datum Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande att:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att:"

Transkript

1 datum diarienummer Pp 6041 GODKÄNNANDEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. Följande sammanställning redovisar samråds- och remissynpunkter. Stadsbyggnadskontorets kommentarer redovisas i kursiv stil. MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande att: Programmet syftar till att utreda förutsättningar och ta fram en vision för omvandling av kv Bryggeriet till en blandad stadsbebyggelse i enlighet med översiktsplanen. Behovsbedömning Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Länsstyrelsen har inget att erinra mot programmet Lantmäterimyndigheten Malmö stad meddelar i skrivelse att: Det som saknas i planprogrammet under introduktionen är att tomtindelning , akt 447B, gäller för Bryggeriet 2. Tomtindelning gäller idag som en planbestämmelse. I programmet efterfrågas principen på den kommande fastighetsindelningen/fastighetsstrukturen. 1 (16)

2 Vidare borde förvaltningsfrågan beträffande torg, stråk och platser mm redovisas. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Upplysning om gällande tomtindelning kommer att tas med i detaljplanehandlingarna, likaså frågan om kommande fastighetsindelning och genomförandefrågor. Delar av fastigheten kommer att bli allmän platsmark. KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN Tekniska nämnden meddelar i skrivelse att: Allmänt Planprogrammet för kvarteret Bryggeriet kommer att kräva ett mer omfattande samarbete mellan alla berörda förvaltningar och nämnder för att hitta de alternativa och gemensamma lösningar som behövs för att realisera planprogrammets ambitioner. Området kan därför tjäna som exempel och kunskapskälla inför den framtida förtätningen av staden. Om istället separata lösningar ska hittas för var och en av de planerade delarna - verksamheter, bostäder, förskola, park, odling och öppen dagvattenlösning - måste det ifrågasättas om det verkligen finns tillräckliga ytor i planområdet. Tekniska nämnden vill också peka på möjligheten att låta något eller några hus i området bli högre än den omgivande bebyggelsen. Stadsbyggnadskontorets kommentar: SBK arbetar vidare med alternativa lösningar. Det är mycket positivt att tekniska nämnden ställer sig bakom idén att pröva nya och platseffektiva lösningar i den täta staden. Genomförandefrågor l planprogrammet bör det någonstans stå att exploateringsavtal kommer att krävas i samband med de kommande detaljplanerna och för att dessa ska kunna antas måste avtalen vara klara och undertecknade. Det bör även informeras om att mark för allmänt ändamål, såsom skola och park, ska överlåtas till kommunen. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Synpunkterna kring exploateringsavtal är relevanta, och kommer att diskuteras vidare i samarbete med Fastighetskontoret. Fastighetsägaren kommer att informeras om exploateringsförutsättningar. Trafikfrågor Cykelanslutningar till området blir viktiga. Alla insatser som ökar möjligheten att gå, cykla och resa kollektivt ska sättas i fokus. Det finns stora möjligheter att påverka när ett nytt område planeras. Åtgärder för minskad biltrafik förutsätter förändringar av Ystadvägen och av Lantmannagatan, annars finns det risk för höga ljudnivåer och dålig luftkvalitet. 2 (16)

3 Det talas i programmet om att minska trafiken på dessa gator, men inte hur detta ska ske. Ombyggnation av Ystadvägen pågår, med syfte att bland annat sänka hastigheter. Ystadvägen och Lantmannagatan är och kommer vara centrala infartsleder. Intentionerna i planprogrammet, om hur trafik från området ska ta sig ut via Jespersgatan för att kunna göra en laglig vänstersväng in på Lantmannagatan, samt en cykelförbindelse ut till Köpmansgatan för de som ska cykla mot Sevedsplan och centrum, bör säkerställas i de kommande detaljplanerna. Eventuella ombyggnader av gaturummen ska bekostas av exploateringen. Kartan under kapitlet transporter, som visar gång- och cykelförbindelser i området, är inte uppdaterad. Den nyligen färdigställda cykelvägen längs Ystadvägen från Lantmannagatan till Heleneholmsstigen bör finnas med. Det hade också varit bra om busslinjerna visades i kartan, inte bara hållplatserna. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Synpunkterna är relevanta, och trafikfrågorna kommer att studeras vidare i samarbete med GK i kommande detaljplanearbete. Planprogrammet kommer inte att revideras, men uppdaterad information om cykelförbindelser och busslinjer kommer att finnas med som underlag i detaljplanearbetet. Miljönämnden meddelar i skrivelse att: Miljöförvaltningen anser att planprogrammet håller en hög ambitionsnivå beträffande en hållbar och människovänlig stadsutveckling och känner stor tillförsikt inför kommande detaljplanearbete. Miljöförvaltningen vill ändå framföra följande synpunkter som bör beaktas och arbetas in i framtida detaljplaner. I kapitel 3, Förutsättningar och riktlinjer, avsnitt Miljö, anges mycket riktigt att marken kan vara förorenad. Sanering av marken kan därför komma att krävas. Dagvatten föreslås tas omhand lokalt, exempelvis via infiltrationszoner i asfaltytor. I framtida detaljplanearbete bör även möjligheten att använda renat dagvatten för bevattning undersökas. Vidare bör kommande detaljplaner innehålla förslag till utvecklande av ekosystemtjänster. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Synpunkterna är relevanta, och markföroreningar kommer att studeras i kommande detaljplanearbete. Att det ska arbetas med lösningar för lokalt omhändertagande av vatten är en riktlinje inför det framtida detaljplanearbetet. Avsnittet om transporter anger att gång- och cykeltrafik ska vara prioriterat och området föreslås kopplas tydligt till Persborgs station. Viktigt är också att denna koppling fortsätter söderut genom kvarteret och vidare via en ny gångoch cykelväg över Ystadvägen i höjd med Heleneholms skolor och idrottsanläggningar. En överfart i detta läge gör det naturligt att gå eller cykla genom kvarteret Bryggeriet för att ta sig till skola och idrottsplats, vilket bidrar 3 (16)

4 till att kvarteret befolkas under olika tider på dygnet. Likaså bör det planeras för tydliga och trygga gång- och cykelvägar åt norr och nordväst genom Sofielund. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Gång och cykelförbindelse över Ystadvägen i höjd med Musikhögskolan är under byggnad, se ovan under tekniska nämndens yttrande. Gång- och cykelförbindelser åt norr/nordväst: förmedlas till GK och studeras vidare i detaljplanearbetet. Bilpooler kommer förmodligen att ha en naturlig plats i kvarteret Bryggeriet. Bilpooler tillsammans med det centrala läget i staden och närheten till kollektivtrafik kan motivera att här testa att frångå parkeringsnormen beträffande bilplatser och låta byggherrar själva avgöra behovet av bilparkeringsplatser. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Förslaget om att låta byggherrar själva avgöra behov av bilparkering är tveksam som regel ska parkeringspolicyns riktlinjer följas. I det fortsatta planarbetet blir det viktigt att värna de föreningar som finns inom kvarteret, exempelvis skateföreningen Bryggeriet. Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende genom att Miljöförvaltningen bejakar planprogrammet. Planprogrammet har fokus på minskad biltrafik och ökad grönska, åtgärder som gynnar barns hälsa. Miljöförvaltningen påtalar också vikten av trygga gång- och cykelvägar vilka gynnar barns och ungas möjlighet att röra sig fritt i sitt närområde. Fritidsförvaltningen meddelar i skrivelse att: I kvarteret Bryggeriet finns en hel del fritidsverksamhet i Föreningarnas Hus med ca 23 föreningar. Verksamheten består av bland annat bordtennis, dans, kultur, kampsport, bridge, schack och skytte. Här finns också en skateboardhall med olika ramper och skateboardytor. Förvaltningen har ingenting emot att området exploateras med bostäder. För fritidsverksamheten i kvarteret är det önskvärt att det finns aktiviteter som lockar människor under olika tider på dygnet, inte minst för att öka tryggheten. Däremot är det väsentligt att det finns parkeringsmöjligheter till befintlig fritidsverksamhet i kvarteret. Parkeringsgarage är en lösning som förvaltningen anser nödvändigt för att möjliggöra bostadsutbyggnaden i kvarteret. Förvaltningen anser också att en förbättring av gång- och cykeltrafiken inom området måste prioriteras. Kopplingen till Heleneholm är också viktig, närmaste övergångsställe vid korsningen Ystadsvägen/Lantmannagatan är för långt ifrån entrén till föreningsverksamheten för att det skall användas. Fritidsförvaltningen anser därför att det är nödvändigt med en trafiksäker övergång vid gatuköket för både cyklister och gående. Stadsbyggnadskontorets kommentar: 4 (16)

5 Det som nämns i yttrandet är sådant som planprogrammet lyfter fram som viktigt och som kommer att tas med i de framtida detaljplanerna. Vissa delar ligger även inom andra förvaltningars ansvarsområde, exempelvis utbyggnad av gång och cykelnät. Tex är gång- och cykelöverfart vid gatuköket på Ystadsvägen just nu under byggnation. Berörda förvaltningar, bland annat Gatukontoret, kommer att delta i det fortsatta arbetet med detaljplanen. När det gäller parkeringar bör fokus ligga på att främja gång- och cykeltrafik snarare än att möjliggöra mer biltrafik till området i form av generösa parkeringsmöjligheter. De normer som finns inom parkeringspolicyn ska i regel följas. I vilket fall kan det bli nödvändigt med ett parkeringshus. VA SYD (VA) meddelar i skrivelse att: Planprogrammet möjliggör att avrinningen och kvalitén på dagvattnet från området avsevärt förbättras från dagens situation. I det fortsatta planarbetet måste det dock kartläggas mer noggrant hur planförslaget kan tänkas påverka vattenkvalitetsnormerna. Delar av detta inbegriper att göra en övergripande bedömning av vilken kvalité som dagvattnet från området genererar samt vilken recipient som dagvattnet kommer att belasta. Vidare måste förutsättningar skapas så att dagvatten från starkt trafikerade ytor samt eventuella parkeringsytor kan genomgå någon form av rening innan det når det kommunala ledningsnätet. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Vidare utredningar kring dagvatten kommer att göras i detaljplanearbetet. Synpunkterna kommer att tas med i det fortsatta detaljplanearbetet. VA SYD (avfall) meddelar i skrivelse att: Avfallsplan för Malmö och Burlöv är antagen av kommunfullmäktige i respektive kommun. Visionen i avfallsplanen lyder "I arbetet för en hållbar stadsutveckling har avfallsfrågorna 2020 en självklar roll - vi gör hållbarhet verkligt i våra användares vardag." Avfallsplanen har tre övergripande mål som berör hållbar konsumtion, vikten av att prioritera miljönytta samt att det för användaren ska vara lätt att göra rätt. Enkelt uttryckt kan man säga att det är den fysiska utformningen och de fysiska möjligheterna i närmiljön som avgör huruvida vi ska lyckas med Malmös avfallshantering på sikt och det är just detta som avfallsplanen beskriver genom olika effektmål. Den avfallsplanen finns i sin helhet på Om man applicerar målen i avfallsplanen på planerna för Kvarteret Bryggeriet så är det några aspekter som framträder: Förebyggande av avfall: detta är det mest absolut mest innovativa inom avfallsområdet just nu - att se till att det inte blir något avfall. Det skulle kunna göras genom någon slags byteshörna inom området, permanent eller ordnad vid vissa tillfällen. 5 (16)

6 Tillgänglighet och närhet: det är viktigt att det finns insamlingsplatser nära för alla typer av avfall, såväl för matavfall som restavfall, förpackningar och tidningar, farligt avfall, elavfall och grovavfall. För de avfallsslag som inte uppkommer varje dag finns en större tolerans hos användaren när det gäller det fysiska avståndet. De avfallssystem som väljs måste kunna förändras över tid. Förutsättningarna för avfallshanteringen är föränderliga och det är inte säkert att den indelning av avfallsslag som gäller idag är aktuell i framtiden. Avfallshantering är en viktig del i våra invånares vardag, därför måste den prioriteras både med avseende på utrymmesanspråk såväl som på detaljutformning. All avfallshantering, liksom varuleveranser, kräver någon form av transporter, det är en grundförutsättning. Därför behöver förutsättningarna för dessa ses över tidigt. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Hur avfall ska hanteras har i liten utsträckning hanterats i Planprogrammet. Det är något man tar med in i det fortsatta arbetet. Det är absolut en god idé att skapa platser för att byta saker för att förhindra att det produceras nytt avfall. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige meddelar i skrivelse att: Stadsbyggnadsnämnden har berett Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige möjlighet att lämna synpunkter om planprogram för kvarteret Bryggeriet. Syftet med planprogrammet är att ta fram en vision för omvandling av kvarteret. I anslutning till Områdesprogrammet för Seved har en medborgardialog ägt rum som en del i planprocessen. I den nya målbilden ingår att Bryggeriet blir vackert, har ett intressant kulturliv, är socialt hållbart, är hälsosamt och har nya möjligheter för företag. Bland de föreslagna riktlinjerna märks att den sociala blandningen i området kan ökas genom att stora lägenheter tillförs. Det framstår som mycket önskvärt att komplettera det befintliga beståndet av bostäder med många smålägenheter så att en allsidig hushållssammansättning kan uppnås. Bland riktlinjerna för en bättre miljö finns fler gröna platser och fler träd. Det är viktigt att tillföra grönytor då Södra Sofielund har en tät bebyggelse och behöver mötesplatser för utelek och rekreation. Det är viktigt att stärka banden med Augustenborg och utreda möjligheten till en öppen dagvattenhantering - också i Bryggeriet. Tillgång till vatten i boendemiljöerna är en viktig kvalitet som uppskattas av flera anledningar. Remissens förslag till riktlinjer för offentliga platser är väsentlig. Området bör ha en täthet för att fullfölja intentioner i översiktsplaneringen och ge underlag för kollektivtrafiken. Bryggeriet bör få en mer utvecklad centrumfunktion som har människor i fokus. Förskolan bör placeras i anslutning till centrumfunktionen. Med inspiration från Köpenhamn skulle ett försök med att 6 (16)

7 använda samma lekmiljö utomhus för förskolan, de boende och besökare i allmänhet. Kombinationen av park, odling, utökad förskolegård/lekplats bör utvecklas tillsammans med brukarna för att hitta de bästa lösningarna. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige anser att stor omsorg ska läggas vid mötesplatser, gemensamhets- och verksamhetslokaler. Stadsbyggnadskontorets kommentar: SBK arbetar vidare med att utveckla alternativa lösningar för att kombinera uteyta för förskola med allmän park. Det är mycket positivt att SDF Södra Innerstaden ställer sig bakom idén att pröva nya och platseffektiva lösningar i den täta staden. Den nya bebyggelsen i Bryggeriet kommer att få mycket positiv betydelse för Södra Sofielund. Områdesprogrammet har uppnått flera stora framsteg bl.a. genom Miljöförvaltningens och Hyresgästföreningens lägenhetsinspektioner. Stadsdelsförvaltningens sociala satsningar på utbildning, arbete och fritid har gett ett större lugn, vilket bekräftas av Polismyndighetens trygghetsmätningar. För att långsiktigt förändra Södra Sofielund krävs därutöver förändring av stadsbilden, vilket föreslås i det remitterade planprogrammet. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige ser mycket positivt på det remitterade förslaget till planprogram och förordar att det läggs till grund för kommande detaljplaner. Malmö Museer meddelar i skrivelse att: Planprogrammet anger att bevarande av värdefull bebyggelse i kvarteret i huvudsak bör följa gällande detaljplan. Detta är positivt. När det gäller byggnadshöjder anges att dessa "ska anpassas till omkringliggande bebyggelse och överlag inte avvika mer än två våningar i höjd från befintlig bebyggelse". Med tanke på den omgivande bebyggelsens låga höjd, i regel 3 våningar, är en avvikelse på 2 våningar mycket. Ur kulturmiljösynpunkt bör så stor avvikelse inte tillåtas när det gäller de generella byggnadshöjderna. Enstaka högre hus kan dock vara acceptabelt. Stadsbyggnadskontorets kommentar: SBK instämmer i att generella byggnadshöjder inte kan tillåtas avvika stort från de befintliga omgivande. Frågan om byggnadshöjder studeras vidare i detaljplanearbetet. Räddningstjänsten Syd meddelar i skrivelse att: Riskhänsyn Inget att erinra. 7 (16)

8 Brandvattenförsörjning Inget att erinra. Brandvatten finns i Ystadvägen, Lantmannagatan, Köpmannagatan samt i Jespersgatan. Insatstid Området är beläget inom normal insatstid (10 minuter). Räddningstjänstens tillgänglighet Tillgänglighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas så att avståndet mellan uppställningsplats och entréer inte överstiger 50 meter. Räddningstjänstens tillgänglighet, till såväl nya som befintliga byggnader, ska beaktas vid den fortsatta planeringen av området och vid projektering av byggnader. Om bostäderna dimensioneras för utrymning med hjälp av räddningstjänsten krävs tillgänglighet direkt till fasaden. Räddningstjänstens bärbara stege kan användas vid utrymning om avståndet mellan marken och balkongens överkant eller fönstrets underkant inte överstiger 11 meter. Räddningstjänstens höjdfordon kan användas vid utrymning från en maximal höjd på 23 meter under förutsättning att körbar väg/räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon finns. För vidare information, se råd och anvisningar "Räddningstjänstens tillgänglighet" på Stadsbyggnadskontorets kommentar: Räddningstjänstens tillgänglighet ska studeras vidare i detaljplanearbetet. Följande har inget att erinra mot förslaget. Serviceförvaltningen enligt skrivelse Skånetrafiken SAKÄGARE OCH ÖVRIGA Hyresgästföreningen meddelar i skrivelse att: Malmös befolkning växer fort och behovet av nya bostäder är skriande därför ser vi från Hyresgästföreningen positivt på planprogrammets intentioner för nybyggnation. Det tänkta område utgör idag en barriär i stadsdelen som utan tvekan skulle, med hjälp av mycket av det som tas upp samrådshandlingen, kunna undanröjas. Trots de goda tankarna som finns saknas en tydlig idé på hur staden tänker bryta sönder den barriär som Lantmannagatan och Ystadsvägen utgör. Genom att underlätta rörelser mellan framförallt Augustenborg och Heleneholm skulle de föreslagna åtgärderna få än större effekt. Det borde vara möjligt att via broar och tunnlar knyta ihop området. I samrådshandlingen skrivs en del om husens höjd utan visa på var de eventuellt högre husen ska placeras. Från hyresgästföreningens sida tror vi det är viktigt att låta den struktur som finns på Seved leva vidare in i det nya området och låta de högre husen finnas i utkanten av området som tydliga 8 (16)

9 landmärken, det vill säga att de högre husen läggs framförallt mot Augustenborg och Heleneholm. I samrådshandlingen lyfts fram en hel del problem ur ett miljöperspektiv. Problem med buller, avgaser och förorenad mark kräver en mycket noggrann process inför detaljplanearbetet. Vi utgår från att detta blir en självklarhet och att frågan tas på största allvar. Hus med bra skalskydd är en nödvändighet och att det nybyggda byggs med tysta sidor. I planprogrammet saknas helt jämställdhetsperspektivet. Om, vilket kommunen säger, man tar jämställd stadsplanering på allvar bör frågorna belysas ur ett könsperspektiv. Vi vet att kvinnor och män upplever det offentliga rummet helt olika. Planprogrammet skulle vunnit mycket på att tydligare redovisa ur ett jämställdhetsperspektiv hur trygghet, kollektivtrafik, rörelsemönster med mera skapar jämställda levnadsvillkor. I bland annat redovisade medborgardialoger pekas Seveds styrkor ut med föreningsverksamhet, närservice och småskalighet. Planprogrammet lägger stor vikt vid att bevara och utveckla detta i området bra. I det fortsatta detaljplanearbetet är det därför viktigt att tillse att de gamla mötesplatserna får efterföljare i det nybyggda. Det borde också vara möjligt att på gatuplan skapa nya kommersiella och ideella utrymmen för att ytterligare förstärka Seveds särart. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Jämställdhetsperspektivet samt frågor om trygghet, småskalighet och mötesplatser kommer att arbetas vidare med i det fortsatta detaljplanearbetet. E.ON Elnät Sverige AB meddelar i skrivelse att: Vi har inom planområdet befintliga elanläggningar såsom två nätstationer och elledningar anslutna i nätstationerna enligt bifogad karta. Under förutsättning att överenskommelse träffas för de åtgärder som eventuellt behöver vidtas på våra elanläggningar och att den part som föranleder åtgärderna står för samtliga kostnader i samband med detta, har vi ingen erinran mot förslaget. I planområdets sydöstra del finns en befintlig transformatorstation som ägs av fastighetsägaren. Transformatorstationen försörjer delar av planområdet med el. Befintligt elnät inom planområdet kan behöva kompletteras med nya nätstationer och elledningar om ny bebyggelse uppförs inom området. Var nya nätstationer och elledningar ska placeras får enligt vår mening bestämmas när nya detaljplaner tas fram. Stadsbyggnadskontorets kommentar: Ritningarr på ledningsnät förmedlas till exploatören och finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret. E.ON Värme Sverige AB meddelar i skrivelse att: 9 (16)

10 Fjärrvärmeledning finns inom planområdet, se bifogad skiss. Skulle det till följd av genomförandet av detaljplanen bli aktuellt att utföra åtgärder på ledningen så förutsätter EVS att exploatören står för samtliga kostnader för nödvändiga åtgärder. Detta ansvar bör framgå av planhandlingarna. I samband med genomförandet av detaljplanen finns det risk för att ledningarna utsätts för belastningar som de inte är dimensionerade för. Det är därför också viktigt att exploatören skaffar sig kännedom om ledningarnas förläggningsdjup vid planering av hur utbyggnaden inom planområdet ska ske. Kostnader för åtgärder på EVS ledningar som kan bli nödvändiga tillföljd av plangenomförandet får bäras av exploatören. För att undvika skada på person och egendom är det viktigt att arbete i närheten av ledning utförs enligt de grävningsföreskrifter som EVS har tagit fram. EVS förutsätter att exploatören skaffar sig kunskap om dessa föreskrifter i god tid innan sådant arbete påbörjas. Med beaktande av ovanstående synpunkter ställer sig EVS positiva till planprogrammet, och att eventuellt kunna ansluta till vårt fjärrvärmenät. Vår nätansvarig är Charlotte Reidhav, tfn Stadsbyggnadskontorets kommentar: Ritningar på ledningsnät förmedlas till exploatören och finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret. E.ON Gas Sverige AB meddelar i skrivelse att: Inom och runt programområdet finns gasledningar, se bifogad karta. Närheten till vårt natur- och biogasnät innebär att gas kan vara ett mycket intressant energialternativ för den planerade verksamheten. För information om anslutning av gas, kontakta gärna E.ON Gas marknadsenhet, Stadsbyggnadskontorets kommentar: Ritningar på ledningsnät förmedlas till exploatören och finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret. Privatperson 1 meddelar i skrivelse att: Aktivitetshus med billiga el. gratis aktivitet som ex datorer, biosalong, gym, hjälp söka arbete, lära svenska, för ungdomar och boende där man kan samlas och träffas och lära känna varandra och få bort ungdomarna från gatorna och göra otrevligheter få bort gängen Restaurang, café, badhus Inbyggda bostäder för trygghet och säkerhet Bilverkstad kvar Inte bygga för höga hus området blir döljt, mörkare område Inga tillhållsställen för gäng Polisstation närmre kontakt Livsmedelshandel, klädeshandel 10 (16)

11 Gratis parkering viktigt för att folk ska komma Förskola ej i 2 plan, stora lokaler, bra genomtänkta lokaler, stor gård med mkt motoriska aktiviteter, vattenlek, ej för stor fsk max 4avd I planprogrammet lyfts Föreningarnas hus upp som något som är viktigt att värna. Detta kommer att tas med i det fortsatta planarbetet. Planprogrammet betonar att det ska finna utrymme för verksamheter i den nya bebyggelsen. Målsättningen för planarbetet kommer att vara att få en blandning mellan verksamheter och bostäder. Privatperson 2 meddelar i skrivelse att: Fritidsaktiveter för unga offentliga mötesplatser som inte kostar I planprogrammet lyfts Föreningarnas hus och deras verksamhet fram som något som är viktigt att värna. En riktlinje för det fortsatta planarbetet är därför att skapa förutsättningar för att föreningsverksamheten ska finnas kvar. Grönområden En av riktlinjerna för det fortsatta planarbetet är att det ska få ett grönt tema. Hus/utomhusytor för sportaktivitet Plats för ideella föreningar Bokaler Fler platser som Garaget för folk att mötas Planprogrammet lyfter fram att det ska finnas utrymme för verksamheter i den nya bebyggelsen. Målsättningen för planarbetet kommer att vara att få en blandning mellan verksamheter och bostäder. Cykelvägar Behovet av att se över cykelvägarnas sträckningar är en synpunkt som förmedlas vidare till Gatukontoret. Det pågår idag förändringar och förbättringar av gång- och cykelvägnätet i området, bland annat en överfart över Ystadvägen. Hyresrätter Det går med nuvarande utformning av plan- och bygglagen inte att styra fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter i en detaljplan. Privatperson 3 meddelar i skrivelse att: Ett punkthus våningshus på Bryggeri tomten. 11 (16)

12 Byggnadshöjderna kommer att studeras vidare i detaljplanearbetet. Det som nämnts överensstämmer i huvudsak med inriktningen att inte låta bebyggelsen gå högt över befintlig bebyggelse förutom på en enstaka plats. Hyreslägenheter!!! Inga bostadsrätter. Studentlägenheter. Ev ett hus i Heleneholmsparken! För alla hus en blandning av stora och små lägenheter. Möjlighet att slå ihop 2 lägenheter och sen vid behov dela igen! Från 1-6 rum. Det går med nuvarande utformning av plan- och bygglagen inte att styra fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter i en detaljplan. Det är även svårt att styra lägenhetsstorlekar. Privatperson 4 meddelar i skrivelse att: Jag tycker man ska bygga vidare på EKO tänket från Augustenborg. Vi gör en Super ekoplats i Malmö! En av riktlinjerna för det fortsatta planarbetet är att det ska få ett grönt tema. Gärna lyxiga ekohus, bostadsrätter uppblandat med hyreshus. Så vi får uppblandat folk som bor i Sofielund (Seved) Det går med nuvarande utformning av plan- och bygglagen inte att styra fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter i en detaljplan. Det är även svårt att styra lägenhetsstorlekar. Bra övergångställen önskas men jag önskar mest nu Ekohus bostadsrätter och grönytor (takträdgårdar?) + lite större uppvuxna träd. En av riktlinjerna för det fortsatta planarbetet är att det ska få ett grönt tema. Bort med Biltrafiken! Parkering under jord. Parkeringsfrågan kommer att studeras närmare i det fortsatta detaljplanearbetet. En förutsättning för att fastigheten ska kunna bebyggas ytterligare är att antalet bilparkeringar i markplan minskar. Mer tätare Kollektivtrafik på Lantmannagatan Ystadvägen 32 och 8:an Synpunkterna förmedlas vidare till gatukontoret. Privatperson 5 meddelar i skrivelse att: Behåll Özen Özen kan eventuellt flytta till ÖBs gamla lokaler. I den kommande detaljplanen skall förutsättningar finnas för att det även ska finnas kvar verksamheter inom området. 12 (16)

13 Klättervägg I planprogrammet lyfts Föreningarnas hus och deras verksamhet fram som något som är viktigt att värna. Kanske kan en klättervägg rymmas här i framtiden. Hyreslägenheter Blandade storlekar Det går med nuvarande utformning av plan- och bygglagen inte att styra fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter i en detaljplan. Det är även svårt att styra lägenhetsstorlekar. Cykelvägar. Behovet av att se över cykelvägarnas sträckningar är en synpunkt som förmedlas vidare till Gatukontoret. Det pågår idag förändringar och förbättringar av gång- och cykelvägnätet i området, bland annat en överfart över Ystadvägen. Privatperson 6 meddelar i skrivelse att: Aktiviteter för unga och äldre inomhus som ej är störande för dess omgivning. Ex. bio, sång och musiklokal, internetkurs, kurslokal, samlingslokal med el utan fikaförsäljning, schacklokal, Badmintonlokal, gymlokal, simlokal, tennislokal Billiga aktiviteter som områdets invånare har råd med I planprogrammet lyfts Föreningarnas hus och deras verksamhet fram som något som är viktigt att värna. En riktlinje för det fortsatta planarbetet är därför att skapa förutsättningar för att föreningsverksamheten ska finnas kvar. Tänk på att sänka buller, ljudnivå inom området vilket är hög nuvarande pga ekandet inom området pga gammalt industriområde. Bullerfrågor studeras i kommande detaljplanearbete. Billiga lokalhyror så folk har möjlighet att starta företag och testa idéer. Lokalhyror kan ej regleras i detaljplan. Återvinningstation/container som alla kan få åtkomst till. Som gör att området blir fräschare då det finns nära till hands att gå och kasta i stället för att kasta i området där det i dagsläget ställs ut sopor och möbler lite varstans hela tiden pga långt till andra återvinningsstationer. Avfallshantering är en viktig del i vardagen, därför måste den prioriteras både med avseende på utrymmesanspråk såväl som på detaljutformning. Frågan kommer att studeras vidare i detaljplanearbetet. Hundrastgård med fria påsar så kanske det kunde bli hundbajsfritt i området. Regleras ej i detaljplan. Bankomat Regleras ej i detaljplan. Att tänka på: i dagsläget hörs ekandet av på och avlastning från Allfrukts lokaler(från tidig morgon kl ) - då man tänkt 13 (16)

14 bebygga området med lägenheter bör man se på detta hur man kan få det att låta mindre störa sömn Bullerfrågor studeras i kommande detaljplanearbete. Bostäder bör byggas med inbyggda gårdar pga de stora stöldrisker av cyklar och annat som finns i dagsläget. Kvartersstruktur inklusive öppenhet/slutenhet studeras vidare i detaljplanearbetet. Bostäderna bör ej vara för höga för att inte förstöra utsikt och ljustillgång för de nuliggande bostäderna området är tillräckligt mörkt i dagsläget. Byggnadshöjder studeras vidare i detaljplanearbetet. Ska affärsverksamheter kunna ges tillgång bör det finnas bra möjligheter till parkering. I dagsläget är det fullsatt många helger och smockfullt vid muslimska firande och traditioner. Parkeringsfrågan kommer att studeras närmare i det fortsatta detaljplanearbetet. En förutsättning för att fastigheten ska kunna bebyggas ytterligare är att antalet bilparkeringar i markplan minskar. Bevara stilen på Seved och inte utmärka totalt de nya bostäderna. Byggnadsutförande studeras vidare i detaljplanearbetet. Ha i åtanke att levnadsvillkoren blir inte bättre i området om inte de boende på Seved hjälper till själva och skaffar sig en utbildning och arbete. Att bygga lägenheter ger inte de boende arbete och för vem är lägenheterna Att bygga fler bostäder gagnar hela stadens bostadsförsörjning och bidrar till långsiktig social hållbarhet. Området blir inte tryggare förrän gäng och droger/drogförsäljning försvinner Fler boende i området och fler människor i rörelse bidrar till att öka tryggheten. Stationerad polis på området hade behövts Är inte en detaljplanefråga. Hur ska området bli bättre om de boende idag inte tar sina barn till förskola/skola varje dag utan håller dom hemma pga olika kulturella skillnader och gömda barn finns mängder i området som är utanför. Detta är en större samhällsfråga och inte en detaljplanefråga. Förskola bör inte vara för stora barngrupper för dessa barn behöver mkt som de inte får hemifrån pga stora familjer som inte hinner med sina barn och som bor trångt. Inte för många avdelningar. Stora ytor både inne och ute eftersom man hela tiden utökar barngrupperna år efter år vilket innebär att inne och uteytor blir för små och för att barnen ska må bra och hinnas med och inte bli stressade och få tinnitus i låg ålder. Innehållet i förskoleverksamhet regleras ej i detaljplan. Tillräckligt stor uteyta tas med i det fortsatta detaljplanearbetet. Har man tänkt sig något med vatten bör man tänka på att det i området springer många barn från 3 år och uppåt utan vuxentillsyn från morgon till nattetid tänka på drunkningsmöjligheter undgås 14 (16)

15 Utformning av allmän platsmark detaljstuderas i det fortsatta detaljplanearbetet. Inga samlingsplatser där unga nattetid söker sig för att högljudda umgås och förstöra och sälja droger lätt på som i dagsläget Försvåra drogförsäljandet Fler boende i området och fler människor i rörelse bidrar till att öka tryggheten. Inte bygga uteaktiviteter för nära byggelse som kan störa boendes liv och nattsömn Bullerfrågor studeras i detaljplanearbetet. Inte för tättbebyggelse för nära varandras bostäder som känns innestängt och oprivat Täthet och ljusförhållanden studeras i detaljplanearbetet. Pub, Cafe, restaurang med billiga alternativ annorlunda (egenföretagare) butiker. En blandning av funktioner och service eftersträvas. Uteaktiviteter lockar till sig gängen i området vilket leder till att folk inte vågar sig dit och drar fel sort av folk och driver bort de som gör området bra och uteaktiviteter lockar till sig folk som står där nattetid och stör. Fler boende i området och fler människor i rörelse bidrar till att öka tryggheten. Följande har inget att erinra mot förslaget. TeliaSonera Skanova Access AB enligt skrivelse Swedegas AB enligt skrivelse I övrigt har inga anmärkningsskrivelser från kända sakägare och övriga inkommit mot förslaget. SAMRÅDSMÖTE/MEDBORGARDIALOG Samrådsmöte i form av medborgardialoger genomfördes under samrådstiden. Se Bilaga 1. SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅDET De synpunkter som kommit in under samrådet kommer att ligga till grund för det framtida detaljplanearbetet. Därför har inte planprogrammet i sin samrådsversion reviderats, utan istället ska denna samrådsredogörelse ses som en del av hela planförslaget. 15 (16)

16 Inriktning för det fortsatta detaljplanarbetet. Följande inriktning för det fortsatta detaljplanearbetet ska gälla: Bebyggelse I detaljplanen ska: de historiska bryggeribyggnaderna utmed Ystadvägen bevaras. förutsättningar ges för att föreningarna även i fortsättningen ska kunna finnas kvar på platsen. det i bostadsbebyggelsen finnas lägenheter i blandade storlekar. det finnas förutsättningar för att handel och verksamheter ska kunna finnas kvar och utvecklas inom området. byggnadshöjderna ska som regel inte avvika mer än 2 våningar, dvs ca 6 m från angränsande bebyggelse, förutom enstaka byggnader som får sticka upp högre. bebyggelsen i huvudsak utgöra en fortsättning på den angränsande kvarterstadens struktur. parkeringar samlas i underjordiska garage eller i parkeringshus och markparkering minimeras. en utåtriktad byggnad placeras på spetstomten mellan Ystadvägen och Lantmannagatan. Förskola Detaljplanen ska: innehålla en förskola. prova samutnyttjande av del av förskolans uteyta och del av parken. Park och grönska Detaljplanen ska: innehålla en offentlig park. innehålla ett grönt tema. Detaljplanen ska skapa förutsättningar för odling och ekosystemtjänster. skapa förutsättningar för nya sätt att ta hand om dagvatten. innehålla en central offentlig plats. Exempelvis ett mindre torg. Josephine Nellerup Roger Westin Anna Swanberg 16 (16)

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

datum 2013-05-15 Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö

datum 2013-05-15 Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö datum 2013-05-15 diarienummer 2012-01049 Dp 5300 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900 och har bedömts vara

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

i Klippans kommun, Skåne län

i Klippans kommun, Skåne län Dnr 2014.0190.214 Detaljplan för Polstjärnan 7 Kapellgatan i Klippan samt Tillägg. Ändring av detaljplan för Kv Polstjärnan upphävande av tomtindelning i Klippans kommun, Skåne län UTLÅTANDE Förslaget

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för FALKEN

Detaljplan för FALKEN UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för FALKEN 2 Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län - modellbild över planområdet från öster. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad den 23 augusti 2011 SAMRÅDET Byggnadsnämnden beslutade

Läs mer

tillhörande detaljplan för del av fastigheten Husaren 5 i Innerstaden i Malmö

tillhörande detaljplan för del av fastigheten Husaren 5 i Innerstaden i Malmö 2010 04 07 Dp 4984 4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av fastigheten Husaren 5 i Innerstaden i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med länsstyrelsen, berörda

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden föreslås att på kommunfullmäktiges vägnar antaga detaljplaneförslaget.

Stadsbyggnadsnämnden föreslås att på kommunfullmäktiges vägnar antaga detaljplaneförslaget. 2007-08-30 Dp 4936 Stadsbyggnadsnämnden ANTAGANDE av förslag till detaljplan för del av kv. Parkeringsljuset m.fl.i Husie i Malmö. FÖRSLAG TILL BESLUT Stadsbyggnadsnämnden föreslås att på kommunfullmäktiges

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Samrådsredogörelse. Reläet 9 ANTAGANDEHANDLING 1(11) SPN 2011/0254 214. tillhörande detaljplan för fastigheten

Samrådsredogörelse. Reläet 9 ANTAGANDEHANDLING 1(11) SPN 2011/0254 214. tillhörande detaljplan för fastigheten Samrådsredogörelse 1(11) SPN-000/000 tillhörande detaljplan för fastigheten Reläet 9 med närområde inom Ingelsta i Norrköping den 6 mars 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: Laga kraft: Genomförandetidens

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

2012-10-18 Dp 4951. UTLÅTANDE tillhörande förslag till detaljplan för område kring STRANDGÅRDSVÄGEN i Bunkeflostrand i Malmö.

2012-10-18 Dp 4951. UTLÅTANDE tillhörande förslag till detaljplan för område kring STRANDGÅRDSVÄGEN i Bunkeflostrand i Malmö. 2012-10-18 Dp 4951 UTLÅTANDE tillhörande förslag till detaljplan för område kring STRANDGÅRDSVÄGEN i Bunkeflostrand i Malmö Ärendet har bedömts vara av den karaktären att det enligt plan- och bygglagen

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun 2013-05-24 1 (6) Kst 2012/290 Detaljplan för NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 13 mars 10 april 2013.

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

del av fastigheten Ljura 1:2

del av fastigheten Ljura 1:2 2011-03-08 Vårt diarienummer SPN-237/2010 PROGRAM TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR del av fastigheten Ljura 1:2 INOM LJURA Stadsbyggnadskontoret, Fysisk planering, 8 mars 2011 GODKÄNNANDEHANDLING Godkänd i SPN:

Läs mer

Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under hösten 2005 och vinner normalt laga kraft fem veckor efter antagandet.

Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under hösten 2005 och vinner normalt laga kraft fem veckor efter antagandet. 2005-09-02 revidering 2005-11-25 Dp 4637 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande förslag till detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus Vikaholm Ett modernt boende av högsta klass Vikaholm är ett nytt bostadsområde i Växjö. Det ligger söder

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Exploateringskontoret bjuder härmed in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse resp mark för kontor/hotell eller liknande

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Dialogmöte om detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning för fastigheterna Sidus 1:7 och Sidus 6:7 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Dialogmöte om detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning för fastigheterna Sidus 1:7 och Sidus 6:7 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun MINNESANTECKNINGAR 1(7) Magnus Gullstrand, fysisk planerare 011-15 19 66 Dialogmöte om detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning för fastigheterna Sidus 1:7 och Sidus 6:7 med närområde inom Dagsberg

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad.

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING Ludvig Milles 2003-09-09 DNR 198/2001-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) Antagandehandling 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Ksmex 39/2007 Mark och exploatering Anneli Welander/Ann Wetterström FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) 2008-12-08 Inledning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer