SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11"

Transkript

1 Tid och plats A-salen i kommunhuset, Växjö, kl. 14:00 17:28 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande Cheryl Jones Fur (MP), 2:e vice ordförande Björn Svensson (M) Lars-Erik Carlsson (M) Tjänstgörande ersättare Jolanta Nässert (M) Tjänstgörande ersättare Gudrun Holmberg (C) Anette Nerlie-Anderberg (S) Lina Söderlind (S) Tjänstgörande ersättare Martina Forsberg (S) Svante Karlsson (S) Tjänstgörande ersättare Örjan Mossberg (V) Monica Tengius (V) Pontus Kindenäs (SD) Remi Jönsson (S) Jimmi Jonsson (FP) Kaj-Mikael Petersson (KD) Tjänstgörande ersättare René Jaramillo (M) Neira Kahrimanovic (MP) Romeo Pettersson (SD) Monica Tengius (V) Lars-Erik Carlsson (M) Ingemar Ljungcrantz (M) Anders Franzén (C) Lina Söderlind (S) Teknisk chef Maria Sundell Isling Nämndsekreterare Christin Holmberg Avdelningschef, staben, Mia Stavert 84, Utredare Ander Hägg Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg Renhållningschef Mickael Ljunggren 85 Enhetschef Nicholas Jonasson 85 Anders Blomdahl konsult WSP 85 Mattias Svensson konsult WSP 85 1(27)

2 Justering Justerare Gunnar Storbjörk Plats och tid Tekniska förvaltningen, Justerade paragrafer Ajournering 16:00 16:15 Underskrifter Sekreterare Christin Holmberg Ordförande Sofia Stynsberg Justerare Gunnar Storbjörk 2(27)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Christin Holmberg 3(27)

4 Förteckning över tekniska nämnden ärenden 11 juni Dnr Justering av protokoll Dnr Allmänhetens frågestund Dnr Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen Dnr Information om förstudien "Entreprenadsättning av verksamhet inom tekniska förvaltningen" Dnr Information om förstudie av ny återvinningscentral Växjö södra Dnr Önskan om söndagsöppet på återvinningscentral Dnr Komplettering till renhållningstaxa för Dnr Information om cirkulationsplats Kungsgårdsvägen/Fritidsvägen Dnr Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor/förskolor på Söder Dnr Budgetuppföljning - maj Dnr Delegationsordning för tekniska nämnden Dnr Dokument- och gallringsplan för tekniska nämnden Dnr Uppföljning av beslut i tekniska nämnden - juni Dnr Redovisning av arbetsutskottets protokoll - maj Dnr Redovisning av delegeringsbeslut - maj Dnr Övrigt (27)

5 81 Dnr Justering av protokoll s beslut Gunnar Storbjörk utses att justera protokollet. 5(27)

6 82 Dnr Allmänhetens frågestund Inga frågor ställs. 6(27)

7 83 Dnr Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen Remi Jönsson tackar för en trevlig förmiddag då tekniska nämnden haft introduktion av produktionsavdelningen. Björn Svensson berättar om att han varit på studiebesök på en återvinningscentral i Åhus. Här finns ett bomsystem där besökarna ska legitimerar sig för att se om personen bor i Åhus eller inte för att kunna ta ut avgift från icke Åhus-bor. Tekniska chefen berättar om att hon deltagit på konferens Avfall Sverige tillsammans med personal från renhållningsavdelningen. Det var givande föreläsningar och utvecklingen går framåt inom återvinning. Idag går allt mindre avfall till förbränning och mycket går att återanvända. Trafikplaneringschefen informerar om att under sommaren har vi ett antal större bygg- och anläggningsprojekt i Växjö som påverkar trafiken. Detta ger störningar i trafikflödet och allmänheten ombeds att ha om överseende och att om möjligt välja andra vägar. Följande vägar är berörda: Teleborgsvägen, Linnégatan, Storgatan, Södra Järnvägsgatan, Hejaregatan och Kungsgatan. Större planerade asfalteringsarbeten under 2015 är följande: - Vecka 28 råder begränsad framkomlighet kvälls- och nattetid i rondellerna Hovsrondellen och Dalborondellen samt Mörners väg avstängd för trafik mellan Skoglyckevägen och Liedbergsgatan. Trafiken leds om samt regleras med vakt i rondellerna. - Vecka 33 råder begränsad framkomlighet kvälls- och nattetid i Bokelundsrondellen, Arabyrondellen samt Nydalarondellen pga. asfalteringsarbeten. Trafiken regleras med vakt. 7(27)

8 84 Dnr Information om förstudien "Entreprenadsättning av verksamhet inom tekniska förvaltningen" s beslut antecknar informationen till protokollet. Bakgrund Anders Hägg, utredare på kommunledningsförvaltningen, redovisar resultatet från förstudie Entreprenadsättning av verksamhet inom tekniska förvaltningen. Två uppdrag med klara beröringspunkter för tekniska nämndens verksamhet är delar av förstudien: 1. Effektivitet entreprenadsättning av teknisk verksamhet och vad som lämpligast bedrivs i kommunens egenregi (KF budgetuppdrag) 2. Samordning inom kommunen av grönyteunderhåll under tekniska förvaltningen (KS genomförandeuppdrag) Förstudien rekommenderar att hela produktionsavdelningen genomlyses ur entreprenadsättningssynpunkt och att ett separat delområde är samordning av utvidgad grönområdesskötsel i staden. I första hand ses anläggning gatudrift och rörverkstaden som delvis möjliga för entreprenadsättning. Därutöver kan prövas om kommunens hela fordonshantering ska centraliseras till tekniska förvaltningen eller entreprenadsättas. 8(27)

9 85 Dnr Information om förstudie av ny återvinningscentral Växjö södra s beslut Nämnden antecknar informationen till protokollet. Bakgrund har gett renhållningsavdelningen i uppdrag att genomföra en större förstudie innan beslut tas om byggnation av en eventuell ny återvinningscentral. I förstudien bör det belysas hur en ny återvinningscentral ska utformas och vilken geografisk placering som är lämpligast i förhållande till stadens framtida expansion. I förstudien ska även finansering av en ny återvinningscentral belysas. En förstudie av ny återvinningscentral har gjorts och redovisas av Anders Blomdahl och Mattias Svensson från WSP. Idag är det stort besökstryck på återvinningscentralen på Norremark och för att avlasta anläggningen har utredning gjorts för att lokalisera en plats för en ny återvinningscentral. Befintliga återvinningscentraler är idag Norremark, Häringetorp, Ingelstad, Furuby, Braås Mästreda, Rottne, Åby och Lammhult. Utreda alternativa platser är Häringetorp, Dänningelanda, Rinkaby och Karlslund. I undersökningen har man också tittat på hur logistiken med tunga transporter ska fungera från de olika alternativen. Studien tar även upp olika erfarenheter av tak över återvinningscentral i Växjö. Fördelar är att det är snöfritt, inget regn, torra containrar, slipper stark sol och att kunna ha hissanordningar på de containrar som har lock. Nackdelar med tak är det blir en bullrig miljö och att luften blir kall och fuktig. Tre layoutskisser har även tagits fram för hur en framtida återvinningscentral kan se ut, samt fördelar och nackdelar för de olika modellerna. 9(27)

10 85 fortsättning Summering av lokalisering: Karlslund + Centralt placerad söder om centrum, god tillgänglighet - I direkt anslutning till framtida bebyggelse - Högt belägen (buller) - Närboende - Kulturvärden - Tunga transporter till Häringetorp Rinkaby + Centralt placerad söder om centrum, god tillgänglighet - Vattendrag inom fastigheten - Närboende - Torv i delar av området - Tunga transporter till Häringetorp Dänningelanda + Centralt placerad söder om centrum + Inga skyddsområden + Inga närboende - Tillgänglighet (kollektivtrafik/cykel) - Tunga transporter till Häringetorp Häringetorp + Befintlig ÅVC + Kostnader - Ger inte ökad närhet/tillgänglighet Det alternativ som förespråkas i förstudien är att man utvecklar återvinningscentralen i Häringetorp. 10(27)

11 86 Dnr Önskan om söndagsöppet på återvinningscentral s beslut 1. beslutar att införa söndagsöppet på Häringetorp återvinningscentral. Då dagens förhållande med lördagsöppet skiftas till söndagsöppet innebär förändringen inga kostnadsökningar. Införandet av söndagsöppet sker efter sommaren 2015, så snart nödvändiga MBL-förhandlingar är genomförda. Införandet av söndagsöppet på Häringetorp ska utvärderas i början av år Tekniska förvaltningen ska fortsätta arbeta med frågan om utökade öppettider på Växjö kommuns återvinningscentraler. Bakgrund Alliansen har i en skrivelse, 2 september 2014, ställt önskemål till tekniska nämnden om söndagsöppet på Norremark återvinningscentral (ÅVC). I femklöverns budget 2015 och i tekniska nämndens internbudget finns detta också med som ett klart uttalat mål. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse 21 maj 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. s presidium gav tekniska förvaltningen och renhållningsavdelningen i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag för hur detta kan införas och också en konsekvensanalys av införandet för avdelningen. Utredningen har efter en första presentation reviderats och kompletterats enligt beredningens önskemål. Då söndagsöppet på Norremarks ÅVC skulle innebära betydande behov av resursförstärkning kom utredningen fram till att söndagsöppet på Häringetorps ÅVC var ett bättre alternativ. 86 fortsättning Den utredning som renhållningsavdelningen tog fram visade att ett införande av söndagsöppet på Norremarks ÅVC skulle medföra behov av 11(27)

12 resursförstärkning och också kapacitetsproblem vad gäller ökade transporter och ytor för mellanlagring. För att minimera kostnaderna utreddes ett alternativ att istället införa söndagsöppet på Häringetorps ÅVC. En sådan lösning blir en kostnadsneutral förändring om dagens förhållande med lördagsöppet byts till söndagsöppet. Detta alternativ kan samtidigt ge vissa positiva spinoff effekter. Genom åtgärden marknadsförs Häringetorps ÅVC som ett alternativ till Norremark och kan på så sätt avlasta anläggningen på Norremark. Det blir också enkelt att kommunicera till medborgarna, lördagsöppet på Norremark - söndagsöppet på Häringetorp. Ett införande av söndagsöppet kräver en MBL-förhandling med de fackliga parterna. Det innebär att det är realistiskt att införa söndagsöppet tidigast i augustiseptember Flera stora förändringar är på gång vad gäller insamling av hushållens avfall både lokalt och nationellt, förändringar som på sikt kan komma att påverka öppethållningstider och servicebehov till medborgarna. Dessa förändringar har inte ovan utredning tagit hänsyn till. De tre förändringarna är följande: 1. Det troliga beslutet om ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och tidningar, som väntas i december 2015, kommer med all sannolikhet att påverka nyttjandet av såväl dagens återvinningsstationer som kommunens återvinningscentraler. 2. Etableringen av en ny återvinningscentral i södra Växjö. 3. Den pågående översynen och tankar på konkurrensutsättning av delar av tekniska förvaltningen kan få påverkan på renhållningsavdelningen och ÅVC-verksamheten. Arbetsutskottet i 61/2015 Yrkanden Örjan Mossberg (V) med instämmande av René Jaramillo (M) och Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag 86 fortsättning Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 12(27)

13 Beslutet skickas till För åtgärd Renhållningschefen För kännedom Annika Nilsson (C) Stanley Ståhl (FP) Jon Malmqvist (KD) Björn Svensson (M) 13(27)

14 87 Dnr Komplettering till renhållningstaxa för 2015 s beslut beslutar att taxa för uthyrning av lock-i-lock införs i renhållningstaxan för Växjö kommun, enligt bifogat förslag. Taxan föreslås gälla från och med 15 juni Bakgrund Under våren har en omfattande kartläggning gjorts av arbetsmiljön för Ragnsells sophämtare. Detta på grund av att arbetsmiljöverket förelagt Växjö kommuns sophämtningsentreprenör Ragnsells AB om en handlingsplan för att förbättra sophämtarnas arbetsmiljö. Ett av de problem som identifierats är att kärl placeras så att handtagen på kärlet inte är tillgängligt för sophämtaren, t.ex. genom att kärl ställs med handtaget mot en vägg, vilket innebär vrid- och dragmoment för sophämtaren som inte är acceptabla enligt arbetsmiljöverket. I några fall har kunder framfört ett tydligt önskemål om att kärlets lock ska gå att öppna från rätt håll, vilket bland annat vid placering mot vägg enligt ovan kommer i konflikt med en arbetsmiljöriktig placering så som sophämtningskärlen är konstruerade. En teknisk lösning för att hantera både arbetsmiljökrav och kundens önskemål om att locket ska gå att öppna på ett smidigt sätt, är att ersätta nuvarande lock med ett lock som har ett mindre så kallat lock-i-lock i det stora locket med öppning mot kärlets handtag. För att kunna erbjuda en lösning som både hanterar kundönskemål rörande locköppning och arbetsmiljökrav, föreslås att taxa för uthyrning av lock-i-lock införs i renhållningstaxa för Växjö kommun. 87 fortsättning 14(27)

15 Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse 10 juni 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Taxa för uthyrning av lock-i-lock till sopkärl hos en- och tvåfamiljshus liters kärl 30 kr per kärl och år 370 liters kärl 60 kr per kärl och år För leverans och montering av lock-i-lock utgår engångsavgift om 50 kr per tillfälle. Samtliga priser inklusive moms. Taxan föreslås gälla from Yrkanden Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Björn Svensson (M): beslutar att taxa för uthyrning av lock-i-lock införs i renhållningstaxan för Växjö kommun, enligt bifogat förslag. Taxan föreslås gälla från och med 15 juni Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Gunnar Storbjörks yrkande. Beslutet skickas till För åtgärd Renhållningschefen 15(27)

16 88 Dnr Information om cirkulationsplats Kungsgårdsvägen- Fritidsvägen s beslut Nämnden antecknar informationen till protokollet. Bakgrund tog beslut den 28 augusti 2014 om att följande åtgärder ska genomföras ( 73/2014): Påbörja projektering av en cirkulationsplats vid korsningen Kungsgårdsvägen- Fritidsvägen, samt utföra detaljerad kostnadsberäkning utifrån framtagna arbetsritningar. Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef, informerar nämnden om att projektering av den aktuella korsningen är klar och en rondell är planerad att börja byggas i höst (27)

17 89 Dnr Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor/förskolor på Söder s beslut 1. beslutar att uppdra åt tekniska förvaltningen att hastighetsäkra korsningen Vallgatan-Blekingegatan med en väglins eller så kallad upphöjd korsning. Åtgärden ska vara klar innan höstterminens skolstart Nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen att följa upp trafikåtgärdens effekt. Bakgrund Till tekniska förvaltningen har inkommit skrivelse och telefonsamtal från föräldrarådet på Växjö Montessoriskola och andra oroliga föräldrar om oro och missnöje över rådande trafiksituationen som finns runt skolor och förskolor på Söder. Åtgärder för ökad trafiksäkerhet önskas eftersom 700 barn förflyttar sig till och från skolan dagligen. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse 7 maj 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Trafiksäkerhetsanalys av skolområdet visar att fyrvägkorsningen Södra Ringvägen Vallgatan Blekingegatan infart till idrotshallen upplevs som farlig med höga fordonshastigheter och skymd sikt. Barnen passerar korsningen även när de ska till idrottsanläggningar runt Strandbjörket och korsningen borde hastighetsäkras för att undvika möjliga olyckor och miniminera skador vid eventuella kollisioner. Väglins kan beskrivas som cirkulärt överkörningsbart gupp mitt inne i en korsning och bedöms som den mest effektiva hastighetsdämpande åtgärden innan och genom korsningen. Produktionskostnad uppskattas till kr, exklusive eventuellt tillkommande projekteringskostnader. 89 fortsättning Arbetsutskottet i 60/ (27)

18 Yrkanden René Jaramillo (M): Bifall till arbetsutskottets förslag Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till För åtgärder Trafikplaneringschefen För kännedom Föräldrarådet på Växjö Montessoriskolan Rektor för Växjö Montessoriskola 18(27)

19 90 Dnr Budgetuppföljning - maj 2015 s beslut beslutar att med godkännande överlämna bifogad delårsrapport/prognos per den 31 maj 2015 till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt kommunfullmäktige antagna ekonomistyrningsprinciper ska varje nämnd lämna delårsrapport/prognos till kommunledningsförvaltningen. Ekonomikontoret har lämnat särskilda anvisningar för innehåll och genomförande. Beslutsunderlag har i en skrivelse 4 juni 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Arbetsutskottet i 57/2015 Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Avdelningschef för staben 19(27)

20 91 Dnr Delegationsordning för tekniska nämnden s beslut beslutar om reviderad delegationsordning för tekniska nämnden gällande från och med 1 juli Bakgrund Enligt 6 kap. 33 Kommunallagen kan en nämnd delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller en anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegering kan avse en hel ärendegrupp eller ett enskilt ärende. Beslut som fattas med stöd av delegation ska fortlöpande anmälas till nämnden genom överlämnande av protokoll eller förteckning av beslutet. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse 20 maj 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Arbetsutskottet i 58/2015 Tilläggsyrkanden Örjan Mossberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: 2.2 Betalkort: Förste vice ordförande (delegat) 2.6 Ramavtal: Beslut om upphandling, tilldelning och tecknande av ramavtal. Avtalsvärde över tkr i varje enskilt avtal. Arbetsutskottet (delegat) 91 fortsättning Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Örjan Mossbergs yrkande. 20(27)

21 Beslutet skickas till Tekniska chefen Samtliga avdelningschefer 21(27)

22 92 Dnr Dokument- och gallringsplan för tekniska nämnden s beslut antar dokument- och gallringsplanen enligt bifogat förslag och därmed upphör 4/2010 dokument- och gallringsplan för tekniska nämnden att gälla. Bakgrund Dokument- och gallringsplanen är ett verktyg för att underlätta hanteringen av myndighetens handlingar. Planen beskriver hur handlingar eller uppgifter ska överlämnas till kommunarkivet. En antagen dokument- och gallringsplan gäller som även som gallringsbeslut. Det innebär att handlingar fortlöpande ska gallras i enlighet med de gallringsfrister som beslutas fram till dess att en ny dokument- och gallringsplan fastställts. Av Växjö kommuns arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige framgår att: - Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. - Dokument- och gallringsplanen ska antas av myndigheten efter samråd med arkivmyndigheten. - Planen ska fortlöpande revideras. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse 19 maj 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas Dokument-och gallringsplan för tekniska nämnden. tog beslut den 28 januari 2010 om att anta en dokumentoch gallringsplan. Under senare år har tekniska förvaltningens organisation förändrats och utvecklats, därför har nu dokument- och gallringsplanen reviderats. Fortsättning 92 22(27)

23 Under hösten 2014 bildades en grupp med arkivombud från respektive avdelning för en översyn och framtagande av en ny plan. Dokument- och gallringsplanen har även upprättats i samråd med kommunarkivet. Dokument- och gallringsplanen är indelad efter verksamhet och dokumenten beskrivs i det sammanhang där de hanteras. Förslaget på en ny dokument-och gallringsplan har även skickats på remiss till kommunarkivet. Arbetsutskottet i 59/2015 Beslutet skickas till För åtgärd Registrator Arkivombud För kännedom Kommunarkivet 23(27)

24 93 Dnr Uppföljning av beslut i tekniska nämnden - juni 2015 s beslut lägger uppföljningen av nämndens beslut till handlingarna. Bakgrund Den 25 april 2013 tog tekniska nämnden beslut om att utveckla uppföljning av beslut tagna i nämnden och därmed få information när verkställighet sker. Uppföljning av beslut tagna i tekniska nämnden under år 2014 och år 2015 redovisas i bifogad lista. 24(27)

25 94 Dnr Redovisning av arbetsutskottets protokoll - maj 2015 s beslut godkänner redovisningen av arbetsutskottets protokoll från 28 maj Bakgrund Arbetsutskottets protokoll från den 28 maj 2015 har skickats ut till ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 25(27)

26 95 Dnr Redovisning av delegeringsbeslut - maj 2015 s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna under maj Bakgrund Tjänstemän på tekniska förvaltningen redovisar varje månad för tekniska nämnden beslut som tagits på delegation. Tekniska förvaltningen har som anmälan överlämnat redovisning över delegeringsbeslut nr , , samt redovisning från trafikenheten nr (27)

27 96 Dnr Övrigt Lars-Erik Carlsson tar upp trafiksituationen i korsningen vid Cykelgubben i Räppe. I framtiden bör en rondell byggas eftersom det upplevs som mycket otryggt när man svänger ut väg 23. Det är Trafikverkets väg, men Växjö kommun bör vara med och påverka när det finns möjlighet, så att trafiksituationen förbättras i korsningen. Ordförande läser upp ett mail från Evedal/Kronobergs samfällighetsförening där de tackar för ett bra samarbete med kommunen samt att sträckan mellan Evedal Kronoberg är nu asfalterad. Resultatet har blivit mycket bra och de är nöjda! Ordförande Sofia Stynsberg och vice ordförande Gunnar Storbjörk avslutar sammanträdet med att önska ledamöter och ersättare i tekniska nämnden samt tjänstemän en riktigt glad, varm och skön sommar! 27(27)

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 101-110 Olof Börjesson (C)

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer