Verksamhetsåret Årsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsåret 2010. Årsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsåret 2010 Årsberättelse 1

2 Årsstämma I din hand håller du en verksamhetsredovisning för OKG Aktiebolag. Ambitionen är att denna ska spegla verksamhetsåret 2010 vid OKG ur flera olika perspektiv. Vi vill på ett sammanfattande vis kunna beskriva hur vi under året arbetat för att trygga den höga säkerheten i anläggningarna, men vi vill också redogöra för vårt miljöarbete Du finner dessutom en hel del intressanta fakta kring våra medarbetare samt en beskrivning av våra ambitioner kring företagets samhällsansvar. Naturligtvis redovisar vi också våra leveranser och finanser, men inte i formen av en formell årsredovisning. Du som vill kunna ta del av OKGs formella årsbokslut hänvisas till företagets hemsida, där denna kan laddas ned. Redovisande information från OKG Bokslutskommuniké Årsredovisning under maj månad under maj månad Ovanstående rapporter kan beställas från: OKG Aktiebolag, Oskarshamn Tfn E-postkontakt via där även årsberättelsen finns tillgänglig för nedladdning. 2

3 Detta är OKG AB Innehåll 2010 ur ett OKG-perspektiv...4 OKGs styrelse och företagsledning...5 OKG AB är en av Europas ledande kraftproducenter. Företaget ingår i E.ON-koncernen som är världens största privata energiföretag. OKG är beläget på den vackra Simpevarpshalvön tre mil norr om Oskarshamn. Företaget är ett av de största i Kalmar län. OKG driver och utvecklar tre kärnreaktorer, som tillsammans svarar för mer än tio procent av landets elförsörjning. Genom säker drift och ständig anläggningsutveckling, är det vår ambition att producera koldioxidfri el under sextio års tid. VD har ordet...6 Årsberättelse...8 Säkerhet...12 Personal...18 Miljö...24 Corporate Social Responsibility, CSR...32

4 Verksamhetsåret ur ett OKG-perspektiv Kortfattat om OKG 2010 Faktaområde Kraftförsäljning, MSEK Elleveranser, GWh Energitillgänglighet, % Leveranskapacitet, GWh Kostnad per MWh, kronor Investeringar, MSEK Soliditet, % 18,7 18,3 Antal anställda Kollektivdos, mansv 3,01 5,25 Utsläpp av radioaktiva ämnen, Promille av gränsvärde (0,1 msv) 1,6 1,4

5 Verksamhetsåret 2010 OKGs styrelse och företagsledning Ledamöter Ingemar Engkvist (ordf) Johan Ahlgren Bernd Güthoff Sasu Valkamo (v ordf) Göran Hult Arvo Vuorenmaa Magnus Nicklasson (SI) Suppleanter Henrik Nebrelius Frank Sommer Jari Snellman Mikko Huopalainen Tonny Granberg (Unionen) Hans-Olof Carlsson (SEF) Företagsledning Lars Thuring Bjarne Norén Roger Axelsson Johan Dasht Håkan Talts Carl Johan Kemgren Håkan Ottosson Magnus Antonsson Susanne Andersson Per Lagerlöf Lotta Sätterlund Verkställande direktör Vice VD Säkerhetschef Teknikchef Underhållschef Produktionschef O1 Produktionschef O2 Produktionschef O3 Chef Gemensam service tf Ekonomichef Personalchef Kortfattat om OKGs delägare 2010 Nettoomsättning Balansomslutning Eget kapital Elenergiomsättning MSEK MSEK MSEK GWh E.ON Sverige AB Fortum

6 VD har ordet 2010 ett år med både rekord och missräkningar Det är således min fasta övertygelse att olika former av investeringar i svensk kärnkraft fortsatt kommer att initieras, både av miljöskäl och på marknadsmässiga grunder Den 17 juni 2010 beslutade riksdagen efter en omröstning att revidera lagen som reglerar landets kärntekniska verksamhet. Från årsskiftet finns det således en lagstadgad möjlighet att långsiktigt driva som mest tio kärnkraftsreaktorer i vårt land. Det innebär att dagens reaktorer kan ersättas av nybyggda. Därmed skulle man kunna säga att över 30 års energipolitisk osäkerhet är över och att dessutom alla dörrar står öppna för en fortsatt kapacitetsutbyggnad i det svenska elförsörjningssystemet. Kärnkraften är alltså idag en option lika god som exempelvis förnybara energislag. Ett annat exempel på positiva konsekvenser av denna nyvunna långsiktighet är att det skapar förutsättningar för att investera i en infrastruktur som medger leveranser av hetvatten från OKG till Oskarshamns fjärrvärmenät. I samband med riksdagsbeslutet inleddes också en idéstudie i syfte att utreda hur vi på detta vis skulle kunna tillvarata och nyttogöra spillvärme från våra processystem. Nu är det upp till respektive investerarpart att göra en företagsekonomisk bedömning av detta alternativ. Nya lärdomar ger ännu högre säkerhet Det är således min fasta övertygelse att olika former av investeringar i svensk kärnkraft fortsatt kommer att initieras, både av miljöskäl och på marknadsmässiga grunder. Detta även om naturkatastrofen i Japan med påföljande olycka i kärnkraftsanläggningarna i Fukushima våren 2011 kastar en skugga över vår industri. När denna olycka summeras, såväl avseende händelseförlopp som konsekvenser, så är jag övertygad om att de lärdomar som går att dra av det fruktansvärda scenario som drabbade de japanska anläggningarna ska innebära att säkerheten inom kärnkraftsindustrin når ännu högre nivåer. I skenet av den omfattande olyckan i Fukushima ter sig inte de problem som vi dragits med inom OKG under 2010 som särskilt besvärande. Likväl är det ändå med viss besvikelse som jag sammanfattar det gångna OKG-året. I vår ursprungliga produktionsplanering hade vi räknat med att leverera nästan 19 miljarder kilowattimmar Nu stannade siffran tyvärr vid 12 miljarder kilowatt- 6

7 VD har ordet timmar. Visserligen var detta en ökning jämfört med 2009 med mer än 40 procent, men alltså fortfarande långt ifrån våra målsättningar. Produktionsrekord för O2 Även om den totala produktionsvolymen inte motsvarade våra förväntningar, så kunde vi glädjande nog konstatera att Oskarshamn 2 (O2) slog produktionsrekord under Mer än 5 miljarder kilowattimmar levererades och anläggningen var tillgänglig för elproduktion under 92 procent av tiden på året, vilket står sig väl i jämförelse med de bästa reaktorerna i Europa. Även Oskarshamn 1 (O1) svarade för ett gott driftår och hade under våren den längsta störningsfria driftperioden sedan Vi kunde också den 23 november fira att denna äldsta kommersiella reaktor i landet levererat 100 miljarder kilowattimmar sedan starten Anledningen till fjolårets missräkningar stod istället att finna i svårigheter att åstadkomma ett fullt kapacitetsutnyttjande i Oskarshamn 3 (O3) efter dess modernisering. Problemen har inte inneburit några säkerhetsmässiga komplikationer utan har främst varit kopplade till den konventionella turbinutrustningen. Upprepade haverier i ett antal av de åtta turbinlagren har medfört att beslut slutligen fattats att modifiera hela den konstruktionen och detta sker under Först därefter räknar vi med att långsiktigt kunna producera vid den nya maximala effektnivån, MW. Begränsad leverantörskapacitet Det är tyvärr inte bara arbetet med att modernisera O3 som gått trögt under Även beträffande förstärkningen av företagets områdesskydd så föranledde en konstaterat begränsad framdrift oss att fatta beslutet att fullfölja arbetet med att installera utrustningen för bevakningsteknik i egen regi, varpå avtalet med aktuell leverantör sades upp. Bristande kapacitet i leverantörsledet är något av ett genomgående tema för våra bekymmer på senare tid. Även beträffande moderniseringsarbetena på O2 har leveransförseningar inom vissa vitala områden inneburit att vi sommaren 2010 beslöt att senarelägga den tredje och avslutande etappen i detta arbete till Då planerar vi även att höja anläggningens kapacitet till 820 MW, eftersom regeringen i april förra året beslutade att godkänna vår ansökan att få höja effekten i O2 med nästan 30 procent. Jag kan dock inte annat än beklaga att vi och våra leverantörer underskattat komplexiteten i våra stora moderniseringsprojekt, vars syften är ytterligare förhöjd säkerhetsnivå, ökad teknisk livslängd samt större produktionskapacitet. De störningar som arbetena drabbas av resulterar allt för ofta i utebliven elproduktion; något som inte bara innebär ökade kostnader för företaget, utan givetvis också påverkar elprisutvecklingen. På väg mot högsta internationella standard Under slutet av året besöktes vi återigen av en granskningsgrupp från IAEA. Syftet för detta besök var att följa upp hur vi hanterat de rekommendationer till förbättringar som noterats vid den granskning som samma organisation genomförde Glädjande nog kan jag konstatera att vår organisation lyckats väl med detta och därmed kommit en bra bit på väg i vår strävan efter att nå en hög internationell standard på vårt sätt att bedriva verksamheten. Det är bland annat på detta jag grundar min orubbliga framtidstro på företaget och dess verksamhet. Lars Thuring 7

8 Årsberättelse Fortsatt hög investeringstakt i moderniseringsarbetet Vid en summering av OKG-året 2010 bedöms företagets förmåga att bedriva kärnteknisk verksamhet uppfylla de krav som ställs. Anläggningarna har därmed drivits på ett säkert sätt under hela året. Den struktur som används för säkerhetsarbetet ger en god spårbarhet. Den är också tydlig och väl känd i organisationen. Bedömningen är att förutsättningar finns för att bedriva verksamheten på ett säkert sätt även i framtiden. Efter säkerhetsmoderniseringen i början av talet är Oskarshamn 1 ur säkerhetssynpunkt en bra anläggning. Säkerhetsläget har under det gångna året varit gott och inga allvarliga incidenter har inträffat. Behovet av moderniseringar i driftsystemen präglade dock energitillgängligheten. Anläggningens utformning medför en ökad känslighet för produktionsbortfall. Det kompenseras i första hand med ökad fokus på underhåll. Oskarshamn 2 bedöms vara säkerhetsmässigt bra inom givna ramar. Anläggningen befinner sig mitt i en säkerhetsmodernisering. När den är genomförd kommer anläggningen att möta upp mot kraven i nya föreskrifter. Oskarshamn 3 är ur säkerhetssynpunkt en bra anläggning och säkerheten har ytterligare förbättrats efter genomförd modernisering. Säkerhetsläget har varit gott och inga allvarliga incidenter har inträffat. Under det årliga underhållsarbetet på Oskarshamn 3 genomfördes stora insatser för att förhindra bränsleskador. Trots detta har två bränsleskador noterats under året. I det ena fallet beslutades att tillfälligt stoppa anläggningen för att byta det aktuella bränsleelementet. Ingen av bränsleskadorna innebar dock någon påverkan 8

9 Årsberättelse på renheten i processystemen. Vare sig Oskarshamn 1 eller Oskarshamn 2 har haft några bränsleskador under året. Produktionsrekord vid Oskarshamn 2 Oskarshamn 1 levererade GWh (2 831) under Under året har anläggningen haft fyra kortare produktionsbortfall utöver den årliga revisionen, varav ett var relaterat till konsekvensen av ett blixtnedslag. Elleveranserna ökade jämfört med Detta beror främst på en nästan störningsfri produktion under årets första fem månader. Den årliga avställningen karaktäriserades av många tillkommande arbeten. Det ledde till en förlängd revision om två veckor, med efterföljande uppstartsproblem. Energitillgängligheten nådde 78,6 procent (70,3) och står sig väl i jämförelse med tidigare noteringar under anläggningens nästan fyrtioåriga historia. Oskarshamn 2 levererade under sitt trettiosjätte levnadsår GWh (4 874), vilket är ett nytt produktionsrekord. Energitillgängligheten uppgick till 92,5 procent (78,2) och det är i nivå med de bästa reaktorerna i Europa. Den årliga avställningen genomfördes inom planerad tid och kostnad. Under 2010 fortsatte provdriften av Oskarshamn 3. I början av februari stannades anläggningen på grund av regleringsproblem i olika system. Driften återupptogs i slutet av mars. I maj stoppades åter anläggningen bland annat för byte av skadat bränsle. I juli snabbstoppades anläggningen ännu en gång och kom i drift en vecka senare. I slutet av augusti inträffade ett lagerhaveri på turbinaxeln. Detta fick till följd en längre avställningsperiod med undantag av ett misslyckat uppstartsförsök med förnyat lagerhaveri. Grundliga orsaksutredningar utfördes löpande. Dessa ledde till modifieringar av befintliga lager samt beslut om införande av nykonstruerade lager vid revisionsavställningen Driften återupptogs i julveckan med reducerad effekt. Elleveranserna från O3 uppgick under 2010 till GWh (1 685) och tillgängligheten stannade vid 31,8 procent (17). I samband med revisionen av O3 genomfördes provning avseende sprickbildning i styrstavarna, utan anmärkningsvärt resultat. Fortsatt hög investeringstakt Enligt konsortialavtal ska delägarna ersätta bolaget med nettokostnaden för levererad kraft. Summa rörelseintäkter ökade under 2010 till MSEK (4 427). Detta var en effekt av ökade rörelsekostnader genom den högre produktionen. Finansnettot uppvisar en minskning, 460 MSEK (538). Den minskade skuldsättningen till följd av förskjutningar av de stora investeringsprogrammen är en orsak till detta. Resultatet efter finansiella poster blev 10,5 MSEK (10,1) och efter bokslutsdispositioner och skatt redovisas en vinst om 8,7 MSEK (6,1). 9

10 Årsberättelse

11 Årsberättelse Investeringsvolymen i anläggningarna uppgick under 2010 till MSEK (2 923). Investeringsprogrammet vid OKG utgör en väsentlig del av Sveriges energiinvesteringar. Vägledande avseende investeringsverksamheten är att modernisera anläggningarna för att höja säkerheten och möjliggöra 60 års drifttid samt öka effekten. Investeringarna dominerades även under året av fortsatta moderniseringsåtgärder vid O2 och O3. Kärnkraftsindustrin bär hela ansvaret för finansiering av sin hantering av radioaktivt avfall samt demontering av sina anläggningar när dessa tjänat ut. Finansiering sker genom löpande avsättning per producerad kilowattimme. Vid utgången av räkenskapsåret uppgick OKGs andel av fondens värde till 9,8 miljarder. Utbetalning sker i takt med bolagets utbetalningar för omhändertagande av använt kärnbränsle och annat nukleärt avfall. OKGs soliditet vid utgången av 2010 uppgick till 18,7 procent (18,3). Projekt i slutskeden Den närmaste tiden kommer verksamheten vid OKG att i stor utsträckning präglas av slutförandet av moderniseringen och effektökningen av O3. Detta kommer att öka reaktorns bruttoeffekt från MW till MW. Det innebär en årlig kapacitetsökning på cirka 2 TWh. Motsvarande modernisering med tillhörande effekthöjning av O2 fortsätter med målet om ett slutförande under Arbetet med att förstärka områdesskyddet fortskrider med ett beräknat färdigställande under Under samma period kommer förutsättningarna för moderniseringen av O1 att klarna. I januari 2010 genomfördes i den globala E.ONkoncernen en omorganisation innebärande en tydligare funktionell organisationsmodell. För OKG medför detta en större samverkan med koncernens övriga kärnkraftverksamheter. Detta ska ge ökade möjligheter till effektiviseringar och samordningsfördelar inom såväl drift som materielförsörjning. Leveranser och tillgänglighet O1 O2 O3 Totalt Leveranser (GWh) Tillgänglighet (%)

12 Säkerhet Ständig utveckling för högre säkerhet Om du slår upp ordet säkerhet i nationalencyklopedin står det bland annat i allmän betydelse resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att oönskade händelser ska inträffa och denna beskrivning stämmer bra överens med hur OKG ser på begreppet säkerhet. Alla de insatser och åtgärder som utförs på företaget inom säkerhetsområdet har som mål att förebygga risken för oönskade händelser. OKG vill helt enkelt vara förutsägbara! 2010 har varit ett år med en fortsatt tydlig prägling av utveckling och förändring. De stora projekten fortgår med ambitionen att göra OKG till ett bättre och säkrare företag. Även inledande strukturella förändringar i ledningsorganisationen har genomförts med målsättningen att OKG ska kunna behålla företagets fokus på säker drift. Genom de ställningstaganden som görs i tydliga säkerhetsfrågor bekräftas den grundläggande viljan att sätta säkerheten främst. OKG bedriver ett arbete som tillgodoser att de säkerhetskrav som ställs på verksamheten beaktas, och den struktur som används för säkerhetsarbetet är tydlig och accepterad i företaget. Säkerhetskultur Säkerhetskultur är ett begrepp som inte går att ge en klar och entydig definition av. Därför har OKG valt att arbeta med en enkel modell av säkerhetskultur som utgörs av tre delar: förståelse, riskstyrning och beteende. Om man ändå ska försöka sig på en beskrivning kan säkerhetskultur ses som en form av risk- och säkerhetsmedvetenhet som finns med i det dagliga arbetet. Detta innebär att man i sitt arbete ska vara skärpt, tänka längre än själva handlingen och reflektera över hur konsekvenser i handlingen kan påverka säkerheten. OKG har jobbat med ett speciellt program, handlingsplan för säkerhetskultur, sedan Ett systematiskt säkerhetskulturarbete är ett sätt att arbeta strategiskt med säkerheten. Handlingsplanen skapar förutsättningar för hur företaget ska uppnå en stärkt säkerhetskultur och den baseras på tre viktiga principer: långsiktighet, kontinuitet och systematik. Detta skapar förutsättningar för en arbetsprocess där säkerhetskulturen långsamt, men säkert, förbättras över tiden. Genom generella, exempelvis utbildning och seminarier, och riktade insatser mot enskilda grupper eller företeelser jobbar OKG metodiskt för att uppnå bästa möjliga resultat. På OKG är ett viktigt tema inom säkerhetskultur att försöka bevara ett klimat där man kan ifrågasätta, komma med förslag till förbättringar och samtidigt vara lyhörd. Alltså skapa en god dialog för ökad insikt och förståelse. Men detta räcker inte, alla på OKG måste också agera och handla med säkerheten i fokus. Detta är basen för en god säkerhetskultur! Human Performance Tools Det gångna året har präglats av planering och genomförande av många aktiviteter inom felförebyggande arbetsmetoder, så kallade Human Performance Tools (HUP) som sedan 2009 är en integrerad del av säkerhetskulturen. Syftet med HUP är att använda beprövade metoder som minimerar 12

13 Säkerhet risken för skador i samband med att ett arbete utförs. Detta uppnås exempelvis genom att arbeten gås igenom noggrant i förväg, och via planering och riskvärdering genererar en bättre arbetsmiljö med färre personskador och färre skador på anläggningarna. Bland de insatser som gjorts kan exempelvis nämnas de fyra olika utbildningar som har genomförts med totalt cirka 430 stycken deltagare. Dessutom har en fördjupad utbildning inom området tagits fram som kommer att genomföras på OKG under våren Metaanalys med syftet att förbättra Under 2010 genomförde två externa konsulter en metaanalys med syftet att skapa en överblick av säkerhetskulturen på OKG. Uppdraget bestod i att identifiera förbättringspunkter i de strukturella och organisatoriska förutsättningarna för att kunna driva en verksamhet med god säkerhetskultur. Datainsamling genomfördes via en omfattande dokumentationsgenomgång, intervjuer och fallstudier av drift-, linjeoch projektverksamheter. Resultatet av analysen visar att OKG har kommit långt i sitt systematiska säkerhetskulturarbete sedan det initierades Arbetet är formaliserat och bärs numer av organisationen själv i stället för av eldsjälar. Företagsledningen har kommunicerat och implementerat säkerhetsarbetet som en central del av OKG och detta har lett till att förståelsen finns på alla nivåer. De utmaningar som återstår för att förbättra säkerhetskulturen är strukturella och förutsätter att det på företaget finns en enhetlig syn på säkerhetskulturarbetet som en långsiktig process där planering och framförhållning är av yttersta vikt. Detta handlar bland annat om att stegra förväntningarna för att undvika att falla i självgodhet. Resultatet från analysen presenterades vid årsskiftet och under 2011 kommer det att bearbetas vidare i enlighet med arbetssättet för säkerhetskultur vid OKG. Vidare kommer beslut att fattas utifrån analysen avseende långsiktiga arbeten för utveckling, förändring och påverkan inom de tre perspektiven riskstyrning, förståelse och beteende. Organisationen som säkerhetsfaktor I slutet av 2007 inleddes den största och mest övergripande aktiviteten inom säkerhetskultur på OKG sett till kalendertid och omfattning. Målet med denna aktivitet, Organisationen som säkerhetsfaktor (OSSF), var att visa hur organisationen och gruppen kan påverka säkerheten på OKG. En viktig del i utbildningen var att de åtgärder som beslutades om verkligen skulle genomföras. För att 13

14 Säkerhet säkerställa detta skedde uppföljningar av de planer som tagits fram. Uppföljningarna och därmed även själva aktiviteten avslutades under 2010 och av de 121 framtagna åtgärderna hade cirka 80 procent genomförts eller var på väg att genom-föras. Detta innebar att inom respektive enhet/ grupp har tydliga framsteg gjorts kopplat till fokus på gruppens interna säkerhetsarbete inom sin egen verksamhet. Säkerhetsindex I OKGs strategiska plan anges det långsiktiga säkerhetsmålet som ett säkerhetsindex vars årliga utfall ska vara minskande mot 2,0. Säkerhetsindex är kvoten av tiden för att åtgärda en konstaterad brist och den i STF (Säkerhetstekniska driftförutsättningar) tilllåtna reparationstiden för brister som innebär otillgänglighet i säkerhetssystemen. För 2010 var målet för OKGs totala säkerhetsindex 2,25 och utfallet blev 2,55. OKG har under åren stramat åt sitt mål mer och mer eftersom företaget alltid vill bli bättre och säkrare. En anledning till att OKG inte innehöll målet för 2010 kan bland annat kopplas till provdriften på reaktorn O3 efter den omfattande säkerhetsmoderniseringen Glädjande är dock att O1 som är landets äldsta reaktor innehöll sitt individuella säkerhetsmål. De tidigare fyra åren har målet för säkerhetsindex nåtts. En jämförelse med de kraftverk som redovisar data till WANO visar att OKGs anläggningar ligger väl till avseende tillgängligheten hos system för hjälpmatarvatten, resteffektkylning, nödkraft och reaktorvattenkemi. En motsvarande jämförelse avseende produktion och tillgänglighet, som ur vissa aspekter även kan anses spegla säkerhet, ger en mindre gynnsam bild. Att målet avseende säkerhetsindex inte uppfylldes efter fyra framgångsrika år utgör en besvikelse men behöver inte indikera att organisationens förmåga att återställa säkerhetssystemen vid brister försämrats. Den externa uppföljning som gjordes på hösten 2010 avseende OSART-resultatet från 2009 visar dock på en god framdrift i förbättringsarbetet. Anläggningsutveckling Ett företag måste ständigt utvecklas för att ha möjlighet att prestera på topp. Utveckling måste ske dels organisatoriskt men även rent fysiskt i form av förändringar på våra anläggningar. De senaste åren på OKG har varit intensiva med många stora pågående projekt. Syftet med projekten är bland annat att höja säkerheten vid reaktorerna Oskarshamn 2 och 3, samt att öka säkerheten kring vårt område. Nytt anläggningsskydd Sedan 2007 pågår ett stort projekt på OKG som grundar sig i den förändrade världsbild vi lever i efter terrorattentaten i USA den 11 september Runtom i världen har man vidtagit riskförebyggande åtgärder för att skydda samhällsviktiga funktioner. I Sverige innebär det bland annat att Strålsäkerhetsmyndigheten ställt nya hårdare krav på samtliga svenska kärnkraftverk vad det gäller det fysiska skyddet runt omkring dem. Projektets mål är att skapa ett fysiskt skydd som uppfyller myndighetens krav och den dimensionerande hotbilden. Detta sker genom integrerade säkerhetssystem och tillförlitliga rutiner som säkrar anläggningarnas fortsatta drift. 14

15 Säkerhet

16 Säkerhet Under 2010 färdigställdes ett antal nya stora byggnader, exempelvis den nya centrala inpasseringsbyggnaden där säkerhetskontroller av samtliga som ska in på området kommer att ske, och den nya godsmottagningen. Ett stort antal arbeten färdigställdes dessutom under året som har koppling till skalskyddet, såsom utbyte av portar och dörrar. Projektet kommer att avlutas under Modernisering av Oskarshamn 2 I november 2004 bildades projekt Plex. Syftet var att samordna en rad planerade åtgärder på O2. Anläggningen hade just passerat 30 års drift och det fanns ett behov av att byta ut vissa komponenter av åldringsskäl. Dessutom hade dåvarande SKI, Statens Kärnkraftinspektion samma år utfärdat nya krav där säkerheten på äldre reaktorer skulle uppgraderas till samma nivå som på nybyggda reaktorer. Med tiden har projektet utökats ytterligare och omfattar idag fyra huvudområden: säkerhetshöjande åtgärder säkra tillgängligheten miljöåtgärder höja effekten Åtgärderna genomförs stegvis och har hittills varit fokuserade vid revisionsavställningarna 2007 samt 2009 då bland annat en del av de säkerhetshöjande åtgärderna genomförts i form av ett system för haveriavluftning på reaktorn. Dessutom har turbinerna bytts ut och matarvattensystemet förstärkts. Sista genomförandeåret för projektet är planerat till har varit ett mellanår för projektet då inga större förändringar har utförts inne i anläggningen. Däremot har ett stort arbete pågått med färdigställandet av ett djupvattenintag för O1 och O2. Ett djupvattenintag innebär att det havsvatten som används som kylvatten i kondensorn tas på ett större djup och inte vid ytan. Detta kommer att motverka en förhöjning av utsläppstemperaturen i Hamnefjärden efter genomförda effekthöjningar och bidra till en bättre verkningsgrad i anläggningarna. Modernisering av Oskarshamn 3 Målet med moderniseringen av O3 är att genomföra säkerhetshöjande anläggningsändringar samt att kostnadseffektivt modernisera och höja effekten på reaktorn. Projektet syftar också till att uppgradera alla kritiska delar av O3 så att den förväntade tekniska livslängden utökas till 60 år, och samtidigt säkerställa att tillgängligheten på reaktorn blir större än 94 procent efter genomförandet. Installationer och driftsättning skedde under revisionsavställningen blev därför ett år som ägnades åt provdrift av den ur många synsätt helt nya anläggningen. Med utgångspunkt från 2010 års

17 Säkerhet produktion, händelser och åtgärder bedöms att O3 har drivits på ett säkert sätt under året och uppfyllt de krav som ställs på verksamheten. Säkerhet ur många perspektiv OKG är ett företag som ständigt jobbar med att förbättra säkerheten, dels för att skydda våra anställda men även för att skydda omgivningen. Säkerheten finns ständigt runtomkring oss i form av fysiskt skydd och utrustning, men säkerheten finns även på många andra håll som är mer eller mindre uppenbara. Arbetsmiljö Självklart är arbetsmiljö en viktig fråga för OKG, därför arbetar företaget aktivt med att förbättra denna. Under 2010 lades stort fokus på operativt stöd från arbetsmiljötekniker ute i anläggningarna, vilka har gått skiftgång under de mest intensiva perioderna, exempelvis under revisionsavställningar. Detta har lett till att antalet riskobservationer och korrigerande åtgärder ökat rejält samt att mörkertalet för olyckor/tillbud minskat. Antalet olycksfall minskade dessutom med 40 procent jämfört med året innan. Kompetenssäkring För att kunna hålla en hög säkerhetsnivå krävs det även att samtliga medarbetare på OKG, såväl egen som inhyrd personal, har rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete på ett korrekt och säkert sätt. Detta säkerställs via de utbildningsprogram som finns och under 2010 har stora utbildningsinsatser gjorts i avseende att säkerställa nödvändig kompetens för säker drift. Som en del i det ständiga arbetet för säker drift arbetar OKG även med ledarförsörjning på ett systematiskt och strukturerat sätt. Externa kontroller Varje år utförs även kontroller på verksamheten av externa intressenter. Detta kan exempelvis röra sig om de kärnämneskontroller som utförs av Strålsäkerhetsmyndigheten, Europeiska kommissionen och IAEA. Där kontrolleras bland annat att företaget har exakt den mängd bränsle i bassängerna som rapporterats. De inspektioner som utfördes under 2010 resulterade inte i några avvikelser eller anmärkningar. Anläggningarnas bokförda innehav av kärnämne stämde överens med det fysiska innehavet och samstämde med externa register. Under hösten 2010 genomfördes en uppföljning på den externa granskning som FNs atomenergiorgan IAEA utförde på OKG våren Uppföljningen visade att drygt hälften av de rekommendationer som gavs hade åtgärdats fullständigt och att resterande visade tillfredsställande framdrift. Trots att uppföljningen visar att OKG har kommit en bra bit på väg i dess strävan mot att nå en hög internationell standard är det dock viktigt att komma ihåg att det i andra hänseenden fortfarande finns en bit kvar. För att i ett långsiktigt perspektiv kunna trygga en hög säkerhetsnivå i OKGs anläggningar är det en förutsättning att OKG låter IAEAs slutrapport utgöra grunden i det ständigt pågående arbetet. 17

18 Personal Medarbetarna vår viktigaste resurs OKG är ett företag i E.ON-koncernen och är ett av Kalmar läns största företag med 928 anställda. Utöver dessa är det cirka 700 entreprenörer och konsulter som i stor utsträckning arbetar på OKG och Simpevarpshalvön. Under de årliga underhållsstoppen som genomförs på de tre anläggningarna O1, O2 och O3 arbetar ytterligare cirka inhyrda medarbetare på företaget. Dessa stopp planläggs till största delen under sommarhalvåret. OKG strävar efter att vara ett kärnkraftsföretag i världsklass. Under 2010 tog företaget ytterligare ett kliv i den riktningen med en successiv förändring av företagets ledningsorganisation. Detta med ambitionen att på ett framgångsrikt sätt kunna möta kommande utmaningar och förväntningar, förbättra förutsättningarna för säker drift och skapa ett större samarbete och kunskapsutbyte inom E.ON-koncernen. Men för att vara ett kärnkraftsföretag i världsklass måste OKG också ha engagerade och kompetenta ledare och medarbetare. Dessutom måste företaget ha tydlig fokus på säkerhetsmedvetenhet, vilket är ett krav på en kärnteknisk anläggning. OKG arbetar ständigt för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat värna om välmående medarbetare, erbjuda utvecklingsmöjligheter till anställda samt tillhandahålla examensarbeten och praktikplatser till potentiella framtida medarbetare. Stor organisationsförändring OKG är ett företag i E.ON-koncernen och utgör en väsentlig del i E.ONs globala kärnkraftsorganisation. Även om OKG är ett eget bolag, så innebär ägarstrukturen att företaget i allt större utsträckning kan betraktas som en av flera produktionsenheter inom E.ON. I kärnkraftsorganisationen ingår förutom O1, O2 och O3, sex stycken tyska kärnkraftverk. För att underlätta styrning, ledning och samarbetsförhållanden i drivandet av de olika kärnkraftverken inom koncernen strävar E.ON efter att organisationsstrukturerna i respektive produktionsanläggning ska likna varandra, vilket har ställt nya krav på hur OKG organiserar och bedriver verksamheten. Ny ledningsorganisation För att stegvis anpassa organisationen till att effektivt kunna möta kommande utmaningar och förväntningar och med det skapa en struktur som är i enlighet med koncernens övriga kärnkraftverk, påbörjades det under föregående år en successiv förändring av företagets ledningsorganisation. Målsättningen med förändringsarbetet är att ytterligare förbättra förutsättningarna för ledare och medarbetare att ha fokus på kärnverksamheten, ständigt arbeta utifrån säker drift och ha hög tillgänglighet. Dessutom är målet att på ett mer konkret sätt öka fokus på arbetet med ständiga förbättringar, samt att få en högre förutsägbarhet i verksamheten. Organisationsförändringen har i stora drag inneburit en ny organisation på respektive produktionsanläggning, ny struktur i företagsledningen samt ny struktur för företagets stödfunktioner. Den 1 januari 2011 sjösattes den nya ledningsorganisationen. 18

19 Personal Huvudmålsättningen med detta arbete är att det ska leda OKG till att bli ett kärnkraftsföretag i världsklass. Arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare OKG arbetar ständigt med att vara en utvecklande arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare. Detta genom att bland annat erbjuda vidareutbildning till medarbetare, ledarskapsutveckling och en möjlighet till att bli utsedd som specialist inom ett specifikt område på företaget. OKG arbetar även med att upprätta ett nära samarbete med skolor, bjuda in besökare till företaget och erbjuda sommaranställningar. Utbildningsinsatser för medarbetare På OKG finns det möjlighet till vidareutveckling på många olika sätt. En del av utbildningarna är kravutbildningar som måste genomföras med ett visst tidsintervall för att få tillträde till anläggningarna, vilket är gällande för samtliga kärnkraftsanläggningar i Sverige. Medarbetarna utbildas bland annat inom områdena, skydd och säkerhet, strålskydd, brand, olycksfall och miljö. OKG strävar ständigt efter att ge möjligheter för medarbetarna att utvecklas för att värna om den kompetenta personal som finns på företaget. Under 2010 genomfördes cirka utbildningsdagar på OKG. Liksom tidigare har företaget också genomfört stora utbildningsinsatser inom områdena drift, underhåll och säkerhet för att tillgodose erforderlig kompetens för säker drift. För att bättre kunna fånga upp och analysera det kompetens- och utbildningsbehov som finns ute i organisationen har OKG startat upp utbildningsråd. Dessa råd hålls avdelningsvis och omfattar hela organisationen. Utefter de behov som klarläggs genomförs ett utbildningsprogram. Under 2009 startade OKG tillsammans med andra stora industriföretag ett pilotprojekt med en specialistutbildning i underhållsteknik, vilket var lyckat och drevs vidare under Utbildningen resulterar i en yrkescertifiering som är gällande inom underhållsområdet i 21 länder. 19

20 Personal Komptensöverföring För att undvika att viktig och unik kompetens försvinner från OKG, bland annat genom att nyckelpersoner går i pension eller slutar, arbetar företaget strategiskt med kompetensöverföring. Det är ett förebyggande arbete som planeras både på lång och kort sikt. Fyra stycken kompetensöverföringar slutfördes under föregående år. För närvarande pågår femton stycken och under 2010 påbörjades fyra kompetensöverföringar. Nya potentiella ledare Som en del i det ständiga arbetet för säker drift arbetar OKG med ledarförsörjning på ett systematiskt och strukturerat sätt. Ledarförsörjning genomförs främst för att utveckla ledarskapet på individnivå, men också för att företaget ska vet vilka potentiella ledare som finns i organisationen. Det kontinuerliga ledarförsörjningsarbetet inbegriper dels att identifiera och utveckla potentiella ledare, och dels att identifiera styrkor och utvecklingsbehov hos de befintliga ledarna samt att utveckla dem. Varje år görs en potentialinventering på OKG som syftar till att finna ledartalanger inom företaget. För de identifierade medarbetare som bedöms ha goda ledaregenskaper har ett individuellt utvecklingsprogram skapats. Innehållet i programmet varierar men består vanligtvis av olika ledarutbildningar, mentorer, nätverksträffar samt aktiviteter i deras vardag som utvecklar dem som ledare. Under 2010 ingick tretton potentiella ledare i utvecklingsprogrammet. Utvecklingsmöjligheter för företagets ledare Inom OKG och E.ON finns det ett stort utbud och möjligheter till ledarutveckling med program och aktiviteter för befintliga ledare i organisationen. På företaget finns det drygt 100 ledare som bland annat bjuds in till fem ledningsseminarier varje år. Seminarierna har ett enskilt ämne för varje tillfälle. Under 2010 behandlades ämnen som exempelvis ständiga förbättringar med fokus på arbetsplatsobservationer, OKGs del i E.ONs globala kärnkraftsorganisation samt företagets nya ledningsorganisation. Nya chefer på OKG genomgår även ett utbildningsprogram som är gemensamt för alla, oavsett organisatorisk tillhörighet. I programmet ingår dels E.ONs gemensamma ledar- och chefsutbildning, dels mer OKG-specifika utbildningar såsom exempelvis grundutbildning i reaktorfysik. Som en del i programmet genomfördes under året tio så kallade fredagsseminarier för chefer på OKG. Exempel på områden som berördes var företagets beredskapsorganisation och informations- och it-säkerhet. Utöver det genomfördes ledarutbildningar under föregående år, vilket bland annat bestod av feedbackträning för delar av företagets chefer och ledare. Fackområdesspecialist Sedan 1998 har OKG utsett fackområdesspecialister i organisationen. Det innebär att medarbetare som är särskilt duktiga och som besitter en näst in- 20

Psykosocial arbetsmiljö på agendan! Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå. Säkerhet i framkant på OKG. Operapedia O2s egna uppslagsverk

Psykosocial arbetsmiljö på agendan! Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå. Säkerhet i framkant på OKG. Operapedia O2s egna uppslagsverk #3: MAJ 2015 Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå Operapedia O2s egna uppslagsverk Psykosocial arbetsmiljö på agendan! RA3-15 nu kör vi! Säkerhet i framkant på OKG 1 När livet tar en oväntad vändning

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

på OKG på OKG Ny ledningscentral i Oskarshamn Ny ledningscentral i Oskarshamn Mångfald och jämställdhet Mångfald och jämställdhet

på OKG på OKG Ny ledningscentral i Oskarshamn Ny ledningscentral i Oskarshamn Mångfald och jämställdhet Mångfald och jämställdhet #3: MAJ 2014 Mångfald och jämställdhet på OKG Mångfald och jämställdhet på OKG KRO den sista administrativa barriären Vad är projekt Milk O3? KRO den sista administrativa barriären Vad är projekt Milk

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Plan 2010 Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete.

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella

Läs mer

Vi är Specialfastigheter

Vi är Specialfastigheter ÅRSREDOVISNING 2013 Kv Kronoberg, Stockholm Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder

Läs mer

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic Tid för pension Gammal kärnkraft, nya risker Nordic Utgiven av Greenpeace Sverige, mars 2014 Layout: E&G Design, egdesign.gabriel@gmail.com Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra

Läs mer

Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009

Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009 Årsredovisning Göteborgs Gatu AB 2009 Årsredovisning 2009 Innehåll Inledning 2 Gatubolaget - En historisk verksamhet 2 Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Omvärld och marknad 6 Bolagets tjänster och produkter

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

Fokus på kunder, kompetens och kostnader

Fokus på kunder, kompetens och kostnader Ragn-Sells Miljöredovisning 2009 Fokus på kunder, kompetens och kostnader År 2009 tog lågkonjunkturen sitt grepp om världen. Även vi i avfallsbranschen påverkades av detta. Vi kan dock glädjande konstatera

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s verksamhet

Miljökonsekvensbeskrivning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s verksamhet Företagsintern handling Dokumenttyp Org Dokumentnummer RAPPORT FKA Org / Författare Barkefors C SwedPower, Hydén Eva AVE FKA-2005-290 Kontrollerad / Tagit del Rev Fastställd Datum 0 2005-09-28 Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2012

ÅRS REDO VISNING 2012 ÅRS REDO VISNING 2012 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Noter

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer