vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du?"

Transkript

1 Allt börjar med en bra lärare. bli medlem. Du vet vad barn behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till Du Vi behöver inte berätta för dig att du valt ett yrke som gör djupa avtryck i människors liv. Du som är lärare i grundskolans senare år är extra viktig för att så många som möjligt ska välja att läsa vidare på gymnasiet. Lärarförbundet har idag lärare i grundskolan som får stöd och hjälp att utvecklas i arbetet. lararforbundet.se Allt börjar med en bra lärare. lararforbundet.se vet vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? bli medlem. SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till Vi behöver inte berätta för dig att du valt ett yrke som gör djupa avtryck i människors liv. Som gymnasielärare har du stora möjligheter att inspirera och få elever att fatta beslut om vidare studier eller yrkesval. Idag är vi ämnes- och yrkeslärare i förbundet som får stöd och hjälp att utvecklas i arbetet. bli medlem före den 15/6 så bjuder vi på medlemsavgiften de första tre månaderna. SMS:a LÄRARE MEDLEM [mellanslag] förnamn efternamn till Allt börjar med en bra lärare. bli medlem. SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till Du vet vad barn behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? Vi behöver inte berätta för dig att du valt ett yrke som gör djupa avtryck i människors liv. Fritidspedagogik utvecklar barnens identitet och sociala förmågor. Idag är vi fritidspedagoger i förbundet som arbetar på fritidshem och i grundskolor. Lärarförbundet ger dig stöd och hjälp att utvecklas i arbetet. Du vet vad som behövs för att höja Den akademiska nivån. vad behöver Du? Vi behöver inte berätta för dig att du valt ett yrke som gör djupa avtryck i människors liv. Ditt arbete skapar insikter som inspirerar och utvecklar samhället. Lärarförbundet vill lararforbundet.se lararforbundet.se/efterlysning vara ett stöd för dig som är doktorand, forskare, professor, adjunkt och lektor. Vi vill bidra till att du utvecklas i ditt yrke. Välkommen som medlem, du också! Allt börjar med en bra lärare. lararforbundet.se Verksamhetsberättelse 2011

2 Omslag: Affischer framtagna under opinions- och rekryteringskampanjer under Lärarförbundet Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil.

3 Innehåll Vi gör skillnad för Sveriges lärare...4 Verksamhetsberättelse Mål 1: Vi är medlemmar varav är skolledare...8 Mål 2: Avtalen är implementerade och ger positiva resultat...11 Mål 3: Skolledares och lärares inflytande över resursanvändningen i skolan har ökat...13 Mål 4: Våra medlemmar har kunskap om vad lärarlegitimation innebär...15 Tidningsutgivning Föreningar, ämnesråd och skolformsnämnder...18 Statistik och förteckningar...21 Så användes medlemsavgiften Remissyttranden Personförteckningar...26 Årsredovisning Förvaltningsberättelse...37 Medarbetare Förbundsledningens ersättningar...40 Förbundets ekonomi Resultaträkning...43 Balansräkning...44 Kassaflödesanalys...46 Koncernredovisning...47 Redovisningsprinciper och noter...51 Revisionsberättelse...61 Lärarförbundets verksamhetsberättelse

4 Tusentals lärare har deltagit i Lärarförbundets mani festationer i arbetet för högre lärarlöner. Lärarförbundet och massor av lärare har gjort sina röster hörda på nya samtalsarenor som Twitter. Tillsammans driver vi på för att utveckla skolan. Vi har slutit en branschöverenskommelse om forskning med skolans alla parter - ett viktigt steg mot en skola på vetenskaplig grund. Vi har aktivt drivit på för att lärares vardagsarbete ska rensas från sådant som inte stödjer undervisningskvalitet. Tack vare Lärarförbundet är frågan om lärares löner högt uppe både på den mediala och politiska agendan. Lönefrågan är avgörande för hur attraktivt läraryrket är och kommer att vara i framtiden. Vi gör skillnad för Sveriges lärare 2011 blev året då vi satte lärarnas stora betydelse för skolans resultat i fokus i samhällsdebatten. Det var lärarnas egna ord om sin vardag som gjorde skillnaden. Vi fick politiker att börja inse konsekvenserna av det orimliga lönegapet till jämförbara yrken. Vi lade grunden för en framgångsrik avtalsrörelse Vi arbetar för Sveriges lärare. Vi vet vad skolan behöver. Vi finns i hela utbildningsväsendet från för skola till högskola. Därför vet vi vad förskolan betyder för grundskolan och att grundskolan skapar förutsättningar för gymnasieskolan. Vi vet att det livslånga lärandet börjar hos det lilla barnet och pågår hela livet. Detta är vår organisatoriska styrka och vår idémässiga grund. På det bygger vi vår kunskapssyn. Utifrån det utvecklar vi Lärarförbundet. Tillsammans arbetar vi för en modern skola med goda villkor för läraryrket. En enad lärarkår är en kraft att räkna med. Vi gör skillnad för Sveriges lärare. Vi samlar lärarkåren. Vi har under det gångna året lagt ytter ligare fokus på att tydliggöra varför Sveriges lä- 4 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

5 rare och skolledare ska välja Lärarförbundet som sin fack liga organisation. Lärarförbundet är partipolitiskt obundet. Det enda parti vi tar är lärarnas. Efterlysning: Högre lärarlöner! Redan under våren 2011 inledde vi nästa års avtalsrörelse. Med insikten om att många samtal och aktiviteter lägger grunden för framgångsrik opinionsbildning startade kampanjen Efterlysning. Högre lärarlöner vars resultat är långsiktigt, men där det redan är uppenbart att stödet för högre lärarlöner inför 2012-års avtalsförhandlingar är större än det någonsin varit. Det har blivit uppenbart att det bland annat är det orimliga gapet på kronor mellan lärar yrket och andra jämförbara yrken som avskräcker unga från att bli lärare och som gör att många skickliga lärare överväger att lämna yrket. Jag är oerhört stolt över de hundratals manifestationer av olika slag, debatt inlägg och andra opinionsyttringar som tusentals lärare och skolledare bidragit med under Lärarnas enorma betydelse för skolans resultat har varit i fokus på på flera sätt i samhällsdebatten, inte bara genom ett ökat stöd för högre lärarlöner. Många lärare lever varje dag med känslan att de inte hinner vara de lärare de vill vara. Under året pågick många diskussioner om hur lärares vardagsarbete kan rensas från sådant som inte stödjer högre undervisningskvalitet. Lärarförbundet var en drivande kraft i dessa diskussioner. Lärare ska inte göra mer av allt. Jag konstaterar också hur viktigt det är att lärares röster hörs. Det är lärarnas ord om sin vardag som gör störst skillnad. I slutet av året tog så Sveriges Kommuner och Landsting ett efterlängtat initiativ till partssamtal om hur lärare ska kunna fokusera mer på undervisningen. Dessa samtal ska förhoppningsvis leda till viktiga steg inom området, dels i avtalsförhandlingarna, dels i andra initiativ. Leg. lärare Lärarlegitimationen är en av de största skolreformerna i svensk historia och under året har reformen börjat sjösättas. Lärarförbundet är och har varit en stor påskyndare av legitimeringen och vi har välkomnat regeringens förslag och beslut i stora delar. Under 2011 har dock reformens brister blivit än tydligare och regeringen har inte löst många av dessa. Hela lärargrupper riskerar att falla mellan stolarna, lärare med bristande behörighet hotas med uppsägning av sina arbetsgivare, lärare ges inte förutsättningar att komplettera sin utbildning och nyexaminerade lärare riskerar att bli utan introduktionsår. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén. Under året har vi upprepade gånger varnat berörda myndigheter för ett organisatoriskt kaos när legitimationen ska bli verklighet. Dessa farhågor har i flera delar besannats. Legitimationen har brett stöd bland lärare men risken är att stödet vänds till stor frustration när införandet blir bristfälligt. Legitimationen kommer även fortsättningsvis vara viktig för Lärarförbundets verksamhet, inte minst när det gäller stödet till medlemmar som har frågor eller behöver konkret stöd. En branschöverenskommelse om forskning Under 2011 togs spännande steg för att fördjupa samarbetet kring en skola på vetenskaplig grund. Liksom i andra sektorer finns nu en branschöverenskommelse om resurser till och inriktning för praktiknära utbildningsvetenskaplig forskning. Tillsammans med bland andra de andra fackförbunden för lärare och skolledare, arbetsgivarorganisationerna och Svenskt Näringsliv har Lärarförbundet formulerat en vision och enats om konkreta förslag till hur utvecklingen mot en förskola och skola på vetenskaplig grund ska kunna främjas. Det är både viktiga framtidsfrågor i sig, där många lärare idag upplever att forskning inte svarar upp mot deras vardagsproblem, och ett tecken Lärarförbundets verksamhetsberättelse

6 på att det är nödvändigt och möjligt att hitta samsyn inom svensk utbildningspolitik. Sverige behöver en långsiktigt hållbar strategi för att stärka förskolan och skolan. Vår branschöverenskommelse om forskning är en viktig del av en sådan strategi. Lärarförbundet mötesplatsen för lärare och skolledare De fackliga organisationernas gemensamma och viktigaste utmaning är att vara attraktiva och relevanta för medlemmar och potentiella medlemmar. I samma anda har vi fortsatt att utveckla våra mötesplatser, exempelvis representantskapet (som fattar beslut i avtalsfrågor), vår centrala ordförandekonferens och de för alla lärare öppna Lärarkvällarna års Lärarkvällar fokuserade på de möjligheter som digitala verktyg innebär för en bättre skola. Lärarkvällarna kommer även fortsättningsvis vara viktiga mötesplatser för lärare i hela Sverige och lärares intresse och behov påverkar i hög grad innehållet i dessa möten. Lärarförbundet fortsätter att utveckla en lång rad arenor för lärare och skolledare. Jag glädjer mig åt att Lärarförbundet återigen ökar den mediala synligheten både i nationellt viktiga media, i regionala och lokala media och i olika sociala medier. Flera utbildningspolitiska diskussioner under våren 2011 skapade en livlig debatt bland lärare, bland annat om undervisningsmetoder, och vi såg en stor ökning av pedagogisk diskussion bland annat på mikrobloggen Twitter. Det professionella och fackliga samtalet har på allvar etablerat sig på nya arenor. Vi är också mycket stolta över att Lärarnas tidning, som varannan vecka når alla medlemmar med de senaste nyheterna inom skolvärlden, under året fick flera fina utmärkelser. För egen del har jag ytterligare ökat antalet besök på lärares arbetsplatser. Bland många givande och lärorika besök minns jag bland andra besöken på Öjersjöskolan i Partille där jag träffade lärare som arbetade med learning studies och på Årstaskolan i Stockholm där de digitala verktygen används systematiskt i undervisningen. På styrelsens uppdrag överlämnar jag förvaltningsoch verksamhetsberättelse för Eva-Lis Sirén Förbundsordförande 6 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

7 Verksamhetsberättelse 2011 Varje år lägger förbundsstyrelsen fast en verksamhetsplan, som anger de prioriterade målen hade vi fyra mål. Hur har vi arbetat för att uppnå dem? Vad gjorde vi och vad blev resultatet? De frågorna besvarar vi på de kommande sidorna. Vi redogör också för förbundets övriga verksamheter. Lärarförbundets verksamhetsberättelse

8 Vårt viktiga arbete att samla alla lärare i EN stark lärarorganisation har haft hög prioritet. Utmärkelsen Bästa Musik- och kulturskola fick stor medial uppmärksamhet, särskilt i lokalpressen. Tusentals personer har efterlyst och spridit Fakta som gör ont om lärarlöner på Facebook och Twitter samt ett 60-tal större manifestationer har genomförts och massor av besök på Skolans dag. Flera regionala hbt-nätverk har bildats. Mål 1: Vi är medlemmar varav är skolledare Medlemsrekryteringen har intensifierats under året för att möta trenden att färre väljer facket. Antalet skolledare har ökat och Lärarförbundet är nu Sveriges största organisation för yrkesverksamma skolledare. 8 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

9 Målgruppsanpassad rekrytering Arbetet med att samordna och koordinera centrala, regionala och lokala rekryteringsinsatser har intensifierats under året. Målsättningen har varit en kraftfull mobilisering i rekryteringen av yrkes verksamma på avdelningsnivå. Ytterligare insatser har gjorts, som lanseringen av vårt projekt med rekryte rings ambassadörer i hela landet, som nu är cirka 70 till antalet. Ett nytt målgruppsanpassat rekryteringsmaterial har tagits fram för att tydligare marknads föra förbundet mot olika grupper av lärare samt för att visa på bredden i Lärarförbundet. Förbundets långsiktiga strategi är att bli Sveriges dominerande skolledaraktör. I linje med det genomfördes en riktad rekryteringskampanj mot skolledare. Under november och december ökade antalet medlemmarna inom gruppen för första gången på många år. Lärarförbundet är i dagsläget Sveriges största organisation för yrkesverksamma skolledare med över medlemmar. Kampanjen där vi erbjöd tre månader gratis medlemskap är ett annat exempel på direktrekryterande insats. Till Skolans dag beställde över 150 avdelningar material och arbetade med någon form av arbetsplatsnära rekryteringsarbete direkt kopplat till kampanjen Efterlysning: Högre lärarlöner. Det är studenterna som är morgondagens medlemmar och i kontakten med dem har vi framhållit att Lärarförbundet är den enda organisationen med förutsättningar att på ett trovärdigt sätt samla alla lärare i ett förbund, och som dessutom har detta som sin uttalade politiska viljeriktning. Förbundet ansluter nu närmare åtta av tio student er på landets lärarutbildningar förbundet har arbetat hårt för att möta de utmaningar som studerande rekryteringen står inför de kommande åren. Expansion på det privata området Genom ett aktivt och framgångsrikt arbete fort sätter Lärarförbundet att öka på det privata området. Den uppsökande och arbetsplatsnära verksamheten är uppskattad och har gett många nya medlemmar. Under året genomfördes en framgångsrik satsning på Jensenskolorna i samband med att vi ingick kollektivavtal med arbetsgivaren. Medlemsservicen uppskattad Medlemmarna är nöjda med Lärarförbundets medlems service, vilken har besvarat nästan alla samtal som kommit in. Många väljer även att ställa sina frågor till webb ombudsmannen. Drygt en tredjedel av avdelningarna använder numera det lokala medlemsstödet Loka. Arbetet med att utveckla avdelningarnas webbplatser har fortsatt under året. Vår målsägarservice, där förbundet stöttar medlemmar som i sin anställning utsatts för brott, har arbetat för att alla drabbade ska få ett positivt utfall. Nya grepp i medlemsnära arbetet En stor majoritet av deltagarna på Lärardagarna kände sig stärkta i sin yrkesroll och i sitt medlemskap i Lärarförbundet. Hela lärare deltog därtill i de tio Lärar kvällar som under året anordnades runt om i landet. Utvärderingarna var idel positiva. Webbplatsen Lärarförbundet/UNG har lanserats det här året. Webbsatsningen följdes upp med en så kalllad okonferens för unga lärare, ett seminarium där deltagarna själva bestämde över innehållet. Okonferensen blev mycket lyckad och majoriteten av deltagarna sade sig vilja fortsätta diskussionerna på arbetsplatsen samt engagera sig mer i förbundet efteråt. Såväl den grundläggande ombudsutbildningen som kursen Fackligt inflytande i arbetet har fokus på arbetsplatsen och har stärkt ombuden i sitt uppdrag. Nytt för i år är den allra första skolledarombudsutbildningen. Regionala medlemsseminarier och målgruppsanpassade aktiviteter har skapat ett mervärde för olika medlemsgrupper. Facklig utveckling globalt Utbildningsandelen av det svenska biståndet har fått större prioritet. Lärarförbundet har bidragit till utvecklingen och till att biståndsministern utlovat mer stöd till utbildning. Lärarförbundet ses även som en viktig dialogpart av UD och Sida. Nätverket med organisationer som arbetar med Rätten till utbildning av hög kvalitet för alla har utvecklats under året. I samarbete med Den globala skolan har vi arrangerat dagar för lärare om hållbar utveckling och Utbildning för alla. Många avdelningar var också aktiva i kampanj en med samma namn. Även Global Action Week blev framgångsrik och flera avdelningar arbetade vidare med kampanj materialet. Under året har vi varit drivande för att stärka den gemensamma synen mellan LO och TCO-förbund om en framtida strategi för svenska fackförbunds utvecklingssamarbete. Det ramverk som Lärar förbundet tagit fram för att analysera lärarorganisa tioners utveckling används nu i olika delar av världen och ligger till grund för Education Internationals (EI) kart- Lärarförbundets verksamhetsberättelse

10 läggning av utvecklingsbehoven i Mellanösternregionen. Lärarförbundet har även medverkat vid ett 50-tal internationella kongresser, konferenser, kommittéer och grupper. Dit hör FN:s kvinnokonferens, EI:s kvinno konferens i Bangkok och EI-kongressen i Kapstaden, där Eva-Lis Sirén blev omvald till EI:s världsstyrelse. Inom ETUCE har vi varit pådrivande inför tillämpningen av det europeiska avtalet om hot och våld på arbetsplatser samt i arbetet med skolledningspolicy och policy för yrkesutbildning. Arbetet för likabehandling och mot kränkningar av lärares fackliga rättigheter har fortsatt och sociala medier, lararforbundet.se och protestbrev har använts som påtryckningar. Opinionsbildning inför avtalsrörelsen 2012 Kampanjen Efterlysning lanserades i början av maj i syfte att skapa ett opinionstryck i lönefrågan inför avtalsrörelsen Kampanjens budskap är Efterlysning: Högre lärarlöner, mer i månaden. Parallellt med kampanjen har förbundet lyft fram goda exempel, vallöften och politiker som uttalat sitt stöd. Kampanjen har tagits emot positivt och lönefrågan stod under hösten för minst en tredjedel av Lärarförbundets mediegenomslag. Rapportserien Perspektiv på lärarlöner har blivit mycket uppmärksammad både av medier och av politiker och har i högsta grad bidragit till att sätta bilden av en felavlönad yrkeskår. Under året har tre nya rapporter i serien presenterats. Frågor som att många lärare funderar på att lämna yrket, att lärarna har fått stå tillbaka i ett historiskt perspektiv och att Sveriges grannländer värderar lärarna högre har förstärkt angelägenhetsgraden i förbundets budskap. ( Ge bra lärare högre lön lärare funderar på att lämna läraryrket, Lärare igår, idag och imorgon och Högre lärarlöner i Sveriges grannländer.) Dessutom har förbundet presenterat en rapport om skolledares löner: Ansvar som en vd, men lönen då, som även den fick stor spridning. Uppsving för digital kommunikation Under 2011 har förbundets digitala kommunikation utvecklats kraftigt. I populära och målgruppsanpassade chattar med experter från kansliet har medlemmar kunnat ställa frågor om till exempel lärarlegitimationen, den nya behörighetsförordningen, introduktionsåret och andra skolreformer. Lärarförbundets livesändningar på webben fick också sitt stora genombrott. Närmare 30 inslag sändes live, bland annat Lärardagarna samt Lika för Lika, seminarier och studiosamtal under Almedalsveckan och utdelningen av utmärkelsen Bästa Skolkommun. Resultatet för Bästa skolkommun innehöll för första gången hela listan med samtliga kriterier, ett grepp som lockade många besökare till sajten och över 125 länkningar från andra webbplatser. Lärarförbundet har även satsat på att bli en stark röst på Twitter, och hållit Twitterskolor för anställda, medlemmar och förtroendevalda. Målgruppsanpassade nyhetsbrev via e-post gör att Lärarförbundet kan rikta information direkt till de som är berörda. Specialpedagogerna fick till exempel sitt första egna nyhetsbrev via e-post det här året. Under förhandlingarna om kollektivavtal med Jensen education infördes ett nytt sätt att arbeta med nyhetsbreven. Medlemmarna fick lägesrapporter i ett kritiskt skede och ett nyhetsbrev när avtalet var klart. Tillvägagångssättet var uppskattat och antalet medlemmar inom företaget har sedan dess ökat från 60 till över 100 och antalet ombud har ökat från ett till tolv. Förbundets webbplats är nu även anpassad för mobila användare. Den mobila trafiken till lararforbundet. se har fyrdubblats på ett år. 10 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

11 Lärarförbundet är väl förberett inför 2012 års avtalsrörelse med ett kunnigt och samfällt representantskap. De är alltför få, men det finns tack vare Lärarförbundet modiga politiker som vill satsa på lärarna. Lärarförbundet har fått upp arbetsbelastning tillsammans med lön som prioriterade frågor på dagordningen i diskussioner och samtal med SKL. Det står klart för allt fler att bra förutsättningar för skolledare och lärare är svaret på de utmaningar skolan står inför. Mål 2: Avtalen är implementerade och ger positiva resultat Lärarförbundet var snabbt ute och informerade kring avtalen som slöts Vid de partsgemensamma aktiviteterna, där 3000 företrädare för fack och arbetsgivare möttes, var Lärarförbundets företrädare mycket välinformerade. Lärarförbundets verksamhetsberättelse

12 Lärarförbundet den pådrivande parten I avtalsrörelsen 2010 tecknades bilaga 6. Den sätter fokus på att de lokala parterna både kommuncentralt och på varje skola bör diskutera arbetsformer och förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Det lokala arbetet med bilaga 6 kom igång i de flesta kommuner. Det övergripande intrycket är dock att Lärarförbundet är den pådrivande parten och arbetsgivaren den avvaktande parten, eller den part som på ekonomiska grunder säger nej. Det lång siktiga arbetet med att implementera avtalen har därför ofta fastnat i resursdiskussioner. En bidragande orsak till detta kan vara att ett utslag i Arbetsdomstolen angående huruvida kommuner kan öka lärarnas undervisningstid kollektivt väntades in. När utslaget väl kom avstannade dock inte diskussionerna, snarare tvärtom. Ett år med sämre ekonomi i kommunerna, där det dessutom har varit stort fokus på de skolpolitiska reformerna, har begränsat antalet avvikelseavtal till cirka 30. Avvikelseavtal innebär avtal om annat sätt att organisera arbetstiden. Det är svårare att uppskatta genomslaget för det som var huvudsyftet med bilaga 6 mer samtal om vägar till ökad måluppfyllelse. Även i detta fall har huvudfokus snarare varit diskussioner om hur skolreformerna ska genomföras. 4,2 procent i snitt Trots ett omfattande arbete kan 2011 summeras som ett år då alltför många kommuner gjort alltför lite för att lyfta lärarnas löner och villkor. Lärarförbundets summering är i det avseendet dyster. Utfallet är 4,2 procent i snitt för avtalsperioden, med endast 13 kommuner som angett över 5,5 procent och 25 som gav minsta möjliga, 3,5 procent. Arbetsbelastningen har under samma år ökat beroende på skolreformerna och på ökad administration. De avdelningar som har varit framgångsrika i löneöversynerna 2011 utmärks av att de har tagit ett bredare grepp om att implementera skolans måluppfyllelse och att de har fokuserat på opinionsbildning samt att nå lokala politiker. Lärarfackligt och Lärarnas tidning har spelat en viktig roll genom att sprida goda exempel. Ökad kunskap om löneförhandling Förbundets löneförhandlarutbildning, Praktisk lön, har målgruppsanpassats utifrån avdelningarnas behov. Så gott som samtliga avdelningar har deltagit och kunskapen har ökat inom detta område. Resultaten är svåra att mäta, men kvaliteten i avdelningarnas lönearbete har höjts. Representantskapet har fördjupat diskussionen om grunderna för den individuella och differentierade lönesättningen. Detta används, tillsammans med ökad kunskap om det svenska förhandlingssystemet, när strategidiskussioner förs inom förbundet. Uppslutningen bakom förbundets strategi inför den kommande avtalsrörelsen är mycket stor. Skolledarnas betydelse i fokus Våra insatser för skolledare har ökat förståelsen kring avtalet. Riktade skolledarträffar och seminarier kring avtalet och de skolpolitiska reformerna har varit uppskattade av våra medlemmar. Aktiviteterna har lett till att fler avdelningar uppmärksammat skolledarnas betydelse för såväl måluppfyllelsen som för den egna organisationen, och nya skolledarföreningar har bildats. Skolledarnas position har stärkts inom förbundet. Arbetet med arbetsorganisation och karriär tjänster har drivits dels gentemot regeringen, dels som en del av implementeringsarbetet. Regeringen har i budgetpropositionen tillskjutit extra medel för karriärtjänster i syfte att driva på lärarnas löneutveckling. 12 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

13 Staten tar ansvar för lärares karriärmöjligheter och inrättar karriärtjänster. Frågan om ordinationsrätt för lärare fick stor uppmärksamhet tack vare Lärarförbundet Den nya skollagen har höjt förskolans status genom att endast behöriga får ansvara för undervisningen. Mål 3: Skolledares och lärares inflytande över resursanvändningen i skolan har ökat Vårt påverkansarbete för mer och likvärdiga resurser till skolan har gett resultat. Däremot har lärares och skolledares inflytande över hur dessa resurser används i skolan inte ökat i önskvärd utsträckning. Lärarförbundets verksamhetsberättelse

14 Ordinationsrätt för lärare Elever är olika och har olika behov. Därför måste resurs erna styras utifrån varje individs förutsättningar. Lärarförbundet har under året drivit på för att staten och huvudmännen ska bära ett gemensamt ansvar för att alla elever får en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Vi har genom utvecklad argumentation bidragit till att nyansera debatten och därmed undvikit förhastade beslut i huvudmannafrågan. Lärare ska hjälpa elever att nå kunskapsmålen och är de som först upptäcker när ett barn halkar efter eller har särskilda behov av stöd i skolan. Då måste lärarnas bedömning av vilka insatser en elev behöver ligga som grund för skolledares, och i förlängningen kommunpolitikers och fristående skolors, beslut om resursfördelning. Vi har drivit frågan om lärares utlåtanden som en form av ordinationsrätt. En ordinationsrätt skulle vara ett viktigt komplement till lärarlegitimationen. Lärarförbundet tog under året ett steg framåt i det påverkansarbetet - frågan om ordinationsrätt för lärare fick stor uppmärksamhet. Den statliga utredningen om ett införande av en Lex Sarah-liknande lagstiftning för skolan har under året presenterats och diskuterats. Lärarförbundet har påverkat utredningen och fått flera krav tillgodo sedda, men fortfarande återstår frågorna om repressalieförbud och sanktionsmöjligheter. Lärare är den yrkesgrupp i skolan som kan bedöma elevernas möjlighet att nå utbildningens mål. Lex Sarah-förslaget innebär att lärare blir skyldiga att visa på missförhållanden vilket är en typ av ordinationsrätt. Nu kan lärare göra karriär Lärarförbundet har länge drivit frågan om karriärutveckling för lärare och anser att en tydlig koppling mellan lärares karriärutveckling och lön är av görande för en bra skola. Under året har regeringen dels snabbutrett frågan om fler karriärtjänster kan inrättas i skolan, dels beslutat om en långsiktig satsning på karriärtjänster för lärare. Vår påverkan har haft betydelse för att staten nu tar ett ökat ansvar för lärares karriärmöjligheter och låga löner. Vi har även drivit på för att innehållet i karriärtjänsterna ska gynna elevernas resultatutveckling. Flera viktiga reformer har genomförts på skolans område, men när de följts av bristande resurstilldelning, har Lärarförbundet varit mycket kritiskt. Det gäller till exempel införandet av lärar legitimationen, den nya gymnasieskolan och Lärar lyftet 2. Vallöften under lupp Under 2011 har Lärarförbundet arbetat med att följa upp de vallöften som politikerna gav inför valet Det visar sig att vallöften i flera kommuner har lett till konkreta resultat i form av ökade satsningar på skolan. Fler lärare, mer resurser till förskolan och även lönesatsningar på vissa lärargrupper är några exempel. Men den ekonomiska krisen har också märkts av. Genom att sätta skolan i fokus har Lärarförbundet bidragit till att de negativa effekterna för skolans del har mildrats: varsel har dragits tillbaka och besparingarna har minskat. För att bli ännu bättre på att kunna påverka de resurser som tilldelas skolan har förbundet inlett en satsning på att öka kompetensen när det gäller den kommunala budgetprocessen. Insatser för skolledarna Skolledarna måste ha tillräckliga förutsättningar för att kunna prioritera den pedagogiska ledningen och utveckla verksamheten. Det är frågor som under året har drivits genom huvudöverenskommelsen HÖK 10. Lärarförbundet har även arrangerat utbildningsinsatser som bidragit till att skolledare tydligare kan hävda verksamhetens resursbehov. 14 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

15 Lärarförbundet genomförde ett stort antal chattar om lärarlegitimation som varit mycket populära. Efter flera års påverkansarbete beslutade riksdagen äntligen om en lärar- och förskollärarlegitimation. Lärarförbundet har medverkat i att skapa ett stort intresse för legitimationen vid årsskiftet hade lärare och förskollärare ansökt om legitimation. Mål 4: Våra medlemmar har kunskap om vad lärarlegitimation innebär 2011 nådde Lärarförbundet ett viktigt mål. Efter år av påverkansarbete beslutade riksdagen äntligen om en lärar- och förskollärarlegitimation. Ungefär samtidigt beslutade också regeringen om en behörighetsförordning för alla lärare. Lärarförbundets verksamhetsberättelse

16 Som en stark pådrivare för lärarlegitimation har Lärarförbundet ett särskilt ansvar för att medlemmarna får snabb och saklig information om det nya regelverket. Inom Lärarförbundet har konferenser hållits av avdelningarna, regionkontoren och av det centrala kansliet. Särskilt riktad information och material har gått ut till de olika lärargrupperna. Förbundet har även anordnat ett flertal chattar där medlemmar kunnat ställa sina frågor till olika experter på legitimationsfrågor. Chattarna har varit mycket populära bland medlemmarna. Med våra kommunikations- och utbildningsinsatser har vi uppfyllt målsättningen att medlemmarna har kunskap om vad lärarlegitimationen innebär. Legitimation och lön var också huvudfrågorna i Lärarförbundets monter under årets Skolforum där medlemmarna kunde prata med våra experter. Medlemmar i Skolledarföreningen fick också tillfälle till personliga möten med de skolledaransvariga och med styrelsen för Skolledarföreningen under Skolforum. Regeringen hörsammade krav Samtidigt har Lärarförbundet arbetat mycket aktivt för att påverka regeringen när det gäller de grupper av lärare som inte omfattas av eller är undantagna legitimationskravet. Bland annat har regeringen hörsammat Lärarförbundets krav om att Lärarlyftet också ska omfatta fritidspedagoger/lärare med inriktning mot fritidspedagogik. Som ett led i våra strävanden att legitimationen även ska omfatta fritidspedagoger utbildade före 2001 har Lärarförbundet under 2011 utarbetat ett förslag till kursplan för den fritidspedagogiska verksamheten. För att fastställa behovet av fortbildning har många avdelningar, tillsammans med arbetsgivaren, påbörjat arbetet med att göra en kompetensinventering i kommunen. Under en ceremoni på Skolverket utfärdades de första förskollärarlegitimationerna. Linda Sundblad, t h i bild, var en de 25 förskollärare som fick ta emot sin legitimation direkt ur Skolverkets generaldirektör Anna Ekströms hand. Införandet av ett introduktionsår har föranlett många diskussioner bland våra studerandemedlemmar men även behandlats som en viktig fråga inför 2012 års avtalsrörelse. Eftersom implementeringen av lärarlegitimationen har varit behäftad med en hel del problem har Lärarförbundet kontinuerligt informerat och även besvarat mängder av individuella frågor om legitimationen och om behörighetsförordningen. Kansliet har också gjort en genomgång av förbundets organisation så att vi är väl rustade att stödja alla medlemmar som behöver hjälp i olika legitimationsfrågor. 16 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

17 Tidningsutgivning 2011 Det nya medielandskapet avspeglas i tidningsavdelningens verksamhet. Titlar slås ihop när upplagor krymper. Samtidigt har den digitala närvaron ökat. Lärarnas tidning blev vid Fackpressens utnämning till Årets avslöjande nominerad för en artikel om hur pojkar missgynnas vid betygsättning. Under Fackpressens dag blev dessutom en illustration av Joanna Hellgren, till tidningen Specialpedagogik, vald till bästa illustration och utnämningen till bästa kommenterande text fick Leif Mathiasson, chefredaktör på Pedagogiska magasinet. Genom olika marknadsföringsaktiviteter, främst att finnas där ämneslärare möts, har kunskapen om tidningarna Alfa och Origo ökat. Detta har bidragit till att upplagan sakta har ökat.på grund av den minskade upplagan har Hushållsvetaren och Idrottsläraren under året kommit ut med sitt sista nummer och en ny tidning för den gemensamma målgruppen har tagits fram inför Den nya tidningen heter mivida. Bild i skolan, Fotnoten och Slöjdforum samproduceras och under året har arbete pågått för att starta en ny gemensam estettidning inför Den nya tidningen heter Uttryck. Lärarnas Nyheter, som startades 2010, innehåller förutom webbnyheter även material från förbundets samtliga tidningar. Sajten har under 2011 utvecklats till ett stort textarkiv inom utbildningsområdet av intresse för lärare, studenter och forskare. Vid Fackpressens utnämning till bästa webbnyhet blev Lärarnas Nyheter nominerad för avslöjandet om Ross Tensta-konceptet. Under året har alla redaktioner dessutom engagerat sig inom sociala medier genom att blogga, delta i tweetups och andra arrangemang med fokus på ny media inom utbildningsområdet. Upplagesiffror Lärarnas tidning Pedagogiska magasinet Förskolan Specialpedagogik Chef & Ledarskap Alfa Origo Yrke Fritidspedagogen Slöjdforum Bild i skolan Fotnoten Hushållsvetaren Idrottsläraren Lärarförbundets verksamhetsberättelse

18 Föreningar, ämnesråd och skolformsnämnder Studerandekommittén 2011 Lärarförbundet Student är studerandemedlemmarnas forum för att bevaka och påverka lärarutbildningen och den framtida lärarrollen. Kommitténs ordförande har varit adjungerad i Lärarförbundets förbundsstyrelse och har tillsammans med vice ordföranden också deltagit i representantskapet. Prioriterade frågor Internationellt arbete och hållbar utveckling Kommittén har prioriterat globala perspektiv och hållbar utveckling i sin verksamhetsplan och Lärarförbundets internationella engagemang har visat sig vara ett bra rekryteringsargument på högskoleorter. Under året har kommittén haft samarbete med nordiska studentorganisationer och Fairtrade samt deltagit i kampanjerna Global Action Week och One Goal. Ny lärarutbildning. En viktig fråga under 2011 har varit att bevaka implementeringen av den nya lärarutbildningen och identifiera problemområden relevanta för lärarstudenter. Lärarlegitimation har även uppmärksammats av studerandekommittén och då i första hand delen om introduktionsperioden. Kommittén har även arbetat med att utveckla och systematisera opinionsarbetet, bland annat på Twitter och genom att publicera ett antal artiklar. En gemensam debattartikel om introduktionsperiodens risker publicerades tillsammans med LR stud. HBT-frågor. Arbetet har bland annat bestått av att ta fram en informationsfolder, delta i Stockholms Pride samt etablera kontakt med HBTQ-studenterna. Stöd till lokalavdelningar. Fem studieorter har i år bjudit in studerandekommittén för att hålla i en roadshow. Roadshowen är studerandekommitténs kringresande stöd till lokalavdelningar med svårigheter att etablera stabila lokala studerandekommittéer. Skolledarföreningen Skolledarföreningen har tre övergripande mål för sitt arbete under : 1. Skolledarföreningen är det självklara valet för Sveriges skolledare. 2. Skolledares löner värderas i relation till yrkets komplexitet, ansvar och kunskapskrav. 3. Skolledareyrket är ett yrke i och för utveckling. Skolledarkonventet genomfördes under 2011 inom ramen för Kvalitetsmässan i Göteborg. Som ett inspel till kommande avtalsrörelse delades där ut rapporten Ansvar som en VD men lönen då? I den kunde man läsa att skolledare, precis som lärarna, har löner som ligger cirka kr lägre än den som andra chefer på motsvarande nivå har. En regional utbildning för skolledarombud har formats, med målsättningen att minst ett ombud för skolledarmedlemmarna i avdelningen ska vara väl rustat att företräda dem gentemot arbetsgivaren. Skolledaryrket är ett yrke i och för utveckling Rektorskonventet, som en arena för yrkesutveckling, har vidgats till att vara öppet för alla skolledare och kallas numera Skolledarkonventet. Styrelse och kansli har genomfört besök i lokala skolledarföreningar och avdelningar. Dessa möten har bidragit till ökad gemenskap och insikt om vikten av att yrkesutövare inom samma profession finns i en gemensam organisation eftersom samsyn mellan skolledare och lärare ger större påverkansmöjligheter. I samband med träffar, konferenser och utbildningar har varje skolledar medlem som deltagit erhållit forskar - anto login Skolledaren i fokus som medlemsgåva. De centrala medlemsutbildningarna Chef och Ledarskap samt Etik för chefer har genomförts i syfte att stärka skolledarmedlemmarna i sin yrkesroll. Deltagarnas utvärderingar visade att det syftet uppnåtts. Erbjudanden om utbildning för skolledare inom det privata området har varit uppskattat av deltagarna och bidragit till bildande av regionala nätverk. 18 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

19 Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR) KMR har under året fortsatt arbetet för att öka medlems nyttan för kyrkomusikerna. Ett omfattande arbete har lagts ner på att ta fram ett inspirationsmaterial för medlemmarnas långsiktiga personliga och professionella arbete. KMR har även deltagit i utvecklingen av en sammanhållen nationell examinations- och karriärstege för kyrkomusikalisk utbildning. Den traditionella Nordiska fackliga konferensen genomfördes på Island och sammankopplades med förberedelserna för en nordisk konferens för kyrkomusik år KMR representerades av delar av förbundets AU samt Lärarförbundets två ombudsmän med ansvar för kyrkomusikerfrågorna. I samverkan med Lärarförbundet genomfördes under våren sedvanlig utbildning för KMR:s stiftsombud och regionala skyddsombud. KMR:s förbundsstyrelse deltog också. Under våren genomfördes avtalsförhandlingar för kyrkoområdet. Resultatet blev ett nytt 13-månaders avtal med start den 1 april Kyrkomusikernas Tidning är en central del i KMR:s arbete, både som sammanhållande tidningsorgan för medlemmarna med betoning på yrkets innehållsfrågor, och som röst utåt. Förbundets webbplats, kmr.se, hade vardagar under terminstid samma besöksantal som i fjol, cirka åtta procent av medlemmarna. Förbundets årsbok med matrikel utkom i pappersform. Publikationen är även en facklig handbok för medlemmarna. Pensionärskommittén Pensionärskommittén är rådgivande till förbundsstyrelsen och utses av förbundsstyrelsen i början av varje kongressperiod. Ledamöterna verkar tillsammans med avdelningarnas pensionärsombud. Kommittén har under året erbjudit Lärarförbundets pensionerade medlemmar konferenser och pen sionärs - facklig information i hela landet. Pensionärs kommittén stod som värd för årets Nordiska pensionärsträff med cirka 100 deltagare från de övriga nordiska länderna. Pensionärskommittén ingick även i redaktionen för Lärarförbundets bilaga för pensionärsmedlemmar, Gröna bilagan, som distribuerades i Lärarnas tidning och kom ut med två nummer under året. Vetenskapliga rådet Rådet arbetar för att föra samman utbildningsvetenskaplig forskning och pedagogisk yrkesverksamhet, lärarnas professionella utveckling och lärarnas forskningsområde. Under året har rådet arbetat för att påverka den forskningspolitiska propositionen som ska komma under Rådet har vidare planerat för att under 2012 genomföra Lärarnas forskningskonvent. Arbetsmiljörådet Arbetsmiljörådet har under året lagt upp de grundläggande planerna för kongressperioden. Rådet har processat fram flera delvis överlappande fokusområden för arbetet: Arbetsbelastning och arbetstid, där alla utvecklingstendenser pekar mot att detta mer bör hanteras som en arbetsmiljöfråga. Arbetsmiljöperspektivet på belastningsfrågan har nu blivit en levande del i avtalsrörelsen. Modern arbetsplats är ett begrepp som återfinns i rådande avtal. Arbetsmiljörådet har gjort kopplingar till arbetsmiljöföreskriften om arbetsplatsens utformning och de frågor som aktualiserats av att flera delar av yrket digitaliseras. Lärarförbundsperspektiv på utveckling. Lärarförbundet har en integrerad syn på arbetsmiljöfrågorna där arbetsmiljö ska vara en levande frågeställning i all utveckling. Både som omvärldsspanare och som del i Lärarförbundets interna beredningsorganisation har rådet bevakat utvecklingen av lagar, avtal och tillämpning och praxisutveckling inom sitt bevakningsområde. Inflytande med stöd i AML. Rådet har gjort analysen att lärarnas inflytande över sin arbetssituation och yrkesutövningens förutsättningar kan öka med stöd i det regelverk som arbetsmiljöområdet erbjuder. Till exempel utvecklas nu arbetsmiljöutbildningar både för arbetsmiljöarbete på avdelningsnivå och på arbetsplatsnivå. Medlemsnära. Rådet såg behov av att utveckla arbetsformer som involverar fler medlemmar i arbetet för en bättre arbetsmiljö. Därför valde rådet att fokusera på bland annat belastningsfrågan och att driva den internt i förbundet. Jämställdhets- och likabehandlingsrådet Rådet har under året lagt upp planen för kongressperioden. Sammanfattningsvis planerade rådet att fokusera på olika teman; till att börja med diskriminering på arbetsplatsen och etnicitet. Rådet planerade också att vara aktiva i sociala medier. Rådet genomförde konferensen Lika för lika på temat Göra genus i skolans värld. Flera av de som bidragit med forskarrapporter till delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) medverkade, samt även Lärarförbundets verksamhetsberättelse

20 ordföranden Anna Ekström. För första gången streamades konferensen. HBT-frågornas ställning inom Lärarförbundet har också diskuterats inom rådet, som under året även inledde ett samarbete med HBT-nätverket. Flera medlemmar från rådet medverkade vid Pridefesti valen. Rådet för kompetens och utveckling Rådet för kompetens och utveckling har haft ett möte under året. Mötet ägnades åt att sammanfatta rådets arbete under kongressperioden utifrån områdena Integrera yrkes- och villkorsfrågor, regionala råden, fackliga uppdraget, alla medlemmars rätt till stöd, ombudsutbildningen och kurs ledarna. Lärarnas yrkesetiska råd År 2011 var det 10 år sedan de yrkesetiska principerna fastslogs och rådet har ägnat tid åt att reflektera över den tid som gått och utifrån dessa reflektioner slå fast en inriktning för kommande arbete. Vid några till fällen har forskare bjudits in för att ge perspektiv på arbetet. Rådet har vidare gett synpunkter på Skolverkets föreskrifter för introduktionsåret. Rådet har haft en egen monter under Skolforum och där talat med många besökare om yrkesetik. Under 2011 har det också publicerats ett ställningstagande på yrkesetiska grunder om de så kallade värdegrundsprogrammen. Det har varit ungefär tre rådsmöten per termin. Skolformsnämnder och ämnesråd Skolformsnämnder och ämnesråd är rådgivande till förbundsstyrelsen och har till uppgift att behandla frågor inom sitt verksamhets/ämnesområde. Varje skolformsnämnd och ämnesråd har en egen sida på lararforbundet.se Nämnderna och råden har tagit fram handlingsplaner för kongressperioden Skolformsnämnder Förskola Grundskola, förskoleklass och fritidshem Gymnasieskola Högskola Musik- och kulturskola Specialpedagogik Vuxenutbildning Ämnesråd Bild och media Drama, dans och teater Flerspråkighet Fritidspedagogik Språk Hushållsvetenskap Idrott och hälsa Lärarbibliotekarier Matematik Musik Naturvetenskap och teknik Slöjd SO-ämnen Studie- och yrkesvägledning Svenska De mest angelägna frågorna att diskutera har för många nämnder och råd varit konsekvenserna av legitimationsfrågan och behörighetsbestämmelserna. Under året har ämnesrådet Främmande språk bytt namn till Språk och ämnesrådet Drama och teater till Drama, dans och teater. 20 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lärarförbundet 2013-04. Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil. Innehåll Allt börjar med en bra lärare...4 Verksamhetsberättelse 2012...7 Mål 1: Vi är 233 000 medlemmar varav

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2008 2 innehållsförteckning förord Innehåll Steg i rätt riktning 2 Året som gick i korthet 4 2008 vad ville vi uppnå? 6 Att skapa en rörelse 7 Värderingsförändringen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Tema : Den digitala skolan

Tema : Den digitala skolan 4 Nummer Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet APRIL 2013 Tema : Den digitala skolan Digital kompetens hos både lärare och elever gör klassrummet större. I det här numret sätter vi fokus

Läs mer

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen Mer att läsa: Tuff kritik från Skolinspektionen l Klara besked i medlemsenkät l Hur mår förskolans barn? SkolLedaren SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS TIDNING NR 7 SEPTEMBER 2014 Ingen barnvakt NY ROLL FÖR PADDAN

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

skola Vad gör en mattelärare? Nöjd Björklund Lite bättre, lite sämre... Så ska lärarnas löner höjas Utredningen vi väntat länge på VÄRLDENS BÄSTA

skola Vad gör en mattelärare? Nöjd Björklund Lite bättre, lite sämre... Så ska lärarnas löner höjas Utredningen vi väntat länge på VÄRLDENS BÄSTA skola VÄRLDENS BÄSTA Kolla in lr.se/ skolansdag 4 SEPTEMBER 2012 GRUNDSKOLAN 50 ÅR Lite bättre, lite sämre... sid 10 POLITIKERDUELL Så ska lärarnas löner höjas sid 6 Nöjd Björklund Utredningen vi väntat

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN?

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? SVERIGES VIKTIGASTE JOBB I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan HUR MÖTER VI REKRYTERINGSUTMANINGEN? Upplysningar om innehållet: Caroline

Läs mer

Så löser vi rekryteringsutmaningarna

Så löser vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så löser vi rekryteringsutmaningarna EN RAPPORT OM REKRYTERINGSBEHOVEN I FÖRSKOLA OCH SKOLA Så löser vi rekryteringsutmaningarna 1 Förord Framtidsjobben finns i välfärden. När

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer