Innehållsförteckning Resultatredovisning Finansiell redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Resultatredovisning Finansiell redovisning"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2

3 Innehållsförteckning Resultatredovisning Inledning Politikområde Skatt, tull och exekution Verksamhetsområde Tull Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner Verksamhetsgren Uppbörd Övriga mål och återrapporteringskrav Väsentliga uppgifter Finansiell redovisning Resultaträkning Balansräkning Redovisning mot inkomsttitlar Redovisning mot anslag Finansieringsanalys Noter

4 Resultatredovisning Inledning Tullverkets interna begrepp för verksamhetsindelning är processer. I resultatredovisningen används därför benämningarna Effektiv Handel i stället för verksamhetsgren Uppbörd, och Brottsbekämpning i stället för verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner. Bedömning av uppfyllelse av mål i regleringsbrevet = Målet är uppfyllt. = Målet är delvis uppfyllt. x = Målet är ej uppfyllt. POLITIKOMRÅDE SKATT, TULL OCH EXEKUTION Eftersträvade skatte-, tull- och avgiftsintäkter ska säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt, samtidigt som enkelhet ska eftersträvas och brottslighet motarbetas. Bidragit till att målet kan uppfyllas. Sid. 9 VERKSAMHETSOMRÅDE TULL Mål 1. Att effektivt fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas. Målet har i huvudsak uppfyllts. Sid. 9 Mål 2. Att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelserna om in- och utförsel av varor efterlevs. Medverkat till att målet har uppfyllts. Sid. 9 Mål 3. Att vid fullgörande av sina uppgifter verka för att kostnaderna för tullprocedurerna minimeras, både för näringsliv, allmänhet och inom Tullverket, samt tillhandahålla en god service så att den legitima handeln med tredje land underlättas i största möjliga utsträckning och att det legitima varuflödet inom EU inte hindras. Målet är uppfyllt. Sid. 9 VERKSAMHETSGREN IN- OCH UTFÖRSELRESTRIKTIONER Mål 1. För att förbättra urvalet av objekt i den fysiska kontrollverksamheten och därmed öka träffsäkerheten i arbetet ska arbetsmetoderna vidareutvecklas. Målet är uppfyllt. Sid. 15 Mål 2. För att förhindra illegal införsel av narkotika ska åtgärder beträffande narkotikasmugglingen ges högsta prioritet samt effektiviseras. Bekämpning av den organiserade narkotikasmugglingen ska därvid prioriteras. Målet är uppfyllt. Sid. 16 Målet är att mängden beslagtagen narkotika ska öka samtidigt som Tullverkets aktiviteter i preventivt syfte ska ha minst samma omfattning som tidigare. Mål 3. Åtgärder för förhindrande av storskalig eller frekvent införsel av alkoholoch tobaksvaror ska ges hög prioritet. Målet är uppfyllt. Sid. 20

5 VERKSAMHETSGREN UPPBÖRD Mål 1. Målet är att andelen rätt debiterad uppbörd för varor som förtullas ska öka för att långsiktigt uppgå till 100 procent och att 100 procent av den debiterade uppbörden ska betalas. All uppbörd såväl tull som importskatter och avgifter m.m. ska uppbäras lika effektivt. Första delen av målet är uppfyllt. Andra delen av målet är inte uppfyllt. Tredje delen är uppfyllt. Sid. 22 Mål 2. Myndigheten ska uppbära tullmedel på ett sådant sätt: att det från Europeiska kommissionen inte uppkommer fordringar för vilka otillräcklig säkerhet ställts, att de tidsfrister som framgår av regelverket följs på ett sådant sätt att Europeiska kommissionen inte kan ställa krav på Sverige avseende räntefordringar, att betalning av debiterad uppbörd sker i rätt tid. (Den genomsnittliga kredittiden från det att varan frigjorts till dess tullfaktura betalats ska vara högst 30 dagar. Även handläggning av ärenden för återbetalning ska ske så att återbetalning skett inom 30 dagar efter det att ansökan inkommit). x x x Delmålet är ej uppfyllt. Delmålet är ej uppfyllt. Delmålet är ej uppfyllt. Sid. 26 Mål 3. För att få god kvalitet på handelsstatistiken ska ärenden avseende import och export handläggas på ett sådant sätt att tillräckliga uppgifter inges till Statistiska centralbyrån (SCB) i rätt tid. För att få tillräckligt bra kvalitet på statistiken ska Tullverket samverka med SCB som är ansvarig myndighet för den totala utrikeshandelsstatistiken. Målet är uppfyllt. Sid. 30 Mål 4. Som ett led i att förbättra förutsättningarna för en effektiv och säker uppbörd, efterlevnad av införselrestriktioner samt god kvalitet på utrikeshandelsstatistiken ska Tullverket förbättra informationen till företagen, så att dessa från början kan lämna riktiga och fullständiga uppgifter i tulldeklarationerna. x Målet är ej uppfyllt. Sid. 31 Målet för Tullverket är att senast vid utgången av år 2006 ska minst 95 procent av de avlämnade tulldeklarationerna vara riktiga och fullständiga redan vid avlämnandet. Av deklarationerna får högst 2 procent ha fel med stor betydelse för avgifterna (avvikelse i avgift mer än kronor). Mål 5. För att säkerställa att fastställande av uppbörd sker på ett effektivt och rationellt sätt, ska Tullverket verka för att öka det elektroniska uppgiftslämnandet. Tullverket ska genom olika åtgärder göra det attraktivt för företagen att lämna tulldeklarationer elektroniskt. Detta ska ske genom utveckling av de nuvarande tekniska lösningarna, men också genom utvärdering och utveckling av alternativa lösningar. x Målet är ej uppfyllt. Sid. 32 Målet för Tullverket är att 100 procent av dokumenten vid utgången av år 2006 ska vara elektroniska. Mål 6. För att säkerställa en riktig uppbörd ska varuundersökning av importgods genomföras. För att urvalet av kontrollobjekt ska bli bättre och för att kontroller och varuundersökningar ska bli effektivare ska urvals- och kontrollmetoderna vidareutvecklas och effektiviseras. Målet är uppfyllt. Sid. 34 Mål 7. Tullverket ska för att säkerställa en riktig uppbörd samt för att bekämpa ekonomisk brottslighet använda efterkontroll genom eftergranskning och revision. Tullverket ska ytterligare utveckla och effektivisera urvalsoch kontrollmetoderna. Målet är uppfyllt. Sid. 36

6 Viktigare händelser under året Under året har en omfattande rekrytering skett till myndigheten. De flesta rekryteringar, cirka 80 personer, har avsett processen Brottsbekämpning. De nyrekryterade har genomgått grundutbildning. Även inom processen Effektiv Handel och vid IT-avdelningen har ett stort antal nyrekryteringar ägt rum främst för att möta kraven på resurser till Customs Trade System (CTS), som är det system som bland annat ska tillgodose kraven från Europeiska kommissionens införande av ett för unionen gemensamt elektroniskt tulldatasystem. Utbildningsinsatser kommer att inledas under våren Under 2006 genomfördes justeringar av Tullverkets organisation, dels inom brottsbekämpningsprocessen, dels inom administration och staber. Syftet med justeringarna har bland annat varit att ge brottsbekämpningen en klarare geografisk indelning för att förstärka kontaktytorna med samverkanspartners. För att kunna hantera större förändringar som kommer att komma på sikt inom tullområdet, både nationella behov av förändringar och internationella förändringar, har Tullverket arbetat intensivt inom ramen för projektet CTS. Projektet är omfattande och beräknas pågå till Utvecklingsprojektet Tiger, som ska stödja hela brottsbekämpningsverksamhetens arbete, från urval och kontroll, planering, analys och underrättelse, via spaning vidare till brottsutredning fick under 2006 temporärt avbrytas. Under 2007 kommer utvecklingen av systemet att påbörjas igen. Verksamhetens kostnader Verksamhetens driftkostnader ökade med knappt en procent jämfört med föregående år och uppgick till cirka tkr. Under 2005 hade myndigheten stora omställningskostnader som gör att jämförelsen haltar. Frånräknat dessa extraordinära poster ökade driftkostnaderna med cirka sex procent, vilket i huvudsak beror på att antalet anställda har ökat. Av de totala driftkostnaderna utgjorde löner och andra personalkostnader cirka 73 procent. Kostnader för lokaler minskade med cirka tkr, och utgjorde oförändrat cirka nio procent. Övriga driftkostnader ökade med cirka tkr, och utgjorde därmed cirka 13 procent av driftkostnaderna. En stor del av ökningen beror på ökat behov av IT-konsulter. Av- och nedskrivningar ökade med cirka tkr. Härav utgör cirka tkr en nedskrivning av under första halvåret upparbetade och aktiverade utvecklingskostnader för IT-stöd i brottsbekämpningsverksamheten. Nedskrivningen har skett till följd av att villkoren för aktivering inte längre är uppfyllda. Årets driftkostnader har påverkats av att utvecklingskostnader aktiverades till ett värde av cirka tkr, varav alltså cirka tkr samma år nedskrivits. Återstoden av aktiveringarna avsåg dataprogram som utvecklats i enlighet med Europeiska kommissionens beslut om att införa ett för unionen gemensamt elektronisk tulldatasystem. Utvecklingen bedrivs i Tullverket under benämningen Customs Trade System (CTS). Kostnadsfördelning per verksamhetsgren Av de totala verksamhetskostnaderna 1 avsåg 57 procent ( tkr) processen Brottsbekämpning, medan 43 procent ( tkr) avsåg processen Effektiv Handel. Utfallet är en förskjutning mot Brottsbekämpning jämfört med tidigare år. Huvudsakligen beror förskjutningen på att flertalet av de nyanställda har en verksamhetsinriktning mot Brottsbekämpning. Diagram 1: Verksamhetens kostnader fördelade på verksamhetsgrenar , tusental kronor (tkr). tkr Brottsbekämpning Effektiv Handel Förändringen i verksamhetsinriktning kan också avläsas i myndighetens redovisning av insatta resurser mätt i arbetad tid. 1 Utfallet 2006 har reducerats med tkr i syfte att öka jämförbarheten mellan åren. Se not 2 i den finansiella delen av årsredovisningen. 2 Utfallet 2005 har omräknats jämfört med vad som redovisades i årsredovisningen Se vidare information i not 2 i den finansiella delen av årsredovisningen.

7 Diagram 2: Arbetstid fördelade på processer , timmar*. Exklusive tid för administration etc. timmar Brottsbekämpning Effektiv Handel * Utfall Brottsbekämpning 2005 korrigerat med timmar jämfört med ÅR Genom att ställa kostnaderna per process 3 i förhållande till nedlagd tid erhålls en timkostnad för respektive process, som i resultatredovisningen används vid återrapportering av kostnader för prestationer etc. 3 Timkostnad i processen Brottsbekämpning: 630 kr/tim (2005: 606 och 2004: 600). Timkostnad i processen Effektiv Handel: 597 kr/tim (2005: 579 och 2004: 538). Tabell 1: Verksamhetens intäkter (tkr) Anslagsmedel Avgifter, ersättningar m.m Bidrag TOTALT Verksamhetens intäkter Tullverket finansieras huvudsakligen via anslagsmedel, som utgjorde 96,6 procent av intäkterna. Övriga intäktskällor utgörs av offentligrättsliga avgifter, uppdragsverksamhet, bidrag samt andra avgifter och ersättningar. De offentligrättsliga avgifter som myndigheten får disponera är förrättningsavgift, tullräkningsavgift samt vissa expeditions- och ansökningsavgifter. Dessa uppgick till tkr, vilket är en minskning med 32 procent jämfört med föregående år. Minskningen beror i första hand på att grunden för uttag av förrättningsavgifter ändrades den 1 oktober Förändringen innebar samtidigt ett positivt beteende bland deklaran- Tabell 2: Andra intäkter än anslag, fördelat per verksamhetsgren med särredovisning av offentligrättsliga avgifter och uppdragsverksamhet (tkr)* BUDGET 2006 ENLIGT RB FÖRÄNDRING 2005->2006 Brottsbekämpning % Effektiv handel % varav Offentligrättsliga avgifter Expeditions- och ansökningsavgifter % Tullförrättningsavgifter % Tullräkningsavgifter % Uppdragsverksamhet Kontroll av exportbidragsgods Jordbruksverket % Försäljning av vägavgiftsbevis Vägverket % Tjänster för Sjöfartsverket % Uppdrag för SCB % Övriga uppdrag % SUMMA % * Tabellens uppställning skiljer sig från föregående år. Utfall 2004 och 2005 avseende Vägavgiftsbevis och Övriga uppdrag är korrigerade jämfört med föregående år. Detaljerad uppföljning av avgiftsbelagd verksamhet enligt regleringsbrevet återfinns i not 4 i den finansiella delen av årsredovisningen. 7

8 terna, som lett till högre andel elektroniska dokument, och inlämning av pappersdokument på expeditionstid (jämför mål 5 under verksamhetsgren Uppbörd). Intäkter av uppdragsverksamhet avser i första hand ersättning för arbetsuppgifter som Tullverket utför på uppdrag av andra myndigheter. För Jordbruksverkets räkning utförs kontroll av exportbidragsgods m.m. och för Vägverkets räkning sker försäljning av vägavgiftsbevis för utländska fordon. Ersättningen från Jordbruksverket är reglerad till tkr i båda myndigheternas regleringsbrev. Årets intäkter uppgick till tkr, på grund av en periodisering i slutet av föregående år. Tullverkets kostnader för arbetsuppgifterna uppgick till tkr. Ersättning för försäljning av vägavgiftsbevis utgår med fem procent av försäljningsintäkterna enligt förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon. Tullverkets ersättning uppgick 2006 till 305 tkr, vilket motsvarar cirka 16 procent av särkostnaderna för verksamheten. Övriga intäkter av avgifter och ersättningar utgörs av bland annat försäljning av tulldeklarationskurser och handböcker. Bidrag har erhållits i första hand från Europeiska kommissionen för genomförande och deltagande i internationella projekt och åtgärdsprogram samt från Kammarkollegiet och Länsarbetsnämnderna av arbetsmarknadspolitiska skäl. Det finansiella läget Utgifterna har under året underskridit tilldelat anslag med tkr. Därmed har anslagssparandet ökat från tkr till tkr. En betydande del av anslagssparandet har uppkommit med anledning av att Tullverket i årets regleringsbrev fick en utökning av anslaget med tkr, som delvis var villkorat till att användas för anställning av personal. Rekryteringsprocessen drog ut på tiden, vilket innebar att utgifterna inte motsvarar ett helt års förbrukning. I anslagssparandet ingår också vissa löneutbetalningar som har skjutits upp till 2007 till följd av att löneavtalet som löper från den 1 oktober 2006 inte är slutförhandlat. Det innehållna beloppet motsvarar uppskattningsvis tkr. I ett längre perspektiv utgör aktiveringar och nedskrivningar av utvecklingskostnader en betydande faktor som förklaring av förändringar i anslagssparandet alternativt utnyttjande av anslagskredit. Nedskrivningen av de under första halvåret aktiverade kostnaderna för IT-stöd i brottsbekämpningsverksamheten, som uppgick till cirka tkr, har inte lett till en motsvarande ökning av anslagsförbrukningen. Detta sker inte förrän under Tullverkets särkostnader för verksamheten uppgick till tkr (2005: tkr; 2004: tkr). Utfallet 2005 har räknats om, se not 2 i den finansiella delen av årsredovisningen. 5 Inkl tkr, som regeringen under 2005 disponerat men under 2006 ställt till myndighetens förfogande. 8

9 Politikområde Skatt, tull och exekution Mål Målet är att eftersträvade skatte-, tull- och avgiftsintäkter ska säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt samtidigt som enkelhet ska eftersträvas och brottslighet motarbetas. Myndigheter vars verksamhet ska bidra till målet är Skatteverket, kronofogdemyndigheterna, Tullverket och Kustbevakningen. Tullverket har genom sitt val av strategisk inriktning och betoning av enhetlighet på ett positivt sätt bidragit till att målet uppfylls. Bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet. Allt arbete inom Tullverket bedrivs med nationellt definierade ansvarsområden. Härigenom säkerställs en likformig tillämpning av tullagstiftningen. Detta i kombination med datoriserade tullrutiner och en hög grad av automatisering skapar enhetlighet och gör att verksamheten sker på ett ekonomiskt effektivt sätt. Därigenom läggs också grunden för en hög grad av rättssäkerhet. Samtliga tullbeslut, som produceras i tulldatasystemet (TDS), innehåller upplysningar om rätten till omprövning/överklagande av tullbeslut. Samtliga omprövningsärenden handläggs inom fastställd tid. Tullverket har under året fortsatt arbetet med att förenkla tullhanteringen och stor vikt har lagts vid att bekämpa den organiserade brottsligheten. Verksamhetsområde Tull Mål Att effektivt fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas. Att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelserna om in- och utförsel av varor efterlevs. Att vid fullgörandet av sina uppgifter verka för att kostnaderna för tullprocedurerna minimeras, både för näringsliv, allmänhet och inom Tullverket, samt tillhandahålla en god service så att den legitima handeln med tredje land underlättas i största möjliga utsträckning och att det legitima varuflödet inom EU inte hindras. Målen har i huvudsak uppnåtts. När det gäller att effektivt fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så ligger den andel av uppbörden som är korrekt och andelen inbetald uppbörd i förhållande till debiterad uppbörd på ungefär samma nivåer som tidigare år. Däremot har det skett en viss ökning av den befarade kreditförlusten. Sammantaget gör Tullverket bedömningen att den delen av målet i huvudsak har uppnåtts. Tullverkets verksamhet har utgjort ett betydande hinder för storskalig och organiserad smuggling. Träffprocenten har ökat i den fysiska kontrollverksamheten. Mängden beslagtagen narkotika, alkohol och tobak har ökat. Detta tillsammans med en utvecklad kvalitetssäkring av företagens tullrutiner gör att myndigheten medverkar till att bestämmelserna om in- och utförselrestriktionerna efterlevs. Tullverket har effektiviserat och underlättat tullprocedurerna genom ökad elektronisk uppgiftslämning, automatklarering, kvalitetssäkring och utökade webbtjänster. Denna effektivisering och förenkling bör, enligt Tullverkets bedömning, ha lett till minskade kostnader för alla parter. Under året har också informationen till företagen utvecklats på olika sätt. Tullverket gör därför bedömningen att de vidtagna åtgärderna har inneburit en god service och underlättat den legitima handeln. Beskrivning av verksamheterna samt redogörelse för åtgärder som vidtagits för att uppnå målen. För att fullfölja sina uppdrag har Tullverket indelat kärnverksamheten i två processer, Brottsbekämpning och Effektiv Handel. Brottsbekämpning Tullverkets brottsbekämpande verksamhet verkar för att hindra illegal införsel eller utförsel av varor i den gränsöverskridande trafiken och samtidigt uthålligt och målmedvetet ingripa mot storskalig och organiserad brottslighet i denna trafik. Högst prioriterat är insatser mot den illegala införseln av narkotika, följt av insatser mot smugglingen av alkohol- och tobaksvaror. Brottsbekämpningen ska medverka till att den legala handeln kan bedrivas utan att bli utsatt för illojal konkurrens. 9

10 Samtidigt ska den arbeta med prevention, dvs. genom förebyggande arbete bidra till brottsreducering. Arbetet utförs i huvudsak i trafikströmmarna över stora infarter såsom hamnar i Skåne, Stockholm och Göteborg samt Öresundsbron och de stora europavägarna från Norge. Totalt passerar utrikestrafik över cirka 100 hamnar, flygplatser och gränsvägar. Objekt som ska kontrolleras utgörs av fartyg, flyg, lastbilar, containrar, järnvägsgodsvagnar, personbilar, bussar och resandes bagage från länder inom och utanför EU. Sammanlagt uppgår antalet objekt till cirka 75 miljoner. Till detta kommer gods och varor som transporteras med dessa transportmedel. År 2006 har för brottsbekämpningsprocessens del präglats av den justering av organisationen som genomfördes i april. Parallellt har arbetet med att utveckla ett IT-stöd för verksamheten inletts, ett förändringsarbete som ännu bara har påbörjats och som kommer att pågå under flera år framåt. Två produktionsprocesser Gränsskyddet består av knappt 500 personer i 60 brottsbekämpningsgrupper som arbetar med övervakning och kontroll av den gränsöverskridande trafiken vid gränsorter i syfte att upptäcka och hindra illegal ineller utförsel av varor. Den synliga närvaron av tullpersonal vid gränsorterna har även en brottsförebyggande verkan, och den bidrar till allmänhetens uppfattning om ett effektivt gränsskydd mot illegala varor. Arbetet sker i brottsbekämpningsgrupper som huvudsakligen arbetar vid orter med omfattande gränstrafik. De är specialiserade på kontroller i flyg-, gods- respektive passagerartrafik. Den fysiska kontrollverksamheten i trafiken arbetar uppdrags- och kunskapsbaserat och har stöd i information om aktuell trafik- och hotbild. I arbetet eftersträvas bra och väl fungerande kontakter med företag såsom till exempel hamnar och rederier. Tullkriminalen är ett samlat begrepp för Tullverkets planering, genomförande och uppföljning av åtgärder mot organiserad brottslighet. Totalt arbetar cirka 290 personer med analys, spaning och brottsutredning avseende storskalig och organiserad smuggling samt ekobrott och miljöbrott på tullområdet. Verksamhetsinriktningen är att lagföra huvudmännen bakom tullbrottslighet, att minska lönsamhet av brottslig verksamhet och att påtagligt störa kriminella aktiviteter. Verksamheten är nationell och personalen har hela landet som arbetsfält och arbetar i grupper sammansatta efter varje ärendes behov. Arbetet bedrivs ärendebaserat och i projektform med underrättelseverksamhet, riktade spaningsinsatser mot kriminella aktiviteter samt brottsutredning som skapar underlag för lagföring av upptäckta brott. Ärenden initieras till exempel genom tullrevision, redan gjorda beslag, upptäckta brott, underrättelseuppslag, spaningsuppslag samt genom förfrågningar om samarbete från polis, skattebrottsenheter eller samarbetspartners i utlandet. Samarbete med andra myndigheter Den omorganisation som genomfördes den 1 juli 2004 innebar bland annat att Tullverkets organisation inte hade en klar geografisk indelning, varför andra myndigheter upplevde att det var svårt att hitta rätt kontakter. En organisationsjustering av Tullverkets brottsbekämpande verksamhet genomfördes den 1 april Ett skäl till justeringen var att återbygga förlorade och förstärka befintliga kontaktytor med samverkanspartners. Respektive kompetenscenter inom brottsbekämpningsprocessen fick ett geografiskt definierat område, inom vilket man skulle ansvara för externa kontakter. Bedömningen som kan göras är att samverkan med andra myndigheter har stärkts och förbättrats under En vidareutveckling måste dock kontinuerligt ske under de kommande åren. Framför allt gäller detta inom underrättelse- och tullkriminalverksamheten. Det brottsbekämpande arbetet sker i stor utsträckning tillsammans med andra myndigheter dels inom landet, dels med utländska tull- och polismyndigheter. Det operativa samarbetet består dels i utbyte av underrättelseinformation, dels i gemensamma spanings- och utredningsinsatser i projekt och ärenden avseende grov och organiserad brottslighet. Polisen är traditionellt en naturlig samarbetspartner för Tullverket i brottsutredningar, spaningsinsatser och på underrättelseområdet. Myndigheterna deltar ofta i varandras utbildningar och på olika temadagar m.m. Under 2006 har Tullverket även varit representerat i Rikskriminalpolisens operativa råd. Denna medverkan bedöms för Tullverkets del ha stor utvecklingspotential under Tullverket har även en sambandsman vid Rikskriminalpolisen. Denne fyller en viktig funktion vad gäller samverkan och informationsutbyte. När det gäller Kustbevakningen består det operativa samarbetet av gemensamma kontrollinsatser på land och till sjöss. Underrättelsesamarbetet med Kustbevakningen sker genom det gemensamma maritima underrättelsecentret i Karlskrona. Samarbete med Åklagarmyndigheten sker dagligen i förundersökningar rörande tullrelaterad brottslighet, till exempel smuggling, där Åklagarmyndigheten är för- 10

11 Tabell 3: Samhällsnyttovärde för narkotikabeslag (tkr). FÖRÄNDRING >2006 Narkotikabeslag % varav där smugglingen bedöms som organiserad % Enligt metoden "En gräns en myndighet" % Samällsnyttovärde Tullverkets metod % undersökningsledare. Därutöver har kontakterna med Åklagarmyndigheten och dess nya utvecklingscenter utvecklats under året med gemensamma besök, utbildning och utvecklingsprojekt samt temadagar angående skattebrott och alkoholsmuggling. Samarbetet med Skatteverket har skett främst inom det gemensamma arbetsområdet med punktskattepliktiga varor såsom alkohol, tobak och olja. Den under året särskilt uppmärksammade alkoholinförseln via Internet, och domstolprocesser avseende beskattningen av alkohol har varit gemensamma ämnen. Under året har ett systematiskt samarbete i projektform inletts som syftar till att ingripa mot transportledet i Internethandeln med alkohol. Av naturliga skäl är det grannländerna i Norden och runt Östersjön som är mest frekventa samarbetspartners utanför landet, men samarbete förekommer även med övriga EU-länder. I det internationella underrättelsesamarbetet har Tullverket överlämnat sådan information som lett till beslag av större kvantiteter. Samhällsnyttovärdet av sådana beslag kan beräknas till 350 miljoner kronor. Resultat Antalet beslag och omhändertaganden har ökat. Ett skäl till detta var tillslag mot den så kallade Internethandeln med alkohol, vilken förefaller i stort sett ha upphört i slutet av året. Tillgången på narkotika är enligt utomstående bedömare svårbedömd. Sjunkande priser i konsumtionsledet samtidigt som antalet beslag ökat pekar på en ökad tillgänglighet. Dock finns undersökningar som visar att under 2000-talet har konsumtionsökningen avstannat och enligt vissa källor till och med minskat1. Tullverkets brottsbekämpande åtgärder beslag av varor och ingripanden mot kriminella har under året i ökad utsträckning försvårat för varorna att nå den svenska illegala marknaden. Både antalet beslag, mängden beslagtagen narkotika och utslagna/stör- Tabell 4: Schablonberäknat skattebortfall av alkohol- och tobaksbeslag (tkr). FÖRÄNDRING >2006 Alkohol/tobak % da kriminella nätverk har ökat. Resultatet åskådliggörs i tabellerna 3 och 4 där beslagsmängderna omräknat i samhällsnyttovärde och skattebortfall visar en kraftig ökning för narkotika, men inte lika kraftig för alkohol. Samhällsnyttovärdet är ett mått på Tullverkets effektivitet vad gäller bekämpning av insmugglad narkotika, dopningsmedel och punktskattebelagda varor som alkohol och tobak. För beräkningen kan användas två olika modeller. Den ena som användes i SOU 1998:18 En Gräns en myndighet eller den andra, i Tullverket vedertagna, modellen Tullverkets metod för beräkning av samhällsnyttovärde. Skillnaderna i beräkningsgrunderna för dessa två modeller bygger i allt väsentligt på att utredningen begränsat antalet preparat till opiater, amfetamin, kokain och cannabis. I Tullverkets modell beräknas samhällsnyttovärdet på fler preparat såsom, LSD, ecstasy, kat, narkotiska läkemedel och dopningsmedel. Effektiv Handel Effektiv Handel verkar för den legala kommersiella godstrafiken. Syftet med processen är att genom kvalitetssäkring utveckla och vidmakthålla Tullverket som en effektiv länk i utrikeshandelskedjan, att på ett så smidigt sätt som möjligt ta in korrekt uppbörd, säkerställa att in- och utförselrestriktioner efterlevs och se till att underlag för utrikeshandelsstatistiken lämnas. Processen Effektiv Handel arbetar med kvalitetssäkring genom tullsystemet Servicetrappan. 1 CAN-rapport 98 Drogutvecklingen i Sverige 2006, sidan

12 Figur 1: Processindelning. PROCESSEN EFFEKTIV HANDEL Produktionsprocess: 1. Kvalitetssäkrat flöde Delprocesser Före gränspassage Vid gränspassage Efter gränspassage Produktionsprocess: 2. Övrigt flöde Delprocesser Före gränspassage Under gränspassage Efter gränspassage Två produktionsprocesser Vad som ryms i respektive delprocess kan översiktligt beskrivas på följande sätt: 1. Kvalitetssäkrat flöde Före gränspassage: Arbete med kvalitetssäkring av företagens tullrutiner inklusive säkerhetscertifiering och tecknande av överenskommelser med företag om samverkan mot tullbrottslighet. Vid gränspassage: Insatser som hänförs till gränspassagen för kvalitetssäkrade företags varor. Efter gränspassage: Löpande uppföljning av kvalitetssäkrade företags varuflöden och kvalitetsrevisioner. 2. Övrigt flöde Före gränspassage: Informationsinsatser av olika slag för att stödja företagens möjligheter att lämna korrekta uppgifter till Tullverket samt tillståndsfrågor och analysverksamhet. Under gränspassage: Tullklarering av varor i samband med gränspassage. Efter gränspassage: Eftergranskning och tullrevision. Ärendevolymer Totala ärendemängden har minskat obetydligt jämfört med Beträffande importärendena har en inbördes förändring av ärendemängden skett såtillvida att antalet förenklade deklarationer och deklarationer enligt normalförfarandet minskat medan antalet kompletterande deklarationer ökat. Orsaken kan tillskrivas ökningen av det kvalitetssäkrade flödet och användningen av lokalt klareringsförfarande. Den förenklade deklarationen ersätts då med en notering i företagets bokföring, som sedan följs av en kompletterande deklaration. Detta innebär en förenkling både för företagen och Tullverket eftersom färre elektroniska deklarationer behöver hanteras. Förändringen innebär att Tullverkets arbete för att öka det kvalitetssäkrade flödet har givit ett synligt och positivt resultat när det gäller importärendena. Under 2006 har antalet automatklarerade ärenden ökat marginellt, knappt en procentenhet. Beräkningen är gjord på totala ärendemängden, dvs. inklusive blankettärenden som inte kan komma ifråga för automatklarering. Av de ärenden som översänds till Tullverket elektroniskt, och för vilka klarering samtidigt begärs, automatklareras 90 procent. Den höga nivån är helt i linje med Tullverkets målsättning. Åtgärder som vidtagits för att uppnå målen Tullverket har prioriterat utveckling av metoder och manualer inom underrättelseområdet och teknikområ- Tabell 6: Andel automatklarerade och manuellt klarerade import- och exportärenden Automatklarerade 78% 84% 85% Manuellt klarerade 22% 16% 15% Tabell 5: Total ärendemängd (antal ärenden) FÖRÄNDRING 2005->2006 Förenklad deklaration, import % Normalförtulling, import % Kompletterande deklaration, import % Transitering, påbörjad i Sverige % Transitering, avslutad i Sverige % Exportdeklaration % TOTALT % 12

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86)

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING... 3 Sammanfattning av måluppfyllelsen... 3 Övergripande mål... 9 Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner... 19 Verksamhetsgren

Läs mer

2 ÅRSREDOVISNING 2008

2 ÅRSREDOVISNING 2008 Årsredovisning 2008 2 ÅRSREDOVISNING 2008 ÅRSREDOVISNING 2008 3 Innehåll Uppfyllelse av mål i regleringsbrevet.... 4 Tullverkets verksamhet... 8 Viktigare händelser under året.... 13 Politikområde Skatt,

Läs mer

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93 Årsredovisning 2009 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 3 Innehåll Generaltulldirektören har ordet...................... 4 Bedömning av uppfyllelse av målen i regleringsbrevet....

Läs mer

2 ÅRSREDOVISNING 2012

2 ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 3 Innehåll Generaltulldirektören har ordet... 5 Om Tullverket... 7 Ekonomiskt resultat... 11 Viktiga händelser under året... 15 Utgiftsområde

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2012 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2012 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET SÅ HÄR STYRS SKATTEVERKET 6 1.1 Upplysningar om

Läs mer

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010 Årsredovisning för Skatteverket 2010 Bollnäs NÄSSJÖ Helsingborg Landskrona TIERP SVEG Lund Sandviken Ulricehamn Stockholm Alingsås västerås Kristianstad Ludvika SOLLEFTEÅ VISBY Kristinehamn FALUN Mariestad

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2013 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2013 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET 6 1.1 Verksamhetsområden 6 1.2 Organisation 6 1.3

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Myndigheter i samverkan

Myndigheter i samverkan Redovisningen av resultatet av den särskilda satsningen mot den grova organiserade brottsligheten Myndigheter i samverkan 2013 mot den organiserade brottsligheten Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256,

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2002

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2002 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2002 EBM ett kompetens- och kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning EKOBROTTSMYNDIGHETEN Grafisk form och produktion: Ord&Form i Uppsala AB Foto: Stock Image (omslag),

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

Rapport om den ekonomiska brottsligheten

Rapport om den ekonomiska brottsligheten Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2 Förord Förord Ekobrottsmyndigheten ska vart tredje år utarbeta en rapport till regeringen om den ekonomiska brottsligheten. Rapporten ska innehålla en redogörelse

Läs mer

Polisens årsredovisning 2014

Polisens årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Polisens årsredovisning 2014 Produktion: Polismyndigheten Dnr: A001.274/2014, Saknr: 902 ISBN: 978-91-86791-34-6 Grafisk form och layout: Citat Foto: Lars Hedelin, Polismyndigheten

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

RAPPORT OM DEN EKONOMISKA BROTTSLIGHETEN

RAPPORT OM DEN EKONOMISKA BROTTSLIGHETEN RAPPORT OM DEN EKONOMISKA BROTTSLIGHETEN Rapport 2004:1 Ekobrottslighetens omfattning och mörkertal Svart ekonomi (svart arbete och oredovisade inkomster) Övrigt Svart ekonomi skatte- och (svart avgiftsfusk

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2005 Ekobrottsmyndigheten Grafisk form och produktion: Ord&Form AB Foto: Ester Sorri, David Lundberg, Hans Öhlander, Johan Glase, Eva-Lisa Lennstrand, Ola Högberg Tryck: Sandvikens Tryckeri,

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Polisens digitala årsredovisning

Polisens digitala årsredovisning Polisens digitala årsredovisning 2009 Polisens digitala årsredovisning 2009 är anpassad för att läsas på skärmen och skrivas ut i svartvitt. tips för läsning Söka och bläddra med hjälp av bokmärken Som

Läs mer

14 projekt mot organiserad brottslighet

14 projekt mot organiserad brottslighet 14 projekt mot organiserad brottslighet En analys av Polisens särskilda satsning Rapport 2008:22 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Polisens årsredovisning 2012

Polisens årsredovisning 2012 Årsredovisning 212 Polisens årsredovisning 212 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6625/11 ISBN: 978-91-86791--1 Grafisk form och layout: Citat Foto: Robert Kindroth sid 22, Lars Hedelin övriga Tryck:

Läs mer

Återkrav vid felaktiga utbetalningar

Återkrav vid felaktiga utbetalningar 2008:12 Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-02 2007/118-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-10 Fi2007/3988 (delvis)

Läs mer

Till regeringen dnr 2015-67:1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014.

Till regeringen dnr 2015-67:1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014. Kustbevakningens årsredovisning 2014 1 Till regeringen dnr 2015-67:1 Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014. Årsredovisningen har utarbetats i enlighet med förordningen (2000:605)

Läs mer