Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 1 (14)"

Transkript

1 1 (14) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 18 december 2003 kl Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger Jonsson Bernt Söderman Nina Fållbäck-Svenson Börje Frisk Jan-Olof Dahlin Finn Cromberger Bo Danielsson för Jan-Olof Andersson för Monalisa Norrman Övriga deltagande Charlotte Wäreborn Schultz Staffan Granström Åsa Norlin Linda Henriksson Peter Ahlberg, 189 Åke Westerlind Utses att justera Thomas Andersson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Staffan Granström Ordförande Maidie Wiklund Robert Uitto, 191 Justerande Organ Jämtlands läns landstingsstyrelse Thomas Andersson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön Underskrift Åsa Norlin

2 2 (14) 188 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ( 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. 1. Ärende om remissvar över ansökan om fristående gymnasieskola i Krokoms kommun tas upp som ärende nr Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista. 189 Landstingsdirektörens rapport 1. Åtgärder inom länssjukvården till följd av delårsbokslut och prognos Prognosen för länssjukvården per november visar på ökat underskott, drygt 26 mkr, att jämföras med prognosen per oktober som visade ett underskott på 21 mkr. Den egna verksamheten visar överskott, medan riks- och regionsjukvården visar ett fortsatt och ökande underskott. Det är bl a ett fåtal särskilda patientärenden som påverkat underskottet. De åtgärder som vidtagits är desamma som vid tidigare redovisningar, dvs minskats antal besök, reducering av vårdplatser, nya larmregler för ambulanshelikopter mm. 2. Kostnadsreduceringar i landstingets verksamhet Landstingsstyrelsen beslutade den 23 september 2003, 143, att uppdra till landstingsdirektören att utarbeta direktiv för att åstadkomma kortsiktiga kostnadsreduceringar i landstingets verksamhet. Vikarietillsättningar och återanställningar av tillsvidaretjänster ska begränsas liksom övertid och mertid. Kostnaderna för konsulter, resor, koferenser, hotell o dyl ska begränsas. Enligt landstingsplanen för 2004 ska kostnaderna minska med ca 25% under Uppföljning skulle ske i samband med snabbrapportrer och delårsbokslut. Ett särskilt IT-stöd för uppföljningen, analysverktyget ProDiver, presenteras för styrelsen. 3. Karolina-projektet Inom ramen för Karolina-projektet genomfördes den 11 december en Work Shop med fullmäktige. Arbetet fortsätter nu i fyra genomförandegrupper (vårdkedjor/processer, tillgänglighet, ledarskap/medarbetarskap, prioritering) under perioden januari t o m mars I detta arbete medverkar referensgrupper med förtroendevalda, bl a fullmäktiges permanenta beredningar. Därefter genomförs det konkreta arbetet med Landstingsplan Fullmäktige fattar beslut om planen i november 2004.

3 3 (14) 190 Vården av hjärtinfarktpatienter (Jll 631/2000) Landstingets revisorer överlämnade till landstingsstyrelsen hösten 2000 en studie av vården av hjärtinfarktpatienter i länet. Landstingsstyrelsen yttrade sig ( 180) över de synpunkter och förslag som revisorerna lämnade med anledningen av studien. Landstingets revisorer har nu begärt en samlad redovisning av vilka åtgärder som vidtagits beträffande information till patienten, användningen av ambulanshelikopter samt sekundärpreventiva/rehabiliterande åtgärder. Förslag till svar på de frågor som revisorerna ställt har utarbetats av länssjukvården och landstingets kansli. Svar avges enligt upprättat förslag. 191 Sjukvårdsrådgivning (Jll 1200/2003) Fr o m 2004 blir sjukvårdsrådgivningen en egen basenhet i primärvården. Sjukvårdsrådgivning kommer under 2004 även att ingå i ett nationellt projekt, Vårdråd per telefon VPT. Syftet med projektet är bl a att undersöka förutsättningarna för ett nationellt gemensamt telefonnummer till sjukvårdsrådgivning. I samband med diskussionerna om en förbättrad tillgänglighet har även andra landsting och kommuner hört sig för angående möjligheten att köpa sjukvårdsupplysningstjänster fr o m Jämtlands läns landsting kan via sjukvårdsrådgivningen träffa överenskommelser med t ex Västernorrlands läns landsting angående utvidgat samarbete kring sjukvårdsrådgivningen. Förutsättningen är att intäkterna från avtalet om sjukvårdsrådgivning täcker de merkostnader för ytterligare anställning av distriktssköterskor och eventuellt ökade driftskostnader. Kostnaden uppskattas idag till mellan 57 och 60 kr per samtal.

4 4 (14) För att trygga det fortsatta samarbetet med SOS-Alarm föreslås att landstingsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om tjänsteköp från SOS-Alarm samt teckna avtal om hyra, driftskostnader m m. 1. Jämtlands läns landsting deltar i det nationella projektet Vårdråd per telefon 2. Uppdrag till landstingsdirektören att teckna avtal/överenskommelser om sjukvårdsrådgivningstjänster till andra landsting och kommuner. 3. Uppdrag till landstingsdirektören att teckna erforderliga avtal med SOS-Alarm Sverige AB om tjänsteköp, hyra av lokaler samt driftkostnader. 4. Uppföljning av sjukvårdsrådgivningsverksamheten görs i samband med delårsbokslut och verksamhetsberättelse. I beslutet deltar ej Maidie Wiklund och Finn Cromberger. 192 Mid Sweden Office projektorganisation (Jll 1201/2003) Den politiska ledningsgruppen för Mid Sweden Office beslutade vid ett ägarråd den 14 november 2003 att anta förslaget till en ny projektorganisation och budget. Syftet med den nya projektorganisationen är att förstärka och förtydliga innehållet i samarbetet. Genom den föreslagna projektorganisationen sker en tydligare rollfördelning mellan ägarråd och ledningsgrupp samt en fokusering av bevakningsområden för hemmaorganisationen. Mid Sweden Office skall samarbeta för tillväxt och utveckling inom prioriterade områden i länens respektive Tillväxtprogram. Visionen är att de båda länen tillsammans bildar en aktiv och framgångsrik region i Europasamarbetet. Huvudmännens önskan är att Jämtlands och Västernorrland utvecklar sitt Europasamarbete i riktning mot denna vision. Kommunförbundet Västernorrland har uppdraget från övriga huvudmän att utgöra projektägare för den nya organisationen samt att verkställa rekrytering av en ny chef för Mid Sweden Office i enlighet med projektplanen.

5 5 (14) Överenskommelse mellan huvudmännen för Mid Sweden Office verksamhet skall gälla enligt projektbeskrivningen Mid Sweden Office - Representationskontor i Bryssel och gemensam hemmaorganisation. 1. Projektorganisation inklusive budget för Mid Sweden Office godkänns. 2. Medfinansiering beviljas enligt projektbudget motsvarande kronor årligen under Finansiell samordning (Jll 1057/2003) Försäkringskassan i Jämtland frågar i en skrivelse om landstingets inställning till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Frågan ställs med anledning av de nya möjligheter som ges fr om Jämtlands läns landsting har på olika sätt, i huvudmännens gemensamma projekt - Tidig samordnad rehabilitering - aktivt verkat för att någon form av finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet skulle kunna ske i Jämtland. Landstingets inställning i frågan har inte ändrats. Landstinget ser således positivt på att ett fortsatt arbete sker med att lägga fram ett förslag till en finansiell samordning. I enlighet med de synpunkter som framkommit bl a på det länsgemensamma TSR-mötet i oktober 2003 bör ett förslag formas av kommunerna. Inom ramen för Karolinaprojektet kan också landstinget komma att beröra frågan i samråd med framför allt kommunerna. Upprättad skrivelse avges till Jämtlands läns försäkringskassa.

6 6 (14) 194 Landstingsgemensamma rekryterings- och anställningsförmåner (Jll 270/2002) Landstingets revisorer har i skrivelse till landstingsstyrelsen påpekat att de vid granskning kunnat konstatera att det finns andra rekryterings- och anställningsförmåner än de som landstingsfullmäktige beslutat om den 19 februari 2003, 26. Ärendet har remitterats av styrelsen till personalpolitiska delegationen. Personalpolitiska delegationen föreslår att utarbetat förslag till skrivelse överlämnas till landstingets revisorer. Enligt personalpolitiska delegationens förslag. Landstingsstyrelsen bifaller personalpolitiska delegationens förslag att överlämna skrivelsen till landstingets revisorer. 195 Regler och förmåner vid tidsbegränsade chefsförordnanden (Jll 557/1999) Landstingets revisorer har begärt en skriftlig redovisning över resultatet av de åtgärder som vid överläggningar med styrelsens presidium i november 1999 sades vara på väg att slutföras vad avser chefsförordnanden m m. Ärendet har remitterats av styrelsen till personalpolitiska delegationen. Personalpolitiska delegationen föreslår att utarbetat förslag till skrivelse överlämnas till landstingets revisorer. Enligt personalpolitiska delegationens förslag.

7 7 (14) Landstingsstyrelsen bifaller personalpolitiska delegationens förslag att överlämna skrivelsen till landstingets revisorer. 196 Avveckling av Stiftelsen Jämtlands läns Forskningsråd (Jll 768/2003) Stiftelsen Jämtlands läns Forskningsråd bildades Stiftelsens huvudmän är landstinget i Jämtlands län och Östersunds kommun. Stiftelsens ändamål är att arbeta för etableringen av ett Mittsvenskt universitet med en väsentlig del i Östersund. Därvid kan stiftelsen: - ta initiativ till, och hel- eller delfinansiera samt låta genomföra tillämpad forskning och utvecklingsarbete, - finansiera gästprofessurer vid Högskolan i Östersund och andra kvalitetshöjande åtgärder, - stödja tillämpad forskning och utvecklingsarbete genom finansiering av forskningsprojekt som initierats av andra, - sprida kunskap om Högskolans utbildning och forskning. Stiftelsens verksamhet har finansierats genom bidrag från länsstyrelsen, landstinget och Östersunds kommun som bidragit med respektive 15 mkr, 6 mkr och 6 mkr. Medlen har varit placerade på räntebärande konton vilket tillfört stiftelsen ytterligare 3,6 mkr till och med Vid årsmöte den 3 september 2003 konstateras i protokollet 18: Stiftelsen tillförs sedan flera år inga nya medel för sin verksamhet. Samtliga tilldelade projekt har nu slutredovisat sina verksamheter och stiftelsen bör därför upplösas. Enligt stadgarna skall dess tillgångar då användas för ändamål som huvudmännen finner närliggande stiftelsens ursprungliga syfte. Styrelsen har genomfört en utvärdering av stiftelsens verksamhet och upprättat en slutrapport, vilka biläggs detta protokoll. Styrelsens förslag är att stiftelsens behållning överförs till Mitthögskolan och dess del i Östersund och tillförs en stipendiefond för att främja studenternas och lärarnas internationalisering. Vid utgången av 2002 är behållningen kronor. Stämman beslutar att rekommendera huvudmännen att upplösa stiftelsen och att överföra resterande

8 8 (14) medel efter avvecklingskostnader till en stipendiefond vid Mitthögskolan. Stämman beslutar vidare att överlämna slutrapport och utvärdering till huvudmännen. Stämman uppdrar till styrelsen att efter beslut hos huvudmännen upplösa stiftelsen och att arkivera stiftelsens handlingar vid länsstyrelsen. Upplösning kan göras utan att ett nytt årsmöte hålls. 1. Under förutsättning att Östersunds kommun fattar motsvarande beslut godkänner landstingsstyrelsen förslaget att upplösa stiftelsen enligt stämmans rekommendation. 2. Den avgående styrelsen får i uppdrag att överföra resterande medel efter avvecklingskostnader till en stipendiefond vid Mitthögskolan. 197 Medlemskap i och stöd till intresseföreningen Norrtåg (Jll 977/2003) Persontågstrafiken i Norrland har utvecklats kraftigt under senare tid och har en nyckelroll för regionvidgning och rörlighet på arbetsmarknaden. Utvecklingspotentialen är dock fortfarande stor och betydande förbättringar kan göras, inte minst i syfte att skapa en bättre regional balans. Nya snabbtåg är billigare och mer kostnadseffektiva än de som används idag, en gemensam tågtrafikmarknad för Norrland kan optimera resursanvändandet och nya infrastruktursatsningar kan minska restiderna dramatiskt. Intresseföreningen Norrtåg har bildats i Norrland i syfte att aktivt för att driva på utvecklingen av persontågstrafiken och infrastrukturutvecklingen inom järnvägsområdet. Detta utvecklingsprojekt ska vara navet i en process som förväntas ge avsevärt förbättrad persontågstrafik avseende restider, komfort, frekvens och regional fördelning. Inte minst trafikeringen i Norrland förväntas genomgå avsevärda förändringar under de närmaste åren beroende på en väntad avreglering, etableringen av Botniabanan med ny trafik mot söder, norr, väster. Regionen kommer att få spela en stor roll i detta arbete och arbetet över länsgränserna kommer att vara intensivt. Norrtågssamarbetet ska vara arenan för denna process. I Jämtland berörs den framtida trafiken på: - Atlantbanan (Stockholm-Jämtland-Trondheim) - Mittbanan (Sundsvall-Jämtland-Trondheim) - Stambanan (Jämtland-Umeå) Intresseföreningen tog initiativ till ett utvecklingsprojekt som har pågått i två år och som nu föreslås förlängas i ytterligare två år enligt beslut i Norrtågs styrelse. Det finns en enighet i Norrland kring

9 9 (14) att fortsätta samarbetet med dessa frågor ytterligare ett steg. Den första fasen har haft karaktären av förstudie- och förankringsprocess för att etablera tanken på, skapa opinion för och kunskap kring ett norrländskt samarbete om tågfrågor. Detta har uppnåtts och processen bör därför fortsätta med nästa utvecklingssteg. Det fortsatta arbetet koncentreras till följande tre områden, fokus kommer att ligga på trafikeringsfrågorna, där nu ytterligare utvecklingssteg tas: - Etablering av snabbtågstrafik - Infrastrukturutveckling - Näringslivets järnvägstransporter Utöver strukturfondsmedel är den nationella finansieringen indelat i tre kategorier: - De fem länsstyrelserna kr - Projektstöd från regionen kr - Intresseföreningen Norrtågs egen finansiering (medlemsavgifter) kr Medlemmarna i Norrtåg d v s kommuner, landsting och länstrafikbolag förväntas medverka i finansieringen genom medlemsavgifterna under de två åren. Detta innebär att kommuner med mindre än invånare medfinansierar 2 x kronor. Övriga medfinansierar 2 x kronor. Utöver medlemsavgiften söks projektstöd från respektive region för att skapa en balans mot länsstyrelsernas insatser. Finansieringsfördelningen mellan regionerna har beräknats och fördelats genom en schablonmässig uppskattning av nytta och omfattning. Varje län har olika lösningar utifrån förutsättningarna. Utifrån denna modell har fördelningen mellan de regionala aktörerna följande finansiella lösning i de berörda länen: - Gävleborg: Landstinget hela insatsen kr - Västernorrland: Länstrafiken hela insatsen kr - Västerbotten: Länstrafiken och Kommunförbundet kr var, totalt kr - Norrbotten: Länstrafiken hela insatsen kr I de diskussioner som har förts med berörda parter i Jämtland har förslaget blivit att kommunerna och landstinget ska dela på den regionala insatsen på totalt kronor utifrån en fördelningsnyckel baserad på folkmängden: Totalt Inkl medlem Östersunds kommun Krokoms kommun Åre kommun Bräcke kommun Landstinget

10 10 (14) 1. Jämtlands läns landsting går in som medlem i intresseföreningen Norrtåg och stödjer etapp 2 i pågående utvecklingsprojekt enligt förslag från Intresseföreningen Norrtågs styrelse. 2. Medlemsavgift 2004 och 2005 på tillsammans kr och projektstöd på kr, totalt kr, uppdelat per år (2004) och (2005) som finansieras ur länsutvecklingens budget. 3. En representant i Norrtågs styrelse utses av landstingsstyrelsen och en representant i Norrtågs tjänstemannagrupp utses av landstingsdirektören. 1. Jämtlands läns landsting går in som medlem i intresseföreningen Norrtåg och stödjer etapp 2 i pågående utvecklingsprojekt enligt förslag från Intresseföreningen Norrtågs styrelse. 2. Medlemsavgift 2004 och 2005 på tillsammans kr och projektstöd på kr, totalt kr, uppdelat per år (2004) och (2005) som finansieras ur länsutvecklingens budget. 3. Som landstingsstyrelsens representant i Norrtågs styrelse utses Robert Uitto. 198 Remissvar över ansökan om en fristående gymnasieskola i Krokoms kommun (Jll 1191/2003) Dille gård AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till en fristående gymnasieskola i Krokoms kommun fr.o.m. läsåret 2004/2005. Utbildningen avses genomföras enligt naturbruksprogrammet med inriktning islandshäst och 25 elever per årskurs. Fullt genomförd omfattar skolan totalt 75 elever. Undervisningen kommer att bestå av en tredjedel kärnämnen, en tredjedel karaktärsämnen och en tredjedel praktiska ämnen. Utbildningen skall leda till allmän behörighet till högskola. Elevrekrytering avses ske från hela landet. Förslag till yttrande över ansökan har utarbetats vid länsutvecklingsförvaltningen. Utarbetat yttrande avges till Skolverket.

11 11 (14) Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 199 Likviditetsrapport (Jll 236/2003) Likviditetsrapporten per den 30 november 2003 visar samt kommenterar landstingets prognostiserade samt verkliga likviditet under november Dessutom visas landstingets utestående placeringar och lån. En kommentar ges till periodens räntetutveckling. Likviditetsrapporten noteras till protokollet. 200 Anmälan av inkomna handlingar (Jll 28/2003) Information om till styrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. PROTOKOLLSANTECKNING Jan Olof Dahlin antecknar till protokollet: Om delgiven skrivelse från länsmusikchefen ligger till grund för och utgör beslut om drastiska förändringar av Länsmusiken så är det fullständigt otillfredsställande. Ett beslut av den omfattning som beskrivits i media måste underställas demokratisk behandling i form av beslutsärende till landstingsfullmäktige.

12 12 (14) 201 Anmälan av delegationsbeslut (Jll 29/2003) Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen , 141, skall beslut som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. Ärenden till landstingsfullmäktige 202 Motion från Jan Olof Dahlin (mp) m fl om elöverkänslighet (Jll 67/2003) Jan Olof Dahlin, Gunni Holm och Owen Laws har i en motion föreslagit att en redovisning av vidtagna åtgärder vad gäller elöverkänslighet skall göras i fullmäktige, att landstinget skall verka för att minimera uppkomsten av elektromagnetiska fält och strålning inom sjukhuset, samt att landstinget skall ordna ett elsanerat rum i sjukhuset för elöverkänsliga. Ärendet har beretts av beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur. Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att motionen skall anses besvarad vad avser vidtagna åtgärder liksom frågan om att minimera uppkomsten av elektromagnetiska fält samt avslår förslaget om elsanerat rum för överkänsliga. Landstingsstyrelsen har återremitterat svaret och vill ha en kostnadsbedömning för att iordningställa ett elsanerat rum på sjukhuset. Emefté fastighet har lämnat en redovisning av kostnader för iordningställande av ett patientrum inklusive förrum och hygienrum på 266 tkr. Utgångspunkten har varit, för elektriska och magnetiska fält Nuteks rekommenderade värden.

13 13 (14) Landstingstyrelsen tillstyrker beredningens förslag till svar på motionen om elöverkänslighet med följande ändring: Ett elsanerat rum på sjukhuset iordningställs. Tidpunkt för genomförande bestäms i kommande revidering av investeringsplanen. 203 Motion från Åke Westerlind (sjp) om värdar/värdinnor vid Östersunds sjukhus (Jll 68/2003) Åke Westerlind föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att värdar/värdinnor ska finnas vid Östersunds sjukhus för att ta emot nya patienter som ska läggas in på olika avdelningar. En inventering har gjorts av länssjukvården som visar att det finns behov av värdar/värdinnor. Tidigare fanns ett antal sjukhusvärdinnor vid Östersunds sjukhus. Funktionen upphörde när den s k plusgruppen upphörde. Länssjukvården uppger att det idag finns ett flertal personer som är under rehabiliteringsutredning som skulle kunna arbeta som sjukhusvärdinnor. Dessa personer har vårdutbildning och är väl lämpade för ett sådant arbete. Om personer utanför organisationen, t ex från en ideell förening, skulle komma ifråga, behöver bl a frågor om ansvar och befogenheter, kompetens mm utredas närmare. Landstingsstyrelsen anser att ett positivt och respektfullt bemötande är en viktig del i hälso- och sjukvården. Tillgång till värdar/värdinnor vid sjukhuset kan medverka i det sammanhanget. Det ankommer på länssjukvården att inom ramen för befintliga resurser tillgodose det behov av värdar/värdinnor som föreligger enligt länssjukvården. Därmed anses motionen besvarad. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Motionen anses besvarad med hänvisning till ovanstående redovisning.

14 14 (14) 204 Ändring av fakturakredit- och kravpolicy för Jämtlands läns landsting (Jll 707/2002) Landstingsfullmäktige antog vid sitt sammanträde den november 2002, 135, en fakturakredit- och kravpolicy för Jämtlands läns landsting. I policyn har i tredje stycket under rubriken vårdavgifter, öppenvårdsavgifter och tandvårdsavgifter följande reglerats: Vid tandvårdsbehandlingar som medför större avgifter ska en kreditprövning göras av patienten. Om patienten inte bedöms vara kreditvärdig ska avgiften betalas i förskott. Om patienten bedöms vara kreditvärdig skall avgifter betalas löpande genom à-conto betalningar i takt med att behandlingen utförs. Avgiften ska vara betald när behandlingen är avslutad. Sedan policyn antogs har landstinget tecknat avtal med ett kreditföretag om förmedling av kredit till tandvårdspatienter. Något behov av kreditgivning till, och därmed kreditprövning av, tandvårdspatienter finns därför inte längre för landstinget utan huvudprincipen om kontant betalning kan upprätthållas också i denna situation. För att inte principen i praktiken ska urholkas och för att minimera kreditrisken för påbörjade behandlingar bör det finnas en tydlig reglering att förskottsbetalning gäller vid tandvårdsbehandlingar som medför större avgifter. Nuvarande reglering bör därför ersättas med följande: Vid tandvårdsbehandlingar som medför större tandvårdsavgifter ska avgiften vara betald innan behandlingen påbörjas. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Följande bestämmelse i Fakturakredit- och kravpolicyn för Jämtlands läns landsting upphävs: Vid tandvårdsbehandlingar som medför större avgifter ska en kreditprövning göras av patienten. Om patienten inte bedöms vara kreditvärdig ska avgiften betalas i förskott. Om patienten bedöms vara kreditvärdig skall avgifter betalas löpande genom à-konto betalningar i takt med att behandlingen utförs. Avgiften ska vara betald när behandlingen är avslutad. I stället för den upphävda bestämmelsen fastställs följande bestämmelse: Vid tandvårdsbehandlingar som medför större avgifter ska en tandvårdsavgiften vara betald innan behandlingen påbörjas.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 augusti 2003 kl 14.45 15.20 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Tingssalen, Borgen, Frösön den 17 april kl 8.00-8.05 Beslutande Robert Uitto, ordf Harriet Jorderud Thomas Andersson Bernt Söderman Jan-Olof Andersson Gunnar Engnér Monalisa Norrman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 oktober 2002 kl 14.45 15.50 Beslutande Per-Owe Öberg Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 augusti 2005 kl 14.45-16.30 Beslutande Robert Uitto Harriet Jorderud Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) B Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora Sessionssalen Landstingshuset Frösön, torsdag den 8 maj kl 09.00-17.00 Beslutande Harriet Svaleryd Carl Arne Åhlin Danuta Finke Jan Erik Eriksson Catarina

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Personalpolitiska delegationen 2005-12-01 Plats och tid Lilla sessionssalen, Landstingshuset, Frösön Kl 08.30-14.30 Beslutande Övriga deltagande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman Nina Fållbäck-Svensson

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 oktober 2004 kl 14.45-15.35 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 2005 01 19 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, Landstingshuset Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svenson (v) Christer Åkerlind (s) Ann Marie Johansson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Musslan, Östersunds sjukhus den 10 januari 2008 kl 09.00-16.30 Sandal Björn Axelsson Gun-Marie Geijer

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-02-04. Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur

PROTOKOLL. Datum: 2009-02-04. Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. 2009-02-02 Kl 09.00-14.45. Färgfabriken, Stadsdel Norr, Byggnad 33, Infanterigatan 30. Kl 15.00-16.00. Beslutande Karen Moe Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (22)

Sammanträdesprotokoll 1 (22) 1 (22) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 23 september 2003 kl 14.45-16.40 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Thomas Andersson Inger Jonsson

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Hus

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Landstingshuset Hus 2 Kyrkgatan 12, plan 2, kl 09.00-17.00 Beslutande Owen Laws (mp) Christer Siwertsson (m) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c ) Inger Jonsson (c ) Eija Dibba (v) Jonny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 maj 2003 kl 14.45-16.15 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 1(6) Personalpolitiska utskottet. kl Ordförande Vice ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(6) Personalpolitiska utskottet. kl Ordförande Vice ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(6) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, Hus 3, konferensrummet, plan 2, den 23 september 2011, kl. 08.30-12.00. Beslutande Bengt Bergqvist (S) Lars-Eric Bergman

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Landstingshuset, Frösön 2003-11-25/26 kl 9:15-15:30 Beslutande Boije Jenny Eliasson Martin Flingdal Erica Jäghall Ken Nilsson Hans Rastbäck Emma Wahlund Emma,

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2005-11-14 Plats och tid Kommunhuset, Svenstavik Kl 09.00-16.30 Beslutande Harriet Svaleryd (s) Ulla-Britt Lindblad (s) Carl-Arne Åhlin (s) Runar Englund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (15)

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2003 kl 14.45-16.25 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(5)

Sammanträdesprotokoll 1(5) 1(5) Beredningen för vård och rehabilitering Plats och tid Landstingshuset Frösön,,stora sessionssalen, tisdag 17 maj 2005, kl. 09.00-14.20 Beslutande Nina Fållbäck-Svensson (v) Christer Åkerlind (s) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Sammanträdesprotokoll 1 (14) 1 (14) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 23 mars 2005 kl 14.45-15.50 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälso- och arbetsmiljöenheten (HoA), Stortorget 2, Östersund Kl 08.30-16.30 Beslutande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman (c) Mona-Lisa Norrman (v) Finn Cromberger (fp) Nina Fållbäck-Svensson

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-10-14 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 14 oktober 2015 Tid Kl 13.15 Plats

Läs mer

Protokoll 1(7) Regionstyrelsen Tjänstgörande ersättare Ann-Marie Johansson (S) för Ella Wallberg (S) Robert Uitto (S) Linn Berglin (S)

Protokoll 1(7) Regionstyrelsen Tjänstgörande ersättare Ann-Marie Johansson (S) för Ella Wallberg (S) Robert Uitto (S) Linn Berglin (S) Protokoll 1(7) Tid och plats för Styrelserummet, Regionhuset, Östersund den 8 april 2016 kl. 8.30 9.15 Sammanträdet Beslutande Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ann-Marie Johansson (S) Linn Berglin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, shuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Jöran Hägglund

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl. 09.00 15.15 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Danuta Finke (C) Margareta Gladh (M) Annelie Bengtsson

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2002-03-11, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund den 30 september 2003 kl 9:00-17:00 Beslutande Sandel, Björn Geijer, Gunnar Winberg, Emilia Nyberg-Finn, Katarina Abramsson, Mikael Laws

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-08-27. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. 2009-08-27 Kl 09.00-16.

PROTOKOLL. Datum: 2009-08-27. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. 2009-08-27 Kl 09.00-16. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. Kl 09.00-16.15 Beslutande Övriga deltagare Solveig Lövlie (S) Jonny Springe (S) Inger Jonsson (C) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35

PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35 Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 Kl 09.00-16.35 Beslutande Karen Moe Jönsson (S) Jonny Springe (S) Gunilla Selander (FP) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) Gunnar

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör PROTOKOLL 1 (5) 1-10, 1 bilaga Plats Beslutande Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå Peter Olofsson, ordförande Nicklas Sandström, vice ordförande Erik Bergkvist Helen Forsberg Karin Lundström Marianne

Läs mer

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen Ärendet Förslag till avtal föreslås godkännas

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2007 Org. nr

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2007 Org. nr Landstingets revisorer Datum Tfn 063-14 75 26 Fax 063 15 38 00 2008-04-11 Till dnr REV/10/2008 1 (6) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2007 Org. nr 232 100-0214

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:43 1 (19) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överförande av trafikplanerande verksamhet från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafik Föredragande landstingsråd:

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 67-80 Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 16:50 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 Närvarande: Ledamöter Stefan Bengtsson, ordf. (c)

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stora seesionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 december 2001 kl 14.45-16.50 Beslutande Per Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum: Loftet, Rösta Ås Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-05-12 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 12 maj kl 09.00-16.00 Plats: Sjukhusledningens sammanträdesrum Sjukhuset i Varberg Information Ansökningar om vårdavtal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 30 augusti 2001 kl 14.45-15.40 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Thomas Hägg Bengt Bergqvist Marianne Larm-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla sessionssalen, Landstingshuset, Frösön. Kl10.00-14.00 Beslutande Harriet Jorderud Nina Fållbäck-Svensson Ordförande Övriga deltagande Tommy Renström Jan W Göransson Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen PROTOKOLL 1 (8) 31 45, 1 bilaga Plats Beslutande Närvarande ersättare Övriga SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola Harriet Hedlund, ordförande Kerstin Nilsson, vice ordförande Margareta Gustavsson Robin Holmgren,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2003-08-25 1 (8) Plats och tid Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 augusti, 2003, kl 13.00-16.30.

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg

Primärvårdsnämnden i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-06-15 Primärvårdsnämnden i Varberg Tid: Tisdag 15 juni 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.00 Beslutande Christer Siwertsson (m) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c ) Eija Dibba (v) Inger Jonsson (c ) Jonny Springe (s) Karen

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Protokoll 1(7) 2010-06-22. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(7) 2010-06-22. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(7) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Anna Hildebrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Astrid Olofsson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson (v) Marianne

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer