Lidingövarvet. Planbeskrivning. Detaljplan. Handlingar. Planens syfte och huvuddrag. Dnr MSN/2009:1020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lidingövarvet. Planbeskrivning. Detaljplan. Handlingar. Planens syfte och huvuddrag. Dnr MSN/2009:1020"

Transkript

1 Dnr MSN/2009:1020 Detaljplan Lidingövarvet Rännilen 1 m fl Stadsdelarna södra Sticklinge/Islinge Planbeskrivning Handlingar Plankarta med planbestämmelser Denna planbeskrivning Genomförandebeskrivning planområdets läge Orienteringskarta Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att bekräfta befintlig varvsverksamhet för småbåtar. Detta innebär bl a att tillfälliga bygglov såsom planstridigt förråd och flytbryggor ska permanentas. Därutöver finns behov av att se över parkeringsytorna för verksamheten. Detaljplanen medför att strandskydd (befintligt och strandskydd som återinförs i samband med att planen ändras) inom planområdet kommer att upphävas. Planens överensstämmelse med översiktsplanen och hushållningsbestämmelserna i miljöbalken Detaljplanen är förenlig med stadens översiktsplan och med bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken avseende lämplig användning av mark- och vattenresurser. Beträffande utpekade riksintressen m m enligt 3 och 4 kap se nedan.

2 Plandata Geografisk avgränsning och markägoförhållanden Planområdet är beläget på västra delen av Lidingö och utgör del av stadsdelarna södra Sticklinge och Islinge. Planområdet består huvudsakligen av fastigheten Rännilen 1. Planområdet omfattar även vattenområdet utanför fastigheten (del av Lidingö 4:219 och Lidingö 7:71) där delar av flytbryggorna är belägna. Planområdets totala areal är m 2 (Land: 6950 m 2 / Vatten: m 2 ). För samtliga fastigheter är Lidingö stad markägare och området är upplåtet till Lidingövarvet AB med tomträtt. Arrendeavtal löper t o m 31 december 2015 och förlängs därefter med fem år i taget. Flygfoto, okänt datum ( ) Flygfoto, efter utbyggnad av flytbryggor 2(11)

3 Planens handläggning Planprogram och förfarande Planen innebär små förändringar och omfattas därmed inte av plan- och bygglagens krav på planprogram (PBL 5:18). Detaljplanen berörs av strandskydd och ska därmed hanteras med normalt förfarande. Process för normalt planförfarande utan program Förfas Prövningsskede Samrådsskede Utställningsskede Antagandeskede Laga kraft Här är vi nu Detaljplanen medför inte sådan betydande miljöpåverkan som fordrar en miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken, se nedan. Behovsbedömning av miljöbedömning enligt miljöbalken Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tillsammans med tekniska förvaltningen bedömt att detaljplanen inte medför en sådan betydande miljöpåverkan som fordrar en miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 miljöbalken. Bedömningen har gjorts utifrån kriterierna i bilaga 4 i MKB-förordningen. Till hjälp har kontoret använt en checklista med de miljöaspekter som anges i 6 kap. 12 punkt 6 miljöbalken. Samråd med länsstyrelsen om bedömningen har skett. Planen berör endast ett mindre, lokalt område och innebär en mindre förändring. Detaljplanens genomförande bedöms medföra en liten påverkan på stadsbilden eftersom tillfälliga flytbryggor permanentas. En permanent möjlighet till fler båtplatser medför även en liten påverkan på trafiken i området. Konsekvenserna bedöms dock varken enskilt eller sammantaget innebära en sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken. De bedömningar av miljöpåverkan och andra störningar som ändå behöver göras, redovisas i denna beskrivning under respektive avsnitt. Tidigare ställningstagande Riksintresse Lidingö ingår i de kustområden och skärgårdar i Södermanland och Uppland som är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena (4 kap. 1 2 miljöbalken). Detta riksintresse utgör dock inte hinder för bland annat tätortsutveckling. Förändringarna är inte av sådan art att de berörs av dessa bestämmelser. Inte heller berörs några andra riksintressen eller nationalstadsparken enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken. Översiktsplan I översiktsplan 2002 redovisas planområdet som arbetsplats. 3(11)

4 I det kulturmiljöprogram, Lidingös kulturhistoriska miljöer, som antogs av kommunfullmäktige 1990 och som översiktsplanen hänvisar till, ingår planområdet i den beskrivna kulturhistoriska miljön Tyktorpsvägen. Lidingövarvet ingår i en helhetsmiljö och inga kulturhistoriska värden för varvsmiljön redovisas, se även bebyggelseområden (s 5) och kulturmiljö (s 6). Detaljplan, fastighetsplan och förordnande Gällande detaljplan för Rännilen 1, 0186-P98/0616/3, vann laga kraft Fastigheten omfattas där av planbestämmelse J vilket innebär småbåtsvarv service och därmed samhörig verksamhet. Fastigheten omfattas även av planbestämmelse WJ vilket innebär att området avses för bryggor för intilliggande småbåtsvarv. För del av planområdet, som är beläget utanför Rännilen 1, gäller detaljplan, , betecknad 0186-P84/1115. Området omfattas av planbestämmelse V vilket innebär att vattenområdet inte får utfyllas eller överbyggas. Den del av planområdet som är beläget längs ut i vattenområdet (där yttre delen av flytbryggorna är belägna) omfattas inte av detaljplan. Det finns inte någon fastighetsplan upprättad för planområdet. Strandskydd gäller generellt inom 100 m från stranden enligt 7 kap miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Planområdet omfattas i dagsläget av strandskydd i en begränsad del, se bild nedan. Ny lagstiftning berörande strandskydd medför att strandskydd återinträder i samband med ny detaljplan, se bild nedan. Under planprocessens gång avses befintligt och det strandskydd som återinträder när planen ändras att upphävas. 4(11)

5 Förutsättningar och förändringar Befintlig bebyggelse och markanvändning Lidingövarvet Segelmakeri/kontor Förråd Båthall/kontor Lidingövarvet utför service, reparationer och ombyggnad av båtar. Verksamheten omfattar helrenoveringar, plastarbeten, lagning av försäkringsskador, inredningssnickerier, motorbyten, montering av instrument, bogpropellrar, ankarspel, kyl- och värmesystem och kapell. Vid flytbryggorna finns 150 båtplatser. Därutöver erbjuds vinterförvaring av båtar i varmhall. Även sommarplatser i varmhall kan tillgodoses. Lidingövarvet utför service och reparationer under hela året. Varvsverksamheten är endast öppet under vardagar och undantagsvis sker verksamhet på helger. Området är dock öppet får båtägare även på helgerna. Lidingövarvet har 7 anställda. Inom varvsområdet finns ett segelmakeri North sail. Invid segelmakeriet finns ett företag som arbetar med värmare, ankarspel etc (Seal Comfort). I det tillfälliga förrådet finns tre externa hyresgäster. Speed Made Good arbetar med riggning och tampar, Yacht Broker arbetar med renovering av båtar och Boat Care arbetar med polering och rekonditionering av båtar. Totalt arbetar ca 21 personer inom varvsområdet. Gestaltning och landskapsbild Utblick från flytbryggorna mot Lidingöbron. 5(11)

6 Bebyggelseområden Varvsområdet är väl synligt från Lidingöbron. Närområdet består av gles villabebyggelse samt naturstråk. Lidingövarvet har funnits på platsen sedan 1918 och var tidigare beläget vid Torsvik. Inom varvstomten är Lidingös äldsta sommarvilla Ängshyddan belägen. Villan, i schweizerstil, är byggd Villan med tillhörande tomt ingår inte i detaljplanen och fastigheten är avskärmad med ett plank. Delar av den äldre varvsbebyggelsen har successivt rivits genom åren. De kvarvarande äldre byggnaderna (delar av segelmakeriet) är kraftigt förändrade gentemot ursprunglig utformning. Den stora båthallen (byggnadsarea 2330 m 2 ) som dominerar platsen uppfördes under tidigt 2000-tal. Byggnaden inrymmer även kontor som tillhör varvsverksamheten. Båthallen har en konstruktion av stålfackverk. Byggnaden är beklädd med stående träpanel i faluröd kulör och fönsterfoder/knutbrädor är målade i svart kulör. Taket är belagt med svart papp och är utformat med mindre lanterniner. Invid entrén till området är segelmakeriet med tillhörande kontor beläget. Segelmakeriet är sammanbyggt med flera mindre byggnader och detta byggnadskomplex har en byggnadsarea om ca 815 m 2. Huvudsakligen är de sammanlänkade byggnaderna utformade med fasader av träpanel i röd kulör med svarta snickerier. Ett undantag utgör den mindre gulputsade tillbyggnaden från 50-talet. Förrådet vid vattnet har en byggnadsarea om ca 220 m 2. Byggnaden är utformad med röda plåtfasader och svart takplåt. Ett syfte med planen är att ersätta den tillfälliga förrådsbyggnaden med en permanent byggnad, se fotomontage och ritning nedan. 6(11)

7 Service Serviceutbud finns i Lidingö centrum beläget ca 2 kilometer från planområdet. Kulturmiljö Stockholms läns museum har under 2008 översiktligt inventerat småbåtsvarv i Stockholms skärgård (Rapport 2008:36). Syftet med inventeringen har bl a varit att få en överblick över vilka varv som finns kvar samt en bedömning av de kulturhistoriska värden som finns i de bevarade varvsmiljöerna. Enligt inventeringens värdeskala bedöms Lidingövarvet tillfalla den grupp av varvsmiljöer som har lägst kulturhistoriska värden. Verksamhetens förankring på platsen utgör i sig ett kulturhistoriskt värde men varvsmiljön och dess bebyggelse har inte den karaktären att planförslaget bör utformas med varsamhets- eller skyddsbestämmelser. Utformningsbestämmelser Varvsområdets bebyggelse har genom åren präglats av röda träbyggander med svarta snickerier. I dagsläget är de flesta byggnader inom varvsområdet utformade med moderna konstruktioner och de kulturhistoriska värdena är låga. Dock utgör fortfarande röda träfasader med svarta snickerier den gemensamma nämnaren inom området. Planförslaget har därför utformats med bestämmelser som bibehåller denna utformning på ny bebyggelse/tillbyggnader samt vid ändring av befintliga byggnader. För att kunna möjliggöra bebyggelse som genom en god gestaltning kan få utgöra årsringar av sin tid har planförslaget utformats med bestämmelser som även möjliggör detta. Natur Växt- och djurliv Utanför planområdet (på djupare vatten) finns strömming. Enligt miljö- och stadsbyggnadskontorets kännedom så har inte någon påverkan på strömmingsstimmet kunnat påvisas under tiden som flytbryggorna har funnits på platsen. Geotekniska förhållanden Enligt byggnadsgeologisk karta för Lidingö består undergrunden i planområdet av lera. Förorenad mark För ca 10 år sedan fanns planer på att bygga ut befintlig kaj inom varvsområdet. I samband med detta visade sedimentprovtagning förhöjda halter av vissa tungmetaller. Om kajen byggs ut framöver kan anmälan eller tillstånd krävas för vattenverksamhet. Risk för höga vattenstånd Planområdet är beläget vid vattnet. Vid utformning av nya byggnader bör risk för översvämning beaktas. Grundläggning under +2,2 meter över stadens nollplan bör utföras med vattentät konstruktion. Notera stadens övriga policydokument! 7(11)

8 Fornlämningar Några kända fornminnen finns inte inom planområdet. Om fornlämningar, som inte tidigare varit kända, skulle påträffas vid grävning eller annat arbete, föreligger anmälningsplikt enligt fornminneslagen. Friytor Naturmiljö Marken inom planområdet består i stort sett av hårdgjorda ytor med inslag av vegetation. Befintligt strandskydd och det strandskydd som återinträder inom planområdet genom de nya strandskyddsreglerna avses att upphävas. Skäl för upphävande är att mark- och vattenområdet redan är ianspråktagen av befintlig varvsverksamhet. Området bedöms inte vara av väsentligt intresse för friluftslivet eller djur- och växtlivet. Vattenområden Större delen av planområdet utgör vattenområde. Planförslaget medger att en begränsad del får överbyggas med kaj, se illustration nedan, och att resterande del av vattenområdet får överbyggas med bryggor. Gator och trafik Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik Gatunätet är utbyggt i området. Tillfartsväg är Ängshyddevägen i fastighetens norra del. Ängshyddevägen utmynnar i Tyktorpsvägen som är en smal, slingrande väg med begränsad framkomlighet och bärighet. I dagsläget finns inga kända trafikproblem längs 8(11)

9 vägsträckan. Tyktorpsvägen leder i öster så småningom ut till Kyttingevägen som ingår i huvudvägnätet. Befintliga gång- och cykelvägar finns i anslutning till området. Det utökade antal båtplatser som planförslaget medger bedöms periodvis medföra en begränsad påverkan på trafiken. Kollektivtrafik Kollektivtrafik finns inom gångavstånd i form av busstrafik. Via buss 205 till Ropsten når man tunnelbanan till centrala Stockholm. Parkering, varumottagning, utfarter För närvarande finns 37 parkeringsplatser inom varvsområdet. Utanför varvsområdet finns 6 markerade parkeringsplatser, se skiss nedan. Tre av de markerade parkeringsplatserna utgör en konflikt med intilliggande gång-cykelbana. Dessa tre parkeringsplatser bör på sikt tas bort. Parkeringsytorna är periodvis (vid iläggning och upptagning av båtar vår/höst) underdimensionerade med hänsyn till verksamhetens omfattning. Parkeringsytor kan delvis tillgodoses genom omdisponering inom området och genom nyttjande av tomma lokaler. I den stora hallbyggnaden tillhandahåller varvsägaren ca 25 platser för båtägare med bryggplats. Under sommaren när båthallen är tömd finns således ca 66 platser inom varvsområdet. Allmän parkering finns (vid infart - nordväst om planområdet) utanför varvsområdet för 8 fordon. På sikt kommer tre av parkeringsplatserna att tas bort! 9(11)

10 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Tekniska försörjningssystemen för vatten, avlopp och dagvatten, finns utbyggt i anslutning till fastigheten. Bebyggelsen inom varvet är anslutet till det kommunala VAnätet. Värme Fjärrvärmenät finns inte utbyggt i området. El Fastigheten är ansluten till elnätet. Avfall I området finns kommunal avfallshämtning. Avfallshämtning (4 st 660 liters kärl) sker veckovis genom kommunens försorg. Båtar tvättas på spolplatta och tvättvattnet leds till sedimentavskiljare. Uppsamling av farligt avfall såsom t ex Glykol sker separat och transporteras sedan vidare till avfallsstation genom SITA s försorg. Störningar Buller Vägtrafikbuller Enligt trafikbullerutredning framtagen av Ramböll Sverige AB är området inte bullerstört. Buller från varvsverksamheten Reparationer och service av båtar sker inne i båthallen. Det eventuella buller som varvsverksamheten med tillhörande småbåtshamn kan ge upphov till har inte föranlett något klagomål från kringboende (enligt kommunens kännedom). Radon Berggrunden i Lidingö klassas som normalriskmark beträffande radon. Generellt gäller att byggnader ska uppföras radonskyddande/radonsäkra. Administrativa frågor Genomförandetid Planens genomförandetid är 10 år. Se även genomförandebeskrivningen. Bygglovsplikt Bygglovsplikten behålls på den nivå plan- och bygglagen anger för områden inom detaljplan. 10(11)

11 Medverkande tjänstemän Tomas Ragnell (Miljöchef), Ulla Bejrum (Landskapsarkitekt) Lidingö miljö- och stadsbyggnadskontor Charlotta Holm Hildebrand Planchef Terese Karlqvist Planarkitekt 11(11)

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27. Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av. Kronholmskajen. Härnösands kommun, Västernorrlands län

DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27. Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av. Kronholmskajen. Härnösands kommun, Västernorrlands län PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27 Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av Kronholmskajen Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Ortofoto 1 (24) Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att ändra ändamål från samlingslokal till användningen bostad, handel

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-30 DNR: 13BMN60 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:5

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer