ÅRS REDO VISNING 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRS REDO VISNING 2014"

Transkript

1 ÅRS REDO VISNING 2014

2 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif Nise Kenneth Andersson Personliga suppleanter Bertil Johansson Håkan Joelsson Jan Andersson Matz Dunåker Mikael Gustafsson Patrik Gårdmo Colm O Ciarnain Representant utsedd av personalorganisation Rolf Söderstål Personlig suppleant Kristofer Jonsson Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB Ordinarie ledamöter David Hultman, Ordförande Palle Rosén, Vice ordförande Per Samuelsson Staffan Brege Jens Orgren Företagsledning Niklas Johansson, VD och Ekonomichef Anders Käck, Chef fjärrvärme Björn Pettersson, Chef administration/marknad Magnus Lundberg, Chef elnät/fibernät Innehåll VD har ordet... 4 Nyckeltal Året i korthet... 6 Förvaltningsberättelse... 9 Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport INNEHÅLL 3

3 VD HAR ORDET NYCKELTAL 2014 På Tranås Energi sätter vi kunden i centrum, har kvalité i varje möte och vi ser möjligheterna. Samspelet med kunden ska kännetecknas av ansvar, kreativitet, respekt och tydlighet. Detta är inledningen på vår kvalitetspolicy och tillika kärnvärden som ska prägla all vår verksamhet. Närhet och lokal förankring Vi ska vara ett lokalt förankrat energibolag som ska stå för närhet och tillgänglighet Vi ska vara Tranås med omnejds eget energibolag och vi ska finnas där våra kunder finns. Detta gör vi på många sätt, te.x genom sponsring, genom att delta i lokala aktiviteter och arrangemang och inte minst genom att ha en kundservice som snabbt och enkelt kan nås på telefon, e-post eller besök. Miljöfokus Under 2013 reviderade styrelsen den 2008 fastställda visionen för bolaget: Med lokal förnyelsebar energi skall Tranås Energi vara en ledande aktör i överergången till det ekologiskt hållbara samhället. Denna vision förpliktigar! Sedan hösten är vår nya kraftvärmepanna driftsatt och klar, vilken ökar den förnyelsebara elproduktionen från MWh per år till knappt MWh. Under hösten 2013 fick vi miljötillstånd avseende en planerad vindkraftspark om maximalt 11 verk á 2 MW. Under förutsättning att alla 11 verken byggs innebär det en förnyelsebar elproduktion på MWh per år. Vi planerar också för en återstart av vattenkraftproduktionen i Svartån, vid Tranås kvarn, och då med en för Sverige ny och fiskvänlig teknik, så kallad skruvturbin. Denna teknik lämpar sig väl för de förutsättningar som finns vid den aktuella platsen med högt flöde men låg fallhöjd. Vi har fått miljötillstånd och nu går vi vidare med projektering och planering för byggnation under mars tar vi också över Visskvarn vattenkraftstation i Bulsjöån i Ydre kommun från Skånska Energi. Detta innebär att bolaget nu kontrollerar alla tre kraftstationerna i det aktuella åsystemet och ökar den lokala och förnyelsebara elproduktionen med ytterligare MWh om året. Sedan 2008 finns en fiskväg i Olstorps kraftstation och projektering pågår för närvarande för detsamma även i Forsnäs. På sikt är tanken att en fiskväg ska byggas även i Visskvarn och därmed möjliggöra fri fiskvandring från Sommen till Lägernsjöarna. All el vi idag säljer och som vi inte själva producerar kommer också från en förnyelsebar energikälla i form av ursprungsmärkt vattenkraftsel. Vår egen elproduktion är miljömärkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det är en av världens tuffaste miljömärkningar så det är vi stolta över att ha. Vi är också stolta och glada över att som enda energibolag i Sverige vara diplomerade av Älvräddarnas samorganisation för våra insatser vad gäller miljöanpassad vattenkraft och biologisk mångfald. Vi har också ett koncept för energieffektivisering som är ett sätt att hjälpa våra kunder till en smartare energianvändning och skapa långsiktiga och goda relationer. Leveranssäkerhet Förutom stora satsningar kopplade till miljö och klimat investeras för närvarande kraftfullt i vårt elnät i syfte att kvalitetsoch vädersäkra återstående friledningsnät. Detta enligt en av styrelsen 2007 fastställd långsiktig investeringsplan. Detta innebär att elavbrott på grund av stormar och liknande kommer att minimeras. I enlighet med planen har under perioden 2007 till 2014 huvuddelen kvalitetssäkrats. Detta innebär att en kommande storstörning kommer att få betydligt mindre ekonomiska konsekvenser än som var fallet tidigare. Fjärrvärme- och fiberutbyggnad För både fjärrvärme och fibernätet TRAMAN finns offensiva utbyggnadsplaner i Tranås tätort. Införsäljning och utbyggnad kommer enligt dessa planer att fortgå med full kraft under Vad gäller fibernätet pågår också en utbyggnad på landsbygden i Tranås kommun. Den första etappen är klar och vi kommer un der 2015 att gå vidare med nästa etapp, vilken då kommer inkludera resterande landsbygd i kommunen. Vad gäller TRAMAN pågår också ett aktivt arbete med att få fler tjänster och fler tjänsteleverantörer i nätet, liksom en successiv uppgradering från 100 mbt/s till mbt/s. Tillväxt Tranås Tranås kommun har satt upp ett tillväxtmål invånare Tranås kommunkoncern arbetar gemensamt med styrkort med tillhörande styrtal för att nå detta mål. Tranås Energi har naturligtvis också i övrigt i samverkan med andra aktörer en viktig roll att spela och ska så också göra med full kraft! Niklas Johansson VD, Tranås Energi AB Luftemissioner från kraftvärmeproduktion Trädbränsle Stoft (kg) NOx (ton) 36,2 42,5 41,5 40,9 49,8 SO2 (ton) 0,06 0,16* 0,37* 0,25 0,92 CO2 (ton) g CO2/kWh 4,0 5,2 10,1 9,7 - * Korrigerad beräkningsmetodik från leverantör (Preem AB). Vi antar att all S ombildas till SO2. Produktion och överföring av el (MWh) Vattenkraft Forsnäs Vattenkraft Olstorp Kraftvärme S. Vakten P Kraftvärme S. Vakten P Överfört på elnätet Bränsleandelar fjärrvärmeproduktion Olja 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Totalt producerat 2014: MWh Energiförsäljning 250 GWh 200 GWh 150 GWh 100 GWh 50 GWh 0 GWh Fjärrvärme 172,8 148, ,5 El 157,9 157,7 156,0 154, ,7 % 98,6 % Totalt producerat 2013: MWh 130, , , Prisutveckling fjärrvärme Moms Avgifter öre/kwh AvgifterMoms Prisutveckling el Energiskatt och moms Avgifter elhandel (inkl. elcertifikat) Avgifter elnät öre/kwh Energiskatt Avgifter och Avgifter moms elhandel elnät inkl. elcertifika VD HAR ORDET NYCKELTAL

4 ÅRET I KORTHET Uppmärksamheten kring Tranås Energi har under året till stor del präglats av bygget av det nya kraftvärmeverket. Under hösten stod verket äntligen klart och kunde driftsättas. Projektet Fiber till byn, utbyggnaden av fibernätet TRAMAN på landsbygden väster om Tranås, avslutades sista december med ca 250 nya fiberkunder. Vi fortsatte våra satsningar på miljöanpassad vattenkraft, bland annat genom att ansöka och få vattendomen vid kraftverket i Olstorp höjt. I december förvärvades Visskvarn vattenkraftverk, vilket möjliggör kommande satsningar på fri vandringsväg mellan sjöarna Östra Lägern, Västra Lägern och Sommen. Höjdpunkter under året I februari meddelade Mark- och miljödomstolen sitt beslut gällande Tranås Energis ansökan om höjd minimitappning vid Olstorps vattenkraftverk. Som önskat blev beslutet att höja den tidigare domen från ett flöde på 70 liter/sekund till 300 liter/sekund förbi vattenkraftverket. I februari sattes den första kreosotfria elstolpen upp i samband med oväderssäkring på linjen mellan Hestra och Torpa. 2-3 augusti sponsrade vi SM i traditionellt mete som hölls i Tranås. 30 augusti invegs vårt nya kraftvärmeverk med ett stort kalas för allmänheten. I november lanserades vår nya hemsida på I december togs beslut om att köpa Visskvarn vattenkraftverk av Skånska Energi AB. Verket övertas 1 mars december avslutas projektet Fiber till byn, med syfta att bygga ut fibernätet TRAMAN på landsbygden väster om Tranås. Ca 250 nya kunder anslöts. 6 ÅRET I KORTHET 7

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är moderbolag i den koncern, där de helägda dotterbolagen Tranås Energi Elförsäljning AB och Tranås Energi Elnät AB ingår. I Tranås Energi Elförsäljning AB bedrivs handel med och produktion av el. I detta bolag finns en av styrelsen årligen uppdaterad och fastställd riskpolicy i syfte att minimera marknadsriskerna i verksamheten. Tranås Energi Elnät AB, nybildat i december 2013 med något förlängt räkenskapsår, utgör den juridiska person som från 1 januari 2014 äger elnätet i aktuellt koncessionsområde. I moderbolaget ligger den övriga verksamheten, vilken huvudsakligen består av tillhandahållande av fibernät, produktion av elkraft och värme, värmedistribution och energitjänster samt elnätsverksamhet på uppdrag av dotterbolaget. Bolaget har sitt säte i Tranås. Ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tranås Stadshus AB, org.nr med säte i Tranås. är i sin tur helägt av Tranås Kommun. Investeringar Årets totala bruttoinvesteringar för koncernen uppgår till tkr ( tkr). Av dessa avser 209 tkr (328 tkr) dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB och tkr (0 tkr) dotterbolaget Tranås Energi Elnät AB. Flerårsöversikt koncernen (tkr) Nettoomsättning (exkl. punktskatter) Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 23,7 % 26,5 % 32,4 % 42,1 % 45,7 % Avkastning på totalt kapital 2,4 % 3,6 % 4,4 % 5,4 % 6,6 % Avkastning på eget kapital 8,1 % 12,3 % 12,1 % 11,0 % 12,6 % Antal anställda 40,8 39,9 36,6 34,8 33,8 För definitioner av nyckeltal se sid. 16 tilläggsupplysningar. Flerårsöversikt moderbolaget (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 21,6 % 26,3 % 33,0 % 42,5 % 46,8 % Avkastning på totalt kapital 1,3 % 3,0 % 4,2 % 4,2 % 7,0 % Avkastning på eget kapital 3,6 % 10,2 % 11,1 % 8,2 % 13,1 % Antal anställda 40,8 39,9 36,6 34,8 33,8 För definitioner av nyckeltal se sid. 16 tilläggsupplysningar. 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9

6 Väsentliga händelser Dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB har trots hård konkurrens ökat sin marknadsandel under året. Bolaget har en stark marknadsställning lokalt och även regionalt. Inriktningen med ett tydligt miljöfokus och tydlig profil baserat på närhet, tillgänglighet och lokal förankring har visat sig vara fortsatt lyckosam. Elhandelsverksamheten i bolaget redovisar dock ett lägre resultat jämfört med föregående år, då volymrisken i verksamheten periodvis påverkat resultatet negativt. Resultatet från vattenkraftproduktionen i bolaget är däremot högre jämfört med föregående år. De fortsatt låga elpriserna har kompenserats genom en god vattentillgång och därmed goda produktionsförutsättningar. Försäljning av elnätsverksamheten inklusive anläggningar har skett till det av moderbolaget nybildade dotterbolaget Tranås Energi Elnät AB. Investeringar i enlighet med det 2007 fastställda investeringsprogrammet syftande till att vädersäkra dotterbolaget Tranås Energi Elnät AB:s luftledningar fortsatte enligt plan, liksom investeringar i enlighet med den 2012 beslutade reinvesteringsplanen avseende ställverk och nätstationer. Under hösten färdigställdes och driftsattes bolagets nya kraftvärmeblock innefattande en biopanna motsvarande 25 MW, varav 7 MW elproduktion. Detta innebär att bolagets förnyelsebara elproduktion från kraftvärme ökar från MWh till knappt MWh om året. Produktionsanläggningen har finansierats genom ett leasingupplägg uppgående till 236 mkr. Detta beskrivs närmare under Redovisningsprinciper sid. 16. Totala kostnaden för bolagets nya kraftvärmeblock uppgår till ca 340 mkr. Under året har en omfattande utbyggnad av det fiberoptiska stadsnätet Traman genomförts och då både i tätort och på landsbygden i Tranås kommun. Under våren lämnades en miljötillståndsansökan in avseende återupptagen vattenkraftproduktion vid Tranås Kvarn i Svartån. Ansökan avsåg en för Sverige ny teknik, skruvturbin, som passar väl för förhållandena på aktuell plats med högt flöde men låg fallhöjd. Tillstånd erhölls i januari 2015 och byggnation kommer troligtvis att ske under Vidare förvärvade bolaget Visskvarn vattenkraftstation av Skånska Energi. Kraftstationen producerar MWh el om året och är belägen i Bulsjöån i Ydre kommun Dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB äger sedan tidigare de två andra vattenkraftstationerna som finns i ån. Övertagandet av stationen kommer att ske den 1 mars Förväntad framtida utveckling Tranås Energi Elförsäljning AB:s strategi, att huvudsakligen verka regionalt med ett starkt lokalt varumärke men också att satsa på nischade målgrupper nationellt har visat sig vara fortsatt hållbar, liksom den modell för elhandel som bedrivs i samarbete med Axpo Sverige AB. Bolaget kommer även framgent att lansera kreativa och konkurrenskraftiga elhandelsprodukter med miljöfokus. Dotterbolaget planerar vidare för ett utbyte av de två befintliga turbinerna i Forsnäs vattenkraftstation mot en ny men med sammantaget högre effekt. Investeringen är lönsam då den utöver en högre effekt också innebär att stationen åter blir berättigad till elcertifikat. I samband med denna investering avser bolaget också att bygga ett fiskomlöp på motsvarande sätt som tidigare gjorts vid Olstorps kraftstation. Miljötillståndsansökan kommer att lämnas in till länsstyrelsen första kvartalet Arbetet med att ersätta friledning med markförlagd kabel i ovädersäkringssyfte fortsätter enligt den för ändamålet framtagna investeringsplanen liksom investeringar i ställverk och nätstationer i enlighet med den 2012 antagna reinvesteringsplanen. Bolaget har sedan december 2013 ett miljötillstånd avseende 11 vindkraftverk inom dotterbolaget Tranås Energi Elnät AB:s koncessionsområde. kommer inte att fatta något investeringsbeslut förrän tidigast våren Detta då det råder osäkerhet kring elprisutveckling och förestående översyn av elcertifikatsystemet men också och främst då bolaget har behov av konsolidering efter genomförd investering i nytt kraftvärmeblock En fortsatt offensiv utbyggnad kommer att genomföras för fortsatt expansion av både fjärrvärme- och fibernätet i Tranås tätort. Vad gäller fibernätet är målsättningen också att hela landsbygden i Tranås kommun ska erbjudas anslutning till nätet. Detta förutsätter dock offentlig medfinansiering för att vara genomförbart. Under 2014 påbörjades en successiv uppgradering av fibernätet från 100 mbt/s till mbt/s, vilken kommer fortgå de närmaste två åren. Bolaget avser också att fortsatt aktivt verka för fler tjänsteleverantörer och fler tjänster i nätet. Risker och osäkerhetsfaktorer De ekonomiska konsekvenserna av lagstiftningen som trädde i kraft 2006 och som innebär att kunder som är utan el mer än 12 timmar har rätt till avbrottsersättning måste vägas in vid all nätplanering och vid alla investeringsbeslut. Viss osäkerhet råder kring framtida pris och tillgång på trädbränsle. Vidare är framtida elpris en betydande osäkerhetsfaktor. I kalkylen för det nu driftsatta nya biobränsleeldade kraftvärmeblocket har detta tagits i beaktande genom de känslighetsanalyser som har gjorts. En osäkerhetsfaktor är vidare temperatur och elpris i kombination och därmed den volymrisk som finns i elhandelsverksamheten. Volymrisken är dock begränsad genom den av dotterbolagets styrelse fastställda riskpolicyn. Miljöinformation Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808). Tillståndet, som gäller tillsvidare, avser förbränning med en totalt installerad tillförd effekt av 121 MW. Den yttre miljön påverkas av utsläpp till luft av rökgaser från förbränning av trädbränslen och till liten del eldningsolja, utsläpp av kondensat till recipient från rökgaskondensering samt externt industribuller. Verksamheten avser produktion av fjärrvärme och till viss del elkraft. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 36,0 % av koncernens nettoomsättning och 64,5 % av moderbolagets nettoomsättning. I de permanenta hetvattencentralerna i kv. Södra Vakten och Tallbacken har producerats MWh fjärrvärme och MWh el. Endast en mindre mängd eldningsolja har förbrukats. Trädbränslepanna P MWh Trädbränslepanna P MWh Trädbränslepanna P MWh Olja Tallbacken 7 MWh Olja Södra Vakten MWh MWh Utsläpp till luft har under 2014 varit: Fossil CO2: 530 ton Fossil SO2: 0,06 ton Nox: 36,2 ton Stoft: 0,19 ton En särskild miljörapport inskickas till tillsynsmyndigheten. Verksamheten har bedrivits inom gällande tillstånd. Den el som produceras i bolagets två kraftvärmepannor är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Personal En god arbetsmiljö för personalen säkras genom en fastlagd arbetsmiljöpolicy, fastlagda arbetsmiljömål och handlingsplaner för dessa. En uppföljning av planerna, inklusive jämställdhetsplanen, sker varje år och resultatet meddelas vid styrelsens sammanträde och vid Ledningens Genomgång. Koncerninterna mellanhavanden Årets koncerninterna köp och försäljningar har avseende dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB uppgått till tkr ( tkr) och avseende dotterbolaget Tranås Energi Elnät AB tkr (0 tkr).till systerbolagen, AB Tranåsbostäder och AB Tranås Industrifastigheter har köp och försäljningar uppgått till tkr ( tkr), varav tkr (6 264) avser dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB. Köp och försäljningar mellan Tranås Energi Elförsäljning AB och Tranås Energi Elnät AB har uppgått till tkr (0 tkr). Prissättningen av koncerninterna köp och försäljningar baseras på gällande marknadspris förutom köp och försäljningar mellan dotterbolag och mellan moder- och dotterbolag, som prissätts efter självkostnad tkr (0 tkr) har betalats från Tranås Energi Elnät AB till Tranås Energi AB avseende ett långfristigt lån. Räntan har baserats på Tranås Energi AB:s faktiska räntekostnader på långfristiga lån från kreditinstitut. Tranås Energi Elförsäljning AB har lämnat ett koncernbidrag på tkr (3 485 tkr) till Tranås Energi AB. Tranås Energi AB har lämnat ett koncernbidrag till Tranås Energi Elnät AB på tkr (0 tkr). Tranås Energi AB har vidare lämnat ett koncernbidrag på tkr (8 000 tkr) till moderbolaget Tranås Stadshus AB. Övriga upplysningar Av en så kallad övervakningsplan i elnätsverksamheten skall framgå vilka åtgärder som skall vidtas för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på elmarknaden (3 kap. 17 ellagen). Årlig rapport över vidtagna åtgärder enligt planen är inlämnad till energimarknadsinspektionen. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står enligt moderbolagets balansräkning: Balanserad vinst ,55 kr Årets vinst ,70 kr ,25 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så - att i ny räkning balanseras ,25 kr Styrelsen anser att det lämnade koncernbidraget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Det lämnade koncernbidraget till aktieägaren reducerar bolagets soliditet till 21,6 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Resultat och ställning Resultatet av koncernens och bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med tilläggsupplysningar och noter. 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

7 RESULTATRÄKNING Koncern och Moderbolag (tkr) BALANSRÄKNING Koncern och Moderbolag (tkr) Not Nettoomsättning Avgår fakturerade punktskatter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 10 Byggnader och mark Ledningsnät och andra tekniska anläggningar Inventarier, transportmedel, maskiner och verktyg Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Fordringar hos dotterföretag Aktier i andra företag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING 13

8 KASSAFLÖDESANALYS Koncern och Moderbolag (tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 18 Bundet eget kapital (moderbolaget) Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital (moderbolaget) Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder 21 Skulder till kreditinstitut Skuld leasad anläggningstillgång Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skuld till leasad anläggningstillgång Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser 23 Proprieborgen Proprieborgen Proprieborgen Proprieborgen Den löpande verksamheten Not Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Realisationsförlust vid utrangering av anläggningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av varulager Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga placeringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning/ökning av långfristiga skulder Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS 15

9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOTER Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och för första året också enligt bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Jämförelseåret har ändrats i enlighet härmed. I övrigt är principerna oförändrade jämfört med föregående år. Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärden med avdrag för avskrivningar och nedskrivningar med tillägg för uppskrivningar. Nyanskaffning av tillgångar aktiveras inom gällande skattelagstiftning. Om utgiften aktiveras ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet inklusive eget arbete, eget material och andra interna utgifter. Prissättning av eget arbete följer EBR-standard (elbyggnadsrationalisering). För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader: år Ledningsnät och andra tekniska anläggningar: 6-33 år Inventarier, transportmedel, maskiner och verktyg: 5-15 år Låneutgifter Låneutgifter som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av materiell anläggningstillgång som tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde Leasing Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Leaseutgifterna är beräknade som en annuitet vilken är uppdelad på dels en amorteringsdel, dels en räntedel och bokförs som amortering respektive ränta. Då leasingupplägget avseende räntedelen är beräknat efter en rörlig ränta som utgår från Stibor 90 dgr fixing 365/360 kan räntan variera under året varför bedömning av nuvärdet inte görs mer än vid varje bokslutstillfälle, dvs en gång per år. Basavgiften (amorteringsdelen) är fast enligt till leasingkontraktet fogad beräkning i 5 år. Utgifter som är direkt hänförbara till ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som tillgång.leasingavgifter fördelas på ränta och amortering. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de uppkommit. Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden. Fordringar och skulder Fordringarna är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Skulderna är upptagna till anskaffningsvärde. Varulager Varulagren värderas med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av 97 % av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Redovisning av intäkter Intäkterna, huvudsakligen el- och fjärrvärmeintäkter samt intäkter avseende tillhandahållande av el- respektive fibernät redovisas i resultaträkningen den period som leveransen av el- och fjärrvärme samt tillhandahållandet av el- och fibernätet avser. Anslutningsavgifter redovisas som intäkt i resultaträkningen den period som anslutningen avser. Anslutningsavgifter som utgör privat finansiering inom ramen för offentligt stöd från landsbygdsprogrammet avseende bredbandsutbyggnad redovisas dock i balansräkningen genom att reducera sådan tillgångs redovisade värde. Ersättningar till anställda Pensioner säkras via en avgiftsbestämd pensionsplan. Månatliga premier betalas till försäkringsinstitut och bolaget har inte någon förpliktelse efter att avgiften är betald. Definitioner av nyckeltal Soliditet: Eget kapital + 78 % (+73,7 %, ) av obeskattade reserver/totalt kapital. Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster + räntekostnader totalt kapital. Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster/eget kapital + 78 % (+73,7 %, ) av obeskattade reserver. Alla belopp anges i tkr. Vissa avrundningsdifferenser kan förekomma. Not 1 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar Nettoomsättningen (inkl. punktskatter avseende koncernen) fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: El Fjärrvärme Fibernät Summa Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: El Fjärrvärme Fibernät Summa Not 2 Revisorers arvode I övriga externa kostnader ingår arvoden och ersättningar till revisorer avseende: Revision KPMG Andra uppdrag KPMG Summa Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Dessutom avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. Allt annat är andra uppdrag. 16 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOTER 17

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2014 Årsredovisning BEAB 2014 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Mats Engfors/Fotographic, Josefin Wiklund, Tobias Hannu, med fler. VD har ordet...4 Koncernen...5 Organisation...5

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer