Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun"

Transkript

1 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan till Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post Bollebygd Ballebovägen

2 Innehåll Innehåll... 2 Inledning Utvärdering Förra årets arbete Samtliga insatser och åtgärder Resultat Kvar att göra Nya mål och åtgärder Främja Förstärka respekten för allas lika värde Stöd i läroplanen Diskrimineringsgrunder Socialt klimat Normkritik Undervisning och läromedel Kartlägga Upptäcka risker Kartläggningsmetoder Diskrimineringsgrunder Trakasserier och kränkande behandling Arbetssätt, rutiner och regler Analys Förebygga Åtgärder för akuta situationer samt rutiner Omslagsbild: Diskrimineringsombudsmannen, DO, Lika rättigheter i skolan, Hjulet för likabehandlingsarbetet Töllsjöskolan

3 Inledning En plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, även benämnd likabehandlingsplan, ska upprättas varje år. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som verksamheten avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. 1 Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skolverkets allmänna råd (2012) samt skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Vi utgår även från läroplanerna för de olika verksamheterna. Verksamheterna, som finns hos oss och som regleras i skollagen är förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och gymnasieskola. I vårt arbete med att upprätta planen använder vi oss även av diskrimingeringsombudsmannens handledning Lika rättigheter i skolan. Planen mot diskriminering och kränkande behandlig bör innehålla 1. konkreta mål som utgår från slutsatserna av kartläggningarna och beskrivningar av de insatser som ska genomföras under året för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, 2. en ansvarsfördelning för utförandet av de främjande och förebyggande insatserna, 3. en beskrivning av hur insatserna för att främja likabehandling och de förebyggande insatserna mot trakasserier och kränkande behandling ska följas upp och utvärderas, 4. rutiner för hur barn, elever och deras vårdnadshavare ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, 5. rutiner för hur personalens respektive förskolechefens och rektorns anmälningsskyldighet ska fullgöras, 6. rutiner för hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska utredas, åtgärdas och dokumenteras, samt 7. en beskrivning av hur barn och elever ska medverka och har medverkat i det främjande och förebyggande arbetet. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Kränkningar av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av diskriminering trakasserier eller genom kränkande behandling. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Direkt diskriminering när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder Indirekt diskriminering när någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, 1 Diskrimineringslagen 3 kap. 16

4 visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder Sexuella trakasserier ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet 2 Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. 3 LBT LBT står för likabehandlingsteam. Likabehandlingsteamet på Töllsjöskolan består av: Desirée Ivarsson( förskollärare i förskoleklassen), Anita Andersson ( lärare på mellanstadiet ), Andreea Badescu ( lärare på fritidshemmet), Milena Lampret (rektor). LBT uppgifter: att arbetsmiljön är trygg och positiv för alla att kartlägga riskfaktorer för miljöer och områden där kränkning kan uppstå samt sammanställa undersökningarna kring elevernas fysiska och psykosociala studiemiljö. att träda in när någon på skolan behöver ytterligare stöd och hjälp med frågor som rör diskriminerings/kränkning. ansvarar för att driva och hålla ihop arbetet med Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Varje termin genomföra kartläggningar via enkäter när det gäller elevernas fysiska och psykosociala skolmiljö. Utifrån svaren på enkäten sätter vi upp mål. LBT ansvarar över att en enkät genomförs, sammanställs och analyseras. Förankringsprocessen Rektor ansvarar för: att informera all personal om Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling att personalen får kontinuerlig uppdatering av Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. att Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling aktualiseras på föräldrarådet och samtliga föräldramöten under höstterminen. Personalen ansvarar för: Att alla elever har kännedom om Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och verkar för att planen efterlevs. Elevers ansvar: att engagera sig för att leva upp till Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt medverka vid uppföljning och revidering av planen. 2 Direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier hänvisar till Diskrimineringslagen 1 kap. 4 3 Skollagen 6 kap. 3

5 Vision Visionen är övergripande och gäller för all verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen i Bollebygds kommun. Trygghet, omtanke och hänsyn ska prägla all samvaro och olikheter respekteras samt ses som en tillgång. Utifrån visionen har Töllsjöskolan enats om de följande grundläggande värden Verksamheten ska genomsyras med att alla barn/elever ska: Värdegrund: kunna känna sig trygga, trivas och må bra i skolan, uppleva gemenskap, delaktighet och kamratskap och upplever sig värdefulla, uppleva sig som berikande för andra, känna sig omtyckta och uppskattade. Vår grundsyn innebär att vi ser att: alla barn/elever utvecklas och får en god beredskap för livet genom möten med andra, alla ska ges goda förutsättningar och goda möjligheter att lyckas i skolan, vilket betyder extra omsorg och stöd till några barn/elever, det är viktigt vad vi säger och hur vi uttrycker oss, vi visar respekt genom att lyssna på varandra, alla barn/elever ska ingå i kamratsammanhang och det är vi vuxna som ansvarar för att detta fungerar. Vi agerar så här: återkommande dialog i personalgruppen i syfte att vara genomtänkta och tydliga förebilder, genom dialogen utvecklar vi ett gemensamt förhållningssätt, så att vi reagerar på minsta tendens till diskriminering och annan kränkande behandling, nolltolerans, inga nedsättande kommentarer till eller om någon annan accepteras, all personal tar ansvar och agerar direkt vid tendenser till diskriminering och annan kränkning. Alla tendenser till diskriminering och annan kränkande behandling är oacceptabel på Töllsjöskolan! Alla agerar, ser och hör! Rektor Milena Lampret Ansvarsfördelning 1. Rektor har det övergripande ansvaret för skolans arbete med Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 2. All personal reagerar och agerar varje gång de ser eller hör att någon utsatts för diskriminering, trakasserier eller annan kränkning. 3. Det är klassföreståndaren som i första hand utreder och tar hand om ärenden som inträffar på skoltid och samtidigt informerar rektor.

6 4. Anser klassföreståndaren att problemet blir svårt att lösa vänder han sig först till arbetslaget och sedan till LBT. 5. Finns problemet kvar är det rektor som kopplas in. 6. LBT är till för att, tillsammans med klasslärarna, arbeta med akuta situationer som handlar om diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, samt verka för att det förebyggande arbetet kring detta prioriteras på skolan. 7. Om en elev blir diskriminerad eller kränkt av någon personal, rapporteras detta till rektor som agerar. 8. LBT reviderar likabehandlingsplanen årligen efter kartläggningen avslutats och åtgärder beslutats. 9. Vid särskild allvarliga ärenden ska ansvaret överlämnas till individ och familjeomsorgen. 10. Rektor ansvarar för att det finns resurser till att bedriva ett bra förebyggande arbete.(vikarie vid behov). Elev och vårdnadshavareinflytande En viktig del i detta arbete är att få med elever och vårdnadshavare. Det ska vi göra genom att låta elever- och vårdnadshavare: under varje läsår genomföra en enkät med frågor om trygghet, trivsel, trakasserier och kränkningar. i början av varje läsår utvärdera de mål, se sidan 7 och 8, vi satt upp förra året under varje läsår diskuteras och ge förslag till nya mål vid utvecklingssamtalen svara på frågor som direkt kan knytas till vår plan komma med tips och idéer som kan leda till förbättringar av planen. använda föräldraföreningen som en remissinstans Implementeringen av Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Alla nyanställda får ta del av planen, trivselregler m.m. via enhetens introduktionspärm som rektor ansvarar för. Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling presenteras kontinuerligt för elever, all personal och vårdnadshavare genom föräldraråd och på föräldramöten. Alla elever och vårdnadshavare får, i början av varje läsår, en broschyr som beskriver hur vi arbetar för att främja likabehandling och hur de ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, Skolan har en LBT. De personer som ingår i teamet presenteras via broschyren för föräldrarna. Utvärdering och uppföljning Varje verksamhet har ansvar att utvärdera och omarbeta planen mot diskriminering och kränkande behandling. Informationsplikt Rektor ska alltid informeras vid ärenden gällande diskriminering, trakasserier och eller kränkande behandling. Rektor informerar huvudmannen

7 1. Utvärdering 1.1 Förra årets arbete Föregående läsårs plan har utvärderats av LBT och rektor Milena Lampret. Resultat av utvärderingen av föregående läsårs plan är att skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling måste bli mer känd bland skolans personal och elever. Det är önskvärt att Planen är färdigställd tidigt på läsåret för att vi ska kunna jobba med den från skolstarten. Förra läsåret blev planen klar först i oktober. Trivselenkäten som bilaga. 1.2 Samtliga insatser och åtgärder LBT ansvarade och höll i genomförandet av enkätundersökningen. Enkäter och intervjuer genomfördes med alla elever på skolan. LBT sammanställde resultatet som sedan redovisades i personalgruppen. Därefter beslutade vi hur vi ska förbättra det förebyggande arbetet samt hur vi ska gå vidare i arbetet kring de situationer som kommit upp under intervjuerna. Alla klassföreståndare hade i uppgift att prata om likabehandlingsplanen med eleverna. Vi har arbetat med diskrimineringsgrunderna i våra familjegrupper. Eleverna har under året planerat och genomfört olika gemensamma aktiviteter på skolan. Eleverna i år 6 anordnade en fotbollsturnering för elever i år 1-6. År 3 anordnade och höll själva i en aktivitetsdag på Holmängen i Töllsjö. Elever i år 3-6 har deltagit i Brobygget som är ett samarbete mellan samtliga skolor i kommunen. Brobygget är en handlingsplan som är till för att åstadkomma trygghet mellan förskola och förskoleklass, Lilla Brobygget, samt för årskurs 6 och årskurs 7. I planen ingår även årskurs 3,4 och 5. Vi har haft busstillsyn för alla elever i år F-6. Vi har haft fasta bordsplaceringar i vår matsal för samtliga elever på skolan. Både barn och vuxna äter tillsammans och vi försöker sitta en vuxen vid varje bord. Alla aktiviteter under en skoldag planerades och utformades så att samtliga elever skulle ha möjlighet att delta. Vi har tillsyn runt samtliga omklädningsrum. Vi har haft klassråd och elevråd som är en demokratisk process där vi tog upp både förhållningssätt, värdegrund och trivsel. Vi har en fadderverksamhet som innebär att elever i förskoleklass får ett fadderbarn från förskolan och som sedan, i möjligaste mån, följs åt i familjegrupperna genom hela skoltiden. Kurator och klasslärare har haft etiska samtal för att främja likabehandling. Samtalen fördes främst i årskurs 4. Vi har haft minst en rastvärd ute varje rast. Vi har genomfört två olika undersökningar när det gäller trivsel och trygghet. 1.3 Resultat Vi genomförde en enkät efter avslutat familjegruppsarbete. Enkäten visade att 99 % av våra elever kände sig trygga i sina familjegrupper. Analysen av vårt resultat har lett till att vi fortsätter med våra familjegruppsaktiviteter. Rastvärdskapet har resulterat i färre antal konflikter på skolan. Språkvalsbussen till Bollebygd, fasta platser.

8 1.4 Kvar att göra Arbeta vidare med att alla barn ska känna sig trygga på alla platser och i alla situationer All personal som jobbar på skolan är ordentligt insatta i vår Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Arbeta aktivt i klasserna med olika begrepp inom diskrimineringsgrunderna. Nya mål och åtgärder under läsåret 2013/ Nya mål och åtgärder Nya mål och åtgärder under läsåret 2013/2014 Alla elever känner till Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt vet hur de ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Hur? Genom att ta upp och diskutera vad står i planen och vad detta innebär. Detta kommer vi att göra kontinuerligt i klasserna samt i familjegrupperna. Alla elever känner sig trygga på Töllsjöskolan. Hur? Genom insatta åtgärder vid busshållsplatsen, i bussen, på toaletterna och på rasterna. Alla elever har förståelse för sig själv och andra Hur? Genom utökad familjegruppsaktiviterna. Alla elever vågar prata och diskutera samt komma med förslag till utformningen av familjegruppsaktiviterna och andra aktiviteter på skolan. Hur? Genom att samarbeta med klassrådet och elevrådet. 2. Främja 2.1 Förstärka respekten för allas lika värde Elever och all personal på skolan arbetar tillsammans i viktiga frågor som rör ett gemensamt förhållningssätt/värdegrund och trivselregler/ordningsregler. I detta ingår att hålla likabehandlingsplanen levande. Ett sätt att hålla planen levande är att diskutera den i våra familjegrupper. Dessutom ska likabehandlingsplanen kopplas till det dagliga arbetet i grupper/klasser. Eleverna får varje termin i uppgift att hålla i olika aktiviteter med syfte att skapa en god atmosfär på skolan, (i samarbete med vuxna). Aktiviteterna kommer att utgå från diskrimineringsgrunderna i vår plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.(t.ex. skolgårdsfesten) Genomföra och redovisa trivselenkäter i år 5 en gång per år. Resultatet kommer vi att använda för att vidareutveckla trivsel och trygghet i klasserna.. Vi kommer att arbeta efter en handlingsplan som kallas Brobygget för att åstadkomma trygghet och kontinuitet mellan förskola och förskoleklass, Lilla Brobygget samt mellan år 6 och år 7. I planen ingår år 3-6. Förhållningssätt, värdegrund och trivsel kommer att beslutas i en demokratisk process (klassråd-elevråd). Eleverna i förskoleklassen kommer att bli faddrar för barnen som ska börja förskoleklassen. Fadderrollen fortsätter genom att barnen kommer att tillhöra samma familjegrupp i största möjliga mån. Under terminen kommer eleverna att arbeta i familjegrupper där de blandas i åldrar från förskoleklassen till år 6. Ibland arbetar eleverna i sina familjegrupper

9 F-3 och 4-6.Barnens tillhörighet i familjegruppen kommer att behållas om det är möjligt genom åren. Vi kommer att arbeta med temadagar, kamratdagar mm. Dessa dagar synliggörs på anslagstavlan. Vi kommer att låna högsläsningsböcker som tar upp de olika diskrimineringsgrunderna och diskutera med barnen utifrån dessa. Vi kommer att ha fasta bordsplaceringar i matsalen för alla elever år F -6. Barn och vuxna äter tillsammans. Alla aktiviteter under en skoldag kommer att planeras och tänks igenom så att alla elever kan delta. Vi kommer att ha tillsyn i anslutning till och i omklädningsrummen. Tillsynen behöver utökas. Vi kommer att ha ett inkluderande arbetssätt vilket innebär att vi tillgodoser varje elev utifrån deras behov/funktionshinder. Kurator och klasslärare kommer att ha etiska samtal för att främja likabehandling. Samtalen kommer att föras i åk 4. Vi kommer att ha en plan för nyinflyttade. Vi har som regel att man inte får dela ut inbjudningskort till kalas på skolan om inte alla är bjudna. Vi har också som regel att inte tillåta Mina kamrater-bok om inte alla i klassen får skriva i den. Representanter från år 6 pratar med elever i alla klasser om deras ideér och hur det ska bli ett bra klimat på vår skola. De har använt karusellen modellen, vilket innebär att alla kommer till tals och kan säga sin åsikt. Vi är alla på skolan övertygade om att en god arbetsmiljö förebygger kränkande behandling. Det är viktigt att all personal lyssnar aktivt för att på ett tidigt stadium kunna uppmärksamma alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkning. All personal reagerar direkt på kränkning och för också informationen vidare till respektive klasslärare. Stöd i läroplanen: Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 2.2 Stöd i läroplanen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr1 I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor,

10 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr1 Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmste gruppen, i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr1 Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet, öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete. 2.3 Diskrimineringsgrunder De sju diskrimineringsgrunderna är: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Könsöverskridande identitet eller uttryck (könsidentitet vilket kön man identifierar sig med eller en könlös identitet) 2.4 Socialt klimat På Töllsjöskolan ska alla elever känna sig välkomna och trygga med samtlig personal som jobbar här. Vi har öppen dialog med eleverna. Dörren till personalrummet och till rektor är alltid öppen. All personal äter i matsalen tillsammans med eleverna. Eleverna får varje termin i uppgift att hålla i olika aktiviteter med syfte att skapa en god atmosfär på skolan.

11 2.5 Normkritik Töllsjöskolan arbetar mot de rådande normerna vilket innebär att vi försöker behandla alla lika oberoende kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuelläggning, ålder eller könsöverskridande identitet. Vi arbetar med att personalen ska blir medvetna om hur de rådande normerna påverkar oss. 2.6 Undervisning och läromedel All personal på skolan ska välja litteratur, filmer och andra läromedel med omsorg och utifrån diskrimineringsgrunderna. Undervisningen ska kontinuerligt innehålla möjligheter för eleverna att ta upp och diskutera värdegrundsfrågor. 3. Kartlägga 3.1 Upptäcka risker Vi upptäcker risker genom enkäter, rastobservationer samt elevkontakter. 3.2 Kartläggningsmetoder Vi kartlägger behoven på Töllsjöskolan genom att: i början av varje läsår genomföra trygghets- och trivselenkäter i alla klasser. (Bilaga 1) Ansvar LBT genomföra klassdiskussioner om Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Ansvar klassläraren djupintervjua enstaka elever/grupper där enkäterna visar specifika problemområden. Ansvar klassläraren. diskutera enkätresultaten med eleverna i elevrådet. Ansvar LBT skicka en kommunövergripande enkät till alla föräldrar i åk 2 och åk 5. Detta sker under vt Ansvar rektor genomföra diskussioner med föräldraföreningen under vårterminen, angående analys av enkäten och vad man ska arbeta med framåt. Ansvar rektor kontinuerligt gå igenom dokumenterade fall av kränkningar och mobbning. Ansvar LBT 3.3 Diskrimineringsgrunder De sju diskrimineringsgrunderna: kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, ålder och könsöverskridande identitet. 3.4 Trakasserier och kränkande behandling 3.5 Arbetssätt, rutiner och regler Vi följer arbetsgången i Likabehandlingsplanen.

12 3.6 Analys Trivselkartläggningen som genomfördes ht 2013 visade att stämningen i klasserna är övervägande bra eller mycket bra. De flesta känner även att de personligen har det bra i klassen. Kartläggningen visade även att majoriteten av eleverna på skolan upplever att alla får vara med och bestämma och att alla har någon att leka med. De klassföreståndare som har elever som angett att de inte har det bra har intervjuat varje elev enskilt för att kunna upptäcka och hjälpa de som inte har det bra. Trygghetskartläggningen visar att eleverna känner sig trygga på skolan och de även känner sig trygga med skolans personal. Även om kartläggningen inte visar detta så behöver vi förstärka tillsynen vid fotbollsplanerna. Vi upplever att där händer många kränkningar och uppstår konflikter. Kartläggningen visade att det finns några platser i skolan som framhålls som mindre trygga. Det rör sig om toaletterna, omklädningsrummen och i bussen. Vid toaletterna upplever eleverna att det är många elever som rör sig vid ingången till toaletterna, samt att låsen på dörren kan öppnas utifrån. På toaletterna i 4-6 byggnaden har haspar satts in för att öka tryggheten. Trots detta känner sig en del elever inte trygga där. Enstaka elever i några årskurser framhöll också att de känner sig otrygga med vissa elever på skolan. Platsen där de känner mest otrygghet var ute på skolgården och speciellt på rasterna. Vi djupintervjuade eleverna i de berörda klasserna och det framkom att främst ute på rasterna förekommer kränkande/ ovälkomna kommentarer. Detta sker då vuxna inte är i närheten. En tidigare analysen av den del av trygghetskartläggningen som tog upp diskrimineringsgrunderna visade att de yngre barnen inte förstod begreppen. Vi har därför beslutat att göra enkäten i år 4-6. Analysen av kartläggningen som tog upp diskrimineringsgrunderna visade att set finns elever på vår skola som upplever att på skolan behandlas flickor och pojkar på olika sätt. Kartläggningen har även visat att det finns elever som känner sig kränkta av det språkbruk som ibland förekommer på skolan mellan eleverna. Vi bestämde då att vi aktivt och oftare behöver diskutera de 7 diskrimineringsgrunderna. Inför kommande kartläggningar kommer den delen att vara med enbart för år Förebygga Töllsjöskolans förebyggande åtgärder som vi arbetar med i klasserna är: Värderingsövningar/samarbetsövningar Bestämda platser, som bestäms av läraren Lärarna ansvarar för gruppindelningen Vuxna har rastomsorg och busstillsyn Läsårets 2013/2014 planerade insatser: Mål Åtgärder Ansvarig När sker Utvärderas aktiviteten Alla ska känna sig trygga när man går på toaletten! Ta upp elevernas upplevelser i klasserna. Hitta gemensamma lösningar. Klassföreståndare Ht

13 Alla ska känna sig trygga när de åker buss. Bestämda platser i bussen. Klassföreståndare Oktober Öka tryggheten på rasterna. Sträva över att det finns två vuxna som är ute på rasterna. Arbetslaget Ht En vuxen ska finnas vid eller runt fotbollsplanerna. Arbetslaget Ht Lånet fortsätter med sin aktivitet att låna ut lekredskap. Några bollar finns i varje klass. Eleverna i klasserna ansvarar för dessa bollar. Elevrådet med den ansvarige pedagogen Ht Vuxen sätter igång en lek. Arbetslaget Alla elever ( flickor och pojkar) ska bli behandlade på samma sätt. Genusperspektiv Under året uppmärksammas genusfrågan genom att ta reda på hur eleverna tänker runt detta. Alla pedagoger Vt Alla elever ska använda vårdat språk. Klasser genomför genus - diskussioner. Eleverna och pedagoger tillsammans diskuterar och skapar förhållningsregler. Det är viktigt med en tydlig vuxennärvaro överallt och att vi har en nolltolerans mot Alla pedagoger Alla pedagoger Alla pedagoger Vt 2014 Vt 2014 Vt

14 kränkningar och kränkande språkbruk. Öka medvetenhet och kunskap om de olika diskrimineringsgrunderna. Ta fram aktiviteterna. LBT Elevrådet Rektor Vt Åtgärder för akuta situationer samt rutiner Det är viktigt att anställda i verksamheten tar alla signaler om trakasserier och kränkande behandling på allvar och agerar snabbt. Kränkningar upphör inte automatiskt utan brukar istället öka om de inte aktivt motverkas. Skolan måste agera vid misstanke om att en elev far illa. Skolan måste också snabbt se till att förhindra fortsatta kränkningar. Därför behövs fungerande rutiner för att hantera akuta situationer. All personal ska känna till rutinerna, liksom även elever och vårdnadshavare. I Bollebygds kommun har vi tagit fram rutiner för hur en skola ska arbeta med detta. Däri ingår även rutinerna för att informera huvudmannen. Det har arbetas fram underlag för att snabbt kunna dokumentera när en konflikt uppstått. Att utreda och åtgärda diskriminering och kränkande behandling När skolan får signaler om att en elev har blivit trakasserad eller kränkt av en annan elev ska detta utredas. Alla anställda är skyldiga att agera och anmäla till rektor om man får kännedom om att en elev känner sig trakasserad, diskriminerad eller kränkt. Rektor se till att detta utreds skyndsamt. Töllsjöskolan utgår utifrån följande rutiner: 1. Den personal som ingriper/observerar/får kännedom om informerar de inblandades klasslärare. Sedan dokumenterar den personen händelsen så som personen uppfattade situationen. Dokumentationen lämnas till klassläraren. Anmälan sker till rektor. 2. Pedagogisk personal har ett enskilt samtal med den som blivit utsatt, samt därefter med de elever som agerat kränkande, var och en för sig. Samtalen dokumenteras på bilaga 2. Det går även bra att ta hjälp av någon ur LBT om det behövs stöd i samtalet. 3. Eleverna uppmanas efter samtalet att berätta om det som hänt för sina föräldrar. 4. Samtal med vårdnadshavare till den kränkta eleven och den/de elever som kränkt. 5. Fastställa vad som hänt och vad orsaken är. 6. Åtgärdsförlag skrivs i dokumentet. Åtgärder ska ses över på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Det ska också tydligt framgå vem som ansvarar för vad och när uppföljningen ska ske. Åtgärderna ska vara konkreta och kända för alla inblandade parter. 7. Alla samtal ska dokumenteras och dessa ska vara daterade och underskrivna. Allt dokumenteras i pappersform och på ett USB: 8. Klassläraren ansvarar för att uppföljning sker inom två veckor. Föräldrar kontaktas igen. 9.Vid behov ska en anmälan göras till de sociala myndigheterna eller polisen. Rektor bedömer om detta är nödvändigt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013-09-12 1 (15) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bollebygds gymnasieskola läsåret Introduktionsprogrammen 2013/2014 Omslagsbild: Diskrimineringsombudsmannen, DO, Lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 2015-01-12 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Eriksgården 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Eriksgården, 2014

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Eriksgården, 2014 1 2014-01-07 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Eriksgården, 2014 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Örelundskolan, 2014

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Örelundskolan, 2014 2013-11-01-1 (17) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Örelundskolan, 2014 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygdskolan F-6 2014-11-20 till 2015-11-20

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygdskolan F-6 2014-11-20 till 2015-11-20 2014-11-17 1 (23) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bollebygdskolan F-6 2014-11-20 till 2015-11-20 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 1 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Slättängsgårdens förskola 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Postadress: E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ör skola, Förskoleklass och Fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ör skola, Förskoleklass och Fritidshem Ör skola Upprättad 2016-08-12 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ör skola, Förskoleklass och Fritidshem Lagstiftning Skollagen (2010:800) 1 kap Utformningen av utbildningen 5 Utbildningen

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem LIKABEHANDLINGSPLAN Skå skola/fritidshem 2015-2016 1 Likabehandlingsplan för Skå grundskola/fritidshem Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Odensgårdens förskola

Odensgårdens förskola 2013-11-15 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Odensgårdens förskola Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KNUTBYSKOLANS FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM Det övergripande målet är att alla på Knutbyskolan ska trivas och komma hit med glädje. För att nå målet arbetar

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå förskola. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå förskola. Mål och vision. Lagen Likabehandlingsplan för Skå förskola Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att barnen ska känna sig sedda och ingen ska utsättas för diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Hållänget förskolas likabehandlingsplan

Hållänget förskolas likabehandlingsplan Hållänget förskolas likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla på vår förskola ska visa respekt för varandra Verksamhetsåret 2014-2015 2014-09-10 Till dig med barn på

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 för den gymnasiala vuxenutbildningen i Falu kommun Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK Vuxenutbildningen Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef Trygghetsplan 2016-06-09 för Förskola och pedagogisk omsorg i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Giltighetstid för denna plan: 2016-06-01 2017-12-31 Fastställd av Förskolechef Kristina Hellman

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2013-Vt2014 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2016-2017 Reviderad 2016-05-23 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RIKTLINJER, UN 37 1(7) Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2(7) Utbildningsnämndens riktlinjer för främjande av likabehandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Alborga skola, förskoleklass och fritidshem 2016 Vision Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Solstrålens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solstrålens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Solstrålens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rev:2014-02-03 rev 151026 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Ansvariga för planen: I kap.6

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vårbacka Förskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att värna barnens rättigheter och skall genomsyra allt arbete på Vårbacka Förskola!

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2014-Vt2015 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola 2015/2016 Barn och pedagoger skall känna trygghet och bli bemötta med respekt av varandra vår förskola skall vara fri från diskriminering

Läs mer

Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kerstin Henningsson, 0554-193 36 kerstin.henningsson@kil.se 2016-06-13 Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 INLEDNING I skollagen och

Läs mer

JOHANSFORS SKOLA OCH FRITIDSHEM

JOHANSFORS SKOLA OCH FRITIDSHEM Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-10-28 JOHANSFORS SKOLA OCH FRITIDSHEM LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Johansfors skola och Solbackens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR Reviderad 2016 Likabehandlinsplan & plan för kränkande behandling för Kompassens Förskola MÅL Diskriminerande och kränkande behandling skall inte

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling 2016-2017 Solbackens förskola Reviderad 2017-02 INNEHÅLL Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av plan Definitioner Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

G\Exp\Likabehandlingsplan Skå skola

G\Exp\Likabehandlingsplan Skå skola Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen ska utsättas för diskriminering,

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Smygehamns förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Upprättad 140228 Gäller till 150228 Fastställd av: Förskolechef Personal Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Regelverk s.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället 24 januari 2013 Plan mot diskriminering och kränkande behandling förskolan Fågelbo och fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer