Elina Olsen-Huokko (KD) ersättare för Thomas Gudmundsson (KD) Per-Erik Ingels (C) ersättare för David Edin (ByP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elina Olsen-Huokko (KD) ersättare för Thomas Gudmundsson (KD) Per-Erik Ingels (C) ersättare för David Edin (ByP)"

Transkript

1 1(1) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, 08: Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Birgitta Björndahl (M) Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Lotten Kluck (FP) 1:e vice ordförande Pelle Lindsjö (C) Tjänstgörande ersättare Elina Olsen-Huokko (KD) ersättare för Thomas Gudmundsson (KD) Per-Erik Ingels (C) ersättare för David Edin (ByP) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Lena Ryen-Laxton, Folkhälsoplanerare 58 Helen Solarfs, enhetschef 58 Per Westblom, rektor musikskolan 59 Lars Nyberg, sektorschef Anna-Carin Ingels, sekreterare Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset, administrativ service kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Sakarias Winberg Justerare Lotten Kluck ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service Underskrift Anna-Carin Ingels 1

2 2(2) Ärendelista 58 Rapporter 59 Flytt av musikskolan till Tingshuset - Kreativa huset 60 Tillbyggnad av Paviljongen Flexhuset 61 februari Delegeringsärenden lärande och stöd

3 1(3) 58 Dnr 2014/1 Rapporter Beskrivning av ärendet Information om lokala styrelsen Insjöns skola. - Ordförande för lokala styrelsen vid Insjöns skola, Pia Sellström, besöker utskottet och informerar om vad som hänt under hösten och vad som planeras vid Insjöns skola. Man har under höstterminen haft flera tillfällen till föräldrasamverkan, bland annat utvecklingssamtal, öppet hus vilket var mycket välbesökt, föreläsning om unga på nätet samt luciafirande och kommande julavslutning. En nobelfest har genomförts, där man delade ut årets lilla nobelpris. I år var temat val. Eleverna ar skrivit berättelser på temat under hösten. Även skolans fredspris delades ut. Arbetet med att vara övningsskola för lärarstudenter har påbörjats och innebär ett nära samarbete med högskolan Dalarna. Det har periodvis under hösten varit många sjukskrivna och det har varit svårt att få tag på vikarier. Det gäller allmänt för hela kommunen och man kan se att det är få eller inga sökande på de lärartjänster som annonserats ut. Skolan har mottagit en donation på kronor ur Joakim Juvas minnesfond. Donationen kommer efter samråd med eleverna att användas till något på skolgården. Årets sista skoltemp pågår och man kan utläsa att eleverna. liksom tidigare, uppger att de trivs bra. Information om brukarråd. - Lotten Kluck (FP) rapporterar att hon varit på ett brukarrådsmöte på Källbacken och Rosens förskolor. Där gjordes en genomgång av förskolans enkät. Projektet med friskare barn fortgår. 3

4 2(3) Pelle Lindsjö (C) rapporterar från brukarrådsmöte på förskolan Pelikanen. Personalen var nöjd, men ansåg att byggnaden är eftersatt. Föräldrarna var nöjda med arbetet som pedagogerna gör. Nytt för i år var att bara den ena avdelningen hade ett luciatåg. Per-Erik Ingels rapporterar från brukarråd vid Djura skola. Deltagarna var nyfikna på den nya sammansättningen av ledamöter i utskottet för lärande och stöd och vem som kommer att bli fadder för Djura skola. Personal- och elevärenden - Sektorschef Lars Nyberg informerar om att de två förskolechefstjänsterna är tillsatta. Utskottet vill ha en information om hemmasittare under våren. Drogförebyggande handlingsplan. Dnr 2014/9 - Folkhälsoplanerare Lena Ryen-Laxton och enheteschef Helen Solarfs presenterar verksamhetens förslag på en drogförebyggande handlingsplan för lärande och stöd. Ledamöterna var positiva till hur arbetet ska genomföras. En återkoppling om hur arbetet fortlöper kommer regelbundet att lämnas till utskottet. Inspektionen för vård och omsorg har avslutat ärendet gällande tillsyn av HVB barn och unga vid Siljegården. Dnr 2014/515 - Det systematiska kvalitetsarbetet har säkerställts. Inspektionen för vård och omsorg har avslutat ärendet gällande oanmäld inspektion av HVB barn och unga vid Furuhaga. Dnr 2014/ Inspektionen har konstaterat att in- och utskrivningsarbetet fungerar samt att barnen får relevant information och ges möjlighet att framföra sina synpunkter. Ekonomisk rapport till och med november. Dnr 2014/325 - Sektorn lärande och stöd ser i nuläget ut att gå mot ett nollresultat vid årets slut, med en viss reservation för busskostnader. Beviljat ekonomiskt bistånd. Dnr 2014/167 - Det utbetalade ekonomiska biståndet för november månad var betydligt lägre jämfört med samma månad tidigare år. Banérskolans anhållande om extra bidrag utifrån Leksands kommuns budgetutfall Dnr 2014/ En efterkalkyl har gjorts efter Banérskolans anhållan om extra bidrag utifrån Leksands kommuns budgetutfall 2013 och kalkylen visade att Banérskolan inte har fått för lite i bidrag. 4

5 3(3) Familjecentral - Sektorschefen rapporterar från ett möte med Leksandsbostäder vilka ska se över vilka möjligheter det finns att få plats med en familjecentral i musikskolans nuvarande lokaler. Möten 2015 och information till nya ledamöter. - Information kring möten under 2015 samt genomgång av ledamöter. Besök på HVB barn och unga Furuhaga samt på stödboendet, Majorshagen. s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna 5

6 1(3) 59 Dnr 2014/1542 Flytt av musikskolan till Tingshuset - Kreativa huset Beskrivning av ärendet Musikskolan och kulturavdelningen har under en tid upplevt ett ökat behov av större och/eller kompletterande lokaler, eftersom flera av uppdragen har breddats, utvecklats, förnyats och förbättrats enligt de önskemål och behov som tillkommit i verksamheterna. Utvecklingen och tillväxten av verksamheterna är bra och välkommen av kommunen. Förvaltningens bedömning Trycket på musikskolans verksamhet när det gäller lokaler och utbud har ökat successivt sedan starten i kvarteret Bönan Det har under åren tillkommit aktiviteter under såväl skoltid som kvällstid. Dessutom har musikskolan under alla år ständigt ökat utbudet av orkester -och ensemblespel. Denna undervisning sker efter skoltid vilket lett till att musikskolan idag tvingas bedriva sin verksamhet, förutom på musikskolan, även i lokaler på Brandmannen och i Sammilsdalskolan. Musikskolans nuvarande lokaler ligger i en fastighet med hyreslägenheter i direkt anslutning till de lokaler som används till undervisning vilket omöjliggör orkester/ensembleundervisning på kvällstid (förutom i orkestersalen). Musikskolan får ofta förfrågan från olika musikgrupper om möjligheten att kunna vara i musikskolans lokaler. Ett antal grupper finns redan på musikskolan, men behovet är mycket större än vad vi kan tillfredsställa. Lokalerna räcker inte till för att tillgodose det behov av väl anpassade lokaler som musik- och kulturlivet i Leksand behöver. Kulturavdelningens växande samarbete med studieförbund, kulturföreningar och enskilda kulturutövare kräver idag tillgång till flexibla lokaler med resurser för olika typer av möten och sammankomster. Kulturaktörerna i Leksands kommun behöver en mötesplats att samlas i, ett utrymme där man kan utvecklas, möta andra kulturyttringar och samtala med varandra. Man har efterlyst just en sådan plats, där musikskolan och kulturavdelningen kan utvecklas till att vara en plattform för kultur och skapande. En flytt till Tingshuset skulle innebära att musikskolan och kulturavdelningen, tillsammans kan skapa en arena för ett Kreativt hus i Leksand.. 6

7 2(3) Verksamheter Den stora vinsten med att skapa ett Kreativt hus är två, dels flytta musikskolans verksamhet till Tingshuset och dels att erbjuda olika kulturföreningar möteslokaler i samma hus. Det är en stor fördel att kunna vara fler aktörer under samma tak samtidigt. Man vill skapa en mötesplats för kreativa/kulturella uttryck och öka kunskapen om kulturens viktiga roll i samhället. Mötesplatsen tar sin form utifrån olika kulturyttringar. Samtliga lokaler, i hela fastigheten, ska vara tillgängliga för bokningar efter musikskolans ordinarie skoltid, med undantag av kommunens konstarkiv samt musikskolans expedition och kontor. Musikskolans nuvarande lokaler kan med fördel innefatta familjecentralen G 6 år. Det geografiska läget, samt lokalernas beskaffenhet, passar mycket bra för detta ändamål. Leksandsbostäder utreder för närvarande om familjecentralen ryms i nuvarande lokaler. Förutsättningar för ett Kreativt hus i före detta Tingshuset För att en flytt av musikskolans verksamhet till tingshuset, och skapande av ett kreativt hus, ska kunna genomföras gäller att musikskolans expedition ansvarar för uthyrning, schemaläggning samt representation för hela fastigheten. I detta ansvar har musikskolan en viktig nyckelposition och funktion. Samtliga lokaler är att betrakta som musikskolans, förutom kommunens nuvarande konstarkiv, vars ansvar ligger hos kulturchefen. Musikskolan ska sträva efter att i möjligaste mån tillgodose samtliga intressenters önskemål. En Kreativt hus grupp ska tillsättas, där företrädare för musikskolan och kulturavdelningen samplanerar verksamheten i huset. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Investeringsbehov inventarier, bilaga 1 Ritning över Tingshuset s beslut Föreslå kommunstyrelsen besluta 1. Flytta musikskolan till Tingshuset enligt ärendets beskrivning. 2. Ge sektorn lärande och stöd en ökad budgetram för lokalvård med kronor Uppdra till förvaltningen att omdisponera investeringsmedel enl. bilaga 1, på kronor under år

8 3(3) Beslutet expedieras till Lars Nyberg, sektorschef lärande och stöd Per Westblom, rektor Musikskolan Lennart Ljungemo, sektorschef verksamhet och service Marie Folkesson, kulturchef Mikael Fändriks, ekonomichef 8

9 1(2) 60 Dnr 2014/1518 Tillbyggnad av Paviljongen Flexhuset Beskrivning av ärendet Inför hösten 2013 flyttade särskolan och den särskilda undervisningsgruppen Flex 2, för elever inom autism spektrum tillstånd, AST, till gamla Mediahuset mittemot gymnasiet. Lokalerna fungerar mycket bra för de elevgrupper som vistas där. Det är nära till idrottsanläggningar och Noret. Mycket handlar om social träning och att klara sig i samhället trots funktionshinder. Sedan undervisnings-grupperna kommit till har måluppfyllelsen och skolnärvaron ökat markant för dessa elever. Elever som har gått på andra skolor tidigare har sökt sig till flexgrupperna för att dessa är väl anpassade för elevernas behov. Elevantalet har ökat, vilket medfört att man blivit för trångbodda och behöver mer yta. Elva elever är idag mottagna i särskolan varav fyra elever av dessa går i träningsskola. Vissa elever är i behov av hjälpmedel som kan vara mycket skrymmande. I Flex 2 går idag åtta elever. Det finns i dagsläget tre elever som står i kö för att få börja i Flex 2, men på grund av brist på lokalutrymme kan man inte ta emot dessa elever. Eleverna behöver sitta i mindre rum med få elever. Personalstyrkan på cirka 14 personer, bestående av lärare, pedagogiska assistenter och personliga assistenter, arbetar idag kring dessa elever. Personalen behöver arbetsplatser, toalett och personalkök. Rektor för särskolan och Flex 2 skriver i sitt tjänsteutlåtande att hela grundskolans organisation skulle vinna på en utbyggnation av Paviljongen Flexhuset, då man skulle kunna behålla eleverna med särskilda behov i Leksands kommun. Sektorns/avdelningens bedömning Leksandskommun har visionen att det ska vara Lätt att leva i Leksand och att vi ska öka invånarantalet till Leksand måste då ha en skola för 9

10 2(2) alla elever, så att vi inte behöver skicka elever med särskilda behov till närliggande kommuner. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Ritning Paviljongen Flexhuset, fd Mediahuset s beslut Föreslå kommunstyrelsen besluta 1. Bekosta tillbyggnationen på max 1,7 miljoner kronor av paviljongen Flexhuset, fd Mediahuset 2. Bevilja tilläggsanslag ur posten planeringsreserven för investeringar. Beslutet expedieras till Lars Nyberg, sektorschef lärande och stöd Annica Sandy Hedin, rektor Mikael Fändriks, ekonomichef 10

11 1(1) 61 Dnr 2014/1139 februari 2015 Beskrivning av ärendet Sammanträdesordningen för 2015 beslutades vid utskottsmötet den 20 oktober Det visade sig senare att mötet den 23 februari behöver ändras. s beslut 1. i februari 2015 fastställs till måndagen den 16 februari. 2. Datum för beredning fastställs till den 6 februari Beslutet expedieras till Handläggare inom lärande och stöd. 11

12 1(1) 62 Dnr 2014/5 Delegeringsärenden lärande och stöd 2014 Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering. Personal- och elevärenden enligt följande: Beslut 23-31/13, fattade av rektor Erik Lundin Beslut 61-74/13, fattade av förskolechef Ulla Sällstedt Beslut 1-13/14, fattade av rektor Erik Lundin Beslut 1-18/14, fattade av rektor Karin Elfving Beslut 31-41/14, fattade av avdelningschef förskolan Britt Neuman Nordh Beslut , fattade av förskolecheferna Mikael Yngvesson och Maria Granath-Nilsén Beslut 1-36/14, fattade av förskolechef Ulla Sällstedt Beslut 61-87/14, fattade av rektor Annica Sandy Hedin Beslut 9/2014, fattat av sektorschef Lars Nyberg Utskottet f ör lärande och stöds beslut 1. Överlämna redovisningen av delegeringsbesluten till kommunstyrelsen för godkännande. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 12

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-10.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande Kerstin Marits

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-14 1(20)

Kommunstyrelsen 2011-06-14 1(20) Kommunstyrelsen 2011-06-14 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl. 13.15 15.05 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Sakarias

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset Leksand, 18.00 21.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter 1(19) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset, Bjuv 13.00-15.00 Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Gun Törnkvist

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU nämnd 140129 bou.doc Datum 2014-01-22 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den 29 januari 2014 kl. 16.00 Plats:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 17.40 17.50 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 RAPPORT SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 Innehållsförteckning RAPPORT...1 Innehållsförteckning...2 Bakgrund och uppdrag...3 Utredningens genomförande...3 1. Informationsinhämtning....3

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer