Integration. Kommitté 7 - Förnyelseprogram: Integration. 102 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integration. Kommitté 7 - Förnyelseprogram: Integration. 102 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre"

Transkript

1 102 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :1 Integration Centerpartiet tror på alla människors lika rätt och värde. Vi tror på människors vilja att växa och bidra. Debatten om integrationen kommer med all sannolikhet att pågå under många år och berör oss alla. Det kräver att vi i Centerpartiet funderar över hur vi kan skapa förutsättningar för alla att vara med och växa. Värden som självbestämmande, decentralisering, frihet och egenmakt har präglat hela partiets historia. Vi behöver nu föra de värdena till diskussionen om vår framtida integrationspolitik. I nyhetsflödet och i vår vardag kan vi se och höra rapporter och diskussioner om problem med integrationen. Samtidigt presenteras och debatteras problemen med hur Sveriges kommuner ska klara framtidens välfärd. Vi lever allt längre och andelen äldre i befolkningen kommer att öka snabbt de närmaste decennierna. Det är i grunden mycket glädjande men får inte hindra oss att se utmaningen i att allt färre ska försörja allt fler. I Kalmar län kommer flertalet kommuner att ha en hög eller mycket hög försörjningsbörda. Av rikets samtliga län var det endast i tre som befolkningen minskade Kalmar län var ett av dessa. De övriga två var Norrbotten och Västernorrlands län. I länet var det endast tre kommuner som redovisade en positiv befolkningsutveckling, Kalmar, Mörbylånga och Nybro. Det blir allt tydligare att vår region står inför stora utmaningar med låga födelsetal, att många unga flyttar, stora pensionsavgångar och låg invandring. Kalmar län har lägre andel invandrade än de flesta andra regioner i södra Sverige. I landet är redan idag var fjärde läkare och tandläkare född utomlands, var tredje apotekare och var femte vårdbiträde och personlig assistent. Utan dessa människor vore det redan svårt att fylla många av de samhällsbehov som den enskilda kommunen har. Samtidigt som Kalmar län har en negativ befolkningsutveckling så är invandringen låg. Det finns behov av att se över om det finns strukturella hinder eller saknas incitament att flytta till regioner som Kalmar län. Det skulle kunna vara brister i mottagning av invandrande, brist på bostäder bostäder, SFI eller andra faktorer som säkert kan variera i landet. incitament och ansvar för att bereda möjlighet för invandrande att bosätta sig. Motionär: Centerpartiet i Kalmar län Krets: Centerpartiet i Kalmar län Distrikt: Centerpartiet i Kalmar län Kommitté - Förnyelseprogram: Integration att Centerpartiet utformar en nationell integrationspolitik som bidrar till att undanröja strukturella hinder och stärker incitamenten att som invandrande bosätta sig i län som Kalmar län med en negativ befolkningsutveckling och som samtidigt stärker kommunernas

2 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 103 Nr: :2 Motion om att värna barns rätt till skolgång Hemundervisning rimmar väldigt illa med Alliansens skolpolitik, som syftar till att behöriga lärare ska ge elever kunskap av god kvalitet. Oavsett hur välutbildade, ambitiösa eller allmänbildade föräldrar är kan de inte mäta upp till de sexton undervisningsämnena samt de mål och färdigheter som dessa står för. Föräldrar som ansöker om hemundervisning och får avslag kan dock fortsätta att hålla sina barn hemma medan de överklagar beslutet. Kommunen har möjlighet att polisanmäla och vitesförelägga föräldrarna. Men föräldrarnas vilja går idag före barnens rätt till skolgång. Vitet betalas och inga fler medel finns till buds. Skolan som har barnet inskrivet anmäler givetvis till socialtjänsten att barnen inte går i skolan. Men när socialtjänsten öppnar en utredning finner den att barnen inte far illa. Eftersom barnen är hela, rena, har mat på bordet och föräldrarna klarar den dagliga omsorgen kan inte socialtjänsten agera. Steget till omhändertagande är alltför långt, enligt dagens lagstiftning. Barn har rättighet till en god skolgång för en bra framtid. Socialtjänstlagen måste förändras så att ett steg införs innan lagen om omhändertagande. Detta skulle kunna bestå av att föräldrarna kallas till samtal hos sociala myndigheterna en gång i veckan. Ett alternativ är att den ena föräldern häktas för att han/hon berövar barnet rätten till skolgång, något som bör ses som kriminellt, då faktiskt barnets framtid spolieras och friheten att välja utbildning upphör. När det gäller asylsökande barn och ensamkommande flyktingbarn lyder de idag inte under lagen om skolplikt. För ett barns rutiner är skolgången en viktig del i vardagen, såväl som för framtiden. Att lära sig språket, få sätta ord på tidigare kunskaper och kunna kommunicera med jämnåriga är viktigt för barnets välmående. Därför borde asylsökande barn få lyda under lagen om skolplikt, som kan innebära att den kommun där barnen uppehåller sig inom två veckor från barnets ankomst ska vara skyldig att anordna undervisning. Detta ger också en tydlig signal gentemot skolan om att ha höga förväntningar på både barn och förälder. Barn till föräldrar som lever gömda, s.k. papperslösa, ska ha rätt till skolgång då barnen inte kan stå som ansvariga för den situation de befinner sig i. I en osäker tillvaro kan skolan och kunskapen stå för tryggheten i vardagen, vilket väl alla barn i vår vida värld önskas. Att barns rätt till adekvat skolgång värnas Att en åtgärdstrappa införs vad gäller föräldrar som berövar sina barn en fullgod skolgång Att ensamkommande flyktingbarn och andra asylsökande barn ska lyda under lagen om skolplikt Att barn till föräldrar som lever gömda ges rätt till skolgång Motionär: Helen Törnqvist Krets: Stockholm Distrikt: Stockholms Stad Kretsyttrande: Motionären lyfter en synnerligen viktig fråga, den om alla barns rätt till skola. På senare år att vi sett fler och fler fall där barn vägrats skola eller delar av skolundervisningen av olika skäl. Det kan bero på att barnet tillhör en religion eller en religiös gren där delar av den svenska läroplanen inte anses lämplig för barnen, det kan bero på att barnet och dess föräldrar är papperslösa eller det kan ha andra orsaker. För Centerpartiet är individens rättigheter centrala. Och när inte föräldrar eller andra har möjlighet eller vill värna individens rättigheter, som skolgång är för barn, ska samhället göra det. Därför är motionens syfte en självklarhet ur centerpartistisk synvinkel. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att bifalla motionens tre första att-satser. Att avslå den fjärde att-satsen. Att besluta att alla barn som lever gömda, med eller utan föräldrar, ska ges rätt till skolgång. Att häktning och frihetsberövande inte ingår i åtgärdstrappan Att sända motionen vidare till partistämman i Åre Reservation: Helen Törnqvist reserverade sig mot beslutet till förmån för att häktning skall utredas som metod om föräldrar berövar sina barn rätten till skolgång. Distriktsyttrande: Motionären lyfter en synnerligen viktig fråga, den om alla barns rätt till skola. På senare år att vi sett fler och fler fall där barn vägrats skola eller delar av skolundervisningen av olika skäl. Det kan bero på att barnet tillhör en religion eller en religiös gren där delar av den svenska läroplanen inte anses lämplig för barnen, det kan bero på att barnet och dess föräldrar är papperslösa eller det kan ha andra orsaker. För Centerpartiet är individens rättigheter centrala. Och när inte föräldrar eller andra har möjlighet eller vill värna individens rättigheter, som skolgång är för barn, ska samhället göra det. Därför är motionens syfte en

3 104 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre självklarhet ur centerpartistisk synvinkel. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att bifalla motionens tre första att-satser. Att avslå den fjärde att-satsen. Att besluta att alla barn som lever gömda, med eller utan föräldrar, ska ges rätt till skolgång. Att häktning och frihetsberövande inte ingår i åtgärdstrappan Att sända motionen vidare till partistämman i Åre Reservation: Helen Törnqvist reserverade sig mot beslutet till förmån för att häktning skall utredas som metod om föräldrar berövar sina barn rätten till skolgång. Nr: :3 Gör det lättare att byta nationsmedborgarskap inom EU. Det bör kunna gå att byta nationellt medborgarskap lättare inom EU. Det viktigaste medborgarskapet på sikt är unionsmedborgarskapet som alla EUmedborgare har. Det bör införas en regel för byte av nationellt medborgarskap som liknar den som gäller mellan de nordiska länderna; d v s en tvåårsregel. Bl.a. a kommer detta att underlätta för idrottsmän att lättare kunna byta tävlingsland, vilket skapar en bättre balans mellan EU och den nationella identiteten. Det bör så långt möjligt vara individen själv som avgör var hon eller han vill höra hemma inom EU och inte att en nationell identitet påtvingas någon av yttre anledningar. Att Centerpartiet verkar för att införa en tvåårsregel för byte av medborgarskap inom EU. Om någon vill byta ytterligare än gång bör en femårsgräns gälla för att inte den demokratiska processen ska påverkas. Att motionen sänds vidare till partistämman Att Motionen sänds till Centerpartiets riksdagsgrupp Motionär: Mats Flodin Krets: Stockholm Distrikt: Stockhom Stad Kretsyttrande: Vad gäller? Lagen I Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap regleras det svenska medborgarskapet. I paragraf elva klargörs vad som gäller i normalfallet. 11 En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om han eller hon har 1. styrkt sin identitet, 2. fyllt arton år, 3. permanent uppehållstillstånd i Sverige, 4. hemvist här i landet a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare, b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 utlänningslagen (2005:16), c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och 5. haft och kan

4 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 105 förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Lag (2005:22). Hur många fick medborgarskap 2010? De tio största invandrargrupperna redovisas i Tabell 1. Antal personer som fått svenskt medborgarskap efter medborgarskapsland och tid 2010 Irak 436 Finland 291 okänt medborgarskap 1492 Polen 148 Thailand 1429 statslös 1139 Somalia 106 Turkiet 1049 Iran 96 Tyskland 923 Tabell 1 Ett nordiskt land återfinns här. Danmark återfinns på plats 15 (485 beviljade medborgarskap), Norge på 22 plats (386) och Island på plats 32 (225). Detta trots att medborgare från de nordiska länderna är bland de allra största medborgargrupperna i Sverige, se Tabell 2. Utländska medborgare efter medborgarskapsland och tid 2010 Finland Irak Polen Danmark Norge Somalia Tyskland Thailand Storbritannien och Nordirland Kina Tabell 2 Islänningar är naturligtvis ingen stor invandringsgrupp i Sverige (plats 32 och Islänningar). Distriktsstyrelsen anser Distriktsstyrelsen håller med motionären om att grundtanken att alla EU-medborgare är grannar. Det är numer självklart för de flesta av oss att känna nordiska medborgare som bröder och systrar. Skillnaden mellan dessa och svenskar, också vad det gäller rättigheter och skyldigheter är liten oavsett om de bor i hemlandet eller i något annat nordiskt land. Men det finns tyvärr fortfarande massor med administrativa hinder och krångel för den som vill leva i ett annat nordiskt land än där man har sitt medborgarskap. Detta trots att det nordiska projektet pågått i snart 60 år. Det visar hur svårt det är med praktisk integration. Men det gäller förstås om man inte byter medborgarskap. Det är ovanligt att få som byter medborgarskap från ett nordiskt land till ett annat. Frågan är om underlättat medborgarskapsbyte är rätt väg att gå för att öka integrationen inom EES? Varför söker så få Nordiska medborgare som lever i Sverige svenskt medborgarskap, se Tabell Antal personer som fått svenskt medborgarskap efter medborgarskapsland och tid Utländska medborgare efter medborgarskapsland och tid Andel Irak ,% Finland ,2% okänt medborgarskap ,8% Polen ,6% Thailand ,8% statslös ,9% Somalia ,5% Turkiet ,8% Iran ,2% Tyskland ,3% Danmark ,2% Norge ,1% Tabell 3 Den låga andelen nordiska medborgare, men också från andra EU-länder, som söker medborgarskap i Sverige kan bero på att de inte har något att vinna på att byta medlemskap. Frågan är vad som skulle få andra EU- och EES-medborgare att vilja byta medlemskap i större utsträckning. Frågan är om underlättat byte av medlemskap fångar behovet av ökad integration och samhörighet inom EU eller om det inte är så att det är arbetet med alla annan integration som bör påskyndas. Sedan måste man naturligtvis fråga sig varför det är en tvåårsgräns för vissa systrar och bröder inom EES och 5 år för andra. Historiska rötter är nog förklaringen men de borde vara obsoleta vid det här laget. Kanske vi borde våga oss på att skillnaden ska tas bort med hänvisning till att vi betraktar hela EES och alla dess medborgare som grannar och att vi därför inför samma tidsregel för medborgarskap för alla medborgare i ett EU eller EES-land. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att bifalla motionen Distriktsyttrande: Vad gäller? Lagen I Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap regleras det svenska medborgarskapet. I paragraf elva klargörs vad som gäller i normalfallet. 11 En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om han eller hon har 1. styrkt sin identitet, 2. fyllt arton år, 3. permanent uppehållstillstånd i Sverige, 4. hemvist här i landet a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare, b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 utlänningslagen (2005:16), c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och 5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Lag (2005:22). Hur många fick medborgarskap 2010? De tio största invandrargrupperna redovisas i Tabell 1. Antal personer som fått svenskt medborgarskap efter medborgarskapsland och tid 2010 Irak 436 Finland 291 okänt medborgarskap 1492 Polen 148 Thailand 1429 statslös 1139 Somalia 106 Turkiet 1049 Iran 96 Tyskland 923 Tabell 1 Ett nordiskt land återfinns här. Danmark återfinns på plats 15 (485 beviljade medborgarskap), Norge på 22 plats (386) och Island på plats 32 (225). Detta trots att medborgare från de nordiska länderna är bland de allra största medborgargrupperna i Sverige, se Tabell 2. Utländska medborgare efter medborgarskapsland och tid 2010 Finland Irak Polen Danmark Norge Somalia Tyskland Thailand Storbritannien och Nordirland Kina Tabell 2 Islänningar är naturligtvis ingen stor invandringsgrupp i Sverige (plats 32 och Islänningar). Distriktsstyrelsen anser Distriktsstyrelsen håller med motionären om att grundtanken att alla EU-medborgare är grannar. Det är numer självklart för de flesta av oss att känna nordiska medborgare som bröder och systrar. Skillnaden mellan dessa och svenskar, också vad det gäller rättigheter och skyldigheter är liten oavsett om de bor i hemlandet eller i något annat nordiskt land. Men det finns tyvärr fortfarande massor med administrativa hinder och krångel för den som vill leva i ett annat nordiskt land än där man har sitt medborgarskap. Detta trots att det nordiska projektet pågått i snart 60 år. Det visar hur svårt det är med praktisk integration. Men det gäller förstås om man inte byter medborgarskap. Det är ovanligt att få som byter medborgarskap från ett nordiskt land till ett

5 106 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre annat. Frågan är om underlättat medborgarskapsbyte är rätt väg att gå för att öka integrationen inom EES? Varför söker så få Nordiska medborgare som lever i Sverige svenskt medborgarskap, se Tabell Antal personer som fått svenskt medborgarskap efter medborgarskapsland och tid Utländska medborgare efter medborgarskapsland och tid Andel Irak ,% Finland ,2% okänt medborgarskap ,8% Polen ,6% Thailand ,8% statslös ,9% Somalia ,5% Turkiet ,8% Iran ,2% Tyskland ,3% Danmark ,2% Norge ,1% Tabell 3 Den låga andelen nordiska medborgare, men också från andra EU-länder, som söker medborgarskap i Sverige kan bero på att de inte har något att vinna på att byta medlemskap. Frågan är vad som skulle få andra EU- och EES-medborgare att vilja byta medlemskap i större utsträckning. Frågan är om underlättat byte av medlemskap fångar behovet av ökad integration och samhörighet inom EU eller om det inte är så att det är arbetet med alla annan integration som bör påskyndas. Sedan måste man naturligtvis fråga sig varför det är en tvåårsgräns för vissa systrar och bröder inom EES och 5 år för andra. Historiska rötter är nog förklaringen men de borde vara obsoleta vid det här laget. Kanske vi borde våga oss på att skillnaden ska tas bort med hänvisning till att vi betraktar hela EES och alla dess medborgare som grannar och att vi därför inför samma tidsregel för medborgarskap för alla medborgare i ett EU eller EES-land. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att bifalla motionen Nr: :4 Migration och integration Centerpartiet har en positiv syn på att människor rör sig över gränser. Vi ska välkomna såväl människor som tvingas fly från sitt hemland som människor som kommer hit för att arbeta. Ett stort problem i den svenska samhällsdebatten är att invandrare ses som en homogen grupp. Den kollektivistiska synen på invandrare har lett till att ingen egentligen definieras som människa. Man kräver särskilda rättigheter till särskilda grupper, istället för mänskliga rättigheter till varje människa. För oss är det självklart att den här typen av identitetspolitik och särregleringar måste motverkas. Asylpolitik Vi måste se till att Sverige har en öppen och generös flyktingpolitik som värnar om asylrätten genom en tidig, rättssäker prövning av den sökandes skyddsbehov. Idag finns det ett problem med svensk lagstiftning när det gäller grunderna för politisk asyl respektive synnerligen ömmande omständigheter. Den som är förföljd av en statsmakt ges politisk asyl. I de flesta fall är det av kulturella orsaker främst män, som exempelvis skriver regeringsfientliga texter eller strejkar, som täcks av definitionen av politisk flykting. Däremot gäller inte detta lagrum en kvinna som blir hotad av sin släkt och vars samhälle inte kan skydda henne. Att vägra exempelvis tvångsgifte eller könsstympning är ett politiskt arbete, men det täcks inte av svenska regler för politisk asyl. Precis som dessa kvinnor så anser vi att samma regler bör gäller HBT-personer som tvingas fly från förföljelse på grund av sin sexuella läggning som grundar sig i hemlandets politiska hållning till HBT- personer. Idag kan man i bästa fall få uppehållstillstånd av synnerligen ömmande skäl, som innebär en betydligt snårigare väg in i det svenska samhället än för dem som fått politisk asyl. Därför kräver vi att även sådana fall av förföljelse ska berättiga till politisk asyl. Centerpartiet bör även arbeta för att de människor som kommer till Sverige från krisdrabbade områden ska erbjudas hjälp att behandla eventuella traumatiska upplevelser. Vi anser även att det är oacceptabelt att det finns statslösa barn i Sverige, de ska självklart bli svenska medborgare. Att söka asyl är den mest osäkra tillvaro en människa kan befinna sig i. För att minska rädslan och ovissheten bör de asylsökande ha en handläggare som förmedlar all information och eventuella beslut som rör dem. Det är viktigt att all förmedling av information såväl som all kommunikation med den som söker asyl sker på ett språk som den asylsökande förstår väl, företrädesvis på dennes modersmål. Därför är det viktigt att behovet av tolkar och översättare inom asylprocessen tillgodoses. Utökade resurser under handläggningstiden är nödvändigt ur rättssäkerhetssynpunkt. Det måste finnas en bortre tidsgräns för beslut om asyl på tre månader från ansökningsdagen. För att det skall vara möjligt

6 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 10 att upprätthålla denna gräns måste tillräckliga resurser tillföras. Individer som söker asyl och som inte fått besked inom tre månader ska automatiskt beviljas asyl. Familjer och enskilda ska också uppmuntras att bli faddrar åt asylsökande och flyktingar. Att jobba under asylprocessen Under asylansökan menar vi att man ska kunna söka jobb, utbilda sig, lära sig svenska och starta eget/gå en starta eget kurs från första dagen i Sverige. För att göra detta enklare och för att tex. kunna skaffa F-skattsedel tycker vi att alla asylsökande ska få ett tillfälligt personnummer direkt när de kommer till Sverige. De senaste årens skandaler inom Migrationsverket visar att myndigheten inte klarar av sitt uppdrag. En djupt inhuman kultur sitter i myndighetens väggar och går inte längre att förbättra. Vi kräver därför att Migrationsverket läggs ned. Frågor som rör migration, medborgarskap och integration bör sedan överföras till en ny myndighet som bör dimensioneras i enlighet med strävan efter fri rörlighet. Dublinförordningen Den förhärskande Dublinförordningen som upprätthåller Förstalandsprincipen inom EU måste avskaffas. De handlingar som den asylsökande har med sig är den sökandes papper och myndigheter får inte använda dessa utan den asylsökandes medgivande. Handlingarna ska, när Dublinförordningen har skrotats, kunna användas i alla EU-länder för att på så sätt korta asylprocessen då man söker i flera olika länder samtidigt. Ensamkommande flyktingbarn Varje år kommer hundratals barn till Sverige helt ensamma för att söka skydd. Barnen har ofta rest långt och under fruktansvärda miljöer och omständigheter. Idag kan kommuner själv välja att tillsammans med migrationsverket välkomna dessa barn till ett hem med god omsorg och med full ekonomisk ersättning från staten. Vi vill verka för att alla Sveriges kommuner skall ta ansvar för de utsatta barnen och erbjuda dem boende, omsorg och trygghet. Arbetskraftsinvandring För den som fått arbetskraftsinvandringstillstånd är det viktigt att detta inte är knutet till en specifik yrkestyp, så som det tyvärr är idag. Om någon fått tillstånd att komma hit för att arbeta som exempelvis kock ska inte tillståndet dras undan om denne avancerar till restaurangchef eller byter jobb till postsorterare. CUF vill ha en fri arbetskraftsinvandring och tycker att den som fått jobb här automatiskt ska beviljas uppehållstillstånd. Vi ser positivt på EU:s system med bluecard som tillåter arbetskraftsinvandring till EU. Dock är det beklagligt att systemet endast omfattar högutbildad arbetskraft. CUF vill se en helt fri arbetskraftinvandring för såväl städare som för direktörer, bluecard-systemet bör omfatta alla yrken. I ett väl fungerande EU är alla människor en tillgång, det långsiktiga målet för EU är därför att tillåta fri invandring. Integration Dagens integrationspolitik fungerar inte. Istället för att ta till vara människors resurser och kompetenser och möjliggöra nyanlända invandrares och flyktingars etablering på arbetsmarknaden skapar dagens system ett utanförskap och bidragsberoende. Vi tror inte i första hand på stora satsningar på statliga mångfaldsprojekt. Vi tror inte på kollektiva lösningar och har inte en syn på invandrare som en grupp människor som måste hjälpas. Människor som kommer hit ska ses som resurser och vi tror att alla människor har något att bidra med, och vill bidra. Invandrare tar inte våra jobb, de är med och skapar jobb. Vi tror inte integrationspolitiken behöver vara krångligare än att se till att ha en bra utbildningspolitik, bostadspolitik och en bra arbetsmarknads- och företagarpolitk. Fungerar dessa bitar är vi övertygade om att människors egen drivkraft löser det vi idag kallar integrationsproblem. Integration är aldrig en isolerad fråga därför tycker vi inte att vi i Sverige behöver en särskild integrationsminister utan att integration ska vara en del av alla ministrars ansvar i respektive område. Arbetsmarknad och företagande Den enskilt viktigaste delen för att integreras i ett nytt land är att komma in på arbetsmarknaden. Redan från första dagen som asylsökande ska man ha möjlighet att söka och ta ett jobb, och alla som har ett arbete ska automatiskt få uppehållstillstånd. Sveriges arbetsmarknad är idag väldigt reglerad och oflexibel vilket gör det svårt och krångligt för företag att anställa - något som leder till att grupper som invandrare och ungdomar för det svårt att ta sig in. LAS, höga ingångslöner och höga arbetsgivaravgifter är några av de hinder som vi vill ta bort för att ge invandrare bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Vi menar också att invandrare skulle hjälpas av fler privata arbetsförmedlingar som är specialiserade på exempelvis invandrare. Det är viktigt att få hjälp att matcha och validera utbildning och erfarenhet för att få rätt jobb och veta var i landet dessa jobb finns. Många migranter är duktiga på att starta företag och ofta anställer de andra migranter. Områden med hög invandrartäthet har en positiv effekt eftersom det skapar efterfrågan på nya tjänster och nya produkter vilket ger en ny marknad att starta nya företag på. Att ge hitkommande ett tillfälligt personnummer omedelbart så att de har möjlighet att starta företag från dag ett är en viktig del i att skapa fler företag och jobb. Ett stort problem ligger dock i regelkrånglet. Till dess att de lagar och regler som omgärdar företagandet har minskat och blivit enklare är det viktigt att informationen kring dem blir tydligare och mer lättförståelig. Det måste också bli lättare att leva på sitt företag och att anställa andra. Invandrargrupper är bland dem som skulle tjäna mest på ett mer företagarvänligt Sverige. Svenska för yrkeslivet (SFY) Att kunna ett lands språk är grundläggande för att bli del i samhället. Språket är ofta också grundläggande för att komma in på arbetsmarknaden. På denna punkt har integrationsarbetet i Sverige brustit fatalt. Inte bara har analfabeter och ingenjörer placerats i samma klassrum och förväntats lära sig i samma takt, utan analfabeter, ingenjörer, läkare och ekonomer har alla antagits behöva precis samma språkkunskaper. Så är naturligtvis inte fallet, men det har resulterat i att Sverige har extremt högutbildade tunnelbanechaufförer. Medan en läkare behöver lära sig medicinska termer är de i stort sett irrelevanta för andra yrkesgrupper. Vi vill

7 108 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre därför se att SFI (svenska för invandrare) läggs ner till förmån för SFY (svenska för yrkeslivet) och fokusera på att lära ut svenska anpassat för den yrkeskategori personen tillhör och vara mer knytet till arbetslivet. Man måste också kunna läsa SFY samtidigt som man har ett arbete eller en praktikplats. Naturligtvis ska det finnas en allmän grundutbildning för dem som inte har behovet av en yrkesanpassad utbildning, utgångspunkten måste vara en undervisning som utgår från individens behov och tidigare kunskaper. Segregation Ofta talas det om hur fruktansvärt det är att Sverige är så segregerat och vilka problem detta för med sig. Ibland går diskussionen så långt att det talas om att tvångsförflytta människor och tvinga kommuner att ta emot asylsökande. Vi anser att staten aldrig ska lägga sig i var människor väljer att bo och vilka vi väljer att umgås med. Det offentligas roll ska inte vara att försöka agera kontaktförmedlare mellan personer från olika kulturer, utan att ge förutsättningar åt alla att bilda sig ett eget liv i Sverige inom ramen för våra lagar. Det är dock viktigt att staten heller inte lägger hinder i vägen för att människor ska kunna flytta på sig inom landet, kommunen eller helt enkelt staden. Dagens system med reglerade hyror gör det i praktiken omöjligt för framförallt invandrare att någonsin kunna få en hyresrätt i exempelvis Stockholms innerstad - för att ha en chans måste man ha stått i kö sedan födseln. Detta i kombination med att bruksvärdessystemet faktiskt bara subventionerar innerstadshyror och i det snaraste driver upp hyrorna i städernas ytterområden gör att den svenska bostadspolitiken i fungerar. Systemet gynnar i praktiken bara de redan bäst bemedlade och bör därför avskaffas. Vi menar att en friare prissättning ger alla lika rättigheter på bostadsmarknaden. Framtidens stadsplanering måste också utgå från en blandad bebyggelse: Kontor, affärslokaler, hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter kan alla höra hemma inom samma kvarter. Den som idag hittar ett arbete och vill byta upp sig tvingas ofta byta stadsdel, vilket leder till stagnerade områden i städer där utanförskapet bara ökar och resurserna i stadsdelen minskar. Bra förebilder är viktiga och kan fungera som mentorer åt andra, men om de tvingas flytta från sitt område för att bo bättre, cementeras stadsdelens karaktär ytterligare. Hedersrelaterat våld Vi kan aldrig acceptera att människors frihet begränsas på grund av förtryck som förtäckts genom begreppet heder. Sveriges lagar skall alltid stå över religiösa och kulturella yttringar. Socialtjänst, skola och myndigheter måste öka sin kunskap och bli bättre på att samverka för att hjälpa de killar och tjejer som utsätts. Det är viktigt att ungdomsmottagningar och övrig sjukvård har god kunskap om problematiken, för att kunna se tecknen och ingripa i ett tidigt skede. När den utsatta söker hjälp har förtrycket ofta pågått under en lång tid, det krävs därför snabba och effektivisera insatser där den utsattas säkerhet inte äventyras. att grunderna för politisk asyl även ska omfatta det som i motionen angivits vad gäller förföljelse av kvinnor och HBT- personer av enskilda, familjer eller en statsapparat. att det inte ska vara acceptabelt att det finns statslösa barn i Sverige. att asylsökande tilldelas en personlig handläggare som förmedlar all information och eventuella beslut som rör dem. att asylbeslut ska fattas på tre månader, om inte ska en person automatiskt beviljas uppehållstillstånd. att det ska vara möjligt att jobba, utbilda sig eller starta eget företag under asylprocessen. att alla asylsökande ska få ett tillfälligt personnummer direkt när de kommer till Sverige att Migrationsverket läggs ner och ersätts av en ny myndighet som är uppbyggd på idén om att fri rörlighet ska främjas. att Dublinförordningen avskaffas. att alla Sveriges kommuner ska påverkas för att ta emot ensamkommande flyktingbarn att tillstånd för arbetskraftsinvandring inte är knutet till ett specifikt yrke. att i fortsättningen inte utse någon integrationsminister att Centerpartiets hållning i fråga om Arbetsrätt, ingångslöner och arbetsgivaravgifter i större utsträckning också fokuserar på invandrares möjligheter på arbetsmarknaden. Att Svenska för invandrare ersätts av Svenska för yrkeslivet (SFY) Att en friare prissättning på bostäder införs Att EBO- lagstiftningen avskaffas. Att ungdomsmottagningar och andra vårdinrättningar har tillräcklig kunskap och snabba rutiner när det kommer till hedersrelaterat våld

8 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 109 Att motionen vidaresänds till Centerpartiets partistämma i Åre 2011 Motionär: Anders Dahlberg Krets: Lysekil Distrikt: Bohuslän Kretsyttrande: - Distriktsyttrande: Distriktsstämman beslutar: att lämna motion vidare till partistämman utan eget yttrande att motionen skickas vidare till Centerpartiets partistämma i Åre Nr: :5 Migration och integration Centerpartiet har en positiv syn på att människor rör sig över gränser. Vi ska välkomna såväl människor som tvingas fly från sitt hemland som människor som kommer hit för att arbeta. Ett stort problem i den svenska samhällsdebatten är att invandrare ses som en homogen grupp. Den kollektivistiska synen på invandrare har lett till att ingen egentligen definieras som människa. Man kräver särskilda rättigheter till särskilda grupper, istället för mänskliga rättigheter till varje människa. För oss är det självklart att den här typen av identitetspolitik och särregleringar måste motverkas. Asylpolitik Vi måste se till att Sverige har en öppen och generös flyktingpolitik som värnar om asylrätten genom en tidig, rättssäker prövning av den sökandes skyddsbehov. Idag finns det ett problem med svensk lagstiftning när det gäller grunderna för politisk asyl respektive synnerligen ömmande omständigheter. Den som är förföljd av en statsmakt ges politisk asyl. I de flesta fall är det av kulturella orsaker främst män, som exempelvis skriver regeringsfientliga texter eller strejkar, som täcks av definitionen av politisk flykting. Däremot gäller inte detta lagrum en kvinna som blir hotad av sin släkt och vars samhälle inte kan skydda henne. Att vägra exempelvis tvångsgifte eller könsstympning är ett politiskt arbete, men det täcks inte av svenska regler för politisk asyl. Precis som dessa kvinnor så anser vi att samma regler bör gäller HBT-personer som tvingas fly från förföljelse på grund av sin sexuella läggning som grundar sig i hemlandets politiska hållning till HBT- personer. Idag kan man i bästa fall få uppehållstillstånd av synnerligen ömmande skäl, som innebär en betydligt snårigare väg in i det svenska samhället än för dem som fått politisk asyl. Därför kräver vi att även sådana fall av förföljelse ska berättiga till politisk asyl. Centerpartiet bör även arbeta för att de människor som kommer till Sverige från krisdrabbade områden ska erbjudas hjälp att behandla eventuella traumatiska upplevelser. Vi anser även att det är oacceptabelt att det finns statslösa barn i Sverige, de ska självklart bli svenska medborgare. Att söka asyl är den mest osäkra tillvaro en människa kan befinna sig i. För att minska rädslan och ovissheten bör de asylsökande ha en handläggare som förmedlar all information och eventuella beslut som rör dem. Det är viktigt att all förmedling av information såväl som all kommunikation med den som söker asyl sker på ett språk som den asylsökande förstår väl, företrädesvis på dennes modersmål. Därför är det viktigt att behovet av tolkar och översättare inom asylprocessen tillgodoses. Utökade resurser under handläggningstiden är nödvändigt ur rättssäkerhetssynpunkt. Det måste finnas en bortre tidsgräns för beslut om asyl på tre månader från ansökningsdagen. För att det skall vara möjligt

9 110 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre att upprätthålla denna gräns måste tillräckliga resurser tillföras. Individer som söker asyl och som inte fått besked inom tre månader ska automatiskt beviljas asyl. Familjer och enskilda ska också uppmuntras att bli faddrar åt asylsökande och flyktingar. Att jobba under asylprocessen Under asylansökan menar vi att man ska kunna söka jobb, utbilda sig, lära sig svenska och starta eget/gå en starta eget kurs från första dagen i Sverige. För att göra detta enklare och för att t.ex. kunna skaffa F-skattsedel tycker vi att alla asylsökande ska få ett tillfälligt personnummer direkt när de kommer till Sverige. De senaste årens skandaler inom Migrationsverket visar att myndigheten inte klarar av sitt uppdrag. En djupt inhuman kultur sitter i myndighetens väggar och går inte längre att förbättra. Vi kräver därför att Migrationsverket läggs ned. Frågor som rör migration, medborgarskap och integration bör sedan överföras till en ny myndighet som bör dimensioneras i enlighet med strävan efter fri rörlighet. Dublinförordningen Den förhärskande Dublinförordningen som upprätthåller Förstalandsprincipen inom EU måste avskaffas. De handlingar som den asylsökande har med sig är den sökandes papper och myndigheter får inte använda dessa utan den asylsökandes medgivande. Handlingarna ska, när Dublinförordningen har skrotats, kunna användas i alla EU-länder för att på så sätt korta asylprocessen då man söker i flera olika länder samtidigt. Ensamkommande flyktingbarn Varje år kommer hundratals barn till Sverige helt ensamma för att söka skydd. Barnen har ofta rest långt och under fruktansvärda miljöer och omständigheter. Idag kan kommuner själv välja att tillsammans med migrationsverket välkomna dessa barn till ett hem med god omsorg och med full ekonomisk ersättning från staten. Vi vill verka för att alla Sveriges kommuner skall ta ansvar för de utsatta barnen och erbjuda dem boende, omsorg och trygghet. Arbetskraftsinvandring För den som fått arbetskraftsinvandringstillstånd är det viktigt att detta inte är knutet till en specifik yrkestyp, så som det tyvärr är idag. Om någon fått tillstånd att komma hit för att arbeta som exempelvis kock ska inte tillståndet dras undan om denne avancerar till restaurangchef eller byter jobb till postsorterare. CUF vill ha en fri arbetskraftsinvandring och tycker att den som fått jobb här automatiskt ska beviljas uppehållstillstånd. Vi ser positivt på EU:s system med bluecard som tillåter arbetskraftsinvandring till EU. Dock är det beklagligt att systemet endast omfattar högutbildad arbetskraft. CUF vill se en helt fri arbetskraftinvandring för såväl städare som för direktörer, bluecard-systemet bör omfatta alla yrken. I ett väl fungerande EU är alla människor en tillgång, det långsiktiga målet för EU är därför att tillåta fri invandring. Integration Dagens integrationspolitik fungerar inte. Istället för att ta till vara människors resurser och kompetenser och möjliggöra nyanlända invandrares och flyktingars etablering på arbetsmarknaden skapar dagens system ett utanförskap och bidragsberoende. Vi tror inte i första hand på stora satsningar på statliga mångfaldsprojekt. Vi tror inte på kollektiva lösningar och har inte en syn på invandrare som en grupp människor som måste hjälpas. Människor som kommer hit ska ses som resurser och vi tror att alla människor har något att bidra med, och vill bidra. Invandrare tar inte våra jobb, de är med och skapar jobb. Vi tror inte integrationspolitiken behöver vara krångligare än att se till att ha en bra utbildningspolitik, bostadspolitik och en bra arbetsmarknads- och företagarpolitk. Fungerar dessa bitar är vi övertygade om att människors egen drivkraft löser det vi idag kallar integrationsproblem. Integration är aldrig en isolerad fråga därför tycker vi inte att vi i Sverige behöver en särskild integrationsminister utan att integration ska vara en del av alla ministrars ansvar i respektive område. Arbetsmarknad och företagande Den enskilt viktigaste delen för att integreras i ett nytt land är att komma in på arbetsmarknaden. Redan från första dagen som asylsökande ska man ha möjlighet att söka och ta ett jobb, och alla som har ett arbete ska automatiskt få uppehållstillstånd. Sveriges arbetsmarknad är idag väldigt reglerad och oflexibel vilket gör det svårt och krångligt för företag att anställa - något som leder till att grupper som invandrare och ungdomar för det svårt att ta sig in. LAS, höga ingångslöner och höga arbetsgivaravgifter är några av de hinder som vi vill ta bort för att ge invandrare bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Vi menar också att invandrare skulle hjälpas av fler privata arbetsförmedlingar som är specialiserade på exempelvis invandrare. Det är viktigt att få hjälp att matcha och validera utbildning och erfarenhet för att få rätt jobb och veta var i landet dessa jobb finns. Många migranter är duktiga på att starta företag och ofta anställer de andra migranter. Områden med hög invandrartäthet har en positiv effekt eftersom det skapar efterfrågan på nya tjänster och nya produkter vilket ger en ny marknad att starta nya företag på. Att ge hitkommande ett tillfälligt personnummer omedelbart så att de har möjlighet att starta företag från dag ett är en viktig del i att skapa fler företag och jobb. Ett stort problem ligger dock i regelkrånglet. Till dess att de lagar och regler som omgärdar företagandet har minskat och blivit enklare är det viktigt att informationen kring dem blir tydligare och mer lättförståelig. Det måste också bli lättare att leva på sitt företag och att anställa andra. Invandrargrupper är bland dem som skulle tjäna mest på ett mer företagarvänligt Sverige. Svenska för yrkeslivet (SFY) Att kunna ett lands språk är grundläggande för att bli del i samhället. Språket är ofta också grundläggande för att komma in på arbetsmarknaden. På denna punkt har integrationsarbetet i Sverige brustit fatalt. Inte bara har analfabeter och ingenjörer placerats i samma klassrum och förväntats lära sig i samma takt, utan analfabeter, ingenjörer, läkare och ekonomer har alla antagits behöva precis samma språkkunskaper. Så är naturligtvis inte fallet, men det har resulterat i att Sverige har extremt högutbildade tunnelbanechaufförer. Medan en läkare behöver lära sig medicinska termer är de i stort sett irrelevanta för andra yrkesgrupper. Vi vill

10 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 111 därför se att SFI (svenska för invandrare) läggs ner till förmån för SFY (svenska för yrkeslivet) och fokusera på att lära ut svenska anpassat för den yrkeskategori personen tillhör och vara mer knytet till arbetslivet. Man måste också kunna läsa SFY samtidigt som man har ett arbete eller en praktikplats. Naturligtvis ska det finnas en allmän grundutbildning för dem som inte har behovet av en yrkesanpassad utbildning, utgångspunkten måste vara en undervisning som utgår från individens behov och tidigare kunskaper. Segregation Ofta talas det om hur fruktansvärt det är att Sverige är så segregerat och vilka problem detta för med sig. Ibland går diskussionen så långt att det talas om att tvångsförflytta människor och tvinga kommuner att ta emot asylsökande. Vi anser att staten aldrig ska lägga sig i var människor väljer att bo och vilka vi väljer att umgås med. Det offentligas roll ska inte vara att försöka agera kontaktförmedlare mellan personer från olika kulturer, utan att ge förutsättningar åt alla att bilda sig ett eget liv i Sverige inom ramen för våra lagar. Det är dock viktigt att staten heller inte lägger hinder i vägen för att människor ska kunna flytta på sig inom landet, kommunen eller helt enkelt staden. Dagens system med reglerade hyror gör det i praktiken omöjligt för framförallt invandrare att någonsin kunna få en hyresrätt i exempelvis Stockholms innerstad - för att ha en chans måste man ha stått i kö sedan födseln. Detta i kombination med att bruksvärdessystemet faktiskt bara subventionerar innerstadshyror och i det snaraste driver upp hyrorna i städernas ytterområden gör att den svenska bostadspolitiken i fungerar. Systemet gynnar i praktiken bara de redan bäst bemedlade och bör därför avskaffas. Vi menar att en friare prissättning ger alla lika rättigheter på bostadsmarknaden. Framtidens stadsplanering måste också utgå från en blandad bebyggelse: Kontor, affärslokaler, hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter kan alla höra hemma inom samma kvarter. Den som idag hittar ett arbete och vill byta upp sig tvingas ofta byta stadsdel, vilket leder till stagnerade områden i städer där utanförskapet bara ökar och resurserna i stadsdelen minskar. Bra förebilder är viktiga och kan fungera som mentorer åt andra, men om de tvingas flytta från sitt område för att bo bättre, cementeras stadsdelens karaktär ytterligare. Hedersrelaterat våld Vi kan aldrig acceptera att människors frihet begränsas på grund av förtryck som förtäckts genom begreppet heder. Sveriges lagar skall alltid stå över religiösa och kulturella yttringar. Socialtjänst, skola och myndigheter måste öka sin kunskap och bli bättre på att samverka för att hjälpa de killar och tjejer som utsätts. Det är viktigt att ungdomsmottagningar och övrig sjukvård har god kunskap om problematiken, för att kunna se tecknen och ingripa i ett tidigt skede. När den utsatta söker hjälp har förtrycket ofta pågått under en lång tid, det krävs därför snabba och effektivisera insatser där den utsattas säkerhet inte äventyras. Att grunderna för politisk asyl även ska omfatta det som i motionen angivits vad gäller förföljelse av kvinnor och HBT- personer av enskilda, familjer eller en statsapparat. Att det inte ska vara acceptabelt att det finns statslösa barn i Sverige. Att asylsökande tilldelas en personlig handläggare som förmedlar all information och eventuella beslut som rör dem. Att asylbeslut ska fattas på tre månader, om inte ska en person automatiskt beviljas uppehållstillstånd. Att det ska vara möjligt att jobba, utbilda sig eller starta eget företag under asylprocessen. Att alla asylsökande ska få ett tillfälligt personnummer direkt när de kommer till Sverige Att Migrationsverket läggs ner och ersätts av en ny myndighet som är uppbyggd på idén om att fri rörlighet ska främjas. Att Dublinförordningen avskaffas. Att alla Sveriges kommuner ska påverkas för att ta emot ensamkommande flyktingbarn Att tillstånd för arbetskraftsinvandring inte är knutet till ett specifikt yrke. Att i fortsättningen inte utse någon integrationsminister Att Centerpartiets hållning i fråga om Arbetsrätt, ingångslöner och arbetsgivaravgifter i större utsträckning också fokuserar på invandrares möjligheter på arbetsmarknaden. Att Svenska för invandrare ersätts av Svenska för yrkeslivet (SFY) Att

11 112 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre en friare prissättning på bostäder införs Att EBO- lagstiftningen avskaffas. Att ungdomsmottagningar och andra vårdinrättningar har tillräcklig kunskap och snabba rutiner när det kommer till hedersrelaterat våld Att motionen vidaresänds till Centerpartiets partistämma i Åre 2011 Motionär: Centerpartiets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse juni juni 2011 Krets: -- Distrikt: -- Nr: :6 Migration och integration Centerpartiet har en positiv syn på att människor rör sig över gränser. Vi ska välkomna såväl människor som tvingas fly från sitt hemland som människor som kommer hit för att arbeta. Ett stort problem i den svenska samhällsdebatten är att invandrare ses som en homogen grupp. Den kollektivistiska synen på invandrare har lett till att ingen egentligen definieras som människa. Man kräver särskilda rättigheter till särskilda grupper, istället för mänskliga rättigheter till varje människa. För oss är det självklart att den här typen av identitetspolitik och särregleringar måste motverkas. Asylpolitik Vi måste se till att Sverige har en öppen och generös flyktingpolitik som värnar om asylrätten genom en tidig, rättssäker prövning av den sökandes skyddsbehov. Idag finns det ett problem med svensk lagstiftning när det gäller grunderna för politisk asyl respektive synnerligen ömmande omständigheter. Den som är förföljd av en statsmakt ges politisk asyl. I de flesta fall är det av kulturella orsaker främst män, som exempelvis skriver regeringsfientliga texter eller strejkar, som täcks av definitionen av politisk flykting. Däremot gäller inte detta lagrum en kvinna som blir hotad av sin släkt och vars samhälle inte kan skydda henne. Att vägra exempelvis tvångsgifte eller könsstympning är ett politiskt arbete, men det täcks inte av svenska regler för politisk asyl. Precis som dessa kvinnor så anser vi att samma regler bör gäller HBT-personer som tvingas fly från förföljelse på grund av sin sexuella läggning som grundar sig i hemlandets politiska hållning till HBT- personer. Idag kan man i bästa fall få uppehållstillstånd av synnerligen ömmande skäl, som innebär en betydligt snårigare väg in i det svenska samhället än för dem som fått politisk asyl. Därför kräver vi att även sådana fall av förföljelse ska berättiga till politisk asyl. Centerpartiet bör även arbeta för att de människor som kommer till Sverige från krisdrabbade områden ska erbjudas hjälp att behandla eventuella traumatiska upplevelser. Vi anser även att det är oacceptabelt att det finns statslösa barn i Sverige, de ska självklart bli svenska medborgare. Att söka asyl är den mest osäkra tillvaro en människa kan befinna sig i. För att minska rädslan och ovissheten bör de asylsökande ha en handläggare som förmedlar all information och eventuella beslut som rör dem. Det är viktigt att all förmedling av information såväl som all kommunikation med den som söker asyl sker på ett språk som den asylsökande förstår väl, företrädesvis på dennes modersmål. Därför är det viktigt att behovet av tolkar och översättare inom asylprocessen tillgodoses. Utökade resurser under handläggningstiden är nödvändigt ur rättssäkerhetssynpunkt. Det måste finnas en bortre tidsgräns för beslut om asyl på tre månader från ansökningsdagen. För att det skall vara möjligt

12 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 113 att upprätthålla denna gräns måste tillräckliga resurser tillföras. Individer som söker asyl och som inte fått besked inom tre månader ska automatiskt beviljas asyl. Familjer och enskilda ska också uppmuntras att bli faddrar åt asylsökande och flyktingar. Att jobba under asylprocessen Under asylansökan menar vi att man ska kunna söka jobb, utbilda sig, lära sig svenska och starta eget/gå en starta eget kurs från första dagen i Sverige. För att göra detta enklare och för att tex. kunna skaffa F-skattsedel tycker vi att alla asylsökande ska få ett tillfälligt personnummer direkt när de kommer till Sverige. De senaste årens skandaler inom Migrationsverket visar att myndigheten inte klarar av sitt uppdrag. En djupt inhuman kultur sitter i myndighetens väggar och går inte längre att förbättra. Vi kräver därför att Migrationsverket läggs ned. Frågor som rör migration, medborgarskap och integration bör sedan överföras till en ny myndighet som bör dimensioneras i enlighet med strävan efter fri rörlighet. Dublinförordningen Den förhärskande Dublinförordningen som upprätthåller Förstalandsprincipen inom EU måste avskaffas. De handlingar som den asylsökande har med sig är den sökandes papper och myndigheter får inte använda dessa utan den asylsökandes medgivande. Handlingarna ska, när Dublinförordningen har skrotats, kunna användas i alla EU-länder för att på så sätt korta asylprocessen då man söker i flera olika länder samtidigt. Ensamkommande flyktingbarn Varje år kommer hundratals barn till Sverige helt ensamma för att söka skydd. Barnen har ofta rest långt och under fruktansvärda miljöer och omständigheter. Idag kan kommuner själv välja att tillsammans med migrationsverket välkomna dessa barn till ett hem med god omsorg och med full ekonomisk ersättning från staten. Vi vill verka för att alla Sveriges kommuner skall ta ansvar för de utsatta barnen och erbjuda dem boende, omsorg och trygghet. Arbetskraftsinvandring För den som fått arbetskraftsinvandringstillstånd är det viktigt att detta inte är knutet till en specifik yrkestyp, så som det tyvärr är idag. Om någon fått tillstånd att komma hit för att arbeta som exempelvis kock ska inte tillståndet dras undan om denne avancerar till restaurangchef eller byter jobb till postsorterare. CUF vill ha en fri arbetskraftsinvandring och tycker att den som fått jobb här automatiskt ska beviljas uppehållstillstånd. Vi ser positivt på EU:s system med bluecard som tillåter arbetskraftsinvandring till EU. Dock är det beklagligt att systemet endast omfattar högutbildad arbetskraft. CUF vill se en helt fri arbetskraftinvandring för såväl städare som för direktörer, bluecard-systemet bör omfatta alla yrken. I ett väl fungerande EU är alla människor en tillgång, det långsiktiga målet för EU är därför att tillåta fri invandring. Integration Dagens integrationspolitik fungerar inte. Istället för att ta till vara människors resurser och kompetenser och möjliggöra nyanlända invandrares och flyktingars etablering på arbetsmarknaden skapar dagens system ett utanförskap och bidragsberoende. Vi tror inte i första hand på stora satsningar på statliga mångfaldsprojekt. Vi tror inte på kollektiva lösningar och har inte en syn på invandrare som en grupp människor som måste hjälpas. Människor som kommer hit ska ses som resurser och vi tror att alla människor har något att bidra med, och vill bidra. Invandrare tar inte våra jobb, de är med och skapar jobb. Vi tror inte integrationspolitiken behöver vara krångligare än att se till att ha en bra utbildningspolitik, bostadspolitik och en bra arbetsmarknads- och företagarpolitk. Fungerar dessa bitar är vi övertygade om att människors egen drivkraft löser det vi idag kallar integrationsproblem. Integration är aldrig en isolerad fråga därför tycker vi inte att vi i Sverige behöver en särskild integrationsminister utan att integration ska vara en del av alla ministrars ansvar i respektive område. Arbetsmarknad och företagande Den enskilt viktigaste delen för att integreras i ett nytt land är att komma in på arbetsmarknaden. Redan från första dagen som asylsökande ska man ha möjlighet att söka och ta ett jobb, och alla som har ett arbete ska automatiskt få uppehållstillstånd. Sveriges arbetsmarknad är idag väldigt reglerad och oflexibel vilket gör det svårt och krångligt för företag att anställa - något som leder till att grupper som invandrare och ungdomar för det svårt att ta sig in. LAS, höga ingångslöner och höga arbetsgivaravgifter är några av de hinder som vi vill ta bort för att ge invandrare bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Vi menar också att invandrare skulle hjälpas av fler privata arbetsförmedlingar som är specialiserade på exempelvis invandrare. Det är viktigt att få hjälp att matcha och validera utbildning och erfarenhet för att få rätt jobb och veta var i landet dessa jobb finns. Många migranter är duktiga på att starta företag och ofta anställer de andra migranter. Områden med hög invandrartäthet har en positiv effekt eftersom det skapar efterfrågan på nya tjänster och nya produkter vilket ger en ny marknad att starta nya företag på. Att ge hitkommande ett tillfälligt personnummer omedelbart så att de har möjlighet att starta företag från dag ett är en viktig del i att skapa fler företag och jobb. Ett stort problem ligger dock i regelkrånglet. Till dess att de lagar och regler som omgärdar företagandet har minskat och blivit enklare är det viktigt att informationen kring dem blir tydligare och mer lättförståelig. Det måste också bli lättare att leva på sitt företag och att anställa andra. Invandrargrupper är bland dem som skulle tjäna mest på ett mer företagarvänligt Sverige. Svenska för yrkeslivet (SFY) Att kunna ett lands språk är grundläggande för att bli del i samhället. Språket är ofta också grundläggande för att komma in på arbetsmarknaden. På denna punkt har integrationsarbetet i Sverige brustit fatalt. Inte bara har analfabeter och ingenjörer placerats i samma klassrum och förväntats lära sig i samma takt, utan analfabeter, ingenjörer, läkare och ekonomer har alla antagits behöva precis samma språkkunskaper. Så är naturligtvis inte fallet, men det har resulterat i att Sverige har extremt högutbildade tunnelbanechaufförer. Medan en läkare behöver lära sig medicinska termer är de i stort sett irrelevanta för andra yrkesgrupper. Vi vill

13 114 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre därför se att SFI (svenska för invandrare) läggs ner till förmån för SFY (svenska för yrkeslivet) och fokusera på att lära ut svenska anpassat för den yrkeskategori personen tillhör och vara mer knytet till arbetslivet. Man måste också kunna läsa SFY samtidigt som man har ett arbete eller en praktikplats. Naturligtvis ska det finnas en allmän grundutbildning för dem som inte har behovet av en yrkesanpassad utbildning, utgångspunkten måste vara en undervisning som utgår från individens behov och tidigare kunskaper. Segregation Ofta talas det om hur fruktansvärt det är att Sverige är så segregerat och vilka problem detta för med sig. Ibland går diskussionen så långt att det talas om att tvångsförflytta människor och tvinga kommuner att ta emot asylsökande. Vi anser att staten aldrig ska lägga sig i var människor väljer att bo och vilka vi väljer att umgås med. Det offentligas roll ska inte vara att försöka agera kontaktförmedlare mellan personer från olika kulturer, utan att ge förutsättningar åt alla att bilda sig ett eget liv i Sverige inom ramen för våra lagar. Det är dock viktigt att staten heller inte lägger hinder i vägen för att människor ska kunna flytta på sig inom landet, kommunen eller helt enkelt staden. Dagens system med reglerade hyror gör det i praktiken omöjligt för framförallt invandrare att någonsin kunna få en hyresrätt i exempelvis Stockholms innerstad - för att ha en chans måste man ha stått i kö sedan födseln. Detta i kombination med att bruksvärdessystemet faktiskt bara subventionerar innerstadshyror och i det snaraste driver upp hyrorna i städernas ytterområden gör att den svenska bostadspolitiken i fungerar. Systemet gynnar i praktiken bara de redan bäst bemedlade och bör därför avskaffas. Vi menar att en friare prissättning ger alla lika rättigheter på bostadsmarknaden. Framtidens stadsplanering måste också utgå från en blandad bebyggelse: Kontor, affärslokaler, hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter kan alla höra hemma inom samma kvarter. Den som idag hittar ett arbete och vill byta upp sig tvingas ofta byta stadsdel, vilket leder till stagnerade områden i städer där utanförskapet bara ökar och resurserna i stadsdelen minskar. Bra förebilder är viktiga och kan fungera som mentorer åt andra, men om de tvingas flytta från sitt område för att bo bättre, cementeras stadsdelens karaktär ytterligare. Hedersrelaterat våld Vi kan aldrig acceptera att människors frihet begränsas på grund av förtryck som förtäckts genom begreppet heder. Sveriges lagar skall alltid stå över religiösa och kulturella yttringar. Socialtjänst, skola och myndigheter måste öka sin kunskap och bli bättre på att samverka för att hjälpa de killar och tjejer som utsätts. Det är viktigt att ungdomsmottagningar och övrig sjukvård har god kunskap om problematiken, för att kunna se tecknen och ingripa i ett tidigt skede. När den utsatta söker hjälp har förtrycket ofta pågått under en lång tid, det krävs därför snabba och effektivisera insatser där den utsattas säkerhet inte äventyras. att Centerpartiet verkar för att grunderna för politisk asyl även ska omfatta det som i motionen angivits vad gäller förföljelse av kvinnor och HBT- personer av enskilda, familjer eller en statsapparat. att det inte ska vara acceptabelt att det finns statslösa barn i Sverige. att asylsökande tilldelas en personlig handläggare som förmedlar all information och eventuella beslut som rör dem. att asylbeslut ska fattas på tre månader, om inte ska en person automatiskt beviljas uppehållstillstånd. att det ska vara möjligt att jobba, utbilda sig eller starta eget företag under asylprocessen. att alla asylsökande ska få ett tillfälligt personnummer direkt när de kommer till Sverige att Migrationsverket läggs ner och ersätts av en ny myndighet som är uppbyggd på idén om att fri rörlighet ska främjas. att Dublinförordningen avskaffas. att alla Sveriges kommuner ska påverkas för att ta emot ensamkommande flyktingbarn att tillstånd för arbetskraftsinvandring inte är knutet till ett specifikt yrke. att i fortsättningen inte utse någon integrationsminister att Centerpartiets hållning i fråga om Arbetsrätt, ingångslöner och arbetsgivaravgifter i större utsträckning också fokuserar på invandrares möjligheter på arbetsmarknaden. Att Svenska för invandrare ersätts av Svenska för yrkeslivet (SFY) Att en friare prissättning på bostäder införs Att EBO- lagstiftningen avskaffas.

14 Att ungdomsmottagningar och andra vårdinrättningar har tillräcklig kunskap och snabba rutiner när det kommer till hedersrelaterat våld Att motionen vidaresänds till Centerpartiets partistämma i Åre 2011 Motionär: Rickard Nordin Krets: Göteborg Distrikt: Göteborg Nr: : Invandring Det måste vara en positiv inställning till invandring. Man måste se möjligheter och inte svårigheter! Målet måste vara att få invandrare i arbete inom ett år. Kunskapen i svenska skall inte vara avgörande om man skall få arbete eller ej. Blickar man utomlands finner man många exempel på integreringen kan då snabbt. Det mest tydliga exemplet är Israel, som har under tidens lopp erhållit många invandrare. Man bör alltså lära sig av andra länder t ex Israel. att man snarast ändrar attityden till invandringen och studerar de lösningar som man vidtagit i t ex Israel för att snabbt integrera invandrare. Motionär: Nils Lewinsky Krets: Göteborg Distrikt: Göteborg Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 115

15 116 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :8 Åtgärder ang hitkomna föräldralösa barn Barn och ungdomar som skickas utan föräldrar till Sverige får bo kollektivt i läger, där de inte känner varandra, personalen, språket eller landets kultur och sedvänjor. Allt är främmande. Vi bör inte tillåta denna skilsmässa mellan barn/ungdomar och deras egen värld. Hjälpen måste bestå i att främja dessa små människor i sin egen kultur, familj, släkt, vänkrets och upprätta ett lika väl kollektivt boende på en lugnare plsat i det egna landet - ett barn- och ungodmshem med meningsfylld vård, undervisning, möjlighet till besök av egna landsmän. Hemmet med ekonomiskt och psykologiskt samt pedagogiskt stöd. Personal ur det egna landet må anställas. Men även annan personal i s.k. utlandstjänst. I Danmark återsänds de ensamma ditkommande barnen till ett barnhem som vårt grannland föreslår att inrätta för dem. Lämpligt vore att noridska länder samverkar för att inrätta barn- och ungdomshem för dessa minderåriga ensamma, ev. på en lugnare del av deras land. Förhoppningen är att dessa minderåriga bättre anpassas och växer i sin egen kultur än i vår ungdomsarbetslöshet och hamnar snett i tillvaron. Min motion till vår partistämma är ett mera humant förslag än att kommuner ska tvingas ta emot ensamkommande utländska barn, som här sätts i läger och med svårighet får familjehem. Nr: :9 Anknytningsförhållande Många kvinnor kommer till Sverige med drömmar om kärlek, lycka och välstånd. För många blir verkligheten en helt annan. Allt fler kvinnor som har flyttat till Sverige för att de har en relation med en svensk man söker stöd hos landets kvinnojourer efter att ha blivit utsatta för våld av mannen. Idag är lagstiftningen utformad på ett sådant sätt att det är fullt möjligt för män att ta hit kvinna efter kvinna trots att han utsätter dem för allvarliga kränkningar. Med små undantag berättar kvinnorna samma historia: Mannen lockar med giftermål, välstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Väl framme i Sverige visar det sig dock att verkligheten ser helt annorlunda ut. Mannen förändras snabbt, han börjar kritisera och kontrollera kvinnan. Han hindrar henne inte sällan för att lära sig svenska, träffa människor och på andra sätt etablera sig i samhället. Han undanhåller information om vilka rättigheter hon har i sitt nya hemland och dessutom kan hon ha blivit utsatt sexuellt våld. I Utlänningslagen står att om ett anknytningsförhållande brustit på grund av våld i relationen kan utlänningen få stanna i Sverige. I praktiken är dock bevisbördan så tung att få faktiskt beviljas fortsatt uppehållstillstånd på denna grund. Att ensamkommande flyktingbarn återsänds till sitt hemland och sitt språk, där vi i Sverige, ev. med nordisk samverkan eller genom FN, upprättar ett dugligt kollektivt boende med vårt stöd ekonomiskt, medicinskt, pedagogiskt och med en möjlighet till sociala kontakter. Att personal etableras från landet i fråga och personal anställs i s.k. utlandstjänst. Motionär: Irene Arthur-Wennerbom Krets: Stockholm stad Distrikt: Stockholm stad att tvåårsregeln avskaffas, för den förhindrar ej skenäktenskap som den var tänkt att göra. att ompröva lagstiftningen så att den möjliggör för kvinnan att få stanna i Sverige utan orimliga beviskrav om förhållandet tagit slut på grund av våld i relationen. att serieimporten måste försvåras för män genom seriösare bedömningar och att Migrationsverket ges möjlighet att ta fram noggrannare beslutsunderlag. att till de kvinnor som flyttar till Sverige på grund av en relation, en så kallad anknytning, så skall tydligare information på deras språk ges om deras rättigheter och vart de kan vända sig om problem uppstår.

16 Motionär: Anna-Karin Berglund och Margareta Bäckström Krets: Ekshärad, Hagfors och Långserud Säffle Distrikt: Värmland Kretsyttrande: - Distriktsyttrande: Centerkvinnornas och Centerpartiets distriktstämma beslutade att tillstyrka motionen samt sända den vidare till Centerpartiets partistämma. Nr: :10 Kvoterin av ensamkommande flyktingbarn Vi i Sverige har en mycket generös flyktingpolitik, detta inte minst inom ensamkommande flyktingbarn. Vad vi inte är så bra på är att se till att vi lever upp till FN kommissionen om de mänskliga rättigheterna och FN kommissionen om barnets rätt. Vi borde föregå med ett gått exempel genom att ha en positiv särbehandling av ensamkommande flickor. Så som det är i dag så är det över 60% av de som kommer till landet pojkar och det är inte så konstigt med tanke på hur man värderar flickor i många länder där de flesta av barnen kommer i från. Jag vill med motionen få upp synen som Sverige har på människovärdet oavsett kön. De delar av världen som har en annan värdering i dessa frågor. Då flickor kanske har en om möjligt sämre situation än pojkar i dessa länder så borde flickorna utgör minst 60% av de ensamkommande flyktingbarn. Jag yrkar på att vi inför en kvotering till för mån för ensamkommande flickor i storleksordningen 60-65% att motionen sänds till Distriktsstämman att Motionen sänds till Riksstämman att vi inför en kvotering till för mån för ensamkommande flickor i storleksordningen 60-65% att motionen sänds till Distriktsstämman att Motionen sänds till Riksstämman Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 11 Motionär: Fredrik Ingels Krets: Västerås Distrikt: Västmanland Kretsyttrande: Kretsstyrelsen anser inte att kvotering i detta fall leder till en positiv förändring. Detta är svåra frågor som möjligen bör hanteras av personer med juridisk bakgrund i partiet vi anser att en regel för bedömning om vem som får stanna i Sverige kan ha en starkare faktor till flickors förmån och som signalerar allas lika värde Beslutades avslag

17 118 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Distriktsyttrande: Det grundläggande som styr vem som är flykting är FN:s flyktingkonvention från 1951 En flykting är en person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han/hon är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet. När någon har kommit till vårt land och betraktas som flykting så ska han/hon behandlas därefter. Att det är en majoritet av pojkar som kommer hit innebär inte att de inte har status som flykting. Motionären belyser problemet att inte flickor kan lämna sina länder, vilket vi ser i statistiken över dem som kommer hit. Att lösa det problemet genom att kvotera ensamkommande flickor ställer sig inte distriktsstyrelsen bakom. Beslutades avslag

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2001:82 1 Departement/ myndighet: Integrations-

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August 2013)

24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August 2013) This document was reproduced from http://62.95.69.15/cgibin/thw?%24{html}=sfst_lst&%24{oohtml}=sfst_dok&%24{snhtml}=sfst_err&% 24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent Sammanfattning Sverige har haft en betydande invandring sedan 2000. Samtidigt har nyanlända svårt att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet Louise Dane, doktorand i offentlig rätt louise.dane@juridicum.su.se Migranter och flyktingar ~250 miljoner migranter i världen 65,3 miljoner människor

Läs mer

Kommittéprotokoll. Område 9. Partistämman Öppenhet mot omvärlden migration, asyl, integration 5. Datum: LEDAMÖTER: Ordförande

Kommittéprotokoll. Område 9. Partistämman Öppenhet mot omvärlden migration, asyl, integration 5. Datum: LEDAMÖTER: Ordförande OMRÅDE: Kommittéprotokoll Partistämman 2009 Område 9 SIDANTAL: Öppenhet mot omvärlden migration, asyl, integration 5 LEDAMÖTER: Datum: 2009-05-08 Ordförande Partistyrelsen Riksdagsledamot Regeringskansliet

Läs mer

18 april Mottagande av asylsökande

18 april Mottagande av asylsökande 18 april 2016 Mottagande av asylsökande Att få söka asyl är en mänsklig rättighet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948): - Artikel 14 1. Var och en har rätt att i andra länder söka

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

Mottagandet av asylsökande och flyktingar

Mottagandet av asylsökande och flyktingar Mottagandet av asylsökande och flyktingar Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för arbetsmarknad Mia Hemmestad 22 september 2016 Åtgärder för att minska inflödet av asylsökande November 2015 utökade

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

Svensk författningssamling 2001:82

Svensk författningssamling 2001:82 Document created from: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/lagar/svenskforfattningssamling/lag-200182-omsvenskt-medbo_sfs-2001-82/?bet=2001:82 (accessed 02.01.15) Svensk författningssamling 2001:82

Läs mer

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att December 2015 Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att ansvara för boendet försöjning ansvara för förvarsverksamheten bistå vid återvändande till hemlandet. Vilka asylsökande får

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Motioner till stämman 2011 i Åre

Motioner till stämman 2011 i Åre Motioner till stämman 2011 i Åre Motion 1 Utveckla ett barnrättspolitiskt program Av Centerpartiets valanalys framgår att partiet måste bli tydligare och renodla sin ideologiska kompass, bland annat föreslås

Läs mer

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 1 Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 Många av RFS medlemmar hör av sig till kansliet för att få hjälp med att ge bra stöd till de ensamkommande barn som de är gode män och särskilt

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:753 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Utlänningsrätt 29 mars 2011

Utlänningsrätt 29 mars 2011 Utlänningsrätt 29 mars 2011 Rebecca Stern Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt Politiken och juridiken ligger nära varandra på utlänningsrättens område diskussion om

Läs mer

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring.

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Beviljade uppehålls

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Sammanfattning. Återkallelse av svenskt medborgarskap

Sammanfattning. Återkallelse av svenskt medborgarskap REMISSYTTRANDE Sid 1 (5) 2006-09-28 AdmD 158-2006 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Omprövning av medborgarskap (SOU 2006:2), ärendenummer Ju 2006/643/IM Sammanfattning Kammarrätten instämmer

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

(Bild från Nybros hemsida) Integration

(Bild från Nybros hemsida) Integration (Bild från Nybros hemsida) 2015-08-31 Integration Prognos, asyl -och integrationsprocessen Martina Almqvist och Beatrice Solhjort Länsstyrelsens integrationsuppdrag Överlägga och träffa överenskommelser

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

En human flyktingpolitik

En human flyktingpolitik Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1500 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) En human flyktingpolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige; SFS 2017:352 Utkom från trycket den 16 maj 2017 utfärdad den

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder.

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder. Source: http://tinyurl.com/c93pkcw Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 1950:382

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Juni 2017 RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Inledning Dessa rutiner är en del av Utbildningsförvaltningens arbete med att skapa en utbildning som

Läs mer

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund 18 Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund Annika Klintefelt Vid slutet av år 22 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Det motsvarar knappt 12 procent av befolkningen. Drygt 6

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 137/14 2014-10-08 Kf 39 1 Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun Riktlinjer för introduktion av nya medborgare INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN Arbetskraftsinvandringen är avgörande för Stockholmsjobben Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 316011 150401 316011 Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Du kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i Medborgarskapsguiden

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2006-09-01 Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2(8) Inledning Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för att ange datum. Klicka här för att ange namnundersktift1.

Läs mer

Rätten att söka skydd

Rätten att söka skydd Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) Rätten att söka skydd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna rätten

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2016-03-10 Erik Ageberg Ju2016/01307/L7 Utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Företagarna

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

Integrationsstrategi 2020

Integrationsstrategi 2020 Integrationsstrategi 2020 Strategi för inflyttning, kompetensförsörjning och social sammanhållning Antagen av Kommunstyrelsen 20160510 Innehåll Inledning... 3 Östersund behöver integration...... 3 Varför

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Fokus Framtid - Etablering för välfärd

Fokus Framtid - Etablering för välfärd Fokus Framtid - Etablering för välfärd Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund Regeringen FN:s deklaration om de

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Guide till Migration i siffror

Guide till Migration i siffror Guide till Migration i siffror april 2015 Delmi tillhandahåller såväl svensk som global statistik om internationell migration på sin hemsida (www.delmi.se/migration-i-siffror). Syftet är att presentera

Läs mer

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring.

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. RAPPORT 1(7) Verksamhetsstöd 2012-10-10 AVN-2012.999 Handläggare, titel, telefon Helena Ström, Nämndsekreterare 011-15 11 87 Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. - bakgrund, prognos

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 317011 150401 317011 Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Ett barn kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48 Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att

Läs mer

Tjugo uppslag till åtgärder för invandrares integration i arbetslivet

Tjugo uppslag till åtgärder för invandrares integration i arbetslivet Pm 11 dec 2003 Åke Lindström 2003-12-10 Ossian Wennström Tjugo uppslag till åtgärder för invandrares integration i arbetslivet Inledning SACO arbetar för ett samhälle där allas kunskap och kompetens tas

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Asylansökan hos Migrationsverket En asylansökan ska göras inom Sveriges gränser, ansökningsenheter i Norrköping, Malmö, Gävle, Flen,Boden, Göteborg och

Läs mer

Vecka 4 201201/28-29

Vecka 4 201201/28-29 Vecka 4 201201/28-29 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio http://www.facebook.com/radio.riu.uppsala

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Flyktingmottagande och integration i Sverige

Flyktingmottagande och integration i Sverige 1(5) Åsa Odin Ekman +46-725292448 asa.odinekman@tco.se PM till NFS Klicka här för att ange klardatum. Flyktingmottagande och integration i Sverige Sverige såg under 2015, i likhet med flera andra europeiska

Läs mer

Svar på motion 2013:12 från Augustus Jackson (SD) om invandringspaus i Knivsta kommun KS-2013/1314

Svar på motion 2013:12 från Augustus Jackson (SD) om invandringspaus i Knivsta kommun KS-2013/1314 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1314 2014-01-02 Kommunstyrelsen Svar på motion 2013:12 från Augustus Jackson (SD) om invandringspaus i Knivsta

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Sammanfattning av utredningens försias

Sammanfattning av utredningens försias Bilaga Sammanfattning av utredningens försias Inledning Utredningen föreslår att ett försörjningskrav införs som villkor för anhöriginvandring. Kravet innebär att anknytningspersonen, dvs. den person som

Läs mer

med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Förslag till

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer