Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20."

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Tf kommunchef Margareta Tamm Persson Ekonomichef Anu Kekki Ekonom Karin Bohlin Tf förvaltningschef Eva Fors Tf förvaltningschef Ann Gottvall Informatör Utses att justera Justeringens plats och tid Håkan Larsson (M) Kommunkontoret i Bergsjö Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eva Engström Ordförande Monica Olsson Justerande Håkan Larsson Organ Kommunstyrelsen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. Underskrift Eva Engström

2 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (28) 265 Godkännande av dagordning. Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande förändringar och extra ärenden: Följande ärenden utgår: Ärende 10, Remiss: Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Ärende 19, Rapport Fiberstaden AB. Extra ärenden Anställning av kommunchef. Kommunens skog. Konstverk i rondellen. SmåKom utjämningssystem. Mobilsamåkning. Informationer Information Överenskommelse Nordanstigs Utveckling. Information Bergsjögården. Godkänna dagordningen med redovisade förändringar.

3 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (28) 266 Dnr 320/2011 Anställning av kommunchef Kommunstyrelsen har tillförordnat Tommy Staaf som kommunchef under tiden till I samband med beslutet gav kommunstyrelsen i uppdrag till förvaltningen att påbörja rekryteringsprocessen för ny kommunchef. Upphandling av rekryteringsuppdraget har genomförts. Monica Olsson (S) och Stig Eng (C) informerar om att inledande förhandlingar har påbörjats för en intern rekrytering. Tf kommunchef Tommy Staaf har erbjudits tjänsten och är positiv till erbjudandet. Förslaget har behandlats i central samverkansgrupp och facken ställer sig positiva. Beslutsunderlag 1. Personalutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att utforma tidsplan och kravspecifikation inför rekryteringen av ny kommunchef. Tidsplan och kravspecifikation redovisas för personalutskottet vid nytt sammanträde 4 oktober 2011 (personalutskottets protokoll 20/2011). 2. Personalutskottet beslutar om följande tidsplan: 25 oktober 2011 Träff med rekryteringsföretag. 6 december 2011 Datum för rekryteringsföretagets presentation av kandidater (personalutskottets protokoll 21/2011). 3. Personalutskottet beslutar uppdra till tf personalchef Maritta Rudh att boka rekryteringsföretaget för en träff med personalutskottet förslagsvis 14 eller 15 november 2011 (personalutskottets protokoll 22/2011). 4. Personalutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att omdisponera upphandlat rekryteringsuppdrag. 5. Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar avbryta den externa rekryteringsprocessen för ny kommunchef. Godkänna upprättat anställningsavtal för Tommy Staaf som kommunchef med ett chefsavtal på tre år (personalutskottets protokoll 26/2011). 1. Avbryta den externa rekryteringsprocessen för ny kommunchef. 2. Godkänna upprättat anställningsavtal för Tommy Staaf som kommunchef med ett chefsavtal på tre år med börja 1 december 2011.

4 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (28) 267 Dnr 12/2011 Kommunchefen informerar. Tf kommunchef Tommy Staaf informerar om följande ärenden: Statens VA-nämnd hade förhandling i överklagat ärende Vaverksamhetsområde i Sörfjärden. Dom i överklagat ärende om jäv i beslut om vindkraft på Månberget i Jättendal. Träff 23 november 2011för kommunens chefer, ledning, styrning och måluppfyllelse. Arbetet fortsätter i januari Godkänna informationen.

5 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (28) 268 Dnr 294/2011 Budget 2012 för kommunstyrelsens verksamheter. Budget 2012 ska fastställas för kommunstyrelsens verksamheter. Ekonom Anu Kekki föredrar ett förslag till budget 2012 och det pågående arbetet för att anpassa verksamheterna till tilldelad budgetram. Kostnader motsvarande 700 tkr är ännu inte inarbetade i den tilldelade budgetramen. Summa nettokostnader för kommunstyrelsens verksamheter är för år tkr tkr tkr Yrkanden Stig Eng (C) yrkar bifall. Håkan Larsson (M) yrkar att Nordanstigs kommun går ur Investera i Sundsvall, samt att kostnaden för SmåKom och Region MittSverige tillförs under Medlemsavgifter. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Håkan Larssons yrkanden och finner dem antagna. 1. Uppdra till förvaltningen att gå ur Investera i Sundsvall samt tillföra kostnaden för SmåKom och Region MittSverige under Medlemsavgifter. 2. I övrigt anta budget 2012 för kommunstyrelsens verksamheter med verksamhetsplan

6 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (28) 269 Dnr 294/2011 Budget 2012 för Nordanstigs kommun, verksamhetsplan Ekonomikontoret har sammanställt budget 2012 för Nordanstigs kommun med verksamhetsplan för och investeringsbudget för 2012 utifrån budgetutskottets direktiv. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet och delar ut förändringar i budgetdokumentet som gäller resultatbudgeten på sidan 39 och ny text till omsorgs- och lärandenämndens verksamhet. Nytt resultat presenteras med tkr för Fackens synpunkter vid central samverkan delas ut. Tf förvaltningschef Eva Fors redovisar underlag för skolk på C-skolan i Bergsjö samt lärartäthet vid kommunens skolor. Yrkanden Stig Eng (C) yrkar att utbildnings- och kulturnämndens budget utökas med 700 tkr för föreningsbidrag. Finansieras med sänkt resultat. I övrigt yrkar Stig Eng bifall till budgetförslaget. Stefan Haglund (FP) yrkar att utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda skälen till att en del elever väljer att gå i andra skolor än Nordanstigs kommuns skolor. Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen genomför en ekonomidag för genomgång av budget och bokslut. Håkan Larsson (M) yrkar avslag på Stig Engs förslag om att finansiera utökad budget för föreningsbidrag med sänkt resultat. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition utifrån de 17 punkterna i ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande. Punkt 1-2 Ordföranden ställer proposition på punkterna 1-2 och finner dem antagna. Punkt 3 Ordföranden ställer proposition på punkten 3 och Stig Engs och Håkan Larssons yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. Punkt 4-6 Ordföranden ställer proposition på punkterna 4-6 och finner dem antagna. Punkt 7 Ordföranden ställer proposition på punkten 7 och Stig Engs yrkande om ökat anslag med 700 tkr och finner det antaget.

7 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (28) Forts. 269 Punkt 8-17 Ordföranden ställer proposition på punkterna 8-17 och finner dem antagna. Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande om en ekonomidag för kommunstyrelsen och finner det antaget. Ordföranden ställer proposition på Stefan Haglunds yrkande om utredningsuppdrag och finner det antaget. Uppdra till förvaltningen att genomföra en ekonomidag för kommunstyrelsen med genomgång av budget och bokslut. Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden att utreda skälen till att en del elever väljer att gå i andra skolor än Nordanstigs kommuns skolor. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Anta att beräkningsgrunden för års skatteintäkter och generella statsbidrag grundas på följande invånarantal 1 november personer 1 november personer 1 november personer 2. Anta följande taxor 2.1 Renhållningstaxa avseende hushållssopor höjs 3 % 3. Anta fullmäktiges finansiella mål Finansiella mål Resultatet för år 2012 budgeteras så att resultat skall vara 0,65 % av skatter och generella statsbidrag. Resultaten för år 2013 budgeteras till lägst 1,4 % av skatter och generella statsbidrag, 2014 lägst 2,0% av skatter och generella statsbidrag. Investeringsvolymen ska vara i samma nivå som avskrivningarna. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30%. Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.

8 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (28) Forts Förutom nämndernas tilldelning har tkr budgeterats till kommunstyrelsen att hantera enligt följande. såsom kommunstyrelsens utvecklingsmedel att användas för att genomföra insatser som ger tillväxt utan ökade kostnader de kommande åren och till förenings- och ungdomsverksamhet enligt beslutade fördelningsdirektiv. Förutom nämndernas tilldelning har 500 tkr budgeterats till kommunstyrelsens förfogande. 5. Flytta enheterna IT-avdelning, Datadrift, del av kollektivtrafik samt handläggare kollektivtrafik från omsorgs- och lärandenämnden till kommunstyrelsen. 6. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt sid 23 i Budget 2012 och verksamhetsplaner Det innebär tkr i nettokostnader inklusive kapitalkostnader för år Tilldela Utbildning & Kulturnämnden uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt sid 23 i Budget 2012 och verksamhetsplaner Det innebär tkr i nettokostnader inklusive kapitalkostnader för år Tilldela Omsorg & Lärandenämnden uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt sid 23 i Budget 2012 och verksamhetsplaner Det innebär tkr i nettokostnader inklusive kapitalkostnader för år Anta verksamhetsplan 2013 nettokostnader inkl kapitalkostnader enligt sid 23 i Budget 2012 och verksamhetsplaner Kommunstyrelsen tkr Utbildning & Kultur tkr Omsorg & Lärande tkr 10. Anta verksamhetsplan 2014 nettokostnader inkl kapitalkostnader enligt sid 23 i Budget 2012 och verksamhetsplaner Kommunstyrelsen tkr Utbildning & Kultur tkr Omsorg & Lärande tkr 11. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till dess fullmäktige fattar annat beslut. 12. Anta ansvarstilldelningen i Budget 2012 och verksamhetsplaner Fullmäktige beslutar om respektive nämnds uppdrag och mål samt resurstilldelning.

9 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) Forts. 269 Nämnden fördelar på och mellan verksamheterna. Förvaltningschef fördelar på och mellan programpunkt inom respektive verksamhet. Verksamhetschef fördelar inom programpunkt på enheter. Enhetschef fördelar inom sin enhet. 13. Anta investeringsutrymme för tkr tkr tkr 14. Anta investeringsutrymme för för affärsdrivande verksamheten Renhållning tkr tkr tkr Resurser till dessa investeringar inom verksamheten Renhållning kan tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut avseende upplåning till kommunfullmäktige. 15. Anta investeringsutrymme för för ombyggnation av Bållebo tkr tkr tkr Resurser till dessa investeringar för ombyggnation av Bållebo kan tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut avseende upplåning till kommunfullmäktige. 16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fördela 2012 års investeringsbudget på specifika projekt. Dessa projekt kräver aktualisering som särskilt ärende med bifogade investeringskalkyler inför beslut i kommunstyrelsen 17. I övrigt anta förslag till Budget 2012 och verksamhetsplaner Reservation Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet i punkt 3 till förmån för sitt yrkande.

10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL10 (28) 270 Överföring av va-anläggningar från Nordanstigs Ekoteknik KB. Nordanstig Vatten AB har inkommit med förslag att VA-anläggningarna från Nordanstigs Ekoteknik KB överförs till Nordanstig Vatten AB samt ansöker om borgen till ett värde som motsvarar köpeskillingen. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet och informerar om olika alternativa lösningar. Beslutsunderlag Handläggare Thord Wannberg föreslår att fastigheten Harmångers Prästgård 1:40 bibehålls och att köpeskillingen reduceras med nämnd fastighetsvärde som bedöms till 753 tkr (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande ). Yrkanden Stefan Haglund (FP) yrkar återremiss för vidare utredning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stefan Haglunds yrkande och finner det antaget. Återremittera ärendet för vidare utredning.

11 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL11 (28) 271 Reviderat va-verksamhetsområde i Nordanstigs kommun. Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska Nordanstigs kommun besluta om de verksamhetsområden inom vilka vattentjänster behöver ordnas. Inom verksamhetsområdena gäller vattentjänstlagens regler. Som ett led i kommunens arbete med ny översiktsplan och VA-plan har verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen i Nordanstig reviderats. Förslaget avser de faktiska verksamhetsområden a och är enbart justeringar i kanterna på områdena Inga nya områden har tillkommit. Yrkanden Stig Eng (C) yrkar bifall. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Anta föreslagna verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Nordanstigs kommun.

12 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL12 (28) 272 Reviderad va-taxa för Nordanstig Vatten AB har inkommit med förslag till reviderad va-taxa för 2012 samt förlusttäckningsgaranti. Förslaget är en höjning på 3,1 % i genomsnitt enligt alternativ 3, samt ett förlusttäckningsbidrag på 2 mkr för år Yrkanden Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Höja va-taxan med 3,1 % i genomsnitt enligt alternativ 3 att gälla från 1 januari 2012.

13 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL13 (28) 273 Upphävande av detaljplan för Åkern 11:1. Arkitekt Christina Englund har utarbetat ett förslag till upphävande av detaljplan för Åkern 11:1 m.m. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Yrkanden Åke Bertils (S) yrkar bifall. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det antaget. Upphäva detaljplan för Åker 11:1 enligt förslag daterat

14 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL14 (28) 274 Dnr 376/2011 Remiss: Gemensamma utgångspunkter för att förbättra befolkningens hälsa. Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg har gemensamt utarbetat ett förslag till länsgemensamma utgångspunkter för arbetet med att förbättra befolkningens hälsa i Gävleborg. Förslaget har skickats på remiss till länets kommunstyrelser, landstingsstyrelsen, Länsstyrelsen Gävleborg och styrelsen för Region Gävleborg. Folkhälsosamordnare Christin Hübenette har sammanställt BRÅ- och folkhälsorådets synpunkter. Stig Eng (C) påtalar att förkortningarna i yttrande ska skrivas ut. Beslutsunderlag Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna BRÅoch folkhälsorådets förslag till yttrande (arbetsutskottets protokoll 147/2011). Yrkanden Stig Eng (C) yrkar bifall med tillägget att landstinget bör ta större ansvar i folkhälsoarbetet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. Godkänna BRÅ- och folkhälsorådets förslag till yttrande med tillägget att landstinget bör ta större ansvar i folkhälsoarbetet.

15 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL15 (28) 275 Dnr 303/2011 Debatt om bildande av en regionkommun. Ansvarskommittén föreslog 2007 att landstingen ska ersättas av större och mer kraftfulla regionkommuner. Regeringen meddelade i januari 2009 att Sverige i framtiden ska ha tre politiska nivåer med beskattningsrätt staten, regionkommuner och primärkommuner. Den 1 januari 2011 bildades de första fyra regionkommunerna, och runt om i landet pågår arbetet med att bilda nya. Fullmäktige ges tillfälle att ta del av den senaste utvecklingen i ärendet och debattera bildandet av en regionkommun. Regiondirektör Mats Törnqvist deltar i sammanträdet och redogör för pågående diskussioner om nya regionindelningar i landet. Ett förslag finns om att Gävleborgs län bildar en regionkommun. Gävleborgs regionfullmäktige kommer att ta ställning i ärendet 18 november Landstinget Gävleborg är den instans som slutligen beslutar i ärendet. Håkan Larsson (M), ledamot i kommunstyrelsen föredrar en möjlig regionindelning tillsammans med Dalarnas, Jämtlands och Västernorrlands län. Vice ordföranden i Region Mittsverige Reinhold Hellgren föredrar regionens arbete och inriktning i regionindelningsprocessen. Stig Eng (C) informerar att fullmäktige i Region Gävleborg har behandlat ärendet och ett förslag kommer att lämnas till länets kommuner för yttrande. Beslutsunderlag Fullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att bereda ärendet utifrån fullmäktiges yttranden (fullmäktiges protokoll 78/2011). Godkänna informationen.

16 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL16 (28) 276 Dnr 377/2011 Förslag till ny grafisk profil. En arbetsgrupp har tillsats med uppdraget att genomföra en total översyn av kommunens grafiska profil och kommunikation i kommunen för ett enhetligt utseende i all kommunikation med användarmanualer och mallar. Projektets mål är att utarbeta tydliga regler och anvisningar för hur vår grafiska profil ska användas i vår kommunikation med medborgare, leverantörer, besökare, kunder och företagare, d.v.s. i kommunens alla kontakter. Reglerna ska vara kända och lätta att använda för samtliga behöriga användare inom samtliga verksamheter. Informatör Ann Gottvall föredrar ärendet. Beslutsunderlag 1. Arbetsgruppen för Grafisk profil föreslår att arbetsutskottet föreslår fullmäktige att anta förslag till ny grafisk profil. 2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till ny grafisk profil för Nordanstigs kommun (arbetsutskottets protokoll 148/2011). Yrkanden Stig Eng (C) yrkar bifall. Petra Modée (V) yrkar att frasen Här förverkligar du dina livsdrömmar ska ingå i dokumentet samt regleras hur frasen får användas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner dem antagna. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Anta förslag till ny grafisk profil för Nordanstigs kommun med tillägget att användningen av frasen Här förverkligar du dina livsdrömmar ska ingå i den grafiska profilen. Reglerna ska visa hur frasen får användas.

17 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL17 (28) 277 Förslag till förvärv av vindkraftanläggning Brännåsen/Mörkåsen. Samkraft AB har inkommit med förslag till förvärv av nyckelfärdiga vindkraftverk på Brännåsen/Mörkåsen inom Nordanstigs kommun. Beslutsunderlag Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar tillstyrka som ovillkorat aktieägartillskott tillskjuta kronor till Samkraft AB med syftet att möjliggöra ett förvärv av vindkraftverken på Brännåsen och Mörkåsen (Margareta Tamm Persson tjänsteutlåtande ). Yrkanden Stig Eng (C) yrkar bifall till förvärv. Sven-Erik Sjölund (S) yrkar avslag till förvärv. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Sven-Erik Sjölunds yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. Den som stöder Sven-Erik Sjölunds yrkande röstar Nej. Omröstningsresultat Med tio Ja-röster för Stig Engs yrkande mot tre Nej-röster för Sven-Erik Sjölunds yrkande beslutar kommunstyrelsens enligt Stig Engs yrkande. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Tillstyrka som ovillkorat aktieägartillskott att tillskjuta kronor till Samkraft AB med syftet att möjliggöra ett förvärv av vindkraftverken på Brännåsen och Mörkåsen. Reservation Sven-Erik Sjölund (S) och Stefan Haglund (FP) reserverar sig mot beslutet.

18 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL18 (28) 278 Dnr 203/2011 Redovisning av ej avslutade motioner. Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i 32 att fullmäktiges presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella motionerna. Beslutsunderlag 1. Ledningskontoret föreslår att redovisningen av ej avslutade motioner godkänns. 2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen av ej avslutade motioner (arbetsutskottets protokoll 155/2011). Yrkanden Ulf Lövgren (S) yrkar att Motion om att flytta Nordanstigs Utveckling, avslutas utan utredning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ulf Lövgrens yrkande och finner det antaget. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Motion om att flytta Nordanstigs Utveckling, avslutas utan utredning. 2. I övrigt godkänna redovisningen av ej avslutade motioner.

19 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL19 (28) 279 Avsägelse från politiskt uppdrag. Petra Modée (V) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott. Kommunstyrelsen har att godkänna Petra Modées avsägelse samt välja ny ersättare i budgetutskottet för återstoden av mandatperioden Yrkanden Petra Modée (V) yrkar Jörgen Myhrman (V) som ny ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Petra Modées yrkande och finner det antaget. 1. Godkänna Petra Modées avsägelse. 2. Välja Jörgen Myhrman (V) som ny ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott för återstoden av mandatperioden

20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL20 (28) 280 Sammanträdestider 2012 för kommunstyrelsen och fullmäktige. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2012 för kommunstyrelsen och fullmäktige. Uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Yrkanden Stig Eng (C) yrkar att annonsering av fullmäktiges sammanträden ska ske i Hudiksvalls Tidning. Åke Bertils (S) yrkar att annonsering av fullmäktiges sammanträden ska ske i Hudiksvalls Tidning och i Sundsvalls Tidning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Åke Bertils yrkanden och finner Åke Bertils yrkande antaget. Fastställa följande datum för kommunstyrelsens sammanträden 2012: 26 januari 16 februari 8 mars 4 april 10 maj 7 juni 16 augusti 6 september 11 oktober 8 november 29 november 6 december Uppdra till kommunstyrelsens presidium att upprätta en planering för kommunstyrelsens verksamhetsår Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Fastställa följande datum för fullmäktiges sammanträden 2012: 13 februari 26 mars 23 april 28 maj 25 juni

21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL21 (28) Forts september 26 november 17 december Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning och Sundsvalls Tidning. Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för fullmäktiges verksamhetsår Reservation Stig Eng (C) reserverar sig mot att annonsera fullmäktiges sammanträden i både Hudiksvalls och Sundsvalls Tidningar.

22 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL22 (28) 281 Koncernbildning Nordanstigs kommun. Vid presidieträffen 15 november 2011 väcktes frågan om bildande av en aktiebolagsrättslig koncernbildning i kommunen, ett så kallat moderbolag. Yrkanden Håkan Larsson (M) yrkar uppdra till förvaltningen att utreda konsekvenser av bildandet av ett koncernbolag. Propositionsordning Ordförandens ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner det antaget. Uppdra till förvaltningen att utreda konsekvenser av bildandet av ett koncernbolag.

23 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL23 (28) 282 Rapport Nordanstigs Fjärrvärme AB. Vd Stig Eng (C) lämnar en lägesrapport för Nordanstigs Fjärrvärme AB: Verksamhet bedrivs på orterna Bergsjö, Harmånger och Strömsbruk. Bruttokostnaden i bolaget uppgår till 10 miljoner kronor. Bolaget beräknar en vinst på helår 2012 med en miljon kronor. Investeringar i befintliga byggnader pågår. Bäst resultat ger produktionen vid Bergsjös fjärrvärmeverk. Godkänna informationen.

24 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL24 (28) 283 Dnr 18/2011 Redovisning av delegationsbeslut. Följande delegationsbeslut redovisas: Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 15-20/2011. Kommunstyrelsens arbetsutskott /2011. Kommunstyrelsens budgetutskott 11/2011. Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

25 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL25 (28) 284 Delgivningar. Följande delgivningar redovisas: Cirkulär Sveriges kommuner och landsting: 11:46 Rapport till vägledning vid införandet av e-tjänster. Protokoll Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd Nordanstig Vatten AB: och MittSverige Vatten AB: Nordanstigs Bostäder AB: Kollektivtrafikberedningen: Övrigt: Förvaltningsrätten i Falun: Dom i överklagat ärende, jäv i vindkraftbeslut. Revisionen: Om Nordanstigs Fastighets AB ev avveckling. Gävleborgs fäbodförening: Grunder för ställningstagande i frågor om vindkraft. Leader Hälsingebygden: Beslut Digitalprojekt Bio Nordanstig. Länsstyrelsen Gävleborg: Tillsynsbesök inom alkohol- och tobaksområdet. Lägga delgivningarna till handlingarna.

26 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL26 (28) 285 Dnr 19/2011 Informationer och övriga ärenden. Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden. Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp. Extra ärenden Anställning av kommunchef. Behandlas i separat paragraf 266. Kommunens skog Ulf Lövgren (S) frågar om kommunens skötsel av skog. Budgeterade intäkter är 300 tkr. Vad är kostnaden? Tf kommunchef Tommy Staaf svarar att intäkterna är 450 tkr, kostnaden är 150 tkr, vilket ger ett netto på 300 tkr per år. Ulf Lövgren föreslår att möjligheten utreds om AMA kan genomföra vissa skogsarbeten. Konstverk i rondellen Stig Eng (C) föreslår att en tävling utlyses för att smycka den nybyggda rondellen vid Bergsjö centralskola med förslag till anslagsnivå om 40 tkr. Anders Engström (S) föreslår att kommunens elever får uppdraget att smycka rondellen. SmåKom utjämningssystem Stig Eng (C) föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom det yttrande som SmåKom har lämnat när det gäller nytt utjämningssystem. Mobilsamåkning Petra Modée (V) föreslår att förvaltningen utreder möjligheten att införa så kallad mobilsamåkning i kommunen. Information Tf kommunchef Tommy Staaf informerar om en överenskommelse mellan Nordanstigs kommun och Nordanstigs företagarförening som nämnts i en tidningsartikel i Hudiksvalls Tidning. En interpellation i ärenden är inlämnad och kommer att besvaras vid fullmäktiges sammanträde 12 december Tf kommunchef Tommy Staaf informerar om kommunstyrelsens förslag till fullmäktige om Köp av Bergsjögården. Ärendet behandlas på fullmäktiges sammanträde 28 november 2011.

27 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL27 (28) Forts Kommunens skog Uppdra till arbetsmarknadsenheten att se över möjligheterna att utöka verksamheten med skogsarbeten. 2. Konstverk i rondellen Uppdra till förvaltningen att lämna förslag på regler för en tävling för att smycka rondellen vid Bergsjö centralskola. Föreslagen anslagsnivå 40 tkr. 3. SmåKom utjämningssystem Nordanstigs kommun ställer sig bakom det yttrande som SmåKom har lämnat när det gäller nytt utjämningssystem. 4. Mobilsamåkning Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att införa så kallad mobilsamåkning i kommunen.

28 NORDANSTIGS KOMMUN NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Kommunstyrelsen Datum: Sida 28 Namn Parti När- 277 varo SE S-ES Ledamöter Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Monica Olsson ordf S N X Stig Eng vice C N X Katarina df Bylin S -- Sven-Åke Eriksson C N Ove Wallberg FP -- Sven-Erik Sjölund S N X Per-Åke Kardell C N X Ulf Lövgren S N X Kajsa Gladh M N X Bengt-Ola Olsson S -- Maria Karström KD -- Petra Modée V N X Håkan Larsson M N X Ersättare Kjell Bergström MP N X Åke Bertils S N X AnnKatrin Åsåker C Anders Engström S N X Stefan Haglund FP N X Emmeli Jonsson C Anne-Maij Falk S Thomas v C WDick hlindkvist f ldt S Sten-Olof Kardell M Per-Ola Wadin FP N X Jörgen Myrman V N Anders Broberg C Summa 10 3 Avstår Närvaro: Kjell Bergström ersättare för Bengt-Ola Olsson. Åke Bertils ersättare för Katarina Bylin. Per-Åke Kardell deltar inte i 270, Anders Engström ersätttare för Per-Åke Kardell 270. Sven-Åke Eriksson närvarande tom kl. 12: Anders Engström ersättare för Sven-Åke Eriksson Stefan Haglund ersättare för Ove Wallberg. Per-Ola Wadin ersättare för Maria Karström.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 12 december 2011 kl. 18:00-22:25. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 12 december 2011 kl. 18:00-22:25. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 12 december 2011 kl. 18:00-22:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 29 november 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Eva Engström Sekreterare. Ruthström, Mona Franzén-Lundin

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Eva Engström Sekreterare. Ruthström, Mona Franzén-Lundin NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Boerje Bohlin (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2008 kl. 08:15-12:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2008 kl. 08:15-12:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2008 kl. 08:15-12:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö.

Kommunkontoret i Bergsjö. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 16 februari 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 16 december 2013 kl. 18:00-20:00.

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 16 december 2013 kl. 18:00-20:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 16 december 2013 kl. 18:00-20:00. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf Lövgren

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 december 2011 kl. 08:15-15:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 december 2011 kl. 08:15-15:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (22) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 december 2011 kl. 08:15-15:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Verksamhetsutövare enligt miljöbalken. 6. Budget 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Verksamhetsutövare enligt miljöbalken. 6. Budget 2013 för kommunstyrelsens verksamheter. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 10 maj 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 3. Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 3. Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 maj 2012 kl. 18:00-20:30. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Kvalitets- och utvecklinsledare

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 maj 2012 kl. 18:00-20:30. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Kvalitets- och utvecklinsledare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 maj 2012 kl. 18:00-20:30. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 februari 2012 kl. 08:15-11:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 februari 2012 kl. 08:15-11:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 februari 2012 kl. 08:15-11:00. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 20 december 2004 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Eva Engström Sekreterare. Börje Berglöf (c) Kjell Bergström (mp)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Eva Engström Sekreterare. Börje Berglöf (c) Kjell Bergström (mp) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 april 2014 kl. 18:00-22:15.

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 april 2014 kl. 18:00-22:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 april 2014 kl. 18:00-22:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45.

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 1 oktober 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 30 november 2016 kl. 11:00-12:05. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 30 november 2016 kl. 11:00-12:05. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef. NORDANTIG KOMMUN AMMANTRÄDEPROTOKOLL ammanträdesdatum 1 (8) ida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 30 november 2016 kl. 11:00-12:05 e närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Anders Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 11 september 2007 kl. 08:15-16:20. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 11 september 2007 kl. 08:15-16:20. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 11 september 2007 kl. 08:15-16:20. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Thomas Hallgren Kommunakuten AB. Annelee Larsson (s) Stig Hogebrandt (c)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Thomas Hallgren Kommunakuten AB. Annelee Larsson (s) Stig Hogebrandt (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (22) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 16 december 2013 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 maj 2011 kl. 13:00-14:55.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 maj 2011 kl. 13:00-14:55. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 maj 2011 kl. 13:00-14:55. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Håkan Larsson (M) Ulf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 januari 2011 kl. 08:15-11:45.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 januari 2011 kl. 08:15-11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 januari 2011 kl. 08:15-11:45. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 november 2007 kl. 08:00-14:30. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 november 2007 kl. 08:00-14:30. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 november 2007 kl. 08:00-14:30. Se närvarolista. Övriga deltagande Ulla

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00.

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokalen! KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 17 juni 2013 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 november 2005 kl. 19:00-21:55. Eva Engström Sekreterare. Barbro Högström-Larsson (c) Brittmari Engman (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 november 2005 kl. 19:00-21:55. Eva Engström Sekreterare. Barbro Högström-Larsson (c) Brittmari Engman (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 november 2005 kl. 19:00-21:55. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Ove Wallberg (m) Ulf Lövgren (s) Kommunkontoret i Bergsjö 2004-12-23.

Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Ove Wallberg (m) Ulf Lövgren (s) Kommunkontoret i Bergsjö 2004-12-23. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 20 december 2004 kl. 18:00-23:25. Sammanträdet ajournerades mellan kl.

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Upprättande av ny detaljplan i Sörfjärden, Gnarp. 6. Program för översiktsplanearbetet.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Upprättande av ny detaljplan i Sörfjärden, Gnarp. 6. Program för översiktsplanearbetet. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 19 augusti 2010 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00 NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 18 december 2014 kl. 08:15. 1.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 december 2005 kl. 08:15-12:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 december 2005 kl. 08:15-12:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 december 2005 kl. 08:15-12:50. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 februari 2012 kl. 08:15-14:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 februari 2012 kl. 08:15-14:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (27) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 februari 2012 kl. 08:15-14:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2013. 5. Ansökan ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 1/2013.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2013. 5. Ansökan ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 1/2013. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 31 januari 2013 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00-21:00. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00-21:00. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00-21:00. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 1 oktober 2007 kl. 19:00-23:55. Eva Engström Sekreterare Berndt Nordberg Utbildnings- och kulturchef

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 1 oktober 2007 kl. 19:00-23:55. Eva Engström Sekreterare Berndt Nordberg Utbildnings- och kulturchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (24) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 1 oktober 2007 kl. 19:00-23:55. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Delårsbokslut per 30 juni 2015 för Nordanstigs kommun. 7. Rapport: Kvalitetssäkring av mål och budget

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Delårsbokslut per 30 juni 2015 för Nordanstigs kommun. 7. Rapport: Kvalitetssäkring av mål och budget NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 17 september 2015 kl. 08:15. 1. Val av justerare.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 maj 2011 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 maj 2011 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (18) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 maj 2011 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Katarina Bylin (S)

Läs mer

6. Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB. 7. Investeringsbudget 2013, Ombyggnad omklädningsrum Bergesta.

6. Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB. 7. Investeringsbudget 2013, Ombyggnad omklädningsrum Bergesta. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Ön Gran. Tid: Torsdag 13 juni 2013 kl. 08:00. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning. 3. Kommunchefen

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 18 december 2006 kl. 17:00-19 december 2006 kl. 01:15. Eva Engström Sekreterare

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 18 december 2006 kl. 17:00-19 december 2006 kl. 01:15. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (54) Sida Plats och tid Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 18 december 2006 kl. 17:00-19 december 2006 kl. 01:15. Beslutande Se närvarolista.

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 2. Jämställd medborgare hur då?

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 2. Jämställd medborgare hur då? NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 15 november 2010 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 6 oktober 2008 kl. 08:30 15:00 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00 13:00

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 6 oktober 2008 kl. 08:30 15:00 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00 13:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (15) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 6 oktober 2008 kl. 08:30 15:00 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00 13:00 Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om färdtjänstrapport.

Läs mer

Gnarps skola Måndag 17 mars 2014 kl. 08:30-14:35 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00-12:30

Gnarps skola Måndag 17 mars 2014 kl. 08:30-14:35 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00-12:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Gnarps skola Måndag 17 mars 2014 kl. 08:30-14:35 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00-12:30 Beslutande Boerje Bohlin

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 maj 2007 kl. 08:15-14:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 maj 2007 kl. 08:15-14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 maj 2007 kl. 08:15-14:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 6. Ändrad landstingsindelning bildande av regionkommuner.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 6. Ändrad landstingsindelning bildande av regionkommuner. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 20 augusti 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 9 september 2004 kl 08:15. 1. Val av justerare. 2. Budget 2005 samt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer