BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut"

Transkript

1 BUDGET Kommunfullmäktiges beslut

2

3 Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Styrkort per nämnd och bolag... 5 Styrkort per nämnd och bolag, forts... 6 Ekonomisk ställning...7 i korthet... 8 Investeringsbudget... 9 Anteckningssida Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bygg och Miljönämnd Teknik- och griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Tranås Stadshus AB Tranås Industri- fastigheter AB AB Tranåsbostäder Tranås Energi AB Sammanfattning år Finansierings- och resultatbudget Drift- och investerings- budget Förslag till Kommunfullmäktigebeslut... 56

4 Kommunkoncernens organisation Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 1/ /10 Ordförande Anders Wilander (m) Moderata samlingspartiet 10 Kommunalråd Kristdemokraterna 3 1:e vice ordf. Anne-Chrisitine Backlund (kd) Folkpartiet 3 2:e vice ordf. Anders Karlsson (s) Centerpartiet 3 Jennie Saxfeldt (m) Socialdemokraterna 16 Ingemar Karlsson (fp) Miljöpartiet de gröna 2 Sven-Olof Wahlström (c) Vänsterpartiet 1 Colm Ò Ciarnáin (mp) Sverigedemokraterna 2 Bengt E Carlsson (s) Politiskt obundna 1 Björn Thiele (s) Totalt antal mandat 41 Svanthe Hansson (s) Mona Pettersson (s) Kommunfullmäktiges presidium Ordförande Per Ulfsbo (fp) 1:e vice ordf. Kjell-Åke Trygg (s) 2:e vice ordf. Siw Warholm (m) 1

5 Tranås en framtidskommun förslag I din hand håller du årets sammanfattning av nämndernas och bolagens budgetförslag för samt en uppskattning av års behov. Varje nämnds fullständiga förslag och beslut finns hos nämnden och ekonomiavdelningen. Denna sammanställning kommer att behandlas i budgetberedningen vid månadsskiftet sep/okt. Därefter sammanställs ett nytt förslag som presenteras för KSau i oktober. Det slutgiltiga beslutet för budget år fastställs av kommunfullmäktige i november. Berg och dalbana i vår omvärld Året började med en förvärrad skuldkris i Sydeuropa men trots tecken på försvagad konjunktur på flera håll i världen har svensk ekonomi fortsatt att växa. De försämrade tillväxtutsikterna gör att man framöver räknar med en försvagad sysselsättning, som för med sig ökad arbetslöshet. Framtiden ser dock ljusare ut, från och med antas bättre fart i svensk ekonomi. Effekter i Tranås Sysselsättningen i Tranås ligger något högre än riket och det är för närvarande ca 450 personer som saknar sysselsättning. Problemet är att matcha arbetslösa till lediga arbeten som främst finns inom kvalificerade hantverk samt inom yrken där eftergymnasiala studier krävs som till exempel civilingenjörer. Tranås kommun satsar därför resurser på att minska ungdomsarbetslösheten genom aktiviteter såsom feriejobb och tillfälliga anställningar i kommunen. Mål och aktiviteter ska utarbetas för att stimulera en högre utbildningsnivå vilket också är ett regionalt mål. Tranås kommun har en stark ekonomi och ligger över genomsnittet i jämförelse med både länet och riket. I nuläget ser det ut som Tranås kan behålla sitt ekonomiska läge även de närmaste åren främst beroende på verksamheternas ekonomiska kontroll. God ekonomisk hushållning Den goda ekonomin skapar förutsättningar att utveckla verksamheterna i framtiden. Kommunfullmäktige har beslutat att nettokostnaderna inte ska överstiga 98 % av skatter och bidrag ska vara uppfyllt i budget för. Tillväxtmålet är det övergripande och utveckling för är negativ varför det är viktigt att se aktiviteter som strävar mot att nå detta mål. förutsättningar När de preliminära ramarna sattes av KS i april användes SKLs skatteprognos från februari. en har nu uppdaterats och vid höstens budgetarbete kommer SKLs skatteprognos från augusti att användas. 2

6 Befolkningsutveckling i Tranås Mål invånare år 2025 Målet för Tranås kommun är invånare år september var vi invånare i Tranås kommun. Befolkningsutvecklingen i Tranås är även fortsättningsvis att åldersgruppen år ökar mest vilket i framtiden kommer innebära att åldersgruppen 80 år och äldre kommer att öka ytterligare. Tranås växer inte av egen kraft då fler personer dör än som föds vilket består över lång tid. En tillväxt i åldersgruppen år vore mycket positivt för Tranås då kommunen på sikt kan växa av egen kraft och inte vara lika beroende av inflyttning. En jämn åldersfördelning skapar de bästa förutsättningarna för en bra utveckling.. Stora förändringar i befolkningen ställer även krav på anpassningar och utbyggnader av våra lokaler vilket kräver framförhållning. I det nya resursfördelningssystemet sker justeringar av ramarna vid förändring i befolkningen. Vilket innebär att nämnderna får en ökning av ramarna när invånarantalet i deras kundgrupper ökar och tvärtom. Resursfördelningssystemet kan dock inte kompensera fullt ut varför det ställs stora krav på att den egna verksamheten gör de anpassningar som krävs. Målet är att Tranås ska växa med 100 invånare per år och med fokus på attraktiva boende, kommunikationer och utbildning är detta en möjlighet. Målsättningen nedan är beräknad utifrån målet invånare Målet för kommer troligtvis inte att infrias utan en realistisk målsättning är en befolkning på ca invånare. Utfall Målsättning Ålder w Antal invånare

7 Medarbetare och arbetsmiljö Personalpolitiken har värdegrunden och Ledstjärnan i centrum I Tranås kommun har vi kunden i centrum, kvalité i varje möte och vi ser möjligheterna. Under året har samtliga medarbetare fördjupat sig i vad värdegrunds orden Ansvar Respekt - Tydlighet och Kreativitet innebär. Årets ledstjärnepris utdelades till kostavdelningen, familjeverksamheten och beroendeenheten. Priset ges till den avdelning som särskilt lever ledstjärnan inom kommunkoncernen. Verktyg ska utvecklas som ytterligare främjar organisationen att leva Ledstjärnan. Under det senaste året har dels en arbetsmiljöhandbok, tagits fram och dels är styrtalen mer kända. Uppdatering av introduktionsrutiner och underlag för medarbetarsamtal ska utvecklas. Medarbetare "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS), "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT) Det närmsta året sker en stor satsning på verksamhetsutveckling och bland annat utbildas samtliga ledare inom området. Andra viktiga arbetsområden är att arbeta med kompetensutveckling och att alla medarbetare har kompetensutvecklingsplaner som stödjer en ökad måluppfyllelse samt att sänka ohälsotalet. I kommunkoncernen arbetar det 1740 personer, varav 77 % är kvinnor. Kommunen har låg personalomsättning och personalstrukturen följer det traditionella yrkesmönstret. En generationsväxling pågår och inom de närmsta fem åren kommer 249 medarbetare att lämna yrkeslivet och ett rekryteringsbehov finns inom samtliga yrkesgrupper. I år är det första gången som samtliga anställda inom kommunen omfattas av individuell och differentierad lön KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunfullmäktige, TS Kommunfullmäktige, TATOT Kommunstyrelse, TS Kommunstyrelse, TATOT Bygg- och miljönämnd, TS Bygg- och miljönämnd, TATOT Teknik- och griftegårdsnämnd, TS Teknik- och griftegårdsnämnd, TATOT Kultur- och fritidsnämnd, TS Kultur- och fritidsnämnd, TATOT Barn- och utbildningsnämnd, TS Barn- och utbildningsnämnd, TATOT Socialnämnd,TS Socialnämnd, TATOT Summa Tranås kommun, TS Summa Tranås kommun, TATOT Tranås Stadshus AB, TS* AB Tranåsbostäder, TS* Tranås Industrifastigheter AB, TS* Tranås Energi AB, TS* Summa Tranås kommunkoncern, TS * Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyftande. 4

8 Styrkort per nämnd och bolag Del av styrkort, per nämnd Styrtal Kommunfullmäktige KF-ram Nämndbeslut Befolkningsökning med 100 invånare per år Nämndernas kostnadsandel av skatter & bidrag max 98 % 99% 100% 99% 98% Investeringarna under mandatperioden ska finansieras utan nya lån, tot lån i msek 2 mkr 2 mkr 2 mkr - Medborgarnas bedömning av kommunen - Nöjd region index Kommunstyrelse Andelen unga vuxna år med försörjningsstöd ska minska 13% 11% 10% 9% Kommuninvånarnas upplevda trygghet ska öka (SCB) Medarbetarsamtal för samtliga anställda 87% 93% 100% 100% 20% energieffektiv.(kwh) i kommunen till år 2020(basår 2009)* Energieffektivisering (kwh) för kommunkonc (basår 2009)** Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsvolymen ska öka, antal pers Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsavståndet ska öka, km 53 km 53 km 53,5 km 54 km Snabb svarsfrekvens telefoni 82% 85% 87% 90% Medborgarna ska kunna följa sina ärenden via nätet - uppstart 0,0 0,0 Antal sålda företagstomter*** Antal nya bostäder*** * per invånare i Tranås ** per anställd i koncernen Bygg- och miljönämnd Besökta verksamheter - planerad tillsyn Utfall planerad tillsyn jämfört med behovsutredning Energieffektivisering av kommunens fastigheter 8% 10% 12% 0% Ren luft - partikelhalten PM10 under tröskelvärdet (antal dagar %) 100% 100% 100% 0% Växthusgaser - CO2 utsläpp per invånare (ton/år) <2 <2 <2 0,0 Tjänstemannahandläggningstid på lov ska vara max 13 dagar 13,0 13,0 13,0 0,0 NKI - Hur det planeras för bostäder 6,0 6,0 6,0 0,0 Teknik- och griftegårdsnämnd Servera portioner per år Önskad utbytestakt av VA-ledningar (150 år) 3 km 1,5 km Genomföra underhållsbeläggningar asfalt (34år) 4,8km 0,8 km Nöjda kunder kosten 90% 95% 95% 95% NMI, renhållning och sophämtning (nöjd medborgarindex) NMI, gator och vägar (nöjd medborgarindex) Fastställd investeringsplan Parkkostnad/invånare (Kr) Parkyta ha Kultur- och fritidsnämnd Aktiviteter i föreningsregi ( ålder 7-20 år) per ungdom 38 st 38 st 37 st 36 st Antal inspirationsträffar med föreningar, näringsliv, studieorg Antal besökare i simhallen Antal idrotts/motionsanrrangemang i föreningsregi Antal aktiviteter för allmänheten i kommunal regi i simhallen Antal egna utställningar Antal egna evenemang Antal möten med ungdomsrådet Antal besökare på Epic/öppen ungdomsverksamhet Antal utlån (0-14 år) på biblioteket * 0 0 5

9 Styrkort per nämnd och bolag, forts Del av styrkort, per nämnd Styrtal KF-ram Nämndbeslut Barn- och utbildningsnämnd Andel erbjudna plats i förskolan på önskat placeringsdatum 52% 87% 89% 90% Genomsnittlig väntetid för dem som inte får plats i förskolan på önskat placeringsdatum, dagar 10 dagar 10 dagar 10 dagar 10 dagar Andel behöriga lärare 91,0% 93,0% 94,0% 95,0% Andel behöriga till något av gymnasieskolans nationella program 83,0% 85,0% 86,0% 88,0% Andelen elever med fullföljd gymnasieexamen inom 3 år (nationella program) 84,0% 86,0% 86,0% 88,0% Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet 70,0% Socialnämnd Andel kunder inom äldre- och handikapomsorgen som är nöjda med insatser och vård 99% 90% 90% 90% Andel kundtid inom hemtjänsten 58% 61% 63% 63% Väntan på plats efter beslut om särskilt boende äldreomsorgen (dagar) Kostnadstäckningsgrad personliga assistenter - LASS 78% 78% 80% 80% Andel personer med funktionsnedsättning som får sina beslut om sysselsättning/arbetsträning verkställda 100% 100% 100% 100% Andel insatser öppenvård av total vård insatser barn, ungdom och föräldrar 68% 75% 75% 75% Andel insatser öppenvård av total vård insatser vuxna 74% 75% 75% 75% Andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd 7% 5% 5% 5% Andel med försörjningsstöd som har praktik eller studie 77% 80% 90% 90% AB Tranåsbostäder Resultat/Omsättning minst 2,0% 5,0% 5,0% 5,0% Maximal vakansgrad 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Maximal omflyttningsfrekvens 25,0% 22,0% 20,0% 20,0% Kundnöjdhet 95,0% - 96,0% - Kvalitetssäkra underhållsnivån 150kr/m2 160kr/m2 160kr/m2 170kr/m2 Investeringar/avskrivningar max 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Soliditet minst 20,0% 22,0% 23,0% 24,0% Tranås Energi AB Nöjd kund index (över medel för MISTATS mätgrupp) Andel förnyelsebart bränsle i produktionen 97% 97% 97% 98% Genomsnittlig avkylning 45,5 45,5 45,5 45 Utbyggnad fjärrvärme (MWh) Nyanslutningar inom tidsram (+svara installatör inom 1 vecka) 100% Energianalyser (energieffektiviseringstjänster) Kunder som aktiverat logg in på kundsidor energistatistik 0% 10% 6% 15% Antal km ombyggd ledning i ovädersäkringssyfte 9, Följa underhållsplan elnät 100% 100% 100% - 6

10 Ekonomisk ställning Driftredovisning nämnder och bolag totalt (exkl kommunens finans konto 3-8) KF-ram (Belopp i mkr) Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Netto Driftredovisning per nämnd och bolag KF-ram (Belopp i mkr) Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bygg- och miljönämnd Teknik- och griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Netto exkl finans Finans konto 3-7 (div intäkter och kostnader) Finans konto (skatteintäkter och statsbidrag) Finans konto (finansnetto) Årets resultat, Tranås kommun Tranås Stadshus AB* AB Tranåsbostäder* Tranås Industrifastigheter AB* Tranås Energi AB* Årets resultat (f skatt), Tranås kommunkonc Likvida medel vid periodens slut, kommunen Likvida medel vid periodens slut, konc (f skatt) * Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyftande. Investeringsredovisning per nämnd och bolag (Belopp i mkr) KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Nämndbeslut nämndbehov Nämndbeslut nämndbehov Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bygg- och miljönämnd Teknik- och griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Årets investeringar, Tranås kommun Tranås Stadshus AB* AB Tranåsbostäder* Tranås Industrifastigheter AB* Tranås Energi AB* Årets investeringar, Tranås kommunkoncern * Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyftande. 7

11 i korthet Nyckeltal Övergripande KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Antal invånare till grund för skatteintäkter Skattesats, % (Skatteväxling ej inräknad för tillfället)**** 21,55% 21,22% 21,22% 21,22% 21,22% 21,22% 21,22% Skatteintäkter, msek Skatteintäkter/invånare, tsek Koncernen Antal anställda* Omsättning, msek Årets resultat FÖRE skatt, msek Vinstmarginal FÖRE skatt, % 2% 2% 3% 2% 2% 1% Nettoinvesteringar, msek Soliditet inkl ansv förb pens, % (Före skatt. Schablon ) 19% 20% 21% 23% 24% 26% Låneskuld, mkr (schablonindikation )** Antal invånare/anställd Årets resultat FÖRE skatt/invånare, sek (före skatt) Låneskuld/invånare, sek** Kommunen Antal anställda* Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster Omsättning, msek Årets resultat FÖRE skatt, msek Vinstmarginal FÖRE skatt, % 1% 1% 2% 2% 2% 1% 1% Nettoinvesteringar, msek Soliditet inkl ansv förb pens, % (Före skatt. Schablon ) 19% 19% 22% 21% 21% 20% 19% Låneskuld, msek** Antal invånare/anställd Årets resultat FÖRE skatt/invånare, sek Låneskuld/invånare, sek** Skattefinansieringsgrad*** 98,5% 100,5% 99,7% 99,0% 98,3% 98,9% 99,7% * Antal tillsvidareanställd sysselsättningsgrad ** Om låneskulden är negativ (-) är skulden istället en tillgång *** Visar i vilken utsträckning skatteintäkterna används till kommunverksamhetens nettokostnader. **** Skattesatsen är fr o m sänkt med 33 öre. Detta är en skatteväxling där landstinget tar över ansvaret för kollektivtrafiken (landstinget gör motsvarande höjning). I budgetsammanhang har därför skattesatsen ändrats till 21,22% från ovan. 8

12 Investeringar per nämnd (Belopp i tkr) Nämndsförslag nämndbehov Projektnr Projekt text Kommunfullmäktige 1140 Kommunfullmäktige via web-tv Datorisering av KS Summa kommunfullmäktige Kommunstyrelse 1102 Datorisering av KS Utrustning stadshus XX Möbler Tranan XX Voteringssystem Tranan Koncernledningssystem Utrustning centralarkiv Nätverk data/teleadm Övervak. System virus Kommunalt driftsnät Grundprogram DNS mm Uppgradering växelprogram Tekn utrustning televäxel XX Outlook utveckling XX Microsoft office 2010 i alla datorer Utveckling ekonomisystem XX Utveckling lönesystem XX Nytt affärssystem PA system HR stöd Kommunikation Rakel Radio Rakel XX Brandbil BAS XX Rakel XX Räddningsbåt XX Skärsläckare Höganloft III(planering industritomt) Mostugan BO etapp Hätte I, Segelbåtsvgen XXX Planfrikorsning Bostäder junkaremålen XXX Planering industritomt XXX Ilimunering svartån XXX Flyg kartscanning(exploatering) XXX Strategiska fastighetsköp XXX Stadsvision Bostäder junkaremålen XXX Stadsvision Tranås hamn XXX Stadsvision Storgatan gestalning XXX Stadsvision järnvägspassage XXX Stadsvision omdaning centrala industriområde XXX StadsvisionIllimunering svartån XXX Stadsvision Nya brorar Östanå XXX Stadsvision Falkgatans förlängning XXX Stadsvision Västra vägen Summa kommunstyrelse Bygg- och miljönämnd XXXX Byggreda XXXX Förädling av nya nationella höjdmodell XXXX Miljöreda vision Summa bygg- och miljönämnd

13 Teknik- och griftegårdsnämnd 2XXX BYTE TRAK.GRÄV DIV MINDRE NYANLÄGGNINGAR GC VÄG HAGADALSG-TRAILERN GÅNGBANA M M STORG V SIDA HÄSTSKEDEGATAN BREDSTORP VÄNDZON BREDKÄRRSGATAN BELÄGGNING BREDSTORP GC VÄG PLANFRI KORSNING JGV-FALKG GC LANDÅGATAN OCH KUPÉGATAN RONDELL STRIDABRON SVEAGATAN GC VÄG MJÖLBYVÄGEN GC VÄG Gc-väg Bäckagatan UPPRUSTNING MARK TORGET HASTIGHETSDÄMPANDE ÅTG VÄDERG. VÄNDPLAN FÖRSKOLA UPPRUSTN HAMNOMRÅDE KORSNING RINGV/VERKSTADSG FRIDHEM RIDSKOLEPASSAGE RONDELL HÄTTEVÄGEN/ÖSTRAVÄ NÄCKSTRÖM ASFALLTERING/GRIND Dagvattendamm Tranåslist XXX Gc-väg Verkg/Fraktg.et 1 mellan Hörng-Vvä XXX Ombyggnad Gillesgatan (Campus) XXX UTBYGGNAD DAGVATTENNÄT XXX LASTBIL(MATBIL) PROJEKT BELYSNINGR STRAND O VATTENVÅRD XX STRIDABRON UTSMYCKNING HÄTTE NYA BOSTADSOMRÅDE ETAPP MOSTUGAN NYA BOSTADOM ET VA LEDNING JUNKAREMÅLEN RÅVATTENLEDNING HÖGANLOFT INDUSTRIOMRÅDE PLANFRI KORSNING JÄRNVÄG ROMANÄS ANSLUT VA UYBYGGNAD DAGVATTEN TRANÅS ARV ALLMÄN ÖVERSYN ÖVRARO/KRÄMARP VA-LEDNINGAR (1:A PROJ) TRN VATTENVERK ÖVERSYN VA-LEDN TRANÅS-GRIPENB (Rivning) RIVNING RENINGSVERK SOMMEN VA LED FINNANÄS-LINDERÅS VA STORGATAN OMBYGGN XXX NY SLAMVATTEN UTRUSTNING TARV XXX STORKÖKSDISKMASKIN XXX NYTT CENTRALKÖK XXX Transportskåp Summa teknisk nämnd

14 Kultur- och fritidsnämnd 2211 KONSTINKÖP UTEGYM SIMHALL XXX IN-&UTLÅNGSMASKIN RFID XXX INREDNING FRITIDSGÅRD XXX E-FÖRVALTNING XXX SPONTANIDROTTSPLATS Summa kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd 2214 INSTRUMENT KULTURSKOLA INVENTARIER GYMN INVENTARIER VUXENUTB INVENT 2 NYA FÖRSKOLEAVD NY FÖRSKOLA Summa barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd 27XX INVES SOCIALTJÄNST XX VERKSAMHETSSYSTEM XX RUTTPLANERING XX SCHEMAPLANERING XX LARM Summa socialnämnd Summa totalt

15 Anteckningssida 12

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige förändring år Kommunfullmäktiges (KF) har antagit ett styrkort med fyra övergripande mål för kommunen. Målen speglar tillväxt, god ekonomisk hushållning och medborgarnas nöjdhet. Resultat av uppfyllelsen av målen innebär att kommunens strategiska mål om invånare år 2025 skall uppnås. Kommunens framgångsfaktorer är attraktiva boende miljöer, en kreativ samverkan med gynnsamt företagsklimat, en stark service med stort handelsutbud, trygghet, hälsa och delaktighet, en hög regional tillgänglighet, hållbart nyttjande av miljöer och naturresurser. KF har det yttersta ansvaret för kommunens budget och mål. Beslut gällande budgetramar för förvaltningarna fattas i KF. För långsiktig utveckling ska koncernen uppfylla kraven för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av målen i styrkorten bör förbättras ytterligare. Värdegrunden som Tranås kommun arbetar efter är kunden i centrum, kvalitet i varje möte och se möjligheterna. För att förstärka värdegrunden arbetar kommunen efter värdeorden R.A.K.T som står för respekt, ansvar, kreativitet och tydlighet. KF följer upp sitt eget och nämndernas styrkort med ett 70 tal olika styrtal. Styrtalen syftar till att nå kommunens strategiska mål invånare år Enligt översiktsplanen vill Tranås kommun behålla rollen som en av landets mest kreativa tillväxtmiljöer En framgångsrik, innovativ kommun med god service och ett starkt näringsliv med ett geografiskt läge mitt i Östra Götalandsregionen. Under verksamhetsåret kommer KF fortsätta arbeta med KF:s styrkort som samtidigt ger riktlinjer för nämnder och förvaltningarnas verksamheter. KF kommer att följa upp budget och mål för nämnderna för att se att måluppfyllelse sker. Målet betyder tillväxt av antalet medborgare i Tranås men det leder även till utveckling av både fysiska och psykiska områden. Det är många faktorer som måste beaktas under vägens gång eftersom Tranås kommun växer och de faktorerna har samlats i översiktsplanen. Målstyrningen är viktig för framtiden för att klargöra vad verksamheterna ska utveckla och prioritera. Revisionen ska årligen granska verksamheterna för att se att KF:s beslut följs. 13

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE Driftredovisning per avdelning (Belopp i tkr) KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunfullmäktige Revision Netto Kontoredovisning, alla avdelningar KF-ram Nämndbeslut nämndbehov (Belopp i tkr) Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Netto Investeringsbudget Medarbetare KF-ram Nämndbeslut nämndbehov "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT)

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige förändring år Kommunfullmäktige har fyra mål som är övergripande för kommunen. Målen speglar tillväxt, god ekonomisk hushållning och medborgarnas nöjdhet. Fokusering ligger på att skapa en hållbar utveckling för Tranås kommun vad gäller helheten miljö, tillväxt och välbefinnande. För att nå tillväxtmålet är det viktigt att målstyrningen genom styrkorten tydligt redovisar de politiska målen för varje nämnd. Detta skapar en tydlighet till förvaltningarna vad som ska prioriteras och utvecklas under kommande år avslutas med en uppföljning hur styrtalen för mandatperioden uppfyllts. Genom uppföljning av verksamheternas budget och mål säkerställer KF att kommunens mål uppnås. Revision förändring år Den kommunala revisionen styrs bland annat av författningar och lokala föreskrifter såsom kommunallagen och revisionsreglemente, dvs föreskrifter för revision utfärdade av kommunfullmäktige Av kapitel nio i kommunallagen framgår att revisorerna för varje nämnd och styrelse skall granska och bemöta ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper samt intern kontroll. Fortsatta resurser läggs på intern kontroll av verksamheter för att se att de lever upp till fullmäktiges mål och utför de beslut som tagits. Revisionen är allmänhetens kontrollmotor men samtidigt skall de vara ett stöd för verksamheterna för att undvika brister och fel och för att utveckla och förbättra verksamheten inom Tranås kommun. 15

19 KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelse förändring år KLF består av fem avdelningar (kommunledning, data, ekonomi, kansli & personal, samhällskydd & beredksap), vars främsta uppgift är att stödja politiker och verksamheter med styrning, planering, utveckling och service. Kommunstyrelsen har två olika roller vad gäller målstyrning dels för den egna verksamheten men även det övergripande ansvaret för att följa upp hur nämnderna arbetar för att nå målen. Kommunstyrelsen har därför årligen en styrningsdag där utveckling av styrkorten sker för att nå upp till kommunens övergripande tillväxtmål. Under kommer arbetet fortsätta med att förenkla och utveckla administrationen för chefer och medarbetare för att mer tid ska finnas för verksamheten. Arbetet med verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar kommer fortsätta och stimulera medarbetarna till en framtidskommun där vi ligger i framkant.. Tillväxtarbetet med att stimulera nybyggnationen fortsätter genom markexploatering i attraktiva miljöer. Fokus för kommunledningsförvaltningen kommer att ligga på att leda tillväxtarbetet i hela kommunen och samtidigt säkra kommunens goda ekonomi. Exempel på fortsatta aktiviteter i tillväxtarbetet är att förverkliga stadsvisionen, öka företagandet, utveckla destinationsarbetet, arbeta för förbättrade kommunikationer, möjliggöra utökning av bostadsbyggnationer. Genom deltagande i styrgruppen för Uthållig kommun kommer kommunstyrelsen att verka för att Tranås uppfattas som en förutseende och framstående kommun när det gäller miljö, tillväxt och välbefinnande. Genom att fortsätta arbetet med bättre kollektivtrafik kan Tranås integreras ännu mer i Jönköpings och Linköpings arbetsmarknader och därmed få en mer långsiktigt hög tillväxt. Investeringar i framtiden är att utöka och skapa fler boende och industriområden i Tranås. Fortsatt kvalitetsarbete kommer även ske genom införande av kvalitetsledningssystem. Uppsatta styrtal för ökad utbildningsnivå med aktivitetslista kommer förhoppningsvis börja bära frukt. Arbetet med ökade kommunikationer fortgår med utökade aktiviteter. 16

20 KOMMUNSTYRELSE KOMMUNSTYRELSE Driftredovisning per avdelning (Belopp i tkr) KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunledning Data Ekonomi Personal Samhällsskydd och beredskap Netto Kontoredovisning, alla avdelningar KF-ram Nämndbeslut nämndbehov (Belopp i tkr) Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Netto Investeringsbudget Medarbetare KF-ram Nämndbeslut nämndbehov "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT)

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

GoingeLean Strategi, struktur och kultur en väg till förändring? Seminarium 1:2

GoingeLean Strategi, struktur och kultur en väg till förändring? Seminarium 1:2 GoingeLean Strategi, struktur och kultur en väg till förändring? Seminarium 1:2 Föreläsare: Tommy Johansson, kommunalråd Östra Göinge kommun tommy.johansson@ostragoinge.se Erik Lidberg, kommunchef Östra

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav.

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. Sid 1 Till våra medlemmar och andra intresserade Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. I detta dokument finns samtliga svar på våra 5 frågor till

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer