Lottornas årsredovisning 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lottornas årsredovisning 2005"

Transkript

1 Lottornas årsredovisning 2005

2 Innehåll Det här är Lottorna... 3 Rikslottachefen reflekterar över Kontakt... 6 Utbildning... 8 Civila uppdrag Särskilda insatser Information & rekrytering Älvkarleö herrgård Vår organisation Arbetsgrupper, styrelser, kommittéer & råd Medlemsstatistik Avtalsredovisning Utbildningsstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisningsprinciper & bokslutskommentarer Lottornas överstyrelse Revisionsberättelse Producerad av Riksförbundet Sveriges lottakårer Tryck: Tryckerigruppen, Uppsala.

3 Det här är Lottorna Lottorna är en frivillig försvarsorganisation som rekryterar och utbildar kvinnor för uppgifter i totalförsvaret. Lotta kan man bli om man är kvinna, folkbokförd i Sverige och minst 15 år gammal. Organisationen, som grundades redan 1924, är partipolitiskt obunden och med sina medlemmar ett av landets största kvinnliga nätverk. Utbildning & uppdrag Som lotta väljer man själv hur mycket man vill engagera och utbilda sig. Lottor kan välja att utbilda sig för ett militärt uppdrag eller för en placering inom de kommunala krisberedskapsenheterna. En lotta kan också välja att delta i det lokala föreningslivet som funktionär, eller att enbart stödja organisationens verksamhet med sin medlemsavgift. Vid utgången av 2005 hade Lottorna medlemmar fördelade på 24 lottaförbund, 289 lottakårer och 48 lottagrupper. Lottorna har ett brett utbud av både civila och militära utbildningar. Bland de civila utbildningarna återfi nns bland annat kurser i krisstöd, ledarskap, folkrätt och opinionsbildning. De militära utbildningarna medför att lottan utbildar sig inom en specifi k militär kompetens. För detta krävs svenskt medborgarskap. Organisationen erbjuder idag en rad olika militära utbildningar inom bland annat sjukvård, bevakning, stabs- och underrättelsetjänst. Efter grundutbildningen tecknar lottan ett avtal med Försvarsmakten där hon förbinder sig att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap och att kontinuerligt delta på övningar och vidareutbildningar. Lottorna utbildar även egna instruktörer. Organisationen samarbetar också med många av landets kommuner och är en resurs vid påfrestningar på samhället i fredstid. Med hjälp av sina kunskaper inom bland annat förplägnad, kriskommunikation och olika stabsfunktioner kan lottor bidra till att öka uthålligheten i samhället vid svåra händelser som naturkatastrofer och tekniska kollapser. Riksstämman, som sammanträder vartannat år, är organisationens högsta beslutande organ. Vid stämman väljs riksförbundets ordförande och ledamöter till överstyrelsen. Beslut tas också om budget och verksamhetsinriktning för de kommande två åren, samt eventuella stadgeändringar. Överstyrelsen, som är organisationens högsta beslutande organ mellan riksstämmorna, sammanträder minst fyra gånger per år. Rikslottachefen är ordförande i överstyrelsen. Överstyrelsen sammanträdde under 2005 sex gånger. Överstyrelsens presidium består av rikslottachefen, de två vice styrelseordförandena samt generalsekreteraren. Överstyrelsen och presidiet assisteras i sitt arbete av ett kansli som bestod av 11 tjänster under Kansliet arbetar bland annat med utbildningsfrågor, marknadsföring och information samt ekonomiska och administrativa frågor. Kanslipersonalen är också behjälplig i samarbetet med andra organisationer, myndigheter, råd och nämnder. Organisationsuppbyggnad Den enskilda lottan är medlem i en lottakår som är knuten till ett lottaförbund. Lottaförbundet samordnar samtliga kårer i sitt område. På många håll i landet fi nns också mindre lottagrupper, ofta där avståndet till kåren är långt. Alla kårer, grupper och förbund ingår i Riksförbundet Sveriges lottakårer. Vid utgången av 2005 hade Lottorna medlemmar fördelade på 24 lottaförbund, 289 lottakårer och 48 lottagrupper. Lottornas årsredovisning

4 Rikslottachefen reflekterar över 2005 Först av allt vill jag passa på att hälsa H.K.H. Kronprinsessan Viktoria välkommen som ny beskyddare för Lottorna. Uppdraget blev offi ciellt under året och det är glädjande att Lottornas tradition av kungliga beskyddare fortsätter med en ny generation. I backspegeln Lottorna har en djupt förankrad tradition i Försvarsmakten. När Sveriges försvar nu omstruktureras så kraftfullt påverkas naturligtvis medlemmarna och därmed hela organisationen. Minskade medlemstal och mindre statsbidrag behöver inte nödvändigtvis innebära enbart negativa förändringar, de ger också möjligheter för alla att fundera på framtiden, engagemanget och syftet med Lottorna. Försvarsbeslutet i december 2004 gav tydliga markeringar om att de frivilliga försvarsorganisationernas framtida uppdrag i Försvarsmakten är begränsade. Organisationens statsbidrag har minskat successivt under flera års tid och därför har överstyrelsen sedan 2002 konsekvent och strukturerat belyst framtiden och visat på organisationens olika vägval. Trots turbulenta tider kan jag konstatera att när överstyrelsen nu lägger fram årsredovisningen för 2005 är det alltjämt en imponerande verksamhet som organisationen bedriver och bidrar med till samhället. Handlingsplan för hemvärnsuppdrag Betydelsen av kvinnors engagemang i samhällets säkerhet är inte självklar för alla och budskapen behöver ideligen upprepas. Försvarsmaktens inriktning innebär en betydligt minskad numerär. Värnpliktsutbildningen läggs om under 2006 och inriktas på internationellt fredsarbete. Den förändrade inriktningen har medfört ett betydligt minskat behov av frivilliga i hela Försvarsmakten. Hemvärnet utvecklas som övriga försvaret till ett insatsförband. Detta innebär att bemanningen av hemvärnsförbanden blir avgörande för att dessa ska kunna verka. Lottorna har på Rikshemvärnschefens uppmaning uttryckt sin positiva vilja till att stödja hemvärnet och därmed bemanna förbanden med den personal som ankommer på Lottorna; 75 procent under 2006 och 100 procent under Överstyrelsen beslutade därför under året om en handlingsplan, som både fokuserar på att ta tillvara lottor från nedlagda förband, men också på att rekrytera ny personal. Internationella lottor Många medlemmar deltar i Försvarsmaktens internationella fredsarbete. Detta blir allt viktigare och Lottorna har ofta påtalat behovet av fler kvinnor i utlandsstyrkan och också under året framställt viljan om att få ett offi ciellt rekryteringsuppdrag. Under 2005 deltog lottor i missionerna i Liberia, Kosovo och Bosnien. Med ett rekryteringsuppdrag skulle Lottorna kunna dubbla antalet kvinnor i utlandsstyrkan. Ögat-kampanjen, som syftar till att belysa de massvåldtäkter som begås som ett led i krigföring på många platser på jorden, fortsatte under året. Insamlingen till Unifems arbete i Liberia har också uppmärksammats genom en presentation av Ögat vid Liberian Development Day och vid ett samprojekt med svensk-liberianska föreningen DUJAR, Broderskapsrörelsen, BILDA, KFUM/KFUK och Lottorna. Lottor i akuta krisinsatser Stormen Gudrun och flodvågskatastrofen i sydöstra Asien var två stora händelser under året där Lottorna bidrog med utbildad och övad personal. I de stormdrabbade delarna av Sverige var lottor snabbt på plats med koket och serverade lagad mat till Sydkrafts reparationslag, och naturligtvis kunde därmed många timmar vinnas för att reparera elledningarna. Likaså försågs äldreboende med lagad mat under elavbrotten. Utbildad stabspersonal från Lottorna stöttade även kommunerna med att svara på allmänhetens frågor på 112-nummer och många värmestugor kunde med hjälp av lottor hållas öppna. Lottor var också snabbt på plats både i Thailand och på hemmaplan för att hjälpa till med krisarbetet som följde i tsunamins spår. De frivilligas insatser vid båda dessa omfattande kriser har påverkat regeringens krisberedskapsproposition som på flera punkter bekräftar betydelsen och behovet av utbildad frivilligpersonal. Nya EU-projekt Ibland behöver en organisation fi nna former och få hjälp med strukturerade metoder för att släppa gamla mönster och våga se nya möjligheter. Lottorna har därför under 2005 gått med som partner i två EU-projekt som bedrivs inom ramen för Europeiska Socialfondens program Equal. Projekten heter FAIR och Genderforce. FAIR ska bidra med att hjälpa organisationen att utveckla rekryteringsmetoder för att nå yngre medlemmar och därmed säkerställa en tillväxt. Lottorna fokuserar via FAIR också på att stödja integrationen av invandrarkvinnor i samhällsberedskapen. 4 Lottornas årsredovisning 2005

5 Genderforce ska finna möjligheter för att öka andelen kvinnor i det internationella fredsarbetet och därmed bidra till jämställdhet i de områden svenska fredsmissioner verkar. Nya finansieringskällor Med de ekonomiska nedskärningar som sker på den statliga bidragssidan blir andra finansieringskällor så mycket viktigare. Lottorna har alltid satt en ära i att bidra med utbildad personal för de uppgifter som vi åtar oss. Betydelsen av kvinnors engagemang i samhällets säkerhet är inte självklar för alla och budskapen behöver ideligen upprepas. Mycket av den medlemsutbildning som tidigare betalats med statsmedel får nu förändrade former och utvecklas närmare lottakårerna. Men Älvkarleö herrgård och utbildningsverksamheten som bedrivs där är fortfarande angelägen för organisationens medlemmar. Älvkarleö, som också uthyrs som konferensanläggning, har blivit en betydelsefull intäktskälla för den fortsatta utbildningsverksamheten. Bidragen till Älvkarleö är generösa, men fler bidrag till Lottornas utbildningskonto och fonder ger större möjligheter för fler lottor att gå på kurs på Älvkarleö och därmed utvecklas den interna medlemsutbildningen. Fondmedlen kommer i framtiden att bli allt viktigare för dessa ändamål. Engagerade kvinnor för ett säkrare samhälle Överstyrelsen har på olika sätt under året försökt förbereda organisationen för en starkt förändrad framtid, både ekonomiskt och uppdragsmässigt. Trots de kraftiga neddragningarna på statsbidraget har lottakårer och lottaförbund genomfört en fantastiskt fin verksamhet under året. Man har bedrivit konferenser, kurser, medlemsvård och inte minst: nyrekryterat. Det är med en stark förhoppning om en mindre men betydligt mer konsoliderad organisation Riksförbundet Sveriges lottakårer går framtiden till mötes med visionen Engagerade kvinnor för ett säkrare samhälle. Ett varmt tack till funktionärer, medlemmar och anställda för er omsorg för Lottorna och era stora och engagerade insatser Elisabeth Falkemo Rikslottachef Lottornas årsredovisning

6 Kontakt Norrbottens lottaförbund Kungsgatan 24, LULEÅ Tfn: Skaraborgs lottaförbund Box 604, By 303, SKÖVDE Tfn: Stockholms läns lottaförbund Box 27803, STOCKHOLM Tfn: Blekinge lottaförbund Box 502, RONNEBY Tfn: Bohuslän-Dals lottaförbund Box 254, VÄNERSBORG Tfn: Dalarnes lottaförbund c/o Margareta Persson Böle 1681, MALUNG Tfn: Gotlands lottaförbund Visborgsslätt, VISBY Tfn: Gävleborgs lottaförbund Stenhammarsvägen 7, GÄVLE Tfn: Jämtlands läns lottaförbund Box 386, ÖSTERSUND Tfn: Kalmar lottaförbund Box 931, KALMAR Tfn: Kristianstads lottaförbund Byggnad 2, Artillerivägen, KRISTIANSTAD Tfn: Kronobergs lottaförbund Försvarsgården, VÄXJÖ Tfn: Malmöhus lottaförbund Husie kyrkoväg 70, MALMÖ Tfn: Norra Smålands lottaförbund Läroverksgatan 6, EKSJÖ Tfn: Södermanlands lottaförbund c/o Inga-Lill Ljung Slättmossen, MALMKÖPING Tfn: Upplands lottaförbund Box 645, UPPSALA Tfn: Värmlands lottaförbund Bergslagsgatan 5, KARLSTAD Tfn: Västerbottens lottaförbund UMEÅ Tfn: Västernorrlands lottaförbund Regementsvägen 8, SUNDSVALL Tfn: Västkustens lottaförbund Box 5155, VÄSTRA FRÖLUNDA Tfn: Västmanlands lottaförbund Box 12048, VÄSTERÅS Tfn: Älvsborgs lottaförbund Åkermansväg 6, BORÅS Tfn: , Örebro läns lottaförbund Box 2000, ÖREBRO Tfn: Östgöta-Tjust lottaförbund Viggengatan 7, NORRKÖPING Tfn: Riksförbundet Sveriges lottakårer Lilla Nygatan 14 Box 2240, STOCKHOLM Tfn: , Fax: Lottornas årsredovisning 2005

7 Värmland 698 medlemmar 13 lottakårer Jämtlands län 346 medlemmar 10 lottakårer Dalarne medlemmar 20 lottakårer Västerbotten 566 medlemmar 13 lottakårer Gävleborg 549 medlemmar 13 lottakårer Uppland 438 medlemmar 9 lottakårer Norrbotten 539 medlemmar 16 lottakårer Västernorrland 562 medlemmar 14 lottakårer Örebro län 261 medlemmar 6 lottakårer Bohuslän-Dal 643 medlemmar 15 lottakårer Skaraborg 430 medlemmar 12 lottakårer Älvsborg 646 medlemmar 10 lottakårer Västkusten 948 medlemmar 10 lottakårer Kristianstad 659 medlemmar 13 lottakårer Malmöhus medlemmar 23 lottakårer Blekinge 453 medlemmar 7 lottakårer Kronoberg 277 medlemmar 4 lottakårer Västmanland 418 medlemmar 7 lottakårer Södermanland 593 medlemmar 10 lottakårer Kalmar Norra Småland 554 medlemmar 15 lottakårer 536 medlemmar 12 lottakårer Stockholms län medlemmar 22 lottakårer Östgöta-Tjust 550 medlemmar 12 lottakårer Gotland 372 medlemmar 3 lottakårer Två medlemmar saknade vid utgången av 2005 kårtillhörighet. Lottornas årsredovisning

8 Utbildning Utbildning utgör hörnstenen i Lottornas verksamhet. Bland kursdeltagarna fi nns såväl lottor som medlemmar i andra frivilliga försvarsorganisationer. Lottorna erbjuder utbildningar av både militär och civil karaktär, såväl på centrala skolor som vid regionala utbildningsplatser. Den centrala utbildningen anordnas av Lottornas kansli och den regionala av något av de 24 lottaförbunden. År 2005 deltog cirka personer i någon typ av utbildning. Militär utbildning Vid den centrala utbildningen, som huvudsakligen utgörs av sommarskolor, utbildades under året drygt 800 lottor, vilket är 100-talet fler än Utbildningarna genomfördes i Berga, Revingehed, Uppsala, Kungsängen, Karlskrona, Ronneby/Kosta och i Halmstad. International Staff Assistent Course (IntSAC) genomfördes vid två tillfällen på Swedint De deltagande lottorna får en värdefull internationell stabsutbildning samtidigt som de utgör ett stöd för den internationella stabsoffi cerskursen. Lottorna ser det som en naturlig utveckling att fler internationella utbildningar och övningar kommer att erbjudas våra medlemmar. Lottorna tog under året fram en handlingsplan för att uppfylla sitt bemanningsuppdrag i hemvärnet under åren Målet är att hemvärnsuppdraget ska vara uppfyllt vid 2007 års utgång. I samband med detta arbete skickades under året en enkät ut till alla lottor som var registrerade i Försvarsmaktens PLIS-register (cirka 5 000). Vidare utbildningsinsatser baseras på resultatet från enkäten. Lottorna bibehöll och uppdaterade sina teoretiska och praktiska kunskaper genom att framgångsrikt delta i flera övningar under året såsom TSÖ-05, MFSÖ-05 samt Viking-05. Inför Viking-05 deltog Lottorna både på planeringskonferenser och i förövningar. Totalt deltog cirka personer från åtta länder i övningen. En lotta var under året verksam i det militära kocklandslaget Team Culinar. Drygt hälften av de regionala utbildningarna som planerats under 2005 genomfördes. Totalt utbildades drygt 400 lottor vid regionala kurser. Under året övergick flygvapnets LOMOS i arbetsnamnet YOS (YtObservationsSystem) med syfte att utvecklas för hemvärnets behov. Över 100 lottor deltog i YOS-övningar under året. Instruktörer Utbildning utgör hörnstenen i Lottornas verksamhet. Bland kursdeltagarna finns såväl lottor som medlemmar i andra frivilliga försvarsorganisationer. I likhet med tidigare år har instruktörskonferenser genomförts tillsammans med Flygvapenföreningarnas Riksförbund (FVRF). Dessa konferenser är en viktig del i instruktörernas ständiga kvalitetssäkring. Konferenserna ger tillfälle till kompetensutveckling, kunskapspåbyggnad samt informations- och erfarenhetsutbyte. Temat för årets konferenser var Försvarsmaktens internationalisering och Erfarenheter från internationell tjänstgöring. Sju nya lottainstruktörer examinerades under året. Särskild utbildning för frivilliginstruktörer skapades av Försvarshögskolan, Försvarsutbildarna och Lottorna med temat Samhällets nationella och internationella krisberedskap. Utbildningen genomfördes vid tre tillfällen på Karlberg med deltagare från samma geografi ska område. Från Lottorna deltog 14 instruktörer. Civil utbildning Genom att erbjuda civil medlemsutbildning skapar Lottorna ett värdefullt komplement till övrig utbildning. Flertalet av medlemmarna anser att dessa utbildningar även stärker dem som kvinnor i deras samhällsengagemang och yrkesliv. Medlemmarna har även i år kunnat erbjudas ett urval av kurser i lokal, regional och central regi. De flesta centrala medlemsutbildningarna genomfördes på Lottornas utbildningscentrum Älvkarleö herrgård. Bland kurserna fanns Samhällets säkerhet, Lottornas uppdrag och UGL med fler sökanden än utbildningsplatser. Lottorna är sedan flera år en resurs för samhällets civila krishanteringsförmåga. Under 2005 genomfördes kursen Kommunalt ledningsstöd som syftar till att förbereda lottor för uppdrag i kommuners eller länsstyrelsers krishanteringssystem. Kursen har två olika inriktningar; stabsfunktion och kriskommunikation. En utbildning i Kriskommunikation genomfördes också För första gången erbjöd Lottorna under året en utbildning i Marknadskommunikation. Kursen syftade till att vidareutbilda de funktionärer som på kår- och förbundsnivå ideellt arbetar med att rekrytera nya medlemmar. Under året genomfördes också en arbetskonferens för de lottor som är handledare på Lottornas utbildningscentrum Älvkarleö herrgård. Under konferensen bildades arbetsgrupper som hade till uppgift att utveckla Lottornas medlemsutbildningar. Arbetet fortgick under hela året och avslutades med en sammankomst där idéer kring nya kursplaner för medlemsutbildning presenterades. Ett flertal kårer har även under året anordnat lokal utbildning i form av studiecirklar och studiebesök för att på så sätt intressera medlemmarna för frågor som är samhällsengagerande. 8 Lottornas årsredovisning 2005

9 Ungdomsutbildning Lottorna rekryterar aktivt nya medlemmar i åldern år. Organisationens främsta utbildning för denna målgrupp är Rookie-kursen som genomförs på militära skolor under sju dagar. Rookie-kursen genomfördes två gånger under 2005 med lyckat resultat. Totalt var 96 nyrekryterade tjejer intresserade av utbildningen. Ungefär hälften av dessa kunde erbjudas platser. Internationell verksamhet En planeringskonferens kring det baltiska samarbetet hölls under året i Tallinn, med representanter från Lottorna och andra nordiska frivilliga försvarsorganisationer. Lottorna representerades även vid den Baltiska ledarskapskonferensen i Lettland. Konferensen hade temat CIMIC (civil-militär samverkan). Fem estniska deltagarna från Naiskodukaitse och två lettiska deltagare från Zemerssardze deltog på den Internationella stabskursen (IntSAC). Lottorna hade under året en estnisk deltagare i en av organisationens ledarskapsutbildningar. Utbytet ger Lottorna en möjlighet att dela med sig av organisationens kompetens i att leda demokratiska frivilligorganisationer för kvinnor. Fyra lottor deltog också i estniska hemvärnets Commando Raid (fälttävlan) för frivilligorganisationer. Idrott och motion Inom så gott som samtliga lottaförbund bedrevs det idrottsverksamhet under året. Idrotts- och motionsaktiviteterna i landet varierade mellan allt från fjällvandring, stavgång, drakrodd, boule och tävlingar med hemvärnet. Under året genomförde 22 lottor soldatprov och 17 lottor tilldelades skyttepriser. Lottornas årsredovisning

10 Civila uppdrag Utbildningar Lottorna har under flera år fått uppdrag från Krisberedskapsmyndigheten (KBM) att utbilda för civil beredskap. Syftet med detta uppdrag är att stödja kommunernas uppbyggnad av en egen beredskapsorganisation. Som en del i detta arbete ingår även att utbilda personal som kan förstärka kommuners och länsstyrelsers stabsfunktion samt ingå i ledningscentralers kriskommunikation vid extraordinära händelser. Lottorna erbjöd under hösten ledningsstödsutbildning med två inriktningar; stabsfunktion och kriskommunikation. Utbildningen Samhällets säkerhet genomfördes också Samhällets säkerhet sätter den frivilliga försvarsverksamheten i ett säkerhetspolitiskt sammanhang och vidgar perspektiven av krishantering nationellt och internationellt. för medlemmarna i resursgruppen och gruppen samverkar sedan med kommunen. Lottor medverkade under 2005 i frivilliga resursgrupper och deltog på resursgruppsutbildningar. Lottorna vidareutvecklade också under året samarbetet med Civilförsvarsförbundet. SSI-uppdraget Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR), Svenska Blå Stjärnan (SBS) och Lottorna har sedan år 2000 samarbetat med Statens strålskyddsinstitut (SSI) i en försöksverksamhet gällande provtagning av betesgräs. Två utbildningskonferenser för verksamhetsledare genomfördes 2005 och en övning för provtagningsorganisationen ägde också rum. Under året utvidgades projektet geografiskt att även omfatta Gotlands, Upplands och Hallands län. Ett femtontal nya verksamhetsledare utbildades på Älvkarleö. Lottorna och krisberedskap ett nytt utbildningspaket Lottorna tog under året fram ett nytt utbildningspaket om svensk krisberedskap. Överstyrelsens arbetsgrupp Civil verksamhet initierade arbetet och arbetade också fram underlaget. Syftet med utbildningspaketet är att på ett enkelt sätt informera och utbilda intresserade medlemmar i hur det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt och fungerar. Utbildningspaketet belyser också på vilket sätt Lottorna konkret kan engagera sig i samhällets krisberedskap. Frivilliga resursgrupper (FRG) Frivilliga resursgrupper är en modell för att kanalisera frivilligt engagemang i kommunal krishantering. FRG-modellen har tagits fram av KBM och är främst ett sätt för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer att bidra med sin kompetens i kommunal krishantering. Det är upp till varje kommun att själv avgöra om man vill starta en frivillig resursgrupp. Civilförsvarsförbundet arrangerar utbildningarna 10 Lottornas årsredovisning 2005

11 Särskilda insatser 2005 Lottorna och stormen Gudrun Stormen Gudruns framfart vid årsskiftet 2004/2005 lamslog och ödelade stora delar av södra Sverige. Lottorna var en av de frivilliga försvarsorganisationer som deltog i insatserna under och efter stormen. Framförallt verkade lottor i kock-, stabs- och ledningsfunktioner via den egna organisationen, hemvärnet eller räddningstjänsten. Sammanlagt omfattade den totala arbetsinsatsen över timmar. Lottor i tsunamidrabbade Thailand På annandagen 2004 drabbades sydostasien av en jordbävning med efterföljande tsunamivågor. Sammanlagt deltog tre lottor i efterarbetet i Thailand via Räddningsverket och andra statligt ledda arbetsgrupper. Arbetsuppgifterna hade primärt fokus på stabsarbete kring hemtransporterna av avlidna svenskar. Ett antal lottor var också aktiva i kristeam på flygplatserna: Arlanda, Landvetter och Sturup. Manifestation mot massvåldtäkter som vapen Sedan 2004 har Lottorna manifesterat mot massvåldtäkter som vapen i krig. Manifestationen är viktig för Lottorna eftersom organisationen genom frågan lyfter blicken och får ett globalt perspektiv på samhällets säkerhet och kvinnors specifika säkerhet i samhället och i världen. Under 2005 fortsatte försäljningen av broschen Ögat. Ögat kostar 20 kronor och all vinst skänks till Unifems arbete i Liberia för kvinnor som under det långa inbördeskriget utsatts för massvåldtäkter. Unifem är FN:s särskilda organ för kvinnofrågor. På internationella kvinnodagen den 8 mars 2005 tog samtliga partiledare emot den budkavle som Lottorna initierade redan Budkavlen syftar till att lyfta upp FN:s resolution 1325 på dagordningen. Resolutionen handlar om att aktualisera kvinnors specifika utsatthet i krig och behovet av att i högre grad involvera kvinnor i återbyggnadsarbetet av krigshärjade länder. Bland de tidigare mottagarna av budkavlen återfinns Försvarsmakten, Räddningsverket och Riksdagens försvarsutskott. Lottorna och Equal Lottorna ingår under tidsperioden i de två Equal-projekten FAIR och Genderforce. Equal är initierat av Europeiska Socialfonden. Gemensamt för alla Equal-projekt är främjandet av nya metoder för att motverka diskriminering och all slags ojämlikhet inom arbetslivet och på arbetsmarknaden. FAIR Förkortningen FAIR står för FramtidsAnpassad Inkluderande Rekrytering. Samarbetsprojektetet har som övergripande mål att utveckla en strukturerad, omvärldsorienterad, icke-diskriminerande rekryteringsmodell som fokuserar på kompetens. Lottornas egna delmål för medverkandet i FAIR är dels att utarbeta modeller för att stärka de egna funktionärsleden med yngre medlemmar och dels att medvetet öka rekryteringen av kvinnor med utländsk bakgrund. Lottornas ungdomssatsning Ungt Forum inarbetades i FAIR-projektet under Vidare deltog organisationen aktivt i flera av projektets arbetsgrupper under året. I FAIR deltar, förutom Lottorna, Försäkringskassan, Integrationsverket, Järfälla kommun, Länsstyrelsen i Gävleborg, Norrtälje kommun, Strängnäs stift och Sveriges Television. Genderforce Genderforce arbetar för att förbättra svenskt internationellt arbete i katastrof- och konfliktområden, bland annat genom att öka kvinnors deltagande. Genom en jämställd verksamhet kan svenska insatser, såväl civila som militära, vara ett gott föredöme i de områden de verkar. Genderforce arbetar i delprojekt med att exempelvis hitta nya rekryteringsmetoder för att öka antalet kvinnor i utlandstjänst och med utbildning i jämställdhetsfrågor för svensk utlandspersonal. Sammanlagt består Genderforce av åtta olika delprojekt. Lottorna deltog under 2005 i de två ovan nämnda projekten samt i arbetet med att utveckla arbetsformer för gender advisors i utlandsmissioner. Sveriges nationaldag, brevmärken För att uppmärksamma Sveriges nationaldag sålde sammanlagt 23 lottakårer och lottaförbund tillsammans brevmärken inför den 6 juni. Avesta-Krylbo lottakår var den kår som sålde flest brevmärken: stycken. Lottorna är som enda organisation årligen mottagare av en fana vid nationaldagsfirandet på Skansen. Vid utdelningen av fanor den 6 juni 2005 fick Ryda lottakår ta emot en fana. Fana utdelas endast till de lottakårer som inte tidigare har erhållit någon. Försäljningen av brevmärken inför 6 juni sker på uppdrag av Rikskommittén Sveriges Nationaldag. Lotter Lotteriintäkter är en viktig inkomstkälla för Lottorna. Lottakårer och lottaförbund sålde under året Bingolotter och Sverigelotter. Lottornas årsredovisning

12 Information & rekrytering Medlemsutveckling Lottorna hade vid årets slut medlemmar. 723 nya medlemmar välkomnades under året, medan medlemmar lämnade organisationen. De nya medlemmarna hade en medelålder på 35 år och de som lämnade organisationen hade en medelålder på 53 år. Marknadsföring och rekrytering Medlemsvård och intern information Sammanlagt arrangerades 218 aktiviteter av landets lottakårer under Kårerna arbetade lokalt i kommunerna för att engagera kvinnor i samhällets säkerhetsfrågor genom att erbjuda medlemmar intressanta aktiviteter som exempelvis föreläsningar, studiebesök och kurser. Kåraktiviteter som dessa är viktiga för att den enskilde medlemmen ska få inspiration och tips om hur hon kan gå vidare och arbeta inom och utanför organisationen. Rekryteringskampanj 2005 Lottornas rekryteringskampanj 2005 genomfördes under våren med annonser i olika studentkårstidningar och i friskvårdspress. Annonserna hade rubriken Dags för miljöombyte? och innehöll ett konkret erbjudande om att bli lotta och göra Lottornas minilumpen under sommaren. På hemsidan fanns under samma tidsperiod utförligare information om medlemskap, minilumpen samt möjligheten att direkt lämna en ansökan on-line. Under 2005 lämnade totalt 348 personer en ansökan om medlemskap och ansökan till minilumpen via Lottornas hemsida. Anpassade mindre annonser för lottaförbund och lottakårer togs också fram i samband med kampanjen. Studentmässor Lottorna deltog 2005 på fem större studentmässor i landet; Utbildning och Framtid i Piteå och Sundsvall, SACOs Studentmässa i Stockholm och Malmö och Kunskap och Framtid i Göteborg. Regional och lokal marknadsföring Lottaförbund och lottakårer arbetade under året aktivt med marknadsföring och rekryteringssatsningar. Bland annat genomfördes direktreklamutskick till kvinnor, annonsering i vecko- och dagspress och satsningar på radio- och webbreklam. Förbund och kårer medverkade också på mässor, festivaler, idrottsevenemang och manifestationer runt om i landet. Lottornas hemsida hade i snitt unika besökare per månad under Samma siffra för 2004 var personer lämnade under året en intresseanmälan för medlemskap via hemsidan. Ungt Forum Lottornas unga nätverk Ungt Forum genomförde sin första nätverksutbildning i mars unga lottor utbildades på Älvkarleö herrgård och fick med sig kunskap och inspiration om hur de ska kunna engagera fler ungdomar i Lottorna. Lottornas unga nätverk Ungt Forum genomförde sin första nätverksutbildning i mars unga lottor utbildades på Älvkarleö herrgård och fi ck med sig kunskap och inspiration om hur de ska kunna engagera fler ungdomar i Lottorna. Under 2005 har nätverksledarna arbetat i sina respektive regioner med ungdomsfrågor. Flera nätverksledare har organiserat unga inforåd och arbetat med att rekrytera ungdomar till Lottorna. I november 2005 hade nätverksledarna en uppföljningskonferens på Älvkarleö herrgård där de utbytte erfarenheter kring hur det första året som nätverksledare fungerat. Nätverksledarna sammanställde under året siffror på hur många funktionärer i Lottorna som är under 30 år. De arbetar vidare på att se över hur de kan stötta förbunden med arbetet att föryngra medelåldern på Lottornas funktionärer. Opinionsbildning Opinionsbildning är viktigt för organisationen och Lottorna arbetade under året konsekvent utifrån en aktiv mediastrategi. Lottorna ska regelbundet fi nnas med i den säkerhetspolitiska debatten och regelbundet debattera med artiklar kring frågeställningar som Lottorna anser viktiga och som rör organisationens verksamhet. Lottorna i pressen Under 2005 skickades sju pressmeddelanden ut om olika aktiviteter. Bland annat behandlade de Lottornas insatser i det stormdrabbade, södra Sverige och organisationens fortsatta arbete för att uppmärksamma de ofta ostraffade massvåldtäkter som sker i skuggan av krig. 12 Lottornas årsredovisning 2005

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Lottornas årsredovisning 2001 Innehåll ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kontakt...3 Ett år som satt sina spår...4 Det här är Lottorna...6 Verksamhetsinriktning...8

Läs mer

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Rikslottachefen har ordet s. 2 Det här är Svenska Lottakåren s. 2 Svenska Lottakåren i siffror s. 5 Utbildning och uppdrag s. 6 Information och rekrytering

Läs mer

Årsberättelse 2000 1

Årsberättelse 2000 1 Årsberättelse 2000 1 Innehåll Överstyrelsens godkännande 3 Lotta i det nya årtusendet 4 Det här är Lottorna 6 Verksamhetsinriktning 8 Riksstämma 2000 11 Information och rekrytering 12 Utbildning 14 Internationellt

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

Frånkrigetsiran. tillsvenskalottakåren. sårekryterarvi tips från tre kårer. rättvis rekrytering Lottakårensmodell. sommarhälsning frånrevingehed

Frånkrigetsiran. tillsvenskalottakåren. sårekryterarvi tips från tre kårer. rättvis rekrytering Lottakårensmodell. sommarhälsning frånrevingehed n U M M e r 3 Se Pte M Be r 2008 SVE N S K A LOT TAK ÅRE N S M E D LE M STI D N I N G tema:rekrytering sårekryterarvi tips från tre kårer rättvis rekrytering Lottakårensmodell sommarhälsning frånrevingehed

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Internationell domare i Sarajevo

Internationell domare i Sarajevo N u m m e r 4 d e c e m b e r 2008 Sv e n s k a Lot ta k å r e n s M e d l e mst i d n i n g Tema: Utlandstjänst Utlandstjänst ett mål för många Allt från riksstämman 2008 Hjälp oss att se! Ögat-kampanjen

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen

Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen Förbundsordförandens förord... 1 Praktiska upplysningar... 2 Program...

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

50 kr. Försvarsminister Karin Enström. Hektiskt arbete med proposition till våren

50 kr. Försvarsminister Karin Enström. Hektiskt arbete med proposition till våren civil #3 2013 50 kr Försvarsminister Karin Enström Hektiskt arbete med proposition till våren Exakt position på landets hjärtstartare Nu kan alla som registrerat en hjärtstartare själv uppdatera informationen

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2005. DHR Verksamhetsberättelse 2005 1

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2005. DHR Verksamhetsberättelse 2005 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2005 DHR Verksamhetsberättelse 2005 1 2 DHR Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 DHR Verksamhetsberättelse 2005 3 4 DHR Verksamhetsberättelse 2005 Innehåll Året

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2012 Foto: Henrik Gebhardt Tredje sommaren i Afghanistan Höstens Frivilligskolor Instruktörskonferens på HvSS Riksstämma i Uppsala

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ny Bilkår Folk och Försvar i Sälen Bilkåren och Sociala Medier Vårruset nr 1 MArs 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2009 Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2009 Astma-

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 ÖPPNA FÖR FÖRÄNDRING Vid förbundets

Läs mer

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken.

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. 10 Nya vindar över Östergötland Insatskompaniet tål en kraftmätning med fältförbanden. 16 Doktor Sjöström skriver

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar. Namn/födelsedatum... ... e-postadress... Namn/födelsedatum... ...

Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar. Namn/födelsedatum... ... e-postadress... Namn/födelsedatum... ... Full fart med Verksamhetsberättelse med årsredovisning RBU 2009 Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar Namn/födelsedatum...... e-postadress... Namn/födelsedatum......

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Webbupplaga Översikt Året har ur många synvinklar varit positivt för Svenska Brukshundklubben och även för hundägandet i stort i Sverige. Medlemsutvecklingen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Flygvapenfrivilliga Flygvapenfrivilliga

Flygvapenfrivilliga Flygvapenfrivilliga Flygvapenfrivilliga Jubileumsskrift 1962 2012 Flygvapenfrivilliga Jubileumsskrift 1962 2012 Innehåll Förord 3 Inledning 5 Föreningar, förbund och regioner 7 Flygvapnet och Flygvapenfrivilliga 32 Ordförande

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer