ÅRS REDO VISNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRS REDO VISNING 2014"

Transkript

1 ÅRS REDO VISNING 2014

2 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif Nise Kenneth Andersson Personliga suppleanter Bertil Johansson Håkan Joelsson Jan Andersson Matz Dunåker Mikael Gustafsson Patrik Gårdmo Colm O Ciarnain Representant utsedd av personalorganisation Rolf Söderstål Personlig suppleant Kristofer Jonsson Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB Ordinarie ledamöter David Hultman, Ordförande Palle Rosén, Vice ordförande Per Samuelsson Staffan Brege Jens Orgren Företagsledning Niklas Johansson, VD och Ekonomichef Anders Käck, Chef fjärrvärme Björn Pettersson, Chef administration/marknad Magnus Lundberg, Chef elnät/fibernät Innehåll VD har ordet... 4 Nyckeltal Året i korthet... 6 Förvaltningsberättelse... 9 Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport INNEHÅLL 3

3 VD HAR ORDET NYCKELTAL 2014 På Tranås Energi sätter vi kunden i centrum, har kvalité i varje möte och vi ser möjligheterna. Samspelet med kunden ska kännetecknas av ansvar, kreativitet, respekt och tydlighet. Detta är inledningen på vår kvalitetspolicy och tillika kärnvärden som ska prägla all vår verksamhet. Närhet och lokal förankring Vi ska vara ett lokalt förankrat energibolag som ska stå för närhet och tillgänglighet Vi ska vara Tranås med omnejds eget energibolag och vi ska finnas där våra kunder finns. Detta gör vi på många sätt, te.x genom sponsring, genom att delta i lokala aktiviteter och arrangemang och inte minst genom att ha en kundservice som snabbt och enkelt kan nås på telefon, e-post eller besök. Miljöfokus Under 2013 reviderade styrelsen den 2008 fastställda visionen för bolaget: Med lokal förnyelsebar energi skall Tranås Energi vara en ledande aktör i överergången till det ekologiskt hållbara samhället. Denna vision förpliktigar! Sedan hösten är vår nya kraftvärmepanna driftsatt och klar, vilken ökar den förnyelsebara elproduktionen från MWh per år till knappt MWh. Under hösten 2013 fick vi miljötillstånd avseende en planerad vindkraftspark om maximalt 11 verk á 2 MW. Under förutsättning att alla 11 verken byggs innebär det en förnyelsebar elproduktion på MWh per år. Vi planerar också för en återstart av vattenkraftproduktionen i Svartån, vid Tranås kvarn, och då med en för Sverige ny och fiskvänlig teknik, så kallad skruvturbin. Denna teknik lämpar sig väl för de förutsättningar som finns vid den aktuella platsen med högt flöde men låg fallhöjd. Vi har fått miljötillstånd och nu går vi vidare med projektering och planering för byggnation under mars tar vi också över Visskvarn vattenkraftstation i Bulsjöån i Ydre kommun från Skånska Energi. Detta innebär att bolaget nu kontrollerar alla tre kraftstationerna i det aktuella åsystemet och ökar den lokala och förnyelsebara elproduktionen med ytterligare MWh om året. Sedan 2008 finns en fiskväg i Olstorps kraftstation och projektering pågår för närvarande för detsamma även i Forsnäs. På sikt är tanken att en fiskväg ska byggas även i Visskvarn och därmed möjliggöra fri fiskvandring från Sommen till Lägernsjöarna. All el vi idag säljer och som vi inte själva producerar kommer också från en förnyelsebar energikälla i form av ursprungsmärkt vattenkraftsel. Vår egen elproduktion är miljömärkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det är en av världens tuffaste miljömärkningar så det är vi stolta över att ha. Vi är också stolta och glada över att som enda energibolag i Sverige vara diplomerade av Älvräddarnas samorganisation för våra insatser vad gäller miljöanpassad vattenkraft och biologisk mångfald. Vi har också ett koncept för energieffektivisering som är ett sätt att hjälpa våra kunder till en smartare energianvändning och skapa långsiktiga och goda relationer. Leveranssäkerhet Förutom stora satsningar kopplade till miljö och klimat investeras för närvarande kraftfullt i vårt elnät i syfte att kvalitetsoch vädersäkra återstående friledningsnät. Detta enligt en av styrelsen 2007 fastställd långsiktig investeringsplan. Detta innebär att elavbrott på grund av stormar och liknande kommer att minimeras. I enlighet med planen har under perioden 2007 till 2014 huvuddelen kvalitetssäkrats. Detta innebär att en kommande storstörning kommer att få betydligt mindre ekonomiska konsekvenser än som var fallet tidigare. Fjärrvärme- och fiberutbyggnad För både fjärrvärme och fibernätet TRAMAN finns offensiva utbyggnadsplaner i Tranås tätort. Införsäljning och utbyggnad kommer enligt dessa planer att fortgå med full kraft under Vad gäller fibernätet pågår också en utbyggnad på landsbygden i Tranås kommun. Den första etappen är klar och vi kommer un der 2015 att gå vidare med nästa etapp, vilken då kommer inkludera resterande landsbygd i kommunen. Vad gäller TRAMAN pågår också ett aktivt arbete med att få fler tjänster och fler tjänsteleverantörer i nätet, liksom en successiv uppgradering från 100 mbt/s till mbt/s. Tillväxt Tranås Tranås kommun har satt upp ett tillväxtmål invånare Tranås kommunkoncern arbetar gemensamt med styrkort med tillhörande styrtal för att nå detta mål. Tranås Energi har naturligtvis också i övrigt i samverkan med andra aktörer en viktig roll att spela och ska så också göra med full kraft! Niklas Johansson VD, Tranås Energi AB Luftemissioner från kraftvärmeproduktion Trädbränsle Stoft (kg) NOx (ton) 36,2 42,5 41,5 40,9 49,8 SO2 (ton) 0,06 0,16* 0,37* 0,25 0,92 CO2 (ton) g CO2/kWh 4,0 5,2 10,1 9,7 - * Korrigerad beräkningsmetodik från leverantör (Preem AB). Vi antar att all S ombildas till SO2. Produktion och överföring av el (MWh) Vattenkraft Forsnäs Vattenkraft Olstorp Kraftvärme S. Vakten P Kraftvärme S. Vakten P Överfört på elnätet Bränsleandelar fjärrvärmeproduktion Olja 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Totalt producerat 2014: MWh Energiförsäljning 250 GWh 200 GWh 150 GWh 100 GWh 50 GWh 0 GWh Fjärrvärme 172,8 148, ,5 El 157,9 157,7 156,0 154, ,7 % 98,6 % Totalt producerat 2013: MWh 130, , , Prisutveckling fjärrvärme Moms Avgifter öre/kwh AvgifterMoms Prisutveckling el Energiskatt och moms Avgifter elhandel (inkl. elcertifikat) Avgifter elnät öre/kwh Energiskatt Avgifter och Avgifter moms elhandel elnät inkl. elcertifika VD HAR ORDET NYCKELTAL

4 ÅRET I KORTHET Uppmärksamheten kring Tranås Energi har under året till stor del präglats av bygget av det nya kraftvärmeverket. Under hösten stod verket äntligen klart och kunde driftsättas. Projektet Fiber till byn, utbyggnaden av fibernätet TRAMAN på landsbygden väster om Tranås, avslutades sista december med ca 250 nya fiberkunder. Vi fortsatte våra satsningar på miljöanpassad vattenkraft, bland annat genom att ansöka och få vattendomen vid kraftverket i Olstorp höjt. I december förvärvades Visskvarn vattenkraftverk, vilket möjliggör kommande satsningar på fri vandringsväg mellan sjöarna Östra Lägern, Västra Lägern och Sommen. Höjdpunkter under året I februari meddelade Mark- och miljödomstolen sitt beslut gällande Tranås Energis ansökan om höjd minimitappning vid Olstorps vattenkraftverk. Som önskat blev beslutet att höja den tidigare domen från ett flöde på 70 liter/sekund till 300 liter/sekund förbi vattenkraftverket. I februari sattes den första kreosotfria elstolpen upp i samband med oväderssäkring på linjen mellan Hestra och Torpa. 2-3 augusti sponsrade vi SM i traditionellt mete som hölls i Tranås. 30 augusti invegs vårt nya kraftvärmeverk med ett stort kalas för allmänheten. I november lanserades vår nya hemsida på I december togs beslut om att köpa Visskvarn vattenkraftverk av Skånska Energi AB. Verket övertas 1 mars december avslutas projektet Fiber till byn, med syfta att bygga ut fibernätet TRAMAN på landsbygden väster om Tranås. Ca 250 nya kunder anslöts. 6 ÅRET I KORTHET 7

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är moderbolag i den koncern, där de helägda dotterbolagen Tranås Energi Elförsäljning AB och Tranås Energi Elnät AB ingår. I Tranås Energi Elförsäljning AB bedrivs handel med och produktion av el. I detta bolag finns en av styrelsen årligen uppdaterad och fastställd riskpolicy i syfte att minimera marknadsriskerna i verksamheten. Tranås Energi Elnät AB, nybildat i december 2013 med något förlängt räkenskapsår, utgör den juridiska person som från 1 januari 2014 äger elnätet i aktuellt koncessionsområde. I moderbolaget ligger den övriga verksamheten, vilken huvudsakligen består av tillhandahållande av fibernät, produktion av elkraft och värme, värmedistribution och energitjänster samt elnätsverksamhet på uppdrag av dotterbolaget. Bolaget har sitt säte i Tranås. Ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tranås Stadshus AB, org.nr med säte i Tranås. är i sin tur helägt av Tranås Kommun. Investeringar Årets totala bruttoinvesteringar för koncernen uppgår till tkr ( tkr). Av dessa avser 209 tkr (328 tkr) dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB och tkr (0 tkr) dotterbolaget Tranås Energi Elnät AB. Flerårsöversikt koncernen (tkr) Nettoomsättning (exkl. punktskatter) Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 23,7 % 26,5 % 32,4 % 42,1 % 45,7 % Avkastning på totalt kapital 2,4 % 3,6 % 4,4 % 5,4 % 6,6 % Avkastning på eget kapital 8,1 % 12,3 % 12,1 % 11,0 % 12,6 % Antal anställda 40,8 39,9 36,6 34,8 33,8 För definitioner av nyckeltal se sid. 16 tilläggsupplysningar. Flerårsöversikt moderbolaget (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 21,6 % 26,3 % 33,0 % 42,5 % 46,8 % Avkastning på totalt kapital 1,3 % 3,0 % 4,2 % 4,2 % 7,0 % Avkastning på eget kapital 3,6 % 10,2 % 11,1 % 8,2 % 13,1 % Antal anställda 40,8 39,9 36,6 34,8 33,8 För definitioner av nyckeltal se sid. 16 tilläggsupplysningar. 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9

6 Väsentliga händelser Dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB har trots hård konkurrens ökat sin marknadsandel under året. Bolaget har en stark marknadsställning lokalt och även regionalt. Inriktningen med ett tydligt miljöfokus och tydlig profil baserat på närhet, tillgänglighet och lokal förankring har visat sig vara fortsatt lyckosam. Elhandelsverksamheten i bolaget redovisar dock ett lägre resultat jämfört med föregående år, då volymrisken i verksamheten periodvis påverkat resultatet negativt. Resultatet från vattenkraftproduktionen i bolaget är däremot högre jämfört med föregående år. De fortsatt låga elpriserna har kompenserats genom en god vattentillgång och därmed goda produktionsförutsättningar. Försäljning av elnätsverksamheten inklusive anläggningar har skett till det av moderbolaget nybildade dotterbolaget Tranås Energi Elnät AB. Investeringar i enlighet med det 2007 fastställda investeringsprogrammet syftande till att vädersäkra dotterbolaget Tranås Energi Elnät AB:s luftledningar fortsatte enligt plan, liksom investeringar i enlighet med den 2012 beslutade reinvesteringsplanen avseende ställverk och nätstationer. Under hösten färdigställdes och driftsattes bolagets nya kraftvärmeblock innefattande en biopanna motsvarande 25 MW, varav 7 MW elproduktion. Detta innebär att bolagets förnyelsebara elproduktion från kraftvärme ökar från MWh till knappt MWh om året. Produktionsanläggningen har finansierats genom ett leasingupplägg uppgående till 236 mkr. Detta beskrivs närmare under Redovisningsprinciper sid. 16. Totala kostnaden för bolagets nya kraftvärmeblock uppgår till ca 340 mkr. Under året har en omfattande utbyggnad av det fiberoptiska stadsnätet Traman genomförts och då både i tätort och på landsbygden i Tranås kommun. Under våren lämnades en miljötillståndsansökan in avseende återupptagen vattenkraftproduktion vid Tranås Kvarn i Svartån. Ansökan avsåg en för Sverige ny teknik, skruvturbin, som passar väl för förhållandena på aktuell plats med högt flöde men låg fallhöjd. Tillstånd erhölls i januari 2015 och byggnation kommer troligtvis att ske under Vidare förvärvade bolaget Visskvarn vattenkraftstation av Skånska Energi. Kraftstationen producerar MWh el om året och är belägen i Bulsjöån i Ydre kommun Dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB äger sedan tidigare de två andra vattenkraftstationerna som finns i ån. Övertagandet av stationen kommer att ske den 1 mars Förväntad framtida utveckling Tranås Energi Elförsäljning AB:s strategi, att huvudsakligen verka regionalt med ett starkt lokalt varumärke men också att satsa på nischade målgrupper nationellt har visat sig vara fortsatt hållbar, liksom den modell för elhandel som bedrivs i samarbete med Axpo Sverige AB. Bolaget kommer även framgent att lansera kreativa och konkurrenskraftiga elhandelsprodukter med miljöfokus. Dotterbolaget planerar vidare för ett utbyte av de två befintliga turbinerna i Forsnäs vattenkraftstation mot en ny men med sammantaget högre effekt. Investeringen är lönsam då den utöver en högre effekt också innebär att stationen åter blir berättigad till elcertifikat. I samband med denna investering avser bolaget också att bygga ett fiskomlöp på motsvarande sätt som tidigare gjorts vid Olstorps kraftstation. Miljötillståndsansökan kommer att lämnas in till länsstyrelsen första kvartalet Arbetet med att ersätta friledning med markförlagd kabel i ovädersäkringssyfte fortsätter enligt den för ändamålet framtagna investeringsplanen liksom investeringar i ställverk och nätstationer i enlighet med den 2012 antagna reinvesteringsplanen. Bolaget har sedan december 2013 ett miljötillstånd avseende 11 vindkraftverk inom dotterbolaget Tranås Energi Elnät AB:s koncessionsområde. kommer inte att fatta något investeringsbeslut förrän tidigast våren Detta då det råder osäkerhet kring elprisutveckling och förestående översyn av elcertifikatsystemet men också och främst då bolaget har behov av konsolidering efter genomförd investering i nytt kraftvärmeblock En fortsatt offensiv utbyggnad kommer att genomföras för fortsatt expansion av både fjärrvärme- och fibernätet i Tranås tätort. Vad gäller fibernätet är målsättningen också att hela landsbygden i Tranås kommun ska erbjudas anslutning till nätet. Detta förutsätter dock offentlig medfinansiering för att vara genomförbart. Under 2014 påbörjades en successiv uppgradering av fibernätet från 100 mbt/s till mbt/s, vilken kommer fortgå de närmaste två åren. Bolaget avser också att fortsatt aktivt verka för fler tjänsteleverantörer och fler tjänster i nätet. Risker och osäkerhetsfaktorer De ekonomiska konsekvenserna av lagstiftningen som trädde i kraft 2006 och som innebär att kunder som är utan el mer än 12 timmar har rätt till avbrottsersättning måste vägas in vid all nätplanering och vid alla investeringsbeslut. Viss osäkerhet råder kring framtida pris och tillgång på trädbränsle. Vidare är framtida elpris en betydande osäkerhetsfaktor. I kalkylen för det nu driftsatta nya biobränsleeldade kraftvärmeblocket har detta tagits i beaktande genom de känslighetsanalyser som har gjorts. En osäkerhetsfaktor är vidare temperatur och elpris i kombination och därmed den volymrisk som finns i elhandelsverksamheten. Volymrisken är dock begränsad genom den av dotterbolagets styrelse fastställda riskpolicyn. Miljöinformation Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808). Tillståndet, som gäller tillsvidare, avser förbränning med en totalt installerad tillförd effekt av 121 MW. Den yttre miljön påverkas av utsläpp till luft av rökgaser från förbränning av trädbränslen och till liten del eldningsolja, utsläpp av kondensat till recipient från rökgaskondensering samt externt industribuller. Verksamheten avser produktion av fjärrvärme och till viss del elkraft. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 36,0 % av koncernens nettoomsättning och 64,5 % av moderbolagets nettoomsättning. I de permanenta hetvattencentralerna i kv. Södra Vakten och Tallbacken har producerats MWh fjärrvärme och MWh el. Endast en mindre mängd eldningsolja har förbrukats. Trädbränslepanna P MWh Trädbränslepanna P MWh Trädbränslepanna P MWh Olja Tallbacken 7 MWh Olja Södra Vakten MWh MWh Utsläpp till luft har under 2014 varit: Fossil CO2: 530 ton Fossil SO2: 0,06 ton Nox: 36,2 ton Stoft: 0,19 ton En särskild miljörapport inskickas till tillsynsmyndigheten. Verksamheten har bedrivits inom gällande tillstånd. Den el som produceras i bolagets två kraftvärmepannor är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Personal En god arbetsmiljö för personalen säkras genom en fastlagd arbetsmiljöpolicy, fastlagda arbetsmiljömål och handlingsplaner för dessa. En uppföljning av planerna, inklusive jämställdhetsplanen, sker varje år och resultatet meddelas vid styrelsens sammanträde och vid Ledningens Genomgång. Koncerninterna mellanhavanden Årets koncerninterna köp och försäljningar har avseende dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB uppgått till tkr ( tkr) och avseende dotterbolaget Tranås Energi Elnät AB tkr (0 tkr).till systerbolagen, AB Tranåsbostäder och AB Tranås Industrifastigheter har köp och försäljningar uppgått till tkr ( tkr), varav tkr (6 264) avser dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB. Köp och försäljningar mellan Tranås Energi Elförsäljning AB och Tranås Energi Elnät AB har uppgått till tkr (0 tkr). Prissättningen av koncerninterna köp och försäljningar baseras på gällande marknadspris förutom köp och försäljningar mellan dotterbolag och mellan moder- och dotterbolag, som prissätts efter självkostnad tkr (0 tkr) har betalats från Tranås Energi Elnät AB till Tranås Energi AB avseende ett långfristigt lån. Räntan har baserats på Tranås Energi AB:s faktiska räntekostnader på långfristiga lån från kreditinstitut. Tranås Energi Elförsäljning AB har lämnat ett koncernbidrag på tkr (3 485 tkr) till Tranås Energi AB. Tranås Energi AB har lämnat ett koncernbidrag till Tranås Energi Elnät AB på tkr (0 tkr). Tranås Energi AB har vidare lämnat ett koncernbidrag på tkr (8 000 tkr) till moderbolaget Tranås Stadshus AB. Övriga upplysningar Av en så kallad övervakningsplan i elnätsverksamheten skall framgå vilka åtgärder som skall vidtas för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på elmarknaden (3 kap. 17 ellagen). Årlig rapport över vidtagna åtgärder enligt planen är inlämnad till energimarknadsinspektionen. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står enligt moderbolagets balansräkning: Balanserad vinst ,55 kr Årets vinst ,70 kr ,25 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så - att i ny räkning balanseras ,25 kr Styrelsen anser att det lämnade koncernbidraget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Det lämnade koncernbidraget till aktieägaren reducerar bolagets soliditet till 21,6 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Resultat och ställning Resultatet av koncernens och bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med tilläggsupplysningar och noter. 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

7 RESULTATRÄKNING Koncern och Moderbolag (tkr) BALANSRÄKNING Koncern och Moderbolag (tkr) Not Nettoomsättning Avgår fakturerade punktskatter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 10 Byggnader och mark Ledningsnät och andra tekniska anläggningar Inventarier, transportmedel, maskiner och verktyg Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Fordringar hos dotterföretag Aktier i andra företag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING 13

8 KASSAFLÖDESANALYS Koncern och Moderbolag (tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 18 Bundet eget kapital (moderbolaget) Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital (moderbolaget) Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder 21 Skulder till kreditinstitut Skuld leasad anläggningstillgång Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skuld till leasad anläggningstillgång Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser 23 Proprieborgen Proprieborgen Proprieborgen Proprieborgen Den löpande verksamheten Not Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Realisationsförlust vid utrangering av anläggningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av varulager Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga placeringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning/ökning av långfristiga skulder Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS 15

9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOTER Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och för första året också enligt bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Jämförelseåret har ändrats i enlighet härmed. I övrigt är principerna oförändrade jämfört med föregående år. Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärden med avdrag för avskrivningar och nedskrivningar med tillägg för uppskrivningar. Nyanskaffning av tillgångar aktiveras inom gällande skattelagstiftning. Om utgiften aktiveras ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet inklusive eget arbete, eget material och andra interna utgifter. Prissättning av eget arbete följer EBR-standard (elbyggnadsrationalisering). För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader: år Ledningsnät och andra tekniska anläggningar: 6-33 år Inventarier, transportmedel, maskiner och verktyg: 5-15 år Låneutgifter Låneutgifter som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av materiell anläggningstillgång som tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde Leasing Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Leaseutgifterna är beräknade som en annuitet vilken är uppdelad på dels en amorteringsdel, dels en räntedel och bokförs som amortering respektive ränta. Då leasingupplägget avseende räntedelen är beräknat efter en rörlig ränta som utgår från Stibor 90 dgr fixing 365/360 kan räntan variera under året varför bedömning av nuvärdet inte görs mer än vid varje bokslutstillfälle, dvs en gång per år. Basavgiften (amorteringsdelen) är fast enligt till leasingkontraktet fogad beräkning i 5 år. Utgifter som är direkt hänförbara till ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som tillgång.leasingavgifter fördelas på ränta och amortering. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de uppkommit. Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden. Fordringar och skulder Fordringarna är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Skulderna är upptagna till anskaffningsvärde. Varulager Varulagren värderas med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av 97 % av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Redovisning av intäkter Intäkterna, huvudsakligen el- och fjärrvärmeintäkter samt intäkter avseende tillhandahållande av el- respektive fibernät redovisas i resultaträkningen den period som leveransen av el- och fjärrvärme samt tillhandahållandet av el- och fibernätet avser. Anslutningsavgifter redovisas som intäkt i resultaträkningen den period som anslutningen avser. Anslutningsavgifter som utgör privat finansiering inom ramen för offentligt stöd från landsbygdsprogrammet avseende bredbandsutbyggnad redovisas dock i balansräkningen genom att reducera sådan tillgångs redovisade värde. Ersättningar till anställda Pensioner säkras via en avgiftsbestämd pensionsplan. Månatliga premier betalas till försäkringsinstitut och bolaget har inte någon förpliktelse efter att avgiften är betald. Definitioner av nyckeltal Soliditet: Eget kapital + 78 % (+73,7 %, ) av obeskattade reserver/totalt kapital. Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster + räntekostnader totalt kapital. Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster/eget kapital + 78 % (+73,7 %, ) av obeskattade reserver. Alla belopp anges i tkr. Vissa avrundningsdifferenser kan förekomma. Not 1 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar Nettoomsättningen (inkl. punktskatter avseende koncernen) fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: El Fjärrvärme Fibernät Summa Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: El Fjärrvärme Fibernät Summa Not 2 Revisorers arvode I övriga externa kostnader ingår arvoden och ersättningar till revisorer avseende: Revision KPMG Andra uppdrag KPMG Summa Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Dessutom avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. Allt annat är andra uppdrag. 16 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOTER 17

10 Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader (moderbolaget) Dotterbolagen har inga anställda. Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män uppgår till: Kvinnor 9,2 9,5 Män 31,6 30,4 Summa 40,8 39,9 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Ränta, koncernkonto Ränta, externt Borgensavgift Summa Löner, andra ersättningar och sociala kostnader: Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Varav pensionskostnader Av löner och andra ersättningar avser tkr (1 167 tkr) styrelse och VD. Av sociala kostnader avser 580 tkr (557 tkr) styrelse och VD. Av dessa är 216 tkr (190 tkr) pensionskostnader. VD har en uppsägningstid på 1 år. Not 4 Könsfördelning bland ledande befattningshavare (moderbolaget) Styrelse Not 8 Bokslutsdispositioner Återföring periodiseringsfond Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Justering vid övergång till BFNAR 2012:1, skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Summa Kvinnor 2 st 2 st Män 5 st 5 st Summa 7 st 7 st Företagsledning Kvinnor 0 st 1 st Män 4 st 3 st Summa 4 st 4 st Not 5 Resultat från övriga fodringar som är anläggningstillgångar Ränta Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Avkastning kortfristig placering Ränta, koncernkonto Ränta, externt Ränta, koncernföretag Summa NOTER NOTER 19

11 Not 9 Skatt på årets resultat Följande komponenter ingår i årets skattekostnad: Aktuell skattekostnad Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader Justering vid övergång till BFNAR 2012:1, uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader Uppskjuten skattekostnad/-intäkt avseende skattedel i obeskattade reserver Justering vid övergång till BFNAR 2012:1, uppskjuten skatteintäkt avseende skattedel i obeskattade reserver Årets skattekostnad Skillnaden mellan årets skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats (22 %) består av följande komponenter: Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av intäkter som inte är skattepliktiga: Ränteintäkter Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla: Representation Medlemsavgifter Intrångsersättningar Bidrag/gåvor Sjukvårdsförsäkring Avskrivningar Ränta periodiseringsform Övrigt Redovisningsmässig avskrivning byggnader och markanläggningar Skattemässig avskrivning byggnader och markanläggningar Redovisningsmässig avskrivning leasad tillgång Basavgift leasing Skattepliktigt resultat Skatt på årets resultat Summa aktuell skatt Not 10 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ingående ack.anskaffningsvärde Investeringar Försäljningar/Utrangeringar Utgående ack.anskaffningsvärde Ingående ack.avskrivning Försäljningar/Utrangeringar Årets avskrivningar Justering vid övergång till BFNAR 2012: Utgående ack.avskrivning Planenligt restvärde Varav mark Ledningsnät och andra tekniska anläggningar Ingående ack.anskaffningsvärde Investeringar Försäljningar/Utrangeringar Utgående ack.anskaffningsvärde Ingående ack.avskrivning Försäljningar/Utrangeringar Årets avskrivningar Justering vid övergång till BFNAR 2012: Utgående ack.avskrivning Planenligt restvärde Anläggningar med finansiella leasingavtal ingår med ett redovisat värde av Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Uppskjuten skatt avseende skattedelen i obeskattade reserver Summa uppskjuten skatt Redovisad skattekostnad NOTER NOTER 21

12 Under kort- respektive långfristiga skulder redovisas framtida betalningar avseende skuldförda leasingförpliktelser. har finansierat panna med tillhörande processutrustning, turbin och generator samt fördelningsstation i en kraftvärmeanläggning via ett finansiellt leasingkontrakt med Skandinaviska Enskilda Banken. Det i leasingkontraktet ackumulerade anskaffningsvärdet uppgår till tkr. Leasingkontraktet är till 80 % refinansierat via ett kreditavtal mellan koncernens moderbolag Tranås Stadshus AB och Skandinaviska Enskilda Banken samt till 20 % refinansierat av Skandinaviska Enskilda Banken själva. Kontraktet löper under perioden till med option att anvisa köpare alternativt förvärva anläggningen till 51 % av anskaffningsvärdet efter 15 år respektive 39 % av anskaffningsvärdet efter 18 år. Vid leasingperiodens slut skall, på anfordran av leasingbolaget, köpare anvisas som då skall vara annan juridisk person än leasingkunden. Värdet på anläggningen är då 31 % av anskaffningsvärdet. Leasingavgiften består av basavgift och tilläggsavgift. Tilläggsavgiften är variabel och beräknas utifrån en räntesats motsvarande summan av räntebas och marginal. Räntebasen består av Tre månaders STIBOR fixing (365/360) omräknad till (360/360). Marginalen består av kreditavtalets marginal subtraherad med den i leasingkontraktet fastställda likviditetsfaktorn (10 räntepunkter). Leasingkontraktet innehåller inga indexklausuler och ej heller särskilda restriktioner. Vidareuthyrning är ej aktuell men är enligt kontraktet möjligt efter medgivande från leasingbolaget. Inventarier, transportmedel, maskiner och verktyg Ingående ack.anskaffningsvärde Investeringar Försäljningar/Utrangeringar Utgående ack.anskaffningsvärde Ingående ack.avskrivning Försäljningar/Utrangeringar Årets avskrivningar Justering vid övergång till BFNAR 2012: Utgående ack.avskrivning Planenligt restvärde Inga upp- eller nedskrivningar har förekommit. Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Vid årets början Anskaffningar Färdigställda Vid årets slut Anskaffningar har minskat med ett offentligt bidrag från Tranås kommun på tkr avseende fibernät på landsbygden som erhölls år Not 12 Aktier i dotterföretag Företag Org.nr Säte Andel Antal Kvotvärde Bokf. värde Tranås Energi Elförsäljning AB Tranås 100 % kr kr Tranås Energi Elnät AB Tranås 100 % kr kr Not 13 Aktier i andra företag Företag Org.nr Säte Andel Antal Kvotvärde Bokf. värde Norra Smålands Energi AB Nässjö 17,0 % kr kr Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav Insatskapital, Värmek Not 15 Varulager Eldningsolja Flis Material fibernät Material gatubelysning Material elnät Mätare elnät Material fjärrvärme Service fjärrvärme Installation fjärrvärme Mätare fjärrvärme Summa Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupen nettoomsättning Förutbetald råkraft, andelstal Skattereduktion olja Förutbetalda leverantörsfakturor SEB, leasing momsåterbet Övriga poster Summa Not 17 Koncernkonto ingår i Tranås kommuns finansiella koncernkonto. Beviljad limit på den däri ingående checkräkningskrediten uppgår till 20 mkr (20 mkr). 22 NOTER NOTER 23

13 Not 18 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning vid tidpunkten för övergång till BFNAR 2012: Justeringar för jämförelseåret vid övergång till BFNAR 2012:1 Komponentavskrivning byggnader 413 Komponentavskrivning ledningsnät och andra tekniska anläggningar 766 Ackumulerade överavskrivningar -766 Uppskjuten skatt temporära skillnader -90 Eget kapital del obeskattade reserver 597 Belopp vid årets ingång efter justeringar vid övergång till BNAR 2012: Disposition av föregående års resultat Justering vid övergång till BFNAR 2012: Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning vid tidpunkten för övergång till BFNAR 2012: Justeringar för jämförelseåret vid övergång till BFNAR 2012:1 Komponentavskrivning byggnader 424 Komponentavskrivning ledningsnät och andra tekniska anläggningar 766 Ackumulerade överavskrivningar -766 Uppskjuten skatt temporära skillnader -93 Belopp vid årets ingång efter justeringar vid övergång till BNAR 2012: Disposition enligt beslut av årets årsstämmor Justering vid övergång till BFNAR 2012: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 19 Obeskattade reserver (moderbolaget) Ackumulerade överavskrivningar Justering vid övergång till BFNAR 2012:1, ack. överavskrivningar Summa Av de obeskattade reserverna utgör tkr ( tkr) uppskjuten skatt. Dessutom finns ackumulerade överavskrivningar i dotterbolaget på tkr (2 637 tkr), varav uppskjuten skatt tkr (580 tkr). s totala uppskjutna skatt avseende obeskattade reserver är således tkr ( tkr). Not 20 Avsättning för uppskjuten skatt Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder avseende följande poster: Byggnader och markanläggningar: Redovisat värde Justering vid övergång till BFNAR 2012:1, redovisat värde Skattemässigt värde Temporär skillnad Uppskjuten skatteskuld 22 % Uppskjuten skatteskuld 22 % av obeskattade reserver Justering vid övergång till BFNAR 2012:1, uppskjuten skatteskuld % av obeskattade reserver Summa uppskjutna skatteskulder Not 21 Skulder till kreditinstitut Lån kreditinstitut Skuld leasad anläggningstillgång Summa förfaller mellan 2 och 5 år från balansdagen förfaller längre tid än fem år från balansdagen. Ränterisk innehar två fasträntelån kr, ränta 1,76 %, förfall kr, ränta 1,84 %, förfall Säkrad risk Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i marknadsräntan. Säkrad post Framtida betalningar av rörlig ränta hänförliga till befintlig skuld enligt nedan tabell. Lån Nominellt belopp Förfall Basränta Refinansiering lease, Nordiska Investeringsbanken M Stibor Refinansiering lease, Nordiska Investeringsbanken M Stibor Refinansiering lease, Kommuninvest M Stibor Refinansiering lease, Skandinaviska Enskilda Banken M Stibor Rörligt lån, Kommuninvest M Stibor Rörligt lån, Kommuninvest M Stibor Summa Säkringsinstrument Nedan angivna säkringsinstrument har bolaget ingått för att hantera risken i den säkrade posten ovan. Ränteswap Nedan angivna ränteswappar genom vilken bolaget erhåller Stibor 3M och betalar fast ränta. Bolaget betalar fast ränta på olika löptider. Detta sprider bolagets ränterisk över tiden. Säkringsinstrumentet säkrar en del (270 MSEK/ 330 MSEK) av den säkrade posten. 24 NOTER NOTER 25

14 Ränteswapp Nominellt belopp Start Förfall Betalar (%) Swapp nr ,97 Swapp nr ,015 Swapp nr ,315 Swapp nr ,31 Swapp nr ,75 Swapp nr ,89 Summa Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet Den säkrade posten består av lån med basränta 3M Stibor plus en separat specificerad kreditmarginal Ränteomsättningarna på säkrad post kommer alltid att väljas med ett intervall om maximalt 3 månades avvikelse (i normalfallet ingen avvikelse) från den rörliga ränta som erhålls i säkringsinstrumentet. Förhållandet mellan marknadsräntan i de säkrade posterna och 3M Stibor i swappen är således den ekonomiska relationen mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Att ta bort denna risk genom att betala en fast ränta i swappen överensstämmer med bolagets målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över tiden. Bolaget kommer att bedöma säkringsförhållandets effektivitet per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för säkringsinstrumentet med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De kritiska villkoren utgörs av nominella belopp, löptid, samt räntebas. Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten. Redovisning Räntekupongerna på swapparna redovisas löpande i resultaträkningen som en del av Bolagets räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta på swappen. Tranås den 26 februari 2015 David Hultman Palle Rosén Kennet Andersson Ordförande Vice ordförande Leif Nise Annika Hansson Per Samuelsson Emelie Emanuelsson Niklas Johansson VD Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 3 mars Anders Öhling Auktoriserad revisor Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter Upplupna semesterlöner Upplupen kostnad elcertifikat Upplupen kostnad ursprungsgarantier Upplupna leverantörsfakturor Storkundsrabatt fjärrvärme Upplupen anskaffning kraftvärmeverk Upplupen kostnad trading el Upplupen ränta Upplupen tilläggsavgift lease Upplupen avgift Nox Upplupna pensionspremier Övriga poster Summa Not 23 Ansvarsförbindelser Posten avser en av Tranås Energi AB ställd borgen så som för egen skuld avseende dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB:s kraftinköp. Borgensförbindelsen avser dels avtal om försäljning och leverans av fysisk kraft, dels finansiella prissäkrings-, swap-, termins- och optionsavtal, jämte andra derivatsavtal med kontantavräkning. Not 24 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Under året förvärvades materiella anläggningstillgångar för tkr. Av dessa utgör tkr pågående nyanläggningar. 26 NOTER NOTER 27

15 REVISIONSBERÄTTELSE GRANSKNINGSRAPPORT Till årsstämman i Tranås Energi AB Org.nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Tranås Energi AB för räkenskapsåret Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Tranås Energi AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Nässjö den 3 mars Anders Öhling Auktoriserad revisor Till årsstämman i Tranås Energi AB Org. nr Granskningsrapport för år 2014 Jag, Roland Ström, av fullmäktige i Tranås kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Tranås Energi AB. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente samt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningen har omfattat övergripande granskning samt löpande genomgång av bolagets protokoll. I den övergripande granskningen kan jag konstatera att bolaget numera har en fastställd intern kontrollplan som, redovisas i slutet av verksamhetsåret. Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer även att bolagets interna kontroll är god, genom att för vart år göra en intern kontrollplan. som syftar till att säkerställa funktioner, som enligt en risk och väsentlighetsanalys känns mest prioriterade. Tranås den 10 februari Roland Ström Lekmannarevisor 28 REVISIONSBERÄTTELSE GRANSKNINGSRAPPORT 29

16

17 ISO 9001 ISO Box 386, Tranås besök: Norra Storgatan 64 telefon: , fax:

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning. Årsredovisningens innehåll

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning. Årsredovisningens innehåll ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson, Annika Hansson, Emelie Emanuelsson,

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer