datum Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande att:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att:"

Transkript

1 datum diarienummer Pp 6041 GODKÄNNANDEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. Följande sammanställning redovisar samråds- och remissynpunkter. Stadsbyggnadskontorets kommentarer redovisas i kursiv stil. MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande att: Programmet syftar till att utreda förutsättningar och ta fram en vision för omvandling av kv Bryggeriet till en blandad stadsbebyggelse i enlighet med översiktsplanen. Behovsbedömning Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Länsstyrelsen har inget att erinra mot programmet Lantmäterimyndigheten Malmö stad meddelar i skrivelse att: Det som saknas i planprogrammet under introduktionen är att tomtindelning , akt 447B, gäller för Bryggeriet 2. Tomtindelning gäller idag som en planbestämmelse. I programmet efterfrågas principen på den kommande fastighetsindelningen/fastighetsstrukturen. 1 (16)

2 Vidare borde förvaltningsfrågan beträffande torg, stråk och platser mm redovisas. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Upplysning om gällande tomtindelning kommer att tas med i detaljplanehandlingarna, likaså frågan om kommande fastighetsindelning och genomförandefrågor. Delar av fastigheten kommer att bli allmän platsmark. KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN Tekniska nämnden meddelar i skrivelse att: Allmänt Planprogrammet för kvarteret Bryggeriet kommer att kräva ett mer omfattande samarbete mellan alla berörda förvaltningar och nämnder för att hitta de alternativa och gemensamma lösningar som behövs för att realisera planprogrammets ambitioner. Området kan därför tjäna som exempel och kunskapskälla inför den framtida förtätningen av staden. Om istället separata lösningar ska hittas för var och en av de planerade delarna - verksamheter, bostäder, förskola, park, odling och öppen dagvattenlösning - måste det ifrågasättas om det verkligen finns tillräckliga ytor i planområdet. Tekniska nämnden vill också peka på möjligheten att låta något eller några hus i området bli högre än den omgivande bebyggelsen. Stadsbyggnadskontorets kommentar: SBK arbetar vidare med alternativa lösningar. Det är mycket positivt att tekniska nämnden ställer sig bakom idén att pröva nya och platseffektiva lösningar i den täta staden. Genomförandefrågor l planprogrammet bör det någonstans stå att exploateringsavtal kommer att krävas i samband med de kommande detaljplanerna och för att dessa ska kunna antas måste avtalen vara klara och undertecknade. Det bör även informeras om att mark för allmänt ändamål, såsom skola och park, ska överlåtas till kommunen. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Synpunkterna kring exploateringsavtal är relevanta, och kommer att diskuteras vidare i samarbete med Fastighetskontoret. Fastighetsägaren kommer att informeras om exploateringsförutsättningar. Trafikfrågor Cykelanslutningar till området blir viktiga. Alla insatser som ökar möjligheten att gå, cykla och resa kollektivt ska sättas i fokus. Det finns stora möjligheter att påverka när ett nytt område planeras. Åtgärder för minskad biltrafik förutsätter förändringar av Ystadvägen och av Lantmannagatan, annars finns det risk för höga ljudnivåer och dålig luftkvalitet. 2 (16)

3 Det talas i programmet om att minska trafiken på dessa gator, men inte hur detta ska ske. Ombyggnation av Ystadvägen pågår, med syfte att bland annat sänka hastigheter. Ystadvägen och Lantmannagatan är och kommer vara centrala infartsleder. Intentionerna i planprogrammet, om hur trafik från området ska ta sig ut via Jespersgatan för att kunna göra en laglig vänstersväng in på Lantmannagatan, samt en cykelförbindelse ut till Köpmansgatan för de som ska cykla mot Sevedsplan och centrum, bör säkerställas i de kommande detaljplanerna. Eventuella ombyggnader av gaturummen ska bekostas av exploateringen. Kartan under kapitlet transporter, som visar gång- och cykelförbindelser i området, är inte uppdaterad. Den nyligen färdigställda cykelvägen längs Ystadvägen från Lantmannagatan till Heleneholmsstigen bör finnas med. Det hade också varit bra om busslinjerna visades i kartan, inte bara hållplatserna. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Synpunkterna är relevanta, och trafikfrågorna kommer att studeras vidare i samarbete med GK i kommande detaljplanearbete. Planprogrammet kommer inte att revideras, men uppdaterad information om cykelförbindelser och busslinjer kommer att finnas med som underlag i detaljplanearbetet. Miljönämnden meddelar i skrivelse att: Miljöförvaltningen anser att planprogrammet håller en hög ambitionsnivå beträffande en hållbar och människovänlig stadsutveckling och känner stor tillförsikt inför kommande detaljplanearbete. Miljöförvaltningen vill ändå framföra följande synpunkter som bör beaktas och arbetas in i framtida detaljplaner. I kapitel 3, Förutsättningar och riktlinjer, avsnitt Miljö, anges mycket riktigt att marken kan vara förorenad. Sanering av marken kan därför komma att krävas. Dagvatten föreslås tas omhand lokalt, exempelvis via infiltrationszoner i asfaltytor. I framtida detaljplanearbete bör även möjligheten att använda renat dagvatten för bevattning undersökas. Vidare bör kommande detaljplaner innehålla förslag till utvecklande av ekosystemtjänster. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Synpunkterna är relevanta, och markföroreningar kommer att studeras i kommande detaljplanearbete. Att det ska arbetas med lösningar för lokalt omhändertagande av vatten är en riktlinje inför det framtida detaljplanearbetet. Avsnittet om transporter anger att gång- och cykeltrafik ska vara prioriterat och området föreslås kopplas tydligt till Persborgs station. Viktigt är också att denna koppling fortsätter söderut genom kvarteret och vidare via en ny gångoch cykelväg över Ystadvägen i höjd med Heleneholms skolor och idrottsanläggningar. En överfart i detta läge gör det naturligt att gå eller cykla genom kvarteret Bryggeriet för att ta sig till skola och idrottsplats, vilket bidrar 3 (16)

4 till att kvarteret befolkas under olika tider på dygnet. Likaså bör det planeras för tydliga och trygga gång- och cykelvägar åt norr och nordväst genom Sofielund. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Gång och cykelförbindelse över Ystadvägen i höjd med Musikhögskolan är under byggnad, se ovan under tekniska nämndens yttrande. Gång- och cykelförbindelser åt norr/nordväst: förmedlas till GK och studeras vidare i detaljplanearbetet. Bilpooler kommer förmodligen att ha en naturlig plats i kvarteret Bryggeriet. Bilpooler tillsammans med det centrala läget i staden och närheten till kollektivtrafik kan motivera att här testa att frångå parkeringsnormen beträffande bilplatser och låta byggherrar själva avgöra behovet av bilparkeringsplatser. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Förslaget om att låta byggherrar själva avgöra behov av bilparkering är tveksam som regel ska parkeringspolicyns riktlinjer följas. I det fortsatta planarbetet blir det viktigt att värna de föreningar som finns inom kvarteret, exempelvis skateföreningen Bryggeriet. Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende genom att Miljöförvaltningen bejakar planprogrammet. Planprogrammet har fokus på minskad biltrafik och ökad grönska, åtgärder som gynnar barns hälsa. Miljöförvaltningen påtalar också vikten av trygga gång- och cykelvägar vilka gynnar barns och ungas möjlighet att röra sig fritt i sitt närområde. Fritidsförvaltningen meddelar i skrivelse att: I kvarteret Bryggeriet finns en hel del fritidsverksamhet i Föreningarnas Hus med ca 23 föreningar. Verksamheten består av bland annat bordtennis, dans, kultur, kampsport, bridge, schack och skytte. Här finns också en skateboardhall med olika ramper och skateboardytor. Förvaltningen har ingenting emot att området exploateras med bostäder. För fritidsverksamheten i kvarteret är det önskvärt att det finns aktiviteter som lockar människor under olika tider på dygnet, inte minst för att öka tryggheten. Däremot är det väsentligt att det finns parkeringsmöjligheter till befintlig fritidsverksamhet i kvarteret. Parkeringsgarage är en lösning som förvaltningen anser nödvändigt för att möjliggöra bostadsutbyggnaden i kvarteret. Förvaltningen anser också att en förbättring av gång- och cykeltrafiken inom området måste prioriteras. Kopplingen till Heleneholm är också viktig, närmaste övergångsställe vid korsningen Ystadsvägen/Lantmannagatan är för långt ifrån entrén till föreningsverksamheten för att det skall användas. Fritidsförvaltningen anser därför att det är nödvändigt med en trafiksäker övergång vid gatuköket för både cyklister och gående. Stadsbyggnadskontorets kommentar: 4 (16)

5 Det som nämns i yttrandet är sådant som planprogrammet lyfter fram som viktigt och som kommer att tas med i de framtida detaljplanerna. Vissa delar ligger även inom andra förvaltningars ansvarsområde, exempelvis utbyggnad av gång och cykelnät. Tex är gång- och cykelöverfart vid gatuköket på Ystadsvägen just nu under byggnation. Berörda förvaltningar, bland annat Gatukontoret, kommer att delta i det fortsatta arbetet med detaljplanen. När det gäller parkeringar bör fokus ligga på att främja gång- och cykeltrafik snarare än att möjliggöra mer biltrafik till området i form av generösa parkeringsmöjligheter. De normer som finns inom parkeringspolicyn ska i regel följas. I vilket fall kan det bli nödvändigt med ett parkeringshus. VA SYD (VA) meddelar i skrivelse att: Planprogrammet möjliggör att avrinningen och kvalitén på dagvattnet från området avsevärt förbättras från dagens situation. I det fortsatta planarbetet måste det dock kartläggas mer noggrant hur planförslaget kan tänkas påverka vattenkvalitetsnormerna. Delar av detta inbegriper att göra en övergripande bedömning av vilken kvalité som dagvattnet från området genererar samt vilken recipient som dagvattnet kommer att belasta. Vidare måste förutsättningar skapas så att dagvatten från starkt trafikerade ytor samt eventuella parkeringsytor kan genomgå någon form av rening innan det når det kommunala ledningsnätet. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Vidare utredningar kring dagvatten kommer att göras i detaljplanearbetet. Synpunkterna kommer att tas med i det fortsatta detaljplanearbetet. VA SYD (avfall) meddelar i skrivelse att: Avfallsplan för Malmö och Burlöv är antagen av kommunfullmäktige i respektive kommun. Visionen i avfallsplanen lyder "I arbetet för en hållbar stadsutveckling har avfallsfrågorna 2020 en självklar roll - vi gör hållbarhet verkligt i våra användares vardag." Avfallsplanen har tre övergripande mål som berör hållbar konsumtion, vikten av att prioritera miljönytta samt att det för användaren ska vara lätt att göra rätt. Enkelt uttryckt kan man säga att det är den fysiska utformningen och de fysiska möjligheterna i närmiljön som avgör huruvida vi ska lyckas med Malmös avfallshantering på sikt och det är just detta som avfallsplanen beskriver genom olika effektmål. Den avfallsplanen finns i sin helhet på Om man applicerar målen i avfallsplanen på planerna för Kvarteret Bryggeriet så är det några aspekter som framträder: Förebyggande av avfall: detta är det mest absolut mest innovativa inom avfallsområdet just nu - att se till att det inte blir något avfall. Det skulle kunna göras genom någon slags byteshörna inom området, permanent eller ordnad vid vissa tillfällen. 5 (16)

6 Tillgänglighet och närhet: det är viktigt att det finns insamlingsplatser nära för alla typer av avfall, såväl för matavfall som restavfall, förpackningar och tidningar, farligt avfall, elavfall och grovavfall. För de avfallsslag som inte uppkommer varje dag finns en större tolerans hos användaren när det gäller det fysiska avståndet. De avfallssystem som väljs måste kunna förändras över tid. Förutsättningarna för avfallshanteringen är föränderliga och det är inte säkert att den indelning av avfallsslag som gäller idag är aktuell i framtiden. Avfallshantering är en viktig del i våra invånares vardag, därför måste den prioriteras både med avseende på utrymmesanspråk såväl som på detaljutformning. All avfallshantering, liksom varuleveranser, kräver någon form av transporter, det är en grundförutsättning. Därför behöver förutsättningarna för dessa ses över tidigt. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Hur avfall ska hanteras har i liten utsträckning hanterats i Planprogrammet. Det är något man tar med in i det fortsatta arbetet. Det är absolut en god idé att skapa platser för att byta saker för att förhindra att det produceras nytt avfall. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige meddelar i skrivelse att: Stadsbyggnadsnämnden har berett Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige möjlighet att lämna synpunkter om planprogram för kvarteret Bryggeriet. Syftet med planprogrammet är att ta fram en vision för omvandling av kvarteret. I anslutning till Områdesprogrammet för Seved har en medborgardialog ägt rum som en del i planprocessen. I den nya målbilden ingår att Bryggeriet blir vackert, har ett intressant kulturliv, är socialt hållbart, är hälsosamt och har nya möjligheter för företag. Bland de föreslagna riktlinjerna märks att den sociala blandningen i området kan ökas genom att stora lägenheter tillförs. Det framstår som mycket önskvärt att komplettera det befintliga beståndet av bostäder med många smålägenheter så att en allsidig hushållssammansättning kan uppnås. Bland riktlinjerna för en bättre miljö finns fler gröna platser och fler träd. Det är viktigt att tillföra grönytor då Södra Sofielund har en tät bebyggelse och behöver mötesplatser för utelek och rekreation. Det är viktigt att stärka banden med Augustenborg och utreda möjligheten till en öppen dagvattenhantering - också i Bryggeriet. Tillgång till vatten i boendemiljöerna är en viktig kvalitet som uppskattas av flera anledningar. Remissens förslag till riktlinjer för offentliga platser är väsentlig. Området bör ha en täthet för att fullfölja intentioner i översiktsplaneringen och ge underlag för kollektivtrafiken. Bryggeriet bör få en mer utvecklad centrumfunktion som har människor i fokus. Förskolan bör placeras i anslutning till centrumfunktionen. Med inspiration från Köpenhamn skulle ett försök med att 6 (16)

7 använda samma lekmiljö utomhus för förskolan, de boende och besökare i allmänhet. Kombinationen av park, odling, utökad förskolegård/lekplats bör utvecklas tillsammans med brukarna för att hitta de bästa lösningarna. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige anser att stor omsorg ska läggas vid mötesplatser, gemensamhets- och verksamhetslokaler. Stadsbyggnadskontorets kommentar: SBK arbetar vidare med att utveckla alternativa lösningar för att kombinera uteyta för förskola med allmän park. Det är mycket positivt att SDF Södra Innerstaden ställer sig bakom idén att pröva nya och platseffektiva lösningar i den täta staden. Den nya bebyggelsen i Bryggeriet kommer att få mycket positiv betydelse för Södra Sofielund. Områdesprogrammet har uppnått flera stora framsteg bl.a. genom Miljöförvaltningens och Hyresgästföreningens lägenhetsinspektioner. Stadsdelsförvaltningens sociala satsningar på utbildning, arbete och fritid har gett ett större lugn, vilket bekräftas av Polismyndighetens trygghetsmätningar. För att långsiktigt förändra Södra Sofielund krävs därutöver förändring av stadsbilden, vilket föreslås i det remitterade planprogrammet. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige ser mycket positivt på det remitterade förslaget till planprogram och förordar att det läggs till grund för kommande detaljplaner. Malmö Museer meddelar i skrivelse att: Planprogrammet anger att bevarande av värdefull bebyggelse i kvarteret i huvudsak bör följa gällande detaljplan. Detta är positivt. När det gäller byggnadshöjder anges att dessa "ska anpassas till omkringliggande bebyggelse och överlag inte avvika mer än två våningar i höjd från befintlig bebyggelse". Med tanke på den omgivande bebyggelsens låga höjd, i regel 3 våningar, är en avvikelse på 2 våningar mycket. Ur kulturmiljösynpunkt bör så stor avvikelse inte tillåtas när det gäller de generella byggnadshöjderna. Enstaka högre hus kan dock vara acceptabelt. Stadsbyggnadskontorets kommentar: SBK instämmer i att generella byggnadshöjder inte kan tillåtas avvika stort från de befintliga omgivande. Frågan om byggnadshöjder studeras vidare i detaljplanearbetet. Räddningstjänsten Syd meddelar i skrivelse att: Riskhänsyn Inget att erinra. 7 (16)

8 Brandvattenförsörjning Inget att erinra. Brandvatten finns i Ystadvägen, Lantmannagatan, Köpmannagatan samt i Jespersgatan. Insatstid Området är beläget inom normal insatstid (10 minuter). Räddningstjänstens tillgänglighet Tillgänglighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas så att avståndet mellan uppställningsplats och entréer inte överstiger 50 meter. Räddningstjänstens tillgänglighet, till såväl nya som befintliga byggnader, ska beaktas vid den fortsatta planeringen av området och vid projektering av byggnader. Om bostäderna dimensioneras för utrymning med hjälp av räddningstjänsten krävs tillgänglighet direkt till fasaden. Räddningstjänstens bärbara stege kan användas vid utrymning om avståndet mellan marken och balkongens överkant eller fönstrets underkant inte överstiger 11 meter. Räddningstjänstens höjdfordon kan användas vid utrymning från en maximal höjd på 23 meter under förutsättning att körbar väg/räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon finns. För vidare information, se råd och anvisningar "Räddningstjänstens tillgänglighet" på Stadsbyggnadskontorets kommentar: Räddningstjänstens tillgänglighet ska studeras vidare i detaljplanearbetet. Följande har inget att erinra mot förslaget. Serviceförvaltningen enligt skrivelse Skånetrafiken SAKÄGARE OCH ÖVRIGA Hyresgästföreningen meddelar i skrivelse att: Malmös befolkning växer fort och behovet av nya bostäder är skriande därför ser vi från Hyresgästföreningen positivt på planprogrammets intentioner för nybyggnation. Det tänkta område utgör idag en barriär i stadsdelen som utan tvekan skulle, med hjälp av mycket av det som tas upp samrådshandlingen, kunna undanröjas. Trots de goda tankarna som finns saknas en tydlig idé på hur staden tänker bryta sönder den barriär som Lantmannagatan och Ystadsvägen utgör. Genom att underlätta rörelser mellan framförallt Augustenborg och Heleneholm skulle de föreslagna åtgärderna få än större effekt. Det borde vara möjligt att via broar och tunnlar knyta ihop området. I samrådshandlingen skrivs en del om husens höjd utan visa på var de eventuellt högre husen ska placeras. Från hyresgästföreningens sida tror vi det är viktigt att låta den struktur som finns på Seved leva vidare in i det nya området och låta de högre husen finnas i utkanten av området som tydliga 8 (16)

9 landmärken, det vill säga att de högre husen läggs framförallt mot Augustenborg och Heleneholm. I samrådshandlingen lyfts fram en hel del problem ur ett miljöperspektiv. Problem med buller, avgaser och förorenad mark kräver en mycket noggrann process inför detaljplanearbetet. Vi utgår från att detta blir en självklarhet och att frågan tas på största allvar. Hus med bra skalskydd är en nödvändighet och att det nybyggda byggs med tysta sidor. I planprogrammet saknas helt jämställdhetsperspektivet. Om, vilket kommunen säger, man tar jämställd stadsplanering på allvar bör frågorna belysas ur ett könsperspektiv. Vi vet att kvinnor och män upplever det offentliga rummet helt olika. Planprogrammet skulle vunnit mycket på att tydligare redovisa ur ett jämställdhetsperspektiv hur trygghet, kollektivtrafik, rörelsemönster med mera skapar jämställda levnadsvillkor. I bland annat redovisade medborgardialoger pekas Seveds styrkor ut med föreningsverksamhet, närservice och småskalighet. Planprogrammet lägger stor vikt vid att bevara och utveckla detta i området bra. I det fortsatta detaljplanearbetet är det därför viktigt att tillse att de gamla mötesplatserna får efterföljare i det nybyggda. Det borde också vara möjligt att på gatuplan skapa nya kommersiella och ideella utrymmen för att ytterligare förstärka Seveds särart. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Jämställdhetsperspektivet samt frågor om trygghet, småskalighet och mötesplatser kommer att arbetas vidare med i det fortsatta detaljplanearbetet. E.ON Elnät Sverige AB meddelar i skrivelse att: Vi har inom planområdet befintliga elanläggningar såsom två nätstationer och elledningar anslutna i nätstationerna enligt bifogad karta. Under förutsättning att överenskommelse träffas för de åtgärder som eventuellt behöver vidtas på våra elanläggningar och att den part som föranleder åtgärderna står för samtliga kostnader i samband med detta, har vi ingen erinran mot förslaget. I planområdets sydöstra del finns en befintlig transformatorstation som ägs av fastighetsägaren. Transformatorstationen försörjer delar av planområdet med el. Befintligt elnät inom planområdet kan behöva kompletteras med nya nätstationer och elledningar om ny bebyggelse uppförs inom området. Var nya nätstationer och elledningar ska placeras får enligt vår mening bestämmas när nya detaljplaner tas fram. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Ritningarr på ledningsnät förmedlas till exploatören och finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret. E.ON Värme Sverige AB meddelar i skrivelse att: 9 (16)

10 Fjärrvärmeledning finns inom planområdet, se bifogad skiss. Skulle det till följd av genomförandet av detaljplanen bli aktuellt att utföra åtgärder på ledningen så förutsätter EVS att exploatören står för samtliga kostnader för nödvändiga åtgärder. Detta ansvar bör framgå av planhandlingarna. I samband med genomförandet av detaljplanen finns det risk för att ledningarna utsätts för belastningar som de inte är dimensionerade för. Det är därför också viktigt att exploatören skaffar sig kännedom om ledningarnas förläggningsdjup vid planering av hur utbyggnaden inom planområdet ska ske. Kostnader för åtgärder på EVS ledningar som kan bli nödvändiga tillföljd av plangenomförandet får bäras av exploatören. För att undvika skada på person och egendom är det viktigt att arbete i närheten av ledning utförs enligt de grävningsföreskrifter som EVS har tagit fram. EVS förutsätter att exploatören skaffar sig kunskap om dessa föreskrifter i god tid innan sådant arbete påbörjas. Med beaktande av ovanstående synpunkter ställer sig EVS positiva till planprogrammet, och att eventuellt kunna ansluta till vårt fjärrvärmenät. Vår nätansvarig är Charlotte Reidhav, tfn Stadsbyggnadskontorets kommentar: Ritningar på ledningsnät förmedlas till exploatören och finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret. E.ON Gas Sverige AB meddelar i skrivelse att: Inom och runt programområdet finns gasledningar, se bifogad karta. Närheten till vårt natur- och biogasnät innebär att gas kan vara ett mycket intressant energialternativ för den planerade verksamheten. För information om anslutning av gas, kontakta gärna E.ON Gas marknadsenhet, Stadsbyggnadskontorets kommentar: Ritningar på ledningsnät förmedlas till exploatören och finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret. Privatperson 1 meddelar i skrivelse att: Aktivitetshus med billiga el. gratis aktivitet som ex datorer, biosalong, gym, hjälp söka arbete, lära svenska, för ungdomar och boende där man kan samlas och träffas och lära känna varandra och få bort ungdomarna från gatorna och göra otrevligheter få bort gängen Restaurang, café, badhus Inbyggda bostäder för trygghet och säkerhet Bilverkstad kvar Inte bygga för höga hus området blir döljt, mörkare område Inga tillhållsställen för gäng Polisstation närmre kontakt Livsmedelshandel, klädeshandel 10 (16)

11 Gratis parkering viktigt för att folk ska komma Förskola ej i 2 plan, stora lokaler, bra genomtänkta lokaler, stor gård med mkt motoriska aktiviteter, vattenlek, ej för stor fsk max 4avd I planprogrammet lyfts Föreningarnas hus upp som något som är viktigt att värna. Detta kommer att tas med i det fortsatta planarbetet. Planprogrammet betonar att det ska finna utrymme för verksamheter i den nya bebyggelsen. Målsättningen för planarbetet kommer att vara att få en blandning mellan verksamheter och bostäder. Privatperson 2 meddelar i skrivelse att: Fritidsaktiveter för unga offentliga mötesplatser som inte kostar I planprogrammet lyfts Föreningarnas hus och deras verksamhet fram som något som är viktigt att värna. En riktlinje för det fortsatta planarbetet är därför att skapa förutsättningar för att föreningsverksamheten ska finnas kvar. Grönområden En av riktlinjerna för det fortsatta planarbetet är att det ska få ett grönt tema. Hus/utomhusytor för sportaktivitet Plats för ideella föreningar Bokaler Fler platser som Garaget för folk att mötas Planprogrammet lyfter fram att det ska finnas utrymme för verksamheter i den nya bebyggelsen. Målsättningen för planarbetet kommer att vara att få en blandning mellan verksamheter och bostäder. Cykelvägar Behovet av att se över cykelvägarnas sträckningar är en synpunkt som förmedlas vidare till Gatukontoret. Det pågår idag förändringar och förbättringar av gång- och cykelvägnätet i området, bland annat en överfart över Ystadvägen. Hyresrätter Det går med nuvarande utformning av plan- och bygglagen inte att styra fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter i en detaljplan. Privatperson 3 meddelar i skrivelse att: Ett punkthus våningshus på Bryggeri tomten. 11 (16)

12 Byggnadshöjderna kommer att studeras vidare i detaljplanearbetet. Det som nämnts överensstämmer i huvudsak med inriktningen att inte låta bebyggelsen gå högt över befintlig bebyggelse förutom på en enstaka plats. Hyreslägenheter!!! Inga bostadsrätter. Studentlägenheter. Ev ett hus i Heleneholmsparken! För alla hus en blandning av stora och små lägenheter. Möjlighet att slå ihop 2 lägenheter och sen vid behov dela igen! Från 1-6 rum. Det går med nuvarande utformning av plan- och bygglagen inte att styra fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter i en detaljplan. Det är även svårt att styra lägenhetsstorlekar. Privatperson 4 meddelar i skrivelse att: Jag tycker man ska bygga vidare på EKO tänket från Augustenborg. Vi gör en Super ekoplats i Malmö! En av riktlinjerna för det fortsatta planarbetet är att det ska få ett grönt tema. Gärna lyxiga ekohus, bostadsrätter uppblandat med hyreshus. Så vi får uppblandat folk som bor i Sofielund (Seved) Det går med nuvarande utformning av plan- och bygglagen inte att styra fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter i en detaljplan. Det är även svårt att styra lägenhetsstorlekar. Bra övergångställen önskas men jag önskar mest nu Ekohus bostadsrätter och grönytor (takträdgårdar?) + lite större uppvuxna träd. En av riktlinjerna för det fortsatta planarbetet är att det ska få ett grönt tema. Bort med Biltrafiken! Parkering under jord. Parkeringsfrågan kommer att studeras närmare i det fortsatta detaljplanearbetet. En förutsättning för att fastigheten ska kunna bebyggas ytterligare är att antalet bilparkeringar i markplan minskar. Mer tätare Kollektivtrafik på Lantmannagatan Ystadvägen 32 och 8:an Synpunkterna förmedlas vidare till gatukontoret. Privatperson 5 meddelar i skrivelse att: Behåll Özen Özen kan eventuellt flytta till ÖBs gamla lokaler. I den kommande detaljplanen skall förutsättningar finnas för att det även ska finnas kvar verksamheter inom området. 12 (16)

13 Klättervägg I planprogrammet lyfts Föreningarnas hus och deras verksamhet fram som något som är viktigt att värna. Kanske kan en klättervägg rymmas här i framtiden. Hyreslägenheter Blandade storlekar Det går med nuvarande utformning av plan- och bygglagen inte att styra fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter i en detaljplan. Det är även svårt att styra lägenhetsstorlekar. Cykelvägar. Behovet av att se över cykelvägarnas sträckningar är en synpunkt som förmedlas vidare till Gatukontoret. Det pågår idag förändringar och förbättringar av gång- och cykelvägnätet i området, bland annat en överfart över Ystadvägen. Privatperson 6 meddelar i skrivelse att: Aktiviteter för unga och äldre inomhus som ej är störande för dess omgivning. Ex. bio, sång och musiklokal, internetkurs, kurslokal, samlingslokal med el utan fikaförsäljning, schacklokal, Badmintonlokal, gymlokal, simlokal, tennislokal Billiga aktiviteter som områdets invånare har råd med I planprogrammet lyfts Föreningarnas hus och deras verksamhet fram som något som är viktigt att värna. En riktlinje för det fortsatta planarbetet är därför att skapa förutsättningar för att föreningsverksamheten ska finnas kvar. Tänk på att sänka buller, ljudnivå inom området vilket är hög nuvarande pga ekandet inom området pga gammalt industriområde. Bullerfrågor studeras i kommande detaljplanearbete. Billiga lokalhyror så folk har möjlighet att starta företag och testa idéer. Lokalhyror kan ej regleras i detaljplan. Återvinningstation/container som alla kan få åtkomst till. Som gör att området blir fräschare då det finns nära till hands att gå och kasta i stället för att kasta i området där det i dagsläget ställs ut sopor och möbler lite varstans hela tiden pga långt till andra återvinningsstationer. Avfallshantering är en viktig del i vardagen, därför måste den prioriteras både med avseende på utrymmesanspråk såväl som på detaljutformning. Frågan kommer att studeras vidare i detaljplanearbetet. Hundrastgård med fria påsar så kanske det kunde bli hundbajsfritt i området. Regleras ej i detaljplan. Bankomat Regleras ej i detaljplan. Att tänka på: i dagsläget hörs ekandet av på och avlastning från Allfrukts lokaler(från tidig morgon kl ) - då man tänkt 13 (16)

14 bebygga området med lägenheter bör man se på detta hur man kan få det att låta mindre störa sömn Bullerfrågor studeras i kommande detaljplanearbete. Bostäder bör byggas med inbyggda gårdar pga de stora stöldrisker av cyklar och annat som finns i dagsläget. Kvartersstruktur inklusive öppenhet/slutenhet studeras vidare i detaljplanearbetet. Bostäderna bör ej vara för höga för att inte förstöra utsikt och ljustillgång för de nuliggande bostäderna området är tillräckligt mörkt i dagsläget. Byggnadshöjder studeras vidare i detaljplanearbetet. Ska affärsverksamheter kunna ges tillgång bör det finnas bra möjligheter till parkering. I dagsläget är det fullsatt många helger och smockfullt vid muslimska firande och traditioner. Parkeringsfrågan kommer att studeras närmare i det fortsatta detaljplanearbetet. En förutsättning för att fastigheten ska kunna bebyggas ytterligare är att antalet bilparkeringar i markplan minskar. Bevara stilen på Seved och inte utmärka totalt de nya bostäderna. Byggnadsutförande studeras vidare i detaljplanearbetet. Ha i åtanke att levnadsvillkoren blir inte bättre i området om inte de boende på Seved hjälper till själva och skaffar sig en utbildning och arbete. Att bygga lägenheter ger inte de boende arbete och för vem är lägenheterna Att bygga fler bostäder gagnar hela stadens bostadsförsörjning och bidrar till långsiktig social hållbarhet. Området blir inte tryggare förrän gäng och droger/drogförsäljning försvinner Fler boende i området och fler människor i rörelse bidrar till att öka tryggheten. Stationerad polis på området hade behövts Är inte en detaljplanefråga. Hur ska området bli bättre om de boende idag inte tar sina barn till förskola/skola varje dag utan håller dom hemma pga olika kulturella skillnader och gömda barn finns mängder i området som är utanför. Detta är en större samhällsfråga och inte en detaljplanefråga. Förskola bör inte vara för stora barngrupper för dessa barn behöver mkt som de inte får hemifrån pga stora familjer som inte hinner med sina barn och som bor trångt. Inte för många avdelningar. Stora ytor både inne och ute eftersom man hela tiden utökar barngrupperna år efter år vilket innebär att inne och uteytor blir för små och för att barnen ska må bra och hinnas med och inte bli stressade och få tinnitus i låg ålder. Innehållet i förskoleverksamhet regleras ej i detaljplan. Tillräckligt stor uteyta tas med i det fortsatta detaljplanearbetet. Har man tänkt sig något med vatten bör man tänka på att det i området springer många barn från 3 år och uppåt utan vuxentillsyn från morgon till nattetid tänka på drunkningsmöjligheter undgås 14 (16)

15 Utformning av allmän platsmark detaljstuderas i det fortsatta detaljplanearbetet. Inga samlingsplatser där unga nattetid söker sig för att högljudda umgås och förstöra och sälja droger lätt på som i dagsläget Försvåra drogförsäljandet Fler boende i området och fler människor i rörelse bidrar till att öka tryggheten. Inte bygga uteaktiviteter för nära byggelse som kan störa boendes liv och nattsömn Bullerfrågor studeras i detaljplanearbetet. Inte för tättbebyggelse för nära varandras bostäder som känns innestängt och oprivat Täthet och ljusförhållanden studeras i detaljplanearbetet. Pub, Cafe, restaurang med billiga alternativ annorlunda (egenföretagare) butiker. En blandning av funktioner och service eftersträvas. Uteaktiviteter lockar till sig gängen i området vilket leder till att folk inte vågar sig dit och drar fel sort av folk och driver bort de som gör området bra och uteaktiviteter lockar till sig folk som står där nattetid och stör. Fler boende i området och fler människor i rörelse bidrar till att öka tryggheten. Följande har inget att erinra mot förslaget. TeliaSonera Skanova Access AB enligt skrivelse Swedegas AB enligt skrivelse I övrigt har inga anmärkningsskrivelser från kända sakägare och övriga inkommit mot förslaget. SAMRÅDSMÖTE/MEDBORGARDIALOG Samrådsmöte i form av medborgardialoger genomfördes under samrådstiden. Se Bilaga 1. SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅDET De synpunkter som kommit in under samrådet kommer att ligga till grund för det framtida detaljplanearbetet. Därför har inte planprogrammet i sin samrådsversion reviderats, utan istället ska denna samrådsredogörelse ses som en del av hela planförslaget. 15 (16)

16 Inriktning för det fortsatta detaljplanarbetet. Följande inriktning för det fortsatta detaljplanearbetet ska gälla: Bebyggelse I detaljplanen ska: de historiska bryggeribyggnaderna utmed Ystadvägen bevaras. förutsättningar ges för att föreningarna även i fortsättningen ska kunna finnas kvar på platsen. det i bostadsbebyggelsen finnas lägenheter i blandade storlekar. det finnas förutsättningar för att handel och verksamheter ska kunna finnas kvar och utvecklas inom området. byggnadshöjderna ska som regel inte avvika mer än 2 våningar, dvs ca 6 m från angränsande bebyggelse, förutom enstaka byggnader som får sticka upp högre. bebyggelsen i huvudsak utgöra en fortsättning på den angränsande kvarterstadens struktur. parkeringar samlas i underjordiska garage eller i parkeringshus och markparkering minimeras. en utåtriktad byggnad placeras på spetstomten mellan Ystadvägen och Lantmannagatan. Förskola Detaljplanen ska: innehålla en förskola. prova samutnyttjande av del av förskolans uteyta och del av parken. Park och grönska Detaljplanen ska: innehålla en offentlig park. innehålla ett grönt tema. Detaljplanen ska skapa förutsättningar för odling och ekosystemtjänster. skapa förutsättningar för nya sätt att ta hand om dagvatten. innehålla en central offentlig plats. Exempelvis ett mindre torg. Josephine Nellerup Roger Westin Anna Swanberg 16 (16)

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING datum 2011-09-06 diarienummer 2010-00707 Dp 5178 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av kv. VÄNDROSTEN mm i Innerstaden i Malmö PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

datum 2013-03-22 Detaljplan för del av kvarteret VÄTET i Rosengård i Malmö.

datum 2013-03-22 Detaljplan för del av kvarteret VÄTET i Rosengård i Malmö. datum 2013-03-22 diarienummer 2011-01214 Dp 5241 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av kvarteret VÄTET i Rosengård i Malmö. Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MARIEHAGE 1 m.m. i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MARIEHAGE 1 m.m. i Innerstaden i Malmö 20xx xx xx 2011-05-31 Dp 5184 SAMRÅDSREDOGÖRELSE som tillhör detaljplan för fastigheten MARIEHAGE 1 m.m. i Innerstaden i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med länsstyrelsen,

Läs mer

datum Detaljplan för del av fastigheterna GÄNGTAPPEN 1 och KRANEN 5 i Hamnen i Malmö

datum Detaljplan för del av fastigheterna GÄNGTAPPEN 1 och KRANEN 5 i Hamnen i Malmö datum 2012-08-23 diarienummer 2011-00887 Dp 5234 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av fastigheterna GÄNGTAPPEN 1 och KRANEN 5 i Hamnen i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010 10 08 Dp 5061 UT S T ÄLLNINGS HANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING för detaljplan för kvarteret TYFONEN mm i Hamnen i Malmö ORGANISATORISKA FRÅGOR TIDSPLAN Detaljplanen beräknas bli godkänd av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

datum 2015-11-04 Lantmäterimyndigheten Malmö stad meddelar i skrivelse 2015-09-23 följande:

datum 2015-11-04 Lantmäterimyndigheten Malmö stad meddelar i skrivelse 2015-09-23 följande: V 150101 datum 2015-11-04 diarienummer 2014-48 ÄDp 5122 GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ändring av detaljplan för del av fastigheten LANDSKONTORISTEN 1 i Rosengård i Malmö Planförslaget har varit

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för Kraften 1 i Innerstaden i Malmö

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för Kraften 1 i Innerstaden i Malmö datum 2012-10-18 diarienummer 2011-00087 Dp 5215 GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Kraften 1 i Innerstaden i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med länsstyrelsen,

Läs mer

datum 2014-11-04 Detaljplan för område norr om kv Polonäsen i Fosie i Malmö

datum 2014-11-04 Detaljplan för område norr om kv Polonäsen i Fosie i Malmö datum 2014-11-04 diarienummer 2014-140 Dp 5258 GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för område norr om kv Polonäsen i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd

Läs mer

datum 2015-02-27 Detaljplan för del av fastigheten VINTRIE 17:2 mfl i Vintrie i Malmö

datum 2015-02-27 Detaljplan för del av fastigheten VINTRIE 17:2 mfl i Vintrie i Malmö V 150101 datum 2015-02-27 diarienummer 2014-1425 ÄDp 5418 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VINTRIE 17:2 mfl i Vintrie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen

Läs mer

Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING SPN-000/000. Enkelt planförfarande SPN 2014/0041 214. tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79

Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING SPN-000/000. Enkelt planförfarande SPN 2014/0041 214. tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 Planbeskrivning SPN-000/000 tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 26 mars 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-05-19, 117 Laga kraft: 2015-06-25

Läs mer

datum justerad Detaljplan för del av fastigheten Studenten 1 och 2 i Fosie i Malmö

datum justerad Detaljplan för del av fastigheten Studenten 1 och 2 i Fosie i Malmö datum 2012-10-10 justerad 2012-10-31 diarienummer 2010-00245 Dp 5248 UNDERRÄTTELSEHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten Studenten 1 och 2 i Fosie i Malmö PLANFÖRFARANDE Detaljplanen

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING datum 2013-04-19 diarienummer 2009-00914 Dp 5169 UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING Detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:12 m.fl. i Hamnen Malmö Ärendet har bedömts vara av den karaktären att det enligt plan-

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE som tillhör detaljplan för fastigheten Käglinge 5:214 m fl i Käglinge i Malmö

SAMRÅDSREDOGÖRELSE som tillhör detaljplan för fastigheten Käglinge 5:214 m fl i Käglinge i Malmö 2011-02-20 Dp 5149 UTSTÄLLNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE som tillhör detaljplan för fastigheten Käglinge 5:214 m fl i Käglinge i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med länsstyrelsen,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

datum 2015-02-25 Ändring av detaljplan för kv. ÖKNEN i norra Sofielund, Södra Innerstaden i Malmö

datum 2015-02-25 Ändring av detaljplan för kv. ÖKNEN i norra Sofielund, Södra Innerstaden i Malmö V 140513 datum 2015-02-25 diarienummer 2014-1531 ÄDp 5416 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för kv. ÖKNEN i norra Sofielund, Södra Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Blåklinten 14 i stadsdelen Vasastaden, Dp

Samrådsredogörelse Detaljplan för Blåklinten 14 i stadsdelen Vasastaden, Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN Oskar Bergström SID 1 (5) Tfn 08-50827130 2012-01-16 Samrådsredogörelse Detaljplan för Blåklinten 14 i stadsdelen Vasastaden, Dp 2011-07464 Innehåll

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

datum 2014-10-27 Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö

datum 2014-10-27 Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö datum 2014-10-27 diarienummer 2014-884 Dp 5402 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att utreda möjligheten

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Detaljplan för kv. Nifelhem 7, Köpings tätort, Köpings kommun

Detaljplan för kv. Nifelhem 7, Köpings tätort, Köpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (5) Stadsarkitektkontoret Victor Zakrisson, Planarkitekt 0221-252 92 victor.zakrisson@koping.se Detaljplan för kv. Nifelhem 7, Köpings tätort, Köpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRINGAR

Läs mer

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö datum 2014-09-08 diarienummer SBN-2014-281 Dp 5342 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att göra det möjligt att

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

som tillhör detaljplan för HOLMASTIGEN genom HOLMA i Hyllie i Malmö.

som tillhör detaljplan för HOLMASTIGEN genom HOLMA i Hyllie i Malmö. 2011 10 20 Dp 5157 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HOLMASTIGEN genom HOLMA i Hyllie i Malmö. HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Björkskatan1:764 och del av 1:3

Björkskatan1:764 och del av 1:3 Dnr: SBF 2015/125 Stadsbyggnadsförvaltningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan1:764 och del av 1:3 Luleå kommun Norrbottens län Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-29

Läs mer

datum 2014-03-03 Detaljplan för fastigheten SKOGHOLM 2 i Fosie i Malmö

datum 2014-03-03 Detaljplan för fastigheten SKOGHOLM 2 i Fosie i Malmö datum 2014-03-03 diarienummer 2013-00965 Dp 5340 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SKOGHOLM 2 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att planbestämmelserna ändras så

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1 Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för kv Duvan 13 upprättas med standardförfarande, vilket innebär att samrådet kommer att följas av ett granskningsförfarande

Läs mer

Detaljplan för Björnhovda 3:15

Detaljplan för Björnhovda 3:15 Samrådsredogörelse 1(5) Emelie Bertholdson, 0485-478 46 emelie.bertholdson@morbylanga.se Detaljplan för Björnhovda 3:15 Utlåtande över inkomna skrivelser efter samråd Rubricerade detaljplan handläggs enligt

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE som tillhör detaljplan för område väster om Lockarps bageri i Lockarp i Malmö

SAMRÅDSREDOGÖRELSE som tillhör detaljplan för område väster om Lockarps bageri i Lockarp i Malmö 2010 06 07 Dp 4893 SAMRÅDSREDOGÖRELSE som tillhör detaljplan för område väster om Lockarps bageri i Lockarp i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med länsstyrelsen, berörda nämnder,

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Skola väster om Pildammsvägen i Hyllie i Malmö MYNDIGHETER

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Skola väster om Pildammsvägen i Hyllie i Malmö MYNDIGHETER datum 2013-11-14 diarienummer 2009-00844 Dp 5164 GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Skola väster om Pildammsvägen i Hyllie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

datum Detaljplan för koloniområdet ZENITH i Innerstaden i Malmö

datum Detaljplan för koloniområdet ZENITH i Innerstaden i Malmö datum 2013-03-20 diarienummer 2012-00723 Dp 4582 GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för koloniområdet ZENITH i Innerstaden i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 PLAN NR S158 2014-04-29 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Del av Kv. Svärdet Tomelilla kommun, Skåne län GRANSKNING Detaljplanen har varit utställd för granskning

Läs mer

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras.

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras. 2013-10-03 DETALJPLAN FÖR KORPILOMBOLO 8:22, Samrådsredogörelse Hur samrådet har bedrivits Förslag till detaljplan har varit på samråd 2013-09-11 t.o.m. 2013-10-03. Detaljplaneförslaget handläggs med normalt

Läs mer

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/ Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 20 april 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg Kommunledningskontoret Plan- och exploateringsenheten Sida 1 av 10 Dnr 2007/731 KS 203 Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg REMISSINSTANSER Externa remissinstanser Interna remissinstanser

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Slaggbollen 13, Vargön, Vänersborgs kommun

Detaljplan för fastigheten Slaggbollen 13, Vargön, Vänersborgs kommun Detaljplan för fastigheten Slaggbollen 13, Vargön, Vänersborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-03-24 Hur samrådet har bedrivits Samråd med normalt planförfarande enligt 5 kap 11 plan- och bygglagen har

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE som tillhör detaljplan för fastigheten Bohus 5 m fl i Innerstaden

SAMRÅDSREDOGÖRELSE som tillhör detaljplan för fastigheten Bohus 5 m fl i Innerstaden 2011-08-10 Dp 5150 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE som tillhör detaljplan för fastigheten Bohus 5 m fl i Innerstaden i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med länsstyrelsen,

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-07-11 diarienummer 2012-01169 Dp 5374 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att bestämmelsen

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan.

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan. Mattias Samuelson 0767-244150 MOS 2010.1397 2011-12-14 1(6) Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-14, 152, har

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

tillhörande detaljplan för område norr om Bäckaforsvägen i Klagshamn i Malmö

tillhörande detaljplan för område norr om Bäckaforsvägen i Klagshamn i Malmö tillhörande detaljplan för område norr om Bäckaforsvägen i Klagshamn i Malmö Detaljplanen beräknas bli antagen av stadsbyggnadsnämnden under tredje kvartalet 2011. Normalt vinner planen laga kraft fem

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN MARIA BORUP SID 1 (5) TFN 010 452 21 21 2014-06-30 Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen

Läs mer

Detajplan för fastigheten Skjutsstallslyckan 4 i Kirseberg i Malmö

Detajplan för fastigheten Skjutsstallslyckan 4 i Kirseberg i Malmö Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 20160107 Vår referens Annette Larsson Planeringssekreterare Annette.Larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Detajplan för fastigheten Skjutsstallslyckan 4

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 Detaljplan för Snokebo 1:49, del av, norra sidan av sjön Snesaren, Vimmerby Kommun, Kalmar län 2013-05-02 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har varit utställd

Läs mer

Plansamråd för del av Timotejen 17 i stadsdelen Västberga

Plansamråd för del av Timotejen 17 i stadsdelen Västberga Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-11-11 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

1 i Kirseberg i Malmö

1 i Kirseberg i Malmö 2012-06-14 Dp 5176 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten KUNGSLILJAN 1 i Kirseberg i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-16 Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMMANFATTNING Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av drygt

Läs mer

datum 2016-04-08 Detaljplan för fastigheten SKJUTSSTALLSLYCKAN 4 i Kirseberg i Malmö

datum 2016-04-08 Detaljplan för fastigheten SKJUTSSTALLSLYCKAN 4 i Kirseberg i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2014-1209 Dp 5445 GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SKJUTSSTALLSLYCKAN 4 i Kirseberg i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

diarienummer 2012-00974 Dp 5245 datum 2012-06-04 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

diarienummer 2012-00974 Dp 5245 datum 2012-06-04 SAMRÅDSREDOGÖRELSE datum 2012-06-04 diarienummer 2012-00974 Dp 5245 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten RIDHUSET 1 i Innerstaden i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med länsstyrelsen,

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Program för del av kvarteret Bävern 2, Friluftsvägen - Vackra vägen i Sundbybergs stad

Program för del av kvarteret Bävern 2, Friluftsvägen - Vackra vägen i Sundbybergs stad SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2006-03-20 Anneli Eskilsson DNR 228/2004-214 PROGRAMHANDLING Program för del av kvarteret Bävern 2, Friluftsvägen - Vackra vägen i Sundbybergs stad Bakgrund Fastighets AB

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Granskningshandling Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. HANDLINGAR PLANFÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Granskningshandling Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. HANDLINGAR PLANFÖRFARANDE Granskningshandling 2015-12-01 Dnr: 2014-0331 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Här redovisas yttranden inkomna under samrådstiden. DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram Kortversion av förslag till Eriksberg och Ekebydalen Planprogram 2016 amrådshandling 15 december 2016 till 10 februari 2017 Visionsbild som inspiration för hur centrala Eriksberg skulle kunna gestaltas.

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr 2011.0028.214 Samrådsredogörelse 2011-05-18 1 (5) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Hårstorp 1:1 m.fl Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för område väster om HALLENBORGS GATA i Hamnen i Malmö

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för område väster om HALLENBORGS GATA i Hamnen i Malmö 2010 06 01 justerad 2010 08 24 Dp 4983 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för område väster om HALLENBORGS GATA i Hamnen i Malmö ORGANISATORISKA FRÅGOR TIDSPLAN Detaljplanen beräknas bli antagen

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr: SBN-2015-02847 Detaljplan för Hyvlaren 14 inom Östertälje i Södertälje Upprättad 2016-11-21 Tidigare Beslut i ärendet Nämnd Beslut Beslutsdatum Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Tillägg till byggnadsplan för del av Rävsnäs by, del av Rävsnäs 1:9 m.fl. fastigheter Dnr 14-2753.214 Ks 14-2586.214

Tillägg till byggnadsplan för del av Rävsnäs by, del av Rävsnäs 1:9 m.fl. fastigheter Dnr 14-2753.214 Ks 14-2586.214 SÄRSKILT UTLÅTANDE 2015-09-04 Tillägg till byggnadsplan för del av Rävsnäs by, del av Rävsnäs 1:9 m.fl. fastigheter Dnr 14-2753.214 Ks 14-2586.214 SAMRÅDSFÖRFARANDE Planförslaget som upprättats av Kommunstyrelsekontoret,

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ändring av detaljplan för fastigheten SÅGROCKAN 2 i Limhamn i Malmö MYNDIGHETER

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ändring av detaljplan för fastigheten SÅGROCKAN 2 i Limhamn i Malmö MYNDIGHETER V 151028 datum 2016-04-21 diarienummer 2015-1028 ÄDp 5470 GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ändring av detaljplan för fastigheten SÅGROCKAN 2 i Limhamn i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss

Läs mer