Räddningsverket spricker?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räddningsverket spricker?"

Transkript

1 Räddningsverkets tidning Nr 8 December 2001 När jag blir stor vill jag bli brandman sid 10 Räddningsverket spricker? utredning föreslår egen utbildningsmyndighet sid 4 FOTO: BO NYSTRAND

2 2 Sirenen Nr inledaren Utbildningen behöver ingen ny myndighet Den 22 november i år blev en viktig dag i Räddningsverkets drygt 15-åriga historia. Då fick vi den officiella bekräftelsen på att vi motsvarar de miljökrav som ställs i ISO Räddningsverket blev som första centrala statliga myndighet miljöcertifierat. SP Certifiering hade konstaterat att våra verksamheter lever upp till kraven enligt de nationella miljömålen för en ekologiskt hållbar utveckling. Det känns bra att kunna notera att övningsverksamheten vid våra skolor nu bedrivs enligt hårdast tänkbara miljökrav. Av naturliga skäl svarade övningsfälten för den största miljöbelastningen. Nu utförs övningarna med hög kvalitet på ett miljövänligt sätt. Miljöcertifieringen förpliktigar och innebär en kontinuerlig, stark satsning på de miljövårdande åtgärderna. De starka band som knutits mellan skolornas miljösamordnare och de som centralt drivit projektet med miljöcertifiering, utgör en stabil grund för fortsatt utveckling av miljöledningsarbetet. Vi ser också gärna efterföljare på detta område för att få en grönare räddningstjänst i kommunerna. Utvecklat våra förslag Ungefär samtidigt som Räddningsverket certifierades kom två utredningar av betydelse för vår framtid; utredningen om ny utbildning för skydd mot olyckor och utredningen om huvudmannaskapet för verkets utbildning. På regeringens uppdrag har vi vidareutvecklat det förslag som vi lämnade förra hösten om reformerad utbildning av räddningstjänstens personal. Den bärande tanken i detta utbyggda förslag är att de olycksförebyggande åtgärderna för samhällets säkerhet och skydd ska genomsyra all grund- och vidareutbildning liksom fortbildning. Den tvååriga eftergymnasiala grundutbildningen till brandman ska bli studiemedelsberättigad. Huvudmålet för denna utbildning är att den studerande efter examen aktivt ska medverka i kommunernas samlade arbete för skydd mot olyckor. Kommunsäkerhet Vi vill sprida vår uppfattning om att säkerhetsarbetet är en uppgift för fler kommunala förvaltningar än räddningstjänsten. Riskhantering och systematiskt säkerhetsarbete har en central roll i det nya förslaget. Den nya utbildningen ställer stora krav på samspel mellan Räddningsverkets expertavdelningar och utbildningsorganisationen. Vårt utbildningsförslag har utformats i Sirenen Räddningsverkets tidning Sirenens uppgift är att beskriva utvecklingen inom Räddningsverkets ansvarsområden och stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Inledaren på sidan 2 är att betrakta som Räddningsverkets officiella linje. Ansvarig utgivare: Stig Dahlén. Adress: Sirenen, L 257, Karlstad. Telefax: e-post: Prenumeration är gratis. Beställes skriftligt genom att skicka in prenumerationstalongen som finns i slutet av varje nummer. Upplaga: exemplar. nära anslutning till den pågående förändringen av räddningstjänstlagstiftningen. Tillämpningen av den nya lagen för skydd mot olyckshändelser får ett påtagligt stöd i den nya utbildningen. Viktigt vi är lyhörda För att ge utbildningarna det innehåll som efterfrågas är lyhördheten mot våra intressenter av största vikt. Det är därför glädjande att notera att Kommunförbundet lika väl som de fackliga organisationerna varit starkt pådrivande i reformarbetet och står bakom förslaget. Utbildningsförslaget har också flexibilitet som kännetecken. Utredarna har strävat efter att de utbildningar och kurser som presenteras, också kan möta de behov som finns vid sidan av räddningstjänsten. Vid andra kommunala förvaltningar, statliga myndigheter och i näringslivet finns en efterfrågan på utbildningar för såväl skydd mot olyckor som för beredskapen mot svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner. Denna efterfrågan kan tillgodoses vid våra skolor och kompetensen kan anpassas efter behoven. Utbildningen kan bedrivas som uppdragsutbildning. Uppdragsutbildningen utgör i dag drygt 10 procent av verksamheten vid skolorna. Det är inte brist på efterfrågan som hindrat oss att öka andelen. Det är vår kapacitet som inte räckt till. Med minskad civilpliktsutbildning har skolorna den potential som behövs för betydligt vidgade uppgifter. Det behövs inte fler myndigheter Huvudmannaskapsutredningen vill skilja utbildningen från verkets expertavdelningar. Skälen för att skapa en ny utbildningsmyndighet är kraftigt försvagade dels genom det innehåll vi föreslår i våra kurser, dels genom de former intressenterna ska kunna utöva sitt inflytande på. Låt Räddningsverket och den nya planeringsmyndigheten tillsammans med andra ansvariga för samhällets säkerhet konstruktivt diskutera hur detta utbildningsbehov praktiskt ska tillgodoses. Förutsättningarna för den samordning mellan myndigheter som efterlystes i Sårbarhetsutredningen blir större med ett oförändrat antal aktörer på arenan absolut inte fler. Med denna förhoppning vill jag önska våra samarbetspartner och anställda en God Jul och ett Gott Nytt År. Christina Salomonson, Generaldirektör, Räddningsverket Stig Dahlén Chefredaktör och ansvarig utgivare , e-post: Adressändring görs genom att fylla i talongen som finns i slutet av varje nummer. Talongen faxas på nr: eller skickas innehåll nyheter Räddningsverket spricker? 4-5 Utbildningsutredningen klar 6 Ännu en kulturskatt totalförstörd 7 Karlstadsbrand gjorde 150 hemlösa 8 Kritik mot krisbearbetning i New York 9 Hotan invandrare och brandman 10 Storstäderna satsar på mångfald 11 Sandö får internationell satsning 12 Foth snart i hela landet? 12 Fys: Tips hur du sköter kosten 14 Fys: Standardinsatser för rekrytering 15 Allmänna rådet om brandvarnarre 16 Sveriges vackraste brandstation utsedd Räddningschef misstänkt för brott 20 nyutgivet Räddningsverkets senaste publikationer 21 utbildning Tjejerna dominerar räddningsgymnasiet 22 Skolor samarbetar om kurs 23 Stor utbildningssatsning på Orust 24 Skyddsnätet säkerhet på internet 25 erfarenheter Låt det inte brinna under ljusets högtid ordet fritt Kommersiella intressen förvirrar Södertörn inget föredöme 30 Varför tas inte hänsyn till alla remisser? 31 sista sidan Räddningsverket önskar God Jul 36 OMSLAGSBILDEN: Foto: BO NYSTRAND Räddningstjänsten behöver öka mångfalden fler kvinnor och fler med utländsk härkomst. Bilden illustrerar båda dessa kategorier och visades på ett mångfaldsseminarium i Göteborg. Den har dessförinnan används av räddningstjänsten i Malmö vid en konferens i England med följande text inkopierad: I want to be a firefighter in Malmoe. Per Larsson Reporter e-post: till: Prenumeration, Sirenen, L 257, Karlstad. Kom ihåg att uppge gamla adressen vid adressändring! Gunno Ivansson Layoutare, reporter e-post: Tryck: VLT Press, Västerås Tryckt på miljövänligt papper. Nästa nummer, 1/02, utkommer den 11 februari.

3 Sirenen Nr Välkommen att delta i Debatt! Inläggen på denna sida måste vara undertecknade med namn. Kontakta redaktionen innan du skriver. Telefon Textlängd cirka 50 maskinskrivna rader eller omkring tecken (inklusive blanksteg). Adress: Debatt, Sirenen, L 257, Karlstad. E-post: debatt 3 Räddningstjänsten måste börja ta för sig i samhällsbyggandet Illustration: MICHAEL FINSBERG Var ställer vi det här huset? Räddningstjänsten måste flytta fokus från detaljgranskning av brandskyddet i byggnader till en mer övergripande syn på säkerheten i samhällsbyggandet, anser Mattias Strömgren. Räddningstjänstens medverkan i samhällsplaneringen är dålig. På en del håll är samarbete med planförvaltningen väl utvecklat, i många kommuner finns allvarliga brister. Även i flera av landets större kommuner, där det borde finnas både kompetens och resurser, sker ingen eller endast sporadisk medverkan från räddningstjänsten. Säkerhetsfrågorna måste in tidigt i planeringen. I dag fattas många avgörande beslut långt innan räddningstjänsten kommer in på arenan. Beslut som kan ha stor betydelse för säkerheten i samhället, men eftersom räddningstjänsten saknas i planeringen är förmågan att påverka begränsad. Ett breddat arbetsfält Räddningstjänstens arbetsfält omfattar i dag främst brandsäkerhet i byggnader. Framtidens arbetsfält måste vidgas betydligt och omfatta alla typer av olyckor samt planering på tätorts- och kommunnivå och regional nivå. Det är på dessa planeringsnivåer som beslut fattas om lokalisering och utformning av bostadsområden, industriområden, infrastruktur, med mera. Med det menar jag exempelvis fysisk planering och tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet. Ofta är miljökonsekvensbeskrivningar obligatoriska och i dessa ska olycksrisker beskrivas. En drivande kraft De som har erfarenhet av olyckor och kännedom om den kommunala riskbilden är viktiga i samhällsbyggandet. Ingen aktör har dock ensam all kunskap om olycksrisker utan här krävs en bred samverkan. Det naturliga är att räddningstjänsten blir en drivande kraft i säkerhetsarbetet och en betydelsefull resurs i samhällsplaneringen. Generellt sett har räddningstjänsten otillräcklig kompetens i samhällsplanering. I nuvarande brandingenjörsutbildning ingår dock en del planering och den nya civilingenjörsutbildningen i riskhantering i Lund kommer att fylla ett stort behov när det gäller samhällsplanering och ett breddat synsätt på säkerhet. Jag arbetar för att planering ska få stort utrymme även i det nya utbildningssystemet för räddningstjänsten och i Räddningsverkets övriga kurser. Med bättre kompetens ges större möjligheter att kunna ta en aktiv roll i samhällets säkerhetsarbete. Missriktade kommunala ekonomisystem skapar sektorisering och hindrar ett aktivt samarbete. Om räddningstjänsten kräver betalt av planförvaltningen för att medverka i planeringen så prioriteras inte räddningstjänstens medverkan. Detta är ett oförsvarligt åsidosättande av kraven i 11 kap. 4 plan- och bygglagen. Där framgår att byggnadsnämnden ska ha tillgång till den särskilda kompetens som krävs för att kunna fullgöra sina uppgifter, bland annat ta riskhänsyn i samhällsplaneringen. Den säkerhetskompetens som finns inom kommunen ska naturligtvis utnyttjas! En bromskloss Även skilda roller och synsätt kan försvåra samarbetet. Lite tillspetsat samhällsplaneraren har ett visionärt arbetssätt, där planeringsprojekt alltid framstår i positiva termer. Räddningstjänsten å sin sida har olyckor som sin vardag och upplevs som bromskloss i samhällsutvecklingen när den hittar olycksrisker i planeringsprojekt, som i övrigt är positiva (till exempel fler arbetstillfällen eller bättre miljö). Namn: Mattias Strömgren Ålder: 30 Hemort: Forshaga Utbildning: Gymnasieingenjör (bygg) 1991; Programmet för fysisk planering (specialisering mot riskhantering) vid Högskolan i Karlskrona /Ronneby 1997 Yrkesbakgrund: Samhällsplanerare vid Räddningsverket sedan Hobby: Spelar trummor, snickrar på huset. Det är även viktigt att fokusera på rätt frågor i rätt planeringsskede. Man kan inte i översiktsplaneringen diskutera tillgänglighet för räddningsinsatser och brandposter för en enskild byggnad. Frågorna bör heller inte enbart handla om förutsättningar för insatser utan i högre grad handla om hur vi tillsammans kan utveckla ett samhälle som i grunden är tryggt och säkert. Ta för er! Samhällsplanering är ett av räddningstjänstens viktigaste framtida arbetsområden. Jag vill rikta en kraftfull uppmaning till räddningstjänsterna att redan nu våga vara med och påverka samhällsutvecklingen. Sitt inte och vänta på planförvaltningen kräv i stället att regelbundet få alla planer och miljökonsekvensbeskrivningar på remiss. Delta i plansamråd och arbetsgrupper, var med tidigt i planeringsprocesserna, ställ krav på riskanalyser, hjälp planförvaltningen att bedöma olycksriskerna kort sagt var med och driv säkerhetsfrågorna i samhället! Mattias Strömgren

4 4 Sirenen Nr senaste nytt Utredning vill klyva Räddn Håller Räddningsverket på att spricka? En ny utredning vill att Räddningsverkets fyra skolor bildar en egen myndighet med ett bredare utbud än dagens. Den föreslås inrättas om ett år och få namnet Verket för krishanteringsutbildning (VKU). Utredaren heter Gerd Engman, landshövding i Örebro län och tidigare civilbefälhavare (CB). Till sin hjälp har hon haft kanslichefen i nedlagda CB-kansliet, Rune Dahlén. Dessförinnan var han avdelningschef i Räddningsverket. Försvarsminister Björn von Sydow gav i mitten av juli uppdraget att pröva olika förslag till huvudmannaskap för den utbildning som i dag bedrivs vid verkets skolor i Sandö, Rosersberg, Skövde och Revinge samt hur styrningen av utbildningen kan förbättras. Mycket kort tid Totalt sex alternativ för huvudmannaskap har studerats, bland annat i form av aktiebolag. Utredarna förordar fortsatt statligt huvudmannaskap och har värderat två alternativ, bibehållet huvudmannaskap för Räddningsverket respektive nybildad myndighet som huvudman. Utredarna konstaterar att tiden för översynen har varit mycket kort. Arbetet skulle dessutom ske i samråd med andra viktiga pågående utredningar. En av dessa blev klar samtidigt, Räddningsverkets förslag till nytt utbildningsprogram (se artikel sidan 6), en annan har återigen försenats, översynen av räddningstjänstlagen. Den nya myndigheten ska ta med sig utbildningsstaben på cirka 35 personer från nuvarande Räddningsverket. Dessutom det som återstår av avvecklade civilbefälhavarkanslier, fyra-fem personer som funnits på Överstyrelsen för civil beredskaps tre regionkontor i Malmö, Örebro och Luleå. Ingen lokalisering Utredarna ger inget förslag på var Verket för krishanteringsutbildning ska lokaliseras. Gerd Engman/Rune Dahlén har hämtat argument för sina förslag ur tidigare utredningar, inte minst Sårbarhetsutredningen och Riksrevisionsverkets granskning av Räddningsverket ( Hinder för effektivt resursutnyttjande ) samt från Kommunförbundet. Tre avgörande skäl I en intervju i Radio Värmland redovisade Gerd Engman tre avgörande skäl för att det bör bildas en ny och fristående myndighet för nuvarande och breddad utbildning på de fyra räddningsskolorna: Det finns många intressenter som har behov av en bredare utbildning och flera av dem har uttryckt tveksamhet till att lägga utbildningen i en stor befintlig myndighet. Kommunernas insyn och inflytande måste vara avgörande. Det är de som har behov av en breddad utbildning. Förutom räddningstjänsten tänker jag på exempelvis sociala sidan, de som handhar energifrågorna och inte minst kommunledningarna. Räddningsverket utövar i dag tillsyn över kommunerna, samtidigt som verket är producent av utbildning. Det är stötande. I samma intervju slog Gerd Engman därutöver fast bland annat detta: Jag har besökt företrädare för kommunerna, politiker och fackliga organisationer och kommit fram till bilden att det finns ett väldigt stort behov av en bredare utbildning som gäller området Skydd mot olyckor och störningar i samhällsfunktioner. Regeringen har lagt en ny struktur för krishantering som kräver ett nytt tänkande och andra behov än vad man jobbat med. Egen styrelse en lösning? Utredarna öppnar dörren för ytterligare alternativ, bibehållet huvudmannskap hos Räddningsverket och samtidigt breddning av utbildningsutbudet. Det kan ske genom att utbildningsorganisationen ges en särställning med egen styrelse i en utförarorganisation eller en nämnd med Räddningsverket som huvudmyndighet. I utredningen skriver Gerd Engman/Rune Dahlén att det finns ett utbildningsbehov från en rad intressenter andra kommunala förvaltningar (än räddningstjänsten), landsting, statliga myndigheter, näringslivet och enskilda. Huvuddelen av den utökade utbildningen bör ske som självfinansierad uppdragsutbildning. Särskilt poängteras behovet av lednings- och samverkansutbildning för kommuner och landsting. Staten föreslås stå för själva utbildningskostnaderna, kommuner och landsting för resten. Inte hunnit räkna Hur omfattande det breddade utbudet kommer att bli ges inga svar på i utredningen: Vi har av tidsskäl inte haft möjlighet att närmare undersöka omfattningen av framtida utbildning och övning. Är Engman-utredningen början till slutet för Räddningsverket i nuvarande form? Utredaren Gerd Engman vill hur som helst skilja utbildningsverksamheten från verket och skapa en ny myndighet. Räddningsverket: Förslaget fördyrar och försämrar utbildningen Räddningsverket är starkt kritiskt till förslagen i Engman-utredningen. I en bilaga till utredningen tycker Räddningsverket bland annat att bildandet av en ny statlig utbildningsmyndighet kommer att fördyra och försvåra en samordnad utveckling och effektivt genomförande av utbildning för såväl skydd mot olyckor som beredskapen mot svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner. kopplingen mellan Räddningsverkets forsknings- och utvecklingsverksamhet och utbildningen kommer att försvåras om en ny myndighet bildas. Det samma gäller frågor om verkets internationella verksamhet, nationella materielresurser och stödet till kommunernas materielhantering. organisatoriska och administrativa merkostnader för en ny myndighet måste betalas med pengar avsedda för angelägen utvecklings- och utbildningsverksamhet inom prioriterade områden. de fyra skolorna redan nu genomför betydande utbildning för personal utanför den kommunala räddningstjänsten och att det med nuvarande huvudmannaskap finns potential att svara upp mot de behov av den ytterligare breddning av utbildningsutbudet som utredningen föreslår. En ökad uppdragsutbildning kan utvecklas och styras i samverkan mellan i första hand Kommunförbundet, den nya planeringsmyndigheten och Räddningsverket. införandet av den nya utbildningen av räddningstjänstens personal de närmaste åren kräver en kraftsamling av hela nuvarande Räddningsverket. Att då bilda en ny myndighet kommer att både försvåra och fördyra reformarbetet, med risk för förseningar samt äventyra ett effektivt införande av ny lag för skydd mot olyckshändelser. förslagen till nya utbildningar är otillräckligt genomarbetade för att ligga till grund för så långtgående slutsatser som utredningen drar. Utredningstiden har varit för kort för en djupare analys. den pågående översynen av räddningstjänstlagen tar upp tillsynsfrågorna och om principiella felaktigheter skulle finnas i fråga om Räddningsverkets roll som tillsynsmyndighet så borde detta komma fram. Såvitt vi har förstått, anser inte utredningsmannen att så är fallet. FOTNOT: Mer om Räddningsverkets syn på utredningen finns att läsa i generaldirektör Christina Salomonsons ledare på sidan 2.

5 Sirenen Nr senaste nytt ingsverket Fakta Räddningsverket bildades 1986 genom en sammanslagning av Statens brandnämnd och civilförsvarsstyrelsen, samt delar av andra myndigheters verksamhet, bland andra Sjöfartsverket. Totalt har Räddningsverket 892 tillsvidareanställda heltidstjänster. Utredarna ser nästan bara fördelar med sitt förslag. Två frågor som kan försvåras av ett delat huvudmannaskap redovisas dock: Kopplingen mellan utbildningsverksamheten och Räddningsverkets övriga sakavdelningar. Kopplingen mellan utbildningsverksamheten och Räddningsverkets internationella verksamhet. Dessa olägenheter anser utredarna kan elimineras genom att det bildas en samordningsdelegation. Trots att en ny ledning måste byggas upp i den nya myndigheten och trots den föreslagna kraftiga breddningen av utbildningsutbudet anser utredarna inte att nyordningen kommer att innebära några ökade kostnader för staten. Utredarna skriver att medel frigörs från en reducerad administration i ett framtidigt kraftigt reducerat Räddningsverk. Beslut i mars Förslaget ska nu på remiss fram till 18 februari. Till detta datum ska även Ekonomistyrningsverket räkna på vad det kostar att inrätta en ny myndighet. Regeringen väntas ta ställning i civila försvarspropositionen i mars. Antal heltidstjänster: Revinge 159 Skövde 117 Rosersberg 165 Sandö 121 Totalt skolorna: 562 Huvudförvaltning: Karlstad (inkl centralförråd Malmby): 330 STIG DAHLÉN Riksrevisionsverket (RRV) skriver i sitt yttrande att förslaget att samla skolverksamheten i en egen fristående myndighet ligger i linje med RRV:s yttrande över Sårbarhets- och säkerhetsutredningens betänkande. RRV efterlyser samtidigt fördjupade och mer preciserade kostnadsberäkningar, liksom ett mer preciserat beslutsunderlag att överföra ÖCB:s tre regionala kontor till den nya myndigheten eftersom detta inte tidigare diskuterats särskilt ingående. Skolcheferna Både för och emot Engman-utredningen möts av blandade känslor på Räddningsverket. Frågetecknen är många bland de anställda, både på de fyra skolorna och på verket centralt. Är detta något som kommer att förverkligas eller bara en i mängden av utredningar? Sirenen frågade cheferna för verkets skolor: Ser du positivt på förslaget att Räddningsverkets skolor ska bilda en egen myndighet och tror du att det kommer att förverkligas? Nej, svarar Claes-Göran Karlsson i Skövde. Det kan vara en fördel om vi blir en egen organisation, säger Rune Moberg i Sandö. Jag tror inget, just nu är det bara en utredning. Det mest intressanta är förslaget att ledningen av skol- och utvecklingsverksamheten verkligen anpassas till behoven, tycker Kennie Thörn i Rosersberg. Det vore negativt om skolorna skulle bilda en egen myndighet. Jag tror dock inte att förslaget kommer att genomföras, säger Jan Skoog, tillförordnad skolchef i Revinge. Efter årsskiftet tillträder Per Widlundh (från Malmö) som skolchef i Revinge: Det viktigaste med förslaget är att man vill samla, bredda och fördjupa hela samhällets behov av kvalificerad utbildning inom området. Om det därmed krävs att det blir en ny, egen myndighet är jag positiv. På frågan om fördelar respektive nackdelar med förslaget svarar cheferna: C-G Karlsson, Skövde: Jag ser inga fördelar av någon större tyngd i förslaget. Nackdelar är lättare att hitta. Att påbörja en omfattande ÖCB håller med Engman-utredningen att det bör inrättas en ny myndighet och är positiv till att kommunerna ges möjlighet till inflytande över utbildningen genom representation i den föreslagna myndighetens styrelse. Däremot är ÖCB tveksam till förslaget att med automatik ge kommunsektorn majoritetsrepresentation i styrelsen. Vidare avstyrks förslaget att låta ÖCB:s tre regionkontor ingå i den nya myndigheten. ÖCB skriver att utredningsförslaget grundar sig på missuppfattningen att dessa kontor i omorganisation av ledningssystemet samtidigt som vi står inför en språngartad utveckling av själva utbildningen kommer att kosta tid och kraft till nackdel för den nya utbildningen. Att dubblera befintliga administrativa system blir dyrt. Vi riskerar att den knytning mellan sakavdelningarna och utbildningsverksamheten som finns, och som börjar bli allt bättre, försvåras. Jag tror på den nya utbildningen som är på väg och ser fram emot att få börja arbeta konkret med den. Vi borde lägga all kraft på den nya utbildningen, inte på organisatoriska eller liknande frågor. Rune Moberg, Sandö: Det viktigaste innehållet i Engmans utredning är, enligt min uppfattning, förslaget till breddning av vår verksamhet. Utredarna har rätt i att det finns ett behov av säkerhetsoch krishanteringutbildning och att skolorna kan bli bra regionala centra för så- C-G Karlsson, Skövde Rune Moberg, Sandö RRV efterlyser precisare kostnadsberäkningar huvudsak sysslar med utbildningsverksamhet. Från fackligt håll har Skaf meddelat att de inte har något att erinra mot innehållet i utredningen, medan ST anser att tiden varit för knapp för att avge några synpunkter alls. dan utbildning. Utbildningsorganisationens vara eller inte vara inom Räddningsverket är dock ingen ödesfråga, men vi bör vara öppna för omvärldens/avnämarnas uppfattningar. Jag ser inga direkta nackdelar för verksamheten. En omstrukturering av skolorna till de säkerhetscentra som Engman skisserar kräver naturligtvis både omfattande nyanställningar och vidareutbildning av redan anställda. Det är bara de mest vulgära debattörerna som hävdar att vi har för lite göra i dag. Kennie Thörn, Rosersberg: En fördel är att skolorna kan få en tydligare roll och mandat och inte bara vara en uppdragsgenomförare utan egen själ. På minuskontot finns att ett till viss del vinnande lag försvinner, att en eventuell omorganisation kommer att kräva mycket inre arbete just när vi ska ställa om till den nya brandutbildningen, att närheten till sakavdelningar i Räddningsverket kan försvinna och att den trygga räddningsverksfamnen lämnas det kan bli vad som helst, inte minst finansieringsmässigt. Jan Skoog, Revinge: De fördelar jag kan se är att skolorna kanske skulle få en självständigare roll, med utbildningsfrågorna mer i förgrunden än i dag och att forsknings- och utvecklingsfrågor knyts hårdare till utbildningen. Däremot skulle kontakten mellan sakavdelningarna på Räddnings- Kennie Thörn, Rosersberg Jan Skoog, Revinge verket och den nya myndighetens skolor försvåras. Tror också att det skulle bli svårt att marknadsföra en ny myndighet, Räddningsverket är ett mycket gott varumärke som är förankrat inom räddningstjänsten och i samhället. Kontakterna med den internationella verksamheten skulle försvåras, likaså materilelförsörjningen och varningsverksamheten. Det bästa vore om utbildningsorganisationen blev kvar i Räddningsverket, men fick en självständigare roll med forskning och utveckling starkare knutet till utbildningsverksamheten. STIG DAHLÉN

6 6 Sirenen Nr nyheter Nya brandmannautbildningen fokuserar på säkerhet och skydd En ny tvåårig eftergymnasial brandmannautbildning med inriktning på säkerhet och skydd mot olyckor införs hösten Samtidigt startas en ny grundutbildning för deltidare och 2004 kommer ett nytt system för vidareutbildning. Det är huvuddragen i det förslag till ny, bredare utbildning för skydd mot olyckor som Räddningsverket lämnat till regeringen. Hela förslaget har en mycket stor ambition att höja nivån på det olycksförebyggande arbetet för samhällets säkerhet och skydd, säger Räddningsverkets utredningschef Roland Nilsson, som lett utredningen om en förnyad utbildning. De utbildningar och kurser som finns i det nya utbildningssystemet uppfyller också kompetensbehov vid andra kommunala förvaltningar, statliga myndigheter och näringsliv. Risk och säkerhet Utredningsgruppen har bland annat haft som utgångspunkt att det nya utbildningssystemet ska tillvarata såväl kommunala som nationella och enskilda intressen. Dessutom ska samhällets riskhantering och systematiska säkerhetsarbete ha en central roll. Grundtanken är att räddningstjänstens personal ska ha en pådrivande roll i kommunens samlade säkerhetsarbete. I förslaget har både heltidsoch deltidsutbildningen inriktning på säkerhet och skydd mot olyckor. För båda anställningsformerna är grundutbildningen i räddningstjänst likvärdig. Huvuddelen av den tvååriga, studiemedelsberättigade utbildningen till brandman heltid tar sikte på samhällets och kommunens skydds- och säkerhetsarbete i stort. Ungefär en tredjedel genomförs som lärande arbete inom kommun, landsting och statlig förvaltning. Kurs på hemmaplan Deltidaren går först en preparandkurs på hemmaplan och sedan en grundkurs med inslag av distansutbildning på Räddningsverkets skolor. Två år får man på sig att genomföra utbildningen. Den nya vidareutbildningen är upplagd på tre verksamhetsområden: Verksamhetsutveckling för skydd mot olyckor Räddningstjänst Tillsyn och olycksförebyggande arbete Systemet ger kommunerna stora möjligheter att anpassa kompetens och utbildning efter behov och förutsättningar. Det ger också utrymme för alternativa rekryterings- och karriärvägar, säger Roland Nilsson. För att bredda rekryteringsbasen öppnas vidareutbildningen för andra ingenjörskategorier än brandingenjörer. Det bör leda till en allmän höjning av den tekniska kompetensen inom räddningstjänsten, säger Roland Nilsson. För staten blir det nya utbildningssystemet 16 miljoner kronor dyrare per år, 210 miljoner mot 194 för det nuvarande. För kommunernas del gör Kommunförbundet bedömningen att kostnaderna för heltidare blir oförändrade. Visserligen minskar kostnaderna för grundutbildningen med 14,5 miljoner men motsvarande summa kommer att krävas för Hjälpen köar utanför Afghanistan Uppdraget är Afghanistan. Men Räddningsverkets hjälpstyrka satt i mitten av december fortfarande kvar i Turkmenistan. De åker in så snart säkerhetsläget tillåter, säger Hans Martinsson, Räddningsverket. Styrkan lämnade Sverige 27 november, 13 december hade den fortfarande inte kunnat starta sitt egentliga uppdrag: att stödja WFP (FN:s livsmedelsprogram) på tre platser väster om Kabul. Den svenska styrkan befinner sig i grannlandet Turkmenistan, alla viseringar och andra papper är klara. Styrkan kan är redo att åka in i landet och jobba. Men det anses fortfarande för osäkert. Säkerhetsläge fem gäller fortfarande, vilket innebär att ingen under FN:s beskydd får åka in i landet, säger styrkeledaren Bertil Nilsson. Ett steg i rätt riktning är att svenskarna fått tillåtelse att skicka in två man för rekognocering. De ska till Herat i västra delen av landet, dit en del annan internationell personal åkt. Det är tillsammans med Kabul enda öppna staden i landet. Det är förstås inte bara Räddningsverkets personal som väntar på att få klartecken Foto: SOFIA SABEL Lars-Olof Karlsson ska ploga snö i Afghanistan om nu säkerhetsläget så kommer att tillåta. Den svenska styrkan har suttit i Turkmenistan i flera veckor, här är Karlsson på väg att köra ombord sin lastbil i det väldiga ryska transportplanet på Landvetter. att åka in i landet. Norska styrkan finns i Tadzjikistan, engelsmännen i Pakistan och så vidare. Hjälpen köar i länderna som omsluter Afghanisan. Räddningsverket hoppas att personalen snart ska kunna börja jobba med sitt uppdrag. Säkerhetsläget blir bättre i takt med att kriget avtar. Så snart vi får går vi in till Herat och etablerar oss där. När och om WFP kan starta sitt arbete i Chaghcharan, Panjab och Bamian vet ingen. Kan WFP flytta insatsen till Herat? Det är mycket möjligt att de ursprungliga planerna ändras, säger Hans Martinsson. Räddningsverkets uppdrag sträcker sig över tre månader, den första styrkan ska lösas av i januari. vidare- och fortbildning av nuvarande personal. Deltidsutbildningen blir 14,5 miljoner kronor dyrare per år för brandmän och 2 miljoner för förmän. Förslaget innebär stora förändringar och kräver omfattande förberedelser om det ska kunna sjösättas redan Därför föreslår vi att Räddningsverket i regleringsbrevet för 2002 får i uppdrag att starta förberedelsearbetet, säger Roland Nilsson. GUNNO IVANSSON FOTNOT: Du kan ladda hem hela rapporten i PDF-format på adressen: Lagförslaget försenat igen När? har många frågat sig. Svaret har vi inte än. Senaste budet är att Harald Dryselius ska lämna in förslaget till ny räddningstjänstlag 31 december. Enmansutredaren Dryselius har fått förlängd tid tre gånger. Men nu sägs förslaget vara i det närmaste klart. Bara att hoppas att det gamla ordspråket gäller: Den som väntar på något gott... När förslaget lämnats in blir det en remissrunda under början av året. Den nya lagen lär tidigast träda i kraft 1 juli Nya regler för fyrverkerier Nyårshelgen betyder ökad risk för skador orsakade av smällare och raketer. Försäljningen av flertalet smällare har genom en ny förordning förbjudits, men risken finns att aningslösa tillverkar egna bomber. En annan ny förordning har höjt åldersgränsen för kvarvarande fyrverkerier, främst raketer. Där åldersgränsen för inköp tidigare var 15 år är den numera 18 år. När flertalet smällare nu försvunnit ökar sannolikheten att fyrverkeripengarna leder till ökade köp av raketer och därmed att missriktade avfyrningar orsakar fler bränder med andra ord mer jobb för räddningstjänsten.

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF MSB-1.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 () Ert datum Er referens Utbildning, övning och beredskap Verksamhetsställe Sandö Enhetschef Tomas Ljunglund 010-240 2107 Tomas.ljunglund@msb.se Myndigheten

Läs mer

Datum 1(6) Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366

Datum 1(6) Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366 Räddningstjänsten 2013-01-18 Handläggare, telefon Vår beteckning Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366 Datum 1(6) BRANDUTREDNING Insatsrapport nr. 2012/01229 Larmtid 2012-11-03 kl. 07,37

Läs mer

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning Landstingsstyrelsens förvaltning Administration 1 (6) Handläggare: Hendry Andersson Rickard Fröling Locum AB Landstingsstyrelsen Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning med förslag till

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Räddningstjänst i Sverige

Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Det moderna samhällets snabba teknikutveckling har lett till ett allt sårbarare samhälle och ökat kraven på skydd mot olyckor och skador på människor,

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Brand, Svanen 10, Tranås 26/ Boende för ensamkommande flyktingbarn

Brand, Svanen 10, Tranås 26/ Boende för ensamkommande flyktingbarn Brand, Svanen 10, Tranås 26/6 2015. Boende för ensamkommande flyktingbarn Automatiskt brandlarm inkommer till SOS-alarm kl 02:46:03, Räddningstjänsten Tranås larmas ut med nivå 5 kl 02:46:38. Första enhet

Läs mer

Utredning om byggnadsteknisk brandskydd Brand i soptunna i tvättstuga på

Utredning om byggnadsteknisk brandskydd Brand i soptunna i tvättstuga på Medelpads Olycksutredning Räddningstjänstförbund Datum 20120816 Utredare Lars-Göran Nyhlen Samhällsskyddsavdelningen Lars-Göran Nyhlen 070 1916282 Lars.nyhlen@sundsvall.se Utredning om byggnadsteknisk

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN 106-0501/ 2007 SID 1 (5) Handläggare: Sture Svedjedal Telefon: 08/ 508 25 072 Till Socialtjänstnämnden Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Olycksutredning. Metod En olycksutredningsprocess genomförs i tre faser: Datainsamling Analys Åtgärdsförslag

Olycksutredning. Metod En olycksutredningsprocess genomförs i tre faser: Datainsamling Analys Åtgärdsförslag Olycksutredning Typ av olycka: Brand i källarförråd i flerbostadshus Objekt och orsak: A1b4 Diarie nr: 2010000777 Förlopp: A6B6C2 Insatsrapport nr: 201000681 Datum och tid: 2010-12-01, kl:15:03 Utredare:

Läs mer

Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 )

Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 ) Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 ) Inledande uppgifter. Handläggare: Bho Eklund räddningschef Åtvidaberg/Valdemarsviks räddningstjänst. Olycksdatum: 2012-04-24.

Läs mer

Varför öva tillsammans?

Varför öva tillsammans? Varför öva tillsammans? - övningsverksamhet i Sverige Niclas Karlsson niclas.karlsson@msb.se Uppdrag Samordna, genomföra och stödja regionala, nationella och internationella övningar inom området samhällsskydd

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik Kulturnämnden Karl-Magnus Lenntorp Utvecklare kulturarv 040-675 37 32 Karl.M.Lenntorp@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-29 Dnr 1504021 1 (5) Kulturnämnden Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35) US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (6) 2016-12-12 2036/16 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35) ( A2016/01883/I) Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49

Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49 HELSINGBORG Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49 Juni 2010 Anledning till utredningen: Brand på fritidsgård i Helsingborg på Södra Hunnetorpsvägen 49, 2010-06-09. Uppdrag:

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Larmcentral Kalmar kommun

Larmcentral Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gert Friberg 2013-08-19 SFN 2012/0227 0480-45 75 21 Servicenämnden Larmcentral Kalmar kommun Förslag till beslut Brandkåren har utrett den kommunala

Läs mer

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Sommaren 2014 började Räddningstjänsten Syd att undersöka brandskyddet i radhus. Du får denna information eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Malmö, Burlöv, Lund,

Läs mer

Vidareutbildningsbehov för anställda inom kommunens organisation för 1 (2)

Vidareutbildningsbehov för anställda inom kommunens organisation för 1 (2) Vidareutbildningsbehov för anställda inom kommunens organisation för 1 (2) Fylls i av arbetsgivaren Räddningsledare A Kommun Kommunens kontaktperson Läns-/Kommunnummer Telefon Underskrift av kommunens

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Temautredning om byggnadstekniskt brandskydd Sundsvall 2012 01 28

Temautredning om byggnadstekniskt brandskydd Sundsvall 2012 01 28 Medelpads Räddningstjänstförbund Temautredning om byggnadstekniskt brandskydd Sundsvall 2012 01 28 Av Lars-Göran Nyhlén Olycksutredare Postadress Besöksadress Telefon Från och med årsskiftet 2012 skall

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder Räddningstjänst och

Läs mer

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Mälardalens Brand-och Räddningsförbund informerar om brandskydd i radhus. Du får denna broschyr eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Västerås, Hallstahammar och

Läs mer

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Räddnings- och beredskapsförvaltningen Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Trafikolycka, skoter, singel Vuollerim, Jokkmokks kommun 2015-02-12 X 7378079 Y 1715218 Eget insatsnummer:

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Räddnings- och beredskapsförvaltningen Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Trafikolycka 2014-05-01 Elljusspår, Harads Eget larmnummer: 2014A00147 SOS larmnummer: 8_2151645_2 Postadress

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-25 38 Dokumentet Brandsäkerhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Datum Ert datum 1(5) Räddningstjänsten Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman,

Datum Ert datum 1(5) Räddningstjänsten Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman, Datum Ert datum 1(5) Räddningstjänsten 2013-09-03 Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman, 016-710 74 71 540.2013.00233.7729 Er beteckning BRANDUTREDNING Insatsrapport nr. 2013/00409 Larmtid

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK MODERATERNA I EDA Besök vår hemsida http://www.moderatnet.se/eda/ MODERATERNA I VÄRMLAND Besök vår hemsida http://www.varmland@moderat.se VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

En Brandstation för alla Extern Utvärdering. Helena Stavreski

En Brandstation för alla Extern Utvärdering. Helena Stavreski En Brandstation för alla Extern Utvärdering Helena Stavreski Om du inte samtalar kan du hamna i din egen övertygelses våld Kerstin Ekman Helena? Universitetsadjunkt, Ledarskap och Organisation, Institutionen

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra först?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra först? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra först? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden.

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Brandskyddspolicy. LUNDS NATION LUND Upprättad 2011-12-29 & Uppdaterad 2013-08-16

Brandskyddspolicy. LUNDS NATION LUND Upprättad 2011-12-29 & Uppdaterad 2013-08-16 Brandskyddspolicy LUNDS NATION LUND Upprättad 2011-12-29 & Uppdaterad 2013-08-16 Lunds nation bedriver en stor variation av verksamheter i form av restaurang- och klubbverksamhet, lunchservering och diverse

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet 1 Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING Hova Hotell

OLYCKSUNDERSÖKNING Hova Hotell RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG Datum: 2015-07-03 Diarienr: E 702 OLYCKSUNDERSÖKNING Hova Hotell Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: 5502006 Eget larmnr: 201500775 Larmtid: 2015-06-02 kl: 15:10

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

2009-02-04 1(5) BRANDSKYDDSDOKUMENT FÖR STENKUMLA BYGDEGÅRD. Ledorden vid brand är: Rädda, Larma, Släck.

2009-02-04 1(5) BRANDSKYDDSDOKUMENT FÖR STENKUMLA BYGDEGÅRD. Ledorden vid brand är: Rädda, Larma, Släck. 1(5) BRANDSKYDDSDOKUMENT FÖR STENKUMLA BYGDEGÅRD. 1. BRANDSKYDDSANSVARIG Brandskyddsansvarig för bygdegården är ordförande Erika Sandström. Utsedd av styrelsen att systematiskt jobba med brandskyddet är

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar Räddningstjänst och

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5) REMISSVAR DATUM BETECKNING 2001-06-15 620-299-2001 ERT DATUM ER BETECKNING Ku2001/341/Ka Kulturdepartementet Enheten för kulturarvsfrågor 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Läs mer

Madängsholm Tidaholm.

Madängsholm Tidaholm. Undersökningsprotokoll Datum 2010-12-20 Brandutredning Handläggare Dan-Ola Sandén Anledning till undersökningen: Brand på ID Brandutredning Madängsholm Tidaholm. Uppdragsgivare: MSB Uppdrag: Brandutredning

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Gull-Britt Kristersson (Sjöbo) (S) Anette Nistrup administrativ chef 1 4

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Gull-Britt Kristersson (Sjöbo) (S) Anette Nistrup administrativ chef 1 4 Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 09:00 10:00, 10:15 11:25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Peter Boström

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19 Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011 Göteborg 2011-10-19 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335 26 00 Hemsida:

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Handläggare: Ida Håkansson, Kalmar Brandkår 2009-04-03 FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Brandkåren i Kalmar har påbörjat arbetet med att skriva nya avtal gällande automatlarmen. Det syftar till

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 november. ~ ~~~~ Bilaga KS 2014/21 7/1 l (l) 2014-10-24

Läs mer

Bussolycka Fredag Gräsnäs trafikplats E18/E20

Bussolycka Fredag Gräsnäs trafikplats E18/E20 OLYCKSORSAKSUTREDNING 1 (5) 20111-06-10 Tomas Fransson, 0221 670111 tomas.fransson@vmkfb.se DNR: 2011-70:1 Bussolycka Fredag 2011-06-10 Gräsnäs trafikplats E18/E20 n:\vmkf\rt\rt-utredningar\olycksorsaksutredningar\utredningar

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Brand i flerfamiljshus

Brand i flerfamiljshus Luleå Kommun OLYCKSUNDERSÖKNING Räddningstjänsten Skydd och räddning Diarienummer: 12.362-173 Brand i flerfamiljshus Utredare Sofie Bergström Utredare Daniel Olsson Olycksdatum 2012-02-03 Utredningsdatum

Läs mer

Carina Bergfeldt reporter: Då säger vi tusen tack och lycka till med arbetet, till Claes Carling på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Carina Bergfeldt reporter: Då säger vi tusen tack och lycka till med arbetet, till Claes Carling på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Carina Bergfeldt reporter: Då säger vi tusen tack och lycka till med arbetet, till Claes Carling på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. måndag 14 mars, 2011 10:26 Carina Bergfeldt reporter

Läs mer

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 1 Övergripande värdering Allmänt rykte Anseende 2 3 Personligt intryck Lita på Känslomässig samhörighet Anseendeindex 90 86 90 78 70 50 30 4 5 Kvalitet

Läs mer

Riksantikvarieämbetet utvecklar. Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse

Riksantikvarieämbetet utvecklar. Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse Riksantikvarieämbetet utvecklar Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse 1 Förord Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse är utgiven av Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer