Fråga 1: Figuren visar sex formationer eller processer i anslutning till litorfärplattornas rörelser. Namnge och definiera dem.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fråga 1: Figuren visar sex formationer eller processer i anslutning till litorfärplattornas rörelser. Namnge och definiera dem."

Transkript

1 Geografi Fråga 1: Figuren visar sex formationer eller processer i anslutning till litorfärplattornas rörelser. Namnge och definiera dem. a) Subjunktionszoner uppkommer när två litosfärplattor krockar. b) Djuphavsgravarna är de djupaste ställena i världshaven. De befinner sig där litosfärplattorna har krockat. c) En vulkan bildas då het magma tränger upp från jordens inre genom sprickor i jordskorpan och stelnar till lava då den når ett kallare medium, såsom luft eller vatten. Magman kan tränga upp från manteln genom berggrunden eftersom den har en större volym och lägre densitet än det fasta berget. d) Veckberg bildas då två litosfärplattor rör sig mot varandra. e) Konvektionen gör att litosfärplattorna rör sig. f) Oceanernas mittryggar är zoner i mitten av världshaven där litosfärplattorna fjärmar sig från varandra. Fråga 2: Redogör för vad de ytformer (geomorfologiska formationer) som visas i figurerna 1, 2 och 3 är och hur de har uppkommit. Beskriv också deras form. I anslutning till bilderna finns indexkartor där de formationer som ska tolkas är avgränsade. 1. (Glacifluvialt) delta eller sandur. Del av en randbildning, t.ex. Salpausselkä. Ett delta uppstår när isälven lagrar sand och grus vid glaciärens kant. Ytan avspeglar den tidens vattennivå (visas av höjdkurvorna). 2. Ås (rullstensås). Bildats av sand och grus som förts med av en forntida isälv. Åsarna är smala långa bildningar som går ut från glaciärens rand (här NW-SE) 3. Drumlin. Drumliner är strömlinjeformade kullar som bildats under den framskridande glaciären under början av istiden. Stenkärna i främre ändan, avsmalnande moränsvans i bortre ändan. Ofta i grupper i isens rörelseriktning. Fråga 3: Energiförbrukning (Se bifogat prov).

2 a) Vilka av energikällorna i diagrammet hör till de fossila bränslena? Hur stor är deras andel av energiförbrukningen i Finland? b) Vilka energikällor ingår i klassen övriga? c) Jämför naturgasens, kärnkraftens, vattenkraftens och träets betydelse samt fördelar och nackdelar som energikällor i Finland. Svar: a) Fossila bränslen: olja, stenkol och naturgas. b) Övriga: vind, jordvärme, el som proucerats med solpaneler, biogas, övriga biobränslen, avfallsförbränning c) Två fördelar och två nackdelar per energiform: Naturgas (11%): +hög verkningsgrad i kraftverk som också producerar fjärrvärme, billiga transporter efter att rören är installerade, rensate fossila bränslet, kan ockå användas som fordonsbränsle - Källa till utsläpp av koldioxid och kväveoxider, rörledningarna begränsar användningen geografiskt, beroende av en enda leverantör (Ryssland), begränsade globala resurser, miljöproblem i utvinningsområdena Kärnkraft (17%): + billig elektricitet, låga driftskostnader när kraftverket är byggt, inga utsläpp av växthusgaser under normal drift - Höga byggkostnader, stora anläggningar, driftsstopp påverkar hela elporduktionen. Avfallet radioaktivt, kostnader för transport, lagring och slutförvaring. Uranbrytning miljöfarlig i nuvarande områden. Eventuellt också i Finland i framtiden. Riskerna för storkatastrof. Vattenkraft (3%) Används huvudsakligen för elproduktion. Nästan helt utbyggd i Finland. + Låga driftskostnader, lätt att reglera, används för att jämna ut snabba kast i konsumtionen, förnybar energi. - Byggandet av kraftverksdammar förstör landskap och laxfiskarnas lekmöjligheter, problem med sjöreglering, stora områden dränks av vattenmagasin, metanutsläpp i de dränkta områdena.

3 Träbränslen (20%) Uppvärmning av småhus, skogsindustrin (avfallsbränning) + förnybar energikälla, koldioxidutsläpp går tillbaka till skogen. Inhemsk och lokal energiform, ger arbete i glesbygden. Inte känslig för distrbutionsstopp som t.ex. el. - Partikelutsläpp från små pannor, avverkning och transporter tar energi. Ev framtida konkurrens med skogsindustrin om råvara. Fråga 4: Redogör med hjälp av diagrammet för hur den regionala fördelningen av fattigdomen har utvecklats i världen. Diskutera också orsakerna till utvecklingen. (Se bifogat prov). Diagrammet: 1980 bodde över 80% av världens fattigaste människor i Asien, särskilt i Sydasien. Andelen extremt fattiga minskat något i Ostasien och kraftigt i Sydasien. Sedan 1980 har andelen extremt fattiga ökat märkbart i Afrika. År 2015 kommer troligen 50% av den fattigaste femtedelen av mänskligheten att bo i Afrika. Också i Latinamerika har andelen mycket fattiga ökat något. I resten av världen är andelen extremt fattiga mycket låg. Orsaker: Ekonomisk tillväxt i Asien, särskilt i Indien. Utvecklingen i Sydostasien är troligem medräknad i figuren för Sydasien. I Kina leder den ojämna resursfördelningen till den stora mängden fattiga. Afrika är fortfarande världens fattigaste kontinent. Ekonomisk tillväxt och social utveckling har inte förbättrat de fattigas ställning. Orsaker: inbördeskrig, naturkatastrofer, sjukdomar, snabb befolkningstillväxt. I Latinamerika har skillnaderna mellan rika och fattiga vuxit trots att flera stater blivit tikare. Samma utveckling syns också i Nordamerika och Europa. Extra + för geografiska, aktuella exempel, t.ex. Kinas nuvarande investeringar i Afrika. Fråga 5: Risker som förknippas med tillgången till rent vatten på jorden. Svar: Stor global risk, berör ca 1 mrd människor, framför allt i utvecklingsländerna. Ökande befolkning, ökande konsumtion. - Vattenförorening (industrier, bosättning, gödsel, bekämpningsmedel) - Översvämningar (dricks- och avloppsvatten blandas)

4 - Sjukdomsspridning med smutsigt vatten (diarre, kolera). Utvecklingsländerna. - Överkonsumtion: hög levnadsstandard, folkökning. Risk för uttorkning av floder - Konstbevattning (80-90% av sötvattnet konsumeras av jordbruket) - Uttömning av grundvattenreservoarer - Turism som ökar konsumtionen - Klimatförändring med smältande glaciärer - Utbyggnad av vattendrag, stora dammprojekt ger regionala konflikter om vattnet. Fråga 6: De regionala riskerna i Nordamerika. Namnge i ditt svar a) Två risker och riskområden i Nordamerika som har att göra med naturens verksamhet b) Två miljörisker och riskområden i Nordamerika som har att göra med växelverkan mellan människa och natur c) Två risker för mänskligheten i Nordamerika. Förklara också varför ovanstående risker förknippas med just de riskområden du tagit upp. Svar: Risker pga naturen: - Jordbävningar och vulkaner (väst) - Hurrikaner (söder och östra kusterna) - Tornados (Mellanvästern) - Översvämningar (kustområden, t.ex. i sydstaterna) - Levande organismer: sjukdomar, skadedjur, influensavirus - Väderrisker: snöstormar, torka, hetta Risker pga människa+ natur: - förstörelse av ekosystem (prärier, lövskog, barrskogar i Canada) - förorening, främst i öster pga jordbruk och industri - försurning av mark och vatten - uttömning av grundvattenreservoarer

5 Risker pga människans egen verksamhet: - Ojämn resursfördelning, fattigdom särskilt i storstäder, HIV och andra sjukdomar - Förslumning av stadscentra - Masskultur, kommersialism - Ursprungsbefolkningarnas ställning - Illegal invandring, etniska spänningar, droger, terrorism Fråga 7: Beskriv bosättningen i det område du undersökte i kursen i regionstudier. Redogör också för vilka faktorer som har inverkat på bosättningens lokalisering. Rita en karta över bosättningens lokalisering på undersökningsområdet. Namnge området. Svar: Bedöms på basis av hur väl du behärskar viktiga begrepp och gestaltar området. Karta: Tydlighet, symboler med förklaringar, namn, skala, kompass Bosättning: tät/gles, landsbygd/städer, stadsstruktur, bosättningstyper, åtskillnad av rika/fattiga, etniska minoriteter mm. Placering: Naturgeografi, klimat,växtlighet, topografi mm, kulturgeografi, historiska faktorer, transportmöjligheter, push- och pullfaktorer. Fråga 8: A. Hur utnyttjar man olika kartor för visualisering och informationssökning då man undersöker ett område? B. Definiera följande begrepp som anknyter till geografiska informationssystem och illustrera varje begrepp med ett exempel. a) Lägesbunden data (platsbunden data) b) Attributdata (egenskapsdata) c) Geografisk databas A. Svar: Diskussion kring olika typer av kartor och vad de lämpar sig bäst för. Visualisering: Indexkarta (småskalig, berättar var området finns), Storskalig karta beskriver det. Obs! förklara alla symboler. Temakartor tar upp en viss sak, kartserier visar t.ex. en utveckling.

6 Informationssökning: T.ex. världskarta visar var ett område ligger, terrängkartor beskriver det noggrant. Kartor från olika tid visar utveckling och förändringar. Temakartor ger svar på frågor man önskar information om Egna erfarenheter: Vilka typer av t.ex. temakartor (koroplet-, isaritm-, kartogram...) du använde i ditt eget arbete, vad du ville visa med dem, hur du lyckades. Hur kan man påverka med kartor? B. Lägesdata: absolut, indirekt (t.ex. via en adress), relativit (topologiska data) Attributdata: beskriver objektet (t.ex. klassificering, mätdata) Geografisk databas: kombination av läges- och attributdata. Exempel. Fråga +9: Klimatförändringen a) Vad avses med klimatförändring? - förändringar i temperatur och regnmängd - förändringar orsakade av människans aktioner - förändringar orsakade av miljöns naturliga variationer b) Vilka orsaker till klimatförändringen har framförts? Orsaker som beror på människan: - Användningen av fossila bränslen och de koldioxidutsläpp som kommer av det. - Metanutsläpp från risodlingar, avstjälpningsplatser, boskapsskötsel, fossilgasutsläpp och från att den eviga tjälen smälter på kärren på de arktiska områdena. - Röjning av skog och annan växtlighet som binder koldioxid (för att få mer utrymme för jordbruk och bebyggelse). Naturliga orsaker: - Förändringar i jordens omloppsbana. - Förändringar i lutningen i axeln som jorden snurrar runt. c) Vilka regionala konflikter har förknippats med klimatförändringen?

7 - Skillnader mellan i- och u-länder i fråga om energiförbrukning och koldioxidutsläpp - Frågan om u-länder borde ha rätt till samma levnadsstandard som i-länderna. - Energihushållningen i u-länderna utvecklas hela tiden. - Stenkolstillgången i vissa områden ska de som bor i det området ha rätt att använda upp det? - Ojämn fördelning av följderna av klimatförändringen på jorden låglänta kustområden och östater drabbas av att vattennivån höjs stäpper och savanner torkar ursprungsbefolkningen i arktiska område lider - internationella klimatavtal en del stater deltar och andra uteblir d) Vad kan den enskilda individen göra för att hindra klimatförändringen? - minska sin energiförbrukning (t.ex. transport och värme) - använda sig av förnybara energikällor - minska användningen av varmvatten - avfallssortering - förändrad kost - påverka beslut som fattas i samhället Fråga +10: a) Definiera vad som avses med planläggning (markplanering) b) Redogör för de planer som används i Finland. c) Förklara vad miljökonsekvensbedömning (MKB) är, och vad den har att göra med planering. d) Redogör för ett aktuellt exempel på markanvändningsplanering som du känner till.

8 Svar: a) Lagstadgad planering av markanvändning och ekonomi. Plan = kart + förklaring i text. Visar hur det ser ut nu och hur man vill att det ska se ut i framtiden. b) Landskapsplan, generalplan, detaljplan, strandplan. Se beskrivningar i boken. c) MKB. Undersökning av vilka miljöeffekter ett större byggprojekt kommer att ha innan det byggs, inklusive alternativ. Förutsättning för tillstånd att genomföra det. d) Exempel på markplanering: Ange vilket område det gäller, vad planerna innehåller, vilket skede, intressenter och konflikter, miljökonsekvenser, möjligheter att påverka planeringen. Rita gärna en karta.

Geografi våren 2010. Bebyggelsens lokalisering:

Geografi våren 2010. Bebyggelsens lokalisering: Geografi våren 2010 1. Stenmaterialets stora geologiska kretslopp. Vilka är de viktigaste processerna i stenmaterialets kretslopp? Hurdana bergarter bildas i kretsloppets olika skeden? Åskådliggör ditt

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Samhällets energikällor

Samhällets energikällor 4. Samhällets energikällor Energi på hållbar väg Bashäfte 37 4. Samhällets energikällor Som vi konstaterat i tidigare kapitel är vi helt beroende av energi för att leva och skapa ett fungerande samhälle

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Bedömningsanvisningar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30. Innehåll

Läs mer

Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning

Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5 Lärarhandledning Inledning Denna lärarhandledning har tagits fram av på initiativ av Sala kommun och medarbetare från SHE, VafabMiljö och Heby kommun. Myndigheten

Läs mer

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning.

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. ENMÖTESCIRKEL FÖR KLUBBAR Det som brukar kallas för klimatförändringar är jordens varierande klimat över tid. Klimatet på jorden

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden 2 Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden Innehåll Det nordiska elsystemet 5 Olika kraftslag har olika egenskaper 6 Distribution och elmix 7

Läs mer

Finns det nog? Förnybar potential i Sverige

Finns det nog? Förnybar potential i Sverige Finns det nog? Förnybar potential i Sverige Sveriges energianvändning 2011 1 TWh (Terawatt-timme) = 1 miljard kwh (kilowatt-timmar) År 2011 kom 61 TWh elenergi från Sveriges 10 kärnreaktorer. Finns det

Läs mer

Ett bra klimat för utveckling

Ett bra klimat för utveckling SEPTEMBER 2008 Sidas syn på klimat och utveckling Ett bra klimat för utveckling Omslagsbilden: Trädplantering i Turkana, Kenya. FOTO: TRYGVE BØLSTAD/Bildbyrå PHOENIX Globalt miljöarbete gynnar de fattigaste

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

FUNKTIONÄRSHANDLEDNING TILL KLIMATROLLSPELET

FUNKTIONÄRSHANDLEDNING TILL KLIMATROLLSPELET FUNKTIONÄRSHANDLEDNING TILL KLIMATROLLSPELET Klimatfrågan Klimatfrågan är en av mänsklighetens största och mest komplexa utmaningar. Klimatexperter inom FN:s klimatpanel IPCC 1 är överens om att koncentrationen

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg. Vatten, mat och hunger. ett material från svenska kyrkan om vattnets betydelse för att utrota hungern.

90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg. Vatten, mat och hunger. ett material från svenska kyrkan om vattnets betydelse för att utrota hungern. 90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg Vatten, mat och hunger ett material från svenska kyrkan om vattnets betydelse för att utrota hungern. Innehåll Förord: Vi måste lösa vattenproblemen... 3 1. Vatten ger liv...

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Naturkunskap 1b. Lars Theng Ingrid Martens

Naturkunskap 1b. Lars Theng Ingrid Martens Naturkunskap 1b c a p e n s i s Lars Theng Ingrid Martens Naturkunsk ap - 1b för gymnasieskolan Lars Theng Ingrid Martens Capensis förlag AB Förord 3 Capensis förlag AB Falköping www.capensis.se e-postadress:

Läs mer

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

Transport och klimathotet

Transport och klimathotet Transport och klimathotet Text: Martin Viredius Illustrationer och layout: Martin Odell 3 TRANSPORTsida 3-51.indd 3 04-17-2013 10.40.32 4 TRANSPORTsida 3-51.indd 4 04-17-2013 10.40.32 Förord Sedan ett

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar

Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar 1 Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*) :

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer