BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut"

Transkript

1 BUDGET Kommunfullmäktiges beslut

2

3 Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Styrkort per nämnd och bolag... 5 Styrkort per nämnd och bolag, forts... 6 Ekonomisk ställning...7 i korthet... 8 Investeringsbudget... 9 Anteckningssida Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bygg och Miljönämnd Teknik- och griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Tranås Stadshus AB Tranås Industri- fastigheter AB AB Tranåsbostäder Tranås Energi AB Sammanfattning år Finansierings- och resultatbudget Drift- och investerings- budget Förslag till Kommunfullmäktigebeslut... 56

4 Kommunkoncernens organisation Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 1/ /10 Ordförande Anders Wilander (m) Moderata samlingspartiet 10 Kommunalråd Kristdemokraterna 3 1:e vice ordf. Anne-Chrisitine Backlund (kd) Folkpartiet 3 2:e vice ordf. Anders Karlsson (s) Centerpartiet 3 Jennie Saxfeldt (m) Socialdemokraterna 16 Ingemar Karlsson (fp) Miljöpartiet de gröna 2 Sven-Olof Wahlström (c) Vänsterpartiet 1 Colm Ò Ciarnáin (mp) Sverigedemokraterna 2 Bengt E Carlsson (s) Politiskt obundna 1 Björn Thiele (s) Totalt antal mandat 41 Svanthe Hansson (s) Mona Pettersson (s) Kommunfullmäktiges presidium Ordförande Per Ulfsbo (fp) 1:e vice ordf. Kjell-Åke Trygg (s) 2:e vice ordf. Siw Warholm (m) 1

5 Tranås en framtidskommun förslag I din hand håller du årets sammanfattning av nämndernas och bolagens budgetförslag för samt en uppskattning av års behov. Varje nämnds fullständiga förslag och beslut finns hos nämnden och ekonomiavdelningen. Denna sammanställning kommer att behandlas i budgetberedningen vid månadsskiftet sep/okt. Därefter sammanställs ett nytt förslag som presenteras för KSau i oktober. Det slutgiltiga beslutet för budget år fastställs av kommunfullmäktige i november. Berg och dalbana i vår omvärld Året började med en förvärrad skuldkris i Sydeuropa men trots tecken på försvagad konjunktur på flera håll i världen har svensk ekonomi fortsatt att växa. De försämrade tillväxtutsikterna gör att man framöver räknar med en försvagad sysselsättning, som för med sig ökad arbetslöshet. Framtiden ser dock ljusare ut, från och med antas bättre fart i svensk ekonomi. Effekter i Tranås Sysselsättningen i Tranås ligger något högre än riket och det är för närvarande ca 450 personer som saknar sysselsättning. Problemet är att matcha arbetslösa till lediga arbeten som främst finns inom kvalificerade hantverk samt inom yrken där eftergymnasiala studier krävs som till exempel civilingenjörer. Tranås kommun satsar därför resurser på att minska ungdomsarbetslösheten genom aktiviteter såsom feriejobb och tillfälliga anställningar i kommunen. Mål och aktiviteter ska utarbetas för att stimulera en högre utbildningsnivå vilket också är ett regionalt mål. Tranås kommun har en stark ekonomi och ligger över genomsnittet i jämförelse med både länet och riket. I nuläget ser det ut som Tranås kan behålla sitt ekonomiska läge även de närmaste åren främst beroende på verksamheternas ekonomiska kontroll. God ekonomisk hushållning Den goda ekonomin skapar förutsättningar att utveckla verksamheterna i framtiden. Kommunfullmäktige har beslutat att nettokostnaderna inte ska överstiga 98 % av skatter och bidrag ska vara uppfyllt i budget för. Tillväxtmålet är det övergripande och utveckling för är negativ varför det är viktigt att se aktiviteter som strävar mot att nå detta mål. förutsättningar När de preliminära ramarna sattes av KS i april användes SKLs skatteprognos från februari. en har nu uppdaterats och vid höstens budgetarbete kommer SKLs skatteprognos från augusti att användas. 2

6 Befolkningsutveckling i Tranås Mål invånare år 2025 Målet för Tranås kommun är invånare år september var vi invånare i Tranås kommun. Befolkningsutvecklingen i Tranås är även fortsättningsvis att åldersgruppen år ökar mest vilket i framtiden kommer innebära att åldersgruppen 80 år och äldre kommer att öka ytterligare. Tranås växer inte av egen kraft då fler personer dör än som föds vilket består över lång tid. En tillväxt i åldersgruppen år vore mycket positivt för Tranås då kommunen på sikt kan växa av egen kraft och inte vara lika beroende av inflyttning. En jämn åldersfördelning skapar de bästa förutsättningarna för en bra utveckling.. Stora förändringar i befolkningen ställer även krav på anpassningar och utbyggnader av våra lokaler vilket kräver framförhållning. I det nya resursfördelningssystemet sker justeringar av ramarna vid förändring i befolkningen. Vilket innebär att nämnderna får en ökning av ramarna när invånarantalet i deras kundgrupper ökar och tvärtom. Resursfördelningssystemet kan dock inte kompensera fullt ut varför det ställs stora krav på att den egna verksamheten gör de anpassningar som krävs. Målet är att Tranås ska växa med 100 invånare per år och med fokus på attraktiva boende, kommunikationer och utbildning är detta en möjlighet. Målsättningen nedan är beräknad utifrån målet invånare Målet för kommer troligtvis inte att infrias utan en realistisk målsättning är en befolkning på ca invånare. Utfall Målsättning Ålder w Antal invånare

7 Medarbetare och arbetsmiljö Personalpolitiken har värdegrunden och Ledstjärnan i centrum I Tranås kommun har vi kunden i centrum, kvalité i varje möte och vi ser möjligheterna. Under året har samtliga medarbetare fördjupat sig i vad värdegrunds orden Ansvar Respekt - Tydlighet och Kreativitet innebär. Årets ledstjärnepris utdelades till kostavdelningen, familjeverksamheten och beroendeenheten. Priset ges till den avdelning som särskilt lever ledstjärnan inom kommunkoncernen. Verktyg ska utvecklas som ytterligare främjar organisationen att leva Ledstjärnan. Under det senaste året har dels en arbetsmiljöhandbok, tagits fram och dels är styrtalen mer kända. Uppdatering av introduktionsrutiner och underlag för medarbetarsamtal ska utvecklas. Medarbetare "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS), "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT) Det närmsta året sker en stor satsning på verksamhetsutveckling och bland annat utbildas samtliga ledare inom området. Andra viktiga arbetsområden är att arbeta med kompetensutveckling och att alla medarbetare har kompetensutvecklingsplaner som stödjer en ökad måluppfyllelse samt att sänka ohälsotalet. I kommunkoncernen arbetar det 1740 personer, varav 77 % är kvinnor. Kommunen har låg personalomsättning och personalstrukturen följer det traditionella yrkesmönstret. En generationsväxling pågår och inom de närmsta fem åren kommer 249 medarbetare att lämna yrkeslivet och ett rekryteringsbehov finns inom samtliga yrkesgrupper. I år är det första gången som samtliga anställda inom kommunen omfattas av individuell och differentierad lön KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunfullmäktige, TS Kommunfullmäktige, TATOT Kommunstyrelse, TS Kommunstyrelse, TATOT Bygg- och miljönämnd, TS Bygg- och miljönämnd, TATOT Teknik- och griftegårdsnämnd, TS Teknik- och griftegårdsnämnd, TATOT Kultur- och fritidsnämnd, TS Kultur- och fritidsnämnd, TATOT Barn- och utbildningsnämnd, TS Barn- och utbildningsnämnd, TATOT Socialnämnd,TS Socialnämnd, TATOT Summa Tranås kommun, TS Summa Tranås kommun, TATOT Tranås Stadshus AB, TS* AB Tranåsbostäder, TS* Tranås Industrifastigheter AB, TS* Tranås Energi AB, TS* Summa Tranås kommunkoncern, TS * Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyftande. 4

8 Styrkort per nämnd och bolag Del av styrkort, per nämnd Styrtal Kommunfullmäktige KF-ram Nämndbeslut Befolkningsökning med 100 invånare per år Nämndernas kostnadsandel av skatter & bidrag max 98 % 99% 100% 99% 98% Investeringarna under mandatperioden ska finansieras utan nya lån, tot lån i msek 2 mkr 2 mkr 2 mkr - Medborgarnas bedömning av kommunen - Nöjd region index Kommunstyrelse Andelen unga vuxna år med försörjningsstöd ska minska 13% 11% 10% 9% Kommuninvånarnas upplevda trygghet ska öka (SCB) Medarbetarsamtal för samtliga anställda 87% 93% 100% 100% 20% energieffektiv.(kwh) i kommunen till år 2020(basår 2009)* Energieffektivisering (kwh) för kommunkonc (basår 2009)** Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsvolymen ska öka, antal pers Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsavståndet ska öka, km 53 km 53 km 53,5 km 54 km Snabb svarsfrekvens telefoni 82% 85% 87% 90% Medborgarna ska kunna följa sina ärenden via nätet - uppstart 0,0 0,0 Antal sålda företagstomter*** Antal nya bostäder*** * per invånare i Tranås ** per anställd i koncernen Bygg- och miljönämnd Besökta verksamheter - planerad tillsyn Utfall planerad tillsyn jämfört med behovsutredning Energieffektivisering av kommunens fastigheter 8% 10% 12% 0% Ren luft - partikelhalten PM10 under tröskelvärdet (antal dagar %) 100% 100% 100% 0% Växthusgaser - CO2 utsläpp per invånare (ton/år) <2 <2 <2 0,0 Tjänstemannahandläggningstid på lov ska vara max 13 dagar 13,0 13,0 13,0 0,0 NKI - Hur det planeras för bostäder 6,0 6,0 6,0 0,0 Teknik- och griftegårdsnämnd Servera portioner per år Önskad utbytestakt av VA-ledningar (150 år) 3 km 1,5 km Genomföra underhållsbeläggningar asfalt (34år) 4,8km 0,8 km Nöjda kunder kosten 90% 95% 95% 95% NMI, renhållning och sophämtning (nöjd medborgarindex) NMI, gator och vägar (nöjd medborgarindex) Fastställd investeringsplan Parkkostnad/invånare (Kr) Parkyta ha Kultur- och fritidsnämnd Aktiviteter i föreningsregi ( ålder 7-20 år) per ungdom 38 st 38 st 37 st 36 st Antal inspirationsträffar med föreningar, näringsliv, studieorg Antal besökare i simhallen Antal idrotts/motionsanrrangemang i föreningsregi Antal aktiviteter för allmänheten i kommunal regi i simhallen Antal egna utställningar Antal egna evenemang Antal möten med ungdomsrådet Antal besökare på Epic/öppen ungdomsverksamhet Antal utlån (0-14 år) på biblioteket * 0 0 5

9 Styrkort per nämnd och bolag, forts Del av styrkort, per nämnd Styrtal KF-ram Nämndbeslut Barn- och utbildningsnämnd Andel erbjudna plats i förskolan på önskat placeringsdatum 52% 87% 89% 90% Genomsnittlig väntetid för dem som inte får plats i förskolan på önskat placeringsdatum, dagar 10 dagar 10 dagar 10 dagar 10 dagar Andel behöriga lärare 91,0% 93,0% 94,0% 95,0% Andel behöriga till något av gymnasieskolans nationella program 83,0% 85,0% 86,0% 88,0% Andelen elever med fullföljd gymnasieexamen inom 3 år (nationella program) 84,0% 86,0% 86,0% 88,0% Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet 70,0% Socialnämnd Andel kunder inom äldre- och handikapomsorgen som är nöjda med insatser och vård 99% 90% 90% 90% Andel kundtid inom hemtjänsten 58% 61% 63% 63% Väntan på plats efter beslut om särskilt boende äldreomsorgen (dagar) Kostnadstäckningsgrad personliga assistenter - LASS 78% 78% 80% 80% Andel personer med funktionsnedsättning som får sina beslut om sysselsättning/arbetsträning verkställda 100% 100% 100% 100% Andel insatser öppenvård av total vård insatser barn, ungdom och föräldrar 68% 75% 75% 75% Andel insatser öppenvård av total vård insatser vuxna 74% 75% 75% 75% Andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd 7% 5% 5% 5% Andel med försörjningsstöd som har praktik eller studie 77% 80% 90% 90% AB Tranåsbostäder Resultat/Omsättning minst 2,0% 5,0% 5,0% 5,0% Maximal vakansgrad 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Maximal omflyttningsfrekvens 25,0% 22,0% 20,0% 20,0% Kundnöjdhet 95,0% - 96,0% - Kvalitetssäkra underhållsnivån 150kr/m2 160kr/m2 160kr/m2 170kr/m2 Investeringar/avskrivningar max 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Soliditet minst 20,0% 22,0% 23,0% 24,0% Tranås Energi AB Nöjd kund index (över medel för MISTATS mätgrupp) Andel förnyelsebart bränsle i produktionen 97% 97% 97% 98% Genomsnittlig avkylning 45,5 45,5 45,5 45 Utbyggnad fjärrvärme (MWh) Nyanslutningar inom tidsram (+svara installatör inom 1 vecka) 100% Energianalyser (energieffektiviseringstjänster) Kunder som aktiverat logg in på kundsidor energistatistik 0% 10% 6% 15% Antal km ombyggd ledning i ovädersäkringssyfte 9, Följa underhållsplan elnät 100% 100% 100% - 6

10 Ekonomisk ställning Driftredovisning nämnder och bolag totalt (exkl kommunens finans konto 3-8) KF-ram (Belopp i mkr) Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Netto Driftredovisning per nämnd och bolag KF-ram (Belopp i mkr) Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bygg- och miljönämnd Teknik- och griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Netto exkl finans Finans konto 3-7 (div intäkter och kostnader) Finans konto (skatteintäkter och statsbidrag) Finans konto (finansnetto) Årets resultat, Tranås kommun Tranås Stadshus AB* AB Tranåsbostäder* Tranås Industrifastigheter AB* Tranås Energi AB* Årets resultat (f skatt), Tranås kommunkonc Likvida medel vid periodens slut, kommunen Likvida medel vid periodens slut, konc (f skatt) * Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyftande. Investeringsredovisning per nämnd och bolag (Belopp i mkr) KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Nämndbeslut nämndbehov Nämndbeslut nämndbehov Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bygg- och miljönämnd Teknik- och griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Årets investeringar, Tranås kommun Tranås Stadshus AB* AB Tranåsbostäder* Tranås Industrifastigheter AB* Tranås Energi AB* Årets investeringar, Tranås kommunkoncern * Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyftande. 7

11 i korthet Nyckeltal Övergripande KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Antal invånare till grund för skatteintäkter Skattesats, % (Skatteväxling ej inräknad för tillfället)**** 21,55% 21,22% 21,22% 21,22% 21,22% 21,22% 21,22% Skatteintäkter, msek Skatteintäkter/invånare, tsek Koncernen Antal anställda* Omsättning, msek Årets resultat FÖRE skatt, msek Vinstmarginal FÖRE skatt, % 2% 2% 3% 2% 2% 1% Nettoinvesteringar, msek Soliditet inkl ansv förb pens, % (Före skatt. Schablon ) 19% 20% 21% 23% 24% 26% Låneskuld, mkr (schablonindikation )** Antal invånare/anställd Årets resultat FÖRE skatt/invånare, sek (före skatt) Låneskuld/invånare, sek** Kommunen Antal anställda* Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster Omsättning, msek Årets resultat FÖRE skatt, msek Vinstmarginal FÖRE skatt, % 1% 1% 2% 2% 2% 1% 1% Nettoinvesteringar, msek Soliditet inkl ansv förb pens, % (Före skatt. Schablon ) 19% 19% 22% 21% 21% 20% 19% Låneskuld, msek** Antal invånare/anställd Årets resultat FÖRE skatt/invånare, sek Låneskuld/invånare, sek** Skattefinansieringsgrad*** 98,5% 100,5% 99,7% 99,0% 98,3% 98,9% 99,7% * Antal tillsvidareanställd sysselsättningsgrad ** Om låneskulden är negativ (-) är skulden istället en tillgång *** Visar i vilken utsträckning skatteintäkterna används till kommunverksamhetens nettokostnader. **** Skattesatsen är fr o m sänkt med 33 öre. Detta är en skatteväxling där landstinget tar över ansvaret för kollektivtrafiken (landstinget gör motsvarande höjning). I budgetsammanhang har därför skattesatsen ändrats till 21,22% från ovan. 8

12 Investeringar per nämnd (Belopp i tkr) Nämndsförslag nämndbehov Projektnr Projekt text Kommunfullmäktige 1140 Kommunfullmäktige via web-tv Datorisering av KS Summa kommunfullmäktige Kommunstyrelse 1102 Datorisering av KS Utrustning stadshus XX Möbler Tranan XX Voteringssystem Tranan Koncernledningssystem Utrustning centralarkiv Nätverk data/teleadm Övervak. System virus Kommunalt driftsnät Grundprogram DNS mm Uppgradering växelprogram Tekn utrustning televäxel XX Outlook utveckling XX Microsoft office 2010 i alla datorer Utveckling ekonomisystem XX Utveckling lönesystem XX Nytt affärssystem PA system HR stöd Kommunikation Rakel Radio Rakel XX Brandbil BAS XX Rakel XX Räddningsbåt XX Skärsläckare Höganloft III(planering industritomt) Mostugan BO etapp Hätte I, Segelbåtsvgen XXX Planfrikorsning Bostäder junkaremålen XXX Planering industritomt XXX Ilimunering svartån XXX Flyg kartscanning(exploatering) XXX Strategiska fastighetsköp XXX Stadsvision Bostäder junkaremålen XXX Stadsvision Tranås hamn XXX Stadsvision Storgatan gestalning XXX Stadsvision järnvägspassage XXX Stadsvision omdaning centrala industriområde XXX StadsvisionIllimunering svartån XXX Stadsvision Nya brorar Östanå XXX Stadsvision Falkgatans förlängning XXX Stadsvision Västra vägen Summa kommunstyrelse Bygg- och miljönämnd XXXX Byggreda XXXX Förädling av nya nationella höjdmodell XXXX Miljöreda vision Summa bygg- och miljönämnd

13 Teknik- och griftegårdsnämnd 2XXX BYTE TRAK.GRÄV DIV MINDRE NYANLÄGGNINGAR GC VÄG HAGADALSG-TRAILERN GÅNGBANA M M STORG V SIDA HÄSTSKEDEGATAN BREDSTORP VÄNDZON BREDKÄRRSGATAN BELÄGGNING BREDSTORP GC VÄG PLANFRI KORSNING JGV-FALKG GC LANDÅGATAN OCH KUPÉGATAN RONDELL STRIDABRON SVEAGATAN GC VÄG MJÖLBYVÄGEN GC VÄG Gc-väg Bäckagatan UPPRUSTNING MARK TORGET HASTIGHETSDÄMPANDE ÅTG VÄDERG. VÄNDPLAN FÖRSKOLA UPPRUSTN HAMNOMRÅDE KORSNING RINGV/VERKSTADSG FRIDHEM RIDSKOLEPASSAGE RONDELL HÄTTEVÄGEN/ÖSTRAVÄ NÄCKSTRÖM ASFALLTERING/GRIND Dagvattendamm Tranåslist XXX Gc-väg Verkg/Fraktg.et 1 mellan Hörng-Vvä XXX Ombyggnad Gillesgatan (Campus) XXX UTBYGGNAD DAGVATTENNÄT XXX LASTBIL(MATBIL) PROJEKT BELYSNINGR STRAND O VATTENVÅRD XX STRIDABRON UTSMYCKNING HÄTTE NYA BOSTADSOMRÅDE ETAPP MOSTUGAN NYA BOSTADOM ET VA LEDNING JUNKAREMÅLEN RÅVATTENLEDNING HÖGANLOFT INDUSTRIOMRÅDE PLANFRI KORSNING JÄRNVÄG ROMANÄS ANSLUT VA UYBYGGNAD DAGVATTEN TRANÅS ARV ALLMÄN ÖVERSYN ÖVRARO/KRÄMARP VA-LEDNINGAR (1:A PROJ) TRN VATTENVERK ÖVERSYN VA-LEDN TRANÅS-GRIPENB (Rivning) RIVNING RENINGSVERK SOMMEN VA LED FINNANÄS-LINDERÅS VA STORGATAN OMBYGGN XXX NY SLAMVATTEN UTRUSTNING TARV XXX STORKÖKSDISKMASKIN XXX NYTT CENTRALKÖK XXX Transportskåp Summa teknisk nämnd

14 Kultur- och fritidsnämnd 2211 KONSTINKÖP UTEGYM SIMHALL XXX IN-&UTLÅNGSMASKIN RFID XXX INREDNING FRITIDSGÅRD XXX E-FÖRVALTNING XXX SPONTANIDROTTSPLATS Summa kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd 2214 INSTRUMENT KULTURSKOLA INVENTARIER GYMN INVENTARIER VUXENUTB INVENT 2 NYA FÖRSKOLEAVD NY FÖRSKOLA Summa barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd 27XX INVES SOCIALTJÄNST XX VERKSAMHETSSYSTEM XX RUTTPLANERING XX SCHEMAPLANERING XX LARM Summa socialnämnd Summa totalt

15 Anteckningssida 12

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige förändring år Kommunfullmäktiges (KF) har antagit ett styrkort med fyra övergripande mål för kommunen. Målen speglar tillväxt, god ekonomisk hushållning och medborgarnas nöjdhet. Resultat av uppfyllelsen av målen innebär att kommunens strategiska mål om invånare år 2025 skall uppnås. Kommunens framgångsfaktorer är attraktiva boende miljöer, en kreativ samverkan med gynnsamt företagsklimat, en stark service med stort handelsutbud, trygghet, hälsa och delaktighet, en hög regional tillgänglighet, hållbart nyttjande av miljöer och naturresurser. KF har det yttersta ansvaret för kommunens budget och mål. Beslut gällande budgetramar för förvaltningarna fattas i KF. För långsiktig utveckling ska koncernen uppfylla kraven för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av målen i styrkorten bör förbättras ytterligare. Värdegrunden som Tranås kommun arbetar efter är kunden i centrum, kvalitet i varje möte och se möjligheterna. För att förstärka värdegrunden arbetar kommunen efter värdeorden R.A.K.T som står för respekt, ansvar, kreativitet och tydlighet. KF följer upp sitt eget och nämndernas styrkort med ett 70 tal olika styrtal. Styrtalen syftar till att nå kommunens strategiska mål invånare år Enligt översiktsplanen vill Tranås kommun behålla rollen som en av landets mest kreativa tillväxtmiljöer En framgångsrik, innovativ kommun med god service och ett starkt näringsliv med ett geografiskt läge mitt i Östra Götalandsregionen. Under verksamhetsåret kommer KF fortsätta arbeta med KF:s styrkort som samtidigt ger riktlinjer för nämnder och förvaltningarnas verksamheter. KF kommer att följa upp budget och mål för nämnderna för att se att måluppfyllelse sker. Målet betyder tillväxt av antalet medborgare i Tranås men det leder även till utveckling av både fysiska och psykiska områden. Det är många faktorer som måste beaktas under vägens gång eftersom Tranås kommun växer och de faktorerna har samlats i översiktsplanen. Målstyrningen är viktig för framtiden för att klargöra vad verksamheterna ska utveckla och prioritera. Revisionen ska årligen granska verksamheterna för att se att KF:s beslut följs. 13

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE Driftredovisning per avdelning (Belopp i tkr) KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunfullmäktige Revision Netto Kontoredovisning, alla avdelningar KF-ram Nämndbeslut nämndbehov (Belopp i tkr) Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Netto Investeringsbudget Medarbetare KF-ram Nämndbeslut nämndbehov "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT)

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige förändring år Kommunfullmäktige har fyra mål som är övergripande för kommunen. Målen speglar tillväxt, god ekonomisk hushållning och medborgarnas nöjdhet. Fokusering ligger på att skapa en hållbar utveckling för Tranås kommun vad gäller helheten miljö, tillväxt och välbefinnande. För att nå tillväxtmålet är det viktigt att målstyrningen genom styrkorten tydligt redovisar de politiska målen för varje nämnd. Detta skapar en tydlighet till förvaltningarna vad som ska prioriteras och utvecklas under kommande år avslutas med en uppföljning hur styrtalen för mandatperioden uppfyllts. Genom uppföljning av verksamheternas budget och mål säkerställer KF att kommunens mål uppnås. Revision förändring år Den kommunala revisionen styrs bland annat av författningar och lokala föreskrifter såsom kommunallagen och revisionsreglemente, dvs föreskrifter för revision utfärdade av kommunfullmäktige Av kapitel nio i kommunallagen framgår att revisorerna för varje nämnd och styrelse skall granska och bemöta ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper samt intern kontroll. Fortsatta resurser läggs på intern kontroll av verksamheter för att se att de lever upp till fullmäktiges mål och utför de beslut som tagits. Revisionen är allmänhetens kontrollmotor men samtidigt skall de vara ett stöd för verksamheterna för att undvika brister och fel och för att utveckla och förbättra verksamheten inom Tranås kommun. 15

19 KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelse förändring år KLF består av fem avdelningar (kommunledning, data, ekonomi, kansli & personal, samhällskydd & beredksap), vars främsta uppgift är att stödja politiker och verksamheter med styrning, planering, utveckling och service. Kommunstyrelsen har två olika roller vad gäller målstyrning dels för den egna verksamheten men även det övergripande ansvaret för att följa upp hur nämnderna arbetar för att nå målen. Kommunstyrelsen har därför årligen en styrningsdag där utveckling av styrkorten sker för att nå upp till kommunens övergripande tillväxtmål. Under kommer arbetet fortsätta med att förenkla och utveckla administrationen för chefer och medarbetare för att mer tid ska finnas för verksamheten. Arbetet med verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar kommer fortsätta och stimulera medarbetarna till en framtidskommun där vi ligger i framkant.. Tillväxtarbetet med att stimulera nybyggnationen fortsätter genom markexploatering i attraktiva miljöer. Fokus för kommunledningsförvaltningen kommer att ligga på att leda tillväxtarbetet i hela kommunen och samtidigt säkra kommunens goda ekonomi. Exempel på fortsatta aktiviteter i tillväxtarbetet är att förverkliga stadsvisionen, öka företagandet, utveckla destinationsarbetet, arbeta för förbättrade kommunikationer, möjliggöra utökning av bostadsbyggnationer. Genom deltagande i styrgruppen för Uthållig kommun kommer kommunstyrelsen att verka för att Tranås uppfattas som en förutseende och framstående kommun när det gäller miljö, tillväxt och välbefinnande. Genom att fortsätta arbetet med bättre kollektivtrafik kan Tranås integreras ännu mer i Jönköpings och Linköpings arbetsmarknader och därmed få en mer långsiktigt hög tillväxt. Investeringar i framtiden är att utöka och skapa fler boende och industriområden i Tranås. Fortsatt kvalitetsarbete kommer även ske genom införande av kvalitetsledningssystem. Uppsatta styrtal för ökad utbildningsnivå med aktivitetslista kommer förhoppningsvis börja bära frukt. Arbetet med ökade kommunikationer fortgår med utökade aktiviteter. 16

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN ÅRSREDOVISNING 2010

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN ÅRSREDOVISNING 2010 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN ÅRSREDOVISNING 2010 TRANÅS KOMMUN TRANÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Kommunalrådet har ordet S 3 förvaltningsberättelse Kommunkoncernens

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN. Bokslut 2012

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN. Bokslut 2012 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Bokslut 2012 Medborgarnas skatteintäkter är ett stort förtroende År 2012 präglades av oro på många områden och på många platser runt om i världen. Demokratiseringsprocesser med

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009... 3 Framgångsrik vändning men fortsatta problem...

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16 Budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2017 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges uppdrag... 4 2.1 Kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar... 6 2.1.1 Finansiella mål (indikatorer)... 6

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer