3 GIAB i korthet Affärsområden 2010 i sammandrag. 12 Fem år i sammandrag. 13 Förvaltningsberättelse för Resultaträkningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 GIAB i korthet Affärsområden 2010 i sammandrag. 12 Fem år i sammandrag. 13 Förvaltningsberättelse för 2010. 14 Resultaträkningar."

Transkript

1 GaBriELsson invest ab årsredovisning 2010

2 3 GIAB i korthet Affärsområden 2010 i sammandrag 4 VD har ordet 5 Industri & handel 6 Fastigheter 8 Tjänster 10 Nyföretagande 12 Fem år i sammandrag 13 Förvaltningsberättelse för Resultaträkningar 16 Balansräkningar 17 Kassaflödesanalyser 18 Noter 26 Revisionsberättelse 27 Styrelse & medarbetare 2

3 GiaB i KortHEt Gabrielsson Invest AB (GIAB) är ett privat investmentbolag som ägs av Mats Gabrielsson. GIAB investerar inom en rad skilda verksamhetsområden och branscher, såsom Säkerhet och bevakning, Miljöteknik och Underhållning men i huvudsak inom Fastigheter. s eget kapital uppgår till 425 MSEK och justerat eget kapital uppgår till MSEK. Investeringarna har fram till nyligen uteslutande gjorts i bolag där GIAB har kunnat uppnå ett affärsområden bestämmande inflytande. Den övervägande delen av koncernens verksamhet bedrivs fortfarande genom helägda dotterbolag men under senare år har andelen bolag där GIABs ägarandel inte överstiger 50 % ökat. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Industri och Handel Fastigheter Tjänster Nyföretagande Affärsområdet Nyföretagande tillkom år 2009 och har sitt ursprung i Mats Gabrielssons deltagande i teveprogrammet Draknästet. I affärsområdet investeras i nystartade entreprenörsbolag som är i behov av kapital. GIABs förhoppning är att förutom att ge finansiellt stöd även stötta och coacha entreprenörerna i utvecklingen av verksamheten. Ägarandelarna i dessa bolag varierar från 5 % till 50 %. Industri & Handel Bokfört värde Marknadsvärde Omsättning Fastigheter Bokfört värde Marknadsvärde Omsättning Tjänster Bokfört värde Marknadsvärde Omsättning Nyföretagande Nyckeltal redovisas ej för bolagen i Nyföretagande Opcon AB: Energi- och miljöteknik, Sverige, Tyskland, England och Kina TPC Components AB: Precisionsgjuteri, Hallstahammar Music Network Records Group AB: Skivbolagsverksamhet, Stockholm Bofast AB: Verksamhet i Småland och Halland GIAB Eesti OÜ: Verksamhet i Estland Regiator Fastighets AB: Norrköping Ekebyhov Fastighets AB: Stockholm Essarem Fastighets AB: Stockholm GIAB Huset: Stockholm Rapid Larmcentral AB: Säkerhet och bevakning i Sverige och Estland City Dental AB: Tandläkarklinik, Stockholm Svenska Top Tee AB: Drift av golfbanor, Stockholm och Halmstad Salamino AB: Finans och konsultbolag, Stockholm Relino Rör AB; Relining, i Malmö Go Enterprise AB: Läromedel, Sundsvall. Tic Sverige AB: Konfektion, Göteborg Inerventions AB: Habiliteringshjälpmedel, Stockholm Butikstrender AB: Branschtidning, Stockholm Bergslagens Bilfastigheter AB: Falun och Karlstad Student Competitions AB: Tävlingsexperter, Stockholm Gabrielsson Fastigheter: Tyskland affärsmodell GIABs affärsidé är att genom investeringar i bolag med en sund kärnverksamhet tillföra finansiella resurser och managementkunskap enligt GIABs affärsmodell. Därigenom ska en hög avkastning och värdetillväxt uppnås. GIAB är långsiktiga ägare och eftersträvar ett starkt inflytande i de företag där bolaget investerar. 1 Förutsägbarhet För att bolaget ska uppnå en god kontroll av sin verksamhet är det nödvändigt att utvecklingen kan förutsägas. Därför analyserar GIAB bolaget och definierar vilka förändringar som behöver genomföras, samt vilka resurser dessa kräver. Utan en tillfredsställande förutsägbarhet är det inte möjligt att fatta rätt beslut för att öka lönsamheten. 2 Lönsamhet Det övergripande målet är att bolaget uppnår en förbättrad lönsamhet. Bolaget uppnår detta genom att fokusera på sin kärnverksamhet och genom att den fasta kostnadsmassan anpassas till denna. GIAB tillhandahåller de resurser som är nödvändiga för att stötta och komplettera ledningen och tillföra nödvändigt kapital, samt bedömer möjliga synergier med andra dottereller intresseföretag. 3 Tillväxt En kontrollerad lönsamhet möjliggör tillväxt. Utöver den organiska tillväxten kan även förvärv ske genom ytterligare kapitalinsatser i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 361 MSEK (440 MSEK) Rörelseresultatet uppgick till 34 MSEK (20 MSEK) Resultat efter skatt uppgick till 11 MSEK (3 MSEK) Soliditeten uppgick till 39 % (38 %) Nettoomsättningen uppgick till 15 MSEK (76 MSEK) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (8 MSEK) Eget kapital uppgick till 425 MSEK (424 MSEK) Justerat eget kapital uppgick till MSEK (1 160 MSEK) Medelantalet anställda minskade till 416 st (450 st) Eget kapital uppgick till 394 MSEK (385 MSEK) Soliditeten uppgick till 55 % (53 %) 3

4 vd Har ordet Fortsatt FoKus på miljö- och EnErGitEKniK 2010 blev något av ett mellanår där utvecklingstakten för våra bolag varierade och bolagen redovisade blandade resultat. För många har det varit en stor utmaning att ta sig igenom lågkonjunkturen. Det skedde under året inte några större förändringar i våra innehav. Våra kärninnehav utvecklades relativt väl även om det för några av bolagen resultatmässigt blev ett svagt år. Samtliga våra bolag har arbetat hårt för att anpassa verksamheten och genomfört åtgärdspaket på ett bra sätt. Även om den globala ekonomin visade en långsam återhämtning, finns det fortfarande stora ekonomiska problem i länder som Grekland, Irland, Ungern m.fl. vilket skapar oro på finansmarknaderna och en osäkerhet om tillväxten. Samtidigt var den ekonomiska tillväxten stark i t.ex Sverige och Kina. Den ekonomiska återhämtningen i Estland, som är en viktig marknad för oss, har gått snabbare än förväntat och tillväxten förväntas fortsätta öka under de kommande åren. Sammantaget visade innehaven en tillfredsställande utveckling och vår skuldsättning är fortsatt låg och den finansiella ställningen är stark. Detta gör att vi kan hantera de problem som uppstår samtidigt som vi har en bra plattform för att göra nya investeringar. s resultat efter skatt uppgick till 11 MSEK. Det synliga egna kapitalet har under året ökat till 425 MSEK. Nettoomsättningen minskade till 361 MSEK. miljö och energieffektivisering Den globala satsningen på förnyelsebar energi och energieffektivisering fortsätter och takten kommer att öka främst till följd av stigande energipriser på i stort sett alla marknader. Vi vidhåller vår tidigare bedömning att företag verksamma inom miljöteknik, utveckling av teknik för energieffektivisering samt alternativ förnyelsebar energiproduktion har en väldigt bra position. Detta främst till följd av att det kommer att finnas politiska styrsystem på olika nivåer för att främja en övergång till förnyelsebara energikällor och energieffektivisering och för minskad klimatpåverkan. Förändringen av de globala energisystemen pågår där förändringstakten även påverkas av situationen på finansmarknaderna. Efter den globala finanskrisen har diskussionerna om den globala uppvärmningen och minskad klimatpåverkan återigen tagit fart. Opcon som är ett av våra kärninnehav har under 2010 haft ett tufft år med förseningar och uteblivna kundorder framförallt inom bioenergiområdet. De senaste årens uppbyggnad av en tillväxtplattform med fokus på energi- och miljöteknik har förutsatt en volymutveckling som ännu inte uppnåtts. Detta har påverkat såväl omsättning som resultat negativt under Möjligheterna och utsikterna för en lönsam tillväxt är dock mycket goda med den ökade globala efterfrågan på produkter inom energieffektivisering och bioenergi. utvecklingsprojekt i Estland Fastighetsmarknaden i Estland har visat klara tecken på återhämtning och flera byggprojekt som under den värsta krisen lades på is har återigen aktiverats. Hyresnivåerna börjar stiga och vakanser minskar i takt med den allmänna ekonomiska återhämtningen Våra stora fastighetsutvecklingsprojekt i Tallinn och Narva befinner sig i slutskedet vad gäller detaljplanearbetet. våra övriga fastighetsinnehav Situationen för ett av våra kärninnehav Bofast är god men kan bli bättre. Bofast har under det gångna året till följd av den förbättrade konjunkturen kunnat minska vakansgraden i beståndet. Rörelseresultatet försämrades dock främst på grund av ökade energikostnader och andra kostnader till följd av den långa stränga vintern. Även om vi förväntar oss en höjning av marknadsräntorna har Bofast en god position att fortsätta sin lönsamma utveckling genom förbättrad uthyrningsgrad och ett fortsatt arbete med energieffektivisering. Även Bofast starka finansiella ställning utgör en god grund för ytterligare lönsamma investeringar. Det har varit en väldigt tuff utmaning att under lågkonjunkturen kunna öka uthyrningsgraden i våra fastigheter i Norrköping och på Ekerö. Med tanke på det förbättrade konjunkturläget och det ökade antalet förfrågningar hyser vi dock goda förhoppningar att arbetet med att minska vakanserna kommer att bli framgångsrikt under det kommande året. Verksamheten i vårt delägda lägenhetshotell i Brasilien har fortsatt utvecklats positivt. Beläggningsgraden ökade under året och hotellet är klassat av researrangörer som det bästa i regionen. Vi förväntar oss att den höga beläggningsgraden fortsätter under kommande år. Vårt övriga svenska fastighetsbestånd är fullt uthyrt och beståndet har under året haft en god lönsamhet. Vårt fastighetsbestånd i Tyskland har utvecklats enligt våra förväntningar. I början av 2011 har vi tecknat avtal om att sälja vår fastighet i Bremen. Vi har varit inriktade på en effektiv och lönsam förvaltning av fastigheter och inte varit aktiva vad gäller exploateringsprojekt i Sverige. Vi har under året ökat fokus på att analysera och hitta rätt strategi för att tydliggöra och realisera de dolda värden som finns i våra fastigheter. Jag ser att vi under det kommande året kommer att intensifiera detta arbete främst med fastigheterna som vi äger i Solna och Nacka. Övriga innehav I säkerhetsföretaget Rapid har utvecklingen av larmcentralsverksamheten fortsatt med oförminskad kraft. Rapid har som den marknadsledande larmcentralen attraherat många nya kunder och en lönsam tillväxt förväntas under kommande år. Under 2010 invigdes den nya toppmoderna larmcentralen i Narva som mottogs med stort intresse av media i Estland. Resultatmässigt blev 2010 ett mindre bra år främst till följd av att ett större bevakningsavtal upphörde. Tandvårdskliniken City Dental är idag en etablerad aktör på tandvårdsmarknaden och förutsättningar för nya etableringar och utveckling av nuvarande klinik är goda. De åtgärdspaket som genomförts inom precisionsgjuteriet TPC Components har tillsammans med återhämtningen av den allmänna konjunkturen lett till en klar resultatförbättring under Orderingången ökade starkt och produktiviteten var hög under året. Orderingången har fortsatt att vara bra i början av 2011 och förutsättningarna för fortsatta lönsamhetsförbättringar är goda. Utvecklingen på den svenska golfmarknaden har under de senaste åren varit negativ. Den främsta anledningen har nog varit en överetablering av golfbanor tillsammans med en minskad tillströmning av nya golfspelare. Vårt delägda golfbolag Svenska TopTee har genomfört ett omfattande arbete för att skapa en lönsam plattform. TopTee förvärvade vid årsskiftet mastersbanan Kungsängen Golf Club och har därmed fokuserat sina anläggningar till Stockholmsområdet och skapat en bra bas för att nå lönsamhet. Under året gick en epok i graven då Borås Wäfveri, som grundades 1870, försattes i konkurs på egen begäran. Trots upprepade massiva försök att rädda verksamheten konstaterades att det saknades förutsättningar att vända utvecklingen och att kunna nå en vital och lönsam verksamhet. nyföretagande Bolagen inom vårt nya affärsområde har som förväntat utvecklats olika. Några av bolagen har haft en mycket stark tillväxt och redovisat positiva resultat. Andra bolag har haft betydande problem med produktutveckling och uteblivna kassaflöden. Två av bolagen inom affärsområdet avvecklades i början av Vi har under året investerat i 3 nya bolag. Kvarvarande bolag bedömer vi ha mycket goda förutsättningar att bli framgångsrika under kommande år. Det finns fortfarande en viss osäkerhet i konjunkturläget och hur hög tillväxten förväntas bli men jag förväntar mig en fortsatt god lönsamhetsutveckling under Vi har mycket arbete framför oss men med alla motiverade medarbetare och partners ser jag ljust på framtiden. Vår goda finansiella ställning med en låg skuldsättning innebär en stabil grund och bra möjligheter till nya förvärv. Jag vill även framföra ett stort tack till samtliga medarbetare och partners för det stora engagemang som ni har visat under året! 4

5 industri & HandEL opcon 19% opcon AB är en energi och miljökoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Opcon bedriver verksamhet i Sverige, Kina, Storbritannien och Tyskland. Bolagets produkter efterfrågas av kunder som fi nns inom process-, kraft-, verkstads- och fordonsindustrin. s verksamhet är uppdelad i två affärsområden: Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av industriella processer. Engine Effi ciency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Under 2010 avyttrades affärsområdet Mobility Products med bolaget REAC AB och det danska dotterbolaget Balle AS. Avyttringen genomfördes för att fokusera på miljö- och energiteknik. Affärsområdet Renewable Energy har under året tappat något i omsättning. Utvecklingen för bioenergianläggningar har varit svagare än väntat vilket påverkat lönsamheten och omsättningen negativt. Positivt är dock att intresset för bolagets powerbox växer och försäljningen har ökat, främst under det fjärde kvartalet. Utvecklingen av en marin Powerbox har tagit fart under året och de första komponenterna har levererats till Wallenius rederierna. Inom Engine efficiency har omsättningen ökat med 38 % under räkenskapsåret. Bolagets aktie är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm. tpc ComponEnts 50% I Hallstahammar bedriver TpC Components AB sin verksamhet i ett av Europas modernaste och ledande gjuterier. TPC bedriver Gjuteriverksamhet i Hallstahammar i Västmanland och genom sitt dotterbolag TPC Narva OÜ bedrivs även verksamhet i Estland. Gjuteritekniken som bolaget använder kallas vaxursmältningsmetoden. Tekniken möjliggör tillverkning av gjutgods där kunderna efterfrågar väldigt specialiserade produkter med hög prestanda. verkstads- och processindustrin. Bland kunderna kan nämnas Siemens, General Electrics, Scania och Volvo. Under de senaste åren har bolaget brottats med lönsamhetsproblem på grund av en ökande konkurrens från lågprisländer samt en vikande konjunktur. Nettoomsättning Resultat före skatt Medeltal anställda GIAB äger 19% INNEHAV SEDAN 2007 VD: Rolf Hasselström Åtgärderna är en del i bolagets strategi att sänka kostnaderna och därigenom skapa förutsättningar för en långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet. Vidare fortsätter bolaget att fokusera på modernisering och ytterligare effektivisering av produktionsprocessen. Produktionstekniken innebär att man utifrån en vaxmodell skapar keramikformar som i sin tur formar metallen. I dotterbolaget i Narva efteroch slutbehandlas en del av bolagets produkter. Bolagets kunder återfinns främst bland tillverkare av gasturbiner samt inom bil-, Bolaget har under de senaste åren genomgått en omställningsprocess för att öka sin konkurrenskraft. Personalstyrkan har minskats avsevärt i Sverige. Men bolaget har även satsat på effektivare produktion genom att implementera lean production i verksamheten. Nettoomsättning Resultat före skatt Medeltal anställda GIAB äger 50% INNEHAV SEDAN 2005 VD: Mark Irwin mnw 100% Music Network Records Group AB bedriver skivbolagsverksamhet och äger rättigheterna till ca titlar. Med rötterna i proggrörelen förvaltar bolaget en svensk kulturskatt. Skivbolagsverksamheten startade 1969 i Waxholm. under årens lopp har MNW förvärvat andra skivbolag som bland annat Nacksving, Mistlur och Wire. Music Network Records Group AB är moderbolag till MNW Music AB som innehar rättigheterna till verken. MNW statade sin verksamhet 1969 under namnet Musiknätet Waxholm. Under åren har ca album producerats och MNW innehar rättigheterna till ca låtar. Artister som ingår i den s.k. back-katalogen är bland många andra Hoola Bandola Band, Blå Tåget, Nationalteatern, Ebba Grön, Imperiet och Peter Lemarc. Katalogen har en unik bredd och djup där ett stort antal musikstilar och genrer ingår. Under senare år har ingen nyproducerad musik getts ut av MNW, utan verksamheten i bolaget består i att förvalta och förädla back-katalogen. Bland annat har en satsning gjorts på att digitalisera större delen av MNW:s låtskatt. MNW har sedan första januari 2010 ett samarbetsavtal med Universal Music. Samarbetet innebär att Universal producerar och distribuerar musikproduktioner från MNWs katalog. Under 2010 har en samlingsbox med samtliga album med Peter Lemarc, remastrade för första gången, och ett flertal bonusspår släppts. Boxen vann en grammis i kategorin årets specialutgåva. Det har även släppts en samlingsbox bestående av en bok och nio CD-skivor i samband med Nationalteaterns 40-årsjubileum. Nettoomsättning Resultat före skatt * Medeltal anställda GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 2002 * I resultatet ingår engångsposter om ca 4,5 MSEK. 5

6 FastiGHEtEr BoFast 100% Bofast AB förvärvades av GIAB 1999 och är ett fastighetsbolag som bedriver sin verksamhet från sitt huvudkontor i Hyltebruk. Bolagets fastighetsbestånd finns på ett 30-tal orter i Halland, Småland och Västergötland. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till kvm. Beståndet utgörs till största delen av bostäder. Under 2010 har Bofast fortsatt arbetet med energieffektivisering. Delar av fastighetsbeståndet konverteras till jord- och bergvärme. Andra delar av beståndet har anslutits till fjärrvärmenätet. Investeringar har också gjorts i fönsterbyten och fasadrenoveringar. Det har varit ett positivt år för regionen med ett trendbrott inom bilindustrin där nyanställningar skett inom företag som är verksamma som underleverantörer till industrin. Ett antal bolag i regionen har även flyttat hem tillverkning från utlandet vilket också skapat nya jobb inom regionens industri. Denna trend är givetvis positiv för Bofast och efterfrågan på bolagets bostäder förväntas att öka. En mer oroande tendens är de ökande energipriserna som är en av de största kostnaderna i bolaget. Även räntan har gått upp under Kostnadsökningarna har givetvis påverkat resultatet negativt. Bolaget kommer att fortsätta arbetet med energieffektiviseringen under 2011 för att öka lönsamheten. Nettoomsättning Resultat före skatt 6 753* Medeltal anställda Uthyrningsbar yta GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 1999 VD: Staffan Brundin * Resultatet före skatt är justerat för en engångspost om KSEK GiaB EEsti 100% Verksamheten i Estland bedrivs av bolaget GIAB Eesti OÜ som är ett helägt dotterbolag till GIAB. GIAB Eestis investeringar utgörs av tre långsiktiga fastighetsprojekt i Tallinn och Narva. I Narva bedriver GIAB Eesti tillsammans med CA Fastigheter ett fastighetsprojekt genom bolaget Narva Gate OÜ. Investeringen utgörs av ett markområde och ett antal industrifastigheter i centrala Narva. Bolaget planerar tillsammans med Narva stad en ny och modern stadskärna. Projekteringsarbetet är omfattande och genomförandet kommer att pågå under en lång tidsperiod. De byggnader som ingår i fastighetsbeståndet har stor kulturhistorisk betydelse för Narva. Många av byggnaderna är från mitten av 1800-talet och de är kulturminnesskyddade. Renoveringarna av fastighetsbeståndet måste därför genomföras med försiktighet för att bevara byggnadernas egenart. Under året har arbetet med renovering och om- till och nybyggnader av fastighetsbeståndet fortsatt. Geografiskt ligger Narva vid gränsen till Ryssland och är den största gränsstaden mellan EU och Ryssland. En stor majoritet av befolkningen i Narva är rysktalande. Staden och dess närområde är därför väldigt intressant för ryska investeringar. I Tallinn äger GIAB Eesti genom ett intressebolag ett markområde på ca 17 ha. Ägarandelen uppgår till 45 %. På markområdet ligger idag Tallinns travbana med stallbyggnader. Enligt detaljplanen för området kommer det att byggas bostäder, kontor och andra kommersiella lokaler på området. Detaljplanen kommer av allt att döma att slutligen fastställas under våren För att bereda plats för en ny travbana har ett nytt markområde förvärvats i Saku som ligger strax utanför Tallinn. Markområdet är på ca 160 ha och ägarandelen uppgår till 45 %. Nettoomsättning Resultat före skatt Medeltal anställda Uthyrningsbar yta GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 1999 VD: Jaanus Mikk 6 regiator 100% Regiator Fastighets AB har varit ett dotter-bolag till GIAB sedan 1994 när GIAB blev ägare till 50 % av fastigheten blev bolaget ett helägt dotterbolag till GIAB. Regiator äger en fastighet i Norrköping. Geografiskt ligger Norrköping nära mittpunkten av den tätast befolkade delen av Sverige. Den väl utbyggda infrastrukturen och det geografiska läget gör Norrköping till en intressant stad att förlägga verksamheter till. Den grundläggande infrastrukturen kommer dessutom att utvecklas och moderniseras i hela Sverige. Planerna på snabbare spårförbindelser från Stockholm och söderut kommer att vara positivt för lokala fastighetsmarknader och positivt för t.ex. Norrköping. Vid årets början fanns det tolv hyresgäster och under året har en hyresgäst flyttat och tre har tillkommit. I dag finns således 14 hyresgäster från skilda branscher inhyrda i fastigheten. Under året har arbetet med att fi nna nya hyresgäster fortsatt och vid årsskiftet pågick förhandlingar med tre potentiella hyresgäster. En ny av- och påfart från E4 kommer att byggas i nära anslutning till fastigheten vilket borde medföra ökat intresse för fastigheten. Nettoomsättning Resultat före skatt Medeltal anställda Uthyrningsbar yta GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 1994 VD: Kenneth Eriksson

7 GiaB-HusEt GIABs fastighetsbestånd utgörs av två fastigheter i Solna. Den ena fastigheten är en bostadsfastighet med 48 lägenheter samt en mindre andel kommersiella lokaler i markplanet. Den andra fastigheten är en kontorsfastighet med en större butikslokal i markplanet. Den totala uthyrningsbara ytan är totalt kvm. I kontorsfastigheten inhyses GIAB samt ett antal andra koncernbolag. Två av bolagen inom affärsområdet Nyföretagande, Butikstrender AB och Inerventions AB är hyresgäster i huset. Två av våningsplanen i kontorshuset är entreprenörsplan där många mindre företag är hyresgäster. Tanken med entreprenörsplanen är att skapa möjligheter för små företag att hyra mindre kontorsytor till en attraktiv hyra med kortare kontraktstider än traditionella hyresavtal. Tanken är att skapa ett entreprenörsklimat där kontaktytor skapas för kreativa företagare som vill växa och utvecklas. Under 2010 och i början av 2011 har en rad nya hyresgäster tillkommit och entreprenörsplanen är i det närmaste fullt uthyrda. Under året har bygget av tvärbanans förlängning från Alvik till Solna påbörjats. Arbetet kommer att vara färdigställt under 2013 och en av hållplatserna kommer att förläggas i nära anslutning till fastigheten. Hyresintäkter Resultat från fastighetsförvaltningen Uthyrningsbar yta GiaB BrasiLiEn 100% GIAB Brasilien är huvudägare i lägenhetshotellet Coral Plaza i Ponta Negra, i Natal, Brasilien. Hotellet har 107 lägenheter, och är beläget direkt vid strandpromenaden. Lägenhetshotellet Coral Plaza färdigställdes och invigdes under GIAB Brasilien var från starten ägare till 35 lägenheter varav 9 stycken har sålts. Avsikten med bolagets lägenhetsinnehav är att samtliga lägenheter skall säljas. Den kvardröjande lågkonjunkturen och den rådande försiktigheten på finasmarknaderna gör det svårt att bedöma när de kvarvarande lägenheterna kommer att säljas. Vår bedömning är att efterfrågan på egna semesterbostäder kommer att öka i takt med att konjunkturen förbättras. De 26 st kvarvarande lägenheterna ingår i en hotellpool för uthyrning till researrangörer. Hotellverksamheten bedrivs i ett separat bolag som ägs av lägenhetsinnehavarna och avtal finns med flera stora researrangörer i Europa och Sydamerika. Med sitt förstklassiga läge och sin höga standard har hotellet sedan det invigdes blivit mycket populärt, och beläggningen har varit hög. En stor del av hotellets gäster är från Brasilien och övriga Sydamerika. Den vinst och det kassaflöde som har genererats av hotellrörelsen har delvis återinvesterats i verksamheten. Nettoomsättning Resultat före skatt GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 2005 EssarEm 100% Essarem äger en industri fastighet i Nacka med kvm uthyrningsbar yta. Hyresgäst i fastigheten är GIABs intressebolag Opcon och fastigheten är fullt uthyrd. Fastigheten ligger i ett EKEBYHov 100% Ekebyhovs fastighet är belägen på Ekerö. Fastigheten är en industrifastighet där det tills för några år sedan bedrevs en indstriverksamhet. En del av byggnaden har renoverats och anpassats till en friskola. Friskolan startade sin verksamhet i fastigheten under år expansivt område i en av Stockholmsregionens mest expansiva kommuner och på sikt finns goda möjligheter till förädling av fastigheten. Bolaget planerar att ytterligare renovera och förädla fastigheten under den närmaste framtiden. Nettoomsättning Resultat före skatt Uthyrningsbar yta GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 2005 Nettoomsättning Resultat före skatt Uthyrningsbar yta GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 2006 GaBriELsson FastiGHEtEr 100% Gabrielsson Fastigheter bedriver fastighetsverksamhet i Tyskland. Bolaget ägde under räkenskapsår 2010 tre fastigheter som är belägna i Bremen, Einbeck och Sinnersdorf. BErGsLaGEns BiLFastiGHEtEr 100% Dotterbolaget Bergslagens Bilfastigheter äger och förvaltar två fastigheter som ligger i Falun respektive Karlstad. Hyresgäst i båda fastigheterna är Philpsson Karlstad Bil AB som bedriver Bolagets har enligt plan minskat sitt fastighetsbestånd under de senaste åren och forstätter att aktivt ytterligare minska beståndet under kommande år. I Mars 2011 såldes fastigheten i Bremen. bilförsäljning och verkstadsrörelse. Sedan GIAB förvärvade fastigheterna har en tillbyggnad på kvm genomförts. Nettoomsättning Resultat före skatt Uthyrningsbar yta GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 2004 Nettoomsättning Resultat före skatt Uthyrningsbar yta GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 2007 Den uthyrningsbara ytan och hyresintäkterna fördelar sig mellan lokaltyper enligt följande diagram. De totala hyresintäkterna uppgår till KSEK (inklusive 50 % av hyresintäkterna i Narva Gate OÜ och 50 % av hyresintäkterna i Kommanditbolaget Ringvägen 59) Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till kvm (inklusive 50 % av ytan i Narva Gate OÜ och 50 % av ytan i Kommanditbolaget Ringvägen 59) Bostäder industri lokaler kommersiella lokaler 7

8 tjänster beror till rationell er, lägre vändning ga admikan hålla ndvården r ett stort mplantattandvård specialist. stningen City Denbehärskar ela tandtes i City e ungefär CitY dental i stockholm 39% City Dental startade sin verksamhet år 2005 med fem anställda. Idag arbetar ett hundratal personer på City Dental som nu är Sveriges största enskilda tandvårdsklinik. Framgångarna för City Dental beror till stor del på att kliniken drivs med rationell stordrift. Långa öppettider, lägre kostnader vid inköp, maximal användning av lokaler och utrustning samt låga administrativa kostnader gör att kliniken kan hålla betydligt lägre priser än t.ex. Folktandvården i Stockholms län. Kliniken erbjuder ett stort utbud av tandvårdstjänster såsom implantatbehandlingar, bettskenor, estetisk tandvård och hjälp vid snarkning av en snarkspecialist. Här finns den modernaste utrustningen inom tandvård. Som arbetsplats är City Dental multikulturell och personalen behärskar tillsammans över 40 olika språk. Under 2010 gick marknaden ned i hela tandläkarbranschen, vilket också märktes i City Dentals omsättning som minskade ungefär som branschen i stort. Nettoomsättning Resultat före skatt Medeltal anställda GIAB äger 39% INNEHAV SEDAN 2005 VD: Mattias Santesson 8 toptee 39% TopTee ABs affärsidé är att bygga och driva golfbanor med hög kvalité, samtidigt som kostnader för medlemskap och green-fee ska hållas på en överkomlig nivå. I Stockholm har bolaget under 2010 drivit golf banorna Brollsta GK och International GC. Brollsta erbjuder golfspel på en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Brollsta betraktas som en av de 10 bästa banorna i Stockholmområdet med utmärkta greener och en utmanande bansträckning. International GC driver en 18 håls bana norr om Stockholm. TopTee driver även en 9-hålsbana i Halmstad, Strandtorps GK. Under de senaste åren har golfmarknaden varit vikande. Antalet golfspelare nådde sin topp under 2004 och har därefter minskat i antal. Det är en tuff marknadssituation som samtidigt kan ge nya affärsmöjligheter. Under 2010 avslutades samarbetet med Hufvudstadens Golf och i stället kommer TopTee att utveckla verksamheten med andra samarbetspartners i Stockholmsområdet. I årsskiftet 2010/2011 förvärvade TopTee Kungsängens Golf Club. Kungsängen är en högklassig golfanläggning ca 3 mil norr om Stockholm med 36 hål, Kings Course och Queens Course. Scandinavian Masters avgjordes på Kungsängens Kings Course år Under 2011 har även ett samarbete inletts med Vidbynäs Golf Club. Även den är en anläggning med 36 hål av högsta klass som ligger ca 4 mil söder om Stockholm. Förvärvet av Kungsängen och samarbetet med Vidbynäs innebär att man vid ett fullt medlemskap i Brollsta GK kan spela golf på 4 anläggningar (117 golfhål) i Stockholmsområdet. Nettoomsättning Resultat före skatt Medeltal anställda GIAB äger 39% INNEHAV SEDAN 2004 VD: Joakim Sabel

1 - GIAB 2008 ÅrsredovIsnInG 2008

1 - GIAB 2008 ÅrsredovIsnInG 2008 1 - GIAB 2008 ÅrsredovIsnInG 2008 2 - GIAB 2008 InnehÅll sida 2. 2008 i sammandrag 3. giabs affärsidé och affärsmodell 4. vd har ordet 5. giab summary 6. fastigheter 10. industri & handel 12. tjänster

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Pulsen AB INNEHÅLL Pulsen AB 3 Bolagsstruktur 5 Pulsen Data AB 6 Informationssäkerhet 7 Kommuner 8 Privata vårdgivare 9 Handel 10 Driftstjänster 11 Pedab Group AB 12 Pulsen Förvaltning

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare! STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013 Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta vi är matälskare! Innehållsförteckning Våra rötter 3 STC GreenFood på en minut 4 Det här är STC GreenFood

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att

PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att I PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor. För att

Läs mer

BDX ÅRSREDOVISNING 2013

BDX ÅRSREDOVISNING 2013 BDX ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 646 000 000 1 032 000 000 30 000 000 Balansomslutning för hela koncernen 131 000 000 Investeringar som gjorts inom koncernen 8,3 % BDX Värld... 4-5 Produkter och tjänster...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB I PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG ÅRSREDOVISNING 2014 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING INNEHÅLL ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET AFFÄRSIDÉ OM CERNERA FASTIGHETER INTERVJU TOMAS ROSSING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den

Läs mer

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB innehåll 2012 i sammanfattning 3 VD har ordet 4 I köparens och säljarens intresse 5 Tillgänglighet ökar köpkraften 6 Personbilar 7 Maskiner och tunga fordon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer