Räddningsverket spricker?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räddningsverket spricker?"

Transkript

1 Räddningsverkets tidning Nr 8 December 2001 När jag blir stor vill jag bli brandman sid 10 Räddningsverket spricker? utredning föreslår egen utbildningsmyndighet sid 4 FOTO: BO NYSTRAND

2 2 Sirenen Nr inledaren Utbildningen behöver ingen ny myndighet Den 22 november i år blev en viktig dag i Räddningsverkets drygt 15-åriga historia. Då fick vi den officiella bekräftelsen på att vi motsvarar de miljökrav som ställs i ISO Räddningsverket blev som första centrala statliga myndighet miljöcertifierat. SP Certifiering hade konstaterat att våra verksamheter lever upp till kraven enligt de nationella miljömålen för en ekologiskt hållbar utveckling. Det känns bra att kunna notera att övningsverksamheten vid våra skolor nu bedrivs enligt hårdast tänkbara miljökrav. Av naturliga skäl svarade övningsfälten för den största miljöbelastningen. Nu utförs övningarna med hög kvalitet på ett miljövänligt sätt. Miljöcertifieringen förpliktigar och innebär en kontinuerlig, stark satsning på de miljövårdande åtgärderna. De starka band som knutits mellan skolornas miljösamordnare och de som centralt drivit projektet med miljöcertifiering, utgör en stabil grund för fortsatt utveckling av miljöledningsarbetet. Vi ser också gärna efterföljare på detta område för att få en grönare räddningstjänst i kommunerna. Utvecklat våra förslag Ungefär samtidigt som Räddningsverket certifierades kom två utredningar av betydelse för vår framtid; utredningen om ny utbildning för skydd mot olyckor och utredningen om huvudmannaskapet för verkets utbildning. På regeringens uppdrag har vi vidareutvecklat det förslag som vi lämnade förra hösten om reformerad utbildning av räddningstjänstens personal. Den bärande tanken i detta utbyggda förslag är att de olycksförebyggande åtgärderna för samhällets säkerhet och skydd ska genomsyra all grund- och vidareutbildning liksom fortbildning. Den tvååriga eftergymnasiala grundutbildningen till brandman ska bli studiemedelsberättigad. Huvudmålet för denna utbildning är att den studerande efter examen aktivt ska medverka i kommunernas samlade arbete för skydd mot olyckor. Kommunsäkerhet Vi vill sprida vår uppfattning om att säkerhetsarbetet är en uppgift för fler kommunala förvaltningar än räddningstjänsten. Riskhantering och systematiskt säkerhetsarbete har en central roll i det nya förslaget. Den nya utbildningen ställer stora krav på samspel mellan Räddningsverkets expertavdelningar och utbildningsorganisationen. Vårt utbildningsförslag har utformats i Sirenen Räddningsverkets tidning Sirenens uppgift är att beskriva utvecklingen inom Räddningsverkets ansvarsområden och stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Inledaren på sidan 2 är att betrakta som Räddningsverkets officiella linje. Ansvarig utgivare: Stig Dahlén. Adress: Sirenen, L 257, Karlstad. Telefax: e-post: Prenumeration är gratis. Beställes skriftligt genom att skicka in prenumerationstalongen som finns i slutet av varje nummer. Upplaga: exemplar. nära anslutning till den pågående förändringen av räddningstjänstlagstiftningen. Tillämpningen av den nya lagen för skydd mot olyckshändelser får ett påtagligt stöd i den nya utbildningen. Viktigt vi är lyhörda För att ge utbildningarna det innehåll som efterfrågas är lyhördheten mot våra intressenter av största vikt. Det är därför glädjande att notera att Kommunförbundet lika väl som de fackliga organisationerna varit starkt pådrivande i reformarbetet och står bakom förslaget. Utbildningsförslaget har också flexibilitet som kännetecken. Utredarna har strävat efter att de utbildningar och kurser som presenteras, också kan möta de behov som finns vid sidan av räddningstjänsten. Vid andra kommunala förvaltningar, statliga myndigheter och i näringslivet finns en efterfrågan på utbildningar för såväl skydd mot olyckor som för beredskapen mot svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner. Denna efterfrågan kan tillgodoses vid våra skolor och kompetensen kan anpassas efter behoven. Utbildningen kan bedrivas som uppdragsutbildning. Uppdragsutbildningen utgör i dag drygt 10 procent av verksamheten vid skolorna. Det är inte brist på efterfrågan som hindrat oss att öka andelen. Det är vår kapacitet som inte räckt till. Med minskad civilpliktsutbildning har skolorna den potential som behövs för betydligt vidgade uppgifter. Det behövs inte fler myndigheter Huvudmannaskapsutredningen vill skilja utbildningen från verkets expertavdelningar. Skälen för att skapa en ny utbildningsmyndighet är kraftigt försvagade dels genom det innehåll vi föreslår i våra kurser, dels genom de former intressenterna ska kunna utöva sitt inflytande på. Låt Räddningsverket och den nya planeringsmyndigheten tillsammans med andra ansvariga för samhällets säkerhet konstruktivt diskutera hur detta utbildningsbehov praktiskt ska tillgodoses. Förutsättningarna för den samordning mellan myndigheter som efterlystes i Sårbarhetsutredningen blir större med ett oförändrat antal aktörer på arenan absolut inte fler. Med denna förhoppning vill jag önska våra samarbetspartner och anställda en God Jul och ett Gott Nytt År. Christina Salomonson, Generaldirektör, Räddningsverket Stig Dahlén Chefredaktör och ansvarig utgivare , e-post: Adressändring görs genom att fylla i talongen som finns i slutet av varje nummer. Talongen faxas på nr: eller skickas innehåll nyheter Räddningsverket spricker? 4-5 Utbildningsutredningen klar 6 Ännu en kulturskatt totalförstörd 7 Karlstadsbrand gjorde 150 hemlösa 8 Kritik mot krisbearbetning i New York 9 Hotan invandrare och brandman 10 Storstäderna satsar på mångfald 11 Sandö får internationell satsning 12 Foth snart i hela landet? 12 Fys: Tips hur du sköter kosten 14 Fys: Standardinsatser för rekrytering 15 Allmänna rådet om brandvarnarre 16 Sveriges vackraste brandstation utsedd Räddningschef misstänkt för brott 20 nyutgivet Räddningsverkets senaste publikationer 21 utbildning Tjejerna dominerar räddningsgymnasiet 22 Skolor samarbetar om kurs 23 Stor utbildningssatsning på Orust 24 Skyddsnätet säkerhet på internet 25 erfarenheter Låt det inte brinna under ljusets högtid ordet fritt Kommersiella intressen förvirrar Södertörn inget föredöme 30 Varför tas inte hänsyn till alla remisser? 31 sista sidan Räddningsverket önskar God Jul 36 OMSLAGSBILDEN: Foto: BO NYSTRAND Räddningstjänsten behöver öka mångfalden fler kvinnor och fler med utländsk härkomst. Bilden illustrerar båda dessa kategorier och visades på ett mångfaldsseminarium i Göteborg. Den har dessförinnan används av räddningstjänsten i Malmö vid en konferens i England med följande text inkopierad: I want to be a firefighter in Malmoe. Per Larsson Reporter e-post: till: Prenumeration, Sirenen, L 257, Karlstad. Kom ihåg att uppge gamla adressen vid adressändring! Gunno Ivansson Layoutare, reporter e-post: Tryck: VLT Press, Västerås Tryckt på miljövänligt papper. Nästa nummer, 1/02, utkommer den 11 februari.

3 Sirenen Nr Välkommen att delta i Debatt! Inläggen på denna sida måste vara undertecknade med namn. Kontakta redaktionen innan du skriver. Telefon Textlängd cirka 50 maskinskrivna rader eller omkring tecken (inklusive blanksteg). Adress: Debatt, Sirenen, L 257, Karlstad. E-post: debatt 3 Räddningstjänsten måste börja ta för sig i samhällsbyggandet Illustration: MICHAEL FINSBERG Var ställer vi det här huset? Räddningstjänsten måste flytta fokus från detaljgranskning av brandskyddet i byggnader till en mer övergripande syn på säkerheten i samhällsbyggandet, anser Mattias Strömgren. Räddningstjänstens medverkan i samhällsplaneringen är dålig. På en del håll är samarbete med planförvaltningen väl utvecklat, i många kommuner finns allvarliga brister. Även i flera av landets större kommuner, där det borde finnas både kompetens och resurser, sker ingen eller endast sporadisk medverkan från räddningstjänsten. Säkerhetsfrågorna måste in tidigt i planeringen. I dag fattas många avgörande beslut långt innan räddningstjänsten kommer in på arenan. Beslut som kan ha stor betydelse för säkerheten i samhället, men eftersom räddningstjänsten saknas i planeringen är förmågan att påverka begränsad. Ett breddat arbetsfält Räddningstjänstens arbetsfält omfattar i dag främst brandsäkerhet i byggnader. Framtidens arbetsfält måste vidgas betydligt och omfatta alla typer av olyckor samt planering på tätorts- och kommunnivå och regional nivå. Det är på dessa planeringsnivåer som beslut fattas om lokalisering och utformning av bostadsområden, industriområden, infrastruktur, med mera. Med det menar jag exempelvis fysisk planering och tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet. Ofta är miljökonsekvensbeskrivningar obligatoriska och i dessa ska olycksrisker beskrivas. En drivande kraft De som har erfarenhet av olyckor och kännedom om den kommunala riskbilden är viktiga i samhällsbyggandet. Ingen aktör har dock ensam all kunskap om olycksrisker utan här krävs en bred samverkan. Det naturliga är att räddningstjänsten blir en drivande kraft i säkerhetsarbetet och en betydelsefull resurs i samhällsplaneringen. Generellt sett har räddningstjänsten otillräcklig kompetens i samhällsplanering. I nuvarande brandingenjörsutbildning ingår dock en del planering och den nya civilingenjörsutbildningen i riskhantering i Lund kommer att fylla ett stort behov när det gäller samhällsplanering och ett breddat synsätt på säkerhet. Jag arbetar för att planering ska få stort utrymme även i det nya utbildningssystemet för räddningstjänsten och i Räddningsverkets övriga kurser. Med bättre kompetens ges större möjligheter att kunna ta en aktiv roll i samhällets säkerhetsarbete. Missriktade kommunala ekonomisystem skapar sektorisering och hindrar ett aktivt samarbete. Om räddningstjänsten kräver betalt av planförvaltningen för att medverka i planeringen så prioriteras inte räddningstjänstens medverkan. Detta är ett oförsvarligt åsidosättande av kraven i 11 kap. 4 plan- och bygglagen. Där framgår att byggnadsnämnden ska ha tillgång till den särskilda kompetens som krävs för att kunna fullgöra sina uppgifter, bland annat ta riskhänsyn i samhällsplaneringen. Den säkerhetskompetens som finns inom kommunen ska naturligtvis utnyttjas! En bromskloss Även skilda roller och synsätt kan försvåra samarbetet. Lite tillspetsat samhällsplaneraren har ett visionärt arbetssätt, där planeringsprojekt alltid framstår i positiva termer. Räddningstjänsten å sin sida har olyckor som sin vardag och upplevs som bromskloss i samhällsutvecklingen när den hittar olycksrisker i planeringsprojekt, som i övrigt är positiva (till exempel fler arbetstillfällen eller bättre miljö). Namn: Mattias Strömgren Ålder: 30 Hemort: Forshaga Utbildning: Gymnasieingenjör (bygg) 1991; Programmet för fysisk planering (specialisering mot riskhantering) vid Högskolan i Karlskrona /Ronneby 1997 Yrkesbakgrund: Samhällsplanerare vid Räddningsverket sedan Hobby: Spelar trummor, snickrar på huset. Det är även viktigt att fokusera på rätt frågor i rätt planeringsskede. Man kan inte i översiktsplaneringen diskutera tillgänglighet för räddningsinsatser och brandposter för en enskild byggnad. Frågorna bör heller inte enbart handla om förutsättningar för insatser utan i högre grad handla om hur vi tillsammans kan utveckla ett samhälle som i grunden är tryggt och säkert. Ta för er! Samhällsplanering är ett av räddningstjänstens viktigaste framtida arbetsområden. Jag vill rikta en kraftfull uppmaning till räddningstjänsterna att redan nu våga vara med och påverka samhällsutvecklingen. Sitt inte och vänta på planförvaltningen kräv i stället att regelbundet få alla planer och miljökonsekvensbeskrivningar på remiss. Delta i plansamråd och arbetsgrupper, var med tidigt i planeringsprocesserna, ställ krav på riskanalyser, hjälp planförvaltningen att bedöma olycksriskerna kort sagt var med och driv säkerhetsfrågorna i samhället! Mattias Strömgren

4 4 Sirenen Nr senaste nytt Utredning vill klyva Räddn Håller Räddningsverket på att spricka? En ny utredning vill att Räddningsverkets fyra skolor bildar en egen myndighet med ett bredare utbud än dagens. Den föreslås inrättas om ett år och få namnet Verket för krishanteringsutbildning (VKU). Utredaren heter Gerd Engman, landshövding i Örebro län och tidigare civilbefälhavare (CB). Till sin hjälp har hon haft kanslichefen i nedlagda CB-kansliet, Rune Dahlén. Dessförinnan var han avdelningschef i Räddningsverket. Försvarsminister Björn von Sydow gav i mitten av juli uppdraget att pröva olika förslag till huvudmannaskap för den utbildning som i dag bedrivs vid verkets skolor i Sandö, Rosersberg, Skövde och Revinge samt hur styrningen av utbildningen kan förbättras. Mycket kort tid Totalt sex alternativ för huvudmannaskap har studerats, bland annat i form av aktiebolag. Utredarna förordar fortsatt statligt huvudmannaskap och har värderat två alternativ, bibehållet huvudmannaskap för Räddningsverket respektive nybildad myndighet som huvudman. Utredarna konstaterar att tiden för översynen har varit mycket kort. Arbetet skulle dessutom ske i samråd med andra viktiga pågående utredningar. En av dessa blev klar samtidigt, Räddningsverkets förslag till nytt utbildningsprogram (se artikel sidan 6), en annan har återigen försenats, översynen av räddningstjänstlagen. Den nya myndigheten ska ta med sig utbildningsstaben på cirka 35 personer från nuvarande Räddningsverket. Dessutom det som återstår av avvecklade civilbefälhavarkanslier, fyra-fem personer som funnits på Överstyrelsen för civil beredskaps tre regionkontor i Malmö, Örebro och Luleå. Ingen lokalisering Utredarna ger inget förslag på var Verket för krishanteringsutbildning ska lokaliseras. Gerd Engman/Rune Dahlén har hämtat argument för sina förslag ur tidigare utredningar, inte minst Sårbarhetsutredningen och Riksrevisionsverkets granskning av Räddningsverket ( Hinder för effektivt resursutnyttjande ) samt från Kommunförbundet. Tre avgörande skäl I en intervju i Radio Värmland redovisade Gerd Engman tre avgörande skäl för att det bör bildas en ny och fristående myndighet för nuvarande och breddad utbildning på de fyra räddningsskolorna: Det finns många intressenter som har behov av en bredare utbildning och flera av dem har uttryckt tveksamhet till att lägga utbildningen i en stor befintlig myndighet. Kommunernas insyn och inflytande måste vara avgörande. Det är de som har behov av en breddad utbildning. Förutom räddningstjänsten tänker jag på exempelvis sociala sidan, de som handhar energifrågorna och inte minst kommunledningarna. Räddningsverket utövar i dag tillsyn över kommunerna, samtidigt som verket är producent av utbildning. Det är stötande. I samma intervju slog Gerd Engman därutöver fast bland annat detta: Jag har besökt företrädare för kommunerna, politiker och fackliga organisationer och kommit fram till bilden att det finns ett väldigt stort behov av en bredare utbildning som gäller området Skydd mot olyckor och störningar i samhällsfunktioner. Regeringen har lagt en ny struktur för krishantering som kräver ett nytt tänkande och andra behov än vad man jobbat med. Egen styrelse en lösning? Utredarna öppnar dörren för ytterligare alternativ, bibehållet huvudmannskap hos Räddningsverket och samtidigt breddning av utbildningsutbudet. Det kan ske genom att utbildningsorganisationen ges en särställning med egen styrelse i en utförarorganisation eller en nämnd med Räddningsverket som huvudmyndighet. I utredningen skriver Gerd Engman/Rune Dahlén att det finns ett utbildningsbehov från en rad intressenter andra kommunala förvaltningar (än räddningstjänsten), landsting, statliga myndigheter, näringslivet och enskilda. Huvuddelen av den utökade utbildningen bör ske som självfinansierad uppdragsutbildning. Särskilt poängteras behovet av lednings- och samverkansutbildning för kommuner och landsting. Staten föreslås stå för själva utbildningskostnaderna, kommuner och landsting för resten. Inte hunnit räkna Hur omfattande det breddade utbudet kommer att bli ges inga svar på i utredningen: Vi har av tidsskäl inte haft möjlighet att närmare undersöka omfattningen av framtida utbildning och övning. Är Engman-utredningen början till slutet för Räddningsverket i nuvarande form? Utredaren Gerd Engman vill hur som helst skilja utbildningsverksamheten från verket och skapa en ny myndighet. Räddningsverket: Förslaget fördyrar och försämrar utbildningen Räddningsverket är starkt kritiskt till förslagen i Engman-utredningen. I en bilaga till utredningen tycker Räddningsverket bland annat att bildandet av en ny statlig utbildningsmyndighet kommer att fördyra och försvåra en samordnad utveckling och effektivt genomförande av utbildning för såväl skydd mot olyckor som beredskapen mot svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner. kopplingen mellan Räddningsverkets forsknings- och utvecklingsverksamhet och utbildningen kommer att försvåras om en ny myndighet bildas. Det samma gäller frågor om verkets internationella verksamhet, nationella materielresurser och stödet till kommunernas materielhantering. organisatoriska och administrativa merkostnader för en ny myndighet måste betalas med pengar avsedda för angelägen utvecklings- och utbildningsverksamhet inom prioriterade områden. de fyra skolorna redan nu genomför betydande utbildning för personal utanför den kommunala räddningstjänsten och att det med nuvarande huvudmannaskap finns potential att svara upp mot de behov av den ytterligare breddning av utbildningsutbudet som utredningen föreslår. En ökad uppdragsutbildning kan utvecklas och styras i samverkan mellan i första hand Kommunförbundet, den nya planeringsmyndigheten och Räddningsverket. införandet av den nya utbildningen av räddningstjänstens personal de närmaste åren kräver en kraftsamling av hela nuvarande Räddningsverket. Att då bilda en ny myndighet kommer att både försvåra och fördyra reformarbetet, med risk för förseningar samt äventyra ett effektivt införande av ny lag för skydd mot olyckshändelser. förslagen till nya utbildningar är otillräckligt genomarbetade för att ligga till grund för så långtgående slutsatser som utredningen drar. Utredningstiden har varit för kort för en djupare analys. den pågående översynen av räddningstjänstlagen tar upp tillsynsfrågorna och om principiella felaktigheter skulle finnas i fråga om Räddningsverkets roll som tillsynsmyndighet så borde detta komma fram. Såvitt vi har förstått, anser inte utredningsmannen att så är fallet. FOTNOT: Mer om Räddningsverkets syn på utredningen finns att läsa i generaldirektör Christina Salomonsons ledare på sidan 2.

5 Sirenen Nr senaste nytt ingsverket Fakta Räddningsverket bildades 1986 genom en sammanslagning av Statens brandnämnd och civilförsvarsstyrelsen, samt delar av andra myndigheters verksamhet, bland andra Sjöfartsverket. Totalt har Räddningsverket 892 tillsvidareanställda heltidstjänster. Utredarna ser nästan bara fördelar med sitt förslag. Två frågor som kan försvåras av ett delat huvudmannaskap redovisas dock: Kopplingen mellan utbildningsverksamheten och Räddningsverkets övriga sakavdelningar. Kopplingen mellan utbildningsverksamheten och Räddningsverkets internationella verksamhet. Dessa olägenheter anser utredarna kan elimineras genom att det bildas en samordningsdelegation. Trots att en ny ledning måste byggas upp i den nya myndigheten och trots den föreslagna kraftiga breddningen av utbildningsutbudet anser utredarna inte att nyordningen kommer att innebära några ökade kostnader för staten. Utredarna skriver att medel frigörs från en reducerad administration i ett framtidigt kraftigt reducerat Räddningsverk. Beslut i mars Förslaget ska nu på remiss fram till 18 februari. Till detta datum ska även Ekonomistyrningsverket räkna på vad det kostar att inrätta en ny myndighet. Regeringen väntas ta ställning i civila försvarspropositionen i mars. Antal heltidstjänster: Revinge 159 Skövde 117 Rosersberg 165 Sandö 121 Totalt skolorna: 562 Huvudförvaltning: Karlstad (inkl centralförråd Malmby): 330 STIG DAHLÉN Riksrevisionsverket (RRV) skriver i sitt yttrande att förslaget att samla skolverksamheten i en egen fristående myndighet ligger i linje med RRV:s yttrande över Sårbarhets- och säkerhetsutredningens betänkande. RRV efterlyser samtidigt fördjupade och mer preciserade kostnadsberäkningar, liksom ett mer preciserat beslutsunderlag att överföra ÖCB:s tre regionala kontor till den nya myndigheten eftersom detta inte tidigare diskuterats särskilt ingående. Skolcheferna Både för och emot Engman-utredningen möts av blandade känslor på Räddningsverket. Frågetecknen är många bland de anställda, både på de fyra skolorna och på verket centralt. Är detta något som kommer att förverkligas eller bara en i mängden av utredningar? Sirenen frågade cheferna för verkets skolor: Ser du positivt på förslaget att Räddningsverkets skolor ska bilda en egen myndighet och tror du att det kommer att förverkligas? Nej, svarar Claes-Göran Karlsson i Skövde. Det kan vara en fördel om vi blir en egen organisation, säger Rune Moberg i Sandö. Jag tror inget, just nu är det bara en utredning. Det mest intressanta är förslaget att ledningen av skol- och utvecklingsverksamheten verkligen anpassas till behoven, tycker Kennie Thörn i Rosersberg. Det vore negativt om skolorna skulle bilda en egen myndighet. Jag tror dock inte att förslaget kommer att genomföras, säger Jan Skoog, tillförordnad skolchef i Revinge. Efter årsskiftet tillträder Per Widlundh (från Malmö) som skolchef i Revinge: Det viktigaste med förslaget är att man vill samla, bredda och fördjupa hela samhällets behov av kvalificerad utbildning inom området. Om det därmed krävs att det blir en ny, egen myndighet är jag positiv. På frågan om fördelar respektive nackdelar med förslaget svarar cheferna: C-G Karlsson, Skövde: Jag ser inga fördelar av någon större tyngd i förslaget. Nackdelar är lättare att hitta. Att påbörja en omfattande ÖCB håller med Engman-utredningen att det bör inrättas en ny myndighet och är positiv till att kommunerna ges möjlighet till inflytande över utbildningen genom representation i den föreslagna myndighetens styrelse. Däremot är ÖCB tveksam till förslaget att med automatik ge kommunsektorn majoritetsrepresentation i styrelsen. Vidare avstyrks förslaget att låta ÖCB:s tre regionkontor ingå i den nya myndigheten. ÖCB skriver att utredningsförslaget grundar sig på missuppfattningen att dessa kontor i omorganisation av ledningssystemet samtidigt som vi står inför en språngartad utveckling av själva utbildningen kommer att kosta tid och kraft till nackdel för den nya utbildningen. Att dubblera befintliga administrativa system blir dyrt. Vi riskerar att den knytning mellan sakavdelningarna och utbildningsverksamheten som finns, och som börjar bli allt bättre, försvåras. Jag tror på den nya utbildningen som är på väg och ser fram emot att få börja arbeta konkret med den. Vi borde lägga all kraft på den nya utbildningen, inte på organisatoriska eller liknande frågor. Rune Moberg, Sandö: Det viktigaste innehållet i Engmans utredning är, enligt min uppfattning, förslaget till breddning av vår verksamhet. Utredarna har rätt i att det finns ett behov av säkerhetsoch krishanteringutbildning och att skolorna kan bli bra regionala centra för så- C-G Karlsson, Skövde Rune Moberg, Sandö RRV efterlyser precisare kostnadsberäkningar huvudsak sysslar med utbildningsverksamhet. Från fackligt håll har Skaf meddelat att de inte har något att erinra mot innehållet i utredningen, medan ST anser att tiden varit för knapp för att avge några synpunkter alls. dan utbildning. Utbildningsorganisationens vara eller inte vara inom Räddningsverket är dock ingen ödesfråga, men vi bör vara öppna för omvärldens/avnämarnas uppfattningar. Jag ser inga direkta nackdelar för verksamheten. En omstrukturering av skolorna till de säkerhetscentra som Engman skisserar kräver naturligtvis både omfattande nyanställningar och vidareutbildning av redan anställda. Det är bara de mest vulgära debattörerna som hävdar att vi har för lite göra i dag. Kennie Thörn, Rosersberg: En fördel är att skolorna kan få en tydligare roll och mandat och inte bara vara en uppdragsgenomförare utan egen själ. På minuskontot finns att ett till viss del vinnande lag försvinner, att en eventuell omorganisation kommer att kräva mycket inre arbete just när vi ska ställa om till den nya brandutbildningen, att närheten till sakavdelningar i Räddningsverket kan försvinna och att den trygga räddningsverksfamnen lämnas det kan bli vad som helst, inte minst finansieringsmässigt. Jan Skoog, Revinge: De fördelar jag kan se är att skolorna kanske skulle få en självständigare roll, med utbildningsfrågorna mer i förgrunden än i dag och att forsknings- och utvecklingsfrågor knyts hårdare till utbildningen. Däremot skulle kontakten mellan sakavdelningarna på Räddnings- Kennie Thörn, Rosersberg Jan Skoog, Revinge verket och den nya myndighetens skolor försvåras. Tror också att det skulle bli svårt att marknadsföra en ny myndighet, Räddningsverket är ett mycket gott varumärke som är förankrat inom räddningstjänsten och i samhället. Kontakterna med den internationella verksamheten skulle försvåras, likaså materilelförsörjningen och varningsverksamheten. Det bästa vore om utbildningsorganisationen blev kvar i Räddningsverket, men fick en självständigare roll med forskning och utveckling starkare knutet till utbildningsverksamheten. STIG DAHLÉN

6 6 Sirenen Nr nyheter Nya brandmannautbildningen fokuserar på säkerhet och skydd En ny tvåårig eftergymnasial brandmannautbildning med inriktning på säkerhet och skydd mot olyckor införs hösten Samtidigt startas en ny grundutbildning för deltidare och 2004 kommer ett nytt system för vidareutbildning. Det är huvuddragen i det förslag till ny, bredare utbildning för skydd mot olyckor som Räddningsverket lämnat till regeringen. Hela förslaget har en mycket stor ambition att höja nivån på det olycksförebyggande arbetet för samhällets säkerhet och skydd, säger Räddningsverkets utredningschef Roland Nilsson, som lett utredningen om en förnyad utbildning. De utbildningar och kurser som finns i det nya utbildningssystemet uppfyller också kompetensbehov vid andra kommunala förvaltningar, statliga myndigheter och näringsliv. Risk och säkerhet Utredningsgruppen har bland annat haft som utgångspunkt att det nya utbildningssystemet ska tillvarata såväl kommunala som nationella och enskilda intressen. Dessutom ska samhällets riskhantering och systematiska säkerhetsarbete ha en central roll. Grundtanken är att räddningstjänstens personal ska ha en pådrivande roll i kommunens samlade säkerhetsarbete. I förslaget har både heltidsoch deltidsutbildningen inriktning på säkerhet och skydd mot olyckor. För båda anställningsformerna är grundutbildningen i räddningstjänst likvärdig. Huvuddelen av den tvååriga, studiemedelsberättigade utbildningen till brandman heltid tar sikte på samhällets och kommunens skydds- och säkerhetsarbete i stort. Ungefär en tredjedel genomförs som lärande arbete inom kommun, landsting och statlig förvaltning. Kurs på hemmaplan Deltidaren går först en preparandkurs på hemmaplan och sedan en grundkurs med inslag av distansutbildning på Räddningsverkets skolor. Två år får man på sig att genomföra utbildningen. Den nya vidareutbildningen är upplagd på tre verksamhetsområden: Verksamhetsutveckling för skydd mot olyckor Räddningstjänst Tillsyn och olycksförebyggande arbete Systemet ger kommunerna stora möjligheter att anpassa kompetens och utbildning efter behov och förutsättningar. Det ger också utrymme för alternativa rekryterings- och karriärvägar, säger Roland Nilsson. För att bredda rekryteringsbasen öppnas vidareutbildningen för andra ingenjörskategorier än brandingenjörer. Det bör leda till en allmän höjning av den tekniska kompetensen inom räddningstjänsten, säger Roland Nilsson. För staten blir det nya utbildningssystemet 16 miljoner kronor dyrare per år, 210 miljoner mot 194 för det nuvarande. För kommunernas del gör Kommunförbundet bedömningen att kostnaderna för heltidare blir oförändrade. Visserligen minskar kostnaderna för grundutbildningen med 14,5 miljoner men motsvarande summa kommer att krävas för Hjälpen köar utanför Afghanistan Uppdraget är Afghanistan. Men Räddningsverkets hjälpstyrka satt i mitten av december fortfarande kvar i Turkmenistan. De åker in så snart säkerhetsläget tillåter, säger Hans Martinsson, Räddningsverket. Styrkan lämnade Sverige 27 november, 13 december hade den fortfarande inte kunnat starta sitt egentliga uppdrag: att stödja WFP (FN:s livsmedelsprogram) på tre platser väster om Kabul. Den svenska styrkan befinner sig i grannlandet Turkmenistan, alla viseringar och andra papper är klara. Styrkan kan är redo att åka in i landet och jobba. Men det anses fortfarande för osäkert. Säkerhetsläge fem gäller fortfarande, vilket innebär att ingen under FN:s beskydd får åka in i landet, säger styrkeledaren Bertil Nilsson. Ett steg i rätt riktning är att svenskarna fått tillåtelse att skicka in två man för rekognocering. De ska till Herat i västra delen av landet, dit en del annan internationell personal åkt. Det är tillsammans med Kabul enda öppna staden i landet. Det är förstås inte bara Räddningsverkets personal som väntar på att få klartecken Foto: SOFIA SABEL Lars-Olof Karlsson ska ploga snö i Afghanistan om nu säkerhetsläget så kommer att tillåta. Den svenska styrkan har suttit i Turkmenistan i flera veckor, här är Karlsson på väg att köra ombord sin lastbil i det väldiga ryska transportplanet på Landvetter. att åka in i landet. Norska styrkan finns i Tadzjikistan, engelsmännen i Pakistan och så vidare. Hjälpen köar i länderna som omsluter Afghanisan. Räddningsverket hoppas att personalen snart ska kunna börja jobba med sitt uppdrag. Säkerhetsläget blir bättre i takt med att kriget avtar. Så snart vi får går vi in till Herat och etablerar oss där. När och om WFP kan starta sitt arbete i Chaghcharan, Panjab och Bamian vet ingen. Kan WFP flytta insatsen till Herat? Det är mycket möjligt att de ursprungliga planerna ändras, säger Hans Martinsson. Räddningsverkets uppdrag sträcker sig över tre månader, den första styrkan ska lösas av i januari. vidare- och fortbildning av nuvarande personal. Deltidsutbildningen blir 14,5 miljoner kronor dyrare per år för brandmän och 2 miljoner för förmän. Förslaget innebär stora förändringar och kräver omfattande förberedelser om det ska kunna sjösättas redan Därför föreslår vi att Räddningsverket i regleringsbrevet för 2002 får i uppdrag att starta förberedelsearbetet, säger Roland Nilsson. GUNNO IVANSSON FOTNOT: Du kan ladda hem hela rapporten i PDF-format på adressen: Lagförslaget försenat igen När? har många frågat sig. Svaret har vi inte än. Senaste budet är att Harald Dryselius ska lämna in förslaget till ny räddningstjänstlag 31 december. Enmansutredaren Dryselius har fått förlängd tid tre gånger. Men nu sägs förslaget vara i det närmaste klart. Bara att hoppas att det gamla ordspråket gäller: Den som väntar på något gott... När förslaget lämnats in blir det en remissrunda under början av året. Den nya lagen lär tidigast träda i kraft 1 juli Nya regler för fyrverkerier Nyårshelgen betyder ökad risk för skador orsakade av smällare och raketer. Försäljningen av flertalet smällare har genom en ny förordning förbjudits, men risken finns att aningslösa tillverkar egna bomber. En annan ny förordning har höjt åldersgränsen för kvarvarande fyrverkerier, främst raketer. Där åldersgränsen för inköp tidigare var 15 år är den numera 18 år. När flertalet smällare nu försvunnit ökar sannolikheten att fyrverkeripengarna leder till ökade köp av raketer och därmed att missriktade avfyrningar orsakar fler bränder med andra ord mer jobb för räddningstjänsten.

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Larmcentral Kalmar kommun

Larmcentral Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gert Friberg 2013-08-19 SFN 2012/0227 0480-45 75 21 Servicenämnden Larmcentral Kalmar kommun Förslag till beslut Brandkåren har utrett den kommunala

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK MODERATERNA I EDA Besök vår hemsida http://www.moderatnet.se/eda/ MODERATERNA I VÄRMLAND Besök vår hemsida http://www.varmland@moderat.se VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum OLYCKSUTREDNING - 2 Datum 2013-10-01 Olycksutredare Melissa Millbourn Diarienummer 20130748 Brand i källare i flerbostadshus,, Olofström Upplysningar om branden Larmtid: Onsdag 2013-09-11, kl. 10:26 Adress:,

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar Räddningstjänst och

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Handläggare: Ida Håkansson, Kalmar Brandkår 2009-04-03 FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Brandkåren i Kalmar har påbörjat arbetet med att skriva nya avtal gällande automatlarmen. Det syftar till

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Insatssammanställning

Insatssammanställning RÄDDNINGSTJÄNSTEN Smedjebackens kommun Insatssammanställning Datum: 2014-07-04 Diarienr: 2014.33 Utredare: Lars Andersson Eget larmnummer:201400102 SOS larmnummer:52749681 Orsaken till undersökningen:

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i skolbyggnad Rosenlundsskolan, Jönköpings kommun 2010-01-05, Larmnummer 2010038059 Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Beslutsunderlag Framtida hantering av brandskyddskontroller Södertörns brandförsvarsförbund Box 563 Tfn: 08-721 22 00 www.sbff.se Org.nr.: 222000-0737 136 25 Haninge Fax:

Läs mer

Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan av etnisk diskriminering vid arbetsansökan

Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan av etnisk diskriminering vid arbetsansökan Kommunstyrelsen 2007-02-12 50 87 Arbets- och personalutskottet 2007-01-29 13 29 Personalkontoret 03.422 008 febkf14 Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan

Läs mer

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan Presentation av Mål/syfte Att genom samverkan bli effektivare och kraftfullare i vår strävan att skapa trygghet och säkerhet för de som verkar, bor och vistas i RäddSamF:s område. RäddSamF skall kunna

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Stöd för tillämpning vid kontroll av brandskyddet i byggprocessen

Stöd för tillämpning vid kontroll av brandskyddet i byggprocessen Stöd för tillämpning vid kontroll av brandskyddet i byggprocessen REDOVISNING AV TILLÄMPNINGSGRUPPENS ARBETE BIV-KONFERENS 2013 NILS OLSSON, BENGT DAHLGREN BRAND & RISK Arbetsgruppen Henrik Alling Cecilia

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Brandskyddspolicy. LUNDS NATION LUND Upprättad 2011-12-29 & Uppdaterad 2013-08-16

Brandskyddspolicy. LUNDS NATION LUND Upprättad 2011-12-29 & Uppdaterad 2013-08-16 Brandskyddspolicy LUNDS NATION LUND Upprättad 2011-12-29 & Uppdaterad 2013-08-16 Lunds nation bedriver en stor variation av verksamheter i form av restaurang- och klubbverksamhet, lunchservering och diverse

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

2009-02-04 1(5) BRANDSKYDDSDOKUMENT FÖR STENKUMLA BYGDEGÅRD. Ledorden vid brand är: Rädda, Larma, Släck.

2009-02-04 1(5) BRANDSKYDDSDOKUMENT FÖR STENKUMLA BYGDEGÅRD. Ledorden vid brand är: Rädda, Larma, Släck. 1(5) BRANDSKYDDSDOKUMENT FÖR STENKUMLA BYGDEGÅRD. 1. BRANDSKYDDSANSVARIG Brandskyddsansvarig för bygdegården är ordförande Erika Sandström. Utsedd av styrelsen att systematiskt jobba med brandskyddet är

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM Framtida hantering av automatiska brandlarm anslutet till Luleå räddningstjänst Arbetsgrupp: Kalle Håkansson Ronnie Lindberg Torbjörn Landström Tomas Wikström Jon Kero

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Revinge/Revingehed. Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet

Revinge/Revingehed. Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet Revinge/Revingehed Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet Världsunikt kompetensnätverk I Skåne finns unika förutsättningar

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg-Vellinge-Skurup

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg-Vellinge-Skurup RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg-Vellinge-Skurup Meddelande Upprättad: 2014-10-25 /ST/FM Granskad: 2014-09-26/FM Brandorsaksutredning Olyckstyp: Brand i byggnad Olycksplats:, Smygehamn, Trelleborgs kommun

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer