Vattenan vändning samt Utsläpp till vatten Miljöhandbok för Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium. Dokument nr 4.3.1RE4.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenan vändning samt Utsläpp till vatten 2000. Miljöhandbok för Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium. Dokument nr 4.3.1RE4."

Transkript

1 Miljöhandbok för Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium Göteborgs och Stockholms Universitet Dokument nr 4.3.1RE4 Sida 1(15) Göteborgs och Stockholms Universitet Miljöaspekter Tabeller till underlag för miljöutredningen 2001 Upprättad av Miljösamordn are Datum Godkänd av Ledningen Utgåva nr 1 Reviderad nej Underlaget för miljöutredningen består av följande tabeller: Vattenanvändning/ Utsläpp till vatten Utsläpp till luft Utsläpp till mark/ Markförorening Transporter Användning av kemiska produkter/ kemikalier Energianvändning Avfallshantering Vattenan vändning samt Utsläpp till vatten 2000 (avser kommunalt VA + saltvattensystem et) Var i verksamhete n används vattnet/ sker utsläppen? Vad släpps ut? Anledning till utsläppen? Mängd Kommentar Laboratorierna röda

2 forskar gråvatten disk,städ,hygien Total kallvattenförbruk ning för TMBL är 3682 m3/år vilket motsvarar l/m2. I pengavärde kr/m2 eller kr/år. Kallvattnet avgår till kommunalt avlopp. Saltvattnet avgår direkt till havet efter användning. Se separat beskrivning av saltvattensystem et risk för laboratoriearbete osäkert om något utsläpp sker kem.utsläpp?? risk för laboratoriearbete osäkert om något utsläpp sker formalinutsläpp?? risk för lösn.medelutsläpp?? laboratoriearbete osäkert om något utsläpp sker saltvatten döda och levande havsorganismer laboratoriearbete saltvattensystem et har en maxkapacitet på 1500 l/tim vilket motsvarar 25 l/sek. Totalt utsläpp av saltvatten okänt för år 2000 näringsrikt saltvatten släpps ut i ytvattnet vid bryggorna. Se separat uträkning av näringsförhållanden direkt till havet kurs gråvatten disk,städ,hygien se ovan gråvatten risk för laboratoriearbete osäkert om något utsläpp sker kem.utsläpp?? risk för laboratoriearbete osäkert om något utsläpp sker formalinutsläpp?? risk för laboratoriearbete osäkert om något utsläpp sker lösn.medelutsläpp?? saltvatten laboratoriearbete saltvattensystem et har en maxkapacitet på 1500 l/tim vilket näringsrikt saltvatten släpps ut i ytvattnet vid bryggorna. Se separat uträkning av näringsförhållanden motsvarar 25 l/sek. Totalt utsläpp av saltvatten okänt för år 2000 döda och levande havsorganismer direkt till havet

3 vita gråvatten disk,städ,hygien se ovan gråvatten risk för laboratoriearbete osäkert om något utsläpp sker kem.utsläpp?? risk för laboratoriearbete osäkert om något utsläpp sker formalinutsläpp?? risk för laboratoriearbete osäkert om något utsläpp sker lösn.medelutsläpp?? saltvatten laboratoriearbete saltvattensystem et har en maxkapacitet på 1500 l/tim vilket näringsrikt saltvatten släpps ut i ytvattnet vid bryggorna. Se separat uträkning av näringsförhållanden motsvarar 25 l/sek. Totalt utsläpp av saltvatten okänt för år 2000 döda och levande havsorganismer direkt till havet Verkstaden gråvatten disk,städ,hygien se ovan gråvatten risk för kem.utsläpp?? reparations/under hållsarbete osäkert om något utsläpp sker risk för lösn.medelutsläpp?? reparations/under hållsarbete osäkert om något utsläpp sker risk för oljespill oljeavskiljare finns i golvbrunn i Verkstaden risk för bensin/dieselspill risk för utsläpp till havet vid tankning av båtar, invallning enligt lagar finns idag. Observera att nya regler avseende hantering av brandfarliga vätskor införs 1/ Köket gråvatten disk,städ,hygien Villan gråvatten disk,städ,hygien se ovan gråvatten Förläggningarn a röda gråvatten disk,städ,hygien se ovan gråvatten vita gråvatten disk,städ,hygien se ovan gråvatten Utsläpp till luft 2000

4 2000 Var i verksamh eten sker utsläppen Vad släpps ut Anledning till utsläppen Mängd Kommentar Fartyg och båtar Total förbrukning av diesel och bensin 20 m3/år. Nereus Doris 6 utombords motorer 2 utombords motorer CO2,CO,HC, NOx, partiklar,sot CO2,CO,HC, NOx, partiklar,sot CO2,CO,HC, Nox CO2,CO,HC, Nox förbränning av diesel mk 1 *17000 liter förbränning av diesel mk 1 *Gäller både Nereus och Doris samt traktor motorbränn 1300 liter olja smörjolja 160 liter förbränning 4 m3 4-taktsmotorer av bensin 95 oktan blyfri förbränning? 2-taktsmotorer av bensin 98 oktan Övriga fordon Stationsbus s Traktor CO2,CO,HC, Nox CO2,CO,HC, NOx, partiklar,sot förbränning av bensin 95 oktan blyfri förbränning av diesel mk liter Toyota Hiace mk 2 * Kubota Laboratorier dragskåp formalinång or laboratoriea rbete inget filter vid utsläpp, 2 dragskåp på kurslab begr. effektivitet

5 DNA, elektrofores lab?? laboratoriea rbete forskarlab?? laboratoriea rbete Verkstad verkstad styrenångor plastarbete n ca 5 liter Tangit används/år verkstad lacknafta måleriarbet en verkstad thinner måleriarbet en verkstad aceton rengöring och reparationer halterna klarar gränsvärden ur AM-synpunkt.Ombyggnation under hösten/vintern Speciell ventilation installeras då för denna typ av arbeten ca 2 l färg/år ca 2 l färg/år verkstad svetsning se specifikation från ESAB verkstad argon svetsning 20 liter bar Akvarier förberedels erummet förberedels erummet Kök styrenångor rengöring och lösningsme del reparationer rengöring liten och reparationer liten, mängden inkluderad i de 5liter Tangit som nämnts ovan kök CO2 matlagning kompostanl äggning Pumphus värmepump?? metan komposteri ng av matavfall???? ca 40 l matavfall/dag komposteras kolla bärare Övrigt

6 gräsklippare CO2,CO,HC, förbränning av alkylatbensin Nox trimmer CO2,CO,HC, förbränning av alkylatbensin Nox elgenerator CO2,CO,HC, förbränning av diesel mk 1 NOx, partiklar,sot Utsläpp till mark/ markförorening Var i verksamheten sker utsläppen? Vad släpps ut? Anledning till utsläppen Mäng d Kommentar Verkstaden metallspån fräsning, svarvning spill omhändertas i görligaste mån och återanvänds Transporter 2000 Transportsät antal t resor/å r Interna transporter båtbottenfär g olja diesel bensin km/ år antal daga r/år rengöring av bottenskrov risk för spill vid oljebyte risk för spill vid tankning risk för spill vid tankning proc ent ener giför bruk ning /ton km båtbottnarna rengörs med hjälp av högtryckstvätt vilket minskar andelen färg som medföljer, skrapet spolas ner i havet oklart om spill sker oklart om spill sker oklart om spill sker miljö kommentar belas tning /ton km leveranser lastbil okänt antal studenthä mtning fartyg ** ** okänt antal sjömil under gång, se förbrukning av diesel

7 studenthä mtning undervisni ng/provta gning undervisni ng/provta gning övriga ärenden stationsbuss* *15000 *Av körjournal går ej att utläsa syftet med transporten fartyg ** ** okänt antal sjömil under gång, se förbrukning av diesel båt stationsbuss* * *Av körjournal går ej att utläsa syftet med transporten personbil okänt antal resor övriga ärenden avfall stationsbuss* * *Av körjournal går ej att utläsa syftet med transporten personbil okänt antal resor Persontransporter tjänsteres or flyg 11 samtliga till utlandet; avser både resor TMBL och Marin ekologi tåg 27 avser både tåg och buss buss båt 5 personbil personalens resor till och från arbetet 32 enkätsvar gav ett medelavstånd till arbetet på 14,6 km vilket medför en sträcka på 29,2 km/dag personbil ensam personbil samåkning

8 kollektivtrafik cyklar/går båt, passagerarbåt Användning av kemiska produkter/kemikalier Var i verksamheten används produkten? Kemisk produkt Leve rant ör Anvä nd mäng d Kostn ad Kommentar Hela fastigheten Verkstaden ogräsätt??? ika städkem Magnusson och Frej flytande tvål 45 liter miljömärkt Natur allrent 12 liter miljömärkt såpa 26 liter miljömärkt fläckbortagnin 12 liter gsmedel Vim 8 liter miljömärkt skurmedel sanitetsrent 12 liter diskmedel 24 liter miljömärkt maskindisk 15 kg miljömärkt tvättmedel 15 kg miljömärkt polish 45 liter aceton färg ca 2 liter lacknaftabaserad färg ca 2 liter thinnerbaserad (xylen och toluen) Tangit ca 200 g pvc-lim trälim ca 250 g vattenbaserat lacknaft?? a Texet 10 burkar à avser båda Texetmedlen krypsmörjmed 400 ml/år el

9 krypsmörjmed 400 ml/år medlen el Texet rostlösande medel båtbottenfärg Nereus 20 liter/år innehåller koppartiocyanat och Irgarol Doris 5 liter/år småbåtar 5-6 liter/år Kylanläggning befintlig kylmaskin R kg Denna mängd ingår i Akademiska Hus avvecklingsmål ( 90% av all R 22 avvecklad senast ). Ersättningsmedia blir R 407 c (HFC) 21.2 kg bergvärmepumpen vita förläggningen R 404 a HFC 7 kg Akvarierna Tangit lim tetrahydrofuran; aceton Tangit tvätt cyklohexanon; metyletylketon; n- metylpyrrolidon PL-400 allroundlim N-hexan; toluen Texet - smörjmedel fotogen; iso-propanol Laboratorier Total Kolla siffror för 2000 kemik alieko stnad på lab kr 1999

10 0 kr 1999 röda följande kemikalier kadmiu 200 g i förråd finns på m Kemikalieinspektione ns begränsningslista kadmiumfören 400 g i förråd ingar formalin kvicksilver 600 g i örråd kvicksilverace 40 g i förråd tat kvicksilverjodi 2 g i förråd d kvicksilverklori 200 g i förråd d kreosot 100 g i förråd akrylamid arseniksyra 50 g i förråd arsenikoxid 200 g i förråd följande kemikalier ingår i Kemikalieinspektionens lista över miljöfarliga kemikalier ammoniak 100 g i förråd Bouins fixeringslösning formalin och pikrinsyra glutaraldehyd 300 g i förråd hexan isoamylkloroform cancerogen jod 100 g i förråd kaliumantimo 200 g i förråd ntartrat kaliumpergam 200 g i förråd anganat koboltklorid 50 g i förråd koltetraklorid 430 g i förråd kopparsulfat 400 g i förråd

11 kvicksilverklori 200 g i förråd d mangansulfat 500 g i förråd natriumazid 160 g i förråd natriumkarbo 100 g i förråd nat natriumsulfid 250 g i förråd resorcinol silvernitrat zinkklorid 200 g i förråd zinksulfat 4450 g i förråd övriga acetal brandfarligt, hälsovådligt hälsoskadlig diklormetan alkoholer etylacetat ammoniumpersulfat hälsoskadlig bromfenolblått kaciumklorid citronsyra dimetyldiklorsilan i oktametylcyklotetrasiloxan EDTA-dinatriumsalt etidiumbromid ficoll 400 isoamylalkoho l isopropanol kiseldioxid magnesiumsulfat mercaptoetanol N,N-metylenbisakrylamid natriumborhydrid natriumdodekylsulfa t giftig

12 natriumhydroxid natriumjodiid natriumklorid natriumtiosulfat N-cetyl-N,N,N-timetylamonniumbromid pikrinsyra explosivt, giftigt polyvinylpyrrolidon propanol tetrahydrofuran mycket brandfarlig tetrametylammoniumklorid tris(hyroxymetyl)aminametanhydroklorid urea xylencyanol xylen hälsoskadlig vita klorin?????? Energianvändning 2000 Var i verksamheten används energin? Energi Anledning till energianvändning Använd mängd Kostnad Röda laboratoriet El Brukarel, värme, varmvatten 1100 MWh/år; 221 kwh/m2 Vita laboratoriet El Brukarel, värme, varmvatten Verkstaden Solpan Varmvatten el El Brukarel, värme Köket El Brukarel, värme, varmvatten Villan El Brukarel, värme, varmvatten Röda förläggningen El Brukarel, värme, varmvatten Vita förläggningen Bergvä Värme, varmvatten?? rme El Brukarel Ursholmen Vindkr Brukarel 2 kwh aft Gasol Värme, varmvatten ca 50 l/år

13 Kommentar 1: Idag används direktel till brukarel, värme och varmvatten med undantag som ovan. Hösten 2001 installeras ett nytt uppvärmningssystem som innebär en konvertering från direktel till värmepumpar som tar en del av energin från havet. Andelen förn Kommentar 2: Akademiska Hus är fastighetsägare Kommentar 3: Vad avser brukarel på administration och forskarlab så finns vilofunktioner på en del kopiatorer, faxar, skrivare och datorer. Lampor byts successivt till lågenergilampor. Kommentar 4: Belysning med närvarovakt finns i akvarierna Kommentar 5: Jämförelsetal finns med tillverkande medelstora företag. Eftersöker jämförelsesiffror med andra tjänste/ utbildningssektorer Avfallshantering 2000 Var i verksamheten uppstår avfall? Typ av avfall Anledning till att avfall uppstår Energiutvinningsbart Kök mjukplast restaurangverksamhe t mjölkkartonger Övriga verksamheten Mängd 1 säck/dag Mottagare Kommentar förbränns i Karlstad förbränns i Karlstad Administration Forskarlab skrivartoner adm.verksamhet Kurslab kopiatortoner adm.verksamhet kassetter /år hårdplastavfall lab.verksamhet liter/år förbränns i Karlstad förbränns i Karlstad förbränns i Karlstad Deponerba rt Hela verksamheten batterier se farligt avfall glaskross trasigt glas under laborationer 40 liter/år lämnas i container som riskavfall Komposter bart

14 Köket matavfall restaurangverksamhe t 18,5 kg/dag (ca 30 liter) Villan matavfall matlagning egen kompost Förläggningarna matavfall matlagning egen kompost egen kompost beräkning v ( 30 elever+fast personal)befintlig kompostanläggnin g är dimensionerad för 100 liter avfall/vecka Återvinningsbart Hela verksamheten Metall konservburkar f a 2000 ca 20 säckar liter/år Verkstaden Metall svetstråd aluminium 2-3 kg återanvänds på TMBL Röda laboratoriet metall aluminiumfolie 2 kg i soporna bör omhändertas på annat sätt Hela verksamheten Plast hårdplast från kök f a 2000 ca 20 säckar liter/år Trä återanvänds på TMBL Papper m3/år ( omfattar emballage, tidningsp apper, kontorspa pper och well Well Glas 1,5 pall kopieringspapper ( ark) köps in /år; motsvarar ca 900 kg till glasigloos på parkeringen Däck ca 2 st./år Elektronik datorer ca 2 st./år övrigt ca 10 instrumen t/år Farligt avfall Verkstaden Kemikalier ca 20 Ett byte vartannat år liter/år avser lösningsmedel Laboratorier Reci, Göteborg när förråden av använda kem. blir fulla ( vart 2-3 år??) hämtas de av ackrediterat företag. Uppgifter om mängd/år finns efter nästa hämtning. (Senaste hämtning 1995)

15 hämtning. (Senaste hämtning 1995) Verkstaden Oljor ca 100 liter/år Lysrör ca 75/år Batterier bilbatterier ca 4-5 st./år Batterierna på Doris och Nereus byts vart 5 år. Antal?? knappcellsbatterier liten småbatterier ca 20 kg/år

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 1 (1) Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2000-12-21 0601-9905005 Ert datum Er beteckning 1998-12-22 M98/4739/8 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Miljöutredning Regeringen beslutade

Läs mer

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Miljöutredning Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Goodpoint AB Norrlandsgatan 18 SE-111 43 Stockholm Sweden Tel +46 8 789 04 00 Fax +46 8 789 04 01 E-mail info@goodpoint.se www.goodpoint.se

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Inledning Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar

Läs mer

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Lina Junedal och Olof Mattsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Välkommen till Ängelholms kommuns konsument- och miljöinformation

Välkommen till Ängelholms kommuns konsument- och miljöinformation Välkommen till Ängelholms kommuns konsument- och miljöinformation Du och jag och alla andra kan hjälpa till att skapa ett kretsloppssamhälle! I den här konsument- och miljöguiden får du tips om vad du

Läs mer

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc.

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Genom att göra bra miljöval när vi handlar kan vi påverka produktionen av varor till att bli mer miljövänlig. Vi kan även påverka hur stort

Läs mer

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

För Ystad Hamn Logistik AB

För Ystad Hamn Logistik AB För Ystad Hamn Logistik AB Miljörapport för verksamhetsåret 2013 TEXTDEL Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Verksamheten... 2 1.2 Färjeservice... 2 1.3 Konventionell godshantering... 2 1.4 Fastighetsförvaltning...

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

Sekretariatet Miranda Fredriksson 2012-04-27 LK/120831

Sekretariatet Miranda Fredriksson 2012-04-27 LK/120831 Sekretariatet Miranda Fredriksson 2012-04-27 LK/120831 Miljöredovisning 2011 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2012-04-25 2 (11) Sammanfattning och slutsatser Fortsatt minskad total klimatpåverkan Landstinget i Värmlands

Läs mer

Tips och inspiration för en mer

Tips och inspiration för en mer Tips och inspiration för en mer Ingen kan göra allt men alla kan göra något I den här broschyren presenteras ett stort antal miljöförbättrande åtgärder inom fyra områden: Energi, Resor, Mat och Återvinning.

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun Detta är en webbanpassad källsorteringsguide för hushållsavfall. Guiden riktar sig till alla hushåll i Alingsås kommun. Sorterings guide FÖR HUSHÅLLSAVFALL

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

Lundaeko. Bilaga 1 - Lundaeko

Lundaeko. Bilaga 1 - Lundaeko Lundaeko Åtgärderna i programmet genomförs av ansvariga nämnder och styrelser. Alternativa åtgärder kan ersätta de beslutade om de har minst samma ambitionsnivå och leder till måluppfyllelse. (LundaEko

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg 2015 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips delas ut av

Läs mer

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt Sopsorteringsguide Sortera rätt, miljösmart och enkelt 1 Innehållsförteckning Sigtuna kommun, renhållning 3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 Allmän information 3 Almanacka Förpacknings- och Tidningsinsamlingen,

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer