Småskalig eldning med pellets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Småskalig eldning med pellets"

Transkript

1 Småskalig eldning med pellets Gunnar Hadders

2 Småskalig eldning med pellets ellets har fått en allt mer framträdande roll i diskussionerna om hur man ska kunna sänka förbrukningen av el och hur småhus ska kunna värmas upp med biobränsle istället för olja. Detta beror främst på att träpellets nu är allmänt tillgänglig på marknaden idag finns i landet ett tjugotal fabriker som tillverkar träpellets mot endast två I och med att tillgången på bränslet har ökat, har tekniken för småskalig användning utvecklats. Här presenterar vi teknik och metoder för eldning av pellets i liten skala, till exempel i villor. Bränslet Vid torkning och maskinell behandling av pellets förbrukas energi motsvarande cirka 15 procent av den energi man får ut i form av värme. Av dessa 15 procent står torkningen för cirka två tredjedelar. Råvaran till den pellets som idag säljs kommer från skogen. Pellets tillverkas nämligen av biprodukter från trä- och pappersmassaindustrierna; kutterspån, sågspån och bark. Råvarorna torkas, om det är nödvändigt, och pressas under stort tryck till pellets små cylindrar, några centimeter långa och med en diameter på 5 12 mm. Värmeanläggningen En värmeanläggning för pellets kan bestå av en kamin, en brännare som har monterats i en ordinär panna eller en specialanpassad pelletspanna. Kamin Vid årsskiftet 1997/1998 fanns uppskattningsvis pelletsbrännare och pelletskaminer i svenska villor. Flertalet av de kaminer som säljs kommer från USA eller Canada, där det man idag använder cirka kaminer. Dessa produkter är långt utvecklade vad gäller såväl teknik som design. I Sverige är kaminerna ett alternativ främst i hus som har så kallad direktel (elektriska värmeelement). De går även att använda i hus som värms med elpanna och som saknar pannrum. I hus med relativt öppen planlösning kan värmen från en kamin ersätta mellan 50 och 100 procent den el som går åt till uppvärmning. Kaminerna kan styras automatiskt med hjälp av en termostat som känner av temperaturen i rummet. Befintlig panna Har man en bra panna för olja och/eller ved och som inte är för gammal kan den förses med en brännare för pellets. Pannor som är äldre än 20 år är ofta alltför ineffektiva för att en sådan lösning ska vara intressant. Pelletsbrännaren monteras i en av pannans lucköppningar. Även brännarna styrs med automatik. Bränslet matas antingen fram mekaniskt eller med luft från ett större lager eller fylls på manuellt i en behållare på brännaren. För att man med en pelletsbrännare ska uppnå acceptabel verkningsgrad i en anläggning som är dimensionerad för eldning med olja, måste effekten hos brännaren vara mindre än hos oljebrännaren. Man kan utgå ifrån att det är lämpligt att installera en pelletsbrännare med en maximal effekt som är ungefär 60 procent av oljebrännarens effekt. I mindre värmeanläggningar är detta sällan något problem. 2

3 Bild 1. Så här kan det se ut i pannrummet vid eldning av pellets. Förbränning En pelletsbrännare för småhus är antingen konstruerad likt en förugn med ett bränsleförråd för någon eller några dagars drift, eller mer kompakt likt en oljebrännare. I det senare fallet har brännaren endast en liten, inbyggd kammare för pellets. Denna fylls på från ett externt, större bränsleförråd. Ur säkerhetssynpunkt ställer man, på grund av risken för tillbakabrand, högre krav på pelletsbrännare sammanbyggda med ett bränsleförråd för flera dagar än på sådana utan egentligt förråd. Bränslet matas oftast in i brännaren med hjälp av en skruv. Man skiljer på brännare som matar bränslet underifrån (undermatad), från sidan i samma plan (horisontalmatad) eller uppifrån (övermatad). Mängden bränsle som matas in bestäms av det aktuella behovet av värme. En styrenhet ser via pannans termostat till att önskad temperatur hos pannvattnet upprätthålls. Förbränningsluften tillsätts vanligen via en fläkt i två steg (primärluft och sekundärluft). De flesta kommersiella anläggningar (till exempel skolor och vårdhem) och även flera brännare för villabruk tänds automatiskt med hjälp av elektriska värmeelement eller varmluft. Brännare som inte har automatisk tändning hålls kontinuerligt igång genom att de, när de inte producerar värme, brinner med så kallad underhållsfyr. Nästan all utrustning, även för villor, är bortsett från uraskning och sotning i stort sett helautomatiska. Hos de flesta brännarna justeras effekten efter behovet av värme, manuellt eller automatiskt. Genom att anpassa effekten till behovet undviks täta växlingar mellan av och på, växlingar som medför dåliga utsläpp. För uppvärmning av till exempel skolor och vårdhem (anläggningar på cirka 100 kw eller mer), finns sofistikerade alternativ med roterande eller fram- och tillbakagående roster (galler i botten på pannan) och avancerade styrsystem. Bild 2. Undermatad brännare Horisontalmatad brännare Övermatad brännare 3

4 Bild 3. Exempel på en övermatad pelletskamin (till vänster) och en renodlad, liten pelletspanna (till höger). Pelletspanna En pelletspanna kan liknas vid en värmepanna där man har byggt in en pelletsbrännare i själva pannan. I och med att pannan och brännaren är anpassade till varandra blir verkningsgraden hög. Eftersom utrustningen är speciellt utformad för pellets är den dock mindre flexibel än en panna med separat brännare. Pelletspannan är oftare aktuell i lite större byggnader än i villor. Flis är inte pellets Gemensamt för pelletspannor och pelletsbrännare är att de är konstruerade för ett homogent och torrt bränsle med högt energivärde och låg askhalt, som eldas under stabila förhållanden. Det är därför ofta direkt olämpligt, ibland omöjligt, att elda träflis i utrustning anpassad för pellets. På motsvarande sätt kan det vara svårt att elda pellets i utrustning avsedd för flis. Emissioner Användning av träpellets medför, till skillnad från användning av fossila bränslen, inga nettoutsläpp av koldioxid. Det beror på att den koldioxid som släpps ut vid förbränningen motsvarar den mängd som har bundits under trädens tillväxt. Detsamma gäller för svavel i pellets, med undantag för pellets tillverkad med bindemedlet lignosulfonat och liknande produkter. Lignosulfonat innehåller nämligen fossilt svavel. Objektiva tester visar att utsläpp av hälsovådliga och miljöstörande ämnen är små. Ofta har resultaten varit mycket goda, det vill säga mycket små mängder har uppmätts. Emissioner av till exempel kolväten och stoft har vid full effekt varit nästan lika små som vid eldning av olja. Vid varierande effektuttag, vilket är det som förekommer i praktiken, har utsläppen dock varit större men fortfarande mycket mindre än vid omodern eldning av ved. Att emissionerna av skadliga ämnen blir små beror till stor del på att pellets är ett torrt och energirikt bränsle. Man uppnår därmed snabbt en hög temperatur i förbränningszonen. Denna temperatur kan lätt bibehållas under hela eldningsperioden. Genom att endast en relativt liten mängd bränsle deltar i förbränningen blir reaktionstiden snabb även då elden stryps. Därmed finns förutsättningar att låta tekniken arbeta på/av ungefär som en oljebrännare, utan att miljöbelastningen blir alltför stor. Skillnaden mellan full effekt och varierande effektuttag beror på att man i det senare fallet har optimala förhållanden för förbränningen under bara en del av tiden. En stor del av de icke önskvärda emissionerna uppstår nämligen då förbränningen hoppar mellan olika effekter. Det är därför väsentligt att inte välja en större brännare än nödvändigt. En för stor brännare kommer att slå av och på ofta. Bäst blir det om man förser anläggningen med en ackumulatortank, något som emellertid sällan kan motiveras ekonomiskt. Pellets har sammanfattningsvis goda förutsättningar att kunna eldas med hög verkningsgrad och små emissioner av skadliga ämnen. 4

5 Snabb teknikutveckling Pelletsbrännare utvecklas nu i snabb takt. I de nyaste produkterna för småhus används en framåtbrinnande (horisontell) flamma som riktas rakt in i pannan. Härigenom blir brännaren lättare att installera i befintliga värmepannor för oljeeldning utan att lågan träffar kylande pannväggar. En ny teknik baseras på att i ett rör samla gasen från bränslet och där utsätta denna för extrem turbulens. Tekniken medför bättre stabilitet än i tidigare utvecklade brännare och har vid full effekt prestanda som ligger mycket nära vad moderna oljebrännare presterar. Det pågår också försök med att automatiskt reglera varvtalet hos tilluftsfläkten med hjälp av en givare som registrerar halten syre (O 2 ) i rökgasen. Syftet är att skapa optimala förhållanden även vid varierande effektuttag. Tekniken finns redan hos vedeldade villapannor och har där gett mycket goda resultat. Hantering och lagring av bränslet Pellets levereras antingen löst från en så kallad bulkbil, som blåser in bränslet i lagret, eller i någon form av säck eller mindre behållare. En villaägare har också möjligheten att själv hämta bränslet vid någon depå eller butik. Leverens med bulkbil Alternativet med bulkbil har följande fördelar: ingen manuell hantering av bränslet en helt sluten hantering är möjlig möjlighet att placera lager långt från gata (20 m, med speciallösningar ännu längre) lägre pris på bränslet än vid hantering i säck. Säck Fabrik Lösvara i bulkbil eller på flakbil Mellanlager Direktleverans Flergångsförpackning 20 kg säck på pall Storsäck Utbytessilo Lösvara Kunden hämtar Kund Bild 4. Olika alternativ för distribution av pellets från fabrik till kund. 5

6 m Olja Pellets Briketter Träpulver Fuktig flis Bild 5. Hur stor volym behövs för att ersätta 1 m 3 eldningsolja? Nackdelen är att man bör ha ett relativt stort lager, gärna 6 7 m 3. (Oljetankar i villor är ofta på 3 m 3 och efter en eventuell ombyggnad till pellets rymmer en sådan bara cirka 2 m 3 bränsle). Lagret bör ha någon form av utrustning för uppsamling av det damm som virvlar upp vid fyllningen. Enklast är att ha en luftgenomsläpplig säck monterad på det avluftningsrör som alltid måste finnas i lagret. Hantering i säck I många fall är det praktiskt att hantera pellets i 20 kg papperssäckar. Det är dock ett avsevärt dyrare alternativ än hantering i lösvikt. Alternativen med storsäck och andra behållare ligger kostnadsmässigt där emellan. Köp pellets inte pulver! Hur pellets distribueras och hanteras har stor betydelse för hur stor andelen löst material (finfraktion) i bränslet blir. Detta inverkar i sin tur på hur väl anläggningen fungerar. Vissa typer av utrustning är mycket känsliga för hög andel fint material i bränslet. Detta gäller speciellt kaminer och brännare med så kallad övermatning (se faktaruta Förbränning sidan 3). Det saknas idag standard för hur stor andelen fint material i bränslet får vara. Inte heller finns det någon teknik för att kontrollera andelen i samband med leverans. På denna punkt bör man därför göra en grundlig undersökning innan man väljer utrustning och bränsleleverantör. Lagring För att inte falla isär måste pellets lagras väl skyddad mot regn, snö och kondensvatten. Lagringsutrymmet behöver dock inte vara uppvärmt. Pellets är alltid tillräckligt torr för att kunna lagras under obegränsad tid utan risk för förluster i energivärde och spridning av mögelsporer. Ett enkelt och ofta billigt sätt att lagra pellets är i en fristående prefabricerad silo utomhus. För villor kan man även överväga att bygga en silo av plywood och att bygga om en oljetank. För att kunna lagra pellets på betonggolv krävs att det finns en fuktspärr i golvet. För större anläggningar bestäms erfoderligt utrymme för lagring som regel av önskan att kunna ta emot en bulkbilens hela last, dvs ca 12 ton. För villaägare, som bara behöver mellan 2 och 6 ton pellets på ett år, avgörs lagrets storlek istället ofta av tillgänglig plats. Avgörande är säkert också merkostnader och extra besvär för att ta hem små kvantiteter per gång. 6

7 Tillsyn och underhåll För att eldning med pellets ska fungera bra krävs avsevärt mer tid, kunskap och engagemang än vid eldning med olja. Ofta är det befogat med en daglig tillsyn och, under vintern när pannan går som mest, en enkel så kallad ekonomisotning en gång i veckan. Att ekonomisota pannan tar några minuter. Lägger man till arbetet med tillsyn och uraskning, behöver man vintertid lägga mellan en halv och en timme per vecka på en villaanläggning. Utöver den löpande tillsynen bör man kontrollera säkerhetssystemets funktion minst varannan månad. Hos en del brännare kan det vara motiverat att skrapa rent brännarhuvudet från beläggningar en gång i veckan, hos andra mer sällan. Den mekaniska utrustningen, till exempel skruvar, spjäll och fläktar, bör ses över grundligt en gång per år. Detsamma gäller utrustningen i säkerhetssystemet. Hantering av aska Samtliga anläggningar måste regelbundet tömmas på aska. För villaanläggningar handlar det som regel om en gång varje eller varannan vecka. I större anläggningar matas askan oftast ut automatiskt. För att undvika risk för brand måste aska som tas ur pannan eller kaminen läggas i ett icke brännbart kärl med lock. Vid automatisk askutmatning transporteras oftast askan med hjälp av en skruv- eller skraptransportör till en container eller en fast behållare från vilken askan kan sugas ut. Om man får aska i andningsvägarna irriteras slemhinnorna. Undvik därför att andas in askan! Om du känner besvär, använd ett enkelt andningsskydd. Lägg alltid färsk aska i ett icke brännbart kärl med lock! Tabell 1. Exempel på askmängder. Pannstorlek Bränsleförbrukning Ungefärlig mängd aska kw ton pellets per år kg/år m 3 /år , Aska - en värdefull resurs som ska tillbaka till skogen Aska innehåller många värdefulla växtnäringsämnen. Den är dessutom basisk, dvs. har ett högt ph-värde, och kan därför användas som kalkningsmedel. I ett större perspektiv är det naturligtvis bäst om askan återförs till skogen, där den behövs. Den kan även användas som ett växtnärings- och kalkningsmedel till gräsmattor och prydnadsväxter, detta under förutsättning att man inte har eldat något annat än pellets baserad på enbart biomassa. Med tanke på att askan kan innehålla mer tungmetaller än vad handelsgödsel gör, bör den inte läggas på mark som används för odling av livsmedel. För att helt undvika risk för att askan sprids med vinden till ytor som inte bör ta emot aska (exempelvis grannens tomt), måste askan spridas i samband med regn. Aska från förbränning i små anläggningar får som regel, sedan den kallnat, kastas bland hushållssoporna. Kontrollera för säkerhets skull med din kommun. För att undvika brand i sopbehållaren måste askan vara kall. Förvara därför askan i ett icke brännbart kärl med lock minst en vecka innan det läggs i soptunnan! 7

8 Provningar och tester Tre officiella tester av pelletsbrännare för villapannor har publicerats. Enligt dessa tester var alla utrustningarna fullt användbara och en del fungerade utmärkt. Samtidigt konstaterar man att brännarna kan bli bättre. Behovet av utveckling rör främst teknik för att anpassa förhållandena för förbränningen till aktuellt effektuttag. I en av studierna noterade man att det, för att nå en hög Tabell 2. Dokumenterade pannverkningsgrader, medelvärden (%) Fullt Varierande effektuttag effektuttag Pellets Olja Pellets Olja Konsumentverket, * 74 sex brännare Äfab, 1996, fem brännare * De fem bästa av sex brännare verkningsgrad, krävs ett stabilt drag (undertryck) i pannan. Detta kan fås genom att montera en så kallad motdragslucka i rökkanalen. Man nämner också att det, för att brännaren ska fungera bra, krävs engagemang från eldarens sida. Även den bästa brännaren kräver tillsyn åtminstone en gång per vecka. De testade brännarna uppges alla kunna arbeta utan värmemagasin (ackumulator). Utsläppen av miljö- och hälsovådliga ämnen blir dock lägre och verkningsgraden högre om brännaren arbetar mot en ackumulatortank. I testerna konstateras samfällt att det i pelletseldning finns en betydande potential för utveckling och att tekniken har förutsättningar att bli mycket bra. De flesta kaminer som förekommer på marknaden fungerar bra, både vad gäller tillförlitlighet och effektivitet/emissioner. Ljudet från de fläktar som driver kaminerna kan dock uppfattas som störande. Brandskydd Vattenpåfyllning Drift- och maxtermostater Panna Styrenhet Temp. givare Tillbakabrand Öppet lock Låg vattennivå Batteribackup Man. öppn. Lutning och vattenlås Givare, lock Bränslebehållare Stokerskruv Fallshakt eller cellmatare Brandlarm Fel-larm Transp.skruv Den största risken för brand i en värmeanläggning för pellets hänger samman med tillbakabrand. Tillbakabrand innebär att elden sprider sig från pannan mot bränsleförrådet. För att förhindra och stoppa tillbakabränder kan man använda: cellmatare fallschakt med dubbla skruvar vattensprinkler Vid tillbakabrand är risken för skador utanför anläggningen större om det finns ett bränsleförråd i anslutning till pannan än om bränslet matas från ett förråd en bit ifrån pannan. Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) har rekommendationer för bland annat uppvärmning och torkning. De anläggningar för eldning av pellets som säljs idag har som regel två eller fler skydd av de typer som LBK rekommenderar mot tillbakabrand. Bild 6. Exempel på skydd vid automatisk eldning av fastbränsle (till exempel pellets). 8

9 Ekonomi - lite siffror Priser på bränsle Ungefärliga priser för träpellets vid köp av mängder under 5 ton, augusti 1997: öre/kwh inkl. moms 20 kg papperssäck kg storsäck Lösvikt, hämtning Lösvikt, fritt levererat (beror på avstånd och mängd) Olja till villaägare El till villaägare högpristid ca 80 lågpristid ca 50 Enligt statistik från värmeverken kan dessa köpa pellets för priser ned till 15 öre per kwh exklusive moms. Kostnader för utrustning Totalkostnaderna för en installation måste alltid beräknas för varje enskilt fall. I fråga om installationer i villa kan några exempel ges. Priser inklusive installation i villa (kr inkl. moms) Pelletbrännare till befintlig panna Tillägg för bränsleförråd och matning Komplett ny pannanläggning Kamin Tillägg för skorsten, (kr/m) Besparing vid inköp av bränsle Vid beräkningar av möjlig besparing vid inköp av bränsle kan följande förutsättningar användas: Energiinnehåll olja kwh/m 3 Energiinnehåll pellets kwh/ton Densitet pellets 0,7 ton/m 3 Årsverkningsgrader: procent olja 75 pellets i panna 65 pellets i kamin 75 el 100 Exempel: Vid en övergång från eldning av 3 m 3 olja per år till pellets sparas årligen kr för inköp av bränsle, förutsatt att olja kostar kr per m 3 (41 öre/kwh) och pellets kr per ton (26 öre/kwh). 9

10 Upphandling av utrustning Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) har ett system för kontroll av varors kvalitet som kallas P-märkning. Under 1997 har ett program för kontroll av pelletsbrännare för småhus tagits fram. Det bör därför under 1998 dyka upp P-märkta brännare på marknaden. Provningen av brännare omfattar följande huvudpunkter: granskning och kontroll av säkerhetssystem granskning och kontroll av anslutningssätt, åtkomlighet etc. tre timmars drift vid maximal effekt ett dygns drift med varierande last en veckas drift vid 6 kw belastning Den första frågan man bör ställa i samband med köp av en pelletsbrännare blir om brännaren är P-märkt eller på annat sätt officiellt granskad. Några andra lämpliga frågor är följande: Vilken diameter måste pelletsen ha för att brännaren ska fungera? Hur känslig är brännaren för pulver i bränslet? Hur ofta måste brännarkoppen eller motsvarande göras ren för att uppgiven verkningsgrad ska uppnås och hur går det till? Ges någon garanti beträffande verkningsgrad? Hur är garantin utformad? Vad ersätts inom ramen för garantin? Hur är askhanteringen ordnad? Vilka skydd mot tillbakabrand har utrustningen? Finns tillgång till gratis telefonrådgivning? Kommer leverantören att göra något/några besök för finjustering av driften? Speciella aspekter för jordbruksföretag Många jordbrukare frågar sig säkert om man kan ersätta oljebrännaren i spannmålstorken med en pelletsbrännare. Förutsättningarna för detta är inte närmare studerade. För det första är det inte officiellt dokumenterat att brännarna klarar av den belastning som det innebär att vecka efter vecka gå med full effekt. Tillverkarna av brännare kan kanske i några fall referera till brännare som har gått på detta sätt genom att vara kopplade till en ackumulatortank. För det andra kan man inte räkna med att med pellets ta ut mer än maximalt 60 procent av den effekt som står angiven på oljebrännaren. Eftersom effektbehovet är stort under torkningen har man oftast inte råd att avstå så mycket som 40 procent av effekten. Om oljebrännaren inte behöver gå hela tiden eller om pannan är dimensionerad för en större brännare eller ett större munstycke än vad som används, kan eldning med pellets eventuellt ändå ge tillräcklig effekt. Anläggningen behöver kanske kompletteras med en ackumulatortank. En pelletsanläggning som är dimensionerad för att värma gårdens lokaler kan, genom att kopplas samman med torken, ersätta en del av den olja som krävs för torkningen. Även när nämnda generella förutsättningar är kartlagda kommer det att behövas en bedömning från fall till fall. 10

11 Hur är pellets i jämförelse med andra bränslen? 1. Olja Fördelar med pellets: + förnyelsebart bränsle + inhemskt bränsle + billigare Nackdelar med pellets: - kräver större lager för bränsle - kräver regelbunden tillsyn och uraskning - sämre utsläpp via röken 2. El Fördelar med pellets: + billigare + frigör el för annan användning än till uppvärmning Nackdelar med pellets: - kräver lager för bränsle - kräver regelbunden tillsyn och uraskning - ger lokala utsläpp av rökgaser 3. Skogsflis Fördelar med pellets: + bättre förutsättningar för lagring och transport av bränslet + jämnare kvalitet hos bränslet + betydligt mindre och billigare anläggning + pannor för olja och kol kan användas Nackdel med pellets: - dyrare bränsle 4. Ved Fördelar med pellets: + inget arbete med tillverkning av bränsle + automatisk matning av panna + bättre rökgaser än vid omodern eldning av ved Nackdel med pellets: - dyrare bränsle 11

12 Mer att läsa Vill du veta mer om hur pellets fungerar som bränsle; teknik, rökgasutsläpp, värmeutbyte m.m? Då är JTI:s Pelletspärm något för dig! Pelletspärmen vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med småskalig eldning av pellets. Det är en ringpärm med utbytbara blad och den kommer successivt att uppdateras. Exempel ur innehållet är: Vad är pellets? När och varför är pellets ett alternativ till konventionella bränslen? Marknaden för pellets Distribution och lagring Förbränning: utrustning, emissioner, provningar och tester Ekonomi Marknadsöversikt Adresser Pelletspärmen kostar 300 kr exlusive moms. Porto ingår i priset. Mer information ges av Gunnar Hadders och Kaarina Ringstad, JTI. STIFTELSEN LANTBRUKSFORSKNING Pelletspärmen är framtagen på uppdrag av Projekt Bioenergi i Väst och med finansiellt stöd från Stiftelsen Lantbruksforskning. Jordbrukstekniska institutet (JTI) är ett industriforskningsinstitut som arbetar med forskning, utveckling och information inom områdena jordbruk, miljö, energi och avfall. Det övergripande målet är att utveckla ny teknik som både är miljövänlig och kostnadseffektiv och som på olika sätt kan stärka konkurrenskraften inom jordbruk och industri. Vill du få fortlöpande information om aktuell verksamhet och nya publikationer från JTI? Beställ våra nyhetsbrev Axplock från JTI och JTI-perspektiv, som är gratis. Axplock från JTI tar främst upp ämnen som rör lantbruk och industri, och JTI-perspektiv handlar om kretslopp och avfall. Du kan också prenumerera på våra serier Teknik för lantbruket och JTI-rapporter. Teknik för lantbruket, som kortfattat beskriver ny teknik och nya metoder, vänder sig direkt till lantbrukarna och JTI-rapporterna är vetenskapliga sammanställningar för den som vill fördjupa sig ytterligare. Besök också vår hemsida; www:jti.slu.se Jordbrukstekniska institutet 1997 Enligt lagen om upphovsrätt är det förbjudet att utan skriftligt tillstånd av copyrightinnehavaren helt eller delvis mångfaldiga detta arbete. Ansvarig utgivare: Björn Sundell Redaktör/grafisk form: Kaarina Ringstad Illustrationer: Kim Gutekunst Swedish Institute of Agricultural Engineering Box 7033, UPPSALA Telefon Telefax Besöksadress: Ultunaallén 4 E-post: Hemsida: ISSN

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

Pellets i brännare, pannor och kaminer. Pelletsvärme för småhus

Pellets i brännare, pannor och kaminer. Pelletsvärme för småhus Pellets i brännare, pannor och kaminer Pelletsvärme för småhus Vad är pellets? Pellets består av biprodukter i form av såg-, kutter- och hyvelspån från sågverk, hyvlerier och annan träindustri. De vanligaste

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS!

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS! TOPLING SASP Hög kvalitet till RÄTT PRIS! SASP Topling är både miljö och kvalitet certifierad Flygbild över anläggningen i Boden. 35 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med över 35 års erfarenhet och med

Läs mer

E. Konvertering till och förbättring av vedeldning

E. Konvertering till och förbättring av vedeldning Sidan E. 1 E. Konvertering till och förbättring av vedeldning Detta kapitel vill visa på möjligheter att konvertera befintliga system till vedeldning samt att visa att det finns många möjligheter att förbättra

Läs mer

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Genom att du värmer upp ditt hus med pellets bidrar Du inte till växthuseffekten, eftersom förbränning av

Läs mer

Ariterm Flisfakta 2007

Ariterm Flisfakta 2007 Ariterm Flisfakta 2007 Bio Heating Systems 40-3000 kw Gert Johannesson 2007-09-30 Fliseldning Fliseldning har och kommer att bli mycket populärt i takt med stigande olje-, el- och pelletspriser. Det är

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Vedeldningspolicy Policy Diarienummer: KS2016/0270 Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: 2016-06-16 Giltighetstid:

Läs mer

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw tema: BIOENERGI FÖR FASTIGHET OCH INDUSTRI Extra exemplar av "Fastighetsvärme" beställer du på: bioenergitidningen.se Bioenergi för FASTIGHET och industri den kompletta översikten av företag som levererar

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Ved Veden skall vara torr

Ved Veden skall vara torr Sidan B1. 1 B1. Bränslehantering Beroende på i vilket skick man får bränslet fordras sålunda mer eller mindre bearbetning och hantering av den. Man kanske får restvirke efter avverkning, röjning eller

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1 Vedeldning ATT ELDA MED VED HAR GAMLA TRADITIONER, men på senare år har vedeldningen ifrågasatts på grund av de höga utsläppen av oförbrända ämnen som är både miljöskadliga och hälsovådliga. Kritiken är

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (1/7) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (2/8) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET Janfire System Jet har sedan företagets start 1983 varit den dominerande grenen av företaget. Under den tid då pellets

Läs mer

Vad är en pelletskamin?

Vad är en pelletskamin? Vad är en pelletskamin? Enkelt uttryckt kan man säga att en pelletskamin är en maskin där man stoppar in pellets och ut kommer det värme till halva elpriset. Man ställer bara in önskad temperatur, sedan

Läs mer

GILLES VÄRMEPANNOR. - Högkvalitativa och helautomatiska pelletspannor.

GILLES VÄRMEPANNOR. - Högkvalitativa och helautomatiska pelletspannor. GILLES VÄRMEPANNOR - Högkvalitativa och helautomatiska pelletspannor. HPK-RA 12,5-160 - Högpresterande pelletspanna. Pannan tillverkas enligt de högsta kvalitetskraven. All svetsning sker så att inga spänningar

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Miljöenheten Vedeldning

Miljöenheten  Vedeldning Miljöenheten www.skara.se Vedeldning Lagar och regler, eldningsförbud I Skara kommun finns det särskilda bestämmelser om eldning i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. De

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

SWEBO BIOTHERM. - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle.

SWEBO BIOTHERM. - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle. SWEBO BIOTHERM - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle. Flygbild över anläggningen i Boden. 30 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med 30 års erfarenhet och med fokus på forskning är vi med och utvecklar

Läs mer

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo.

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo. UNICONFORT GLOBAL - Powered by Swebo. Den nuvarande energi politiken grundas uteslutande på att användningen av fossila bränslen inte längre kan fortsätta. Ur miljömässig synpunkt är användningen av de

Läs mer

Fastighetsägare. i en klass för sig själva!

Fastighetsägare. i en klass för sig själva! Fastighetsägare i en klass för sig själva! De har valt att värma sina fastigheter med biobränsle, vilket är det överlägset bästa sättet att spara pengar och miljö! Välkommen att välja en lösning som passar

Läs mer

KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB

KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB Ariterm Sweden AB/Sverige 34 900 kr Två fasta effektlägen 3,1 5,8 kw 93 % 91 % 41 47 db(a) 52 x 58 x 104 cm 100 125 kg 20 25 kg Kan drivas med batteri

Läs mer

Pellets - förädlad bioenergi på frammarsch.

Pellets - förädlad bioenergi på frammarsch. Jan-Erik Dahlström, daglig leder, Kils Energi AB Pellets - förädlad bioenergi på frammarsch. Sverige har en unik erfarenhet av pellets Pellets - en bra förpackning för bioenergi. Pellets är ett förädlat

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Fastbränsleeldning innebär eldning av ved eller pellets i lokal eldstad, braskamin, öppen spis eller kakelugn. Miljönämnden i Hörby kommun har tagit fram riktlinjer för

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Godkännande enligt EN303-5 INSTRUKTIONSBOK FÖR EcoTec MiniQ MED MAXEFFEKT 20/25 kw TEKNISKA FAKTA 300 D C H 370 345 290 80 E B A 100 Pannans effekt [kw] Parametrar

Läs mer

PELLETS- PÄRMEN. Utgiven av JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik på uppdrag av Energimyndigheten

PELLETS- PÄRMEN. Utgiven av JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik på uppdrag av Energimyndigheten PELLETS- PÄRMEN Utgiven av JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik på uppdrag av Energimyndigheten Materialet är sammanställt vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala med hjälp

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

BioAir. Varmluftspanna. Datum 151202, rev 0

BioAir. Varmluftspanna. Datum 151202, rev 0 BioAir Varmluftspanna Datum 151202, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN PANNAN STARTAS... 3 GARANTIVILLKOR... 3 LEVERANSKONTROLL...

Läs mer

Biobränslepanna 130-2000kW

Biobränslepanna 130-2000kW Februari 2014 Biobränslepanna 130-2000kW Rörlig roster Automatisk askutmatning Träflis eller liknande bränsle Keramisk brännkammare Sotblåsning Steglös effektreglering PLC med webserver D Alessandro CSA

Läs mer

Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning

Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning Antagna av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-06-25, 115, dnr 549/2008. - 1 - Ett problem i dagens samhälle är konsekvenserna av användningen av de fossila bränslena,

Läs mer

Fältutvärdering av pannor och brännare för rörflenseldning. Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fältutvärdering av pannor och brännare för rörflenseldning. Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fältutvärdering av pannor och brännare för rörflenseldning Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Syfte och mål Syftet med projektet är att verksamt bidra till att ett flertal förbränningsutrustningar

Läs mer

Utvärdering av förbränningsförsök med rörflensbriketter i undermatad rosterpanna

Utvärdering av förbränningsförsök med rörflensbriketter i undermatad rosterpanna Delrapport 3. Bioenergigårdar Utvärdering av förbränningsförsök med rörflensbriketter i undermatad rosterpanna Norsjö februari 2010 Håkan Örberg SLU Biomassa Teknologi och Kemi Bakgrund Småskalig förbränning

Läs mer

Osby PB2 350 till 3000 kw

Osby PB2 350 till 3000 kw Osby PB2 350 till 3000 kw Helautomatisk fastbränslepanna Osby PB2 är en helautomatisk fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter och flis. Pannans automatiska sotning

Läs mer

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla Fastighetsvärme med pellets som energikälla Fullutrustad värmemodul 00 kw med 40 m pelletssilo Fullutrustad Modulvärme från Baxi Modulvärme kan via den inbyggda värmeväxlaren enkelt kopplas mot befintligt

Läs mer

Nya möjligheter att värma med pellets

Nya möjligheter att värma med pellets Nya möjligheter att värma med pellets En ren besparing för dig och naturen ULMA AB of Sweden Nya möjligheter att värma med pellets Med en pelletsbrännare behåller man husets ventilation så som huset är

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA Svensk tillverkning Modell PV Extuna PV /PV 30 En kompakt pelletspanna som kan eldas med ved. PV Extuna PV /PV 30 är en liten och smidig villapanna för pellets/olja/ved

Läs mer

Osby P500 100 till 1000 kw

Osby P500 100 till 1000 kw Osby P500 00 till 000 kw Optimalt värmeutbyte och låga emissioner. Osby P500 är en fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter, torv och flis med max 30% fukthalt.

Läs mer

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter.

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter. VED- OCH PELLETSPANNORP AV GJUTJÄRN gjutjärnspannor Mitt i Europa ligger Tjeckien. Landet var under mellankrigstiden en av världens ledande industrinationer. Dess 10,3 milj. invånare är kända som skickliga

Läs mer

Gaselle Combi ved/pelletspanna

Gaselle Combi ved/pelletspanna Gaselle Combi ved/pelletspanna Svenskmonterade, fläktstyrda vedpannor Hög verkningsgrad och låg miljöpåverkan Gaselle HT är en renodlad vedpanna som är konstruerad för att eldas mot ackumulatortank. För

Läs mer

Produktion och förbränning -tekniska möjligheter. Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik

Produktion och förbränning -tekniska möjligheter. Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik Produktion och förbränning -tekniska möjligheter Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik Dagens presentation Förutsättningar för att vidareförädla nya råvaror i mindre produktionsanläggningar

Läs mer

Gilles 12,5-160kW. Pelletspanna

Gilles 12,5-160kW. Pelletspanna Pellets Flis Pelletspanna Gilles,-60kW Gilles har väl beprövade produkter med hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris. Anläggningarna har stor driftsäkerhet tack vare Gilles smarta självkorrigerande

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design Installations- och användaranvisning Svendsen 1 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en Svendsen kamin. Den kommer att värma Er och

Läs mer

Pelletsbrännar special Den ultimata guiden till Din rätta pelletsvärme

Pelletsbrännar special Den ultimata guiden till Din rätta pelletsvärme VILLA 5/2000 Marknadsöversikt PELLETS BRÄNNARE 2000 Pelletsbrännar special Den ultimata guiden till Din rätta pelletsvärme Det blå ser positiva vindar i pelletsbranschen säger flera brännar tillverkare

Läs mer

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet.

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet. 2008-04-23 S. 1/5 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 ERMATHERM AB/ Eero Erma

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Bengt- Erik Löfgren ÄFAB/IRETIse Flis av Salix och Poppel inte annorlunda Enhet POPPEL Flis ref 1 Flis ref 2 Flis ref 3 Fukthalt % 22,5

Läs mer

SMÅSKALIG FASTBRÄNSLEELDNING. Basuppvärmning pannor, trivseleldning och spisar

SMÅSKALIG FASTBRÄNSLEELDNING. Basuppvärmning pannor, trivseleldning och spisar SMÅSKALIG FASTBRÄNSLEELDNING Basuppvärmning pannor, trivseleldning och spisar EFFEKTBEHOV P medel = ca 3 kw (sept-maj, 120 m 2, 20 MWh/år) P max = ca 10 kw (kallaste vinterdagar) P panna = ca 20-30 kw

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

Värme till skola och sportcenter

Värme till skola och sportcenter ANLÄGGNINGSFAKTA FLAHULTSSKOLAN Skola 4 000 m 2 samt sportcenter (simhall och sporthall) 2 400 m 2. Ägare: Jönköpings kommun. Värmebehov 1999 992 MWh pellets (+785 MWh olja). Bränslebehov 1999 260 ton

Läs mer

Utvärdering/test av ViessmannVitola200 med BlueFlame pelletsbränare

Utvärdering/test av ViessmannVitola200 med BlueFlame pelletsbränare Äfab rapport 2-12 Utvärdering/test av ViessmannVitola2 med BlueFlame pelletsbränare Bengt- Erik Löfgren; Äfab Benny Windestål; Äfab 22-1-21 Innehållsförteckning 1. Uppdraget 3 2 Metod och genomförande

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

5 enkla steg. - så här tänder du upp

5 enkla steg. - så här tänder du upp 5 enkla steg - så här tänder du upp Otillräckligt skorstensdrag leder vanligtvis till problem Problem att tända brasan Röknedslag i rummet Sotade glas i braskaminen Elden slocknar Sot och röklukt från

Läs mer

AKRON BIO400/BIO400+ FLISPANNA

AKRON BIO400/BIO400+ FLISPANNA PRODUKTSPECIFIKATION 4390 0014 utg 3 150624 1 AKRON BIO400/BIO400+ FLISPANNA 1 Funktion 1.1 Generellt Akron Bio400 är en fliseldad varmluftspanna med en nominell effekt på 400-1000 kw värme beroende på

Läs mer

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi Sol Vind Vatten Biobränsle Solkraft Solvärme 800 1000 kwh/m 2 V-grad 40 80 % 1 000 5 000 kr/m 2 100 kw kräver 500 m 2 under

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållsförteckning 1 Funktionsbeskrivning...3 1.1 Manöverpanelen...4 1.1.1 Drift indikations dioder...4 1.1.2 Larmdioder...5 1.1.3

Läs mer

Drift och underhåll AgroTec-brännaren

Drift och underhåll AgroTec-brännaren Drift och underhåll AgroTec-brännaren INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL AGROTEC MED MAXEFFEKT ca 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

Värme från Pellets. Skogen ger oss naturlig och miljövänlig värme till våra hus. www.biovarmesverige.se. www.eta.co.at. Perfektion aus Leidenschaft.

Värme från Pellets. Skogen ger oss naturlig och miljövänlig värme till våra hus. www.biovarmesverige.se. www.eta.co.at. Perfektion aus Leidenschaft. Värme från Pellets Skogen ger oss naturlig och miljövänlig värme till våra hus. Perfektion aus Leidenschaft. www.biovarmesverige.se 1 www.eta.co.at Pellets är ett utmärkt och enkelt bränsle. Olja, el och

Läs mer

1. Identifikation Baxi Bonus Light

1. Identifikation Baxi Bonus Light 2014-04-22 3P03880-01 1 (6) 1. Identifikation Baxi Bonus Light Leverantör av panna : HS Perifal AB Provobjekt: Panna Baxi Bonus Light Serie nr: BNLT0113021 Provobjektet ankom SP 2013-05-31. Pannan var

Läs mer

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD Viktig information till dig som funderar på att köpa och installera en eldstad. WWW.KIL.SE/ELDSTAD INSTALLATION AV ELDSTAD Boverkets byggregler kapitel 5 handlar om brandskydd.

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

UNICONFORT EOS. - Powered by Swebo.

UNICONFORT EOS. - Powered by Swebo. UNICONFORT EOS - Powered by Swebo. biomass energy evolution biomass energy evolution biomass energy evolution bättre prestanda Vi uppfyller alla dina behov. Vårt forsknings och utvecklingscenter kan utforma

Läs mer

Prislista strö och pellets

Prislista strö och pellets Prislista strö och pellets PRISLISTA 1 2 PRISLISTA Stallströ Södras spånprodukter är producerade på våra svenska sågverk och är helt fria från kemiska tillsatser. Våra produkter ger dina djur en naturlig,

Läs mer

tema: nr 6 2012 NÄrVÄRME Växthus ökar till 37 procent biobränsle Mellanår för flisentreprenörer på rätt spår FOKUS: SÖNDERDELNING & SORTERING

tema: nr 6 2012 NÄrVÄRME Växthus ökar till 37 procent biobränsle Mellanår för flisentreprenörer på rätt spår FOKUS: SÖNDERDELNING & SORTERING nr 6 2012 tema: NÄRVÄRME NÄrVÄRME Växthus ökar till 37 procent biobränsle FOKUS: SÖNDERDELNING & SORTERING Mellanår för flisentreprenörer BRÄNSLE Värme och el Skogsbränsle Olja från skogsrester BIOENERGI

Läs mer

Vad innebär nya bränslefraktioner? Björn Zethræus Professor, Bioenergiteknik

Vad innebär nya bränslefraktioner? Björn Zethræus Professor, Bioenergiteknik Vad innebär nya bränslefraktioner? Björn Zethræus Professor, Bioenergiteknik Bränslekvalitet allmänt: Fotosyntes: CO 2 + H 2 O + Sol = Bränsle + O 2 Förbränning: Bränsle + O 2 = CO 2 + H 2 O + Energi Kvalitet

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Miljöministeriets förordning. om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd

Miljöministeriets förordning. om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd E9 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd Anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd Given i Helsingfors den 22 mars

Läs mer

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare.

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare. PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare. Från vår största förnybara resurs: skogen. Pellets är förnybar bioenergi som består av biprodukter

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

NSP 54 Gjutjärnskamin

NSP 54 Gjutjärnskamin Installations- och användaranvisning NSP 54 Gjutjärnskamin NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en produkt från oss. Den kommer att

Läs mer

Västerås stad: 6 stycken fastbränsleinstallationer januari - maj 2009

Västerås stad: 6 stycken fastbränsleinstallationer januari - maj 2009 Västerås stad: 6 stycken fastbränsleinstallationer januari - maj 2009 Anundshögs Café Romfartuna Skola Ekeby Skola Malma Gård Johannisbergshangaren Norra Orresta Skola Anundshögs Café Anläggningen har

Läs mer

Enhetligt modulsystem för transport, torkning, lagring och hantering av träflis

Enhetligt modulsystem för transport, torkning, lagring och hantering av träflis Enhetligt modulsystem för transport, torkning, lagring och hantering av träflis Per wennerberg TecnoFarm 2013-07-17 Vi erbjuder: Ett komplett containerbaserat modulsystem för hantering och torkning av

Läs mer

OURA SERIEN BBRUKSANVISNING

OURA SERIEN BBRUKSANVISNING OURA SERIEN BBRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående råd och

Läs mer

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin En kamin som eldas med ved eller annat biobränsle är ett klimatsmart komplement till din befintliga värmekälla. Den kan också vara ett mysigt inslag i innemiljön.

Läs mer

BIOENERGI FRÅN SKANDINAVISKA SKOGAR.

BIOENERGI FRÅN SKANDINAVISKA SKOGAR. BIOENERGI FRÅN SKANDINAVISKA SKOGAR. 2 SCANDBIO TVÅ STORA HISTORIER. EN STÖRRE FRAMTID. Lantmännen Agroenergi, en del av Lantmännenkoncernen, och Neovapellets, med finska Vapokoncernen som ägare, var under

Läs mer

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar:

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Leveransinnehåll P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Pannkroppen är behandlad med antirost grundfärg och inslaget i plast för att skydda mot transportskador. Asklådan finns under rostret,

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna 100 stegs modulerande drift Woody Generation EN 303-5 godkänd av DTI (Danish Technological Institute). Godkänd til trykekspansion. Miljö, Energi klass A.A. MONTERINGSVÄGLEDNING

Läs mer

NIBE MÖTER VITRE. Susanne Ek och Marie Christoffersson

NIBE MÖTER VITRE. Susanne Ek och Marie Christoffersson 20 NIBE MÖTER VITRE Susanne Ek och Marie Christoffersson VITRE Industridesign heter det företag som fick i uppdrag att formge det yttre till NIBE Brasvärmes nya Handöl 20-serie. Så här säger de om uppdraget:

Läs mer

Ved eller pellets? 2012-01-19

Ved eller pellets? 2012-01-19 Ved eller pellets? Innehåll Ekonomi... 2 Effektivitet, verkningsgrad... 3 Arbetsinsats... 4 Mysfaktor... 5 Värmespridning... 5 Miljö... 5 Energivärde i olika bränsleslag... 6 Energivärde i vedråvara...

Läs mer

MEGAMODULE MEGACONT MC II MC II COMPACT MEGATILA MEGASILO. GSM 0500 666 867 tel (06) 487 4700. Hellanmaantie 601 62130 Hellanmaa

MEGAMODULE MEGACONT MC II MC II COMPACT MEGATILA MEGASILO. GSM 0500 666 867 tel (06) 487 4700. Hellanmaantie 601 62130 Hellanmaa AGRICONT POWER MAXICONT MEGAMODULE MEGASILO MEGACONT MC II MC II COMPACT MEGATILA AGRICONT POWER Den moderna bondens val! Effektklass: 120, 150, 200, 250, 300 kw Yttre mått: 3 x 5 m (EW-modell 3,5 x 5

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

INSTALLATION. Val och bedömning av panna och skorsten. Programmet - funktions beskrivning. Potentiometrarnas placering

INSTALLATION. Val och bedömning av panna och skorsten. Programmet - funktions beskrivning. Potentiometrarnas placering Val och bedömning av panna och skorsten Montering och anslutning Före start Start Programmet - funktions beskrivning Injustering mätning Potentiometrarnas placering Funktionsdiagram Sida 2 3 4 5 6 7 8

Läs mer

Bohuspannan 20 kw. Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning. Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND

Bohuspannan 20 kw. Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning. Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND STEM projekt P11144-2 Bohuspannan 20 kw Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND 0ktober 2000 Innehållsförteckning

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05 Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften

Läs mer

Pyromanen från Öland

Pyromanen från Öland TEMADAG & ÅRSMÖTE - KVÄNUM Pyromanen från Öland Anders Adolfsson Suricata Energi & Miljö AB www.suricata.se Nya skatteregler för tillverkande industri Hur påverkar detta företagens ekonomi Finns det ekonomiska

Läs mer