Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun"

Transkript

1 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan till Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post Bollebygd Ballebovägen

2 Innehåll Innehåll... 2 Inledning Utvärdering Förra årets arbete Samtliga insatser och åtgärder Resultat Kvar att göra Nya mål och åtgärder Främja Förstärka respekten för allas lika värde Stöd i läroplanen Diskrimineringsgrunder Socialt klimat Normkritik Undervisning och läromedel Kartlägga Upptäcka risker Kartläggningsmetoder Diskrimineringsgrunder Trakasserier och kränkande behandling Arbetssätt, rutiner och regler Analys Förebygga Åtgärder för akuta situationer samt rutiner Omslagsbild: Diskrimineringsombudsmannen, DO, Lika rättigheter i skolan, Hjulet för likabehandlingsarbetet Töllsjöskolan

3 Inledning En plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, även benämnd likabehandlingsplan, ska upprättas varje år. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som verksamheten avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. 1 Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skolverkets allmänna råd (2012) samt skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Vi utgår även från läroplanerna för de olika verksamheterna. Verksamheterna, som finns hos oss och som regleras i skollagen är förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och gymnasieskola. I vårt arbete med att upprätta planen använder vi oss även av diskrimingeringsombudsmannens handledning Lika rättigheter i skolan. Planen mot diskriminering och kränkande behandlig bör innehålla 1. konkreta mål som utgår från slutsatserna av kartläggningarna och beskrivningar av de insatser som ska genomföras under året för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, 2. en ansvarsfördelning för utförandet av de främjande och förebyggande insatserna, 3. en beskrivning av hur insatserna för att främja likabehandling och de förebyggande insatserna mot trakasserier och kränkande behandling ska följas upp och utvärderas, 4. rutiner för hur barn, elever och deras vårdnadshavare ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, 5. rutiner för hur personalens respektive förskolechefens och rektorns anmälningsskyldighet ska fullgöras, 6. rutiner för hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska utredas, åtgärdas och dokumenteras, samt 7. en beskrivning av hur barn och elever ska medverka och har medverkat i det främjande och förebyggande arbetet. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Kränkningar av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av diskriminering trakasserier eller genom kränkande behandling. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Direkt diskriminering när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder Indirekt diskriminering när någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, 1 Diskrimineringslagen 3 kap. 16

4 visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder Sexuella trakasserier ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet 2 Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. 3 LBT LBT står för likabehandlingsteam. Likabehandlingsteamet på Töllsjöskolan består av: Desirée Ivarsson( förskollärare i förskoleklassen), Anita Andersson ( lärare på mellanstadiet ), Andreea Badescu ( lärare på fritidshemmet), Milena Lampret (rektor). LBT uppgifter: att arbetsmiljön är trygg och positiv för alla att kartlägga riskfaktorer för miljöer och områden där kränkning kan uppstå samt sammanställa undersökningarna kring elevernas fysiska och psykosociala studiemiljö. att träda in när någon på skolan behöver ytterligare stöd och hjälp med frågor som rör diskriminerings/kränkning. ansvarar för att driva och hålla ihop arbetet med Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Varje termin genomföra kartläggningar via enkäter när det gäller elevernas fysiska och psykosociala skolmiljö. Utifrån svaren på enkäten sätter vi upp mål. LBT ansvarar över att en enkät genomförs, sammanställs och analyseras. Förankringsprocessen Rektor ansvarar för: att informera all personal om Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling att personalen får kontinuerlig uppdatering av Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. att Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling aktualiseras på föräldrarådet och samtliga föräldramöten under höstterminen. Personalen ansvarar för: Att alla elever har kännedom om Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och verkar för att planen efterlevs. Elevers ansvar: att engagera sig för att leva upp till Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt medverka vid uppföljning och revidering av planen. 2 Direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier hänvisar till Diskrimineringslagen 1 kap. 4 3 Skollagen 6 kap. 3

5 Vision Visionen är övergripande och gäller för all verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen i Bollebygds kommun. Trygghet, omtanke och hänsyn ska prägla all samvaro och olikheter respekteras samt ses som en tillgång. Utifrån visionen har Töllsjöskolan enats om de följande grundläggande värden Verksamheten ska genomsyras med att alla barn/elever ska: Värdegrund: kunna känna sig trygga, trivas och må bra i skolan, uppleva gemenskap, delaktighet och kamratskap och upplever sig värdefulla, uppleva sig som berikande för andra, känna sig omtyckta och uppskattade. Vår grundsyn innebär att vi ser att: alla barn/elever utvecklas och får en god beredskap för livet genom möten med andra, alla ska ges goda förutsättningar och goda möjligheter att lyckas i skolan, vilket betyder extra omsorg och stöd till några barn/elever, det är viktigt vad vi säger och hur vi uttrycker oss, vi visar respekt genom att lyssna på varandra, alla barn/elever ska ingå i kamratsammanhang och det är vi vuxna som ansvarar för att detta fungerar. Vi agerar så här: återkommande dialog i personalgruppen i syfte att vara genomtänkta och tydliga förebilder, genom dialogen utvecklar vi ett gemensamt förhållningssätt, så att vi reagerar på minsta tendens till diskriminering och annan kränkande behandling, nolltolerans, inga nedsättande kommentarer till eller om någon annan accepteras, all personal tar ansvar och agerar direkt vid tendenser till diskriminering och annan kränkning. Alla tendenser till diskriminering och annan kränkande behandling är oacceptabel på Töllsjöskolan! Alla agerar, ser och hör! Rektor Milena Lampret Ansvarsfördelning 1. Rektor har det övergripande ansvaret för skolans arbete med Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 2. All personal reagerar och agerar varje gång de ser eller hör att någon utsatts för diskriminering, trakasserier eller annan kränkning. 3. Det är klassföreståndaren som i första hand utreder och tar hand om ärenden som inträffar på skoltid och samtidigt informerar rektor.

6 4. Anser klassföreståndaren att problemet blir svårt att lösa vänder han sig först till arbetslaget och sedan till LBT. 5. Finns problemet kvar är det rektor som kopplas in. 6. LBT är till för att, tillsammans med klasslärarna, arbeta med akuta situationer som handlar om diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, samt verka för att det förebyggande arbetet kring detta prioriteras på skolan. 7. Om en elev blir diskriminerad eller kränkt av någon personal, rapporteras detta till rektor som agerar. 8. LBT reviderar likabehandlingsplanen årligen efter kartläggningen avslutats och åtgärder beslutats. 9. Vid särskild allvarliga ärenden ska ansvaret överlämnas till individ och familjeomsorgen. 10. Rektor ansvarar för att det finns resurser till att bedriva ett bra förebyggande arbete.(vikarie vid behov). Elev och vårdnadshavareinflytande En viktig del i detta arbete är att få med elever och vårdnadshavare. Det ska vi göra genom att låta elever- och vårdnadshavare: under varje läsår genomföra en enkät med frågor om trygghet, trivsel, trakasserier och kränkningar. i början av varje läsår utvärdera de mål, se sidan 7 och 8, vi satt upp förra året under varje läsår diskuteras och ge förslag till nya mål vid utvecklingssamtalen svara på frågor som direkt kan knytas till vår plan komma med tips och idéer som kan leda till förbättringar av planen. använda föräldraföreningen som en remissinstans Implementeringen av Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Alla nyanställda får ta del av planen, trivselregler m.m. via enhetens introduktionspärm som rektor ansvarar för. Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling presenteras kontinuerligt för elever, all personal och vårdnadshavare genom föräldraråd och på föräldramöten. Alla elever och vårdnadshavare får, i början av varje läsår, en broschyr som beskriver hur vi arbetar för att främja likabehandling och hur de ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, Skolan har en LBT. De personer som ingår i teamet presenteras via broschyren för föräldrarna. Utvärdering och uppföljning Varje verksamhet har ansvar att utvärdera och omarbeta planen mot diskriminering och kränkande behandling. Informationsplikt Rektor ska alltid informeras vid ärenden gällande diskriminering, trakasserier och eller kränkande behandling. Rektor informerar huvudmannen

7 1. Utvärdering 1.1 Förra årets arbete Föregående läsårs plan har utvärderats av LBT och rektor Milena Lampret. Resultat av utvärderingen av föregående läsårs plan är att skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling måste bli mer känd bland skolans personal och elever. Det är önskvärt att Planen är färdigställd tidigt på läsåret för att vi ska kunna jobba med den från skolstarten. Förra läsåret blev planen klar först i oktober. Trivselenkäten som bilaga. 1.2 Samtliga insatser och åtgärder LBT ansvarade och höll i genomförandet av enkätundersökningen. Enkäter och intervjuer genomfördes med alla elever på skolan. LBT sammanställde resultatet som sedan redovisades i personalgruppen. Därefter beslutade vi hur vi ska förbättra det förebyggande arbetet samt hur vi ska gå vidare i arbetet kring de situationer som kommit upp under intervjuerna. Alla klassföreståndare hade i uppgift att prata om likabehandlingsplanen med eleverna. Vi har arbetat med diskrimineringsgrunderna i våra familjegrupper. Eleverna har under året planerat och genomfört olika gemensamma aktiviteter på skolan. Eleverna i år 6 anordnade en fotbollsturnering för elever i år 1-6. År 3 anordnade och höll själva i en aktivitetsdag på Holmängen i Töllsjö. Elever i år 3-6 har deltagit i Brobygget som är ett samarbete mellan samtliga skolor i kommunen. Brobygget är en handlingsplan som är till för att åstadkomma trygghet mellan förskola och förskoleklass, Lilla Brobygget, samt för årskurs 6 och årskurs 7. I planen ingår även årskurs 3,4 och 5. Vi har haft busstillsyn för alla elever i år F-6. Vi har haft fasta bordsplaceringar i vår matsal för samtliga elever på skolan. Både barn och vuxna äter tillsammans och vi försöker sitta en vuxen vid varje bord. Alla aktiviteter under en skoldag planerades och utformades så att samtliga elever skulle ha möjlighet att delta. Vi har tillsyn runt samtliga omklädningsrum. Vi har haft klassråd och elevråd som är en demokratisk process där vi tog upp både förhållningssätt, värdegrund och trivsel. Vi har en fadderverksamhet som innebär att elever i förskoleklass får ett fadderbarn från förskolan och som sedan, i möjligaste mån, följs åt i familjegrupperna genom hela skoltiden. Kurator och klasslärare har haft etiska samtal för att främja likabehandling. Samtalen fördes främst i årskurs 4. Vi har haft minst en rastvärd ute varje rast. Vi har genomfört två olika undersökningar när det gäller trivsel och trygghet. 1.3 Resultat Vi genomförde en enkät efter avslutat familjegruppsarbete. Enkäten visade att 99 % av våra elever kände sig trygga i sina familjegrupper. Analysen av vårt resultat har lett till att vi fortsätter med våra familjegruppsaktiviteter. Rastvärdskapet har resulterat i färre antal konflikter på skolan. Språkvalsbussen till Bollebygd, fasta platser.

8 1.4 Kvar att göra Arbeta vidare med att alla barn ska känna sig trygga på alla platser och i alla situationer All personal som jobbar på skolan är ordentligt insatta i vår Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Arbeta aktivt i klasserna med olika begrepp inom diskrimineringsgrunderna. Nya mål och åtgärder under läsåret 2013/ Nya mål och åtgärder Nya mål och åtgärder under läsåret 2013/2014 Alla elever känner till Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt vet hur de ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Hur? Genom att ta upp och diskutera vad står i planen och vad detta innebär. Detta kommer vi att göra kontinuerligt i klasserna samt i familjegrupperna. Alla elever känner sig trygga på Töllsjöskolan. Hur? Genom insatta åtgärder vid busshållsplatsen, i bussen, på toaletterna och på rasterna. Alla elever har förståelse för sig själv och andra Hur? Genom utökad familjegruppsaktiviterna. Alla elever vågar prata och diskutera samt komma med förslag till utformningen av familjegruppsaktiviterna och andra aktiviteter på skolan. Hur? Genom att samarbeta med klassrådet och elevrådet. 2. Främja 2.1 Förstärka respekten för allas lika värde Elever och all personal på skolan arbetar tillsammans i viktiga frågor som rör ett gemensamt förhållningssätt/värdegrund och trivselregler/ordningsregler. I detta ingår att hålla likabehandlingsplanen levande. Ett sätt att hålla planen levande är att diskutera den i våra familjegrupper. Dessutom ska likabehandlingsplanen kopplas till det dagliga arbetet i grupper/klasser. Eleverna får varje termin i uppgift att hålla i olika aktiviteter med syfte att skapa en god atmosfär på skolan, (i samarbete med vuxna). Aktiviteterna kommer att utgå från diskrimineringsgrunderna i vår plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.(t.ex. skolgårdsfesten) Genomföra och redovisa trivselenkäter i år 5 en gång per år. Resultatet kommer vi att använda för att vidareutveckla trivsel och trygghet i klasserna.. Vi kommer att arbeta efter en handlingsplan som kallas Brobygget för att åstadkomma trygghet och kontinuitet mellan förskola och förskoleklass, Lilla Brobygget samt mellan år 6 och år 7. I planen ingår år 3-6. Förhållningssätt, värdegrund och trivsel kommer att beslutas i en demokratisk process (klassråd-elevråd). Eleverna i förskoleklassen kommer att bli faddrar för barnen som ska börja förskoleklassen. Fadderrollen fortsätter genom att barnen kommer att tillhöra samma familjegrupp i största möjliga mån. Under terminen kommer eleverna att arbeta i familjegrupper där de blandas i åldrar från förskoleklassen till år 6. Ibland arbetar eleverna i sina familjegrupper

9 F-3 och 4-6.Barnens tillhörighet i familjegruppen kommer att behållas om det är möjligt genom åren. Vi kommer att arbeta med temadagar, kamratdagar mm. Dessa dagar synliggörs på anslagstavlan. Vi kommer att låna högsläsningsböcker som tar upp de olika diskrimineringsgrunderna och diskutera med barnen utifrån dessa. Vi kommer att ha fasta bordsplaceringar i matsalen för alla elever år F -6. Barn och vuxna äter tillsammans. Alla aktiviteter under en skoldag kommer att planeras och tänks igenom så att alla elever kan delta. Vi kommer att ha tillsyn i anslutning till och i omklädningsrummen. Tillsynen behöver utökas. Vi kommer att ha ett inkluderande arbetssätt vilket innebär att vi tillgodoser varje elev utifrån deras behov/funktionshinder. Kurator och klasslärare kommer att ha etiska samtal för att främja likabehandling. Samtalen kommer att föras i åk 4. Vi kommer att ha en plan för nyinflyttade. Vi har som regel att man inte får dela ut inbjudningskort till kalas på skolan om inte alla är bjudna. Vi har också som regel att inte tillåta Mina kamrater-bok om inte alla i klassen får skriva i den. Representanter från år 6 pratar med elever i alla klasser om deras ideér och hur det ska bli ett bra klimat på vår skola. De har använt karusellen modellen, vilket innebär att alla kommer till tals och kan säga sin åsikt. Vi är alla på skolan övertygade om att en god arbetsmiljö förebygger kränkande behandling. Det är viktigt att all personal lyssnar aktivt för att på ett tidigt stadium kunna uppmärksamma alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkning. All personal reagerar direkt på kränkning och för också informationen vidare till respektive klasslärare. Stöd i läroplanen: Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 2.2 Stöd i läroplanen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr1 I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor,

10 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr1 Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmste gruppen, i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr1 Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet, öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete. 2.3 Diskrimineringsgrunder De sju diskrimineringsgrunderna är: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Könsöverskridande identitet eller uttryck (könsidentitet vilket kön man identifierar sig med eller en könlös identitet) 2.4 Socialt klimat På Töllsjöskolan ska alla elever känna sig välkomna och trygga med samtlig personal som jobbar här. Vi har öppen dialog med eleverna. Dörren till personalrummet och till rektor är alltid öppen. All personal äter i matsalen tillsammans med eleverna. Eleverna får varje termin i uppgift att hålla i olika aktiviteter med syfte att skapa en god atmosfär på skolan.

11 2.5 Normkritik Töllsjöskolan arbetar mot de rådande normerna vilket innebär att vi försöker behandla alla lika oberoende kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuelläggning, ålder eller könsöverskridande identitet. Vi arbetar med att personalen ska blir medvetna om hur de rådande normerna påverkar oss. 2.6 Undervisning och läromedel All personal på skolan ska välja litteratur, filmer och andra läromedel med omsorg och utifrån diskrimineringsgrunderna. Undervisningen ska kontinuerligt innehålla möjligheter för eleverna att ta upp och diskutera värdegrundsfrågor. 3. Kartlägga 3.1 Upptäcka risker Vi upptäcker risker genom enkäter, rastobservationer samt elevkontakter. 3.2 Kartläggningsmetoder Vi kartlägger behoven på Töllsjöskolan genom att: i början av varje läsår genomföra trygghets- och trivselenkäter i alla klasser. (Bilaga 1) Ansvar LBT genomföra klassdiskussioner om Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Ansvar klassläraren djupintervjua enstaka elever/grupper där enkäterna visar specifika problemområden. Ansvar klassläraren. diskutera enkätresultaten med eleverna i elevrådet. Ansvar LBT skicka en kommunövergripande enkät till alla föräldrar i åk 2 och åk 5. Detta sker under vt Ansvar rektor genomföra diskussioner med föräldraföreningen under vårterminen, angående analys av enkäten och vad man ska arbeta med framåt. Ansvar rektor kontinuerligt gå igenom dokumenterade fall av kränkningar och mobbning. Ansvar LBT 3.3 Diskrimineringsgrunder De sju diskrimineringsgrunderna: kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, ålder och könsöverskridande identitet. 3.4 Trakasserier och kränkande behandling 3.5 Arbetssätt, rutiner och regler Vi följer arbetsgången i Likabehandlingsplanen.

12 3.6 Analys Trivselkartläggningen som genomfördes ht 2013 visade att stämningen i klasserna är övervägande bra eller mycket bra. De flesta känner även att de personligen har det bra i klassen. Kartläggningen visade även att majoriteten av eleverna på skolan upplever att alla får vara med och bestämma och att alla har någon att leka med. De klassföreståndare som har elever som angett att de inte har det bra har intervjuat varje elev enskilt för att kunna upptäcka och hjälpa de som inte har det bra. Trygghetskartläggningen visar att eleverna känner sig trygga på skolan och de även känner sig trygga med skolans personal. Även om kartläggningen inte visar detta så behöver vi förstärka tillsynen vid fotbollsplanerna. Vi upplever att där händer många kränkningar och uppstår konflikter. Kartläggningen visade att det finns några platser i skolan som framhålls som mindre trygga. Det rör sig om toaletterna, omklädningsrummen och i bussen. Vid toaletterna upplever eleverna att det är många elever som rör sig vid ingången till toaletterna, samt att låsen på dörren kan öppnas utifrån. På toaletterna i 4-6 byggnaden har haspar satts in för att öka tryggheten. Trots detta känner sig en del elever inte trygga där. Enstaka elever i några årskurser framhöll också att de känner sig otrygga med vissa elever på skolan. Platsen där de känner mest otrygghet var ute på skolgården och speciellt på rasterna. Vi djupintervjuade eleverna i de berörda klasserna och det framkom att främst ute på rasterna förekommer kränkande/ ovälkomna kommentarer. Detta sker då vuxna inte är i närheten. En tidigare analysen av den del av trygghetskartläggningen som tog upp diskrimineringsgrunderna visade att de yngre barnen inte förstod begreppen. Vi har därför beslutat att göra enkäten i år 4-6. Analysen av kartläggningen som tog upp diskrimineringsgrunderna visade att set finns elever på vår skola som upplever att på skolan behandlas flickor och pojkar på olika sätt. Kartläggningen har även visat att det finns elever som känner sig kränkta av det språkbruk som ibland förekommer på skolan mellan eleverna. Vi bestämde då att vi aktivt och oftare behöver diskutera de 7 diskrimineringsgrunderna. Inför kommande kartläggningar kommer den delen att vara med enbart för år Förebygga Töllsjöskolans förebyggande åtgärder som vi arbetar med i klasserna är: Värderingsövningar/samarbetsövningar Bestämda platser, som bestäms av läraren Lärarna ansvarar för gruppindelningen Vuxna har rastomsorg och busstillsyn Läsårets 2013/2014 planerade insatser: Mål Åtgärder Ansvarig När sker Utvärderas aktiviteten Alla ska känna sig trygga när man går på toaletten! Ta upp elevernas upplevelser i klasserna. Hitta gemensamma lösningar. Klassföreståndare Ht

13 Alla ska känna sig trygga när de åker buss. Bestämda platser i bussen. Klassföreståndare Oktober Öka tryggheten på rasterna. Sträva över att det finns två vuxna som är ute på rasterna. Arbetslaget Ht En vuxen ska finnas vid eller runt fotbollsplanerna. Arbetslaget Ht Lånet fortsätter med sin aktivitet att låna ut lekredskap. Några bollar finns i varje klass. Eleverna i klasserna ansvarar för dessa bollar. Elevrådet med den ansvarige pedagogen Ht Vuxen sätter igång en lek. Arbetslaget Alla elever ( flickor och pojkar) ska bli behandlade på samma sätt. Genusperspektiv Under året uppmärksammas genusfrågan genom att ta reda på hur eleverna tänker runt detta. Alla pedagoger Vt Alla elever ska använda vårdat språk. Klasser genomför genus - diskussioner. Eleverna och pedagoger tillsammans diskuterar och skapar förhållningsregler. Det är viktigt med en tydlig vuxennärvaro överallt och att vi har en nolltolerans mot Alla pedagoger Alla pedagoger Alla pedagoger Vt 2014 Vt 2014 Vt

14 kränkningar och kränkande språkbruk. Öka medvetenhet och kunskap om de olika diskrimineringsgrunderna. Ta fram aktiviteterna. LBT Elevrådet Rektor Vt Åtgärder för akuta situationer samt rutiner Det är viktigt att anställda i verksamheten tar alla signaler om trakasserier och kränkande behandling på allvar och agerar snabbt. Kränkningar upphör inte automatiskt utan brukar istället öka om de inte aktivt motverkas. Skolan måste agera vid misstanke om att en elev far illa. Skolan måste också snabbt se till att förhindra fortsatta kränkningar. Därför behövs fungerande rutiner för att hantera akuta situationer. All personal ska känna till rutinerna, liksom även elever och vårdnadshavare. I Bollebygds kommun har vi tagit fram rutiner för hur en skola ska arbeta med detta. Däri ingår även rutinerna för att informera huvudmannen. Det har arbetas fram underlag för att snabbt kunna dokumentera när en konflikt uppstått. Att utreda och åtgärda diskriminering och kränkande behandling När skolan får signaler om att en elev har blivit trakasserad eller kränkt av en annan elev ska detta utredas. Alla anställda är skyldiga att agera och anmäla till rektor om man får kännedom om att en elev känner sig trakasserad, diskriminerad eller kränkt. Rektor se till att detta utreds skyndsamt. Töllsjöskolan utgår utifrån följande rutiner: 1. Den personal som ingriper/observerar/får kännedom om informerar de inblandades klasslärare. Sedan dokumenterar den personen händelsen så som personen uppfattade situationen. Dokumentationen lämnas till klassläraren. Anmälan sker till rektor. 2. Pedagogisk personal har ett enskilt samtal med den som blivit utsatt, samt därefter med de elever som agerat kränkande, var och en för sig. Samtalen dokumenteras på bilaga 2. Det går även bra att ta hjälp av någon ur LBT om det behövs stöd i samtalet. 3. Eleverna uppmanas efter samtalet att berätta om det som hänt för sina föräldrar. 4. Samtal med vårdnadshavare till den kränkta eleven och den/de elever som kränkt. 5. Fastställa vad som hänt och vad orsaken är. 6. Åtgärdsförlag skrivs i dokumentet. Åtgärder ska ses över på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Det ska också tydligt framgå vem som ansvarar för vad och när uppföljningen ska ske. Åtgärderna ska vara konkreta och kända för alla inblandade parter. 7. Alla samtal ska dokumenteras och dessa ska vara daterade och underskrivna. Allt dokumenteras i pappersform och på ett USB: 8. Klassläraren ansvarar för att uppföljning sker inom två veckor. Föräldrar kontaktas igen. 9.Vid behov ska en anmälan göras till de sociala myndigheterna eller polisen. Rektor bedömer om detta är nödvändigt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 2015-01-12 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Eriksgården 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vederslöv skola Tävelsås skola Kalvsvik skola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg Vision Vår vision är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Svejserdalens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan för Högalundsenheten Läsåret 2013-2014 Reviderad februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HÖGALUNDSENHETEN... 1 LÄSÅRET 2013-2014... 1 1. INLEDNING... 3 1.2 SYFTE...

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder 5.

Läs mer

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering -

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - Fylsta skola ska vara trygg för alla, såväl barn som vuxna, och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 1 Innehåll

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsår 2015-16

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsår 2015-16 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsår 2015-16 Sid 1 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s 2 1 Vision s 3 2 Uppdraget s

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer