SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11"

Transkript

1 Tid och plats A-salen i kommunhuset, Växjö, kl. 14:00 17:28 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande Cheryl Jones Fur (MP), 2:e vice ordförande Björn Svensson (M) Lars-Erik Carlsson (M) Tjänstgörande ersättare Jolanta Nässert (M) Tjänstgörande ersättare Gudrun Holmberg (C) Anette Nerlie-Anderberg (S) Lina Söderlind (S) Tjänstgörande ersättare Martina Forsberg (S) Svante Karlsson (S) Tjänstgörande ersättare Örjan Mossberg (V) Monica Tengius (V) Pontus Kindenäs (SD) Remi Jönsson (S) Jimmi Jonsson (FP) Kaj-Mikael Petersson (KD) Tjänstgörande ersättare René Jaramillo (M) Neira Kahrimanovic (MP) Romeo Pettersson (SD) Monica Tengius (V) Lars-Erik Carlsson (M) Ingemar Ljungcrantz (M) Anders Franzén (C) Lina Söderlind (S) Teknisk chef Maria Sundell Isling Nämndsekreterare Christin Holmberg Avdelningschef, staben, Mia Stavert 84, Utredare Ander Hägg Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg Renhållningschef Mickael Ljunggren 85 Enhetschef Nicholas Jonasson 85 Anders Blomdahl konsult WSP 85 Mattias Svensson konsult WSP 85 1(27)

2 Justering Justerare Gunnar Storbjörk Plats och tid Tekniska förvaltningen, Justerade paragrafer Ajournering 16:00 16:15 Underskrifter Sekreterare Christin Holmberg Ordförande Sofia Stynsberg Justerare Gunnar Storbjörk 2(27)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Christin Holmberg 3(27)

4 Förteckning över tekniska nämnden ärenden 11 juni Dnr Justering av protokoll Dnr Allmänhetens frågestund Dnr Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen Dnr Information om förstudien "Entreprenadsättning av verksamhet inom tekniska förvaltningen" Dnr Information om förstudie av ny återvinningscentral Växjö södra Dnr Önskan om söndagsöppet på återvinningscentral Dnr Komplettering till renhållningstaxa för Dnr Information om cirkulationsplats Kungsgårdsvägen/Fritidsvägen Dnr Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor/förskolor på Söder Dnr Budgetuppföljning - maj Dnr Delegationsordning för tekniska nämnden Dnr Dokument- och gallringsplan för tekniska nämnden Dnr Uppföljning av beslut i tekniska nämnden - juni Dnr Redovisning av arbetsutskottets protokoll - maj Dnr Redovisning av delegeringsbeslut - maj Dnr Övrigt (27)

5 81 Dnr Justering av protokoll s beslut Gunnar Storbjörk utses att justera protokollet. 5(27)

6 82 Dnr Allmänhetens frågestund Inga frågor ställs. 6(27)

7 83 Dnr Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen Remi Jönsson tackar för en trevlig förmiddag då tekniska nämnden haft introduktion av produktionsavdelningen. Björn Svensson berättar om att han varit på studiebesök på en återvinningscentral i Åhus. Här finns ett bomsystem där besökarna ska legitimerar sig för att se om personen bor i Åhus eller inte för att kunna ta ut avgift från icke Åhus-bor. Tekniska chefen berättar om att hon deltagit på konferens Avfall Sverige tillsammans med personal från renhållningsavdelningen. Det var givande föreläsningar och utvecklingen går framåt inom återvinning. Idag går allt mindre avfall till förbränning och mycket går att återanvända. Trafikplaneringschefen informerar om att under sommaren har vi ett antal större bygg- och anläggningsprojekt i Växjö som påverkar trafiken. Detta ger störningar i trafikflödet och allmänheten ombeds att ha om överseende och att om möjligt välja andra vägar. Följande vägar är berörda: Teleborgsvägen, Linnégatan, Storgatan, Södra Järnvägsgatan, Hejaregatan och Kungsgatan. Större planerade asfalteringsarbeten under 2015 är följande: - Vecka 28 råder begränsad framkomlighet kvälls- och nattetid i rondellerna Hovsrondellen och Dalborondellen samt Mörners väg avstängd för trafik mellan Skoglyckevägen och Liedbergsgatan. Trafiken leds om samt regleras med vakt i rondellerna. - Vecka 33 råder begränsad framkomlighet kvälls- och nattetid i Bokelundsrondellen, Arabyrondellen samt Nydalarondellen pga. asfalteringsarbeten. Trafiken regleras med vakt. 7(27)

8 84 Dnr Information om förstudien "Entreprenadsättning av verksamhet inom tekniska förvaltningen" s beslut antecknar informationen till protokollet. Bakgrund Anders Hägg, utredare på kommunledningsförvaltningen, redovisar resultatet från förstudie Entreprenadsättning av verksamhet inom tekniska förvaltningen. Två uppdrag med klara beröringspunkter för tekniska nämndens verksamhet är delar av förstudien: 1. Effektivitet entreprenadsättning av teknisk verksamhet och vad som lämpligast bedrivs i kommunens egenregi (KF budgetuppdrag) 2. Samordning inom kommunen av grönyteunderhåll under tekniska förvaltningen (KS genomförandeuppdrag) Förstudien rekommenderar att hela produktionsavdelningen genomlyses ur entreprenadsättningssynpunkt och att ett separat delområde är samordning av utvidgad grönområdesskötsel i staden. I första hand ses anläggning gatudrift och rörverkstaden som delvis möjliga för entreprenadsättning. Därutöver kan prövas om kommunens hela fordonshantering ska centraliseras till tekniska förvaltningen eller entreprenadsättas. 8(27)

9 85 Dnr Information om förstudie av ny återvinningscentral Växjö södra s beslut Nämnden antecknar informationen till protokollet. Bakgrund har gett renhållningsavdelningen i uppdrag att genomföra en större förstudie innan beslut tas om byggnation av en eventuell ny återvinningscentral. I förstudien bör det belysas hur en ny återvinningscentral ska utformas och vilken geografisk placering som är lämpligast i förhållande till stadens framtida expansion. I förstudien ska även finansering av en ny återvinningscentral belysas. En förstudie av ny återvinningscentral har gjorts och redovisas av Anders Blomdahl och Mattias Svensson från WSP. Idag är det stort besökstryck på återvinningscentralen på Norremark och för att avlasta anläggningen har utredning gjorts för att lokalisera en plats för en ny återvinningscentral. Befintliga återvinningscentraler är idag Norremark, Häringetorp, Ingelstad, Furuby, Braås Mästreda, Rottne, Åby och Lammhult. Utreda alternativa platser är Häringetorp, Dänningelanda, Rinkaby och Karlslund. I undersökningen har man också tittat på hur logistiken med tunga transporter ska fungera från de olika alternativen. Studien tar även upp olika erfarenheter av tak över återvinningscentral i Växjö. Fördelar är att det är snöfritt, inget regn, torra containrar, slipper stark sol och att kunna ha hissanordningar på de containrar som har lock. Nackdelar med tak är det blir en bullrig miljö och att luften blir kall och fuktig. Tre layoutskisser har även tagits fram för hur en framtida återvinningscentral kan se ut, samt fördelar och nackdelar för de olika modellerna. 9(27)

10 85 fortsättning Summering av lokalisering: Karlslund + Centralt placerad söder om centrum, god tillgänglighet - I direkt anslutning till framtida bebyggelse - Högt belägen (buller) - Närboende - Kulturvärden - Tunga transporter till Häringetorp Rinkaby + Centralt placerad söder om centrum, god tillgänglighet - Vattendrag inom fastigheten - Närboende - Torv i delar av området - Tunga transporter till Häringetorp Dänningelanda + Centralt placerad söder om centrum + Inga skyddsområden + Inga närboende - Tillgänglighet (kollektivtrafik/cykel) - Tunga transporter till Häringetorp Häringetorp + Befintlig ÅVC + Kostnader - Ger inte ökad närhet/tillgänglighet Det alternativ som förespråkas i förstudien är att man utvecklar återvinningscentralen i Häringetorp. 10(27)

11 86 Dnr Önskan om söndagsöppet på återvinningscentral s beslut 1. beslutar att införa söndagsöppet på Häringetorp återvinningscentral. Då dagens förhållande med lördagsöppet skiftas till söndagsöppet innebär förändringen inga kostnadsökningar. Införandet av söndagsöppet sker efter sommaren 2015, så snart nödvändiga MBL-förhandlingar är genomförda. Införandet av söndagsöppet på Häringetorp ska utvärderas i början av år Tekniska förvaltningen ska fortsätta arbeta med frågan om utökade öppettider på Växjö kommuns återvinningscentraler. Bakgrund Alliansen har i en skrivelse, 2 september 2014, ställt önskemål till tekniska nämnden om söndagsöppet på Norremark återvinningscentral (ÅVC). I femklöverns budget 2015 och i tekniska nämndens internbudget finns detta också med som ett klart uttalat mål. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse 21 maj 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. s presidium gav tekniska förvaltningen och renhållningsavdelningen i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag för hur detta kan införas och också en konsekvensanalys av införandet för avdelningen. Utredningen har efter en första presentation reviderats och kompletterats enligt beredningens önskemål. Då söndagsöppet på Norremarks ÅVC skulle innebära betydande behov av resursförstärkning kom utredningen fram till att söndagsöppet på Häringetorps ÅVC var ett bättre alternativ. 86 fortsättning Den utredning som renhållningsavdelningen tog fram visade att ett införande av söndagsöppet på Norremarks ÅVC skulle medföra behov av 11(27)

12 resursförstärkning och också kapacitetsproblem vad gäller ökade transporter och ytor för mellanlagring. För att minimera kostnaderna utreddes ett alternativ att istället införa söndagsöppet på Häringetorps ÅVC. En sådan lösning blir en kostnadsneutral förändring om dagens förhållande med lördagsöppet byts till söndagsöppet. Detta alternativ kan samtidigt ge vissa positiva spinoff effekter. Genom åtgärden marknadsförs Häringetorps ÅVC som ett alternativ till Norremark och kan på så sätt avlasta anläggningen på Norremark. Det blir också enkelt att kommunicera till medborgarna, lördagsöppet på Norremark - söndagsöppet på Häringetorp. Ett införande av söndagsöppet kräver en MBL-förhandling med de fackliga parterna. Det innebär att det är realistiskt att införa söndagsöppet tidigast i augustiseptember Flera stora förändringar är på gång vad gäller insamling av hushållens avfall både lokalt och nationellt, förändringar som på sikt kan komma att påverka öppethållningstider och servicebehov till medborgarna. Dessa förändringar har inte ovan utredning tagit hänsyn till. De tre förändringarna är följande: 1. Det troliga beslutet om ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och tidningar, som väntas i december 2015, kommer med all sannolikhet att påverka nyttjandet av såväl dagens återvinningsstationer som kommunens återvinningscentraler. 2. Etableringen av en ny återvinningscentral i södra Växjö. 3. Den pågående översynen och tankar på konkurrensutsättning av delar av tekniska förvaltningen kan få påverkan på renhållningsavdelningen och ÅVC-verksamheten. Arbetsutskottet i 61/2015 Yrkanden Örjan Mossberg (V) med instämmande av René Jaramillo (M) och Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag 86 fortsättning Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 12(27)

13 Beslutet skickas till För åtgärd Renhållningschefen För kännedom Annika Nilsson (C) Stanley Ståhl (FP) Jon Malmqvist (KD) Björn Svensson (M) 13(27)

14 87 Dnr Komplettering till renhållningstaxa för 2015 s beslut beslutar att taxa för uthyrning av lock-i-lock införs i renhållningstaxan för Växjö kommun, enligt bifogat förslag. Taxan föreslås gälla från och med 15 juni Bakgrund Under våren har en omfattande kartläggning gjorts av arbetsmiljön för Ragnsells sophämtare. Detta på grund av att arbetsmiljöverket förelagt Växjö kommuns sophämtningsentreprenör Ragnsells AB om en handlingsplan för att förbättra sophämtarnas arbetsmiljö. Ett av de problem som identifierats är att kärl placeras så att handtagen på kärlet inte är tillgängligt för sophämtaren, t.ex. genom att kärl ställs med handtaget mot en vägg, vilket innebär vrid- och dragmoment för sophämtaren som inte är acceptabla enligt arbetsmiljöverket. I några fall har kunder framfört ett tydligt önskemål om att kärlets lock ska gå att öppna från rätt håll, vilket bland annat vid placering mot vägg enligt ovan kommer i konflikt med en arbetsmiljöriktig placering så som sophämtningskärlen är konstruerade. En teknisk lösning för att hantera både arbetsmiljökrav och kundens önskemål om att locket ska gå att öppna på ett smidigt sätt, är att ersätta nuvarande lock med ett lock som har ett mindre så kallat lock-i-lock i det stora locket med öppning mot kärlets handtag. För att kunna erbjuda en lösning som både hanterar kundönskemål rörande locköppning och arbetsmiljökrav, föreslås att taxa för uthyrning av lock-i-lock införs i renhållningstaxa för Växjö kommun. 87 fortsättning 14(27)

15 Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse 10 juni 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Taxa för uthyrning av lock-i-lock till sopkärl hos en- och tvåfamiljshus liters kärl 30 kr per kärl och år 370 liters kärl 60 kr per kärl och år För leverans och montering av lock-i-lock utgår engångsavgift om 50 kr per tillfälle. Samtliga priser inklusive moms. Taxan föreslås gälla from Yrkanden Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Björn Svensson (M): beslutar att taxa för uthyrning av lock-i-lock införs i renhållningstaxan för Växjö kommun, enligt bifogat förslag. Taxan föreslås gälla från och med 15 juni Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Gunnar Storbjörks yrkande. Beslutet skickas till För åtgärd Renhållningschefen 15(27)

16 88 Dnr Information om cirkulationsplats Kungsgårdsvägen- Fritidsvägen s beslut Nämnden antecknar informationen till protokollet. Bakgrund tog beslut den 28 augusti 2014 om att följande åtgärder ska genomföras ( 73/2014): Påbörja projektering av en cirkulationsplats vid korsningen Kungsgårdsvägen- Fritidsvägen, samt utföra detaljerad kostnadsberäkning utifrån framtagna arbetsritningar. Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef, informerar nämnden om att projektering av den aktuella korsningen är klar och en rondell är planerad att börja byggas i höst (27)

17 89 Dnr Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor/förskolor på Söder s beslut 1. beslutar att uppdra åt tekniska förvaltningen att hastighetsäkra korsningen Vallgatan-Blekingegatan med en väglins eller så kallad upphöjd korsning. Åtgärden ska vara klar innan höstterminens skolstart Nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen att följa upp trafikåtgärdens effekt. Bakgrund Till tekniska förvaltningen har inkommit skrivelse och telefonsamtal från föräldrarådet på Växjö Montessoriskola och andra oroliga föräldrar om oro och missnöje över rådande trafiksituationen som finns runt skolor och förskolor på Söder. Åtgärder för ökad trafiksäkerhet önskas eftersom 700 barn förflyttar sig till och från skolan dagligen. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse 7 maj 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Trafiksäkerhetsanalys av skolområdet visar att fyrvägkorsningen Södra Ringvägen Vallgatan Blekingegatan infart till idrotshallen upplevs som farlig med höga fordonshastigheter och skymd sikt. Barnen passerar korsningen även när de ska till idrottsanläggningar runt Strandbjörket och korsningen borde hastighetsäkras för att undvika möjliga olyckor och miniminera skador vid eventuella kollisioner. Väglins kan beskrivas som cirkulärt överkörningsbart gupp mitt inne i en korsning och bedöms som den mest effektiva hastighetsdämpande åtgärden innan och genom korsningen. Produktionskostnad uppskattas till kr, exklusive eventuellt tillkommande projekteringskostnader. 89 fortsättning Arbetsutskottet i 60/ (27)

18 Yrkanden René Jaramillo (M): Bifall till arbetsutskottets förslag Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till För åtgärder Trafikplaneringschefen För kännedom Föräldrarådet på Växjö Montessoriskolan Rektor för Växjö Montessoriskola 18(27)

19 90 Dnr Budgetuppföljning - maj 2015 s beslut beslutar att med godkännande överlämna bifogad delårsrapport/prognos per den 31 maj 2015 till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt kommunfullmäktige antagna ekonomistyrningsprinciper ska varje nämnd lämna delårsrapport/prognos till kommunledningsförvaltningen. Ekonomikontoret har lämnat särskilda anvisningar för innehåll och genomförande. Beslutsunderlag har i en skrivelse 4 juni 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Arbetsutskottet i 57/2015 Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Avdelningschef för staben 19(27)

20 91 Dnr Delegationsordning för tekniska nämnden s beslut beslutar om reviderad delegationsordning för tekniska nämnden gällande från och med 1 juli Bakgrund Enligt 6 kap. 33 Kommunallagen kan en nämnd delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller en anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegering kan avse en hel ärendegrupp eller ett enskilt ärende. Beslut som fattas med stöd av delegation ska fortlöpande anmälas till nämnden genom överlämnande av protokoll eller förteckning av beslutet. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse 20 maj 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Arbetsutskottet i 58/2015 Tilläggsyrkanden Örjan Mossberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: 2.2 Betalkort: Förste vice ordförande (delegat) 2.6 Ramavtal: Beslut om upphandling, tilldelning och tecknande av ramavtal. Avtalsvärde över tkr i varje enskilt avtal. Arbetsutskottet (delegat) 91 fortsättning Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Örjan Mossbergs yrkande. 20(27)

21 Beslutet skickas till Tekniska chefen Samtliga avdelningschefer 21(27)

22 92 Dnr Dokument- och gallringsplan för tekniska nämnden s beslut antar dokument- och gallringsplanen enligt bifogat förslag och därmed upphör 4/2010 dokument- och gallringsplan för tekniska nämnden att gälla. Bakgrund Dokument- och gallringsplanen är ett verktyg för att underlätta hanteringen av myndighetens handlingar. Planen beskriver hur handlingar eller uppgifter ska överlämnas till kommunarkivet. En antagen dokument- och gallringsplan gäller som även som gallringsbeslut. Det innebär att handlingar fortlöpande ska gallras i enlighet med de gallringsfrister som beslutas fram till dess att en ny dokument- och gallringsplan fastställts. Av Växjö kommuns arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige framgår att: - Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. - Dokument- och gallringsplanen ska antas av myndigheten efter samråd med arkivmyndigheten. - Planen ska fortlöpande revideras. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse 19 maj 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas Dokument-och gallringsplan för tekniska nämnden. tog beslut den 28 januari 2010 om att anta en dokumentoch gallringsplan. Under senare år har tekniska förvaltningens organisation förändrats och utvecklats, därför har nu dokument- och gallringsplanen reviderats. Fortsättning 92 22(27)

23 Under hösten 2014 bildades en grupp med arkivombud från respektive avdelning för en översyn och framtagande av en ny plan. Dokument- och gallringsplanen har även upprättats i samråd med kommunarkivet. Dokument- och gallringsplanen är indelad efter verksamhet och dokumenten beskrivs i det sammanhang där de hanteras. Förslaget på en ny dokument-och gallringsplan har även skickats på remiss till kommunarkivet. Arbetsutskottet i 59/2015 Beslutet skickas till För åtgärd Registrator Arkivombud För kännedom Kommunarkivet 23(27)

24 93 Dnr Uppföljning av beslut i tekniska nämnden - juni 2015 s beslut lägger uppföljningen av nämndens beslut till handlingarna. Bakgrund Den 25 april 2013 tog tekniska nämnden beslut om att utveckla uppföljning av beslut tagna i nämnden och därmed få information när verkställighet sker. Uppföljning av beslut tagna i tekniska nämnden under år 2014 och år 2015 redovisas i bifogad lista. 24(27)

25 94 Dnr Redovisning av arbetsutskottets protokoll - maj 2015 s beslut godkänner redovisningen av arbetsutskottets protokoll från 28 maj Bakgrund Arbetsutskottets protokoll från den 28 maj 2015 har skickats ut till ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 25(27)

26 95 Dnr Redovisning av delegeringsbeslut - maj 2015 s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna under maj Bakgrund Tjänstemän på tekniska förvaltningen redovisar varje månad för tekniska nämnden beslut som tagits på delegation. Tekniska förvaltningen har som anmälan överlämnat redovisning över delegeringsbeslut nr , , samt redovisning från trafikenheten nr (27)

27 96 Dnr Övrigt Lars-Erik Carlsson tar upp trafiksituationen i korsningen vid Cykelgubben i Räppe. I framtiden bör en rondell byggas eftersom det upplevs som mycket otryggt när man svänger ut väg 23. Det är Trafikverkets väg, men Växjö kommun bör vara med och påverka när det finns möjlighet, så att trafiksituationen förbättras i korsningen. Ordförande läser upp ett mail från Evedal/Kronobergs samfällighetsförening där de tackar för ett bra samarbete med kommunen samt att sträckan mellan Evedal Kronoberg är nu asfalterad. Resultatet har blivit mycket bra och de är nöjda! Ordförande Sofia Stynsberg och vice ordförande Gunnar Storbjörk avslutar sammanträdet med att önska ledamöter och ersättare i tekniska nämnden samt tjänstemän en riktigt glad, varm och skön sommar! 27(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-01-30. A-salen, kommunhuset i Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-01-30. A-salen, kommunhuset i Växjö Plats A-salen, kommunhuset i Växjö Tid Kl. 16:00 18:35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Anna Tenje (M), ordförande Malin Lauber (S), vice ord. Björn Svensson (M) Sigvard

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 18.30-21.00 Ajournering kl. 19.20-19.30 Beslutande Ann Pettersson (M) Julius Hansson (S), tjg ers för Afrim Goxhuli (S) Gösta Nilsson (FP) Björn Nordström (C), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-10-16. A-salen, kommunhuset i Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-10-16. A-salen, kommunhuset i Växjö Plats A-salen, kommunhuset i Växjö Tid Kl. 14:00 17:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Anna Tenje (M), ordförande Malin Lauber (S), vice ord. Björn Svensson (M) Sigvard

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V) Plats B-salen Tid Kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(8) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 16.00 17.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) Ordförande Anders Västsäter (KD) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Nämnden för Service SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer