Innehåll. Redovisning av intäkter och kostnader 2002/03 samt budget 2003/04 sid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Redovisning av intäkter och kostnader 2002/03 samt budget 2003/04 sid. 35-38"

Transkript

1 Innehåll Verksamhet sid Förbundsmötet 5 Förbundsstyrelsen 6 Organisationsutredningen 6 Förenings- och licensutveckling 8 Kansli 9 Ordförandekonferensen 9 Vårkongressen 9 Sponsorer 10 Intresseorganisationer 10 Internationell verksamhet 11 Tävling 12 Domare 16 Landslag 17 Information 20 Marknad 20 Utveckling 21 Disciplingruppen 22 Förbundets ekonomi 23 Organisation 24 Slutord 26 Förvaltningsberättelse Svenska Innebandyförbundet sid Verksamheten 28 Flerårsöversikt 28 Förslag till disposition av förbundets vinst 28 Resultaträkning 29 Balansräkning 30 Noter med redovisningsprinciper 31 Revisionsberättelse 34 Redovisning av intäkter och kostnader 2002/03 samt budget 2003/04 sid Förvaltningsberättelse AB SIBF Svensk Innebandy sid Verksamheten 39 Flerårsöversikt 39 Förslag till disposition av bolagets förlust 39 Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Noter med redovisningsprinciper 42 Revisionsberättelse 44 Strategidokument sid Innebandyns strategier Framtidsplaner för SIBF Bra i idrott och bra idrott 48 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 50 3

2 4

3 Styrelsens berättelse Förbundsmötet Svenska Innebandyförbundets nittonde förbundsmöte avhölls i Arlanda på Radisson SAS Arlandia Hotel lördagen den 15 juni av 22 SDF var närvarande vilka noterades till 228 röster, och närvarande föreningar till 13 röster, totalt 241 röster. Kvalificerad majoritet (2/3) fastställdes till 161 röster i det fall alla röster avges i fråga avseende stadgeändring som kräver kvalificerad majoritet. Gotlands Innebandyförbund hade lämnat återbud till Förbundsmötet. Som mötesordförande verkade Walter Rönmark, bland annat ordförande i Riksidrottsförbundets valberedning. En motion hade inkommit, från Smålands IBF, avseende stadgeändring i fråga om beslutförhet på Vårkongressen. Förbundsstyrelsen hade tre förslag, fastställande av uppdrag för Organisationsutredningen, fastställa Innebandyn Vill och att ge uppdrag till förbundsstyrelsen att initiera ett mål- och strategiarbete för innebandyn. Stefan Franzén, Smålands IBF, redogjorde för motionen där Smålands IBF föreslog att ändra från kvalificerad majoritet till enkel majoritet vid beslut tagna på Vårkongressen. Hänvisning gjordes till den närmaste Vårkongressen, 2002 i Borås, där man ansåg att en majoritet var för ett förslag men att detta röstades ned på grund av att det krävdes kvalificerad majoritet. Franzén yrkade bifall på motionen. Per Jansson, förbundsstyrelsen, förklarade att man från förbundsstyrelsens sida inte vill skilja på besluten inom organisationen. Man vill att beslut ska vara mogna och väl avvägda och föregångna av en väl förankring oberoende om det är fråga om stadgefråga och årsmötesbeslut eller förslag till förändringar på Vårkongressen. Förbundsstyrelsen menade att innebandyn inte blir hjälpt av att införa enkel majoritet på Vårkongressen. Förbundsstyrelsen yrkade avslag på motionen. Thomas Lundberg, AIK, menade att en organisation under utveckling kräver beslut tagna med enkel majoritet. Kvalificerad majoritet förvirrar bara när det ska till beslut, särskilt som det har processats under en längre tid. Lundberg refererade till den senaste Vårkongressen där en majoritet var för en förändring av Elitserien herrar men där röstetalet inte uppgick till kvalificerad nivå varför beslutet blev negativt. AIK yrkade bifall på motionen. Arne Nordesjö, Upplands IBF, ansåg att det krävs kvalificerad majoritet för vissa beslut och enkel majoritet för andra. Nordesjö föreslog att det var ett uppdrag för Organisationsutredningen att ta ställning till. Upplands IBF yrkade avslag på motionen. Mötesordförande sammanställde efter diskussionen och föreslog beslutsordningen, motionen å ena sidan och styrelsens förslag till avslag å den andra. Förbundsmötet beslutade att fastställa beslutsordningen. Omröstning skedde och efter mötesordförandes initiativ begärdes votering. Votering vidtog och rösträknarna kallades fram. Utfallet blev 74 röster för bifall och 167 röster för avslag. Förbundsmötet beslutade att avslå motionen från Smålands IBF. Innebandyn Vill, innebandyns dokument med riktlinjer och värderingar hade föredragits under förmiddagen. Förbundsstyrelsen föreslog att fastställa dokumentet Innebandyn Vill riktlinjer och värderingar. Förbundsmötet beslutade att fastställa dokumentet Innebandyn Vill riktlinjer och värderingar. Innebandyns mål och strategier föredrogs under förmiddagen. Förbundsstyrelsen föreslog att förbundsmötet ger Förbundsstyrelsen uppdraget att initiera arbetet med innebandyns Vision (strategier och mål) samt att arbetet ska redovisas på Förbundsmötet Förbundsmötet beslöt att ge Förbundsstyrelsen uppdraget att initiera arbetet med innebandyns Vision (strategier och mål) samt att arbetet ska redovisas på Förbundsmötet

4 Per Jansson, Askersund, omvaldes på valberedningens förslag för ytterligare en mandatperiod med acklamation. Inga ytterligare nomineringar förelåg. Valberedningen föreslog vidare omval av Thomas Thim, Alingsås, omval av Jan Öhrskog, Lund och omval av Helén Wårell, Luleå. Inga ytterligare nomineringar förelåg. Förbundsmötet beslutade att omvälja Thomas Thim, Alingsås, Jan Öhrskog, Lund och Helén Wårell, Luleå, för en tid av två år. Valberedningen föreslog vad avser Disciplingruppen omval av ordförande Tomas Jansson, Bromma och omval av ledamot Joachim Pelles, Bromma samt omval av ledamot Anna-Karin Åhrman, Halmstad. Inga ytterligare nomineringar fanns. Förbundsmötet beslutade att omvälja Tomas Jansson till ordförande för Disciplingruppen för en tid av ett år, samt att omvälja Joachim Pelles och Anna-Karin Åhrman som ledamöter för en tid av två år. Valberedningen föreslog omval av ordinarie revisor Mikael Brandstam, Stenhamra och omval av revisorssuppleant Pirjo Hellgren, Trångsund. Inga ytterligare nomineringar fanns. Förbundsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Val av valberedning för Svenska Innebandyförbundet att verka till Förbundsmötet 2003, avseende ordförande och fyra (4) övriga ledamöter för en tid av ett år föredrogs. Mötesordförande refererade till handlingarna där inkomna nomineringar till valberedningen redovisades. För att de nominerade ska vara aktuella för val krävdes att någon under förbundsmötet föreslog personer till val. Till valberedningens ordförande föreslogs Lars Hjalmarsson, Skellefteå. Inga ytterligare förslag fanns. Förbundsmötet beslutade att välja Lars Hjalmarsson till valberedningens ordförande för en tid av ett år. Till ledamöter för valberedningen föreslogs Roland Gunnarzon, Älta, Gittan Ahonen, Stockholm, Arne Nordesjö, Uppsala och Lasse Granqvist, Solna. Inga ytterligare förslag fanns. Förbundsmötet beslutade att välja Roland Gunnarzon, Gittan Ahonen, Arne Nordesjö och Lasse Granqvist till ledamöter av valberedningen för en tid av ett år. Mötesordförande Walter Rönmark gav några ord på vägen. Framförallt uppmanade Rönmark innebandyn att fortsätta våga vara nydanande. Ett exempel på detta var den antagna Innebandyn Vill som är ett exempel på att man inom innebandyn inte går de traditionella idrotternas vägar. Rönmark tackade för att han fick leda mötet. Mötesordförande Rönmark lämnade över ord och klubba till förbundsordförande. Per Jansson. Per Jansson tackade för förtroendet att få leda Svenska Innebandyförbundet ytterligare ett år och uppmanade församlingen att tillsammans med Svenska Innebandyförbundet spänna bågen inför nästa säsong. Förbundsordförande tackade mötesordförande Walter Rönmark med gåva och blomster. Förbundsstyrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex sammanträden. Verkställande utskottet har sammanträtt tio gånger. FS arbete har under året kraftfullt präglats av det viktiga arbetet med att fastställa innebandyns Vision och mål. Ett mål- och strategiarbete initierades direkt efter konstitutionen i juni 2002, varefter FS arbete med mötet i augusti präglades av detta arbete. Under hösten togs ett koncept fram som redovisades och processades under ordförandekonferensen i anslutning till Europacupen i januari 2003 i Prag i Tjeckien. Arbetet ledde fram till innebandyns fem huvudutmaningar, vilka föreläggs Förbundsmötet juni 2003 för beslut. Under tiden januari till juni 2003 har FS inom sig delat upp och besökt alla SDF för att informera och förankra detta viktiga arbete. Efter FM juni 2003 fortsätter informations- och förankringsarbetet. Målsättningen är att till FM 2004 ha ett mer detaljerat förslag vad avser mål. Under säsongen har FS delegerat mer och mer arbete och befogenheter med resurser till Verkställande Utskottet för hantering. Detta med syftet att FS skall ges möjligheten att bli ytterligare mer strategisk. Organisationsutredningen I styrgruppen för Organisationsutredningen, tillsatt av Förbundsstyrelsen, har under verksamhetsåret verkat Lasse Granqvist, ordförande, samt ledamö- 6

5 terna Leif Bolin, Kim Fors, Roland Gunnarzon, och Anna Svensson. Som sekretariat har Tomas Eriksson och Christer Johansson verkat. Organisationsutredningen har under verksamhetsåret arbetat med fem huvudsakliga frågeställningar, vilka fastställdes av Förbundsmötet 15 juni Är dagens beslutande forum optimala forum för innebandyn? 2. Är valen vid Förbundsmötet de rätta? 3. Är dagens SDF indelning optimal? 4. Är dagens arbetsfördelning internt inom Svenska Innebandyförbundet optimal? 5. Är dagens fördelning av personella resurser för SF, SDF och IF optimal? Syfte med organisationsutredningen har varit att svensk innebandy får en effektiv organisation som är ändamålsenlig och anpassad för dagens och morgondagens behov. Avgränsning har gjorts att enbart utvärdera svensk innebandys organisation och struktur, dock inte mål för verksamheten såsom barn och ungdom, bredd eller elit. Metoden har varit att kartlägga dagens organisationsstruktur och kritiskt granska och utvärdera behovet av, och föreslå förändringar. Styrgruppen för organisationsutredningen har dragit följande slutsatser: Är dagens beslutande forum optimala forum för innebandyn? Utredningsgruppen har kommit fram till olika förslag avseende forum. Vi anser att vi har utrett frågeställningen färdigt. Är valen vid förbundsmötet de rätta? Utredningsgruppen har dragit slutsatsen i intervjuer och vid informationstillfällen att det inte finns något behov att vare sig utöka antalet ledamöter i eller antalet val av funktioner vid förbundsmötet. Vi anser att vi har utrett frågeställningen färdigt. Är dagens SDF-indelning optimal? Utredningsgruppen har kommit fram till att den förtroendevalda delen med 22 SDF bör finnas kvar i dagsläget. Detta för att rörelsen inte ska mista de lokala kontakterna och för att göra innebandyns röst hörd på så många nivåer som möjligt. En viktig del är att innebandyrörelsen inte ska förlora bidrag från Landsting och Distriktsförbund. Utredningsgruppen bedömer att man bör titta över hur den administrativa verksamheten ska organiseras. Är dagens arbetsfördelning internt inom Svenska Innebandyförbundet optimal? Utredningsgruppen har inte utrett frågeställningen eftersom vi ansett att strategi/vision och målarbetet först borde vara genomfört innan verktygen personal och övriga resurser bedöms. Är dagens fördelning av personella resurser för SF, SDF och IF optimal? Utredningsgruppen har inte utrett frågeställningarna eftersom vi ansett att strategi/vision och målarbetet först borde vara genomfört innan verktygen personal och övriga resurser bedöms. Styrgruppen för organisationsutredningen har lämnat följande förslag till Förbundsstyrelsen: Att stadfästa i stadgarna att Förbundsmöte genomförs vartannat år. Kommentar: Utredningsgruppen bedömer att det inte krävs förbundsmöte varje år då verksamheten bör ha ett längre planeringsperspektiv och att det på detta sätt frigörs resurser som kan omfördelas till övrig verksamhet. Förbundsmötet i juni integreras i det administrativa året med framtidsforum och tävlingskongress. Personvalen kan antingen göras i tvåårsintervaller eller i fyraårsintervaller, förutom förbundsordförande. Att stadfästa i stadgarna att Förbundsstyrelsen årligen kallar till framtidsforum, (tidigare ordförandekonferens) på tid och plats som Förbundsstyrelsen fastställer. Kommentar: Framtidsforum skall vara visionära, och rådgivande som komplement till förbundsmötet. Antingen genomförs framtidsforum på tid och plats det år som förbundsmötet inte genomförs, eller vid annat tillfälle som förbundsstyrelsen fastställer. 7

6 Att stadfästa i stadgarna att Tävlingskongress (tidigare Vårkongress) avhålls varje år på tid och plats som Förbundsstyrelsen fastställer som är beslutande vad avser tävlingsfrågor, såsom Tävlingsbestämmelser och serieutveckling. Kommentar: Problematiken har varit förankring och framförhållning. Tävlingskongressen kan genomföras till exempel under februari månad med insändande av förslag under oktober månad, vilket ger större framförhållning och möjlighet till förankring inför beslut. Att skapa en direktkontakt mellan SDF styrelse och förbundsstyrelseledamot. Kommentar: SDF representanter känner behov av en ökad kommunikation med förbundsstyrelserepresentanter. Förenings- och licensutveckling 30 april 2003 hade SIBF medlemsföreningar. Föregående verksamhetsår var antalet föreningar Anledningen till den markanta minskningen är att flera föreningar som haft obetalda årsavgifter uteslutits. Svenska Innebandyförbundets ståndpunkt är att antalet klubbar skall konsolideras till antalet och torde snarare minska till antalet för att breddas och utvecklas med kvalitet. Antalet licenser fortsätter dock att öka. Den nya rekordnoteringen lyder på ( förra verksamhetsåret). Ökningen på sex procent är den största ökningen sedan 1997/98. Att utreda på vilket sätt den administrativa delen av innebandyrörelsen kan bli så effektiv och bra som möjligt. Förslaget bör eftersträva gemensam administration av exempelvis tävlingsverksamhet och utbildningsverksamhet i syfte att frigöra resurser på SDFnivå för arbete med utvecklingsinsatser. Kommentar: Syftet är att möta en av innebandyns fem huvudutmaningar, effektivare organisation. Licens- och föreningsstatistik per SDF Föreningarna och licenserna var fördelade i distrikten enligt följande (fjolårssiffran inom parentes) Distrikt Licenser Föreningar Blekinge (1.255) 16 (21) Bohuslän-Dal (1.561) 18 (22) Dalarna (4.640) 42 (53) Gotland (1.481) 27 (35) Gästrikland (3.723) 37 (42) Göteborg (8.170) 86 (88) Halland (3.202) 37 (36) Hälsingland (1.754) 22 (22) Jälmtland/Härjed (1.612) 21 (24) Norrbotten (2.409) 41 (46) Skåne (9.661) 101 (107) Småland (10.538) 104 (115) Stockholm (21.617) 244 (265) Södermanland (4.889) 61 (69) Uppland (6.934) 85 (93) Värmland (5.573) 66 (81) Västerbotten (2.207) 82 (81) Västergötland (6.228) 62 (70) Västernorrland (2.406) 38 (44) Västmanland (4.379) 50 (50) Örebro Län (2.935) 48 (49) Östergötland (3.978) 35 (39) Per den 30 april

7 Kansli Förbundskansliet i Solna har bestått av 13 heltidsanställda. I oktober 2002 genomfördes ett analysarbete med alla tjänstemän i samarbete med SISU- Riks, inom ramen för Växtkraft Mål3- projektet. Detta projekt är till hälften finansierat med EU-medel. Analys skedde av nuläget, med anställda som resurs och verktyg, i syfte att arbeta mot fastställd Vision att Svenska Innebandyförbundet skall bli Sveriges bästa Idrottsarbetsplats. Strategin är att varje anställd skall under 2003 få en egen kompetensutvecklingsplan som gör att varje individ effektivare och mer motiverad kan vara ett fullgott verktyg i arbetet mot hela innebandyrörelsens Vision och utmaningar. Arbetet att styra mot och konsolidera de prioriterade områdena utveckling och marknad har fortsatt under året. Under våren 2003 har vi drabbats av två viktiga avgångar inom programområde utveckling varför tid tagits i anspråk till rekrytering. Dirigeringen mot ytterligare resurser, personal, inom området marknad och information har startats och som kommer att leda fram till att under våren och sommaren 2003 utökas marknad och information från dagens två till tre tjänster. Detta sker inom ramen för befintliga 13 fasta tjänster varför en omdirigering sker från dagens fyra till tre inom tävling. Ordförandekonferensen I samband med Europacupen i Prag avhölls årets ordförandekonferens under tre dagar i början av januari. 21 av 22 SDF deltog, Förbundsstyrelsen och Valberedningen samt representanter från SEI, förbundskansliet och Organisationsutredningen. Det huvudsakliga syftet med konferensen var att arbeta fram ett mål- och strategidokument för de kommande tre åren. Även marknadsfrågor och Organisationsutredningen stod på dagordningen. Förbundsstyrelsen fick av Förbundsmötet 2002 i uppdrag att sätta igång arbetet med mål och strategier. Under hösten 2002 har en arbetsgrupp arbetat med processen som under Ordförandekonferensen presenterades. Under ordförandekonferensen har konferensdeltagarna arbetat med handlingsplanerna för de fem huvudutmaningar som ska prägla innebandyns framtid: attraktivare arrangemang utveckling med kvalitet tillväxt med kvalitet stärka varumärket innebandy effektiv organisation Utöver de fem huvudutmaningarna presenterades förbundets uppgift: vi ska göra det enkelt att leka och spela innebandy vision: vi ska utveckla och inspirera till en spännande och fartfylld idrottsupplevelse för alla verksamhetsidé: genom kvalitetssäkrad utveckling och tillväxt, effektivare organisation och attraktivare arrangemang vill vi stärka varumärket INNEBANDY Förståelse och delaktighet var två begrepp som var viktiga under konferensen. Slutsatsen från helgens arbete blev att känslan av samstämmighet och samtycke var mycket stor. Arbetet fortsätter nu med mål- och strategiarbetet genom att SDF:en får besök av en förbundsstyrelseledamot under våren. Där ska mål- och strategiarbetet ytterligare förankras i SDF:et och målsättningen är att innebandyns (Svenska Innebandyförbundets) mål- och strategier även ska prägla SDF:ets mål och strategier. Svenska Innebandyförbundet fortsätter under 2003/ 2004 det viktiga arbetet med SDF att informera och flörankar innebandyns mål och strategier, för finalt fastställande på FM Vårkongressen På den nionde Vårkongressen, som hölls den 15 mars 2003, deltog 22 distriktsförbund och 35 föreningar. Kongressen innehöll åtta motioner varav SIBF lagt två förslag. Storvreta IBK:s motion handlade om poäng i seriespel inom ramen för cuper. Motionen avslogs av Vårkongressen. AIK, Pixbo Wallenstam IBK, Jönköpings IK och Balrog IK:s motion handlade om en reducering av herrarnas elitserie från 16 till 12 lag. Vårkongressen beslutade att bifalla motionen. 9

8 Skellefteå IBK:s motion handlade om en ny seriestruktur för herrarnas förbundsserier. Vårkongressen beslutade att en ändring ska ske av H1 och H2. Vårkongressen beslutade att beslut ska fattas i samband med en extra vårkongress i samband med SIBF:s årsmöte i juni. Partille IBS hade två motioner där den första handlade om effektiv speltid i samtliga förbundsserier och den andra om antalet SM-turneringar för ungdomar där man motionerade om att lägga ner HJ20 som SMklass. Vårkongressen beslutade att bifalla bägge Partilles motioner där HJ20 försvinner direkt och att effektiv speltid i förbundsserierna införs med start säsongen 2004/05. Örebro Läns IBF:s motion gällande skyddsglasögon upp till 18 år drogs tillbaka med anledning av den undersökning som SIBF, Folksam och Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut utför gällande skyddsglasögon. Det förelåg förslag från SIBF om revidering av tävlingsbestämmelserna. Bland besluten som togs märks följande: Tiden för ordinarie övergångsperiod förlängs; slutdatumet ändras till 15 augusti. Tiden för övergång under pågående spelår förlängdes till att vara från 16 augusti till den sista februari. Dispensövergång kan även medges 1 mars till 30 april. Underlättnader för att möjliggöra dispenser för ungdomsspelare. Att endast SIBF:s spelaravtal gäller från 1 maj Förtydligande gällande övergångs- och urdragningsregler. Förutom detta har ett stort arbete lagts ned på att minska textmassan i tävlingsbestämmelserna, dels via omskrivningar, dels via hänvisningar till andra reglementen såsom exempelvis regelhandboken. Förslag från SIBF förelåg gällande vårkongressbeslut men denna motion återtogs med hänvisning till organisationsutredningens utlåtande. Samarbetspartners Sponsorer Under säsongen 2002/03 har SIBF haft följande samarbetspartners: Salming Innebandy, PUMA Nordic, Svenska Spel, INTERSPORT AB och Rikspolisstyrelsen (RPS). De två sistnämnda är nya för säsongen och vill satsa långsiktigt på innebandyn. Speciellt värt att notera är att RPS har valt att endast sponsra damlandslagen för att kommunicera med tjejer och genom detta få fler kvinnliga sökanden till Polishögskolan. Salming Innebandy valde tillsammans med SIBF att vid årsskiftet 2002/03 inte förlänga gemensamt avtal. SIBF har under våren 2002 ytterligare utvecklat och fördjupat samarbetet med sina samarbetspartners för att maximera utkomsten av dessa samarbeten för både förbund och sponsorer. Nya idéer och tillvägagångssätt diskuteras för att fortsätta utvecklingen av kreativa och gynnsamma framtidsprojekt. Övriga samarbetspartners som SIBF arbetar tillsammans med är: Uni Sport & Golvbeläggningar, Handelsbanken och Go Sport Travel. Intresseorganisationer Svenska Innebandyförbundet har under verksamhetsåret förhandlat med SEI om bland annat en gemensam marknadsorganisation. Detta har skett inom ramen för det treåriga avtal som tecknades i februari 2002 och som löper till och med 30 juni Ännu har ingen gemensam lösning kommit till stånd. SIBF och SEI har också tecknat ett separat avtal om SM-finalerna, dam och herr, som avgjordes Långfredagen den 18 april Denna överenskommelse är ettårig och gällde enbart finalerna Diskussioner förs kontinuerligt om vem som skall, och bör, vara huvudman för SM- finalerna. SIBF har även samarbetat med domarnas (FSI) och tränarnas (TSI) intresseorganisationer. Dessvärre måste Svenska Innebandyförbundet konstatera att under verksamhetsåret har TSI lagts ned, och att FSI har varit näst intill osynliga och som synes inte fungerat för domarnas bästa. 10

9 Internationell verksamhet Svenska Innebandyförbundet har fortsatt att göra utvecklingsinsatser i Asien och i Sydostasien, och där insatser gjorts i främst Singapore och Malaysia. Detta arbete har glädjande nog lett fram till att både Singapore och Malaysia deltog i det framgångsrika VM i Finland i Helsingfors i maj 2002, där hela 24 länder deltog. Vidare har Sverige stöttat Singapore i sin kandidatur att som första land arrangera ett VM utanför Europa. Vid sitt sammanträde i april 2002 beslöt IFF att tilldela Singapore damernas VM Arbetet går nu in i nästa fas som bland annat innebär att Svenska Innebandyförbundet stöttar Singapores förbund organisatoriskt med kunskapen att bygga upp en VM-organisation inför VM Representation i IFF Följande svenskar har arbetat inom Internationella Innebandyförbundet under verksamhetsåret. Styrelsen Tomas Eriksson, president Per Jansson, ledamot Stefan Kratz, generalsekreterare Axel Wester, marketing director Appellationskommittén Lars Granqvist, ordförande I Storbritannien har arbetet konsoliderats men dessvärre inte varit helt framgångsrikt. Ett omtag och förbättrad planering torde behövas. Spanien har stöttats av Svenska Innebandyförbundet, där bland annat utvecklingsinsatser återigen gjorts för tränare och domare vid flera tillfällen under säsongen. I anslutning till turneringen Copa del Sol har SIBF hjälpt till med arrangemang av turneringen som sådan och utveckling av lokala spanska domare. Svensk expertis stöttade Spanien vid deltagandet i deras första VM i Finland SIBF:s representanter har varit drivande i IFF:s kommittéer och en svensk har funnits som ordförande eller ledamot i flera av IFF:s kommittéer. Vid senaste Kongressen i Helsingfors i maj 2002 fastslogs innebandyns internationella vision som bland annat innebär att innebandy erkänns som internationell idrott av den Internationella Olympiska Kommittén (IOK) senast 2006, samt att innebandy finns på det olympiska programmet senast år Detta är en tufft satt vision som torde kräva ytterligare stöd från Sverige och samarbete med övriga drivande länder i den internationella familjen. Det Internationella Innebandyförbundets kansli, har sedan starten den 1 juli 1996, varit integrerat med Svenska Innebandyförbundets kansli. Sedan den 1 januari 2000 är IFF fullt egenfinansierat vad avser administrationen. Vid IFF:s kontor verkar ytterligare två svenskar, Stefan Kratz på heltid och också från 1 januari 2003 Axel Wester på heltid. Utbildnings- och utvecklingskommittén Per Jansson, ledamot Regel- och tävlingskommittén Martin Johansson, ledamot IFF:s rådgivare Bengt Sevelius (president Engso), ordförande 11

10 Verksamhet Tävling Tävlingskommittén (TK), som har det övergripande ansvaret för tävlingsverksamheten har administrerat förbundsserierna, inklusive kvalspel till och mellan dessa samt svenskt mästerskap för herrjuniorer (20 resp. 18 år) samt för damjuniorer (18 år ), svenskt mästerskap för flickor och pojkar 16 år och distriktslags-sm för dam- och herrjuniorer 17 år, samt för flickor och pojkar 15 år. Förutom detta har även två andra tävlingar genomförts; Svenska cupen och Kalle Anka cup för pojkar och flickor 13 respektive 15 år. Säsongen 2002/03 var andra säsongen då svenskt mästerskap för herrar och damer avgjordes i en finalmatch och publikrekord för både damer och herrar slogs ( respektive åskådare ). var första året då användandet av den nya regelhandboken, vilken gäller till 2006, användes. togs beslut att reducera herrar elit från 16 till 12 lag med start säsongen 2004/05. togs beslut att tillspetsning av division 1 och 2 herrar ska ske med start säsongen 2004/05. var året då antal lag som deltog i SDF-SM var fler än någonsin ( 74 lag i 4 klasser ). var året då de flesta distrikt genomförde spel utan tabell för barnidrottare. var säsongen då Juniorallsvenskan för 20-åringar lades ned som SM-klass. Därutöver har TK arbetat med utvecklings-, framtids- och strukturfrågor samt ordinarie löpande arbete såsom behandlande av protester, överklaganden, föreningssammanslagningar, skrivelser, nationella övergångsdispenser och dispensansökningar. Undergrupper TK har haft två undergrupper: Regelgruppen och Tävlingsbestämmelsegruppen. Regelgruppen Regelgruppens huvudsakliga uppgift under året har varit att jobba med regeltolkningar samt svara på frågor ställda till regelfrågan på Utöver detta har regelkunskapstest till domarutbildningarna tagits fram. Tävlingsbestämmelsegruppen Tävlingsbestämmelsegruppen har handlagt dispensansökningar gällande distriktens särskilda tävlingsföreskrifter samt tittat över SIBF:s regelverk gällande tävlingsbestämmelser, där målsättningen har varit att arbeta om denna till att innehålla mer men samtidigt minska textmassan, vilket har varit ett mycket tidsödande jobb. Tävlingsbestämmelsegruppen har haft ett stort jobb med att tillse så distrikten implementerat den nya mallen för tävlingsföreskrifter. Mallen som ska fungera som grunddokument i alla distrikt från och med säsongen 2003/04. Elitserien Damer Svenska mästarinnor blev Balrog IK, som besegrade Södertälje IBK med 9-2 inför åskådare. Balrog hade tidigare slagit ut IBF Falun och Södertälje slagit ut Örnsköldsviks SK i sina respektive semifinaler. Elit Norra vanns av Balrog IK och Elit Södra av Södertälje IBK.Övriga lag som gick till slutspel var Halmstad IBK, Rönnby IBK, Boliden/ Rönnskär IBK samt Karlstad IBF. Lag som flyttades ned till division 1 säsongen 2002/03 från elit norra: IF Vesta. Lag som flyttades ned till division 1 säsongen 2002/03 från elit södra : Öbo Örebro IBK och genom kvalspel flyttas även Munkfors IBK ner i division 1. 12

11 Herrar Svenska mästare blev Pixbo Wallenstam IBK, som besegrade Warbergs IC med siffrorna 8-2 inför åskådare. Detta efter att Pixbo Wallenstam slagit ut Balrog IK och Warberg slagit ut IBK Dalen i sina respektive semifinaler.övriga lag som gick till slutspel var Jönköpings IK, Haninge IBK, AIK, och Järfälla IBK. Tre lag flyttades ned till division 1 säsongen 2002/ 03: Högdalens AIS och Hudik/Björkberg IBK samt efter kvalspel även Örnsköldsviks SK. Division 1 Damer Sammanlagt 38 lag har spelat division 1 i fyra serier.seriesegrare blev IBK Phemus (norra), Hässelby SK IBK (västra Svealand), Högdalens AIS (östra Götaland) samt Östra SK (västra Götaland). Seriesegrarna spelade därefter kval till elitserien och följande lag har kvalificerat sig för elitserien säsongen 2003/04; Hässelby SK IBK och Östra SK. Herrar Sammanlagt 40 lag spelade Division 1 i fyra serier.seriesegrare blev Råsunda IS (norra), Södertälje IBK (östra), Karlstad IBF (västra) samt Robertshöjd BK (södra).av ovanstående fyra lag avancerade Råsunda IS, Södertälje IBK, Robertshöjd BK till elitserien 2003/04 via kval. Division 2 herrar Sammanlagt 80 lag spelade Division 2 i åtta serier.seriesegrare blev Clemensnäs IF (norra Norrland), Mora IBF (södra Norrland), Åkersberga IBF (norra Svealand), Lesjöfors IBK (mellersta Svealand), Ulriksdals SK (östra Svealand), Färjestadens IBK (södra Svealand), Mullsjö AIS (västra Götaland) samt Röke IBK (södra Götaland). Seriesegrarna är kvalificerade för i division 1 säsongen 2003/04. SM för ungdomar och juniorer Juniorallsvenskan herr 20 år 49 lag deltog i årets upplaga. Turneringen spelades i tre steg; gruppspel, regionslutspel och slutspel. Slutspelet spelades under Innebandyfesten i Göteborg med Robertshöjd BK som SIBF:s medarrangörer. Svenska mästare blev Högaborg BK som besegrade Mora IBF i finalen. Resultat SM-slutspelet Damer (fr o m semifinaler) Semifinaler Södertälje IBK - Örnsköldsviks SK 4-0 Örnsköldsviks SK - Södertälje IBK 8-1 Södertälje IBK - Örnsköldsviks SK 3-2 sd Balrog IK - IBF Falun 5-3 IBF Falun - Balrog IK 6-2 Balrog IK - IBF Falun 6-1 Final Södertälje IBK - Balrog IK 2-9 Balrog IK svenska mästarinnor Herrar (fr o m semifinaler) Semifinaler Warbergs IC 85 - IBK Dalen 4-6 IBK Dalen - Warbergs IC Warbergs IC 85 - IBK Dalen 9-4 IBK Dalen - Warbergs IC Warbergs IC 85 - IBK Dalen 5-4 sd Pixbo Wallenstam IBK - Balrog IK 10-7 Balrog IK - Pixbo Wallenstam IBK 5-3 Pixbo Wallenstam IBK - Balrog IK 7-3 Balrog IK - Pixbo Wallenstam IBK 8-6 Pixbo Wallenstam IBK - Balrog IK 6-4 Final Pixbo Wallenstam IBK - Warbergs IC Pixbo Wallenstam IBK svenska mästare 13

12 Junior-SM 18 år I denna åldersklass deltog totalt 110 herr- och damjuniorlag. Turneringen spelades i tre steg; kvalspel, regionslutspel och slutspel. Slutspelet spelades under Innebandyfesten.Svenska mästarinnor blev Högdalens AIS som besegrade Hässelby SK IBK i finalen och svenska mästare blev Pixbo Wallenstam IBK som i sin final slog Hässelby SK IBK. Ungdoms-SM (16 år) I turneringen deltog totalt 115 pojk- och flicklag fördelade på 79 pojklag och 39 flicklag..via kval och regionslutspel kvalificerade sig fyra pojk- och fyra flicklag till SM-slutspel i Göteborg, ingående i den stora Innebandyfesten.Svenska mästarinnor blev IBF Falun som besegrade IFK Kumla IBK i finalen och svenska mästare blev Färjestadens IBK som i sin final slog Årsta IBK. Distriktslags-SM Juniorer (17 år) I distriktslags-sm för J17 deltog 20 herr- och 20 damlag. Medarrangörer var Värmlands IBF, Karlstad IBF, Skoghalls IBK, Skattkärrs IK och GS 86. Tävlingen spelades april i fem arenor; Sundsta Sporthall, Grossbollshallen, Hammarlunden, Mörmohallen samt Universalen. Finalerna spelades i Sundsta sporthall. Svenska mästarinnor blev Skåne som besegrade Västmanland i finalen och svenska mästare blev Stockholm som i sin final slog Västergötland. Resultat Innebandyfesten Junior-SM damjuniorer 18 år Semifinaler Hässelby SK IBK - Holmsund City IBC 7-6 sd Högdalens AIS - Pixbo Wallenstam IBK 8-5 Match om tredje pris Holmsund City IBC - Pixbo Wallenstam IBK 6-3 Final Högdalens AIS - Hässelby SK IBK 6-5 Ungdoms-SM flickor 16 år Semifinaler IFK Kumla IB - Karlstad IBF 4-2 IBF Falun - Storviks IF 2-1 Match om tredje pris Karlstad IBF - Storviks IF 2-0 Final IBF Falun - IFK Kumla IB 4-3 Juniorallsvenskan herrjuniorer 20 år Semifinaler Mora IBF - Råsunda IS 9-8 Högaborg BK - Hässelby SK IBK 7-2 Match om tredje pris Hässelby SK IBK - Råsunda IS 7-6 Final Högaborg BK - Mora IBF 3-2 sd Junior-SM herrjuniorer 18 år Semifinaler Pixbo Wallenstam IBK - Råby BK 10-1 Hässelby SK IBK - Mora IBF 5-1 Match om tredje pris Mora IBF - Råby BK 10-4 Final Pixbo W. IBK - Hässelby SK IBK 6-3 Ungdoms-SM pojkar 16 år Semifinaler Färjestadens IBK - BIF Fagerhult 6-5 Årsta IK - Gaik Väsby IBK 5-2 Match om tredje pris Gaik Väsby IBK - BIF Fagerhult 4-3 Final Färjestadens IBK - Årsta IK

13 Distriktslags-SM pojkar och flickor (15 år) I distriktslags-sm för ungdomar 15 år deltog 18 pojkoch 16 flicklag. Medarrangörer var Västernorrlands IBF, Sundsvalls IBF, IBK Nordic, IBK Sundsvall, Granlo BK samt Wifsta IBF. Tävlingen spelades januari i Öbacka Sportcenter, Höglundahallen och sporthallarna i Timrå och Sundsvall. Svenska mästarinnor blev Värmland sombesegrade Dalarna i finalen och svenska mästare blev Skåne som i sin final slog Örebro Län. Resultat Distriktslags-SM Damjuniorer 17 år Semifinaler Skåne - Småland 5-1 Västmanland - Stockholm 4-3 Final Skåne - Västmanland 1-0 Herrjuniorer 17 år Semifinaler Stockholm - Södermanland 10-2 Västergötland - Uppland 7-4 Final Stockholm - Västergötland 5-2 Flickor 15 år Semifinaler Dalarna - Västerbotten 2-0 Värmland - Göteborg 3-0 Final Värmland - Dalarna 2-1 sd Kalle Anka Cup Kalle Anka Cup är en rikstäckande tävling för flickor och pojkar 13 respektive 15 år. I den äldsta åldersklassen (15 år) deltog 60 flickoch 100 pojklag. I flickklassen spelades finalen mellan Slätafly/ Södra Kärrs IBK och Robertshöjds BK där Slätafly/ Södra Kärrs IBK stod som vinnare med 3 2. I pojkklassen spelades finalen mellan Lillån IBK och Örby IS. Lillån IBK vann med 3-1. I den yngre åldersklassen (13 år) deltog 52 flickoch 99 pojklag. I flickklassen spelades finalen mellan Högdalens AIS och Orminge IBK där Högdalens AIS stod som vinnare med 2-1. I pojkklassen spelades finalen mellan Pixbo Wallenstam IBK och Odelberg/ Gustavsbergs IBK där Pixbo Wallenstam IBK stod som vinnare med 8-2. Slutspelet avgjordes i Uppsala 8-9 mars och arrangerades av Upplands IBF. Matcherna spelades i Allianshallen. Svenska cupen I Svenska cupen deltog 27 dam- och 30 herrlag lag. Finalerna spelades i Göteborg i samband med Innebandyfesten. Cupmästare blev Pixbo Wallenstam IBK som besegrade Storvreta IBK i finalen och cupmästarinnor blev Södertälje IBK som i sin final slog Iksu. Pojkar 15 år Semifinaler Skåne - Värmland 6-5 Örebro Län - Småland 4-3 Final Skåne - Örebro Län

14 Domare Domarkommittén (DK), som har det övergripande ansvaret för domarverksamheten, har under verksamhetsåret haft sex protokollförda möten. Förutom nedan nämnda områden har DK bland annat sett över samarbetet mellan SF och SDF, initierat ett rekryteringsprojekt som riktar sig till våra nordligaste SDF samt påbörjat ett arbete för att öka antalet rapporter och vetenskapliga arbeten riktade mot domarområdet. Förbundsdomare Totalt har 146 domare fördelade på 73 förbundsdomarpar varit verksamma. Tio par har ingått i Ordinarie Elit, sex par har ingått i Elit Grupp 2, 19 par har ingått i Klass 1 och 38 par i Klass 2. Under året har förbundsdomarna dömt mer än matcher i förbundsserierna, Svenska Cupen, Junior- SM och SDF-SM. Ungefär hälften av dessa matcher har administrerats av SIBF, övriga av samadministrationsdistrikten. Damernas SM-final dömdes av Stefan Norell och Peder Nyström, herrarnas SM-final dömdes av Thomas Nystrand och Johan Råsbrink. Följande domare har verkat som internationella domare: Pelle Hellberg och Glenn Nylén, Thomas Nystrand och Johan Råsbrink, Mike Bengtsson och Martin Polverari samt Magnus Nordahl och Ulf Rehnfeldt. Förutom de sedvanliga, internationella uppdragen för ovanstående domare har sex elitdomarpar i SIBF:s regi dömt turneringen Czech Open i Prag. Utbildning DK ansvarade för tre domar- samt en domarinstruktörsutbildning under året. Elit/Klass 1-kursen hölls i Isaberg den 2-4 augusti, Klass 2 Syd hölls i Ängelholm 9-11 augusti och Klass 2 Mitt/Norr hölls i Stockholm den augusti. Skånes IBF och Stockholms IBF samarrangerade Klass 2-kurserna. Nytt för detta år var en skärpning av både de teoretiska och de fysiska provgränserna som testades i samband med kurserna. Huvudområden på årets kurser har varit den nya regelboken, mental träning och målsättningsarbete. Det samnordiska utbildningsprojekt som DK deltagit i avslutades med en gemensam utbildningshelg i april. Efter det mötet stod klart att SIBF:s domarutbildningar säsongen 2003/04 till fullo kommer att genomföras med det nya materialet som grund. Domartillsättning Även detta år har DK arbetat med att hålla nere kostnaderna på domarresorna. Förra säsongens tillsättningsprinciper gav sänkta kostnader men sämre omväxling. Bibehållna och i vissa fall ökade inslag av regionaltillsättning på Elit- och Klass 1- nivå har lett till fortsatt relativt låga kostnader för domarresorna. DK:s uppfattning är dock att resekostnaderna nuförtiden är så låga de kan vara utan att det sker en kvalitetssänkning grundad t.ex. på sämre resemöjligheter och minskad omväxling för domare och lag. Domarinstruktörer/domarcoacher Domarinstruktörerna (DI) har liksom tidigare år arbetat med utveckling av domarkåren främst genom observationsverksamhet. DI-kursen avhölls i augusti och antalet DI har uppgått till 21 stycken inklusive DI-ansvariga från olika SDF. Samadministrationsdistrikten har i sin tur utbildat ett antal DI som verkat i hemdistriktet och på Klass 2-nivå. Tre DI har verkat på internationell nivå: Björn Ingolf, Göran Norberg och Kenth Thuresson. DK har fortsatt utvecklingsarbetet på Klass 1- och Klass 2-sidan, där införandet av domarcoacher (DC) som, parallellt med befintliga domarinstruktörer (DI), har arbetat med bland annat riktade observationer av en grupp domare som varje DC har ansvar för. DK:s mål är att samtliga Klass 1 och Klass 2-domare nästa säsong ska ha en DC som sköter den huvudsakliga observationen av en mindre domargrupp, men också att DC/DI ska ha utrymme för fler informella kontakter med domarna och där fungera som stöd för de individuella paren. Tillsammans med det ansvar som samadministrationsdistrikten har för observation av Klass 2-domarna kan DK sägas i stort ha uppnått de kvantitativa och kortsiktiga kvalitativa mål som DI-verksamheten haft; att domarkvaliteten påverkas positivt på längre sikt är ett rimligt antagande. 16

15 Årets domare Utmärkelsen Årets domare tilldelades domarparet Thomas Nystrand och Johan Råsbrink, Linköping. Motiveringen lyder: Nystrand/Råsbrink har länge tillhört den yppersta domareliten nationellt och verkar även på den internationella arenan. De är kända för att vara varandra bedömningsmässigt nära, ha en väl utvecklad kommunikation både inom paret och gentemot de aktiva samt för att de kan stå i händelsernas centrum utan att hamna i blickfånget. Parets främsta styrka är att matcherna leds med mod och konsekvent dömning från första till sista minut. Nystrand/Råsbrink har genom sin rutin en god grund att stå på och jobbar medvetet med fortsätt utveckling, något som varit tydligt under denna säsong där de haft en formkurva som sakta men säkert fört dem fram till att inför säsongens viktigaste matcher vara som allra bäst. Landslag Elit- och landslagskommittén (ELK) har till uppgift att vara sammanhållande länk mellan våra landslag och övriga funktioner inom SIBF:s organisation och övriga intressenter såsom SDF, IFF och SEI. ELK ska samordna elitverksamheten och har under året bland annat jobbat med att ta fram riktlinjer för fysiologi (nivåer för elitspelare via tester av landslagsspelare), idrottsskadepolicy för SIBF samt uppbyggande av kontaktnät för snabbt omhändertagande av skadade landslagsspelare. Landslagsverksamheten består av fyra landslag som har haft 18 samlingar (läger/landskamper) under säsongen 02/03. ELK ansvarar också för att söka samarbetspartners för våra landskamper samt för avtalen med förbundskaptener och övriga personer som arbetar kring våra landslag. Landskamper under verksamhetsåret Herrlandslaget Helsingfors (VM) Sverige - Danmark Helsingfors (VM) Sverige - Norge Helsingfors (VM) Sverige - Tyskland Helsingfors (VM) Sverige - Lettland Helsingfors (VM) Sverige - Tjeckien Helsingfors (VM) Sverige - Finland Uppsala Sverige - Finland Falun Sverige - Schweiz Falun Sverige - Schweiz Malmö Sverige - Norge Helsingborg Sverige - Schweiz Malmö Sverige - Finland 3-6 Damlandslaget Uppsala Sverige - Finland Borgå Sverige - Schweiz Borgå Finland - Sverige Västerås Sverige - Norge Botkyrka Sverige - Norge 12-1 U19-landslaget - herrjuniorer Uppsala Sverige - Finland 9-3 U19-landslaget - damjuniorer Uppsala Sverige - Finland Borgå Sverige - Schweiz Borgå Finland - Sverige

16 Landslagssamlingar (landskamper och/eller läger) Datum Ort/land Samling Medarrangör Herrar Malmö VM-läger 1 Skånes IBF Solbacka VM-läger Helsingfors, Finland VM Uppsala Finnkampen Upplands IBF Falun Landskamper IBF Falun Malmö/Helsingborg Fyrnationers Skånes IBF Damer Uppsala Finnkampen Upplands IBF Borgå, Finland Founders Cup Västerås/Botkyrka Landskamper Västmanlands IBF, Balrog IK Göteborg Läger Köping VM-läger 1 Köpings IBF U19-herr Bosön Utvecklingsläger Uppsala Finnkampen Upplands IBF Köping Läger Köpings IBF/Kungsörs SK U19-dam Uppsala Finnkampen Upplands IBF Köping Läger Köpings IBF Borgå, Finland Founders Cup Bosön Utvecklingsläger syd Följande styrelseledamöter har under säsongen varit överledare i samband med landskamper: Helen Wårell, Thomas Thim, Martin Johansson och Karin Solberg-Svanholm. Herrlandslaget Det svenska herrlandslaget försvarade sitt VM-guld i en kokande och fullsatt ( åskådare) Hartwall Arena. Stor matchhjälte var Martin Olofsson som gjorde tre mål i sista perioden. Segersiffrorna skrevs till 6-4. På vägen fram till final hade Sverige i tur och ordning besegrat Danmark med 15-2, Norge med 13-0, Tyskland med 18-1, Lettland i kvartsfinal med 16-0 och Tjeckien i semifinal med 7-1. Detta var Sveriges fjärde raka VM-guld. Efter sommaren fick Finland chans till snabb revansch då lagen möttes i Finnkampen. Återigen förstörde Martin Olofsson Finlands segerchanser med sitt avgörande 4-3-mål på straff 13 sekunder före full tid. I november spelades för första gången herrlandskamper i Falun. Det var Schweiz som stod för motståndet i en dubbellandskamp. De svenska förbundskaptenerna valde att prova många nya spelare. Åtta debutanter fick chansen att visa upp sig. Det visade sig inte spela någon roll, Sverige vann komfortabelt med 7-4 och 8-2. I rättvisans namn ska tilläggas att även Schweiz använde sig av flera debutanter. Säsongen avslutades med en Fyrnationsturnering i Skåne. Sverige inledde med att slå Norge i Malmö med 7-3, dagen efter blev det 6-6 mot Schweiz i Helsingborg trots ledning med både 4-0 och 6-3 samt 6-4 efter två perioder. Sista matchen spelades mot Finland i Malmö inför åskådare vilket var nytt publikrekord för landslagsinnebandy i Sverige, VM 18

17 Truppen som tog VM-guld i Finland Målvakter Mårten Blixt (Haninge IBK), Andreas Olsson (AIK), Niclas Olofsson (Järfälla IBK). Backar Mattias Axelsson (Pixbo Wallenstam IBK), Joakim Bäckström (Örnsköldsviks SK), Johan Davidsson (Haninge IBK), Gustaf Forsberg (IBK Dalen), Peter Fischerström (Fornudden IBK), Mathias Larsson (Warbergs IC 85), Henrik Lorendahl (AIK), Henrik Quist (Pixbo Wallenstam IBK). Forwards Johan Anderson (Jönköpings IK), Peder Bodén (IBK Dalen), Daniel Calebsson (Jönköpings IK), Adam Grane (Balrog IK), Mikael Gunnarzon (AIK), Johannes Gustafsson (Haninge IBK), Anders Hellgård (Pixbo Wallenstam IBK), Niklas Jihde (Pixbo Wallenstam IBK), Jonathan Kronstrand (Haninge IBK), Joakim Lindström (Järfälla IBK), Martin Olofsson (Alligator Malans, Schweiz), Per Svensson (AIK). Landslagsledning Peter Kokocha (förbundskapten), Per Lindfors (ass.förbundskapten), Mikael Larsson (koordinator), Tony Hjortsberg (sjukgymnast), Ola Halléni (materialförvaltare), Helen Wårell (överledare). Damlandslaget Sedan Kristina Landgren och Åsa Karlsson tog över damlandslaget efter VM 2001 är laget obesegrat. Enda plumpen i årets protokoll är den oavgjorda matchen mot Norge i Västerås. Men vi tar det i ordning. Säsongen inleddes med seger mot Finland i Finnkampen, 2-0. I Founders Cup i Borgå i Finland slogs först Schweiz tillbaka med 8-3 och sedan värdnationen med 5-2. I början på året kom sedan den oavgjorda matchen mot Norge. Glädjande med den matchen var publiksiffran, åskådare, nytt publikrekord för en damlandskamp i Sverige, VM 1999 borträknat. Sverige tog dock en snabb revansch redan dagen efter, 12-1 slutade den matchen. Noterbart är Sara Kristofferssons (Karlstad IBF) debut. Sara är med sina 17 år den yngsta spelaren någonsin i ett svenskt innebandylandslag. U19-herrlandslaget I väntan på tidernas andra U19-VM hade U19-herrlandslaget ett riktigt mellanår. Endast en landskamp genomfördes, den mot Finland i Finnkampen. Men den var desto bättre. De svenska killarna vann med hela 9-3 efter rena propagandaspelet där flertalet av målen var riktiga godbitar. Pixbo Wallenstams Peter Runnestig svarade för tre av målen. Från och med hösten 2003 kommer VM och Founders Cup spelas vartannat år därmed blir det också mer kontinuitet i landskampsspelandet för U19. I november 2003 åker laget till Tjeckien för att försvara sitt VM-guld. borträknat. Finland vann matchen med 6-3 efter att hela tiden legat före i målprotokollet. Finland vann därmed turneringen med Sverige och Schweiz på delad andra plats. Sverige nådde inte upp till normal kapacitet under någon av matcherna, detta kan till viss del förklaras av en hel del återbud från ordinarie spelare. Dock har landslagsledningen fått något att fundera på inför nästa års VM. Landslagsledningen förändrades efter VM i Finland. Joakim Nordström, Stockholm, är assisterande förbundskapten, Patrik Strömsten, Göteborg, tog över som lagledare och Tomas Fransson, Sundbyberg är numera materialförvaltare. U19-damlandslaget En seger och två förluster är det svenska U19-lagets resultat under verksamhetsåret. Segern togs mot Schweiz i Founders Cup i Borgå i Finland, 10-3 blev segersiffrorna. I samma turnering blev det 2-4 mot Finland, samma lag som man förlorat mot två månader tidigare i Finnkampen med 1-4. Såväl Maria Andersson, Södertälje IBK som Sara Kristoffersson, Karlstad IBF slussades med framgång in i damlandslaget under säsongen. 19

18 Information Informationskommittén (IK) ansvarar för webbplatsen innebandy.se, tidningen Svensk Innebandy och viss annan informationsverksamhet. Under verksamhetsåret har IK haft fyra protokollförda möten. IK:s motto under det gångna verksamhetsåret har varit: Innebandy ska synas och höras mer. Det innebär att vi haft pressansvariga på de olika evenemangen som SIBF arrangerat. Kommittén har producerat pressmaterial och varit aktiv inte minst under VM i Helsingfors som var en stark upplevelse. IK:s medarbetare var igång från tidig morgon till sen kväll med att hjälpa journalister som ville komma i kontakt med det svenska landslaget och varje dag gick det ut pressmeddelanden till svenska tidningar om våra herrars framfart. En stor skillnad mot tidigare VM var den tunga bevakningen på innebandy.se med snabba matchreferat, bilder, frågor till spelare, utlottningar av VMtröjor och intervjuer med profiler. Det är meningen att varje framtida VM ska bevakas intensivt på vår hemsida. Presentationen av kandidaterna till Årets spelare på hemsidan var lika populärt i år som tidigare och effekten blev ännu större eftersom avslöjandet om vem som blev årets spelare inte gjordes förrän under SM-finalen. Ordförandekonferensen i Prag visade ett tydligt behov av att kunna ladda ner informationsmaterial från hemsidan. Därför har IK börjat producera nationellt overheadmaterial att ha med sig vid information och sponsorträffar. Sponsorer och marknadsföring är en viktig del i arbetet att göra innebandyn ännu mera synlig och attraktiv. Därför har IK under året inlett ett mycket nära samarbete med marknadssidan hos SIBF och har en rad gemensamma projekt på gång. Allt för att innebandyn ska synas och höras mera! innebandy.se Med sina besök per dag är SIBF:s webbplats en av de största idrottsajterna i Sverige. Arbetet med att förbättra och utveckla innebandy.se pågår ständigt. Det gäller nyhetsbevakningen, Antal besök på innebandy.se 1998/99 800/dag 1999/ /dag 2000/ /dag 2001/ /dag 2002/ /dag resultatrapporteringen och strävan att få ökad interaktivitet i form av omröstningar och tävlingar, etcetera. Tidningen Svensk Innebandy (SI) Svensk Innebandy utkommer med sex nummer/ år. TS-upplagan för 2002 var Ansvarig utgivare har Sölve Dahlgren varit, chefredaktör har Niklas Svensander varit medan Klas Pettersson har varit förbundsredaktör. Under Klas Petterssons pappaledighet (augusti 2002-januari 2003) var Micael Fasth vikarierande förbundsredaktör. Avtalet med Egmont löper ut i juni och förhandlingar pågår om hur en eventuell innebandyproduktion i pappersform ska se ut i framtiden. Marknad Marknadsavdelningen på SIBF har till uppgift att stärka innebandyn som sport och varumärke. Här jobbar marknadsansvarig integrerat med samtliga funktioner inom förbundet för att skapa och förmedla enhetliga budskap till både interna och externa målgrupper. Under våren 2002 startades ett omfattande strategiarbete som stod klart hösten Detta arbete kom att ligga till grund för hur SIBF långsiktigt skall marknadsföra sporten framöver. Den klara målsättningen för SIBF:s marknadsföring är: innebandy skall uppfattas.. Den kommunikativa målgruppen som vi riktar oss till är idrottsintresserade personer upp till 30 år. I vår kommunikation ska vi alltid kommunicera våra kärnvärden seriös, utmanade, svensk och livsstil. 20

19 De arbetsområden som marknadsavdelningen på SIBF arbetar med är följande: TV Strategiska samarbeten Mediaevent Sponsorer utvecklingsprojekt Grafisk profil Hemsideutveckling Mediabearbetning/mediauppföljning Information/utveckling i egna organisationen Ett viktigt steg i marknadsprocessen är att samtidigt skapa både medial acceptans och ett mediautrymme som står i rimlig proportion till sportens utövarantal. Under säsongen 2002/03 har SIBF haft ett mycket givande samarbete med SVT som har givit stor utdelning. Samarbetet har inneburit att innebandyn har fått ökad exponering genom SVT 24:s sportsändningar (digitalt) samt det nya sportprogrammet Sportsverige (analogt). I SVT 24 har totalt har åtta matcher från de sista serieomgångarna och slutspelet direktsänts i sin helhet, varav två dammatcher. Detta inkluderar även SMfinalerna på Hovet, där båda matcherna helsändes live. Detta har resulterat i att Sportsverige, i analoga SVT har tagit in och bearbetat SVT 24:s material och gjort längre analytiska inslag med bland andra Thony Andersson som studiogäst/expert. Vidare har bilder från slutspelet samt alla slutspelslagen visats, vilket har varit positivt. Samarbetet med SVT och SVT 24, tillsammans med bearbetning av andra tv-kanaler, har totalt sett genererat ett avsevärt större antal tittarkontakter än förra säsongen, vilket är oerhört positivt för sportens utveckling. Dessa siffror kommer att redovisas separat efter dam-vm. Utveckling Utvecklingskommittén (UVK) har haft fyra protokollförda möten under säsongen. Arbetet har koncentrerats kring föreningsutveckling med delprojekten Föreningsambassadörerna och Innebandyn Kan. Pärmprojektet, som arbetar med en uppgraderig av strukturen i Kursledarutbildningen har även denna säsong fortsatt. Vi har som en del i detta projekt sjösatt de regionala kursledarutbildningarna (tränarinstruktörer) för första gången. Under den ordinarie verksamheten har damutveckling, barn och ungdom, SDF-utveckling, utbildning och utbildningsmaterial ingått. Barn och ungdom Inom detta område har vi arbetat med att ta fram verktyg och skapa mötesplatser för våra unga ledare och aktiva. Unga ledare är ett nytt projekt från RF där SIBF arbetar aktivt tillsammans med några andra SF för att skapa en gemensam utbildning för unga ledare. Utbildningen har genomförts på fyra orter med gott resultat. Projektet pågår även under nästa säsong. Ungdomsgruppen genomförde en ungdomskonferens på Bosön augusti med 24 deltagare från landet. På konferensen diskuterades delaktighet och inflytande, presentationsteknik och organisationsutveckling. Denna konferens kommer också att följas upp nästa säsong med en ny ungdomskonferens som ungdomarna själva skapar. Utbildningsmaterial Återigen har säsongen inneburit en ökning av sålt studiematerial, vi ligger oftast i topp i nätbokhandelns försäljningsstatistik och även i andra sammanhang är våra material mycket populära. Under våren presenterades vårt senaste material Innebandyn Kan som är ett föreningsutvecklingsmaterial där målgruppen är styrelsen. Materialet tar även upp viktiga organisationsfrågor. Jämställdhet/damutveckling Projektarbetet kring jämställdhetsfrågor initierat av Riksidrottsförbundet, 3R, har fortsatt. Syftet är att man genom samarbete SF, SDF och förening skall hitta en användbar analysmetod och det ska nämnas att 3R-metoden är användbar inom många andra områden. Under hösten 2003 kommer resultatet av arbetet redovisas. 21

20 Innebandygymnasier (RIG, REG) De första eleverna har genomfört sitt första år på vårt nystartade Riksinnebandygymnasium i Umeå. Elevantalet var fem tjejer och fem killar från olika delar av landet. Under sitt första år kombinerade de studier med en påbörjad elitsatsning. Utvecklingsarbetet med gymnasiet fortsätter och RIG:et kommer att anställa ytterligare en person på halvtid till hösten. Även arbetet med att stärka våra regionala gymnasier pågår, och vi har under hösten haft ett möte där fortsatt utveckling diskuterades. Knatteligan Under året har Knatteligan introducerats i skolorna. Ett antal skolor har provat på spelformen och anordnat sammandrag med lyckat resultat. SIBF har besökt de fem nordligaste SDF:en med syfte att diskutera möjligheterna med denna spelform. För övrigt har vi under året märkt en ökad efterfrågan gällande konceptet Knatteligan både internt inom innebandyrörelsen likaväl som externt från övriga idrotter, skolor med flera. Detta har resulterat i att tävlingsformen även presenterats under seminariet Ledarfokus mars på Bosön. Disciplingruppen Disciplingruppen har hållit 14 möten och avgjort 51 bestraffningsärenden, varav 8 var överklagade SDF-beslut. Ett antal uppmärksammade fall i media har under säsongen avgjorta av DG och också överklagats till RIN. Svenska Innebandyförbundet har i allmänhet och DG i synnerhet diskuterat de interna rutinerna, baserat på RF:s stadgar kapitel 14, i syfte att öka hastigheten i hanteringen utan att göra avkall på den enskildes rättsäkerhet. Detta viktiga arbete torde fortgå, i nära smarbete med främst berörda elitklubbar, 2003/04. 22

Årsredovisning AB SIBF Svensk Innebandy... 38

Årsredovisning AB SIBF Svensk Innebandy... 38 Innehåll Styrelsens berättelse Förbundsmötet... 5 Vårkongressen... 6 Ordförandekonferensen... 7 Förbundsstyrelsen... 7 Innebandyns mål- och stragetiarbete... 7 Handslaget... 8 IT s Innebandy... 9 Organisationsutredningen...

Läs mer

Styrelsens berättelse

Styrelsens berättelse 1 2 Styrelsens berättelse Förbundsmötet Svenska Innebandyförbundets artonde förbundsmöte avhölls i Arlanda på Radisson SAS Arlandia hotel lördagen den 9 juni 2001. 18 av 22 SDF var närvarande vilka noterades

Läs mer

Årets Spelare SÄSONGEN 2005/2006. Karolina Widar. Anders Hellgård. presenteras av:

Årets Spelare SÄSONGEN 2005/2006. Karolina Widar. Anders Hellgård. presenteras av: Årets Spelare SÄSONGEN 2005/2006 presenteras av: Karolina Widar Född: 24 september 1980 i Kristinehamn Längd/Vikt: 170 cm/63 kg Yrke: Ekonomisk förvaltare Landskampsfacit: 42 landskamper, 35 poäng (21+14)

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Förhinder: Mikaela Mikaelsson (MM) sekreterare

Förhinder: Mikaela Mikaelsson (MM) sekreterare FS - möte nr 3 år 08/09 Arlanda konferens 2008-10-07 46 58 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Stefan Johansson (SJ) Herbert Marcher (HM) Caroline Silverudd Lundbom (CSL) Magnus

Läs mer

Tävlingskrav Ungdomsturneringar

Tävlingskrav Ungdomsturneringar Tävlingskrav Ungdomsturneringar Säsongen 2016-2017 Innehåll INLEDNING... 3 1.1. SM-spel... 3 1.2. Tävlingsstyrelse... 3 1.3. Tävlingsjury... 3 1.4. Regler och tolkningsordning... 3 1.5. Arrangörer... 3

Läs mer

Ordföranden har ordet... 4

Ordföranden har ordet... 4 Innehåll Ordföranden har ordet... 4 S T Y R E L S E N S B E R Ä T T E L S E Förbundsmöte... 5 Vårkongressen... 6 Ordförandekonferensen... 6 Förbundsstyrelsen... 6 Innebandyns Mål- och Strategier / Effektiv

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 22 maj 2014 Till SDF, SSL-föreningar herrar och damer 2013/14 F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

SM FÖR P /07 KVALSPEL OKTOBER 2006

SM FÖR P /07 KVALSPEL OKTOBER 2006 SM FÖR P16 2006/07 REGION- OCH GRUPPINDELNING POJKAR REGION NORR UMEÅ (arr: Umeå City IBK ) ÖRNSKÖLDSVIK (arr: BK 96 ) MORA (arr: Kais Mora IF) Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 IBK Dalen BK 96 IBF IBF Falun Ungdom

Läs mer

SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET

SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET Maratontabell Avser herrarnas högsta division sedan 1989/90. Plac = Placering, Lag = Klubbens namn då man senast spelade i högsta serien, Säs = Antal säsonger i högsta serien, SM = Antal spelade matcher,

Läs mer

Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist, (LGT) Förbundsordförande. Förhinder: Arne Nordesjö (AN), Ordförande valberedningen

Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist, (LGT) Förbundsordförande. Förhinder: Arne Nordesjö (AN), Ordförande valberedningen FS - möte nr 7 år 07/08 Telefonmöte 2008-05-12 117 125 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist, (LGT) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) vice Förbundsordförande Deltog inte i 117-122 Magnus Nilsson, (MN)

Läs mer

Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande

Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande FS - möte nr 6 år 10/11 Scandic hotel city, Karlstad 2011-01-08 68-84 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) Vice ordförande Magnus Nilsson (MN) Caroline Silverudd

Läs mer

Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2016

Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2016 Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2016 Plats: Best Western Hotell, Bromma Inledning Tomas Engholm, förbundsordförande inledde mötet med ett tal om året som gått och om inriktningen för framtiden. Mötets öppnande

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2011 / 2012 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; Styrelsens förslag nr 1 Förslag ändringar i våra stadgar Kapitel A Förslag till ändring i A 17 avseende val 13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 Solna 2008-12-04 Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 På Riksinnebandygymnasiet i Umeå studerar ett 30-tal elever samtidigt som de satsar fullt på sin idrott. För att komma in krävs bl.a. färdighetstalang,

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Serieutredningen lämnar här sitt förslag till ny seriepyramid, förändring av serieadministrationen och förlängning av seriespelet.

Serieutredningen lämnar här sitt förslag till ny seriepyramid, förändring av serieadministrationen och förlängning av seriespelet. Serieutredningens förslag Tävlingskongressen 2007 beslutade att tillsätta en Serieutredning med uppdrag att till Tävlingskongressen 2008 utreda samt komma fram till eventuella förändringsåtgärder gällande

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning Bakgrund I samband med Förbundsmötet på Quality Hotel Nacka den 26 mars 2011 lyftes frågan

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2010 / 2011 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

PLAYBOOK FÖR STYRELSEN I SVENSKA SUPERLIGAN

PLAYBOOK FÖR STYRELSEN I SVENSKA SUPERLIGAN PLAYBOOK FÖR STYRELSEN I SVENSKA SUPERLIGAN 2017/2018 Kontrakt mellan styrelsens medlemmar Vi som ingår i styrelsen för Föreningen Svenska Superligan (FSSL) har ett gemensamt kontrakt att vi på våra möten

Läs mer

Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version

Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version 1 (5) FS - möte nr 6 år 13/14 Clarion, Arlanda 2014-03-21 81--102 Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) Mikaela Mikaelsson (MM) Maria Åhgren (MÅ) Anna Nirvin (AN) Krister

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 Viktiga datum 13 04 23 Anmälningsfönster öppnas i IDA för seriespel och DM GS. 13 05 13 Anmälningsfönster stängs. Då ska serie/dm/gs anmälningarna vara inlagda

Läs mer

Andrea Claeson. RIG-eleverna i årskurs 3 presenterar sig själva. Födelsedatum: Meriter (så här långt): Kort presentation av mig själv:

Andrea Claeson. RIG-eleverna i årskurs 3 presenterar sig själva. Födelsedatum: Meriter (så här långt): Kort presentation av mig själv: Andrea Claeson 23 juni 1998 Sunderby SK Back Spelförståelse, försvarsspel och kondition Det jag vill/behöver utveckla mest just nu är min teknik och då främst mitt skott. 2 SDF-SM F15 med Norrbotten 2013

Läs mer

P R E S S I N F O. World Challenge Piteå 24-26 april 2009

P R E S S I N F O. World Challenge Piteå 24-26 april 2009 P R E S S I N F O World Challenge Piteå 24-26 april 2009 Välkommen till World Challenge! World Challenge är namnet på turneringen där Sverige varje år utmanas av övriga toppnationer i innebandyvärlden.

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1)

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) TV-pucken 1998 Grupp A Åkers Ishall, Åkers Styckebruk 07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) 07/10 Ångermanland

Läs mer

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge.

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Stockholm 2015-09-13-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 5/15 Tid och plats Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Närvarande ledamöter

Läs mer

Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande

Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande 1 (5) FS - möte nr 4 år 16/17 SAS Radisson, Riga 2016-12-09 47--67 Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Märit Bergendahl (MB) Vice ordförande Krister Azelius (KA) via telefon 55, 61 Martin

Läs mer

Tävlingskonferens 2016 anteckningar

Tävlingskonferens 2016 anteckningar Tävlingskonferens 2016 anteckningar 2016-04-15 Quality Globe Hotel, Johanneshov Tävlingsplan och förbundsserierna Patrik Eklund, berättade om arbetet med Tävlingsplanen (TP). TP för 2016-17 är inte helt

Läs mer

Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2012-10-27--28 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning

Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2012-10-27--28 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2012-10-27--28 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning 1. Konferensens öppnande Thore Johansson, SFDF, hälsade de närvarande

Läs mer

Förbundsmötesprotokoll 15 juni 2008

Förbundsmötesprotokoll 15 juni 2008 Förbundsmötesprotokoll 15 juni 2008 Plats: Vasakronan, Solna Inledning Lars-Gunnar Tjärnquist, förbundsordförande Hälsade alla välkomna till 2008 års förbundsmöte. Under en rad år har licensutvecklingen

Läs mer

Domarträff SDF-SIBF Domarverksamheten 2015/2016 Domarträff SDF-SIBF

Domarträff SDF-SIBF Domarverksamheten 2015/2016 Domarträff SDF-SIBF Domarträff SDF-SIBF Linköping 5 januari, 2016 Domarträff SDF SIBF Linköping 5 januari, 2016 Anmälda deltagare! SDF Dalarna Gästrikland Göteborg Halland Hälsingland Skåne Småland Stockholm Södermanland

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

TUT1.4 Seriespelsförslag

TUT1.4 Seriespelsförslag TUT1.4 Seriespelsförslag Bakgrund I samband med att TUT tillsattes fick vi ett antal uppdrag. Ett uppdrag var att se över seriespelet och uppdraget begränsades till förbundsserierna. Uppdraget från Svenska

Läs mer

Förhinder: Magnus Fantenberg Avdelningschef tävling/domare

Förhinder: Magnus Fantenberg Avdelningschef tävling/domare FS - möte nr 7 år 06/07 Telefonmöte 2007-05-09 117-126 Närvarande: Per Jansson, (PJ) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) Krister Kalte, (KK) Herbert Marcher (HM) Karin Solberg Svanholm (KSS) Linda Hellström

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Utdrag ur SvFF:s och BFF:s bestämmelser för 2015 fastställda

Utdrag ur SvFF:s och BFF:s bestämmelser för 2015 fastställda Utdrag ur SvFF:s och BFF:s bestämmelser för 2015 fastställda 2015-03-31 17.1 BFF: s bestämmelser Förening som nödgas lämna w.o. ska kontakta kansli eller TK-ledamot INNANw.o. lämnas. Uteblir förening två

Läs mer

Projekt Skapat Sida. Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version

Projekt Skapat Sida. Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version 1 ( 5 ) FS - möte nr 8 år 15/16 Förbundskansliet, Solna 2016-02-17 114-132 Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Martin Klabere (MK) Mikaela Mikaelsson (MM) tom 126 Krister Azelius (KA) Pernilla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 95/96

Verksamhetsberättelse 95/96 Skånes Innebandyförbund Verksamhetsberättelse 95/96 Skånes Innebandyförbund Verksamhetsberättelse 95/96 Styrelsen Ordförande: Vice Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Suppleant:

Läs mer

Anteckning och foton Unga ledare träff 9-11/9-2011. Först bilder och därefter anteckningar samt presentationer

Anteckning och foton Unga ledare träff 9-11/9-2011. Först bilder och därefter anteckningar samt presentationer Anteckning och foton Unga ledare träff 9-11/9-2011 Först bilder och därefter anteckningar samt presentationer Vissa tog stora anteckningar Utkastade på luft- och lärakännapaus Föreningskunskapsmemory

Läs mer

AIK och Huddinge IK uteblev från träffen utan att anmäla förhinder. I övrigt alla klubbar representerade.

AIK och Huddinge IK uteblev från träffen utan att anmäla förhinder. I övrigt alla klubbar representerade. SSL-träff Datum: 2015-11-21 Tid: 10:00-15:00 Platser: Uppsala och Mölnlycke Minnesanteckningar Sammanfattning av regionträffen i Uppsala AIK och Huddinge IK uteblev från träffen utan att anmäla förhinder.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2016 2015-05-01 2016-04-30 FÖR VÄSTERBOTTENS INNEBANDYFÖRBUND ORG. NR. 894701-4299. www.innebandy.se/vasterbotten

ÅRSREDOVISNING 2016 2015-05-01 2016-04-30 FÖR VÄSTERBOTTENS INNEBANDYFÖRBUND ORG. NR. 894701-4299. www.innebandy.se/vasterbotten ÅRSREDOVISNING 2016 2015-05-01 2016-04-30 FÖR VÄSTERBOTTENS INNEBANDYFÖRBUND ORG. NR. 894701-4299 www.innebandy.se/vasterbotten INNEHÅLL Ordförande har ordet...3 Verksamhetsberättelse året som har gått...4

Läs mer

Svenska Bangolfförbundet

Svenska Bangolfförbundet Plats: Ibis Hotell, Sundsvall 1. Mötet öppnat. Förbundsordförande Stig Pettersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade 2009 års årsmöte för öppnat. 2. Utdelning av priser och utmärkelser. Utdelning

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (6) Sidan 2 (6) Vision Innebandyn i Norrbotten vill och vågar samt är första valet av idrott. Verksamhetsidé Förbundet ska representera Norrbottens innebandyföreningar samt verka för sportens och

Läs mer

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund 1 TV-pucken 1997 U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund OMGÅNG 1 970919 10.00 1 ÅNGERMANLAND - JÄMTLAND/HÄRJED. 6-2 (4-1,2-1) 970919 11.45 2 VÄSTERGÖTLAND - VÄRMLAND 1-4 (1-2,0-2) 970919 13.30

Läs mer

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens.

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Jönköping 2014-01-16 Smålands Innebandyförbund Information om handlingar till SmIBF:s Tävlingskonferens 2014-02-22 Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Postadress Box 485

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad.

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad. Svenska Frisbeesportförbundet Årsmötesprotokoll 2009 Tid Lördagen den 28 mars 2009 kl. 13.00 17.00 Plats Scandic Continental, Stockholm Närvarande 35 personer Röstberättigade 19 ombud Omfning 1 15 Bilagor

Läs mer

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö.

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö. REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl. 10.00 16.45. på Svenska Mässan i Älvsjö. PARENTATION för de ledare o funktionärer som lämnat oss under året. Mötets

Läs mer

Årets Spelare SÄSONGEN 2010/11

Årets Spelare SÄSONGEN 2010/11 1 Årets Spelare SÄSONGEN 2010/11 Hanna Pettersson Position: Målvakt Klubb: Rönnby IBK "Hanna Pettersson har utvecklat sitt säkra, trygga och stabila spel i målet. Hon gör sig oerhört stor i en-moten-situationer

Läs mer

Junior- och ungdomstävlingar

Junior- och ungdomstävlingar Solna den 28 januari 2015 Till alla SDF Junior- och ungdomstävlingar Under veckorna 3-4 genomfördes fyra distriktsbesök för att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomstävlingar. Samtliga 22 distrikt

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 21 FEBRUARI 2016 Idrottens Hus, Karlstad

TÄVLINGSKONFERENS 21 FEBRUARI 2016 Idrottens Hus, Karlstad TÄVLINGSKONFERENS 21 FEBRUARI 2016 Idrottens Hus, Karlstad Innehållsförteckning Motioner från Värmlands IBF:s Tävlingskommitté Motion 1 Förändring av Lilla VM sida 3 Motion 2 Förändring av senior-dm sida

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning:

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning: Farsta i november 2003 Till föreningar och SDF För tre månader sedan skrev jag ett brev till föreningarna och berättade om resultatet av rådslaget Fäktningen inför framtiden som föreningar, SDF och några

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08

Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08 Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08 Årsmöte hölls den 23 maj 2007 Styrelse under året har varit: Ordförande: Per Carlsson Sekreterare: Louise Grapne (tillträdde Maj 2007) Kassör: Marie

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Svenska amerikansk fotbollförbundet. Motioner och propositioner. Förbundsmöte i Svenska amerikansk fotbollförbundet

Svenska amerikansk fotbollförbundet. Motioner och propositioner. Förbundsmöte i Svenska amerikansk fotbollförbundet Svenska amerikansk fotbollförbundet Motioner och propositioner Förbundsmöte i Svenska amerikansk fotbollförbundet 2013-04-07 Proposition 1, utredning av hur rösträtten ska se ut på förbundsmötet. Bakgrund

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Västmanland Skåne Ångermanland Mötet mellan domarorganisationerna SvFF ny dräktleverantör De långa ärmarna på jackorna upplevs som trånga.

Västmanland Skåne Ångermanland Mötet mellan domarorganisationerna SvFF ny dräktleverantör De långa ärmarna på jackorna upplevs som trånga. Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2013-10-26--27 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning 1. Konferensens öppnande Thore Johansson, SFDF, hälsade de närvarande

Läs mer

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12)

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) Vision och Verksamhetsplan 2010-2012 Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) VISION Vi ska brett stå för att högt nå! VERKSAMHETSIDÉ Gemensam vision och målsättning Varje förening bedriver en verksamhet utifrån

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

RIG-eleverna i årskurs 3 presenterar sig själva. Födelsedatum: 6 februari 1996. Moderklubb: Holmsund City IBC. Nuvarande klubb: RIG Umeå IBF

RIG-eleverna i årskurs 3 presenterar sig själva. Födelsedatum: 6 februari 1996. Moderklubb: Holmsund City IBC. Nuvarande klubb: RIG Umeå IBF Sara Bjurback 6 februari 1996 Holmsund City IBC Lugn, träningsvillig och bra spelförståelse. Min fysik (främst styrka) och min innebandyteknik. Back SDF-SM brons med Västerbotten f15 (2012); JSM brons

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

FS - möte nr 8 år 09/10 Telefonmöte 2010-03-16 104 118

FS - möte nr 8 år 09/10 Telefonmöte 2010-03-16 104 118 FS - möte nr 8 år 09/10 Telefonmöte 2010-03-16 104 118 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Magnus Nilsson (MN) Caroline Silverudd Lundbom (CSL) Mikaela Mikaelsson (MM) Stefan Johansson

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för 2009 / 2010

VERKSAMHETSPLAN för 2009 / 2010 Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN för 2009 / 2010 o Organisation o Målsättningar o Uppgifter Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

SSL Damer 2015/16. Spelprogram Omg Hemma Borta Datum

SSL Damer 2015/16. Spelprogram Omg Hemma Borta Datum SSL Damer 2015/16 2015-05-27 Spelprogram Omg Hemma Borta Datum 1 Rönnby Västerås IBK IKSU 2015-09-19/20 1 Malmö FBC Huddinge IK 2015-09-19/20 1 IBF Falun Pixbo Wallenstam IBK 2015-09-19/20 1 Linköping

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 - Skå IK Handboll

Verksamhetsberättelse 2006 - Skå IK Handboll Verksamhetsberättelse 2006 - Skå IK Handboll Styrelsen för Skå IK Handboll får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2006. Styrelsen Styrelsen har under året sen tillträde i maj 2006 bestått av

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Plats: Hotell Örgryte, Göteborg. kl: 14.00. Kallade: Samtliga röstberättigade föreningar inom SCF, avgående styrelse, kandidater till

Läs mer

Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal DAGORDNING

Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal DAGORDNING Org.nr: 812800-2501 Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal 1. Mötets öppnas DAGORDNING 2. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 1(8) Historik och målsättning Skogås-Trångsund IBK bildades 1993 efter att Trångsunds IF hade delat upp sina respektive sektioner. Föreningen har som

Läs mer

Protokoll nr 9/ , fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen på hotell Quality Hotel Winn, Haninge

Protokoll nr 9/ , fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen på hotell Quality Hotel Winn, Haninge Protokoll nr 9/2017 97-109, fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen 2017-08-26 på hotell Quality Hotel Winn, Haninge Närvarande: Margareta Israelsson, ordförande Putte Eby Sussan Eriksson Lena-Marie

Läs mer

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet. Verksamhetsplan 2016

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet. Verksamhetsplan 2016 Svenska Amerikansk Fotbollförbundet Verksamhetsplan 2016 Innehåll Kansli...3 Antidoping...3 Jämställdhet, integration och mångfald...4 Kvalitet...4 Landslag/ Elit...4 RIG/NIU...5 Superserien...6 Div 1,

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan.

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan. Solna 2012-08-14 Fadderutbildningar hösten 2012 Hejsan. Nu har SIBF:s Styrgrupp för Nationellt Rekryteringsprogram (NRP) kommit så långt i planeringen att vi mer definitivt kan gå ut med information om

Läs mer

Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Stefan Johansson (SJ) Tomas Engholm (TEh) Magnus Nilsson (MN) Martin Wolmhed (MW)

Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Stefan Johansson (SJ) Tomas Engholm (TEh) Magnus Nilsson (MN) Martin Wolmhed (MW) FS - möte nr 1 år 09/10 Solna, Förbundskansliet 2009-06-14 1 24 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Stefan Johansson (SJ) Tomas Engholm (TEh) Magnus Nilsson (MN) Martin Wolmhed

Läs mer

Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan

Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan 2011-2016 Vision Svensk Pingis bäst i världen! Värdegrund Pingis för alla, fair play, kamratskap, lättillgängligt, överallt, ledande, nydanande, föregångare,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (5) NIBF:s styrelse beslöt vid sitt styrelsemöte 2010-03-07 att anta nedanstående riktlinjer för distriktslagsverksamheten inom Norrbotten. Distriktslags-SM genomförs enligt nedan. Distriktslags

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

UPP-/NEDFLYTTNING OCH KVALSPEL

UPP-/NEDFLYTTNING OCH KVALSPEL UPP-/NEDFLYTTNING OCH KVALSPEL 2016 Nedan följer ett utdrag ur gällande tävlingsbestämmelser (TB) 2 kap 19 beträffande upp- och nedflyttning i Hallands FF:s distriktsserier 2016. 19.1 REPRESENTATIONSSERIER

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2015/2016

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2015/2016 INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2015/2016 Viktiga datum 150506 Inbjudan till seriespel skickas ut. Alla anmälningar görs i IBIS av föreningsadministratör. 150522 Sista anmälningsdag. Då skall samtliga

Läs mer

Hanna Olsson. Datumordning texter. från Måndag 15 September 2014

Hanna Olsson. Datumordning texter. från Måndag 15 September 2014 Hanna Olsson Datumordning texter från Måndag 15 September 2014 till Lördag 12 januari 2013 Måndag 15 September 2014 Rapport från Tjejernas Regionsläger I Hallsberg 12-14 September. Region Väst och Region

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2014-2015 Säsongen Föreningens 29:e säsong var den tredje i Hammarö Arena. Det innebär att rutinerna för verksamheten i arenan börjar sitt och vi har en fungerande

Läs mer