För ett tryggare samhälle. SOS Alarms årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett tryggare samhälle. SOS Alarms årsredovisning"

Transkript

1 För ett tryggare samhälle SOS Alarms årsredovisning 2008

2

3 Innehåll 2 VD har ordet 4 Styrelsearbetet 7 Om SOS Alarm Verksamhet 9 Organisation 10 För ett tryggare samhälle 12 Medarbetarna viktigaste resursen 17 Navet i en digital värld SOS Alarms tjänsteområden Nödnumret Räddningstjänst 28 Vård 32 Krisberedskap 37 Säkerhet 38 Jourtele Bolagsstyrningsrapport 47 Koncernen 2008 Förvaltningsberättelse 49 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 56 Förändring i eget kapital 57 Noter 58 Revisionsberättelse 69 Bolagsledning 71 Styrelse och VD 72

4 VD har ordet Resultatet för 2008 är bra och ligger i linje med de ambitioner som ägarna har. Grunduppdraget utgörs av att svara för nödnumret 112, något som av de allra flesta svenskar uppfattas som en viktig livlina och en del av infrastrukturen. Det innebär ett stort ansvar och en relation till alla medborgare. Insatserna i ny teknik och utökad kompetens skapar en god grund för att tjänsten ska kunna spela den rollen även i framtiden, trots att många förutsättningar i samhälle och teknik förändras. Inom området vårdtjänster går nu företaget in i ett nytt skede som inrymmer stora möjligheter. En stor del av ambulansavtalen har förnyats under året. De innebär ökade krav på sjukvårdskompetens och betonar vår roll som strategisk partner till landstingen. Vårdens styrfunktioner lyfts fram och utvecklas. Det nya ambulansavtalet med Västra Götalandsregionen är ett gott exempel på detta där SOS Alarms åtagande vidgas väsentligt även för Rakel, tekniken i fordonen m m. Att 112 är ett gemensamt europeiskt nödnummer som har konkret betydelse för alla EU-medborgare betonas allt mer genom initiativ från EU-kommissionen. Samtidigt innebär teknikutvecklingen och ett allt mer gränslöst Europa nya utmaningar för det internationella arbetet med nödnumret. Kvalitetssamarbetet med den kommunala räddningstjänsten fortsätter. Sedan starten 2006 har ett omfattande utvecklingsarbete pågått i hela landet. I slutet av året startade en intensiv debatt som innebar utmaningar både för oss och för räddningstjänsten. Under året har SOS Alarm och Försvarsdepartementet som företrädare för staten undertecknat ett nytt 112-avtal. Det nya avtalet, som börjar gälla från 1 januari 2009, innebär på en gång en stabil fortsättning på företagets grunduppdrag och en markerad ny utveckling. Det nya uppdraget i avtalet består främst i att arbeta med radiosystemet Rakel som successivt ska ersätta det nuvarande analoga system som SOS Alarm svarar för. Under en treårsperiod kommer systemen att finnas parallellt. Samtidigt förtydligas företagets roll i samhällets krisberedskap, framför allt i förhållande till centrala statliga myndigheter. Till stor del handlar den om avvägningen mellan å ena sidan snabbheten i utlarmningen och å den andra hur exakt informationen behöver vara ifråga om plats, behov av styrkor och resurser. Optimering kräver utvecklingsinsatser både från oss och från våra partners inom räddningstjänsten. Kvalitetsutvecklingen tillsammans med räddningstjänsten kommer att fortsätta under en ny treårsperiod. Områdena säkerhetstjänster och jourtjänster visar en positiv utveckling under året. Vår bedömning är att den ökning som vi har sett under senare år ska kunna fortsätta om än i något lägre takt även under kommande år. Införandet av ny teknik har frestat på personal och i vissa fall förlängt svarstiderna. Men väl igenom kan vi konstatera att de nya möjligheterna till samverkan mellan SOS-centralerna har fungerat som avsett och svarstiderna kom under sista kvartalet ner i mycket låga nivåer där vi räknar med att de ska ligga kvar. SOS Alarm har en stark position inom automatlarmsmarknaden. Nya tjänster som t ex personlarm har utvecklats särskilt positivt. Inom jourteletjänsterna är försäljningen av s k Krisjour mycket positiv. Under 2009 lanseras en ny tjänst, s k händelseinformation, som vi bedömer kommer att få en stor efterfrågan. Ett nytt prioriterat verksamhetsområde som påbörjats under året i ny form är samhällets krisberedskap. 2

5 Under året har en omfattande förändringsprocess avslutats genom att företagets nya teknikplattform Zenit nu är installerad i samtliga SOS-centraler. Genom att dessa stora och långsiktiga investeringar har genomförts kan vi under de kommande åren inrikta oss på att befästa och utveckla verksamheten utifrån de nya möjligheterna. Inriktningen för det kommande året innebär bl a att samverkan mellan SOS- centralerna går in i ett nytt skede. För att möjliggöra detta kommer en nationell driftledarfunktion att utvecklas. Den ska dygnet runt kunna samordna verksamheter som kräver medverkan från flera centraler. Mer generellt handlar det om att etablera ett nytt arbetssätt som fullt ut använder de nya möjligheterna i den driftoperativa verksamheten. Ett nytt och mycket omfattande personalprogram som lanserades under slutet av året har utarbetats i nära samverkan med personalorganisationerna. Sammanlagt omfattar programmet ett tjugotal punkter varav ca en tredjedel har kommit igång redan under Starkt fokus kommer att läggas under 2009 på att genomföra huvuddelen av punkterna. Den enskilt viktigaste uppgiften för företaget under de kommande åren blir att klara av införandet av Rakel i den operativa verksamheten i takt med att samarbetspartners och kunder är beredda att ta systemet i bruk. Kommunikationen med samarbetspartners, kunder och med allmänheten har fått en tydligt ökad betydelse. Stor kraft kommer att läggas på att analysera och förnya såväl målgrupper som kanaler för att nå ut. Under året har därför inletts ett omfattande arbetet med att utveckla företagets externa och interna kommunikation. Detta arbete kommer att ha hög prioritet även under Sven-Runo Bergqvist VD SOS Alarm

6 Styrelsearbetet Styrelsen har under året haft åtta styrelsemöten varav ett styrelseinternat. Det senare, som var förlagt till Island, gav förutom ingående framtidsdiskussioner också möjlighet att ta del av Islands mångåriga användning av ett radiosystem baserat på Tetrastandard d v s samma som Rakel som nu införs i Sverige. Arbetsformerna utvecklas med besök på SOS-centraler, inbjudna gäster och medverkan från företagets chefstjänstemän. Den enkät som genomförts under året med styrelsens ledamöter pekar på att styrelsen är tillfreds med de former som har etablerats. SOS Alarms roll innebär en position mellan olika aktörer och deras och samhällets utveckling. Det är en roll som kan vara utsatt men också intressant, inte minst i förändringstider. I den nuvarande diskussionen kring ändrad teknik, administrativ indelning och demografisk struktur kommer SOS Alarm att på ett konstruktivt sätt kunna bidra till att hitta nya mönster för att öka tryggheten i samhället. Just nu ser vi förändringar i kundbehoven som går i olika riktningar. Det finns behov av att integrera olika tjänsteområden som det kommer till uttryck ifråga om samhällets krisberedskap i det nya 112-avtalet. Samtidigt finns en stark efterfrågan på djupare specialistkompetens i såväl i samarbetet med ambulanssjukvården som med den kommunala räddningstjänsten. Det förtroende som visats företaget i form av långsiktiga avtal ger möjligheter att satsa på ökat utvecklingsarbete tillsammans med kunder och forskare. Vad händer när ordinarie resurser tunnas ut i glesbygd eller i samband med resursbrist vid större händelser? Det är på samma sätt en förändringsfråga som kan fordra fortsatta överväganden de närmaste åren. Ett annat angeläget behov som diskuterats i styrelsen är vikten av att tydligt redovisa nyckeltal som har relevans för verksamhetsområdet. 4

7 I många fall är SOS Alarm den organisation som har en överblickbar och bearbetningsbar grundinformation. Den nya teknikplattformen ger fr o m 2009 en enhetlig statistikgrund likformad för hela landet. Såväl i samband med enskilda händelser som vid upphandlingar har media ägnat stor uppmärksamhet åt SOS Alarm. Förmedlingen av nyheter innebär att ett enskilt ambulanseller räddningstjänstärende kan bli en riksnyhet på några få minuter. Kommunikationsfrågorna har därmed kommit upp som en allt viktigare fråga för företaget. SOS Alarm har under året utarbetat en hållbarhetsredovisning enligt GRI. Med en bred tolkning av hållbar utveckling spelar åtgärder för att skapa ett tryggare samhälle och olika former av personalutveckling en viktig roll parallellt med åtgärder som mer direkt kan begränsa klimatpåverkan. Jonny Magnusson Styrelseordförande SOS Alarm 5

8

9 Om SOS Alarm 7

10 8

11 Verksamhet SOS Alarm har samhällets uppdrag att se till att människor i olika nödsituationer nås av snabba och adekvata hjälpinsatser. Dygnet runt tar SOS Alarm emot över anrop till nödnumret 112 från hela landet. Genom 112 når medborgaren samhällets samtliga hjälpresurser med ett enda samtal. Det är samtal som kan handla om t ex akuta sjukdomstillstånd, trafikolyckor, eldsvådor, överfall, rån eller inbrott. Företagets SOS-centraler sköter larmmottagning och åtgärdsstyrning för nödnumret 112, i samarbete med ambulanssjukvård, kommunal räddningstjänst, polis, jourhavande läkare, sjöräddning, fjällräddning, flygräddning m fl. SOS Alarm ansvarar dessutom för prioritering, samordning och dirigering av landets ambulanser. SOS-centralernas verksamhet har under ett antal år präglats av ett pågående skifte till ny teknisk plattform Zenit för den operativa verksamheten. Samtliga centraler arbetar nu i Zenit, sedan centralerna i Stockholm och Göteborg implementerat tekniksystemet under ISO 9001 och ISO Kvalitetssystemet ISO 9001 följs upp kvartalsvis och utvärderas varje år. Som underlag för uppföljning och utvärdering ligger målmätningsresultat, utvärderingsrapporter från SOScentraler och processägare samt kvalitetschefens sammanfattning. Särskilt fokuseras kvalitetsmål och förbättringsrutiner. SOS Alarm fick under 2003 certifiering enligt ISO 9001:2000 av DNV Certification AB. SOS Alarm påbörjade under 2008 ett miljöcertifieringsprojekt inom ramen för sitt kvalitetsarbete. SOS Alarm kommer att miljöcertifieras enligt standarden ISO ISO är en internationell standard för miljöledningssystem med samma allmänna principer för ledningssystem som ISO Det innebär att SOS Alarm kan integrera miljöfrågorna så att de blir en del av ledningssystemet för kvalitet. SOS Alarms tjänsteområden SOS Alarm får varje år ta emot ungefär 20 miljoner larmsamtal, varav ca 3,6 miljoner gäller nödlarm på 112. Övriga larmsamtal rör uppdrag för offentliga verksamheter och privata företag. SOS Alarms verksamhet är indelad i tjänsteområdena 112, Räddning, Vård, Säkerhet, Jourtele samt Krisberedskap. Tjänsteområdena 112, Räddning och Vård, där största delen av samhällsuppdragen finns, är kärnan i SOS Alarms verksamhet. Idag utgör dessa tjänster 2/3 av verksamheten. Tjänsteområdena Säkerhet och Jourtele omfattar olika säkerhets- och larmförmedlingstjänster, som t ex automatlarm, personlarm, krisjour och jourteleförmedling. Dessa tjänster är idag en växande andel av SOS Alarms verksamhet. Till stor del finns kunderna inom kommun, landsting och infrastrukturföretag. SOS Alarms roll inom samhällets krisberedskap växer när behovet av samordnad och aktuell information ökar. Krisberedskap utgör därför ett nytt tjänsteområde från Hjälpinsatser som, enligt avtal med staten, nås via nödnumret 112 Ambulans Räddningstjänst/Brandkår Polis Flygambulans Flygräddningstjänst Fjällräddningstjänst Sjöräddningstjänst Giftinformationscentralen Jourhavande läkare Jourhavande tandläkare Socialjour Jourhavande präst Miljöräddning till sjöss Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen Tullverkets narkotikatips 9

12 Organisation SOS Alarm ett företag SOS Alarm bedriver sin verksamhet genom 18 SOS-centraler belägna från Luleå i norr till Malmö i söder. Av ca 880 anställda är de flesta, ungefär 600, SOS-operatörer. SOS-centralerna är indelade i fyra affärsområden Norr, Syd, Mitt och Fyrklövern för att underlätta samordningen på riks- och lokalnivå. Det finns även en fast samverkan mellan Norr och Syd samt mellan Mitt och Fyrklövern, som ska underlätta för enskilda centraler inom respektive affärsområde att avlasta varandra vid hög trafikbelastning. SOS Alarms huvudkontor, som ligger i Stockholm, samordnar försäljning och marknadsföring, produkt- och teknikutveckling, utbildning- och personalutveckling samt svarar för övergripande ekonomi- och personaladministration. SOS Alarms dotterbolag SOS Alarm bedriver även verksamhet genom sina dotterbolag YouCall Sverige AB och Rescue Electronic AB. YouCall YouCall Sverige AB är ett av de ledande kontaktcenterföretagen inom telefoni på distans och kundtjänst med kunduppdrag över hela Sverige. Affärsidén är att tillsammans med kunden utforma och utföra uppdrag med en hög integrationsförmåga i kundens processer. Nyckelbegrepp är kvalitet och god tillgänglighet. YouCall vänder sig till både privat och offentlig sektor. Personlig service, avancerad telekommunikation och djup integration i kundens IT-system är tre huvudkomponenter i YouCalls verksamhet. En av YouCalls grundtjänster är bl a att vara en personlig röst för kommuner, landsting, statliga verk och företag. En allt viktigare del i YouCalls verksamhet är rollen mot centrala myndigheter att samordna, administrera samt koordinera uppdrag av varierande slag. YouCall ägs av SOS Alarm till 70 procent samt av Piteå kommun genom Piteå Näringsfastigheter AB till 30 procent. Det är starka ägare som ger företaget en stabilitet som gynnar kundåtaganden, investeringar och verksamhetsutveckling. Jourteletjänster 8 % Övriga tjänster 1 % % Säkerhetstjänster 25 % Räddningstjänster 13 % Vård 28 % SOS Alarms intäkter i procent fördelade på företagets tjänsteområden 112, Räddning, Vård, Säkerhet och Jourtele. 10

13 Under 2008 tecknade YouCall ett flertal avtal med stora företag och organisationer. YouCall omsatte 2008 cirka 31 miljoner kronor och hade i genomsnitt 60 anställda. Rescue Electronic Rescue Electronic AB är ett helägt dotterbolag i SOS Alarmkoncernen. Företaget är marknadsledande när det gäller utrustning för utalarmering av personal inom ambulanssjukvård och räddningstjänst. Rescue Electronics ställning som tekniklevererantör till ambulanssjukvård och räddningstjänst innebär att företaget har en nyckelroll för kommunikationen mellan dessa hjälpinstanser och SOS Alarm. Man erbjuder också lösningar till industri/institutioner som vill skicka information från intelligenta larmsändare till larmcentraler, eller på distans manövrera elektriska installationer som t ex portar, broar och liknande. Genom att Rescue Electronic ingår i SOS Alarm-koncernen kan en långsiktig vidareutveckling av digital utalarmering och service av äldre utrustning säkerställas. Med Rescue Electronic kan SOS Alarm även ta ett större ansvar för hela larmkedjan för att på så sätt kvalitetssäkra en snabb utalarmering. Rescue Electronic omsatte 2008 cirka 6.1 miljoner kronor och har fyra årsarbetare. VD YouCall Sverige AB Operativt ledningsstöd Staber Rescue Electronic AB Affärsområde Norr Affärsområde Syd Affärsområde Mitt Affärsområde Fyrklövern SOS-centraler Luleå Skellefteå Sundsvall Östersund SOS-centraler Göteborg Halmstad Jönköping Malmö Växjö SOS-centraler Eskilstuna Karlstad Norrköping Stockholm Örebro SOS-centraler Falun Gävle Uppsala Västerås 11

14 För ett tryggare samhälle SOS Alarms uppdrag SOS Alarm ägs av Staten (50%) och SKL Företag AB (50 %), som ägs av förbundet Sveriges Kommuner och Landsting. Tillsynsmyndighet för SOS Alarm är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som bildades vid årsskiftet Tidigare var det Räddningsverket. SOS Alarm bildades för att samordna samhällets alarmeringsfunktioner för snabba och effektiva hjälpinsatser. I avtalet med staten, som reglerar verksamheten, åtar sig företaget att driva ständigt bemannade SOS-centraler dit allmänheten kan vända sig för att genom nödnumret 112 få hjälp dygnet runt. Förutom samhällsuppdragen som SOS Alarm handhar inom ramen för nödnumret 112 ska företaget även erbjuda alarmeringstjänster på den öppna marknaden till marknadsmässiga priser. Ansvaret för SOS Alarms avtal med staten ligger på Försvarsdepartementet. Företagets kärnvärden SOS Alarms mission är att arbeta för ett tryggare samhälle. Affärsidén, som omfattar företagets samtliga verksamhetsgrenar, är att utveckla, erbjuda och utföra tjänster som leder till ett tryggare samhälle. Företagets vision är att vara ledande i Europa på tjänster för ett tryggare samhälle. Ambitionen är inte att vara störst, men att ligga i fronten när det gäller teknik, kompetens och metoder. SOS Alarms tre kärnvärden medarbetarnas inlevelseförmåga, unika SOS-kompetens och förmåga att fokusera ska genomsyra verksamheten. 12

15 Möjligheter och risker inom tjänsteområdena Verksamheten kring nödnumret 112 regleras via avtal med staten. Många förutsättningar har förändrats de senaste åren. Den dominerande användningen av mobiltelefoner har förbättrat möjligheterna att snabbt slå larm men innebär också svårigheter genom att s k massanrop blir vanligare och att många inringande inte har en klar uppfattning om var de befinner sig. Här bedrivs ett målmedvetet arbete för att komma till rätta med svårigheterna och utnyttja de nya möjligheter som finns i den tekniska utvecklingen. n Det avtal med staten som reglerat verksamheten under 2008 slöts 2006 och innebar bl a ett tydligare ansvar för SOS Alarm att utveckla 112-tjänsten i takt med samhällsförändringarna. Staten och SOS Alarm har nu tecknat ett nytt treårigt avtal för Avtalet inrymmer främst tre nyheter, där SOS Alarm får en förstärkt roll inom samhällets krisberedskap, en samordnande roll i Rakel samt uppdraget att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, inrätta ett nationellt informationsnummer, dit allmänheten kan vända sig med frågor vid större olyckor och händelser. n De kommunala räddningstjänsterna är idag, med något undantag, anslutna till SOS Alarm. De senaste åren har samarbetet intensifierats och bedrivs idag i gemensamma kvalitetsgrupper knutna till varje SOS-central. SOS Alarm har under 2008 haft ambulansavtal med samtliga landsting. Uppdragen gäller prioritering och dirigering av ambulanser, en verksamhet som ökar i betydelse och där SOS Alarm får en mer framträdande roll som strategisk partner i avtalen. Ökad omfattning och kvalitet i tjänsterna innebär också att den medicinska kompetensen hos medarbetarna byggts ut kraftigt under året och kommer att förstärkas ytterligare kommande år. SOS Alarm har avtal med samtliga landsting om ambulansdirigering, en verksamhet som landstingen ställer allt högre krav på. För att tillgodose dessa driver SOS Alarm ett målmedvetet arbete för att bl a öka den medicinska kompetensen bland de anställda. Önskemålen gäller i allt större utsträckning också gemensamt utvecklingsarbete. Teknikplattformen Zenit ökar robusthet och säkerhet i 112-verksamheten och lägger grunden för ett omfattande utvecklingsarbete tillsammans med räddningstjänsten och ambulanssjukvården för att stärka hela larmkedjan. I takt med att Sveriges befolkning blir äldre ökar behovet av trygghetslarm. SOS Alarm är förutom kommunerna själva, den största leverantören. Cirka telefoner är idag anslutna till SOS-centraler. Inom SOS Alarms tjänsteområde Säkerhet och Jourtele pågår ett ständigt utvecklingsgarbete. Tjänster, som t ex personlarm och krisjour, fortsätter att utvecklas starkt. Ett helt nytt tjänsteområde Krisberedskap inrättades under 2008 för att möta en allt starkare efterfrågan på samordning av samhällets insatser vid katastrofer av olika slag. En ny tjänst Händelseinformation inrättades 2008 för omvärldsbevakning och krishantering. Genom 112 får SOS Alarm ett ständigt flöde av information som många samhällsaktörer, som t ex myndigheter och kommuner, kan behöva i sin verksamhet. Nu finns det en möjlighet att abonnera på kortfattad information om de inträffade händelserna. n SOS Alarms nya teknikplattform som utvecklats i samarbete med Ericsson väcker intresse i ett flertal länder. Antalet besök från motsvarigheter i andra länder har ökat starkt. Under 2008 har SOS Alarm varit i kontakt med England, Vietnam, Nigeria, Ukraina, Makedonien m fl. Intresset begränsas inte alltid till tekniklösningarna utan omfattar ibland även operativa rutiner och utbildning samt i vissa fall även affärsmodellen som kombinerar samhällstjänster med tjänster för organisationer och företag. I flera fall finns förutsättningar för internationella uppdrag. SOS Alarms styrelse beslöt under 2008 att ta fram en affärsstrategi för att i framtiden kunna medverka i internationella konsultuppdrag. 13

16 De internationella influenserna och kontakterna blir fler i framtiden. SOS Alarm kommer att utsättas för påverkan och konkurrens från utlandet men kommer även, i sin tur, att kunna agera på den internationella arenan. Marknads- och informationsaktiviteter På säkerhetsmässan Skydd 2008 på Stockholmsmässan i Älvsjö presenterade SOS Alarm sina tjänster och demonstrerade även hur en SOS-central fungerar. Tillsammans med Räddningsverket, ambulansen, polisen och Krisberedskapsmyndigheten uppförde SOS Alarm dessutom två gånger varje mässdag ett s k live-spel inför åskådare. I detta visade man hur samverkan mellan olika räddningsstyrkor vid en trafikolycka kan fungera via det nya radiokommunikationssystemet Rakel. SOS Alarm var som tidigare huvudsponsor för säkerhetsmässan, som är den största i Norden. n SOS Alarms hemsida fick under hösten 2008 ett helt nytt utseende och förändrat innehåll. Syftet var att anpassa hemsidan bättre till företagets nya kommunikationsmodell för kunder, samarbetspartners och allmänheten om SOS Alarms verksamhet. SOS Alarm har en stark efterfrågan på säkerhetstjänster. För att möta denna efterfrågan fortsätter satsningen på partnerskap och kundservice. Med konceptet SOS Alarm Partner har SOS Alarm skapat en unik samarbetsmodell med larmbranschen. SOS Alarm Partner ger larminstallatörer och bevakningsbolag ett bra stöd i deras arbete. Bland annat med ökad tillgänglighet, nya förenklade arbetssätt, utbildningar samt olika ersättningssystem. Antalet partners har ökat kraftigt sedan starten och är idag närmare 400. Huvuddelen av ökningen sker bland mindre och medelstora installatörer, främst utanför storstäderna. Där ser många SOS Alarm som sin naturliga partner när det gäller att ansluta larm. Idag är det möjligt för larminstallatörerna att själva via internet hämta larmkoder eller ändra larmplaner via SOS Alarms partner-sajt som är tillgänglig 24 timmar om dygnet. SOS Alarm var en av huvudsponsorerna också vid den tredagarskongress som FLISA Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård arrangerade i Åre hösten Mötet hade fokus på samverkan i glesbygd, patientsäkerhet och prehospital forskning. Vid Medicinska Riksstämman 2008 i Göteborg där SOS Alarm deltog var aktuell prehospital forskning samt vårdutvecklingsfrågor två framträdande inslag på stämman. Vidare fick besökarna veta mer om landstingens nya avancerade uppdrag till SOS Alarm beträffande ambulansdirigering och företagets roll som första länken i vårdkedjan. Östersund Sundsvall Luleå Skellefteå Göteborg Halmstad Malmö Falun Västerås Karlstad Örebro Jönköping Växjö Gävle Uppsala Stockholm Eskilstuna Norrköping SOS-centralernas lokalisering i Sverige. 14

17 Kundnära integrerad affär Kundservice är SOS Alarms ansikte utåt och ska hjälpa företagets kunder professionellt och med hög kompetens inom företagets tjänsteområden. Idag finns kundservice på samtliga SOS-centraler. Sammanlagt är drygt ett 70-tal personer involverade i verksamheten. Kundservice är länken mellan kunden, säljavdelningen och den operativa driften. Det finns sedan tidigare en särskild kundservicefunktion för KAM (Key Account Management) i Östersund. Under 2008 har SOS Alarms Kundservice satsat på ökad samverkan inom företaget. Teamledare finns idag i samtliga affärsområden för att leda, prioritera och fördela arbetet i respektive affärsområde. Genom en callcenterplattform kan de enkelt ge support till varandra vid behov. Viktiga kundgrupper, marknaden och långsiktiga strategier Att fortsätt bygga partnerskap med de viktigaste kundgrupperna, inom framförallt ambulanssjukvården och räddningstjänsten, förutom gruppen larminstallatörer, är ett viktigt inslag i den fortsatta verksamheten. Räddningstjänsten är t ex inne i en mycket stark omvandling med betoning på mer förebyggande insatser. Tillsammans med dem kommer SOS Alarm att kunna bygga ut ett strategiskt trygghetsarbete. Idag bedrivs samarbetet med räddningstjänsten i gemensamma kvalitets- och utvecklingsgrupper över hela landet. n För ambulanssjukvården kommer sjukvårdskompetensen inom SOS Alarm att fortsätta stå i fokus. För SOS Alarm gäller det att ytterligare stärka rollen som partner och första länken i vårdkedjan. Här vill företaget utveckla nya styrformer som underlättar för landstingsvärldens beslutsfattare att använda SOS Alarm som långsiktig strategisk resurs. Trygghetsbehovet i samhället ökar, vilket ger en betydande tillväxt av säkerhetsmarknaden. Försäljningen av t ex hemlarm ökar dramatiskt parallellt med strukturförändringar för banker, post och övrigt affärsliv. Konkurrensen inom larmsektorn skärps samtidigt med att den tekniska utvecklingen snabbt går framåt, bl a inom ITområdet och inom telekommunikation. SOS Alarms intäkter inom tjänsteområdet Säkerhet 2008 var 181 miljoner kronor. Den mest växande delen utgörs av larmförmedlingsuppdrag åt framförallt kommuner och landsting samt för små och stora företag. Forskning och utveckling SOS Alarm är ett företag som ligger långt framme i teknikutvecklingen. Företagets ambition är att nyttja nya rön och tekniska innovationer för att skapa allt bättre tjänster. SOS Alarm bedriver, utvecklar och tillämpar forskning idag tillsammans med forskningsinstitutioner och utvecklingsföretag. Ett exempel är ett mångårigt samarbete med Ericsson om teknikplattformen Zenit. Ett annat exempel är samarbetet kring en rad olika forskningsprojekt inom det prehospitala området. SOS Alarm medverkar även i utvecklingsprojekt finansierade av EU, bl a kring kriskommunikation. 15

18 Bland de nationella utvecklingsprojekten arbetar företaget särskilt med frågor kring positionering av mobilsamtal, IPtelefoni och nödsamtal samt radiosystemet Rakel. Forskning bedrivs även inom andra områden än teknik. SOS Alarm samarbetar med Linköpings universitet i ett treårigt forskningsprojekt kring samtal från barn som ringer 112. Forskningsarbetet syftar till bättre förståelse för hur barn uttrycker sig i en stressad situation. Samma forskargrupp bedriver även forskning om 112-samtal från invandrare. En kontinuerlig förändringsprocess SOS Alarms arbete med sin framtida inriktning och verksamhet bedrevs tidigare inom förändringsprogrammet Nova. Programmet skapade helt nya förutsättningar för SOS Alarm att utvecklas till ett tekniskt avancerat företag med tydlig marknadsinriktning och uttalade lönsamhetskrav. SOS Alarms nuvarande förnyelsearbete bygger på kontinuerliga omvärldsanalyser och kortare strategiska insatser. Parallellt med dessa finns det en strategisk rullande 3-5-årsplan som ger de långsiktiga perspektiven. En plan revideras varje år som sedan förs ut i organisationen för diskussion och dialog. Erfarenheten hos medarbetarna tas tillvara för att förbättra och utveckla nya tjänster. Det sker inom SKAPA som är SOS Alarms form för att internt främja och ta tillvara medarbetarnas idéer och förslag. 16

19 Medarbetarna viktigaste resursen Att ha tillgång till kompetenta medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för SOS Alarm. Under de närmaste åren kommer kompetensfrågorna att ha högsta prioritet inom företaget. Strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling blir allt viktigare. Varje medarbetare får i genomsnitt ca timmars utbildning per år. Kompetensutvecklingen sker till stor del via SOS Pilen, som är SOS Alarms system för e-learning. Utbildning via e-learning innebär stora fördelar, bl a att det går snabbt att nå ut med utbildning när förändringar genomförs. E-learning innebär att utbildningen kan genomföras när medarbetaren har tid och möjlighet. Det är en viktig egenskap eftersom verksamheten på SOS Alarm bedrivs dygnet runt och på 18 platser. Styrelsen har fastställt ett program för att säkerställa att företaget kan attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetarna. Det innehåller bl a kontinuerlig vidareutbildning av medarbetare med längre anställningstid handledare/mentorer för nya medarbetare under längre tid utveckling av utbildning av medarbetare i operativ tjänst vidareutveckling av bemannings- och schemamodeller utbyggd friskvård ledarutvecklingsprogram. Inom flera programpunkter har aktiviteter startat redan i slutet av Det gäller t ex en tredagars vidareutbildning för SOS-operatörer som varit anställda i minst tre år. Vidare vill företaget satsa på att nyanställda får handledning eller en mentor under en längre tid än idag som ska introducera dem och få dem att trivas på arbetsplatsen. Nyckelbegreppen inom SOS Alarms kompetensförsörjning är att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. För det operativa arbetet krävs t ex medarbetare med simultankapacitet och stor stresstålighet. Varje år blir SOSoperatörerna testade på sina kunskaper i SOS Alarms certifieringsverktyg SOS Arena. Genom utbildning i Pilen och certifiering i Arena har SOS Alarm skapat en utbildning som är mycket kostnadseffektiv. Ett nytt koncept för coachande ledarskap för drift- och funktionschefer på SOS Alarm ingår också i personalprogrammet. Utbildningen syftar till att främja att cheferna har ett coachande ledarskap och en hög närvaro i trafikrummet för att därigenom skapa ett bra arbetsklimat där medarbetarna känner sig uppmärksammade. På samma sätt har ledarutvecklingsprogrammet och en utökad satsning på friskvård börjat genomföras. n Satsning på personalprogram Personalomsättningen uppgick 2008 till 12 procent, 8 procent i normalcentralerna och 18 procent i storstäderna. För SOS Alarm är det angeläget att arbeta för en låg personalomsättning eftersom varje individ sitter inne med värdefull kompetens. En nyrekrytering kostar företaget ca kr, på grund av den långa rekryterings- och utbildningsprocessen. SOS Alarm har som ambition att halvera sin personalomsättning. Under 2008 tog företaget fram ett personalprogram där det ingick en mängd åtgärder som ska göra SOS Alarm till en attraktiv arbetsplats. SOS Alarm bedriver ett aktivt arbete för jämställdhet och mångfald inom företaget. Sedan ett par år tillbaka arbetar SOS Alarm målmedvetet för att göra SOS-operatörsyrket intressant för ungdomar när de gör sitt yrkesval. Under 2009 kommer SOS Alarm att även se över möjligheterna till samarbete kring en yrkesutbildning för SOS-operatörer inom ramen för högskoleväsendet. Sjukfrånvaron minskar Sjukfrånvaron för 2008 uppgick till 4,4 procent, varav den långa sjukfrånvaron utgör 47,6 procent. De åtgärder som un- 17

20 der 2008 sattes in för att minska den korta sjukfrånvaron såväl som långtidssjukskrivningarna har resulterat i en sänkning med 0,4 respektive 4,8 procent. operativa medarbetare beskrivit vilka svåra situationer de kan ställas inför situationer där det från början kanske inte är helt klart hur man ska agera. SOS Alarm har en gynnsam åldersfördelning, med en genomsnittsålder på 42 år. Företagets ambition är att ha en jämn fördelning på åldersgrupper. Hälsokontroll och friskvård Arbetet i SOS Alarm kräver stor stresstålighet med arbete dygnet runt, årets alla dagar. Arbetet är stressigt och stillasittande. Ett brett hälsoperspektiv är därför av största betydelse och måste omfatta såväl den psykosociala som den fysiska arbetsmiljön. För att förebygga ohälsa genomför dessutom SOS Alarm vart tredje år en särskild hälsokontroll för personal i operativ drift. Förutom detta finns ett särskilt friskvårdsprogram och fritidsföreningen SOS Alert. Fritidsföreningen SOS Alert verkar för att företagets friskvårdspolicy efterlevs och utvecklas, bl a genom rökavvänjning, viktminskning, motion, kultur och gemensamhetsaktiviteter. SOS Alarm har utarbetat en arbetsmodell för att hantera etiska frågeställningar ur skilda perspektiv. Olika fallbeskrivningar har diskuteras kontinuerligt ute på SOS-centralerna vid arbetsplatsträffar. Diskussionerna som mynnar ut i företagsgemensamma ståndpunkter som varje år samlas i ett dokument som skickas ut till SOS Alarms olika enheter. Ett attraktivt arbete Konkurrensen om arbetskraften kommer att öka framöver. Därför satsar SOS Alarm på aktiviteter som bygger på medarbetarnas egna bedömningar om vad som skapar en attraktiv arbetsplats. Den individuella lönesättningen är en viktig åtgärd som utformats med hjälp av ett bedömningsverktyg som utarbetats tillsammans med de fackliga organisationerna. SOS Alarm tillämpar även planeringsschema med önskemålshantering, som ger medarbetarna möjligheter att påverka sin egen arbetstidsförläggning. Vinstandelssystemet minova är kopplat till ett antal mål som fastställs årligen. Etiska frågeställningar Etiska dilemman uppstår ibland i kontakten med hjälpsökande, uppdragsgivare, polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård och kolleger. Vid seminarier under årens lopp har I personalprogrammet ingår även att se över möjligheterna att ytterligare förbättra medarbetarnas anställningsförmåner. Män 11% Kvinnor 5% Män 5% Kvinnor 15% Män 22% Kvinnor 42% år år 50 år - Medarbetarnas fördelning på åldersgrupper och kön i procent

112 i Sverige. Verksamhetsrapport avser 2010. SOS Alarm Sverige AB

112 i Sverige. Verksamhetsrapport avser 2010. SOS Alarm Sverige AB 112 i Sverige Verksamhetsrapport avser 2010 SOS Alarm Sverige AB Innehållsförteckning Sammanfattning för verksamhetsåret 2010 2 112 Medborgarens livlina 4 SOS Alarms åtagande 4 Om SOS Alarm 5 112-tjänsten

Läs mer

Statens insatser inom ambulansverksamheten

Statens insatser inom ambulansverksamheten riksrevisionen granskar: staten och vården Statens insatser inom ambulansverksamheten rir 2012:20 Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx rir 2012:xx Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Krisberedskap ger ett starkare och tryggare samhälle. Tidningen För ett tryggare samhälle från SOS Alarm Nr 1 2004

Krisberedskap ger ett starkare och tryggare samhälle. Tidningen För ett tryggare samhälle från SOS Alarm Nr 1 2004 Krisberedskap ger ett starkare och tryggare samhälle Tidningen För ett tryggare samhälle från SOS Alarm Nr 1 2004 Innehåll SOS Alarm och Sveriges Radio 4 SOS Alarm och Sveriges radio har sedan 1997 ett

Läs mer

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2013 profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

krafter Frivilliga LEDER RÄTT En tidning från SOS Alarm Nr 4 2013

krafter Frivilliga LEDER RÄTT En tidning från SOS Alarm Nr 4 2013 S O S En tidning från SOS Alarm Nr 4 2013 Frivilliga krafter LEDER RÄTT Så får du in mobilen i Rakel Allt fler kräver ambulans På nätet mobbas barn dygnet runt Kattis Ahlström S O S Innehåll nr 4 2013

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Hot. vardag 5TIPS. En tidning från SOS Alarm Nr 2 2015. visar din exakta position. 112, hallå? Vad händer om mobilnätet slutar fungera?

Hot. vardag 5TIPS. En tidning från SOS Alarm Nr 2 2015. visar din exakta position. 112, hallå? Vad händer om mobilnätet slutar fungera? S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2015 Attityden i samhället har hårdnat under de år Hanna Litz har jobbat som polis operatör. Hot är hannas vardag Ny teknik visar din exakta position 112, hallå? Vad

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

extremväder Krishantering i

extremväder Krishantering i S O S En tidning från SOS Alarm Nr 4 2014 Beställ ambulans på nätet Nya telefoner svåra att positionera psykologen som blev beredskapsdirektör enklare upphandling med nya EU-regler 200 språk tolkas via

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 I C T- I N F R A S T R U K T U R F Ö R A L L A Ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB S T O K A B I K O R T H E T Innehåll 3 2005 i korthet Stokab ägs

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2008 Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Brandskydd utom kontroll Brandutredare löser brott 2 inledaren Sirenen Nr 7 November 2008 Globaliseringen påverkar

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter...

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... SAMBRUKS- PLATTFORM Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Sammanfattning... 3 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... 6 4.1 Nationellt... 6 4.2

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Humana Verksamhetsberättelse 2013 Kort om Humana Humana är Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Vi är 12 000 medarbetare som med kunden i fokus verkar

Läs mer