GLASHUSET J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N. 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering. JämO rev 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GLASHUSET J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N. 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering. JämO rev 2005"

Transkript

1 GLASHUSET 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering JämO rev 2005 J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N

2 Innehållsförteckning INLEDNING 2 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 2 RAPPORTENS UPPLÄGGNING 4 SAMMANFATTNING 5 JÄMSTÄLLDHETSPLANENS BETYDELSE 7 UPPLEVDA HINDER I JÄMSTÄLLDHETSARBETET 8 UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV MÅL OCH ÅTGÄRDER 9 ARBETSPLATSENS ANPASSNING 10 FÖRÄLDRASKAP OCH ARBETE 11 REKRYTERINGSGRUPPERS SAMMANSÄTTNING 12 KRAVSPECIFIKATIONER 13 KOMPETENSUTVECKLING OCH INTERNREKRYTERING 15 CHEFSREKRYTERING 16 PLATSANNONSERING 18 VAL AV REKRYTERINGSKANAL 19 POSITIV SÄRBEHANDLING 21 DET JÄMSTÄLLDA REKRYTERINGSARBETETS BETYDELSE FÖR ARBETSPLATSEN 22 LITTERATURFÖRTECKNING 26 BILAGA 1: ENKÄT OCH FÖLJEBREV 27 BILAGA 2: FÖRETAGARFÖRTECKNING 33 BILAGA 3: LÄRANDE EXEMPEL 35 1

3 Inledning Jämställdheten på arbetsmarknaden i Sveriges har förbättrats avsevärt sedan jämställdhetslagens tillkomst Sverige uppmärksammas även internationellt för att ha kommit långt i sina jämställdhetssträvanden. Samtidigt kritiseras dock Sverige för att ha en starkt könssegregerad arbetsmarknad med få kvinnliga ledare. År 2003 hade exempelvis endast tre av de 30 största yrkena en jämn könsfördelning och kvinnor återfinns ofta inom vård och omsorg, utbildning och sjukvård som vårdbiträden, förskollärare och i administrativa yrken medan män återfinns inom byggnadsarbeten och industrin och som maskiningenjörer och tekniker. Kvinnor arbetar idag lika stor utsträckning inom den offentliga sektorn som den privata medan 80 procent av männen återfinns inom den privata och följaktligen 20 procent i den offentliga 1. Kvinnors arbete karakteriseras ofta av sämre arbetsmiljö än mansdominerade arbeten, obekväma arbetstider, osäkra anställningsförhållanden, sämre kompetensutvecklingsmöjligheter och sämre löneutveckling. Även på chefsnivå är segregeringen påtaglig. Endast fyra procent av de förvärvsarbetande kvinnorna i privat sektor är chefer medan tio procent av de privatanställda männen innehar en chefsposition. För de offentligt anställda är motsvarande siffror två respektive fyra procent 2. Granskningar av jämställdhetsplaner och samtal med arbetsgivare visar att det är en stor utmaning att skapa könsblandade arbetsplatser. Många gånger sker nyrekryteringar utan att arbetsgivare reflekterar över om deras kravspecifikationer är objektiva och erbjuder kvinnor samma möjligheter som män att få sina kvalifikationer rättvist bedömda. Ofta saknas tydliga rekryteringsstrategier och när arbetsgivaren väl börjar ändra sitt rekryteringsbeteende för att bättre tillmötesgå intentionen i jämställdhetslagen så gäller rutinerna endast för chefsrekryteringar. JämOs erfarenhet är att arbetsgivarnas målformuleringar såsom vi ska särskilt anstränga oss för att rekrytera underrepresenterat kön sällan konkretiseras eller följs upp och därmed förblir arbetsgivarens ambitioner endast en skrivbordsprodukt. Enkätundersökningen Vid sidan av tillsynsansvaret över efterlevnaden av jämställdhetslagen har JämO i uppdrag att bedriva rådgivning, information och opinionsbildning. Enkäten som ligger till grund för denna rapport ingår i JämOs projekt Glashuset. Syftet med projektet är att samla och sprida 1 Lathund om jämställdhet 2004, På tal om kvinnor och män 2

4 arbetsgivares metoder för rekrytering av underrepresenterad kön, men också att synliggöra de hinder som finns. I SOU 1997:137, Glastak och glasväggar?, beskriver Inga Persson och Eskil Wadensjö att segregeringen på arbetsmarknaden visar sig vara tvådimensionell. Genom att kvinnor och män inte återfinns inom lika arbeten på arbetsplatsen och genom att arbetsuppgifterna skiljer sig åt dem emellan, skapas märkbara hinder för kvinnor och män att erhålla arbeten där de är underrepresenterade. Författarna använder termen glasväggar för att beskriva denna dimension. Glastaket karakteriseras av kvinnors sämre möjligheter att nå chefsbefattningar och avancera uppåt i hierarkin 3. Jämställdhetslagens rekryteringsparagrafer handlar om båda dessa dimensioner vilket innebär att arbetsgivaren måste vidta åtgärder för att både kvinnor och män på arbetsplatsen ska återfinnas inom olika arbeten och nivåer av arbete. Enkätens syfte är att fånga upp arbetsgivares metoder för att skapa en könsblandad arbetsplats. Frågorna i enkäten omfattar en rad olika aspekter på rekryteringsprocessen och har delats in i följande områden: Inför en rekrytering Annons, rekryteringskanal och särskilda satsningar Urval, intervju och anställningsbeslut Internrekrytering, kompetensutveckling Övriga frågor Enkäten har skickats ut till arbetsgivare som förmodats kommit långt med åtgärder för att skapa könsblandade arbetsplatser. Företagen har valts ut med stöd av bl.a. JämOs fackliga nätverk och arbetsgivarnätverk samt erfarenheter från JämOs granskningar. För att uppnå tydlighet i svaren har enkäten utarbetats i dialog med bl.a. Arbetslivsinstitutet och SIFO. Därefter har ett testförsök genomförts med 12 företag som fått möjlighet att kommentera enkäten. Slutligen har enkäten skickats till 79 arbetsgivare som representerar olika branscher, sektorer och storlek på företag liksom variationer i könsfördelningen. Knappt hälften av arbetsgivarna (45 st) har svarat på enkäten. De få arbetsgivare som angivit varför de inte svarat har framfört att de i nuläget inte anser sig kunna bidra med konkreta synpunkter. Svarsfrekvensen är således låg, vilket egentligen inte är överraskande då JämOs erfarenhet är att arbetsgivare har svårigheter i att uppvisa ett strukturerat och könsneutralt 2 SOU 2003:16, Mansdominans i förändring 3

5 rekryteringsarbete. Det är troligt att enkätens omfattning också påverkat svarsfrekvensen. Av de svar som inkommit är det 22 arbetsgivare som redovisar ett kvalitetsmässigt bra rekryteringsarbete utifrån jämställdhetslagens krav. Det är i huvudsak svaren från dessa arbetsgivare som återges i rapporten. Rapportens uppläggning Rapportens disposition skiljer sig från enkätens uppläggning eftersom syftet är att rapporten även ska tjäna som ett metodunderlag för arbetsgivare som önskar förbättra sina rekryteringsrutiner. Rapporten utgår huvudsakligen från de steg som bör följas åt i en rekryteringsprocess. Dessa är: Rekryteringsmål i jämställdhetsplanen Anpassning av arbetsförhållanden på arbetsplatsen till båda könen Rekryteringsgruppens sammansättning och utbildning Kravspecifikationer Kompetensutveckling och internrekrytering Platsannonsering Val av rekryteringskanaler Intervju Anställningsbeslut Eftersom det inte har funnits utrymme att i enkäten fånga upp samtliga ovannämnda steg har vissa rubriker tillförts medan andra har fallit bort i rapporten. Då chefsförsörjning är av särskild betydelse tas detta upp i en egen rubrik i rapporten. Arbetsgivarnas motivation är av betydelse för att de ska lyckas med sina rekryteringsambitioner. Rapporten avslutas därför med arbetsgivarnas kommenterar till vilka drivkrafter som ligger till grund för deras ambitioner. De två områdena som inte tas upp explicit i rapporten är intervju och anställningsbeslut. Eftersom intervjusituationen har en stark anknytning till rekryteringsgruppens sammansättning och kravspecifikationer, återspeglar kommentarerna under dessa rubriker även metoder i intervjusammanhang. Med anställningsbeslut menas här att arbetsgivaren tar hänsyn till målsättningar i jämställdhetsplanen och, där kvalifikationerna 3 SOU 1997:137, Glastak och glasväggar? 4

6 tillåter det, båda könen representeras i urvalsgruppen. En annan viktig aspekt av anställningsbeslutet är tillämpningen av positiv särbehandling. I rapporten begränsas diskussionen om anställningsbeslut till frågan om positiv särbehandling. Efter en genomgång av jämställdhetsplanens betydelse för rekryteringen redogörs för arbetsgivarnas arbete med att anpassa arbetsförhållandena till båda könen. Efter dessa områden följer kommentarer kring rekryteringsgruppens sammansättning, kravspecifikationer, kompetensutveckling och chefsrekrytering, annonser, rekryteringskanaler och tillämpandet av positiv särbehandling som en möjlighet att skapa en könsblandad arbetsplats. Slutligen redogörs för vilka vinster arbetsgivarna ser med en jämställd rekrytering. Sammanfattning Arbetsgivare som arbetar aktivt med rekrytering ur ett jämställdhetsperspektiv har ofta jämställdhetsplanen som en grundläggande del i rekryteringsarbetet. Häri återfinns bl.a. åtgärder för att anpassa arbetsförhållandena till både kvinnor och män, underlättande åtgärder för att de anställda ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete (oftast rör det sig om ett batteri av åtgärder som sträcker sig från flextid, förläggning av tid för möten till löneutfyllnad). De försöker även ha både kvinnor och män med i rekryteringsgruppen för att möjliggöra en bred och saklig bedömning av de sökandes kompetens. I det arbetet ligger också att se över kravprofiler och liknande. Vid rekryteringar väljer arbetsgivarna att använda en mängd olika kanaler och undviker att endast rekrytera via informella kontakter, vilket ofta ger det underrepresenterade könet sämre möjligheter att söka lediga befattningar. Genom uppmuntran, utvecklingssamtal och mentorprogram försöker arbetsgivarna att förbättra möjligheten att via internrekrytering använda sig av befintliga personella resurser (vilket dock naturligtvis inte rekommenderas på starkt kvinno- eller mansdominerade arbeten/arbetsplatser). Ett flertal arbetsgivare uppger också arbetsrotation som en lämplig åtgärd. För det mesta gäller dessa åtgärder även vid rekrytering av kvinnliga chefer kompletterade med traineeprogram. Ett flertal arbetsgivare uppger också att direktiv finns på arbetsplatsen att det i varje chefsrekrytering alltid ska återfinnas åtminstone en kvinnlig kandidat. Andra arbetsgivare tillämpar garantiplatser eller förtur till kvinnliga chefsaspiranter på sina utbildningar. 5

7 Helhetsintrycket är att många arbetsgivare upplever en stor osäkerhet kring utrymmet att kunna tillämpa positiv särbehandling. Men flera arbetsgivare har positiv särbehandling som mål i det fall en person av underrepresenterat kön skulle återfinnas bland de sista kandidaterna (vilket sällan sker eftersom de oftast - på tidigt stadium - har klara kandidater av majoritetskön). Avslutningsvis ställdes tre frågor om motiven för och erfarenheter av att rekrytera könsneutralt. Frågorna har ställs eftersom motivationen är avgörande för om man ska lyckas med sin ambition. Mot bakgrund av att de arbetsgivare som svarat på enkäten på ett eller annat sätt har utmärkt sig på ett positivt sätt i jämställdhets- och rekryteringsarbetet, är det föga förvånande att nästan samtliga enkätsvar uttrycker en övertygelse om att jämställdhetsarbetet på ett eller annat sätt är till gagn för arbetsgivaren. Bättre arbetsmiljö, bättre arbetsförhållanden, lägre sjukskrivningskostnader, ny kompetens, återspegling av kundsegment eller samhället i övrigt, nya perspektiv och ökat rekryteringsunderlag lyfts fram som positiva effekter för arbetsgivaren. Insikten om dessa fördelar eller självbevarelsedriften är orsaken till varför arbetsgivaren väljer att förbättra sina rekryteringsåtgärder. Vid sidan av arbetsmiljöarbetet och lösningar för anställda med barn samt chefsförsörjning, så är en attitydpåverkan hos barn och ungdomar om vad som gör att arbeten blir könsmärkta, en av framgångsfaktorerna i arbetet med att låsa upp den könssegregerade arbetsmarknaden. Det sammantagna intrycket av enkätsvaren är att rekryteringsarbetet inte i alla delar genomsyras av en medvetenhet om jämställdhet. Jämställdhetsplaner finns för det mesta men det saknas utvärderingsbara mål och åtgärder samt uppföljningar av tidigare mål. De hinder som arbetsgivarna lyfter fram är svårigheter att hitt a tillräckligt kompetenta sökande av underrepresenterat kön; antingen saknas kompetens, relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet. Några arbetsgivare uppger att det är svårt att bryta ett traditionellt könstänkande inom organisationen. Andra svårigheter som framförs är att arbetsmiljön inte är anpassad för båda könen eller att rekryteringskanalerna visar sig vara bristfälliga. 6

8 Jämställdhetsplanens betydelse Hos de arbetsgivare som bedriver ett mer aktivt rekryteringsarbete med jämställdhetslagens mått mätt framgår att jämställdhetsplanen bl.a. synliggör brister och skapar gemensamma värdegrunder och målsättningar. På det sättet blir jämställdhetsplanen ett verktyg för dialog mellan arbetsgivare och anställda (facket). Sveriges Radio fångar i sitt enkätsvar upp betydelsen av tydliga mål i jämställdhetsplanen: Eftersom rekryteringen sker på ett lokalt plan är den lokala planen det mest effektiva styrdokumentet än så länge. Där tas ofta rekryteringsfrågan upp, vilket gör att fackliga representanter och övriga anställda kan ställa ledningen till svars om man inte rekryterat enligt planen. En (tydlig) specificerad rekryteringsprocess ger ytterligare stöd, skriver Sveriges Radio i sitt enkätsvar. Jämställdhetsplanen ska utarbetas i samverkan mellan arbetsgivare och representanter för arbetstagarna. Könsblandade arbetsplatser gagnar hela arbetsplatsen och det ligger även i de anställdas intresse att delta i jämställdhetsarbetet. I enkäten frågas om och i vilken grad fackliga organisationer medverkar i rekryteringsprocessen. Facken tillfrågas alltid när det gäller en chefsrekrytering medan de endast undantagsvis deltar i rekryteringen av övrig personal. Hos Capgemini Sverige AB och Svenska Statoil AB medverkar fackliga representanter vid chefstillsättningar och Skanska Sverige AB skriver i sitt enkätsvar: När rekryteringen innebär verksamhetsförändring, tillsättande av chefer eller andra personalledande befattningar, deltar de fackliga. Berörda medarbetare deltar alltid mer eller mindre. Fackens närvaro under hela rekryteringsprocessen är inget lagkrav och många arbetsgivare har heller inte den praktiska möjligheten att inkludera facken i denna process. Parterna har dock ett gemensamt ansvar för att uppnå jämställdhet i arbetslivet och den fackliga närvaron ska därför ses som en ytterligare garant för att målsättningar i jämställdhetsarbetet också genomförs i praktiken. Hos Skatteverket i Stockholm regleras de fackliga organisationernas deltagande i det lokala avtalet om samverkan. Även hos SSAB Tunnplåt AB i Borlänge och i Umeå kommun är de fackliga organisationerna involverade i mer eller mindre hela rekryteringsprocessen. I kommunen genom att personalrepresentanter utses av de fackliga organisationerna och hos SSAB genom att facken erbjuds möjlighet att framföra synpunkter på kravprofilen och erhålla information enligt MBL inför en rekrytering samt deltar i MBLförhandlingar inför chefsrekryteringar. 7

9 Upplevda hinder i jämställdhetsarbetet 25 av de 45 arbetsgivare som svarat på enkäten uppger att den främsta svårigheten med att skapa en könsblandad arbetsplats är att locka det underrepresenterade könet att söka lediga befattningar. Tio arbetsgivare uppger brister inom den egna organisationen eller svårigheter att bryta det traditionella könstänkandet på arbetsplatsen som det främsta skälet. Arbetsgivarna har haft möjlighet att kryssa i flera svarsalternativ och andra vanliga hinder i rekryteringsarbetet är bristande utbildning eller erfarenhet hos underrepresenterat kön och svårigheter att överhuvudtaget få sökande till lediga befattningar. Nedan följer ett antal citat: Lönenivån inom vårdsektorn kan vara ett problem för att rekrytera män. Handläggarbefattningen representerar troligen inte den statusnivå som lockar män. Assistentnivån är statusmässigt en kvinnonivå i vårt samhälle. Den svårighet vi brottas med är att för få tjejer väljer att läsa och utbilda sig inom teknik och industri. Vi medverkar därför i projekt tillsammans med skolan för att väcka och öka intresset för denna inriktning. I SOU 1994:3, Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap, anges att brist på kunskap om jämställdhetsfrågor är det största hindret i rekryteringsarbetet 4. I SOU 2003:16, Mansdominans i förändring anges att prat i kombination med avsaknad av handling kan tolkas som en (ny) form av motstånd. Onekligen är bristen på ett aktivt stöd i jämställdhetsarbetet och bristande kunskaper i dessa frågor ett allvarligt hinder i strävan att uppnå en jämställd arbetsmarknad. För att kunna förbättra sina rekryteringsrutiner är det därför av stor vikt att arbetsgivaren kartlägger de hinder som finns inom detta område. Hos Volvo Lastvagnar i Umeå noterar personalmannen tillika jämställdhetsansvarige att: ibland hörs kommentarer att tjejer numera får jobb just för att de är tjejer. Och att man måste vara tjej för att få jobb. Snarare är sanningen att vi har skärpt upp kraven, vi har bättre genomarbetade kravspecifikationer idag. Vi försöker komma ifrån svågerpolitiken vid anställning. Medan Skanska skriver: Vi är i en bransch som är konservativt mansdominerad. Vi vill att detta ska ändras. En stor uppgift som vårt ledningsteam valt att medvetandegöra. I rekrytering arbetar vi på att finna nya och bättre sätt att rekrytera på. 4 SOU 1994:3, Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap 8

10 Utvärdering och uppföljning av mål och åtgärder En framgångsfaktor för könsneutral rekrytering är att utvärdera eller följa upp tidigare åtgärder. I jämställdhetslagen anges att jämställdhetsplanen måste innehålla mål som gör det möjligt att senare kunna avläsa ett resultat 5, JämOs erfarenhet är dock att arbetsgivarna många gånger har svårt att formulera utvärderingsbara målsättningar framförallt när det gäller rekrytering. Även här fanns i enkäten ett antal förtryckta svarsalternativ såsom: öka antalet kvinnor eller män inom vissa arbeten eller på arbetsplatsen, utbilda rekryteringsansvariga i diskrimineringsgrunderna, genomföra en översyn av kravprofiler och förtydliga riktlinjer vid intern- och externrekrytering. De flesta arbetsgivare uppger att åtminstone några av de ovannämnda åtgärderna finns med i rekryteringsarbetet. Det kvinnodominerade Skatteverket t.ex. har som målsättning att nå en jämnare könsfördelning om cirka 60 procent kvinnor och 40 procent män medan Sydkraft vill öka andelen kvinnliga ledare från dagens 17 procent till 25 procent. Capgemini har som ambition att ha fler kvinnor bland sina anställda än branschen i genomsnitt. Andelen kvinnliga chefer ska dessutom spegla andelen kvinnor i företaget. Även AMF Pension och COOP har särskild fokus på kvinnliga ledare. Hos COOP är målsättningen att öka andelen kvinnliga butikschefer från 30 till 35 procent (ett mål som man också säger sig redan ha uppfyllt). Umeå kommun har förutom ambitionen att skapa en jämn könsfördelning på ledande befattningar målsättningen att öka andelen män inom vård/omsorg, förskola/skola samt öka andelen kvinnor på tekniska befattningar. Skanska har som målsättning att minst en kvinna ska återfinnas bland dem som kallas till intervju. Ett annat mål som de har är att procent av semestervikarierna ska vara kvinnor. Även hos Volvo lastvagnar i Umeå och Parker Hannifin återfinns mätbara målsättningar. Volvo önskar under perioden öka andelen kvinnliga chefer från åtta till 15 procent, andelen kvinnliga medarbetare totalt från 11 till 16 procent, och har som mål att inga osakliga löneskillnader ska förekomma liksom inga trakasserier. Som ett led i detta arbete har de delvis börjat utbilda rekryteringsansvariga i diskrimineringslagarna och vid sidan av dessa företagsövergripande mål även kompletterat med lokala mål på vissa avdelningar. Parker Hannifin har både en långsiktig och kortsiktig vision: Vår vision på lång sikt är en arbetsplats med en jämn fördelning mellan könen och där man uppskattar och förstår värdet av olikheter 5 Regeringens proposition 1990/91:113 om en ny jämställdhetslag 9

11 i bl.a. ålder, utbildning, intressen, etnisk bakgrund och livserfarenhet. En jämn könsfördelning tänker man uppnå genom att sträva mot att vissa yrken får en annan status än idag samt genom att besöka grundskolor, gymnasier och högskolor i närområdet så att fler elever ska välja tekniska utbildningar. För att förverkliga visioner, uppsatta mål och åtgärder i praktisk handling krävs engagemang hos mellanchefer, enhetschefer, förvaltningschefer och arbetsledare. I utredningen Mansdominans i förändring ( SOU 2003:16 ) kommenterades chefernas roll: Mellanchefer måste anpassa ledningens beslut till lokala förhållanden och för att det ska fungera krävs olika slags kreativ olydnad dvs. att mellanchefer tar egna initiativ och fattar egna beslut. Denna olydnad är dock inte alltid kreativ och leder ibland till sabotage från individer som har stort inflytande på sin avdelning eller enhet. Mellanchefers makt och beteende kan därför vara ett hinder för förändring. Hos Volvo Lastvagnar i Umeå försöker man undvika flaskhalsarna genom att ledningsgruppen tillsammans med jämställdhetsgruppen följer upp målsättningar och genom att återrapportering sker mellan driftsområden, avdelning och ledningsgruppen. Om rekryteringsansvariga inte kunnat tillämpa positiv särbehandling vid rekryteringstillfället så ska detta skriftligen dokumenteras till personalchefen. Där ska orsaken anges samt vilka åtgärder som ska vidtas för att i framtiden säkerställa att positiv särbehandling vidtas. Hos AMF Pension följs jämställdhetsplanen årligen upp i samverkan med fackliga företrädare och hos Umeå kommun, Sydkraft Nät, Skanska, Folksam och Skatteverket via policybeslut vid informationsträffar på chefsutbildningarna, strategidokument, personalplan, bolagsstämma samt medarbetarenkäter. Arbetsplatsens anpassning En viktig förutsättning att rekrytera och behålla personal är att arbetsplatsen lämpar sig - fysiskt, psykosocialt och organisatoriskt - för både kvinnor och män. Rekryteringen av det underrepresenterade könet till arbetsplatsen äventyras om inte arbetsplatsen redan i förväg är anpassad till båda könen. Ett flertal av arbetsgivarna har ett batteri av åtgärder och metoder att redogöra för. Hos Parker Hannifin kartlägger man behov av åtgärder genom personalsociala ronder som ombesörjs 10

12 av en arbetsmiljökommitté som bevakar arbetsmiljöfrågor samt en årlig skyddsrond. Ergonomianpassning av monteringsbanor genomförs i samarbete med företagshälsovården och en kartläggning och uppföljning av samtliga arbetsuppgifter har genomförts. Inlandsbanan AB utbildar skyddsombuden i jämställdhetsfrågor och ämnet ska beröras när behov föreligger vid arbetsplatsträffar och ledningsgruppsmöten, medan man på Kanal 5 låter samtliga medarbetare vara med och bestämma hur arbetsmiljön ska se ut. På Sveriges Radio har man inlett ett samarbete med Arbetslivsinstitutet där slutprodukten kommer att vara en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön ur ett könsperspektiv. Hos Umeå kommun arbetar man med utbildning, följer upp sjukfrånvaron, anpassar maskiner och utrymmen. För närvarande görs också stora satsningar på arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete där bl.a. 900 chefer och fackliga företrädare ska genomgå en tolvdagars arbetsmiljöutbildning. Hos SSAB har man tagit fram information och utställning om verktyg anpassade för små händer. Omklädning/duschutrymmen är separata för män och kvinnor. Rensat lokaler från t.ex. nakenbilder. Genomfört en enkätundersökning gällande trivsel bland män och kvinnor vid tre tillfällen samt en särskilt undersökning riktat till kvinnor. Folksams jämställdhetsplan ger en av de mest detaljerade anvisningarna på detta område: Arbetsmiljön och arbetsorganisationen ska vara stödjande och utvecklande för både kvinnor och män. / / Genom medarbetarenkäten Spegling sker uppföljning av arbetsmiljö- och arbetsorganisationsperspektiven fördelade på män och kvinnor. Särskilda frågeställningar beaktar jämställdhetsaspekten inom kompetens- och karriärutveckling och den upplevda balansen mellan arbete och fritid. Övertidstimmar följs upp / / Sjuktalen redovisas för kvinnor och män / / Sammanställning görs också av deltidsarbetets fördelning på kvinnor och män. Föräldraskap och arbete Ett annat område som ingår i anpassningen av arbetsförhållandena för båda könen är att anställda kan förena sitt förvärvsarbete med sin föräldraroll. Åtgärder på detta område kommer särskilt kvinnor tillgodo då dessa står för 82 procent av uttaget av föräldraledighet och missgynnas genom t.ex. avbrutna provanställningar, lönediskriminering och uppsägningar på tvivelaktiga grunder. 11

13 I SOU 1994:3, Den könsuppdelade arbetsmarknaden, påpekas att män inte förväntas vara föräldralediga i någon större utsträckning. Men om de hänvisar till sin familj i karriärdiskussioner ses det inte som en lika stor nackdel som för kvinnor, vilket förklaras av att äktenskap och barn ofta betraktas som en tillgång för män i karriären. För kvinnor däremot anses familj utgöra ett hinder i karriären. Till de vanligaste underlättande åtgärder som nämns i svaren hör flexibla arbetstider, möjlighet att arbeta hemifrån, möjlighet att ta med sig barn till arbetsplatsen, att tider för personalmöten ses över, gemensam planering av veckoscheman, möjlighet att gå ned i deltid, individuella lösningar, subventionerade hushållsnära tjänster, information till föräldralediga och löneutfyllnad vid föräldraledighet. Till de mer ovanliga åtgärderna hör möjligheten till fri hämtning och lämning på dagis under arbetstid. På Scandic Östersund med sina 29 anställda låter man föräldrar delta i schemaläggningen medan stora företag och organisationer såsom Folksam, Kanal 5, SEB, SSAB, Skanska, och COOP erbjuder ett batteri av åtgärder till sina anställda (se ovan). Skatteverket i region Stockholm har som åtgärd för att underlätta föräldraskap och chefskap en möjlighet för chefer att gå ned till 75 procent i arbetstid och sammanträden och möten förläggs så att även deltidsarbetande kan närvara. Parker Hannifin skriver i sin mångfaldsplan: Uppmuntra till föräldraledighet genom att tydligt klargöra att de erfarenheter och kunskaper som förvärvas vid föräldraledighet är en tillgång i arbetslivet. Kontakten mellan den föräldraledige och arbetsplatsen upprätthålls under föräldraledigheten genom att den föräldraledige blir kallad till utbildningar, möten och övriga aktiviteter där så är möjligt /. Att så tidigt som möjligt diskutera och klargöra vilka arbetsuppgifter som den föräldraledige skall ha vid återgång till arbetet. Inom praktiska gränser underlätta för ensamstående föräldrar./ Vid förändring av arbetstidsmåttet pga. föräldraskap ska en översyn av arbetsbelastningen ske tillsammans med respektive chef /. Möjliggöra för den anställde att med tekniska hjälpmedel eller genom andra lösningar arbeta från hemmet om han/hon önskar. Rekryteringsgruppers sammansättning Kvinnor och män har ofta olika erfarenheter och förutsättningar. Detta gör att de arbetssökandes kvalifikationer kan bedömas olika av kvinnor och män. Att ha könsblandade rekryteringsgrupper är en framgångsfaktor i strävan att skapa könsblandade arbetsplatser men medför inte i sig att rekryteringen i sin helhet blir könsneutral. Om man ser rekryteringen mer 12

14 som en process snarare än som enstaka åtgärder är det viktigt att säkerställa att rekryteringsgruppen återfinns i hela processen och inte endast i början eller i slutet. Syftet med att ha en könsblandad rekryteringsgrupp involverad i utformningen av kravprofilen, annonsen, urvalsprocessen, intervju och beslut om anställning är att garantera att ett traditionellt könstänkande inte ger det ena könet sämre möjligheter än det andra i något led i rekryteringen. Ett flertal arbetsgivare har oftast könsblandade rekryteringsgrupper men många gånger upplöses dessa under själva rekryteringen. COOP Sverige AB har kravet på en könsblandad rekryteringsgrupp inskrivet i sin koncernövergripande policy och deras ambition är att rekryteringsgruppen ska vara med under hela rekryteringsprocessen. Hos Umeå Kommun har man till och med skrivit in i sitt samverkansavtal att arbetsgivaren och personalorganisationen har ett gemensamt ansvar att se till att rekryteringsgruppen är könsblandad. Kravspecifikationer I enkäten ställdes frågan om begrepp som social kompetens, personlig duglighet, fysisk förmåga och flexibilitet har diskuterats ur ett könsperspektiv. JämOs erfarenhet är att subjektiva begrepp som t ex social kompetens och personlig duglighet har en tendens att ge framförallt kvinnor sämre möjligheter att bli sakligt bedömda. Hos en majoritet av arbetsgivarna har sådana kriterier diskuterats eller så förutsätter arbetsgivaren att definitionen är tydlig för alla. Resultatet är föga förvånande då andra undersökningar pekar åt samma håll. I intervjuer med företag från Östra Götaland noterar författarna till Arbetslivsinstitutets rapport, Retorik och praktik i rekryteringsprocessen, hur arbetsgivare ständigt framför kompetenskraven utan att för den skull reflektera över vad som avses med kompetens: Nästan oberoende av arbetsplats eller typ av arbete försäkrar de rekryteringsansvariga att "det är kompetensen som avgör" vem i en grupp av arbetssökande som får jobbet. Man kan inte värja sig för intrycket att begreppet kompetens har fått en slagordsmässig karaktär över vars innehåll man sällan kritiskt reflekterar eller vars olika komponenter sällan skärskådas. Just begreppet social kompetens syftar till de individuella egenskaperna men definieras sällan i relation till vad för slags arbete som ska utföras. Andra begrepp som används i sådana sammanhang för att mäta om en person passar in i organisationen är personkemi, personlighet och intuition. När begreppen inte preciseras i förhållandet till de arbetsuppgifter där kompetensen behövs kan orden användas hur som helst av vem som helst, påpekar 13

15 författarna. Dessutom föreligger ett maktperspektiv då det är arbetsgivaren som har tolkningsföreträde för hur begrepp ska tolkas, konstaterar författarna 6. Arbetsgivare som bedriver ett konkret rekryteringsarbete har i några fall en skriftlig definition eller förtydligande i företagets interna personaldokument för hur kvalifikationskriterier ska tolkas och bedömas. Hos Volvo Lastvagnar AB i Umeå finns en mall för kravspecifikationer och dessutom förs, inför rekryteringen, en diskussion mellan personalmannen och rekryteringsansvariga chefer kring vad som är absolut nödvändigt för tjänsten och vad som kan läras upp. Andra arbetsgivare har rutiner för att muntligen se över kravprofilen. Hos Skanska Sverige AB och Umeå Kommun diskuteras inför en rekrytering en rad frågor för att få fram rätt kravprofil som ska kunna uppfyllas av både kvinnor och män: Inför varje rekrytering diskuteras kravprofil och andra förutsättningar. En del är att ta hänsyn till hur arbetsplatsen "ser ut" med avseende på könsfördelning, ålder etc. Hos Folksam ska linjeorganisationen (enhets- och marknadsområdeschefer) vid rekrytering upprätta en kravprofil så att målsättningar i jämställdhetsplanen tillgodoses. Hos Herdins Färgverk AB har man för fysiskt krävande arbeten låtit kvinnliga anställda formulera kraven i arbetet för att på så sätt försäkra sig om att krav inte överdrivs och att dessa formuleras på ett sakligt och könsneutralt sätt. Sveriges Radio diskuterar att utveckla ett särskilt dokument där kravspecifikationen bestäms utifrån förmåga att samverka och förstå människor med olika bakgrund och behov, förmåga att anpassa sig till nya förhållanden, att respektera olikheter och lösa konflikter med hjälp av annorlunda perspektiv. I anslutning till frågan om kravspecifikationer ställdes även frågan hur man arbetar med att undvika indirekt diskriminering i samband med rekrytering. Enligt jämställdhetslagen får en arbetsgivare inte missgynna en arbetssökande genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken ger det ena könet sämre möjligheter. Många arbetsgivare har svårigheter att särskilja dessa båda frågor, men ett fåtal arbetsgivare har ändå rutiner för att säkerställa att ingen indirekt diskriminering förekommer på arbetsplatsen. Skanska Sverige AB skriver t.ex. att all rekrytering sker regionalt av chefer och personalare. Att medvetandegöra lika behandling pågår. Vi har 6 Retorik och praktik i rekryteringsprocessen 14

Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering

Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering Trappan ingår i projekt Glashuset. Projektet ska uppmuntra arbetsgivare att bryta ner könsbarriärerna i arbetslivet glastaket som hindrar kvinnor från att

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering Handlingsplan mot diskriminering 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Utredningen kring aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet...4 Förslaget i korthet...4

Läs mer

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström 1 Gott och blandat Om rekrytering och exkludering Nina Edström 2 Skriften kan beställas från Mångkulturellt centrum, Botkyrka 147 85 Tumba Tel 08-530 625 68 Fax 08-530 625 50 E-post info@mkc.botkyrka.se

Läs mer

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Anneli Häyrén Weinestål Januari 2011 1 Innehållsförteckning Kvinnors karriärutveckling i staten... 4 Staten leder Jämt... 7 Deltagare... 8

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation och förändring AB

Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation och förändring AB Kompetensbron 113 kommunala medarbetare och chefer om kommunen som arbetsgivare Slluttrrapporrtt ffrrån ssex worrksshopss om kompettenssfförrssörrjjniing Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Mångfald i arbetslivet. Arbetsrapport 5. Gabriella Fägerlind. Eva Ekelöf. Mångfald i svenskt arbetsliv. idéer, aktiviteter och aktörer

Mångfald i arbetslivet. Arbetsrapport 5. Gabriella Fägerlind. Eva Ekelöf. Mångfald i svenskt arbetsliv. idéer, aktiviteter och aktörer Mångfald i arbetslivet Arbetsrapport 5 Gabriella Fägerlind Eva Ekelöf Mångfald i svenskt arbetsliv idéer, aktiviteter och aktörer Mångfald i svenskt arbetsliv idéer, aktiviteter och aktörer G a b r i e

Läs mer

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Operation Chef En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Byrån mot diskriminering i Östergötland 2012 Byrån mot diskriminering Gamla Rådstugugatan 37

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Chefen & Chefens lön

Chefen & Chefens lön Chefen & Chefens lön INNEHÅLL Lönesättningsprocessen 4 Ditt underlag 5 Dina förutsättningar 6 Lönens olika delar 8 Kompetens vad är det? 12 Förmåner och rörliga lönedelar 13 Lönesamtalet 15 Nytt jobb 21

Läs mer

INLEDNING 4. Sammanfattning 4 1. JÄMOS TILLSYN ÖVER LAGENS EFTERLEVNAD 8. 1.1 JämOs granskning av cirka 500 privata arbetsgivare 8

INLEDNING 4. Sammanfattning 4 1. JÄMOS TILLSYN ÖVER LAGENS EFTERLEVNAD 8. 1.1 JämOs granskning av cirka 500 privata arbetsgivare 8 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 Sammanfattning 4 1. JÄMOS TILLSYN ÖVER LAGENS EFTERLEVNAD 8 1.1 JämOs granskning av cirka 500 privata arbetsgivare 8 1.2 Andra granskningar av lönekartläggningsbestämmelserna

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning 1. Inledning För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer