Lottornas årsredovisning 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lottornas årsredovisning 2005"

Transkript

1 Lottornas årsredovisning 2005

2 Innehåll Det här är Lottorna... 3 Rikslottachefen reflekterar över Kontakt... 6 Utbildning... 8 Civila uppdrag Särskilda insatser Information & rekrytering Älvkarleö herrgård Vår organisation Arbetsgrupper, styrelser, kommittéer & råd Medlemsstatistik Avtalsredovisning Utbildningsstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisningsprinciper & bokslutskommentarer Lottornas överstyrelse Revisionsberättelse Producerad av Riksförbundet Sveriges lottakårer Tryck: Tryckerigruppen, Uppsala.

3 Det här är Lottorna Lottorna är en frivillig försvarsorganisation som rekryterar och utbildar kvinnor för uppgifter i totalförsvaret. Lotta kan man bli om man är kvinna, folkbokförd i Sverige och minst 15 år gammal. Organisationen, som grundades redan 1924, är partipolitiskt obunden och med sina medlemmar ett av landets största kvinnliga nätverk. Utbildning & uppdrag Som lotta väljer man själv hur mycket man vill engagera och utbilda sig. Lottor kan välja att utbilda sig för ett militärt uppdrag eller för en placering inom de kommunala krisberedskapsenheterna. En lotta kan också välja att delta i det lokala föreningslivet som funktionär, eller att enbart stödja organisationens verksamhet med sin medlemsavgift. Vid utgången av 2005 hade Lottorna medlemmar fördelade på 24 lottaförbund, 289 lottakårer och 48 lottagrupper. Lottorna har ett brett utbud av både civila och militära utbildningar. Bland de civila utbildningarna återfi nns bland annat kurser i krisstöd, ledarskap, folkrätt och opinionsbildning. De militära utbildningarna medför att lottan utbildar sig inom en specifi k militär kompetens. För detta krävs svenskt medborgarskap. Organisationen erbjuder idag en rad olika militära utbildningar inom bland annat sjukvård, bevakning, stabs- och underrättelsetjänst. Efter grundutbildningen tecknar lottan ett avtal med Försvarsmakten där hon förbinder sig att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap och att kontinuerligt delta på övningar och vidareutbildningar. Lottorna utbildar även egna instruktörer. Organisationen samarbetar också med många av landets kommuner och är en resurs vid påfrestningar på samhället i fredstid. Med hjälp av sina kunskaper inom bland annat förplägnad, kriskommunikation och olika stabsfunktioner kan lottor bidra till att öka uthålligheten i samhället vid svåra händelser som naturkatastrofer och tekniska kollapser. Riksstämman, som sammanträder vartannat år, är organisationens högsta beslutande organ. Vid stämman väljs riksförbundets ordförande och ledamöter till överstyrelsen. Beslut tas också om budget och verksamhetsinriktning för de kommande två åren, samt eventuella stadgeändringar. Överstyrelsen, som är organisationens högsta beslutande organ mellan riksstämmorna, sammanträder minst fyra gånger per år. Rikslottachefen är ordförande i överstyrelsen. Överstyrelsen sammanträdde under 2005 sex gånger. Överstyrelsens presidium består av rikslottachefen, de två vice styrelseordförandena samt generalsekreteraren. Överstyrelsen och presidiet assisteras i sitt arbete av ett kansli som bestod av 11 tjänster under Kansliet arbetar bland annat med utbildningsfrågor, marknadsföring och information samt ekonomiska och administrativa frågor. Kanslipersonalen är också behjälplig i samarbetet med andra organisationer, myndigheter, råd och nämnder. Organisationsuppbyggnad Den enskilda lottan är medlem i en lottakår som är knuten till ett lottaförbund. Lottaförbundet samordnar samtliga kårer i sitt område. På många håll i landet fi nns också mindre lottagrupper, ofta där avståndet till kåren är långt. Alla kårer, grupper och förbund ingår i Riksförbundet Sveriges lottakårer. Vid utgången av 2005 hade Lottorna medlemmar fördelade på 24 lottaförbund, 289 lottakårer och 48 lottagrupper. Lottornas årsredovisning

4 Rikslottachefen reflekterar över 2005 Först av allt vill jag passa på att hälsa H.K.H. Kronprinsessan Viktoria välkommen som ny beskyddare för Lottorna. Uppdraget blev offi ciellt under året och det är glädjande att Lottornas tradition av kungliga beskyddare fortsätter med en ny generation. I backspegeln Lottorna har en djupt förankrad tradition i Försvarsmakten. När Sveriges försvar nu omstruktureras så kraftfullt påverkas naturligtvis medlemmarna och därmed hela organisationen. Minskade medlemstal och mindre statsbidrag behöver inte nödvändigtvis innebära enbart negativa förändringar, de ger också möjligheter för alla att fundera på framtiden, engagemanget och syftet med Lottorna. Försvarsbeslutet i december 2004 gav tydliga markeringar om att de frivilliga försvarsorganisationernas framtida uppdrag i Försvarsmakten är begränsade. Organisationens statsbidrag har minskat successivt under flera års tid och därför har överstyrelsen sedan 2002 konsekvent och strukturerat belyst framtiden och visat på organisationens olika vägval. Trots turbulenta tider kan jag konstatera att när överstyrelsen nu lägger fram årsredovisningen för 2005 är det alltjämt en imponerande verksamhet som organisationen bedriver och bidrar med till samhället. Handlingsplan för hemvärnsuppdrag Betydelsen av kvinnors engagemang i samhällets säkerhet är inte självklar för alla och budskapen behöver ideligen upprepas. Försvarsmaktens inriktning innebär en betydligt minskad numerär. Värnpliktsutbildningen läggs om under 2006 och inriktas på internationellt fredsarbete. Den förändrade inriktningen har medfört ett betydligt minskat behov av frivilliga i hela Försvarsmakten. Hemvärnet utvecklas som övriga försvaret till ett insatsförband. Detta innebär att bemanningen av hemvärnsförbanden blir avgörande för att dessa ska kunna verka. Lottorna har på Rikshemvärnschefens uppmaning uttryckt sin positiva vilja till att stödja hemvärnet och därmed bemanna förbanden med den personal som ankommer på Lottorna; 75 procent under 2006 och 100 procent under Överstyrelsen beslutade därför under året om en handlingsplan, som både fokuserar på att ta tillvara lottor från nedlagda förband, men också på att rekrytera ny personal. Internationella lottor Många medlemmar deltar i Försvarsmaktens internationella fredsarbete. Detta blir allt viktigare och Lottorna har ofta påtalat behovet av fler kvinnor i utlandsstyrkan och också under året framställt viljan om att få ett offi ciellt rekryteringsuppdrag. Under 2005 deltog lottor i missionerna i Liberia, Kosovo och Bosnien. Med ett rekryteringsuppdrag skulle Lottorna kunna dubbla antalet kvinnor i utlandsstyrkan. Ögat-kampanjen, som syftar till att belysa de massvåldtäkter som begås som ett led i krigföring på många platser på jorden, fortsatte under året. Insamlingen till Unifems arbete i Liberia har också uppmärksammats genom en presentation av Ögat vid Liberian Development Day och vid ett samprojekt med svensk-liberianska föreningen DUJAR, Broderskapsrörelsen, BILDA, KFUM/KFUK och Lottorna. Lottor i akuta krisinsatser Stormen Gudrun och flodvågskatastrofen i sydöstra Asien var två stora händelser under året där Lottorna bidrog med utbildad och övad personal. I de stormdrabbade delarna av Sverige var lottor snabbt på plats med koket och serverade lagad mat till Sydkrafts reparationslag, och naturligtvis kunde därmed många timmar vinnas för att reparera elledningarna. Likaså försågs äldreboende med lagad mat under elavbrotten. Utbildad stabspersonal från Lottorna stöttade även kommunerna med att svara på allmänhetens frågor på 112-nummer och många värmestugor kunde med hjälp av lottor hållas öppna. Lottor var också snabbt på plats både i Thailand och på hemmaplan för att hjälpa till med krisarbetet som följde i tsunamins spår. De frivilligas insatser vid båda dessa omfattande kriser har påverkat regeringens krisberedskapsproposition som på flera punkter bekräftar betydelsen och behovet av utbildad frivilligpersonal. Nya EU-projekt Ibland behöver en organisation fi nna former och få hjälp med strukturerade metoder för att släppa gamla mönster och våga se nya möjligheter. Lottorna har därför under 2005 gått med som partner i två EU-projekt som bedrivs inom ramen för Europeiska Socialfondens program Equal. Projekten heter FAIR och Genderforce. FAIR ska bidra med att hjälpa organisationen att utveckla rekryteringsmetoder för att nå yngre medlemmar och därmed säkerställa en tillväxt. Lottorna fokuserar via FAIR också på att stödja integrationen av invandrarkvinnor i samhällsberedskapen. 4 Lottornas årsredovisning 2005

5 Genderforce ska finna möjligheter för att öka andelen kvinnor i det internationella fredsarbetet och därmed bidra till jämställdhet i de områden svenska fredsmissioner verkar. Nya finansieringskällor Med de ekonomiska nedskärningar som sker på den statliga bidragssidan blir andra finansieringskällor så mycket viktigare. Lottorna har alltid satt en ära i att bidra med utbildad personal för de uppgifter som vi åtar oss. Betydelsen av kvinnors engagemang i samhällets säkerhet är inte självklar för alla och budskapen behöver ideligen upprepas. Mycket av den medlemsutbildning som tidigare betalats med statsmedel får nu förändrade former och utvecklas närmare lottakårerna. Men Älvkarleö herrgård och utbildningsverksamheten som bedrivs där är fortfarande angelägen för organisationens medlemmar. Älvkarleö, som också uthyrs som konferensanläggning, har blivit en betydelsefull intäktskälla för den fortsatta utbildningsverksamheten. Bidragen till Älvkarleö är generösa, men fler bidrag till Lottornas utbildningskonto och fonder ger större möjligheter för fler lottor att gå på kurs på Älvkarleö och därmed utvecklas den interna medlemsutbildningen. Fondmedlen kommer i framtiden att bli allt viktigare för dessa ändamål. Engagerade kvinnor för ett säkrare samhälle Överstyrelsen har på olika sätt under året försökt förbereda organisationen för en starkt förändrad framtid, både ekonomiskt och uppdragsmässigt. Trots de kraftiga neddragningarna på statsbidraget har lottakårer och lottaförbund genomfört en fantastiskt fin verksamhet under året. Man har bedrivit konferenser, kurser, medlemsvård och inte minst: nyrekryterat. Det är med en stark förhoppning om en mindre men betydligt mer konsoliderad organisation Riksförbundet Sveriges lottakårer går framtiden till mötes med visionen Engagerade kvinnor för ett säkrare samhälle. Ett varmt tack till funktionärer, medlemmar och anställda för er omsorg för Lottorna och era stora och engagerade insatser Elisabeth Falkemo Rikslottachef Lottornas årsredovisning

6 Kontakt Norrbottens lottaförbund Kungsgatan 24, LULEÅ Tfn: Skaraborgs lottaförbund Box 604, By 303, SKÖVDE Tfn: Stockholms läns lottaförbund Box 27803, STOCKHOLM Tfn: Blekinge lottaförbund Box 502, RONNEBY Tfn: Bohuslän-Dals lottaförbund Box 254, VÄNERSBORG Tfn: Dalarnes lottaförbund c/o Margareta Persson Böle 1681, MALUNG Tfn: Gotlands lottaförbund Visborgsslätt, VISBY Tfn: Gävleborgs lottaförbund Stenhammarsvägen 7, GÄVLE Tfn: Jämtlands läns lottaförbund Box 386, ÖSTERSUND Tfn: Kalmar lottaförbund Box 931, KALMAR Tfn: Kristianstads lottaförbund Byggnad 2, Artillerivägen, KRISTIANSTAD Tfn: Kronobergs lottaförbund Försvarsgården, VÄXJÖ Tfn: Malmöhus lottaförbund Husie kyrkoväg 70, MALMÖ Tfn: Norra Smålands lottaförbund Läroverksgatan 6, EKSJÖ Tfn: Södermanlands lottaförbund c/o Inga-Lill Ljung Slättmossen, MALMKÖPING Tfn: Upplands lottaförbund Box 645, UPPSALA Tfn: Värmlands lottaförbund Bergslagsgatan 5, KARLSTAD Tfn: Västerbottens lottaförbund UMEÅ Tfn: Västernorrlands lottaförbund Regementsvägen 8, SUNDSVALL Tfn: Västkustens lottaförbund Box 5155, VÄSTRA FRÖLUNDA Tfn: Västmanlands lottaförbund Box 12048, VÄSTERÅS Tfn: Älvsborgs lottaförbund Åkermansväg 6, BORÅS Tfn: , Örebro läns lottaförbund Box 2000, ÖREBRO Tfn: Östgöta-Tjust lottaförbund Viggengatan 7, NORRKÖPING Tfn: Riksförbundet Sveriges lottakårer Lilla Nygatan 14 Box 2240, STOCKHOLM Tfn: , Fax: Lottornas årsredovisning 2005

7 Värmland 698 medlemmar 13 lottakårer Jämtlands län 346 medlemmar 10 lottakårer Dalarne medlemmar 20 lottakårer Västerbotten 566 medlemmar 13 lottakårer Gävleborg 549 medlemmar 13 lottakårer Uppland 438 medlemmar 9 lottakårer Norrbotten 539 medlemmar 16 lottakårer Västernorrland 562 medlemmar 14 lottakårer Örebro län 261 medlemmar 6 lottakårer Bohuslän-Dal 643 medlemmar 15 lottakårer Skaraborg 430 medlemmar 12 lottakårer Älvsborg 646 medlemmar 10 lottakårer Västkusten 948 medlemmar 10 lottakårer Kristianstad 659 medlemmar 13 lottakårer Malmöhus medlemmar 23 lottakårer Blekinge 453 medlemmar 7 lottakårer Kronoberg 277 medlemmar 4 lottakårer Västmanland 418 medlemmar 7 lottakårer Södermanland 593 medlemmar 10 lottakårer Kalmar Norra Småland 554 medlemmar 15 lottakårer 536 medlemmar 12 lottakårer Stockholms län medlemmar 22 lottakårer Östgöta-Tjust 550 medlemmar 12 lottakårer Gotland 372 medlemmar 3 lottakårer Två medlemmar saknade vid utgången av 2005 kårtillhörighet. Lottornas årsredovisning

8 Utbildning Utbildning utgör hörnstenen i Lottornas verksamhet. Bland kursdeltagarna fi nns såväl lottor som medlemmar i andra frivilliga försvarsorganisationer. Lottorna erbjuder utbildningar av både militär och civil karaktär, såväl på centrala skolor som vid regionala utbildningsplatser. Den centrala utbildningen anordnas av Lottornas kansli och den regionala av något av de 24 lottaförbunden. År 2005 deltog cirka personer i någon typ av utbildning. Militär utbildning Vid den centrala utbildningen, som huvudsakligen utgörs av sommarskolor, utbildades under året drygt 800 lottor, vilket är 100-talet fler än Utbildningarna genomfördes i Berga, Revingehed, Uppsala, Kungsängen, Karlskrona, Ronneby/Kosta och i Halmstad. International Staff Assistent Course (IntSAC) genomfördes vid två tillfällen på Swedint De deltagande lottorna får en värdefull internationell stabsutbildning samtidigt som de utgör ett stöd för den internationella stabsoffi cerskursen. Lottorna ser det som en naturlig utveckling att fler internationella utbildningar och övningar kommer att erbjudas våra medlemmar. Lottorna tog under året fram en handlingsplan för att uppfylla sitt bemanningsuppdrag i hemvärnet under åren Målet är att hemvärnsuppdraget ska vara uppfyllt vid 2007 års utgång. I samband med detta arbete skickades under året en enkät ut till alla lottor som var registrerade i Försvarsmaktens PLIS-register (cirka 5 000). Vidare utbildningsinsatser baseras på resultatet från enkäten. Lottorna bibehöll och uppdaterade sina teoretiska och praktiska kunskaper genom att framgångsrikt delta i flera övningar under året såsom TSÖ-05, MFSÖ-05 samt Viking-05. Inför Viking-05 deltog Lottorna både på planeringskonferenser och i förövningar. Totalt deltog cirka personer från åtta länder i övningen. En lotta var under året verksam i det militära kocklandslaget Team Culinar. Drygt hälften av de regionala utbildningarna som planerats under 2005 genomfördes. Totalt utbildades drygt 400 lottor vid regionala kurser. Under året övergick flygvapnets LOMOS i arbetsnamnet YOS (YtObservationsSystem) med syfte att utvecklas för hemvärnets behov. Över 100 lottor deltog i YOS-övningar under året. Instruktörer Utbildning utgör hörnstenen i Lottornas verksamhet. Bland kursdeltagarna finns såväl lottor som medlemmar i andra frivilliga försvarsorganisationer. I likhet med tidigare år har instruktörskonferenser genomförts tillsammans med Flygvapenföreningarnas Riksförbund (FVRF). Dessa konferenser är en viktig del i instruktörernas ständiga kvalitetssäkring. Konferenserna ger tillfälle till kompetensutveckling, kunskapspåbyggnad samt informations- och erfarenhetsutbyte. Temat för årets konferenser var Försvarsmaktens internationalisering och Erfarenheter från internationell tjänstgöring. Sju nya lottainstruktörer examinerades under året. Särskild utbildning för frivilliginstruktörer skapades av Försvarshögskolan, Försvarsutbildarna och Lottorna med temat Samhällets nationella och internationella krisberedskap. Utbildningen genomfördes vid tre tillfällen på Karlberg med deltagare från samma geografi ska område. Från Lottorna deltog 14 instruktörer. Civil utbildning Genom att erbjuda civil medlemsutbildning skapar Lottorna ett värdefullt komplement till övrig utbildning. Flertalet av medlemmarna anser att dessa utbildningar även stärker dem som kvinnor i deras samhällsengagemang och yrkesliv. Medlemmarna har även i år kunnat erbjudas ett urval av kurser i lokal, regional och central regi. De flesta centrala medlemsutbildningarna genomfördes på Lottornas utbildningscentrum Älvkarleö herrgård. Bland kurserna fanns Samhällets säkerhet, Lottornas uppdrag och UGL med fler sökanden än utbildningsplatser. Lottorna är sedan flera år en resurs för samhällets civila krishanteringsförmåga. Under 2005 genomfördes kursen Kommunalt ledningsstöd som syftar till att förbereda lottor för uppdrag i kommuners eller länsstyrelsers krishanteringssystem. Kursen har två olika inriktningar; stabsfunktion och kriskommunikation. En utbildning i Kriskommunikation genomfördes också För första gången erbjöd Lottorna under året en utbildning i Marknadskommunikation. Kursen syftade till att vidareutbilda de funktionärer som på kår- och förbundsnivå ideellt arbetar med att rekrytera nya medlemmar. Under året genomfördes också en arbetskonferens för de lottor som är handledare på Lottornas utbildningscentrum Älvkarleö herrgård. Under konferensen bildades arbetsgrupper som hade till uppgift att utveckla Lottornas medlemsutbildningar. Arbetet fortgick under hela året och avslutades med en sammankomst där idéer kring nya kursplaner för medlemsutbildning presenterades. Ett flertal kårer har även under året anordnat lokal utbildning i form av studiecirklar och studiebesök för att på så sätt intressera medlemmarna för frågor som är samhällsengagerande. 8 Lottornas årsredovisning 2005

9 Ungdomsutbildning Lottorna rekryterar aktivt nya medlemmar i åldern år. Organisationens främsta utbildning för denna målgrupp är Rookie-kursen som genomförs på militära skolor under sju dagar. Rookie-kursen genomfördes två gånger under 2005 med lyckat resultat. Totalt var 96 nyrekryterade tjejer intresserade av utbildningen. Ungefär hälften av dessa kunde erbjudas platser. Internationell verksamhet En planeringskonferens kring det baltiska samarbetet hölls under året i Tallinn, med representanter från Lottorna och andra nordiska frivilliga försvarsorganisationer. Lottorna representerades även vid den Baltiska ledarskapskonferensen i Lettland. Konferensen hade temat CIMIC (civil-militär samverkan). Fem estniska deltagarna från Naiskodukaitse och två lettiska deltagare från Zemerssardze deltog på den Internationella stabskursen (IntSAC). Lottorna hade under året en estnisk deltagare i en av organisationens ledarskapsutbildningar. Utbytet ger Lottorna en möjlighet att dela med sig av organisationens kompetens i att leda demokratiska frivilligorganisationer för kvinnor. Fyra lottor deltog också i estniska hemvärnets Commando Raid (fälttävlan) för frivilligorganisationer. Idrott och motion Inom så gott som samtliga lottaförbund bedrevs det idrottsverksamhet under året. Idrotts- och motionsaktiviteterna i landet varierade mellan allt från fjällvandring, stavgång, drakrodd, boule och tävlingar med hemvärnet. Under året genomförde 22 lottor soldatprov och 17 lottor tilldelades skyttepriser. Lottornas årsredovisning

10 Civila uppdrag Utbildningar Lottorna har under flera år fått uppdrag från Krisberedskapsmyndigheten (KBM) att utbilda för civil beredskap. Syftet med detta uppdrag är att stödja kommunernas uppbyggnad av en egen beredskapsorganisation. Som en del i detta arbete ingår även att utbilda personal som kan förstärka kommuners och länsstyrelsers stabsfunktion samt ingå i ledningscentralers kriskommunikation vid extraordinära händelser. Lottorna erbjöd under hösten ledningsstödsutbildning med två inriktningar; stabsfunktion och kriskommunikation. Utbildningen Samhällets säkerhet genomfördes också Samhällets säkerhet sätter den frivilliga försvarsverksamheten i ett säkerhetspolitiskt sammanhang och vidgar perspektiven av krishantering nationellt och internationellt. för medlemmarna i resursgruppen och gruppen samverkar sedan med kommunen. Lottor medverkade under 2005 i frivilliga resursgrupper och deltog på resursgruppsutbildningar. Lottorna vidareutvecklade också under året samarbetet med Civilförsvarsförbundet. SSI-uppdraget Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR), Svenska Blå Stjärnan (SBS) och Lottorna har sedan år 2000 samarbetat med Statens strålskyddsinstitut (SSI) i en försöksverksamhet gällande provtagning av betesgräs. Två utbildningskonferenser för verksamhetsledare genomfördes 2005 och en övning för provtagningsorganisationen ägde också rum. Under året utvidgades projektet geografiskt att även omfatta Gotlands, Upplands och Hallands län. Ett femtontal nya verksamhetsledare utbildades på Älvkarleö. Lottorna och krisberedskap ett nytt utbildningspaket Lottorna tog under året fram ett nytt utbildningspaket om svensk krisberedskap. Överstyrelsens arbetsgrupp Civil verksamhet initierade arbetet och arbetade också fram underlaget. Syftet med utbildningspaketet är att på ett enkelt sätt informera och utbilda intresserade medlemmar i hur det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt och fungerar. Utbildningspaketet belyser också på vilket sätt Lottorna konkret kan engagera sig i samhällets krisberedskap. Frivilliga resursgrupper (FRG) Frivilliga resursgrupper är en modell för att kanalisera frivilligt engagemang i kommunal krishantering. FRG-modellen har tagits fram av KBM och är främst ett sätt för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer att bidra med sin kompetens i kommunal krishantering. Det är upp till varje kommun att själv avgöra om man vill starta en frivillig resursgrupp. Civilförsvarsförbundet arrangerar utbildningarna 10 Lottornas årsredovisning 2005

11 Särskilda insatser 2005 Lottorna och stormen Gudrun Stormen Gudruns framfart vid årsskiftet 2004/2005 lamslog och ödelade stora delar av södra Sverige. Lottorna var en av de frivilliga försvarsorganisationer som deltog i insatserna under och efter stormen. Framförallt verkade lottor i kock-, stabs- och ledningsfunktioner via den egna organisationen, hemvärnet eller räddningstjänsten. Sammanlagt omfattade den totala arbetsinsatsen över timmar. Lottor i tsunamidrabbade Thailand På annandagen 2004 drabbades sydostasien av en jordbävning med efterföljande tsunamivågor. Sammanlagt deltog tre lottor i efterarbetet i Thailand via Räddningsverket och andra statligt ledda arbetsgrupper. Arbetsuppgifterna hade primärt fokus på stabsarbete kring hemtransporterna av avlidna svenskar. Ett antal lottor var också aktiva i kristeam på flygplatserna: Arlanda, Landvetter och Sturup. Manifestation mot massvåldtäkter som vapen Sedan 2004 har Lottorna manifesterat mot massvåldtäkter som vapen i krig. Manifestationen är viktig för Lottorna eftersom organisationen genom frågan lyfter blicken och får ett globalt perspektiv på samhällets säkerhet och kvinnors specifika säkerhet i samhället och i världen. Under 2005 fortsatte försäljningen av broschen Ögat. Ögat kostar 20 kronor och all vinst skänks till Unifems arbete i Liberia för kvinnor som under det långa inbördeskriget utsatts för massvåldtäkter. Unifem är FN:s särskilda organ för kvinnofrågor. På internationella kvinnodagen den 8 mars 2005 tog samtliga partiledare emot den budkavle som Lottorna initierade redan Budkavlen syftar till att lyfta upp FN:s resolution 1325 på dagordningen. Resolutionen handlar om att aktualisera kvinnors specifika utsatthet i krig och behovet av att i högre grad involvera kvinnor i återbyggnadsarbetet av krigshärjade länder. Bland de tidigare mottagarna av budkavlen återfinns Försvarsmakten, Räddningsverket och Riksdagens försvarsutskott. Lottorna och Equal Lottorna ingår under tidsperioden i de två Equal-projekten FAIR och Genderforce. Equal är initierat av Europeiska Socialfonden. Gemensamt för alla Equal-projekt är främjandet av nya metoder för att motverka diskriminering och all slags ojämlikhet inom arbetslivet och på arbetsmarknaden. FAIR Förkortningen FAIR står för FramtidsAnpassad Inkluderande Rekrytering. Samarbetsprojektetet har som övergripande mål att utveckla en strukturerad, omvärldsorienterad, icke-diskriminerande rekryteringsmodell som fokuserar på kompetens. Lottornas egna delmål för medverkandet i FAIR är dels att utarbeta modeller för att stärka de egna funktionärsleden med yngre medlemmar och dels att medvetet öka rekryteringen av kvinnor med utländsk bakgrund. Lottornas ungdomssatsning Ungt Forum inarbetades i FAIR-projektet under Vidare deltog organisationen aktivt i flera av projektets arbetsgrupper under året. I FAIR deltar, förutom Lottorna, Försäkringskassan, Integrationsverket, Järfälla kommun, Länsstyrelsen i Gävleborg, Norrtälje kommun, Strängnäs stift och Sveriges Television. Genderforce Genderforce arbetar för att förbättra svenskt internationellt arbete i katastrof- och konfliktområden, bland annat genom att öka kvinnors deltagande. Genom en jämställd verksamhet kan svenska insatser, såväl civila som militära, vara ett gott föredöme i de områden de verkar. Genderforce arbetar i delprojekt med att exempelvis hitta nya rekryteringsmetoder för att öka antalet kvinnor i utlandstjänst och med utbildning i jämställdhetsfrågor för svensk utlandspersonal. Sammanlagt består Genderforce av åtta olika delprojekt. Lottorna deltog under 2005 i de två ovan nämnda projekten samt i arbetet med att utveckla arbetsformer för gender advisors i utlandsmissioner. Sveriges nationaldag, brevmärken För att uppmärksamma Sveriges nationaldag sålde sammanlagt 23 lottakårer och lottaförbund tillsammans brevmärken inför den 6 juni. Avesta-Krylbo lottakår var den kår som sålde flest brevmärken: stycken. Lottorna är som enda organisation årligen mottagare av en fana vid nationaldagsfirandet på Skansen. Vid utdelningen av fanor den 6 juni 2005 fick Ryda lottakår ta emot en fana. Fana utdelas endast till de lottakårer som inte tidigare har erhållit någon. Försäljningen av brevmärken inför 6 juni sker på uppdrag av Rikskommittén Sveriges Nationaldag. Lotter Lotteriintäkter är en viktig inkomstkälla för Lottorna. Lottakårer och lottaförbund sålde under året Bingolotter och Sverigelotter. Lottornas årsredovisning

12 Information & rekrytering Medlemsutveckling Lottorna hade vid årets slut medlemmar. 723 nya medlemmar välkomnades under året, medan medlemmar lämnade organisationen. De nya medlemmarna hade en medelålder på 35 år och de som lämnade organisationen hade en medelålder på 53 år. Marknadsföring och rekrytering Medlemsvård och intern information Sammanlagt arrangerades 218 aktiviteter av landets lottakårer under Kårerna arbetade lokalt i kommunerna för att engagera kvinnor i samhällets säkerhetsfrågor genom att erbjuda medlemmar intressanta aktiviteter som exempelvis föreläsningar, studiebesök och kurser. Kåraktiviteter som dessa är viktiga för att den enskilde medlemmen ska få inspiration och tips om hur hon kan gå vidare och arbeta inom och utanför organisationen. Rekryteringskampanj 2005 Lottornas rekryteringskampanj 2005 genomfördes under våren med annonser i olika studentkårstidningar och i friskvårdspress. Annonserna hade rubriken Dags för miljöombyte? och innehöll ett konkret erbjudande om att bli lotta och göra Lottornas minilumpen under sommaren. På hemsidan fanns under samma tidsperiod utförligare information om medlemskap, minilumpen samt möjligheten att direkt lämna en ansökan on-line. Under 2005 lämnade totalt 348 personer en ansökan om medlemskap och ansökan till minilumpen via Lottornas hemsida. Anpassade mindre annonser för lottaförbund och lottakårer togs också fram i samband med kampanjen. Studentmässor Lottorna deltog 2005 på fem större studentmässor i landet; Utbildning och Framtid i Piteå och Sundsvall, SACOs Studentmässa i Stockholm och Malmö och Kunskap och Framtid i Göteborg. Regional och lokal marknadsföring Lottaförbund och lottakårer arbetade under året aktivt med marknadsföring och rekryteringssatsningar. Bland annat genomfördes direktreklamutskick till kvinnor, annonsering i vecko- och dagspress och satsningar på radio- och webbreklam. Förbund och kårer medverkade också på mässor, festivaler, idrottsevenemang och manifestationer runt om i landet. Lottornas hemsida hade i snitt unika besökare per månad under Samma siffra för 2004 var personer lämnade under året en intresseanmälan för medlemskap via hemsidan. Ungt Forum Lottornas unga nätverk Ungt Forum genomförde sin första nätverksutbildning i mars unga lottor utbildades på Älvkarleö herrgård och fick med sig kunskap och inspiration om hur de ska kunna engagera fler ungdomar i Lottorna. Lottornas unga nätverk Ungt Forum genomförde sin första nätverksutbildning i mars unga lottor utbildades på Älvkarleö herrgård och fi ck med sig kunskap och inspiration om hur de ska kunna engagera fler ungdomar i Lottorna. Under 2005 har nätverksledarna arbetat i sina respektive regioner med ungdomsfrågor. Flera nätverksledare har organiserat unga inforåd och arbetat med att rekrytera ungdomar till Lottorna. I november 2005 hade nätverksledarna en uppföljningskonferens på Älvkarleö herrgård där de utbytte erfarenheter kring hur det första året som nätverksledare fungerat. Nätverksledarna sammanställde under året siffror på hur många funktionärer i Lottorna som är under 30 år. De arbetar vidare på att se över hur de kan stötta förbunden med arbetet att föryngra medelåldern på Lottornas funktionärer. Opinionsbildning Opinionsbildning är viktigt för organisationen och Lottorna arbetade under året konsekvent utifrån en aktiv mediastrategi. Lottorna ska regelbundet fi nnas med i den säkerhetspolitiska debatten och regelbundet debattera med artiklar kring frågeställningar som Lottorna anser viktiga och som rör organisationens verksamhet. Lottorna i pressen Under 2005 skickades sju pressmeddelanden ut om olika aktiviteter. Bland annat behandlade de Lottornas insatser i det stormdrabbade, södra Sverige och organisationens fortsatta arbete för att uppmärksamma de ofta ostraffade massvåldtäkter som sker i skuggan av krig. 12 Lottornas årsredovisning 2005

13 I samband med Jämställdhetsombudsmannens anmälan mot Försvarsmakten om negligering av sexuella trakasserier av en kvinnlig officer, publicerade Dagens Nyheters debattsida en debattartikel med rikslottachef Elisabeth Falkemo som avsändare. Debatten tog fart och rikslottachefen förde i tv4:s morgonprogram ett samtal med överbefälhavare Håkan Syrén om Försvarsmaktens problem med sexuella trakasserier av kvinnliga anställda. Under året publicerades sammanlagt 204 artiklar om Lottorna i svensk dags- och fackpress. Lottorna figurerade vid flera tillfällen i radio- och tv-intervjuer i samband med stormen Gudrun i södra Sverige. Lottanytt Lottanytt är Lottornas medlemstidning som utkommer fyra gånger per år. Tidningen skickas gratis ut till samtliga medlemmar, externa intressenter och för en mindre kostnad till ett antal prenumeranter. Tidningen skrev under året bland annat om Lottornas deltagande i efterarbetet i tsunamidrabbade Thailand, om lottor på internationella uppdrag och om organisationens framtidsarbete. Vidare kunde man också ta del av intervjuer med nye Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg och Försvarsmaktens nye informationsdirektör Staffan Dopping. Totalförsvarsinformation information om samhällets säkerhet En av Lottornas uppgifter är att bedriva totalförsvarsinformation. Ur ett folkförankringsperspektiv är det en av organisationens viktigaste uppgifter. Totalförsvarsinformation är information om hela totalförsvaret. Det vill säga både den civila och den militära delen. Den innefattar också information om det nya krishanteringssystemet som innebär att kriser ska kunna hanteras utifrån ett helhetsperspektiv, från extraordinära händelser i fred till höjd beredskap i krig. Under 2005 producerades utbildningspaketet Lottorna och krisberedskap och organisationens totalförsvarsinformatörer fick under en helg på Älvkarleö herrgård utbildning i paketet och i det tidigare producerade omvärldspaketet. Lottorna hade under året 139 aktiva totalförsvarsinformatörer. Totalförsvarsinformationen bedrevs under året i skolor och på arbetsplatser vid 81 olika tillfällen och omfattade då minst åhörare. som exempelvis relationer, regler, demokrati och mänskliga rättigheter utgår från individerna själva. För flickorna ger utbildningen en möjlighet att få känna på hur det är att göra värnplikten och från skolans, elevernas och föräldrarnas sida är det också intressant att genomföra utbildningen som ett led i teambuilding av klassen. Utbildningen äger rum både på logement och i fält. Dagarna innefattar övningar som är nyttiga för klassens egen gruppdynamik, men också övningar som är inriktade på första hjälpen, resning av tält, matlagning i fält och exercis. Genomförandet föregås av en omröstning i klassen. Detta är ett viktigt moment, eftersom det är klassens beslut att genomföra utbildningen. Under 2005 genomförde Vibyskolan i Sollentuna och Bodalsskolan på Lidingö minilumpen. Sammanlagt deltog 45 elever och fyra lärare. Minilumpen för nior startades redan 2003 och har pågått under 2004 och Vidare satsningar Lottorna anser att detta är en viktig målgrupp att fortsätta arbeta med. Ungdomarna är i 15-årsåldern och på väg att lämna skolplikten. Det är dessutom i denna ålder många formar sina grundläggande värderingar inför framtiden. De står inför många viktiga avgöranden i livet. Med valet av gymnasieutbildning, och i dess förlängning det indirekta yrkesvalet, befinner de sig i ett skede där det dessutom börjar bli intressant att ställa konkreta frågor om hur samhället och dess uppbyggnad egentligen ser ut och fungerar. Konceptet går att utveckla och anpassa efter skola, elever och efterfrågan. Genom att till exempel utveckla frågeställningarna skulle en utbildning av detta slag kunna bli ett stöd till skolans egna projekt- och forskningsuppgifter i samhällsorienterande ämnen. Vår bedömning är att vi genom våra TFU-instruktörer och totalförsvarsinformatörer, samt ett samarbete med Försvarsmakten, har stora möjligheter att utveckla konceptet. Minilumpen för elever i klass 9 Lottorna bedriver på försök minilumpen för årskurs nio i grundskolan. Lottornas syfte med den två dagar långa minilumpen är att låta ungdomarna genom egen upplevelse få kunskap om försvaret och väcka intresse och nyfikenhet för försvars- och säkerhetspolitik. Ett vidare syfte är att skapa förståelse för hur grundläggande värden i samhället Lottornas årsredovisning

14 Älvkarleö herrgård Älvkarleö herrgård, som ligger i Älvkarleby vid Dalälven söder om Gävle, har disponerats av Lottorna för utbildningsverksamhet sedan 1952 och har varit i organisationens ägo sedan 1960-talet. Anläggningen har 71 bäddar, fem konferensrum, fem grupprum, lärarrum och stora allmänna utrymmen i form av salonger och sällskapsrum. Ledning herrgård deltog också vid evenemang på Högskolan i Gävle. Herrgården annonserade under året i Älvkarleby kommuns turistbroschyrer, i Upplands företagsblad, i Älvkarleby golfklubbs medlemsmatrikel, i broschyrer om Vallonbruk i Uppland, i tidningen Månadens Företag och i Gästriklands Affärsmagasin. Lokaltidningen Arbetarbladet publicerade också under året en tresidig artikel om de berömda spökena på Älvkarleö herrgård. Styrelsen för Älvkarleö herrgård ansvarar för verksamheten, medan herrgårdens löpande angelägenheter sköts av en anställd intendent. Styrelsen är organisatoriskt underställd Lottornas överstyrelse som man regelbundet rapporterar till. Styrelsen består av en ordförande och fyra ledamöter. Till styrelsen adjungeras intendenten och en personalrepresentant. Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Verksamhet och beläggning Omsättningen ökade med 14 procent under 2005 jämfört med 2004 och redovisar ett mycket gott resultat: kronor för år Under året valde fler lottakårer och lottaförbund än tidigare att förlägga sina aktiviteter på organisationens eget utbildningscentrum. Utöver Lottornas kurs- och konferensverksamhet arrangerade herrgården under året flera bröllopsfester, födelsedagsfester och golfweekends. Älvkarleby kommun förlade viss representation på Älvkarleö herrgård och därutöver var högskolor, kommuner, landsting, statliga myndigheter och företag från Gävleborg, Uppland och Stockholmsområdet stadigt återkommande gäster. Älvkarleö herrgård gästades under året också av andra frivilliga försvarsorganisationer och olika enheter från Försvarsmakten. Information, massmedia och PR Utöver Lottornas kurs- och konferensverksamhet arrangerade herrgården under året flera bröllopsfester, födelsedagsfester och golfweekends. Älvkarleö herrgård deltog under året på affärsrese- och mötesbranschens mässa SHIE i Stockholm, Golfmässan i Sollentuna och i Sandvikens Företagarforum. Under ett par veckor hade ett stort skyltfönster hos turistbyrån i Uppsala information om Älvkarleö herrgård. Samarbetet med gavle.cc, som ordnar visningsresor för företag i Gävleområdet, fortsatte under året. Visningsresorna avslutas alltid med middag på herrgården. Vid två tillfällen var Älvkarleö herrgård med när Svenskt Näringsliv hade företagarträffar i Uppsala och på Yxtaholms Slott. Älvkarleö Byggnader och underhåll Under året genomfördes ett omfattande underhållsarbete av herrgårdens yttertak. Badrummet i röda stugan totalrenoverades, tre grupprum samt lärarrum i stora konferenshuset blev ommålade och nytapetserade och även fönstren i arkivet blev ommålade. Norra flygeln, som tidigare varit intendentbostad, togs under hösten i bruk för konferensverksamhet och i och med det utökades herrgårdens kapacitet med en konferenslokal och tre dubbelrum. Bredband installerades och fi nns nu tillgängligt i herrgården, i stora konferenshuset och i den nya gästflygeln. Brandlarmet kompletterades under året och en elrevision genomfördes på samtliga byggnader. De brister som tidigare noterats åtgärdades under året. Det löpande underhållet omfattade bland annat översyn av vattenkranar, utbyte av enstaka sanitetsporslin, komplettering och utbyte av maskiner och datorer, samt inköp av konferensmöbler och omklädning av vissa möbler. I syfte att undersöka om det är möjligt att sänka driftskostnaderna för Älvkarleö herrgård genomfördes under året en energiutredning. Utredningen rekommenderar viss tilläggsisolering som kommer att genomföras under Parken och utomhusmiljön En av styrelsens ledamöter har upprättat en park- och trädvårdsplan för Älvkarleö herrgårds ägor. Flera av de åtgärder som föreslås i planen genomfördes under I arbetet med standardhöjning av parken ingår utöver vanlig underhållsbeskärning även kapning av träd och grenar för att ta fram fi na vyer, återplanering av nerblåsta träd samt röjning av sly. Under året genomfördes också en höjning av trädens kronor vilket bidrar till att man från vägen, i större utsträckning än tidigare, kan se att man närmar sig herrgården. En del underhållsarbete gjordes också på gångbroarna till ön i Dalälven. 14 Lottornas årsredovisning 2005

15 Personal Älvkarleö herrgård erbjuder återhämtning, utveckling och fest allt efter gästernas egna önskemål, och till detta bidrar en mycket engagerad och kompetent personal. På Älvkarleö herrgård fanns 2005 åtta anställda och vid behov togs extra personal in för restaurang- och hotellverksamheten, men även för viss skötsel av parken. Utvecklingssamtal samt personalutvecklingsdagar genomfördes under året och personalen deltog även i relevant fortbildning. Gåvor Älvkarleö herrgård tar tacksamt emot de penninggåvor som kommer från lottakårer och lottaförbund. Gåvorna som inkommit under året bidrog till olika inköp i syfte att förbättra, förnya och underhålla Älvkarleö herrgård i enlighet med de åtgärder som redovisats ovan. Lottornas årsredovisning

16 Vår organisation Riksförbundets Beskyddare H.K.H. Kronprinsessan Viktoria Hedersledamöter Louise Ulfhielm, f.d. rikslottachef Alice Trolle-Wachtmeister, f.d. rikslottachef Margareta af Ugglas, f.d. ordförande i riksförbundet Marianne af Malmborg, f.d. rikslottachef Gunhild Bolander, f.d. ordförande i riksförbundet Nini Engstrand, f.d. rikslottachef Liv Lindholm, f.d. förbundslottachef Valda ledamöter Eva Flyborg, riksförbundets ordförande Överstyrelsen Ordinarie ledamöter Elisabeth Falkemo, ordförande och rikslottachef, Göteborgs lottakår Annette Rihagen, vice ordförande, Strängnäs lottakår Britt-Inger Svensson, vice ordförande, Stockholms armélottakår Mari Andréasson, Trollhättans lottakår Gunnel Johansson, Herrljunga lottakår Ulla-Britt Kenttä, Haparanda lottakår Ingela Kläringe, Örbyhus lottakår Marie Larsson, Norrahammars lottakår Elisabeth Lennartsson, Löderuportens lottakår Ritva Lundquist, ordförande Unglottorna Lena Persson-Rova, Karlskrona lottakår Heléne Rådemar, generalsekreterare Tina Sehlstedt, Umeå lottakår Ersättare Petra Blixth, Timrå lottakår Ulrika Frisk, Stockholms flyglottakår Barbro Isaksson, Munkedals lottakår Ewa Larsson, Umeå lottakår Annelie Lundqvist Ekblad, Ljungbyheds lottakår Karin Qvick, Valbo lottakår Sex protokollförda sammanträden genomfördes under året. Adjungerade Carina Lenárd, protokollsekreterare, Lidingö lottakår Kontaktperson för Försvarsmakten Göran Gunnarsson, Genlt, t.o.m. juni 2005 Ingela Holmberg, Chef för Förbandsenhetens Frivilligavdelning, fr.o.m. juli 2005 Presidiet Elisabeth Falkemo, ordförande och rikslottachef Annette Rihagen, vice ordförande Britt-Inger Svensson, vice ordförande Heléne Rådemar, generalsekreterare Revisorer Tomas Berg, auktoriserad revisor Jeanette Cranning, auktoriserad revisor Ersättare Bengt Åke Pontander, auktoriserad revisor Gunilla Werner Carlsson, Bromma lottakår Lottornas fondförvaltningsnämnd Ordinarie ledamöter Kerstin Berg, Saltsjöbadens lottakår Anita Eriksson, Västra Aros lottakår Elisabeth Falkemo, rikslottachef och ordförande Ingela Uthorn Persson, Stockholms flyglottakår Ingrid Wallster, Sollentuna lottakår Ersättare Pernilla Bjurman, Stockholms marinlottakår Cecilia Pahlberg, Uppsala lottakår Annette Rihagen, ersättare för rikslottachefen 16 Lottornas årsredovisning 2005

17 Adjungerade Heléne Rådemar, generalsekreterare Ann-Charlotte Sjöström, SEB Annica Sundh, portföljförvaltare, Svenska Handelsbanken Fem sammanträden genomfördes under året. Riksstämmans valkommitté Ordinarie ledamöter Ulla Bäckström, Västra Gotlands lottakår Barbro Iwarsson, Säters lottakår Margareta Rask, Höörs lottakår Monica Samuelsson, Hörnefors lottakår Britt-Marie Silverryd, Bromma lottakår, sammankallande Ersättare Malin Andersson, Växjö lottakår Annica Emanuelsson, Trollhättans flyglottakår Bente Johansson, Bollebygds lottakår Förbundslottachefer 2005 Blekinge lottaförbund Lena Persson-Rova Bohuslän-Dals lottaförbund Barbro Isaksson Dalarnes lottaförbund Margareta Persson Gotlands lottaförbund Ulla Bäckström Gävleborgs lottaförbund Gerd Åsentorp Jämtlands läns lottaförbund Birgitta Lindström Kalmar lottaförbund Wivianne Oskarsson Kristianstads lottaförbund Annelie Lundqvist Ekblad Kronobergs lottaförbund Mona Ekholm Malmöhus lottaförbund Gertie Jönsson, Christina Twede & Janet Winslott Norra Smålands lottaförbund Maria Rosqvist Norrbottens lottaförbund Ulla-Britt Kenttä Skaraborgs lottaförbund Sig-Britt Karlsson Stockholms läns lottaförbund Britt-Marie Silverryd Södermanlands lottaförbund Inga-Lill Ljung Upplands lottaförbund Ingela Kläringe Värmlands lottaförbund Elisabeth Ehne Västerbottens lottaförbund Carin Staaf Lottornas årsredovisning

18 Västernorrlands lottaförbund Margareta Ahnlund & Britt-Inger Wiklund Västkustens lottaförbund Ingegerd Hermond Västmanlands lottaförbund Kristina Bawér Älvsborgs lottaförbund Gunnel Johansson Älvkarleö herrgård Olivia Cares, ekonomi- och köksbiträde Karin Holmgren, ekonomi- och köksbiträde Sofia Johansson, ekonomi- och köksbiträde Janet Königsson, ekonomiassistent/receptionist Annica Spjuth, ekonomi- och köksbiträde Annica Wallenborg, intendent Peter Wallenborg, kökschef Laila Östlund, kokerska Margareta Östlund, ekonomi- och köksbiträde Örebro läns lottaförbund Marianne Sellberg Östgöta-Tjust lottaförbund Elisabeth Ivkovic Lottornas kansli Maria Aalto, ekonomiassistent Linda Andersson, informatör (projektanställd t.o.m ) Anna-Lena Bard, informatör Lotta Carstelius, utbildningsassistent Mariola Gummesson, utbildningschef Christina Hörnfeldt, utbildningsassistent Sonja Johansson, administrationsassistent Tomas Lann, redovisningsekonom Heléne Rådemar, generalsekreterare Marie Samuelsson, administrationsassistent Thommy Skogberg, vaktmästare Annika af Trolle, vik. informationschef 18 Lottornas årsredovisning 2005

19 Arbetsgrupper, styrelser, kommittéer & råd Arbetsgrupper Lottorna har under 2005 haft följande verksamma arbetsgrupper. Förteckningen nedan redovisar gruppernas verksamhet och sammansättning. AG Civil verksamhet För att kunna bedriva ett målinriktat arbete inom det civila området tillsattes redan 2002 en arbetsgrupp med uppdraget att göra en översyn av hur situationen inom Lottorna är idag och arbeta fram strategi och handlingsplaner för Lottornas framtida verksamhet inom det civila området. Enligt direktivet bör arbetet främst inriktas på insatser vid fredstida kriser och katastrofer på lokal nivå (kommuner), men myndigheter som verkar på central och regional nivå kan även komma ifråga. Likaså kan det vara fråga om uppdrag för höjd beredskap och krig. Strategierna har efter hand inarbetats i verksamhetsplanen Under arbetsgruppens tid har bland annat nya kurser i ledningsförstärkning för kommuner och länsstyrelser tillkommit. Gruppen har även skapat underlag för Lottornas fortsatta dialog med KBM. Överstyrelsen avtackade och upplöste arbetsgruppen Kristina Bawér, förbundslottachef, Västmanlands lottaförbund Yvonne Hansen, f.d. vice ordförande överstyrelsen Ingrid Johansson, f.d. generalsekreterare Ingela Kläringe, förbundslottachef, Upplands lottaförbund AG Stadgekommitté Riksstämman 2004 beslutade att uppdra åt överstyrelsen att tillsätta en stadgekommitté med uppgift att till riksstämman 2006 utforma förslag på nya stadgar för Riksförbundet Sveriges lottakårer. Kommitténs arbete fortskred under Ulla Bäckström, förbundslottachef, Gotlands lottaförbund, ordförande Ingrid Freij, Malmens flyglottakår, fr.o.m Sara Malmgren, Stockholms marinlottakår Karin Norgren, Svärdsjö lottakår, entledigad Gunilla Öhlin, Kalmarbygdens lottakår AG Konsekvensutredning Vid riksstämman 2004 framkom förslag på en förändrad organisationsuppbyggnad. Arbetsgruppen är tillsatt av överstyrelsen för att belysa konsekvenserna av de framkomna förslagen. Gruppens arbete fortskred under Bente Johansson, Bollebygds lottakår Ingela Kläringe, förbundslottachef, Upplands lottaförbund, ordförande Cecilia Pahlberg, Uppsala lottakår Helén Rådemar, generalsekreterare Sara Wennerström, Nyköpings lottakår, fr.o.m Styrelser, kommittéer & råd Riksförbundet Sveriges lottakårer har under 2005 representerats i följande styrelser, kommittéer och råd. Cancerfonden Elisabeth Falkemo, rikslottachef, revisorssuppleant Centralförbundet Folk och Försvar Elisabeth Falkemo, rikslottachef, styrelseledamot för FOS Frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS) Elisabeth Falkemo, rikslottachef Lottorna var under året även delaktiga i följande FOS-utskott: FOS administrationsutskott FOS fredsinsatsutskott FOS internationella utskott FOS totalförsvarsinfo/informationsutskott FOS ungdomsutskott FOS utbildningsutskott Idea, branschrådet för frivilliga försvarsorganisationer Heléne Rådemar, generalsekreterare Konung Gustaf V:s 90-års fond Marianne af Malmborg, f.d. rikslottachef Kungafonden med folket för fosterlandet Nini Engstrand, f.d. rikslottachef, vice ordförande Alice Trolle-Wachtmeister, f.d. rikslottachef Lottornas årsredovisning

20 Lottanytts redaktionsråd Anna-Lena Bard, informatör, redaktionsassistent Elisabeth Falkemo, rikslottachef Annika af Trolle, vik. informationschef, chefredaktör Lottericentralen AB Majoriteten av aktierna innehas av PAF Consulting Sverige AB, medan Röda korset, Stadsmissionen, Rikshemvärnsrådet och Lottorna innehar en fjärdedel av aktierna. Lottorna, hemvärnet och Stadsmissionen anordnar tillsammans lotteriet Resechansen. Heléne Rådemar, generalsekreterare, styrelseledamot Rikskommittén Sveriges nationaldag Elisabeth Falkemo, rikslottachef, styrelseledamot Rådet för insyn i Försvarsmakten Elisabeth Falkemo, rikslottachef, styrelseledamot Stiftelsen Gällöfsta utbildningscenter Nini Engstrand, f.d. rikslottachef, styrelseledamot Styrelsen för armé-, marin- och flygfilm Heléne Rådemar, generalsekreterare, styrelseledamot Styrelsen för Älvkarleö herrgård Iréne Andersson, Grängesbergs lottakår Pernilla Bjurman, Stockholms marinlottakår Gunnar Ericsson Zeljko Franevik Annica Spjuth, personalrepresentant Britt-Inger Svensson, vice ordförande, sammankallande Annica Wallenborg, kursgårdsintendent, adjungerad Unglottorna Elisabeth Falkemo, rikslottachef, styrelseledamot Britt-Inger Svensson, vice ordförande, ersättare 20 Lottornas årsredovisning 2005

det här är lottorna Vid utgången av år 2004 hade Lottorna 17 533 medlemmar fördelade på 24 förbund, 324 kårer och 57 grupper organisationsuppbyggnad

det här är lottorna Vid utgången av år 2004 hade Lottorna 17 533 medlemmar fördelade på 24 förbund, 324 kårer och 57 grupper organisationsuppbyggnad lottornas årsredovisning 2004 innehåll Det här är Lottorna 3 Ett förändringens år 4 Kontakt och karta 6 Lottornas framtid 9 Utbildning 10 Civila uppdrag 12 Information och rekrytering 13 Älvkarleö herrgård

Läs mer

Resultaträkning aaaaaat 30. Balansräkning aaaaaat 31

Resultaträkning aaaaaat 30. Balansräkning aaaaaat 31 lottornas årsredovisning 2002 innehåll Det här är Lottorna aaaaaat 3 Krönika över året som gått aaaaaat 4 Kontakt aaaaaat 6 Verksamhetsinriktning aaaaaat 8 Lottornas framtid aaaaaat 10 Utbildning aaaaaat

Läs mer

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Lottornas årsredovisning 2001 Innehåll ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kontakt...3 Ett år som satt sina spår...4 Det här är Lottorna...6 Verksamhetsinriktning...8

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

SvEnSka LoTTakårEnS ÅrSredoviSning 2009

SvEnSka LoTTakårEnS ÅrSredoviSning 2009 Svenska LottakårenS Årsredovisning 2009 Innehåll Det här är Svenska Lottakåren 1 Rikslottachefen har ordet 2 Svenska Lottakåren i siffror 4 Särskilda insatser och projekt 5 Utbildning och uppdrag 5 Information

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Årsberättelse 2000 1

Årsberättelse 2000 1 Årsberättelse 2000 1 Innehåll Överstyrelsens godkännande 3 Lotta i det nya årtusendet 4 Det här är Lottorna 6 Verksamhetsinriktning 8 Riksstämma 2000 11 Information och rekrytering 12 Utbildning 14 Internationellt

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats 2013-09-05-05 1 (8) Tid Kl 10:30-14:00 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Best Western Plus, Bromma flygplats Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län c/o Kupan Södermalm Beredskapskretsen Östgötagatan 67 C

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Rikslottachefen har ordet s. 2 Det här är Svenska Lottakåren s. 2 Svenska Lottakåren i siffror s. 5 Utbildning och uppdrag s. 6 Information och rekrytering

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 / 2010 1 11. Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Förbundskansliet, Sundbyberg

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 / 2010 1 11. Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Förbundskansliet, Sundbyberg Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Tid 09.30 13.30 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Förbundskansliet, Sundbyberg Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008 1 Styrelsen Protokoll 3/2008 06 13 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Fredagen den 13 juni 2008 Tid:

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2009-01-01 2010-12-31 Idédag i Tällberg söndagen den 29 mars 2009. Civilförsvarsförbundet Gävleborg Civilförsvarsförbundet Gävleborg har verksamhet i hela länet

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28 Plats: Ernst & Young, Stockholm Tid: 2006-04-28, klockan 10.00 14.00 Deltagare: Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer