Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20."

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Tf kommunchef Margareta Tamm Persson Ekonomichef Anu Kekki Ekonom Karin Bohlin Tf förvaltningschef Eva Fors Tf förvaltningschef Ann Gottvall Informatör Utses att justera Justeringens plats och tid Håkan Larsson (M) Kommunkontoret i Bergsjö Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eva Engström Ordförande Monica Olsson Justerande Håkan Larsson Organ Kommunstyrelsen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. Underskrift Eva Engström

2 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (28) 265 Godkännande av dagordning. Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande förändringar och extra ärenden: Följande ärenden utgår: Ärende 10, Remiss: Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Ärende 19, Rapport Fiberstaden AB. Extra ärenden Anställning av kommunchef. Kommunens skog. Konstverk i rondellen. SmåKom utjämningssystem. Mobilsamåkning. Informationer Information Överenskommelse Nordanstigs Utveckling. Information Bergsjögården. Godkänna dagordningen med redovisade förändringar.

3 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (28) 266 Dnr 320/2011 Anställning av kommunchef Kommunstyrelsen har tillförordnat Tommy Staaf som kommunchef under tiden till I samband med beslutet gav kommunstyrelsen i uppdrag till förvaltningen att påbörja rekryteringsprocessen för ny kommunchef. Upphandling av rekryteringsuppdraget har genomförts. Monica Olsson (S) och Stig Eng (C) informerar om att inledande förhandlingar har påbörjats för en intern rekrytering. Tf kommunchef Tommy Staaf har erbjudits tjänsten och är positiv till erbjudandet. Förslaget har behandlats i central samverkansgrupp och facken ställer sig positiva. Beslutsunderlag 1. Personalutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att utforma tidsplan och kravspecifikation inför rekryteringen av ny kommunchef. Tidsplan och kravspecifikation redovisas för personalutskottet vid nytt sammanträde 4 oktober 2011 (personalutskottets protokoll 20/2011). 2. Personalutskottet beslutar om följande tidsplan: 25 oktober 2011 Träff med rekryteringsföretag. 6 december 2011 Datum för rekryteringsföretagets presentation av kandidater (personalutskottets protokoll 21/2011). 3. Personalutskottet beslutar uppdra till tf personalchef Maritta Rudh att boka rekryteringsföretaget för en träff med personalutskottet förslagsvis 14 eller 15 november 2011 (personalutskottets protokoll 22/2011). 4. Personalutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att omdisponera upphandlat rekryteringsuppdrag. 5. Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar avbryta den externa rekryteringsprocessen för ny kommunchef. Godkänna upprättat anställningsavtal för Tommy Staaf som kommunchef med ett chefsavtal på tre år (personalutskottets protokoll 26/2011). 1. Avbryta den externa rekryteringsprocessen för ny kommunchef. 2. Godkänna upprättat anställningsavtal för Tommy Staaf som kommunchef med ett chefsavtal på tre år med börja 1 december 2011.

4 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (28) 267 Dnr 12/2011 Kommunchefen informerar. Tf kommunchef Tommy Staaf informerar om följande ärenden: Statens VA-nämnd hade förhandling i överklagat ärende Vaverksamhetsområde i Sörfjärden. Dom i överklagat ärende om jäv i beslut om vindkraft på Månberget i Jättendal. Träff 23 november 2011för kommunens chefer, ledning, styrning och måluppfyllelse. Arbetet fortsätter i januari Godkänna informationen.

5 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (28) 268 Dnr 294/2011 Budget 2012 för kommunstyrelsens verksamheter. Budget 2012 ska fastställas för kommunstyrelsens verksamheter. Ekonom Anu Kekki föredrar ett förslag till budget 2012 och det pågående arbetet för att anpassa verksamheterna till tilldelad budgetram. Kostnader motsvarande 700 tkr är ännu inte inarbetade i den tilldelade budgetramen. Summa nettokostnader för kommunstyrelsens verksamheter är för år tkr tkr tkr Yrkanden Stig Eng (C) yrkar bifall. Håkan Larsson (M) yrkar att Nordanstigs kommun går ur Investera i Sundsvall, samt att kostnaden för SmåKom och Region MittSverige tillförs under Medlemsavgifter. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Håkan Larssons yrkanden och finner dem antagna. 1. Uppdra till förvaltningen att gå ur Investera i Sundsvall samt tillföra kostnaden för SmåKom och Region MittSverige under Medlemsavgifter. 2. I övrigt anta budget 2012 för kommunstyrelsens verksamheter med verksamhetsplan

6 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (28) 269 Dnr 294/2011 Budget 2012 för Nordanstigs kommun, verksamhetsplan Ekonomikontoret har sammanställt budget 2012 för Nordanstigs kommun med verksamhetsplan för och investeringsbudget för 2012 utifrån budgetutskottets direktiv. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet och delar ut förändringar i budgetdokumentet som gäller resultatbudgeten på sidan 39 och ny text till omsorgs- och lärandenämndens verksamhet. Nytt resultat presenteras med tkr för Fackens synpunkter vid central samverkan delas ut. Tf förvaltningschef Eva Fors redovisar underlag för skolk på C-skolan i Bergsjö samt lärartäthet vid kommunens skolor. Yrkanden Stig Eng (C) yrkar att utbildnings- och kulturnämndens budget utökas med 700 tkr för föreningsbidrag. Finansieras med sänkt resultat. I övrigt yrkar Stig Eng bifall till budgetförslaget. Stefan Haglund (FP) yrkar att utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda skälen till att en del elever väljer att gå i andra skolor än Nordanstigs kommuns skolor. Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen genomför en ekonomidag för genomgång av budget och bokslut. Håkan Larsson (M) yrkar avslag på Stig Engs förslag om att finansiera utökad budget för föreningsbidrag med sänkt resultat. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition utifrån de 17 punkterna i ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande. Punkt 1-2 Ordföranden ställer proposition på punkterna 1-2 och finner dem antagna. Punkt 3 Ordföranden ställer proposition på punkten 3 och Stig Engs och Håkan Larssons yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. Punkt 4-6 Ordföranden ställer proposition på punkterna 4-6 och finner dem antagna. Punkt 7 Ordföranden ställer proposition på punkten 7 och Stig Engs yrkande om ökat anslag med 700 tkr och finner det antaget.

7 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (28) Forts. 269 Punkt 8-17 Ordföranden ställer proposition på punkterna 8-17 och finner dem antagna. Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande om en ekonomidag för kommunstyrelsen och finner det antaget. Ordföranden ställer proposition på Stefan Haglunds yrkande om utredningsuppdrag och finner det antaget. Uppdra till förvaltningen att genomföra en ekonomidag för kommunstyrelsen med genomgång av budget och bokslut. Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden att utreda skälen till att en del elever väljer att gå i andra skolor än Nordanstigs kommuns skolor. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Anta att beräkningsgrunden för års skatteintäkter och generella statsbidrag grundas på följande invånarantal 1 november personer 1 november personer 1 november personer 2. Anta följande taxor 2.1 Renhållningstaxa avseende hushållssopor höjs 3 % 3. Anta fullmäktiges finansiella mål Finansiella mål Resultatet för år 2012 budgeteras så att resultat skall vara 0,65 % av skatter och generella statsbidrag. Resultaten för år 2013 budgeteras till lägst 1,4 % av skatter och generella statsbidrag, 2014 lägst 2,0% av skatter och generella statsbidrag. Investeringsvolymen ska vara i samma nivå som avskrivningarna. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30%. Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.

8 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (28) Forts Förutom nämndernas tilldelning har tkr budgeterats till kommunstyrelsen att hantera enligt följande. såsom kommunstyrelsens utvecklingsmedel att användas för att genomföra insatser som ger tillväxt utan ökade kostnader de kommande åren och till förenings- och ungdomsverksamhet enligt beslutade fördelningsdirektiv. Förutom nämndernas tilldelning har 500 tkr budgeterats till kommunstyrelsens förfogande. 5. Flytta enheterna IT-avdelning, Datadrift, del av kollektivtrafik samt handläggare kollektivtrafik från omsorgs- och lärandenämnden till kommunstyrelsen. 6. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt sid 23 i Budget 2012 och verksamhetsplaner Det innebär tkr i nettokostnader inklusive kapitalkostnader för år Tilldela Utbildning & Kulturnämnden uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt sid 23 i Budget 2012 och verksamhetsplaner Det innebär tkr i nettokostnader inklusive kapitalkostnader för år Tilldela Omsorg & Lärandenämnden uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt sid 23 i Budget 2012 och verksamhetsplaner Det innebär tkr i nettokostnader inklusive kapitalkostnader för år Anta verksamhetsplan 2013 nettokostnader inkl kapitalkostnader enligt sid 23 i Budget 2012 och verksamhetsplaner Kommunstyrelsen tkr Utbildning & Kultur tkr Omsorg & Lärande tkr 10. Anta verksamhetsplan 2014 nettokostnader inkl kapitalkostnader enligt sid 23 i Budget 2012 och verksamhetsplaner Kommunstyrelsen tkr Utbildning & Kultur tkr Omsorg & Lärande tkr 11. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till dess fullmäktige fattar annat beslut. 12. Anta ansvarstilldelningen i Budget 2012 och verksamhetsplaner Fullmäktige beslutar om respektive nämnds uppdrag och mål samt resurstilldelning.

9 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) Forts. 269 Nämnden fördelar på och mellan verksamheterna. Förvaltningschef fördelar på och mellan programpunkt inom respektive verksamhet. Verksamhetschef fördelar inom programpunkt på enheter. Enhetschef fördelar inom sin enhet. 13. Anta investeringsutrymme för tkr tkr tkr 14. Anta investeringsutrymme för för affärsdrivande verksamheten Renhållning tkr tkr tkr Resurser till dessa investeringar inom verksamheten Renhållning kan tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut avseende upplåning till kommunfullmäktige. 15. Anta investeringsutrymme för för ombyggnation av Bållebo tkr tkr tkr Resurser till dessa investeringar för ombyggnation av Bållebo kan tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut avseende upplåning till kommunfullmäktige. 16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fördela 2012 års investeringsbudget på specifika projekt. Dessa projekt kräver aktualisering som särskilt ärende med bifogade investeringskalkyler inför beslut i kommunstyrelsen 17. I övrigt anta förslag till Budget 2012 och verksamhetsplaner Reservation Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet i punkt 3 till förmån för sitt yrkande.

10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL10 (28) 270 Överföring av va-anläggningar från Nordanstigs Ekoteknik KB. Nordanstig Vatten AB har inkommit med förslag att VA-anläggningarna från Nordanstigs Ekoteknik KB överförs till Nordanstig Vatten AB samt ansöker om borgen till ett värde som motsvarar köpeskillingen. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet och informerar om olika alternativa lösningar. Beslutsunderlag Handläggare Thord Wannberg föreslår att fastigheten Harmångers Prästgård 1:40 bibehålls och att köpeskillingen reduceras med nämnd fastighetsvärde som bedöms till 753 tkr (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande ). Yrkanden Stefan Haglund (FP) yrkar återremiss för vidare utredning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stefan Haglunds yrkande och finner det antaget. Återremittera ärendet för vidare utredning.

11 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL11 (28) 271 Reviderat va-verksamhetsområde i Nordanstigs kommun. Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska Nordanstigs kommun besluta om de verksamhetsområden inom vilka vattentjänster behöver ordnas. Inom verksamhetsområdena gäller vattentjänstlagens regler. Som ett led i kommunens arbete med ny översiktsplan och VA-plan har verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen i Nordanstig reviderats. Förslaget avser de faktiska verksamhetsområden a och är enbart justeringar i kanterna på områdena Inga nya områden har tillkommit. Yrkanden Stig Eng (C) yrkar bifall. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Anta föreslagna verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Nordanstigs kommun.

12 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL12 (28) 272 Reviderad va-taxa för Nordanstig Vatten AB har inkommit med förslag till reviderad va-taxa för 2012 samt förlusttäckningsgaranti. Förslaget är en höjning på 3,1 % i genomsnitt enligt alternativ 3, samt ett förlusttäckningsbidrag på 2 mkr för år Yrkanden Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Höja va-taxan med 3,1 % i genomsnitt enligt alternativ 3 att gälla från 1 januari 2012.

13 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL13 (28) 273 Upphävande av detaljplan för Åkern 11:1. Arkitekt Christina Englund har utarbetat ett förslag till upphävande av detaljplan för Åkern 11:1 m.m. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Yrkanden Åke Bertils (S) yrkar bifall. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det antaget. Upphäva detaljplan för Åker 11:1 enligt förslag daterat

14 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL14 (28) 274 Dnr 376/2011 Remiss: Gemensamma utgångspunkter för att förbättra befolkningens hälsa. Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg har gemensamt utarbetat ett förslag till länsgemensamma utgångspunkter för arbetet med att förbättra befolkningens hälsa i Gävleborg. Förslaget har skickats på remiss till länets kommunstyrelser, landstingsstyrelsen, Länsstyrelsen Gävleborg och styrelsen för Region Gävleborg. Folkhälsosamordnare Christin Hübenette har sammanställt BRÅ- och folkhälsorådets synpunkter. Stig Eng (C) påtalar att förkortningarna i yttrande ska skrivas ut. Beslutsunderlag Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna BRÅoch folkhälsorådets förslag till yttrande (arbetsutskottets protokoll 147/2011). Yrkanden Stig Eng (C) yrkar bifall med tillägget att landstinget bör ta större ansvar i folkhälsoarbetet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. Godkänna BRÅ- och folkhälsorådets förslag till yttrande med tillägget att landstinget bör ta större ansvar i folkhälsoarbetet.

15 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL15 (28) 275 Dnr 303/2011 Debatt om bildande av en regionkommun. Ansvarskommittén föreslog 2007 att landstingen ska ersättas av större och mer kraftfulla regionkommuner. Regeringen meddelade i januari 2009 att Sverige i framtiden ska ha tre politiska nivåer med beskattningsrätt staten, regionkommuner och primärkommuner. Den 1 januari 2011 bildades de första fyra regionkommunerna, och runt om i landet pågår arbetet med att bilda nya. Fullmäktige ges tillfälle att ta del av den senaste utvecklingen i ärendet och debattera bildandet av en regionkommun. Regiondirektör Mats Törnqvist deltar i sammanträdet och redogör för pågående diskussioner om nya regionindelningar i landet. Ett förslag finns om att Gävleborgs län bildar en regionkommun. Gävleborgs regionfullmäktige kommer att ta ställning i ärendet 18 november Landstinget Gävleborg är den instans som slutligen beslutar i ärendet. Håkan Larsson (M), ledamot i kommunstyrelsen föredrar en möjlig regionindelning tillsammans med Dalarnas, Jämtlands och Västernorrlands län. Vice ordföranden i Region Mittsverige Reinhold Hellgren föredrar regionens arbete och inriktning i regionindelningsprocessen. Stig Eng (C) informerar att fullmäktige i Region Gävleborg har behandlat ärendet och ett förslag kommer att lämnas till länets kommuner för yttrande. Beslutsunderlag Fullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att bereda ärendet utifrån fullmäktiges yttranden (fullmäktiges protokoll 78/2011). Godkänna informationen.

16 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL16 (28) 276 Dnr 377/2011 Förslag till ny grafisk profil. En arbetsgrupp har tillsats med uppdraget att genomföra en total översyn av kommunens grafiska profil och kommunikation i kommunen för ett enhetligt utseende i all kommunikation med användarmanualer och mallar. Projektets mål är att utarbeta tydliga regler och anvisningar för hur vår grafiska profil ska användas i vår kommunikation med medborgare, leverantörer, besökare, kunder och företagare, d.v.s. i kommunens alla kontakter. Reglerna ska vara kända och lätta att använda för samtliga behöriga användare inom samtliga verksamheter. Informatör Ann Gottvall föredrar ärendet. Beslutsunderlag 1. Arbetsgruppen för Grafisk profil föreslår att arbetsutskottet föreslår fullmäktige att anta förslag till ny grafisk profil. 2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till ny grafisk profil för Nordanstigs kommun (arbetsutskottets protokoll 148/2011). Yrkanden Stig Eng (C) yrkar bifall. Petra Modée (V) yrkar att frasen Här förverkligar du dina livsdrömmar ska ingå i dokumentet samt regleras hur frasen får användas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner dem antagna. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Anta förslag till ny grafisk profil för Nordanstigs kommun med tillägget att användningen av frasen Här förverkligar du dina livsdrömmar ska ingå i den grafiska profilen. Reglerna ska visa hur frasen får användas.

17 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL17 (28) 277 Förslag till förvärv av vindkraftanläggning Brännåsen/Mörkåsen. Samkraft AB har inkommit med förslag till förvärv av nyckelfärdiga vindkraftverk på Brännåsen/Mörkåsen inom Nordanstigs kommun. Beslutsunderlag Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar tillstyrka som ovillkorat aktieägartillskott tillskjuta kronor till Samkraft AB med syftet att möjliggöra ett förvärv av vindkraftverken på Brännåsen och Mörkåsen (Margareta Tamm Persson tjänsteutlåtande ). Yrkanden Stig Eng (C) yrkar bifall till förvärv. Sven-Erik Sjölund (S) yrkar avslag till förvärv. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Sven-Erik Sjölunds yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. Den som stöder Sven-Erik Sjölunds yrkande röstar Nej. Omröstningsresultat Med tio Ja-röster för Stig Engs yrkande mot tre Nej-röster för Sven-Erik Sjölunds yrkande beslutar kommunstyrelsens enligt Stig Engs yrkande. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Tillstyrka som ovillkorat aktieägartillskott att tillskjuta kronor till Samkraft AB med syftet att möjliggöra ett förvärv av vindkraftverken på Brännåsen och Mörkåsen. Reservation Sven-Erik Sjölund (S) och Stefan Haglund (FP) reserverar sig mot beslutet.

18 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL18 (28) 278 Dnr 203/2011 Redovisning av ej avslutade motioner. Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i 32 att fullmäktiges presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella motionerna. Beslutsunderlag 1. Ledningskontoret föreslår att redovisningen av ej avslutade motioner godkänns. 2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen av ej avslutade motioner (arbetsutskottets protokoll 155/2011). Yrkanden Ulf Lövgren (S) yrkar att Motion om att flytta Nordanstigs Utveckling, avslutas utan utredning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ulf Lövgrens yrkande och finner det antaget. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Motion om att flytta Nordanstigs Utveckling, avslutas utan utredning. 2. I övrigt godkänna redovisningen av ej avslutade motioner.

19 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL19 (28) 279 Avsägelse från politiskt uppdrag. Petra Modée (V) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott. Kommunstyrelsen har att godkänna Petra Modées avsägelse samt välja ny ersättare i budgetutskottet för återstoden av mandatperioden Yrkanden Petra Modée (V) yrkar Jörgen Myhrman (V) som ny ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Petra Modées yrkande och finner det antaget. 1. Godkänna Petra Modées avsägelse. 2. Välja Jörgen Myhrman (V) som ny ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott för återstoden av mandatperioden

20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL20 (28) 280 Sammanträdestider 2012 för kommunstyrelsen och fullmäktige. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2012 för kommunstyrelsen och fullmäktige. Uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Yrkanden Stig Eng (C) yrkar att annonsering av fullmäktiges sammanträden ska ske i Hudiksvalls Tidning. Åke Bertils (S) yrkar att annonsering av fullmäktiges sammanträden ska ske i Hudiksvalls Tidning och i Sundsvalls Tidning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Åke Bertils yrkanden och finner Åke Bertils yrkande antaget. Fastställa följande datum för kommunstyrelsens sammanträden 2012: 26 januari 16 februari 8 mars 4 april 10 maj 7 juni 16 augusti 6 september 11 oktober 8 november 29 november 6 december Uppdra till kommunstyrelsens presidium att upprätta en planering för kommunstyrelsens verksamhetsår Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Fastställa följande datum för fullmäktiges sammanträden 2012: 13 februari 26 mars 23 april 28 maj 25 juni

21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL21 (28) Forts september 26 november 17 december Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning och Sundsvalls Tidning. Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för fullmäktiges verksamhetsår Reservation Stig Eng (C) reserverar sig mot att annonsera fullmäktiges sammanträden i både Hudiksvalls och Sundsvalls Tidningar.

22 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL22 (28) 281 Koncernbildning Nordanstigs kommun. Vid presidieträffen 15 november 2011 väcktes frågan om bildande av en aktiebolagsrättslig koncernbildning i kommunen, ett så kallat moderbolag. Yrkanden Håkan Larsson (M) yrkar uppdra till förvaltningen att utreda konsekvenser av bildandet av ett koncernbolag. Propositionsordning Ordförandens ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner det antaget. Uppdra till förvaltningen att utreda konsekvenser av bildandet av ett koncernbolag.

23 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL23 (28) 282 Rapport Nordanstigs Fjärrvärme AB. Vd Stig Eng (C) lämnar en lägesrapport för Nordanstigs Fjärrvärme AB: Verksamhet bedrivs på orterna Bergsjö, Harmånger och Strömsbruk. Bruttokostnaden i bolaget uppgår till 10 miljoner kronor. Bolaget beräknar en vinst på helår 2012 med en miljon kronor. Investeringar i befintliga byggnader pågår. Bäst resultat ger produktionen vid Bergsjös fjärrvärmeverk. Godkänna informationen.

24 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL24 (28) 283 Dnr 18/2011 Redovisning av delegationsbeslut. Följande delegationsbeslut redovisas: Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 15-20/2011. Kommunstyrelsens arbetsutskott /2011. Kommunstyrelsens budgetutskott 11/2011. Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

25 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL25 (28) 284 Delgivningar. Följande delgivningar redovisas: Cirkulär Sveriges kommuner och landsting: 11:46 Rapport till vägledning vid införandet av e-tjänster. Protokoll Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd Nordanstig Vatten AB: och MittSverige Vatten AB: Nordanstigs Bostäder AB: Kollektivtrafikberedningen: Övrigt: Förvaltningsrätten i Falun: Dom i överklagat ärende, jäv i vindkraftbeslut. Revisionen: Om Nordanstigs Fastighets AB ev avveckling. Gävleborgs fäbodförening: Grunder för ställningstagande i frågor om vindkraft. Leader Hälsingebygden: Beslut Digitalprojekt Bio Nordanstig. Länsstyrelsen Gävleborg: Tillsynsbesök inom alkohol- och tobaksområdet. Lägga delgivningarna till handlingarna.

26 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL26 (28) 285 Dnr 19/2011 Informationer och övriga ärenden. Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden. Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp. Extra ärenden Anställning av kommunchef. Behandlas i separat paragraf 266. Kommunens skog Ulf Lövgren (S) frågar om kommunens skötsel av skog. Budgeterade intäkter är 300 tkr. Vad är kostnaden? Tf kommunchef Tommy Staaf svarar att intäkterna är 450 tkr, kostnaden är 150 tkr, vilket ger ett netto på 300 tkr per år. Ulf Lövgren föreslår att möjligheten utreds om AMA kan genomföra vissa skogsarbeten. Konstverk i rondellen Stig Eng (C) föreslår att en tävling utlyses för att smycka den nybyggda rondellen vid Bergsjö centralskola med förslag till anslagsnivå om 40 tkr. Anders Engström (S) föreslår att kommunens elever får uppdraget att smycka rondellen. SmåKom utjämningssystem Stig Eng (C) föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom det yttrande som SmåKom har lämnat när det gäller nytt utjämningssystem. Mobilsamåkning Petra Modée (V) föreslår att förvaltningen utreder möjligheten att införa så kallad mobilsamåkning i kommunen. Information Tf kommunchef Tommy Staaf informerar om en överenskommelse mellan Nordanstigs kommun och Nordanstigs företagarförening som nämnts i en tidningsartikel i Hudiksvalls Tidning. En interpellation i ärenden är inlämnad och kommer att besvaras vid fullmäktiges sammanträde 12 december Tf kommunchef Tommy Staaf informerar om kommunstyrelsens förslag till fullmäktige om Köp av Bergsjögården. Ärendet behandlas på fullmäktiges sammanträde 28 november 2011.

27 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL27 (28) Forts Kommunens skog Uppdra till arbetsmarknadsenheten att se över möjligheterna att utöka verksamheten med skogsarbeten. 2. Konstverk i rondellen Uppdra till förvaltningen att lämna förslag på regler för en tävling för att smycka rondellen vid Bergsjö centralskola. Föreslagen anslagsnivå 40 tkr. 3. SmåKom utjämningssystem Nordanstigs kommun ställer sig bakom det yttrande som SmåKom har lämnat när det gäller nytt utjämningssystem. 4. Mobilsamåkning Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att införa så kallad mobilsamåkning i kommunen.

28 NORDANSTIGS KOMMUN NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Kommunstyrelsen Datum: Sida 28 Namn Parti När- 277 varo SE S-ES Ledamöter Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Monica Olsson ordf S N X Stig Eng vice C N X Katarina df Bylin S -- Sven-Åke Eriksson C N Ove Wallberg FP -- Sven-Erik Sjölund S N X Per-Åke Kardell C N X Ulf Lövgren S N X Kajsa Gladh M N X Bengt-Ola Olsson S -- Maria Karström KD -- Petra Modée V N X Håkan Larsson M N X Ersättare Kjell Bergström MP N X Åke Bertils S N X AnnKatrin Åsåker C Anders Engström S N X Stefan Haglund FP N X Emmeli Jonsson C Anne-Maij Falk S Thomas v C WDick hlindkvist f ldt S Sten-Olof Kardell M Per-Ola Wadin FP N X Jörgen Myrman V N Anders Broberg C Summa 10 3 Avstår Närvaro: Kjell Bergström ersättare för Bengt-Ola Olsson. Åke Bertils ersättare för Katarina Bylin. Per-Åke Kardell deltar inte i 270, Anders Engström ersätttare för Per-Åke Kardell 270. Sven-Åke Eriksson närvarande tom kl. 12: Anders Engström ersättare för Sven-Åke Eriksson Stefan Haglund ersättare för Ove Wallberg. Per-Ola Wadin ersättare för Maria Karström.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Eva Engström Sekreterare Micael Löfqvist Vd MittSverige Vatten AB

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Eva Engström Sekreterare Micael Löfqvist Vd MittSverige Vatten AB NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (25) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

3. Förslag till budgetanpassning 2015-2018 för Nordanstigs kommun. 4. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun.

3. Förslag till budgetanpassning 2015-2018 för Nordanstigs kommun. 4. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott OBS! Dagen. Förstärkt ledningsutskott på ärendena 3-4. KALLELSE Till ledamöter Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer