För ett tryggare samhälle. SOS Alarms årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett tryggare samhälle. SOS Alarms årsredovisning"

Transkript

1 För ett tryggare samhälle SOS Alarms årsredovisning 2008

2

3 Innehåll 2 VD har ordet 4 Styrelsearbetet 7 Om SOS Alarm Verksamhet 9 Organisation 10 För ett tryggare samhälle 12 Medarbetarna viktigaste resursen 17 Navet i en digital värld SOS Alarms tjänsteområden Nödnumret Räddningstjänst 28 Vård 32 Krisberedskap 37 Säkerhet 38 Jourtele Bolagsstyrningsrapport 47 Koncernen 2008 Förvaltningsberättelse 49 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 56 Förändring i eget kapital 57 Noter 58 Revisionsberättelse 69 Bolagsledning 71 Styrelse och VD 72

4 VD har ordet Resultatet för 2008 är bra och ligger i linje med de ambitioner som ägarna har. Grunduppdraget utgörs av att svara för nödnumret 112, något som av de allra flesta svenskar uppfattas som en viktig livlina och en del av infrastrukturen. Det innebär ett stort ansvar och en relation till alla medborgare. Insatserna i ny teknik och utökad kompetens skapar en god grund för att tjänsten ska kunna spela den rollen även i framtiden, trots att många förutsättningar i samhälle och teknik förändras. Inom området vårdtjänster går nu företaget in i ett nytt skede som inrymmer stora möjligheter. En stor del av ambulansavtalen har förnyats under året. De innebär ökade krav på sjukvårdskompetens och betonar vår roll som strategisk partner till landstingen. Vårdens styrfunktioner lyfts fram och utvecklas. Det nya ambulansavtalet med Västra Götalandsregionen är ett gott exempel på detta där SOS Alarms åtagande vidgas väsentligt även för Rakel, tekniken i fordonen m m. Att 112 är ett gemensamt europeiskt nödnummer som har konkret betydelse för alla EU-medborgare betonas allt mer genom initiativ från EU-kommissionen. Samtidigt innebär teknikutvecklingen och ett allt mer gränslöst Europa nya utmaningar för det internationella arbetet med nödnumret. Kvalitetssamarbetet med den kommunala räddningstjänsten fortsätter. Sedan starten 2006 har ett omfattande utvecklingsarbete pågått i hela landet. I slutet av året startade en intensiv debatt som innebar utmaningar både för oss och för räddningstjänsten. Under året har SOS Alarm och Försvarsdepartementet som företrädare för staten undertecknat ett nytt 112-avtal. Det nya avtalet, som börjar gälla från 1 januari 2009, innebär på en gång en stabil fortsättning på företagets grunduppdrag och en markerad ny utveckling. Det nya uppdraget i avtalet består främst i att arbeta med radiosystemet Rakel som successivt ska ersätta det nuvarande analoga system som SOS Alarm svarar för. Under en treårsperiod kommer systemen att finnas parallellt. Samtidigt förtydligas företagets roll i samhällets krisberedskap, framför allt i förhållande till centrala statliga myndigheter. Till stor del handlar den om avvägningen mellan å ena sidan snabbheten i utlarmningen och å den andra hur exakt informationen behöver vara ifråga om plats, behov av styrkor och resurser. Optimering kräver utvecklingsinsatser både från oss och från våra partners inom räddningstjänsten. Kvalitetsutvecklingen tillsammans med räddningstjänsten kommer att fortsätta under en ny treårsperiod. Områdena säkerhetstjänster och jourtjänster visar en positiv utveckling under året. Vår bedömning är att den ökning som vi har sett under senare år ska kunna fortsätta om än i något lägre takt även under kommande år. Införandet av ny teknik har frestat på personal och i vissa fall förlängt svarstiderna. Men väl igenom kan vi konstatera att de nya möjligheterna till samverkan mellan SOS-centralerna har fungerat som avsett och svarstiderna kom under sista kvartalet ner i mycket låga nivåer där vi räknar med att de ska ligga kvar. SOS Alarm har en stark position inom automatlarmsmarknaden. Nya tjänster som t ex personlarm har utvecklats särskilt positivt. Inom jourteletjänsterna är försäljningen av s k Krisjour mycket positiv. Under 2009 lanseras en ny tjänst, s k händelseinformation, som vi bedömer kommer att få en stor efterfrågan. Ett nytt prioriterat verksamhetsområde som påbörjats under året i ny form är samhällets krisberedskap. 2

5 Under året har en omfattande förändringsprocess avslutats genom att företagets nya teknikplattform Zenit nu är installerad i samtliga SOS-centraler. Genom att dessa stora och långsiktiga investeringar har genomförts kan vi under de kommande åren inrikta oss på att befästa och utveckla verksamheten utifrån de nya möjligheterna. Inriktningen för det kommande året innebär bl a att samverkan mellan SOS- centralerna går in i ett nytt skede. För att möjliggöra detta kommer en nationell driftledarfunktion att utvecklas. Den ska dygnet runt kunna samordna verksamheter som kräver medverkan från flera centraler. Mer generellt handlar det om att etablera ett nytt arbetssätt som fullt ut använder de nya möjligheterna i den driftoperativa verksamheten. Ett nytt och mycket omfattande personalprogram som lanserades under slutet av året har utarbetats i nära samverkan med personalorganisationerna. Sammanlagt omfattar programmet ett tjugotal punkter varav ca en tredjedel har kommit igång redan under Starkt fokus kommer att läggas under 2009 på att genomföra huvuddelen av punkterna. Den enskilt viktigaste uppgiften för företaget under de kommande åren blir att klara av införandet av Rakel i den operativa verksamheten i takt med att samarbetspartners och kunder är beredda att ta systemet i bruk. Kommunikationen med samarbetspartners, kunder och med allmänheten har fått en tydligt ökad betydelse. Stor kraft kommer att läggas på att analysera och förnya såväl målgrupper som kanaler för att nå ut. Under året har därför inletts ett omfattande arbetet med att utveckla företagets externa och interna kommunikation. Detta arbete kommer att ha hög prioritet även under Sven-Runo Bergqvist VD SOS Alarm

6 Styrelsearbetet Styrelsen har under året haft åtta styrelsemöten varav ett styrelseinternat. Det senare, som var förlagt till Island, gav förutom ingående framtidsdiskussioner också möjlighet att ta del av Islands mångåriga användning av ett radiosystem baserat på Tetrastandard d v s samma som Rakel som nu införs i Sverige. Arbetsformerna utvecklas med besök på SOS-centraler, inbjudna gäster och medverkan från företagets chefstjänstemän. Den enkät som genomförts under året med styrelsens ledamöter pekar på att styrelsen är tillfreds med de former som har etablerats. SOS Alarms roll innebär en position mellan olika aktörer och deras och samhällets utveckling. Det är en roll som kan vara utsatt men också intressant, inte minst i förändringstider. I den nuvarande diskussionen kring ändrad teknik, administrativ indelning och demografisk struktur kommer SOS Alarm att på ett konstruktivt sätt kunna bidra till att hitta nya mönster för att öka tryggheten i samhället. Just nu ser vi förändringar i kundbehoven som går i olika riktningar. Det finns behov av att integrera olika tjänsteområden som det kommer till uttryck ifråga om samhällets krisberedskap i det nya 112-avtalet. Samtidigt finns en stark efterfrågan på djupare specialistkompetens i såväl i samarbetet med ambulanssjukvården som med den kommunala räddningstjänsten. Det förtroende som visats företaget i form av långsiktiga avtal ger möjligheter att satsa på ökat utvecklingsarbete tillsammans med kunder och forskare. Vad händer när ordinarie resurser tunnas ut i glesbygd eller i samband med resursbrist vid större händelser? Det är på samma sätt en förändringsfråga som kan fordra fortsatta överväganden de närmaste åren. Ett annat angeläget behov som diskuterats i styrelsen är vikten av att tydligt redovisa nyckeltal som har relevans för verksamhetsområdet. 4

7 I många fall är SOS Alarm den organisation som har en överblickbar och bearbetningsbar grundinformation. Den nya teknikplattformen ger fr o m 2009 en enhetlig statistikgrund likformad för hela landet. Såväl i samband med enskilda händelser som vid upphandlingar har media ägnat stor uppmärksamhet åt SOS Alarm. Förmedlingen av nyheter innebär att ett enskilt ambulanseller räddningstjänstärende kan bli en riksnyhet på några få minuter. Kommunikationsfrågorna har därmed kommit upp som en allt viktigare fråga för företaget. SOS Alarm har under året utarbetat en hållbarhetsredovisning enligt GRI. Med en bred tolkning av hållbar utveckling spelar åtgärder för att skapa ett tryggare samhälle och olika former av personalutveckling en viktig roll parallellt med åtgärder som mer direkt kan begränsa klimatpåverkan. Jonny Magnusson Styrelseordförande SOS Alarm 5

8

9 Om SOS Alarm 7

10 8

11 Verksamhet SOS Alarm har samhällets uppdrag att se till att människor i olika nödsituationer nås av snabba och adekvata hjälpinsatser. Dygnet runt tar SOS Alarm emot över anrop till nödnumret 112 från hela landet. Genom 112 når medborgaren samhällets samtliga hjälpresurser med ett enda samtal. Det är samtal som kan handla om t ex akuta sjukdomstillstånd, trafikolyckor, eldsvådor, överfall, rån eller inbrott. Företagets SOS-centraler sköter larmmottagning och åtgärdsstyrning för nödnumret 112, i samarbete med ambulanssjukvård, kommunal räddningstjänst, polis, jourhavande läkare, sjöräddning, fjällräddning, flygräddning m fl. SOS Alarm ansvarar dessutom för prioritering, samordning och dirigering av landets ambulanser. SOS-centralernas verksamhet har under ett antal år präglats av ett pågående skifte till ny teknisk plattform Zenit för den operativa verksamheten. Samtliga centraler arbetar nu i Zenit, sedan centralerna i Stockholm och Göteborg implementerat tekniksystemet under ISO 9001 och ISO Kvalitetssystemet ISO 9001 följs upp kvartalsvis och utvärderas varje år. Som underlag för uppföljning och utvärdering ligger målmätningsresultat, utvärderingsrapporter från SOScentraler och processägare samt kvalitetschefens sammanfattning. Särskilt fokuseras kvalitetsmål och förbättringsrutiner. SOS Alarm fick under 2003 certifiering enligt ISO 9001:2000 av DNV Certification AB. SOS Alarm påbörjade under 2008 ett miljöcertifieringsprojekt inom ramen för sitt kvalitetsarbete. SOS Alarm kommer att miljöcertifieras enligt standarden ISO ISO är en internationell standard för miljöledningssystem med samma allmänna principer för ledningssystem som ISO Det innebär att SOS Alarm kan integrera miljöfrågorna så att de blir en del av ledningssystemet för kvalitet. SOS Alarms tjänsteområden SOS Alarm får varje år ta emot ungefär 20 miljoner larmsamtal, varav ca 3,6 miljoner gäller nödlarm på 112. Övriga larmsamtal rör uppdrag för offentliga verksamheter och privata företag. SOS Alarms verksamhet är indelad i tjänsteområdena 112, Räddning, Vård, Säkerhet, Jourtele samt Krisberedskap. Tjänsteområdena 112, Räddning och Vård, där största delen av samhällsuppdragen finns, är kärnan i SOS Alarms verksamhet. Idag utgör dessa tjänster 2/3 av verksamheten. Tjänsteområdena Säkerhet och Jourtele omfattar olika säkerhets- och larmförmedlingstjänster, som t ex automatlarm, personlarm, krisjour och jourteleförmedling. Dessa tjänster är idag en växande andel av SOS Alarms verksamhet. Till stor del finns kunderna inom kommun, landsting och infrastrukturföretag. SOS Alarms roll inom samhällets krisberedskap växer när behovet av samordnad och aktuell information ökar. Krisberedskap utgör därför ett nytt tjänsteområde från Hjälpinsatser som, enligt avtal med staten, nås via nödnumret 112 Ambulans Räddningstjänst/Brandkår Polis Flygambulans Flygräddningstjänst Fjällräddningstjänst Sjöräddningstjänst Giftinformationscentralen Jourhavande läkare Jourhavande tandläkare Socialjour Jourhavande präst Miljöräddning till sjöss Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen Tullverkets narkotikatips 9

12 Organisation SOS Alarm ett företag SOS Alarm bedriver sin verksamhet genom 18 SOS-centraler belägna från Luleå i norr till Malmö i söder. Av ca 880 anställda är de flesta, ungefär 600, SOS-operatörer. SOS-centralerna är indelade i fyra affärsområden Norr, Syd, Mitt och Fyrklövern för att underlätta samordningen på riks- och lokalnivå. Det finns även en fast samverkan mellan Norr och Syd samt mellan Mitt och Fyrklövern, som ska underlätta för enskilda centraler inom respektive affärsområde att avlasta varandra vid hög trafikbelastning. SOS Alarms huvudkontor, som ligger i Stockholm, samordnar försäljning och marknadsföring, produkt- och teknikutveckling, utbildning- och personalutveckling samt svarar för övergripande ekonomi- och personaladministration. SOS Alarms dotterbolag SOS Alarm bedriver även verksamhet genom sina dotterbolag YouCall Sverige AB och Rescue Electronic AB. YouCall YouCall Sverige AB är ett av de ledande kontaktcenterföretagen inom telefoni på distans och kundtjänst med kunduppdrag över hela Sverige. Affärsidén är att tillsammans med kunden utforma och utföra uppdrag med en hög integrationsförmåga i kundens processer. Nyckelbegrepp är kvalitet och god tillgänglighet. YouCall vänder sig till både privat och offentlig sektor. Personlig service, avancerad telekommunikation och djup integration i kundens IT-system är tre huvudkomponenter i YouCalls verksamhet. En av YouCalls grundtjänster är bl a att vara en personlig röst för kommuner, landsting, statliga verk och företag. En allt viktigare del i YouCalls verksamhet är rollen mot centrala myndigheter att samordna, administrera samt koordinera uppdrag av varierande slag. YouCall ägs av SOS Alarm till 70 procent samt av Piteå kommun genom Piteå Näringsfastigheter AB till 30 procent. Det är starka ägare som ger företaget en stabilitet som gynnar kundåtaganden, investeringar och verksamhetsutveckling. Jourteletjänster 8 % Övriga tjänster 1 % % Säkerhetstjänster 25 % Räddningstjänster 13 % Vård 28 % SOS Alarms intäkter i procent fördelade på företagets tjänsteområden 112, Räddning, Vård, Säkerhet och Jourtele. 10

13 Under 2008 tecknade YouCall ett flertal avtal med stora företag och organisationer. YouCall omsatte 2008 cirka 31 miljoner kronor och hade i genomsnitt 60 anställda. Rescue Electronic Rescue Electronic AB är ett helägt dotterbolag i SOS Alarmkoncernen. Företaget är marknadsledande när det gäller utrustning för utalarmering av personal inom ambulanssjukvård och räddningstjänst. Rescue Electronics ställning som tekniklevererantör till ambulanssjukvård och räddningstjänst innebär att företaget har en nyckelroll för kommunikationen mellan dessa hjälpinstanser och SOS Alarm. Man erbjuder också lösningar till industri/institutioner som vill skicka information från intelligenta larmsändare till larmcentraler, eller på distans manövrera elektriska installationer som t ex portar, broar och liknande. Genom att Rescue Electronic ingår i SOS Alarm-koncernen kan en långsiktig vidareutveckling av digital utalarmering och service av äldre utrustning säkerställas. Med Rescue Electronic kan SOS Alarm även ta ett större ansvar för hela larmkedjan för att på så sätt kvalitetssäkra en snabb utalarmering. Rescue Electronic omsatte 2008 cirka 6.1 miljoner kronor och har fyra årsarbetare. VD YouCall Sverige AB Operativt ledningsstöd Staber Rescue Electronic AB Affärsområde Norr Affärsområde Syd Affärsområde Mitt Affärsområde Fyrklövern SOS-centraler Luleå Skellefteå Sundsvall Östersund SOS-centraler Göteborg Halmstad Jönköping Malmö Växjö SOS-centraler Eskilstuna Karlstad Norrköping Stockholm Örebro SOS-centraler Falun Gävle Uppsala Västerås 11

14 För ett tryggare samhälle SOS Alarms uppdrag SOS Alarm ägs av Staten (50%) och SKL Företag AB (50 %), som ägs av förbundet Sveriges Kommuner och Landsting. Tillsynsmyndighet för SOS Alarm är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som bildades vid årsskiftet Tidigare var det Räddningsverket. SOS Alarm bildades för att samordna samhällets alarmeringsfunktioner för snabba och effektiva hjälpinsatser. I avtalet med staten, som reglerar verksamheten, åtar sig företaget att driva ständigt bemannade SOS-centraler dit allmänheten kan vända sig för att genom nödnumret 112 få hjälp dygnet runt. Förutom samhällsuppdragen som SOS Alarm handhar inom ramen för nödnumret 112 ska företaget även erbjuda alarmeringstjänster på den öppna marknaden till marknadsmässiga priser. Ansvaret för SOS Alarms avtal med staten ligger på Försvarsdepartementet. Företagets kärnvärden SOS Alarms mission är att arbeta för ett tryggare samhälle. Affärsidén, som omfattar företagets samtliga verksamhetsgrenar, är att utveckla, erbjuda och utföra tjänster som leder till ett tryggare samhälle. Företagets vision är att vara ledande i Europa på tjänster för ett tryggare samhälle. Ambitionen är inte att vara störst, men att ligga i fronten när det gäller teknik, kompetens och metoder. SOS Alarms tre kärnvärden medarbetarnas inlevelseförmåga, unika SOS-kompetens och förmåga att fokusera ska genomsyra verksamheten. 12

15 Möjligheter och risker inom tjänsteområdena Verksamheten kring nödnumret 112 regleras via avtal med staten. Många förutsättningar har förändrats de senaste åren. Den dominerande användningen av mobiltelefoner har förbättrat möjligheterna att snabbt slå larm men innebär också svårigheter genom att s k massanrop blir vanligare och att många inringande inte har en klar uppfattning om var de befinner sig. Här bedrivs ett målmedvetet arbete för att komma till rätta med svårigheterna och utnyttja de nya möjligheter som finns i den tekniska utvecklingen. n Det avtal med staten som reglerat verksamheten under 2008 slöts 2006 och innebar bl a ett tydligare ansvar för SOS Alarm att utveckla 112-tjänsten i takt med samhällsförändringarna. Staten och SOS Alarm har nu tecknat ett nytt treårigt avtal för Avtalet inrymmer främst tre nyheter, där SOS Alarm får en förstärkt roll inom samhällets krisberedskap, en samordnande roll i Rakel samt uppdraget att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, inrätta ett nationellt informationsnummer, dit allmänheten kan vända sig med frågor vid större olyckor och händelser. n De kommunala räddningstjänsterna är idag, med något undantag, anslutna till SOS Alarm. De senaste åren har samarbetet intensifierats och bedrivs idag i gemensamma kvalitetsgrupper knutna till varje SOS-central. SOS Alarm har under 2008 haft ambulansavtal med samtliga landsting. Uppdragen gäller prioritering och dirigering av ambulanser, en verksamhet som ökar i betydelse och där SOS Alarm får en mer framträdande roll som strategisk partner i avtalen. Ökad omfattning och kvalitet i tjänsterna innebär också att den medicinska kompetensen hos medarbetarna byggts ut kraftigt under året och kommer att förstärkas ytterligare kommande år. SOS Alarm har avtal med samtliga landsting om ambulansdirigering, en verksamhet som landstingen ställer allt högre krav på. För att tillgodose dessa driver SOS Alarm ett målmedvetet arbete för att bl a öka den medicinska kompetensen bland de anställda. Önskemålen gäller i allt större utsträckning också gemensamt utvecklingsarbete. Teknikplattformen Zenit ökar robusthet och säkerhet i 112-verksamheten och lägger grunden för ett omfattande utvecklingsarbete tillsammans med räddningstjänsten och ambulanssjukvården för att stärka hela larmkedjan. I takt med att Sveriges befolkning blir äldre ökar behovet av trygghetslarm. SOS Alarm är förutom kommunerna själva, den största leverantören. Cirka telefoner är idag anslutna till SOS-centraler. Inom SOS Alarms tjänsteområde Säkerhet och Jourtele pågår ett ständigt utvecklingsgarbete. Tjänster, som t ex personlarm och krisjour, fortsätter att utvecklas starkt. Ett helt nytt tjänsteområde Krisberedskap inrättades under 2008 för att möta en allt starkare efterfrågan på samordning av samhällets insatser vid katastrofer av olika slag. En ny tjänst Händelseinformation inrättades 2008 för omvärldsbevakning och krishantering. Genom 112 får SOS Alarm ett ständigt flöde av information som många samhällsaktörer, som t ex myndigheter och kommuner, kan behöva i sin verksamhet. Nu finns det en möjlighet att abonnera på kortfattad information om de inträffade händelserna. n SOS Alarms nya teknikplattform som utvecklats i samarbete med Ericsson väcker intresse i ett flertal länder. Antalet besök från motsvarigheter i andra länder har ökat starkt. Under 2008 har SOS Alarm varit i kontakt med England, Vietnam, Nigeria, Ukraina, Makedonien m fl. Intresset begränsas inte alltid till tekniklösningarna utan omfattar ibland även operativa rutiner och utbildning samt i vissa fall även affärsmodellen som kombinerar samhällstjänster med tjänster för organisationer och företag. I flera fall finns förutsättningar för internationella uppdrag. SOS Alarms styrelse beslöt under 2008 att ta fram en affärsstrategi för att i framtiden kunna medverka i internationella konsultuppdrag. 13

16 De internationella influenserna och kontakterna blir fler i framtiden. SOS Alarm kommer att utsättas för påverkan och konkurrens från utlandet men kommer även, i sin tur, att kunna agera på den internationella arenan. Marknads- och informationsaktiviteter På säkerhetsmässan Skydd 2008 på Stockholmsmässan i Älvsjö presenterade SOS Alarm sina tjänster och demonstrerade även hur en SOS-central fungerar. Tillsammans med Räddningsverket, ambulansen, polisen och Krisberedskapsmyndigheten uppförde SOS Alarm dessutom två gånger varje mässdag ett s k live-spel inför åskådare. I detta visade man hur samverkan mellan olika räddningsstyrkor vid en trafikolycka kan fungera via det nya radiokommunikationssystemet Rakel. SOS Alarm var som tidigare huvudsponsor för säkerhetsmässan, som är den största i Norden. n SOS Alarms hemsida fick under hösten 2008 ett helt nytt utseende och förändrat innehåll. Syftet var att anpassa hemsidan bättre till företagets nya kommunikationsmodell för kunder, samarbetspartners och allmänheten om SOS Alarms verksamhet. SOS Alarm har en stark efterfrågan på säkerhetstjänster. För att möta denna efterfrågan fortsätter satsningen på partnerskap och kundservice. Med konceptet SOS Alarm Partner har SOS Alarm skapat en unik samarbetsmodell med larmbranschen. SOS Alarm Partner ger larminstallatörer och bevakningsbolag ett bra stöd i deras arbete. Bland annat med ökad tillgänglighet, nya förenklade arbetssätt, utbildningar samt olika ersättningssystem. Antalet partners har ökat kraftigt sedan starten och är idag närmare 400. Huvuddelen av ökningen sker bland mindre och medelstora installatörer, främst utanför storstäderna. Där ser många SOS Alarm som sin naturliga partner när det gäller att ansluta larm. Idag är det möjligt för larminstallatörerna att själva via internet hämta larmkoder eller ändra larmplaner via SOS Alarms partner-sajt som är tillgänglig 24 timmar om dygnet. SOS Alarm var en av huvudsponsorerna också vid den tredagarskongress som FLISA Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård arrangerade i Åre hösten Mötet hade fokus på samverkan i glesbygd, patientsäkerhet och prehospital forskning. Vid Medicinska Riksstämman 2008 i Göteborg där SOS Alarm deltog var aktuell prehospital forskning samt vårdutvecklingsfrågor två framträdande inslag på stämman. Vidare fick besökarna veta mer om landstingens nya avancerade uppdrag till SOS Alarm beträffande ambulansdirigering och företagets roll som första länken i vårdkedjan. Östersund Sundsvall Luleå Skellefteå Göteborg Halmstad Malmö Falun Västerås Karlstad Örebro Jönköping Växjö Gävle Uppsala Stockholm Eskilstuna Norrköping SOS-centralernas lokalisering i Sverige. 14

17 Kundnära integrerad affär Kundservice är SOS Alarms ansikte utåt och ska hjälpa företagets kunder professionellt och med hög kompetens inom företagets tjänsteområden. Idag finns kundservice på samtliga SOS-centraler. Sammanlagt är drygt ett 70-tal personer involverade i verksamheten. Kundservice är länken mellan kunden, säljavdelningen och den operativa driften. Det finns sedan tidigare en särskild kundservicefunktion för KAM (Key Account Management) i Östersund. Under 2008 har SOS Alarms Kundservice satsat på ökad samverkan inom företaget. Teamledare finns idag i samtliga affärsområden för att leda, prioritera och fördela arbetet i respektive affärsområde. Genom en callcenterplattform kan de enkelt ge support till varandra vid behov. Viktiga kundgrupper, marknaden och långsiktiga strategier Att fortsätt bygga partnerskap med de viktigaste kundgrupperna, inom framförallt ambulanssjukvården och räddningstjänsten, förutom gruppen larminstallatörer, är ett viktigt inslag i den fortsatta verksamheten. Räddningstjänsten är t ex inne i en mycket stark omvandling med betoning på mer förebyggande insatser. Tillsammans med dem kommer SOS Alarm att kunna bygga ut ett strategiskt trygghetsarbete. Idag bedrivs samarbetet med räddningstjänsten i gemensamma kvalitets- och utvecklingsgrupper över hela landet. n För ambulanssjukvården kommer sjukvårdskompetensen inom SOS Alarm att fortsätta stå i fokus. För SOS Alarm gäller det att ytterligare stärka rollen som partner och första länken i vårdkedjan. Här vill företaget utveckla nya styrformer som underlättar för landstingsvärldens beslutsfattare att använda SOS Alarm som långsiktig strategisk resurs. Trygghetsbehovet i samhället ökar, vilket ger en betydande tillväxt av säkerhetsmarknaden. Försäljningen av t ex hemlarm ökar dramatiskt parallellt med strukturförändringar för banker, post och övrigt affärsliv. Konkurrensen inom larmsektorn skärps samtidigt med att den tekniska utvecklingen snabbt går framåt, bl a inom ITområdet och inom telekommunikation. SOS Alarms intäkter inom tjänsteområdet Säkerhet 2008 var 181 miljoner kronor. Den mest växande delen utgörs av larmförmedlingsuppdrag åt framförallt kommuner och landsting samt för små och stora företag. Forskning och utveckling SOS Alarm är ett företag som ligger långt framme i teknikutvecklingen. Företagets ambition är att nyttja nya rön och tekniska innovationer för att skapa allt bättre tjänster. SOS Alarm bedriver, utvecklar och tillämpar forskning idag tillsammans med forskningsinstitutioner och utvecklingsföretag. Ett exempel är ett mångårigt samarbete med Ericsson om teknikplattformen Zenit. Ett annat exempel är samarbetet kring en rad olika forskningsprojekt inom det prehospitala området. SOS Alarm medverkar även i utvecklingsprojekt finansierade av EU, bl a kring kriskommunikation. 15

18 Bland de nationella utvecklingsprojekten arbetar företaget särskilt med frågor kring positionering av mobilsamtal, IPtelefoni och nödsamtal samt radiosystemet Rakel. Forskning bedrivs även inom andra områden än teknik. SOS Alarm samarbetar med Linköpings universitet i ett treårigt forskningsprojekt kring samtal från barn som ringer 112. Forskningsarbetet syftar till bättre förståelse för hur barn uttrycker sig i en stressad situation. Samma forskargrupp bedriver även forskning om 112-samtal från invandrare. En kontinuerlig förändringsprocess SOS Alarms arbete med sin framtida inriktning och verksamhet bedrevs tidigare inom förändringsprogrammet Nova. Programmet skapade helt nya förutsättningar för SOS Alarm att utvecklas till ett tekniskt avancerat företag med tydlig marknadsinriktning och uttalade lönsamhetskrav. SOS Alarms nuvarande förnyelsearbete bygger på kontinuerliga omvärldsanalyser och kortare strategiska insatser. Parallellt med dessa finns det en strategisk rullande 3-5-årsplan som ger de långsiktiga perspektiven. En plan revideras varje år som sedan förs ut i organisationen för diskussion och dialog. Erfarenheten hos medarbetarna tas tillvara för att förbättra och utveckla nya tjänster. Det sker inom SKAPA som är SOS Alarms form för att internt främja och ta tillvara medarbetarnas idéer och förslag. 16

19 Medarbetarna viktigaste resursen Att ha tillgång till kompetenta medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för SOS Alarm. Under de närmaste åren kommer kompetensfrågorna att ha högsta prioritet inom företaget. Strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling blir allt viktigare. Varje medarbetare får i genomsnitt ca timmars utbildning per år. Kompetensutvecklingen sker till stor del via SOS Pilen, som är SOS Alarms system för e-learning. Utbildning via e-learning innebär stora fördelar, bl a att det går snabbt att nå ut med utbildning när förändringar genomförs. E-learning innebär att utbildningen kan genomföras när medarbetaren har tid och möjlighet. Det är en viktig egenskap eftersom verksamheten på SOS Alarm bedrivs dygnet runt och på 18 platser. Styrelsen har fastställt ett program för att säkerställa att företaget kan attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetarna. Det innehåller bl a kontinuerlig vidareutbildning av medarbetare med längre anställningstid handledare/mentorer för nya medarbetare under längre tid utveckling av utbildning av medarbetare i operativ tjänst vidareutveckling av bemannings- och schemamodeller utbyggd friskvård ledarutvecklingsprogram. Inom flera programpunkter har aktiviteter startat redan i slutet av Det gäller t ex en tredagars vidareutbildning för SOS-operatörer som varit anställda i minst tre år. Vidare vill företaget satsa på att nyanställda får handledning eller en mentor under en längre tid än idag som ska introducera dem och få dem att trivas på arbetsplatsen. Nyckelbegreppen inom SOS Alarms kompetensförsörjning är att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. För det operativa arbetet krävs t ex medarbetare med simultankapacitet och stor stresstålighet. Varje år blir SOSoperatörerna testade på sina kunskaper i SOS Alarms certifieringsverktyg SOS Arena. Genom utbildning i Pilen och certifiering i Arena har SOS Alarm skapat en utbildning som är mycket kostnadseffektiv. Ett nytt koncept för coachande ledarskap för drift- och funktionschefer på SOS Alarm ingår också i personalprogrammet. Utbildningen syftar till att främja att cheferna har ett coachande ledarskap och en hög närvaro i trafikrummet för att därigenom skapa ett bra arbetsklimat där medarbetarna känner sig uppmärksammade. På samma sätt har ledarutvecklingsprogrammet och en utökad satsning på friskvård börjat genomföras. n Satsning på personalprogram Personalomsättningen uppgick 2008 till 12 procent, 8 procent i normalcentralerna och 18 procent i storstäderna. För SOS Alarm är det angeläget att arbeta för en låg personalomsättning eftersom varje individ sitter inne med värdefull kompetens. En nyrekrytering kostar företaget ca kr, på grund av den långa rekryterings- och utbildningsprocessen. SOS Alarm har som ambition att halvera sin personalomsättning. Under 2008 tog företaget fram ett personalprogram där det ingick en mängd åtgärder som ska göra SOS Alarm till en attraktiv arbetsplats. SOS Alarm bedriver ett aktivt arbete för jämställdhet och mångfald inom företaget. Sedan ett par år tillbaka arbetar SOS Alarm målmedvetet för att göra SOS-operatörsyrket intressant för ungdomar när de gör sitt yrkesval. Under 2009 kommer SOS Alarm att även se över möjligheterna till samarbete kring en yrkesutbildning för SOS-operatörer inom ramen för högskoleväsendet. Sjukfrånvaron minskar Sjukfrånvaron för 2008 uppgick till 4,4 procent, varav den långa sjukfrånvaron utgör 47,6 procent. De åtgärder som un- 17

20 der 2008 sattes in för att minska den korta sjukfrånvaron såväl som långtidssjukskrivningarna har resulterat i en sänkning med 0,4 respektive 4,8 procent. operativa medarbetare beskrivit vilka svåra situationer de kan ställas inför situationer där det från början kanske inte är helt klart hur man ska agera. SOS Alarm har en gynnsam åldersfördelning, med en genomsnittsålder på 42 år. Företagets ambition är att ha en jämn fördelning på åldersgrupper. Hälsokontroll och friskvård Arbetet i SOS Alarm kräver stor stresstålighet med arbete dygnet runt, årets alla dagar. Arbetet är stressigt och stillasittande. Ett brett hälsoperspektiv är därför av största betydelse och måste omfatta såväl den psykosociala som den fysiska arbetsmiljön. För att förebygga ohälsa genomför dessutom SOS Alarm vart tredje år en särskild hälsokontroll för personal i operativ drift. Förutom detta finns ett särskilt friskvårdsprogram och fritidsföreningen SOS Alert. Fritidsföreningen SOS Alert verkar för att företagets friskvårdspolicy efterlevs och utvecklas, bl a genom rökavvänjning, viktminskning, motion, kultur och gemensamhetsaktiviteter. SOS Alarm har utarbetat en arbetsmodell för att hantera etiska frågeställningar ur skilda perspektiv. Olika fallbeskrivningar har diskuteras kontinuerligt ute på SOS-centralerna vid arbetsplatsträffar. Diskussionerna som mynnar ut i företagsgemensamma ståndpunkter som varje år samlas i ett dokument som skickas ut till SOS Alarms olika enheter. Ett attraktivt arbete Konkurrensen om arbetskraften kommer att öka framöver. Därför satsar SOS Alarm på aktiviteter som bygger på medarbetarnas egna bedömningar om vad som skapar en attraktiv arbetsplats. Den individuella lönesättningen är en viktig åtgärd som utformats med hjälp av ett bedömningsverktyg som utarbetats tillsammans med de fackliga organisationerna. SOS Alarm tillämpar även planeringsschema med önskemålshantering, som ger medarbetarna möjligheter att påverka sin egen arbetstidsförläggning. Vinstandelssystemet minova är kopplat till ett antal mål som fastställs årligen. Etiska frågeställningar Etiska dilemman uppstår ibland i kontakten med hjälpsökande, uppdragsgivare, polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård och kolleger. Vid seminarier under årens lopp har I personalprogrammet ingår även att se över möjligheterna att ytterligare förbättra medarbetarnas anställningsförmåner. Män 11% Kvinnor 5% Män 5% Kvinnor 15% Män 22% Kvinnor 42% år år 50 år - Medarbetarnas fördelning på åldersgrupper och kön i procent

SOS Alarm. Företagspresentation v https://www.youtube.com/watch?v=bszsvgjunu8

SOS Alarm. Företagspresentation v https://www.youtube.com/watch?v=bszsvgjunu8 SOS Alarm Företagspresentation https://www.youtube.com/watch?v=bszsvgjunu8 2014 v1.2 1 MISSION, VISION OCH KÄRNVÄRDEN SOS Alarms mission är att arbeta för ett tryggare samhälle. Affärsidén är att utveckla,

Läs mer

Välkomna till SOS Alarm

Välkomna till SOS Alarm Välkomna till SOS Alarm VISION Ett tryggare Sverige för alla MISSION Vi är navet som skapar trygghet och säkerhet SOS Alarm har en kritisk roll som nav i det svenska trygghetssystemet Från en statisk alarmeringskedja

Läs mer

SOS Alarms årsredovisning

SOS Alarms årsredovisning SOS Alarms årsredovisning 09 SOS Alarms årsredovisning 09 Produktion: Incitera Tryck: Jernström Offset, Stockholm, 2010 Tryckt på klimatkompenserat papper Foto: Daniel Jeminen (omslag, sid 11-45), Denny

Läs mer

SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan

SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan 1 Grafisk form och produktion: Incitera, www.incitera.se Foto: Daniel Jeminen Tryckt av EO Grafiska Stockholm 2008 SOS Alarm en strategisk partner till vården VI PÅ SOS

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Framtidens alarmeringstjänst

Framtidens alarmeringstjänst Framtidens alarmeringstjänst Vi säkrar ett tryggare Sverige 112 är förmodligen det viktigaste numret vi slår under våra liv. I en nödsituation är tid skillnaden mellan liv eller död. Chansen att överleva

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

SOS Alarm Första länken i vårdkedjan. Från 112-samtal till dess ambulans är på plats

SOS Alarm Första länken i vårdkedjan. Från 112-samtal till dess ambulans är på plats Andreas Petersson SOS Alarm Första länken i vårdkedjan Från 112-samtal till dess ambulans är på plats De närmaste 40 minuterna Företaget SOS Alarm Sveriges nödnummer 112 SOS-centralen i Stockholm Prioriterings-

Läs mer

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Nils Edsmalm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-08 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 7 1 (7) HSN 1305-0577 Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering,

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

SOS Alarms årsredovisning 2010

SOS Alarms årsredovisning 2010 SOS Alarms årsredovisning 2010 2010 SOS Alarms mission är att arbeta för ett tryggare samhälle. Affärsidén, som omfattar företagets samtliga verksamhetsgrenar, är att utveckla, erbjuda och utföra tjänster

Läs mer

Bussolycka Fredag Gräsnäs trafikplats E18/E20

Bussolycka Fredag Gräsnäs trafikplats E18/E20 OLYCKSORSAKSUTREDNING 1 (5) 20111-06-10 Tomas Fransson, 0221 670111 tomas.fransson@vmkfb.se DNR: 2011-70:1 Bussolycka Fredag 2011-06-10 Gräsnäs trafikplats E18/E20 n:\vmkf\rt\rt-utredningar\olycksorsaksutredningar\utredningar

Läs mer

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Rapport för år 2008 samt för perioden 1 oktober - 31 december 2008

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Rapport för år 2008 samt för perioden 1 oktober - 31 december 2008 Bokslutskommuniké Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Rapport för år samt för perioden 1 oktober - 31 december Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK (30,2) och rörelsemarginalen uppgick till 0,1 % (3,2).

Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK (30,2) och rörelsemarginalen uppgick till 0,1 % (3,2). Bokslutskommuniké 2015 Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen ökade med 1,8 % till 970,3 MSEK (953,3). Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK (30,2) och

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2009.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2009. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Kundservicefokus för att öka tryggheten för hjälpsökande

Kundservicefokus för att öka tryggheten för hjälpsökande Kundservicefokus för att öka tryggheten för hjälpsökande Claes Eliasson, Verksamhetschef Alarmering & Beredskap Christine Stadling, Chef Strategi och Analys Alarmering & Beredskap Agenda Om SOS Alarm Utmaningar

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Trygghetslarm i Osby kommun

Trygghetslarm i Osby kommun Trygghetslarm i Osby kommun Bakgrund Enligt Socialstyrelsens föreskrifter Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska varje vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Vision och styrkort 2015 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Länsstyrelsen och länet står inför stora utmaningar. Vi måste vara

Läs mer

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005 PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2005 05-000379 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Roland Svahn Avdelningen för nätsäkerhet 08-678 55 47 roland.svahn@pts.se Läget för telekommunikationerna

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2014

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2014 SOS Alarms delårsrapport januari - mars Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

112 i Sverige. Verksamhetsrapport avser 2010. SOS Alarm Sverige AB

112 i Sverige. Verksamhetsrapport avser 2010. SOS Alarm Sverige AB 112 i Sverige Verksamhetsrapport avser 2010 SOS Alarm Sverige AB Innehållsförteckning Sammanfattning för verksamhetsåret 2010 2 112 Medborgarens livlina 4 SOS Alarms åtagande 4 Om SOS Alarm 5 112-tjänsten

Läs mer

Verksamhetsrapport för 2011

Verksamhetsrapport för 2011 102 vädervarningar. 727 850 nödanrop för vård. 173 viktiga meddelanden till allmänheten. Masscriscom. Nytt alarmeringsavtal. Utredning av samhällets alarmeringstjänst. Geodatasamverkan. 2 062 användare

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Kommittédirektiv Översyn av samhällets alarmeringstjänst Dir. 2011:106 Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Sammanfattning En utredare ska se över samhällets alarmeringstjänst. Syftet med

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Möte rörande trygghetslarm och IP

Möte rörande trygghetslarm och IP MINNESANTECKNINGAR 2008-02-26 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk Möte rörande trygghetslarm och IP Plats: Hornsgatan 15, Bellman Tid: 13.00 16.00 Närvarande: Björn Björk Sven Lusensky

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 30 september 2009 samt för perioden 1 juli- 30 september 2009.

SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 30 september 2009 samt för perioden 1 juli- 30 september 2009. 223 SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 30 september samt för perioden 1 juli- 30 september. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Rapport för år 2012 samt för perioden 1 oktober - 31 december 2012

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Rapport för år 2012 samt för perioden 1 oktober - 31 december 2012 Bokslutskommuniké SOS Alarms bokslutskommuniké Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Rapport för år samt för perioden 1 oktober - 31 december Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kommittédirektiv. En samordnad alarmeringstjänst. Dir. 2015:113. Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015

Kommittédirektiv. En samordnad alarmeringstjänst. Dir. 2015:113. Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Kommittédirektiv En samordnad alarmeringstjänst Dir. 2015:113 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion

Läs mer

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation SVENSKA SAMMANFATTNING Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 1999-02-17 Sektionen för Energi, Skydd och Säkerhet Finanssektionen Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation Allmänt om radiokommunikation

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Upphandling Kvalité, innovation, sociala krav Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Kvalité? Vad är kvalitet för dig? Hur ska du formulera detta för att få ut det du vill av en upphandling? Hur

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Rakel Tillsammans med SOS Alarm

Rakel Tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 10 Rakel Tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rakel... 1 Tillsammans med... 1 SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Förord... 4 3 Inledning... 4 4 SOS Alarms Rakeluppdrag...

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 8 Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Talgrupper för

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

SNABB, SÄKER OCH LÖNSAM LARMÖVERFÖRING med Rakel eller Tetra Contal Security AB är ett av Sveriges ledande företag inom in- och utalarmering, integrerade säkerhetssystem och larmsändare. Med ett flexibelt

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER med exempel på dagordning för arbetsplatsträff RIKTLINJER 1 Arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet i Håbo kommun Samverkan i Håbo kommun Samverkanssystemet ska

Läs mer