3 GIAB i korthet Affärsområden 2010 i sammandrag. 12 Fem år i sammandrag. 13 Förvaltningsberättelse för Resultaträkningar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 GIAB i korthet Affärsområden 2010 i sammandrag. 12 Fem år i sammandrag. 13 Förvaltningsberättelse för 2010. 14 Resultaträkningar."

Transkript

1 GaBriELsson invest ab årsredovisning 2010

2 3 GIAB i korthet Affärsområden 2010 i sammandrag 4 VD har ordet 5 Industri & handel 6 Fastigheter 8 Tjänster 10 Nyföretagande 12 Fem år i sammandrag 13 Förvaltningsberättelse för Resultaträkningar 16 Balansräkningar 17 Kassaflödesanalyser 18 Noter 26 Revisionsberättelse 27 Styrelse & medarbetare 2

3 GiaB i KortHEt Gabrielsson Invest AB (GIAB) är ett privat investmentbolag som ägs av Mats Gabrielsson. GIAB investerar inom en rad skilda verksamhetsområden och branscher, såsom Säkerhet och bevakning, Miljöteknik och Underhållning men i huvudsak inom Fastigheter. s eget kapital uppgår till 425 MSEK och justerat eget kapital uppgår till MSEK. Investeringarna har fram till nyligen uteslutande gjorts i bolag där GIAB har kunnat uppnå ett affärsområden bestämmande inflytande. Den övervägande delen av koncernens verksamhet bedrivs fortfarande genom helägda dotterbolag men under senare år har andelen bolag där GIABs ägarandel inte överstiger 50 % ökat. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Industri och Handel Fastigheter Tjänster Nyföretagande Affärsområdet Nyföretagande tillkom år 2009 och har sitt ursprung i Mats Gabrielssons deltagande i teveprogrammet Draknästet. I affärsområdet investeras i nystartade entreprenörsbolag som är i behov av kapital. GIABs förhoppning är att förutom att ge finansiellt stöd även stötta och coacha entreprenörerna i utvecklingen av verksamheten. Ägarandelarna i dessa bolag varierar från 5 % till 50 %. Industri & Handel Bokfört värde Marknadsvärde Omsättning Fastigheter Bokfört värde Marknadsvärde Omsättning Tjänster Bokfört värde Marknadsvärde Omsättning Nyföretagande Nyckeltal redovisas ej för bolagen i Nyföretagande Opcon AB: Energi- och miljöteknik, Sverige, Tyskland, England och Kina TPC Components AB: Precisionsgjuteri, Hallstahammar Music Network Records Group AB: Skivbolagsverksamhet, Stockholm Bofast AB: Verksamhet i Småland och Halland GIAB Eesti OÜ: Verksamhet i Estland Regiator Fastighets AB: Norrköping Ekebyhov Fastighets AB: Stockholm Essarem Fastighets AB: Stockholm GIAB Huset: Stockholm Rapid Larmcentral AB: Säkerhet och bevakning i Sverige och Estland City Dental AB: Tandläkarklinik, Stockholm Svenska Top Tee AB: Drift av golfbanor, Stockholm och Halmstad Salamino AB: Finans och konsultbolag, Stockholm Relino Rör AB; Relining, i Malmö Go Enterprise AB: Läromedel, Sundsvall. Tic Sverige AB: Konfektion, Göteborg Inerventions AB: Habiliteringshjälpmedel, Stockholm Butikstrender AB: Branschtidning, Stockholm Bergslagens Bilfastigheter AB: Falun och Karlstad Student Competitions AB: Tävlingsexperter, Stockholm Gabrielsson Fastigheter: Tyskland affärsmodell GIABs affärsidé är att genom investeringar i bolag med en sund kärnverksamhet tillföra finansiella resurser och managementkunskap enligt GIABs affärsmodell. Därigenom ska en hög avkastning och värdetillväxt uppnås. GIAB är långsiktiga ägare och eftersträvar ett starkt inflytande i de företag där bolaget investerar. 1 Förutsägbarhet För att bolaget ska uppnå en god kontroll av sin verksamhet är det nödvändigt att utvecklingen kan förutsägas. Därför analyserar GIAB bolaget och definierar vilka förändringar som behöver genomföras, samt vilka resurser dessa kräver. Utan en tillfredsställande förutsägbarhet är det inte möjligt att fatta rätt beslut för att öka lönsamheten. 2 Lönsamhet Det övergripande målet är att bolaget uppnår en förbättrad lönsamhet. Bolaget uppnår detta genom att fokusera på sin kärnverksamhet och genom att den fasta kostnadsmassan anpassas till denna. GIAB tillhandahåller de resurser som är nödvändiga för att stötta och komplettera ledningen och tillföra nödvändigt kapital, samt bedömer möjliga synergier med andra dottereller intresseföretag. 3 Tillväxt En kontrollerad lönsamhet möjliggör tillväxt. Utöver den organiska tillväxten kan även förvärv ske genom ytterligare kapitalinsatser i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 361 MSEK (440 MSEK) Rörelseresultatet uppgick till 34 MSEK (20 MSEK) Resultat efter skatt uppgick till 11 MSEK (3 MSEK) Soliditeten uppgick till 39 % (38 %) Nettoomsättningen uppgick till 15 MSEK (76 MSEK) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (8 MSEK) Eget kapital uppgick till 425 MSEK (424 MSEK) Justerat eget kapital uppgick till MSEK (1 160 MSEK) Medelantalet anställda minskade till 416 st (450 st) Eget kapital uppgick till 394 MSEK (385 MSEK) Soliditeten uppgick till 55 % (53 %) 3

4 vd Har ordet Fortsatt FoKus på miljö- och EnErGitEKniK 2010 blev något av ett mellanår där utvecklingstakten för våra bolag varierade och bolagen redovisade blandade resultat. För många har det varit en stor utmaning att ta sig igenom lågkonjunkturen. Det skedde under året inte några större förändringar i våra innehav. Våra kärninnehav utvecklades relativt väl även om det för några av bolagen resultatmässigt blev ett svagt år. Samtliga våra bolag har arbetat hårt för att anpassa verksamheten och genomfört åtgärdspaket på ett bra sätt. Även om den globala ekonomin visade en långsam återhämtning, finns det fortfarande stora ekonomiska problem i länder som Grekland, Irland, Ungern m.fl. vilket skapar oro på finansmarknaderna och en osäkerhet om tillväxten. Samtidigt var den ekonomiska tillväxten stark i t.ex Sverige och Kina. Den ekonomiska återhämtningen i Estland, som är en viktig marknad för oss, har gått snabbare än förväntat och tillväxten förväntas fortsätta öka under de kommande åren. Sammantaget visade innehaven en tillfredsställande utveckling och vår skuldsättning är fortsatt låg och den finansiella ställningen är stark. Detta gör att vi kan hantera de problem som uppstår samtidigt som vi har en bra plattform för att göra nya investeringar. s resultat efter skatt uppgick till 11 MSEK. Det synliga egna kapitalet har under året ökat till 425 MSEK. Nettoomsättningen minskade till 361 MSEK. miljö och energieffektivisering Den globala satsningen på förnyelsebar energi och energieffektivisering fortsätter och takten kommer att öka främst till följd av stigande energipriser på i stort sett alla marknader. Vi vidhåller vår tidigare bedömning att företag verksamma inom miljöteknik, utveckling av teknik för energieffektivisering samt alternativ förnyelsebar energiproduktion har en väldigt bra position. Detta främst till följd av att det kommer att finnas politiska styrsystem på olika nivåer för att främja en övergång till förnyelsebara energikällor och energieffektivisering och för minskad klimatpåverkan. Förändringen av de globala energisystemen pågår där förändringstakten även påverkas av situationen på finansmarknaderna. Efter den globala finanskrisen har diskussionerna om den globala uppvärmningen och minskad klimatpåverkan återigen tagit fart. Opcon som är ett av våra kärninnehav har under 2010 haft ett tufft år med förseningar och uteblivna kundorder framförallt inom bioenergiområdet. De senaste årens uppbyggnad av en tillväxtplattform med fokus på energi- och miljöteknik har förutsatt en volymutveckling som ännu inte uppnåtts. Detta har påverkat såväl omsättning som resultat negativt under Möjligheterna och utsikterna för en lönsam tillväxt är dock mycket goda med den ökade globala efterfrågan på produkter inom energieffektivisering och bioenergi. utvecklingsprojekt i Estland Fastighetsmarknaden i Estland har visat klara tecken på återhämtning och flera byggprojekt som under den värsta krisen lades på is har återigen aktiverats. Hyresnivåerna börjar stiga och vakanser minskar i takt med den allmänna ekonomiska återhämtningen Våra stora fastighetsutvecklingsprojekt i Tallinn och Narva befinner sig i slutskedet vad gäller detaljplanearbetet. våra övriga fastighetsinnehav Situationen för ett av våra kärninnehav Bofast är god men kan bli bättre. Bofast har under det gångna året till följd av den förbättrade konjunkturen kunnat minska vakansgraden i beståndet. Rörelseresultatet försämrades dock främst på grund av ökade energikostnader och andra kostnader till följd av den långa stränga vintern. Även om vi förväntar oss en höjning av marknadsräntorna har Bofast en god position att fortsätta sin lönsamma utveckling genom förbättrad uthyrningsgrad och ett fortsatt arbete med energieffektivisering. Även Bofast starka finansiella ställning utgör en god grund för ytterligare lönsamma investeringar. Det har varit en väldigt tuff utmaning att under lågkonjunkturen kunna öka uthyrningsgraden i våra fastigheter i Norrköping och på Ekerö. Med tanke på det förbättrade konjunkturläget och det ökade antalet förfrågningar hyser vi dock goda förhoppningar att arbetet med att minska vakanserna kommer att bli framgångsrikt under det kommande året. Verksamheten i vårt delägda lägenhetshotell i Brasilien har fortsatt utvecklats positivt. Beläggningsgraden ökade under året och hotellet är klassat av researrangörer som det bästa i regionen. Vi förväntar oss att den höga beläggningsgraden fortsätter under kommande år. Vårt övriga svenska fastighetsbestånd är fullt uthyrt och beståndet har under året haft en god lönsamhet. Vårt fastighetsbestånd i Tyskland har utvecklats enligt våra förväntningar. I början av 2011 har vi tecknat avtal om att sälja vår fastighet i Bremen. Vi har varit inriktade på en effektiv och lönsam förvaltning av fastigheter och inte varit aktiva vad gäller exploateringsprojekt i Sverige. Vi har under året ökat fokus på att analysera och hitta rätt strategi för att tydliggöra och realisera de dolda värden som finns i våra fastigheter. Jag ser att vi under det kommande året kommer att intensifiera detta arbete främst med fastigheterna som vi äger i Solna och Nacka. Övriga innehav I säkerhetsföretaget Rapid har utvecklingen av larmcentralsverksamheten fortsatt med oförminskad kraft. Rapid har som den marknadsledande larmcentralen attraherat många nya kunder och en lönsam tillväxt förväntas under kommande år. Under 2010 invigdes den nya toppmoderna larmcentralen i Narva som mottogs med stort intresse av media i Estland. Resultatmässigt blev 2010 ett mindre bra år främst till följd av att ett större bevakningsavtal upphörde. Tandvårdskliniken City Dental är idag en etablerad aktör på tandvårdsmarknaden och förutsättningar för nya etableringar och utveckling av nuvarande klinik är goda. De åtgärdspaket som genomförts inom precisionsgjuteriet TPC Components har tillsammans med återhämtningen av den allmänna konjunkturen lett till en klar resultatförbättring under Orderingången ökade starkt och produktiviteten var hög under året. Orderingången har fortsatt att vara bra i början av 2011 och förutsättningarna för fortsatta lönsamhetsförbättringar är goda. Utvecklingen på den svenska golfmarknaden har under de senaste åren varit negativ. Den främsta anledningen har nog varit en överetablering av golfbanor tillsammans med en minskad tillströmning av nya golfspelare. Vårt delägda golfbolag Svenska TopTee har genomfört ett omfattande arbete för att skapa en lönsam plattform. TopTee förvärvade vid årsskiftet mastersbanan Kungsängen Golf Club och har därmed fokuserat sina anläggningar till Stockholmsområdet och skapat en bra bas för att nå lönsamhet. Under året gick en epok i graven då Borås Wäfveri, som grundades 1870, försattes i konkurs på egen begäran. Trots upprepade massiva försök att rädda verksamheten konstaterades att det saknades förutsättningar att vända utvecklingen och att kunna nå en vital och lönsam verksamhet. nyföretagande Bolagen inom vårt nya affärsområde har som förväntat utvecklats olika. Några av bolagen har haft en mycket stark tillväxt och redovisat positiva resultat. Andra bolag har haft betydande problem med produktutveckling och uteblivna kassaflöden. Två av bolagen inom affärsområdet avvecklades i början av Vi har under året investerat i 3 nya bolag. Kvarvarande bolag bedömer vi ha mycket goda förutsättningar att bli framgångsrika under kommande år. Det finns fortfarande en viss osäkerhet i konjunkturläget och hur hög tillväxten förväntas bli men jag förväntar mig en fortsatt god lönsamhetsutveckling under Vi har mycket arbete framför oss men med alla motiverade medarbetare och partners ser jag ljust på framtiden. Vår goda finansiella ställning med en låg skuldsättning innebär en stabil grund och bra möjligheter till nya förvärv. Jag vill även framföra ett stort tack till samtliga medarbetare och partners för det stora engagemang som ni har visat under året! 4

5 industri & HandEL opcon 19% opcon AB är en energi och miljökoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Opcon bedriver verksamhet i Sverige, Kina, Storbritannien och Tyskland. Bolagets produkter efterfrågas av kunder som fi nns inom process-, kraft-, verkstads- och fordonsindustrin. s verksamhet är uppdelad i två affärsområden: Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av industriella processer. Engine Effi ciency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Under 2010 avyttrades affärsområdet Mobility Products med bolaget REAC AB och det danska dotterbolaget Balle AS. Avyttringen genomfördes för att fokusera på miljö- och energiteknik. Affärsområdet Renewable Energy har under året tappat något i omsättning. Utvecklingen för bioenergianläggningar har varit svagare än väntat vilket påverkat lönsamheten och omsättningen negativt. Positivt är dock att intresset för bolagets powerbox växer och försäljningen har ökat, främst under det fjärde kvartalet. Utvecklingen av en marin Powerbox har tagit fart under året och de första komponenterna har levererats till Wallenius rederierna. Inom Engine efficiency har omsättningen ökat med 38 % under räkenskapsåret. Bolagets aktie är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm. tpc ComponEnts 50% I Hallstahammar bedriver TpC Components AB sin verksamhet i ett av Europas modernaste och ledande gjuterier. TPC bedriver Gjuteriverksamhet i Hallstahammar i Västmanland och genom sitt dotterbolag TPC Narva OÜ bedrivs även verksamhet i Estland. Gjuteritekniken som bolaget använder kallas vaxursmältningsmetoden. Tekniken möjliggör tillverkning av gjutgods där kunderna efterfrågar väldigt specialiserade produkter med hög prestanda. verkstads- och processindustrin. Bland kunderna kan nämnas Siemens, General Electrics, Scania och Volvo. Under de senaste åren har bolaget brottats med lönsamhetsproblem på grund av en ökande konkurrens från lågprisländer samt en vikande konjunktur. Nettoomsättning Resultat före skatt Medeltal anställda GIAB äger 19% INNEHAV SEDAN 2007 VD: Rolf Hasselström Åtgärderna är en del i bolagets strategi att sänka kostnaderna och därigenom skapa förutsättningar för en långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet. Vidare fortsätter bolaget att fokusera på modernisering och ytterligare effektivisering av produktionsprocessen. Produktionstekniken innebär att man utifrån en vaxmodell skapar keramikformar som i sin tur formar metallen. I dotterbolaget i Narva efteroch slutbehandlas en del av bolagets produkter. Bolagets kunder återfinns främst bland tillverkare av gasturbiner samt inom bil-, Bolaget har under de senaste åren genomgått en omställningsprocess för att öka sin konkurrenskraft. Personalstyrkan har minskats avsevärt i Sverige. Men bolaget har även satsat på effektivare produktion genom att implementera lean production i verksamheten. Nettoomsättning Resultat före skatt Medeltal anställda GIAB äger 50% INNEHAV SEDAN 2005 VD: Mark Irwin mnw 100% Music Network Records Group AB bedriver skivbolagsverksamhet och äger rättigheterna till ca titlar. Med rötterna i proggrörelen förvaltar bolaget en svensk kulturskatt. Skivbolagsverksamheten startade 1969 i Waxholm. under årens lopp har MNW förvärvat andra skivbolag som bland annat Nacksving, Mistlur och Wire. Music Network Records Group AB är moderbolag till MNW Music AB som innehar rättigheterna till verken. MNW statade sin verksamhet 1969 under namnet Musiknätet Waxholm. Under åren har ca album producerats och MNW innehar rättigheterna till ca låtar. Artister som ingår i den s.k. back-katalogen är bland många andra Hoola Bandola Band, Blå Tåget, Nationalteatern, Ebba Grön, Imperiet och Peter Lemarc. Katalogen har en unik bredd och djup där ett stort antal musikstilar och genrer ingår. Under senare år har ingen nyproducerad musik getts ut av MNW, utan verksamheten i bolaget består i att förvalta och förädla back-katalogen. Bland annat har en satsning gjorts på att digitalisera större delen av MNW:s låtskatt. MNW har sedan första januari 2010 ett samarbetsavtal med Universal Music. Samarbetet innebär att Universal producerar och distribuerar musikproduktioner från MNWs katalog. Under 2010 har en samlingsbox med samtliga album med Peter Lemarc, remastrade för första gången, och ett flertal bonusspår släppts. Boxen vann en grammis i kategorin årets specialutgåva. Det har även släppts en samlingsbox bestående av en bok och nio CD-skivor i samband med Nationalteaterns 40-årsjubileum. Nettoomsättning Resultat före skatt * Medeltal anställda GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 2002 * I resultatet ingår engångsposter om ca 4,5 MSEK. 5

6 FastiGHEtEr BoFast 100% Bofast AB förvärvades av GIAB 1999 och är ett fastighetsbolag som bedriver sin verksamhet från sitt huvudkontor i Hyltebruk. Bolagets fastighetsbestånd finns på ett 30-tal orter i Halland, Småland och Västergötland. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till kvm. Beståndet utgörs till största delen av bostäder. Under 2010 har Bofast fortsatt arbetet med energieffektivisering. Delar av fastighetsbeståndet konverteras till jord- och bergvärme. Andra delar av beståndet har anslutits till fjärrvärmenätet. Investeringar har också gjorts i fönsterbyten och fasadrenoveringar. Det har varit ett positivt år för regionen med ett trendbrott inom bilindustrin där nyanställningar skett inom företag som är verksamma som underleverantörer till industrin. Ett antal bolag i regionen har även flyttat hem tillverkning från utlandet vilket också skapat nya jobb inom regionens industri. Denna trend är givetvis positiv för Bofast och efterfrågan på bolagets bostäder förväntas att öka. En mer oroande tendens är de ökande energipriserna som är en av de största kostnaderna i bolaget. Även räntan har gått upp under Kostnadsökningarna har givetvis påverkat resultatet negativt. Bolaget kommer att fortsätta arbetet med energieffektiviseringen under 2011 för att öka lönsamheten. Nettoomsättning Resultat före skatt 6 753* Medeltal anställda Uthyrningsbar yta GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 1999 VD: Staffan Brundin * Resultatet före skatt är justerat för en engångspost om KSEK GiaB EEsti 100% Verksamheten i Estland bedrivs av bolaget GIAB Eesti OÜ som är ett helägt dotterbolag till GIAB. GIAB Eestis investeringar utgörs av tre långsiktiga fastighetsprojekt i Tallinn och Narva. I Narva bedriver GIAB Eesti tillsammans med CA Fastigheter ett fastighetsprojekt genom bolaget Narva Gate OÜ. Investeringen utgörs av ett markområde och ett antal industrifastigheter i centrala Narva. Bolaget planerar tillsammans med Narva stad en ny och modern stadskärna. Projekteringsarbetet är omfattande och genomförandet kommer att pågå under en lång tidsperiod. De byggnader som ingår i fastighetsbeståndet har stor kulturhistorisk betydelse för Narva. Många av byggnaderna är från mitten av 1800-talet och de är kulturminnesskyddade. Renoveringarna av fastighetsbeståndet måste därför genomföras med försiktighet för att bevara byggnadernas egenart. Under året har arbetet med renovering och om- till och nybyggnader av fastighetsbeståndet fortsatt. Geografiskt ligger Narva vid gränsen till Ryssland och är den största gränsstaden mellan EU och Ryssland. En stor majoritet av befolkningen i Narva är rysktalande. Staden och dess närområde är därför väldigt intressant för ryska investeringar. I Tallinn äger GIAB Eesti genom ett intressebolag ett markområde på ca 17 ha. Ägarandelen uppgår till 45 %. På markområdet ligger idag Tallinns travbana med stallbyggnader. Enligt detaljplanen för området kommer det att byggas bostäder, kontor och andra kommersiella lokaler på området. Detaljplanen kommer av allt att döma att slutligen fastställas under våren För att bereda plats för en ny travbana har ett nytt markområde förvärvats i Saku som ligger strax utanför Tallinn. Markområdet är på ca 160 ha och ägarandelen uppgår till 45 %. Nettoomsättning Resultat före skatt Medeltal anställda Uthyrningsbar yta GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 1999 VD: Jaanus Mikk 6 regiator 100% Regiator Fastighets AB har varit ett dotter-bolag till GIAB sedan 1994 när GIAB blev ägare till 50 % av fastigheten blev bolaget ett helägt dotterbolag till GIAB. Regiator äger en fastighet i Norrköping. Geografiskt ligger Norrköping nära mittpunkten av den tätast befolkade delen av Sverige. Den väl utbyggda infrastrukturen och det geografiska läget gör Norrköping till en intressant stad att förlägga verksamheter till. Den grundläggande infrastrukturen kommer dessutom att utvecklas och moderniseras i hela Sverige. Planerna på snabbare spårförbindelser från Stockholm och söderut kommer att vara positivt för lokala fastighetsmarknader och positivt för t.ex. Norrköping. Vid årets början fanns det tolv hyresgäster och under året har en hyresgäst flyttat och tre har tillkommit. I dag finns således 14 hyresgäster från skilda branscher inhyrda i fastigheten. Under året har arbetet med att fi nna nya hyresgäster fortsatt och vid årsskiftet pågick förhandlingar med tre potentiella hyresgäster. En ny av- och påfart från E4 kommer att byggas i nära anslutning till fastigheten vilket borde medföra ökat intresse för fastigheten. Nettoomsättning Resultat före skatt Medeltal anställda Uthyrningsbar yta GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 1994 VD: Kenneth Eriksson

7 GiaB-HusEt GIABs fastighetsbestånd utgörs av två fastigheter i Solna. Den ena fastigheten är en bostadsfastighet med 48 lägenheter samt en mindre andel kommersiella lokaler i markplanet. Den andra fastigheten är en kontorsfastighet med en större butikslokal i markplanet. Den totala uthyrningsbara ytan är totalt kvm. I kontorsfastigheten inhyses GIAB samt ett antal andra koncernbolag. Två av bolagen inom affärsområdet Nyföretagande, Butikstrender AB och Inerventions AB är hyresgäster i huset. Två av våningsplanen i kontorshuset är entreprenörsplan där många mindre företag är hyresgäster. Tanken med entreprenörsplanen är att skapa möjligheter för små företag att hyra mindre kontorsytor till en attraktiv hyra med kortare kontraktstider än traditionella hyresavtal. Tanken är att skapa ett entreprenörsklimat där kontaktytor skapas för kreativa företagare som vill växa och utvecklas. Under 2010 och i början av 2011 har en rad nya hyresgäster tillkommit och entreprenörsplanen är i det närmaste fullt uthyrda. Under året har bygget av tvärbanans förlängning från Alvik till Solna påbörjats. Arbetet kommer att vara färdigställt under 2013 och en av hållplatserna kommer att förläggas i nära anslutning till fastigheten. Hyresintäkter Resultat från fastighetsförvaltningen Uthyrningsbar yta GiaB BrasiLiEn 100% GIAB Brasilien är huvudägare i lägenhetshotellet Coral Plaza i Ponta Negra, i Natal, Brasilien. Hotellet har 107 lägenheter, och är beläget direkt vid strandpromenaden. Lägenhetshotellet Coral Plaza färdigställdes och invigdes under GIAB Brasilien var från starten ägare till 35 lägenheter varav 9 stycken har sålts. Avsikten med bolagets lägenhetsinnehav är att samtliga lägenheter skall säljas. Den kvardröjande lågkonjunkturen och den rådande försiktigheten på finasmarknaderna gör det svårt att bedöma när de kvarvarande lägenheterna kommer att säljas. Vår bedömning är att efterfrågan på egna semesterbostäder kommer att öka i takt med att konjunkturen förbättras. De 26 st kvarvarande lägenheterna ingår i en hotellpool för uthyrning till researrangörer. Hotellverksamheten bedrivs i ett separat bolag som ägs av lägenhetsinnehavarna och avtal finns med flera stora researrangörer i Europa och Sydamerika. Med sitt förstklassiga läge och sin höga standard har hotellet sedan det invigdes blivit mycket populärt, och beläggningen har varit hög. En stor del av hotellets gäster är från Brasilien och övriga Sydamerika. Den vinst och det kassaflöde som har genererats av hotellrörelsen har delvis återinvesterats i verksamheten. Nettoomsättning Resultat före skatt GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 2005 EssarEm 100% Essarem äger en industri fastighet i Nacka med kvm uthyrningsbar yta. Hyresgäst i fastigheten är GIABs intressebolag Opcon och fastigheten är fullt uthyrd. Fastigheten ligger i ett EKEBYHov 100% Ekebyhovs fastighet är belägen på Ekerö. Fastigheten är en industrifastighet där det tills för några år sedan bedrevs en indstriverksamhet. En del av byggnaden har renoverats och anpassats till en friskola. Friskolan startade sin verksamhet i fastigheten under år expansivt område i en av Stockholmsregionens mest expansiva kommuner och på sikt finns goda möjligheter till förädling av fastigheten. Bolaget planerar att ytterligare renovera och förädla fastigheten under den närmaste framtiden. Nettoomsättning Resultat före skatt Uthyrningsbar yta GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 2005 Nettoomsättning Resultat före skatt Uthyrningsbar yta GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 2006 GaBriELsson FastiGHEtEr 100% Gabrielsson Fastigheter bedriver fastighetsverksamhet i Tyskland. Bolaget ägde under räkenskapsår 2010 tre fastigheter som är belägna i Bremen, Einbeck och Sinnersdorf. BErGsLaGEns BiLFastiGHEtEr 100% Dotterbolaget Bergslagens Bilfastigheter äger och förvaltar två fastigheter som ligger i Falun respektive Karlstad. Hyresgäst i båda fastigheterna är Philpsson Karlstad Bil AB som bedriver Bolagets har enligt plan minskat sitt fastighetsbestånd under de senaste åren och forstätter att aktivt ytterligare minska beståndet under kommande år. I Mars 2011 såldes fastigheten i Bremen. bilförsäljning och verkstadsrörelse. Sedan GIAB förvärvade fastigheterna har en tillbyggnad på kvm genomförts. Nettoomsättning Resultat före skatt Uthyrningsbar yta GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 2004 Nettoomsättning Resultat före skatt Uthyrningsbar yta GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 2007 Den uthyrningsbara ytan och hyresintäkterna fördelar sig mellan lokaltyper enligt följande diagram. De totala hyresintäkterna uppgår till KSEK (inklusive 50 % av hyresintäkterna i Narva Gate OÜ och 50 % av hyresintäkterna i Kommanditbolaget Ringvägen 59) Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till kvm (inklusive 50 % av ytan i Narva Gate OÜ och 50 % av ytan i Kommanditbolaget Ringvägen 59) Bostäder industri lokaler kommersiella lokaler 7

8 tjänster beror till rationell er, lägre vändning ga admikan hålla ndvården r ett stort mplantattandvård specialist. stningen City Denbehärskar ela tandtes i City e ungefär CitY dental i stockholm 39% City Dental startade sin verksamhet år 2005 med fem anställda. Idag arbetar ett hundratal personer på City Dental som nu är Sveriges största enskilda tandvårdsklinik. Framgångarna för City Dental beror till stor del på att kliniken drivs med rationell stordrift. Långa öppettider, lägre kostnader vid inköp, maximal användning av lokaler och utrustning samt låga administrativa kostnader gör att kliniken kan hålla betydligt lägre priser än t.ex. Folktandvården i Stockholms län. Kliniken erbjuder ett stort utbud av tandvårdstjänster såsom implantatbehandlingar, bettskenor, estetisk tandvård och hjälp vid snarkning av en snarkspecialist. Här finns den modernaste utrustningen inom tandvård. Som arbetsplats är City Dental multikulturell och personalen behärskar tillsammans över 40 olika språk. Under 2010 gick marknaden ned i hela tandläkarbranschen, vilket också märktes i City Dentals omsättning som minskade ungefär som branschen i stort. Nettoomsättning Resultat före skatt Medeltal anställda GIAB äger 39% INNEHAV SEDAN 2005 VD: Mattias Santesson 8 toptee 39% TopTee ABs affärsidé är att bygga och driva golfbanor med hög kvalité, samtidigt som kostnader för medlemskap och green-fee ska hållas på en överkomlig nivå. I Stockholm har bolaget under 2010 drivit golf banorna Brollsta GK och International GC. Brollsta erbjuder golfspel på en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Brollsta betraktas som en av de 10 bästa banorna i Stockholmområdet med utmärkta greener och en utmanande bansträckning. International GC driver en 18 håls bana norr om Stockholm. TopTee driver även en 9-hålsbana i Halmstad, Strandtorps GK. Under de senaste åren har golfmarknaden varit vikande. Antalet golfspelare nådde sin topp under 2004 och har därefter minskat i antal. Det är en tuff marknadssituation som samtidigt kan ge nya affärsmöjligheter. Under 2010 avslutades samarbetet med Hufvudstadens Golf och i stället kommer TopTee att utveckla verksamheten med andra samarbetspartners i Stockholmsområdet. I årsskiftet 2010/2011 förvärvade TopTee Kungsängens Golf Club. Kungsängen är en högklassig golfanläggning ca 3 mil norr om Stockholm med 36 hål, Kings Course och Queens Course. Scandinavian Masters avgjordes på Kungsängens Kings Course år Under 2011 har även ett samarbete inletts med Vidbynäs Golf Club. Även den är en anläggning med 36 hål av högsta klass som ligger ca 4 mil söder om Stockholm. Förvärvet av Kungsängen och samarbetet med Vidbynäs innebär att man vid ett fullt medlemskap i Brollsta GK kan spela golf på 4 anläggningar (117 golfhål) i Stockholmsområdet. Nettoomsättning Resultat före skatt Medeltal anställda GIAB äger 39% INNEHAV SEDAN 2004 VD: Joakim Sabel

9 rapid 100% Rapid Larmcentral AB är ett säkerhetsföretag som är verksamt inom två affärsområden, larmcentralstjänster och bevakningstjänster. Verksamheten bedrivs i Rapid Larmcentral, som är moderbolag i koncernen, och i dotterbolagen Rapid Bevakning AB och Rapid Security, som är ett bolag med säte i Narva i Estland. Larmtjänsterna tillhandahålls från en larmcentral i Sundbyberg som är en av Sveriges modernaste. I januari 2011 blev larmcentralen den första och hittills enda larmcentralen i Sverige som innehar auktorisation enligt krav som uppställs av Rikspolisstyrelsen. Under 2010 har antalet larmkunder ökat från ca till ca och bolaget förväntar sig en positiv utveckling även under gällande transporter av biljetter och handkassor har upphört under 2010, i samband med att MTR bytt biljetthanteringssystem i tunnelbanan. Denna förändring har varit kännbar för bolaget. Samtidigt har bolaget förlängt ett omfattande avtal med Coor/Ericsson i ytterligare tre år. Bolaget har även ingått ett större samarbete med Bravida TSM AB där Rapid har tagit över uppdraget som jourcentral åt Bravida. Bolaget räknar med en stark återhämtning under 2011 inom affärsområdet Bevakningstjänster. Den 20 maj 2010 invigdes den nya larmcentralen i Narva där dotterbolaget Rapid Security OÜ bedriver sin verksamhet. Bolaget har under det första året haft en omsättning om ca 5 MSEK förutser en stark tillväxt under I september 2010 öppnade bolaget ett försäljningskontor i Tallinn. Inom affärsområdet bevakningstjänster har bolagets avtalsstock minskat med ca 38 %. Rapids uppdrag för MTR i tunnelbanan Nettoomsättning Resultat före skatt Medeltal anställda GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN 1997 VD: Mats B Adman salamino 100% Salamino AB är GIAB-koncernens interna bank. GIABs verksamhet har under de senaste åren expanderat och diversifierats. Antalet dotterbolag har ökat och deras verksamheter har växt i omfattning. Dotterbolagens behov av flexibla finansieringslösningar har därmed kommit att bli en allt viktigare fråga i koncernen. Genom att Salamino tillhandahåller in- och utlåning till koncernbolagen kan kapitalutnyttjandet optimeras. En av bolagets centrala funktioner är att tillhandahålla finansieringslösningar till GIAB-företag som behöver omstruktureras eller expandera. Salaminos fokus har varit att verka mot de helägda koncernbolagen men bolaget riktar sig även till delägda dotterbolag, intressebolag och även externa bolag. Även andra finansiella tjänster än in- och utlåning tillhandahålls av bolaget. Salamino har vid några tillfällen varit garant vid nyemissioner, och har även tillhandahållit sale-leasebacklösningar. Salamino kan även erbjuda kortare bridgefinansieringar. Salaminos roll i koncernen kommer troligtvis att bli allt viktigare när GIAB har öppnat sig mot investeringar i entreprenörsledda företag. Ett intressant område där Salaminos finansiella styrka och kompetens kan komma till nytta på en rad olika sätt. Nettoomsättning Resultat före skatt Medeltal anställda GIAB äger 100% INNEHAV SEDAN

10 nyföretagande 10 relino rör 60% Magnus Jägervigg är VD för Relino Rör AB. Relino Rör har utvecklat ett alternativ till traditionellt stambyte, så kallad relining som går ut på att man belägger insidan av det befintliga avloppssystemet med en slitstark glasförstärkt polyesterplast. Tekniken innebär att en relining kan genomföras utan så stora ingrepp i fastigheten som ett stambyte med en traditionell teknik innebär. Kostnaderna för stambytet kan därmed sänkas avsevärt. Utöver kostnadseffektiviteten har relining många andra uppenbara fördelar i jämförelse med traditionella stambyten. Den sparar tid och transporter, avfallet från processen minimeras och relining medför en mindre miljöpåverkan ButiKstrEndEr 33% Serhat Eser är VD för Tidningen Butikstrender. Tidningen Butikstrender riktar sig mot dagligvaruhandeln och har varit en stark aktör sedan starten år Tidningen lades tillfälligt ned under sommaren 2010 för att senare återuppstå i ny regi. En av anledningarna till nedläggningen var att man hade svårt att överleva konkurrensen då många av konkurrenterna hade betydligt större ekonomiska resurser, vilket gjorde att de alltid låg steget före. Under hösten 2010 togs tidningen över av Serhat Eser som övertygade GIAB om att än ett traditionellt stambyte. Relining ger också fastighetsägaren en större flexibilitet. Ett exempel är att det är möjligt att renovera enskilda badrum och kök efter hand som hyresgäster flyttar ut och in i fastigheten. Renoveringen kan göras oberoende av när stamrenoveringen sker och utan att riskera fuktskador från läckande avloppsrör. Tillväxtpotentialen för Relino Rör är stor. Gjutjärnsrör för avlopp har använts i fastigheter under lång tid. I Sverige och i Europa är behoven av stamrenoveringar väldigt stora och kommer att växa under de närmaste åren. investera i företaget, vilket gav de ekonomiska resurser som tiningen var i behov av. Tidningen har sedan nystarten hösten 2010 genomgått en rad förändringar. Primärt har bolaget valt en egen väg som innebär att tidningen främst är en unik och attraktiv produkt gentemot läsarna samt annonsörerna. Målet med tidningen är att bli störst inom den bransch som bevakas. Målet ska uppnås på lång Relino Rör har under 2010 i det närmaste fördubblat sin omsättning. Under året har Relino Rör förvärvat 50 % av bolaget Götalands Relining AB. Samarbetet innebär att Götalands Relining kan använda Relino Rörs teknik. Magnus Jägervigg är grundare och VD för Relino Rör. Magnus äger 30 % av aktierna i bolaget, GIAB äger 60 % och Malmö Energikontroll resterande 10 %. sikt med fokus på att bygga ett stabilt bolag. Serhat Eser som är grundare och VD för Butikstrender AB har flera års erfarenhet inom försäljning. Han har även drivit eget företag under cirka tre år. Serhat ser sin starka sida om konsten att sälja in, oavsett om det gäller att sälja direkt till kund eller skapa en attraktiv produkt som kunderna vill betala för.

11 Go Enterprise 13% Grundarna bakom Go Enterprise AB är Lisa Renander VD och Julia Hamrin, två unga tjejer som startade sitt första företag redan under gymnasietiden. GIAB investerade i Go Enterprise efter det att Lisa och Julia medverkade i SVTs Draknästet. GIAB innehar 13 % av aktierna i Go Enterprise. För att samhällen, företag och organisationer ska fungera behövs en drivkraft att gå från ord till handling och att lösa de problem och utmaningar som dyker upp längs vägen. En av de drivkrafterna i samhället är entreprenören! Go Enterprise verkar för att inspirera till ett mer entreprenöriellt samhälle. Entreprenörsspelet är den produkt Go Enterprise satsar på med fokus på skolmarknaden. Entreprenörsspelet Skola är ett läromedel som tränar eleverna i problemlösningsförmåga, samarbete och initiativrikedom. I ett samarbete mellan Go Enterprise, kommun, skola och näringsliv arrangeras fortbildning, skoltävlingar och events där skoleleverna tränas i att lösa olika utmaningar som företag och organisationer står inför idag. Entreprenörsspelet Skola lanserades på Skolforum i oktober 2009 och resan har precis börjat. Visionen är att Entreprenörsspelet ska bli ett självklart verktyg i skolan för att utveckla elevernas entreprenörskompetenser och att Go Enterprise fortsätter att bidra till samhällsutvecklingen. Student Competitions 40% Student Competitions AB är en nyskapande tjänst som kopplar samman världens studenter med globala idé-, case-, uppsats- och affärsplanstävlingar. VD är Niklas Jungegård. På webbsidan Studentcompetitions.com kan studenter prenumerera på tävlingar av intresse och dela med sig av sina tips och erfarenheter, vilket uppmuntrar till ökat deltagande och flera bidrag till tävlingarna. Detta skapar TIC 24,5% Karolina Räntfors är entreprenör och VD för Tic Sverige AB som har utvecklat produkten Tic som är ett fäste för skjortknappar. Grunden för verksamheten är en patentskyddad lösning med produktnamnet Tic. Produkten fäster på ett enkelt sätt en skjortknapp på bara några sekunder och är både mer tidseffektivt och smidigare än nål och tråd. Knappfästet som konsumenten fäster blir permanent och liknar tråd. Tic kan tillämpas på 95 % av marknadens alla knappar. Under 2010 har bolaget fokuserat på att utveckla och anpassa produkten till i sin tur värde för företag och organisationer som anordnar tävlingar. Studenttävlingar är ett flexibelt och pricksäkert verktyg som kan användas i rekryterings-, innovations- eller kommunikationsprojekt. Student Competitions volymproduktion. Ett antal tillverknings- och materialproblem har funnit sin lösning under räkenskapsåret. Bolagets primära fokus under nästkommande år ligger på att få fram en optimerad produkt för att sedermera lansera den på marknaden. Arbetet med försäljning och marknad kommer att initieras parallellt med att den sista optimeringen färdigställs för att på allvar implementeras under hösten Tic Sverige arbetar mot visionen att Tic ska vara är den naturliga globala samarbetspartnern vid konceptframtagning och design av Studenttävlingar. det självklara valet vid fäste av en knapp oavsett vem som fäster knappen eller var i världen det sker. Produkten har tagits fram och utvecklats av Karolina Räntfors som också driver företaget och är bolagets VD. GIAB investerade 24,5 % i bolaget under Draknästets första säsong som spelades in hösten Övriga delägare är Scandinavian Cap AB med 24,5 % och Karolina Räntfors med resterande 51 %. Inerventions 5 % Inerventions AB drivs av Fredrik Lundqvist VD, som med styrelsens hjälp förvaltar och förädlar uppfinningen Elektrodress - ett spasmreducerande klädesplagg. I ett av de mer känsloladdade avsnitten av teveprogrammet Draknästet investerade Mats Gabrielsson i bolaget Inerventions AB. Bolaget grundades av Fredrik Lundqvist som har utvecklat en metod som reducerar muskelspasm, eller spasticitet, hos personer med funktionshinder. Metoden ger en mer jämlik vardag för patienterna och deras familjer genom att förbättra deras egen förmåga till rörelse. Metoden tillämpas idag med goda resultat. Metoden kommer i framtiden att kunna erbjudas som behandling via en dress som kallas Elektrodressen. Den unika idén är att via elektroder i Elektrodressen kombinera elektrisk stimulering och vibrationsbehandling. Fredrik påbörjade utvecklingen av Inerventionsmetoden och sedermera Elektrodressen redan år 1999 och Fredrik med flera är övertygade om att metoden kommer att förbättra livet för personer med våra vanligaste hjärnskador där cerebral pares, stroke och MS ingår. Målet är att Elektrodressen ska finnas tillgänglig på den svenska marknaden år 2012 samt att få den vetenskapligt testad och klassad som ett hjälpmedel. Genom en hjälpmedelsklassning blir dräkten tillgänglig för en större grupp av rörelsehindrade personer till en lägre kostnad. Bolaget uppskattar att flera hundratusen personer i Sverige kan bli hjälpta av uppfinningen. GIAB äger 5 % av Inerventions AB. Bolagets första verksamhetsår har överraskat positivt då både omsättning och resultat är över förväntan. 11

12 Fem år i sammandrag Belopp i MSEK Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning 361,0 439,8 448,2 396,8 690,5 14,9 75,8 32,7 18,6 22,9 Rörelseresultat 33,7 20,3-42,8-15,3 49,4-12,1 3,5-51,4-1,0-0,1 Resultat efter skatt 10,8 2,8-80,1 4,2 126,6 17,8 7,7-53,1 19,4 169,8 Balansräkning i sammandrag Anläggningstillgångar 945,3 935,4 949,5 879,6 856,7 698,9 703,4 682,9 681,6 638,2 Omsättningstillgångar 155,7 171,6 212,8 309,0 350,8 17,4 21,2 50,0 38,5 10,3 Summa tillgångar 1 101, , , , ,5 716,3 724,6 732,9 720,1 648,5 Eget kapital 425,2 423,9 419,9 498,4 497,4 393,7 384,6 390,0 454,3 448,9 Minoritetsintresse 4,5 5,1 5,7 8,7 11,0 0, Långfristiga skulder 428,9 449,1 445,7 388,5 348,0 251,8 289,4 192,6 189,4 150,3 Kortfristiga skulder 242,4 229,0 291,0 293,0 351,1 70,9 50,5 150,3 76,4 49,3 Summa skulder och eget kapital 1 101, , , , ,5 716,3 724,6 732,9 720,1 648,5 Nyckeltal Justerat EK Soliditet i % 39% 38% 36% 42% 41% 55% 53% 53% 63% 69% Kassalikviditet 38% 39% 35% 48% 67% 18% 24% 9% 19% 18% Soliditet beräknat på subtansvärdet 64% 63% 66% 67% 59% Checkräkningskredit Utnyttjad till Outnyttjad del Bokfört värde fastigheter 624,1 594,1 590,3 563,6 552,4 53,9 53,6 54,3 45,1 41,4 Uthyrningsbar yta i kvm (i tusental) 162,5 162,9 156,7 155,6 139,4 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 Bokfört värde i kr per kvm Långfristiga fastighetslån i MSEK Belåning i kr per kvm Medelantalet anställda Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Kassalikviditet Kortfristiga placeringar samt likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder. Substansvärde Tillgångarnas bedömnda marknadsvärde minus skulder. 12

13 FÖrvaLtninGsBErÄttELsE FÖr 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB org.nr , får härmed avge redovisning för företagets och koncernens verksamhet under verksamheten Gabrielsson Invest (GIAB) koncernen bedriver verksamhet inom följande affärsområden: Fastighetsförvaltning Industri och handel Tjänster Nyföretagande Förändring i koncernens sammansättning Under räkenskapsåret har GIAB förvärvat 40 % av aktierna i bolaget Student Competitions AB samt 30 % av aktierna i Butikstrender AB. Båda bolagen redovisas som intressebolag i koncernen. Genom dotterbolaget Relino Rör AB har 50% av aktierna i Götalands Relining AB förvärvats, även det bolaget redovisas som ett intressebolag. Samtliga förvärv ingår i affärsområdet Nyföretagande. Intressebolaget Borås Wäfveri AB försattes i konkurs under räkenskapsåret Aktiernas bokförda värde i koncernen uppgick till KSEK. Därutöver har en avsättning för eventuella ytterligare kostnader i samband med konkursen gjorts med KSEK. resultat och FinansiELL ställning s nettoomsättning uppgick under året till 361 MSEK (439). Rörelseresultatet uppgick till 34 MSEK (20) och resultat före skatt redovisades med 13 MSEK (10). s eget kapital uppgick per 31 december till 425 MSEK (424). Likvida medel uppgick till 8 MSEK (7), exklusive outnyttjad checkkredit om 25 MSEK (47). De långfristiga skulderna minskade till 410 MSEK (431). De kortfristiga skulderna ökade till 242 MSEK (229). s eget kapital påverkas negativt av en omräkningsdifferens som uppgår till ca -10 MSEK. Omräkningen av de estniska dotterbolagen har skett till en balansdagskurs om 0,58 SEK per estnisk krona (EEK). Vid föregående års bokslut var omräkningskursen 0,70 SEK per EEK. I dotterbolaget Bofast redovisas en återläggning av en nedskrivning på fastighetsbeståndet. Nedskrivningen medför en positiv resultateffekt om 58 MSEK i koncernen, skatteeffekten av återläggningen uppgår till -15 MSEK. Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under året till 15 MSEK (76). Ett rörelseresultat om 12 MSEK (-4) redovisades för räkenskapsåret. GIABs resultat före skatt uppgick till 8 MSEK (11). Den minskade omsättningen i moderbolaget på 61 MSEK förklaras av en minskad aktivitet i värdepappersrörelsen under året. Styrelsen har beslutat att värdepappersrörelsen i GIAB ska avvecklas. En begränsad förvaltning av en värdepappersportfölj kommer dock att bedrivas i bolaget även under kommande räkenskapsår. Minskningen av omsättningen i moderbolaget har även påverkat koncernens omsättning. investeringar Totalt uppgår årets investeringar till 14 MSEK som fördelar sig på 10 MSEK på materiella anläggningstillgångar och 4 MSEK på finansiella anläggningstillgångar. I koncernens fastighetsbestånd har investeringar gjorts med ca 4 MSEK och utgörs av aktiveringar och ombyggnationer. Övriga investeringar har gjorts i maskiner och inventarier. s investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 3,1 MSEK i Borås Wäfveri AB som senare under räkenskapsåret försattes i konkurs. Investeringar har även gjorts i ett antal intressebolag (se ovan) om ca 0,6 MSEK. valutapåverkan bedriver genom dotterbolag verksamhet i bl.a. Tyskland, Brasilien och Estland. Genom innehav i intressebolag bedriver GIAB verksamhet i fl era övriga länder i Europa. En mycket liten del av koncernens omsättning består av intäkter i EUR, motsvarande ca 4 MSEK (5) och EEK motsvarande ca 3 MSEK (2). Av koncernens totala långfristiga skulder uppgående till ca 369 MSEK är lån om motsvarande 28 MSEK upptagna i EUR för fastighetsbeståndet i Tyskland. har endast en indirekt exponering mot EEK genom intressebolaget Narva Gate OÜ. Valutapåverkan i koncernen är således liten och valutariskerna bedöms av styrelsen som små. miljöpåverkan Dotterbolaget TPC bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser precisionsgjutning enligt vaxursmältningsmetoden. För tillståndet gäller villkor om buller, utsläpp till vatten, utsläpp till luft samt förvaring av kemikalier och miljöfarligt avfall. I tillverkningsprocessen har alkoholbaserade bindemedel använts. Detta har upphört sedan 1 augusti Därefter genomfördes en ombyggnad av den anläggning för skaluppbyggnad som arbetade med alkoholbaserad process. Genom ombyggnaden möjliggjordes en övergång till vattenbaserad process. Bolaget är tredjepartscertifierat enligt SS-EN sedan december Händelse efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. Framtida utveckling Styrelsen förväntar sig en positiv resultatutveckling i koncernen under de närmaste åren. Åtgärder för att höja lönsamheten i Bofast AB och TPC Components AB kommer förhoppningsvis att slå igenom redan under Rapid Larmcentral AB har redan under hösten 2010 sett en ökad orderingång. Styrelsen ser även med tillförsikt på utvecklingen i flera av dotter och intressebolagen inom affärsområdet Nyföretagande. Fritt eget kapital i koncernen uppgår till ( ) KSEK. Inga avsättningar till bundna reserver föreslås. vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att balanserade vinstmedel jämte årets resultat disponeras sålunda: i ny räkning balanseras

14 RESULTATRÄKNINGAR Noter Rörelsens intäkter 26 Nettoomsättning Förändring av varulager Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader 26 Värdepapper Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 8, Avskrivningar av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 10, Summa rörelsekostnader Andel av resultat i intressebolag RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter Valutakursdifferenser Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT FÖRE SKATT Skatt Minoritetens andel av årets resultat ÅRETS RESULTAT

15 BALANSRÄKNINGAR TILLGÅNGAR 1 Noter ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Värdepapper Färdiga varor Varor under tillverkning Råvaror och förnödenheter Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

16 BALANSRÄKNINGAR Noter SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 EGET KAPITAL 27 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL MINORITETSINTRESSE Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Avsättning för pensioner och liknande - - förpliktelser Avsättning för garantireserv Summa avsättningar Långfristiga skulder 20 Övriga långfristiga skulder Skulder till koncernbolag Skulder till intresseföretag Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Skulder till aktieägare Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER

17 KASSAFLÖDESANALYSER DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Minskning (+)/ökning (-)varulager Minskning (+)/ökning (-) kundfordringar Minskning (+) ökning (-)övriga kortfristiga fordringar Minskning (-)/ökning (+) leverantörsskulder Minskning (-)/ökning (+)övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttringar av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering av skulder Erhållna amorteringar Utlåning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Specifikation av ej likviditetspåverkande poster Realisationsresultat Resultat från andelar i intresseföretag/kommanditbolag Utdelning från koncernföretag Nedskrivningar Uppskrivningar Avsättningar Värdering av varulager Upplösta reserver Övrigt Summa övrriga ej likviditetspåverkande poster

18 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Gabrielsson Invest ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens eget kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet. Företag som förvärvats under året ingår i koncernredovisningen fr.o.m. förvärvstidpunkten. Utländska dotterbolag har klassificerats som självständiga dotterbolag, varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning av deras bokslut. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens eget kapital. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt den så kallade kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under bundna reserver. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enl följande: Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser royalty och liknande: i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning. Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgånar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Goodwill: Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden. Goodwill skrivs av över 5 år. Utgifter för utveckling av programvaror: Vanligtvis kostnadsförs alla utgifter för utveckling eller underhåll av programvara omedelbart. Utgifter som är direkt sammankopplade med identifierbara och unika programvaror som kontrolleras av koncernen och som har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden, balanseras dock som immateriell tillgång. Direkta kostnader inkluderar personalkostnader för programutvecklande personal och en rimlig andel av relevanta indirekta kostnader. Övriga immateriella tillgångar: Utgifter för förvärvade produktionsrättigheter, kontraktsrättigheter och varumärken och licenser balanseras och skrivs av linjärt över dess avtalsreglerade nyttjandetid, normalt högst 5 år. Nedskrivning av immateriella tillgångar: När det finns en indikation på att en tillgång minskat i värde görs en bedömning av tillgångens redovisade värde, inklusive goodwill. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar, värdepapper, fordringar, rörelseskulder och upplåning. Värdepapper: De värdepapper som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde och nedskrivningar görs om bestående värdenedgång konstateras. s kortfristiga innehav, som främst består av noterade aktier, har värderats till marknadsvärdet på balansdagen. Förändringar i marknadsvärdet redovisas i resultaträkningen på raden kostnader värdepapper. Upplåning: Finansiella skulder redovisas till nominellt värde. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas enligt Redovisningsrådets uttalande URA 7. Mottagna koncernbidrag som är att jämställa med utdelning har redovisats som resultat från andelar i koncernföretag. Övriga koncernbidrag redovisas direkt mot eget kapital. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 18

19 Not 2 Nettoomsättningen och resultat efter skatt fördelat på rörelsegrenar Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Industri och Handel Aktier och värdepapper Skivbolagsverksamhet Gjuteriverksamhet Fastigheter Intäkter från fastighetsförvaltningen Tjänster Garantiprovision Larm och bevakningsintäkter Konsultintäkter Övrigt Summa nettoomsättningen Resultatet före skatt fördelat på rörelsegrenar: Industri och Handel Fastigheter Tjänster Summa Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra Sociala kostnader ersättningar (varav pensionskostnader) Löner och andra ersättningar Socialakostnader (varav pensionskostnader) (473) (411) Dotterbolag (6 663) (7 705) Av moderbolagets pensionskostnader avser 263 KSEK (264) gruppen styrelse och VD. Motsvarande belopp för koncernen är 811 KSEK (1 055). Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda Styrelse Övriga Styrelse Övriga och VD anställda och VD anställda Dotterföretag totalt Medeltalet anställda Antal Antal anställda Varav kvinnor anställda Varav kvinnor Sverige Totalt moderbolaget Dotterföretag Sverige Estland Totalt dotterföretag totalt Könsfördelning bland ledande befattningshavare (styrelseledamöter samt vd) Kvinnor Män Not 4 Övriga intäkter Resultat från avyttring dotterbolag Återförd resevering Övrigt Summa

20 Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag Utdelning på aktier från dotterföretag Nedskrivning av aktier i dotterföretag Erhållna Koncernbidrag Resultat från avyttring av aktier i dotterföretag Summa Not 6 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Vinst / förlust vid avyttringar värdepapper Resultat från andelar i kommanditbolag Nedskrivning av aktier och andelar Nedskrivning av fordringar Övrigt Summa Not 7 Ränteintäkter, räntekostnader och valutakursdifferenser Ränteintäkter Summa ränteintäkter Valutakursdifferenser Räntekostnader kreditinstitut Räntekostnader koncernföretag Övriga kostnadsräntor Summa räntekostnader Summa Not 8 Immateriella anläggningstillgångar BAlanserade utvecklingskostnader Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Aktiverade programvarukostnader Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Kontraktsrättigheter Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Produktionsrättigheter till musikaliska verk Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade uppskrivningar Årets avskrivning på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar Ingående nedskrivningar Årets återförda nedskrivingar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planmässigt restvärde

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Styrelsen och verkställande direktören för Guld Invest Norden AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2010-01-01-2010-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet ökade med 58

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING GABRIELSSON INVEST AB

ÅRSREDOVISNING GABRIELSSON INVEST AB ÅRSREDOVISNING GABRIELSSON INVEST AB INNEHÅLL VD HAR ORDET SID.5 SID.6 SID.8 SID.10 2 VD har ordet 4 GIAB i korthet 5 Industri & handel 6 Fastigheter 8 Tjänster 10 Nyföretagande 12 Fem år i sammandrag

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

I N T E R N A T I O N A L A B

I N T E R N A T I O N A L A B D E L Å R S R A P P O R T E T T 2 0 1 7 I N T E R N A T I O N A L A B Styrelsen och verkställande direktören för GoldX International AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Guld Invest Norden AB (publ) avger härmed följande Bokslutskommuniké för perioden 2010-01-01-2010-12-31. Fjärde kvartalet i korthet * Periodens intäkter under

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer