ps sig iso lcrdräkre n. - H dij, oplcrns hovring över fartyget :nneb:1r \' i" l s\,.tri ghl'ter. Dl' ]] masre näm Ii~en d iriger, J. \ ' Färdmebnikern, efr er,oon f.1sl1 hållpunk ter inre gick att H från fö rarpi; rs i der "gröriga" vädret. Den pendl ande f.mygsmjsten sö kre spet ~.:i 0::' K lockan 6.3e, 1 J h ti mme efler det L, rn) t.,l tt) SZi. n ~ ~ (1...'11 r ä JJ~ dt! k\.htctren.1 \ i sb rsl!,l mn, där de fic k \'l rd och ink\' Jrtering I t: -II ~ :.... 'Ọ. Ọ T h : Räddningshelikopterns besättning, som hittills bestått av fyra man, har nu pil försök kompletterats med en femte - en Y t bärgningsman. Hans uppgift är att vara nödställda behjälpliga vid uppvinschningen fran t ex en båt i stark sjöhävning till den hovrande helikoptern ovanför. Han är därför utrustad med våldräkt - en slags grodmansutrustning. Torrdräkt finns ocksa, T v : I helikoptern finns en andningsapparat (AGA-revivatorL som gör den konstgjorda andningen lättare och säkrare. Revivatorn finns ocksa som standard i FV:s ambulanser. foto: rolf hellen

3 NY MALMENMÄSS F3:s gam l'a kulturhistris kt inrressanra officer smä ss bar som bekant ska nat ;lt förgängelsen. Dm härjades en tidig novembermorgon 1966 av eld och ödelades. Sedan dess har F3:s officerare med vederli kar inte haft tillgå ng till nrgon mass lokal. Strax före årss kiftet 1967/ 68 kunde dock flottiljen inviga en prolci so riskt iordningsri lld ohicers ma ss. Aven F3 denna Imässbyggnad ir av äldre datum. Dock inre så MUSEISTRK Ynerligare en lucka i de flyghistri ska saml ingarna i Linköping bar nu fyllts. Man bar n;iln ligen lyckats förvärva en S 14, Fi'eseler Swrch. Den tys ke konstfly ~a ren Gerhard Fieseler startade 1930 i T ys kland en fabrik för tillverkning av flygplan framför allt lämpade för konstflygning, dåtida ben ;imning på avancerad fly gni ng. Hans stora fujjträff blev Fieseler Fi Strch. En i och för sig helt obetydligt litet plan som sedel'mera unger andra världskriget på sitt sätt kom an göra mycket St ra insnser. Det användes med str framgång bl il som sambands flygplan, då det kunde landa snart sagt var som helst. En dhida STL-flygplan I Högsta farten var ca 175 km /til och ele n lägsta 52 kmlrim, vilket inn ebar arr det vid vissa vindförhållanden kunde landa på endast 15 m landningsstracka. Aven i svenska flygvapnet har "Strken" använts med fr amgäng som ett d~ - TRIVSAM BADDRÄKT Utomhusbadandet 1967 avslurades för F4:s vidkommande fredagen den 8 december med att all flygande personal fick hoppa i Strsjöns sva b bö ljor i Västbyviken i det vä ll ovliga syftet Jtt prova isolerd räkterna - såväl beträffand e täthet som värmeisolerande för o magj. Vattentemperaturen var nollgradig. Is kantade stränderna och. tem peratu ren i luften var -15. Eftersom vind sti lla rådde, V.1r de yttre omständig heterna gansk:l gynnsamma. Sedan en tänts på strandkanten var det dags att sätta igå ng. Ihop pen skedde från båtbryggans yttre del, där det var isfritt och vattendjuper kring två meter. Varje maa hade en Ii "båt med sig, som man efter sto r btasa F4 ihoppet skull e bl åsa upp och använda för transporten in till stranden. Stämgammal som den brunna, som året efter branden skulle ha fyllt 100 år. Den nu i bruk tagn a byggnaden uppfördes Det är en gulmålad träbyggnad so m ursprungligen va r rcgementskansli för FöcsL1 Livgrenadjärregementet, och inrymde då ordersal, regem entsexpedition samt några bosradsrum för regementsofficerare. rdersalen är rikt utsm}'ckad med bl a tak- och vjggmålningar. På södra väggen kan man läsa " Till minne al' kamrater som i fält dött för fädernes landet - Den tappres minne det blifver". På denna v;igg kan man aven läsa namnen på stupade officerare med början från å r 1632 och Lutzcn. När flygvapnet övertog hela etablisse men tct, använde 3:e flygkåren denna byggnad so m kanslihus från november Under senare år har byggnaden hyst lektio nssal ar, briefingsal samt bibliotek med lä srum. Nu har alltså en omdisponering skett av den gamla byggnaden - til l officersmäss. Den vac kert utsmyckade ordersalen har blivit sil lskapsru m. Då myc ket litet av den gamla mässens möblemang kunde räd das,-:d branden, har ma n fått instahera nya, mode rna möbler. D har :lter L\rt en trevlig oc h ombonad officetsm:iss, vilket n;tturligtvi's flottil jens officerare verkligen gläder sig HÄNT VID FLTTILJERNA tida konstart- och landningsflyg pl an. fl ygva pnet an\'ändes S 14 för v,ss taktisk n:irspaning, arrillerield Jedning, sambandsoc h fj i Il räddn ingstjä nst. Två S 14 kom i flygva pnets tj ;inst på f3 år Är 1940 köptes 6 "Storkar" och 1943 ytterligare 18, vilka förde lad es på ett flerral flotti Ijer. "Strkarna" var i svensk tjämt till 3r 1961, då de sista s~u.des. Bl a hamnade då årta i sterrike. Man har va rit mycket angelägen an skaffa till'baka ett exemplar och bar därför sökt på många hå ll, kanske främst i srerrike. Genom specidla kontakter i Wien har man nu lyckats för "ärva en "Stork" - med delar från f d svenska pl an. Men naturligtvis återstår mycket innan man Htt dessa delar monterade till en hel maskin och i vis barr skick. ningen VJr till en början kanske litet ansträ ngt glättig. Provav den här typen hade ju ic ke urförts av annan an säkerhetsm dtnielofficeren, löjtnant T egnhed. Denne ledde öv ningen och han talade sig "arm för isolerdräktens alla förde lar. Efter de försra badandes positiva kommen tarer ble v srä mningen rent av förväntansfulloch man kastade sig i vannet i den p1 förhand uppgjord a turordningen utan några longörer. Några fördrev väntetiden med att jumpa på isflaken vid srranden. Deltagarna var minst lika förtjusta som ås kåd arna - av glädjetjuten an döma. Resu lratet av öv ningen var synnerligen positi vt. Förrroender för iso lerdräkten bl'ev för den flyg;mde personalen 100 procenrigt. Kylan kändes bar:! i händerna och i huvudet (a ll a fick doppa huv udet under vattnet), men så användes varken skyddshandskar eller huvudbonad und er denna öv ning! - Givetvis kommer de till användning under verklig:! förhållanden. SLÄNGDA TITLAR På Fl har man slängt titlarna I I stäl let sker redovisning efter Fl0 :s kontoplan. C Fl, överste Kj ell Rasmusson, har fått alla resurser samlade i en klump :Inslag, med ekonomisk frihet inom denna ram. Vid en budgetgenomgång redovisa r ekonomichefen bud ge tutfallet per l januari. Higa med,ubetare F är 10 planeringschef, personal chef, ~;~~e~~;i:~~ ' d vs fl yg-, basoch strilchcfer sa mt' chefe rna för stödfunktionerna, flottiljin ge njören och f[ottiljintendenten. ADB-behan d lad information lämna, I'arje månad. V:l[je ansvarsom rådeschcf har långtgående bem yndiganden och belr delegerat ansvar för sin budget. Ansvaret ligger där kostnaderna uppstår och peng ~rna förbrukas! FV-Nyn avser i ett komman de nr att betitta mer om detta ekonomisystem som nu införs och där Fl är försö ksförband för fl ygvapnet. NT-öD-PRISET Till 1967 å rs Br.ivallaflygare har va lts förste fältflygare Äke Berg vall. Bergvall tilldelades det ai' Norrköpings T idningar F 13 uppsana priset. Enligt Juryns uttalande fick han der för skickligh.et som pi lt och lj1 strukrör, för utmärkt föredöme oc h perso n lig stil. Priset överlämnades enligt tradition vid flottiljens julfest. Vid julfesten med verkade som gästartister Monica Zetterlund, Lasse Lönndahl och Ben gt Hal lberg. 27

4 FRIA VILJANS MÄN - Det är mycket glädjande för oss an il yg fälrsingenjörerna sedan tio år har en egen förening, sade överste Dick Stenbe,g, \1i lo 0, i samband med en \"Cc koslut5 k urs för dcss.1 på Fil. Samrl iga gör det a v ~g en fri vi lja. GJ:idjande är od.,å an s3. manga, över hundratalet, kommit med. p~ kurser av dena slag får deltagarna gå igenom senaste nyn ifr;\ga om utbyggnader av krigsbaser. Varje baschef får träffa sina ingenjörer och med dem di skutera eventuella problem ocn göra ell genomg a n ~ av bget på b;1sen. - Dess utom hålls krigsspel för ingenjörer placcllde vid sraber. Jag anser dc5,,1 tv3.dag.,rskurser vara av stor vikr. Vi bar arr göra med F11 v;irnplikriga 111 gen jörer med mycket hög utbild ning och kunskap. Det behövs en bög beredsk,lp. Det Br ingenjörerna med denna vichreurbyge;ljjd a v sina kun, kaper, slutad" överste Stenber):. Själva anser flygf:iltsi ngenjörc rna, att dc., a tddag,uskurser ä r a,. ~ tu rr v:irde so m förbered c ~ >c för deras verks amhet i krigsbefarrning och :llt de utgör en limpli g form för befälsutbildning. I SÖDERHAMN Represent3.nter för kommunblocke t Söde rhamn, Söderab, Norrala och Skog, iöreträdare för de fyra demokratisk:< partierna, riksdagsm än samt chefredaktörer för den lo kala pressen i Gävleborgs Lin besökte 1-15 den F15 20 oktober 1967 efta inbj u J ~ n av f lon il jchefen. I besöket in gick bl a en flygtur med Hkp 4. På bliden g~r rilks- Jagsman j. Eriksson, Bäckmora, ombord under överinsee nde av flotti ljchef.:n överste Lampell. F lorr jjjm:i>tare 1967 i ra cr, kjur n i l~, bombfäl ln ing oeh na vigering h.\ f korats "id FIS. Mäs"tare blev: fähfl ygare l :a graden Egrell, fältflygare 1 :,1 graden Forsberg och l:e flygnavigatör Hag SM EN RAKET... Den 20 november i fjol samlades fl ygplan och förare från sa mtlga jaktförband (utm F9) p~ F18. D et skulle handla om raketskjutning - ge neralmajor Folke RamSlröms vandringspris Tivlingsbes tämmel se rna var nya för arer och inneba r enskild skjutning med fyll L \ 'eter per f1 ygpl:tn, d;;r de tre bästa raketcrij.1 per skytt räknades. Underskreds säkerhetsa vsl'andet eller b le, dykvinkeln större än 15 :) underkändes rakete n. C.::; Ta vii ngs agen inleddes!ilcd d,tli gt väder - precis enligt meteorologe ns förutsägelse. Men redan F18 vid ll-tiden hade vidret bli \~ i[ ~ a bra, arr ' :i d inl'~n kunde säru igciog. Under första delen av t;), li n~cn var Jet dock ga nska k yttig~, "ilket {dm,t drabbade de annars så fra mgang - r ik., 32 B-förarna. Scchn försumännen i varje lag hade sk jutit var srill ningen, att f 13 (löjtnant Karlbe" g) ledde med medelfel 5,3 m före F16, fl och FIS. - V;\Jrcr ble,' "lit bättre c h snart r~dde l\.lc aliska, k ju tför ),jlh njen. Den s lu rl i ~l uppgörc-lscn emols,ls> med spi nning bädc p a Tullin ge - b~ 5 n och vi d A skömåler. l\::i r den andra omgangcn började " i s.lde 32 B-iörarna, arr dc ingal unda gell: KNFERENS I RÄTTVIK mitten :\,. januari saml.1dcs f l y g \' ~ pnets irivillig;,m isl l'lltcr och friv illi gofficl'rjrc! till en tvadaga rskonferens i Rältvik. l on [('rc'n s edare var chefen för fl)' gst.l bcl1i sek rion 2, ö"erstc Hans N ci), och t il l si n hjilp hade han pcrson:11en vid FS/ U fri \'il ligdetalj, fru Ruth Bille Jmt kaptenerna Anders Grönberger och Gösta Göt b~ lund. FVRF repr csent~r a d e av sin förbunj"ekreterare, k.lpten Folke Ejvlmson. = Proor:l mmcr började med att frivi ll igoffice ra rna orienterade om erlhenhetern.l i r:ln ~ ina flo ttiljer. Genom ~ 5 en d e [cm.1 fö r Jess..l oricn[ ~ rlnga r var s vårigl~ctcrn:l att rekrytera frivi lli gpersonal - främs t beroende på konkurrens fran andra - al ltmer ökande, fririd S:1kti viteter. En, k,l ns kc överdriven, p essimism bcträ ff ane c rcl ulr.hen av uu. i nda förfrågn ing.h för :1 tt rekrpera,<irnpliktiga kunde :iven förmir b s. M~n hade skickat ut material ril l hundrata ls värnpliktif'" men bara fått n ~g r a tioral svar. Detta k,l n kjll she tyckas ned, L'lc nde. Men om varje sadan aktion ger ert 20-tal svar kan det l prak tiken inn ebära, att n:i rmuc 400 n,..l värnpliktig:! tillförs d r fri vill ig utbi lj ning. flera o ljfe underst rök, ler deras erfarenhcrer vis:!t.ht de bj, ta rekryteringsrc SUI LltCn n å ~ ge nom för en in g:1 rn.l - g: upp kampen. Fällt"lygare Wallo, F4 och f:i ltilyga re Strand/ors, F12 gick upp till individuell ledning med utmärkta 4, l res p 4,4 m medelfel. Men 35-förarna låg dem titt i hälarna, vilket p g a jämnheten medförde an lagtävlingen kom a or bli en ren intern uppgörel se mellan 35 flottiljerna. Som sista skytt körde fältflygare Andasson, F13 ut ti ll starr. För att F13, k Il e "inna lagtävlingen m:l te Anders, on skjuta bä ttre än 7,6 111 medel fel. Sköt han s:imre, be tydde det omskjutning mellan fyra lag' Men fähfl ygare Andersso n satte en effek tiv pun kt för alla speku lationer. Frågetecknen rätades ut till utropstecken! Med 1, ,6 m fel på t.l kl'wrna erhöll han bnrastiska 1,4 111 mcdelfcl. Filtflygare Ander,sons prestation betydde Inte " bara" en sol klar lag,"ger för F13; även den Individuella första pla tsen var vikt. Fors RESULTAT: Namn F13 F16 F18 F1 IMeoelfel 3,35 m 6,95 m 7,35 m 7.40 m IMede ije i 1 laltllyga,e Ande rs so n, F13 1,4 m l fältflygare Wallo, F4 4, 1 m Fä ltllyg are 1. gr Slrandlors, F m LÖjtnan t Karlberg, F13 5,3 m [il j rna. Inre minst gä ller det de praktiska dell ljerna som utskrift oeh m~ngf,lldi,;and c av upprop m m. =F.l! resultatrik l s.\lllarbete med s:lvil j-bg- iören ingar sonl hcnf ä rnet,1nm ~i ld c s frän några hihi. Detta kan,'ara värr be :!krande och c> fte rföljd frjn - bush främst - de mindre iörc ning;1 t11as sida. 1:.n stor del av konferenstiden anslogs iii grupparbeten. Bl a kommer det iö r al drade och omständliga systemet för di s tribution :1\' n ummerkort för vä rnplikti ~,1, Li mpliga fö r fri\'illigutbil dning, arr förenkbs. E tt annat gruppa rbete innebar förslag till n) rekryteringifolde r för värnpliktiga och ungdom. R esultatet blev ett g tt UI1 - derhg att arbeu " ij.tre med för de ex pe rt",", >om FVRF avse r an an lita för att f j Ut nya fo ldrar till höstens rekryteringsdrive. Att nya foldrar inre framställts tidi ga re beror på avvaktan på "VK 66" betänkande - för an få foldrarna så ak tll~ ella som möjligt. I sitt avslutningsanförande hoppades ö"crsre Ncij bl a, att den här konferensen lik som den föregående hade understrukit den stora betydelse CFV tillm:iter fri vill ig ' erks.1mheten inom flyg"apnet - fc;> mför allr i den til ls petsade fursvarssi- berg. vetvis med allt tinkbarr bi stånd [dn f10\ ~ tuationen a,. idag. 28

5 ATT GÄ J MÄL Den 9 januari inföll en avskedets bitterljuva stund på F 21. D~ lämnade nämligen, kl , den sista operativt flygdugliga S 29 C Tunnan flott iljen, efter lång och väl vitsor- F 21 ~:~Pilt~~ns~å F~ 29 :an var flygdirektören Bo Noren som vinkades i vig av flottiljens mannar och lokaltidningarnas representanter. Färden gick t ill Malmslitt, d,ir flygpbnet skall Ingå j målflyggruppen. BETYDANDE INSATS Vid Kungl. Kr igs vetenskapsakademiens 171:a årshögtid som nyligen firades i Armcmusei stora sal utdelade H. M. Konungen belöningar ur Lars och Astrid Albergers fond för stödjande av Sveriges försvar. Fonden disponeras för utdelning av belöningar till svenska män och kvinnor som gjrt betydande insatser för Sveriges försnr. PERSNAL-INF ARBETSTIDSFÖRKRTNING De arbetstidsbestämmelser Som hittills reglerats genom kungligt brev av den 26 oktober och som senast intagits i flygvapenorder A 3/67 - har fr o m 29/ omsatts i ell militärt arbetsiidsavtai. Avtalet InnefallaI' den förkortning av arbetsiiden från ,5 timmar per vecka som Ingår i ramöverenskommelsen om års löner. För huvuddelen av den personal som har sin arbetstid reglerad genom det militära arbetstidsavtalet innebär avkortningen en minskning av arbetstiden med 2 lim. För vårt arbete innebär förkortningen ökade krav på rationalisering av verksamheten och effektivare utnyttjande av tjänstetiden, då ju arbetsuppgiflerna är oförändrade. VÄRLDSNYHET Det in strument - höjdmätaren - so m en f lygare normalt använder för att bestämma sin höjd ö ve r marken, är uppbyggt kring en aneroidbarometer. Denna mäter s~lcdes lufttrycket. Men då detta avtar med höjden över havet, har instrumentet k unnat graderas direkt i meter. Förutom att lufttrycket ändras med höjden över havet, ändras det med rä.dande vädersituation. Höjdmätaren i ett flygplnn måste så ledes mjnuellt inställas iöre la nd ningen, så att meter på höjdmdtaren kommer att S\'Jr.l mot det rådande lufttrycket på flygfä ltm niv1. Flygplatsens vidersta tion är ansvarig för att rätt uppgift om lufttrycket vid marken överlämnas till trafikledaren för vidarebefordran till fl ygplanet. D et är som nämnts synnerlige n v iktigt, att den information om rådande lufttryck, som fly gp lanet Lh, i r riktig. D~n manuella imt:illningen av höjdmätaren blir i annat fall felaktig och därmed kommer insrrumentet att visa fe l fl yghöjd - vilket vid JUSt denna typ av fel (5 eller 10 mbl kan uppstå vid a vläsning a v stationsbarometrar och har vid enstaka fall orsakat olycksti llbud. Problemet - som är internationellt - har nu fått en tillfredsställande Jösning, genom ett försla g framlagt a v meteorolog Gunna r Ljungstrand, fl ygstaben. Iden har sed a n utvecklats av System PauLin AB i samarbete med flyg förvaltningen, och har nu lett fram till en tekn is kt god konstruktion. Konstruktionen, som bygger på en själneglerar.de Paulinbarometer, eli minerar den mänskliga faktorn vid ba rometeravläsninge n. Detta har åstad kommits ge nom :ltt den självreglerande barometern sty r ett stimpla nde räkneverk, som med stra tyd liga siffror stämplar det rådande rryck"ärd et på en fö r än damålet avsedd blankett. Vid fel, som spänni ngsborrfajl eller fun ktion sfel i apparaten, spärras a uwi1l.ui,kt möj'igheten till avstämpling - varigenom erhalln a, avst:i mplade vä r den blir korrek ta. Ärets belöningar fördelades på fem p ersoner. Bland dessa var majoren vid flygvapnet Sven Kams/m, som tilldcbdes Krigsvetenskapsakademiens medalj samt kr. Motiveringen va.r att FS "Kamscn, so m chef för provgruppen vid F13, på ett avgörande s:ittbidragit till a tt J 35 Draken snabbt och efick tivt kunde in lemmas i försvaret. H an har löst sina uppgi,frer på ett inspirerande och skickligt sätt och utfört ett banbrytande och uppoffrande arbete". Efrer genomgången stabskurs vid Militärhögskolan fick Kamsc n på hösten 1963 i uppdrag att leda och genomföra taktisk utprov ning av J 35 D och senare även.j 35 F. Verksamheten syftade til! att ge nom praktiska fl ygprov klarligt<;:i lä mplig flygtaktik för dessa vapensystem. Mot bakgrund av de keav det taktiska uppträdandet oeh samarbetet med bas och strid sledningssystem ställde skulle ta ktiska instruktioner och an vis ningar utforma s. Förarens roll i jaktförsvaret har genom utprovningen praktiskt studerats. Detta har bl a utgjrt en viktig grund för framta gning av anvisningar för förarutbildningen, som ocks3 varit en av huvuduppgifterna. in flygning för landning i d å ligt väder kan leda till en katastrof. Ett fel i tryck p å 10 millibar mots\'a rar ett höjdfd pl ca 80 meter. Efter bedömning av flygstabens företagsnimnd har meteorolog Ljungstrand tilldel ats en belöning på kr för Sitt förslag. L 29

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

ibn rushd grafisk manual

ibn rushd grafisk manual ibn rushd ibn rushd grafisk manual index 3 logotyp 4 symbol 9 typografi 10 färger 13 exempel 15 bildspråk 22 kontakt 28 ibn rushd grafisk manual / logotyp 4 ibn rushd grafisk manual / logotyp ibn rushd

Läs mer

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6)

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6) Sida 1(6) Den 27 september 2011 hölls ett föredrag av Hans Andersson, om Försvaret av Gotland, del 2. Föredraget hölls inför ca 30 medlemmar. Det var fortsättningen av ett tidigare föredrag våren 2011.

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Foto: Peter liander/försvarets bildbyrå

Foto: Peter liander/försvarets bildbyrå Foto: Peter liander/försvarets bildbyrå Air Force E.xercise -99 var namnet på en av årets viktigaste övningar för flygvapnet. Den var också samtidigt ett genrep inför nästa års stora övning Baltic Link

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

FV i den för. la ~'J. jj~l)~ jj~!iill,jlj

FV i den för. la ~'J. jj~l)~ jj~!iill,jlj 1980 publicerade ÖB nya tankar angående övningsverksamheten i landet. Ditintills hade mi -Ioövningar av varierande omfattning genomförts. Vissa var prioriterade med förband från flera försvarsgrenar, andra

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

Hkp 3 Agusta Bell 204 B vid F 21.

Hkp 3 Agusta Bell 204 B vid F 21. Hkp 3 Agusta Bell 204 B vid F 21. Helikoptern konstruerades av Bell Helicopter Company i slutet av 50-talet och blev känd som UH-1 eller Huey under Vietnamkriget. I början av 60-talet köpte Flygförvaltningen

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

Junior- och ungdomsta vlingar

Junior- och ungdomsta vlingar Junior- och ungdomsta vlingar Under veckorna 3-4 genomfo rdes fyra distriktsbeso k fo r att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomsta vlingar. Samtliga 22 distrikt var representerade pa ett eller

Läs mer

Vara kommun. Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator

Vara kommun. Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator Vara kommun Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator Eftermiddagens upplägg Tanken I huvudet på en personalchef Verktyg vi använder..lite om hur vi vandrar vidare VARA VÅGAR!

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

RAPPORT öve r schaktkontroll i kva rteret Öde t S Sundsva l ls stad, Medelpad

RAPPORT öve r schaktkontroll i kva rteret Öde t S Sundsva l ls stad, Medelpad RAPPORT öve r schaktkontroll i kva rteret Öde t S Sundsva l ls stad Medelpad Januari 1989 Anders Wallander Länsmuseet i Västernorrlands län 1 RAPPORT öv ER SCHAK TK ONTROLL KVARTERET öoe T 5 SUNDSVALLS

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel?

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Starta en cirkel? Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Behöver du hjälp på vägen? Ta då tillfället i akt och kom på vår Grundutbildning

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass la a sk att klin a llan s n n ska a a sa lats till takt ass ö s ton na ån n ö t i ån attn t ö s plask

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Motion 1975176:800. av herr Sven G ustafson i Götebor~ om åtgärder för att främja cykeltrafiken

Motion 1975176:800. av herr Sven G ustafson i Götebor~ om åtgärder för att främja cykeltrafiken 9 Motion 1975176:800 av herr Sven G ustafson i Götebor~ om åtgärder för att främja cykeltrafiken "Cykeln är ett billigt, energisnålt och miljövänli gt samt föga ytkrävande transportmedel och erbjuder därmed

Läs mer

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J Mo t. 1973 :17 19 J J Nr 1719 av herrar Olsson i Sundsvall och Winberg i anledning av Kungl. Maj:ts pro position 1973:55 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet. Do mstolsverksutredningen föreslog

Läs mer

DOM 2006-07-04. Länsrätten i Stockholms läns dom den l O mars 2006 i mål nr 4012-06, se. Telefon 08-700 38 00

DOM 2006-07-04. Länsrätten i Stockholms läns dom den l O mars 2006 i mål nr 4012-06, se. Telefon 08-700 38 00 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2006-07-04 Meddelad o i Stockholm Sida l (3) Mål nr 1956-06 KLAGANDE Skatteverket Trängselskattesektionen 70 l 87 Örebro MOTPART AA ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Länsrätten

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

PIDEE- folder. Sid l. Hjalp Chiles barn! PIDEE ar en solid8 ritetsfbrening som

PIDEE- folder. Sid l. Hjalp Chiles barn! PIDEE ar en solid8 ritetsfbrening som PIDEE- folder Sid l. Hjalp Chiles barn! PIDEE ar en solid8 ritetsfbrening som h~alper tusentals nodstal lda ba rn i Chile. PIDEE har bildats av kvinnor i Santiago, som sjalva mist sina anhoriga under forfbljels

Läs mer

Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut.

Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut. HEJ! VERKTYGSLÅDA Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut. Fo resta llningen utgår från lyckliga slut som unga och gamla i Östergo

Läs mer

^^^r.t..igg.^^.-.^ ^L^L..^..-VFl^^ ^ ^ ^.^T^^il^.^.^^.^. AETIF^OL.^ET SVLN.^A EULLA^El^F^tl^EN, G^TF.BOItG. l.^tknlhåliare for knllager. ^ ^ ^. ^.

^^^r.t..igg.^^.-.^ ^L^L..^..-VFl^^ ^ ^ ^.^T^^il^.^.^^.^. AETIF^OL.^ET SVLN.^A EULLA^El^F^tl^EN, G^TF.BOItG. l.^tknlhåliare for knllager. ^ ^ ^. ^. PTT.. r.t..igg..-. LL....-VFl.Til... AETIFOL.ET SVLN.A EULLAElFtlEN, GTF.BOItG. l.tknlhåliare for knllager. (tppliun.rc: l... l.jclbnn.).. Patent i Sverige från den 28 novenlber 1912. Föreliggande uppfinning

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer