Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 1 (14)"

Transkript

1 1 (14) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 18 december 2003 kl Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger Jonsson Bernt Söderman Nina Fållbäck-Svenson Börje Frisk Jan-Olof Dahlin Finn Cromberger Bo Danielsson för Jan-Olof Andersson för Monalisa Norrman Övriga deltagande Charlotte Wäreborn Schultz Staffan Granström Åsa Norlin Linda Henriksson Peter Ahlberg, 189 Åke Westerlind Utses att justera Thomas Andersson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Staffan Granström Ordförande Maidie Wiklund Robert Uitto, 191 Justerande Organ Jämtlands läns landstingsstyrelse Thomas Andersson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön Underskrift Åsa Norlin

2 2 (14) 188 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ( 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. 1. Ärende om remissvar över ansökan om fristående gymnasieskola i Krokoms kommun tas upp som ärende nr Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista. 189 Landstingsdirektörens rapport 1. Åtgärder inom länssjukvården till följd av delårsbokslut och prognos Prognosen för länssjukvården per november visar på ökat underskott, drygt 26 mkr, att jämföras med prognosen per oktober som visade ett underskott på 21 mkr. Den egna verksamheten visar överskott, medan riks- och regionsjukvården visar ett fortsatt och ökande underskott. Det är bl a ett fåtal särskilda patientärenden som påverkat underskottet. De åtgärder som vidtagits är desamma som vid tidigare redovisningar, dvs minskats antal besök, reducering av vårdplatser, nya larmregler för ambulanshelikopter mm. 2. Kostnadsreduceringar i landstingets verksamhet Landstingsstyrelsen beslutade den 23 september 2003, 143, att uppdra till landstingsdirektören att utarbeta direktiv för att åstadkomma kortsiktiga kostnadsreduceringar i landstingets verksamhet. Vikarietillsättningar och återanställningar av tillsvidaretjänster ska begränsas liksom övertid och mertid. Kostnaderna för konsulter, resor, koferenser, hotell o dyl ska begränsas. Enligt landstingsplanen för 2004 ska kostnaderna minska med ca 25% under Uppföljning skulle ske i samband med snabbrapportrer och delårsbokslut. Ett särskilt IT-stöd för uppföljningen, analysverktyget ProDiver, presenteras för styrelsen. 3. Karolina-projektet Inom ramen för Karolina-projektet genomfördes den 11 december en Work Shop med fullmäktige. Arbetet fortsätter nu i fyra genomförandegrupper (vårdkedjor/processer, tillgänglighet, ledarskap/medarbetarskap, prioritering) under perioden januari t o m mars I detta arbete medverkar referensgrupper med förtroendevalda, bl a fullmäktiges permanenta beredningar. Därefter genomförs det konkreta arbetet med Landstingsplan Fullmäktige fattar beslut om planen i november 2004.

3 3 (14) 190 Vården av hjärtinfarktpatienter (Jll 631/2000) Landstingets revisorer överlämnade till landstingsstyrelsen hösten 2000 en studie av vården av hjärtinfarktpatienter i länet. Landstingsstyrelsen yttrade sig ( 180) över de synpunkter och förslag som revisorerna lämnade med anledningen av studien. Landstingets revisorer har nu begärt en samlad redovisning av vilka åtgärder som vidtagits beträffande information till patienten, användningen av ambulanshelikopter samt sekundärpreventiva/rehabiliterande åtgärder. Förslag till svar på de frågor som revisorerna ställt har utarbetats av länssjukvården och landstingets kansli. Svar avges enligt upprättat förslag. 191 Sjukvårdsrådgivning (Jll 1200/2003) Fr o m 2004 blir sjukvårdsrådgivningen en egen basenhet i primärvården. Sjukvårdsrådgivning kommer under 2004 även att ingå i ett nationellt projekt, Vårdråd per telefon VPT. Syftet med projektet är bl a att undersöka förutsättningarna för ett nationellt gemensamt telefonnummer till sjukvårdsrådgivning. I samband med diskussionerna om en förbättrad tillgänglighet har även andra landsting och kommuner hört sig för angående möjligheten att köpa sjukvårdsupplysningstjänster fr o m Jämtlands läns landsting kan via sjukvårdsrådgivningen träffa överenskommelser med t ex Västernorrlands läns landsting angående utvidgat samarbete kring sjukvårdsrådgivningen. Förutsättningen är att intäkterna från avtalet om sjukvårdsrådgivning täcker de merkostnader för ytterligare anställning av distriktssköterskor och eventuellt ökade driftskostnader. Kostnaden uppskattas idag till mellan 57 och 60 kr per samtal.

4 4 (14) För att trygga det fortsatta samarbetet med SOS-Alarm föreslås att landstingsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om tjänsteköp från SOS-Alarm samt teckna avtal om hyra, driftskostnader m m. 1. Jämtlands läns landsting deltar i det nationella projektet Vårdråd per telefon 2. Uppdrag till landstingsdirektören att teckna avtal/överenskommelser om sjukvårdsrådgivningstjänster till andra landsting och kommuner. 3. Uppdrag till landstingsdirektören att teckna erforderliga avtal med SOS-Alarm Sverige AB om tjänsteköp, hyra av lokaler samt driftkostnader. 4. Uppföljning av sjukvårdsrådgivningsverksamheten görs i samband med delårsbokslut och verksamhetsberättelse. I beslutet deltar ej Maidie Wiklund och Finn Cromberger. 192 Mid Sweden Office projektorganisation (Jll 1201/2003) Den politiska ledningsgruppen för Mid Sweden Office beslutade vid ett ägarråd den 14 november 2003 att anta förslaget till en ny projektorganisation och budget. Syftet med den nya projektorganisationen är att förstärka och förtydliga innehållet i samarbetet. Genom den föreslagna projektorganisationen sker en tydligare rollfördelning mellan ägarråd och ledningsgrupp samt en fokusering av bevakningsområden för hemmaorganisationen. Mid Sweden Office skall samarbeta för tillväxt och utveckling inom prioriterade områden i länens respektive Tillväxtprogram. Visionen är att de båda länen tillsammans bildar en aktiv och framgångsrik region i Europasamarbetet. Huvudmännens önskan är att Jämtlands och Västernorrland utvecklar sitt Europasamarbete i riktning mot denna vision. Kommunförbundet Västernorrland har uppdraget från övriga huvudmän att utgöra projektägare för den nya organisationen samt att verkställa rekrytering av en ny chef för Mid Sweden Office i enlighet med projektplanen.

5 5 (14) Överenskommelse mellan huvudmännen för Mid Sweden Office verksamhet skall gälla enligt projektbeskrivningen Mid Sweden Office - Representationskontor i Bryssel och gemensam hemmaorganisation. 1. Projektorganisation inklusive budget för Mid Sweden Office godkänns. 2. Medfinansiering beviljas enligt projektbudget motsvarande kronor årligen under Finansiell samordning (Jll 1057/2003) Försäkringskassan i Jämtland frågar i en skrivelse om landstingets inställning till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Frågan ställs med anledning av de nya möjligheter som ges fr om Jämtlands läns landsting har på olika sätt, i huvudmännens gemensamma projekt - Tidig samordnad rehabilitering - aktivt verkat för att någon form av finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet skulle kunna ske i Jämtland. Landstingets inställning i frågan har inte ändrats. Landstinget ser således positivt på att ett fortsatt arbete sker med att lägga fram ett förslag till en finansiell samordning. I enlighet med de synpunkter som framkommit bl a på det länsgemensamma TSR-mötet i oktober 2003 bör ett förslag formas av kommunerna. Inom ramen för Karolinaprojektet kan också landstinget komma att beröra frågan i samråd med framför allt kommunerna. Upprättad skrivelse avges till Jämtlands läns försäkringskassa.

6 6 (14) 194 Landstingsgemensamma rekryterings- och anställningsförmåner (Jll 270/2002) Landstingets revisorer har i skrivelse till landstingsstyrelsen påpekat att de vid granskning kunnat konstatera att det finns andra rekryterings- och anställningsförmåner än de som landstingsfullmäktige beslutat om den 19 februari 2003, 26. Ärendet har remitterats av styrelsen till personalpolitiska delegationen. Personalpolitiska delegationen föreslår att utarbetat förslag till skrivelse överlämnas till landstingets revisorer. Enligt personalpolitiska delegationens förslag. Landstingsstyrelsen bifaller personalpolitiska delegationens förslag att överlämna skrivelsen till landstingets revisorer. 195 Regler och förmåner vid tidsbegränsade chefsförordnanden (Jll 557/1999) Landstingets revisorer har begärt en skriftlig redovisning över resultatet av de åtgärder som vid överläggningar med styrelsens presidium i november 1999 sades vara på väg att slutföras vad avser chefsförordnanden m m. Ärendet har remitterats av styrelsen till personalpolitiska delegationen. Personalpolitiska delegationen föreslår att utarbetat förslag till skrivelse överlämnas till landstingets revisorer. Enligt personalpolitiska delegationens förslag.

7 7 (14) Landstingsstyrelsen bifaller personalpolitiska delegationens förslag att överlämna skrivelsen till landstingets revisorer. 196 Avveckling av Stiftelsen Jämtlands läns Forskningsråd (Jll 768/2003) Stiftelsen Jämtlands läns Forskningsråd bildades Stiftelsens huvudmän är landstinget i Jämtlands län och Östersunds kommun. Stiftelsens ändamål är att arbeta för etableringen av ett Mittsvenskt universitet med en väsentlig del i Östersund. Därvid kan stiftelsen: - ta initiativ till, och hel- eller delfinansiera samt låta genomföra tillämpad forskning och utvecklingsarbete, - finansiera gästprofessurer vid Högskolan i Östersund och andra kvalitetshöjande åtgärder, - stödja tillämpad forskning och utvecklingsarbete genom finansiering av forskningsprojekt som initierats av andra, - sprida kunskap om Högskolans utbildning och forskning. Stiftelsens verksamhet har finansierats genom bidrag från länsstyrelsen, landstinget och Östersunds kommun som bidragit med respektive 15 mkr, 6 mkr och 6 mkr. Medlen har varit placerade på räntebärande konton vilket tillfört stiftelsen ytterligare 3,6 mkr till och med Vid årsmöte den 3 september 2003 konstateras i protokollet 18: Stiftelsen tillförs sedan flera år inga nya medel för sin verksamhet. Samtliga tilldelade projekt har nu slutredovisat sina verksamheter och stiftelsen bör därför upplösas. Enligt stadgarna skall dess tillgångar då användas för ändamål som huvudmännen finner närliggande stiftelsens ursprungliga syfte. Styrelsen har genomfört en utvärdering av stiftelsens verksamhet och upprättat en slutrapport, vilka biläggs detta protokoll. Styrelsens förslag är att stiftelsens behållning överförs till Mitthögskolan och dess del i Östersund och tillförs en stipendiefond för att främja studenternas och lärarnas internationalisering. Vid utgången av 2002 är behållningen kronor. Stämman beslutar att rekommendera huvudmännen att upplösa stiftelsen och att överföra resterande

8 8 (14) medel efter avvecklingskostnader till en stipendiefond vid Mitthögskolan. Stämman beslutar vidare att överlämna slutrapport och utvärdering till huvudmännen. Stämman uppdrar till styrelsen att efter beslut hos huvudmännen upplösa stiftelsen och att arkivera stiftelsens handlingar vid länsstyrelsen. Upplösning kan göras utan att ett nytt årsmöte hålls. 1. Under förutsättning att Östersunds kommun fattar motsvarande beslut godkänner landstingsstyrelsen förslaget att upplösa stiftelsen enligt stämmans rekommendation. 2. Den avgående styrelsen får i uppdrag att överföra resterande medel efter avvecklingskostnader till en stipendiefond vid Mitthögskolan. 197 Medlemskap i och stöd till intresseföreningen Norrtåg (Jll 977/2003) Persontågstrafiken i Norrland har utvecklats kraftigt under senare tid och har en nyckelroll för regionvidgning och rörlighet på arbetsmarknaden. Utvecklingspotentialen är dock fortfarande stor och betydande förbättringar kan göras, inte minst i syfte att skapa en bättre regional balans. Nya snabbtåg är billigare och mer kostnadseffektiva än de som används idag, en gemensam tågtrafikmarknad för Norrland kan optimera resursanvändandet och nya infrastruktursatsningar kan minska restiderna dramatiskt. Intresseföreningen Norrtåg har bildats i Norrland i syfte att aktivt för att driva på utvecklingen av persontågstrafiken och infrastrukturutvecklingen inom järnvägsområdet. Detta utvecklingsprojekt ska vara navet i en process som förväntas ge avsevärt förbättrad persontågstrafik avseende restider, komfort, frekvens och regional fördelning. Inte minst trafikeringen i Norrland förväntas genomgå avsevärda förändringar under de närmaste åren beroende på en väntad avreglering, etableringen av Botniabanan med ny trafik mot söder, norr, väster. Regionen kommer att få spela en stor roll i detta arbete och arbetet över länsgränserna kommer att vara intensivt. Norrtågssamarbetet ska vara arenan för denna process. I Jämtland berörs den framtida trafiken på: - Atlantbanan (Stockholm-Jämtland-Trondheim) - Mittbanan (Sundsvall-Jämtland-Trondheim) - Stambanan (Jämtland-Umeå) Intresseföreningen tog initiativ till ett utvecklingsprojekt som har pågått i två år och som nu föreslås förlängas i ytterligare två år enligt beslut i Norrtågs styrelse. Det finns en enighet i Norrland kring

9 9 (14) att fortsätta samarbetet med dessa frågor ytterligare ett steg. Den första fasen har haft karaktären av förstudie- och förankringsprocess för att etablera tanken på, skapa opinion för och kunskap kring ett norrländskt samarbete om tågfrågor. Detta har uppnåtts och processen bör därför fortsätta med nästa utvecklingssteg. Det fortsatta arbetet koncentreras till följande tre områden, fokus kommer att ligga på trafikeringsfrågorna, där nu ytterligare utvecklingssteg tas: - Etablering av snabbtågstrafik - Infrastrukturutveckling - Näringslivets järnvägstransporter Utöver strukturfondsmedel är den nationella finansieringen indelat i tre kategorier: - De fem länsstyrelserna kr - Projektstöd från regionen kr - Intresseföreningen Norrtågs egen finansiering (medlemsavgifter) kr Medlemmarna i Norrtåg d v s kommuner, landsting och länstrafikbolag förväntas medverka i finansieringen genom medlemsavgifterna under de två åren. Detta innebär att kommuner med mindre än invånare medfinansierar 2 x kronor. Övriga medfinansierar 2 x kronor. Utöver medlemsavgiften söks projektstöd från respektive region för att skapa en balans mot länsstyrelsernas insatser. Finansieringsfördelningen mellan regionerna har beräknats och fördelats genom en schablonmässig uppskattning av nytta och omfattning. Varje län har olika lösningar utifrån förutsättningarna. Utifrån denna modell har fördelningen mellan de regionala aktörerna följande finansiella lösning i de berörda länen: - Gävleborg: Landstinget hela insatsen kr - Västernorrland: Länstrafiken hela insatsen kr - Västerbotten: Länstrafiken och Kommunförbundet kr var, totalt kr - Norrbotten: Länstrafiken hela insatsen kr I de diskussioner som har förts med berörda parter i Jämtland har förslaget blivit att kommunerna och landstinget ska dela på den regionala insatsen på totalt kronor utifrån en fördelningsnyckel baserad på folkmängden: Totalt Inkl medlem Östersunds kommun Krokoms kommun Åre kommun Bräcke kommun Landstinget

10 10 (14) 1. Jämtlands läns landsting går in som medlem i intresseföreningen Norrtåg och stödjer etapp 2 i pågående utvecklingsprojekt enligt förslag från Intresseföreningen Norrtågs styrelse. 2. Medlemsavgift 2004 och 2005 på tillsammans kr och projektstöd på kr, totalt kr, uppdelat per år (2004) och (2005) som finansieras ur länsutvecklingens budget. 3. En representant i Norrtågs styrelse utses av landstingsstyrelsen och en representant i Norrtågs tjänstemannagrupp utses av landstingsdirektören. 1. Jämtlands läns landsting går in som medlem i intresseföreningen Norrtåg och stödjer etapp 2 i pågående utvecklingsprojekt enligt förslag från Intresseföreningen Norrtågs styrelse. 2. Medlemsavgift 2004 och 2005 på tillsammans kr och projektstöd på kr, totalt kr, uppdelat per år (2004) och (2005) som finansieras ur länsutvecklingens budget. 3. Som landstingsstyrelsens representant i Norrtågs styrelse utses Robert Uitto. 198 Remissvar över ansökan om en fristående gymnasieskola i Krokoms kommun (Jll 1191/2003) Dille gård AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till en fristående gymnasieskola i Krokoms kommun fr.o.m. läsåret 2004/2005. Utbildningen avses genomföras enligt naturbruksprogrammet med inriktning islandshäst och 25 elever per årskurs. Fullt genomförd omfattar skolan totalt 75 elever. Undervisningen kommer att bestå av en tredjedel kärnämnen, en tredjedel karaktärsämnen och en tredjedel praktiska ämnen. Utbildningen skall leda till allmän behörighet till högskola. Elevrekrytering avses ske från hela landet. Förslag till yttrande över ansökan har utarbetats vid länsutvecklingsförvaltningen. Utarbetat yttrande avges till Skolverket.

11 11 (14) Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 199 Likviditetsrapport (Jll 236/2003) Likviditetsrapporten per den 30 november 2003 visar samt kommenterar landstingets prognostiserade samt verkliga likviditet under november Dessutom visas landstingets utestående placeringar och lån. En kommentar ges till periodens räntetutveckling. Likviditetsrapporten noteras till protokollet. 200 Anmälan av inkomna handlingar (Jll 28/2003) Information om till styrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. PROTOKOLLSANTECKNING Jan Olof Dahlin antecknar till protokollet: Om delgiven skrivelse från länsmusikchefen ligger till grund för och utgör beslut om drastiska förändringar av Länsmusiken så är det fullständigt otillfredsställande. Ett beslut av den omfattning som beskrivits i media måste underställas demokratisk behandling i form av beslutsärende till landstingsfullmäktige.

12 12 (14) 201 Anmälan av delegationsbeslut (Jll 29/2003) Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen , 141, skall beslut som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. Ärenden till landstingsfullmäktige 202 Motion från Jan Olof Dahlin (mp) m fl om elöverkänslighet (Jll 67/2003) Jan Olof Dahlin, Gunni Holm och Owen Laws har i en motion föreslagit att en redovisning av vidtagna åtgärder vad gäller elöverkänslighet skall göras i fullmäktige, att landstinget skall verka för att minimera uppkomsten av elektromagnetiska fält och strålning inom sjukhuset, samt att landstinget skall ordna ett elsanerat rum i sjukhuset för elöverkänsliga. Ärendet har beretts av beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur. Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att motionen skall anses besvarad vad avser vidtagna åtgärder liksom frågan om att minimera uppkomsten av elektromagnetiska fält samt avslår förslaget om elsanerat rum för överkänsliga. Landstingsstyrelsen har återremitterat svaret och vill ha en kostnadsbedömning för att iordningställa ett elsanerat rum på sjukhuset. Emefté fastighet har lämnat en redovisning av kostnader för iordningställande av ett patientrum inklusive förrum och hygienrum på 266 tkr. Utgångspunkten har varit, för elektriska och magnetiska fält Nuteks rekommenderade värden.

13 13 (14) Landstingstyrelsen tillstyrker beredningens förslag till svar på motionen om elöverkänslighet med följande ändring: Ett elsanerat rum på sjukhuset iordningställs. Tidpunkt för genomförande bestäms i kommande revidering av investeringsplanen. 203 Motion från Åke Westerlind (sjp) om värdar/värdinnor vid Östersunds sjukhus (Jll 68/2003) Åke Westerlind föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att värdar/värdinnor ska finnas vid Östersunds sjukhus för att ta emot nya patienter som ska läggas in på olika avdelningar. En inventering har gjorts av länssjukvården som visar att det finns behov av värdar/värdinnor. Tidigare fanns ett antal sjukhusvärdinnor vid Östersunds sjukhus. Funktionen upphörde när den s k plusgruppen upphörde. Länssjukvården uppger att det idag finns ett flertal personer som är under rehabiliteringsutredning som skulle kunna arbeta som sjukhusvärdinnor. Dessa personer har vårdutbildning och är väl lämpade för ett sådant arbete. Om personer utanför organisationen, t ex från en ideell förening, skulle komma ifråga, behöver bl a frågor om ansvar och befogenheter, kompetens mm utredas närmare. Landstingsstyrelsen anser att ett positivt och respektfullt bemötande är en viktig del i hälso- och sjukvården. Tillgång till värdar/värdinnor vid sjukhuset kan medverka i det sammanhanget. Det ankommer på länssjukvården att inom ramen för befintliga resurser tillgodose det behov av värdar/värdinnor som föreligger enligt länssjukvården. Därmed anses motionen besvarad. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Motionen anses besvarad med hänvisning till ovanstående redovisning.

14 14 (14) 204 Ändring av fakturakredit- och kravpolicy för Jämtlands läns landsting (Jll 707/2002) Landstingsfullmäktige antog vid sitt sammanträde den november 2002, 135, en fakturakredit- och kravpolicy för Jämtlands läns landsting. I policyn har i tredje stycket under rubriken vårdavgifter, öppenvårdsavgifter och tandvårdsavgifter följande reglerats: Vid tandvårdsbehandlingar som medför större avgifter ska en kreditprövning göras av patienten. Om patienten inte bedöms vara kreditvärdig ska avgiften betalas i förskott. Om patienten bedöms vara kreditvärdig skall avgifter betalas löpande genom à-conto betalningar i takt med att behandlingen utförs. Avgiften ska vara betald när behandlingen är avslutad. Sedan policyn antogs har landstinget tecknat avtal med ett kreditföretag om förmedling av kredit till tandvårdspatienter. Något behov av kreditgivning till, och därmed kreditprövning av, tandvårdspatienter finns därför inte längre för landstinget utan huvudprincipen om kontant betalning kan upprätthållas också i denna situation. För att inte principen i praktiken ska urholkas och för att minimera kreditrisken för påbörjade behandlingar bör det finnas en tydlig reglering att förskottsbetalning gäller vid tandvårdsbehandlingar som medför större avgifter. Nuvarande reglering bör därför ersättas med följande: Vid tandvårdsbehandlingar som medför större tandvårdsavgifter ska avgiften vara betald innan behandlingen påbörjas. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Följande bestämmelse i Fakturakredit- och kravpolicyn för Jämtlands läns landsting upphävs: Vid tandvårdsbehandlingar som medför större avgifter ska en kreditprövning göras av patienten. Om patienten inte bedöms vara kreditvärdig ska avgiften betalas i förskott. Om patienten bedöms vara kreditvärdig skall avgifter betalas löpande genom à-konto betalningar i takt med att behandlingen utförs. Avgiften ska vara betald när behandlingen är avslutad. I stället för den upphävda bestämmelsen fastställs följande bestämmelse: Vid tandvårdsbehandlingar som medför större avgifter ska en tandvårdsavgiften vara betald innan behandlingen påbörjas.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 augusti 2003 kl 14.45 15.20 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 oktober 2004 kl 14.45-15.35 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund den 30 september 2003 kl 9:00-17:00 Beslutande Sandel, Björn Geijer, Gunnar Winberg, Emilia Nyberg-Finn, Katarina Abramsson, Mikael Laws

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, shuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Jöran Hägglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum: Loftet, Rösta Ås Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 30 augusti 2001 kl 14.45-15.40 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Thomas Hägg Bengt Bergqvist Marianne Larm-Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Astrid Olofsson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson (v) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-08-27. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. 2009-08-27 Kl 09.00-16.

PROTOKOLL. Datum: 2009-08-27. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. 2009-08-27 Kl 09.00-16. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. Kl 09.00-16.15 Beslutande Övriga deltagare Solveig Lövlie (S) Jonny Springe (S) Inger Jonsson (C) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Protokoll 1(7) 2010-06-22. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(7) 2010-06-22. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(7) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Anna Hildebrand

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35

PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35 Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 Kl 09.00-16.35 Beslutande Karen Moe Jönsson (S) Jonny Springe (S) Gunilla Selander (FP) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 16 april 2002 kl 14.45-15.50 Beslutande Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Rapport från socialchefen 3 STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4 Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Projektplan förstärkt

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-23 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 23 maj kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 213 Tjänstgörande ers enligt bilaga 213 Ersättare enligt bilaga 213

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Datum. Ersättare Lizzie Hultqvist (V), Arboga kommun Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland. Andreas Trygg (V), Köpings kommun

Datum. Ersättare Lizzie Hultqvist (V), Arboga kommun Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland. Andreas Trygg (V), Köpings kommun Samordningsförbundet Västra Mälardalen Plats och tid Stadskällaren, Arboga, kl 13.30-14.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) ande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande Görel Nilsson (S), Kungsörs kommun

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Landstingets revisorer Datum Tfn 063-14 75 26 Fax 063 15 38 00 2009-04-07 Till dnr REV/5/2009 1 (6) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Vi,

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer