Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar"

Transkript

1 Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden bedriva insatser för minst kronor som förstärker och vidareutvecklar de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för att säkra kompetensförsörjningen till näringsliv och offentlig sektor i hela landet på kort och lång sikt. 1 (16)

2

3 Uppdrag att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna, dnr Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Anna Bünger I handläggningen har enhetschef Åsa Bjelkeby och programansvarig Monika Kväl deltagit. Den senare föredragande av ärendet. Stockholm Anna Bünger Avdelningschef Monika Kväl Föredragande

4

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund till uppdraget Syfte och mål Metod Tillväxtverkets reflektioner Genomförande Beviljade projekt Presentation av beviljade projekt Övriga aktiviteter Kunskapsunderlag Förvaltning av matchningsindikatorer framtagna inom Reglab Arrangemang Kommande aktiviteter... 7

6

7 1 Inledning Diskussioner om regionalt kompetensförsörjningsarbete bör ta utgångspunkt i de skillnader som råder regionalt Såväl dess skilda förutsättningar som hur dessa utmaningar kopplas till kompetensförsörjningsfrågan specifikt. Trots en relativt hög arbetslöshet upplever arbetsgivare brist på lämplig arbetskraft. I Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2014 uppger företagen att tillgången till lämplig arbetskraft är det näst största tillväxthindret. Det finns relativt stora skillnader mellan länen när det gäller andel företag som upplever att tillgången till lämplig arbetskraft är ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. Denna andel varierar från 17 procent i Uppsala, Dalarna och Södermanland till 32 procent i Halland, Västmanland och Västernorrland. 1.1 Bakgrund till uppdraget Regeringen gav 201o aktörer med regionalt utvecklingsansvar i uppdrag att etablera regionala kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. De regionala kompetensplattformarna har under perioden etablerats i samtliga län. Länen har kommit olika långt i arbetet och har, helt i enlighet med uppdraget, olika inriktning på sina plattformar, beroende på förutsättningar och prioriteringar. Tillväxtverket fick i uppdrag av regeringen att under perioden bedriva insatser för minst kronor som förstärker och vidareutvecklar de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för att säkra kompetensförsörjningen till näringsliv och offentlig sektor i hela landet på kort och lång sikt. 1.2 Syfte och mål Syftet med myndighetens uppdrag är att genom finansiering förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för att säkra kompetensförsörjningen till näringsliv och offentlig sektor i hela landet på kort och lång sikt. Målet är att de som finansieras främst ska ha följande inriktning: Utveckling av metoder och arbetsformer Skapa en bred förankring av och deltagande i arbetet hos relevanta aktörer på lokal, regional och nationell nivå Utveckla integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet Utveckla jämställdhetsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet Utveckla innovativa sätt att säkra kompetensförsörjningen till företag och offentlig sektor på kort och lång sikt. att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna 1.3 Metod I enlighet med uppdraget har myndigheten fördelat projektmedel genom ansökningsförfarande, vidare har kunskapsunderlag inom kompetensförsörjningsområdet tagits fram och spridits till regionala och nationella aktörer. Myndigheten har arrangerat och deltagit i mötesplatser för att bidra till lärande och erfarenhetsutbyte. 1.4 Tillväxtverkets reflektioner Globalisering och digitalisering är två, delvis sammanhängande, starka drivkrafter i samhällsutvecklingen, som påverkar och omformulerar villkoren för näringslivet. Alltsedan det pågående skiftet från industrisamhället till kunskapssamhället tog sin början, har kunskap och kompetens blivit ett allt viktigare konkurrensmedel. Kompetensförsörjningssystemet påverkar i hög grad näringslivets konkurrenskraft samtidigt som det är satt under stark press av snabba omvärldsförändringar. Den snabba omställningen ställer högre krav på flexibilitet och samordning på både systemnivå och operativ nivå. Tillväxtverket tror att en del av utmaningarna inom kompetensförsörjningsområdet kräver nya grepp med kompetens från flera sektorer. En mer sammanhållen nationell process kring frågorna kan möjliggöra utveckling av innovativa sätt att ta sig an kompetensförsörjningen. Regeringens satsning att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna är förhållandevis liten men oerhört betydelsefull för att analysera, utveckla och strukturera de aktörer, system och processer som ska säkerställa näringslivets och det offentligas 1 (16)

8 kompetensförsörjningsbehov. Det finns en betydande skillnad mellan regionernas möjligheter att bygga upp nya regionala strukturer genom kompetensplattformsuppdraget. Kompetensplattformarna som begrepp har väldigt olika betydelse i regionerna och det pågår fortfarande ett arbete med att definiera och förankra plattformarnas uppdrag. I regel utgår det regionala arbetet med kompetensförsörjning ifrån de prioriteringar som görs i regionala utvecklingsstrategier. Uppdraget ses inte som en isolerad uppgift utan något som är integrerat i flera politikområden och det löpande arbetet, varför nya strukturer sällan har byggts upp som ett direkt resultat av uppdraget. När så har skett har det ofta varit sammanhängande med andra organisatoriska förändringar i regionerna. Det regionala plattformsuppdraget har sammantaget bidragit till ett mer systematiskt helhetsgrepp om kompetensfrågan och samverkan över organisationsgränser. Flertalet regioner uppger att uppdraget bidragit till en ökad förmåga att ta ett systematiskt helhetsgrepp om kompetensfrågan genom förstärkt samverkan mellan olika aktörer som regionförbund, kommuner, länsstyrelse, Arbetsförmedling, etc. Uppdraget har medfört en tydligare roll för den regionala nivån att verka inom kompetensförsörjningsområdet där framtagandet av analyser kring regionernas kompetensbehov på kort och längre sikt utgör viktiga underlag. 1 De projekt som beviljats finansiering inom uppdraget kan delas in i tre olika projekttyper, där den första är projekt som valt att förstärka och vidareutveckla kompetensplattformens strukturer och processer. Den andra typen är projekt som adresserar direkta sakfrågor, så som exempelvis validering och vägledning, och den tredje och mest förekommande är en kombination av struktur/process och sakfrågor. I projekthanteringen upplever Tillväxtverket en tröghet i utbetalningstakten för beviljade projekt. Utöver de anledningar som projektägarna själva anger kan mångfalden av aktörer och insatser försvåra projektdrivna insatser även om insatsernas ses som centrala. Det finns även en osäkerhet huruvida plattformsuppdraget ska bidra till att skapa en funktion för att vara just en plattform som tar ett helikopterperspektiv för samordnande av regionalt kompetensarbete eller huruvida målet är att vara ett forum för nya former av projektbaserade insatser. Det finns en förväntan på kompetensplattformarna att vara samordnande men även att operativt arbeta med kompetensförsörjningsfrågor vilket kan vara svårt att förena med det mandat regionala utvecklingsaktörer har inom området. 1 Ramböll (2015) Regionalt kompetensförsörjningsarbete, Systembild, utmaningar och möjligheter februari (16)

9 2 Genomförande Detta är den tredje delrapporteringen av Tillväxtverkets uppdrag att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för att säkra kompetensförsörjningen till näringslivet och offentlig sektor i hela landet på kort och lång sikt. Denna delredovisning avser att beskriva myndighetens arbete mellan perioden mars 2013 och februari 2015 samt att ge en kort beskrivning av det kommande arbetet. 2.1 Beviljade projekt Under 2013 beslutade Tillväxtverket, i första ansökningsomgången, att bevilja projektmedel med ca 28,6 mkr till 12 projekt som syftar till att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna. I tidigare delredovisning (mars 2014) presenterade Tillväxtverket en övergripande bild av vilka olika typer av projekt som beviljats medel samt beskrev i korthet exempel på insatser inom respektive inriktning i regeringsuppdraget. Under 2014 och den inledande delen av 2015 har Tillväxtverket beviljat ytterligare nio projektansökningar till ett belopp om 12,3 mkr. Det innebär att myndigheten inom uppdraget har beviljat 21 projektansökningar till ett totalbelopp om ca 40,9 mkr i 18 län. 2 Projektstockens beviljade årsbudget för 2014 uppgick till ca 13,3 mkr och av dessa har myndigheten betalt ut ca 5,1 mkr i projektmedel. Några av anledningarna till den låga utbetalningstakten uppges av projektägare bland annat bero på att förankringarsbetet har tagit längre tid än vad som planerats, att tillsättning av personal inom projektet har försenats samt att verksamheten har drivits i samverkan med andra aktörer som tagit kostnaderna. Även övergången till regioner har i vissa fall fått konsekvenser för projektarbetet då andra frågor tvingats prioriteras Presentation av beviljade projekt Nedan lämnas en kort presentation av de nio projekt som beviljats finansiering, och som ej presenterats i Tillväxtverkets tidigare delrapporteringar till Näringsdepartementet. AKTÖR PROJEKT BELOPP Länsstyrelsen i Västernorrland Vässa- Vägledning i Samverkan Skola och Arbetsliv Region Blekinge Utvecklad kompetensförsörjning i Blekinge Kvalitativ undersökning om näringslivets rekryterings- och Region Gotland kompetensbehov Region Halland Kompetensråd i Halland Region Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på Regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västmanland, Region Östergötland Sörmland, Örebro och Östergötland Region Jämtland Härjedalen Kompetensplattformen Jämtland Härjedalen Regionförbundet Sörmland Attraktiv arbetsgivare vård och omsorg Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte Västra Götalandsregionen på Beslutade medel Tabell 1 Beslut om projektmedel 2014 och inledande del av 2015 Vässa- Vägledning i samverkan skola och arbetsliv Projektet syftar till att förbättra studie- och yrkesvägledningsprocessen och praktikprocessen så att elevers valkompetens ökar och att lärandet i arbetslivet upplevs värdefullt. Projektet ska bland annat resultera i ett dokumenterat förslag till en regional modell för kvalitetssäkring av studie- och yrkesvägledning samt ett förslag till modell för praktiksamordning med checklistor för kvalitetssäkring av praktik för olika målgrupper. Projektet drivs som ett samverkansprojekt tillsammans med Sundsvalls kommun. 2 För information om beviljade projekt se bilaga 1 samt 3 (16)

10 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos med sikte på 2025 De tre projekten syftar till att ta fram en ny utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för att fortsätta stärka den regionala dialogen och skapa ytterligare samsyn, samverkan och samhandling bland aktörerna. I den utvecklade prognosen kommer ca 90 stycken utbildningsgrupper att ingå. Det kommer att göras en fördjupad analys av arbetsmarknadsläget för sjuksköterskor och ingenjörer, vilka är två utbildnings- och yrkesgrupper där brist befaras i framtiden. Vidare kommer projekten att se på möjligheten att koppla resultat från ett lärprojekt som handlade om regionala matchningsindikatorer. Målet är att de framtagna prognoserna används som underlag i och påverkar utbildningsplaneringen samt för prioritering av arbetsmarknadsprojekt. Ett ytterligare mål är att samverkan har utvecklats mellan de deltagande regionerna för ökat lärande och erfarenhetsutbyte. Kvalitativ undersökning om näringslivets rekryterings- och kompetensbehov Pilotprojektet har genomförts och avlutats. Syftet var att skapa och testa en modell för kunskapsinhämtning, dialog och ömsesidigt lärande för att få fram djupare kunskap om vad näringslivet behöver för att anställa fler personer. Pilotprojektet resulterade i: en ny dokumenterad modell för att ta fram kvantitativ data och kunskap kring näringslivets kompetensbehov. Modellen ska kunna appliceras på fler företag och branscher än de som testats i projektet. Inom pilotprojektet har även en arena för dialog kring kompetens- och rekryteringsbehov mellan näringsliv och offentliga skapats. Projektet har drivits i samarbete mellan Region Gotland, Arbetsförmedlingen och representanter från näringslivet. Attraktiv arbetsgivare vård och omsorg Projektet syftar till att öka kunskapen och ta fram ett stöd om hur arbetsgivare inom vård och omsorg kan utveckla verksamheten för att bli attraktiv som arbetsgivare. Vidare ska projektet skapa en regional mötesplats för ett fortsatt utvecklingsarbete där arbetsgivarna kan samverka och utbyta erfarenheter. Projektet ska resultera i: en analys som beskriver utvecklingsområden för att öka arbetsgivarnas attraktivitet, en sammanställning över goda exempel på metoder/arbetssätt som andra offentliga arbetsgivare använt för att bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Underlaget ska användas som en grund för ett antal kunskapshöjande aktiviteter där arbetsgivarna själva ska arbeta fram lokala handlingsplaner. Vid projektets slut kommer en länsövergripande överenskommelse om fortsatt regional samordning av utvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyte att finnas. Kompetensplattformen Jämtland Härjedalen Projektet kommer att arbeta inom fyra områden; i) Studie & yrkesorientering och arbetsmarknadskunskap, ii) Attityder till högre utbildning, iii) Kompetensförsörjning- det kommunala perspektivet och iv) Utveckla strukturer för ökad matchning det regionala perspektivet. Ambitionen är att det efter avslutat projekt ska ha skapats strukturer och verktyg som stödjer kompetensförsörjningsarbetet. Projektet ska bland annat resultera i; en samlad kunskapsbank i arbetet med studie och yrkesorientering samt arbetsmarknadskunskap, ett underlag som ligger till grund för ett långsiktigt påverkansarbete för att öka övergången till högre utbildning och en gemensam målbild för det gemensamma arbetet med kompetensförsörjning på lokal och regional nivå samt en metod, i samverkan med kommunens inflyttarservice, för att rekrytera rätt kompetens till länets arbetsgivare. 2.2 Övriga aktiviteter Tillväxtverket har efter tidigare delredovisning genomfört flertalet aktiviteter inom programmet, dessa presenteras i korthet nedan Kunskapsunderlag Myndigheten har tagit fram tre kunskapsunderlag med koppling till uppdraget att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna. Regionala tillväxtaktörers roll inom valideringsområdet Tillväxtverket har låtit genomföra en kartläggning av Regionala tillväxtaktörers roll inom valideringsområdet. Syftet var tudelat, det handlade dels om att kartlägga hinder inom valideringsområdet från ett regionalt kompetensförsörjningsperspektiv samt att belysa regionala tillväxtaktörers potentiella roll inom området. 4 (16)

11 I kartläggningen presenteras fyra förutsättningar för att validering ska bidra till kompetensförsörjning: 1. Det ska finnas ett utbud av valideringsmodeller för branscher och yrkesroller med behov av kompetens 2. Valideringen ska vara tillgänglig för individer som potentiellt sitter på den efterfrågade kompetensen 3. Valideringen ska genomföras med hög kvalitet och 4. Valideringen som system är koherent och effektivt De regionala kompetensplattformarna kan genom sitt uppdrag och aktörsammansättning spelat en särskild viktig roll för det regionala arbetet med validering. Plattformarna, liksom de regionala tillväxtaktörerna i stort, har dock ett relativt svagt mandat då de inte själva äger vare sig valideringsfrågan eller den större kompetensförsörjningsfrågan. Enligt kartläggningen kan plattformarna därför i första hand bidra till valideringsarbetet utifrån en drivande, samordnande, stödjande respektive kunskapshöjande funktion. Kompetensplattformarna i rollen som en drivande funktion syftar bland annat till att: uppmärksamma det regionala kompetensbehovet inom branscher som i dagsläget saknar en branschmodell i syfte att driva på utveckling av nya modeller på nationell nivå driva och uppmärksamma behovet av en ökad samordning mellan branschmodeller och utbildningssystemet Kompetensplattformarna i rollen som samordnande funktion syftar bland annat till att: samordna och hålla kontakten med andra regionala strukturer för kompetensförsörjningsfrågor och fungera som en brygga mellan det regionala valideringsarbetet, kompetensförsörjningsarbetet respektive det regionala tillväxtarbetet i stort. Kompetensplattformarna i rollen som stödjande funktion syftar bland annat till att: stödja utvecklingen av tvärkommunal samverkan inom vuxenutbildningen eller stödja spridning och implementering av nationella och europeiska riktlinjer för validering Kompetensplattformarna i rollen som kompetenshöjande funktion syftar bland annat till att: genomföra informations- och spridningsinsatser för att öka kännedomen om validering inom beställar- och vägledningsfunktioner Det är oklart huruvida kompetensplattformarna fullt ut skulle kunna inta de presenterade rollerna fullt ut. Vissa typer av skulle kunna genomföras inom ramen för det befintliga plattformsuppdraget medan andra aktiviteter förutsätter att plattformarna förstärks ytterligare. Kartläggning av insatser och tillhörande utmaningar för regionalt utvecklingsansvariga Myndigheten har även låtit genomföra en kartläggning av insatser och tillhörande utmaningar för regionalt utvecklingsansvariga. Kartläggningen syftade bland annat till att identifierat pågående eller nyligen avslutade insatser i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. I kartläggningen har fokus legat på att identifiera centrala typer av insatser och på att belysa tillhörande utmaningar och möjligheter på aggregerad nivå. Flertalet utmaningsområden är sedan tidigare kända och genomgången har därför bidragit till att ge en uppdaterad bild och en sammanställning av pågående arbete. Utmaningarna på området har i nästa steg brutits ned i åtta breda insatskategorier, vilka inte utger sig för att vara heltäckande, utan syftar till att fånga centrala delar av kompetensförsörjningsarbetet regionalt. De åtta områdena kan delas in i insatser: 1. för att främja intresset för särskilda utbildnings- och yrkesinriktningar 2. riktat till ungas genomströmning i utbildningssystemet 3. för jämställd fördelning mellan män och kvinnor inom särskilda yrkes- och utbildningsgrupper 4. för att stärka kopplingen mellan arbetslivet och utbildningssystemet 5. med fokus på personer med svag ställning på arbetsmarknaden 5 (16)

12 6. för att utveckla den regionala utbildningsinfrastrukturen 7. för framtagande av regionalt kunskapsunderlag 8. för kompetensutveckling i befintliga företag Överlag uppfattas kompetensförsörjningsfrågan regionalt sett välintegrerad mellan olika ämnesområden, även ifall det till viss del uppfattas finnas en brist på en helhetssyn och styrning över de insatser som sker. Samtidigt uppfattas det som problematiskt att särskilja mellan arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitik inte minst vad rör mandatsfrågan. Från regional nivå lyfts frågan om ett nationellt samordningsansvar där myndigheterna samverkar för att åstadkomma en gemensam syn och en övergripande strategi, en nationell kompetensplattform. Detta skulle underlätta för regionerna med en väg in för dialog. Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Utifrån undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014 har myndigheten i publikationen Kompetensförsörjning i små och medelstora företag samlat resultaten med bäring på kompetensförsörjningsfrågan. Av de små och medelstora företagen upplever 23 procent att tillgången till lämplig arbetskraft är ett hinder för företagets utveckling och tillväxt. I de större småföretagen med anställda är det dock nästan dubbelt så många, 42 procent, som ser kompetensförsörjningen som ett stort tillväxthinder. Bland de företag som försökt rekrytera personal är det största problemet att hitta sökande med tillräcklig yrkeserfarenhet, tätt följt av att hitta sökande med specifik kompetens eller behörighet. Att hitta sökande som kan tänka sig flytta till orten är ett betydligt mindre problem, men här finns relativt stora regionala skillnader. Tillväxtverkets förhoppning med publikationen är att den kan kasta ytterligare ljus över kompetensförsörjningsområdet utifrån företagens perspektiv Förvaltning av matchningsindikatorer framtagna inom Reglab Inom ett av Reglabs lärprojekt har matchningsindikatorer som beskriver tillgång och efterfrågan på arbetskraft på regional nivå utarbetats. Det övergripande målet med lärprojektet har varit att utveckla en uppsättning indikatorer som beskriver tillgång och efterfrågan på arbetskraft på regional nivå. Indikatorerna ska belysa dels förutsättningar för matchning, dels den faktiska matchningen. Syftet är att indikatorerna ska bidra till analys och lärande, och kunna användas som underlag för strategiska diskussioner med politiker och andra beslutsfattare. Tillväxtverket har kommit överens med Reglab om att myndigheten ska förvalta matchningsindikatorerna. Vilket innebär att myndigheten åtar sig att genomföra och bekosta uppdatering av indikatorerna. Åtagandet avser uppdatering enligt den struktur som tagits fram inom lärprojektet och utgångspunkten är att upprätthålla uppdateringen i tre år och därefter utvärdera användningen och nyttan av materialet Arrangemang Tillväxtverket har under 2014 och början av 2015 arrangerat workshop, projektledarträff och en nationell konferens. Tillsamman med Näringsdepartementet, Reglab, Sveriges kommuner och landsting ingår även myndigheten i den så kallade samordningsgruppen som arrangerar de årliga kompetensförsörjningsdagarna. 5 Workshop Inför kompetensförsörjningsdagarna i maj 2014 bjöd samordningsgruppen bestående av Näringsdepartementet, Reglab, Sveriges kommuner och landsting samt Tillväxtverket in ett antal nationella aktörer till en workshop för att diskutera hur de regionala kompetensplattformarna skulle kunna förstärka de nationella organisationernas arbete och vise versa inom kompetensförsörjningsområdet. Workshopen utgick från frågeställningarna: På vilka sätt kan din organisations arbete förbättras och förstärkas genom ökad samverkan med regionala kompetensplattformar? Vad kan ni som nationell aktör bistå med i det regionala kompetensförsörjningsarbetet? 3 Publikationen finns att ladda ner på 4 Reglab har anlitat SCB för att genomföra en förstudie under våren 2015 med syfte att titta på möjliga lösningar för en databas/webblösning för presentation av indikatorerna. 5 Dokumentation från kompetensförsörjningsdagarna återfinns på 6 (16)

13 Generellt uppgavs att myndigheterna och nationella organisationer kan bistå med kunskapsöverföring, information, prognoser, samordning och de kan själva ta vara på insatser som görs i projektform på både regional och nationell nivå. Det finns både direkta och indirekta kopplingar mellan de nationella organisationerna och kompetensplattformarna och kontaktytorna ser olika ut. Exempelvis lyfte Skolverket att de arbetar tillsammans med den regionala nivån i studie- och yrkesvägledningsfrågor och myndigheten ser nyttan med samverkan när det gäller exempelvis yrkesvux, och yrkesutbildningssatsningar. 6 Projektledarträff och nationell konferens Den 24 september arrangerade myndigheten en projektledaträff tillsammans med Fil Dr Ragnar Andersson för att diskutera Mainstreaming av integration i tillväxtpolitiken. Projektledarträffen avslutades med en workshop för att fånga upp vilka insatser som drivs inom kompetensförsörjningsarbetet. Efter genomförd projektledarträff fanns ett önskemål om att myndigheten i större grad bör säkerställa att innehållet i träffarna inte överlappar syfte och mål för de årliga kompetensförsörjningsdagarna. Myndigheten kommer i kommande träffar tillgodose detta önskemål. I februari 2015 arrangerade myndigheten även den nationella konferensen Sveriges konkurrenskraft och den strategiska kompetensförsörjningen. Konferensen fokuserade på frågeställningar om hur Sverige kan bli en vinnare i den globala ekonomin och hur kometensförsörjning är en av nyckelfråga för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Konferensen riktade sig till en bredare målgrupp än redan befintliga nätverk inom kompetensförsörjningsområdet Deltagare var regionala kompetensplattformar, regionala/lokala politiker, nationella myndigheter, företagarorganisationer, föreningar, kommuner och länsstyrelser m.fl. En utvärdering av konferensen genomfördes med en svarsfrekvens på 61 %. Större delen av deltagarna, 95 %, anser att konferensen var mycket bra eller bra. De anser även att de fått ny användbar kunskap som de kan använda sig av i sitt dagliga arbete. Att blanda analyser, forskningsresultat, praktiska exempel och med en avslutande paneldebatt visade sig vara ett uppskattat koncept Kommande aktiviteter Under våren 2015 kommer myndigheten via en enkätundersökning ytterligare fånga upp hur samverkan och dialog mellan berörda myndigheter och de regionala kompetensplattformarna utvecklas. Enkäten kommer att skickas både till företrädare för de regionala kompetensplattformarna och nationella myndigheter och organisationer inom kompetensförsörjningsområdet. Tillväxtverket kommer även att fortsätta den dialog som påbörjats med några av plattformarna kring eventuellt kommande projektansökningar. Myndigheten kommer att sprida kunskapsunderlag och bidra till erfarenhetsutbyte och lärande genom att bland annat anordna projektledarträffar för de projekt som beviljats finansiering inom uppdraget. Tillväxtverket har för avsikt att utveckla den dialog som påbörjats mellan myndigheten och uppdragsgivaren kring kvarvarande beslutsutrymme inom uppdraget. 6 För deltagande nationella organisationer och dokumentation se bilaga 2 7 (16)

14 Bilaga 1: AKTÖR PROJEKT BELOPP Länsstyrelsen i Västmanland Vägledning Västmanland Länsstyrelsen i Norrbottens län Kompetensplattform Norrbotten Länsstyrelsen i Stockholms län Kompetensplattform Sthlm Länsstyrelsen i Västernorrland Vässa- Vägledning i Samverkan Skola och Arbetsliv Region Blekinge Utvecklad kompetensförsörjning i Blekinge Region Dalarna Dala Valideringscentrum Kvalitativ undersökning om näringslivets rekryterings- och Region Gotland kompetensbehov Region Halland Kompetensråd i Halland Region Jämtland Härjedalen Kompetensplattformen Jämtland Härjedalen Region Kronoberg Kompetensförsörjningsstrategi södra Småland Region Skåne Kompetensförsörjning Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på Region Värmland Kompetensplattform Värmland Region Örebro län Kompetensplattform Region Örebro Regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västmanland, Region Östergötland Sörmland, Örebro och Östergötland Kompetensplattformen Östergötland Regionförbundet Sörmland Attraktiv arbetsgivare vård och omsorg Regionförbundet Uppsala län Utveckling av Kompetensforum Uppsala län Regionförbundet Västerbottens län Modell för branschsamverkan Västra Götalandsregionen Förstärkning av Kompetensplattform Västra Götaland Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på Totalt beslutat belopp Kvarvarande beslutsutrymme Tabell 1 Beslut om projektmedel inom uppdraget 8 (16)

15 Bilaga 2 Deltagande organisationer- Workshop 29 april Följande organisationer var representerade: Arbetsförmedlingen ESF- rådet Folkbildningsrådet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Myndigheten för Yrkeshögskolan SCB Skolverket Tillväxtanalys Universitet och högskolerådet Arrangörer Samordningsgruppen bestående av Reglab/Sveriges kommuner och landsting Tillväxtverket Regeringskansliet (Näringsdepartementet) Arbetsförmedlingens uppdrag att driva ett framåtsyftande/utvecklingsarbete baserat på prognoser samt verka för att förbättra arbetsmarknaden. Hur kan Arbetsförmedlingens prognoser användas mer i arbetet? Oerhört viktigt att avbryta trender som leder till långvarigt utanförskap. Ungdomar som saknar gymnasiekompetens och är en ständigt ökande grupp. Tydliggörande av karriärvägar, vad händer med de som läst olika utbildningar. Bistå med: stor kompetens om arbetsmarknaden, stöd för studie- och yrkesvägledning, informationen finns tillgänglig men hur når man ut. ESF-rådet Idag högre invandring från länder med kort utbildning under lång tid vilket har inneburit en längre väg till arbetsmarknaden för många. Hur gör vi en modern skola som kan fånga upp de mest utsatta grupperna. Vägledningsfrågor har varit alltmer synliga inom ESF. Önskan om att kompetensplattformarna tar ett större ansvar för studie- och yrkesvägledning, validering osv att det blir något riktigt av det och inte bara projekt som blommar upp och dör. Bistå med: kunskapsöverföring och möjlighet att söka projektmedel Folkbildningsrådet utgår från att den samlade folkbildningen - folkhögskolor och studieförbund -slagit fast att man vill ta en tydligare plats i regionala samverkansprocesser kring kompetensplattformarna. Hur detta ska förverkligas är en viktig diskussion att föra- både inom folkbildningen och med regionala företrädare. När den samverkan förstärks måste folkbildningen ges, men också själva ta, en större plats i regionala processer. En styrka är att folkhögskolor och studieförbund har erfarenheter av att använda ett arbetssätt som snabbt kan möta lokala och regionala behov. Folkbildningen har potential att vara en framgångsfaktor för hållbar tillväxt. Bistå med- Folkbildningsrådet är nationellt organ som tar fram samlad kunskap om folkbildning, mycket data som kan vara intressant för kompetensplattformarna, exempelvis om folkbildningsverksamhet med unga arbetslösa, utlandsfödda deltagare och personer med funktionsnedsättning. Folkbildningsrådet kan som sektoransvarig för folkbildningen vara en intermediär för att driva på olika frågor som rör kompetensplattformsarbetet.. Myndigheten för yrkeshögskolan - nationella kvalifikationsramverk, valideringsområdet samt prognos/analys av regionala kompetensbehov. Validering har saknat en egen policy och har inte setts som ett verktyg för att nå andra mål utan blivit något på sidan om. För att validering ska fungera så måste många andra delar fungera yrkesutbildningar, vägledning, matchning osv. Det har varit 2 st hearings under våren med departement och myndigheter utmaningar, vad som behövs göra det finns en tydlig roll för de regionala kompetensplattformarna för att arbeta med det här och knyta ihop system. Elin Landin utredning för ett övergripande system för validering pågår nu och ska avrapporteras i december. Pågår flera intressanta projekt som t.ex. Arbetsförmedlingens synliggöra kompetensen i matchning. Regionala kompetensplattformarna som operativa samordnare, arbetsformer för operativ samverkan på flernivåstyre Bistå med: Kunskapsöverföring, information, samordning, ta vara på insatser som görs i projektform 9 (16)

16 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Deltar som en av flera nationella aktörer i temagruppen Unga i arbetslivet. Bistå med: -en god kommunikation mellan civilsamhället och myndigheter, alla ska ha ett ungdomsperspektiv, främja, kommuner och regioner. Sprider och tar fram metoder och arbetssätt för att hjälpa ungdomar samt ger stöd till kommuner/regioner i att utveckla ett sektorsövergripande arbete för att stärka ungas rättigheter och ska goda levnadsvillkor för unga. SCB har inom ramen för Reglab arbetat fram ett antal matchningsindikatorer som utgör en uppsättning indikatorer för utbud och efterfrågan av arbetskraft, samt regionala förutsättningar Matchningsindikatorerna har potentialen att utgöra en grundplåt av data för kompetensförsörjningsarbetet. Bistå med: Olika typer av statistiska underlag Skolverket- Ser nytta för kompetensplattformarna och för Skolverket av en närmare samverkan. Finns oändliga öppningar kopplat till Skolverkets verksamhet. Jobbar redan idag mycket tillsammans med den regionala nivån t.ex. med studie- och yrkesvägledningsfrågor och ser nyttan med samverkan när det gäller t.ex. yrkesvux, och alla SVs yrkesutbildningssatsningar, mm. Skolverket har ett nytt uppdrag i sin instruktion att stärka skola-arbetslivsfrågorna och här är den regionala nivån värdefull. Bistå med: att bidra till att stärka kunskapen i skolan med det regionala perspektivet på arbetslivet, studie och yrkesvägledning tillsammans med AF att stärka kunskapen kring arbetslivet i skolan, är bara några exempel. Vi kan med den nationella nivån se samverkan på olika områden. Tillväxtanalys uppgift är att ta fram kunskapsunderlag inom närings- och tillväxtpolitik, vilket inkluderar kunskapsunderlag inom kompetensförsörjning. Tillväxtanalys har även följt arbetet med uppbyggnaden av kompetensplattformarna och tagit fram en rad rapporter på området. Myndigheten har även ett pågående arbete som kan vara intressant för komperensplattformarna av att ta del av, bland annat kommer Tillväxtanalys att; göra en omvärldsspaning i syfte att beskriva om och hur i så fall hur några utvalda länder och/eller regioner har arbetat med hur näringslivet kommunicerar sitt behov av kompetens till utbildningssystemet. Myndigheten kommer under året och i början av nästa år publicera kunskapsunderlag som kan vara till nytta för de regionala kompetensplattformarna. Bistå med: Det Tillväxtanalys kan bistå med är att sprida och presentera de kunskapsunderlag, Myndigheten har följt utvecklingen av de regionala kompetensplattformarna och har för avsikt att även följa dessa framöver Universitet och högskolerådet bedömer utländsk utbildning, arbetar för att motverka diskriminering samt främjar breddad rekrytering inom högskolan. Arbetar för att EU-ländernas utbildningssystem ska bli mer kompatibla. Bistå med: med att vidga synen på arbetskraftsutbudet genom validering av internationell kompetens, erbjuder möjligheter till internationellt samarbete och utbyten inom hela utbildningsområdet. Kan fungera som en länk för de regionala kompetensplattformarna. 10 (16)

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion:

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet Uppsala 2010-04-29 Näringsdepartementet Regeringen har begärt en nulägesrapport beträffande etablering av en regional kompetensplattformar till den 30 april 2010. Här följer en rapport för läget i Uppsala

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning.

Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning. Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning. Validering - att synliggöra kompetens Pär Sellberg Nationell

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Matchad arbetsmarknad 2020!? Validering spännande möjlighet för flera! Hur tar vi steget vidare?

Matchad arbetsmarknad 2020!? Validering spännande möjlighet för flera! Hur tar vi steget vidare? Matchad arbetsmarknad 2020!? Validering spännande möjlighet för flera! Hur tar vi steget vidare? Dokumentation från konferensen på Scandic Crown, Göteborg 12 november 2014 1 Matchad arbetsmarknad 2020!?

Läs mer

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Avsedd för Tillväxtverket Datum December 2014 REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Datum 2014/12/19 Utfört av Kajsa Rosén och Johannes Henriksson Beskrivning Kartläggning av hinder inom

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Regionalt kompetensförsörjningsarbete

Regionalt kompetensförsörjningsarbete Regionalt kompetensförsörjningsarbete Systembild, utmaningar och möjligheter Rapport 0186 Regionalt kompetensförsörjningsarbete Systembild, utmaningar och möjligheter Rapport 0186 Tillväxtverkets publikationer

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer