Årsfakta verksamhetsåret 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsfakta verksamhetsåret 2009"

Transkript

1 Fortifikationsverket Kungsgatan Eskilstuna Tel Fortifikationsverket Årsfakta 29 Årsfakta verksamhetsåret 29

2 Årsfakta Verksamhetsåret 29

3 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Om Fortifikationsverket 6 Kunder lokalbehov 1 Fortifikationsverkets hyresgäster 1 Hyres- och arrendeintäkterna 12 Hyresreducering med 1 miljoner kronor 14 Upplåtelsernas förfallotidpunkter 14 Nyttjanderätter åt Försvarsmakten 15 Verkets ersättningar fördelat på olika verksamheter 17 Fastighetsbestånd 18 Lokalinnehav 18 Olika lokaltypers fördelning över landet 2 Markinnehav 22 Tekniska försörjningssystem 23 Övnings- och skjutfält 24 Nyckeltal för lokaler 25 Försvarsanläggningar och andra skyddade objekt 61 Försvarsanläggningar 61 Investering 62 Ekonomi 63 Domän 64 Skog 64 Jakt, fiske- och jordbruksarrenden 67 Investering 68 Den totala volymen för avslutade investeringsprojekt 69 Brukar- respektive ägarrelaterade investeringar 69 Andelen ombyggnadsprojekt oförändrad 7 Många små projekt 71 Andel byggherrekostnader 73 Avyttring 74 Försäljning 74 Avyttring av försvarsanläggningar och förädling 76 Ekonomiskt resultat 78 Begrepp och Definitioner 79 Kostnadsutvecklingen för Fortifikationsverket 25 Jämförelse med andra offentliga fastighetsorganisationer 29 Nyckeltal för sex lokalkategorier 31 Kaserner Förläggningsbyggnader 36 Utbildning 41 Kontor 45 Militärrestauranger 49 Materieluppställning 53 Materielunderhåll 57

4 Förord Fortifikationsverket arbetar för att bli Sveriges ledande förvaltare av nyttofastigheter och ändamålsfastigheter. För att lyckas med den ambitionen krävs att vi driver en verksamhet som strävar efter att prestera bästa möjliga resultat ur kundernas och uppdragsgivarnas synvinkel. Ett verktyg i detta arbete är den skrift du nu håller i din hand Årsfakta 29. Årsfakta är ett dokument som Fortifikationsverket har tagit fram de senaste nio åren. Årets version har fått en modifierad struktur. Syftet har varit att koncentrera sig på förvaltningen av det befintliga fastighetsbeståndet samt hur det har förändrats genom investeringar och avyttringar. Det är resultatet av verksamheten som redovisas, däremot berörs organisation och arbetsformer bara övergripande. Då det gäller uppdragsverksamheten, så har nyttjanderätter för Försvarsmakten tagits med. Motivet är att den totala upplåtelsen till Försvarsmakten skall kunna redovisas. Erik Dahlberg den svenska fortifikations grundare Skriften presenterar Fortifikationsverket med hjälp av nyckeltal och verksamhetsstatistik. Fokus ligger på nyckeltal som beskriver fastighetsbestånd, uthyrning, kostnadseffektivitet och ekonomi. Skriften vänder sig till läsare både inom och utanför verket. Internt skall skriften vara ett verktyg för jämförelser och en inspirationskälla för att arbeta med egna nyckeltalsanalyser. Ett viktigt hjälpmedel för att nå ökad effektivitet är att fördjupa sig i verksamhetens resultat på olika sätt. Fortifikationsverkets verksamhet är geografiskt spridd över hela landet och förutsättningarna att förvalta fastighetsbeståndet skiljer sig åt från ort till ort. Med hjälp av de fakta och nyckeltal som redovisas i denna skrift kan man mera ingående analysera den interna verksamheten och hitta de bästa vägarna för att vidareutveckla och ytterligare effektivisera. Interna och externa jämförelser är en framgångsfaktor i effektiviseringsarbetet och arbetet med att ständigt höja kvalitén i verksamheten. Eskilstuna i juni 21 Lena Jönsson Generaldirektör fortifikationsverket årsfakta 29 3

5 Sammanfattning Uppdraget Fortifikationsverket är en fastighetsförvaltande myndighet med stor variation i verksamheten. Uppdraget är att förvalta delar av statens fastighetsbestånd mark, byggnader, försvarsanläggningar, vägar m.m. Verket har ett regeringsuppdrag att bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete för det svenska samhällets behov av kompetens inom skydds- och anläggningsteknik. Ekonomin Den totala omsättningen före finansiella intäkter 29 var 3 27 miljoner kronor, varav fastighetsförvaltningen svarade för miljoner kronor (7 %), uppdragsverksam heten för 749 miljoner kronor (23 %) och avyttring av fastigheter inklusive realisationsvinster för 22 miljoner kronor (7 %) av omsättningen. Årsfakta I Årsfakta är det framför allt det öppna fastighetsbeståndet som redovisas. För att få en mera komplett bild kan man bl.a. läsa Årsredovisningen för 29, som innehåller en fylligare redovisning av Fortifikationsverkets uppdragsverksamhet samt Årsberättelsen för 29 och Miljöredovisningen för 29. Dessa publikationer kan alla erhållas via verkets Kommunikationsstab. De finns även tillgängliga på verkets hemsida Det framgår av Årsfakta 29 att: Lokalbeståndet omfattar ca 3,5 miljoner kvm bruttoarea och är ett av de största lokalbestånden i Sverige. Hälften av beståndet består av förråd av olika slag och hangarer. Framför allt lokalbeståndet, men även förvaltad mark har minskat successivt de senaste 12 åren. Lokalbeståndet har minskat från 6,8 miljoner kvm BTA till 3,5 miljoner kvm BTA. Under perioden 22 till 29 har kostnaderna för administration, drift samt energi och vatten haft en realt avtagande trend. Administrationskostnaderna har minskat med 1 procent sedan 28. Från 29 till 26 kr/kvm och år. 4 fortifikationsverket årsfakta 29

6 Sammanfattning Medelvärdet av årskostnader per byggnadskategori för perioden Baserat på schablonfördelad kostnad för planerat underhåll. Kr/kvm BTA, Kaserner Utbildning Kontor Militärrestauranger Materialuppställning Materialunderhåll Driftkostnaden som omfattar tillsyn och skötsel samt förebyggande underhåll har minskat med 9 procent och landade på 41 kr/kvm år 29. I jämförelse med andra fastighetsförvaltare inom offentlig sektor har Fortifikationsverket bland de lägsta driftkostnaderna för kontorslokaler. Energianvändningen minskade med 5 procent vilket motsvarade en minskning på 29 GWh från år 28 till 29. Det motsvarar elektricitet och värme för ungefärligen 1 villor under 1 år. Verket redovisar kostnaderna för sex olika typer av byggnader. Totalkostnaderna i löpande priser för dessa byggnader de senaste fem åren framgår av diagrammet ovan. Det är möjligt att jämföra Fortifikationsverkets hyror och kostnader med andra fastighetsförvaltare inom offentlig sektor. Sådana jämförelser visar att verket har bland de lägsta hyrorna och kostnaderna avseende kontorslokaler. 29 hyrde verket ut mer än 3,2 miljoner kvm BTA till framför allt Försvarsmakten och andra myndigheter inom försvarssektorn. Uthyrningsgraden har de senaste åren legat på drygt 9 procent. 29 hyrde verket in ca 565 tusen kvm LOA för Försvarsmaktens räkning. Det motsvarar 25 procent av det egna beståndet. Senaste året var investeringarna i fast egendom 479 miljoner kronor, varav investeringar i skyddade anläggningar m.m. utgjorde drygt 3 procent. fortifikationsverket årsfakta 29 5

7 Om Fortifikationsverket Fortifikationsverket är en av landets största fastighetsförvaltare, specialiserad på försvarsfastigheter ändamålsfastigheter speciellt anpassade för försvarssektorn. Kärnkompetensen är att skapa funktionella arbetsmiljöer för dessa myndigheter, allt från utbildningsoch kontorslokaler till testanläggningar, övningsområden och försvarsanläggningar. Verket har omfattande uppdragsverksamhet och genomför fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kompetens för det svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningsteknik kan utvecklas och säkerställas. Uppdragsverksamheten berörs inte i denna skrift, med undantag av nyttjanderätter åt Försvarsmakten. Nytt dykcentrum i Skredsvik på Västkusten Fortifikationsverket är ett statligt verk under Finansdepartementet. Bland verkets kunder återfinns bland andra Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets radioanstalt. Verkets fastigheter och anläggningar finns spridda över hela Sverige. Fastighetsbeståndet omfattade vid utgången av år 29 3,5 miljoner kvm bruttoarea (BTA) vilket motsvarar cirka 3,1 miljoner kvm bruksarea (BRA). Därtill hade verket 378 ha mark samt cirka 7 9 försvarsanläggningar. På grund av de neddragningar som har skett inom Försvarsmakten och för andra hyresgäster de senaste åren, har lokalbestånd och förvaltad mark minskat. Minskningen av förvaltat fastighetsbestånd beräknas fortgå de närmaste åren. Sammanställningen på motstående sida tillsammans med organisationsschemat i figur 1 ger en koncentrerad bild av Fortifikationsverket. Figur 1: Fortifikationsverkets organisation 29 HR enhet Juridik Administrativ enhet Fastighetsavdelning Syd Revinge Karlskrona Ronneby Halmstad Såtenäs Göteborg Skövde Karlsborg Småland Internrevision Kommunikationsstab Ekonomistab Förvaltningsutveckling Fastighetsavdelning Norr Kungsängen Enköping Uppsala Södertörn Linköping Boden Luleå Arvidsjaur Centrum för skyddsteknik Analyser Säkerhet Säkra anläggningar Boden Nora Strängnäs Ronneby Styrelse Generaldirektör Byggprojektavdelning Planering Projektledning Marknadsstab Ledningsstab Markavdelning Försäljning Domän Fastighetsinformation Förädling 6 fortifikationsverket årsfakta 29

8 Om Fortifikationsverket Corps de garde f.d. vaktbyggnad numera kontor Skövde Uppdrag och kunder En av Sveriges största fastighetsförvaltare Specialiserade på skydds- och anläggningsteknik Bland kunderna finns Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets radioanstalt, Pliktverket, Luftfartsverket och Polisen Har en omfattande uppdragsverksamhet avseende nyttjanderätter som vidareupplåts till Försvarsmakten, fastighetsnära tilläggstjänster, drift av andras fastigheter, tidiga skeden i byggprocessen och skydds- och anläggningsteknik En myndighet under finansdepartementet Bildades 1 juli 1994 som en följd av riksdagens fastighetsreform Cirka 7 anställda Fortifikationsverket förvaltar 4 6 uppvärmda byggnader, bl.a. förläggningsbyggnader, administrations-, undervisnings-, övnings- och servicelokaler, militärrestauranger, verkstäder, hangarer, garage samt bostäder och fritidshus 2 8 ouppvärmda byggnader, främst kallförråd Drygt 3 statliga byggnadsminnen 3,5 miljoner kvm bruttoarea (BTA) lokaler vilket motsvarar 3,1 miljoner kvm bruksarea (BRA) 7 9 befästningar och anläggningar 11 flygfält 378 ha mark, varav ungefär 1 ha skogsmark Cirka 35 mil vägar Utöver detta förvaltar verket hamnar, skjutbanor och olika övningsanordningar Tekniska försörjningssystem för värme, elektricitet, vatten m.m. omfattande mer än 1 2 objekt i form av värmeverk, vattenverk, avloppsanläggningar och yttre försörjning för värme, elektricitet och vatten m.m. Fortifikationsverket i ekonomiska termer Omsatte 3,3 miljarder kronor Hade ett verksamhetsresultat på 23 miljoner kronor Investerade för ½ miljard kronor Sålde fastigheter för 131 miljoner kronor fortifikationsverket årsfakta 29 7

9 Om Fortifikationsverket Figur 2. Sveriges tretton största fastighetsförvaltare rangordnade efter uthyrbar area. Miljoner kvadratmeter. Källa: Årsredovisningar 29. Akademiska hus Vasakronan (AP Fastigheter) 3,2 3, Jämförelser med några andra fastighetsförvaltande organisationer Fortifikationsverket Svenska Bostäder Locum 2,1 2,6 3,1 I figur 2 och 4 jämförs Fortifikationsverket med några av de största fastighetsförvaltarna i Sverige. Sett till uthyrbar area var Fortifikationsverket en av de största aktörerna i landet under 29. Ser man till hyresintäkterna var verket inte lika stort, men en av de största. Skillnaden beror bl.a. på att Fortifikationsverkets hyror, till skillnad från många andra hyresvärdars, är kostnadsbaserade och att fastighetsbeståndet till cirka ¼ del består av enkla förråd som har låga kostnader och därmed också en låg hyra. Övriga aktörer tillämpar marknadshyra för hela eller större delen av sitt bestånd. I figur 3 och 5 jämförs Fortifikationsverket med de största statliga fastighetsförvaltarna av ändamålsfastigheter. Stockholmshem Västfastigheter Statens Fastighetsverk Familjebostäder Stockholm Fabege Dilligentia Wihlborgs Specialfastigheter Akademiska hus 1,1 1,3 1,3 1,5 1,4 1,8 1,7,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 Figur 3. Fortifikationsverkets lokalinnehav jämfört med de största statliga förvaltarna av ändamålsfastigheter. Miljoner kvadratmeter. Källa: Årsredovisningar 29. 2, 3, Fortifikationsverket 3,1 Statens Fastighetsverk 1,7 Specialfastigheter 1,1,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 8 fortifikationsverket årsfakta 29

10 Om Fortifikationsverket Figur 4. Sveriges största fastighetsägare rangordnade efter hyresintäkter. Miljoner kronor. Källa: Årsredovisningar 29. Vasakronan (AP Fastigheter) Akademiska hus Svenska bostäder 3 11 Locum Fortifikationsverket Dilligentia Fabege Statens Fastighetsverk Stockholmshem Familjebostäder Stockholm Västfastigheter Wihlborgs Specialfastigheter Figur 5. Fortifikationsverkets hyresintäkter jämfört med de största statliga förvaltarna av ändamålsfastigheter. Miljoner kronor. Källa: Årsredovisningar 29. Akademiska hus Fortifikationsverket Statens Fastighetsverk 2 11 Specialfastigheter fortifikationsverket årsfakta 29 9

11 Kunder lokalbehov Fortifikationsverket ska tillhandahålla mark, ändamålsenliga lokaler och anordningar samt försvarsanläggningar åt hyresgästen. Från och med 27 har verket tagit över uppgiften från Försvarsmakten att hyra in lokaler och arrendera mark från den öppna marknaden. Fortifikationsverkets hyresgäster Fortifikationsverkets hyresgäster är främst Försvarsmakten och andra myndigheter och organisationer inom försvarsområdet. Försvarsmakten hyr cirka 91 % av den lokalyta verket hyr ut. Det motsvarar nästan 3 miljoner kvm av den totala arean lokaler verket förvaltar. Andra större hyresgäster är Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, och Total försvarets forskningsinstitut. Det finns även ett antal andra hyresgäster i verkets lokaler t.ex. Polisen och Luftfartsverket. Lokalarean uppgick till 3,5 miljoner kvm bruttoarea vid utgången av år 29. Till följd av lokalanpassning hos hyresgästerna har den uthyrda lokalarean minskat med drygt 3 kvm bruttoarea (9 %) under perioden 25 till 29. Det är framför allt Försvarsmaktens lokalbehov som har minskat. Även de senaste åren har den uthyrda lokalarean minskat, trots den nyproduktion som har skett med anledning av bl.a. Försvarsbeslut 24. Trendpilarna förklaras på sid 32. Tabell 1. Uthyrda lokaler per kund/kundgrupp. Upplåten area, tusental kvm BTA. I posten övrigt ingår egna lokaler och vakanser. * innebär att uppgift saknas. Kund/kundgrupp Andel 29 Förändring 8 9 Trend 5 9 Försvarsmakten % -,2% m Försvarets materielverk % -1,9% g Försvarets radioanstalt % 4,1% g Totalförsvarets forskningsinstitut %,5% m Övriga statliga myndigheter * * 1 1 4,1% 3% Övriga kunder % 19,7% k Summa %,7% m Under avyttring % 8,3% m Övrigt % -57,1% k Summa lokalbestånd % -1,9% m 1 fortifikationsverket årsfakta 29

12 Kunder lokalbehov Tabell 2. Upplåten markareal per kund/kundgrupp. Upplåten markareal, hektar. * innebär att uppgift saknas Kund/kundgrupp Andel 29 Förändring 8 9 Trend 5 9 Försvarsmakten % -,1% m Försvarets materielverk %,% g Totalförsvarets forskningsinstitut ,2%,3% m Försvarets radioanstalt ,1%,% g Polisen * * * * 1 % Anläggningsarrenden * * * % -9,5% Bostadsarrenden * * * % -5,9% Jordbruksarrenden * * * % -3,3% Lägenhetsarrenden * * * ,1% -17,9% Övriga kunder * * m Summa ,5% -,1% Ej uthyrt ,5% -9,8% Summa markareal % -,3% De senaste åren har däremot uthyrningen av lokaler till andra hyresgäster ökat. I många fall avser det tomställda lokaler som inte är avskiljbara eller sådana lokaler där man måste ta särskild hänsyn till säkerhet och sekretess. Fortifikationsverket hyr även ut bostäder och fritidshus när dessa inte kan säljas på grund av försvarsmaktens eller andra hyresgästers verksamhet. Den ökade uthyrningen till andra hyresgäster innebär att andelen hyresintäkter från Försvarsmakten m.fl. myndigheter inom försvarssektorn minskar. Uthyrningsgraden har de senaste fem åren legat på drygt 9 %. Fortifikationsverket upplåter även stora markarealer till kunder inom försvarssektorn. Försvarsmakten och Försvarets materielverk är de två stora markarrendatorerna. Försvarsmaktens markområden utgörs bl.a. av skjutoch övningsfält, bl.a. Älvdalens skjutfält i Dalarna. Försvarets materielverk arrenderar bl.a. robotförsöksplatsen i Vidsel i Norrbotten. Den upplåtna markarealen har under de senaste fem åren minskat med 2,5 % eller 9 5 ha. Förklaringen är att behovet av övningsoch skjutfält har minskat i betydligt långsammare takt än behovet av lokaler. Det beror bl.a. på att det tar lång tid att återställa mark som har använts som skjutfält och där man kan ha problem med oexploderad ammunition. fortifikationsverket årsfakta 29 11

13 Kunder lokalbehov Hyres- och arrendeintäkter Redovisningen inkluderar ersättningar för arrenden och övriga nyttjanderätter. Sammanställningen visar att: De totala intäkterna var miljoner kronor och ökade med 121 miljoner från föregåenden år, d.v.s. med knappt 6 %. Försvarsmakten är den klart största kunden med totala intäkter på miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 89 % av intäkterna. Ökningen från föregående år var 12 miljoner kronor, vilket motsvarar en hyresökning på drygt 5 %. Hyresökningen är en följd av att flera nya eller om- och tillbyggda lokaler har tagits i bruk under 28 och 29. Dessa objekt har en högre hyresnivå per kvm BTA än de objekt Försvarsmakten har lämnat. I det senare fallet rör det sig ofta om enklare byggnader, som har låga eller inga bokförda värden och således låg kapitalersättning i hyran. Mellan 28 och 29 ökade kapitalersättningen med drygt 7 %, medan övriga delar av hyran ökade i mindre omfattning. Flygledartornet på Norrbottens flygflottilj Luleå Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut är den näst största intäktsgruppen. Intäkterna från dessa myndigheter var knappt 121 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 5 % av intäkterna. Ökningen från föregående år var knappt 7 miljoner kronor eller knappt 6 %. 12 fortifikationsverket årsfakta 29

14 Kunder lokalbehov Tabell 3. Hyres- och arrendeintäkter per kund/kundgrupp. Hyresintäkt, miljoner kronor. Sammanställningen baseras på redovisade intäkter per intäktskonto och kund. Kund/kundgrupp Andel 29 Förändring 8 9 Trend 5 9 Försvarsmakten ,4% 5,4% m Försvarets materielverk 69,3 7,9 72,1 73,9 76,5 3,4% 3,5% k Försvarets radioanstalt 35,3 3,8 26,6 24,4 25, 1,1% 2,5% m Totalförsvarets forskningsinstitut 19,8 19,7 2,2 15,8 19,2,9% 21,5% m Statens fastighetsverk 3,3 9,1 1,5,5% 15,4% k Polisen 1,6 2,4 7,5 9,4 8,8,4% -6,4% k Länsstyrelsen Norrbotten 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5,2%,% g Energimyndigheten 4,4 4, 3,3 3,4,2% 3,% m Pliktverket 4,3 4,2 3,1,1% -26,2% m Sjöfartsverket 3,5 2,8,1% -2,% m Kustbevakningen 1,1 1,7 2,5 2,3 2,2,1% -4,3% k Luftfartsverket 6,1 1,1 2,1 2, 1,7,1% -15,% m Övriga statliga myndigheter,9 5,8 8,1 3,4 4,,2% 17,6% k Övriga 3,5 33,4 39,8 6,8 73,8 3,3% 21,4% k Summa hyresintäkt % 5,7% m Intäkterna från övriga statliga myndigheter var 42 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 2 % av intäkterna. Det är något lägre intäkter än föregående år. Intäkterna från övriga kunder var knappt 74 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 % av intäkterna. Ökningen från föregående år var 13 miljoner kronor, vilket motsvarar 21 %. De senaste två åren har ökningen varit 34 miljoner kronor, vilket på två år ger en ökning med 86 %. De ökade intäkterna från kunder utanför staten är följden av en medveten strategi. Verket hyr i ökad utsträckning ut byggnader och anläggningar med särskilda krav på skydd och säkerhet till företag. Syftet är att säkra utvecklingen och kompetensen inom området. Dessutom begränsas verkets kostnader för rivning och rasering. Vidare minskar främst Försvarsmaktens hyreskostnader genom uthyrning av de objekt som inte kan avyttras på grund av Försvarsmaktens verksamhet. Uthyrningen av bostäder, fritidshus, jakt- och fiskearrenden m.m. har dessutom marknadsanpassats successivt. Se även kommentarerna under avsnittet Fortifikationsverkets hyresgäster. Renar på robotförsöksplats Vidsel Norrbotten fortifikationsverket årsfakta 29 13

15 Kunder lokalbehov Hyresreducering med 1 miljoner kronor Under september 29 gjorde Fortifikationsverket en hyresreducering på 1 miljoner kronor till de fyra största hyresgästerna. Återbetalningen fördelades i förhållande till respektive myndighets andel av hyrorna enligt upplåtelseavtalen. Fördelningen av det återbetalade beloppet framgår av tabell 4. Upplåtelsernas förfallotidpunkter Fortifikationsverket tillämpar för närvarande en hyresmodell med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets radioanstalt som innebär att: Ersättningen är kostnadsbaserad. Rörliga reglerbara mediakostnader (värme, elektricitet, vatten, kyla etc.) regleras i efterhand mot faktiskt utfall. Det medför att hyresgästerna får ett incitament att hushålla. Upplåtelseavtalen är maximalt 6 år långa. Tabell 4. Fördelning av hyresreducering. Kund Figur 6. Struktur och storlek på upplåtelseavtalen med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets radioanstalt. Staplarna visar de hyresbelopp som är avtalade för respektive år. Punkterna anger antalet upplåtelseavtal. Redovisningen avser bara det öppna beståndet. Hyresbelopp mkr Gällande upplåtelseavtal per Ersättning i mkr, antal avtal och förfallotid Hyresreducering i miljoner kronor Andel av totala ersättning Försvarsmakten 94 94% Försvarets materielverk 4 4% Försvarets radioanstalt 1 1% Totalförsvarets forskningsinstitut 1 1% Summa reduceringar 1 1% Antal upplåtelseavtal 14 fortifikationsverket årsfakta 29

16 Kunder lokalbehov I dagsläget har Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets radioanstalt tecknat ettåriga avtal, medan Försvarsmakten och Försvarets materielverk har tecknat fleråriga avtal. Kontrakterade hyresintäkter för 21, enligt upplåtelseavtalen, är miljoner kronor. Efter 1 år finns miljoner kronor kvar av den kontrakterade hyressumman. Sedan minskar den kontrakterade hyressumman successivt. För 216 finns f.n. ingen kontrakterad hyressumma på grund av att upplåtelseavtalen avser maximalt 6 år. 63 % av antalet upplåtelseavtal med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets radioanstalt löper ut redan efter ett år, men dessa avtal omfattar bara 18 % av hyresbeloppet. De största hyresbeloppen förfaller efter 3 respektive 5 år (212 respektive 215). Dessa upplåtelseavtal liksom de som förfaller 213 och 214 är i de flesta fall avtal med en löptid på sex år, men de är tecknade vid olika tidpunkter. Nyttjanderätter åt Försvarsmakten Fortifikationsverket har sedan år 27 förvaltningsansvaret för nyttjanderätter till fast egendom åt Försvarsmakten. Verksamheten omfattar avtal avseende lokaler, bostäder, parkeringar, arrenden och övriga nyttjanderätter samt även samfälligheter och servitut. Verket ingår avtalen med tredje part och vidareupplåter därefter nyttjanderätterna till Försvarsmakten. Ran kontorsbyggnad på Berga Framställningen i det följande avser bara nyttjanderätter inom det öppna beståndet. Under 29 hanterade verket 569 arrenden med en total areal på cirka 1 hektar. Införhyrningar av lokaler omfattade 543 avtal med en lokalarea på cirka 552 kvm LOA. Det senare motsvarar nästan en fjärdedel av det lokalbestånd som Fortifikationsverket hyr ut till Försvarsmakten. Därutöver hanterades ett stort antal övriga nyttjanderätter, samfälligheter och servitut för Försvarsmaktens verksamhet. Tabell 5 visar omfattningen av denna verksamhet. 29 har verket ingått, omförhandlat och sagt upp ett stort antal nyttjanderättsavtal åt Försvarsmakten. Tabell 6 visar avtal med störst ekonomisk förpliktelse. I och med att verket har det totala förvaltningsansvaret för nyttjanderätter blir det lättare att jämföra och avväga införhyrningar i förhållande till ny-, till- och ombyggnad av lokaler i verkets egen regi. Detta skapar större möjligheter till kostnadseffektivitet i Försvarsmaktens lokalförsörjning. Försvarsmaktens totala ersättning för hyror och arrenden till andra fastighetsägare inklusive media, drift m.m. var miljoner kronor. Motsvarande ersättning till Fortifikationsverket var miljoner kronor. Av den totala ersättningen avsåg således 79 % ersättning till verket och 21 % ersättning till andra fastighetsägare. Ersättningen för nyttjanderätter ökade med 8 miljoner kronor (18 %) från föregående år. En av anledningarna är förhyrningen av det nya centrallagret i Arboga. fortifikationsverket årsfakta 29 15

17 Kunder lokalbehov Tabell 5. Omfattningen av nyttjanderätter åt Försvarsmakten 29 inom det öppna beståndet. År 29 Hyra lokaler Hyra bostäder Bilplatser Arrenden Övriga nyttjande rätter Summa Antal avtal Hyra/Arrendeavgift tkr/år Yta kvm * * * Hyra kr/kvm * * * * Areal ha * * * 1 12 * 1 12 Arrendeavgift kr/ha * * * 635 * * Invigning av centrallagret i Arboga. Förrådet hyrs in av Fortifikationsverket för Försvarsmaktens räkning. 16 fortifikationsverket årsfakta 29

18 Kunder lokalbehov Tabell 6. Avtalade nyttjanderätter åt Försvarsmakten. Avtal med en ekonomisk förpliktelse överstigande 1 miljoner kronor. Belopp redovisas i tkr. Fastighetsägare/Hyresvärd Ort Årshyra i tkr Storlek i kvm LOA Försvarsfastigheter Sverige AB Högkvarteret, Stockholm Försvarsfastigheter Sverige AB/FMV Tre Vapen, Stockholm Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB Centrallager, Arboga Statens fastighetsverk Karlsborgs fästning, Karlsborg GE Real Estate för Brännkammaren 4 AB Tegeluddsv. 64, Stockholm Kungsleden Friab AB/Kryddgården HB Stenvreten, Enköping Fastighets AB Melker Skandiag. 3, Arboga Statens fastighetsverk Flottiljvägen, Karlsborg Statens fastighetsverk Befälsvägen, Karlsborg Afa Sjukförsäkrings AB Tegeluddsv. 31, Stockholm Kasernen Fastighets AB Elevbostäder, Halmstad GE Real Estate för Brännkammaren 4 AB Östhammarsg. 7, Stockholm Verkets ersättningar fördelat på olika verksamheter Det framgår av figur 7 att: Hyror och arrenden utgör 2/3-delar av intäkterna De totala förvaltningsintäkterna hyror, arrenden och skog utgör miljoner kronor, vilket är 7 % av intäkterna. Uppdragsintäkterna är totalt 749 miljoner kronor, vilket är 23 % av intäkterna. Den största delen av uppdragsintäkterna utgör nyttjanderätter åt Försvarsmakten 535 mkr eller 71 % av uppdragsintäkterna. Avyttringsintäkterna utgör 22 miljoner kronor, vilket är 7 % av intäkterna. Övriga intäkter är storleksmässigt blygsamma. Figur 7. Fortifikationsverkets intäkter 29 Exklusive finansiella intäkter och bidrag,fördelade på olika verksamheter. Miljoner kronor. De totala intäkterna var 3 27 mkr. Hyror och arrenden Nyttjanderätt åt Försvarsmakten 535 Intäkter tillägstjänster 145 Övriga uppdragsintäkter 69 Avyttringsintäkter 22 Skogsintäkter 61 Övriga intäkter 9 fortifikationsverket årsfakta 29 17

19 Fastighetsbestånd I det här avsnittet redovisas Fortifikationsverkets bestånd av lokaler och mark. Lokalinnehav Vid utgången av 29 omfattade Fortifikationsverkets lokalinnehav inom det öppna beståndet cirka 7 4 byggnader. Den sammanlagda bruttoarean var 3,5 miljoner kvm. Det är en minskning med 2 % jämfört med föregående år. Under perioden minskade Fortifikationsverkets lokalinnehav med drygt 38 kvm vilket motsvarar 11 %. Fördelning efter användning Inom Fortifikationsverket klassas alla byggnader och anläggningar efter huvudsakligt användningsområde. Den klart största gruppen är byggnader avsedda för förråd och materieluppställning. Dessa utgör hälften av det totala beståndet. Gruppen innefattar många olika typer av byggnader, allt från enkla, kalla förråd till avancerade hangarer. Enkla, ouppvärmda förråd utgör cirka 23 % av verkets totala bruttoarea. Utbildnings- och förplägnadsbyggnader visar en ökande trend mellan 25 och 29 medan kontors- och materielunderhållsbyggnader håller en jämn nivå. Övriga byggnadstyper har en trendmässig minskning. Tabell 7. Lokalinnehav fördelat efter huvudsaklig användning. Tusentals kvm BTA. Byggnadstyp Förändring 8 9 Trend 5 9 Förråd och materieluppställning ,% m Kaserner ,2% m Utbildning ,% k Kontor ,1% g Materielunderhåll ,9% g Förplägnad ,2% k Bostad ,% m Kultur och fritid ,3% m Hälso- och sjukvård ,3% m Bevakning/skydd ,2% m Övrigt ,7% m Summa ,9% m 18 fortifikationsverket årsfakta 29

20 Fastighetsbestånd Fördelning per län Byggnadsbeståndet är fördelat över hela landet. Fortifikationsverket har byggnader i alla län och i 61 % av alla kommuner. De största bestånden finns i Västra Götalands, Norrbottens och Stockholms län. Även i Blekinge, Uppsala och Skåne län finns det bestånd större än 2 kvm bruttoarea. De kommuner där verket har enskilt störst bruttoarea är Boden och Karlskrona, tätt följt av Skövde. I 17 av landets kommuner har Fortifikationsverket ett bestånd överstigande 1 kvm bruttoarea. Tabell 8. Lokalfördelning per län. Tusentals kvm BTA. Län Förändring 8 9 Trend 5 9 Västra Götalands län ,4% g Norrbottens län % m Stockholms län % g Blekinge län ,3% k Uppsala län % m Skåne län % m Östergötlands län % k Jönköpings län % g Hallands län ,2% g Västerbottens län % m Jämtlands län % m Västmanlands län % g Dalarnas län % m Örebro län % m Västernorrlands län % m Värmlands län % g Gotlands län % m Kronobergs län % m Södermanlands län % m Gävleborgs län % m Kalmar län % g Övrigt % m Summa % m fortifikationsverket årsfakta 29 19

FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 2010

FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 2010 Årsfakta B FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA Årsfakta Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Om Fortifikationsverket 6 Kunder lokalbehov 1 Fortifikationsverkets hyresgäster 1 Hyres- och arrendeintäkter 12 Upplåtelsernas

Läs mer

Årsfakta 2008. Upplaga 2

Årsfakta 2008. Upplaga 2 Årsfakta 28 Upplaga 2 Förord Fortifikationsverket arbetar för att bli Sveriges ledande förvaltare av nyttofastigheter - ändamålsfastigheter. För att lyckas med den ambitionen krävs att vi driver en verksamhet

Läs mer

Årsfakta verksamhetsåret 2007

Årsfakta verksamhetsåret 2007 Årsfakta verksamhetsåret 27 Årsfakta 27 har tagits fram av en projektgrupp bestående av följande personer vid Fortifikationsverket: Jan Ejemar Byggprojektavdelningen, Carl Elfving Centrum för Skyddsteknik,

Läs mer

Årsfakta verksamhetsåret 2006

Årsfakta verksamhetsåret 2006 Årsfakta verksamhetsåret 26 Årsfakta 26 har tagits fram av en projektgrupp bestående av följande personer vid Fortifikationsverket: Jan Ejemar Byggprojektavdelningen, Anders Ingelmark Förvaltningsutvecklingsenheten,

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2014 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan MILJÖARBETET UNDER 200 Lokal miljöpåverkan 200 20-08-7 (4) Fortifikationsverket under året 200 den lokala miljöpåverkan Fortifikationsverkets verksamhet finns över hela landet och huvudkontoret är placerat

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2015 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Årsfakta verksamhetsåret 2004

Årsfakta verksamhetsåret 2004 Årsfakta verksamhetsåret 2004 Årsfakta verksamhetsåret 2004 Innehåll Förord 4 Om Fortifikationsverket 5 Kunder och lokalbehov 8 Fastighetsbestånd 12 Ekonomi 15 Energi och miljö 19 Lokaler och mark 21

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kyrkfakta 2007. Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration

Kyrkfakta 2007. Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration Kyrkfakta 2007 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration Jörgen Emanuelsson, Svenska kyrkan i Göteborg Christine Löfvenberg, FM Konsulterna jorgen.emanuelsson@svenskakyrkan.se

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Trendanalys av nyckeltal

Trendanalys av nyckeltal FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Trendanalys av nyckeltal LANDSTINGENS LOKALANVÄNDNING OCH KOSTNADER 1994-2012 Trendanalys av nyckeltal 1 Förord Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång Spamarknaden i Sverige 2010 En ekonomisk genomgång Upplägg En genomgång av hur spamarknaden definieras i denna rapport samt vilka källor/data som används i rapporten. En uppskattning av HELA den svenska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Staben har sitt kontor i Kristianstad

Staben har sitt kontor i Kristianstad Fastighetsavdelning Syd Fastighetsavdelningen ansvarar för uthyrning, drift och underhåll av lokaler och mark. Det är verkets största verksamhetsområde och utgör huvudverksamheten. Fastighetsavdelning

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA. Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används.

ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA. Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. ÅRETS RAPPORT FOKUSERAR PÅ BOSTADSBYGGANDE FAKTA OM

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014 1(7) 215-2-2 Stabsenheten Harald Svensson Enheten för idisslare och gris Gunnar Palmqvist Antal förprövade platser för olika djurslag under 214 Jordbruksverket ställer årligen samman uppgifter om antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2014:1372 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 20 november 2014. Regeringen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

ÅKERMARKSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

ÅKERMARKSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin ÅKERMARKSPRISER HELÅR 2016 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin OM PRISSTATISTIKEN FÖR ÅKERMARKSPRISER LRF Konsult har sedan början på 2 000-talet producerat samt presenterat statistik avseende utvecklingen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2017:1100 Utkom från trycket den 28 november 2017 utfärdad den 16 november 2017. Regeringen

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB Agenda 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB 9:30 10:00 Frågor/diskussion Lars Erik Nykvist, VD Fastighetsbyrån

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2011:1136 Utkom från trycket den 29 november 2011 utfärdad den 17 november 2011. Regeringen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

SKOGSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

SKOGSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER HELÅR 2016 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER, INDELNING Södra 1. Blekinge, Halland och Skåne 2. Jönköping, Kalmar och Kronoberg 3. Större delen av Västra Götaland och hela

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2012:704 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Lönerapport 2010 Juli 2011

Lönerapport 2010 Juli 2011 Lönerapport 21 Juli 211 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 21 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:1

Policy Brief Nummer 2014:1 Policy Brief Nummer 2014:1 Svenska nötköttsproducenter kan minska sina kostnader Den svenska nötköttsproduktionen minskar och lönsamheten är låg. I denna studie undersöker vi hur mycket svenska nötköttsproducenter

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år 1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren 1978 26 Procentuell volymförändring föregående år 5 EU OECD Prognos Procentuell volymförändring 4 3 2 1 1 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998

Läs mer

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Dalarna är ett av de län i Sverige där det startades flest enskilda firmor under 2014 sett till antalet invånare. Störst antal nya enskilda firmor

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Energiutmaningar. Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet. Karlskrona 19 november 2012

Energiutmaningar. Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet. Karlskrona 19 november 2012 Energiutmaningar Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet Karlskrona 19 november 2012 pe.nilsson@cit.chalmers.se www.energy-management.se Dagens Presentation

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2015 SVERIGES FASTIGHETER

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer