datum Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande att:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att:"

Transkript

1 datum diarienummer Pp 6041 GODKÄNNANDEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. Följande sammanställning redovisar samråds- och remissynpunkter. Stadsbyggnadskontorets kommentarer redovisas i kursiv stil. MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande att: Programmet syftar till att utreda förutsättningar och ta fram en vision för omvandling av kv Bryggeriet till en blandad stadsbebyggelse i enlighet med översiktsplanen. Behovsbedömning Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Länsstyrelsen har inget att erinra mot programmet Lantmäterimyndigheten Malmö stad meddelar i skrivelse att: Det som saknas i planprogrammet under introduktionen är att tomtindelning , akt 447B, gäller för Bryggeriet 2. Tomtindelning gäller idag som en planbestämmelse. I programmet efterfrågas principen på den kommande fastighetsindelningen/fastighetsstrukturen. 1 (16)

2 Vidare borde förvaltningsfrågan beträffande torg, stråk och platser mm redovisas. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Upplysning om gällande tomtindelning kommer att tas med i detaljplanehandlingarna, likaså frågan om kommande fastighetsindelning och genomförandefrågor. Delar av fastigheten kommer att bli allmän platsmark. KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN Tekniska nämnden meddelar i skrivelse att: Allmänt Planprogrammet för kvarteret Bryggeriet kommer att kräva ett mer omfattande samarbete mellan alla berörda förvaltningar och nämnder för att hitta de alternativa och gemensamma lösningar som behövs för att realisera planprogrammets ambitioner. Området kan därför tjäna som exempel och kunskapskälla inför den framtida förtätningen av staden. Om istället separata lösningar ska hittas för var och en av de planerade delarna - verksamheter, bostäder, förskola, park, odling och öppen dagvattenlösning - måste det ifrågasättas om det verkligen finns tillräckliga ytor i planområdet. Tekniska nämnden vill också peka på möjligheten att låta något eller några hus i området bli högre än den omgivande bebyggelsen. Stadsbyggnadskontorets kommentar: SBK arbetar vidare med alternativa lösningar. Det är mycket positivt att tekniska nämnden ställer sig bakom idén att pröva nya och platseffektiva lösningar i den täta staden. Genomförandefrågor l planprogrammet bör det någonstans stå att exploateringsavtal kommer att krävas i samband med de kommande detaljplanerna och för att dessa ska kunna antas måste avtalen vara klara och undertecknade. Det bör även informeras om att mark för allmänt ändamål, såsom skola och park, ska överlåtas till kommunen. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Synpunkterna kring exploateringsavtal är relevanta, och kommer att diskuteras vidare i samarbete med Fastighetskontoret. Fastighetsägaren kommer att informeras om exploateringsförutsättningar. Trafikfrågor Cykelanslutningar till området blir viktiga. Alla insatser som ökar möjligheten att gå, cykla och resa kollektivt ska sättas i fokus. Det finns stora möjligheter att påverka när ett nytt område planeras. Åtgärder för minskad biltrafik förutsätter förändringar av Ystadvägen och av Lantmannagatan, annars finns det risk för höga ljudnivåer och dålig luftkvalitet. 2 (16)

3 Det talas i programmet om att minska trafiken på dessa gator, men inte hur detta ska ske. Ombyggnation av Ystadvägen pågår, med syfte att bland annat sänka hastigheter. Ystadvägen och Lantmannagatan är och kommer vara centrala infartsleder. Intentionerna i planprogrammet, om hur trafik från området ska ta sig ut via Jespersgatan för att kunna göra en laglig vänstersväng in på Lantmannagatan, samt en cykelförbindelse ut till Köpmansgatan för de som ska cykla mot Sevedsplan och centrum, bör säkerställas i de kommande detaljplanerna. Eventuella ombyggnader av gaturummen ska bekostas av exploateringen. Kartan under kapitlet transporter, som visar gång- och cykelförbindelser i området, är inte uppdaterad. Den nyligen färdigställda cykelvägen längs Ystadvägen från Lantmannagatan till Heleneholmsstigen bör finnas med. Det hade också varit bra om busslinjerna visades i kartan, inte bara hållplatserna. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Synpunkterna är relevanta, och trafikfrågorna kommer att studeras vidare i samarbete med GK i kommande detaljplanearbete. Planprogrammet kommer inte att revideras, men uppdaterad information om cykelförbindelser och busslinjer kommer att finnas med som underlag i detaljplanearbetet. Miljönämnden meddelar i skrivelse att: Miljöförvaltningen anser att planprogrammet håller en hög ambitionsnivå beträffande en hållbar och människovänlig stadsutveckling och känner stor tillförsikt inför kommande detaljplanearbete. Miljöförvaltningen vill ändå framföra följande synpunkter som bör beaktas och arbetas in i framtida detaljplaner. I kapitel 3, Förutsättningar och riktlinjer, avsnitt Miljö, anges mycket riktigt att marken kan vara förorenad. Sanering av marken kan därför komma att krävas. Dagvatten föreslås tas omhand lokalt, exempelvis via infiltrationszoner i asfaltytor. I framtida detaljplanearbete bör även möjligheten att använda renat dagvatten för bevattning undersökas. Vidare bör kommande detaljplaner innehålla förslag till utvecklande av ekosystemtjänster. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Synpunkterna är relevanta, och markföroreningar kommer att studeras i kommande detaljplanearbete. Att det ska arbetas med lösningar för lokalt omhändertagande av vatten är en riktlinje inför det framtida detaljplanearbetet. Avsnittet om transporter anger att gång- och cykeltrafik ska vara prioriterat och området föreslås kopplas tydligt till Persborgs station. Viktigt är också att denna koppling fortsätter söderut genom kvarteret och vidare via en ny gångoch cykelväg över Ystadvägen i höjd med Heleneholms skolor och idrottsanläggningar. En överfart i detta läge gör det naturligt att gå eller cykla genom kvarteret Bryggeriet för att ta sig till skola och idrottsplats, vilket bidrar 3 (16)

4 till att kvarteret befolkas under olika tider på dygnet. Likaså bör det planeras för tydliga och trygga gång- och cykelvägar åt norr och nordväst genom Sofielund. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Gång och cykelförbindelse över Ystadvägen i höjd med Musikhögskolan är under byggnad, se ovan under tekniska nämndens yttrande. Gång- och cykelförbindelser åt norr/nordväst: förmedlas till GK och studeras vidare i detaljplanearbetet. Bilpooler kommer förmodligen att ha en naturlig plats i kvarteret Bryggeriet. Bilpooler tillsammans med det centrala läget i staden och närheten till kollektivtrafik kan motivera att här testa att frångå parkeringsnormen beträffande bilplatser och låta byggherrar själva avgöra behovet av bilparkeringsplatser. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Förslaget om att låta byggherrar själva avgöra behov av bilparkering är tveksam som regel ska parkeringspolicyns riktlinjer följas. I det fortsatta planarbetet blir det viktigt att värna de föreningar som finns inom kvarteret, exempelvis skateföreningen Bryggeriet. Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende genom att Miljöförvaltningen bejakar planprogrammet. Planprogrammet har fokus på minskad biltrafik och ökad grönska, åtgärder som gynnar barns hälsa. Miljöförvaltningen påtalar också vikten av trygga gång- och cykelvägar vilka gynnar barns och ungas möjlighet att röra sig fritt i sitt närområde. Fritidsförvaltningen meddelar i skrivelse att: I kvarteret Bryggeriet finns en hel del fritidsverksamhet i Föreningarnas Hus med ca 23 föreningar. Verksamheten består av bland annat bordtennis, dans, kultur, kampsport, bridge, schack och skytte. Här finns också en skateboardhall med olika ramper och skateboardytor. Förvaltningen har ingenting emot att området exploateras med bostäder. För fritidsverksamheten i kvarteret är det önskvärt att det finns aktiviteter som lockar människor under olika tider på dygnet, inte minst för att öka tryggheten. Däremot är det väsentligt att det finns parkeringsmöjligheter till befintlig fritidsverksamhet i kvarteret. Parkeringsgarage är en lösning som förvaltningen anser nödvändigt för att möjliggöra bostadsutbyggnaden i kvarteret. Förvaltningen anser också att en förbättring av gång- och cykeltrafiken inom området måste prioriteras. Kopplingen till Heleneholm är också viktig, närmaste övergångsställe vid korsningen Ystadsvägen/Lantmannagatan är för långt ifrån entrén till föreningsverksamheten för att det skall användas. Fritidsförvaltningen anser därför att det är nödvändigt med en trafiksäker övergång vid gatuköket för både cyklister och gående. Stadsbyggnadskontorets kommentar: 4 (16)

5 Det som nämns i yttrandet är sådant som planprogrammet lyfter fram som viktigt och som kommer att tas med i de framtida detaljplanerna. Vissa delar ligger även inom andra förvaltningars ansvarsområde, exempelvis utbyggnad av gång och cykelnät. Tex är gång- och cykelöverfart vid gatuköket på Ystadsvägen just nu under byggnation. Berörda förvaltningar, bland annat Gatukontoret, kommer att delta i det fortsatta arbetet med detaljplanen. När det gäller parkeringar bör fokus ligga på att främja gång- och cykeltrafik snarare än att möjliggöra mer biltrafik till området i form av generösa parkeringsmöjligheter. De normer som finns inom parkeringspolicyn ska i regel följas. I vilket fall kan det bli nödvändigt med ett parkeringshus. VA SYD (VA) meddelar i skrivelse att: Planprogrammet möjliggör att avrinningen och kvalitén på dagvattnet från området avsevärt förbättras från dagens situation. I det fortsatta planarbetet måste det dock kartläggas mer noggrant hur planförslaget kan tänkas påverka vattenkvalitetsnormerna. Delar av detta inbegriper att göra en övergripande bedömning av vilken kvalité som dagvattnet från området genererar samt vilken recipient som dagvattnet kommer att belasta. Vidare måste förutsättningar skapas så att dagvatten från starkt trafikerade ytor samt eventuella parkeringsytor kan genomgå någon form av rening innan det når det kommunala ledningsnätet. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Vidare utredningar kring dagvatten kommer att göras i detaljplanearbetet. Synpunkterna kommer att tas med i det fortsatta detaljplanearbetet. VA SYD (avfall) meddelar i skrivelse att: Avfallsplan för Malmö och Burlöv är antagen av kommunfullmäktige i respektive kommun. Visionen i avfallsplanen lyder "I arbetet för en hållbar stadsutveckling har avfallsfrågorna 2020 en självklar roll - vi gör hållbarhet verkligt i våra användares vardag." Avfallsplanen har tre övergripande mål som berör hållbar konsumtion, vikten av att prioritera miljönytta samt att det för användaren ska vara lätt att göra rätt. Enkelt uttryckt kan man säga att det är den fysiska utformningen och de fysiska möjligheterna i närmiljön som avgör huruvida vi ska lyckas med Malmös avfallshantering på sikt och det är just detta som avfallsplanen beskriver genom olika effektmål. Den avfallsplanen finns i sin helhet på Om man applicerar målen i avfallsplanen på planerna för Kvarteret Bryggeriet så är det några aspekter som framträder: Förebyggande av avfall: detta är det mest absolut mest innovativa inom avfallsområdet just nu - att se till att det inte blir något avfall. Det skulle kunna göras genom någon slags byteshörna inom området, permanent eller ordnad vid vissa tillfällen. 5 (16)

6 Tillgänglighet och närhet: det är viktigt att det finns insamlingsplatser nära för alla typer av avfall, såväl för matavfall som restavfall, förpackningar och tidningar, farligt avfall, elavfall och grovavfall. För de avfallsslag som inte uppkommer varje dag finns en större tolerans hos användaren när det gäller det fysiska avståndet. De avfallssystem som väljs måste kunna förändras över tid. Förutsättningarna för avfallshanteringen är föränderliga och det är inte säkert att den indelning av avfallsslag som gäller idag är aktuell i framtiden. Avfallshantering är en viktig del i våra invånares vardag, därför måste den prioriteras både med avseende på utrymmesanspråk såväl som på detaljutformning. All avfallshantering, liksom varuleveranser, kräver någon form av transporter, det är en grundförutsättning. Därför behöver förutsättningarna för dessa ses över tidigt. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Hur avfall ska hanteras har i liten utsträckning hanterats i Planprogrammet. Det är något man tar med in i det fortsatta arbetet. Det är absolut en god idé att skapa platser för att byta saker för att förhindra att det produceras nytt avfall. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige meddelar i skrivelse att: Stadsbyggnadsnämnden har berett Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige möjlighet att lämna synpunkter om planprogram för kvarteret Bryggeriet. Syftet med planprogrammet är att ta fram en vision för omvandling av kvarteret. I anslutning till Områdesprogrammet för Seved har en medborgardialog ägt rum som en del i planprocessen. I den nya målbilden ingår att Bryggeriet blir vackert, har ett intressant kulturliv, är socialt hållbart, är hälsosamt och har nya möjligheter för företag. Bland de föreslagna riktlinjerna märks att den sociala blandningen i området kan ökas genom att stora lägenheter tillförs. Det framstår som mycket önskvärt att komplettera det befintliga beståndet av bostäder med många smålägenheter så att en allsidig hushållssammansättning kan uppnås. Bland riktlinjerna för en bättre miljö finns fler gröna platser och fler träd. Det är viktigt att tillföra grönytor då Södra Sofielund har en tät bebyggelse och behöver mötesplatser för utelek och rekreation. Det är viktigt att stärka banden med Augustenborg och utreda möjligheten till en öppen dagvattenhantering - också i Bryggeriet. Tillgång till vatten i boendemiljöerna är en viktig kvalitet som uppskattas av flera anledningar. Remissens förslag till riktlinjer för offentliga platser är väsentlig. Området bör ha en täthet för att fullfölja intentioner i översiktsplaneringen och ge underlag för kollektivtrafiken. Bryggeriet bör få en mer utvecklad centrumfunktion som har människor i fokus. Förskolan bör placeras i anslutning till centrumfunktionen. Med inspiration från Köpenhamn skulle ett försök med att 6 (16)

7 använda samma lekmiljö utomhus för förskolan, de boende och besökare i allmänhet. Kombinationen av park, odling, utökad förskolegård/lekplats bör utvecklas tillsammans med brukarna för att hitta de bästa lösningarna. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige anser att stor omsorg ska läggas vid mötesplatser, gemensamhets- och verksamhetslokaler. Stadsbyggnadskontorets kommentar: SBK arbetar vidare med att utveckla alternativa lösningar för att kombinera uteyta för förskola med allmän park. Det är mycket positivt att SDF Södra Innerstaden ställer sig bakom idén att pröva nya och platseffektiva lösningar i den täta staden. Den nya bebyggelsen i Bryggeriet kommer att få mycket positiv betydelse för Södra Sofielund. Områdesprogrammet har uppnått flera stora framsteg bl.a. genom Miljöförvaltningens och Hyresgästföreningens lägenhetsinspektioner. Stadsdelsförvaltningens sociala satsningar på utbildning, arbete och fritid har gett ett större lugn, vilket bekräftas av Polismyndighetens trygghetsmätningar. För att långsiktigt förändra Södra Sofielund krävs därutöver förändring av stadsbilden, vilket föreslås i det remitterade planprogrammet. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige ser mycket positivt på det remitterade förslaget till planprogram och förordar att det läggs till grund för kommande detaljplaner. Malmö Museer meddelar i skrivelse att: Planprogrammet anger att bevarande av värdefull bebyggelse i kvarteret i huvudsak bör följa gällande detaljplan. Detta är positivt. När det gäller byggnadshöjder anges att dessa "ska anpassas till omkringliggande bebyggelse och överlag inte avvika mer än två våningar i höjd från befintlig bebyggelse". Med tanke på den omgivande bebyggelsens låga höjd, i regel 3 våningar, är en avvikelse på 2 våningar mycket. Ur kulturmiljösynpunkt bör så stor avvikelse inte tillåtas när det gäller de generella byggnadshöjderna. Enstaka högre hus kan dock vara acceptabelt. Stadsbyggnadskontorets kommentar: SBK instämmer i att generella byggnadshöjder inte kan tillåtas avvika stort från de befintliga omgivande. Frågan om byggnadshöjder studeras vidare i detaljplanearbetet. Räddningstjänsten Syd meddelar i skrivelse att: Riskhänsyn Inget att erinra. 7 (16)

8 Brandvattenförsörjning Inget att erinra. Brandvatten finns i Ystadvägen, Lantmannagatan, Köpmannagatan samt i Jespersgatan. Insatstid Området är beläget inom normal insatstid (10 minuter). Räddningstjänstens tillgänglighet Tillgänglighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas så att avståndet mellan uppställningsplats och entréer inte överstiger 50 meter. Räddningstjänstens tillgänglighet, till såväl nya som befintliga byggnader, ska beaktas vid den fortsatta planeringen av området och vid projektering av byggnader. Om bostäderna dimensioneras för utrymning med hjälp av räddningstjänsten krävs tillgänglighet direkt till fasaden. Räddningstjänstens bärbara stege kan användas vid utrymning om avståndet mellan marken och balkongens överkant eller fönstrets underkant inte överstiger 11 meter. Räddningstjänstens höjdfordon kan användas vid utrymning från en maximal höjd på 23 meter under förutsättning att körbar väg/räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon finns. För vidare information, se råd och anvisningar "Räddningstjänstens tillgänglighet" på Stadsbyggnadskontorets kommentar: Räddningstjänstens tillgänglighet ska studeras vidare i detaljplanearbetet. Följande har inget att erinra mot förslaget. Serviceförvaltningen enligt skrivelse Skånetrafiken SAKÄGARE OCH ÖVRIGA Hyresgästföreningen meddelar i skrivelse att: Malmös befolkning växer fort och behovet av nya bostäder är skriande därför ser vi från Hyresgästföreningen positivt på planprogrammets intentioner för nybyggnation. Det tänkta område utgör idag en barriär i stadsdelen som utan tvekan skulle, med hjälp av mycket av det som tas upp samrådshandlingen, kunna undanröjas. Trots de goda tankarna som finns saknas en tydlig idé på hur staden tänker bryta sönder den barriär som Lantmannagatan och Ystadsvägen utgör. Genom att underlätta rörelser mellan framförallt Augustenborg och Heleneholm skulle de föreslagna åtgärderna få än större effekt. Det borde vara möjligt att via broar och tunnlar knyta ihop området. I samrådshandlingen skrivs en del om husens höjd utan visa på var de eventuellt högre husen ska placeras. Från hyresgästföreningens sida tror vi det är viktigt att låta den struktur som finns på Seved leva vidare in i det nya området och låta de högre husen finnas i utkanten av området som tydliga 8 (16)

9 landmärken, det vill säga att de högre husen läggs framförallt mot Augustenborg och Heleneholm. I samrådshandlingen lyfts fram en hel del problem ur ett miljöperspektiv. Problem med buller, avgaser och förorenad mark kräver en mycket noggrann process inför detaljplanearbetet. Vi utgår från att detta blir en självklarhet och att frågan tas på största allvar. Hus med bra skalskydd är en nödvändighet och att det nybyggda byggs med tysta sidor. I planprogrammet saknas helt jämställdhetsperspektivet. Om, vilket kommunen säger, man tar jämställd stadsplanering på allvar bör frågorna belysas ur ett könsperspektiv. Vi vet att kvinnor och män upplever det offentliga rummet helt olika. Planprogrammet skulle vunnit mycket på att tydligare redovisa ur ett jämställdhetsperspektiv hur trygghet, kollektivtrafik, rörelsemönster med mera skapar jämställda levnadsvillkor. I bland annat redovisade medborgardialoger pekas Seveds styrkor ut med föreningsverksamhet, närservice och småskalighet. Planprogrammet lägger stor vikt vid att bevara och utveckla detta i området bra. I det fortsatta detaljplanearbetet är det därför viktigt att tillse att de gamla mötesplatserna får efterföljare i det nybyggda. Det borde också vara möjligt att på gatuplan skapa nya kommersiella och ideella utrymmen för att ytterligare förstärka Seveds särart. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Jämställdhetsperspektivet samt frågor om trygghet, småskalighet och mötesplatser kommer att arbetas vidare med i det fortsatta detaljplanearbetet. E.ON Elnät Sverige AB meddelar i skrivelse att: Vi har inom planområdet befintliga elanläggningar såsom två nätstationer och elledningar anslutna i nätstationerna enligt bifogad karta. Under förutsättning att överenskommelse träffas för de åtgärder som eventuellt behöver vidtas på våra elanläggningar och att den part som föranleder åtgärderna står för samtliga kostnader i samband med detta, har vi ingen erinran mot förslaget. I planområdets sydöstra del finns en befintlig transformatorstation som ägs av fastighetsägaren. Transformatorstationen försörjer delar av planområdet med el. Befintligt elnät inom planområdet kan behöva kompletteras med nya nätstationer och elledningar om ny bebyggelse uppförs inom området. Var nya nätstationer och elledningar ska placeras får enligt vår mening bestämmas när nya detaljplaner tas fram. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Ritningarr på ledningsnät förmedlas till exploatören och finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret. E.ON Värme Sverige AB meddelar i skrivelse att: 9 (16)

10 Fjärrvärmeledning finns inom planområdet, se bifogad skiss. Skulle det till följd av genomförandet av detaljplanen bli aktuellt att utföra åtgärder på ledningen så förutsätter EVS att exploatören står för samtliga kostnader för nödvändiga åtgärder. Detta ansvar bör framgå av planhandlingarna. I samband med genomförandet av detaljplanen finns det risk för att ledningarna utsätts för belastningar som de inte är dimensionerade för. Det är därför också viktigt att exploatören skaffar sig kännedom om ledningarnas förläggningsdjup vid planering av hur utbyggnaden inom planområdet ska ske. Kostnader för åtgärder på EVS ledningar som kan bli nödvändiga tillföljd av plangenomförandet får bäras av exploatören. För att undvika skada på person och egendom är det viktigt att arbete i närheten av ledning utförs enligt de grävningsföreskrifter som EVS har tagit fram. EVS förutsätter att exploatören skaffar sig kunskap om dessa föreskrifter i god tid innan sådant arbete påbörjas. Med beaktande av ovanstående synpunkter ställer sig EVS positiva till planprogrammet, och att eventuellt kunna ansluta till vårt fjärrvärmenät. Vår nätansvarig är Charlotte Reidhav, tfn Stadsbyggnadskontorets kommentar: Ritningar på ledningsnät förmedlas till exploatören och finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret. E.ON Gas Sverige AB meddelar i skrivelse att: Inom och runt programområdet finns gasledningar, se bifogad karta. Närheten till vårt natur- och biogasnät innebär att gas kan vara ett mycket intressant energialternativ för den planerade verksamheten. För information om anslutning av gas, kontakta gärna E.ON Gas marknadsenhet, Stadsbyggnadskontorets kommentar: Ritningar på ledningsnät förmedlas till exploatören och finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret. Privatperson 1 meddelar i skrivelse att: Aktivitetshus med billiga el. gratis aktivitet som ex datorer, biosalong, gym, hjälp söka arbete, lära svenska, för ungdomar och boende där man kan samlas och träffas och lära känna varandra och få bort ungdomarna från gatorna och göra otrevligheter få bort gängen Restaurang, café, badhus Inbyggda bostäder för trygghet och säkerhet Bilverkstad kvar Inte bygga för höga hus området blir döljt, mörkare område Inga tillhållsställen för gäng Polisstation närmre kontakt Livsmedelshandel, klädeshandel 10 (16)

11 Gratis parkering viktigt för att folk ska komma Förskola ej i 2 plan, stora lokaler, bra genomtänkta lokaler, stor gård med mkt motoriska aktiviteter, vattenlek, ej för stor fsk max 4avd I planprogrammet lyfts Föreningarnas hus upp som något som är viktigt att värna. Detta kommer att tas med i det fortsatta planarbetet. Planprogrammet betonar att det ska finna utrymme för verksamheter i den nya bebyggelsen. Målsättningen för planarbetet kommer att vara att få en blandning mellan verksamheter och bostäder. Privatperson 2 meddelar i skrivelse att: Fritidsaktiveter för unga offentliga mötesplatser som inte kostar I planprogrammet lyfts Föreningarnas hus och deras verksamhet fram som något som är viktigt att värna. En riktlinje för det fortsatta planarbetet är därför att skapa förutsättningar för att föreningsverksamheten ska finnas kvar. Grönområden En av riktlinjerna för det fortsatta planarbetet är att det ska få ett grönt tema. Hus/utomhusytor för sportaktivitet Plats för ideella föreningar Bokaler Fler platser som Garaget för folk att mötas Planprogrammet lyfter fram att det ska finnas utrymme för verksamheter i den nya bebyggelsen. Målsättningen för planarbetet kommer att vara att få en blandning mellan verksamheter och bostäder. Cykelvägar Behovet av att se över cykelvägarnas sträckningar är en synpunkt som förmedlas vidare till Gatukontoret. Det pågår idag förändringar och förbättringar av gång- och cykelvägnätet i området, bland annat en överfart över Ystadvägen. Hyresrätter Det går med nuvarande utformning av plan- och bygglagen inte att styra fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter i en detaljplan. Privatperson 3 meddelar i skrivelse att: Ett punkthus våningshus på Bryggeri tomten. 11 (16)

12 Byggnadshöjderna kommer att studeras vidare i detaljplanearbetet. Det som nämnts överensstämmer i huvudsak med inriktningen att inte låta bebyggelsen gå högt över befintlig bebyggelse förutom på en enstaka plats. Hyreslägenheter!!! Inga bostadsrätter. Studentlägenheter. Ev ett hus i Heleneholmsparken! För alla hus en blandning av stora och små lägenheter. Möjlighet att slå ihop 2 lägenheter och sen vid behov dela igen! Från 1-6 rum. Det går med nuvarande utformning av plan- och bygglagen inte att styra fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter i en detaljplan. Det är även svårt att styra lägenhetsstorlekar. Privatperson 4 meddelar i skrivelse att: Jag tycker man ska bygga vidare på EKO tänket från Augustenborg. Vi gör en Super ekoplats i Malmö! En av riktlinjerna för det fortsatta planarbetet är att det ska få ett grönt tema. Gärna lyxiga ekohus, bostadsrätter uppblandat med hyreshus. Så vi får uppblandat folk som bor i Sofielund (Seved) Det går med nuvarande utformning av plan- och bygglagen inte att styra fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter i en detaljplan. Det är även svårt att styra lägenhetsstorlekar. Bra övergångställen önskas men jag önskar mest nu Ekohus bostadsrätter och grönytor (takträdgårdar?) + lite större uppvuxna träd. En av riktlinjerna för det fortsatta planarbetet är att det ska få ett grönt tema. Bort med Biltrafiken! Parkering under jord. Parkeringsfrågan kommer att studeras närmare i det fortsatta detaljplanearbetet. En förutsättning för att fastigheten ska kunna bebyggas ytterligare är att antalet bilparkeringar i markplan minskar. Mer tätare Kollektivtrafik på Lantmannagatan Ystadvägen 32 och 8:an Synpunkterna förmedlas vidare till gatukontoret. Privatperson 5 meddelar i skrivelse att: Behåll Özen Özen kan eventuellt flytta till ÖBs gamla lokaler. I den kommande detaljplanen skall förutsättningar finnas för att det även ska finnas kvar verksamheter inom området. 12 (16)

13 Klättervägg I planprogrammet lyfts Föreningarnas hus och deras verksamhet fram som något som är viktigt att värna. Kanske kan en klättervägg rymmas här i framtiden. Hyreslägenheter Blandade storlekar Det går med nuvarande utformning av plan- och bygglagen inte att styra fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter i en detaljplan. Det är även svårt att styra lägenhetsstorlekar. Cykelvägar. Behovet av att se över cykelvägarnas sträckningar är en synpunkt som förmedlas vidare till Gatukontoret. Det pågår idag förändringar och förbättringar av gång- och cykelvägnätet i området, bland annat en överfart över Ystadvägen. Privatperson 6 meddelar i skrivelse att: Aktiviteter för unga och äldre inomhus som ej är störande för dess omgivning. Ex. bio, sång och musiklokal, internetkurs, kurslokal, samlingslokal med el utan fikaförsäljning, schacklokal, Badmintonlokal, gymlokal, simlokal, tennislokal Billiga aktiviteter som områdets invånare har råd med I planprogrammet lyfts Föreningarnas hus och deras verksamhet fram som något som är viktigt att värna. En riktlinje för det fortsatta planarbetet är därför att skapa förutsättningar för att föreningsverksamheten ska finnas kvar. Tänk på att sänka buller, ljudnivå inom området vilket är hög nuvarande pga ekandet inom området pga gammalt industriområde. Bullerfrågor studeras i kommande detaljplanearbete. Billiga lokalhyror så folk har möjlighet att starta företag och testa idéer. Lokalhyror kan ej regleras i detaljplan. Återvinningstation/container som alla kan få åtkomst till. Som gör att området blir fräschare då det finns nära till hands att gå och kasta i stället för att kasta i området där det i dagsläget ställs ut sopor och möbler lite varstans hela tiden pga långt till andra återvinningsstationer. Avfallshantering är en viktig del i vardagen, därför måste den prioriteras både med avseende på utrymmesanspråk såväl som på detaljutformning. Frågan kommer att studeras vidare i detaljplanearbetet. Hundrastgård med fria påsar så kanske det kunde bli hundbajsfritt i området. Regleras ej i detaljplan. Bankomat Regleras ej i detaljplan. Att tänka på: i dagsläget hörs ekandet av på och avlastning från Allfrukts lokaler(från tidig morgon kl ) - då man tänkt 13 (16)

14 bebygga området med lägenheter bör man se på detta hur man kan få det att låta mindre störa sömn Bullerfrågor studeras i kommande detaljplanearbete. Bostäder bör byggas med inbyggda gårdar pga de stora stöldrisker av cyklar och annat som finns i dagsläget. Kvartersstruktur inklusive öppenhet/slutenhet studeras vidare i detaljplanearbetet. Bostäderna bör ej vara för höga för att inte förstöra utsikt och ljustillgång för de nuliggande bostäderna området är tillräckligt mörkt i dagsläget. Byggnadshöjder studeras vidare i detaljplanearbetet. Ska affärsverksamheter kunna ges tillgång bör det finnas bra möjligheter till parkering. I dagsläget är det fullsatt många helger och smockfullt vid muslimska firande och traditioner. Parkeringsfrågan kommer att studeras närmare i det fortsatta detaljplanearbetet. En förutsättning för att fastigheten ska kunna bebyggas ytterligare är att antalet bilparkeringar i markplan minskar. Bevara stilen på Seved och inte utmärka totalt de nya bostäderna. Byggnadsutförande studeras vidare i detaljplanearbetet. Ha i åtanke att levnadsvillkoren blir inte bättre i området om inte de boende på Seved hjälper till själva och skaffar sig en utbildning och arbete. Att bygga lägenheter ger inte de boende arbete och för vem är lägenheterna Att bygga fler bostäder gagnar hela stadens bostadsförsörjning och bidrar till långsiktig social hållbarhet. Området blir inte tryggare förrän gäng och droger/drogförsäljning försvinner Fler boende i området och fler människor i rörelse bidrar till att öka tryggheten. Stationerad polis på området hade behövts Är inte en detaljplanefråga. Hur ska området bli bättre om de boende idag inte tar sina barn till förskola/skola varje dag utan håller dom hemma pga olika kulturella skillnader och gömda barn finns mängder i området som är utanför. Detta är en större samhällsfråga och inte en detaljplanefråga. Förskola bör inte vara för stora barngrupper för dessa barn behöver mkt som de inte får hemifrån pga stora familjer som inte hinner med sina barn och som bor trångt. Inte för många avdelningar. Stora ytor både inne och ute eftersom man hela tiden utökar barngrupperna år efter år vilket innebär att inne och uteytor blir för små och för att barnen ska må bra och hinnas med och inte bli stressade och få tinnitus i låg ålder. Innehållet i förskoleverksamhet regleras ej i detaljplan. Tillräckligt stor uteyta tas med i det fortsatta detaljplanearbetet. Har man tänkt sig något med vatten bör man tänka på att det i området springer många barn från 3 år och uppåt utan vuxentillsyn från morgon till nattetid tänka på drunkningsmöjligheter undgås 14 (16)

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 1 (16) Dnr Kst 2010/330 Detaljplan för bostäder och handel i VIKSJÖ CENTRUM, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m.fl., Järfälla kommun (Detaljplanen upprättad enligt PBL 2010:900) GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Samrådsredogörelse Fördjupad översiktsplan för Ön maj 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 INTRODUKTION... 4 Samråd 15 oktober- 10 december 2007... 4 Aktiviteter...

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANOMRÅDE Detaljplan för del av Åkarp 7:58 normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 3 Utställningsutlåtande 3, upprättad 2014-11-20 1 (18) UTLÅTANDE 3

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Inledning om kommunen och översiktsplanen

Inledning om kommunen och översiktsplanen Inledning om kommunen och översiktsplanen SKURUPS KOMMUN LANDSBYGDSKOMMUNEN Skurups kommun ligger mellan ås och hav utmed kusten i södra delen av Skåne. Kommunen är känd för att vara Nils Holgerssons hembygd

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014 Programnämnd Samhällsbyggnad Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Sammanfattning Fördjupning av översiktsplanen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer