vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du?"

Transkript

1 Allt börjar med en bra lärare. bli medlem. Du vet vad barn behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till Du Vi behöver inte berätta för dig att du valt ett yrke som gör djupa avtryck i människors liv. Du som är lärare i grundskolans senare år är extra viktig för att så många som möjligt ska välja att läsa vidare på gymnasiet. Lärarförbundet har idag lärare i grundskolan som får stöd och hjälp att utvecklas i arbetet. lararforbundet.se Allt börjar med en bra lärare. lararforbundet.se vet vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? bli medlem. SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till Vi behöver inte berätta för dig att du valt ett yrke som gör djupa avtryck i människors liv. Som gymnasielärare har du stora möjligheter att inspirera och få elever att fatta beslut om vidare studier eller yrkesval. Idag är vi ämnes- och yrkeslärare i förbundet som får stöd och hjälp att utvecklas i arbetet. bli medlem före den 15/6 så bjuder vi på medlemsavgiften de första tre månaderna. SMS:a LÄRARE MEDLEM [mellanslag] förnamn efternamn till Allt börjar med en bra lärare. bli medlem. SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till Du vet vad barn behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? Vi behöver inte berätta för dig att du valt ett yrke som gör djupa avtryck i människors liv. Fritidspedagogik utvecklar barnens identitet och sociala förmågor. Idag är vi fritidspedagoger i förbundet som arbetar på fritidshem och i grundskolor. Lärarförbundet ger dig stöd och hjälp att utvecklas i arbetet. Du vet vad som behövs för att höja Den akademiska nivån. vad behöver Du? Vi behöver inte berätta för dig att du valt ett yrke som gör djupa avtryck i människors liv. Ditt arbete skapar insikter som inspirerar och utvecklar samhället. Lärarförbundet vill lararforbundet.se lararforbundet.se/efterlysning vara ett stöd för dig som är doktorand, forskare, professor, adjunkt och lektor. Vi vill bidra till att du utvecklas i ditt yrke. Välkommen som medlem, du också! Allt börjar med en bra lärare. lararforbundet.se Verksamhetsberättelse 2011

2 Omslag: Affischer framtagna under opinions- och rekryteringskampanjer under Lärarförbundet Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil.

3 Innehåll Vi gör skillnad för Sveriges lärare...4 Verksamhetsberättelse Mål 1: Vi är medlemmar varav är skolledare...8 Mål 2: Avtalen är implementerade och ger positiva resultat...11 Mål 3: Skolledares och lärares inflytande över resursanvändningen i skolan har ökat...13 Mål 4: Våra medlemmar har kunskap om vad lärarlegitimation innebär...15 Tidningsutgivning Föreningar, ämnesråd och skolformsnämnder...18 Statistik och förteckningar...21 Så användes medlemsavgiften Remissyttranden Personförteckningar...26 Årsredovisning Förvaltningsberättelse...37 Medarbetare Förbundsledningens ersättningar...40 Förbundets ekonomi Resultaträkning...43 Balansräkning...44 Kassaflödesanalys...46 Koncernredovisning...47 Redovisningsprinciper och noter...51 Revisionsberättelse...61 Lärarförbundets verksamhetsberättelse

4 Tusentals lärare har deltagit i Lärarförbundets mani festationer i arbetet för högre lärarlöner. Lärarförbundet och massor av lärare har gjort sina röster hörda på nya samtalsarenor som Twitter. Tillsammans driver vi på för att utveckla skolan. Vi har slutit en branschöverenskommelse om forskning med skolans alla parter - ett viktigt steg mot en skola på vetenskaplig grund. Vi har aktivt drivit på för att lärares vardagsarbete ska rensas från sådant som inte stödjer undervisningskvalitet. Tack vare Lärarförbundet är frågan om lärares löner högt uppe både på den mediala och politiska agendan. Lönefrågan är avgörande för hur attraktivt läraryrket är och kommer att vara i framtiden. Vi gör skillnad för Sveriges lärare 2011 blev året då vi satte lärarnas stora betydelse för skolans resultat i fokus i samhällsdebatten. Det var lärarnas egna ord om sin vardag som gjorde skillnaden. Vi fick politiker att börja inse konsekvenserna av det orimliga lönegapet till jämförbara yrken. Vi lade grunden för en framgångsrik avtalsrörelse Vi arbetar för Sveriges lärare. Vi vet vad skolan behöver. Vi finns i hela utbildningsväsendet från för skola till högskola. Därför vet vi vad förskolan betyder för grundskolan och att grundskolan skapar förutsättningar för gymnasieskolan. Vi vet att det livslånga lärandet börjar hos det lilla barnet och pågår hela livet. Detta är vår organisatoriska styrka och vår idémässiga grund. På det bygger vi vår kunskapssyn. Utifrån det utvecklar vi Lärarförbundet. Tillsammans arbetar vi för en modern skola med goda villkor för läraryrket. En enad lärarkår är en kraft att räkna med. Vi gör skillnad för Sveriges lärare. Vi samlar lärarkåren. Vi har under det gångna året lagt ytter ligare fokus på att tydliggöra varför Sveriges lä- 4 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

5 rare och skolledare ska välja Lärarförbundet som sin fack liga organisation. Lärarförbundet är partipolitiskt obundet. Det enda parti vi tar är lärarnas. Efterlysning: Högre lärarlöner! Redan under våren 2011 inledde vi nästa års avtalsrörelse. Med insikten om att många samtal och aktiviteter lägger grunden för framgångsrik opinionsbildning startade kampanjen Efterlysning. Högre lärarlöner vars resultat är långsiktigt, men där det redan är uppenbart att stödet för högre lärarlöner inför 2012-års avtalsförhandlingar är större än det någonsin varit. Det har blivit uppenbart att det bland annat är det orimliga gapet på kronor mellan lärar yrket och andra jämförbara yrken som avskräcker unga från att bli lärare och som gör att många skickliga lärare överväger att lämna yrket. Jag är oerhört stolt över de hundratals manifestationer av olika slag, debatt inlägg och andra opinionsyttringar som tusentals lärare och skolledare bidragit med under Lärarnas enorma betydelse för skolans resultat har varit i fokus på på flera sätt i samhällsdebatten, inte bara genom ett ökat stöd för högre lärarlöner. Många lärare lever varje dag med känslan att de inte hinner vara de lärare de vill vara. Under året pågick många diskussioner om hur lärares vardagsarbete kan rensas från sådant som inte stödjer högre undervisningskvalitet. Lärarförbundet var en drivande kraft i dessa diskussioner. Lärare ska inte göra mer av allt. Jag konstaterar också hur viktigt det är att lärares röster hörs. Det är lärarnas ord om sin vardag som gör störst skillnad. I slutet av året tog så Sveriges Kommuner och Landsting ett efterlängtat initiativ till partssamtal om hur lärare ska kunna fokusera mer på undervisningen. Dessa samtal ska förhoppningsvis leda till viktiga steg inom området, dels i avtalsförhandlingarna, dels i andra initiativ. Leg. lärare Lärarlegitimationen är en av de största skolreformerna i svensk historia och under året har reformen börjat sjösättas. Lärarförbundet är och har varit en stor påskyndare av legitimeringen och vi har välkomnat regeringens förslag och beslut i stora delar. Under 2011 har dock reformens brister blivit än tydligare och regeringen har inte löst många av dessa. Hela lärargrupper riskerar att falla mellan stolarna, lärare med bristande behörighet hotas med uppsägning av sina arbetsgivare, lärare ges inte förutsättningar att komplettera sin utbildning och nyexaminerade lärare riskerar att bli utan introduktionsår. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén. Under året har vi upprepade gånger varnat berörda myndigheter för ett organisatoriskt kaos när legitimationen ska bli verklighet. Dessa farhågor har i flera delar besannats. Legitimationen har brett stöd bland lärare men risken är att stödet vänds till stor frustration när införandet blir bristfälligt. Legitimationen kommer även fortsättningsvis vara viktig för Lärarförbundets verksamhet, inte minst när det gäller stödet till medlemmar som har frågor eller behöver konkret stöd. En branschöverenskommelse om forskning Under 2011 togs spännande steg för att fördjupa samarbetet kring en skola på vetenskaplig grund. Liksom i andra sektorer finns nu en branschöverenskommelse om resurser till och inriktning för praktiknära utbildningsvetenskaplig forskning. Tillsammans med bland andra de andra fackförbunden för lärare och skolledare, arbetsgivarorganisationerna och Svenskt Näringsliv har Lärarförbundet formulerat en vision och enats om konkreta förslag till hur utvecklingen mot en förskola och skola på vetenskaplig grund ska kunna främjas. Det är både viktiga framtidsfrågor i sig, där många lärare idag upplever att forskning inte svarar upp mot deras vardagsproblem, och ett tecken Lärarförbundets verksamhetsberättelse

6 på att det är nödvändigt och möjligt att hitta samsyn inom svensk utbildningspolitik. Sverige behöver en långsiktigt hållbar strategi för att stärka förskolan och skolan. Vår branschöverenskommelse om forskning är en viktig del av en sådan strategi. Lärarförbundet mötesplatsen för lärare och skolledare De fackliga organisationernas gemensamma och viktigaste utmaning är att vara attraktiva och relevanta för medlemmar och potentiella medlemmar. I samma anda har vi fortsatt att utveckla våra mötesplatser, exempelvis representantskapet (som fattar beslut i avtalsfrågor), vår centrala ordförandekonferens och de för alla lärare öppna Lärarkvällarna års Lärarkvällar fokuserade på de möjligheter som digitala verktyg innebär för en bättre skola. Lärarkvällarna kommer även fortsättningsvis vara viktiga mötesplatser för lärare i hela Sverige och lärares intresse och behov påverkar i hög grad innehållet i dessa möten. Lärarförbundet fortsätter att utveckla en lång rad arenor för lärare och skolledare. Jag glädjer mig åt att Lärarförbundet återigen ökar den mediala synligheten både i nationellt viktiga media, i regionala och lokala media och i olika sociala medier. Flera utbildningspolitiska diskussioner under våren 2011 skapade en livlig debatt bland lärare, bland annat om undervisningsmetoder, och vi såg en stor ökning av pedagogisk diskussion bland annat på mikrobloggen Twitter. Det professionella och fackliga samtalet har på allvar etablerat sig på nya arenor. Vi är också mycket stolta över att Lärarnas tidning, som varannan vecka når alla medlemmar med de senaste nyheterna inom skolvärlden, under året fick flera fina utmärkelser. För egen del har jag ytterligare ökat antalet besök på lärares arbetsplatser. Bland många givande och lärorika besök minns jag bland andra besöken på Öjersjöskolan i Partille där jag träffade lärare som arbetade med learning studies och på Årstaskolan i Stockholm där de digitala verktygen används systematiskt i undervisningen. På styrelsens uppdrag överlämnar jag förvaltningsoch verksamhetsberättelse för Eva-Lis Sirén Förbundsordförande 6 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

7 Verksamhetsberättelse 2011 Varje år lägger förbundsstyrelsen fast en verksamhetsplan, som anger de prioriterade målen hade vi fyra mål. Hur har vi arbetat för att uppnå dem? Vad gjorde vi och vad blev resultatet? De frågorna besvarar vi på de kommande sidorna. Vi redogör också för förbundets övriga verksamheter. Lärarförbundets verksamhetsberättelse

8 Vårt viktiga arbete att samla alla lärare i EN stark lärarorganisation har haft hög prioritet. Utmärkelsen Bästa Musik- och kulturskola fick stor medial uppmärksamhet, särskilt i lokalpressen. Tusentals personer har efterlyst och spridit Fakta som gör ont om lärarlöner på Facebook och Twitter samt ett 60-tal större manifestationer har genomförts och massor av besök på Skolans dag. Flera regionala hbt-nätverk har bildats. Mål 1: Vi är medlemmar varav är skolledare Medlemsrekryteringen har intensifierats under året för att möta trenden att färre väljer facket. Antalet skolledare har ökat och Lärarförbundet är nu Sveriges största organisation för yrkesverksamma skolledare. 8 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

9 Målgruppsanpassad rekrytering Arbetet med att samordna och koordinera centrala, regionala och lokala rekryteringsinsatser har intensifierats under året. Målsättningen har varit en kraftfull mobilisering i rekryteringen av yrkes verksamma på avdelningsnivå. Ytterligare insatser har gjorts, som lanseringen av vårt projekt med rekryte rings ambassadörer i hela landet, som nu är cirka 70 till antalet. Ett nytt målgruppsanpassat rekryteringsmaterial har tagits fram för att tydligare marknads föra förbundet mot olika grupper av lärare samt för att visa på bredden i Lärarförbundet. Förbundets långsiktiga strategi är att bli Sveriges dominerande skolledaraktör. I linje med det genomfördes en riktad rekryteringskampanj mot skolledare. Under november och december ökade antalet medlemmarna inom gruppen för första gången på många år. Lärarförbundet är i dagsläget Sveriges största organisation för yrkesverksamma skolledare med över medlemmar. Kampanjen där vi erbjöd tre månader gratis medlemskap är ett annat exempel på direktrekryterande insats. Till Skolans dag beställde över 150 avdelningar material och arbetade med någon form av arbetsplatsnära rekryteringsarbete direkt kopplat till kampanjen Efterlysning: Högre lärarlöner. Det är studenterna som är morgondagens medlemmar och i kontakten med dem har vi framhållit att Lärarförbundet är den enda organisationen med förutsättningar att på ett trovärdigt sätt samla alla lärare i ett förbund, och som dessutom har detta som sin uttalade politiska viljeriktning. Förbundet ansluter nu närmare åtta av tio student er på landets lärarutbildningar förbundet har arbetat hårt för att möta de utmaningar som studerande rekryteringen står inför de kommande åren. Expansion på det privata området Genom ett aktivt och framgångsrikt arbete fort sätter Lärarförbundet att öka på det privata området. Den uppsökande och arbetsplatsnära verksamheten är uppskattad och har gett många nya medlemmar. Under året genomfördes en framgångsrik satsning på Jensenskolorna i samband med att vi ingick kollektivavtal med arbetsgivaren. Medlemsservicen uppskattad Medlemmarna är nöjda med Lärarförbundets medlems service, vilken har besvarat nästan alla samtal som kommit in. Många väljer även att ställa sina frågor till webb ombudsmannen. Drygt en tredjedel av avdelningarna använder numera det lokala medlemsstödet Loka. Arbetet med att utveckla avdelningarnas webbplatser har fortsatt under året. Vår målsägarservice, där förbundet stöttar medlemmar som i sin anställning utsatts för brott, har arbetat för att alla drabbade ska få ett positivt utfall. Nya grepp i medlemsnära arbetet En stor majoritet av deltagarna på Lärardagarna kände sig stärkta i sin yrkesroll och i sitt medlemskap i Lärarförbundet. Hela lärare deltog därtill i de tio Lärar kvällar som under året anordnades runt om i landet. Utvärderingarna var idel positiva. Webbplatsen Lärarförbundet/UNG har lanserats det här året. Webbsatsningen följdes upp med en så kalllad okonferens för unga lärare, ett seminarium där deltagarna själva bestämde över innehållet. Okonferensen blev mycket lyckad och majoriteten av deltagarna sade sig vilja fortsätta diskussionerna på arbetsplatsen samt engagera sig mer i förbundet efteråt. Såväl den grundläggande ombudsutbildningen som kursen Fackligt inflytande i arbetet har fokus på arbetsplatsen och har stärkt ombuden i sitt uppdrag. Nytt för i år är den allra första skolledarombudsutbildningen. Regionala medlemsseminarier och målgruppsanpassade aktiviteter har skapat ett mervärde för olika medlemsgrupper. Facklig utveckling globalt Utbildningsandelen av det svenska biståndet har fått större prioritet. Lärarförbundet har bidragit till utvecklingen och till att biståndsministern utlovat mer stöd till utbildning. Lärarförbundet ses även som en viktig dialogpart av UD och Sida. Nätverket med organisationer som arbetar med Rätten till utbildning av hög kvalitet för alla har utvecklats under året. I samarbete med Den globala skolan har vi arrangerat dagar för lärare om hållbar utveckling och Utbildning för alla. Många avdelningar var också aktiva i kampanj en med samma namn. Även Global Action Week blev framgångsrik och flera avdelningar arbetade vidare med kampanj materialet. Under året har vi varit drivande för att stärka den gemensamma synen mellan LO och TCO-förbund om en framtida strategi för svenska fackförbunds utvecklingssamarbete. Det ramverk som Lärar förbundet tagit fram för att analysera lärarorganisa tioners utveckling används nu i olika delar av världen och ligger till grund för Education Internationals (EI) kart- Lärarförbundets verksamhetsberättelse

10 läggning av utvecklingsbehoven i Mellanösternregionen. Lärarförbundet har även medverkat vid ett 50-tal internationella kongresser, konferenser, kommittéer och grupper. Dit hör FN:s kvinnokonferens, EI:s kvinno konferens i Bangkok och EI-kongressen i Kapstaden, där Eva-Lis Sirén blev omvald till EI:s världsstyrelse. Inom ETUCE har vi varit pådrivande inför tillämpningen av det europeiska avtalet om hot och våld på arbetsplatser samt i arbetet med skolledningspolicy och policy för yrkesutbildning. Arbetet för likabehandling och mot kränkningar av lärares fackliga rättigheter har fortsatt och sociala medier, lararforbundet.se och protestbrev har använts som påtryckningar. Opinionsbildning inför avtalsrörelsen 2012 Kampanjen Efterlysning lanserades i början av maj i syfte att skapa ett opinionstryck i lönefrågan inför avtalsrörelsen Kampanjens budskap är Efterlysning: Högre lärarlöner, mer i månaden. Parallellt med kampanjen har förbundet lyft fram goda exempel, vallöften och politiker som uttalat sitt stöd. Kampanjen har tagits emot positivt och lönefrågan stod under hösten för minst en tredjedel av Lärarförbundets mediegenomslag. Rapportserien Perspektiv på lärarlöner har blivit mycket uppmärksammad både av medier och av politiker och har i högsta grad bidragit till att sätta bilden av en felavlönad yrkeskår. Under året har tre nya rapporter i serien presenterats. Frågor som att många lärare funderar på att lämna yrket, att lärarna har fått stå tillbaka i ett historiskt perspektiv och att Sveriges grannländer värderar lärarna högre har förstärkt angelägenhetsgraden i förbundets budskap. ( Ge bra lärare högre lön lärare funderar på att lämna läraryrket, Lärare igår, idag och imorgon och Högre lärarlöner i Sveriges grannländer.) Dessutom har förbundet presenterat en rapport om skolledares löner: Ansvar som en vd, men lönen då, som även den fick stor spridning. Uppsving för digital kommunikation Under 2011 har förbundets digitala kommunikation utvecklats kraftigt. I populära och målgruppsanpassade chattar med experter från kansliet har medlemmar kunnat ställa frågor om till exempel lärarlegitimationen, den nya behörighetsförordningen, introduktionsåret och andra skolreformer. Lärarförbundets livesändningar på webben fick också sitt stora genombrott. Närmare 30 inslag sändes live, bland annat Lärardagarna samt Lika för Lika, seminarier och studiosamtal under Almedalsveckan och utdelningen av utmärkelsen Bästa Skolkommun. Resultatet för Bästa skolkommun innehöll för första gången hela listan med samtliga kriterier, ett grepp som lockade många besökare till sajten och över 125 länkningar från andra webbplatser. Lärarförbundet har även satsat på att bli en stark röst på Twitter, och hållit Twitterskolor för anställda, medlemmar och förtroendevalda. Målgruppsanpassade nyhetsbrev via e-post gör att Lärarförbundet kan rikta information direkt till de som är berörda. Specialpedagogerna fick till exempel sitt första egna nyhetsbrev via e-post det här året. Under förhandlingarna om kollektivavtal med Jensen education infördes ett nytt sätt att arbeta med nyhetsbreven. Medlemmarna fick lägesrapporter i ett kritiskt skede och ett nyhetsbrev när avtalet var klart. Tillvägagångssättet var uppskattat och antalet medlemmar inom företaget har sedan dess ökat från 60 till över 100 och antalet ombud har ökat från ett till tolv. Förbundets webbplats är nu även anpassad för mobila användare. Den mobila trafiken till lararforbundet. se har fyrdubblats på ett år. 10 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

11 Lärarförbundet är väl förberett inför 2012 års avtalsrörelse med ett kunnigt och samfällt representantskap. De är alltför få, men det finns tack vare Lärarförbundet modiga politiker som vill satsa på lärarna. Lärarförbundet har fått upp arbetsbelastning tillsammans med lön som prioriterade frågor på dagordningen i diskussioner och samtal med SKL. Det står klart för allt fler att bra förutsättningar för skolledare och lärare är svaret på de utmaningar skolan står inför. Mål 2: Avtalen är implementerade och ger positiva resultat Lärarförbundet var snabbt ute och informerade kring avtalen som slöts Vid de partsgemensamma aktiviteterna, där 3000 företrädare för fack och arbetsgivare möttes, var Lärarförbundets företrädare mycket välinformerade. Lärarförbundets verksamhetsberättelse

12 Lärarförbundet den pådrivande parten I avtalsrörelsen 2010 tecknades bilaga 6. Den sätter fokus på att de lokala parterna både kommuncentralt och på varje skola bör diskutera arbetsformer och förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Det lokala arbetet med bilaga 6 kom igång i de flesta kommuner. Det övergripande intrycket är dock att Lärarförbundet är den pådrivande parten och arbetsgivaren den avvaktande parten, eller den part som på ekonomiska grunder säger nej. Det lång siktiga arbetet med att implementera avtalen har därför ofta fastnat i resursdiskussioner. En bidragande orsak till detta kan vara att ett utslag i Arbetsdomstolen angående huruvida kommuner kan öka lärarnas undervisningstid kollektivt väntades in. När utslaget väl kom avstannade dock inte diskussionerna, snarare tvärtom. Ett år med sämre ekonomi i kommunerna, där det dessutom har varit stort fokus på de skolpolitiska reformerna, har begränsat antalet avvikelseavtal till cirka 30. Avvikelseavtal innebär avtal om annat sätt att organisera arbetstiden. Det är svårare att uppskatta genomslaget för det som var huvudsyftet med bilaga 6 mer samtal om vägar till ökad måluppfyllelse. Även i detta fall har huvudfokus snarare varit diskussioner om hur skolreformerna ska genomföras. 4,2 procent i snitt Trots ett omfattande arbete kan 2011 summeras som ett år då alltför många kommuner gjort alltför lite för att lyfta lärarnas löner och villkor. Lärarförbundets summering är i det avseendet dyster. Utfallet är 4,2 procent i snitt för avtalsperioden, med endast 13 kommuner som angett över 5,5 procent och 25 som gav minsta möjliga, 3,5 procent. Arbetsbelastningen har under samma år ökat beroende på skolreformerna och på ökad administration. De avdelningar som har varit framgångsrika i löneöversynerna 2011 utmärks av att de har tagit ett bredare grepp om att implementera skolans måluppfyllelse och att de har fokuserat på opinionsbildning samt att nå lokala politiker. Lärarfackligt och Lärarnas tidning har spelat en viktig roll genom att sprida goda exempel. Ökad kunskap om löneförhandling Förbundets löneförhandlarutbildning, Praktisk lön, har målgruppsanpassats utifrån avdelningarnas behov. Så gott som samtliga avdelningar har deltagit och kunskapen har ökat inom detta område. Resultaten är svåra att mäta, men kvaliteten i avdelningarnas lönearbete har höjts. Representantskapet har fördjupat diskussionen om grunderna för den individuella och differentierade lönesättningen. Detta används, tillsammans med ökad kunskap om det svenska förhandlingssystemet, när strategidiskussioner förs inom förbundet. Uppslutningen bakom förbundets strategi inför den kommande avtalsrörelsen är mycket stor. Skolledarnas betydelse i fokus Våra insatser för skolledare har ökat förståelsen kring avtalet. Riktade skolledarträffar och seminarier kring avtalet och de skolpolitiska reformerna har varit uppskattade av våra medlemmar. Aktiviteterna har lett till att fler avdelningar uppmärksammat skolledarnas betydelse för såväl måluppfyllelsen som för den egna organisationen, och nya skolledarföreningar har bildats. Skolledarnas position har stärkts inom förbundet. Arbetet med arbetsorganisation och karriär tjänster har drivits dels gentemot regeringen, dels som en del av implementeringsarbetet. Regeringen har i budgetpropositionen tillskjutit extra medel för karriärtjänster i syfte att driva på lärarnas löneutveckling. 12 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

13 Staten tar ansvar för lärares karriärmöjligheter och inrättar karriärtjänster. Frågan om ordinationsrätt för lärare fick stor uppmärksamhet tack vare Lärarförbundet Den nya skollagen har höjt förskolans status genom att endast behöriga får ansvara för undervisningen. Mål 3: Skolledares och lärares inflytande över resursanvändningen i skolan har ökat Vårt påverkansarbete för mer och likvärdiga resurser till skolan har gett resultat. Däremot har lärares och skolledares inflytande över hur dessa resurser används i skolan inte ökat i önskvärd utsträckning. Lärarförbundets verksamhetsberättelse

14 Ordinationsrätt för lärare Elever är olika och har olika behov. Därför måste resurs erna styras utifrån varje individs förutsättningar. Lärarförbundet har under året drivit på för att staten och huvudmännen ska bära ett gemensamt ansvar för att alla elever får en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Vi har genom utvecklad argumentation bidragit till att nyansera debatten och därmed undvikit förhastade beslut i huvudmannafrågan. Lärare ska hjälpa elever att nå kunskapsmålen och är de som först upptäcker när ett barn halkar efter eller har särskilda behov av stöd i skolan. Då måste lärarnas bedömning av vilka insatser en elev behöver ligga som grund för skolledares, och i förlängningen kommunpolitikers och fristående skolors, beslut om resursfördelning. Vi har drivit frågan om lärares utlåtanden som en form av ordinationsrätt. En ordinationsrätt skulle vara ett viktigt komplement till lärarlegitimationen. Lärarförbundet tog under året ett steg framåt i det påverkansarbetet - frågan om ordinationsrätt för lärare fick stor uppmärksamhet. Den statliga utredningen om ett införande av en Lex Sarah-liknande lagstiftning för skolan har under året presenterats och diskuterats. Lärarförbundet har påverkat utredningen och fått flera krav tillgodo sedda, men fortfarande återstår frågorna om repressalieförbud och sanktionsmöjligheter. Lärare är den yrkesgrupp i skolan som kan bedöma elevernas möjlighet att nå utbildningens mål. Lex Sarah-förslaget innebär att lärare blir skyldiga att visa på missförhållanden vilket är en typ av ordinationsrätt. Nu kan lärare göra karriär Lärarförbundet har länge drivit frågan om karriärutveckling för lärare och anser att en tydlig koppling mellan lärares karriärutveckling och lön är av görande för en bra skola. Under året har regeringen dels snabbutrett frågan om fler karriärtjänster kan inrättas i skolan, dels beslutat om en långsiktig satsning på karriärtjänster för lärare. Vår påverkan har haft betydelse för att staten nu tar ett ökat ansvar för lärares karriärmöjligheter och låga löner. Vi har även drivit på för att innehållet i karriärtjänsterna ska gynna elevernas resultatutveckling. Flera viktiga reformer har genomförts på skolans område, men när de följts av bristande resurstilldelning, har Lärarförbundet varit mycket kritiskt. Det gäller till exempel införandet av lärar legitimationen, den nya gymnasieskolan och Lärar lyftet 2. Vallöften under lupp Under 2011 har Lärarförbundet arbetat med att följa upp de vallöften som politikerna gav inför valet Det visar sig att vallöften i flera kommuner har lett till konkreta resultat i form av ökade satsningar på skolan. Fler lärare, mer resurser till förskolan och även lönesatsningar på vissa lärargrupper är några exempel. Men den ekonomiska krisen har också märkts av. Genom att sätta skolan i fokus har Lärarförbundet bidragit till att de negativa effekterna för skolans del har mildrats: varsel har dragits tillbaka och besparingarna har minskat. För att bli ännu bättre på att kunna påverka de resurser som tilldelas skolan har förbundet inlett en satsning på att öka kompetensen när det gäller den kommunala budgetprocessen. Insatser för skolledarna Skolledarna måste ha tillräckliga förutsättningar för att kunna prioritera den pedagogiska ledningen och utveckla verksamheten. Det är frågor som under året har drivits genom huvudöverenskommelsen HÖK 10. Lärarförbundet har även arrangerat utbildningsinsatser som bidragit till att skolledare tydligare kan hävda verksamhetens resursbehov. 14 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

15 Lärarförbundet genomförde ett stort antal chattar om lärarlegitimation som varit mycket populära. Efter flera års påverkansarbete beslutade riksdagen äntligen om en lärar- och förskollärarlegitimation. Lärarförbundet har medverkat i att skapa ett stort intresse för legitimationen vid årsskiftet hade lärare och förskollärare ansökt om legitimation. Mål 4: Våra medlemmar har kunskap om vad lärarlegitimation innebär 2011 nådde Lärarförbundet ett viktigt mål. Efter år av påverkansarbete beslutade riksdagen äntligen om en lärar- och förskollärarlegitimation. Ungefär samtidigt beslutade också regeringen om en behörighetsförordning för alla lärare. Lärarförbundets verksamhetsberättelse

16 Som en stark pådrivare för lärarlegitimation har Lärarförbundet ett särskilt ansvar för att medlemmarna får snabb och saklig information om det nya regelverket. Inom Lärarförbundet har konferenser hållits av avdelningarna, regionkontoren och av det centrala kansliet. Särskilt riktad information och material har gått ut till de olika lärargrupperna. Förbundet har även anordnat ett flertal chattar där medlemmar kunnat ställa sina frågor till olika experter på legitimationsfrågor. Chattarna har varit mycket populära bland medlemmarna. Med våra kommunikations- och utbildningsinsatser har vi uppfyllt målsättningen att medlemmarna har kunskap om vad lärarlegitimationen innebär. Legitimation och lön var också huvudfrågorna i Lärarförbundets monter under årets Skolforum där medlemmarna kunde prata med våra experter. Medlemmar i Skolledarföreningen fick också tillfälle till personliga möten med de skolledaransvariga och med styrelsen för Skolledarföreningen under Skolforum. Regeringen hörsammade krav Samtidigt har Lärarförbundet arbetat mycket aktivt för att påverka regeringen när det gäller de grupper av lärare som inte omfattas av eller är undantagna legitimationskravet. Bland annat har regeringen hörsammat Lärarförbundets krav om att Lärarlyftet också ska omfatta fritidspedagoger/lärare med inriktning mot fritidspedagogik. Som ett led i våra strävanden att legitimationen även ska omfatta fritidspedagoger utbildade före 2001 har Lärarförbundet under 2011 utarbetat ett förslag till kursplan för den fritidspedagogiska verksamheten. För att fastställa behovet av fortbildning har många avdelningar, tillsammans med arbetsgivaren, påbörjat arbetet med att göra en kompetensinventering i kommunen. Under en ceremoni på Skolverket utfärdades de första förskollärarlegitimationerna. Linda Sundblad, t h i bild, var en de 25 förskollärare som fick ta emot sin legitimation direkt ur Skolverkets generaldirektör Anna Ekströms hand. Införandet av ett introduktionsår har föranlett många diskussioner bland våra studerandemedlemmar men även behandlats som en viktig fråga inför 2012 års avtalsrörelse. Eftersom implementeringen av lärarlegitimationen har varit behäftad med en hel del problem har Lärarförbundet kontinuerligt informerat och även besvarat mängder av individuella frågor om legitimationen och om behörighetsförordningen. Kansliet har också gjort en genomgång av förbundets organisation så att vi är väl rustade att stödja alla medlemmar som behöver hjälp i olika legitimationsfrågor. 16 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

17 Tidningsutgivning 2011 Det nya medielandskapet avspeglas i tidningsavdelningens verksamhet. Titlar slås ihop när upplagor krymper. Samtidigt har den digitala närvaron ökat. Lärarnas tidning blev vid Fackpressens utnämning till Årets avslöjande nominerad för en artikel om hur pojkar missgynnas vid betygsättning. Under Fackpressens dag blev dessutom en illustration av Joanna Hellgren, till tidningen Specialpedagogik, vald till bästa illustration och utnämningen till bästa kommenterande text fick Leif Mathiasson, chefredaktör på Pedagogiska magasinet. Genom olika marknadsföringsaktiviteter, främst att finnas där ämneslärare möts, har kunskapen om tidningarna Alfa och Origo ökat. Detta har bidragit till att upplagan sakta har ökat.på grund av den minskade upplagan har Hushållsvetaren och Idrottsläraren under året kommit ut med sitt sista nummer och en ny tidning för den gemensamma målgruppen har tagits fram inför Den nya tidningen heter mivida. Bild i skolan, Fotnoten och Slöjdforum samproduceras och under året har arbete pågått för att starta en ny gemensam estettidning inför Den nya tidningen heter Uttryck. Lärarnas Nyheter, som startades 2010, innehåller förutom webbnyheter även material från förbundets samtliga tidningar. Sajten har under 2011 utvecklats till ett stort textarkiv inom utbildningsområdet av intresse för lärare, studenter och forskare. Vid Fackpressens utnämning till bästa webbnyhet blev Lärarnas Nyheter nominerad för avslöjandet om Ross Tensta-konceptet. Under året har alla redaktioner dessutom engagerat sig inom sociala medier genom att blogga, delta i tweetups och andra arrangemang med fokus på ny media inom utbildningsområdet. Upplagesiffror Lärarnas tidning Pedagogiska magasinet Förskolan Specialpedagogik Chef & Ledarskap Alfa Origo Yrke Fritidspedagogen Slöjdforum Bild i skolan Fotnoten Hushållsvetaren Idrottsläraren Lärarförbundets verksamhetsberättelse

18 Föreningar, ämnesråd och skolformsnämnder Studerandekommittén 2011 Lärarförbundet Student är studerandemedlemmarnas forum för att bevaka och påverka lärarutbildningen och den framtida lärarrollen. Kommitténs ordförande har varit adjungerad i Lärarförbundets förbundsstyrelse och har tillsammans med vice ordföranden också deltagit i representantskapet. Prioriterade frågor Internationellt arbete och hållbar utveckling Kommittén har prioriterat globala perspektiv och hållbar utveckling i sin verksamhetsplan och Lärarförbundets internationella engagemang har visat sig vara ett bra rekryteringsargument på högskoleorter. Under året har kommittén haft samarbete med nordiska studentorganisationer och Fairtrade samt deltagit i kampanjerna Global Action Week och One Goal. Ny lärarutbildning. En viktig fråga under 2011 har varit att bevaka implementeringen av den nya lärarutbildningen och identifiera problemområden relevanta för lärarstudenter. Lärarlegitimation har även uppmärksammats av studerandekommittén och då i första hand delen om introduktionsperioden. Kommittén har även arbetat med att utveckla och systematisera opinionsarbetet, bland annat på Twitter och genom att publicera ett antal artiklar. En gemensam debattartikel om introduktionsperiodens risker publicerades tillsammans med LR stud. HBT-frågor. Arbetet har bland annat bestått av att ta fram en informationsfolder, delta i Stockholms Pride samt etablera kontakt med HBTQ-studenterna. Stöd till lokalavdelningar. Fem studieorter har i år bjudit in studerandekommittén för att hålla i en roadshow. Roadshowen är studerandekommitténs kringresande stöd till lokalavdelningar med svårigheter att etablera stabila lokala studerandekommittéer. Skolledarföreningen Skolledarföreningen har tre övergripande mål för sitt arbete under : 1. Skolledarföreningen är det självklara valet för Sveriges skolledare. 2. Skolledares löner värderas i relation till yrkets komplexitet, ansvar och kunskapskrav. 3. Skolledareyrket är ett yrke i och för utveckling. Skolledarkonventet genomfördes under 2011 inom ramen för Kvalitetsmässan i Göteborg. Som ett inspel till kommande avtalsrörelse delades där ut rapporten Ansvar som en VD men lönen då? I den kunde man läsa att skolledare, precis som lärarna, har löner som ligger cirka kr lägre än den som andra chefer på motsvarande nivå har. En regional utbildning för skolledarombud har formats, med målsättningen att minst ett ombud för skolledarmedlemmarna i avdelningen ska vara väl rustat att företräda dem gentemot arbetsgivaren. Skolledaryrket är ett yrke i och för utveckling Rektorskonventet, som en arena för yrkesutveckling, har vidgats till att vara öppet för alla skolledare och kallas numera Skolledarkonventet. Styrelse och kansli har genomfört besök i lokala skolledarföreningar och avdelningar. Dessa möten har bidragit till ökad gemenskap och insikt om vikten av att yrkesutövare inom samma profession finns i en gemensam organisation eftersom samsyn mellan skolledare och lärare ger större påverkansmöjligheter. I samband med träffar, konferenser och utbildningar har varje skolledar medlem som deltagit erhållit forskar - anto login Skolledaren i fokus som medlemsgåva. De centrala medlemsutbildningarna Chef och Ledarskap samt Etik för chefer har genomförts i syfte att stärka skolledarmedlemmarna i sin yrkesroll. Deltagarnas utvärderingar visade att det syftet uppnåtts. Erbjudanden om utbildning för skolledare inom det privata området har varit uppskattat av deltagarna och bidragit till bildande av regionala nätverk. 18 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

19 Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR) KMR har under året fortsatt arbetet för att öka medlems nyttan för kyrkomusikerna. Ett omfattande arbete har lagts ner på att ta fram ett inspirationsmaterial för medlemmarnas långsiktiga personliga och professionella arbete. KMR har även deltagit i utvecklingen av en sammanhållen nationell examinations- och karriärstege för kyrkomusikalisk utbildning. Den traditionella Nordiska fackliga konferensen genomfördes på Island och sammankopplades med förberedelserna för en nordisk konferens för kyrkomusik år KMR representerades av delar av förbundets AU samt Lärarförbundets två ombudsmän med ansvar för kyrkomusikerfrågorna. I samverkan med Lärarförbundet genomfördes under våren sedvanlig utbildning för KMR:s stiftsombud och regionala skyddsombud. KMR:s förbundsstyrelse deltog också. Under våren genomfördes avtalsförhandlingar för kyrkoområdet. Resultatet blev ett nytt 13-månaders avtal med start den 1 april Kyrkomusikernas Tidning är en central del i KMR:s arbete, både som sammanhållande tidningsorgan för medlemmarna med betoning på yrkets innehållsfrågor, och som röst utåt. Förbundets webbplats, kmr.se, hade vardagar under terminstid samma besöksantal som i fjol, cirka åtta procent av medlemmarna. Förbundets årsbok med matrikel utkom i pappersform. Publikationen är även en facklig handbok för medlemmarna. Pensionärskommittén Pensionärskommittén är rådgivande till förbundsstyrelsen och utses av förbundsstyrelsen i början av varje kongressperiod. Ledamöterna verkar tillsammans med avdelningarnas pensionärsombud. Kommittén har under året erbjudit Lärarförbundets pensionerade medlemmar konferenser och pen sionärs - facklig information i hela landet. Pensionärs kommittén stod som värd för årets Nordiska pensionärsträff med cirka 100 deltagare från de övriga nordiska länderna. Pensionärskommittén ingick även i redaktionen för Lärarförbundets bilaga för pensionärsmedlemmar, Gröna bilagan, som distribuerades i Lärarnas tidning och kom ut med två nummer under året. Vetenskapliga rådet Rådet arbetar för att föra samman utbildningsvetenskaplig forskning och pedagogisk yrkesverksamhet, lärarnas professionella utveckling och lärarnas forskningsområde. Under året har rådet arbetat för att påverka den forskningspolitiska propositionen som ska komma under Rådet har vidare planerat för att under 2012 genomföra Lärarnas forskningskonvent. Arbetsmiljörådet Arbetsmiljörådet har under året lagt upp de grundläggande planerna för kongressperioden. Rådet har processat fram flera delvis överlappande fokusområden för arbetet: Arbetsbelastning och arbetstid, där alla utvecklingstendenser pekar mot att detta mer bör hanteras som en arbetsmiljöfråga. Arbetsmiljöperspektivet på belastningsfrågan har nu blivit en levande del i avtalsrörelsen. Modern arbetsplats är ett begrepp som återfinns i rådande avtal. Arbetsmiljörådet har gjort kopplingar till arbetsmiljöföreskriften om arbetsplatsens utformning och de frågor som aktualiserats av att flera delar av yrket digitaliseras. Lärarförbundsperspektiv på utveckling. Lärarförbundet har en integrerad syn på arbetsmiljöfrågorna där arbetsmiljö ska vara en levande frågeställning i all utveckling. Både som omvärldsspanare och som del i Lärarförbundets interna beredningsorganisation har rådet bevakat utvecklingen av lagar, avtal och tillämpning och praxisutveckling inom sitt bevakningsområde. Inflytande med stöd i AML. Rådet har gjort analysen att lärarnas inflytande över sin arbetssituation och yrkesutövningens förutsättningar kan öka med stöd i det regelverk som arbetsmiljöområdet erbjuder. Till exempel utvecklas nu arbetsmiljöutbildningar både för arbetsmiljöarbete på avdelningsnivå och på arbetsplatsnivå. Medlemsnära. Rådet såg behov av att utveckla arbetsformer som involverar fler medlemmar i arbetet för en bättre arbetsmiljö. Därför valde rådet att fokusera på bland annat belastningsfrågan och att driva den internt i förbundet. Jämställdhets- och likabehandlingsrådet Rådet har under året lagt upp planen för kongressperioden. Sammanfattningsvis planerade rådet att fokusera på olika teman; till att börja med diskriminering på arbetsplatsen och etnicitet. Rådet planerade också att vara aktiva i sociala medier. Rådet genomförde konferensen Lika för lika på temat Göra genus i skolans värld. Flera av de som bidragit med forskarrapporter till delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) medverkade, samt även Lärarförbundets verksamhetsberättelse

20 ordföranden Anna Ekström. För första gången streamades konferensen. HBT-frågornas ställning inom Lärarförbundet har också diskuterats inom rådet, som under året även inledde ett samarbete med HBT-nätverket. Flera medlemmar från rådet medverkade vid Pridefesti valen. Rådet för kompetens och utveckling Rådet för kompetens och utveckling har haft ett möte under året. Mötet ägnades åt att sammanfatta rådets arbete under kongressperioden utifrån områdena Integrera yrkes- och villkorsfrågor, regionala råden, fackliga uppdraget, alla medlemmars rätt till stöd, ombudsutbildningen och kurs ledarna. Lärarnas yrkesetiska råd År 2011 var det 10 år sedan de yrkesetiska principerna fastslogs och rådet har ägnat tid åt att reflektera över den tid som gått och utifrån dessa reflektioner slå fast en inriktning för kommande arbete. Vid några till fällen har forskare bjudits in för att ge perspektiv på arbetet. Rådet har vidare gett synpunkter på Skolverkets föreskrifter för introduktionsåret. Rådet har haft en egen monter under Skolforum och där talat med många besökare om yrkesetik. Under 2011 har det också publicerats ett ställningstagande på yrkesetiska grunder om de så kallade värdegrundsprogrammen. Det har varit ungefär tre rådsmöten per termin. Skolformsnämnder och ämnesråd Skolformsnämnder och ämnesråd är rådgivande till förbundsstyrelsen och har till uppgift att behandla frågor inom sitt verksamhets/ämnesområde. Varje skolformsnämnd och ämnesråd har en egen sida på lararforbundet.se Nämnderna och råden har tagit fram handlingsplaner för kongressperioden Skolformsnämnder Förskola Grundskola, förskoleklass och fritidshem Gymnasieskola Högskola Musik- och kulturskola Specialpedagogik Vuxenutbildning Ämnesråd Bild och media Drama, dans och teater Flerspråkighet Fritidspedagogik Språk Hushållsvetenskap Idrott och hälsa Lärarbibliotekarier Matematik Musik Naturvetenskap och teknik Slöjd SO-ämnen Studie- och yrkesvägledning Svenska De mest angelägna frågorna att diskutera har för många nämnder och råd varit konsekvenserna av legitimationsfrågan och behörighetsbestämmelserna. Under året har ämnesrådet Främmande språk bytt namn till Språk och ämnesrådet Drama och teater till Drama, dans och teater. 20 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Grattis till din examen!

Grattis till din examen! Allt börjar med en bra lärare vem vill du lyfta fram? Alla barn ska möta utbildade lärare i förskolan Alla förskolor behöver bra ledare Förskolan behöver mer forskning Samspel i skolan och förhållningssätt

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Frågor och svar kring Läraravtalet

Frågor och svar kring Läraravtalet Frågor och svar kring Läraravtalet 2 Frågor och svar kring Läraravtalet Läraravtalet Vi som företräder lärare och landets kommuner är överens om att vi gemensamt vill höja kvaliteten i skolan och förbättra

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Nu sätter vi press på politikerna. Läs mer på sidan 2.

LÄRARFACKLIGT. Nu sätter vi press på politikerna. Läs mer på sidan 2. arbetet för ett öppet och välkomnande Sverige. lararforbundet.se/lararemotrasism LÄRARFACKLIGT NR 7 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET OKTOBER 2014 Nu sätter vi press på politikerna Läs mer på sidan

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi har under 2014 tagit viktiga steg för att komma närmare våra medlemmar, för att påverka allmänheten, och för att förändra förutsättningarna för Sveriges lärarstudenter. Vi

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

EN RAPPORTSERIE OM SKOLLEDARYRKET DEL 2. Låt skolledare fokusera på att vara skolledare

EN RAPPORTSERIE OM SKOLLEDARYRKET DEL 2. Låt skolledare fokusera på att vara skolledare EN RAPPORTSERIE OM SKOLLEDARYRKET DEL 2 Låt skolledare fokusera på att vara skolledare Rensa och skapa tid för det pedagogiska ledarskapet Alla som vill att Sverige ska nå bättre kunskapsresultat måste

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Stockholm: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Stockholm: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Stockholm: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Stockholm: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner

Perspektiv på lärarlöner Perspektiv på lärarlöner Lärares löner i ett nationellt och internationellt perspektiv Rapport från Lärarförbundet 2008-10-03 Förord Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation. Vi organiserar

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön. 80 000 funderar på att lämna läraryrket

Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön. 80 000 funderar på att lämna läraryrket Perspektiv på lärarlöner, del 6 Ge bra lärare högre lön 80 000 funderar på att lämna läraryrket Höj lönerna och behåll duktiga lärare 4 av 10 lärare funderar på att lämna yrket, det kan vi visa i en ny

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! Skolan och jobben kommer att vara den viktigaste frågan under denna mandatperiod. Dessa två politikområden hänger ihop. Om

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Ombudets roll i löneprocessen Som ombud har du en viktig roll i löneprocessen på din arbetsplats. Läs mer på sidan 5.

LÄRARFACKLIGT. Ombudets roll i löneprocessen Som ombud har du en viktig roll i löneprocessen på din arbetsplats. Läs mer på sidan 5. Du kan även gå in på lararforbundet.se/ blimedlem eller prata med ditt ombud. LÄRARFACKLIGT NR 2 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET FEBRUARI 2015 Ombudets roll i löneprocessen Som ombud har du en viktig

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lärarförbundet 2013-04. Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil. Innehåll Allt börjar med en bra lärare...4 Verksamhetsberättelse 2012...7 Mål 1: Vi är 233 000 medlemmar varav

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Skövde. Verksamhetsberättelse

Skövde. Verksamhetsberättelse Skövde Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Antalet medlemmar var vid årets början 1470 och vid årets slut 1394. Större delen av medlemmarna är anställda av Skövde kommun, varav 37 är

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

LÄRARFÖRBUNDETS STYRDOKUMENT

LÄRARFÖRBUNDETS STYRDOKUMENT LÄRARFÖRBUNDETS STYRDOKUMENT Den skola vi vill skapa Lärarförbundets program för yrke och villkor Verksamhetsinriktning 2015-2018 Budget 2015-2018 Stadgar för Lärarförbundet Så formas politiken Lärarförbundets

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Det här är Lärarförbundet

Det här är Lärarförbundet Det här är Lärarförbundet Innehåll Skola Med skola menar vi alla skolformer, dvs förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola. Lärare När vi använder titeln lärare syftar

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Nu drar vi igång valkampanjen: VALKAMPANJ: SÄTT UPP VÅR AFFISCH! KOM IGÅNG MED SOCIALA MEDIER 3 SNART TAR DU ÖVER WEBBEN!

LÄRARFACKLIGT. Nu drar vi igång valkampanjen: VALKAMPANJ: SÄTT UPP VÅR AFFISCH! KOM IGÅNG MED SOCIALA MEDIER 3 SNART TAR DU ÖVER WEBBEN! Värva en kollega till Lärarförbundet. lararkanalen.se. Med hopp om ditt stöd! LÄRARFACKLIGT NR 2 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET FEBRUARI 2014 Nu drar vi igång valkampanjen: KOM IGÅNG MED SOCIALA

Läs mer

Välkommen som förtroendevald i Vision

Välkommen som förtroendevald i Vision Välkommen som förtroendevald i Vision 1 2 Välkommen som ny förtroendevald i Vision! Vad kul att du vill vara med och jobba för att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. I det här

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola 2012-02-07 12/30 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) f v b till Skolor Förskolor Fritidshem Fackliga företrädare Friskolor Arbetsrätt för

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Rapport från Lärarförbundet 2014-02-11 Svenska elevers kunskapsresultat sjunker och då är det viktigare än någonsin att alla elever får det stöd de

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Hamna på rätt kurs under våren

LÄRARFACKLIGT. Hamna på rätt kurs under våren LÄRARFACKLIGT NR 1 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET JANUARI 2015 Hamna på rätt kurs under våren Kompetensutveckla dig under våren och tipsa kollegorna om Lärarförbundets rika kursutbud! Läs mer på

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

LÄRARFÖRBUNDET- DITT FÖRBUND

LÄRARFÖRBUNDET- DITT FÖRBUND 2 LÄRARFÖRBUNDET- DITT FÖRBUND En kort historik Lärarförundet är ett ungt förbund med en lång historia. Den 1 januari 1991 startade Lärarförbundet sin verksamhet. Förbundet grundades vid den konstituerande

Läs mer