EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd PE v01-00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. 14.11.2007 PE398.282v01-00"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd PE v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG Förslag till andrabehandlingsrekommendation Kurt Lechner Konsumentkreditavtal och upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (PE v02.00) Rådets gemensamma ståndpunkt (9948/2/2007 C6-0315/ /0222(COD)) Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar Ändringsförslag från Wolfgang Bulfon Ändringsförslag 123 Skäl 9 (9) Det krävs fullständig harmonisering för att kunna tillförsäkra alla konsumenter i gemenskapen ett högt och likvärdigt konsumentskydd som tillvaratar deras intressen och för att det ska skapas en verklig inre marknad. Det bör därför inte vara tillåtet för medlemsstaterna att behålla eller införa andra nationella bestämmelser än dem som föreskrivs i detta direktiv. Denna begränsning bör dock gälla endast då detta direktiv innehåller harmoniserade bestämmelser. Det bör således stå medlemsstaterna fritt att behålla eller införa andra nationella bestämmelser om det inte finns några sådana harmoniserade bestämmelser. Medlemsstaterna bör alltså exempelvis få behålla eller införa nationella bestämmelser om solidariskt ansvar för (Berör inte den svenska versionen.) AM\ doc PE v01-00

2 säljaren eller leverantören av tjänster och kreditgivaren. Ett annat exempel på en sådan möjlighet för medlemsstaterna kan vara att behålla eller införa nationella bestämmelser om uppsägning av ett kontrakt som avser varuförsäljning eller tillhandahållande av tjänster om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt i samband med kreditavtalet. I detta avseende bör medlemsstaterna tillåtas att när det gäller kreditavtal med obestämd löptid fastställa en minimiperiod mellan den tidpunkt när kreditgivaren begär återbetalning och den dag när krediten ska återbetalas. Or. de (Berör inte den svenska versionen.) Ändringsförslag från Andreas Schwab Ändringsförslag 124 Skäl 10 (10) Definitionerna i detta direktiv bestämmer harmoniseringens räckvidd. Medlemsstaternas skyldighet att genomföra bestämmelserna i detta direktiv bör därför begränsas till direktivets tillämpningsområde som det fastställs genom dessa definitioner. Detta direktiv bör emellertid inte påverka medlemsstaternas tillämpning, i enlighet med gemenskapsrätten, av bestämmelser i direktivet på områden som inte omfattas av dess tillämpningsområde. En medlemsstat kan således behålla eller införa nationell lagstiftning som motsvarar bestämmelserna i detta direktiv eller vissa av dess bestämmelser för kreditavtal som inte omfattas av direktivets tillämpningsområde, t.ex. för kreditavtal som gäller belopp som understiger 200 EUR eller överstiger EUR. Medlemsstaterna kan (10) Tillämpningsområdet för och definitionerna i detta direktiv bestämmer harmoniseringens räckvidd. Medlemsstaternas skyldighet att genomföra bestämmelserna i detta direktiv bör därför begränsas till direktivets tillämpningsområde som det fastställs genom dessa definitioner. Detta direktiv bör emellertid inte påverka medlemsstaternas tillämpning, i enlighet med gemenskapsrätten, av bestämmelser i direktivet på områden som inte omfattas av dess tillämpningsområde. En medlemsstat kan således behålla eller införa nationell lagstiftning som motsvarar bestämmelserna i detta direktiv eller vissa av dess bestämmelser för kreditavtal som inte omfattas av direktivets tillämpningsområde, t.ex. för kreditavtal som gäller belopp som understiger 500 EUR eller överstiger PE v /75 AM\ doc

3 dessutom tillämpa detta direktivs bestämmelser på kombinerade krediter, som inte omfattas av direktivets definition av kombinerade kreditavtal. Bestämmelserna om kombinerade kreditavtal kan således tillämpas på kreditavtal som endast delvis syftar till att finansiera ett avtal om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst EUR. Medlemsstaterna kan dessutom tillämpa detta direktivs bestämmelser på kombinerade krediter, som inte omfattas av direktivets definition av kombinerade kreditavtal. Bestämmelserna om kombinerade kreditavtal kan således tillämpas på kreditavtal som endast delvis syftar till att finansiera ett avtal om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst. Or. de Ändringsförslag från Olle Schmidt och Janelly Fourtou Ändringsförslag 125 Skäl 10 (10) Definitionerna i detta direktiv bestämmer harmoniseringens räckvidd. Medlemsstaternas skyldighet att genomföra bestämmelserna i detta direktiv bör därför begränsas till direktivets tillämpningsområde som det fastställs genom dessa definitioner. Detta direktiv bör emellertid inte påverka medlemsstaternas tillämpning, i enlighet med gemenskapsrätten, av bestämmelser i direktivet på områden som inte omfattas av dess tillämpningsområde. En medlemsstat kan således behålla eller införa nationell lagstiftning som motsvarar bestämmelserna i detta direktiv eller vissa av dess bestämmelser för kreditavtal som inte omfattas av direktivets tillämpningsområde, t.ex. för kreditavtal som gäller belopp som understiger 200 EUR eller överstiger EUR. Medlemsstaterna kan dessutom tillämpa detta direktivs bestämmelser på kombinerade krediter, som inte omfattas av direktivets definition av kombinerade kreditavtal. Bestämmelserna om kombinerade kreditavtal kan således tillämpas på kreditavtal som endast delvis syftar till att finansiera ett avtal om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst. (10) Definitionerna i detta direktiv bestämmer harmoniseringens räckvidd. Medlemsstaternas skyldighet att genomföra bestämmelserna i detta direktiv bör därför begränsas till direktivets tillämpningsområde som det fastställs genom dessa definitioner. Detta direktiv bör emellertid inte påverka medlemsstaternas tillämpning, i enlighet med gemenskapsrätten, av bestämmelser i direktivet på områden som inte omfattas av dess tillämpningsområde. En medlemsstat kan således behålla eller införa nationell lagstiftning som motsvarar bestämmelserna i detta direktiv eller vissa av dess bestämmelser för kreditavtal som inte omfattas av direktivets tillämpningsområde, t.ex. för kreditavtal som gäller belopp som understiger 200 EUR eller överstiger EUR. Medlemsstaterna kan dessutom tillämpa detta direktivs bestämmelser på kombinerade krediter, som inte omfattas av direktivets definition av kombinerade kreditavtal. Bestämmelserna om kombinerade kreditavtal kan således tillämpas på kreditavtal som endast delvis syftar till att finansiera ett avtal om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst. AM\ doc 3/75 PE v01-00

4 Typiska konsumentkrediter gäller sällan belopp på över euro. Därför bör den övre kreditgränsen sänkas. Om man behåller den undre kreditgränsen på 200 euro blir det möjligt för direktivet att inbegripa sms-lån, som är en ny typ av snabblån som har blivit ett snabbt växande problem inte minst för tonåringar i Sverige. Lånen beviljas över telefon och pengarna sätts i regel in på kontot på 15 minuter. Det finns en risk för att dessa lån, som har orsakat tonåringar ekonomiska bekymmer, kan sprida sig till andra delar av Europa. Därför bör den undre kreditgränsen fastställas till 200 euro. Se artikel 2.2 c. Ändringsförslag från André Brie, Marco Rizzo och Eva-Britt Svensson Ändringsförslag 126 Skäl 11 (11) När det gäller särskilda kreditavtal på vilka endast vissa av bestämmelserna i detta direktiv är tillämpliga, bör medlemsstaterna inte tillåtas att anta nationell lagstiftning för genomförande av andra bestämmelser i direktivet. Det bör emellertid stå medlemsstaterna fritt att i den egna lagstiftningen reglera sådana typer av kreditavtal vad gäller andra aspekter som inte harmoniseras genom detta direktiv. (11) När det gäller särskilda kreditavtal på vilka endast vissa av bestämmelserna i detta direktiv är tillämpliga, bör medlemsstaterna tillåtas att anta nationell lagstiftning för genomförande av andra bestämmelser i direktivet. Det bör dessutom stå medlemsstaterna fritt att i den egna lagstiftningen reglera sådana typer av kreditavtal vad gäller andra aspekter som inte harmoniseras genom detta direktiv. Ändringsförslag från Bill Newton Dunn Ändringsförslag 127 Skäl 12a (nytt) (12a) Detta direktiv tillämpas inte på vissa typer av kreditavtal såsom betalkort (dvs. kort där kortinnehavaren enligt kontovillkoren beviljas anstånd med betalningen) som är räntefria utom i de fall då villkoren för dessa kort åsidosätts, och som endast tar ut fasta serviceavgifter som inte varierar beroende på de belopp som betalas med korten. I samband med dessa PE v /75 AM\ doc

5 kreditavtal bör medlemsstaterna kunna behålla eller införa sina egna nationella bestämmelser. Betalkort (dvs. kort där kortinnehavaren enligt kontovillkoren beviljas anstånd med betalningen) är inte ett kreditinstrument i egentlig mening utan innebär snarare att kundens betalning till kortutfärdaren skjuts upp. Kortutfärdaren betalar leverantören för kundens räkning och den senare återbetalar kortutfärdaren hela beloppet genom månatliga avbetalningar efter att ha mottagit kontoutdraget. Dessutom tar betalkorten enbart ut fasta årliga serviceavgifter som inte varierar beroende på de belopp som betalas med korten. Ändringsförslag från Heide Rühle Ändringsförslag 128 Skäl 12a (nytt) (12a) Detta direktiv tillämpas inte på vissa typer av kreditavtal såsom betalkort (dvs. kort där kortinnehavaren enligt kontovillkoren beviljas anstånd med betalningen) som är räntefria utom i de fall då villkoren för dessa kort åsidosätts, och som endast tar ut fasta serviceavgifter som inte varierar beroende på de belopp som betalas med korten. I samband med dessa kreditavtal bör medlemsstaterna kunna behålla eller införa sina egna nationella bestämmelser. Betalkort (dvs. kort där kortinnehavaren enligt kontovillkoren beviljas anstånd med betalningen) är inte ett kreditinstrument i egentlig mening utan innebär snarare att kundens betalning till kortutfärdaren skjuts upp. Kortutfärdaren betalar leverantören för kundens räkning och den senare återbetalar kortutfärdaren hela beloppet genom månatliga avbetalningar efter att ha mottagit kontoutdraget. Dessutom tar betalkorten enbart ut fasta årliga serviceavgifter som inte varierar beroende på de belopp som betalas med korten. AM\ doc 5/75 PE v01-00

6 Ändringsförslag från André Brie, Marco Rizzo och Eva-Britt Svensson Ändringsförslag 129 Skäl 19 (19) Konsumentens sammanlagda kreditkostnad bör omfatta alla kostnader, inklusive ränta, provision, skatter, avgifter till kreditförmedlare och andra avgifter som konsumenten måste betala i samband med kreditavtalet med undantag av notariatsavgifter. Kreditgivarens faktiska vetskap om kostnaderna bör bedömas objektivt med beaktande av kraven på god yrkessed. (19) Konsumentens sammanlagda kreditkostnad bör omfatta alla kostnader, inklusive ränta, provision, skatter, avgifter till kreditförmedlare och andra avgifter som konsumenten måste betala i samband med kreditavtalet. Kreditgivarens faktiska vetskap om kostnaderna bör bedömas objektivt med beaktande av kraven på god yrkessed. Ändringsförslag från Andreas Schwab Ändringsförslag 130 Skäl 24 (24) Huruvida den information som tillhandahålls konsumenten innan kreditavtalet ingås är bindande och hur länge kreditgivaren är bunden av den får regleras av medlemsstaterna. utgår Or. fr Enligt detta skäl har medlemsstaterna möjlighet att helt på egen hand bedöma om den förhandsinformation som tillhandahålls konsumenten ska vara bindande eller inte. Förhandsinformationen är ett av de mest positiva nya inslagen i direktivet. Därför är det knappast acceptabelt att medlemsstaterna själva får bestämma om den informationen ska vara bindande eller inte. Ändringsförslag från Mia De Vits Ändringsförslag 131 Skäl 27 PE v /75 AM\ doc

7 (27) För att bedöma en konsuments kreditvärdighet bör kreditgivaren söka i relevanta databaser; de rättsliga och faktiska omständigheterna kan kräva att sådana sökningar görs i olika omfattning. För att undvika en snedvridning av konkurrensen mellan kreditgivare bör kreditgivare ha tillgång till privata eller offentliga databaser om konsumenterna i en medlemsstat där de inte är etablerade på villkor som inte är diskriminerande i förhållande till kreditgivarna i denna medlemsstat. (27) För att bedöma en konsuments kreditvärdighet är kreditgivaren skyldig att söka i en statlig central databas som registrerar utestående kreditbelopp. Alla kreditgivare bör garanteras tillgång till denna centrala databas på ett icke-diskriminerande sätt. Or. nl För att förebygga en alltför hög skuldsättning bör kreditgivarna kontrollera konsumentens kreditvärdighet i en central databas innan de beviljar kredit. Myndigheterna ska registrera dessa kontroller. Ändringsförslag från Sharon Bowles och Diana Wallis Ändringsförslag 132 Skäl 27 (27) För att bedöma en konsuments kreditvärdighet bör kreditgivaren söka i relevanta databaser; de rättsliga och faktiska omständigheterna kan kräva att sådana sökningar görs i olika omfattning. För att undvika en snedvridning av konkurrensen mellan kreditgivare bör kreditgivare ha tillgång till privata eller offentliga databaser om konsumenterna i en medlemsstat där de inte är etablerade på villkor som inte är diskriminerande i förhållande till kreditgivarna i denna medlemsstat. (27) För att bedöma en konsuments kreditvärdighet bör kreditgivaren söka i relevanta databaser; de rättsliga och faktiska omständigheterna kan kräva att sådana sökningar görs i olika omfattning. För att undvika en snedvridning av konkurrensen mellan kreditgivare bör kreditgivare ha tillgång till privata eller offentliga databaser om konsumenterna i en medlemsstat där de inte är etablerade på villkor som inte är diskriminerande i förhållande till kreditgivarna i denna medlemsstat. För att göra det möjligt för kreditgivarna att använda kreditvärderingsmodeller för att effektivt bedöma konsumentens kreditvärdighet och förmåga att teckna nya kreditavtal bör kreditvärderingsförmedlarna garanteras AM\ doc 7/75 PE v01-00

8 tillgång på lika villkor till avpersonifierade kredituppgifter om konsumenterna i dessa privata eller offentliga databaser. Kreditgivarna bör kunna använda kreditvärderingsmodeller för att effektivt bedöma konsumentens kreditvärdighet och förmåga att teckna nya kreditavtal. Kreditvärderingsförmedlarna utarbetar de predikativa modeller som används av kreditgivarna för att analysera dessa risker i enskilda register över kredituppgifter. De har en mycket viktig roll när det gäller att sänka kostnaderna och öka valfriheten för konsumenterna genom att hjälpa kreditgivarna att göra en korrekt riskbedömning. Ändringsförslag från Malcolm Harbour Ändringsförslag 133 Skäl 27a (nytt) (27a) Kreditvärderingsförmedlarna använder statistiska beräkningsmodeller för att analysera avpersonifierade konsumentkredituppgifter och på så sätt utarbeta predikativa analytiska modeller som kan användas för att på ett opartiskt sätt bedöma en kreditsökande konsuments kreditvärdighet och kreditförmåga. Eftersom kreditvärderingsförmedlarna utan tvivel underlättar en gränsöverskridande kreditgivning bör medlemsstaterna se till att deras nationella regler inte hindrar kreditvärderingsförmedlarnas verksamhet och att konsumenterna, på begäran och på rimliga affärsmässiga villkor, har tillgång till uppgifter om sin egen kreditvärdighet. Ändringsförslag från Toine Manders Ändringsförslag 134 Skäl 27a (nytt) PE v /75 AM\ doc

9 (27a) Kreditvärderingsförmedlarna har en viktig roll när det gäller att utveckla en effektiv konsumentkreditmarknad eftersom de utarbetar modeller som gör det möjligt för kreditgivarna att effektivt bedöma konsumentens kreditvärdighet och förmåga att teckna nya kreditavtal. Medlemsstaterna bör se till att kreditvärderingsförmedlarna omfattas av lika villkor när de utvecklar dessa kreditvärderingsmodeller för kreditgivarna. Kreditvärderingsförmedlarna utarbetar predikativa analytiska modeller som kreditgivarna kan använda för att bedöma konsumentens kreditvärdighet och förmåga att teckna nya kreditavtal. Ändringsförslag från Janelly Fourtou och Andrea Losco Ändringsförslag 135 Skäl 33 (33) För en tillnärmning av bestämmelserna för utövande av ångerrätten på liknande områden är det nödvändigt att föreskriva en ångerrätt utan sanktioner och utan något krav på att ange några skäl enligt villkor som liknar dem i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter 1. utgår Or. fr Se motiveringen till den föreslagna ändringen av artikel AM\ doc 9/75 PE v01-00

10 Ändringsförslag från Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès och Andreas Schwab Ändringsförslag 136 Artikel 2, punkt 2, led c c) Kreditavtal som avser ett sammanlagt kreditbelopp på under 200 EUR eller över EUR. c) Kreditavtal som avser ett sammanlagt kreditbelopp på under 200 EUR eller över EUR. Or. fr Den övre kreditgräns som rådet har fastställt för direktivets tillämpningsområde är mycket högre än de genomsnittliga konsumentkrediter som normalt ges i medlemsstaterna. Detta innebär att krediter som inte alls är avsedda för normal konsumtion och som skiljer sig mycket från varandra när det gäller varaktighet, garantier, risker, osv. kommer att omfattas av direktivets tillämpningsområde. Av detta skäl måste den övre kreditgränsen sänkas till euro. Ändringsförslag från Olle Schmidt och Janelly Fourtou Ändringsförslag 137 Artikel 2, punkt 2, led c c) Kreditavtal som avser ett sammanlagt kreditbelopp på under 200 EUR eller över EUR. c) Kreditavtal som avser ett sammanlagt kreditbelopp på under 200 EUR eller över EUR. Typiska konsumentkrediter gäller sällan belopp på över euro. Därför bör den övre kreditgränsen sänkas. Om man behåller den undre kreditgränsen på 200 euro blir det möjligt för direktivet att inbegripa sms-lån, som är en ny typ av snabblån som har blivit ett snabbt växande problem inte minst för tonåringar i Sverige. Lånen beviljas över telefon och pengarna sätts i regel in på kontot på 15 minuter. Det finns en risk för att dessa lån, som har orsakat tonåringar ekonomiska bekymmer, kan sprida sig till andra delar av Europa. Därför bör den undre kreditgränsen fastställas till 200 euro. PE v /75 AM\ doc

11 Ändringsförslag från Béatrice Patrie och Bernadette Vergnaud Ändringsförslag 138 Artikel 2, punkt 2, led c c) Kreditavtal som avser ett sammanlagt kreditbelopp på under 200 EUR eller över EUR. c) Kreditavtal som avser ett sammanlagt kreditbelopp på under 200 EUR eller över EUR. Or. fr Med en övre kreditgräns på euro skulle direktivets tillämpningsområde omfatta krediter som inte alls är avsedda för normal konsumtion, till exempel krediter för utförande av stora bygg- och anläggningsarbeten eller finansiering av portföljförvaltningstransaktioner. Dessa krediter skiljer sig mycket från varandra när det gäller varaktighet, garantier, risker, osv. Den övre kreditgränsen bör därför begränsas till euro. Ändringsförslag från Wolfgang Bulfon Ändringsförslag 139 Artikel 2, punkt 2, led d d) Hyres- eller leasingavtal, enligt vilka det inte föreskrivs någon skyldighet att förvärva objektet, vare sig enligt avtalet i sig eller något annat enskilt avtal. Skyldighet att förvärva objektet ska anses föreligga om kreditgivaren ensidigt fattar ett sådant beslut. d) Hyres- eller leasingavtal, enligt vilka det inte föreskrivs någon skyldighet att förvärva objektet, vare sig enligt avtalet i sig eller något annat enskilt avtal. Skyldighet att förvärva objektet ska anses föreligga om kreditgivaren i enlighet med avtalet ensidigt fattar ett sådant beslut. Or. de Syftet med ändringsförslaget är att se till att skyldigheten fastställs i avtalet och att kreditgivaren inte på ett godtyckligt sätt ensidigt kan fatta ett sådant beslut. AM\ doc 11/75 PE v01-00

12 Ändringsförslag från Wolf Klinz Ändringsförslag 140 Artikel 2, punkt 2, led e e) Kreditavtal i form av kontokredit enligt vilka krediten ska betalas tillbaka inom en månad. e) Kreditavtal i form av kontokredit enligt vilka krediten ska betalas tillbaka inom tre månader. Or. de Kontokrediter med en kortare löptid än tre månader bör inte omfattas av direktivets tillämpningsområde eftersom detta skulle medföra onödig och oönskad byråkrati. Ändringsförslag från Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès och Andreas Schwab Ändringsförslag 141 Artikel 2, punkt 2, led f f) Ränte- och avgiftsfria kreditavtal och kreditavtal enligt vilka krediten ska betalas tillbaka inom tre månader och för vilka endast obetydliga avgifter ska betalas. f) Ränte- och avgiftsfria kreditavtal och kreditavtal enligt vilka krediten ska betalas tillbaka inom tre månader. Or. fr Ränte- och kostnadsfria kreditavtal där krediten ska betalas tillbaka inom tre månader, eller kreditavtal för vilka endast obetydliga avgifter ska betalas, ingår inte i direktivets tillämpningsområde. Däremot ingår ränte- och avgiftsbelagda kreditavtal där krediten ska betalas tillbaka inom tre månader. Direktivförslaget medför därmed att kreditavtalen måste följa vissa bestämmelser som skulle kunna göra det mindre lockande att använda denna typ av finansiering, trots att dessa krediter är ett oerhört användbart redskap när det gäller att bilda en trogen kundkrets och ett viktigt inslag i affärspartnerskap mellan distributörer och kreditgivare. Ändringsförslag från Wolfgang Bulfon Ändringsförslag 142 Artikel 2, punkt 2, led h PE v /75 AM\ doc

13 h) Kreditavtal vilka ingås med värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument 1 eller med kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4 i rådets direktiv 2006/48/EG i syfte att göra det möjligt för en investerare att genomföra en transaktion med hjälp av ett eller flera av de instrument som förtecknas i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2004/39/EG, när det värdepappersföretag eller kreditinstitut som beviljar krediten medverkar i transaktionen. utgår Or. de Kreditavtal som är kopplade till värdepapperstransaktioner bör inte undantas från direktivets tillämpningsområde. Just sådana transaktioner tillhandahålls över gränserna och därför bör det föreliggande direktivet ge konsumenterna ett fullständigt skydd (särskilt när det gäller krav på information). Dessutom är kreditfinansierad värdepappersförsäljning en särskilt riskfylld transaktion eftersom den sammanlagda kreditkostnaden måste vara lägre än placeringens avkastning, vilket man väl bara kan förvänta sig vid högriskplaceringar. Ändringsförslag från Othmar Karas Ändringsförslag 143 Artikel 2, punkt 2, led i i) Kreditavtal som är resultatet av en förlikning i domstol eller någon annan i lag bemyndigad instans. i) Kreditavtal som är resultatet av en överenskommelse i domstol eller någon annan i lag bemyndigad instans. Or. de Överenskommelse är vidare än förlikning. Genom ändringen säkerställs att alla överenskommelser i domstol omfattas av rättsakten. AM\ doc 13/75 PE v01-00

14 Ändringsförslag från Wolf Klinz Ändringsförslag 144 Artikel 2, punkt 3 3. För kreditavtal i form av kontokredit enligt vilka krediten ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader, ska endast artiklarna 1 3, 4.1, 4.2 a e, 4.4, 6 9, 10.1, 10.2 a g, l, p och r u, 10.3, 12, 15, 16.1 första meningen, 17 och gälla. Dessa kreditavtal ska även innehålla uppgifter om vilka avgifter som är tillämpliga från det att kreditavtalet tecknas och i förekommande fall vilka villkor som gäller för ändring av avgifterna. utgår Or. de Ändringsförslag från Othmar Karas Ändringsförslag 145 Artikel 2, punkt 3 3. För kreditavtal i form av kontokredit enligt vilka krediten ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader, ska endast artiklarna 1 3, 4.1, 4.2 a e, 4.4, 6 9, 10.1, 10.2 a g, l, p och r u, 10.3, 12, 15, 16.1 första meningen, 17 och gälla. Dessa kreditavtal ska även innehålla uppgifter om vilka avgifter som är tillämpliga från det att kreditavtalet tecknas och i förekommande fall vilka villkor som gäller för ändring av avgifterna. 3. För kreditavtal i form av kontokredit enligt vilka krediten ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader, ska endast artiklarna 1 3, 4.1, 4.2 a e, 4.4, 10.3a, 17 och gälla. Dessa kreditavtal ska även innehålla uppgifter om vilka avgifter som är tillämpliga från det att kreditavtalet tecknas och i förekommande fall vilka villkor som gäller för ändring av avgifterna. Or. de Anpassning till den ändring som gjorts. PE v /75 AM\ doc

15 Ändringsförslag från Marianne Thyssen Ändringsförslag 146 Artikel 2, punkt 3 3. För kreditavtal i form av kontokredit enligt vilka krediten ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader, ska endast artiklarna 1 3, 4.1, 4.2 a e, 4.4, 6 9, 10.1, 10.2 a g, l, p och r u, 10.3, 12, 15, 16.1 första meningen, 17 och gälla. Dessa kreditavtal ska även innehålla uppgifter om vilka avgifter som är tillämpliga från det att kreditavtalet tecknas och i förekommande fall vilka villkor som gäller för ändring av avgifterna. 3. För kreditavtal i form av kontokredit enligt vilka krediten ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader, ska endast artiklarna 1 3, 4.1, 4.2 a e, 4.4, 5.6, 6 9, 10.1, 10.2 a g, l, p och r u, 10.3, 12, 15, 16.1 första meningen, 17 och gälla. Dessa kreditavtal ska även innehålla uppgifter om vilka avgifter som är tillämpliga från det att kreditavtalet tecknas och i förekommande fall vilka villkor som gäller för ändring av avgifterna. Or. nl För att garantera ett gott konsumentskydd måste de krav som ställs på kreditgivarna och kreditförmedlarna, såsom de anges i artikel 5.6, också tillämpas på de avtal som avses i artikel 6. Ändringsförslag från Othmar Karas Ändringsförslag 147 Artikel 2, punkt 4 4. För kreditavtal där krediten ges i form av överskridande ska endast artiklarna 1 3, 18, 20 och gälla. utgår Or. de Överskridanden omfattas fortfarande av direktivets tillämpningsområde och är fortfarande kopplade till en mängd krav på information. Dessa överskridanden bör ge kredittagaren möjlighet att så snabbt och enkelt som möjligt och utan formaliteter få en kortfristig kredit genom att kunna överskrida kontot. Om överskridanden kopplas till stränga informations- och formkrav kommer den flexibilitet som kunderna efterfrågar och uppskattar att gå förlorad. AM\ doc 15/75 PE v01-00

16 Överskridanden av konton bör därför undantas helt från direktivets tillämpningsområde. Ändringsförslag från Heide Rühle Ändringsförslag 148 Artikel 3, led a a) konsument: en fysisk person som i de transaktioner som omfattas av detta direktiv handlar för ändamål som ligger utanför hans närings- eller yrkesverksamhet. a) konsument: en fysisk person som i de transaktioner som omfattas av detta direktiv handlar för ändamål som huvudsakligen men inte uteslutande ligger utanför hans närings- eller yrkesverksamhet. Det är nödvändigt att i direktivets tillämpningsområde ta med krediter som beviljas fysiska personer för ändamål som huvudsakligen men inte uteslutande är privata. Detta skulle till exempel inbegripa köp av en persondator som ibland används i tjänsten eller köp av en bil som ibland används för tjänsteresor. Ändringsförslag från André Brie, Marco Rizzo och Eva-Britt Svensson Ändringsförslag 149 Artikel 3, led a a) konsument: en fysisk person som i de transaktioner som omfattas av detta direktiv handlar för ändamål som ligger utanför hans närings- eller yrkesverksamhet. a) konsument: en fysisk person som i de transaktioner som omfattas av detta direktiv handlar för ändamål som huvudsakligen men inte uteslutande ligger utanför hans närings- eller yrkesverksamhet. Ändringsförslag från Othmar Karas Ändringsförslag 150 Artikel 3, led d d) kontokredit: ett uttryckligt kreditavtal genom vilket en kreditgivare ger en d) kontokredit: ett kreditavtal genom vilket en kreditgivare ger en konsument möjlighet PE v /75 AM\ doc

17 konsument tillgång till medel som överskrider det aktuella saldot på konsumentens checkkonto. att utnyttja en kredit i form av en kreditram som överskrider det aktuella saldot på konsumentens checkkonto. Or. de Kontokredit är en möjlighet som kunderna har för att täcka ett oftast kortsiktigt finansiellt behov. De föreslagna ändringarna skapar en lämplig balans mellan de nödvändiga och ändamålsenliga informationskraven för kunderna och de därmed förbundna administrativa kostnaderna för kreditgivarna. Ändringsförslag från Othmar Karas Ändringsförslag 151 Artikel 3, led e e) överskridande: en underförstått accepterad kontokredit genom vilket en kreditgivare tillåter en konsument att utnyttja medel som överskrider det aktuella saldot på konsumentens checkkonto eller den överenskomna kontokrediten. utgår Or. de Anpassning till ändringar som gjorts. Ändringsförslag från Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès och Andreas Schwab Ändringsförslag 152 Artikel 3, led f f) kreditförmedlare: en fysisk eller juridisk person som inte handlar i egenskap av kreditgivare och som inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet mot betalning, som kan ske i pengar eller utgöras f) kreditförmedlare: en fysisk eller juridisk person som inom ramen för sin huvudsakliga yrkesverksamhet och mot betalning, som kan ske i pengar eller utgöras av någon annan form av avtalad ekonomisk AM\ doc 17/75 PE v01-00

18 av någon annan form av avtalad ekonomisk förmån, förmån, Or. fr Direktivförslagets definition av kreditförmedlare är tvetydig eftersom både varu- och tjänsteleverantörer omfattas. Detta riskerar att slå alltför hårt mot de personer som endast subsidiärt erbjuder krediter. Det skulle alltså vara olämpligt att jämställa dessa personer med kreditförmedlare, eftersom det är kreditgivaren som tar på sig hela ansvaret för transaktionen. Ändringsförslag från André Brie, Marco Rizzo och Eva-Britt Svensson Ändringsförslag 153 Artikel 3, led k k) fast kreditränta: en bestämmelse i kreditavtalet där kreditgivaren och konsumenten för kreditavtalets hela löptid enas om en kreditränta eller om flera krediträntor för olika delperioder med användning uteslutande av en fast specificerad räntesats. Om inte alla krediträntor är fastställda i kreditavtalet, ska krediträntan anses vara fast enbart för de delperioder för vilka krediträntorna är fastställda uteslutande med en fast specificerad räntesats om vilken man enats vid ingåendet av kreditavtalet. k) fast kreditränta: en bestämmelse i kreditavtalet där kreditgivaren och konsumenten för kreditens hela löptid enas om en kreditränta. Ändringsförslag från Nicola Zingaretti och Pier Antonio Panzeri Ändringsförslag 154 Artikel 3, led n, led i i) den berörda krediten uteslutande tjänar till att finansiera ett avtal om leverans av en viss vara eller tillhandahållande av en viss tjänst, och i) den berörda krediten uteslutande tjänar till att finansiera ett avtal om leverans av en viss vara eller tillhandahållande av en viss tjänst som uttryckligen anges i kreditavtalet, och PE v /75 AM\ doc

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag...9 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)...38 1.3 Förslag

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter beslutade den 25 januari 2011. KOVFS 2011:1 Utkom från trycket den 1 februari 2011 Konsumentverket

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen.

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och registrering av vissa kreditgivare samt vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:242

Regeringens proposition 2009/10:242 Regeringens proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag Prop. 2009/10:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konsumentkreditlag; utfärdad den 9 december 2010. SFS 2010:1846 Utkom från trycket den 17 december 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

Remiss: över kommissionens förslag till direktiv om bostadslåneavtal

Remiss: över kommissionens förslag till direktiv om bostadslåneavtal 1 (12) YTTRANDE 2011-08-11 Dnr SU 302-1549-11 Regeringskansliet (Justitedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: över kommissionens förslag till direktiv om bostadslåneavtal Juridiska fakultetsnämnden vid

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932)... 9 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:351) om

Läs mer

Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån

Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån En granskning av proposition 2009/10:242 och dess motverkande av skuldsättningsproblematiken kring snabblån Magisteruppsats i affärsrätt (konsumentkrediträtt)

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor för kortkrediter

Granskning av avtalsvillkor för kortkrediter Rapport 2013:20 Granskning av avtalsvillkor för kortkrediter 2 (36) 2013:20 Granskning av avtalsvillkor för kortkrediter Konsumentverket 2013 Utredare: Anna Hult (projektledare), Maria Grunditz, Ulrika

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.11.2011 KOM(2011) 794 slutlig 2011/0374 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tvistlösning online vid konsumenttvister MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer KONSUMENTKREDITER VID MARKNADSFÖRING AV VAROR OCH TJÄNSTER Huvudreglerna vid marknadsföring av konsumentkrediter 1. En kredit får inte marknadsföras så att marknadsföringen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

RP 169/2009 rd. av vissa marknadsrättsliga ärenden och lagen om skatteuppbörd. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 maj 2010.

RP 169/2009 rd. av vissa marknadsrättsliga ärenden och lagen om skatteuppbörd. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 maj 2010. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till betaltjänstlag samt vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna i avdelningarna

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22)

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22) 2005L0036 SV 01.01.2007 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG av den

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet I april 2012 fick jag i uppdrag att se över vissa bestämmelser i konsumentkreditlagen om ränteskillnadsersättning och förtidsbetalning. Jag får härmed överlämna promemorian Ränteskillnadsersättning

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer