Hvordan kan norske bistandsorganisasjoner bidra til å fremme bærekraftige energiløsninger?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hvordan kan norske bistandsorganisasjoner bidra til å fremme bærekraftige energiløsninger?"

Transkript

1 Rapport 2/2007 Av Claes Book Hvordan kan norske bistandsorganisasjoner bidra til å fremme bærekraftige energiløsninger? En undersøkelse av bistandsorganisasjonene erfaringer og strategier for energiløsninger i sine bistandsprosjekter

2 Sammanfattning Internationella avdelningen hos Norges Naturvernforbund har på initiativ av ForUM undersökt de norska biståndsorganisationernas erfarenhet och strategier kring hållbara energilösningar i sina biståndsprojekt. Detta med avsikt att se hur de norska biståndsorganisationerna kan bidra till att främja hållbara (bærekraftige) energilösningar. Undersökningen innefattar de organisationer som ingår i ForUM, ett norsk nätverk för frivilligorganisationer inom miljö- och utvecklingsfrågor. Alla dessa organisationer definieras inte som biståndsorganisationer men ett stort antal har olika projekt i utlandet. Därför har en genomgång gjorts av samtliga organisationer. Undersökningen har dels gjorts genom genomgång av information från organisationernas respektive webplatser samt enkätundersökning via telefon till de relevanta organisationerna. Med relevanta avses de organisationer som författaren avser (se avgränsning). I den ursprungliga projekt planen finns inte klimat frågan som en del av det som ska undersökas. I Norge finns det olika organisationer som arbetar med hållbara energilösningar som en del av sina projekt. Detta arbete är ofta inte huvudfokus men blir en naturlig beståndsdel av utvecklingsarbetet. Detta visar hur frågor kring energi påverkar de allra flesta organisationer och att det finns en öppenhet att åtgärda energifrågan på ett hållbart sätt. I de flesta fall har initiativet till en hållbar energilösning tagits av organisationen i mottagarlandet. Denna av mottagaren behovsstyrda inställning är ett mycket positivt faktum och också helt i linje med norsk biståndspolicy. Detta indikerar också att frågor kring fossil energi kontra hållbar energi är relevant i många utvecklingsländer. Organisationerna i Norge ska ha del i denna utveckling eftersom det här finns det stöd som behövs för att säkerställa att dessa förslag har implementerats. De alternativ som används till att lösa ett energibehov i utvecklingsländerna är mycket lika varandra och har ett fokus på olika typer av sol och vindenergi. Flera av de norska organisationerna är medlemmar i stora internationella nätverk. Dessa deltar och förvaltar i storleksordningen över 1000 olika projekt. En helhetssyn och implementering av hållbara energilösningar här skulle ha en mycket stor inverkan. Ett status quo innebär att ett stort antal projekt med icke hållbara energilösningar finasieras med norska biståndspengar. Organisationerna verkar benägna att låta hållbara energilösningar vara en naturlig del av utvecklingsarbetet utan att för den delen göra det till en prioritet. En majoritet av organisationerna anser att ur klimat synpunkt så är energi diskussionen mycket relevant men samtidigt anges att det inte ingår som ett tema i deras arbete. Med avseende på klimatdiskussionen finns det varierande kompetens på den direkta kopplingen mellan klimatpåverkning och energi. Detta är en kompetens som borde förbättras. I rapporten finns också en sammanställning av en diskussion mellan ForUM:s medlemsorganisationer som försöker svara på frågan hur ytterligare förbättring av organisationernas involvering i hållbara energilösningar kan gå till. Här försöker man också svara på hur detta arbete ska se ut och hur det ska koordineras. Ett förslag till påverkningsarbete som är relevant i Norge på grund av den tillverkning av solceller som sker här finns också redovisad. Detta arbete skulle kunna drivas i samarbete med flera organisationer oavsett vilket huvudfokus dessa har. Målsättningen att minska priset på solceller på marknaden är relevant både för organisationerna i Norge och deras samarbetspartners

3 Innehållsförteckning Inledning...4 Syfte (formål)...4 Avgränsning...4 Metod:...4 Disposition:...4 Resultat...4 Hur svarade organisationerna?...4 Vilka arbetar med energifrågor?...5 Några exempel på projekt inom hållbara energilösningar...5 Organisationernas involvering i energiförsyning...6 Strategier och policy dokument...6 Organisationernas kompetens och erfarenhet inom energi...7 Slutsats och kommentarer...7 Hur kan norska biståndsorganisationer bidra till att främja hållbara energilösningar?...8 Bilagor:...9 Några exempel på hållbara energilösningar:...9 Vinddriven pump...10 Biogas spis...11 Energibesparing...12 Sol kokare...14 Vindkraft...15 Lista på undersökta organisationer:...16 Enkätundersökning:...17 ISBN: ISSN Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf E-post:

4 Inledning Syfte (formål) Att undersöka biståndsorganisationernas erfarenhet och strategier för energilösningar i sina biståndsprojekt. Avgränsning Undersökningen innefattar de organisationer som ingår i ForUM, ett norsk nätverk för frivilligorganisationer inom miljö och utvecklingsfrågor. Tre av Norges största biståndsorganisationer ingår inte i nätverket och tillkommer därför som tillägg. Dessa är Flyktinghjelpen (Norwegian refugee council), Frälsningsarmèn och Röde kors. Två organisationer inom ForUM fungerar som paraplyorganisationer åt andra organisationer. Dessa är Norsk Misjons biståndsnämnd (Bistar) och Atlas-alliansen. Dessa har 17 respektive 14 medlemsorganisationer. Bägge dessa organisationerna har tillfrågats centralt och information har samlats in och ingår i denna undersökning. Frälsningsarmèn ingår som medlem i Bistar men har tillfrågats speciellt på grund av deras omfattande verksamhet i utvecklingsländer. Organisationer som inte bedriver projekt i andra länder har undantagits analys. Norges Naturvernforbund som utför undersökningen och Forum som är uppdragsgivare är undantagna analys på grund av risk för jäv. Endast i Resultat delen (Vilka arbetar med energifrågor) som beskriver vem som arbetar med hållbara energilösningar finns en av organisationerna nämnd. Metod: Enkätundersökning via telefon och genomgång av organisationernas respektive webplatser samt utskick via mail till kontaktade personer inom organisationerna. Totalt har 55 organisationer kontaktas. Då det statistiska underlaget är begränsat ger resultaten endast en indikation om hur situationen ser ut. Ett antal preliminära slutsatser och rekommendationer har dock ändå kunnat redovisas. Disposition: Rapporten bygger på information från relevanta parter hos organisationerna, svar på de utskick som gjorts samt information från hemsidorna till respektive organisation Rapporten avslutas med slutsats och kommentarer som kompletteras med det allmänna seminarium som hölls den 24 januari, Resultat Hur svarade organisationerna? I denna del redovisas kort på vilket sätt organisationerna svarat samt de reaktioner från organisationerna som projektet genererat. Responsen från organisationerna varierade och svaren går att dela in enligt följande: a) Organisationer som gav någon typ av respons: (24 st). b) Organisationer som inte gav någon respons: (4 st). c) Organisationer som med varierande utförlighet svarade på frågorna: (5 st). d) Organisationer som hänvisade till hemsidan: (6 st). e) Organisationer som inte har verksamhet relevant för undersökningen: (31 st).

5 I denna sista gruppen (e) ingår de organisationer som inte har relevanta projekt i utvecklingsländer som kan ingå i denna undersökning. Här finns också det antal organisationer som under vecka 3; 2007 ännu inte givit någon respons till samtal, mailkontakt eller möte med författaren. De organisationer som gav någon typ av respons (a) får sägas vara positivt inställda till frågorna. De var intresserade i problematiken och ansåg frågeställningarna vara av relevans för deras verksamhet. De antal som har verksamhet som är energirelaterad och har deltagit aktivt i undersökningen får anses vara en hög siffra. Det finns en vetskap och en insikt i problematiken. Motsatsen får sägas om de organisationer som inte gav någon respons (b). Här var en vanlig kommentar att eftersom de arbetade med andra teman än energi var frågorna inte relevanta. Vid frågor om andra aktiviteter som tex. resor och elförsörjning blev svaret återigen att det inte var av relevans för organisationen. Några svarade efter ytterligare diskussion att man var medvetna om klimat diskussionen och skulle, eller hade diskuterat denna frågeställning men att inga beslut tagits om åtgärder. De organisationer som uppenbarligen inte hade några aktiviteter relevanta för undersökningen (c) men visade intresse och insikt i problematiken går in under varierande utförlighet. Av de organisationer som hänvisade till hemsidan har det visat sig att all information inte finns där (d). Den stora gruppen som inte har relevanta projekt i utvecklingsländer (e) har konstaterats vara irrelevanta för undersökningen efter analys och hos en majoritet av dessa efter personligt samtal via telefon. En annan spännvidd mellan organisationerna var att några problematiserar frågan och motiverar sina svar, vilket visar att de reflekterat över problematiken kring hållbara energilösningar, medan andra hade problem med att svara på frågorna. Vilka arbetar med energifrågor? Åtta organisationer svarade att man arbetade med eller hade partnerorganisationer1 som arbetar med energifrågor: Bistar (Norsk Misjons bistandsnemnd) har medlemsorganisationer, främst Norsk Tibetmisjon som arbetar i Nepal. Flyktinghjelpen (NRC) i Uganda, Kaukasus och på Balkan. Inom Atlas alliansen finns organisationer som arbetar med att driva sjukhem som inte är kopplade till det nationella energinätet. Regnskogsfondet arbetar i liten skal med småskaliga hydrokraftverk. Frälsningsarmèn arbetar med olika typer av hållbar energi i sina territorier, det vill säga, projektområden. Kirkens nødhjelp har olika self-help grupper som utbildar kvinnor i solpanels teknik och olika typer av energieffektiva ugnar. Världsnaturfonden (WWF) arbetar både centralt och stödjer organisationer som arbetar med hållbara energilösningar över hela världen. NNV (Norges Naturvernforbund) som är undantaget analys arbetar i 16 utvecklingsländer med olika hållbara energilösningar Några exempel på projekt inom hållbara energilösningar Bistar (Norsk Misjons bistandsnemnd) har medlemsorganisationer, främst Norsk Tibetmisjon som arbetar i Nepal med olika vattenkraftsprojekt. Här finns också projekt som använde sig 1 Partnerorganisation en organisation i ett utvecklingsland som tar emot någon typ av stöd från en givarorganisation

6 av olika typer av energieffektiva ugnar (ESS) samt användandet av biogas till olika typer av köksinstallationer. Flyktinghjelpen (NRC) bedriver utbildningsprojekt i bland annat Uganda kring energieffektiva ugnar. Dessa är kurser där lokalbefolkning får genomgå kurser i teknik och design kring anläggandet av sådan ugnar i sina hemområden. Kurserna har koncentrerats kring att utbilda murare för att uppnå högre effektivitet och därigenom bättre kvalitè hos slutprodukten. På Balkan och i Kaukasus har man projekt som uppmuntrar bättre isolering vid husbyggnationer. I några projektområden (placering okänd) har vindkraftsdrivna pumpar installerats. Atlas alliansen har sjukhem placerade i områden där det inte finns någon tillgång på el eller där tillgången betraktas som icke tillförlitlig för denna typ av verksamhet. El från generator kombineras här med solceller och vindkraft. De senare har installerats som en åtgärd för att minska behovet av el genererad från generatorer. Frälsningsarmèn arbetar med följande energislag i sina territorier: solceller, vindkraftverk, och vattenkraft. Kirkens nødhjelp stödjer så kallade self-help grupper för kvinnor. Dessa har bland annat utbildning i hur man anlägger och installerar solceller. Som en del av att öka skyddet för kvinnor (mindre åtgång på tid för insamling av bränsle) har man utbildning kring konstruktion av energieffektiva ugnar. Liknande grupper finns också som arbetar med biogas utvinning från avfall (kreatur). WWF är genom sin storlek och sitt omfattande internationella nätverk involverat i ett flertal projekt där hållbara energilösningar ingår som komponent. Unikt för WWF är arbetet med att försöka utveckla metoder för att konstuera större vattenkraftverk som är acceptabla ur både miljö och social synpunkt. Utviklingsfondet stödjer projekt med hållbara energilösningar, bland annat: vinddrivna vattenpumpar, solpaneler, biogas och energieffektiva ugnar. Se bilder på samtliga hållbara energilösningar ( se Bilaga: Några exempel på hållbara energilösningar, sid 8 ) Organisationernas involvering i energiförsyning Alla organisationer som arbetar med direkt eller strukturellt bistånd (oavsett tema) har aktiviteter som är energirelaterade. Detta är i det simplaste fallet en fråga om hur ett kontor får sin elförsörjning till hur flyktingläger försörjs med elektricitet. Det betyder helt enkelt att i samtliga biståndsprojekt finns det faktorer som är energiberoende eller relaterade. Genom att studera svarsfrekvensen på frågan om energirelaterad verksamhet inser man att det handlar om ett stort antal projekt. Dessa finansieras genom biståndspengar och enligt Norges utvecklingsstrategier från juni, 2006 ska hållbar energi (ren energi) ges prioritet. Strategier och policy dokument Miljö och hållbara tilltag återfinns i ett flertal strategidokument. Formuleringarna är ofta vaga och svåra att använda sig av. Det ges utrymme till att undvika dessa anpassningar snarare än att integrera de samma. De direktiv som ges ska vara lätta att använda och implementera, så att de hållbara tilltagen kan integreras i verksamheten och inte förvandlas till tomma fraser. Undantag är Framtiden i våra händer och Flyktinghjelpen som klart indikerar att förnybara energikällor respektive miljömässigt hållbara alternativ ska användas. Klimatdiskussionen internationellt och i Norge verkar ha föranlett att många planerar att integrera klimat i sina strategier. Klimatproblemets och dess direkta koppling till energi är dock inte alltid en lika naturlig uppfattning.

7 Organisationernas kompetens och erfarenhet inom energi Flertalet organisationer som stödjer projekt som har en hållbar energi ingress gör detta för att mottagaren föreslagit denna typ av energilösning. Positivt är att organisationerna placerade i Norge har sådan flexibilitet och intresse att man accepterar och stödjer denna typ av initiativ. Negativt är att kompetensen får anses vara liten med avseende på frågor kring energi. Skillnader mellan organisationerna var att några i sina svar och under diskussionen problematiserar frågan, vilket visar att de reflekterat över problematiken kring hållbara energilösningar medan andra organisationer inte förstod frågorna. Samtalet faller ofta över på en klimat diskussion utan att det nödvändigtvis görs en koppling att hållbara energilösningar är en lösning på detta problem. Slutsats och kommentarer Diskussionen kring hållbara energilösningar har emottagits med intresse. Visst har det också uttryckts oro och problem men majoriteten ställer sig positiva till frågeställningen. Många organisationer svarar att man är positiva till arbete och förslag inom hållbara energilösningar. Detta betyder dock inte att det kan relateres helt till deras program men det kan vara en del av en enhetlig syn, där energifrågor får en naturlig plats i de val som görs internt och i förvaltningen av organisationernas resurser. Specialfall är organisationer som uppmuntrar till etablering av verksamhet (genom mikrokrediter, finansiering, vanliga lån mm ). Här bör riktlinjer i val av verksamhet finnas, initiativ med en icke hållbar profil bör undvikas i den mån det är möjligt. Alla organisationer med projekt i utvecklingsländer har ju mer eller mindre energirelaterad verksamhet. Detta kan vara allt från el från generatorer och nät (on grid2), drivmedel till logistik, belysning, uppvärmning, gas spisar och belysning. Denna verksamhet förbises som energirelaterad men ett stort antal av dessa kan definieras som icke hållbara ur energisynpunkt. Enligt Norges handlingsplan för utvecklingssamarbete ska ren energi prioriteras. Det positiva resulatet som visar att åtta olika organisationer arbetar direkt eller indirekt med hållbara energilösningar tar inte bort det faktum att antalet organisationer och projekt som drivs på ett icke hållbart sätt är betydligt större. Tillgången på pengar en stor faktor i denna anpassning. Har klimatfrågan blivit en trend? den integreras i strategier och policydokument men konkreta handlingsplaner för att arbeta med detta fattas. Energi och klimat är två närbesläktade frågor. Klimat debatteras flitigt i media och organisationer känner sig eventuellt pressade att integrera detta i sitt arbete. Kunskapen om klimatproblematik är inte alltid direkt kopplat till åtgärder kring energifrågor. Miljö och hållbara tilltag återfinns också i flera strategidokument. Dessa ord måste integreras i verksamheten och får inte förvandlas till tomma fraser. Vissa organisationer kan visa upp goda exempel på hållbara energilösningar, exempelvis ESS3, vindkraftsdrivna vattenpumpar, biogasprojekt och solenergi. Dock vore det effektivare och enklare för organisationerna om denna typ av kompetens fanns samlad och lätt att tillgå. Väldigt få har några ideèr om hur hållbara energilösningar kan integreras i arbetet. Detta beror på att huvudfokus ligger på andra problemställningar. I och med detta upplever man heller 2 on grid ett nationellt eller internationellt el nät ESS Energy Saving Stoves, effektivare spisar för matlagning och uppvärmning konstruerade utifrån lokala förhållanden och resurser 3

8 inga strukturella hinder för hållbara energilösningar. Tydligare direktiv och eventuell assistans i mån av utbidlning eller annan konsultering inom ämnesområdet kan avhjälpa detta. Värt att nämna är exempelvis Frälsningsarmen som kommenterar att man arbetar aktivt med hållbar energi utan att det behöver vara en del av organisationens strategi. Ett tänkbart tema för samarbete mellan organiationer med olika fokus skulle kunna vara följande: Både priset och tillgängligheten på solpaneler ett problem. Kisel (silicium) som används prioriteras i tillverkning av datachips vilket betingar ett högre pris. Kisel som är en ändlig produkt ägs idag av fem stora företag som styr tillgänglighet och priset på marknaden. Dagspriset på solenergi från solceller ligger idag på cirka tre dollar/watt. Detta priset är alldeles för högt för fattiga i utvecklingsländer. Detta pris är också högt för biståndsorganisationer. Enligt Grameen Shakti (Grameen bank i Bangladesh för lån till hållbar energi) måste priset ner med hälften för att det ska bli tillgängligt. De har beräknat att om priset sänktes till hälften skulle i princip alla fattiga i exempelvis Bangladesh ha råd att investera i en solpanel. En sådan prissänkning skulle kunna få en enorm genomslagskraft men kommer inte till utan intensiva påtryckningar från biståndsgivare och andra organ. Detta är ett typ av samarbete som inte existerar i dagsläget, det är också ett arbete som enkelt kan samordans av flera organisationer som arbetar i ett land oavsett deras olika prioriteringar. Hur kan norska biståndsorganisationer bidra till att främja hållbara energilösningar? Onsdagen den 24 januari, 2007 hölls ett seminarium i Oslo kring temat funnet i rubriken ovan. Inbjudna var de organisationer som utgör underlaget för denna rapport samt övrig hos ForUM:s och Norges naturvernforbunds maillistor (för deltagare se: Bilagor: deltagarlista). Följande delfrågor inom temat diskuterades: är det önskvärt och möjligt att integrera arbete med hållbara energilösningar i organisationer med andra huvudtema? hur kan detta göras? vad bör tillrättaläggas av samarbete och kompetensuppbyggnad inom Forum eller andra gemensamma tilltag? Diskussionen fick följande resultat: Organisationer som har en energi ingress i sina projekt kan anpassa dessa till att bli mer hållbara. Detta är oberoende organisationens storlek eller andra fokusområden. Genom gemensamma tilltag som information och utbyte genom nätverk bör organisationerna informeras om dessa alternativ till energilösningar. ForUM anmälde sitt intresse att fungera som en informationskanal. Deltagarna på seminariet var överens om att ett kompetenscenter som innehöll de medel som krävs för att snabbt och effektivt kunna implementera hållbara energilösningar borde skapas i Norge. Kompetenscentret ska kunna tillhandahålla service, information, prisuppgifter, tillgänglighet, distribution samt konsultering kring alternativ för energiförsörjning. Denna typ av funktion är också någo som frekvent efterfrågas av de organisationer som Naturvernforbundet samarbetar med i utlandet (genom sin internationella projektavdelning).

9 Bilagor: Några exempel på hållbara energilösningar: Skiss över vinddriven pump Vinddriven pump Fördelar: relativt billig, enkel att installera Nackdelar: reservdelar, känslig för extrem väder.

10 Solvärme Solen värmer vatten i ett slutet system och förvarar det i tankar Fördelar: system med god hållbarhet Nackdelar: relativt dyrt, dyra reservdelar Energieffektiva ugnar i liten skala. Fördelar: mycket billiga att tillverka, baserade på lokala råmaterial

11 Biogas spis Biogas samlas från avfall eller djurspillning. Fördelar: enkelt och billigt. Råvaran finns lätt och nära tillgänglig Energibesparing Isolering av fönster för energibesparing Fördelar: billigt, enkelt

12 Energieffektiva ugnar i stor skala Fördelar: billiga att tillverka, baserade på lokala råvaror Solpanel för produktion av el Nackdel: dyr investering

13 Soltorkare för jordbruksprodukter Energieffektiv behandling av jordbruksprodukter som leder till ökad hållbarhet Sol kokare Energieffektivt sätt att koka upp vatten Nackdelar: relativt dyrt, kräver noggrann installation och hög solinstrålning

14 Mini vattenkraft Fördelar: billigt, minimal inverkan på biodiversiteten

15 Vindkraft Fördelar: generar mycket el Nackdelar: dyr installation, dyra reservdelar

16 Lista på undersökta organisationer: Alternativt Nettverk Amnesty International Norge Atlas-alliansen Attac Blekkulfs miljødetektiver CARE Norge Caritas Norge Cubaforeningen Det kgl. Selskap for Norges vel Fadderbarnas framtid Fellesrådet for Afrika FIAN Norge FIVAS FN-sambandet Forum for systemdebatt FORUT Framtiden i våre hender Friluftsrådenes Landsforbund Human-etisk Forbund Ide gruppen Nor/Sør IGNIS IKFF KFUK-KFUM Global Kirkens nødhjelp Latin-Amerikagruppene i Norge Max Havelaar Norge Mellomkirkelig råd Nei till atomvåpen Norges fredslag Norges fredsråd Norges handikapforbund Norsk bonde- og småbrukarlag Norsk Esperanto forbund Norsk folkehjelp Norsk misjons bistandsnemnd Oikos PRESS Redd barna Regnskogsfondet Rød valgallianse SABIMA SAIH Sosialistisk ungdom Stiftelsen korssvei Stiftelsen Ung Agenda 21 Strømmestiftelsen Utviklingsfondet Vennskap Nord/Sör World voices Norge WWF Norge Røde kors Flyktingrådet (NRC)

17 Enkätundersökning: Arbetar Ni eller deres partnerorganisasjoner med energispørsmål? Om ja, vilka: Om nej, finns det andra aktiviteter relaterade till energi og el førbrug Ex. Generatorer, nett Inngår energispørsmål som en del i Er strategi før utviklingsarbetet? Om inte, borde det gøra det? Har Ni någon ide om hur man kan øke intresset och møjligheten før att integrera bærekraftiga energiløsningar i era projekt? Upplever Ni att det finns några mulige barrierer og strukturella begrensinger for valg av bærekraftige energiløsninger

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande Lars Tullstedt och Åsa Douhan, Sveriges Byggindustrier, 2013-02-11 rev 2013-04-12 1 Bilder på framsidan: Övre raden

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Synen på energieffektivisering, produktionssimulering, energianalyser och styrmedel

Synen på energieffektivisering, produktionssimulering, energianalyser och styrmedel Synen på energieffektivisering, produktionssimulering, energianalyser och styrmedel - En studie av nio svenska gjuterier 2006-06-16 Av Patrik Rohdin, Energisystem, Linköpings tekniska högskola Patrik Thollander,

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS Över de senaste 50 åren har människan förändrat ekosystemen mer drastiskt än under någon annan tidsperiod i planetens historia. Mestadels för att möta det stigande

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005 Utvärdering av den centrala överenskommelsen December 2005 2 Innehållsförteckning Utvärdering av den centrala överenskommelsen... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning och rekommendationer... 4 Utvärderarnas

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer