Björn Eklundh Niclas Sandberg 24 Gösta Norén 31 Marie Halldin 38 Marianne Söderkvist. Bo Callerhorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Eklundh Niclas Sandberg 24 Gösta Norén 31 Marie Halldin 38 Marianne Söderkvist. Bo Callerhorn"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Vilundarummet, Dragonvägen 86, Måndag den 8 mars 2010, klockan Beslutande Övriga deltagande Jan Holmberg (M) Johan Hjelmstrand (M) Bo Callerhorn (M) Anitha Hector (M) Torsten Hemph (FP) Eila Bromme (FP) Magda Ayoub (KD) Johan Magnusson (C) Leif Berglund (S) Gert Lindström (S) Eva Rundkvist (S) Ibrahim Abdallah (S) Kjell Söderqvist (S) Ulla Blücher (V) Lars Valtersson (MP) Björn Eklundh Niclas Sandberg 24 Gösta Norén 31 Marie Halldin 38 Marianne Söderkvist tjg ers tjg ers Ersättare: Jan Eckert (M) Per-Erik Kanström (M) Lars Hansson (M) Kent Hjalmarsson (M) Kristina Klempt (FP) Solweig Flemmer (C) Elin Stebel (S) Ali Kashefi (S) Mari Leach (S) Féline Flodin (V) Ingela Melkersson (MP) fr Utses att justera Bo Callerhorn Justeringens plats och tid Kommunhuset, Stöd & Process. Plan 6, måndag den 15 mars 2010 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, plan 6 Underskrift...

2 Kommunstyrelsen Meddelanden Meddelas och läggs till handlingarna. Information Timmen mellan ägnas åt olika informationsärenden. Allmänheten bjuds in till den timmen med möjlighet att delta i diskussionen ställa frågor eller lämna synpunkter. Vid frågestunden finns utrymme för allmänheten att ta upp egna frågor. Följande ärende föredras för information Lägesrapport utifrån inkomna remissyttranden över Lokalförsörjningsplanen Niclas Sandberg Ordföranden hälsar Mari Leach (S) välkommen som ny ersättare i kommunstyrelsen. Inkomna skrivelser Protokoll från Gestalningsrådets möte nr Gamla Vilundabadet stängs den 15 februari 2010 Tillkommande meddelande Högsta Domstolen dom angående ansökan om ändring av villkor för tillstånd till verksamhet vid Stockholm - Arlanda flygplats i Sigtuna kommun, Stockholms län. Tack för uppvaktning Kommundirektören framför ett stort och varmt tack för initiativet till kalaset på Restaurangskolan. Det tillsammans med övrigt kalasande har gett upphov till många gåvor som kan göra skillnad för många människor, inte minst för barnen i Baguncaco i Braslien. Vi från Baguncacostiftelsen skulle vilja tacka för den fantastiska gåvan till oss kr kom in i anledning av kommundirektörens 60-årsfirande. Det bekostar nio barns vistelse på Baguncaco i ett helt år. Om ni visste så glada vi är för den gåvan!

3 Kommunstyrelsen Anmälan av beslut i delegationsärenden Meddelas och läggs till handlingarna. Ekonomidirektören Upplåning från AB Väsbyhem Upphandling av verksamhetssystem för barnomsorg, grundskola, kultur- och musikskola, gymnasium och VUX SFI Exploateringschefen Underrättelse enligt förköpslagen, Sanda 1:238, Vikingavägen Underrättelse enligt förköpslagen, Grimsta 5:20, Björnbärsvägen 16 Exploateringsingenjören Underrättelse enligt förköpslagen Övra Runby 2:223, Nyvägen 2A Planeringschefen Köpekontrakt, industrifastighet, Skälby 2:7 Personal Rektor Vilunda gymnasium 2 st visstidsanställningar, 1 st timavlönad Tillkommande delegationsbeslut Rektor Vilunda gymnasium 1 st timavlönad

4 Kommunstyrelsen Exploateringsingenjören Underrättelse enligt förköpslagen Sanda 1:145, Stubbgränd Underrättelse enligt förköpslagen, Sanda 1:138, Stubbgränd Underrättelse enligt förköpslagen; Sanda 1:248, Vikingavägen 38 Ekonomidirektören Upphandling Rekryteringsverktyg Kommundirektören Avtal parkeringsplatser inom blivande planområde Fyrkanten Exploateringschefen Underrättelse enligt förköpslagen Odenslunda 1:604, Vallentunavägen 111

5 Kommunstyrelsen Anvisningar till flerårsplan med budget (KS/2009:283) Ärendebeskrivning Flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun är det viktigaste styrdokumentet som syftar till att styra utvecklingen de närmaste tre åren. För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås finns en gemensam modell för målstyrningen i hela kommunen som underlättar omvandlingen av den politiska viljan i kommunens verksamhet. Processen som ska vara ett stöd och utgångspunkt för att utveckla verksamheten för politiker, chefer och medarbetare, finns beskriven i ledningssystemet för Upplands Väsby kommun. Utifrån ledningssystemet presenteras nedan några principer för arbetet i budgetprocessen. - Budgetprocessen ska i högre grad inriktas på uppföljning av mål och resultat med ökad inriktning på kund och medborgare samt för en hållbar utveckling i kommunen. Det övergripande målet om god ekonomisk hushållning ska eftersträvas. Detta innebär att förutom de finansiella målen ska den av kommunen finansierade verksamhetens kvalitet och ändamålsenlighet samt kostnadseffektivitet följas och mätas. - I kommunens resursfördelningssystem styrs nämndernas verksamheter genom uppdrag, mål och kommunersättning, som kommunfullmäktige beslutar om. Resursfördelningen bygger på självkostnadsprincipen med prestationer och nyckeltal som huvudsaklig grund. De ekonomiska förutsättningarna utgör grunden för finansiering av välfärdstjänsterna. Respektive nämnd ansvarar därefter för sina ersättningsmodeller och kommunstyrelsen är ansvarig för huvudprinciperna. - Flerårsplan med budget är det dokument som styr kommunens verksamhet både när det gäller verksamhet och ekonomi. Planeringsperioden sträcker sig över de närmaste tre åren. Måluppfyllelsen utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål mäts och följs upp i styrkort som säkerställer att en helhetssyn ges i bedömningen av verksamheten. - Kommunstyrelsen har beslutat att vidareutveckla ledningssystemet, version 2.0. Utvecklingen ska stödja den nya kommunorganisationen och samarbetet med externa leverantörer av välfärdstjänster. En annan del i utvecklingen är att öka fokus på samhällsfrågorna och miljöledningssystemet. Mot bakgrund av detta justeras perspektiven i planeringsprocessen till att omfatta: kund, samhälle & miljö, ekonomi och medarbetare. Information och utbildning i denna utveckling kommer att ges till kontoren i början på mars.

6 Kommunstyrelsen Följande områden ska behandlas i respektive nämnd/kontors budgetunderlag: Analys av utfallet 2009 och det ekonomiska läget för 2010; kommer effektiviseringarna att klaras av och vilka ytterligare effektiviseringar kan ske Måluppfyllelse och lägesavstämning av nämndens verksamhetsplan Särskilda uppdrag, som nämnden erhållit från kommunfullmäktiges flerårsplan Ekonomisk översikt, med volymutveckling (demografisk utveckling) Redovisning av åtgärder enligt strategin för ekonomisk balans Konsekvenser och effekter av att pris- och lönekompensation inte tillförs kommunersättningarna Investeringar med driftkostnadskonsekvenser Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar anta anvisningar till flerårsplan med budget Ordförandens förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar anvisningar till flerårsplan med budget för Delges: Samtliga nämnder Controller/Budget

7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2009 med inköpsbokslut (KS/2009:274) Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har sammanställt Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2009 med uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi. Kommunstyrelsens resultat är positivt med 4,1 Mkr, vilket motsvarar 3,6 % av budgeterad omslutning. Överskottet beror på att behov av centrala reserver inte har förbrukats. Räddningstjänsten, som bedrivs inom Attunda kommunalförbund, redovisar ett nollresultat. Inköpsbokslut för 2009 visar på en ökning i avtalstroheten uppmättes den till 88 %. Viktiga händelser under 2009 Beslut om målbild 2012 med strategi för ekonomisk balans Fler välfärdstjänster i privat regi för ökad valfrihet Fler möjligheter till bostadsbyggande Satsning på kommunikation Överskott trots finanskris Stora investeringar Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse 2009 med inköpsbokslut. Följande ändringar föreslås i Bilaga 1 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2009 med inköpsbokslut n 3 andra stycket under rubriken Balans och investeringar trots kärva tider Under året.. med bl.a. Vilundabadet n 5 sista stycket Ökat samarbete med frivilliga organisationer I första meningen stryks för kommunala pensionärsrådet Sista meningen i samma stycke bildar ett nytt stycke med rubriken kommunala pensionärsrådet och får följande lydelse En stor och viktig fråga..i kommunen. n 6 nytt stycke efter första meningen Kommunala pensionärsrådet kommer

8 Kommunstyrelsen n 10 under rubriken långsiktig lokalförsörjning görs följande tillägg Kommunstyrelsen beslutade att remittera lokalförsörjningsplanen till samtliga nämnder för yttrande Ordförandens förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse 2009 med inköpsbokslut, med föreslagna ändringar enligt ovan. Delges: Controller/Budget

9 Kommunstyrelsen AB Väsbyhems försäljning av lägenheter vid Hasselgatan samt byggrätter i anslutning till dessa (KS/2008:150) Ärendebeskrivning AB Väsbyhem planerar för en omfattande renovering kombinerad med nyproduktion av lägenheter inom Sigmaområdet. Sammantaget handlar det om 452 lägenheter som renoveras och ca 250 lägenheter som nyproduceras. Renoveringen innebär långtgående klimat- och miljöanpassning inom hela området med bl.a. betydande reducerad energiåtgång. I anslutning till detta har plan- och miljöutskottet aktualiserat möjligheterna att erbjuda någon ytterligare aktör att medverka i syfte att stimulera till att på olika sätt bryta ensidigheten. PMU gav VD i Väsbyhem, stadsarkitekten och kommundirektören i uppdrag att pröva denna möjlighet och återkomma till PMU. Återrapporteringen resulterade dels i att pågående planarbete för Sigmaområdet fortsätter som förut med AB Väsbyhem, dels att när det gäller en eventuell försäljning av intilliggande lägenheter vid Hasselgatan, avvakta AB Väsbyhems styrelses ställningstagande i frågan. AB Väsbyhems styrelse har behandlat frågan vid sitt möte den 26 januari 2010 och därvid ställt sig positiv till en försäljning. Det objekt som är lämpligt är 216 lägenheter vid Hasselgatan strax intill Sigmaområdet. Vidare skulle ca hälften av de byggrätter i form av 4-5 punkthus inklusive motsvarande del i ny garageanläggning, som föreslås nyproduceras på parkeringsplatsen därintill, kunna ingå. Genomförande av försäljningen Under 2007 genomfördes en försäljning av Smedby I, numera Ekebo, till Stena Fastigheter AB. Försäljningsprocessen byggdes upp i samverkan mellan VD för AB Väsbyhem och kommundirektören med en extern aktör som stöd i arbetet. Ett material som beskrev objektet, s.k. Informations Memorandum, utarbetades och fick kvitteras ut av intresserade köpare som därefter skulle ange ett indikativt bud. Efter en första gallring valdes fem intressenter ut. Dessa fick träffa en grupp bestående av samtliga gruppledare i kommunstyrelsen, ordförande och andre vice ordförande i AB Väsbyhem, VD för Väsbyhem, stadsarkitekten och kommundirektören. Processen fortgick med ett andra möte med två kvarvarande intressenter. Syftet var att intressenterna/köparna skulle presentera sig själva, sina motiv och vad de skulle kunna tillföra för värden i Väsby etc. Dessa genomgångar utgjorde sedan grunden i beslutsfattandet och inför slutligt ställningstagande, då även ekonomin vägdes in, togs beslutet i AB Väsbyhems styrelse. Kommunfullmäktige lämnade därefter sitt samtycke till affären. Under processen genomförde tre av företagen Due Dilligence.

10 Kommunstyrelsen Då processen upplevdes positivt från såväl säljare som köpare, genomförs förslagsvis den nu förestående försäljningen på samma sätt. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta enligt följande. 1. Kommunstyrelsen godkänner att arbete inleds i syfte att sälja 216 lägenheter jämte byggrätter inklusive del i garageanläggning på intilliggande parkering vid Hasselgatan i enlighet med AB Väsbyhems styrelses ställningstagande. 2. VD i Väsbyhem och kommundirektören får i uppdrag att förbereda och genomföra försäljningsprocessen i enlighet med ovan beskriven process. Ordförandens förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner att arbete inleds i syfte att sälja 216 lägenheter jämte byggrätter inklusive del i garageanläggning på intilliggande parkering vid Hasselgatan i enlighet med AB Väsbyhems styrelses ställningstagande. 2. VD i Väsbyhem och kommundirektören får i uppdrag att förbereda och genomföra försäljningsprocessen i enlighet med ovan beskriven process. Delges: AB Väsbyhem Kommundirektören

11 Kommunstyrelsen Utveckling av kollektivtrafikförbindelser mellan Stockholms city och Upplands Väsby (KS/2010:67) Ärendebeskrivning Kollektivtrafiken till och från kommunen är i allt väsentligt god. Ett undantag är Infra City med omgivande arbetsplatsområden där det krävs flera omstigningar för kollektivtrafikresenären. För att stärka kollektivtrafikens möjligheter att konkurrera med bilen har frågan aktualiserats i flera sammanhang, från Infra City, i samrådsmöten med SL m.m. Från SL:s sida har man varit försiktigt positiv och när det gäller finansieringen har man sett svårigheter. Mot den bakgrunden har Upplands Väsby Promotion, UVP, Infra City tillsammans med Siemens och ytterligare ett antal företag utarbetat ett förslag som innebär att direktbussförbindelse etableras mellan Cityterminalen och Infra City och Smedbyvägen vid Siemens. Företagen är beredda att medfinansiera projektet under en begränsad tid, två år, och under förutsättning att försöket blir framgångsrikt tar SL in linjen i sitt ordinarie trafiksystem efter två år. Projektet innebär tre turer morgon och kväll och kan starta i anslutning till hösttidtabellen Företagen har begärt kommunens stöd i frågan och för kommunens del skulle det innebära en kostnad om ca kronor per år i två år. Den totala årliga kostnaden uppgår till kronor. Medel för ett år finns avsatta redan i bokslutet för 2008 och finns således även i 2009 års bokslut. Eftersom det handlar om att stödja generell kollektivtrafik kan det anses ligga inom kommunens kompetensområde. Noteras bör att såväl Grimstaskolan som Breddenskolan ligger på bekvämt gångavstånd från hållplatsen i Infra City. Då det därtill också stödjer kommunens mål beträffande klimat och miljöinsatser är det kommunledningskontorets uppfattning att kommunen under en tvåårsperiod stödjer projektet. Ett liknande projekt mellan Täby centrum och Upplands Väsby genomfördes framgångsrikt för ett antal år sedan. Den linjen är etablerad inom SL idag. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt följande. 1. Kommunen bidrar med högst kronor per år under förutsättning att företagen tillskjuter resterande medel upp till den årliga kostnaden som är kronor.

12 Kommunstyrelsen Kommundirektören får i uppdrag att för kommunens räkning slutföra förhandlingarna med UVP och de berörda företagen samt att återrapportera till kommunstyrelsen i september Ordförandens förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt följande. 1. Kommunen bidrar med högst kronor per år under förutsättning att företagen tillskjuter resterande medel upp till den årliga kostnaden som är kronor. 2. Kommundirektören får i uppdrag att för kommunens räkning slutföra förhandlingarna med UVP och de berörda företagen samt att återrapportera till kommunstyrelsen i september Delges: Kommundirektören Upplands Väsby Promotion

13 Kommunstyrelsen Förstudie om spårbilar i Upplands Väsby (KS/2009:170) Ärendebeskrivning Ärendet Spårbilar i Upplands Väsby väcktes vid byggnadsnämndens sammanträde den 10 juni Förslaget var att ta fram en förstudie om förutsättningar kring ett spårbilssystem i syfte att bland annat klargöra frågor kring sträckning, samhällsnytta, eventuella miljövinster samt finansiering. Byggnadsnämnden överlämnade ärendet till stadsbyggnadskontoret för beredning. Stadsbyggnadskontoret har berett frågan om en förstudie mm för etablering av spårbilar i Upplands Väsby kommun. Under 1997 ingick kommunen i en arbetsgrupp tillsatt av Regionplanekontoret, RTK, bestående av politiker och tjänstemän med syfte att undersöka möjligheten för pilotbana med spårtaxi i regionen. På grund av bristande intresse från landsting och stat fortsatte inte arbetet efter projekttidens slut. Under de senaste åren har intresset för spårbilar ökat, både lokalt som nationellt. Näringsdepartementet har tillsatt en utredning för att undersöka förutsättningar av pionjärbanor för spårbilar. Ett nätverk, KOMPASS, har startats av kommuner som är intresserade av frågan, där Upplands Väsby kommun har blivit medlem. På lokalnivå har spårbilar uppmärksammats på flera sätt, exempelvis genom Ax:son Jonsonstiftelsens gåva Upplands Väsby Urban Väsby, resan från förort till stad, genomförandestrategin för Väsby Sjöstad samt i ansökan till delegationen för hållbara städer. En förstudie bör inkludera förutsättningar i det aktuella området, befolkningsprognoser, resmönster, sysselsättningsstatistik samt information om spårbilen. Den kan även innehålla förslag till spårbilsnät med simuleringsförsök samt ekonomiska faktorer. Denna typ av förstudie kräver en speciell kompetens då spårbilen är en ny teknologi som inte är beprövad i några större sammanhang. Det krävs kunskaper om transportmedlet i sig självt, kunskaper om hur ett spårbilsnät byggs upp samt hur simuleringsförsök genomförs. Utöver detta behövs ekonomiska beräkningar, statistik, prognoser och eventuella visualiseringar. Tidsramarna för en förstudie bestäms av förutsättningarna i kommunen. Generellt är tidsramen för en förstudie 2 6 månader. En förstudies kostnad ligger på ca kronor beroende på innehåll och omfattning. Alternativa finansieringsmöjligheter finns genom bland annat offentlig-privat-samverkan, Hållbara städer, Tillväxtverkets satsning på spårbilar samt energimyndighetens anslag till teknikupphandlingar och marknadsintroduktioner. Att regeringen nu satsar pengar på att utveckla spårbilen visar på att detta är ett transportmedel som kan bli en realitet inom en kort framtid. Precis som inom all

14 Kommunstyrelsen samhällsplanering gäller det att planera inför framtiden och en genomförd förstudie visar att Upplands Väsby planerar inför framtiden och vill vara med i denna utveckling. En förutsättning för att vara med i olika projekt och finansierings-möjligheter gällande spårbilar är att en förstudie finns. För att vara väl rustade inför framtiden bör därför en förstudie göras så att kommunen kan ha möjlighet att vara med och konkurrera vid nya projekt kring spårbilen. En förstudie kommer att ge det underlag som behövs för att kommunen ska ha relevant kunskap i spårbilsfrågan. Genom en förstudie fördjupar vi inom kommunen kunskaperna kring spårbilen och vilka möjligheter vi har att utveckla detta transportmedel i kommunen. Detta ger även möjlighet att undersöka var ett tänkbart nät skulle kunna dras, vilka konsekvenser och fallgropar som finns av ett spårbilsnät i kommunen. En prototyp eller provbana för spåbilar skulle kunna ge extra dragkraft åt kommunens planerade bostadsmässa år Byggnadsnämnden beslöt , 105, att överlämna ärendet till plan- och miljöutskottet för fortsatt beredning. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret delar stadsbyggnadskontorets syn på att kommunen bör genomföra en förstudie angående spårbilar i Upplands Väsby under Frågan om en prototyp eller mindre provbana som ett inslag i den planerade bostadmässan 2015 bör belysas i förstudien. Förslag till beslut 1. Plan- och miljöutskottet föreslår att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie om spårbilar/spårtaxi i Upplands Väsby under Kostnaden om högst kronor finansieras av exploateringsmedel. Plan- och miljöutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie om spårbilar/spårtaxi i Upplands Väsby under Kostnaden om högst kronor finansieras av exploateringsmedel.

15 Kommunstyrelsen Deltar ej i beslutet Leif Berglund (S) och Ulla Blücher (V) deltar inte i plan- och miljöutskottets beslutet. Ordförandens förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie om spårbilar/spårtaxi i Upplands Väsby under Kostnaden om högst kronor finansieras av exploateringsmedel. Delges: Stadsbyggnadskontoret

16 Kommunstyrelsen Yttrande över underlag rörande ansökan om nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm - Arlanda Airport i Sigtuna kommun, enligt miljöbalken (KS/2009:225) Ärendebeskrivning LFV Stockholm - Arlanda Airport har tagit fram ett underlag för samråd rörande ansökan om nytt tillstånd för verksamheten vid Stockholm - Arlanda Airport i Sigtuna kommun enligt miljöbalkens regelverk. LFV överväger att ansöka om ett miljötillstånd som innebär att LFV kan fortsätta operera flygplatsen i huvudsak som dagens beslut enligt miljödomstolen medger fram till Synpunkter på detta underlag skall vara LFV tillhanda senast den 15 mars Detta förslag till yttrande har utarbetats av Planeringschef Gösta Norén och Miljö- och hälsoskyddschef Hans Gustafsson. Upplands Väsby kommun kommer i detta yttrande i första hand begära kompletteringar av underlaget och i mindre grad framföra bestämda ståndpunkter innan alla utredningar och andra förutsättningar är klarlagda. Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att föreliggande yttrande daterat , som är utarbetat av Stadsbyggnadskontoret i samråd med Miljö- och hälsoskyddskontoret, lämnas in som Kommunstyrelsens eget yttrande. Ordförandens förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Planeringschefen på stadsbyggnadskontoret redogör för att ärendet diskuterats vid möte med Arlanda kommunerna och presenterar några förslag till tillägg till föreliggande yttrande. Planeringschefen föreslår vidare att kommunstyrelsen ska ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna kommunens slutliga yttrandet.

17 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna det slutliga yttrandet och lämna det som kommunens svar på remissen.

18 Kommunstyrelsen Investeringsanmälan IT - investeringar (KS/2008:227) Ärendebeskrivning I investeringsbudgeten för 2010 finns för kommunstyrelsen anslaget kronor för IT-investeringar i hela kommunförvaltningen. Kommunledningskontoret anmäler behov av följande investeringar. Breddinförande av beslutsstödet Kommunstyrelsen beslöt den 1 juni 2009( 132) att godkänna investering i ett it - verktyg för internt beslutsstöd för chefer, Qlick View. Samma verktyg skulle också användas för att kunna presentera kvalitetsjämförelser på kommunens hemsida. Denna senare del sjösattes vid årsskiftet och kallas Väsby jämföraren. Beslutsstödet till chefer är nu klart för driftsättning. Den 1 februari 2010 fanns en intern applikation klar som presenterar data från två olika system, ekonomi och personal/lönesystemet. Där presenteras också flera nyckeltal utifrån ett ekonomi och medarbetarperspektiv, två av perspektiven i styrkortet. Projektet står nu inför ett breddinförande. Antalet användare beräknas till 110 under I gruppen användare ingår även de som ger stöd till cheferna i uppföljnings- och analysarbetet. Investeringen sker nu i ett andra steg då det är nu som breddinförandet startar och det finns anledning att investera ytterligare 100 licenser till de tio som investerades i juni Belopp: kronor Typ av investering: Licenser, fleråriga Beräknad start Mars 2010 Ber. Färdigställandetidpunkt Halvårsskiftet 2010 Kapitaltjänstkostnad kronor år ett Övr. driftbudgetkonsekvenser kronor per år i fem år Qlick View är ett kommungemensamt IT-verktyg. Investeringen finansieras under 2010 mellan kommunledningskontoret och övriga verksamheter till hälften var. Från år 2011 fördelas kostnaden fullt ut per användare, per användare och år. Ny bandrobot för backupptagning Kommunen producerar stora mängder information som behöver sparas varje dag och lagras. Kommunen har idag en bandrobot som sköter backupptagning av all information. På grund av den ökande mängden information behöver ytterligare en bandrobot införskaffas för at klara backupptagningen.

19 Kommunstyrelsen Belopp kronor Typ av investering Maskin Beräknad start Mars 2010 Ber. färdigställandetidpunkt April 2010 Kapitaltjänstkostnad kronor år ett Övr. driftbudgetkonsekvenser Inga De centrala datatrafikväxlarna behöver bytas ut I kommunen finns tre stycken centrala växlar, switchar, som är navet i all datakommunikation. Dessa är gamla och behöver bytas ut för att säkerställa datakommunikationen mellan kommunens verksamheter och omvärlden. Belopp kronor Typ av investering Nätverksutrustning Beräknad start Mars 2010 Ber. färdigställandetidpunkt April 2010 Kapitaltjänstkostnad kronor år ett Övr. driftbudgetkonsekvenser Inga Dessa kommungemensamma IT-investeringar finansieras genom fördelning av kapitaltjänstkostnaden på samtliga verksamheter. Kommunledningskontoret förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner investeringsanmälan på kronor för kommungemensamma IT-investeringar Ordförandens förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner investeringsanmälan på kronor för kommungemensamma IT-investeringar Delges: Utvecklingsstrategen Controller

20 Kommunstyrelsen Projektet Väsbypanelen - utvärdering (KS/2008:156) Ärendebeskrivning Sedan hösten 2007 har Upplands Väsby kommun deltagit i ett nationellt medborgardialogprojekt. Nu har snart de tre åren gått, som projektet pågår, och det är dags att göra en utvärdering. Syftet med projektet har varit att: genom modern teknik utveckla metoder för att ge förtroendevalda ett bredare underlag till beslut utveckla medborgarnas delaktighet och engagemang i kommunala frågor och därmed stärka den lokala demokratin. Styrgrupp för projektet har varit rådet för medborgardialog. Väsbypanelen har enbart varit rådgivande i olika frågor, inte utslagsgivande. Svaren på frågorna som Väsbypanelen lämnat ska ingå i underlagt vid beslutsfattande. Det har varit så när det gäller den första frågan som handlade om framtida kulturlokaler. Övriga frågor har inte kommit så långt i beslutsprocessen än så att något beslut fattats under projektets tid. En förklaring kan vara att Upplands Väsby kommun valt att ställa frågor inom områden som befinner sig tidigt i beslutsprocessen. Men, samtliga svar och synpunkterna finns med i det fortsatta arbetet i de olika ämnesområdena. Fysiska träffar följs av frågor att besvara via webben Den 10 september 2008 träffades Väsbypanelen för första gången. Då var temat Hur kan kultur bli en aktiv del i den lokala utvecklingen. Därefter har panelen träffats tre gånger till som haft följande teman: Trygghet och otrygghet, Väsbys samhällsutveckling från forntid till nutid, varumärkesarbete. En avslutande träff är planerad till den 15 mars. Då kommer panelen bjudas på en guidad busstur i kommunen för att se på utbyggnadsplaner. Efter varje träff har panelen fått besvara frågor, kopplade till kvällens tema. Väsbypanelen får ett sms som talar om att de fått ett mejl med länken till frågorna som finns på webben. Panelen och övriga intresserade har fått återkoppling på frågorna genom att en sammanställning av svaren har lagts ut på kommunens webbplats. Berörda tjänstemän och kontor har fått sammanställningen via mejl.

21 Kommunstyrelsen Väsbypanelen har vuxit under projektets tid När Väsbypanelen startade var 73 stycken med, nu är det 80 stycken. Det är en jämn åldersfördelning där den äldsta är född 1933 och den yngsta Även fördelningen mellan könen är jämn. Dock har vi inte tagit reda på var i kommunen man är bosatt. Slutsats Syftet med projektet har blivit uppfyllt, även om det ibland varit svårt att vaska fram frågor att ställa till panelen. Kanske har Väsbypanelen bidragit till att andra dialogformer startats i kommunen, exempelvis dialogmötena i de olika kommundelarna. Om projektet skulle göras om är en lärdom att marknadsföra projektet mer internt för alla medarbetare. Det skulle kanske ha skapat ett större engagemang och kunskap om att Väsbypanelen finns att använda. Om Väsbypanelen ska finnas även fortsättningsvis är en fråga som bör diskuteras i översynen av ny politisk organisation för kommande mandatperiod. Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 2. Rapporten skickas till Sveriges kommuner och landsting. Ordförandens förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 1. Rapporten skickas till Sveriges kommuner och landsting. Delges: Utvecklingsstrategen Handläggaren

22 Kommunstyrelsen Anställning av chef för Teknik & Fastighet (KS/2009:281) Ärendebeskrivning Med anledning av att nuvarande chef för Teknik & Fastighet övergår till annan anställning i kommunen återbesätts tjänsten med extern sökande. Rekrytering har genomförts med hjälp av rekryteringsföretag. Kravprofil har utarbetats i samverkan med chefer, fackliga företrädare, kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och nämndordförande för tekniska nämnden. Rekryteringsföretaget har tillämpat search och annonserat på olika Webb-sidor och i media. Första urvalet har genomförts av rekryteringsföretaget. Därefter har fem kandidater presenterats för arbetsgivarrepresentanter, bestående kommundirektör, ekonomidirektör och chefen för stadsbyggnadskontoret. Av dessa utsågs tre kandidater att träffa en chefsgrupp, en facklig grupp och representanter från politiken enligt ovan. Alla tre slutkandidater har motsvarat kvalifikationskraven mycket väl och har efter intervjuerna ansetts av samtliga grupper vara lämpliga för tjänsten som chef för Teknik & Fastighet. Efter referenstagning beslutas att erbjuda slutkandidaten Thomas Thunblom tjänsten som chef för Teknik & Fastighet. Thomas Thunblom kommer närmats från en anställning som projektchef på fastighetskontoret i Uppsala kommun. Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att anställa Thomas Thunblom som chef Teknik & Fastighet. 2. Kommunstyrelsen ger uppdrag åt kommundirektören att träffa överenskommelse om tillträdesdag och övriga villkor. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att anställa Thomas Thunblom som chef Teknik & Fastighet. 2. Kommunstyrelsen ger uppdrag åt kommundirektören att träffa överenskommelse om tillträdesdag och övriga villkor. Delges: Kommundirektören

Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet. Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel

Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet. Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel Meddelande Ärendebeskrivning Meddelas och läggs till handlingarna. Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel Tillkommande

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-10 Tid 2013-06-18, Kl 11:30 Plats Folkets Hus Hallunda, Idun Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer