MH./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MH./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri"

Transkript

1 SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B Rotel 29 Högsta domstolen Box STOCKHOLM MH./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri (Hovrättens för Nedre Norrland dom den 7 oktober 2011 i mål B ) Högsta domstolen har förordnat att riksåklagaren ska inkomma med svarsskrivelse i målet. Jag vill anföra följande. Inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet. Bakgrund Tingsrättens dom Tingsrätten dömde MH för grovt bedrägeri till fängelse 1 år 6 månader. Vidare förpliktades MH att utge skadestånd till AcadeMedia Eductus AB (AcadeMedia) med ett visst angivet belopp. I tingsrättens dom har under rubriken Bakgrund noterats att AcadeMedia bedriver utbildningsverksamhet, i huvudsak yrkesförberedande utbildningar åt bl.a. Arbetsförmedlingen. MH började arbeta åt AcadeMedia år 2003/2004. Hon var utbildningskonsult och fungerade som lärare på uppdrag och fakturerade AcadeMedia för det arbete hon utförde åt bolaget. År 2005 blev MH deltidsanställd som projektledare hos AcadeMedia. Till en början var hon anställd på 20 procent, men anställningsgraden ökade efterhand och omfattade i maj procent. Från och med den 1 september 2006 innehade MH en anställning som projektledare med en tjänstgöringsgrad på 100 procent. Senare under hösten anställdes hon som platschef på företagets lokalkontor i Sundsvall, även det med en tjänstgöringsgrad på 100 procent. Åtalet mot MH avsåg att hon under tiden från den 1 maj 2006 fram till den 4 februari 2008 genom vilseledande förmått personal vid AcadeMedia att via Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C, 3 tr Telefax Webbadress

2 SVARSSKRIVELSE Sida 2 (13) bank- och plusgiro föra över sammanlagt kronor till henne. Vilseledandet angavs ha bestått i att hon genom två enskilda firmor oriktigt fakturerat AcadeMedia för olika rekryterings- och utbildningsinsatser samt kontrollsignerat merparten av fakturorna utan att ha rätt till det. I tingsrätten förnekade MH gärningarna och hävdade sammanfattningsvis att de fakturerade beloppen avsåg arbete hon utfört som konsult och haft rätt att fakturera vid sidan av anställningen. I tingsrätten hördes flera befattningshavare hos AcadeMedia; bl.a. hördes den före detta regionchefen LO, den före detta personalchefen MN och den verkställande direktören JJ. Tingsrätten fann, genom de bestämda uppgifter som främst dessa tre lämnat, det utrett att MH inte haft någon rätt att fakturera vid sidan av anställningen. Genom vad främst den före detta regionchefen LO och den verkställande direktören JJ redovisat fann tingsrätten vidare klarlagt att MH informerats om att hon saknade rätt att fakturera för undervisning och liknande arbete vid sidan av heltidstjänstgöringen. Tvärtom skulle hon, enligt vad främst LO redogjort för utföra sådant arbete i anställningen för att hennes tjänst över huvud taget skulle vara motiverad och bolaget kunna bära den lön hon fått. Tingsrätten fann också ställt utom rimligt tvivel att MH med uppsåt fakturerat för arbete som hon inte alls utfört eller som hon annars haft att utföra enligt anställningsavtalet. Tingsrättens slutsats var att MH vilselett AcadeMedia att till henne utbetala sammanlagt kronor. Förfarandet angavs ha inneburit vinning med samma belopp för MH och motsvarande skada för AcadeMedia. Hovrättens dom Hovrätten ändrade tingsrättens dom i ansvarsdelen på så sätt att hovrätten dömde MH för grovt bedrägeri avseende fakturor upprättade under tiden 15 november december 2007 och vidare för försök till grovt bedrägeri avseende faktura upprättad den 28 januari 2008 samt bestämde fängelsestraffets längd till 1 år 3 månader. I skadeståndsdelen ändrades tingsrättens dom på så sätt att det belopp MH förpliktades utge till AcadeMedia bestämdes till kronor jämte ränta. Hovrätten ansåg det inte utrett att MH inte undervisat i den omfattning hon gjort gällande och som framgår av de fakturor som åberopats i målet. Vid sin fortsatta prövning utgick hovrätten således från att MH haft dessa utbildningstimmar. Hovrätten övergick sedan till frågan om MH vid sidan av sin anställning haft rätt att fakturera AcadeMedia för utbildningsinsatserna eller om de ingått i hennes ordinarie arbetsuppgifter och, för det fall hon inte haft rätt att fakturera, hennes insikt om detta.

3 SVARSSKRIVELSE Sida 3 (13) Enligt hovrätten vann MHs påstående om att hon haft rätt att fakturera utbildningsinsatser under den tid hon haft en deltidstjänst stöd av vad AcadeMedias före detta regionchef LO uppgett. Den fakturerbara delen skulle endast röra en mindre arbetsinsats, ungefär en dag per vecka. Av utredningen framgick att MH, när hon arbetade 90 procent, hade fakturerat i genomsnitt för cirka 10,5 timmar per vecka. Vidare konstaterades att någon närmare utredning om huruvida det funnits någon klar begränsning av hur mycket tid MH kunde fakturera inte hade presenterats i målet. Mot hennes bestridande fann hovrätten därför att det inte kunde anses visat att hon inte haft rätt att fakturera i den omfattning som skett under den aktuella tiden. Åtalet ogillades därför i denna del. Vad sedan gäller frågan om MHs rätt att fakturera under den tid hon haft en heltidstjänst inleder hovrätten enligt följande. MH har hävdat att det inte ingått i hennes anställning som platschef att bedriva utbildning och att de uppgifter som ålegat henne som platschef varit så omfattande att hon inte heller inom den tjänsten har haft möjlighet att hålla några utbildningar. MH har vidare gjort gällande att AcadeMedia bedrev utbildning med enbart konsulter eftersom verksamheten var sådan att det var de olika uppdragen som bestämde vilken kompetens som krävdes av lärarana. Hon har också hävdat att AcadeMedia som ett marknadsföringsargument förde fram att utbildningen skulle genomföras av utomstående konsulter eftersom det ledde till större flexibilitet och högre kvalite och att AcadeMedia också fått många av sina uppdrag just på grund av att man anlitat utomstående konsulter. Såväl verkställande direktören JJ som regionchefen LO har sett det som självklart att det i arbetsuppgifterna för en platschef vid ett mindre kontor har ingått allt från att hålla ihop verksamheten på kontoret till att undervisa och genomföra lektioner. Enligt LO pratade han även med MH om att hon skulle göra vissa utbildningsinsatser för att fylla heltidstjänsten och att allt arbete hon utförde år AcadeMedia i Sundsvall skulle ingå i den heltidstjänst hon fick. Av MHs anställningsbevis framgår inte vilka arbetsuppgifter som skulle ingå i hennes tjänst som platschef. Det har dock av utredningen som åberopats i målet inte framkommit något som talar emot att utbildning kunde ingå i en platschefs arbetsuppgifter. OA som varit platschef på ett mindre kontor, har visserligen uppgett att det inte hade ingått i hans arbetsuppgifter att undervisa men att detta kan ha haft sin förklaring i att han inte hade rätt kompetens för de utbildningar de bedrev. HG däremot har uppgett att det i hennes arbetsuppgifter som platschef vid ett mindre kontor ingick undervisningsinsatser i mån av tidsutrymme och utifrån de kvalifikationer hon hade. Av lydelsen i anbudet butikssäljare fackhandel Västernorrlands län från mars 2006, vilket MH åberopat i målet, går inte att dra den slutsatsen att AcadeMedia enbart bedrev undervisning genom konsulter som MH påstått. I anbudet anges bl.a. att MH arbetat på AcadeMedia Eductus under drygt ett år som lärare och att hon under åren haft utbildningar åt AcadeMedia Eductus. Lydelsen överensstämmer i stället med LOs uppgift om att referensuppgifterna hänsyftar på tid tillbaka då hon arbetade som konsult. Även om IW uppgett att Arbetsförmedlingen tyckte att det var väldigt bra och mer flexibelt med konsulter än fast

4 SVARSSKRIVELSE Sida 4 (13) anställda kan det inte anses visat att just det var en avgörande del i AcadeMedias marknadsföring och som lett till att de fått uppdragsutbildningsuppdrag. MHs påståenden om att utbildningsinsatser inte skulle ingå i hennes arbetsuppgift som platschef och företagets användning av enbart konsulter i undervisning vinner således inte något stöd i den utredning som åberopats i målet. Hovrätten uttalar därefter att om det varit så som MH hävdar att hon haft rätt att fakturera vid sidan av sin heltidstjänstgöring är hennes agerande i många hänseenden mycket märkligt. Under den tid MH hade en deltidstjänst fakturerade hon från en enskild firma med sitt eget personnummer som organisationsnummer. På fakturan angavs vidare hennes hemadress samt ett bankgironummer. Efter att MH erhållit heltidsanställning och blivit platschef ändrade hon sina fakturor. Som utställare angavs en förkortning av det tidigare registrerade namnet på hennes enskilda firma och hennes mosters personnummer angavs som organisationsnummer. Vidare angavs adressen till den butik hon tidigare drivit samt ett plusgironummer. MHs namn är felstavat på flera av dessa fakturor. På flera fakturor har MH angett upplägg i samråd med NP/MH. NP har dock uppgett att hon inte har någon aning om vad fakturorna avsett. Hovrätten anser det vidare mycket märkligt att HF, som var den som skötte posthanteringen på kontoret inte kände till att MH hade ett företag vid sidan av anställningen från vilket hon fakturerade företaget. Av förhöret med den före detta regionchefen LO framgår att han vid flera tillfällen tagit upp de höga konsultkostnaderna med MH, som lovat att se över dessa, dock utan att för honom uppge att hon själv var ansvarig för en stor del av dessa. Enligt hovrätten är det med hänsyn till det anförda klart att MH förstått att hon inte fick fakturera för verksamhet vid sidan av sin heltidsanställning. Sammanfattningsvis uttalas att hovrätten funnit det utrett att MH var medveten om att allt arbete, inklusive utbildning, som hon utförde åt företaget ingick i hennes anställning och att hon därmed inte heller hade rätt att fakturera för de utbildningsinsatser hon utfört. Överklagandet till Högsta domstolen MH yrkar att Högsta domstolen ogillar såväl åtalet som den i målet förda skadeståndstalan i dess helhet. Enligt MH har åklagaren, mot hennes förnekande, inte förmått visa att hon gjort sig skyldig till brott i något avseende. Den fakturering som ägt rum har motsvarats av faktiskt utfört arbete och har inte legat inom ramen för den tjänst MH haft. Under alla förhållanden har hon varit övertygad om sin rätt att debitera arbetsgivaren för utfört arbete. Hovrätten har funnit att det arbete MH utfört ingått i hennes tjänsteåligganden och att detta stått klart för henne. Enligt MH är denna slutsats av flera skäl inte förenlig med processmaterialet och baseras till stor del på en bristfällig analys

5 SVARSSKRIVELSE Sida 5 (13) och svårförståeliga misstag i samband med bevisvärderingen. Såväl den skriftliga dokumentationen som omständigheterna i övrigt talar med styrka för det motsatta förhållandet. MH lyfter bl.a. fram att hon inte haft reglerad arbetstid, den befattningsbeskrivning som gällt för tjänsten inte ger stöd för påståendet att faktiskt genomförande av undervisning ingått i tjänsteuppgifterna, genomförande av undervisning ingick inte i den 90-procentiga tjänst som föregick heltidsanställningen, frågan om MH eller en annan konsult genomfört utbildningen var kostnadsneutral för AcadeMedia, den stora omfattningen av den fakturerade utbildningen innebär att den rimligen inte kan ha ingått i tjänsten, vittnet OA, som haft en likartad tjänst, har uppgett att undervisning inte ingick i hans tjänst. Hovrättens bevisvärdering är i detta avseende mycket anmärkningsvärd, AcadeMedia använt anlitandet av konsulter som ett marknadsföringsargument mot presumtiva beställare. Hovrätten har anfört att det inte kan anses visat att det var en avgörande del i AcadeMedias marknadsföring och som lett till att de fått uppdragsutbildningsuppdrag. Formuleringen utvisar att hovrätten placerat bevisbördan på den tilltalade, av tre, i målet inte tidigare redovisade, tilldelningsbeslut med länsarbetsnämnden som uppdragsgivare, framgår att den viktade betydelsen av de lärarresurser AcadeMedia redovisat under anbudsgivningen till 20 procent varit avgörande för bedömningen. I samtliga tre beslut talas om erbjudna lärare med pedagogisk kompetens som är aktiva inom sina respektive ämnesområden, MH inte har försökt dölja faktureringen, hovrätten har missuppfattat ett flertal omstämndigheter och underlåtit att under förhandlingen utreda frågor som sedan kommit att tillmätas betydelse i domen. När det gäller frågan om prövningstillstånd hävdar MH att hovrättens dom baseras på flera grova misstag. Hovrätten har bl.a. felaktigt placerat bevisbördan på MH och underlåtit att genom aktiv processledning utreda frågor som senare

6 SVARSSKRIVELSE Sida 6 (13) tillmätts betydelse i domen. Vidare har hovrätten grovt feltolkat innebörden av vittnesförhöret med OA. MH gör vidare gällande att det föreligger grund för resning på grund av de av henne nu ingivna tilldelningsbesluten. Hovrätten har uppenbart fäst stor vikt vid sin slutsats att företaget inte haft den aktuella inriktningen, vilket motbevisas av de nu ingivna tilldelningsbesluten. Grunder Extraordinär dispens Den rättsliga regleringen Prövningstillstånd får enligt 54 kap. 10 första stycket 2 rättegångsbalken meddelas om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. I propositionen till den nu aktuella bestämmelsen uttalades att utrymmet för prövningstillstånd vid sidan av prejudikatdispensen bör vara ytterst begränsat. De fall som kan komma i fråga är resningsfallen och därmed jämförbara mycket sällsynta situationer. Vidare angavs att prövningstillstånd bör kunna medges i den utsträckning som de extraordinära rättsmedlen kan tillämpas. Den närmare innebörd som resnings- och domvillogrunderna getts i praxis bör vara vägledande också inom den ordinära fullföljdens ram (se prop. 1971:45, s. 90 f). Resning till en tilltalads förmån får enligt huvudregeln i 58 kap 2 4 rättegångsbalken beviljas, om någon omständighet eller något bevis som inte tidigare har förebringats åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under en mildare straffbestämmelse än den som tillämpats. Även om det inte föreligger någon sådan sannolikhet, får resning enligt samma punkt beviljas om det, med hänsyn till vad sålunda och i övrigt förekommer, finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott för vilket han dömts (den s.k. tilläggsregeln). När det gäller huvudregeln uttalar Lars Welamson/Johan Munck att sannolikhetskravet inte hänför sig till ett visst rättsfaktum utan till en viss bedömning. Vad som ska prövas är vad utgången sannolikt skulle ha blivit om omständigheten eller beviset hade förebragts i rättegången. Welamson/Munck konstaterar att oriktig bevisvärdering i och för sig inte är resningsgrund och att det nya materialet alltså måste ha ett visst bevisvärde. Vidare måste det nya materialet sättas i relation till värdet av den tidigare förebragta bevisningen. Ju mera övertygande den tidigare förebragta bevisningen till stöd för domen ter sig, desto större krav måste ställas på det nya materialet för att resning ska komma i fråga

7 SVARSSKRIVELSE Sida 7 (13) (se Welamson/Munck, Processen i hovrätt och Högsta domstolen, Rättegång VI, Upplaga 4, 2011, s. 201). Syftet med tilläggsregeln var enligt förarbetena att, särskilt i grova brottmål, resning i enstaka fall skulle kunna beviljas även då de nya omständigheterna eller bevisen icke äro av den styrka att de sannolikt skulle ha lett till annan utgång i skuldfrågan men de likväl äro ägnade att framkalla tvivelsmål om domens riktighet i detta avseende (se Welamson/Munck, a.a., s. 203). Enligt 54 kap. 10 första stycket 2 rättegångsbalken får prövningstillstånd vidare meddelas om målets utgång i hovrätten uppenbarligen berott på grovt förbiseende eller grovt misstag. Med att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag avses enligt förarbetena att det förekommit ett grovt förbiseende eller grovt misstag med avseende på sakmaterialet. I kravet på att förbiseendet eller misstaget ska vara grovt ligger att det i väsentlig grad ska ha påverkat utgången (prop. 1971:45, s. 91). Av 59 kap. 1 första stycket 4 rättegångsbalken följer att dom som vunnit laga kraft, efter klagan av den vars rätt domen rör, ska undanröjas på grund av domvilla, om det i rättegången förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång. Enligt 58 kap. 2 5 rättegångsbalken får resning till en tilltalads förmån beviljas om den rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag. I Fitger uttalas att det i förarbetena till bestämmelsen som ett exempel på en uppenbart oriktig rättstillämpning anförs att domstolen förbisett eller uppenbart misstolkat en gällande lagbestämmelse. Ett annat redovisat exempel är att domstolen tillämpat en ny lag som i det föreliggande fallet inte varit tilllämplig i stället för en gammal lag eller omvänt. Även om rättstillämpningen inte innefattar ett uppenbart förbiseende eller misstag borde den ifrågavarande resningsgrunden kunna åberopas om det är fråga om en rättstillämpning som vid resningsfrågans bedömande klart och oemotsägligt framstår som oriktig (se Fitger, Rättegångsbalken En kommentar på Internet, 58 kap. 2 första stycket 5). Kort om bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering i brottmål Enligt 35 kap. 1 rättegångsbalken ska rätten efter samvetsgrann prövning av allt, som förevarit, avgöra, vad i målet är bevisat. Bevisprövningen är således fri. En konsekvens av den fria bevisprövningen är att domstolen har att ta hänsyn till varje omständighet som kan vara ägnad att påverka bedömningen av sakfrågorna. En annan konsekvens av den fria bevisprövningen är att domstolen har att fritt värdera bevisningens styrka. I brottmål har åklagaren i regel bevisbördan avseende samtliga de omständigheter vilka måste föreligga för att den tilltalade ska kunna fällas till ansvar.

8 SVARSSKRIVELSE Sida 8 (13) Beviskravet i brottmål har Högsta domstolen formulerat så att det för att en tilltalad ska kunna dömas ska vara ställt utom rimligt tvivel att han eller hon gjort sig skyldig till brottet (se t.ex. NJA 1980 s. 725). I en tidigare upplaga av Rättegång IV resonerar Ekelöf kring bevisbördeproblematiken utifrån NJA 1932 s I detta rättsfall hade häradsrätten bifallit ett åtal med motiveringen att den tilltalade icke gittat styrka sin i målet gjorda invändning. Hovrätten fastställde häradsrättens dom. Högsta domstolen ändrade hovrättens motivering till att på grund av omständigheterna i målet den tilltalades invändning inte förtjänade tilltro. Ekelöf konstaterar att det kan förefalla som om häradsrätten lagt bevisbördan på den tilltalade. Men det är också möjligt att häradsrätten menade detsamma som Högsta domstolen, ehuru den uttryckte sig illa. Häradsrätten kan ha menat att omständigheterna i målet sammantaget utgjorde tillräckligt bevis för att den tilltalades påstående var oriktigt. I så fall grundades emellertid domen inte på att den tilltalade inte fullgjort sin bevisbörda utan på att åklagaren fullgjort sin (se Ekelöf/Boman, Rättegång IV, 6 uppl., 1992, s. 115 f). Min bedömning bevisbördans placering För fällande dom i enlighet med åtalet krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att MH inte haft rätt att fakturera under den tid hon haft en heltidstjänst och att hennes uppsåt täcker detta förhållande. Vid bevisvärderingen ska självfallet samtliga relevanta omständigheter vägas in. Både de omständigheter som talar för och de omständigheter som talar emot åklagarens påstående ska således beaktas. Åklagaren har bevisbördan i nu nämnt avseende. MH hävdar att hovrätten felaktigt har placerat bevisbördan på henne. Även om det enligt min mening kan förutsättas att bevisbördans placering i brottmål är välbekant för hovrätten får jag något kommentera MHs påstående. MH hänvisar i nu aktuellt avseende till att hovrätten i domskälen har anfört att det inte kan anses visat att anlitande av konsulter var en avgörande del i AcadeMedias marknadsföring som lett till att de fått utbildningsuppdrag. Jag får i och för sig medge att hovrättens formulering, sedd isolerad, kan ge ett egendomligt intryck. Den redovisade formuleringen måste emellertid sättas in i sitt sammanhang. Hovrätten noterar att två av de av åklagaren åberopade vittnena, AcadeMedias verkställande direktör JJ och regionchefen LO, har sett det som självklart att det i arbetsuppgifterna för en platschef vid ett mindre kontor har ingått allt från att hålla ihop verksamheten på kontoret till att undervisa och genomföra lektioner. LO har vidare uppgett att han pratat med MH om att hon skulle göra vissa utbildningsinsatser för att fylla heltidstjänsten och att allt arbete hon utförde år AcadeMedia skulle ingå i den heltidstjänst hon fick. Det finns således vittnesbevisning som ger starkt stöd för åklagarens påstående att MH inte haft

9 SVARSSKRIVELSE Sida 9 (13) rätt att fakturera under den tid hon haft en heltidstjänst och att hennes uppsåt täcker detta förhållande. Hovrätten övergår därefter till att pröva den motbevisning som MH åberopat. Tyngden hos denna bevisning måste självfallet värderas med beaktande av den övriga utredningen i målet. MH åberopade i hovrätten förhör med bl.a. vittnet OA. Denne skulle höras om att det inom hans område inte förekom att projektledare undervisade. MH åberopade vidare AcadeMedias anbud butikssäljare fackhandel Västernorrlands län från mars Anbudet åberopades till styrkande av att AcadeMedia enbart anlitade konsulter för utbildning och att MH var en av dem. Det är i denna kontext hovrätten använt sig av den ovan nämnda formuleringen. Resonemanget utmynnar i att hovrätten finner att MHs påståenden om att utbildningsinsatser inte skulle ingå i hennes arbetsuppgifter och att företaget enbart använde konsulter i undervisningen inte vann något stöd i den utredning som åberopats i målet. Hovrätten uttalar därefter att MHs agerande i många hänseenden måste anses som mycket märkligt om det varit så som hon hävdat att hon haft rätt att fakturera vid sidan av sin heltidstjänstgöring. Hennes förfaringssätt talar enligt hovrätten för att hon velat dölja vem som ställt ut fakturorna. MH har på flera fakturor angett upplägg i samråd med NP/MH. NP har uppgett att hon inte haft någon aning om vad fakturorna kan ha avsett. Hovrätten anser det vidare mycket märkligt att HF, som var den som skötte posthanteringen på kontoret, inte kände till att MH hade ett företag vid sidan av anställningen från vilket hon fakturerade företaget. Den före detta regionchefen LO uppgav vid förhör att han vid flera tillfällen tagit upp de höga konsultkostnaderna med MH, som lovat att se över dessa, dock utan att för honom uppge att hon själv var ansvarig för en stor del av dessa. Med hänsyn till det anförda fann hovrätten det klart att MH förstått att hon inte fick fakturera för verksamhet vid sidan av sin heltidsanställning. Hovrätten summerar sin bevisprövning genom konstaterandet att hovrätten således funnit det utrett att MH var medveten om att allt arbete, inklusive utbildning, som hon utförde åt företaget ingick i hennes anställning och att hon därmed inte heller hade rätt att fakturera för de utbildningsinsatser hon utfört. Genomgången av hovrättens domskäl visar enligt min mening att hovrätten vid bevisprövningen i målet har tillämpat de regler om bevisbörda och beviskrav som gäller i brottmål. Bevisbördan har således ålagts åklagaren och hovrätten har funnit det ställt utom rimligt tvivel att MH inte haft rätt att fakturera under den tid hon haft en heltidstjänst och att hennes uppsåt täcker detta förhållande. Det finns därför inte skäl att meddela extraordinär dispens med anledning av vad MH anfört i nu nämnt avseende. Min bedömning vittnesförhöret med OA, m.m.

10 SVARSSKRIVELSE Sida 10 (13) MH hävdar att hovrätten grovt har feltolkat innebörden av vittnesförhöret med OA. Denne hade en likartad tjänst som MH. Enligt MH var OA mycket tydlig med att undervisning inte ingått i hans tjänst och att några pedagogiska kvalifikationer inte efterfrågats i samband med tillsättningen av tjänsten. Det förhållandet att han kommit att ansvara för utbildningar, där han i och för sig saknat kompetens att undervisa, förändrar inte hans mycket entydiga besked om innehållet i tjänsten. Enligt MH är hovrättens bevisvärdering mycket anmärkningsvärd och indikerar närmast ett sökande efter stöd för åklagarens påstående trots att vittnesmålet i själva verket är ett starkt stöd för MHs uppfattning. OA var ett av två vittnen som i likhet med MH innehaft tjänst som platschef för ett av AcadeMedias mindre kontor. Hovrätten uttalar att OA visserligen uppgett att det inte ingått i hans uppgifter att undervisa men att detta kan ha haft sin förklaring i att han inte hade rätt kompetens för de utbildningar de bedrev. Det andra vittnet, HG, hade däremot uppgett att undervisningsinsatser ingick i hennes arbetsinsatser i mån av tidsutrymme och utifrån de kvalifikationer hon hade. Ljudupptagningen från förhöret med OA har avlyssnats. OA berättade att han arbetade för AcadeMedia under åren Företaget fanns inte i Dalarna när han började och hans uppgift var att etablera företaget där. OA uppgav att det inte ingick i hans arbetsuppgifter att undervisa och att detta kan ha haft att göra med den typ av utbildningar de hade. Framför allt utbildades undersköterskor och OA hade ingen som helst medicinsk kompetens. Från företagets sida fanns det dock från början, när han anställdes, aldrig med att han skulle undervisa. Företaget hade några utbildningsuppdrag av mera utredande karaktär som stämde bättre med OAs kompetens. Det hände vid enstaka tillfällen att han vid sjukdom eller annan frånvaro ryckte in och undervisade. Jag kan inte se att hovrätten vare sig har missuppfattat vad OA sagt eller dragit några felaktiga slutsatser av vad som framkommit vid förhöret. Inte heller vad MH i övrigt anfört om att hovrätten missuppfattat omständigheter och underlåtit att genom aktiv processledning utreda frågor som sedan tillmätts betydelse i domen kan enligt min mening utgöra skäl för meddelande av extraordinär dispens. Min bedömning de nu åberopade tilldelningsbesluten MH åberopar i Högsta domstolen tre tilldelningsbeslut fattade av Länsarbetsnämnden i Västernorrlands län. Besluten åberopas till styrkande av att Acade- Media marknadsfört sig med argumentet att utbildningen genomfördes av konsulter och att därmed de utbildningsinsatser som MH fakturerat inte ingått i hennes tjänst. Enligt MH bör särskilt noteras att i samtliga tre beslut talas om erbjudna lärare med pedagogisk kompetens som är aktiva inom sina respektive

11 SVARSSKRIVELSE Sida 11 (13) ämnesområden. Med detta kan inte avses den fast anställda personalen hos anbudsgivaren. I hovrättens domskäl uttalas att det av AcadeMedias anbud butikssäljare fackhandel Västernorrlands län inte går att dra den slutsatsen att bolaget enbart bedrev undervisning genom konsulter. Vidare uttalas, som framgått i det föregående, att även om vittnet IW uppgett att Arbetsförmedlingen tyckte att det var väldigt bra och mer flexibelt med konsulter än fast anställda kan det inte anses visat att just det var en avgörande del i AcadeMedias marknadsföring och som lett till att de fått utbildningsuppdrag. I de tre i Högsta domstolen åberopade tilldelningsbesluten talas, när det gäller AcadeMedias anbud, om mycket bra lärarkompetens med många lärare som är yrkesverksamma inom de ämnesområden de skall undervisa i., lärare för de obligatoriska utbildningsavsnitten med pedagogisk kompetens som är aktiva inom sina respektive ämnesområden och lärare som är yrkesverksamma inom sina ämnesområden. Vad som i tilldelningsbesluten lyfts fram som positivt är således att lärarna, i vart fall många av dem, är yrkesverksamma inom de ämnesområden de ska undervisa i. Med denna utgångspunkt torde det däremot i sig vara mindre intressant för länsarbetsnämnden vilket eller vilka uppdrags- eller anställningsavtal som föreligger mellan anbudsgivarna och de lärare som anlitas. AcadeMedia har huvudsakligen anlitat lärare som varit yrkesverksamma inom sina områden. Den naturliga samarbetsformen har därför varit att träffa konsultavtal med dem. MH har däremot innehaft en heltidsanställning hos Acade- Media. Enligt min mening kan det förhållandet att konsultformen valts för de yrkesaktiva lärarna rimligtvis inte innebära att MH, vid sidan av den heltidslön hon uppbar, haft rätt att fakturera bolaget för de utbildningsinsatser hon utförde. Bevisvärdet hos de nu åberopade tilldelningsbesluten kan enligt min uppfattning förutsättas vara så begränsat att dess förebringande sannolikt inte skulle ha lett till att hovrätten gjort en annan bedömning vad gäller frågorna om dels MH haft rätt att fakturera under den tid hon innehaft en heltidstjänst, dels hennes uppsåt täcker detta förhållande. Tilldelningsbesluten kan inte heller anses utgöra en sådan omständighet som är ägnad att framkalla tvivelsmål om hovrättens bedömning. Det finns därför inte heller synnerliga skäl för en ny prövning. Prejudikatdispens I MHs överklagande hävdas inte att det finns förutsättningar för Högsta domstolen att meddela prejudikatdispens. Jag vill ändå kort beröra denna fråga.

12 SVARSSKRIVELSE Sida 12 (13) Som framgått i det föregående kritiserar MH hovrättens bevisvärdering på ett flertal punkter. Såvitt framgår av domen är hovrättens bevisvärdering noggrant utförd. Bevisfrågor är generellt sett inte lämpade för en prövning av Högsta domstolen. Det finns enligt min uppfattning inte något moment i hovrättens nu aktuella bevisvärdering som gör att en prövning av Högsta domstolen skulle vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. Det finns därför inte skäl att meddela prejudikatdispens beträffande bevisfrågorna i målet. Bevisning Jag ber att få återkomma med bevisuppgift för det fall Högsta domstolen skulle komma att meddela prövningstillstånd i målet. Kerstin Skarp Lars Persson

13 SVARSSKRIVELSE Sida 13 (13) Kopia till: Utvecklingscentrum Stockholm Åklagarkammaren i Sundsvall (AM )

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-02-20 ÅM 2013/0945 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-04 B 3522-12 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RF./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom penninghäleri

Överklagande av en hovrättsdom penninghäleri Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2016-12-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom penninghäleri Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom Förskingring

Överklagande av hovrättsdom Förskingring Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2014-02-26 ÅM 2014/1525 Byråchefen My Hedström Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom Förskingring Klagande Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2014-10-10 ÅM 2014/7296 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm PS./. riksåklagaren

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

AA./. riksåklagaren ang. grov mordbrand m.m.

AA./. riksåklagaren ang. grov mordbrand m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum 2017-02-21 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2017-02-10 B 486-17 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AA./. riksåklagaren ang. grov mordbrand m.m. (Svea

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-08-23 B 4142-14 R 12. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-08-23 B 4142-14 R 12. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum 2014-10-15 ÅM 2014/6997 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-08-23 B 4142-14 R 12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AO./. riksåklagaren

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom förseelse mot trafikförordningen

Överklagande av hovrättsdom förseelse mot trafikförordningen ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom förseelse mot trafikförordningen Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse

R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-09-16 Ö 2939-08 Rotel 28 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

Högsta domstolens mål JD./. riksåklagaren ang. grov misshandel m.m.

Högsta domstolens mål JD./. riksåklagaren ang. grov misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-03-12 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-03-01 B 895-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Högsta domstolens

Läs mer

Å m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Å m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-05-05 B 1803-09 Rotel 17 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Å m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

EA./. riksåklagaren ang. anstiftan av mord m.m.

EA./. riksåklagaren ang. anstiftan av mord m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2015-05-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-04-24 B 1791-15 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM EA./. riksåklagaren ang. anstiftan av mord m.m.

Läs mer

JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum 2014-11-17 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-09-22 B 2648-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av

Läs mer

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m.

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-05-10 B 1673-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt

Läs mer

N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

N./. Riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1857-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-02-24 ÅM 2014/0552 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-01-21 B 399-14 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm IJ./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2016 Ö 3278-16 SÖKANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess Ombud och målsägandebiträde: Advokat CS MOTPART

Läs mer

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-12-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-07-03 B 1000-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. (Göta

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m.

L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-02-02 B 2798-08 Rotel 28 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m. Högsta

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-05-28 ÅM 2014/3780 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-05-14 B 1820-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm DM./. riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-07-25 ÅM 2014/5384 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CH./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2007 B 259-07 KLAGANDE MH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. AG

Läs mer

L./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadegörelse

L./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadegörelse SVARSSKRIVELSE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-06-10 Ö 2449-09 Rotel 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM L./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost B Rotel 14. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost B Rotel 14. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-06-17 ÅM 2013/3648 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-05-10 B 2140-13 Rotel 14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CH./. riksåklagaren

Läs mer

H./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga hot m.m.

H./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga hot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2008-01-23 ÅM 2007/7140 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-12-19 Ö 4645-07 Rotel 26 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 september 2012 Ö 5396-11 KLAGANDE Themco Ekonomiska förening, 769621-2807 c/o TN Ombud: Advokat LS MOTPART Lifestyleurlaub Corp.,

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum 2015-02-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm OK./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri medelst

Läs mer

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2007-05-25 Ert ÅM 2007/1729 Er beteckning B 5251-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HK./. Riksåklagaren angående grovt

Läs mer

RK./. riksåklagaren m.fl., ang. försök till grov utpressning

RK./. riksåklagaren m.fl., ang. försök till grov utpressning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum 2016-05-10 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2016-04-07 B 525-16 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RK./. riksåklagaren m.fl., ang.

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om förseelse mot yrkestrafikförordningen

K./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om förseelse mot yrkestrafikförordningen SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Brottmålsavdelningen 2007-10-12 ÅM 2007/3793 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-07-02 Ö 3716-06 Rotel 34 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./.

Läs mer

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m.

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m. ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson 2006-10-27 Ert ÅM 2006/5088 Er beteckning 2006-09-25 B 2946-06 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. Riksåklagaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m.

B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-12-19 Ö 4667-08 Rotel 03 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2016-02-12 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-01-29 B 165-16 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CC./. riksåklagaren ang. misshandel

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

JS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri

JS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri SVARSSKRIVELSE Sida 1 (15) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-05-16 B 2160-12 Rotel 19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri Högsta

Läs mer

IS./. riksåklagaren m.fl. ang. vårdslöst bidragsbrott m.m.

IS./. riksåklagaren m.fl. ang. vårdslöst bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-06-11 B 238-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM IS./. riksåklagaren

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

HT./. riksåklagaren m.fl. ang. förgripelse mot tjänsteman

HT./. riksåklagaren m.fl. ang. förgripelse mot tjänsteman Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-12-03 ÅM 2015/3386 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-05-08 B 5605-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HT./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 februari 2006 Ö 4330-05 SÖKANDE OCH KLAGANDE HÖ Ombud: ÖI MOTPART AK Hansa AB, 556631-8712 753 83 Uppsala Ombud: LE SAKEN Resning

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-11-26 B 4840-12 Rotel 29. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-11-26 B 4840-12 Rotel 29. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (10) Datum Rättsavdelningen 2012-12-07 ÅM 2012/8081 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-11-26 B 4840-12 Rotel 29 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm PH./.

Läs mer

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m.

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-07-02 ÅM 2011/8382 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2011-11-01 B 4710-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM

Läs mer

EN./. riksåklagaren ang. våldtäkt mot barn m.m.

EN./. riksåklagaren ang. våldtäkt mot barn m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-10-24 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-10-13 B 4815-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM EN./. riksåklagaren ang. våldtäkt mot barn m.m.

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-11 Ö 663-13 Rotel 28. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-11 Ö 663-13 Rotel 28. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-03-26 ÅM 2013/1164 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-11 Ö 663-13 Rotel 28 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm JJ./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2015 Ö 1563-15 KLAGANDE TC Ombud: Advokat EM SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-02-27 i mål Ö

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2014 T 113-13 KLAGANDE Länsförsäkringar i Skåne ömsesidigt, 543001-0685 Box 742 251 07 Helsingborg Ombud: Försäkringsjurist UB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 mars 2017 Ö 2923-16 KLAGANDE MS SAKEN Utdömande av vite ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges beslut 2016-06-02 i mål

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 mars 2010 Ö 3554-08 KLAGANDE BI MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 december 2011 Ö 3950-11 KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga 2. MS med firma MS

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2015 Ö 3996-13 SÖKANDE OCH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SÖKANDE OCH MOTPART LB SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 26 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2009 Ö 5345-08 SÖKANDE AH Ombud: Advokat ED MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

BA m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

BA m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (11) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-02-08 B 273-12 Rotel 3 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM BA m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

Läs mer

FK./. riksåklagaren ang. grov fridskränkning m.m.

FK./. riksåklagaren ang. grov fridskränkning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-02 B 2395-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM FK./. riksåklagaren ang. grov fridskränkning m.m.

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Överklagande Sida 1 (6) Datum 2016-03-23 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 november 2009 Ö 1281-09 KLAGANDE SR Ombud: Advokat BOH MOTPART MH Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat EN SAKEN Tillstånd

Läs mer