Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar"

Transkript

1 Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden bedriva insatser för minst kronor som förstärker och vidareutvecklar de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för att säkra kompetensförsörjningen till näringsliv och offentlig sektor i hela landet på kort och lång sikt. 1 (16)

2

3 Uppdrag att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna, dnr Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Anna Bünger I handläggningen har enhetschef Åsa Bjelkeby och programansvarig Monika Kväl deltagit. Den senare föredragande av ärendet. Stockholm Anna Bünger Avdelningschef Monika Kväl Föredragande

4

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund till uppdraget Syfte och mål Metod Tillväxtverkets reflektioner Genomförande Beviljade projekt Presentation av beviljade projekt Övriga aktiviteter Kunskapsunderlag Förvaltning av matchningsindikatorer framtagna inom Reglab Arrangemang Kommande aktiviteter... 7

6

7 1 Inledning Diskussioner om regionalt kompetensförsörjningsarbete bör ta utgångspunkt i de skillnader som råder regionalt Såväl dess skilda förutsättningar som hur dessa utmaningar kopplas till kompetensförsörjningsfrågan specifikt. Trots en relativt hög arbetslöshet upplever arbetsgivare brist på lämplig arbetskraft. I Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2014 uppger företagen att tillgången till lämplig arbetskraft är det näst största tillväxthindret. Det finns relativt stora skillnader mellan länen när det gäller andel företag som upplever att tillgången till lämplig arbetskraft är ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. Denna andel varierar från 17 procent i Uppsala, Dalarna och Södermanland till 32 procent i Halland, Västmanland och Västernorrland. 1.1 Bakgrund till uppdraget Regeringen gav 201o aktörer med regionalt utvecklingsansvar i uppdrag att etablera regionala kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. De regionala kompetensplattformarna har under perioden etablerats i samtliga län. Länen har kommit olika långt i arbetet och har, helt i enlighet med uppdraget, olika inriktning på sina plattformar, beroende på förutsättningar och prioriteringar. Tillväxtverket fick i uppdrag av regeringen att under perioden bedriva insatser för minst kronor som förstärker och vidareutvecklar de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för att säkra kompetensförsörjningen till näringsliv och offentlig sektor i hela landet på kort och lång sikt. 1.2 Syfte och mål Syftet med myndighetens uppdrag är att genom finansiering förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för att säkra kompetensförsörjningen till näringsliv och offentlig sektor i hela landet på kort och lång sikt. Målet är att de som finansieras främst ska ha följande inriktning: Utveckling av metoder och arbetsformer Skapa en bred förankring av och deltagande i arbetet hos relevanta aktörer på lokal, regional och nationell nivå Utveckla integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet Utveckla jämställdhetsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet Utveckla innovativa sätt att säkra kompetensförsörjningen till företag och offentlig sektor på kort och lång sikt. att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna 1.3 Metod I enlighet med uppdraget har myndigheten fördelat projektmedel genom ansökningsförfarande, vidare har kunskapsunderlag inom kompetensförsörjningsområdet tagits fram och spridits till regionala och nationella aktörer. Myndigheten har arrangerat och deltagit i mötesplatser för att bidra till lärande och erfarenhetsutbyte. 1.4 Tillväxtverkets reflektioner Globalisering och digitalisering är två, delvis sammanhängande, starka drivkrafter i samhällsutvecklingen, som påverkar och omformulerar villkoren för näringslivet. Alltsedan det pågående skiftet från industrisamhället till kunskapssamhället tog sin början, har kunskap och kompetens blivit ett allt viktigare konkurrensmedel. Kompetensförsörjningssystemet påverkar i hög grad näringslivets konkurrenskraft samtidigt som det är satt under stark press av snabba omvärldsförändringar. Den snabba omställningen ställer högre krav på flexibilitet och samordning på både systemnivå och operativ nivå. Tillväxtverket tror att en del av utmaningarna inom kompetensförsörjningsområdet kräver nya grepp med kompetens från flera sektorer. En mer sammanhållen nationell process kring frågorna kan möjliggöra utveckling av innovativa sätt att ta sig an kompetensförsörjningen. Regeringens satsning att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna är förhållandevis liten men oerhört betydelsefull för att analysera, utveckla och strukturera de aktörer, system och processer som ska säkerställa näringslivets och det offentligas 1 (16)

8 kompetensförsörjningsbehov. Det finns en betydande skillnad mellan regionernas möjligheter att bygga upp nya regionala strukturer genom kompetensplattformsuppdraget. Kompetensplattformarna som begrepp har väldigt olika betydelse i regionerna och det pågår fortfarande ett arbete med att definiera och förankra plattformarnas uppdrag. I regel utgår det regionala arbetet med kompetensförsörjning ifrån de prioriteringar som görs i regionala utvecklingsstrategier. Uppdraget ses inte som en isolerad uppgift utan något som är integrerat i flera politikområden och det löpande arbetet, varför nya strukturer sällan har byggts upp som ett direkt resultat av uppdraget. När så har skett har det ofta varit sammanhängande med andra organisatoriska förändringar i regionerna. Det regionala plattformsuppdraget har sammantaget bidragit till ett mer systematiskt helhetsgrepp om kompetensfrågan och samverkan över organisationsgränser. Flertalet regioner uppger att uppdraget bidragit till en ökad förmåga att ta ett systematiskt helhetsgrepp om kompetensfrågan genom förstärkt samverkan mellan olika aktörer som regionförbund, kommuner, länsstyrelse, Arbetsförmedling, etc. Uppdraget har medfört en tydligare roll för den regionala nivån att verka inom kompetensförsörjningsområdet där framtagandet av analyser kring regionernas kompetensbehov på kort och längre sikt utgör viktiga underlag. 1 De projekt som beviljats finansiering inom uppdraget kan delas in i tre olika projekttyper, där den första är projekt som valt att förstärka och vidareutveckla kompetensplattformens strukturer och processer. Den andra typen är projekt som adresserar direkta sakfrågor, så som exempelvis validering och vägledning, och den tredje och mest förekommande är en kombination av struktur/process och sakfrågor. I projekthanteringen upplever Tillväxtverket en tröghet i utbetalningstakten för beviljade projekt. Utöver de anledningar som projektägarna själva anger kan mångfalden av aktörer och insatser försvåra projektdrivna insatser även om insatsernas ses som centrala. Det finns även en osäkerhet huruvida plattformsuppdraget ska bidra till att skapa en funktion för att vara just en plattform som tar ett helikopterperspektiv för samordnande av regionalt kompetensarbete eller huruvida målet är att vara ett forum för nya former av projektbaserade insatser. Det finns en förväntan på kompetensplattformarna att vara samordnande men även att operativt arbeta med kompetensförsörjningsfrågor vilket kan vara svårt att förena med det mandat regionala utvecklingsaktörer har inom området. 1 Ramböll (2015) Regionalt kompetensförsörjningsarbete, Systembild, utmaningar och möjligheter februari (16)

9 2 Genomförande Detta är den tredje delrapporteringen av Tillväxtverkets uppdrag att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för att säkra kompetensförsörjningen till näringslivet och offentlig sektor i hela landet på kort och lång sikt. Denna delredovisning avser att beskriva myndighetens arbete mellan perioden mars 2013 och februari 2015 samt att ge en kort beskrivning av det kommande arbetet. 2.1 Beviljade projekt Under 2013 beslutade Tillväxtverket, i första ansökningsomgången, att bevilja projektmedel med ca 28,6 mkr till 12 projekt som syftar till att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna. I tidigare delredovisning (mars 2014) presenterade Tillväxtverket en övergripande bild av vilka olika typer av projekt som beviljats medel samt beskrev i korthet exempel på insatser inom respektive inriktning i regeringsuppdraget. Under 2014 och den inledande delen av 2015 har Tillväxtverket beviljat ytterligare nio projektansökningar till ett belopp om 12,3 mkr. Det innebär att myndigheten inom uppdraget har beviljat 21 projektansökningar till ett totalbelopp om ca 40,9 mkr i 18 län. 2 Projektstockens beviljade årsbudget för 2014 uppgick till ca 13,3 mkr och av dessa har myndigheten betalt ut ca 5,1 mkr i projektmedel. Några av anledningarna till den låga utbetalningstakten uppges av projektägare bland annat bero på att förankringarsbetet har tagit längre tid än vad som planerats, att tillsättning av personal inom projektet har försenats samt att verksamheten har drivits i samverkan med andra aktörer som tagit kostnaderna. Även övergången till regioner har i vissa fall fått konsekvenser för projektarbetet då andra frågor tvingats prioriteras Presentation av beviljade projekt Nedan lämnas en kort presentation av de nio projekt som beviljats finansiering, och som ej presenterats i Tillväxtverkets tidigare delrapporteringar till Näringsdepartementet. AKTÖR PROJEKT BELOPP Länsstyrelsen i Västernorrland Vässa- Vägledning i Samverkan Skola och Arbetsliv Region Blekinge Utvecklad kompetensförsörjning i Blekinge Kvalitativ undersökning om näringslivets rekryterings- och Region Gotland kompetensbehov Region Halland Kompetensråd i Halland Region Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på Regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västmanland, Region Östergötland Sörmland, Örebro och Östergötland Region Jämtland Härjedalen Kompetensplattformen Jämtland Härjedalen Regionförbundet Sörmland Attraktiv arbetsgivare vård och omsorg Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte Västra Götalandsregionen på Beslutade medel Tabell 1 Beslut om projektmedel 2014 och inledande del av 2015 Vässa- Vägledning i samverkan skola och arbetsliv Projektet syftar till att förbättra studie- och yrkesvägledningsprocessen och praktikprocessen så att elevers valkompetens ökar och att lärandet i arbetslivet upplevs värdefullt. Projektet ska bland annat resultera i ett dokumenterat förslag till en regional modell för kvalitetssäkring av studie- och yrkesvägledning samt ett förslag till modell för praktiksamordning med checklistor för kvalitetssäkring av praktik för olika målgrupper. Projektet drivs som ett samverkansprojekt tillsammans med Sundsvalls kommun. 2 För information om beviljade projekt se bilaga 1 samt 3 (16)

10 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos med sikte på 2025 De tre projekten syftar till att ta fram en ny utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för att fortsätta stärka den regionala dialogen och skapa ytterligare samsyn, samverkan och samhandling bland aktörerna. I den utvecklade prognosen kommer ca 90 stycken utbildningsgrupper att ingå. Det kommer att göras en fördjupad analys av arbetsmarknadsläget för sjuksköterskor och ingenjörer, vilka är två utbildnings- och yrkesgrupper där brist befaras i framtiden. Vidare kommer projekten att se på möjligheten att koppla resultat från ett lärprojekt som handlade om regionala matchningsindikatorer. Målet är att de framtagna prognoserna används som underlag i och påverkar utbildningsplaneringen samt för prioritering av arbetsmarknadsprojekt. Ett ytterligare mål är att samverkan har utvecklats mellan de deltagande regionerna för ökat lärande och erfarenhetsutbyte. Kvalitativ undersökning om näringslivets rekryterings- och kompetensbehov Pilotprojektet har genomförts och avlutats. Syftet var att skapa och testa en modell för kunskapsinhämtning, dialog och ömsesidigt lärande för att få fram djupare kunskap om vad näringslivet behöver för att anställa fler personer. Pilotprojektet resulterade i: en ny dokumenterad modell för att ta fram kvantitativ data och kunskap kring näringslivets kompetensbehov. Modellen ska kunna appliceras på fler företag och branscher än de som testats i projektet. Inom pilotprojektet har även en arena för dialog kring kompetens- och rekryteringsbehov mellan näringsliv och offentliga skapats. Projektet har drivits i samarbete mellan Region Gotland, Arbetsförmedlingen och representanter från näringslivet. Attraktiv arbetsgivare vård och omsorg Projektet syftar till att öka kunskapen och ta fram ett stöd om hur arbetsgivare inom vård och omsorg kan utveckla verksamheten för att bli attraktiv som arbetsgivare. Vidare ska projektet skapa en regional mötesplats för ett fortsatt utvecklingsarbete där arbetsgivarna kan samverka och utbyta erfarenheter. Projektet ska resultera i: en analys som beskriver utvecklingsområden för att öka arbetsgivarnas attraktivitet, en sammanställning över goda exempel på metoder/arbetssätt som andra offentliga arbetsgivare använt för att bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Underlaget ska användas som en grund för ett antal kunskapshöjande aktiviteter där arbetsgivarna själva ska arbeta fram lokala handlingsplaner. Vid projektets slut kommer en länsövergripande överenskommelse om fortsatt regional samordning av utvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyte att finnas. Kompetensplattformen Jämtland Härjedalen Projektet kommer att arbeta inom fyra områden; i) Studie & yrkesorientering och arbetsmarknadskunskap, ii) Attityder till högre utbildning, iii) Kompetensförsörjning- det kommunala perspektivet och iv) Utveckla strukturer för ökad matchning det regionala perspektivet. Ambitionen är att det efter avslutat projekt ska ha skapats strukturer och verktyg som stödjer kompetensförsörjningsarbetet. Projektet ska bland annat resultera i; en samlad kunskapsbank i arbetet med studie och yrkesorientering samt arbetsmarknadskunskap, ett underlag som ligger till grund för ett långsiktigt påverkansarbete för att öka övergången till högre utbildning och en gemensam målbild för det gemensamma arbetet med kompetensförsörjning på lokal och regional nivå samt en metod, i samverkan med kommunens inflyttarservice, för att rekrytera rätt kompetens till länets arbetsgivare. 2.2 Övriga aktiviteter Tillväxtverket har efter tidigare delredovisning genomfört flertalet aktiviteter inom programmet, dessa presenteras i korthet nedan Kunskapsunderlag Myndigheten har tagit fram tre kunskapsunderlag med koppling till uppdraget att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna. Regionala tillväxtaktörers roll inom valideringsområdet Tillväxtverket har låtit genomföra en kartläggning av Regionala tillväxtaktörers roll inom valideringsområdet. Syftet var tudelat, det handlade dels om att kartlägga hinder inom valideringsområdet från ett regionalt kompetensförsörjningsperspektiv samt att belysa regionala tillväxtaktörers potentiella roll inom området. 4 (16)

11 I kartläggningen presenteras fyra förutsättningar för att validering ska bidra till kompetensförsörjning: 1. Det ska finnas ett utbud av valideringsmodeller för branscher och yrkesroller med behov av kompetens 2. Valideringen ska vara tillgänglig för individer som potentiellt sitter på den efterfrågade kompetensen 3. Valideringen ska genomföras med hög kvalitet och 4. Valideringen som system är koherent och effektivt De regionala kompetensplattformarna kan genom sitt uppdrag och aktörsammansättning spelat en särskild viktig roll för det regionala arbetet med validering. Plattformarna, liksom de regionala tillväxtaktörerna i stort, har dock ett relativt svagt mandat då de inte själva äger vare sig valideringsfrågan eller den större kompetensförsörjningsfrågan. Enligt kartläggningen kan plattformarna därför i första hand bidra till valideringsarbetet utifrån en drivande, samordnande, stödjande respektive kunskapshöjande funktion. Kompetensplattformarna i rollen som en drivande funktion syftar bland annat till att: uppmärksamma det regionala kompetensbehovet inom branscher som i dagsläget saknar en branschmodell i syfte att driva på utveckling av nya modeller på nationell nivå driva och uppmärksamma behovet av en ökad samordning mellan branschmodeller och utbildningssystemet Kompetensplattformarna i rollen som samordnande funktion syftar bland annat till att: samordna och hålla kontakten med andra regionala strukturer för kompetensförsörjningsfrågor och fungera som en brygga mellan det regionala valideringsarbetet, kompetensförsörjningsarbetet respektive det regionala tillväxtarbetet i stort. Kompetensplattformarna i rollen som stödjande funktion syftar bland annat till att: stödja utvecklingen av tvärkommunal samverkan inom vuxenutbildningen eller stödja spridning och implementering av nationella och europeiska riktlinjer för validering Kompetensplattformarna i rollen som kompetenshöjande funktion syftar bland annat till att: genomföra informations- och spridningsinsatser för att öka kännedomen om validering inom beställar- och vägledningsfunktioner Det är oklart huruvida kompetensplattformarna fullt ut skulle kunna inta de presenterade rollerna fullt ut. Vissa typer av skulle kunna genomföras inom ramen för det befintliga plattformsuppdraget medan andra aktiviteter förutsätter att plattformarna förstärks ytterligare. Kartläggning av insatser och tillhörande utmaningar för regionalt utvecklingsansvariga Myndigheten har även låtit genomföra en kartläggning av insatser och tillhörande utmaningar för regionalt utvecklingsansvariga. Kartläggningen syftade bland annat till att identifierat pågående eller nyligen avslutade insatser i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. I kartläggningen har fokus legat på att identifiera centrala typer av insatser och på att belysa tillhörande utmaningar och möjligheter på aggregerad nivå. Flertalet utmaningsområden är sedan tidigare kända och genomgången har därför bidragit till att ge en uppdaterad bild och en sammanställning av pågående arbete. Utmaningarna på området har i nästa steg brutits ned i åtta breda insatskategorier, vilka inte utger sig för att vara heltäckande, utan syftar till att fånga centrala delar av kompetensförsörjningsarbetet regionalt. De åtta områdena kan delas in i insatser: 1. för att främja intresset för särskilda utbildnings- och yrkesinriktningar 2. riktat till ungas genomströmning i utbildningssystemet 3. för jämställd fördelning mellan män och kvinnor inom särskilda yrkes- och utbildningsgrupper 4. för att stärka kopplingen mellan arbetslivet och utbildningssystemet 5. med fokus på personer med svag ställning på arbetsmarknaden 5 (16)

12 6. för att utveckla den regionala utbildningsinfrastrukturen 7. för framtagande av regionalt kunskapsunderlag 8. för kompetensutveckling i befintliga företag Överlag uppfattas kompetensförsörjningsfrågan regionalt sett välintegrerad mellan olika ämnesområden, även ifall det till viss del uppfattas finnas en brist på en helhetssyn och styrning över de insatser som sker. Samtidigt uppfattas det som problematiskt att särskilja mellan arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitik inte minst vad rör mandatsfrågan. Från regional nivå lyfts frågan om ett nationellt samordningsansvar där myndigheterna samverkar för att åstadkomma en gemensam syn och en övergripande strategi, en nationell kompetensplattform. Detta skulle underlätta för regionerna med en väg in för dialog. Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Utifrån undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014 har myndigheten i publikationen Kompetensförsörjning i små och medelstora företag samlat resultaten med bäring på kompetensförsörjningsfrågan. Av de små och medelstora företagen upplever 23 procent att tillgången till lämplig arbetskraft är ett hinder för företagets utveckling och tillväxt. I de större småföretagen med anställda är det dock nästan dubbelt så många, 42 procent, som ser kompetensförsörjningen som ett stort tillväxthinder. Bland de företag som försökt rekrytera personal är det största problemet att hitta sökande med tillräcklig yrkeserfarenhet, tätt följt av att hitta sökande med specifik kompetens eller behörighet. Att hitta sökande som kan tänka sig flytta till orten är ett betydligt mindre problem, men här finns relativt stora regionala skillnader. Tillväxtverkets förhoppning med publikationen är att den kan kasta ytterligare ljus över kompetensförsörjningsområdet utifrån företagens perspektiv Förvaltning av matchningsindikatorer framtagna inom Reglab Inom ett av Reglabs lärprojekt har matchningsindikatorer som beskriver tillgång och efterfrågan på arbetskraft på regional nivå utarbetats. Det övergripande målet med lärprojektet har varit att utveckla en uppsättning indikatorer som beskriver tillgång och efterfrågan på arbetskraft på regional nivå. Indikatorerna ska belysa dels förutsättningar för matchning, dels den faktiska matchningen. Syftet är att indikatorerna ska bidra till analys och lärande, och kunna användas som underlag för strategiska diskussioner med politiker och andra beslutsfattare. Tillväxtverket har kommit överens med Reglab om att myndigheten ska förvalta matchningsindikatorerna. Vilket innebär att myndigheten åtar sig att genomföra och bekosta uppdatering av indikatorerna. Åtagandet avser uppdatering enligt den struktur som tagits fram inom lärprojektet och utgångspunkten är att upprätthålla uppdateringen i tre år och därefter utvärdera användningen och nyttan av materialet Arrangemang Tillväxtverket har under 2014 och början av 2015 arrangerat workshop, projektledarträff och en nationell konferens. Tillsamman med Näringsdepartementet, Reglab, Sveriges kommuner och landsting ingår även myndigheten i den så kallade samordningsgruppen som arrangerar de årliga kompetensförsörjningsdagarna. 5 Workshop Inför kompetensförsörjningsdagarna i maj 2014 bjöd samordningsgruppen bestående av Näringsdepartementet, Reglab, Sveriges kommuner och landsting samt Tillväxtverket in ett antal nationella aktörer till en workshop för att diskutera hur de regionala kompetensplattformarna skulle kunna förstärka de nationella organisationernas arbete och vise versa inom kompetensförsörjningsområdet. Workshopen utgick från frågeställningarna: På vilka sätt kan din organisations arbete förbättras och förstärkas genom ökad samverkan med regionala kompetensplattformar? Vad kan ni som nationell aktör bistå med i det regionala kompetensförsörjningsarbetet? 3 Publikationen finns att ladda ner på 4 Reglab har anlitat SCB för att genomföra en förstudie under våren 2015 med syfte att titta på möjliga lösningar för en databas/webblösning för presentation av indikatorerna. 5 Dokumentation från kompetensförsörjningsdagarna återfinns på 6 (16)

13 Generellt uppgavs att myndigheterna och nationella organisationer kan bistå med kunskapsöverföring, information, prognoser, samordning och de kan själva ta vara på insatser som görs i projektform på både regional och nationell nivå. Det finns både direkta och indirekta kopplingar mellan de nationella organisationerna och kompetensplattformarna och kontaktytorna ser olika ut. Exempelvis lyfte Skolverket att de arbetar tillsammans med den regionala nivån i studie- och yrkesvägledningsfrågor och myndigheten ser nyttan med samverkan när det gäller exempelvis yrkesvux, och yrkesutbildningssatsningar. 6 Projektledarträff och nationell konferens Den 24 september arrangerade myndigheten en projektledaträff tillsammans med Fil Dr Ragnar Andersson för att diskutera Mainstreaming av integration i tillväxtpolitiken. Projektledarträffen avslutades med en workshop för att fånga upp vilka insatser som drivs inom kompetensförsörjningsarbetet. Efter genomförd projektledarträff fanns ett önskemål om att myndigheten i större grad bör säkerställa att innehållet i träffarna inte överlappar syfte och mål för de årliga kompetensförsörjningsdagarna. Myndigheten kommer i kommande träffar tillgodose detta önskemål. I februari 2015 arrangerade myndigheten även den nationella konferensen Sveriges konkurrenskraft och den strategiska kompetensförsörjningen. Konferensen fokuserade på frågeställningar om hur Sverige kan bli en vinnare i den globala ekonomin och hur kometensförsörjning är en av nyckelfråga för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Konferensen riktade sig till en bredare målgrupp än redan befintliga nätverk inom kompetensförsörjningsområdet Deltagare var regionala kompetensplattformar, regionala/lokala politiker, nationella myndigheter, företagarorganisationer, föreningar, kommuner och länsstyrelser m.fl. En utvärdering av konferensen genomfördes med en svarsfrekvens på 61 %. Större delen av deltagarna, 95 %, anser att konferensen var mycket bra eller bra. De anser även att de fått ny användbar kunskap som de kan använda sig av i sitt dagliga arbete. Att blanda analyser, forskningsresultat, praktiska exempel och med en avslutande paneldebatt visade sig vara ett uppskattat koncept Kommande aktiviteter Under våren 2015 kommer myndigheten via en enkätundersökning ytterligare fånga upp hur samverkan och dialog mellan berörda myndigheter och de regionala kompetensplattformarna utvecklas. Enkäten kommer att skickas både till företrädare för de regionala kompetensplattformarna och nationella myndigheter och organisationer inom kompetensförsörjningsområdet. Tillväxtverket kommer även att fortsätta den dialog som påbörjats med några av plattformarna kring eventuellt kommande projektansökningar. Myndigheten kommer att sprida kunskapsunderlag och bidra till erfarenhetsutbyte och lärande genom att bland annat anordna projektledarträffar för de projekt som beviljats finansiering inom uppdraget. Tillväxtverket har för avsikt att utveckla den dialog som påbörjats mellan myndigheten och uppdragsgivaren kring kvarvarande beslutsutrymme inom uppdraget. 6 För deltagande nationella organisationer och dokumentation se bilaga 2 7 (16)

14 Bilaga 1: AKTÖR PROJEKT BELOPP Länsstyrelsen i Västmanland Vägledning Västmanland Länsstyrelsen i Norrbottens län Kompetensplattform Norrbotten Länsstyrelsen i Stockholms län Kompetensplattform Sthlm Länsstyrelsen i Västernorrland Vässa- Vägledning i Samverkan Skola och Arbetsliv Region Blekinge Utvecklad kompetensförsörjning i Blekinge Region Dalarna Dala Valideringscentrum Kvalitativ undersökning om näringslivets rekryterings- och Region Gotland kompetensbehov Region Halland Kompetensråd i Halland Region Jämtland Härjedalen Kompetensplattformen Jämtland Härjedalen Region Kronoberg Kompetensförsörjningsstrategi södra Småland Region Skåne Kompetensförsörjning Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på Region Värmland Kompetensplattform Värmland Region Örebro län Kompetensplattform Region Örebro Regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västmanland, Region Östergötland Sörmland, Örebro och Östergötland Kompetensplattformen Östergötland Regionförbundet Sörmland Attraktiv arbetsgivare vård och omsorg Regionförbundet Uppsala län Utveckling av Kompetensforum Uppsala län Regionförbundet Västerbottens län Modell för branschsamverkan Västra Götalandsregionen Förstärkning av Kompetensplattform Västra Götaland Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på Totalt beslutat belopp Kvarvarande beslutsutrymme Tabell 1 Beslut om projektmedel inom uppdraget 8 (16)

15 Bilaga 2 Deltagande organisationer- Workshop 29 april Följande organisationer var representerade: Arbetsförmedlingen ESF- rådet Folkbildningsrådet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Myndigheten för Yrkeshögskolan SCB Skolverket Tillväxtanalys Universitet och högskolerådet Arrangörer Samordningsgruppen bestående av Reglab/Sveriges kommuner och landsting Tillväxtverket Regeringskansliet (Näringsdepartementet) Arbetsförmedlingens uppdrag att driva ett framåtsyftande/utvecklingsarbete baserat på prognoser samt verka för att förbättra arbetsmarknaden. Hur kan Arbetsförmedlingens prognoser användas mer i arbetet? Oerhört viktigt att avbryta trender som leder till långvarigt utanförskap. Ungdomar som saknar gymnasiekompetens och är en ständigt ökande grupp. Tydliggörande av karriärvägar, vad händer med de som läst olika utbildningar. Bistå med: stor kompetens om arbetsmarknaden, stöd för studie- och yrkesvägledning, informationen finns tillgänglig men hur når man ut. ESF-rådet Idag högre invandring från länder med kort utbildning under lång tid vilket har inneburit en längre väg till arbetsmarknaden för många. Hur gör vi en modern skola som kan fånga upp de mest utsatta grupperna. Vägledningsfrågor har varit alltmer synliga inom ESF. Önskan om att kompetensplattformarna tar ett större ansvar för studie- och yrkesvägledning, validering osv att det blir något riktigt av det och inte bara projekt som blommar upp och dör. Bistå med: kunskapsöverföring och möjlighet att söka projektmedel Folkbildningsrådet utgår från att den samlade folkbildningen - folkhögskolor och studieförbund -slagit fast att man vill ta en tydligare plats i regionala samverkansprocesser kring kompetensplattformarna. Hur detta ska förverkligas är en viktig diskussion att föra- både inom folkbildningen och med regionala företrädare. När den samverkan förstärks måste folkbildningen ges, men också själva ta, en större plats i regionala processer. En styrka är att folkhögskolor och studieförbund har erfarenheter av att använda ett arbetssätt som snabbt kan möta lokala och regionala behov. Folkbildningen har potential att vara en framgångsfaktor för hållbar tillväxt. Bistå med- Folkbildningsrådet är nationellt organ som tar fram samlad kunskap om folkbildning, mycket data som kan vara intressant för kompetensplattformarna, exempelvis om folkbildningsverksamhet med unga arbetslösa, utlandsfödda deltagare och personer med funktionsnedsättning. Folkbildningsrådet kan som sektoransvarig för folkbildningen vara en intermediär för att driva på olika frågor som rör kompetensplattformsarbetet.. Myndigheten för yrkeshögskolan - nationella kvalifikationsramverk, valideringsområdet samt prognos/analys av regionala kompetensbehov. Validering har saknat en egen policy och har inte setts som ett verktyg för att nå andra mål utan blivit något på sidan om. För att validering ska fungera så måste många andra delar fungera yrkesutbildningar, vägledning, matchning osv. Det har varit 2 st hearings under våren med departement och myndigheter utmaningar, vad som behövs göra det finns en tydlig roll för de regionala kompetensplattformarna för att arbeta med det här och knyta ihop system. Elin Landin utredning för ett övergripande system för validering pågår nu och ska avrapporteras i december. Pågår flera intressanta projekt som t.ex. Arbetsförmedlingens synliggöra kompetensen i matchning. Regionala kompetensplattformarna som operativa samordnare, arbetsformer för operativ samverkan på flernivåstyre Bistå med: Kunskapsöverföring, information, samordning, ta vara på insatser som görs i projektform 9 (16)

16 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Deltar som en av flera nationella aktörer i temagruppen Unga i arbetslivet. Bistå med: -en god kommunikation mellan civilsamhället och myndigheter, alla ska ha ett ungdomsperspektiv, främja, kommuner och regioner. Sprider och tar fram metoder och arbetssätt för att hjälpa ungdomar samt ger stöd till kommuner/regioner i att utveckla ett sektorsövergripande arbete för att stärka ungas rättigheter och ska goda levnadsvillkor för unga. SCB har inom ramen för Reglab arbetat fram ett antal matchningsindikatorer som utgör en uppsättning indikatorer för utbud och efterfrågan av arbetskraft, samt regionala förutsättningar Matchningsindikatorerna har potentialen att utgöra en grundplåt av data för kompetensförsörjningsarbetet. Bistå med: Olika typer av statistiska underlag Skolverket- Ser nytta för kompetensplattformarna och för Skolverket av en närmare samverkan. Finns oändliga öppningar kopplat till Skolverkets verksamhet. Jobbar redan idag mycket tillsammans med den regionala nivån t.ex. med studie- och yrkesvägledningsfrågor och ser nyttan med samverkan när det gäller t.ex. yrkesvux, och alla SVs yrkesutbildningssatsningar, mm. Skolverket har ett nytt uppdrag i sin instruktion att stärka skola-arbetslivsfrågorna och här är den regionala nivån värdefull. Bistå med: att bidra till att stärka kunskapen i skolan med det regionala perspektivet på arbetslivet, studie och yrkesvägledning tillsammans med AF att stärka kunskapen kring arbetslivet i skolan, är bara några exempel. Vi kan med den nationella nivån se samverkan på olika områden. Tillväxtanalys uppgift är att ta fram kunskapsunderlag inom närings- och tillväxtpolitik, vilket inkluderar kunskapsunderlag inom kompetensförsörjning. Tillväxtanalys har även följt arbetet med uppbyggnaden av kompetensplattformarna och tagit fram en rad rapporter på området. Myndigheten har även ett pågående arbete som kan vara intressant för komperensplattformarna av att ta del av, bland annat kommer Tillväxtanalys att; göra en omvärldsspaning i syfte att beskriva om och hur i så fall hur några utvalda länder och/eller regioner har arbetat med hur näringslivet kommunicerar sitt behov av kompetens till utbildningssystemet. Myndigheten kommer under året och i början av nästa år publicera kunskapsunderlag som kan vara till nytta för de regionala kompetensplattformarna. Bistå med: Det Tillväxtanalys kan bistå med är att sprida och presentera de kunskapsunderlag, Myndigheten har följt utvecklingen av de regionala kompetensplattformarna och har för avsikt att även följa dessa framöver Universitet och högskolerådet bedömer utländsk utbildning, arbetar för att motverka diskriminering samt främjar breddad rekrytering inom högskolan. Arbetar för att EU-ländernas utbildningssystem ska bli mer kompatibla. Bistå med: med att vidga synen på arbetskraftsutbudet genom validering av internationell kompetens, erbjuder möjligheter till internationellt samarbete och utbyten inom hela utbildningsområdet. Kan fungera som en länk för de regionala kompetensplattformarna. 10 (16)

Delredovisning. Regionala kompetensplattformar N2012/6275/RT och N2015/02413/RTS Dnr

Delredovisning. Regionala kompetensplattformar N2012/6275/RT och N2015/02413/RTS Dnr Delredovisning Regionala kompetensplattformar N2012/6275/RT och N2015/02413/RTS 2016-03-11 Dnr 1.2.2.-2013-00007 Uppdrag att förstärka och vidareutveckla regionala kompetensplattformar N2012/6275/RT samt

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 3-4 november 2014, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 3-4 november 2014, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 3-4 november 2014, Stockholm Att ta tillvara en outnyttjad arbetskraftsresurs: Integration som kompetensförsörjningsstrategi och validering som verktyg DATUM

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 REGLAB = Regional utveckling Lärande, analys, benchmarking Vi möts Vi lär Vi gör Medlemmarnas behov styr! Reglabs medlemmar Region Dalarna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Uppdrag kring kompetensplattformar och lärandeplaner

Uppdrag kring kompetensplattformar och lärandeplaner Uppdrag kring kompetensplattformar och lärandeplaner RegLab 23 mars 2012, SKL Gustav Hansson gustav.hansson@tillvaxtanalys.se RB 7 Arbetskrafts- och kompetensförsörjning, nationellt och regionalt Uppdraget

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Validering för kompetensförsörjning

Validering för kompetensförsörjning Validering för kompetensförsörjning Linda Wiklund Omvärldsanalytiker Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan

Läs mer

Integration & tillväxt. Välkommen!

Integration & tillväxt. Välkommen! Integration & tillväxt Välkommen! Dagens program Framtid Dåtid Förmiddag Projekt Kompetensplattform BD Eftermiddag Integration & tillväxt Nutid Projekt Kompetensplattform Norrbotten Bakgrund Innehåll Resultat

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Vad är syftet med Region 2050?

Vad är syftet med Region 2050? Vad är syftet med Region 2050? Placera regionerna i en framtida samhällsutveckling Skapa beredskap rusta medarbetare och beslutsfattare Grund för strategiska beslut och processer stöd för RUP/RUS-arbete

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER:

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER: ÖVERGRIPANDE MÅL: Etablera en regional stödplattform för validering i Skåne - Innebärande Ökat utbud av validering Ökad tillgänglighet till validering Gemensamt utvecklingsarbete avseende validering -

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå e Regeringen Regerings beslut 2017-10-05 N2017 /06143/RTS IV 10 Näringsdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm m.fl. Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Medverkan i nationell strategi för regional tillväxt.

Medverkan i nationell strategi för regional tillväxt. Medverkan i nationell strategi för regional tillväxt. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2012 1 (6) Datum: 2012-03-13 Dnr YH 2012/327 Redovisning av regeringsuppdrag Britt-Inger Stoltz 1

Läs mer

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer?

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Workshop 3 2017-11-09 Lärprojekt om regionala matchningsindikatorer Jan Persson Analytiker på Tillväxtverket Varför studera civilingenjörsutbildning

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion:

Läs mer

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen Lägesbeskrivning Elin Landell Kanslichef Vad är validering? en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning.

Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning. Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning. Validering - att synliggöra kompetens Pär Sellberg Nationell

Läs mer

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97)

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Lejla Gros 2016-02-12 Dnr: RUN 2015-585 Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) Bakgrund Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande

Läs mer

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Utdrag Protokoll 96 2014-04-08 U2014/3014/SAM Utbildningsdepartementet Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Sammanfattning av uppdraget Regeringskansliet uppdrar åt Elin Landell,

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet Uppsala 2010-04-29 Näringsdepartementet Regeringen har begärt en nulägesrapport beträffande etablering av en regional kompetensplattformar till den 30 april 2010. Här följer en rapport för läget i Uppsala

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Nätverksträff för näringslivsansvariga 4-5 februari. WiFi - wguest Inget lösenord

Nätverksträff för näringslivsansvariga 4-5 februari. WiFi - wguest Inget lösenord Nätverksträff för näringslivsansvariga 4-5 februari WiFi - wguest Inget lösenord torsdag Program fredag WiFi - wguest Inget lösenord 12,00 13,00 Lunch 13,00 14,10 Inledning Aktuellt från SKL - Kompetensförsörjning

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 8-9 maj 2014, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 8-9 maj 2014, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 8-9 maj 2014, Stockholm Nytt socialfondsprogram och gemensamma möjligheter DATUM 8 maj 2014 TID Kl. 10.30 17.00, fika från kl. 10.00 PLATS Näringsdepartementet,

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20 Anette Granberg 2011-06-20 1(5) Närvarande Stefan Ask - Arbetsförmedlingen Anders Bro Örebro läns landsting Lena Nyquist Handelskammaren Mälardalen YHM Henrik Arenvang - Masugnen, Lindesberg kommun Sören

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Västra Götalandsregionen och arbetsmarknadsfrågor igår, idag, imorgon Erfarenheter av finanskrisen ledde till

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Analys baserat på Reglabs Innovationsindex November 2011 Kontigo AB Analysen av Norrbottens län Visa resultatet från Reglabs Innovationsindex för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Lärpass Region Södermanland "Tillväxt kräver planering"

Lärpass Region Södermanland Tillväxt kräver planering Lärpass Region Södermanland "Tillväxt kräver planering" 2017-03-09 Isaac Karlsson Isaac.Karlsson@tillvaxtverket.se 08-681 65 59 TILLVÄXTSKAPANDE SAMHÄLLSPLANERING TILLVÄXT KRÄVER PLANERING Vi stärker

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Kompetensbehov inom vården

Kompetensbehov inom vården Kompetensbehov inom vården REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 4 MAJ 2017 Anders Axelsson, Region Skåne Agenda Vård och omsorg totalt sett Idag fokus på Vård- och omsorgsutbildade (VO) Hur

Läs mer