BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut"

Transkript

1 BUDGET Kommunfullmäktiges beslut

2

3 Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Styrkort per nämnd och bolag... 5 Styrkort per nämnd och bolag, forts... 6 Ekonomisk ställning...7 i korthet... 8 Investeringsbudget... 9 Anteckningssida Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bygg och Miljönämnd Teknik- och griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Tranås Stadshus AB Tranås Industri- fastigheter AB AB Tranåsbostäder Tranås Energi AB Sammanfattning år Finansierings- och resultatbudget Drift- och investerings- budget Förslag till Kommunfullmäktigebeslut... 56

4 Kommunkoncernens organisation Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 1/ /10 Ordförande Anders Wilander (m) Moderata samlingspartiet 10 Kommunalråd Kristdemokraterna 3 1:e vice ordf. Anne-Chrisitine Backlund (kd) Folkpartiet 3 2:e vice ordf. Anders Karlsson (s) Centerpartiet 3 Jennie Saxfeldt (m) Socialdemokraterna 16 Ingemar Karlsson (fp) Miljöpartiet de gröna 2 Sven-Olof Wahlström (c) Vänsterpartiet 1 Colm Ò Ciarnáin (mp) Sverigedemokraterna 2 Bengt E Carlsson (s) Politiskt obundna 1 Björn Thiele (s) Totalt antal mandat 41 Svanthe Hansson (s) Mona Pettersson (s) Kommunfullmäktiges presidium Ordförande Per Ulfsbo (fp) 1:e vice ordf. Kjell-Åke Trygg (s) 2:e vice ordf. Siw Warholm (m) 1

5 Tranås en framtidskommun förslag I din hand håller du årets sammanfattning av nämndernas och bolagens budgetförslag för samt en uppskattning av års behov. Varje nämnds fullständiga förslag och beslut finns hos nämnden och ekonomiavdelningen. Denna sammanställning kommer att behandlas i budgetberedningen vid månadsskiftet sep/okt. Därefter sammanställs ett nytt förslag som presenteras för KSau i oktober. Det slutgiltiga beslutet för budget år fastställs av kommunfullmäktige i november. Berg och dalbana i vår omvärld Året började med en förvärrad skuldkris i Sydeuropa men trots tecken på försvagad konjunktur på flera håll i världen har svensk ekonomi fortsatt att växa. De försämrade tillväxtutsikterna gör att man framöver räknar med en försvagad sysselsättning, som för med sig ökad arbetslöshet. Framtiden ser dock ljusare ut, från och med antas bättre fart i svensk ekonomi. Effekter i Tranås Sysselsättningen i Tranås ligger något högre än riket och det är för närvarande ca 450 personer som saknar sysselsättning. Problemet är att matcha arbetslösa till lediga arbeten som främst finns inom kvalificerade hantverk samt inom yrken där eftergymnasiala studier krävs som till exempel civilingenjörer. Tranås kommun satsar därför resurser på att minska ungdomsarbetslösheten genom aktiviteter såsom feriejobb och tillfälliga anställningar i kommunen. Mål och aktiviteter ska utarbetas för att stimulera en högre utbildningsnivå vilket också är ett regionalt mål. Tranås kommun har en stark ekonomi och ligger över genomsnittet i jämförelse med både länet och riket. I nuläget ser det ut som Tranås kan behålla sitt ekonomiska läge även de närmaste åren främst beroende på verksamheternas ekonomiska kontroll. God ekonomisk hushållning Den goda ekonomin skapar förutsättningar att utveckla verksamheterna i framtiden. Kommunfullmäktige har beslutat att nettokostnaderna inte ska överstiga 98 % av skatter och bidrag ska vara uppfyllt i budget för. Tillväxtmålet är det övergripande och utveckling för är negativ varför det är viktigt att se aktiviteter som strävar mot att nå detta mål. förutsättningar När de preliminära ramarna sattes av KS i april användes SKLs skatteprognos från februari. en har nu uppdaterats och vid höstens budgetarbete kommer SKLs skatteprognos från augusti att användas. 2

6 Befolkningsutveckling i Tranås Mål invånare år 2025 Målet för Tranås kommun är invånare år september var vi invånare i Tranås kommun. Befolkningsutvecklingen i Tranås är även fortsättningsvis att åldersgruppen år ökar mest vilket i framtiden kommer innebära att åldersgruppen 80 år och äldre kommer att öka ytterligare. Tranås växer inte av egen kraft då fler personer dör än som föds vilket består över lång tid. En tillväxt i åldersgruppen år vore mycket positivt för Tranås då kommunen på sikt kan växa av egen kraft och inte vara lika beroende av inflyttning. En jämn åldersfördelning skapar de bästa förutsättningarna för en bra utveckling.. Stora förändringar i befolkningen ställer även krav på anpassningar och utbyggnader av våra lokaler vilket kräver framförhållning. I det nya resursfördelningssystemet sker justeringar av ramarna vid förändring i befolkningen. Vilket innebär att nämnderna får en ökning av ramarna när invånarantalet i deras kundgrupper ökar och tvärtom. Resursfördelningssystemet kan dock inte kompensera fullt ut varför det ställs stora krav på att den egna verksamheten gör de anpassningar som krävs. Målet är att Tranås ska växa med 100 invånare per år och med fokus på attraktiva boende, kommunikationer och utbildning är detta en möjlighet. Målsättningen nedan är beräknad utifrån målet invånare Målet för kommer troligtvis inte att infrias utan en realistisk målsättning är en befolkning på ca invånare. Utfall Målsättning Ålder w Antal invånare

7 Medarbetare och arbetsmiljö Personalpolitiken har värdegrunden och Ledstjärnan i centrum I Tranås kommun har vi kunden i centrum, kvalité i varje möte och vi ser möjligheterna. Under året har samtliga medarbetare fördjupat sig i vad värdegrunds orden Ansvar Respekt - Tydlighet och Kreativitet innebär. Årets ledstjärnepris utdelades till kostavdelningen, familjeverksamheten och beroendeenheten. Priset ges till den avdelning som särskilt lever ledstjärnan inom kommunkoncernen. Verktyg ska utvecklas som ytterligare främjar organisationen att leva Ledstjärnan. Under det senaste året har dels en arbetsmiljöhandbok, tagits fram och dels är styrtalen mer kända. Uppdatering av introduktionsrutiner och underlag för medarbetarsamtal ska utvecklas. Medarbetare "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS), "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT) Det närmsta året sker en stor satsning på verksamhetsutveckling och bland annat utbildas samtliga ledare inom området. Andra viktiga arbetsområden är att arbeta med kompetensutveckling och att alla medarbetare har kompetensutvecklingsplaner som stödjer en ökad måluppfyllelse samt att sänka ohälsotalet. I kommunkoncernen arbetar det 1740 personer, varav 77 % är kvinnor. Kommunen har låg personalomsättning och personalstrukturen följer det traditionella yrkesmönstret. En generationsväxling pågår och inom de närmsta fem åren kommer 249 medarbetare att lämna yrkeslivet och ett rekryteringsbehov finns inom samtliga yrkesgrupper. I år är det första gången som samtliga anställda inom kommunen omfattas av individuell och differentierad lön KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunfullmäktige, TS Kommunfullmäktige, TATOT Kommunstyrelse, TS Kommunstyrelse, TATOT Bygg- och miljönämnd, TS Bygg- och miljönämnd, TATOT Teknik- och griftegårdsnämnd, TS Teknik- och griftegårdsnämnd, TATOT Kultur- och fritidsnämnd, TS Kultur- och fritidsnämnd, TATOT Barn- och utbildningsnämnd, TS Barn- och utbildningsnämnd, TATOT Socialnämnd,TS Socialnämnd, TATOT Summa Tranås kommun, TS Summa Tranås kommun, TATOT Tranås Stadshus AB, TS* AB Tranåsbostäder, TS* Tranås Industrifastigheter AB, TS* Tranås Energi AB, TS* Summa Tranås kommunkoncern, TS * Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyftande. 4

8 Styrkort per nämnd och bolag Del av styrkort, per nämnd Styrtal Kommunfullmäktige KF-ram Nämndbeslut Befolkningsökning med 100 invånare per år Nämndernas kostnadsandel av skatter & bidrag max 98 % 99% 100% 99% 98% Investeringarna under mandatperioden ska finansieras utan nya lån, tot lån i msek 2 mkr 2 mkr 2 mkr - Medborgarnas bedömning av kommunen - Nöjd region index Kommunstyrelse Andelen unga vuxna år med försörjningsstöd ska minska 13% 11% 10% 9% Kommuninvånarnas upplevda trygghet ska öka (SCB) Medarbetarsamtal för samtliga anställda 87% 93% 100% 100% 20% energieffektiv.(kwh) i kommunen till år 2020(basår 2009)* Energieffektivisering (kwh) för kommunkonc (basår 2009)** Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsvolymen ska öka, antal pers Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsavståndet ska öka, km 53 km 53 km 53,5 km 54 km Snabb svarsfrekvens telefoni 82% 85% 87% 90% Medborgarna ska kunna följa sina ärenden via nätet - uppstart 0,0 0,0 Antal sålda företagstomter*** Antal nya bostäder*** * per invånare i Tranås ** per anställd i koncernen Bygg- och miljönämnd Besökta verksamheter - planerad tillsyn Utfall planerad tillsyn jämfört med behovsutredning Energieffektivisering av kommunens fastigheter 8% 10% 12% 0% Ren luft - partikelhalten PM10 under tröskelvärdet (antal dagar %) 100% 100% 100% 0% Växthusgaser - CO2 utsläpp per invånare (ton/år) <2 <2 <2 0,0 Tjänstemannahandläggningstid på lov ska vara max 13 dagar 13,0 13,0 13,0 0,0 NKI - Hur det planeras för bostäder 6,0 6,0 6,0 0,0 Teknik- och griftegårdsnämnd Servera portioner per år Önskad utbytestakt av VA-ledningar (150 år) 3 km 1,5 km Genomföra underhållsbeläggningar asfalt (34år) 4,8km 0,8 km Nöjda kunder kosten 90% 95% 95% 95% NMI, renhållning och sophämtning (nöjd medborgarindex) NMI, gator och vägar (nöjd medborgarindex) Fastställd investeringsplan Parkkostnad/invånare (Kr) Parkyta ha Kultur- och fritidsnämnd Aktiviteter i föreningsregi ( ålder 7-20 år) per ungdom 38 st 38 st 37 st 36 st Antal inspirationsträffar med föreningar, näringsliv, studieorg Antal besökare i simhallen Antal idrotts/motionsanrrangemang i föreningsregi Antal aktiviteter för allmänheten i kommunal regi i simhallen Antal egna utställningar Antal egna evenemang Antal möten med ungdomsrådet Antal besökare på Epic/öppen ungdomsverksamhet Antal utlån (0-14 år) på biblioteket * 0 0 5

9 Styrkort per nämnd och bolag, forts Del av styrkort, per nämnd Styrtal KF-ram Nämndbeslut Barn- och utbildningsnämnd Andel erbjudna plats i förskolan på önskat placeringsdatum 52% 87% 89% 90% Genomsnittlig väntetid för dem som inte får plats i förskolan på önskat placeringsdatum, dagar 10 dagar 10 dagar 10 dagar 10 dagar Andel behöriga lärare 91,0% 93,0% 94,0% 95,0% Andel behöriga till något av gymnasieskolans nationella program 83,0% 85,0% 86,0% 88,0% Andelen elever med fullföljd gymnasieexamen inom 3 år (nationella program) 84,0% 86,0% 86,0% 88,0% Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet 70,0% Socialnämnd Andel kunder inom äldre- och handikapomsorgen som är nöjda med insatser och vård 99% 90% 90% 90% Andel kundtid inom hemtjänsten 58% 61% 63% 63% Väntan på plats efter beslut om särskilt boende äldreomsorgen (dagar) Kostnadstäckningsgrad personliga assistenter - LASS 78% 78% 80% 80% Andel personer med funktionsnedsättning som får sina beslut om sysselsättning/arbetsträning verkställda 100% 100% 100% 100% Andel insatser öppenvård av total vård insatser barn, ungdom och föräldrar 68% 75% 75% 75% Andel insatser öppenvård av total vård insatser vuxna 74% 75% 75% 75% Andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd 7% 5% 5% 5% Andel med försörjningsstöd som har praktik eller studie 77% 80% 90% 90% AB Tranåsbostäder Resultat/Omsättning minst 2,0% 5,0% 5,0% 5,0% Maximal vakansgrad 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Maximal omflyttningsfrekvens 25,0% 22,0% 20,0% 20,0% Kundnöjdhet 95,0% - 96,0% - Kvalitetssäkra underhållsnivån 150kr/m2 160kr/m2 160kr/m2 170kr/m2 Investeringar/avskrivningar max 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Soliditet minst 20,0% 22,0% 23,0% 24,0% Tranås Energi AB Nöjd kund index (över medel för MISTATS mätgrupp) Andel förnyelsebart bränsle i produktionen 97% 97% 97% 98% Genomsnittlig avkylning 45,5 45,5 45,5 45 Utbyggnad fjärrvärme (MWh) Nyanslutningar inom tidsram (+svara installatör inom 1 vecka) 100% Energianalyser (energieffektiviseringstjänster) Kunder som aktiverat logg in på kundsidor energistatistik 0% 10% 6% 15% Antal km ombyggd ledning i ovädersäkringssyfte 9, Följa underhållsplan elnät 100% 100% 100% - 6

10 Ekonomisk ställning Driftredovisning nämnder och bolag totalt (exkl kommunens finans konto 3-8) KF-ram (Belopp i mkr) Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Netto Driftredovisning per nämnd och bolag KF-ram (Belopp i mkr) Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bygg- och miljönämnd Teknik- och griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Netto exkl finans Finans konto 3-7 (div intäkter och kostnader) Finans konto (skatteintäkter och statsbidrag) Finans konto (finansnetto) Årets resultat, Tranås kommun Tranås Stadshus AB* AB Tranåsbostäder* Tranås Industrifastigheter AB* Tranås Energi AB* Årets resultat (f skatt), Tranås kommunkonc Likvida medel vid periodens slut, kommunen Likvida medel vid periodens slut, konc (f skatt) * Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyftande. Investeringsredovisning per nämnd och bolag (Belopp i mkr) KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Nämndbeslut nämndbehov Nämndbeslut nämndbehov Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bygg- och miljönämnd Teknik- och griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Årets investeringar, Tranås kommun Tranås Stadshus AB* AB Tranåsbostäder* Tranås Industrifastigheter AB* Tranås Energi AB* Årets investeringar, Tranås kommunkoncern * Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyftande. 7

11 i korthet Nyckeltal Övergripande KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Antal invånare till grund för skatteintäkter Skattesats, % (Skatteväxling ej inräknad för tillfället)**** 21,55% 21,22% 21,22% 21,22% 21,22% 21,22% 21,22% Skatteintäkter, msek Skatteintäkter/invånare, tsek Koncernen Antal anställda* Omsättning, msek Årets resultat FÖRE skatt, msek Vinstmarginal FÖRE skatt, % 2% 2% 3% 2% 2% 1% Nettoinvesteringar, msek Soliditet inkl ansv förb pens, % (Före skatt. Schablon ) 19% 20% 21% 23% 24% 26% Låneskuld, mkr (schablonindikation )** Antal invånare/anställd Årets resultat FÖRE skatt/invånare, sek (före skatt) Låneskuld/invånare, sek** Kommunen Antal anställda* Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster Omsättning, msek Årets resultat FÖRE skatt, msek Vinstmarginal FÖRE skatt, % 1% 1% 2% 2% 2% 1% 1% Nettoinvesteringar, msek Soliditet inkl ansv förb pens, % (Före skatt. Schablon ) 19% 19% 22% 21% 21% 20% 19% Låneskuld, msek** Antal invånare/anställd Årets resultat FÖRE skatt/invånare, sek Låneskuld/invånare, sek** Skattefinansieringsgrad*** 98,5% 100,5% 99,7% 99,0% 98,3% 98,9% 99,7% * Antal tillsvidareanställd sysselsättningsgrad ** Om låneskulden är negativ (-) är skulden istället en tillgång *** Visar i vilken utsträckning skatteintäkterna används till kommunverksamhetens nettokostnader. **** Skattesatsen är fr o m sänkt med 33 öre. Detta är en skatteväxling där landstinget tar över ansvaret för kollektivtrafiken (landstinget gör motsvarande höjning). I budgetsammanhang har därför skattesatsen ändrats till 21,22% från ovan. 8

12 Investeringar per nämnd (Belopp i tkr) Nämndsförslag nämndbehov Projektnr Projekt text Kommunfullmäktige 1140 Kommunfullmäktige via web-tv Datorisering av KS Summa kommunfullmäktige Kommunstyrelse 1102 Datorisering av KS Utrustning stadshus XX Möbler Tranan XX Voteringssystem Tranan Koncernledningssystem Utrustning centralarkiv Nätverk data/teleadm Övervak. System virus Kommunalt driftsnät Grundprogram DNS mm Uppgradering växelprogram Tekn utrustning televäxel XX Outlook utveckling XX Microsoft office 2010 i alla datorer Utveckling ekonomisystem XX Utveckling lönesystem XX Nytt affärssystem PA system HR stöd Kommunikation Rakel Radio Rakel XX Brandbil BAS XX Rakel XX Räddningsbåt XX Skärsläckare Höganloft III(planering industritomt) Mostugan BO etapp Hätte I, Segelbåtsvgen XXX Planfrikorsning Bostäder junkaremålen XXX Planering industritomt XXX Ilimunering svartån XXX Flyg kartscanning(exploatering) XXX Strategiska fastighetsköp XXX Stadsvision Bostäder junkaremålen XXX Stadsvision Tranås hamn XXX Stadsvision Storgatan gestalning XXX Stadsvision järnvägspassage XXX Stadsvision omdaning centrala industriområde XXX StadsvisionIllimunering svartån XXX Stadsvision Nya brorar Östanå XXX Stadsvision Falkgatans förlängning XXX Stadsvision Västra vägen Summa kommunstyrelse Bygg- och miljönämnd XXXX Byggreda XXXX Förädling av nya nationella höjdmodell XXXX Miljöreda vision Summa bygg- och miljönämnd

13 Teknik- och griftegårdsnämnd 2XXX BYTE TRAK.GRÄV DIV MINDRE NYANLÄGGNINGAR GC VÄG HAGADALSG-TRAILERN GÅNGBANA M M STORG V SIDA HÄSTSKEDEGATAN BREDSTORP VÄNDZON BREDKÄRRSGATAN BELÄGGNING BREDSTORP GC VÄG PLANFRI KORSNING JGV-FALKG GC LANDÅGATAN OCH KUPÉGATAN RONDELL STRIDABRON SVEAGATAN GC VÄG MJÖLBYVÄGEN GC VÄG Gc-väg Bäckagatan UPPRUSTNING MARK TORGET HASTIGHETSDÄMPANDE ÅTG VÄDERG. VÄNDPLAN FÖRSKOLA UPPRUSTN HAMNOMRÅDE KORSNING RINGV/VERKSTADSG FRIDHEM RIDSKOLEPASSAGE RONDELL HÄTTEVÄGEN/ÖSTRAVÄ NÄCKSTRÖM ASFALLTERING/GRIND Dagvattendamm Tranåslist XXX Gc-väg Verkg/Fraktg.et 1 mellan Hörng-Vvä XXX Ombyggnad Gillesgatan (Campus) XXX UTBYGGNAD DAGVATTENNÄT XXX LASTBIL(MATBIL) PROJEKT BELYSNINGR STRAND O VATTENVÅRD XX STRIDABRON UTSMYCKNING HÄTTE NYA BOSTADSOMRÅDE ETAPP MOSTUGAN NYA BOSTADOM ET VA LEDNING JUNKAREMÅLEN RÅVATTENLEDNING HÖGANLOFT INDUSTRIOMRÅDE PLANFRI KORSNING JÄRNVÄG ROMANÄS ANSLUT VA UYBYGGNAD DAGVATTEN TRANÅS ARV ALLMÄN ÖVERSYN ÖVRARO/KRÄMARP VA-LEDNINGAR (1:A PROJ) TRN VATTENVERK ÖVERSYN VA-LEDN TRANÅS-GRIPENB (Rivning) RIVNING RENINGSVERK SOMMEN VA LED FINNANÄS-LINDERÅS VA STORGATAN OMBYGGN XXX NY SLAMVATTEN UTRUSTNING TARV XXX STORKÖKSDISKMASKIN XXX NYTT CENTRALKÖK XXX Transportskåp Summa teknisk nämnd

14 Kultur- och fritidsnämnd 2211 KONSTINKÖP UTEGYM SIMHALL XXX IN-&UTLÅNGSMASKIN RFID XXX INREDNING FRITIDSGÅRD XXX E-FÖRVALTNING XXX SPONTANIDROTTSPLATS Summa kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd 2214 INSTRUMENT KULTURSKOLA INVENTARIER GYMN INVENTARIER VUXENUTB INVENT 2 NYA FÖRSKOLEAVD NY FÖRSKOLA Summa barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd 27XX INVES SOCIALTJÄNST XX VERKSAMHETSSYSTEM XX RUTTPLANERING XX SCHEMAPLANERING XX LARM Summa socialnämnd Summa totalt

15 Anteckningssida 12

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige förändring år Kommunfullmäktiges (KF) har antagit ett styrkort med fyra övergripande mål för kommunen. Målen speglar tillväxt, god ekonomisk hushållning och medborgarnas nöjdhet. Resultat av uppfyllelsen av målen innebär att kommunens strategiska mål om invånare år 2025 skall uppnås. Kommunens framgångsfaktorer är attraktiva boende miljöer, en kreativ samverkan med gynnsamt företagsklimat, en stark service med stort handelsutbud, trygghet, hälsa och delaktighet, en hög regional tillgänglighet, hållbart nyttjande av miljöer och naturresurser. KF har det yttersta ansvaret för kommunens budget och mål. Beslut gällande budgetramar för förvaltningarna fattas i KF. För långsiktig utveckling ska koncernen uppfylla kraven för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av målen i styrkorten bör förbättras ytterligare. Värdegrunden som Tranås kommun arbetar efter är kunden i centrum, kvalitet i varje möte och se möjligheterna. För att förstärka värdegrunden arbetar kommunen efter värdeorden R.A.K.T som står för respekt, ansvar, kreativitet och tydlighet. KF följer upp sitt eget och nämndernas styrkort med ett 70 tal olika styrtal. Styrtalen syftar till att nå kommunens strategiska mål invånare år Enligt översiktsplanen vill Tranås kommun behålla rollen som en av landets mest kreativa tillväxtmiljöer En framgångsrik, innovativ kommun med god service och ett starkt näringsliv med ett geografiskt läge mitt i Östra Götalandsregionen. Under verksamhetsåret kommer KF fortsätta arbeta med KF:s styrkort som samtidigt ger riktlinjer för nämnder och förvaltningarnas verksamheter. KF kommer att följa upp budget och mål för nämnderna för att se att måluppfyllelse sker. Målet betyder tillväxt av antalet medborgare i Tranås men det leder även till utveckling av både fysiska och psykiska områden. Det är många faktorer som måste beaktas under vägens gång eftersom Tranås kommun växer och de faktorerna har samlats i översiktsplanen. Målstyrningen är viktig för framtiden för att klargöra vad verksamheterna ska utveckla och prioritera. Revisionen ska årligen granska verksamheterna för att se att KF:s beslut följs. 13

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE Driftredovisning per avdelning (Belopp i tkr) KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunfullmäktige Revision Netto Kontoredovisning, alla avdelningar KF-ram Nämndbeslut nämndbehov (Belopp i tkr) Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Netto Investeringsbudget Medarbetare KF-ram Nämndbeslut nämndbehov "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT)

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige förändring år Kommunfullmäktige har fyra mål som är övergripande för kommunen. Målen speglar tillväxt, god ekonomisk hushållning och medborgarnas nöjdhet. Fokusering ligger på att skapa en hållbar utveckling för Tranås kommun vad gäller helheten miljö, tillväxt och välbefinnande. För att nå tillväxtmålet är det viktigt att målstyrningen genom styrkorten tydligt redovisar de politiska målen för varje nämnd. Detta skapar en tydlighet till förvaltningarna vad som ska prioriteras och utvecklas under kommande år avslutas med en uppföljning hur styrtalen för mandatperioden uppfyllts. Genom uppföljning av verksamheternas budget och mål säkerställer KF att kommunens mål uppnås. Revision förändring år Den kommunala revisionen styrs bland annat av författningar och lokala föreskrifter såsom kommunallagen och revisionsreglemente, dvs föreskrifter för revision utfärdade av kommunfullmäktige Av kapitel nio i kommunallagen framgår att revisorerna för varje nämnd och styrelse skall granska och bemöta ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper samt intern kontroll. Fortsatta resurser läggs på intern kontroll av verksamheter för att se att de lever upp till fullmäktiges mål och utför de beslut som tagits. Revisionen är allmänhetens kontrollmotor men samtidigt skall de vara ett stöd för verksamheterna för att undvika brister och fel och för att utveckla och förbättra verksamheten inom Tranås kommun. 15

19 KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelse förändring år KLF består av fem avdelningar (kommunledning, data, ekonomi, kansli & personal, samhällskydd & beredksap), vars främsta uppgift är att stödja politiker och verksamheter med styrning, planering, utveckling och service. Kommunstyrelsen har två olika roller vad gäller målstyrning dels för den egna verksamheten men även det övergripande ansvaret för att följa upp hur nämnderna arbetar för att nå målen. Kommunstyrelsen har därför årligen en styrningsdag där utveckling av styrkorten sker för att nå upp till kommunens övergripande tillväxtmål. Under kommer arbetet fortsätta med att förenkla och utveckla administrationen för chefer och medarbetare för att mer tid ska finnas för verksamheten. Arbetet med verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar kommer fortsätta och stimulera medarbetarna till en framtidskommun där vi ligger i framkant.. Tillväxtarbetet med att stimulera nybyggnationen fortsätter genom markexploatering i attraktiva miljöer. Fokus för kommunledningsförvaltningen kommer att ligga på att leda tillväxtarbetet i hela kommunen och samtidigt säkra kommunens goda ekonomi. Exempel på fortsatta aktiviteter i tillväxtarbetet är att förverkliga stadsvisionen, öka företagandet, utveckla destinationsarbetet, arbeta för förbättrade kommunikationer, möjliggöra utökning av bostadsbyggnationer. Genom deltagande i styrgruppen för Uthållig kommun kommer kommunstyrelsen att verka för att Tranås uppfattas som en förutseende och framstående kommun när det gäller miljö, tillväxt och välbefinnande. Genom att fortsätta arbetet med bättre kollektivtrafik kan Tranås integreras ännu mer i Jönköpings och Linköpings arbetsmarknader och därmed få en mer långsiktigt hög tillväxt. Investeringar i framtiden är att utöka och skapa fler boende och industriområden i Tranås. Fortsatt kvalitetsarbete kommer även ske genom införande av kvalitetsledningssystem. Uppsatta styrtal för ökad utbildningsnivå med aktivitetslista kommer förhoppningsvis börja bära frukt. Arbetet med ökade kommunikationer fortgår med utökade aktiviteter. 16

20 KOMMUNSTYRELSE KOMMUNSTYRELSE Driftredovisning per avdelning (Belopp i tkr) KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunledning Data Ekonomi Personal Samhällsskydd och beredskap Netto Kontoredovisning, alla avdelningar KF-ram Nämndbeslut nämndbehov (Belopp i tkr) Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Netto Investeringsbudget Medarbetare KF-ram Nämndbeslut nämndbehov "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT)

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

BUDGET 2012 Kommunfullmäktiges beslut

BUDGET 2012 Kommunfullmäktiges beslut BUDGET Kommunfullmäktiges beslut Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Styrkort per nämnd och bolag... 5 Styrkort per

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut

BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Ekonomisk ställning...5 Nyckeltal i Tranås

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans 2016-04-27 Handlingsplan för ekonomi i balans Bakgrund Det är befolkningsantalet som styr de intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag som en kommun har till sitt förfogande. Den negativa befolkningsutvecklingen

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

HR-strateg Christina Bengtsson informerar om sjukfrånvaro för 2012.

HR-strateg Christina Bengtsson informerar om sjukfrånvaro för 2012. Bilaga till ksau 2013-02-20 23 Ekonomichef Angela Birnstein informerar om internkontrollarbetet. De flesta avdelnings- och förvaltningschefer har lämnat in rapporter och nya planer. Det kan dock noteras

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter

Läs mer

BUNS STYRKORT

BUNS STYRKORT Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-10-08 BUNS STYRKORT 2009 2010 FÖRSLAG Vid sammanställningen på Lövsta var det följande områden som fick flest markeringar. Vi har försökt

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017 Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 En budget för ett bättre, mer hållbart och jämlikt Lund Finansieringsprinciper för en stärkt budget

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 8 Kristdemokraterna 5 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi

Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi 2014-2016 1 Innehållsförteckning Övergripande verksamhetsbeskrivning... 3 Nämndens åtagande... 4 Nyckeltal... 5 Internkontroll... 6 Driftbudget... 8 Investeringsbudget...11

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA

ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA SIDAN 1 ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA Finansborgarrådets förslag 10 oktober 2012 Det ekonomiska läget i Sverige i oktober 2012 Stark ekonomi i Stockholms stad, skattetillväxten mellan 2012-2013 var 6

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer