MH./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MH./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri"

Transkript

1 SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B Rotel 29 Högsta domstolen Box STOCKHOLM MH./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri (Hovrättens för Nedre Norrland dom den 7 oktober 2011 i mål B ) Högsta domstolen har förordnat att riksåklagaren ska inkomma med svarsskrivelse i målet. Jag vill anföra följande. Inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet. Bakgrund Tingsrättens dom Tingsrätten dömde MH för grovt bedrägeri till fängelse 1 år 6 månader. Vidare förpliktades MH att utge skadestånd till AcadeMedia Eductus AB (AcadeMedia) med ett visst angivet belopp. I tingsrättens dom har under rubriken Bakgrund noterats att AcadeMedia bedriver utbildningsverksamhet, i huvudsak yrkesförberedande utbildningar åt bl.a. Arbetsförmedlingen. MH började arbeta åt AcadeMedia år 2003/2004. Hon var utbildningskonsult och fungerade som lärare på uppdrag och fakturerade AcadeMedia för det arbete hon utförde åt bolaget. År 2005 blev MH deltidsanställd som projektledare hos AcadeMedia. Till en början var hon anställd på 20 procent, men anställningsgraden ökade efterhand och omfattade i maj procent. Från och med den 1 september 2006 innehade MH en anställning som projektledare med en tjänstgöringsgrad på 100 procent. Senare under hösten anställdes hon som platschef på företagets lokalkontor i Sundsvall, även det med en tjänstgöringsgrad på 100 procent. Åtalet mot MH avsåg att hon under tiden från den 1 maj 2006 fram till den 4 februari 2008 genom vilseledande förmått personal vid AcadeMedia att via Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C, 3 tr Telefax Webbadress

2 SVARSSKRIVELSE Sida 2 (13) bank- och plusgiro föra över sammanlagt kronor till henne. Vilseledandet angavs ha bestått i att hon genom två enskilda firmor oriktigt fakturerat AcadeMedia för olika rekryterings- och utbildningsinsatser samt kontrollsignerat merparten av fakturorna utan att ha rätt till det. I tingsrätten förnekade MH gärningarna och hävdade sammanfattningsvis att de fakturerade beloppen avsåg arbete hon utfört som konsult och haft rätt att fakturera vid sidan av anställningen. I tingsrätten hördes flera befattningshavare hos AcadeMedia; bl.a. hördes den före detta regionchefen LO, den före detta personalchefen MN och den verkställande direktören JJ. Tingsrätten fann, genom de bestämda uppgifter som främst dessa tre lämnat, det utrett att MH inte haft någon rätt att fakturera vid sidan av anställningen. Genom vad främst den före detta regionchefen LO och den verkställande direktören JJ redovisat fann tingsrätten vidare klarlagt att MH informerats om att hon saknade rätt att fakturera för undervisning och liknande arbete vid sidan av heltidstjänstgöringen. Tvärtom skulle hon, enligt vad främst LO redogjort för utföra sådant arbete i anställningen för att hennes tjänst över huvud taget skulle vara motiverad och bolaget kunna bära den lön hon fått. Tingsrätten fann också ställt utom rimligt tvivel att MH med uppsåt fakturerat för arbete som hon inte alls utfört eller som hon annars haft att utföra enligt anställningsavtalet. Tingsrättens slutsats var att MH vilselett AcadeMedia att till henne utbetala sammanlagt kronor. Förfarandet angavs ha inneburit vinning med samma belopp för MH och motsvarande skada för AcadeMedia. Hovrättens dom Hovrätten ändrade tingsrättens dom i ansvarsdelen på så sätt att hovrätten dömde MH för grovt bedrägeri avseende fakturor upprättade under tiden 15 november december 2007 och vidare för försök till grovt bedrägeri avseende faktura upprättad den 28 januari 2008 samt bestämde fängelsestraffets längd till 1 år 3 månader. I skadeståndsdelen ändrades tingsrättens dom på så sätt att det belopp MH förpliktades utge till AcadeMedia bestämdes till kronor jämte ränta. Hovrätten ansåg det inte utrett att MH inte undervisat i den omfattning hon gjort gällande och som framgår av de fakturor som åberopats i målet. Vid sin fortsatta prövning utgick hovrätten således från att MH haft dessa utbildningstimmar. Hovrätten övergick sedan till frågan om MH vid sidan av sin anställning haft rätt att fakturera AcadeMedia för utbildningsinsatserna eller om de ingått i hennes ordinarie arbetsuppgifter och, för det fall hon inte haft rätt att fakturera, hennes insikt om detta.

3 SVARSSKRIVELSE Sida 3 (13) Enligt hovrätten vann MHs påstående om att hon haft rätt att fakturera utbildningsinsatser under den tid hon haft en deltidstjänst stöd av vad AcadeMedias före detta regionchef LO uppgett. Den fakturerbara delen skulle endast röra en mindre arbetsinsats, ungefär en dag per vecka. Av utredningen framgick att MH, när hon arbetade 90 procent, hade fakturerat i genomsnitt för cirka 10,5 timmar per vecka. Vidare konstaterades att någon närmare utredning om huruvida det funnits någon klar begränsning av hur mycket tid MH kunde fakturera inte hade presenterats i målet. Mot hennes bestridande fann hovrätten därför att det inte kunde anses visat att hon inte haft rätt att fakturera i den omfattning som skett under den aktuella tiden. Åtalet ogillades därför i denna del. Vad sedan gäller frågan om MHs rätt att fakturera under den tid hon haft en heltidstjänst inleder hovrätten enligt följande. MH har hävdat att det inte ingått i hennes anställning som platschef att bedriva utbildning och att de uppgifter som ålegat henne som platschef varit så omfattande att hon inte heller inom den tjänsten har haft möjlighet att hålla några utbildningar. MH har vidare gjort gällande att AcadeMedia bedrev utbildning med enbart konsulter eftersom verksamheten var sådan att det var de olika uppdragen som bestämde vilken kompetens som krävdes av lärarana. Hon har också hävdat att AcadeMedia som ett marknadsföringsargument förde fram att utbildningen skulle genomföras av utomstående konsulter eftersom det ledde till större flexibilitet och högre kvalite och att AcadeMedia också fått många av sina uppdrag just på grund av att man anlitat utomstående konsulter. Såväl verkställande direktören JJ som regionchefen LO har sett det som självklart att det i arbetsuppgifterna för en platschef vid ett mindre kontor har ingått allt från att hålla ihop verksamheten på kontoret till att undervisa och genomföra lektioner. Enligt LO pratade han även med MH om att hon skulle göra vissa utbildningsinsatser för att fylla heltidstjänsten och att allt arbete hon utförde år AcadeMedia i Sundsvall skulle ingå i den heltidstjänst hon fick. Av MHs anställningsbevis framgår inte vilka arbetsuppgifter som skulle ingå i hennes tjänst som platschef. Det har dock av utredningen som åberopats i målet inte framkommit något som talar emot att utbildning kunde ingå i en platschefs arbetsuppgifter. OA som varit platschef på ett mindre kontor, har visserligen uppgett att det inte hade ingått i hans arbetsuppgifter att undervisa men att detta kan ha haft sin förklaring i att han inte hade rätt kompetens för de utbildningar de bedrev. HG däremot har uppgett att det i hennes arbetsuppgifter som platschef vid ett mindre kontor ingick undervisningsinsatser i mån av tidsutrymme och utifrån de kvalifikationer hon hade. Av lydelsen i anbudet butikssäljare fackhandel Västernorrlands län från mars 2006, vilket MH åberopat i målet, går inte att dra den slutsatsen att AcadeMedia enbart bedrev undervisning genom konsulter som MH påstått. I anbudet anges bl.a. att MH arbetat på AcadeMedia Eductus under drygt ett år som lärare och att hon under åren haft utbildningar åt AcadeMedia Eductus. Lydelsen överensstämmer i stället med LOs uppgift om att referensuppgifterna hänsyftar på tid tillbaka då hon arbetade som konsult. Även om IW uppgett att Arbetsförmedlingen tyckte att det var väldigt bra och mer flexibelt med konsulter än fast

4 SVARSSKRIVELSE Sida 4 (13) anställda kan det inte anses visat att just det var en avgörande del i AcadeMedias marknadsföring och som lett till att de fått uppdragsutbildningsuppdrag. MHs påståenden om att utbildningsinsatser inte skulle ingå i hennes arbetsuppgift som platschef och företagets användning av enbart konsulter i undervisning vinner således inte något stöd i den utredning som åberopats i målet. Hovrätten uttalar därefter att om det varit så som MH hävdar att hon haft rätt att fakturera vid sidan av sin heltidstjänstgöring är hennes agerande i många hänseenden mycket märkligt. Under den tid MH hade en deltidstjänst fakturerade hon från en enskild firma med sitt eget personnummer som organisationsnummer. På fakturan angavs vidare hennes hemadress samt ett bankgironummer. Efter att MH erhållit heltidsanställning och blivit platschef ändrade hon sina fakturor. Som utställare angavs en förkortning av det tidigare registrerade namnet på hennes enskilda firma och hennes mosters personnummer angavs som organisationsnummer. Vidare angavs adressen till den butik hon tidigare drivit samt ett plusgironummer. MHs namn är felstavat på flera av dessa fakturor. På flera fakturor har MH angett upplägg i samråd med NP/MH. NP har dock uppgett att hon inte har någon aning om vad fakturorna avsett. Hovrätten anser det vidare mycket märkligt att HF, som var den som skötte posthanteringen på kontoret inte kände till att MH hade ett företag vid sidan av anställningen från vilket hon fakturerade företaget. Av förhöret med den före detta regionchefen LO framgår att han vid flera tillfällen tagit upp de höga konsultkostnaderna med MH, som lovat att se över dessa, dock utan att för honom uppge att hon själv var ansvarig för en stor del av dessa. Enligt hovrätten är det med hänsyn till det anförda klart att MH förstått att hon inte fick fakturera för verksamhet vid sidan av sin heltidsanställning. Sammanfattningsvis uttalas att hovrätten funnit det utrett att MH var medveten om att allt arbete, inklusive utbildning, som hon utförde åt företaget ingick i hennes anställning och att hon därmed inte heller hade rätt att fakturera för de utbildningsinsatser hon utfört. Överklagandet till Högsta domstolen MH yrkar att Högsta domstolen ogillar såväl åtalet som den i målet förda skadeståndstalan i dess helhet. Enligt MH har åklagaren, mot hennes förnekande, inte förmått visa att hon gjort sig skyldig till brott i något avseende. Den fakturering som ägt rum har motsvarats av faktiskt utfört arbete och har inte legat inom ramen för den tjänst MH haft. Under alla förhållanden har hon varit övertygad om sin rätt att debitera arbetsgivaren för utfört arbete. Hovrätten har funnit att det arbete MH utfört ingått i hennes tjänsteåligganden och att detta stått klart för henne. Enligt MH är denna slutsats av flera skäl inte förenlig med processmaterialet och baseras till stor del på en bristfällig analys

5 SVARSSKRIVELSE Sida 5 (13) och svårförståeliga misstag i samband med bevisvärderingen. Såväl den skriftliga dokumentationen som omständigheterna i övrigt talar med styrka för det motsatta förhållandet. MH lyfter bl.a. fram att hon inte haft reglerad arbetstid, den befattningsbeskrivning som gällt för tjänsten inte ger stöd för påståendet att faktiskt genomförande av undervisning ingått i tjänsteuppgifterna, genomförande av undervisning ingick inte i den 90-procentiga tjänst som föregick heltidsanställningen, frågan om MH eller en annan konsult genomfört utbildningen var kostnadsneutral för AcadeMedia, den stora omfattningen av den fakturerade utbildningen innebär att den rimligen inte kan ha ingått i tjänsten, vittnet OA, som haft en likartad tjänst, har uppgett att undervisning inte ingick i hans tjänst. Hovrättens bevisvärdering är i detta avseende mycket anmärkningsvärd, AcadeMedia använt anlitandet av konsulter som ett marknadsföringsargument mot presumtiva beställare. Hovrätten har anfört att det inte kan anses visat att det var en avgörande del i AcadeMedias marknadsföring och som lett till att de fått uppdragsutbildningsuppdrag. Formuleringen utvisar att hovrätten placerat bevisbördan på den tilltalade, av tre, i målet inte tidigare redovisade, tilldelningsbeslut med länsarbetsnämnden som uppdragsgivare, framgår att den viktade betydelsen av de lärarresurser AcadeMedia redovisat under anbudsgivningen till 20 procent varit avgörande för bedömningen. I samtliga tre beslut talas om erbjudna lärare med pedagogisk kompetens som är aktiva inom sina respektive ämnesområden, MH inte har försökt dölja faktureringen, hovrätten har missuppfattat ett flertal omstämndigheter och underlåtit att under förhandlingen utreda frågor som sedan kommit att tillmätas betydelse i domen. När det gäller frågan om prövningstillstånd hävdar MH att hovrättens dom baseras på flera grova misstag. Hovrätten har bl.a. felaktigt placerat bevisbördan på MH och underlåtit att genom aktiv processledning utreda frågor som senare

6 SVARSSKRIVELSE Sida 6 (13) tillmätts betydelse i domen. Vidare har hovrätten grovt feltolkat innebörden av vittnesförhöret med OA. MH gör vidare gällande att det föreligger grund för resning på grund av de av henne nu ingivna tilldelningsbesluten. Hovrätten har uppenbart fäst stor vikt vid sin slutsats att företaget inte haft den aktuella inriktningen, vilket motbevisas av de nu ingivna tilldelningsbesluten. Grunder Extraordinär dispens Den rättsliga regleringen Prövningstillstånd får enligt 54 kap. 10 första stycket 2 rättegångsbalken meddelas om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. I propositionen till den nu aktuella bestämmelsen uttalades att utrymmet för prövningstillstånd vid sidan av prejudikatdispensen bör vara ytterst begränsat. De fall som kan komma i fråga är resningsfallen och därmed jämförbara mycket sällsynta situationer. Vidare angavs att prövningstillstånd bör kunna medges i den utsträckning som de extraordinära rättsmedlen kan tillämpas. Den närmare innebörd som resnings- och domvillogrunderna getts i praxis bör vara vägledande också inom den ordinära fullföljdens ram (se prop. 1971:45, s. 90 f). Resning till en tilltalads förmån får enligt huvudregeln i 58 kap 2 4 rättegångsbalken beviljas, om någon omständighet eller något bevis som inte tidigare har förebringats åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under en mildare straffbestämmelse än den som tillämpats. Även om det inte föreligger någon sådan sannolikhet, får resning enligt samma punkt beviljas om det, med hänsyn till vad sålunda och i övrigt förekommer, finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott för vilket han dömts (den s.k. tilläggsregeln). När det gäller huvudregeln uttalar Lars Welamson/Johan Munck att sannolikhetskravet inte hänför sig till ett visst rättsfaktum utan till en viss bedömning. Vad som ska prövas är vad utgången sannolikt skulle ha blivit om omständigheten eller beviset hade förebragts i rättegången. Welamson/Munck konstaterar att oriktig bevisvärdering i och för sig inte är resningsgrund och att det nya materialet alltså måste ha ett visst bevisvärde. Vidare måste det nya materialet sättas i relation till värdet av den tidigare förebragta bevisningen. Ju mera övertygande den tidigare förebragta bevisningen till stöd för domen ter sig, desto större krav måste ställas på det nya materialet för att resning ska komma i fråga

7 SVARSSKRIVELSE Sida 7 (13) (se Welamson/Munck, Processen i hovrätt och Högsta domstolen, Rättegång VI, Upplaga 4, 2011, s. 201). Syftet med tilläggsregeln var enligt förarbetena att, särskilt i grova brottmål, resning i enstaka fall skulle kunna beviljas även då de nya omständigheterna eller bevisen icke äro av den styrka att de sannolikt skulle ha lett till annan utgång i skuldfrågan men de likväl äro ägnade att framkalla tvivelsmål om domens riktighet i detta avseende (se Welamson/Munck, a.a., s. 203). Enligt 54 kap. 10 första stycket 2 rättegångsbalken får prövningstillstånd vidare meddelas om målets utgång i hovrätten uppenbarligen berott på grovt förbiseende eller grovt misstag. Med att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag avses enligt förarbetena att det förekommit ett grovt förbiseende eller grovt misstag med avseende på sakmaterialet. I kravet på att förbiseendet eller misstaget ska vara grovt ligger att det i väsentlig grad ska ha påverkat utgången (prop. 1971:45, s. 91). Av 59 kap. 1 första stycket 4 rättegångsbalken följer att dom som vunnit laga kraft, efter klagan av den vars rätt domen rör, ska undanröjas på grund av domvilla, om det i rättegången förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång. Enligt 58 kap. 2 5 rättegångsbalken får resning till en tilltalads förmån beviljas om den rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag. I Fitger uttalas att det i förarbetena till bestämmelsen som ett exempel på en uppenbart oriktig rättstillämpning anförs att domstolen förbisett eller uppenbart misstolkat en gällande lagbestämmelse. Ett annat redovisat exempel är att domstolen tillämpat en ny lag som i det föreliggande fallet inte varit tilllämplig i stället för en gammal lag eller omvänt. Även om rättstillämpningen inte innefattar ett uppenbart förbiseende eller misstag borde den ifrågavarande resningsgrunden kunna åberopas om det är fråga om en rättstillämpning som vid resningsfrågans bedömande klart och oemotsägligt framstår som oriktig (se Fitger, Rättegångsbalken En kommentar på Internet, 58 kap. 2 första stycket 5). Kort om bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering i brottmål Enligt 35 kap. 1 rättegångsbalken ska rätten efter samvetsgrann prövning av allt, som förevarit, avgöra, vad i målet är bevisat. Bevisprövningen är således fri. En konsekvens av den fria bevisprövningen är att domstolen har att ta hänsyn till varje omständighet som kan vara ägnad att påverka bedömningen av sakfrågorna. En annan konsekvens av den fria bevisprövningen är att domstolen har att fritt värdera bevisningens styrka. I brottmål har åklagaren i regel bevisbördan avseende samtliga de omständigheter vilka måste föreligga för att den tilltalade ska kunna fällas till ansvar.

8 SVARSSKRIVELSE Sida 8 (13) Beviskravet i brottmål har Högsta domstolen formulerat så att det för att en tilltalad ska kunna dömas ska vara ställt utom rimligt tvivel att han eller hon gjort sig skyldig till brottet (se t.ex. NJA 1980 s. 725). I en tidigare upplaga av Rättegång IV resonerar Ekelöf kring bevisbördeproblematiken utifrån NJA 1932 s I detta rättsfall hade häradsrätten bifallit ett åtal med motiveringen att den tilltalade icke gittat styrka sin i målet gjorda invändning. Hovrätten fastställde häradsrättens dom. Högsta domstolen ändrade hovrättens motivering till att på grund av omständigheterna i målet den tilltalades invändning inte förtjänade tilltro. Ekelöf konstaterar att det kan förefalla som om häradsrätten lagt bevisbördan på den tilltalade. Men det är också möjligt att häradsrätten menade detsamma som Högsta domstolen, ehuru den uttryckte sig illa. Häradsrätten kan ha menat att omständigheterna i målet sammantaget utgjorde tillräckligt bevis för att den tilltalades påstående var oriktigt. I så fall grundades emellertid domen inte på att den tilltalade inte fullgjort sin bevisbörda utan på att åklagaren fullgjort sin (se Ekelöf/Boman, Rättegång IV, 6 uppl., 1992, s. 115 f). Min bedömning bevisbördans placering För fällande dom i enlighet med åtalet krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att MH inte haft rätt att fakturera under den tid hon haft en heltidstjänst och att hennes uppsåt täcker detta förhållande. Vid bevisvärderingen ska självfallet samtliga relevanta omständigheter vägas in. Både de omständigheter som talar för och de omständigheter som talar emot åklagarens påstående ska således beaktas. Åklagaren har bevisbördan i nu nämnt avseende. MH hävdar att hovrätten felaktigt har placerat bevisbördan på henne. Även om det enligt min mening kan förutsättas att bevisbördans placering i brottmål är välbekant för hovrätten får jag något kommentera MHs påstående. MH hänvisar i nu aktuellt avseende till att hovrätten i domskälen har anfört att det inte kan anses visat att anlitande av konsulter var en avgörande del i AcadeMedias marknadsföring som lett till att de fått utbildningsuppdrag. Jag får i och för sig medge att hovrättens formulering, sedd isolerad, kan ge ett egendomligt intryck. Den redovisade formuleringen måste emellertid sättas in i sitt sammanhang. Hovrätten noterar att två av de av åklagaren åberopade vittnena, AcadeMedias verkställande direktör JJ och regionchefen LO, har sett det som självklart att det i arbetsuppgifterna för en platschef vid ett mindre kontor har ingått allt från att hålla ihop verksamheten på kontoret till att undervisa och genomföra lektioner. LO har vidare uppgett att han pratat med MH om att hon skulle göra vissa utbildningsinsatser för att fylla heltidstjänsten och att allt arbete hon utförde år AcadeMedia skulle ingå i den heltidstjänst hon fick. Det finns således vittnesbevisning som ger starkt stöd för åklagarens påstående att MH inte haft

9 SVARSSKRIVELSE Sida 9 (13) rätt att fakturera under den tid hon haft en heltidstjänst och att hennes uppsåt täcker detta förhållande. Hovrätten övergår därefter till att pröva den motbevisning som MH åberopat. Tyngden hos denna bevisning måste självfallet värderas med beaktande av den övriga utredningen i målet. MH åberopade i hovrätten förhör med bl.a. vittnet OA. Denne skulle höras om att det inom hans område inte förekom att projektledare undervisade. MH åberopade vidare AcadeMedias anbud butikssäljare fackhandel Västernorrlands län från mars Anbudet åberopades till styrkande av att AcadeMedia enbart anlitade konsulter för utbildning och att MH var en av dem. Det är i denna kontext hovrätten använt sig av den ovan nämnda formuleringen. Resonemanget utmynnar i att hovrätten finner att MHs påståenden om att utbildningsinsatser inte skulle ingå i hennes arbetsuppgifter och att företaget enbart använde konsulter i undervisningen inte vann något stöd i den utredning som åberopats i målet. Hovrätten uttalar därefter att MHs agerande i många hänseenden måste anses som mycket märkligt om det varit så som hon hävdat att hon haft rätt att fakturera vid sidan av sin heltidstjänstgöring. Hennes förfaringssätt talar enligt hovrätten för att hon velat dölja vem som ställt ut fakturorna. MH har på flera fakturor angett upplägg i samråd med NP/MH. NP har uppgett att hon inte haft någon aning om vad fakturorna kan ha avsett. Hovrätten anser det vidare mycket märkligt att HF, som var den som skötte posthanteringen på kontoret, inte kände till att MH hade ett företag vid sidan av anställningen från vilket hon fakturerade företaget. Den före detta regionchefen LO uppgav vid förhör att han vid flera tillfällen tagit upp de höga konsultkostnaderna med MH, som lovat att se över dessa, dock utan att för honom uppge att hon själv var ansvarig för en stor del av dessa. Med hänsyn till det anförda fann hovrätten det klart att MH förstått att hon inte fick fakturera för verksamhet vid sidan av sin heltidsanställning. Hovrätten summerar sin bevisprövning genom konstaterandet att hovrätten således funnit det utrett att MH var medveten om att allt arbete, inklusive utbildning, som hon utförde åt företaget ingick i hennes anställning och att hon därmed inte heller hade rätt att fakturera för de utbildningsinsatser hon utfört. Genomgången av hovrättens domskäl visar enligt min mening att hovrätten vid bevisprövningen i målet har tillämpat de regler om bevisbörda och beviskrav som gäller i brottmål. Bevisbördan har således ålagts åklagaren och hovrätten har funnit det ställt utom rimligt tvivel att MH inte haft rätt att fakturera under den tid hon haft en heltidstjänst och att hennes uppsåt täcker detta förhållande. Det finns därför inte skäl att meddela extraordinär dispens med anledning av vad MH anfört i nu nämnt avseende. Min bedömning vittnesförhöret med OA, m.m.

10 SVARSSKRIVELSE Sida 10 (13) MH hävdar att hovrätten grovt har feltolkat innebörden av vittnesförhöret med OA. Denne hade en likartad tjänst som MH. Enligt MH var OA mycket tydlig med att undervisning inte ingått i hans tjänst och att några pedagogiska kvalifikationer inte efterfrågats i samband med tillsättningen av tjänsten. Det förhållandet att han kommit att ansvara för utbildningar, där han i och för sig saknat kompetens att undervisa, förändrar inte hans mycket entydiga besked om innehållet i tjänsten. Enligt MH är hovrättens bevisvärdering mycket anmärkningsvärd och indikerar närmast ett sökande efter stöd för åklagarens påstående trots att vittnesmålet i själva verket är ett starkt stöd för MHs uppfattning. OA var ett av två vittnen som i likhet med MH innehaft tjänst som platschef för ett av AcadeMedias mindre kontor. Hovrätten uttalar att OA visserligen uppgett att det inte ingått i hans uppgifter att undervisa men att detta kan ha haft sin förklaring i att han inte hade rätt kompetens för de utbildningar de bedrev. Det andra vittnet, HG, hade däremot uppgett att undervisningsinsatser ingick i hennes arbetsinsatser i mån av tidsutrymme och utifrån de kvalifikationer hon hade. Ljudupptagningen från förhöret med OA har avlyssnats. OA berättade att han arbetade för AcadeMedia under åren Företaget fanns inte i Dalarna när han började och hans uppgift var att etablera företaget där. OA uppgav att det inte ingick i hans arbetsuppgifter att undervisa och att detta kan ha haft att göra med den typ av utbildningar de hade. Framför allt utbildades undersköterskor och OA hade ingen som helst medicinsk kompetens. Från företagets sida fanns det dock från början, när han anställdes, aldrig med att han skulle undervisa. Företaget hade några utbildningsuppdrag av mera utredande karaktär som stämde bättre med OAs kompetens. Det hände vid enstaka tillfällen att han vid sjukdom eller annan frånvaro ryckte in och undervisade. Jag kan inte se att hovrätten vare sig har missuppfattat vad OA sagt eller dragit några felaktiga slutsatser av vad som framkommit vid förhöret. Inte heller vad MH i övrigt anfört om att hovrätten missuppfattat omständigheter och underlåtit att genom aktiv processledning utreda frågor som sedan tillmätts betydelse i domen kan enligt min mening utgöra skäl för meddelande av extraordinär dispens. Min bedömning de nu åberopade tilldelningsbesluten MH åberopar i Högsta domstolen tre tilldelningsbeslut fattade av Länsarbetsnämnden i Västernorrlands län. Besluten åberopas till styrkande av att Acade- Media marknadsfört sig med argumentet att utbildningen genomfördes av konsulter och att därmed de utbildningsinsatser som MH fakturerat inte ingått i hennes tjänst. Enligt MH bör särskilt noteras att i samtliga tre beslut talas om erbjudna lärare med pedagogisk kompetens som är aktiva inom sina respektive

11 SVARSSKRIVELSE Sida 11 (13) ämnesområden. Med detta kan inte avses den fast anställda personalen hos anbudsgivaren. I hovrättens domskäl uttalas att det av AcadeMedias anbud butikssäljare fackhandel Västernorrlands län inte går att dra den slutsatsen att bolaget enbart bedrev undervisning genom konsulter. Vidare uttalas, som framgått i det föregående, att även om vittnet IW uppgett att Arbetsförmedlingen tyckte att det var väldigt bra och mer flexibelt med konsulter än fast anställda kan det inte anses visat att just det var en avgörande del i AcadeMedias marknadsföring och som lett till att de fått utbildningsuppdrag. I de tre i Högsta domstolen åberopade tilldelningsbesluten talas, när det gäller AcadeMedias anbud, om mycket bra lärarkompetens med många lärare som är yrkesverksamma inom de ämnesområden de skall undervisa i., lärare för de obligatoriska utbildningsavsnitten med pedagogisk kompetens som är aktiva inom sina respektive ämnesområden och lärare som är yrkesverksamma inom sina ämnesområden. Vad som i tilldelningsbesluten lyfts fram som positivt är således att lärarna, i vart fall många av dem, är yrkesverksamma inom de ämnesområden de ska undervisa i. Med denna utgångspunkt torde det däremot i sig vara mindre intressant för länsarbetsnämnden vilket eller vilka uppdrags- eller anställningsavtal som föreligger mellan anbudsgivarna och de lärare som anlitas. AcadeMedia har huvudsakligen anlitat lärare som varit yrkesverksamma inom sina områden. Den naturliga samarbetsformen har därför varit att träffa konsultavtal med dem. MH har däremot innehaft en heltidsanställning hos Acade- Media. Enligt min mening kan det förhållandet att konsultformen valts för de yrkesaktiva lärarna rimligtvis inte innebära att MH, vid sidan av den heltidslön hon uppbar, haft rätt att fakturera bolaget för de utbildningsinsatser hon utförde. Bevisvärdet hos de nu åberopade tilldelningsbesluten kan enligt min uppfattning förutsättas vara så begränsat att dess förebringande sannolikt inte skulle ha lett till att hovrätten gjort en annan bedömning vad gäller frågorna om dels MH haft rätt att fakturera under den tid hon innehaft en heltidstjänst, dels hennes uppsåt täcker detta förhållande. Tilldelningsbesluten kan inte heller anses utgöra en sådan omständighet som är ägnad att framkalla tvivelsmål om hovrättens bedömning. Det finns därför inte heller synnerliga skäl för en ny prövning. Prejudikatdispens I MHs överklagande hävdas inte att det finns förutsättningar för Högsta domstolen att meddela prejudikatdispens. Jag vill ändå kort beröra denna fråga.

12 SVARSSKRIVELSE Sida 12 (13) Som framgått i det föregående kritiserar MH hovrättens bevisvärdering på ett flertal punkter. Såvitt framgår av domen är hovrättens bevisvärdering noggrant utförd. Bevisfrågor är generellt sett inte lämpade för en prövning av Högsta domstolen. Det finns enligt min uppfattning inte något moment i hovrättens nu aktuella bevisvärdering som gör att en prövning av Högsta domstolen skulle vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. Det finns därför inte skäl att meddela prejudikatdispens beträffande bevisfrågorna i målet. Bevisning Jag ber att få återkomma med bevisuppgift för det fall Högsta domstolen skulle komma att meddela prövningstillstånd i målet. Kerstin Skarp Lars Persson

13 SVARSSKRIVELSE Sida 13 (13) Kopia till: Utvecklingscentrum Stockholm Åklagarkammaren i Sundsvall (AM )

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m.

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-07-02 ÅM 2011/8382 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2011-11-01 B 4710-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 4411-2009

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 4411-2009 Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 4411-09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 4411-2009 Överklagandet

Läs mer

KS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

KS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-01-29 B 6069-13 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM KS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grov förskingring

Överklagande av hovrättsdom grov förskingring ÖVERKLAGANDE Sida 1 (2) Rättsavdelningen 2010-04-28 ÅM 2010/2251 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grov förskingring

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas.

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas. Svarsskrivelse Sida 1 (16) Datum Rättsavdelningen 2012-04-25 ÅM 2012/0754 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-01-27 B 2535-11 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MA./.

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. egenmäktighet med barn

AK./. riksåklagaren ang. egenmäktighet med barn SVARSSKRIVELSE Sida 1 (8) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-09-20 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-03-22 B 311-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/10 Mål nr A 177/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/10 Mål nr A 177/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/10 Mål nr A 177/09 Sammanfattning Sex arbetstagare har varit anställda på ett biluthyrningsföretag. De har haft blandade tjänster, innebärande att det utfört både arbete med bilvård

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/03 Mål nr B 58/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/03 Mål nr B 58/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/03 Mål nr B 58/02 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare över huvud taget haft rätt till övertidsersättning när frågan inte uttryckligen reglerats i anställningsavtalet. Postadress

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (14) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 Sammanfattning Fråga om arbetsgivaren har avskedat arbetstagaren eller om hon frånträtt anställningen och om det förelegat skäl för avskedande. Även fråga om

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/10 Mål nr B 44/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/10 Mål nr B 44/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/10 Mål nr B 44/09 Sammanfattning Ett bolag med verksamhet inom området IT-säkerhet yrkade vid tingsrätten att en tidigare arbetstagare hos bolaget skulle åläggas förbud att bedriva

Läs mer

Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m.

Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m. Sida 1 (12) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m. Överklagandet

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (2) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-16 ÅM 2015/2426 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Läs mer

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÅTGÄRDER UNDER SENARE ÅR... 5 1.1 RIKSREVISIONENS GRANSKNING...

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10 Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-03-18 ÅM 2011/1558 Tf. byråchefen Daniel Thorsell Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

P./. Riksåklagaren angående urkundsförfalskning m.m.

P./. Riksåklagaren angående urkundsförfalskning m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2008-05- 27 ÅM 2008/1573 Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4608-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM P./. Riksåklagaren angående

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

2011-03-25 meddelad i Stockholm

2011-03-25 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Chefsåklagare Christer Ekelund Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Jesper Nilsson Anders Reimers Väg 11 Lgh 1408 117 50 Stockholm

Läs mer