Livscykelkostnadsanalys av småhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livscykelkostnadsanalys av småhus"

Transkript

1 Livscykelkostnadsanalys av småhus en jämförelse av Boverkets energikrav och ett lågenergihus Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad KARL ANDERSSON TOMMY CHIAUSSA Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen för Byggnadsteknologi Byggnadsfysik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2007 Examensarbete 2007:116

2

3 EXAMENSARBETE 2007:116 Livscykelkostnadsanalys av småhus en jämförelse av Boverkets energikrav och ett lågenergihus Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad KARL ANDERSSON TOMMY CHIAUSSA Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen för Byggnadsteknologi Byggnadsfysik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2007

4 Livscykelkostnadsanalys av småhus en jämförelse av Boverkets energikrav och ett lågenergihus Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad KARL ANDERSSON TOMMY CHIAUSSA KARL ANDERSSON OCH TOMMY CHIAUSSA, 2007 Examensarbete 2007:116 Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen för Byggnadsteknologi Byggnadsfysik Chalmers Tekniska Högskola Göteborg Telefon: Chalmers Reproservice Göteborg, 2007

5 Life Cycle Cost analysis of small houses a comparison of Boverket s energy requirements and energy efficient houses Master s Thesis in Civil Engineering KARL ANDERSSON TOMMY CHIAUSSA Department of Civil and Environmental Engineering Division of Building Technology Building Physics Chalmers University of Technology ABSTRACT Energy effective buildings, with low energy consumption, are a frequently discussed topic nowadays. The construction sector in Sweden is approximately using 40 percent of the nation s total energy consumption. At the same time, the energy consumption continues to increase along with the global economic growth. The purpose of this thesis is to generate energy data concerning detached single family houses, for a reference house and for several construction alternatives. These alternatives classify three different levels of the specific energy consumption. This thesis indicates whether the alternatives are good enough to apply in the case of a future more strict energy demand. The thesis contains evaluations and presentations of economical differences by introduce the life cycle cost analysis. Additionally, the residents potential to minimize the energy cost and lower the environmental impact is discussed. The different alternatives in building construction have been simulated with a detailed and transient energy simulation software, BSim. The results from the simulations, together with cost calculations of improvements in the constructions, are used for the calculations of the life cycle cost. The life cycle cost calculations are applied on every alternative to determine their actual potential to become a good investment in a longer perspective. The simulation of the reference house located in Gothenburg, resulted in a specific energy consumption of 85,6 kwh/(m 2,year). A structure with more energy effective windows, walls and doors, combined with less air leakage and energy preserving systems e.g. solar panels and ventilation system with heat recovery, contribute to a house with low energy consumption. In this case, the specific energy consumption is calculated to about 49 kwh/(m 2,year). In a larger perspective, to approach low energy buildings, the additional investments is about 6,5 % larger in relation to the total production cost of the reference house. The results from the life cycle cost analysis and outcomes from variation of different parameters show an economical beneficial in a longer point of view. To obtain more energy effective buildings, without compromising the indoor climate, a more long-term thinking and an active commitment of everyone involved in the construction process, has to be adapted. Key words: Life Cycle Cost, LCC, Energy simulations, Single family houses, Low energy house, Passive house, Specific energy consumption I

6 II

7 Livscykelkostnadsanalys av småhus en jämförelse av Boverkets energikrav och ett lågenergihus Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad KARL ANDERSSON TOMMY CHIAUSSA Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för Byggnadsteknologi Byggnadsfysik Chalmers Tekniska Högskola SAMMANFATTNING Energieffektiva byggnader, med lågt energibehov som följd, är i nuläget ett högaktuellt ämne. Byggsektorn i Sverige står uppskattningsvis för ca 40 procent av nationens totala energianvändning. Samtidigt ökar energianvändningen och fortsätter att stiga i takt med den globala ekonomiska tillväxten. Syftet med rapporten är att ta fram data för ett enfamiljshus, utefter ett referenshus beläget i Göteborg tillsammans med ett flertal byggnadstekniska åtgärdsalternativ, som visar skillnader i specifik energianvändning och livscykelkostnader. Genomförd analys ska ligga till grund ifall alternativa åtgärder anses lämpliga ur entreprenörers perspektiv då energikraven kan pressas ytterligare i framtiden. I rapporten ingår utvärdering och presentation av skillnader i kostnader samt brukarens potential till att spara energikostnader, och i slutändan minska miljöpåverkan. De olika alternativen som tagits fram har simulerats med det detaljerade värme- och energitekniska simuleringsprogrammet BSim. Därefter nyttjas resultaten från BSim för analys av husalternativens livscykelkostnader. Livscykelkostnadsberäkningarna utförs på varje alternativ lösning för att bedöma dess potentialer till en god investering sett ur ett längre tidsperspektiv. Energisimuleringsprogrammet beräknade referenshusets specifika energianvändning till 85,6 kwh/(m 2,år). Energieffektiviserande åtgärder som energieffektivare fönster, tjockare isolering, lufttätare klimatskal samt installationer som solfångare och ett från- och tilluftsventilationssystem med värmeåtervinning, bidrar till ett hus med lågt energibehov. Den specifika energianvändningen för lågenergihusen resulterade i omkring 49 kwh/(m 2,år). Sett ur ett helhetsperspektiv är tilläggsinvesteringen för lågenergihusen en extrakostnad om ca 6,5 % i förhållande till den totala investesteringskostnaden för referenshuset. LCC-analysens resultat samt resultaten vid variation av känsliga parametrar påvisar lågenergihusens ekonomiska fördelaktighet sett ur ett längre tidsperspektiv. För att åstadkomma energieffektiva byggnader, utan att inomhusklimatet försämras, kommer det i framtiden krävas ett långsiktigt tänkande och ett aktivt engagemang av byggprocessens alla aktörer. Nyckelord: LCC, Energisimuleringar, Småhus, Lågenergihus, Passivhus, Specifik energianvändning III

8 IV

9 INNEHÅLL ABSTRACT SAMMANFATTNING INNEHÅLL FÖRORD NOMENKLATUR I III V IX XI 1 INLEDNING Bakgrund Syfte Mål Metod Värme- och energitekniskt simuleringsprogram Analys av livscykelkostnader Avgränsningar Tidsramar Geografisk orientering Systemgränser för miljön 5 2 ENERGIFLÖDET I BOSTÄDER TEORIBAKGRUND Energibalans för en bostad Transmissionsförluster Ventilationsförluster Tappvarmvattenförluster Tillskottsenergi Boverkets förändrade energikrav Uppföljning av Boverkets energikrav 15 3 LÅGENERGIHUS TEORIBAKGRUND Definition av lågenergihus Klimatskärmen Installationer Krav för lågenergihus Utveckling av lågenergihus i Sverige Utveckling av lågenergihus i Europa Uppföljning av krav Marknadens reflektioner Svagheter med lågenergihus 24 4 ENERGIFÖRSÖRJNING Energislag 25 V

10 4.1.1 Fjärrvärme Värmepump Solenergi Energipris Allmän energiprisutveckling Elprisutveckling Fjärrvärmeprisutveckling 29 5 ENERGISIMULERING Analys med värme- och energitekniskt simuleringsprogram Val av värme- och energitekniskt simuleringsprogram Uppbyggnad av BSim Uppbyggnad av byggnadsmodeller i BSim Husens belägenhet Vindlaster Sollaster Tappvarmvattenbehov Referenshusets uppbyggnad Klimatskal Ytterväggens köldbryggor Installationer Luftläckage Energisimuleringsresultat R-huset Mellanhusens uppbyggnad Klimatskal Ytterväggens köldbryggor Installationer Luftläckage Energisimuleringsresultat M-husen Lågenergihusens uppbyggnad Klimatskal Ytterväggens köldbryggor Installationer Luftläckage Energisimuleringsresultat L-husen Inneklimatsresultat för R- och L-huset Sammanställning av alternativen 54 6 LIVSCYKELKOSTNADSANALYS LCC-analysens fördelar Att räkna med LCC-analys LCC-beräkningar Indata till LCC-beräkningarna LCC-beräkningsresultat 57 7 KÄNSLIGHETSANALYS Känsliga faktorer i BSim Känsliga faktorer i LCC-analysen 63 VI

11 7.3 Känslighet av energipriser 66 8 SLUTSATSER Rekommendationer 68 9 DISKUSSION FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER REFERENSER 77 BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Indata till BSim Handberäkning av U-värden för klimatskalet HEAT2- och köldbryggsberäkningar Lufttäthetsberäkningar Täthetsprovningar av R-huset Energibesparingsåtgärder på R-huset LCC-kostnader Indata till LCC-verktyget ENORM-beräkningar VII

12 VIII

13 FÖRORD Examensarbetet har utförts under sommaren och hösten år 2007 på Institutionen för bygg- och miljöteknik, Avdelningen för byggnadsteknologi, Byggnadsfysik vid Chalmers Tekniska Högskola. Rapporten är det sista momentet som avlutar studier på civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad med inriktning Byggnadens tekniska funktion och omfattar 30 poäng. Författarna till denna rapport är Karl Andersson och Tommy Chiaussa. Stort tack till våra handledare, doktorand Henrik Karlsson på byggnadsfysik och Veronica Yverås på JM AB som har visat engagemang och intresse för vårt arbete och för den tid de avsatt för diskussion. Författarna vill även rikta ett stort tack till våra opponenter, all personal på Avdelningen för byggnadsteknologi, Byggnadsfysik samt personal i forskargruppen på Installationsteknik som har bidragit med många kloka yttranden vilket höjt nivån på denna rapport. Många tack till er! Vi vill även tacka platschefen Lars Edvardsson och alla arbetsledarna på JM AB som arbetat på byggarbetsplatsen för refererenshuset, Kjell-Åke Henriksson på JM AB i Stockholm och Ingrid Olsson, kalkylator på JM AB Göteborg, för ert enorma tålamod vid våra aldrig sinande frågor. Ett sista tack till övriga examensarbetare på våning två i Forskarhuset på Väg- och vattenbyggnation på Chalmers för trevligt umgänge under alla frukost-, lunch- och eftermiddagstillfällen. Göteborg, november 2007 Karl Andersson Tommy Chiaussa IX

14 X

15 NOMENKLATUR Beteckningar λ Värmekonduktivitet, värmeledningsförmåga [W/(m,K)] ψ Värmegenomgångskoefficient för den linjära [W/(m,K)] köldbryggan ξ Värmegenomgångskoefficient för den punktformiga [W/(m,K)] köldbryggan U Värmegenomgångskoeffecient för en konstruktionsdel. [W/(m 2,K)] U*A Förlustfaktor för en konstruktionsdel. [W/K] Allmänna begrepp A temp Golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedd [m 2 ] att värmas till mer än 10 C begränsade av klimatskärmens insida. Garage inräknas inte i denna yta. 1 BOA Boarea, bruksarea för boutrymmen. Synonymt med [m 2 ] uthyrningsbar area. Omfattas företrädesvis av utrymmen avsett för vistelse, kommunikation, hygien viss förvaring m.m. ovan mark, dock ej förråd och garage. 2 Dagg- Temperatur då vattenångan i luften börjar kondensera [ºC] temperatur på en yta. Energi- Byggnadens mått på dess energieffektivitet, knutna [kwh] prestanda till normalt bruk. Klimatskal Innefattas av ytterväggar, golv, tak, fönster och dörrar [-] som är det direkt skyddande skalet av BOA. Klimatzon Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands [-] norr län, Västernorrlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län och Värmlands län. 3 Klimatzon Övriga län än klimatzon norr. 4 [-] söder Operativ Den samlade inverkan av luftens och omgivande ytornas [ºC] temperatur temperatur. 1 Svensk Areamätning. Internet 2 Ibid. 3 Boverket. Boverkets byggregler (BFS2006:12). Internet 4 Ibid. XI

16 Vistelsezon Den del av byggnaden som människor normalt uppehåller sig. [-],[m 2 ] Q energi Byggandens energianvändning för normalårstemperatur [kwh/år] utomhus samt för vädring och normalt brukande av tappvarmvatten. specifik Q energi Specifik energianvändning. Definierar en byggnads [kwh/(m 2,år)] maximalt tillåtna energianvändning per uppvärmd golvarea. Byggtekniska begrepp COP Värmefaktor. Mått på värmepumpens effektivitet. [-] DUT Dimensionerande utetemperatur. Den beräknade [ºC] utetemperatur som inträffar högst en gång per utvald tidsperiod då en extrem utetemperatur medför att innetemperaturen väntas sjunka ett visst antal grader. EUT Extrem utetemperatur. Den temperatur som ventilations- [ºC] systemet dimensioneras efter, då hänsyn inte kan tas till byggnadens värmetröghet. FTX-system Från- och tilluftsdistributionssystem med värmeväxlare. [%] Värmeväxlarens prestanda betecknas med en verkningsgrad. FVP Frånluftsventilation med värmepump. Värme tas från [-] frånluften och ges till exempelvis tappvattensystemet eller det vätskeburna radiatorsystemet. Års- Uppvärmningssystemets årsgenomsnittliga effektivitet. [-] verkningsgrad Internvärme Det värmetillskott som tillförs byggnaden genom exempelvis personer, hemelektronik, belysning mm. [W] Lufttäthet Definieras och mäts som det luftflöde i l/s som passerar en [l/(s,m 2 )] ytenhet av klimatskalet då ett referenstryck råder. PE-folie Polyetenfolie, vars funktion är att förhindra den diffusiva [-] fukttransporten och luftgenomflöden. VÅV Värmeåtervinning ur ventilationsluften. [-] XII

17 Ekonomiska begrepp LCC Livscykelkostnad - Life Cycle Cost [kr] Totala kostnaden under en produkts livslängd, dvs inköpspris plus nuvärdet av drift- samt underhållskostnader under en bestämd kalkylperiod. Kalkylränta Krav på ränta av investering, som utgår från utebliven [%] alternativ investering. Kapital- Räntekostnad på lånat kapital. [%] kostnad Realränta Ränta minus inflation. [%] XIII

18 XIV

19 1 INLEDNING Energifrågan har varit ett omtalat ämne under en längre tid men har på senare år fullkomligt exploderat. Sverige och världen står inför en stor omställning där energianvändningen står i fokus. Energianvändningen är en stor utmaning för samhället som måste öka andelen förnyelsebar energi och samtidigt minska energikonsumtionen. Byggsektorn står uppskattningsvis för ca 40 procent av Sveriges totala energianvändning, vilket ökar dess ansvar att reducera denna siffra. 5 År 1999 upprättade Boverket detaljerade miljömålsförslag för det nationella programmet God bebyggd miljö, där målet med energibehovet för nya byggnader år 2010 högst skulle vara 90 kwh/(m 2,år). Kravet i de reviderade byggreglerna (BBR12), trädde i kraft den 1 juli år 2007, motsvaras av en specifik energianvändning av 110 kwh/(m 2,år) i Sverige söder om Dalälven, och är därmed ännu inte nere på den nivå som energimålsättningen var. På drygt 30 år har den totala energianvändningen i Sverige ökat med ca 7 %, från 381 TWh år 1973 till 406 TWh år Av de befintliga husen och även gällande nybyggnation av hus krävs en åtstramning och energieffektivisering. Den enda energibäraren som minskat i användning är oljeprodukter, som efter oljekrisen på 1970-talet fick svensk energipolitik att ändra inriktning och ersätta olja med i stor utsträckning el och fjärrvärme. 6 Rapporten klargör olika kostnaders fördelning vid energiförbättrande åtgärder vid nybyggnation av småhus. Vidare presenteras bakgrunden till studien och varför den genomförts med dess syfte, metod och avgränsningar. 1.1 Bakgrund Byggnader med hög energieffektivitet, med lågt energibehov som följd, och dess efterfrågan har de senaste åren ökat betydligt i Sverige. Energieffektivisering av, och i, bostäder är inte bara en angelägenhet ur svensk synvinkel utan viktigt för hela EU. De mediala effekterna av frekventa rapporter om den globala uppvärmningen tvingar hela samhället att engagera sig. Samtidigt ökar den globala energianvändningen och fortsätter att stiga i takt med den globala ekonomiska tillväxten. Det förekommer i dagsläget många debatter om vad olika åtgärder skulle innebära för den globala miljön och dess fortsatta utveckling då jordens befolkning ständigt växer. Ett samarbete mellan regeringen, kommuner och företag vars syfte är att skapa en utveckling mot en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige är Bygga-bo-dialogen. Med detta samarbete vidtas konkreta åtgärder för en hållbar utveckling då enighet har träffats genom frivillig överenskommelse mellan parterna. För att avgränsa dialogerna 5 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Effektivare energianvändning i sikte. Internet 6 Energimyndigheten. Energiindikatorer 2006, Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål. Internet. 1

20 läggs fokus på tre områden: hälsosam innemiljö, effektiv resurs- och energianvändning. 7 Byggsektorns uppdrag har blivit att göra förändringar och justeringar vad gäller energianvändningen vid nybyggnation och av befintliga hus i drift. Den nationella myndighet som tar fram föreskrifter för nya byggnader och övriga frågor om samhällsplanering, bostadsfrågor, stads- och bebyggelseutveckling är Boverket, med regelsamlingen Boverkets byggregler, förkortat BBR. 8 Den 1 juli 2007 trädde BBR: s nya energikrav i kraft (BBR12), vilket kom att påverka byggsektorns nybyggnation av småhus. På standardhusen behövdes vissa ändringar och tillägg genomföras rörande både byggnads- och installationsrelaterade syften då energikraven pressades. Detta öppnar synen för livscykelperspektivet och blir allt mer aktuellt vid investeringsbedömningar. Då byggmaterial och energikostnader har haft en stadig uppgång krävs nu mer fokus på energieffektivare hus för att få ner driftskostnaderna. Driften av ett hus under dess livslängd står för en stor andel av husets totala energianvändning. Andelen kan vara så stor som 85 % under husets livscykel vilket ökar betydelsen av energieffektiva hus i framtiden. 9 En förutsättning för energieffektiva hus är att det finns både god arkitektur och konstruktion samt ett tillräckligt bra utförande. Vad gäller arkitekturen på objektet så utarbetas den med avseende på planlösning, fönsterstorlekar, fönsterutformning etc. Den konstruktionsrelaterade utformningen avser bl.a. val av isolertjocklek, byggnadsteknisk detaljutformning som förhindrar uppkomst av köldbryggor och att en lufttät klimatskärm erhålls. Goda isolerings- och lufttäthetsförutsättningar i klimatskärmen grundar sig i stor utsträckning av hur väl arbetsutförandet infriats. Med en bakgrund där dessa kvalifikationer är uppfyllda finns förutsättningar för brukaren att få önskad komfort, god luftkvalitet, liten tillförsel från värmesystemet och därmed ett energieffektivt hus. Brukarens beteende är något som i slutänden dock avgör husets energianvändning i stor utsträckning, det vill säga de människor som nyttjar eller bor i huset. 1.2 Syfte Syftet med studien är att ta fram data för ett specifikt småhus som visar skillnaden i kostnader för husköparen i ett bestämt tidsperspektiv. Ett flertal byggnadstekniska alternativ undersöks samt utvärderas. Genomförd analys ska ligga till grund för huruvida alternativa åtgärder anses lämpliga ur entreprenörers perspektiv då energikraven kan pressas ytterligare i framtiden. Resultaten skall skapa en kvalitativ bas vid marknadsföring av de nya standardhusen kontra lågenergihusen. I rapporten ingår utvärdering och presentation av skillnader i kostnader samt brukarens potential till att spara energikostnader, och i slutändan bidra till mindre miljöpåverkan. 7 Byggabodialogen. Internet 8 Boverket. Om Boverket. Internet 9 Petersson, Bengt-Åke.(2004). Tillämpad byggnadsfysik. Lund. Studentlitteratur 2

21 1.3 Mål Målet med denna studie är att granska energiprestandan för ett referenshus och utvärdera förslag på åtgärder för att åstadkomma ett energieffektivare hus. Åtgärderna ska generera ett s.k. lågenergihus, efter passivhuskonceptet på ca 50 kwh/(m 2,år) och även ett hus med energiprestanda som motsvarar en standard någonstans mellan referenshusets och lågenergihusets standard. De olika alternativens utformningar och tekniska val kommer i slutänden att skapa en helhetsbild av kostnader beroende på val av grad på energieffektivitet utan att påverka kvaliteten av inneklimatet. Därmed kommer ett underlag att finnas som bas för byggföretagens marknadsföring och säljstrategier där husköpare uppmuntras att köpa hus med lågt energibehov. Med detta skapas en högre investeringskostnad men en lägre driftskostnad, som ger ett mer ekonomiskt och miljövänligt hus, vilket i slutänden gynnar alla parter. I framtiden kommer detta förhoppningsvis att stimulera byggnadsmarknaden med större konkurrens och lägre priser vilket medför en ökad lönsamhet av att bygga lågenergihus. 1.4 Metod En bred litteraturstudie ligger till grund för förståelse av ett lågenergihus, dess energiflöden samt dess uppbyggnad. För att kunna genomföra studien har sedan ett reellt objekt använts som utgångspunkt. Efter studie av olika byggnads- och installationstekniska lösningar, individuellt och i kombination, utvärderas alternativen. Detta görs ur ett ekonomiskt- och energibesparande perspektiv, efter vidtagna åtgärder, genom att exempelvis: förbättra isolering av väggar, tak, grund etc. byta standardfönster till lågtransmitterande fönster bygga lufttätare minimera köldbryggor installera en från- och tilluftsvärmeväxlare installera en värmepump installera solfångare nyttjat för värmning av tappvarmvatten En översiktlig bedömning görs av de olika alternativen, var på de simuleras med ett värme- och energitekniskt simuleringsprogram. Därefter finjusteras de olika lösningarna innan de används vid analys av livscykelkostnad. LCC-beräkningar utförs på varje alternativ lösning för att bedöma dess potentialer till en god investering Värme- och energitekniskt simuleringsprogram Med energisimuleringsprogrammet BSim kan byggnadens energibalans simuleras. Energisimuleringen görs detaljerat för att verifiera att de alternativa lösningarna som tagits fram klarar BBR-kraven samt de krav för passivhuskonceptet med avseende på energianvändningen. 3

22 1.4.2 Analys av livscykelkostnader Vid ekonomiska analyser vid extra investeringar, gentemot investeringar som har gjorts vid standardbyggnation, används ett LCC-verktyg. Verktyget är utvecklad av Älvstranden Utveckling AB. 10 Tanken med metoden är att visa på ett överskådligt sätt att extra investeringar har potential att löna sig ekonomiskt med sänkta driftkostnader som följd. De totala boendekostnaderna kommer alltså inte att bli högre då räntekostnaderna för investeringen täcks av en sänkt energidriftskostnad. 1.5 Avgränsningar Denna rapport behandlar enbart småhus med möjlighet till inkoppling på ett fjärrvärmenät. Ett referenshus motsvarande ett 2-planshus om 121 kvm BOA används som bas där energieffektiviserande åtgärder föreslås och utvärderas ur ett livscykelanalytiskt perspektiv. I rapporten berörs, i huvudsak, enbart ämnesområdena av byggnadsteknisk och byggnadsekonomisk karaktär. Rapporten vänder sig till personer redan insatta i byggsektorns frågeställningar. Kunskap om byggnadens energibalans och byggnadsekonomiska förkunskaper krävs för att kunna tillgodogöra sig hela innehållet i rapporten. För att lyckas genomföra denna studie inom rimlig tid och med skäliga informationsmängder krävs vissa avgränsningar då ämnesområdet är stort. Nödvändiga aspekter och avgränsningar att ta i beaktning är inom vilket tidsram analysen belyser, husets geografiska position i landet samt miljöpåverkan förklaras i följande kapitel Tidsramar För att få en rimlig och därmed sanningsenlig bild av analysen ansätts en tid som sedan nyttjas i LCC-analysen. Tidsramens inverkan blir stor med avseende på t.ex. driftskostnad per år om den väljs på 25 eller 50 år. Därför har en rimlighetsbedömning gjorts med hjälp av erfaret branschfolk, där en tidsram om mellan 30 år konsulterades fram Geografisk orientering Denna rapport berör endast området i och omkring Göteborgregionen där även tilltänkt byggnation av husen är tänkt att genomföras i framtiden. Klimatdata kommer därför att användas från Göteborgsområdet. 10 Värmsjö, Per. M.fl. Energioptimering av flerbostadshus, en LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen. Internet 4

23 1.5.3 Systemgränser för miljön Denna rapport beaktar endast energianvändningen under brukstadiet av byggnadens livscykel, då större delen av husets totala behov av energi, under dess livstid, är under brukstiden, vilket visas i figur 1.1. För lågenergihus förändras denna fördelning då större energianvändning tillkommer vid byggnationen samt att energianvändningen minskar under brukstiden. Figur 1.1 Energianvändningen för ett traditionellt byggt småhus under dess livscykel Petersson, Bengt-Åke (2004). Tillämpad byggnadsfysik. Lund. Studentlitteratur 5

24 6

25 2 ENERGIFLÖDET I BOSTÄDER TEORIBAKGRUND Med energiflödet för byggnader menas all den energi som tillförs byggnaden i form av exempelvis uppvärmning, hushållsel, personvärme och solinstrålning samt energi som bortförs i form av förluster. Termodynamikens första huvudsats 12 säger att energi inte kan skapas av sig självt eller förintas, utan bara omvandlas till andra energiformer, vilket även gäller i en bostad. De olika energiformerna i huset omvandlas och utbyte sker med omgivningen vilket skapar ett energiflöde, en energibalans mellan inflöden och utflöden. För att bibehålla energibalansen i ett hus, och därmed en komfortabel temperaturnivå inomhus, tillförs eller bortförs energi i form av värme eller kyla. 2.1 Energibalans för en bostad Sverige och Nordeuropa har oftast ett kallt klimat utomhus i relation till övriga Europa. Detta bidrar till att tillförsel av energi i form av värme är nödvändigt för att bevara ett gott termiskt inneklimat, då internvärmetillskottet är relativt litet i förhållande till dess BOA. Andra positiva bidrag som inverkar relativt stort, främst på sommaren, är solinstrålning, där den kortvågiga solinstrålningen omvandlas till värmeenergi. Värmeenergi som i huvudsak lämnar byggnaden, och som betraktas som förluster, är främst transmissionsförluster, ventilationsförluster, varmvattenförluster och förluster i form av köldbryggor. Dessa olika energi- och värmeförluster förklaras mer ingående i följande kapitel. Som figur 2.1 visar sätts en systemgräns precis utanför huset. Även in- och utgående parametrar för byggnadens värmebalans visas. 12 Nationalencyklopedin, Internet 7

26 Figur 2.1 Energibalans för hus där förlusterna innefattas av transmissionsförluster, luftläckning, ventilationsförluster och dylikt. 13 Med hjälp av husets energiflöden kan en energibalans beräknas som ekvation 2.1 visar. Energibehovet för huset baseras på normal och avsedd användning. 14 Q energi = Q t + Q v + Q l + Q tvv + Q dr,el Q vå Q tillskott [kwh/år] (2.1) Q t = transmissionsförluster inkl köldbryggor Q v = ventilationsförluster Q l = luftläckageförluster, ex vädring, otätheter i klimatskalet Q tvv = uppvärmning av tappvarmvatten Q dr,el = elenergibehov för fläktar, värmepumpar, pumpar, mm. samt distributions- och reglerförluster Q vå = tillgodogjord värme från solpaneler, värmepumpar, värmeväxlare, etc. Q tillsk. = tillgodogjord värme från personer, tappvarmvatten, belysning, etc Transmissionsförluster Transmissionsförlusten genom en byggnadsdel, t.ex. en vägg, bestäms av skillnaden i ytter- och innertemperatur samt av byggnadsdelens värmegenomgångskoefficient, U- värdet [W/(m 2,K)]. Totalt sett utgör transmissionsförlusterna störst andel av byggnadens totala värmeförluster. Denna energiförlust är värmetransport genom byggnadens klimatskal. Transmissionsförluster utgörs av strålning, ledning och konvektion. Husets isoleringsgrad (värmemottstånd) står omvänt proportionellt med byggnadens förluster. Ett mått på värmeflödet genom en konstruktionsdel är, 13 Boverket. Boverkets byggregler (BFS2006:12) 14 Petersson, Bengt-Åke (2004). Tillämpad byggnadsfysik. Lund. Studentlitteratur 8

27 värmegenomgångskoefficient U-värdet. Om t.ex. ett fönster har ett lågt U-värde innebär det att isoleringen är god. 15 Vid beräkning av det teoretiska U-värdet erfordras materialets tjocklek, d [m], samt dess värmekonduktivitet, λ [W/(m,K)], som ger materialets värmeövergångsmotståndet R [(m 2,K)/W], se ekvation 2.2 och 2.3. Då väggar, tak, grund etc. inte utgörs av homogena och solida material utan kombinationer av material sinsemellan krävs en formel som tar hänsyn till detta. Även köldbryggor måste beaktas vid beräkning av det samlade U-värdet. Denna formel beskrivs och förklaras i ekvation 2.4. R j d j = [(m 2,K)/W] (2.2) λ j U j = R se 1 + R j + R si [W/(m 2,K)] (2.3) Fönster och dörrar är konstruktionsdelar som står för stora värmeförluster då dess isolerande förmåga är sämre än övriga konstruktioner av klimatskärmen. Det är därför viktigt att välja komponenter med så låga U-värden som möjligt eller, som ibland nödvändigtvis, hålla nere dess area i förhållande till total ytterväggsarea för att begränsa energianvändningen i största möjliga utsträckning. Ett bra fönster, med låg energianvändning som följd, motsvarar ett U-värde på ca 0,8-1,0 W/(m 2,K) vilket bidrar till möjligheten att avskaffa radiatorerna under fönster utan att problem med drag och kallras uppstår. 16 En negativ konsekvens av energieffektiva fönster är att utvändig kondens lätt uppstår under kalla klara nätter då glaset blir kallare än omgivande utomhusluft. Kondens uppstår eftersom fönsterrutans yta, som vetter mot uteluften, och dess daggpunkt passeras, vilket gör att en del av uteluftens ånghalt kondenserar på fönsterrutan. Fenomenet upphör helt på förmiddagen då utomhustemperaturen ökar vid solens uppgång. I figur 2.2 nedan visas andelen transmissionsförluster för ett traditionellt småhus. Figur 2.2 Principiell bild över transmissionsförlusterna på ett traditionellt hus. De 15 % som saknas täcks av ventilationsförluster,tappvarmvattenförluster Sandin, Kenneth (1996). Värme och fukt. Lund. Kompendium i byggnadsfysik 16 Maria Wall. Bygg energieffektivt Kunskapen finns! Forskningsrådet Formas 17 Energimyndigheten. Din uppvärmning. Internet 9

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Lunds universitet LTH Avd Energi och ByggnadsDesign Inst för arkitektur och byggd miljö 36% av den totala

Läs mer

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Energimyndighetens program för passivhus och lågenergihus Version 2007:1 Forum för Energieffektiva Byggnader Förord Hösten 2005 diskuterades

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Värmeförlusteffekt (FEBY12)

Värmeförlusteffekt (FEBY12) Resultatsammanfattning Värmeförlusttal (VFT) 21,5 W/m2 Atemp Tidskonstant: 10,4 dagar Klimatskal Um: 0,27 W/m2K Köpt energi: 66,6 kwh/m2 Atemp Summa viktad energi: 65,3 kwh/m2 Atemp -varav elenergi: 7,1

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TJÄRHOVET 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-04 Byggnadens adress: TJÄRHOVSGATAN 9 90420 UMEÅ Utetemperatur: 10 C Expert: Christer

Läs mer

Passivhus på Svenska. Forum för Energieffektiva Byggnader. Svein Ruud SP Energiteknik

Passivhus på Svenska. Forum för Energieffektiva Byggnader. Svein Ruud SP Energiteknik Passivhus på Svenska Forum för Energieffektiva Byggnader Svein Ruud SP Energiteknik Lågenergihus - inget nytt under solen! Tidigt 1980-tal -130 m 2 uppvärmd boyta -Traditionellt enplans hus - Extra väl

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FRÖSVE-TOVATORP 1:33 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-02-23 Byggnadens adress: ÅKLEBY LJUNGAGÄRDET 54191 SKÖVDE Utetemperatur: 4

Läs mer

Energioptimering av kommersiell byggnad

Energioptimering av kommersiell byggnad Tillhör examensarbete TVIT-5057 Ida Åkesson Installationsteknik Energioptimering av kommersiell byggnad Genom lagstiftning blir kraven på byggnaders energiprestanda allt hårdare och intresset för passivhus

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ÄLVSBORG 101:9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-02 Byggnadens adress: BLODBOKSGATAN 21 42674 VÄSTRA FRÖLUNDA Utetemperatur: 11

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KÅHÖG 11:22 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-12-16 Byggnadens adress: ÄNGSVÄGEN 2 43376 JONSERED Utetemperatur: 2 C Expert: Liselotte

Läs mer

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden?

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Mats Rönnelid Energi och miljöteknik Högskolan Dalarna Presentation vid nätverksträff 1 februari 2012 Fönster viktiga för byggnadens

Läs mer

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder FEBY12 Denna broschyr är en sammanfattning. Fullständiga kriterier och en webbversion finns på www.nollhus.se. Nollenergihus Passivhus Minienergihus Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder Inledning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SMÖGENÖN 73:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-23 Byggnadens adress: HAMNEN 3 45043 SMÖGEN Utetemperatur: 22 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Vad händer på Passivhusfronten?

Vad händer på Passivhusfronten? Vad händer på Passivhusfronten? Jonas Norrman IVL Svenska Miljöinstitutet Åsa Wahlström SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Det färdigställs allt fler energieffektiva lägenheter i Sverige byggda efter

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BUR 131:42 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: LÅKEBERGSGATAN 93 42334 TORSLANDA Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Att ställa energikrav vid nybyggnation

Att ställa energikrav vid nybyggnation Att ställa energikrav vid nybyggnation Utmaningar och möjliga lösningar Jens Johansson Miljöstyrningsrådet www.msr.se Bred avstämning - intressenter MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSSTÖD PRISBELÖNT I EU

Läs mer

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11 TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg 2014-03-11 Töpelsgatan 5b, 416 55 Göteborg Tel 031-350 70 00, fax 031-350 70 10 liljewall-arkitekter.se

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOTTEN 1:245 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-04 Byggnadens adress: TOTTHYLLAN 31 83013 ÅRE Utetemperatur: -3 C Expert: Johan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SAXHYTTAN 102:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-11-23 Byggnadens adress: GRANSTIGEN 2 77014 NYHAMMAR Utetemperatur: 2 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BLIDÖ 1:251 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-27 Byggnadens adress: FÖRÄNGSUDDEN 47 76017 BLIDÖ Utetemperatur: 22 C Expert: Richard

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Fullriggaren Nyköping Passivhus - ett aktivt val

Fullriggaren Nyköping Passivhus - ett aktivt val Fullriggaren Nyköping Passivhus - ett aktivt val En komplex värld! Avfall Buller Mögel Kemikalier Radon Energi Läge Elektromagnetiska fält Fukt Markföroreningar Material Vatten Ljus NCC AB 091124 2 Fokus

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Foss-Hede 1:27 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-06 Byggnadens adress: Övre Krokklevsvägen 3 45534 Munkedal Utetemperatur: 13

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: xxx

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: xxx BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: xxx REMISSUTGÅVA 2006-06-29 Kompletterande föreskrifter gällande byggnader som använder el för uppvärmnings- och kyländamål. Föreslagna ändringar är markerade med

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MENSÄTTRA 1:76 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-19 Byggnadens adress: ABBORRVÄGEN 5 13236 SALTSJÖ-BOO Utetemperatur: 14

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Energimyndighetens program för passivhus och lågenergihus Version 2008:1 LTH rapport EBD-R--08/21 IVL rapport nr A1548 Forum för Energieffektiva

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vad är ett passivhus?

Vad är ett passivhus? Vad är ett passivhus? Komfortabelt Miljövänligt Lönsamt Lättskött Vad är ett passivhus? Passivhus har god komfort med bra luft och inget drag eller kallras. Passivhus är prisvärda. Små extrakostnader kompenseras

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Frillesås passivhusen blir vardagliga

Frillesås passivhusen blir vardagliga Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-03-19 06:45 Utförd av:, Stiba AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län: Västra Götalands län Atemp bostad:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik CHRISTER JOHANSSON Esam AB

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik CHRISTER JOHANSSON Esam AB Energieffektivt byggande i kallt klimat RONNY ÖSTIN CHRISTER JOHANSSON Esam AB UPPHANDLING SOM DRIVER PÅ UTVECKLINGEN.ELLER INTE? Det byggs allt fler lågenergihus. Alla nybyggda hus ska vara nollenergibyggnader

Läs mer

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på.

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Årsta 11:127 Byggnadens adress Vinbärsgatan 6 75449 Uppsala Datum 2015-03-27 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ARPHUS 1:1. Utetemperatur: 22 C

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ARPHUS 1:1. Utetemperatur: 22 C ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ARPHUS 1:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-09-06 Byggnadens adress: ARPHUS 1 63504 ESKILSTUNA Utetemperatur: 22 C Expert: Mikael

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TRYNTORP 3:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: TRYNTORPS GÅRD 64050 BJÖRNLUNDA Utetemperatur: 13 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth Lågenergibyggnader Karin Adalberth Sveriges Miljömål ang. God bebyggd miljö Delmål 6: Energianvändning i byggnader Energianvändningen skall minska med > 20% till 2020 > 50% till 2050 > 2020 ha 50% förnyelsebar

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-11-01 20:56 Utförd av:, Skärgårdslovet AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm Län: Stockholms län Atemp bostad:

Läs mer

Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen

Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen Finnängen Husarv. 57, Ljungsbro Datum 2012-02-02 Rapportnummer 12-157 S 1 av ( 8 ) Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen Ansvarig:!!! Fuktsakkunnig, Certifierad Energiexpert

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Sammanställning Resultat från energiberäkning

Sammanställning Resultat från energiberäkning Sammanställning Resultat från energiberäkning Resultat Fastighetsbeteckning: Freberga 6:171 Namn: Daniel Andersson Datum beräkning: 2014.09.04 08:04 Klimatzon: Byggnadstyp: Ort: Län: Uppvärmning enl. BBR:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1 Utgåva 1:1 2012-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vågbro 26:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: REPHULT 1:6 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-08 Byggnadens adress: REPHULT 3 34374 LIATORP Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

Passivhus med och utan solskydd

Passivhus med och utan solskydd Passivhus med och utan solskydd Detta projektarbete är en del i utbildning till Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i Västerås under tiden, 2011-01-19 2011-02-23 Passivhus i Sotenäskommun,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Utetemperatur. Energiexpert. Kåbo 10:14.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Utetemperatur. Energiexpert. Kåbo 10:14. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Kåbo 10:14 Byggnadens adress Krukmakaregatan 2 75238 UPPSALA Datum 2015-04-17 Utetemperatur 2 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Byggkonsult

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Stockholm 1 sep 2006 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Generella synpunkter Vi anser att en skärpning av byggreglerna avseende energihushållning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Smeden 2 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-11-07 Byggnadens adress: Smedgatan 3 46740 Grästorp Utetemperatur: 4 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: APOLLO 11 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-29 Byggnadens adress: HERMESVÄGEN 7 98144 KIRUNA Utetemperatur: 3 C Expert: Fredrik

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-12-04 Objekt: 14-006 - Söderhagen 1:8 Utförd av: Joakim Alterius, Alterius Engineering AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste

Läs mer