öp billiga råvaror och sälj dem dyrt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "öp billiga råvaror och sälj dem dyrt."

Transkript

1 Råvaruobligation Dynamisk nr 3 Teckna dig senast 10 juni 2008 öp billiga råvaror och sälj dem dyrt. Teckningskurs* 112 % Kapitalskydd 100 % Deltagandegrad 1 1,5 Löptid 3,5 år Genomsnittsberäkning 12 mån Emittent Deutsche Bank AG (AA) Inriktning Dynamisk råvarustrategi * Teckningskursen anges inklusive samtliga investeringskostnader.

2 PLACERINGEN I KORTHET Följ de största råvarorna: Olja, ädelmetaller och jordbruk. Råvaruobligationen är en aktieoberoende placering som följer en strategi med sex olika råvaror som till stor del täcker in hela tillgångsslaget råvaror. Strategin utnyttjar svängningarna i råvarupriserna och omallokerar löpande mellan de olika råvarorna. Dessutom jämförs utvecklingen för strategin löpande mot den riskfria räntan med effekten att den totala exponeringen viktas ned i perioder av fallande råvarupriser. Den pågående industrialiseringen i några av jordens folkrikaste länder har bidragit till att det i dag finns en stark och växande efterfrågan på råvaror, en efterfrågan som väntas bestå under många år framöver. Man talar idag om en supertrend där experterna spår stigande råvarupriser en lång tid framöver. Intresset för att investera i råvaror är stort och har dessutom ökat till följd av en stigande inflationsoro, eftersom råvaror utgör ett visst skydd mot högre inflation i en investerares portfölj. Turbulensen på världens aktiemarknader är också en starkt bidragande orsak till varför investerare gärna söker sig till aktieoberoende placeringsalternativ såsom råvaror. Råvaruobligationen ger en exponering mot de största råvarusegmenten där den underliggande strategin allokerar mellan de olika råvarorna för att skapa optimal riskjusterad avkastning utifrån stigande råvarupriser. En av världens bästa råvaruexponeringar under 2006 och 2007 Under de senaste två åren har strategin presterat en av de bästa avkastningarna av alla råvaruexponeringar som finns. Under 2007 uppgick avkastningen till +38,6 procent och för 2006 låg den på +24,5 procent. Från årsskiftet och fram till den 6 maj i år låg avkastningen på 23,5 procent. Den underliggande strategin startade i februari 2003 och för perioden innan har pro forma beräkningar gjorts på tillgängliga historiska data. 2 (**) Möjligheter: Stark global efterfrågan på råvaror. En av de bästa råvaruexponeringarna senaste två åren. Risker: Utdragen period med generellt sjunkande råvarupriser Större samvariation mellan råvarupriserna. Indexutveckling sedan januari Asienkrisen (1997) och Rysslandskrisen (1998) Teknologi-bubbla 11:e september Recession i USA DBLCI MR+ ER Index S&P GSCI Light Energy ER Index DJ AIG ER Index Källa: Deutsche Bank Research, Reuters EcoWin och Garantum 1. Deltagandegraden, dvs andelen av uppgången, är indikativ och kan bli både högre eller lägre än vad som anges och de slutgiltiga villkoren fastställs på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att deltagandegraden ej understiger 1,2. Av alla de placeringar som tidigare konstruerats har Garantum kunnat bibehålla eller förbättra de indikativa villkoren i 341 av 373 placeringar. Slutvärdet för strategin räknas som ett genomsnitt av 13 observationer som genomförs månadsvis under det sista året. Se vidare på sista sidan i denna marknadsföringsbroschyr, på sidan två i anmälningssedeln samt i emittentens prospekt som innehåller placeringens gällande villkor. 2. Simulerad historisk information, vilken inte ger några garantier eller indikationer om framtida utveckling eller avkastning.

3 PLACERINGEN PÅ DJUPET Smart råvarustrategi som utnyttjar svängningarna i råvarupriser. Den underliggande strategin (DBLCI MR+ ER Index), är framtagen av Deutsche Bank och täcker tillsammans väl in hela tillgångsslaget råvaror: råolja (WTI), eldningsolja, guld, aluminium, vete och majs. Kärnan i strategin är att den viktar om innehaven i råvarorna beroende på respektive råvaras pris i förhållande till dess historiska pris. Detta görs för att priset på en råvara svänger kring ett genomsnittligt värde och att priscyklerna varierar för olika råvaror. Nedan visas hur vikterna mellan råvarorna förändrats över tiden, enligt metodiken i faktarutan till höger. 3 (**) Strategins viktfördelning sedan 1989 (pro forma) Minskad exponering vid fallande råvarupriser. Strategin innehåller dessutom ett filter som innebär att den totala exponeringen i strategin kan variera beroende på strategins avkastning relativt den riskfria räntan under det senaste året. Under perioder med generellt sjunkande råvarupriser minskar exponeringen mot råvarustrategin helt eller delvis och överskjutande andel läggs tillfälligt i likvid. Den här variabla exponeringen minskar risken i strategin under turbulenta perioder. Diagrammet på föregående sida illustrerar två perioder där kraftigt fallande råvarupriser skulle ha inneburit att exponeringen legat på noll vid dessa tillfällen, dvs man hade skyddat strategin från att förlora i värde Råolja Eldningsolja Guld Aluminium Vete Majs Källa: Deutsche Bank Research Omviktning i strategin så fungerar det Om det 1-åriga genomsnittliga priset på respektive råvara ligger över eller under dess 5-åriga genomsnitt, viktas råvarans andel i strategin upp eller ned, enligt på förhand fastställda steg beroende på avvikelsens storlek. Förenklat kan man sammanfatta strategin som att man viktar ned (tar hem vinsten i) råvaror som är dyra och viktar upp (positionerar sig för uppgång i) billiga råvaror. Viktig information: En investering i en strukturerad produkt är som vid alla investeringar förknippad med vissa risker. Investerare skall försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av placeringen samt omfattningen av den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av placeringen som en investering med anledning av sin egen situation och sina ekonomiska omständigheter. Innehållet i denna broschyr är ej avsett att vara rådgivande utan endast informativt. Mer information finns på sista sidan i denna broschyr. Fullständig information och gällande villkor för erbjudandet återfinns i emittentens prospekt, vilket investerare uppmanas ta del av innan ett investeringsbeslut tas. 3. Simulerad historisk information, vilken inte ger några garantier eller indikationer om framtida utveckling eller avkastning.

4 PLACERINGEN PÅ DJUPET 1,5 gånger strategins uppgång, nominellt belopp tillbaka om den går ner. 1,5 gånger uppgången SEK SEK Total investering SEK SEK KAPITALSKYDD 3,5 år Exempel Figuren visar en investering på nominellt 1 MSEK vilket är det kapital som knyts till strategin. Värdeutvecklingen motsvarar indikativt 1,5 gånger utvecklingen. En utebliven positiv utveckling innebär att det kapitalskyddade beloppet återbetalas av utvald emittent. Råvaruobligation Dynamisk har en indikativ deltagandegrad på 1,5 gånger uppgången i den underliggande strategin och tecknas till kursen 112 procent av nominellt belopp (inklusive samtliga investeringskostnader). Den slutgiltiga deltagandegraden fastställs senast på startdagen. Hela det nominellt investerade beloppet är kapitalskyddat av emittenten vid en utebliven tillväxt i strategin. Det innebär att såväl risken som möjligheten är känd i förväg och du som investerare vet förutsättningarna från början. Strategins Effektiv årsutveckling Återbetalning avkastning (Med hänsyn till ( SEK (inkl samtliga genomsnittsberäkning) investerat) kostnader) -25 % SEK -3,2 % +/-0 % SEK -3,2 % +8 % SEK 0 % +25 % SEK 6,0 % +50 % SEK 13,6 % +100 % SEK 25,8 % Räkneexempel hur stor blir avkastningen? 4 (***) Tabellen visar utvecklingen för nominellt 1 MSEK som investerats i Råvaruobligation Dynamisk. Exemplet är baserat på en fastställd deltagandegrad på 1,5. För att beräkna placeringens avkastning jämförs strategins slutvärde med startvärdet. Slutvärdet för strategin beräknas som ett genomsnitt av dess värde månadsvis under löptidens sista år (13 observationer). Det gör att en kraftig värdestegring under denna period inte får fullt genomslag i slutvärdet. Samtidigt innebär beräkningen ett skydd mot kursfall vid en nedgång mot slutet av löptiden. 4. Räkneexempel, vilket inte ger några garantier eller indikationer om framtida utveckling eller avkastning.

5 VINSTSÄKRING OCH ANDRAHANDSMARKNAD Säkra hem dina vinster och låt ditt kapital växa steg för steg. Även om en kapitalskyddad placering i första hand ska ses som en långsiktig investering, erbjuder den flexibilitet under löptiden. Om marknaden utvecklas positivt har du möjlighet att i förtid avyttra din placering och återinvestera i en ny. Ditt kapital är nu garanterat på en högre nivå. På det här sättet kan du över tiden bygga en trappa och stegvis öka ditt kapital. Vi kallar metoden Vinstsäkring. Vinstsäkring Garantum bevakar marknaden kontinuerligt och erbjuder vid lämpligt tillfälle möjlighet till Vinstsäkring/ Omstrukturering. Den övre bilden visar hur en positiv utveckling under löptiden kan innebära att Garantum erbjuder en möjlighet att säkra uppgången före löptidens slut genom en Vinstsäkring. Det kapitalskyddade beloppet på 100 höjs samtidigt som kapitalet kan fortsätta växa i takt med marknadens tillväxt. Den nedre bilden visar hur en nedåtgående marknad kan medföra en möjlighet till en Omstrukturering i förtid. Om kapitalskyddet sänks från 100 till 90 (nuvärdet av kapitalskyddet i detta exempel) ökar möjligheten till avkastning om marknaden därefter skulle stiga. Exempel Före vinstsäkring Index +50 Kapitalskydd 100 Efter vinstsäkring Kapitalskydd 140 Observera att detta enbart är exempel för att illustrera hur det i princip fungerar. I verkligheten kan siffrorna bli såväl högre som lägre beroende på villkoren i en specifik placering och det aktuella marknadsläget. I båda fallen avyttras i praktiken den gamla obligationen och en ny anskaffas. Vid en återinvestering i samband med detta tillkommer endast en ny investeringskostnad. Observera att en eventuell kapitalvinst/förlust realiseras i samband med avyttringen år Före omstrukturering Index +50 Kapitalskydd 100 Andrahandsmarknad Efter omstrukturering Kapitalskydd 90 Garantum tillhandahåller under normala marknadsförhållanden en daglig andrahandsmarknad. Indikativa marknadskurser finns på www. garantum.se och på andrahandsmarknaden kan kurserna bli både högre eller lägre än teckningsbeloppet. De påverkas bland annat av marknadens utveckling och rörlighet (volatilitet), ränteläget samt återstående löptid. 50 Om index stiger 100% Ny placering 180 Kapitalskydd år

6 Tidplan och betalning. 10 juni 2008 Sista teckningsdag då anmälningssedeln måste vara Garantum tillhanda. 11 juni 2008 Avräkningsnotor och betalningsanvisningar börjar skickas ut. 17 juni 2008 Startdag för obligationens underliggande tillgång och fastställande av vilkoren. 19 juni 2008 Sista dag då betalningen måste finnas på anvisat bankkonto/bankgiro. 27 juni 2008 Leverans av värdepapper påbörjas tidigast denna dag. 28 december 2011 Preliminär förfallodag och tidpunkt för återbetalning. Minsta teckningspost: Nominellt SEK, därutöver i poster om SEK. Anmälan och betalning: Anmälan är bindande och ska vara Garantum tillhanda per post eller fax senast under den sista anmälningsdagen. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och betalningen ska vara Garantum tillhanda senast på sista betalningsdag. Betalning kan också göras i förskott. För depåkunder hos Garantum erhålls ränta på det förtida insatta beloppet och ränta räknas fram till den sista betalningsdagen. Betalning kan göras till ett av följande konton: - Bankgiro: , Garantum Fondkommission AB (endast OCR-nr kan anges vilket erhålls på avräkningsnotan). - SEB, klientmedelskonto: , Garantum Fondkommission AB. Som meddelande på inbetalningen kan något av följande anges: depå-nummer, personnummer, organisationsnummer, försäkringsnummer eller det OCR-nummer som finns på avräkningsnotan. Detta är extra viktigt när betalning sker över internet eller via bankkontor. Hela vårt nuvarande erbjudande. Råvaruobligation Dynamisk är en av sex kapitalskyddade placeringar som Garantum för närvarande erbjuder. Placeringarna har olika löptider och ger dig möjlighet att få en bra riskspridning mot såväl flera olika marknader och inriktningar som över tid. Läs mer om varje enskild placering i respektive broschyr. 2 ÅR 3 ÅR 3,5 ÅR USD Recovery Quellos Hedge Råvaror Dynamisk Aktiemarknadsoberoende: Den som vill ha placeringsalternativ på medellång sikt och vara helt oberoende av börsutvecklingen kan välja mellan tre olika placeringsinriktningar: hedgefonder, valutor och råvaror. Målet med placeringarna är att en positiv avkastning ska kunna genereras oavsett vad som händer på aktiemarknaden. 3 ÅR 4 ÅR 4,5 ÅR Mellanöstern Asien Optimal Sverige Optimal Aktiemarknadspositiva: Gruppen marknadspositiva placeringar består av tre aktieindexobligationer som kombinerar kapitalskydd med en obegränsad avkastningsmöjlighet vid en stigande aktiemarknad. Dessa fungerar också bra för den som vill ta hem vinster från börsen. Placeringarna ger en bibehållen exponering i marknaden men till en avsevärt lägre risk tack vare kapitalskyddet. Tillväxtdel Kapitalskydd

7 Viktigt att veta. OM BROSCHYREN Marknadsföring Denna broschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och obligationen. Mer information finns i emittentens prospekt som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för placeringen och Garantums erbjudande. Emittenten har varken producerat eller godkänt innehållet i denna broschyr och tar inget ansvar för dess innehåll. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på eller kan erhållas genom att kontakta Garantum på telefon Indikativa villkor Angiven deltagandegrad är indikativ och kan bli både högre eller lägre än vad som anges. Deltagandegraden är beroende av gällande förutsättningar på ränte-, aktie- och valuta marknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att deltagandegraden inte understiger en förutbestämd lägsta nivå på 1,2. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte enligt Garantums bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Garantum äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om Garantum bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * i marknadsföringsbroschyren avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Garantums eller emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av obligationen. Räkneexemplet visar hur placeringens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa deltagandegraden. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om en obligation är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna marknadsföringsbroschyr eller emittentens prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i en obligation är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Garantum Fondkommission AB eller utvald emittent tar inget ansvar för värdeutvecklingen av obligationen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering i en obligation. OM RISKERNA I INVESTERINGEN En investering i en obligation är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av emittentens prospekt. Kreditrisk Med kreditrisk menas att utgivaren (emittenten) av denna obligation inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gent emot investeraren. Med åtaganden avses att återbetala nominellt belopp och eventuellt tilläggsbelopp i form av avkastning på förfallodagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur underliggande exponering har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Kreditrisken bedöms utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard & Poor s. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA. De flesta banker och företag har ett kreditbetyg som är lägre än detta. Likviditetsrisk Obligationen har en fast löptid och ska i första hand ses som en investering under dess hela löptid. Det finns dock, under normala marknadsförhållanden, en möjlighet till avyttring i förtid via en daglig andrahandsmarknad som tillhandahålls av Garantum och på garantum.se finns indikativa marknadskurser noterade. Under onormala marknadsförhållanden kan andra handmarknaden vara mycket illikvid. Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än nominellt belopp. Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, underliggande marknads utveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Obligationens ingående byggstenars sammanlagda värde bildar tillsammans det marknadsvärde som investeraren kan sälja, och eventuellt köpa till under löptiden. Avgiften vid en affär på andrahandsmarknaden är normalt 2 procent på likvidbeloppet. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in obligationen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungliga investerade beloppet. Valutarisk Obligationen är noterad i svenska kronor. Det betyder att en försvagning eller förstärkning av svenska kronan gentemot utländska valutor inte kan komma att påverka avkastningen från en obligation negativt eller positivt. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på en obligation. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i en obligation kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Prissättningsrisk Eftersom konstruktionen för obligationen skiljer sig från traditionell upplåning kan en investering i en strukturerad produkt komma att belastas med andra kostnader än vid traditionell upplåning för emittenten. Investeraren bör uppmärksammas på att det i teckningskursen kan ingå andra kostnader än de som beskrivs i materialet för erbjudandet. ERSÄTTNINGAR Allmänt: För att Garantum skall kunna ge dig som kund bästa service har Garantum avtal med olika leverantörer av vissa placeringar och tjänster. För denna service betalar Garantum en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, överkurser och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster Garantum tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Garantum kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Garantum. Ersättningar från Garantum: De obligationer som Garantum tillhandahåller kan marknadsföras av en extern marknadsförare. Sådan marknadsföring kan ha riktats till dig. För denna marknadsföring erlägger Garantum en ersättning till den externa marknadsföraren. Ersättningen beräknas som en engångsinsättning på nominellt belopp som marknadsförs av tredje part/marknadsföraren och sålts av Garantum. Ersättningar till Garantum: De obligationer som Garantum tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Garantum får ersättning på försäljning av de obligationerna från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procentsats på det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika obligationer tillhandahållna av samma emittent. BESKATTNING Beskrivningen nedan är endast en sammanfattning av de skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av nu gällande skattelagstiftning i Sverige till följd av att äga en obligation. För enskilda innehavare kan skattekonsekvenserna vara beroende av speciella omständigheter i det enskilda fallet vilket innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte beskrivs kan uppkomma. Varje investerare rekommenderas därför att inhämta råd från skatteexpertis till följd av de skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med ägandet av en obligation. Prospektet finns tillgängligt på www. garantum.se och kan dessutom rekvireras genom att kontakta Garantum på telefon En ansökan om att lista obligationen vid en svensk eller utländsk börs kommer att ges in men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden kommer indikativa marknadskurser noteras på Om en obligation anses vara ett marknadsnoterat aktierelaterat instrument vid avyttringstillfället behandlas det inom ramen för kapitalvinst/-förlust och vinst/förlust kan kvittas fullt ut mot kapitalvinst/-förlust på andra marknadsnoterade aktierelaterade instrument. Om en obligation vid avyttringstillfället ej anses vara marknadsnoterad medges avdrag med 70 procent mot annan inkomst av kapital. SELLING RESTRICTIONS The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Garantum has agreed that neither itself nor any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRI- BUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

8 För dig som kräver lite mer. Garantum är inte som någon annan fondkommissionär. Vi är en specialiserad aktör som tror på idén att vara extremt kompetent inom ett smalt område, framför att kunna lite om mycket. Därför arbetar vi enbart med strukturerade produkter, och med bara ett mål i sikte: att erbjuda våra kunder marknadens bästa kombination av avkastning och risk. Vi är dessutom helt oberoende och har under åren byggt upp ett brett kontaktnät med under- och medleverantörer. Det ger oss stark förhandlingsstyrka och i slutänden våra kunder bättre placeringar till bättre villkor. Vi drivs av en stark vilja att tänka i nya banor och har genom åren skapat ett flertal placeringslösningar som utvecklat hela marknaden. Har du lika höga krav på ditt kapital som vi har, är du varmt välkommen som kund. Garantum Fondkommission AB, Box 7364, STOCKHOLM Besöksadress: Norrmalmstorg 16, Telefon: , Fax: E-post:

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

ävstångscertifikat East Capital Ryssland

ävstångscertifikat East Capital Ryssland Hävstångscertifikat East Capital Ryssland Teckna dig senast 29 april 2010 100 % KAPITALRISK VOLYMBEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

änteobligation FLEX Räntekorridor nr 3

änteobligation FLEX Räntekorridor nr 3 Ränteobligation FLEX Räntekorridor nr 3 Teckna dig senast 16 november 2010 änteobligation FLEX Räntekorridor nr 3 Vår uppfattning: Kombinationen av en svagare efterfrågetillväxt i Europa, som dämpar den

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 TECKNA DIG SENAST 15 MAJ 2013 Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 EGENSKAPER EXPONERING MOT HÖGUTDELANDE KVALITETSBOLAG PLACERING MED 90% KAPITALSKYDD VEM PASSAR PLACERINGEN? Aktieindexobligation

Läs mer

Kreditobligation Stena nr 2379

Kreditobligation Stena nr 2379 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kreditobligation Stena nr 2379 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditobligation Stena nr 2379 EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL KUPONG PÅ

Läs mer

Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380

Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att

Läs mer

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation Sverige Trygghet nr 2362 Aktieobligation

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2374

Autocall Europeiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2374 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2374 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA?

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA? ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Aktieobligation Europa Trygghet nr 2360 Aktieobligation Europa Tillväxt

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Sverige Räntekorridor 9

Sverige Räntekorridor 9 sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 9 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid: 5 år Emittent: SGA Société Générale

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer