SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11"

Transkript

1 Tid och plats A-salen i kommunhuset, Växjö, kl. 14:00 17:28 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande Cheryl Jones Fur (MP), 2:e vice ordförande Björn Svensson (M) Lars-Erik Carlsson (M) Tjänstgörande ersättare Jolanta Nässert (M) Tjänstgörande ersättare Gudrun Holmberg (C) Anette Nerlie-Anderberg (S) Lina Söderlind (S) Tjänstgörande ersättare Martina Forsberg (S) Svante Karlsson (S) Tjänstgörande ersättare Örjan Mossberg (V) Monica Tengius (V) Pontus Kindenäs (SD) Remi Jönsson (S) Jimmi Jonsson (FP) Kaj-Mikael Petersson (KD) Tjänstgörande ersättare René Jaramillo (M) Neira Kahrimanovic (MP) Romeo Pettersson (SD) Monica Tengius (V) Lars-Erik Carlsson (M) Ingemar Ljungcrantz (M) Anders Franzén (C) Lina Söderlind (S) Teknisk chef Maria Sundell Isling Nämndsekreterare Christin Holmberg Avdelningschef, staben, Mia Stavert 84, Utredare Ander Hägg Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg Renhållningschef Mickael Ljunggren 85 Enhetschef Nicholas Jonasson 85 Anders Blomdahl konsult WSP 85 Mattias Svensson konsult WSP 85 1(27)

2 Justering Justerare Gunnar Storbjörk Plats och tid Tekniska förvaltningen, Justerade paragrafer Ajournering 16:00 16:15 Underskrifter Sekreterare Christin Holmberg Ordförande Sofia Stynsberg Justerare Gunnar Storbjörk 2(27)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Christin Holmberg 3(27)

4 Förteckning över tekniska nämnden ärenden 11 juni Dnr Justering av protokoll Dnr Allmänhetens frågestund Dnr Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen Dnr Information om förstudien "Entreprenadsättning av verksamhet inom tekniska förvaltningen" Dnr Information om förstudie av ny återvinningscentral Växjö södra Dnr Önskan om söndagsöppet på återvinningscentral Dnr Komplettering till renhållningstaxa för Dnr Information om cirkulationsplats Kungsgårdsvägen/Fritidsvägen Dnr Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor/förskolor på Söder Dnr Budgetuppföljning - maj Dnr Delegationsordning för tekniska nämnden Dnr Dokument- och gallringsplan för tekniska nämnden Dnr Uppföljning av beslut i tekniska nämnden - juni Dnr Redovisning av arbetsutskottets protokoll - maj Dnr Redovisning av delegeringsbeslut - maj Dnr Övrigt (27)

5 81 Dnr Justering av protokoll s beslut Gunnar Storbjörk utses att justera protokollet. 5(27)

6 82 Dnr Allmänhetens frågestund Inga frågor ställs. 6(27)

7 83 Dnr Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen Remi Jönsson tackar för en trevlig förmiddag då tekniska nämnden haft introduktion av produktionsavdelningen. Björn Svensson berättar om att han varit på studiebesök på en återvinningscentral i Åhus. Här finns ett bomsystem där besökarna ska legitimerar sig för att se om personen bor i Åhus eller inte för att kunna ta ut avgift från icke Åhus-bor. Tekniska chefen berättar om att hon deltagit på konferens Avfall Sverige tillsammans med personal från renhållningsavdelningen. Det var givande föreläsningar och utvecklingen går framåt inom återvinning. Idag går allt mindre avfall till förbränning och mycket går att återanvända. Trafikplaneringschefen informerar om att under sommaren har vi ett antal större bygg- och anläggningsprojekt i Växjö som påverkar trafiken. Detta ger störningar i trafikflödet och allmänheten ombeds att ha om överseende och att om möjligt välja andra vägar. Följande vägar är berörda: Teleborgsvägen, Linnégatan, Storgatan, Södra Järnvägsgatan, Hejaregatan och Kungsgatan. Större planerade asfalteringsarbeten under 2015 är följande: - Vecka 28 råder begränsad framkomlighet kvälls- och nattetid i rondellerna Hovsrondellen och Dalborondellen samt Mörners väg avstängd för trafik mellan Skoglyckevägen och Liedbergsgatan. Trafiken leds om samt regleras med vakt i rondellerna. - Vecka 33 råder begränsad framkomlighet kvälls- och nattetid i Bokelundsrondellen, Arabyrondellen samt Nydalarondellen pga. asfalteringsarbeten. Trafiken regleras med vakt. 7(27)

8 84 Dnr Information om förstudien "Entreprenadsättning av verksamhet inom tekniska förvaltningen" s beslut antecknar informationen till protokollet. Bakgrund Anders Hägg, utredare på kommunledningsförvaltningen, redovisar resultatet från förstudie Entreprenadsättning av verksamhet inom tekniska förvaltningen. Två uppdrag med klara beröringspunkter för tekniska nämndens verksamhet är delar av förstudien: 1. Effektivitet entreprenadsättning av teknisk verksamhet och vad som lämpligast bedrivs i kommunens egenregi (KF budgetuppdrag) 2. Samordning inom kommunen av grönyteunderhåll under tekniska förvaltningen (KS genomförandeuppdrag) Förstudien rekommenderar att hela produktionsavdelningen genomlyses ur entreprenadsättningssynpunkt och att ett separat delområde är samordning av utvidgad grönområdesskötsel i staden. I första hand ses anläggning gatudrift och rörverkstaden som delvis möjliga för entreprenadsättning. Därutöver kan prövas om kommunens hela fordonshantering ska centraliseras till tekniska förvaltningen eller entreprenadsättas. 8(27)

9 85 Dnr Information om förstudie av ny återvinningscentral Växjö södra s beslut Nämnden antecknar informationen till protokollet. Bakgrund har gett renhållningsavdelningen i uppdrag att genomföra en större förstudie innan beslut tas om byggnation av en eventuell ny återvinningscentral. I förstudien bör det belysas hur en ny återvinningscentral ska utformas och vilken geografisk placering som är lämpligast i förhållande till stadens framtida expansion. I förstudien ska även finansering av en ny återvinningscentral belysas. En förstudie av ny återvinningscentral har gjorts och redovisas av Anders Blomdahl och Mattias Svensson från WSP. Idag är det stort besökstryck på återvinningscentralen på Norremark och för att avlasta anläggningen har utredning gjorts för att lokalisera en plats för en ny återvinningscentral. Befintliga återvinningscentraler är idag Norremark, Häringetorp, Ingelstad, Furuby, Braås Mästreda, Rottne, Åby och Lammhult. Utreda alternativa platser är Häringetorp, Dänningelanda, Rinkaby och Karlslund. I undersökningen har man också tittat på hur logistiken med tunga transporter ska fungera från de olika alternativen. Studien tar även upp olika erfarenheter av tak över återvinningscentral i Växjö. Fördelar är att det är snöfritt, inget regn, torra containrar, slipper stark sol och att kunna ha hissanordningar på de containrar som har lock. Nackdelar med tak är det blir en bullrig miljö och att luften blir kall och fuktig. Tre layoutskisser har även tagits fram för hur en framtida återvinningscentral kan se ut, samt fördelar och nackdelar för de olika modellerna. 9(27)

10 85 fortsättning Summering av lokalisering: Karlslund + Centralt placerad söder om centrum, god tillgänglighet - I direkt anslutning till framtida bebyggelse - Högt belägen (buller) - Närboende - Kulturvärden - Tunga transporter till Häringetorp Rinkaby + Centralt placerad söder om centrum, god tillgänglighet - Vattendrag inom fastigheten - Närboende - Torv i delar av området - Tunga transporter till Häringetorp Dänningelanda + Centralt placerad söder om centrum + Inga skyddsområden + Inga närboende - Tillgänglighet (kollektivtrafik/cykel) - Tunga transporter till Häringetorp Häringetorp + Befintlig ÅVC + Kostnader - Ger inte ökad närhet/tillgänglighet Det alternativ som förespråkas i förstudien är att man utvecklar återvinningscentralen i Häringetorp. 10(27)

11 86 Dnr Önskan om söndagsöppet på återvinningscentral s beslut 1. beslutar att införa söndagsöppet på Häringetorp återvinningscentral. Då dagens förhållande med lördagsöppet skiftas till söndagsöppet innebär förändringen inga kostnadsökningar. Införandet av söndagsöppet sker efter sommaren 2015, så snart nödvändiga MBL-förhandlingar är genomförda. Införandet av söndagsöppet på Häringetorp ska utvärderas i början av år Tekniska förvaltningen ska fortsätta arbeta med frågan om utökade öppettider på Växjö kommuns återvinningscentraler. Bakgrund Alliansen har i en skrivelse, 2 september 2014, ställt önskemål till tekniska nämnden om söndagsöppet på Norremark återvinningscentral (ÅVC). I femklöverns budget 2015 och i tekniska nämndens internbudget finns detta också med som ett klart uttalat mål. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse 21 maj 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. s presidium gav tekniska förvaltningen och renhållningsavdelningen i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag för hur detta kan införas och också en konsekvensanalys av införandet för avdelningen. Utredningen har efter en första presentation reviderats och kompletterats enligt beredningens önskemål. Då söndagsöppet på Norremarks ÅVC skulle innebära betydande behov av resursförstärkning kom utredningen fram till att söndagsöppet på Häringetorps ÅVC var ett bättre alternativ. 86 fortsättning Den utredning som renhållningsavdelningen tog fram visade att ett införande av söndagsöppet på Norremarks ÅVC skulle medföra behov av 11(27)

12 resursförstärkning och också kapacitetsproblem vad gäller ökade transporter och ytor för mellanlagring. För att minimera kostnaderna utreddes ett alternativ att istället införa söndagsöppet på Häringetorps ÅVC. En sådan lösning blir en kostnadsneutral förändring om dagens förhållande med lördagsöppet byts till söndagsöppet. Detta alternativ kan samtidigt ge vissa positiva spinoff effekter. Genom åtgärden marknadsförs Häringetorps ÅVC som ett alternativ till Norremark och kan på så sätt avlasta anläggningen på Norremark. Det blir också enkelt att kommunicera till medborgarna, lördagsöppet på Norremark - söndagsöppet på Häringetorp. Ett införande av söndagsöppet kräver en MBL-förhandling med de fackliga parterna. Det innebär att det är realistiskt att införa söndagsöppet tidigast i augustiseptember Flera stora förändringar är på gång vad gäller insamling av hushållens avfall både lokalt och nationellt, förändringar som på sikt kan komma att påverka öppethållningstider och servicebehov till medborgarna. Dessa förändringar har inte ovan utredning tagit hänsyn till. De tre förändringarna är följande: 1. Det troliga beslutet om ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och tidningar, som väntas i december 2015, kommer med all sannolikhet att påverka nyttjandet av såväl dagens återvinningsstationer som kommunens återvinningscentraler. 2. Etableringen av en ny återvinningscentral i södra Växjö. 3. Den pågående översynen och tankar på konkurrensutsättning av delar av tekniska förvaltningen kan få påverkan på renhållningsavdelningen och ÅVC-verksamheten. Arbetsutskottet i 61/2015 Yrkanden Örjan Mossberg (V) med instämmande av René Jaramillo (M) och Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag 86 fortsättning Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 12(27)

13 Beslutet skickas till För åtgärd Renhållningschefen För kännedom Annika Nilsson (C) Stanley Ståhl (FP) Jon Malmqvist (KD) Björn Svensson (M) 13(27)

14 87 Dnr Komplettering till renhållningstaxa för 2015 s beslut beslutar att taxa för uthyrning av lock-i-lock införs i renhållningstaxan för Växjö kommun, enligt bifogat förslag. Taxan föreslås gälla från och med 15 juni Bakgrund Under våren har en omfattande kartläggning gjorts av arbetsmiljön för Ragnsells sophämtare. Detta på grund av att arbetsmiljöverket förelagt Växjö kommuns sophämtningsentreprenör Ragnsells AB om en handlingsplan för att förbättra sophämtarnas arbetsmiljö. Ett av de problem som identifierats är att kärl placeras så att handtagen på kärlet inte är tillgängligt för sophämtaren, t.ex. genom att kärl ställs med handtaget mot en vägg, vilket innebär vrid- och dragmoment för sophämtaren som inte är acceptabla enligt arbetsmiljöverket. I några fall har kunder framfört ett tydligt önskemål om att kärlets lock ska gå att öppna från rätt håll, vilket bland annat vid placering mot vägg enligt ovan kommer i konflikt med en arbetsmiljöriktig placering så som sophämtningskärlen är konstruerade. En teknisk lösning för att hantera både arbetsmiljökrav och kundens önskemål om att locket ska gå att öppna på ett smidigt sätt, är att ersätta nuvarande lock med ett lock som har ett mindre så kallat lock-i-lock i det stora locket med öppning mot kärlets handtag. För att kunna erbjuda en lösning som både hanterar kundönskemål rörande locköppning och arbetsmiljökrav, föreslås att taxa för uthyrning av lock-i-lock införs i renhållningstaxa för Växjö kommun. 87 fortsättning 14(27)

15 Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse 10 juni 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Taxa för uthyrning av lock-i-lock till sopkärl hos en- och tvåfamiljshus liters kärl 30 kr per kärl och år 370 liters kärl 60 kr per kärl och år För leverans och montering av lock-i-lock utgår engångsavgift om 50 kr per tillfälle. Samtliga priser inklusive moms. Taxan föreslås gälla from Yrkanden Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Björn Svensson (M): beslutar att taxa för uthyrning av lock-i-lock införs i renhållningstaxan för Växjö kommun, enligt bifogat förslag. Taxan föreslås gälla från och med 15 juni Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Gunnar Storbjörks yrkande. Beslutet skickas till För åtgärd Renhållningschefen 15(27)

16 88 Dnr Information om cirkulationsplats Kungsgårdsvägen- Fritidsvägen s beslut Nämnden antecknar informationen till protokollet. Bakgrund tog beslut den 28 augusti 2014 om att följande åtgärder ska genomföras ( 73/2014): Påbörja projektering av en cirkulationsplats vid korsningen Kungsgårdsvägen- Fritidsvägen, samt utföra detaljerad kostnadsberäkning utifrån framtagna arbetsritningar. Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef, informerar nämnden om att projektering av den aktuella korsningen är klar och en rondell är planerad att börja byggas i höst (27)

17 89 Dnr Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor/förskolor på Söder s beslut 1. beslutar att uppdra åt tekniska förvaltningen att hastighetsäkra korsningen Vallgatan-Blekingegatan med en väglins eller så kallad upphöjd korsning. Åtgärden ska vara klar innan höstterminens skolstart Nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen att följa upp trafikåtgärdens effekt. Bakgrund Till tekniska förvaltningen har inkommit skrivelse och telefonsamtal från föräldrarådet på Växjö Montessoriskola och andra oroliga föräldrar om oro och missnöje över rådande trafiksituationen som finns runt skolor och förskolor på Söder. Åtgärder för ökad trafiksäkerhet önskas eftersom 700 barn förflyttar sig till och från skolan dagligen. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse 7 maj 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Trafiksäkerhetsanalys av skolområdet visar att fyrvägkorsningen Södra Ringvägen Vallgatan Blekingegatan infart till idrotshallen upplevs som farlig med höga fordonshastigheter och skymd sikt. Barnen passerar korsningen även när de ska till idrottsanläggningar runt Strandbjörket och korsningen borde hastighetsäkras för att undvika möjliga olyckor och miniminera skador vid eventuella kollisioner. Väglins kan beskrivas som cirkulärt överkörningsbart gupp mitt inne i en korsning och bedöms som den mest effektiva hastighetsdämpande åtgärden innan och genom korsningen. Produktionskostnad uppskattas till kr, exklusive eventuellt tillkommande projekteringskostnader. 89 fortsättning Arbetsutskottet i 60/ (27)

18 Yrkanden René Jaramillo (M): Bifall till arbetsutskottets förslag Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till För åtgärder Trafikplaneringschefen För kännedom Föräldrarådet på Växjö Montessoriskolan Rektor för Växjö Montessoriskola 18(27)

19 90 Dnr Budgetuppföljning - maj 2015 s beslut beslutar att med godkännande överlämna bifogad delårsrapport/prognos per den 31 maj 2015 till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt kommunfullmäktige antagna ekonomistyrningsprinciper ska varje nämnd lämna delårsrapport/prognos till kommunledningsförvaltningen. Ekonomikontoret har lämnat särskilda anvisningar för innehåll och genomförande. Beslutsunderlag har i en skrivelse 4 juni 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Arbetsutskottet i 57/2015 Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Avdelningschef för staben 19(27)

20 91 Dnr Delegationsordning för tekniska nämnden s beslut beslutar om reviderad delegationsordning för tekniska nämnden gällande från och med 1 juli Bakgrund Enligt 6 kap. 33 Kommunallagen kan en nämnd delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller en anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegering kan avse en hel ärendegrupp eller ett enskilt ärende. Beslut som fattas med stöd av delegation ska fortlöpande anmälas till nämnden genom överlämnande av protokoll eller förteckning av beslutet. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse 20 maj 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Arbetsutskottet i 58/2015 Tilläggsyrkanden Örjan Mossberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: 2.2 Betalkort: Förste vice ordförande (delegat) 2.6 Ramavtal: Beslut om upphandling, tilldelning och tecknande av ramavtal. Avtalsvärde över tkr i varje enskilt avtal. Arbetsutskottet (delegat) 91 fortsättning Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Örjan Mossbergs yrkande. 20(27)

21 Beslutet skickas till Tekniska chefen Samtliga avdelningschefer 21(27)

22 92 Dnr Dokument- och gallringsplan för tekniska nämnden s beslut antar dokument- och gallringsplanen enligt bifogat förslag och därmed upphör 4/2010 dokument- och gallringsplan för tekniska nämnden att gälla. Bakgrund Dokument- och gallringsplanen är ett verktyg för att underlätta hanteringen av myndighetens handlingar. Planen beskriver hur handlingar eller uppgifter ska överlämnas till kommunarkivet. En antagen dokument- och gallringsplan gäller som även som gallringsbeslut. Det innebär att handlingar fortlöpande ska gallras i enlighet med de gallringsfrister som beslutas fram till dess att en ny dokument- och gallringsplan fastställts. Av Växjö kommuns arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige framgår att: - Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. - Dokument- och gallringsplanen ska antas av myndigheten efter samråd med arkivmyndigheten. - Planen ska fortlöpande revideras. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse 19 maj 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas Dokument-och gallringsplan för tekniska nämnden. tog beslut den 28 januari 2010 om att anta en dokumentoch gallringsplan. Under senare år har tekniska förvaltningens organisation förändrats och utvecklats, därför har nu dokument- och gallringsplanen reviderats. Fortsättning 92 22(27)

23 Under hösten 2014 bildades en grupp med arkivombud från respektive avdelning för en översyn och framtagande av en ny plan. Dokument- och gallringsplanen har även upprättats i samråd med kommunarkivet. Dokument- och gallringsplanen är indelad efter verksamhet och dokumenten beskrivs i det sammanhang där de hanteras. Förslaget på en ny dokument-och gallringsplan har även skickats på remiss till kommunarkivet. Arbetsutskottet i 59/2015 Beslutet skickas till För åtgärd Registrator Arkivombud För kännedom Kommunarkivet 23(27)

24 93 Dnr Uppföljning av beslut i tekniska nämnden - juni 2015 s beslut lägger uppföljningen av nämndens beslut till handlingarna. Bakgrund Den 25 april 2013 tog tekniska nämnden beslut om att utveckla uppföljning av beslut tagna i nämnden och därmed få information när verkställighet sker. Uppföljning av beslut tagna i tekniska nämnden under år 2014 och år 2015 redovisas i bifogad lista. 24(27)

25 94 Dnr Redovisning av arbetsutskottets protokoll - maj 2015 s beslut godkänner redovisningen av arbetsutskottets protokoll från 28 maj Bakgrund Arbetsutskottets protokoll från den 28 maj 2015 har skickats ut till ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 25(27)

26 95 Dnr Redovisning av delegeringsbeslut - maj 2015 s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna under maj Bakgrund Tjänstemän på tekniska förvaltningen redovisar varje månad för tekniska nämnden beslut som tagits på delegation. Tekniska förvaltningen har som anmälan överlämnat redovisning över delegeringsbeslut nr , , samt redovisning från trafikenheten nr (27)

27 96 Dnr Övrigt Lars-Erik Carlsson tar upp trafiksituationen i korsningen vid Cykelgubben i Räppe. I framtiden bör en rondell byggas eftersom det upplevs som mycket otryggt när man svänger ut väg 23. Det är Trafikverkets väg, men Växjö kommun bör vara med och påverka när det finns möjlighet, så att trafiksituationen förbättras i korsningen. Ordförande läser upp ett mail från Evedal/Kronobergs samfällighetsförening där de tackar för ett bra samarbete med kommunen samt att sträckan mellan Evedal Kronoberg är nu asfalterad. Resultatet har blivit mycket bra och de är nöjda! Ordförande Sofia Stynsberg och vice ordförande Gunnar Storbjörk avslutar sammanträdet med att önska ledamöter och ersättare i tekniska nämnden samt tjänstemän en riktigt glad, varm och skön sommar! 27(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-08-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-08-26 Tid och plats Kommunhuset i Växjö, A-salen, kl. 14:00 16:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl. 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Hannington Lubwama (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Ulla Svensson (M) Övriga närvarande

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 70 Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 13.30-17.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Lena Wibroe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD)

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD) PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 17:00-17:55 Beslutande Ledamöter Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) Lars Andersson (S) Björn Johansson

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun. Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun. Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Omsorgens Hus Klockan 15:00.16:20 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Jan Eric Knutas (L), 1:a vice ordförande Maj-Britt Rane

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.20 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S)

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S) PROTOKOLL 1(10) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 17:15-18:25 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M) Ulf Athlei (-)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Protokoll för tekniska nämnden

Protokoll för tekniska nämnden 1(11) Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset, Harrie-salen, 14 april 2015 ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Sofia Lindblom (M) Justeringens plats och

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

54 Moa Blom, nämndsekreterare Lena Cederlund, ekonom Marie-Louise Magnusson, ekonom 39 41

54 Moa Blom, nämndsekreterare Lena Cederlund, ekonom Marie-Louise Magnusson, ekonom 39 41 2013-10-22 1(18) Plats och tid Justerade paragrafer Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkg. 6, lokal Oden 22 oktober 2013 kl. 13.15 16.30 Ajournering mellan 41 och 42 kl. 14.40 14.55 39-54

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18 Tid och plats Kronobergsrummet, kl. 14:00-14.35 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-01-30. A-salen, kommunhuset i Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-01-30. A-salen, kommunhuset i Växjö Plats A-salen, kommunhuset i Växjö Tid Kl. 16:00 18:35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Anna Tenje (M), ordförande Malin Lauber (S), vice ord. Björn Svensson (M) Sigvard

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Ärendelista 11 Internbudget 2015 12 Bruttobudgetförändring 2015 13 Lokalansvarig tjänsteman för socialnämnden 14 Kommunala handikapprådet 15 Återrapportering

Läs mer

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S)

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, kl 10:00-10:35 Beslutande Ledamöter Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Ersättare Björn Nyström (M) Övriga

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16 Tid och plats A-salen, kl. 13:35-16:10 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Anna Gustbée (M) Ove Löfqvist (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11.

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11. FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.30 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Omsorgsnämnden 2015-01-21 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 25 februari 2015 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Justerade paragrafer 13-22 ande Mats

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer