Integration. Kommitté 7 - Förnyelseprogram: Integration. 102 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integration. Kommitté 7 - Förnyelseprogram: Integration. 102 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre"

Transkript

1 102 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :1 Integration Centerpartiet tror på alla människors lika rätt och värde. Vi tror på människors vilja att växa och bidra. Debatten om integrationen kommer med all sannolikhet att pågå under många år och berör oss alla. Det kräver att vi i Centerpartiet funderar över hur vi kan skapa förutsättningar för alla att vara med och växa. Värden som självbestämmande, decentralisering, frihet och egenmakt har präglat hela partiets historia. Vi behöver nu föra de värdena till diskussionen om vår framtida integrationspolitik. I nyhetsflödet och i vår vardag kan vi se och höra rapporter och diskussioner om problem med integrationen. Samtidigt presenteras och debatteras problemen med hur Sveriges kommuner ska klara framtidens välfärd. Vi lever allt längre och andelen äldre i befolkningen kommer att öka snabbt de närmaste decennierna. Det är i grunden mycket glädjande men får inte hindra oss att se utmaningen i att allt färre ska försörja allt fler. I Kalmar län kommer flertalet kommuner att ha en hög eller mycket hög försörjningsbörda. Av rikets samtliga län var det endast i tre som befolkningen minskade Kalmar län var ett av dessa. De övriga två var Norrbotten och Västernorrlands län. I länet var det endast tre kommuner som redovisade en positiv befolkningsutveckling, Kalmar, Mörbylånga och Nybro. Det blir allt tydligare att vår region står inför stora utmaningar med låga födelsetal, att många unga flyttar, stora pensionsavgångar och låg invandring. Kalmar län har lägre andel invandrade än de flesta andra regioner i södra Sverige. I landet är redan idag var fjärde läkare och tandläkare född utomlands, var tredje apotekare och var femte vårdbiträde och personlig assistent. Utan dessa människor vore det redan svårt att fylla många av de samhällsbehov som den enskilda kommunen har. Samtidigt som Kalmar län har en negativ befolkningsutveckling så är invandringen låg. Det finns behov av att se över om det finns strukturella hinder eller saknas incitament att flytta till regioner som Kalmar län. Det skulle kunna vara brister i mottagning av invandrande, brist på bostäder bostäder, SFI eller andra faktorer som säkert kan variera i landet. incitament och ansvar för att bereda möjlighet för invandrande att bosätta sig. Motionär: Centerpartiet i Kalmar län Krets: Centerpartiet i Kalmar län Distrikt: Centerpartiet i Kalmar län Kommitté - Förnyelseprogram: Integration att Centerpartiet utformar en nationell integrationspolitik som bidrar till att undanröja strukturella hinder och stärker incitamenten att som invandrande bosätta sig i län som Kalmar län med en negativ befolkningsutveckling och som samtidigt stärker kommunernas

2 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 103 Nr: :2 Motion om att värna barns rätt till skolgång Hemundervisning rimmar väldigt illa med Alliansens skolpolitik, som syftar till att behöriga lärare ska ge elever kunskap av god kvalitet. Oavsett hur välutbildade, ambitiösa eller allmänbildade föräldrar är kan de inte mäta upp till de sexton undervisningsämnena samt de mål och färdigheter som dessa står för. Föräldrar som ansöker om hemundervisning och får avslag kan dock fortsätta att hålla sina barn hemma medan de överklagar beslutet. Kommunen har möjlighet att polisanmäla och vitesförelägga föräldrarna. Men föräldrarnas vilja går idag före barnens rätt till skolgång. Vitet betalas och inga fler medel finns till buds. Skolan som har barnet inskrivet anmäler givetvis till socialtjänsten att barnen inte går i skolan. Men när socialtjänsten öppnar en utredning finner den att barnen inte far illa. Eftersom barnen är hela, rena, har mat på bordet och föräldrarna klarar den dagliga omsorgen kan inte socialtjänsten agera. Steget till omhändertagande är alltför långt, enligt dagens lagstiftning. Barn har rättighet till en god skolgång för en bra framtid. Socialtjänstlagen måste förändras så att ett steg införs innan lagen om omhändertagande. Detta skulle kunna bestå av att föräldrarna kallas till samtal hos sociala myndigheterna en gång i veckan. Ett alternativ är att den ena föräldern häktas för att han/hon berövar barnet rätten till skolgång, något som bör ses som kriminellt, då faktiskt barnets framtid spolieras och friheten att välja utbildning upphör. När det gäller asylsökande barn och ensamkommande flyktingbarn lyder de idag inte under lagen om skolplikt. För ett barns rutiner är skolgången en viktig del i vardagen, såväl som för framtiden. Att lära sig språket, få sätta ord på tidigare kunskaper och kunna kommunicera med jämnåriga är viktigt för barnets välmående. Därför borde asylsökande barn få lyda under lagen om skolplikt, som kan innebära att den kommun där barnen uppehåller sig inom två veckor från barnets ankomst ska vara skyldig att anordna undervisning. Detta ger också en tydlig signal gentemot skolan om att ha höga förväntningar på både barn och förälder. Barn till föräldrar som lever gömda, s.k. papperslösa, ska ha rätt till skolgång då barnen inte kan stå som ansvariga för den situation de befinner sig i. I en osäker tillvaro kan skolan och kunskapen stå för tryggheten i vardagen, vilket väl alla barn i vår vida värld önskas. Att barns rätt till adekvat skolgång värnas Att en åtgärdstrappa införs vad gäller föräldrar som berövar sina barn en fullgod skolgång Att ensamkommande flyktingbarn och andra asylsökande barn ska lyda under lagen om skolplikt Att barn till föräldrar som lever gömda ges rätt till skolgång Motionär: Helen Törnqvist Krets: Stockholm Distrikt: Stockholms Stad Kretsyttrande: Motionären lyfter en synnerligen viktig fråga, den om alla barns rätt till skola. På senare år att vi sett fler och fler fall där barn vägrats skola eller delar av skolundervisningen av olika skäl. Det kan bero på att barnet tillhör en religion eller en religiös gren där delar av den svenska läroplanen inte anses lämplig för barnen, det kan bero på att barnet och dess föräldrar är papperslösa eller det kan ha andra orsaker. För Centerpartiet är individens rättigheter centrala. Och när inte föräldrar eller andra har möjlighet eller vill värna individens rättigheter, som skolgång är för barn, ska samhället göra det. Därför är motionens syfte en självklarhet ur centerpartistisk synvinkel. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att bifalla motionens tre första att-satser. Att avslå den fjärde att-satsen. Att besluta att alla barn som lever gömda, med eller utan föräldrar, ska ges rätt till skolgång. Att häktning och frihetsberövande inte ingår i åtgärdstrappan Att sända motionen vidare till partistämman i Åre Reservation: Helen Törnqvist reserverade sig mot beslutet till förmån för att häktning skall utredas som metod om föräldrar berövar sina barn rätten till skolgång. Distriktsyttrande: Motionären lyfter en synnerligen viktig fråga, den om alla barns rätt till skola. På senare år att vi sett fler och fler fall där barn vägrats skola eller delar av skolundervisningen av olika skäl. Det kan bero på att barnet tillhör en religion eller en religiös gren där delar av den svenska läroplanen inte anses lämplig för barnen, det kan bero på att barnet och dess föräldrar är papperslösa eller det kan ha andra orsaker. För Centerpartiet är individens rättigheter centrala. Och när inte föräldrar eller andra har möjlighet eller vill värna individens rättigheter, som skolgång är för barn, ska samhället göra det. Därför är motionens syfte en

3 104 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre självklarhet ur centerpartistisk synvinkel. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att bifalla motionens tre första att-satser. Att avslå den fjärde att-satsen. Att besluta att alla barn som lever gömda, med eller utan föräldrar, ska ges rätt till skolgång. Att häktning och frihetsberövande inte ingår i åtgärdstrappan Att sända motionen vidare till partistämman i Åre Reservation: Helen Törnqvist reserverade sig mot beslutet till förmån för att häktning skall utredas som metod om föräldrar berövar sina barn rätten till skolgång. Nr: :3 Gör det lättare att byta nationsmedborgarskap inom EU. Det bör kunna gå att byta nationellt medborgarskap lättare inom EU. Det viktigaste medborgarskapet på sikt är unionsmedborgarskapet som alla EUmedborgare har. Det bör införas en regel för byte av nationellt medborgarskap som liknar den som gäller mellan de nordiska länderna; d v s en tvåårsregel. Bl.a. a kommer detta att underlätta för idrottsmän att lättare kunna byta tävlingsland, vilket skapar en bättre balans mellan EU och den nationella identiteten. Det bör så långt möjligt vara individen själv som avgör var hon eller han vill höra hemma inom EU och inte att en nationell identitet påtvingas någon av yttre anledningar. Att Centerpartiet verkar för att införa en tvåårsregel för byte av medborgarskap inom EU. Om någon vill byta ytterligare än gång bör en femårsgräns gälla för att inte den demokratiska processen ska påverkas. Att motionen sänds vidare till partistämman Att Motionen sänds till Centerpartiets riksdagsgrupp Motionär: Mats Flodin Krets: Stockholm Distrikt: Stockhom Stad Kretsyttrande: Vad gäller? Lagen I Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap regleras det svenska medborgarskapet. I paragraf elva klargörs vad som gäller i normalfallet. 11 En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om han eller hon har 1. styrkt sin identitet, 2. fyllt arton år, 3. permanent uppehållstillstånd i Sverige, 4. hemvist här i landet a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare, b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 utlänningslagen (2005:16), c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och 5. haft och kan

4 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 105 förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Lag (2005:22). Hur många fick medborgarskap 2010? De tio största invandrargrupperna redovisas i Tabell 1. Antal personer som fått svenskt medborgarskap efter medborgarskapsland och tid 2010 Irak 436 Finland 291 okänt medborgarskap 1492 Polen 148 Thailand 1429 statslös 1139 Somalia 106 Turkiet 1049 Iran 96 Tyskland 923 Tabell 1 Ett nordiskt land återfinns här. Danmark återfinns på plats 15 (485 beviljade medborgarskap), Norge på 22 plats (386) och Island på plats 32 (225). Detta trots att medborgare från de nordiska länderna är bland de allra största medborgargrupperna i Sverige, se Tabell 2. Utländska medborgare efter medborgarskapsland och tid 2010 Finland Irak Polen Danmark Norge Somalia Tyskland Thailand Storbritannien och Nordirland Kina Tabell 2 Islänningar är naturligtvis ingen stor invandringsgrupp i Sverige (plats 32 och Islänningar). Distriktsstyrelsen anser Distriktsstyrelsen håller med motionären om att grundtanken att alla EU-medborgare är grannar. Det är numer självklart för de flesta av oss att känna nordiska medborgare som bröder och systrar. Skillnaden mellan dessa och svenskar, också vad det gäller rättigheter och skyldigheter är liten oavsett om de bor i hemlandet eller i något annat nordiskt land. Men det finns tyvärr fortfarande massor med administrativa hinder och krångel för den som vill leva i ett annat nordiskt land än där man har sitt medborgarskap. Detta trots att det nordiska projektet pågått i snart 60 år. Det visar hur svårt det är med praktisk integration. Men det gäller förstås om man inte byter medborgarskap. Det är ovanligt att få som byter medborgarskap från ett nordiskt land till ett annat. Frågan är om underlättat medborgarskapsbyte är rätt väg att gå för att öka integrationen inom EES? Varför söker så få Nordiska medborgare som lever i Sverige svenskt medborgarskap, se Tabell Antal personer som fått svenskt medborgarskap efter medborgarskapsland och tid Utländska medborgare efter medborgarskapsland och tid Andel Irak ,% Finland ,2% okänt medborgarskap ,8% Polen ,6% Thailand ,8% statslös ,9% Somalia ,5% Turkiet ,8% Iran ,2% Tyskland ,3% Danmark ,2% Norge ,1% Tabell 3 Den låga andelen nordiska medborgare, men också från andra EU-länder, som söker medborgarskap i Sverige kan bero på att de inte har något att vinna på att byta medlemskap. Frågan är vad som skulle få andra EU- och EES-medborgare att vilja byta medlemskap i större utsträckning. Frågan är om underlättat byte av medlemskap fångar behovet av ökad integration och samhörighet inom EU eller om det inte är så att det är arbetet med alla annan integration som bör påskyndas. Sedan måste man naturligtvis fråga sig varför det är en tvåårsgräns för vissa systrar och bröder inom EES och 5 år för andra. Historiska rötter är nog förklaringen men de borde vara obsoleta vid det här laget. Kanske vi borde våga oss på att skillnaden ska tas bort med hänvisning till att vi betraktar hela EES och alla dess medborgare som grannar och att vi därför inför samma tidsregel för medborgarskap för alla medborgare i ett EU eller EES-land. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att bifalla motionen Distriktsyttrande: Vad gäller? Lagen I Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap regleras det svenska medborgarskapet. I paragraf elva klargörs vad som gäller i normalfallet. 11 En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om han eller hon har 1. styrkt sin identitet, 2. fyllt arton år, 3. permanent uppehållstillstånd i Sverige, 4. hemvist här i landet a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare, b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 utlänningslagen (2005:16), c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och 5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Lag (2005:22). Hur många fick medborgarskap 2010? De tio största invandrargrupperna redovisas i Tabell 1. Antal personer som fått svenskt medborgarskap efter medborgarskapsland och tid 2010 Irak 436 Finland 291 okänt medborgarskap 1492 Polen 148 Thailand 1429 statslös 1139 Somalia 106 Turkiet 1049 Iran 96 Tyskland 923 Tabell 1 Ett nordiskt land återfinns här. Danmark återfinns på plats 15 (485 beviljade medborgarskap), Norge på 22 plats (386) och Island på plats 32 (225). Detta trots att medborgare från de nordiska länderna är bland de allra största medborgargrupperna i Sverige, se Tabell 2. Utländska medborgare efter medborgarskapsland och tid 2010 Finland Irak Polen Danmark Norge Somalia Tyskland Thailand Storbritannien och Nordirland Kina Tabell 2 Islänningar är naturligtvis ingen stor invandringsgrupp i Sverige (plats 32 och Islänningar). Distriktsstyrelsen anser Distriktsstyrelsen håller med motionären om att grundtanken att alla EU-medborgare är grannar. Det är numer självklart för de flesta av oss att känna nordiska medborgare som bröder och systrar. Skillnaden mellan dessa och svenskar, också vad det gäller rättigheter och skyldigheter är liten oavsett om de bor i hemlandet eller i något annat nordiskt land. Men det finns tyvärr fortfarande massor med administrativa hinder och krångel för den som vill leva i ett annat nordiskt land än där man har sitt medborgarskap. Detta trots att det nordiska projektet pågått i snart 60 år. Det visar hur svårt det är med praktisk integration. Men det gäller förstås om man inte byter medborgarskap. Det är ovanligt att få som byter medborgarskap från ett nordiskt land till ett

5 106 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre annat. Frågan är om underlättat medborgarskapsbyte är rätt väg att gå för att öka integrationen inom EES? Varför söker så få Nordiska medborgare som lever i Sverige svenskt medborgarskap, se Tabell Antal personer som fått svenskt medborgarskap efter medborgarskapsland och tid Utländska medborgare efter medborgarskapsland och tid Andel Irak ,% Finland ,2% okänt medborgarskap ,8% Polen ,6% Thailand ,8% statslös ,9% Somalia ,5% Turkiet ,8% Iran ,2% Tyskland ,3% Danmark ,2% Norge ,1% Tabell 3 Den låga andelen nordiska medborgare, men också från andra EU-länder, som söker medborgarskap i Sverige kan bero på att de inte har något att vinna på att byta medlemskap. Frågan är vad som skulle få andra EU- och EES-medborgare att vilja byta medlemskap i större utsträckning. Frågan är om underlättat byte av medlemskap fångar behovet av ökad integration och samhörighet inom EU eller om det inte är så att det är arbetet med alla annan integration som bör påskyndas. Sedan måste man naturligtvis fråga sig varför det är en tvåårsgräns för vissa systrar och bröder inom EES och 5 år för andra. Historiska rötter är nog förklaringen men de borde vara obsoleta vid det här laget. Kanske vi borde våga oss på att skillnaden ska tas bort med hänvisning till att vi betraktar hela EES och alla dess medborgare som grannar och att vi därför inför samma tidsregel för medborgarskap för alla medborgare i ett EU eller EES-land. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att bifalla motionen Nr: :4 Migration och integration Centerpartiet har en positiv syn på att människor rör sig över gränser. Vi ska välkomna såväl människor som tvingas fly från sitt hemland som människor som kommer hit för att arbeta. Ett stort problem i den svenska samhällsdebatten är att invandrare ses som en homogen grupp. Den kollektivistiska synen på invandrare har lett till att ingen egentligen definieras som människa. Man kräver särskilda rättigheter till särskilda grupper, istället för mänskliga rättigheter till varje människa. För oss är det självklart att den här typen av identitetspolitik och särregleringar måste motverkas. Asylpolitik Vi måste se till att Sverige har en öppen och generös flyktingpolitik som värnar om asylrätten genom en tidig, rättssäker prövning av den sökandes skyddsbehov. Idag finns det ett problem med svensk lagstiftning när det gäller grunderna för politisk asyl respektive synnerligen ömmande omständigheter. Den som är förföljd av en statsmakt ges politisk asyl. I de flesta fall är det av kulturella orsaker främst män, som exempelvis skriver regeringsfientliga texter eller strejkar, som täcks av definitionen av politisk flykting. Däremot gäller inte detta lagrum en kvinna som blir hotad av sin släkt och vars samhälle inte kan skydda henne. Att vägra exempelvis tvångsgifte eller könsstympning är ett politiskt arbete, men det täcks inte av svenska regler för politisk asyl. Precis som dessa kvinnor så anser vi att samma regler bör gäller HBT-personer som tvingas fly från förföljelse på grund av sin sexuella läggning som grundar sig i hemlandets politiska hållning till HBT- personer. Idag kan man i bästa fall få uppehållstillstånd av synnerligen ömmande skäl, som innebär en betydligt snårigare väg in i det svenska samhället än för dem som fått politisk asyl. Därför kräver vi att även sådana fall av förföljelse ska berättiga till politisk asyl. Centerpartiet bör även arbeta för att de människor som kommer till Sverige från krisdrabbade områden ska erbjudas hjälp att behandla eventuella traumatiska upplevelser. Vi anser även att det är oacceptabelt att det finns statslösa barn i Sverige, de ska självklart bli svenska medborgare. Att söka asyl är den mest osäkra tillvaro en människa kan befinna sig i. För att minska rädslan och ovissheten bör de asylsökande ha en handläggare som förmedlar all information och eventuella beslut som rör dem. Det är viktigt att all förmedling av information såväl som all kommunikation med den som söker asyl sker på ett språk som den asylsökande förstår väl, företrädesvis på dennes modersmål. Därför är det viktigt att behovet av tolkar och översättare inom asylprocessen tillgodoses. Utökade resurser under handläggningstiden är nödvändigt ur rättssäkerhetssynpunkt. Det måste finnas en bortre tidsgräns för beslut om asyl på tre månader från ansökningsdagen. För att det skall vara möjligt

6 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 10 att upprätthålla denna gräns måste tillräckliga resurser tillföras. Individer som söker asyl och som inte fått besked inom tre månader ska automatiskt beviljas asyl. Familjer och enskilda ska också uppmuntras att bli faddrar åt asylsökande och flyktingar. Att jobba under asylprocessen Under asylansökan menar vi att man ska kunna söka jobb, utbilda sig, lära sig svenska och starta eget/gå en starta eget kurs från första dagen i Sverige. För att göra detta enklare och för att tex. kunna skaffa F-skattsedel tycker vi att alla asylsökande ska få ett tillfälligt personnummer direkt när de kommer till Sverige. De senaste årens skandaler inom Migrationsverket visar att myndigheten inte klarar av sitt uppdrag. En djupt inhuman kultur sitter i myndighetens väggar och går inte längre att förbättra. Vi kräver därför att Migrationsverket läggs ned. Frågor som rör migration, medborgarskap och integration bör sedan överföras till en ny myndighet som bör dimensioneras i enlighet med strävan efter fri rörlighet. Dublinförordningen Den förhärskande Dublinförordningen som upprätthåller Förstalandsprincipen inom EU måste avskaffas. De handlingar som den asylsökande har med sig är den sökandes papper och myndigheter får inte använda dessa utan den asylsökandes medgivande. Handlingarna ska, när Dublinförordningen har skrotats, kunna användas i alla EU-länder för att på så sätt korta asylprocessen då man söker i flera olika länder samtidigt. Ensamkommande flyktingbarn Varje år kommer hundratals barn till Sverige helt ensamma för att söka skydd. Barnen har ofta rest långt och under fruktansvärda miljöer och omständigheter. Idag kan kommuner själv välja att tillsammans med migrationsverket välkomna dessa barn till ett hem med god omsorg och med full ekonomisk ersättning från staten. Vi vill verka för att alla Sveriges kommuner skall ta ansvar för de utsatta barnen och erbjuda dem boende, omsorg och trygghet. Arbetskraftsinvandring För den som fått arbetskraftsinvandringstillstånd är det viktigt att detta inte är knutet till en specifik yrkestyp, så som det tyvärr är idag. Om någon fått tillstånd att komma hit för att arbeta som exempelvis kock ska inte tillståndet dras undan om denne avancerar till restaurangchef eller byter jobb till postsorterare. CUF vill ha en fri arbetskraftsinvandring och tycker att den som fått jobb här automatiskt ska beviljas uppehållstillstånd. Vi ser positivt på EU:s system med bluecard som tillåter arbetskraftsinvandring till EU. Dock är det beklagligt att systemet endast omfattar högutbildad arbetskraft. CUF vill se en helt fri arbetskraftinvandring för såväl städare som för direktörer, bluecard-systemet bör omfatta alla yrken. I ett väl fungerande EU är alla människor en tillgång, det långsiktiga målet för EU är därför att tillåta fri invandring. Integration Dagens integrationspolitik fungerar inte. Istället för att ta till vara människors resurser och kompetenser och möjliggöra nyanlända invandrares och flyktingars etablering på arbetsmarknaden skapar dagens system ett utanförskap och bidragsberoende. Vi tror inte i första hand på stora satsningar på statliga mångfaldsprojekt. Vi tror inte på kollektiva lösningar och har inte en syn på invandrare som en grupp människor som måste hjälpas. Människor som kommer hit ska ses som resurser och vi tror att alla människor har något att bidra med, och vill bidra. Invandrare tar inte våra jobb, de är med och skapar jobb. Vi tror inte integrationspolitiken behöver vara krångligare än att se till att ha en bra utbildningspolitik, bostadspolitik och en bra arbetsmarknads- och företagarpolitk. Fungerar dessa bitar är vi övertygade om att människors egen drivkraft löser det vi idag kallar integrationsproblem. Integration är aldrig en isolerad fråga därför tycker vi inte att vi i Sverige behöver en särskild integrationsminister utan att integration ska vara en del av alla ministrars ansvar i respektive område. Arbetsmarknad och företagande Den enskilt viktigaste delen för att integreras i ett nytt land är att komma in på arbetsmarknaden. Redan från första dagen som asylsökande ska man ha möjlighet att söka och ta ett jobb, och alla som har ett arbete ska automatiskt få uppehållstillstånd. Sveriges arbetsmarknad är idag väldigt reglerad och oflexibel vilket gör det svårt och krångligt för företag att anställa - något som leder till att grupper som invandrare och ungdomar för det svårt att ta sig in. LAS, höga ingångslöner och höga arbetsgivaravgifter är några av de hinder som vi vill ta bort för att ge invandrare bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Vi menar också att invandrare skulle hjälpas av fler privata arbetsförmedlingar som är specialiserade på exempelvis invandrare. Det är viktigt att få hjälp att matcha och validera utbildning och erfarenhet för att få rätt jobb och veta var i landet dessa jobb finns. Många migranter är duktiga på att starta företag och ofta anställer de andra migranter. Områden med hög invandrartäthet har en positiv effekt eftersom det skapar efterfrågan på nya tjänster och nya produkter vilket ger en ny marknad att starta nya företag på. Att ge hitkommande ett tillfälligt personnummer omedelbart så att de har möjlighet att starta företag från dag ett är en viktig del i att skapa fler företag och jobb. Ett stort problem ligger dock i regelkrånglet. Till dess att de lagar och regler som omgärdar företagandet har minskat och blivit enklare är det viktigt att informationen kring dem blir tydligare och mer lättförståelig. Det måste också bli lättare att leva på sitt företag och att anställa andra. Invandrargrupper är bland dem som skulle tjäna mest på ett mer företagarvänligt Sverige. Svenska för yrkeslivet (SFY) Att kunna ett lands språk är grundläggande för att bli del i samhället. Språket är ofta också grundläggande för att komma in på arbetsmarknaden. På denna punkt har integrationsarbetet i Sverige brustit fatalt. Inte bara har analfabeter och ingenjörer placerats i samma klassrum och förväntats lära sig i samma takt, utan analfabeter, ingenjörer, läkare och ekonomer har alla antagits behöva precis samma språkkunskaper. Så är naturligtvis inte fallet, men det har resulterat i att Sverige har extremt högutbildade tunnelbanechaufförer. Medan en läkare behöver lära sig medicinska termer är de i stort sett irrelevanta för andra yrkesgrupper. Vi vill

7 108 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre därför se att SFI (svenska för invandrare) läggs ner till förmån för SFY (svenska för yrkeslivet) och fokusera på att lära ut svenska anpassat för den yrkeskategori personen tillhör och vara mer knytet till arbetslivet. Man måste också kunna läsa SFY samtidigt som man har ett arbete eller en praktikplats. Naturligtvis ska det finnas en allmän grundutbildning för dem som inte har behovet av en yrkesanpassad utbildning, utgångspunkten måste vara en undervisning som utgår från individens behov och tidigare kunskaper. Segregation Ofta talas det om hur fruktansvärt det är att Sverige är så segregerat och vilka problem detta för med sig. Ibland går diskussionen så långt att det talas om att tvångsförflytta människor och tvinga kommuner att ta emot asylsökande. Vi anser att staten aldrig ska lägga sig i var människor väljer att bo och vilka vi väljer att umgås med. Det offentligas roll ska inte vara att försöka agera kontaktförmedlare mellan personer från olika kulturer, utan att ge förutsättningar åt alla att bilda sig ett eget liv i Sverige inom ramen för våra lagar. Det är dock viktigt att staten heller inte lägger hinder i vägen för att människor ska kunna flytta på sig inom landet, kommunen eller helt enkelt staden. Dagens system med reglerade hyror gör det i praktiken omöjligt för framförallt invandrare att någonsin kunna få en hyresrätt i exempelvis Stockholms innerstad - för att ha en chans måste man ha stått i kö sedan födseln. Detta i kombination med att bruksvärdessystemet faktiskt bara subventionerar innerstadshyror och i det snaraste driver upp hyrorna i städernas ytterområden gör att den svenska bostadspolitiken i fungerar. Systemet gynnar i praktiken bara de redan bäst bemedlade och bör därför avskaffas. Vi menar att en friare prissättning ger alla lika rättigheter på bostadsmarknaden. Framtidens stadsplanering måste också utgå från en blandad bebyggelse: Kontor, affärslokaler, hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter kan alla höra hemma inom samma kvarter. Den som idag hittar ett arbete och vill byta upp sig tvingas ofta byta stadsdel, vilket leder till stagnerade områden i städer där utanförskapet bara ökar och resurserna i stadsdelen minskar. Bra förebilder är viktiga och kan fungera som mentorer åt andra, men om de tvingas flytta från sitt område för att bo bättre, cementeras stadsdelens karaktär ytterligare. Hedersrelaterat våld Vi kan aldrig acceptera att människors frihet begränsas på grund av förtryck som förtäckts genom begreppet heder. Sveriges lagar skall alltid stå över religiösa och kulturella yttringar. Socialtjänst, skola och myndigheter måste öka sin kunskap och bli bättre på att samverka för att hjälpa de killar och tjejer som utsätts. Det är viktigt att ungdomsmottagningar och övrig sjukvård har god kunskap om problematiken, för att kunna se tecknen och ingripa i ett tidigt skede. När den utsatta söker hjälp har förtrycket ofta pågått under en lång tid, det krävs därför snabba och effektivisera insatser där den utsattas säkerhet inte äventyras. att grunderna för politisk asyl även ska omfatta det som i motionen angivits vad gäller förföljelse av kvinnor och HBT- personer av enskilda, familjer eller en statsapparat. att det inte ska vara acceptabelt att det finns statslösa barn i Sverige. att asylsökande tilldelas en personlig handläggare som förmedlar all information och eventuella beslut som rör dem. att asylbeslut ska fattas på tre månader, om inte ska en person automatiskt beviljas uppehållstillstånd. att det ska vara möjligt att jobba, utbilda sig eller starta eget företag under asylprocessen. att alla asylsökande ska få ett tillfälligt personnummer direkt när de kommer till Sverige att Migrationsverket läggs ner och ersätts av en ny myndighet som är uppbyggd på idén om att fri rörlighet ska främjas. att Dublinförordningen avskaffas. att alla Sveriges kommuner ska påverkas för att ta emot ensamkommande flyktingbarn att tillstånd för arbetskraftsinvandring inte är knutet till ett specifikt yrke. att i fortsättningen inte utse någon integrationsminister att Centerpartiets hållning i fråga om Arbetsrätt, ingångslöner och arbetsgivaravgifter i större utsträckning också fokuserar på invandrares möjligheter på arbetsmarknaden. Att Svenska för invandrare ersätts av Svenska för yrkeslivet (SFY) Att en friare prissättning på bostäder införs Att EBO- lagstiftningen avskaffas. Att ungdomsmottagningar och andra vårdinrättningar har tillräcklig kunskap och snabba rutiner när det kommer till hedersrelaterat våld

8 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 109 Att motionen vidaresänds till Centerpartiets partistämma i Åre 2011 Motionär: Anders Dahlberg Krets: Lysekil Distrikt: Bohuslän Kretsyttrande: - Distriktsyttrande: Distriktsstämman beslutar: att lämna motion vidare till partistämman utan eget yttrande att motionen skickas vidare till Centerpartiets partistämma i Åre Nr: :5 Migration och integration Centerpartiet har en positiv syn på att människor rör sig över gränser. Vi ska välkomna såväl människor som tvingas fly från sitt hemland som människor som kommer hit för att arbeta. Ett stort problem i den svenska samhällsdebatten är att invandrare ses som en homogen grupp. Den kollektivistiska synen på invandrare har lett till att ingen egentligen definieras som människa. Man kräver särskilda rättigheter till särskilda grupper, istället för mänskliga rättigheter till varje människa. För oss är det självklart att den här typen av identitetspolitik och särregleringar måste motverkas. Asylpolitik Vi måste se till att Sverige har en öppen och generös flyktingpolitik som värnar om asylrätten genom en tidig, rättssäker prövning av den sökandes skyddsbehov. Idag finns det ett problem med svensk lagstiftning när det gäller grunderna för politisk asyl respektive synnerligen ömmande omständigheter. Den som är förföljd av en statsmakt ges politisk asyl. I de flesta fall är det av kulturella orsaker främst män, som exempelvis skriver regeringsfientliga texter eller strejkar, som täcks av definitionen av politisk flykting. Däremot gäller inte detta lagrum en kvinna som blir hotad av sin släkt och vars samhälle inte kan skydda henne. Att vägra exempelvis tvångsgifte eller könsstympning är ett politiskt arbete, men det täcks inte av svenska regler för politisk asyl. Precis som dessa kvinnor så anser vi att samma regler bör gäller HBT-personer som tvingas fly från förföljelse på grund av sin sexuella läggning som grundar sig i hemlandets politiska hållning till HBT- personer. Idag kan man i bästa fall få uppehållstillstånd av synnerligen ömmande skäl, som innebär en betydligt snårigare väg in i det svenska samhället än för dem som fått politisk asyl. Därför kräver vi att även sådana fall av förföljelse ska berättiga till politisk asyl. Centerpartiet bör även arbeta för att de människor som kommer till Sverige från krisdrabbade områden ska erbjudas hjälp att behandla eventuella traumatiska upplevelser. Vi anser även att det är oacceptabelt att det finns statslösa barn i Sverige, de ska självklart bli svenska medborgare. Att söka asyl är den mest osäkra tillvaro en människa kan befinna sig i. För att minska rädslan och ovissheten bör de asylsökande ha en handläggare som förmedlar all information och eventuella beslut som rör dem. Det är viktigt att all förmedling av information såväl som all kommunikation med den som söker asyl sker på ett språk som den asylsökande förstår väl, företrädesvis på dennes modersmål. Därför är det viktigt att behovet av tolkar och översättare inom asylprocessen tillgodoses. Utökade resurser under handläggningstiden är nödvändigt ur rättssäkerhetssynpunkt. Det måste finnas en bortre tidsgräns för beslut om asyl på tre månader från ansökningsdagen. För att det skall vara möjligt

9 110 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre att upprätthålla denna gräns måste tillräckliga resurser tillföras. Individer som söker asyl och som inte fått besked inom tre månader ska automatiskt beviljas asyl. Familjer och enskilda ska också uppmuntras att bli faddrar åt asylsökande och flyktingar. Att jobba under asylprocessen Under asylansökan menar vi att man ska kunna söka jobb, utbilda sig, lära sig svenska och starta eget/gå en starta eget kurs från första dagen i Sverige. För att göra detta enklare och för att t.ex. kunna skaffa F-skattsedel tycker vi att alla asylsökande ska få ett tillfälligt personnummer direkt när de kommer till Sverige. De senaste årens skandaler inom Migrationsverket visar att myndigheten inte klarar av sitt uppdrag. En djupt inhuman kultur sitter i myndighetens väggar och går inte längre att förbättra. Vi kräver därför att Migrationsverket läggs ned. Frågor som rör migration, medborgarskap och integration bör sedan överföras till en ny myndighet som bör dimensioneras i enlighet med strävan efter fri rörlighet. Dublinförordningen Den förhärskande Dublinförordningen som upprätthåller Förstalandsprincipen inom EU måste avskaffas. De handlingar som den asylsökande har med sig är den sökandes papper och myndigheter får inte använda dessa utan den asylsökandes medgivande. Handlingarna ska, när Dublinförordningen har skrotats, kunna användas i alla EU-länder för att på så sätt korta asylprocessen då man söker i flera olika länder samtidigt. Ensamkommande flyktingbarn Varje år kommer hundratals barn till Sverige helt ensamma för att söka skydd. Barnen har ofta rest långt och under fruktansvärda miljöer och omständigheter. Idag kan kommuner själv välja att tillsammans med migrationsverket välkomna dessa barn till ett hem med god omsorg och med full ekonomisk ersättning från staten. Vi vill verka för att alla Sveriges kommuner skall ta ansvar för de utsatta barnen och erbjuda dem boende, omsorg och trygghet. Arbetskraftsinvandring För den som fått arbetskraftsinvandringstillstånd är det viktigt att detta inte är knutet till en specifik yrkestyp, så som det tyvärr är idag. Om någon fått tillstånd att komma hit för att arbeta som exempelvis kock ska inte tillståndet dras undan om denne avancerar till restaurangchef eller byter jobb till postsorterare. CUF vill ha en fri arbetskraftsinvandring och tycker att den som fått jobb här automatiskt ska beviljas uppehållstillstånd. Vi ser positivt på EU:s system med bluecard som tillåter arbetskraftsinvandring till EU. Dock är det beklagligt att systemet endast omfattar högutbildad arbetskraft. CUF vill se en helt fri arbetskraftinvandring för såväl städare som för direktörer, bluecard-systemet bör omfatta alla yrken. I ett väl fungerande EU är alla människor en tillgång, det långsiktiga målet för EU är därför att tillåta fri invandring. Integration Dagens integrationspolitik fungerar inte. Istället för att ta till vara människors resurser och kompetenser och möjliggöra nyanlända invandrares och flyktingars etablering på arbetsmarknaden skapar dagens system ett utanförskap och bidragsberoende. Vi tror inte i första hand på stora satsningar på statliga mångfaldsprojekt. Vi tror inte på kollektiva lösningar och har inte en syn på invandrare som en grupp människor som måste hjälpas. Människor som kommer hit ska ses som resurser och vi tror att alla människor har något att bidra med, och vill bidra. Invandrare tar inte våra jobb, de är med och skapar jobb. Vi tror inte integrationspolitiken behöver vara krångligare än att se till att ha en bra utbildningspolitik, bostadspolitik och en bra arbetsmarknads- och företagarpolitk. Fungerar dessa bitar är vi övertygade om att människors egen drivkraft löser det vi idag kallar integrationsproblem. Integration är aldrig en isolerad fråga därför tycker vi inte att vi i Sverige behöver en särskild integrationsminister utan att integration ska vara en del av alla ministrars ansvar i respektive område. Arbetsmarknad och företagande Den enskilt viktigaste delen för att integreras i ett nytt land är att komma in på arbetsmarknaden. Redan från första dagen som asylsökande ska man ha möjlighet att söka och ta ett jobb, och alla som har ett arbete ska automatiskt få uppehållstillstånd. Sveriges arbetsmarknad är idag väldigt reglerad och oflexibel vilket gör det svårt och krångligt för företag att anställa - något som leder till att grupper som invandrare och ungdomar för det svårt att ta sig in. LAS, höga ingångslöner och höga arbetsgivaravgifter är några av de hinder som vi vill ta bort för att ge invandrare bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Vi menar också att invandrare skulle hjälpas av fler privata arbetsförmedlingar som är specialiserade på exempelvis invandrare. Det är viktigt att få hjälp att matcha och validera utbildning och erfarenhet för att få rätt jobb och veta var i landet dessa jobb finns. Många migranter är duktiga på att starta företag och ofta anställer de andra migranter. Områden med hög invandrartäthet har en positiv effekt eftersom det skapar efterfrågan på nya tjänster och nya produkter vilket ger en ny marknad att starta nya företag på. Att ge hitkommande ett tillfälligt personnummer omedelbart så att de har möjlighet att starta företag från dag ett är en viktig del i att skapa fler företag och jobb. Ett stort problem ligger dock i regelkrånglet. Till dess att de lagar och regler som omgärdar företagandet har minskat och blivit enklare är det viktigt att informationen kring dem blir tydligare och mer lättförståelig. Det måste också bli lättare att leva på sitt företag och att anställa andra. Invandrargrupper är bland dem som skulle tjäna mest på ett mer företagarvänligt Sverige. Svenska för yrkeslivet (SFY) Att kunna ett lands språk är grundläggande för att bli del i samhället. Språket är ofta också grundläggande för att komma in på arbetsmarknaden. På denna punkt har integrationsarbetet i Sverige brustit fatalt. Inte bara har analfabeter och ingenjörer placerats i samma klassrum och förväntats lära sig i samma takt, utan analfabeter, ingenjörer, läkare och ekonomer har alla antagits behöva precis samma språkkunskaper. Så är naturligtvis inte fallet, men det har resulterat i att Sverige har extremt högutbildade tunnelbanechaufförer. Medan en läkare behöver lära sig medicinska termer är de i stort sett irrelevanta för andra yrkesgrupper. Vi vill

10 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 111 därför se att SFI (svenska för invandrare) läggs ner till förmån för SFY (svenska för yrkeslivet) och fokusera på att lära ut svenska anpassat för den yrkeskategori personen tillhör och vara mer knytet till arbetslivet. Man måste också kunna läsa SFY samtidigt som man har ett arbete eller en praktikplats. Naturligtvis ska det finnas en allmän grundutbildning för dem som inte har behovet av en yrkesanpassad utbildning, utgångspunkten måste vara en undervisning som utgår från individens behov och tidigare kunskaper. Segregation Ofta talas det om hur fruktansvärt det är att Sverige är så segregerat och vilka problem detta för med sig. Ibland går diskussionen så långt att det talas om att tvångsförflytta människor och tvinga kommuner att ta emot asylsökande. Vi anser att staten aldrig ska lägga sig i var människor väljer att bo och vilka vi väljer att umgås med. Det offentligas roll ska inte vara att försöka agera kontaktförmedlare mellan personer från olika kulturer, utan att ge förutsättningar åt alla att bilda sig ett eget liv i Sverige inom ramen för våra lagar. Det är dock viktigt att staten heller inte lägger hinder i vägen för att människor ska kunna flytta på sig inom landet, kommunen eller helt enkelt staden. Dagens system med reglerade hyror gör det i praktiken omöjligt för framförallt invandrare att någonsin kunna få en hyresrätt i exempelvis Stockholms innerstad - för att ha en chans måste man ha stått i kö sedan födseln. Detta i kombination med att bruksvärdessystemet faktiskt bara subventionerar innerstadshyror och i det snaraste driver upp hyrorna i städernas ytterområden gör att den svenska bostadspolitiken i fungerar. Systemet gynnar i praktiken bara de redan bäst bemedlade och bör därför avskaffas. Vi menar att en friare prissättning ger alla lika rättigheter på bostadsmarknaden. Framtidens stadsplanering måste också utgå från en blandad bebyggelse: Kontor, affärslokaler, hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter kan alla höra hemma inom samma kvarter. Den som idag hittar ett arbete och vill byta upp sig tvingas ofta byta stadsdel, vilket leder till stagnerade områden i städer där utanförskapet bara ökar och resurserna i stadsdelen minskar. Bra förebilder är viktiga och kan fungera som mentorer åt andra, men om de tvingas flytta från sitt område för att bo bättre, cementeras stadsdelens karaktär ytterligare. Hedersrelaterat våld Vi kan aldrig acceptera att människors frihet begränsas på grund av förtryck som förtäckts genom begreppet heder. Sveriges lagar skall alltid stå över religiösa och kulturella yttringar. Socialtjänst, skola och myndigheter måste öka sin kunskap och bli bättre på att samverka för att hjälpa de killar och tjejer som utsätts. Det är viktigt att ungdomsmottagningar och övrig sjukvård har god kunskap om problematiken, för att kunna se tecknen och ingripa i ett tidigt skede. När den utsatta söker hjälp har förtrycket ofta pågått under en lång tid, det krävs därför snabba och effektivisera insatser där den utsattas säkerhet inte äventyras. Att grunderna för politisk asyl även ska omfatta det som i motionen angivits vad gäller förföljelse av kvinnor och HBT- personer av enskilda, familjer eller en statsapparat. Att det inte ska vara acceptabelt att det finns statslösa barn i Sverige. Att asylsökande tilldelas en personlig handläggare som förmedlar all information och eventuella beslut som rör dem. Att asylbeslut ska fattas på tre månader, om inte ska en person automatiskt beviljas uppehållstillstånd. Att det ska vara möjligt att jobba, utbilda sig eller starta eget företag under asylprocessen. Att alla asylsökande ska få ett tillfälligt personnummer direkt när de kommer till Sverige Att Migrationsverket läggs ner och ersätts av en ny myndighet som är uppbyggd på idén om att fri rörlighet ska främjas. Att Dublinförordningen avskaffas. Att alla Sveriges kommuner ska påverkas för att ta emot ensamkommande flyktingbarn Att tillstånd för arbetskraftsinvandring inte är knutet till ett specifikt yrke. Att i fortsättningen inte utse någon integrationsminister Att Centerpartiets hållning i fråga om Arbetsrätt, ingångslöner och arbetsgivaravgifter i större utsträckning också fokuserar på invandrares möjligheter på arbetsmarknaden. Att Svenska för invandrare ersätts av Svenska för yrkeslivet (SFY) Att

11 112 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre en friare prissättning på bostäder införs Att EBO- lagstiftningen avskaffas. Att ungdomsmottagningar och andra vårdinrättningar har tillräcklig kunskap och snabba rutiner när det kommer till hedersrelaterat våld Att motionen vidaresänds till Centerpartiets partistämma i Åre 2011 Motionär: Centerpartiets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse juni juni 2011 Krets: -- Distrikt: -- Nr: :6 Migration och integration Centerpartiet har en positiv syn på att människor rör sig över gränser. Vi ska välkomna såväl människor som tvingas fly från sitt hemland som människor som kommer hit för att arbeta. Ett stort problem i den svenska samhällsdebatten är att invandrare ses som en homogen grupp. Den kollektivistiska synen på invandrare har lett till att ingen egentligen definieras som människa. Man kräver särskilda rättigheter till särskilda grupper, istället för mänskliga rättigheter till varje människa. För oss är det självklart att den här typen av identitetspolitik och särregleringar måste motverkas. Asylpolitik Vi måste se till att Sverige har en öppen och generös flyktingpolitik som värnar om asylrätten genom en tidig, rättssäker prövning av den sökandes skyddsbehov. Idag finns det ett problem med svensk lagstiftning när det gäller grunderna för politisk asyl respektive synnerligen ömmande omständigheter. Den som är förföljd av en statsmakt ges politisk asyl. I de flesta fall är det av kulturella orsaker främst män, som exempelvis skriver regeringsfientliga texter eller strejkar, som täcks av definitionen av politisk flykting. Däremot gäller inte detta lagrum en kvinna som blir hotad av sin släkt och vars samhälle inte kan skydda henne. Att vägra exempelvis tvångsgifte eller könsstympning är ett politiskt arbete, men det täcks inte av svenska regler för politisk asyl. Precis som dessa kvinnor så anser vi att samma regler bör gäller HBT-personer som tvingas fly från förföljelse på grund av sin sexuella läggning som grundar sig i hemlandets politiska hållning till HBT- personer. Idag kan man i bästa fall få uppehållstillstånd av synnerligen ömmande skäl, som innebär en betydligt snårigare väg in i det svenska samhället än för dem som fått politisk asyl. Därför kräver vi att även sådana fall av förföljelse ska berättiga till politisk asyl. Centerpartiet bör även arbeta för att de människor som kommer till Sverige från krisdrabbade områden ska erbjudas hjälp att behandla eventuella traumatiska upplevelser. Vi anser även att det är oacceptabelt att det finns statslösa barn i Sverige, de ska självklart bli svenska medborgare. Att söka asyl är den mest osäkra tillvaro en människa kan befinna sig i. För att minska rädslan och ovissheten bör de asylsökande ha en handläggare som förmedlar all information och eventuella beslut som rör dem. Det är viktigt att all förmedling av information såväl som all kommunikation med den som söker asyl sker på ett språk som den asylsökande förstår väl, företrädesvis på dennes modersmål. Därför är det viktigt att behovet av tolkar och översättare inom asylprocessen tillgodoses. Utökade resurser under handläggningstiden är nödvändigt ur rättssäkerhetssynpunkt. Det måste finnas en bortre tidsgräns för beslut om asyl på tre månader från ansökningsdagen. För att det skall vara möjligt

12 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 113 att upprätthålla denna gräns måste tillräckliga resurser tillföras. Individer som söker asyl och som inte fått besked inom tre månader ska automatiskt beviljas asyl. Familjer och enskilda ska också uppmuntras att bli faddrar åt asylsökande och flyktingar. Att jobba under asylprocessen Under asylansökan menar vi att man ska kunna söka jobb, utbilda sig, lära sig svenska och starta eget/gå en starta eget kurs från första dagen i Sverige. För att göra detta enklare och för att tex. kunna skaffa F-skattsedel tycker vi att alla asylsökande ska få ett tillfälligt personnummer direkt när de kommer till Sverige. De senaste årens skandaler inom Migrationsverket visar att myndigheten inte klarar av sitt uppdrag. En djupt inhuman kultur sitter i myndighetens väggar och går inte längre att förbättra. Vi kräver därför att Migrationsverket läggs ned. Frågor som rör migration, medborgarskap och integration bör sedan överföras till en ny myndighet som bör dimensioneras i enlighet med strävan efter fri rörlighet. Dublinförordningen Den förhärskande Dublinförordningen som upprätthåller Förstalandsprincipen inom EU måste avskaffas. De handlingar som den asylsökande har med sig är den sökandes papper och myndigheter får inte använda dessa utan den asylsökandes medgivande. Handlingarna ska, när Dublinförordningen har skrotats, kunna användas i alla EU-länder för att på så sätt korta asylprocessen då man söker i flera olika länder samtidigt. Ensamkommande flyktingbarn Varje år kommer hundratals barn till Sverige helt ensamma för att söka skydd. Barnen har ofta rest långt och under fruktansvärda miljöer och omständigheter. Idag kan kommuner själv välja att tillsammans med migrationsverket välkomna dessa barn till ett hem med god omsorg och med full ekonomisk ersättning från staten. Vi vill verka för att alla Sveriges kommuner skall ta ansvar för de utsatta barnen och erbjuda dem boende, omsorg och trygghet. Arbetskraftsinvandring För den som fått arbetskraftsinvandringstillstånd är det viktigt att detta inte är knutet till en specifik yrkestyp, så som det tyvärr är idag. Om någon fått tillstånd att komma hit för att arbeta som exempelvis kock ska inte tillståndet dras undan om denne avancerar till restaurangchef eller byter jobb till postsorterare. CUF vill ha en fri arbetskraftsinvandring och tycker att den som fått jobb här automatiskt ska beviljas uppehållstillstånd. Vi ser positivt på EU:s system med bluecard som tillåter arbetskraftsinvandring till EU. Dock är det beklagligt att systemet endast omfattar högutbildad arbetskraft. CUF vill se en helt fri arbetskraftinvandring för såväl städare som för direktörer, bluecard-systemet bör omfatta alla yrken. I ett väl fungerande EU är alla människor en tillgång, det långsiktiga målet för EU är därför att tillåta fri invandring. Integration Dagens integrationspolitik fungerar inte. Istället för att ta till vara människors resurser och kompetenser och möjliggöra nyanlända invandrares och flyktingars etablering på arbetsmarknaden skapar dagens system ett utanförskap och bidragsberoende. Vi tror inte i första hand på stora satsningar på statliga mångfaldsprojekt. Vi tror inte på kollektiva lösningar och har inte en syn på invandrare som en grupp människor som måste hjälpas. Människor som kommer hit ska ses som resurser och vi tror att alla människor har något att bidra med, och vill bidra. Invandrare tar inte våra jobb, de är med och skapar jobb. Vi tror inte integrationspolitiken behöver vara krångligare än att se till att ha en bra utbildningspolitik, bostadspolitik och en bra arbetsmarknads- och företagarpolitk. Fungerar dessa bitar är vi övertygade om att människors egen drivkraft löser det vi idag kallar integrationsproblem. Integration är aldrig en isolerad fråga därför tycker vi inte att vi i Sverige behöver en särskild integrationsminister utan att integration ska vara en del av alla ministrars ansvar i respektive område. Arbetsmarknad och företagande Den enskilt viktigaste delen för att integreras i ett nytt land är att komma in på arbetsmarknaden. Redan från första dagen som asylsökande ska man ha möjlighet att söka och ta ett jobb, och alla som har ett arbete ska automatiskt få uppehållstillstånd. Sveriges arbetsmarknad är idag väldigt reglerad och oflexibel vilket gör det svårt och krångligt för företag att anställa - något som leder till att grupper som invandrare och ungdomar för det svårt att ta sig in. LAS, höga ingångslöner och höga arbetsgivaravgifter är några av de hinder som vi vill ta bort för att ge invandrare bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Vi menar också att invandrare skulle hjälpas av fler privata arbetsförmedlingar som är specialiserade på exempelvis invandrare. Det är viktigt att få hjälp att matcha och validera utbildning och erfarenhet för att få rätt jobb och veta var i landet dessa jobb finns. Många migranter är duktiga på att starta företag och ofta anställer de andra migranter. Områden med hög invandrartäthet har en positiv effekt eftersom det skapar efterfrågan på nya tjänster och nya produkter vilket ger en ny marknad att starta nya företag på. Att ge hitkommande ett tillfälligt personnummer omedelbart så att de har möjlighet att starta företag från dag ett är en viktig del i att skapa fler företag och jobb. Ett stort problem ligger dock i regelkrånglet. Till dess att de lagar och regler som omgärdar företagandet har minskat och blivit enklare är det viktigt att informationen kring dem blir tydligare och mer lättförståelig. Det måste också bli lättare att leva på sitt företag och att anställa andra. Invandrargrupper är bland dem som skulle tjäna mest på ett mer företagarvänligt Sverige. Svenska för yrkeslivet (SFY) Att kunna ett lands språk är grundläggande för att bli del i samhället. Språket är ofta också grundläggande för att komma in på arbetsmarknaden. På denna punkt har integrationsarbetet i Sverige brustit fatalt. Inte bara har analfabeter och ingenjörer placerats i samma klassrum och förväntats lära sig i samma takt, utan analfabeter, ingenjörer, läkare och ekonomer har alla antagits behöva precis samma språkkunskaper. Så är naturligtvis inte fallet, men det har resulterat i att Sverige har extremt högutbildade tunnelbanechaufförer. Medan en läkare behöver lära sig medicinska termer är de i stort sett irrelevanta för andra yrkesgrupper. Vi vill

13 114 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre därför se att SFI (svenska för invandrare) läggs ner till förmån för SFY (svenska för yrkeslivet) och fokusera på att lära ut svenska anpassat för den yrkeskategori personen tillhör och vara mer knytet till arbetslivet. Man måste också kunna läsa SFY samtidigt som man har ett arbete eller en praktikplats. Naturligtvis ska det finnas en allmän grundutbildning för dem som inte har behovet av en yrkesanpassad utbildning, utgångspunkten måste vara en undervisning som utgår från individens behov och tidigare kunskaper. Segregation Ofta talas det om hur fruktansvärt det är att Sverige är så segregerat och vilka problem detta för med sig. Ibland går diskussionen så långt att det talas om att tvångsförflytta människor och tvinga kommuner att ta emot asylsökande. Vi anser att staten aldrig ska lägga sig i var människor väljer att bo och vilka vi väljer att umgås med. Det offentligas roll ska inte vara att försöka agera kontaktförmedlare mellan personer från olika kulturer, utan att ge förutsättningar åt alla att bilda sig ett eget liv i Sverige inom ramen för våra lagar. Det är dock viktigt att staten heller inte lägger hinder i vägen för att människor ska kunna flytta på sig inom landet, kommunen eller helt enkelt staden. Dagens system med reglerade hyror gör det i praktiken omöjligt för framförallt invandrare att någonsin kunna få en hyresrätt i exempelvis Stockholms innerstad - för att ha en chans måste man ha stått i kö sedan födseln. Detta i kombination med att bruksvärdessystemet faktiskt bara subventionerar innerstadshyror och i det snaraste driver upp hyrorna i städernas ytterområden gör att den svenska bostadspolitiken i fungerar. Systemet gynnar i praktiken bara de redan bäst bemedlade och bör därför avskaffas. Vi menar att en friare prissättning ger alla lika rättigheter på bostadsmarknaden. Framtidens stadsplanering måste också utgå från en blandad bebyggelse: Kontor, affärslokaler, hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter kan alla höra hemma inom samma kvarter. Den som idag hittar ett arbete och vill byta upp sig tvingas ofta byta stadsdel, vilket leder till stagnerade områden i städer där utanförskapet bara ökar och resurserna i stadsdelen minskar. Bra förebilder är viktiga och kan fungera som mentorer åt andra, men om de tvingas flytta från sitt område för att bo bättre, cementeras stadsdelens karaktär ytterligare. Hedersrelaterat våld Vi kan aldrig acceptera att människors frihet begränsas på grund av förtryck som förtäckts genom begreppet heder. Sveriges lagar skall alltid stå över religiösa och kulturella yttringar. Socialtjänst, skola och myndigheter måste öka sin kunskap och bli bättre på att samverka för att hjälpa de killar och tjejer som utsätts. Det är viktigt att ungdomsmottagningar och övrig sjukvård har god kunskap om problematiken, för att kunna se tecknen och ingripa i ett tidigt skede. När den utsatta söker hjälp har förtrycket ofta pågått under en lång tid, det krävs därför snabba och effektivisera insatser där den utsattas säkerhet inte äventyras. att Centerpartiet verkar för att grunderna för politisk asyl även ska omfatta det som i motionen angivits vad gäller förföljelse av kvinnor och HBT- personer av enskilda, familjer eller en statsapparat. att det inte ska vara acceptabelt att det finns statslösa barn i Sverige. att asylsökande tilldelas en personlig handläggare som förmedlar all information och eventuella beslut som rör dem. att asylbeslut ska fattas på tre månader, om inte ska en person automatiskt beviljas uppehållstillstånd. att det ska vara möjligt att jobba, utbilda sig eller starta eget företag under asylprocessen. att alla asylsökande ska få ett tillfälligt personnummer direkt när de kommer till Sverige att Migrationsverket läggs ner och ersätts av en ny myndighet som är uppbyggd på idén om att fri rörlighet ska främjas. att Dublinförordningen avskaffas. att alla Sveriges kommuner ska påverkas för att ta emot ensamkommande flyktingbarn att tillstånd för arbetskraftsinvandring inte är knutet till ett specifikt yrke. att i fortsättningen inte utse någon integrationsminister att Centerpartiets hållning i fråga om Arbetsrätt, ingångslöner och arbetsgivaravgifter i större utsträckning också fokuserar på invandrares möjligheter på arbetsmarknaden. Att Svenska för invandrare ersätts av Svenska för yrkeslivet (SFY) Att en friare prissättning på bostäder införs Att EBO- lagstiftningen avskaffas.

14 Att ungdomsmottagningar och andra vårdinrättningar har tillräcklig kunskap och snabba rutiner när det kommer till hedersrelaterat våld Att motionen vidaresänds till Centerpartiets partistämma i Åre 2011 Motionär: Rickard Nordin Krets: Göteborg Distrikt: Göteborg Nr: : Invandring Det måste vara en positiv inställning till invandring. Man måste se möjligheter och inte svårigheter! Målet måste vara att få invandrare i arbete inom ett år. Kunskapen i svenska skall inte vara avgörande om man skall få arbete eller ej. Blickar man utomlands finner man många exempel på integreringen kan då snabbt. Det mest tydliga exemplet är Israel, som har under tidens lopp erhållit många invandrare. Man bör alltså lära sig av andra länder t ex Israel. att man snarast ändrar attityden till invandringen och studerar de lösningar som man vidtagit i t ex Israel för att snabbt integrera invandrare. Motionär: Nils Lewinsky Krets: Göteborg Distrikt: Göteborg Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 115

15 116 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :8 Åtgärder ang hitkomna föräldralösa barn Barn och ungdomar som skickas utan föräldrar till Sverige får bo kollektivt i läger, där de inte känner varandra, personalen, språket eller landets kultur och sedvänjor. Allt är främmande. Vi bör inte tillåta denna skilsmässa mellan barn/ungdomar och deras egen värld. Hjälpen måste bestå i att främja dessa små människor i sin egen kultur, familj, släkt, vänkrets och upprätta ett lika väl kollektivt boende på en lugnare plsat i det egna landet - ett barn- och ungodmshem med meningsfylld vård, undervisning, möjlighet till besök av egna landsmän. Hemmet med ekonomiskt och psykologiskt samt pedagogiskt stöd. Personal ur det egna landet må anställas. Men även annan personal i s.k. utlandstjänst. I Danmark återsänds de ensamma ditkommande barnen till ett barnhem som vårt grannland föreslår att inrätta för dem. Lämpligt vore att noridska länder samverkar för att inrätta barn- och ungdomshem för dessa minderåriga ensamma, ev. på en lugnare del av deras land. Förhoppningen är att dessa minderåriga bättre anpassas och växer i sin egen kultur än i vår ungdomsarbetslöshet och hamnar snett i tillvaron. Min motion till vår partistämma är ett mera humant förslag än att kommuner ska tvingas ta emot ensamkommande utländska barn, som här sätts i läger och med svårighet får familjehem. Nr: :9 Anknytningsförhållande Många kvinnor kommer till Sverige med drömmar om kärlek, lycka och välstånd. För många blir verkligheten en helt annan. Allt fler kvinnor som har flyttat till Sverige för att de har en relation med en svensk man söker stöd hos landets kvinnojourer efter att ha blivit utsatta för våld av mannen. Idag är lagstiftningen utformad på ett sådant sätt att det är fullt möjligt för män att ta hit kvinna efter kvinna trots att han utsätter dem för allvarliga kränkningar. Med små undantag berättar kvinnorna samma historia: Mannen lockar med giftermål, välstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Väl framme i Sverige visar det sig dock att verkligheten ser helt annorlunda ut. Mannen förändras snabbt, han börjar kritisera och kontrollera kvinnan. Han hindrar henne inte sällan för att lära sig svenska, träffa människor och på andra sätt etablera sig i samhället. Han undanhåller information om vilka rättigheter hon har i sitt nya hemland och dessutom kan hon ha blivit utsatt sexuellt våld. I Utlänningslagen står att om ett anknytningsförhållande brustit på grund av våld i relationen kan utlänningen få stanna i Sverige. I praktiken är dock bevisbördan så tung att få faktiskt beviljas fortsatt uppehållstillstånd på denna grund. Att ensamkommande flyktingbarn återsänds till sitt hemland och sitt språk, där vi i Sverige, ev. med nordisk samverkan eller genom FN, upprättar ett dugligt kollektivt boende med vårt stöd ekonomiskt, medicinskt, pedagogiskt och med en möjlighet till sociala kontakter. Att personal etableras från landet i fråga och personal anställs i s.k. utlandstjänst. Motionär: Irene Arthur-Wennerbom Krets: Stockholm stad Distrikt: Stockholm stad att tvåårsregeln avskaffas, för den förhindrar ej skenäktenskap som den var tänkt att göra. att ompröva lagstiftningen så att den möjliggör för kvinnan att få stanna i Sverige utan orimliga beviskrav om förhållandet tagit slut på grund av våld i relationen. att serieimporten måste försvåras för män genom seriösare bedömningar och att Migrationsverket ges möjlighet att ta fram noggrannare beslutsunderlag. att till de kvinnor som flyttar till Sverige på grund av en relation, en så kallad anknytning, så skall tydligare information på deras språk ges om deras rättigheter och vart de kan vända sig om problem uppstår.

16 Motionär: Anna-Karin Berglund och Margareta Bäckström Krets: Ekshärad, Hagfors och Långserud Säffle Distrikt: Värmland Kretsyttrande: - Distriktsyttrande: Centerkvinnornas och Centerpartiets distriktstämma beslutade att tillstyrka motionen samt sända den vidare till Centerpartiets partistämma. Nr: :10 Kvoterin av ensamkommande flyktingbarn Vi i Sverige har en mycket generös flyktingpolitik, detta inte minst inom ensamkommande flyktingbarn. Vad vi inte är så bra på är att se till att vi lever upp till FN kommissionen om de mänskliga rättigheterna och FN kommissionen om barnets rätt. Vi borde föregå med ett gått exempel genom att ha en positiv särbehandling av ensamkommande flickor. Så som det är i dag så är det över 60% av de som kommer till landet pojkar och det är inte så konstigt med tanke på hur man värderar flickor i många länder där de flesta av barnen kommer i från. Jag vill med motionen få upp synen som Sverige har på människovärdet oavsett kön. De delar av världen som har en annan värdering i dessa frågor. Då flickor kanske har en om möjligt sämre situation än pojkar i dessa länder så borde flickorna utgör minst 60% av de ensamkommande flyktingbarn. Jag yrkar på att vi inför en kvotering till för mån för ensamkommande flickor i storleksordningen 60-65% att motionen sänds till Distriktsstämman att Motionen sänds till Riksstämman att vi inför en kvotering till för mån för ensamkommande flickor i storleksordningen 60-65% att motionen sänds till Distriktsstämman att Motionen sänds till Riksstämman Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 11 Motionär: Fredrik Ingels Krets: Västerås Distrikt: Västmanland Kretsyttrande: Kretsstyrelsen anser inte att kvotering i detta fall leder till en positiv förändring. Detta är svåra frågor som möjligen bör hanteras av personer med juridisk bakgrund i partiet vi anser att en regel för bedömning om vem som får stanna i Sverige kan ha en starkare faktor till flickors förmån och som signalerar allas lika värde Beslutades avslag

17 118 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Distriktsyttrande: Det grundläggande som styr vem som är flykting är FN:s flyktingkonvention från 1951 En flykting är en person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han/hon är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet. När någon har kommit till vårt land och betraktas som flykting så ska han/hon behandlas därefter. Att det är en majoritet av pojkar som kommer hit innebär inte att de inte har status som flykting. Motionären belyser problemet att inte flickor kan lämna sina länder, vilket vi ser i statistiken över dem som kommer hit. Att lösa det problemet genom att kvotera ensamkommande flickor ställer sig inte distriktsstyrelsen bakom. Beslutades avslag

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Motioner till stämman 2011 i Åre

Motioner till stämman 2011 i Åre Motioner till stämman 2011 i Åre Motion 1 Utveckla ett barnrättspolitiskt program Av Centerpartiets valanalys framgår att partiet måste bli tydligare och renodla sin ideologiska kompass, bland annat föreslås

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 316011 150401 316011 Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Du kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i Medborgarskapsguiden

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Närodlad integration. Bättre flyktingmottagande. i hela landet

Närodlad integration. Bättre flyktingmottagande. i hela landet Närodlad integration Bättre flyktingmottagande i hela landet Närodlad integration Bättre flyktingmottagande i hela landet Sammanfattning Sveriges bristfälliga mottagande av människor som sökt sig hit från

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

Guide till Migration i siffror

Guide till Migration i siffror Guide till Migration i siffror april 2015 Delmi tillhandahåller såväl svensk som global statistik om internationell migration på sin hemsida (www.delmi.se/migration-i-siffror). Syftet är att presentera

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 317011 150401 317011 Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Ett barn kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i

Läs mer

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN?

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Annika Rosén Doktorand i socialt arbete Malmö Högskola Högskolepedagogisk utbildning modul 3 HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Bakgrund Jag undervisar socionomstudenter i juridik under

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 Migration Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 2/13 Inledning Att människor av olika skäl flyttar mellan länder är en naturlig process som ställer naturliga krav på samhället och som tillför nya erfarenheter

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik 2011-03-03 Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samtidigt

Läs mer

Rapport 2015-02-13. En delrapport från Folkpartiet: Stärkt arbetslinje i integrationspolitiken

Rapport 2015-02-13. En delrapport från Folkpartiet: Stärkt arbetslinje i integrationspolitiken Rapport 2015-02-13 En delrapport från Folkpartiet: Stärkt arbetslinje i integrationspolitiken Sverige ska vara en humanitär stormakt och asylrätten ska värnas Sverige ska vara en humanitär stormakt. Vi

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT EGET BOENDE Antalet asylsökande som söker sig till Sverige är rekordhögt. Det ställer krav på mottagandet,

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor Integration och Migration Svar på vanliga frågor Budskap Invandring är en stor tillgång för Sverige förutsatt att människor som kommer hit ges möjlighet att utvecklas och bidra till välståndet. Sverige

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Migration och integration. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Migration och integration. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Migration och integration Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 AFGHANSKA TOLKARS ASYL MOTION NR 15.1 15.1 Att Centerpartiet verkar för att de afghanska tolkar som verkat inom

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet 2007-02-01 Vårt diarienummer: KS-INAR-2006-01104 Regeringen Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet Inledning Malmö stad ser etnisk mångfald som en tillgång och en möjlighet. Mötet med andra

Läs mer

Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid

Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid Kanske flyr hon med tomma händer. Kanske är hon hungrig, törstig eller sjuk. Kanske är hon ensam och har kommit bort från sin familj, eller

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vågar du möta dina fördomar?

Vågar du möta dina fördomar? Vågar du möta dina fördomar? 1 Sanningen i fickformat Med den här broschyren vill vi på Bodens kommun ta aktiv roll i de diskussioner som förs om invandrare och integration i vår kommun. Vi har uppmärksammat

Läs mer

Q1 Vilket år kom du till Sverige?

Q1 Vilket år kom du till Sverige? Q1 Vilket år kom du till Sverige? ade: 365 Hoppade öv er: 0 2014 2013 2012 2011 2010 eller tidigare 2014 2013 2012 2011 2010 eller tidigare 4,38% 16 38,08% 139 27,40% 100 10,96% 40 19,18% 70 Totalt 365

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Den fria rörligheten (Dir. 2004/38/EG) EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i en annan

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

POLITISKT PROGRAM. för Ungdom Mot Rasism

POLITISKT PROGRAM. för Ungdom Mot Rasism POLITISKT PROGRAM för Ungdom Mot Rasism Inledning Ungdom Mot Rasism har en tydlig bild av vad vi vill att samhället ska vara. Ett samhälle fritt från förtryck, exkludering och diskriminering. Ett samhälle

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11-23 UM 2683-10 E Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Malmö Carl Henrik Marcus Sida l (5) KLAGANDE 1. Fatema Hussaini, 630321-2. Jamila Safari, 920321-3. Ali

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

- Vilket stöd får ensamkommande flyktingbarn i Vadstena?

- Vilket stöd får ensamkommande flyktingbarn i Vadstena? LINKÖPINGS UNIVERSITET A-uppsats Vt. 2014 Statsvetenskap 1 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Grupp 1 - Vilket stöd får ensamkommande flyktingbarn i Vadstena?

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Första socialförsäkringsutskottets betänkande. 2014:1SfU1. Socialförsäkringsfrågor. Motioner. 2014:1SfU1

Första socialförsäkringsutskottets betänkande. 2014:1SfU1. Socialförsäkringsfrågor. Motioner. 2014:1SfU1 Första socialförsäkringsutskottets betänkande Socialförsäkringsfrågor behandlar i detta betänkande 4 motioner. Motioner Motion 2014:1Sf21Fr, Båda föräldrarna måste ta lika mycket föräldraledighet av klass

Läs mer

Det står en Mercedes och väntar på alla flyktingar

Det står en Mercedes och väntar på alla flyktingar Den största invandrargruppen 2008 kom från Irak? INTEGRATION OCH INVANDRING RAPPORT 1/2010 Invandrare över 65 år Det står en Mercedes och väntar på alla flyktingar i Trelleborg! får bättre pension än de

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp.

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp. Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning.

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning. ORDLISTA Abo/Anläggningsboende Abo betyder anläggningsboende och är det boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, ofta i en lägenhet i ett hyreshus. Ibland kallas också de asylsökande

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 24 201206 16/17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa) Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting:

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer