Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska Verken i Linköping AB (publ)"

Transkript

1 1 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Uppfyllelse av uppdrag 2010 Bolagets uppgifter/uppdrag Tekniska Verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas. Koncernen bildar ett av regionens största företag. Bolaget skall erbjuda produkter och tjänster till attraktiva priser, med god leveranssäkerhet och med beaktande av miljö och klimataspekter. Koncernens olika verksamhetsområden är i flera fall en viktig del av regionens medborgares vardag och utgör grunden i ett modernt samhälles infrastruktur. Koncernens storlek och verksamhetsområden inom flera samhällsnyttiga områden förpliktigar. Tekniska Verken är också ett innovativt företag som strävar efter att vara ledande och i framkanten inom olika områden. Bolagets uppfyllelse av de uppdrag som Linköpings kommun givit, har sammanfattningsvis uppfyllts på ett framgångsrikt sätt. De av Linköpings kommun och Linköpings Stadshus AB definierade målen för bolagets verksamhet sammanfattas nedan: Mål utifrån generella ägardirektiv: Att verka för att Linköping är attraktivt utifrån fullmäktiges fastställda Visions och samverkansprogram. Verka utifrån devisen Linköping där idéer blir verklighet. Bidra till ekologisk hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och minskad segregation. Måluppfyllnad, generella ägardirektiv: Under året har Tekniska Verken koncernen arbetat aktivt för att understödja kommunens generella ägardirektiv. Samverkar mycket nära med Linköpings Universitet. Ett tioårigt samarbetsavtal om ca 30 mnkr har slutits inom området miljöteknik varvid Tekniska Verken betalar en professur. Studiebesök för ett stort antal nationella och internationella grupper som önskar ta del av Tekniska Verken koncernens aktiva arbete för ett långsiktigt hållbart samhälle. Positiv exponering av koncernen genom dotterbolaget Svensk Biogas i Linköping AB i samband med den kraftiga expansion som nu sker nationellt i efterfrågan på biogas. Området röner kontinuerligt mycket positiva artiklar i såväl fackpress som nationell och lokal press. Såväl verksamheten i Svensk Biogas som i Usitall AB visar att koncernen realiserar devisen Linköping där idéer blir verklighet. Även forskning inom Division Vatten understödjer detta i samverkan med Universitetet och privata aktörer.

2 2 Under året har verksamheten kring fordonsverkstad avyttrats till ett lokalt, privat företag Prodema AB. Detta bedöms bidra positivt till sysselsättningen i kommunen. Koncernen har under året ökat sitt engagemang inom vindkraft och förnyelsebar energi. Ett nytt regionalt bredbandsbolag Utsikt Bredband AB har skapats i samverkan med Mjölby Svartådalen Energi AB. Bolaget börjar bedriva verksamhet 1 januari Koncernen har i kommunen och andra delägarkommuner till Tekniska Verkens dotterbolag Bixia AB uppfört och marknadsfört laddstolpar för elbilar. Tekniska Verken får positiva omdömen som en attraktiv arbetsgivare såväl internt som externt. Koncernen arbetar aktivt internt för att bidra till minskad segregation och ökad integration av personer av utländsk härkomst. Samverkan har skett med Jobbtorget. Koncernen understödjer arbetet mot ungdomsarbetslösheten genom att erbjuda praktikantplatser. En ny koncernövergripande Likabehandlingsplan har arbetats fram med ett brett fokus på just likabehandling oavsett ålder, kön, nationalitet, religion etc. Baserat på ovanstående exempel är det därmed Tekniska Verkens uppfattning att de generella ägardirektiven har uppfyllts mycket väl.

3 3 Mål utifrån särskilda ägardirektiv: Inom ramen för verksamheten bidra till att göra Linköpings kommun attraktiv att bo i och bedriva näringsverksamhet igenom utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga priser. Prisnivån skall ligga under genomsnittet i Sverige. Slå vakt om kundintresset i monopol eller monopolliknande verksamheter. Agera för gemensamma tekniska lösningar i kollektiva system där det är tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt för kunderna. Säkerställa kommuninnevånarnas tillgång till el, vattenavlopp, värme, renhållning m.fl. tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet. Vid prissättning på konkurrensutsatt marknad se till att konsumenter och kunder i Linköping erhåller attraktiva priser. Bidra till miljö och kretsloppsanpassning genom utveckling i egen regi eller i samverkan. Bidra till tillväxt av företag och företagande i miljösektorn i regionen. Minimera klimatpåverkande utsläpp. Säkerställa långsiktig konkurrensförmåga genom hög effektivitet. Ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. Medverka till upprättande av energi och avfallsplaner på uppdrag av kommunen. Måluppfyllnad, särskilda ägardirektiv: Det produkt och tjänsteutbud som Tekniska Verken koncernen erbjuder bedöms ha en sådan kvalitet och historiskt uppvisad driftssäkerhet att det på ett positivt sätt understödjer kommunens attraktionskraft. Samverkan mellan kommunen och bolaget är god vad gäller planering och utbyggnad av kommunen. Driftsmässigt har inga allvarligare eller långsiktiga störningar noterats. Division Vatten har arbetat hårt med att reducera kvävereduktionen på avloppsreningsverket under året och klarar med god marginal de nu gällande gränsvärdena. Prismässigt placerar sig Linköping på plats nummer 20 av landets 290 kommuner i den s.k. Nils Holgersson undersökningen. Detta är en förbättring från plats 29 föregående år. Undersökningen tar sikte på fler av de områden som Tekniska Verken bedriver verksamhet inom. För enskilda områden placerar sig Tekniska Verken/Linköpings kommun ännu bättre än totalplaceringen. Inte inom något av de områden som ingår i undersökningen ligger Tekniska Verkens prisnivå över riksgenomsnittet. Inom energiområdet samverkar koncernen med flera, sedan tidigare, befintliga större kunder för energioptimering och energieffektivisering. Kontinuerligt pågår arbetet med att minska den fossila andelen bränsle, öka biogasproduktionen, lansera waste to energy filosofin etc. Detta bidrar påtagligt till miljö och kretsloppssatsningar likväl som strävan att minimera klimatpåverkan globalt. Det är bolagets uppfattning att de mål som angivits i de särskilda ägardirektiven mycket väl har uppnåtts och understötts av bolaget.

4 4 Långsiktiga finansiella mål och restriktioner: Lånefinansiering utan kommunal borgen. Låneram mnkr. Avkastning på justerat eget kapital 18% 22%. Vinstmarginal 7% 10%. Soliditet 28% 33%. Utdelning till Linköpings Stadshus AB har för 2010 planerats till 190 mnkr. Måluppfyllnad, finansiella mål och restriktioner: De finansiella målen och dess måluppfyllelse rapporteras separat enligt särskild tidplan efter fastställelse av årsbokslutet Preliminärt kan följande indikeras: Låneramen har inte nyttjas fullt ut. Orsaken är främst en periodiseringseffekt för reglering av utdelning till ägaren. Avkastningen på eget kapital bedöms understiga det angivna målintervallet. Vinstmarginalen bedöms uppfyllas och hamna i det lägre målintervallet. Soliditeten bedöms nå och överstiga det angivna målintervallet. Utdelning till Linköping Stadshus AB bedöms kunna understödjas. Bolaget har till Linköping Stadshus AB lämnar förslag till ändringar av de särskilda ägardirektiven och de finansiella målen och restriktionerna. De befintliga måltalen är inte relevanta för eller anpassade för koncernens nuvarande verksamhetsstruktur. Förändringsförslagen har även föredragits i ägardialog. Sammanfattande bedömning om uppfyllelse av det kommunala uppdraget Det är bolagets uppfattning att det uppdrag som Linköpings kommun lämnat till bolaget mycket väl har uppfyllts och att flertalet av de långsiktiga finansiella måltalen mötts.

5 5 Väsentliga händelser under året Verksamhetsåret har mycket påtagligt påverkats av den onormalt kalla starten av året och den onormalt kalla avslutningen av året. Januari, februari, november och december har präglat verksamheten och den finansiella utvecklingen påtagligt. De verksamheter som påverkas av dessa extremperioder är främst Division Energi, Division Elhandel (Bixia), Stadspartner samt Division Utsikt. Inom Energi blir effektbehovet mycket stort under dessa kalla perioder. För att kunna möta detta ökas produktionen och den fossila andelen bränsle ökar. Prisnivån på oljan som används är väsentligt högre än normalproduktionens kostnad. För Stadspartner och Utsikt påverkas gräv och underhållsarbeten negativt av mycket snö och tjäle i jorden. Elhandeln påverkas negativt av de mycket stora svängningarna i elpriserna. Under året har de strukturella förändringarna i koncernen främst varit: Intagande av Södra Hallands Kraft och Bjäre Kraft som delägare i Bixia genom att apportera in Kraftaktörerna i Bixia. Renodling av verksamheterna koncerninternt genom flytt av Elteknik från Stadspartner AB till Utsikt Nät AB. Genom flytt av serviceorganisationen understöds Utsikt Näts möjligheter att kunna möta 24 timmarkravet på driftsstörningar. Mot slutet av året avyttrades fordonsverkstaden inom Stadspartner till extern, privat aktör. Verksamheten inom fordonskonvertering (inom Stadspartner) har avvecklats. Tekniska Verken har blivit 100 procentig ägare av waste to energy bolaget Usitall genom förvärv av Saab AB s aktier (motsvarande 30%). Intagande av nya delägare i Bixia Vind AB understödjer fastighetsbolags önskan att vara delaktiga i vindkraftsutbyggnaden och elproduktion genom vindkraft. Tillgången till avfall (t.ex. returträ) har fortsatt att minska. Avfall som handelsvara påverkar också prisbilden negativt för koncernen. Vattenkraftproduktionen har varit mycket positiv under året och överstiger normalsårsproduktionen väsentligt och är en mycket stor bidragande orsak till koncernens relativa stabilitet i resultatet under året. För Svensk Biogas har året kännetecknats av mycket kraftig marknadstillväxt och efterfrågeökning. Befintlig produktionskapacitet har inte fullt ut kunna möta efterfrågan. Koncernens investeringar har fortsatt enligt plan inom de flesta områden. Den enskilt största investeringen under året var en ny turbin på Gärstadverket. Investeringen uppgick till ca 70 mnkr. Investeringar i förnyelsebar energiproduktion fortsätter. Under året genomförs ett flertal förvärv av vindkraft samt inleds byggande av vindkraft. Koncernens energiproduktion skall enligt styrelsens beslut ske med successivt minskad andel fossilt bränsle. Arbetet i denna riktning pågår kontinuerligt, men är också mycket investeringstungt för framtiden.

6 6 Omsättningsmässigt fortsätter koncernen att växa och bedöms nå ca 6 miljarder kronor. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader bedöms inte nå budgeterad nivå främst till följd av de nämnda extrem vintermånaderna och omstruktureringsarbetet inom Stadspartner. Under året lämnade vd och koncernchef Stig Holm sin roll. Till ny vd och koncernchef utsågs Anders Jonsson under hösten. Framtiden Tekniska Verken bedömer att det kommunala uppdraget kommer behållas oförändrat de närmaste åren. Den kärnverksamhet som bedrivs inom främst energiproduktion, avfallshantering, vatten och avlopp vilar på en stabil verksamhetsmässig grund för att säkerställa att kommunens invånare har tillgång till produkter och tjänster av hög kvalitet, med hög tillgänglighet och till attraktiva priser. Arbetet för att ytterligare sänka andelen fossilt bränsle fortsätter. Elproduktion från vindkraft bedöms öka. Vindkraftssatsningar måste dock nogsamt följas för att säkerställa expansion med sund ekonomi och tillfredsställande kassaflöde. Strategiskt viktigt för koncernen är att säkerställa en kostnads och miljöeffektiv energiproduktion. Verksamhetskonceptet som framgångsrikt tillämpas i Gärstad måste fortsatt utvecklas och vikten av att säkerställa tillgången på kostnadseffektivt bränsle är central. Tekniska Verkens ägarandel i Bixia reduceras successivt genom Bixias fortsatta expansion genom så kallat apportemissionsförfarande. Frågan om Tekniska Verken som majoritetseller minoritetsägare behöver strategiskt hanteras under kommande år. Det nybildade Utsikt Bredband AB börjar bedriva verksamhet 1 januari Bolaget ägs till 89,9% av Utsikt Nät AB (helägt dotterbolag till Tekniska Verken) och till 10,1% av Mjölby Svartådalen Energi AB. Intresset från andra kommuner att hitta samverkansformer och eventuellt ingå i Utsikt Bredband är stort och förutsättningarna att understödja en positiv, regional infrastruktur inom området är goda. I koncernens flerårsplanering finns ett antal områden med särskilt politiskt intresse och i vissa fall kopplingar till kommunens översiktsplan. Några av dessa medför mycket betydande investeringar för att realiseras. Bland dessa kan nämnas: Kapacitetsutbyggnad av biogasproduktionen i Linköping och Norrköping o För att understödja regional busstrafik på biogas samt ökande andel biogasdriven privatbilism. o Investering omkring 225 mnkr. Investeringar i Linköpings Framtida Vattenförsörjning o För att möta kommunens expansion, säkra vattenförsörjningen och ytterligare säkra dricksvattenkvaliteten. o Investering omkring 190 mnkr.

7 7 Utsortering av organiskt avfall o Förordad lösning bygger på optisk utsortering av avfall o Totalinvestering bedöms till ca 70 mnkr. Investering i nytt kraftvärmeverk för långsiktigt understödjande av kommunens översiktsplan rörande kraftvärmeverket (KV1) i centrala Linköping. o Etapp 1 skisserar på lokalisering mellan Linköping och Mjölby. o Förstudie genomförd. Förprojektering inleds. Inga investeringsbeslut fattade. o Investering i etapp 1 (en panna av tre) bedöms till ca mnkr. Områden av särskild vikt för det kommande året / de kommande åren, utan inbördes kronologi, kan nedanstående punkter exemplifiera: Elprisutveckling. Minskande tillgången till avfall som bränsle för energiproduktion samt därmed sammanhängande negativa prisutveckling för koncernen. Eventuella nya regelverk inom fjärrvärmeaffären tredjepartstillträde. Usitall har med framgång positionerat sig som en mycket attraktiv partner på den internationella marknaden. För 2011 kommer det vara av stor betydelse att realisera avtal kring identifierat projekt. Koncernens finansiella ställning och att säkerställa förmåga att förvalta och utveckla verksamheten är alltid central. o Investeringsnivåerna bedöms fortsatt vara relativt höga och avser såväl reinvesteringar för att skydda den infrastruktur som byggts upp i Linköping och regionen som investeringar inom nya områden. Betydande del av koncernens investeringar är också kopplade till exploateringsinvesteringar på direkt eller indirekt uppdrag från kommunen. Även lagstadgade investeringar är omfattande. Exploateringsinvesteringar och lagstadgade investeringar utgör över 40% av koncernens samlade investeringar. o En ytterligare stärkt finansiell ställningen är mycket viktig för att kunna understödja kommunens önskemål och ambitioner i översiktsplanen och de därmed sammanhängande omfattande investeringarna. o Dynamiken mellan det kommunala uppdraget för Tekniska Verken, identifierade eller önskade exploateringsinvesteringar, behovet av förnyelseinvesteringar och utdelningsnivån är därför stor. Koncernens finansiella styrka är en nödvändighet för att fortsatt kunna värna om en prisnivå på koncernens produkter och tjänster som är klart attraktiv för Linköpings (regionens) invånare. Linköping den 24 januari 2011 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Anders Jonsson Vd och koncernchef

8 8 Del 2, rapporteras med uppdaterad information den 21 februari Bolagets måluppfyllelse av de ekonomiska målen Notera att allt finansiellt material är preliminärt till dess att reviderad årsredovisning har godkänts av årsstämman. Nyckeltal Belopp i mnkr Rörelsens intäkter, mnkr varav nettoomsättning, mnkr Balansomslutning, mnkr Justerat eget kapital, mnkr Resultat efter finansiella poster, mnkr Resultat efter finansiella poster i % av justerat eget kapital 20% 21% Soliditet % 35% 33% Investeringar, mnkr (netto) Antal anställda (medelantal) De finansiella måltalen eller restriktionerna som kommunen upprättat sammanfattas i nedanstående tabell. Långsiktigt mål Utfall 2010 Utfall 2008 Avkastning eget kapital, % 18% 22% % 20% Vinstmarginal, % *) 7% 10% % 9,6% Soliditet, % 28% 33% % 35% Utdelning, mnkr **) Låneram, mnkr (årlig restriktion) *) Vinstmarginalen beräknad som resultat efter finansiella poster i relation till totala intäkter. **) Utdelningen är variabel efter förslag från bolagets styrelse och beslut av årsstämman och är inte definierad som ett långsiktigt mål. Utfall 2010 avser föreslagen utdelning för räkenskapsåret 2010 att kontantreglera maj Det är bolagets önskan att utdelningspolicy upprättas för att säkerställa såväl bolagets som ägarens utdelningsambition sett över tiden och med beaktande av bolagets finansiella ställning, investeringsbehov etc.

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 26 Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer 556004-9727, är moderbolag i en regional koncern som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart

Läs mer

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 1 Tekniska verken-koncernen INTÄKTERNA PÅVERKAS AV LÅGA ELPRISER OCH ENGÅNGSINTÄKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +18% TILL 358 MNKR (300) STARKT KASSAFLÖDE

Läs mer

Delår sr januari augusti apport 2014

Delår sr januari augusti apport 2014 Delårsrapport januari augusti 2014 Tekniska verken-koncernen MYCKET GOD FINANSIELL STÄLLNING LÅGA ELPRISER BROMSAR OMSÄTTNING OCH RESULTAT INVESTERINGEN I NYTT KRAFTVÄRMEVERK FORTGÅR ENLIGT PLAN GENOMFÖRD

Läs mer

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE Tekniska Verken Verksamhetsberättelse Miljöinformation för verksamhetsberättelse OMSLAG: Eco Vanilla 100 procent returfiber/boksomslag INLAGA: Cocoon FSC-certifierat Copyright

Läs mer

Treårsplan med kommentarer

Treårsplan med kommentarer Linköpings Stadshus AB TREÅRSPLAN 2015-2017 Treårsplan med kommentarer Linköpings Stadshus AB är ett holdingbolag som samordnar koncernfrågor och därutöver bedriver finansverksamhet. Denna treårsplan avser

Läs mer

TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 1 PÅ RÄTT VÄG TILLSAMMANS 2 På rätt väg tillsammans Profilkampanj hösten 2014 Tillsammans med kunderna förverkligar Tekniska verken visionen

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 4 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012 Affär Miljö

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2015

FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Svenska kommuner och landsting i samverkan 2015-03-30 1 (2) Kommuninvest Ekonomisk förening Medlemmarna FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Kallelse Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2012 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2011-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2012

ÅRS REDO VISNING 2012 ÅRS REDO VISNING 2012 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Noter

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar Verksamhetsberättelse Ett elval som förändrar Vi älskar väder Många i vårt land pratar om vädret. Vi på Bixia älskar vårt svenska väder, oavsett om det blåser och regnar eller om solen strålar. Tillsammans

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Teracom på 15 sekunder

Teracom på 15 sekunder Årsredovisning 2006 Teracom på 15 sekunder Teracom är Sveriges första medieoperatör. Vi kan erbjuda olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet samt nedladdning av ljud och bild. Vi ska se till att

Läs mer

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 sid 1 (21) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-12-20 Marcus Berg, 054-540 80 49 marcus.berg@karlstad.se Koncernbudget år Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Ärende Kommunen driver verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 4 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 9 Ekonomi 10

Läs mer