Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus. Kvalitetsredovisning. Steninge förskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus. Kvalitetsredovisning. Steninge förskolor"

Transkript

1 Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus Kvalitetsredovisning Steninge förskolor 2005

2 FÖRUTSÄTTNINGAR Organisation Steninge förskolor består av tre förskolor; Orion, Raketen och Saturnus. Orions förskola har två avdelningar; en syskonavdelning och en småbarnsavdelning. Raketen och Saturnus förskolor har tre avdelningar vardera; uppdelade på en småbarnsavdelning och två syskonavdelningar: en mellanavdelning för de lite yngre syskonbarnen och en avdelning för de lite äldre syskonbarnen. Saturnus förskola kommer att utökas med en avdelning (paviljong) f o m 1 februari Småbarnsavdelningarna har 14 barn/3 vuxna; de yngre syskonbarnen är 18 barn/3 vuxna och de äldre syskonbarnen är mellan 19 och 22 barn/2,5-3 vuxna. Området har en ledningsgrupp med en verksamhetsledare från varje förskola. Vi träffas varannan fredagsförmiddag under c:a 2 timmar. Några gånger/termin utökar vi tiden till en halv- eller heldag. Minnesanteckningar förs från mötena. Området har också en beredningsgrupp med representanter från Lärarförbundet och Kommunal. Vi träffas c:a 1 gång/månad. Minnesanteckningar förs från mötena. Områdesbeskrivning socioekonomiska faktorer Steninge förskolor ligger i ett villa och radhusområde. Boendet i radhusområdena upplevs som något stabilare det senaste året, vilket innebär att det inte är lika stor omsättning på dessa hus längre, vilket i sin tur gör att barngrupperna blir mer stabila under året än tidigare. Antalet arbetslösa föräldrar har sjunkit något igen, sedan ökningen hösten Den ligger idag på c:a 6-7 %. Antalet 15-timmarsbarn består därför mest av barn till föräldralediga föräldrar (c:a %). Knappt 35 % av barnen har båda eller en förälder med ett annat hemspråk än svenska. Personal C:a 27 st. Personaltätheten följer i stort de beräkningar som ligger till grund för att få en personalbudget i balans. Kön är längst på små barn och vi anpassar oss efter den. Vi har en vakant förskollärartjänst på småbarnsavdelningen på Saturnus och en på syskon på Raketen som vi inte kunnat tillsätta. Från höstterminen saknar vi även en förskollärare på Orions förskola. De flesta av personalen har barnskötar resp förskollärarutbildning, men några saknar pedagogisk utbildning för att arbeta med barn. Eftersom vi har köket på Saturnus i egen regi har vi en kokerska anställd där. Under 2005 har antalet långtidssjukskrivna ökat. Budgethållning Budget för år 2005 ser ut att hålla, trots att vi har haft fler längre sjukskrivningar och betalt c:a i extra kostnader för långsjukskrivna. Vi har även varit tvungna att ha vikarier vid 1

3 personals kortare frånvaro då vi på en del avdelningar har/haft barn som behöver extra stöd. Det är dessutom mer personalkrävande att ha åtta avdelningar uppdelade på tre förskolor än om alla låg i samma byggnad. Lokaler Raketens förskola ligger i bottenvåningen på ett hyreshus med lägenheter ovanpå. Lokalerna tillhör Sigtunahem. Förskolan är c:a 16 år. Avdelningarna är relativt rymliga. Gården är problemet. Eftersom bostadsrättsföreningen och Sigtunahem inte kommit överens om vem som har ansvaret förrän inför hösten -04, har det inte gjorts något åt lekredskap, lerområden och slänt. Under 2005 har föräldrar och personal arbetat intensivt för att få något gjort för att kunna bedriva en bättre utonhuspedagogik. Saturnus förskola är c:a 20 år. Fördelen är en lekhall mitt i huset - nackdelen är att avdelningar och hallar är mycket små. Förskolan är sliten och skulle behöva renoveras planeras en utbyggnad av förskolan. Orions förskola ligger i samma byggnad som skola och fritidshem (del av Steningeskolan). Den är över 20 år gammal och i stort behov av upprustning. Avdelningarna och hallarna är mycket små. Under hösten 2005 har det påbörjats en upprustning av gården i samarbete med personal och utemiljöpedagogen. Detta för att befrämja barns rörelse och lust att vara ute. 2

4 Grundläggande värderingar * Inkludering -Hur har verksamheten arbetat med inkludering utifrån ett salutogent perspektiv? -Vi har försökt att anpassa miljön för dessa barn, exempelvis genom att dela barngruppen. -Arbetat enskilt eller med bara några barn vid tillfälle. -Tagit hjälp från special och/eller utvecklingspedagog, psykolog m fl vid behov för att kunna sätta in rätt hjälp/få verktyg för att arbeta med dessa barn. -Samarbetat med föräldrar. - Kan alla barn inkluderas? Vi har sett att det ibland kan finnas behov för en del barn att få tillhöra en mindre grupp hela dagen eller en del av dagen. -Hålla diskussionen levande om hur vi kan inkludera barn som behöver extra stöd i våra barngrupper på ett bra sättt. -Kompetensutveckling för personal. * Jämställdhet - Hur har verksamheten arbetat med jämställdhet utifrån ett genusperspektiv? Alla pojkar och flickor i förskolan ska vara jämställda utifrån genusperspektivet. Varje barn uppmuntras att prova och utforska olika aktiviteter utan att hindras av det som traditionellt förväntas av pojkar och flickor. I alla vardagssituationer ska vi medvetet bemöta varje barn utifrån den de är, oberoende av om de är pojkar eller flickor. Miljö/material ska vara inspirerande utifrån varje barns behov och intresse oavsett kön. Vi valde att använda oss av Bruk när vi utvärderade hur långt vi kommit i vårt jämställdhetsarbete. (Bilaga 1). Se bilaga 1 -Vi känner att vi kommit en bra bit på väg. Resultatet kan bero på att vi har diskuterat jämställdhet mera under senare år och det, tillsammans med den uppmärksamhet jämställdhet fått och får i samhället i övrigt, inte minst i dagspress och facktidskrifter har ökat vårt medvetande och gjort oss mer förändringsbenägna. -Som tradition har förskolan alltid, för att ta några exempel, låtit flickor snickrat och pojkar sy; tillåtit/uppmuntrat pojkar att delta i lek i hemvrån (mamma, pappa, barn) och att flickor byggt, lekt med bilar. Vi ser att det underlättar jämställdhetsarbetet i förskolan. Det tycks som om de yngre barnen mer väljer kompis utifrån vem som passar in i leken/aktiviteten, än efter kön. 3

5 -Vi kommer att arbeta vidare med jämställdhet under 2006 bl a genom att gå igenom material och anteckningar från studiebesöket i Gävle (Tittmyran och Björntomten) och hålla diskussionen levande. -Vi kommer även ha med genusperspektivet när vi arbetar med miljön (inne och ute). Lära barnen visa hänsyn till och respekt för andra. Vi tillåter inte att barnen stör eller förstör varandras lek. -Vi ser att barnen har blivit bra på att visa hänsyn; exempelvis ber de att få låna en sak av någon, istället för att bara ta/rycka ifrån kompisen den. Barnen bjuder in kamrater till lek. Vi tror att det beror på att de vet att de får välja själva vi vuxna har slutat att propsa på att alla barn får vara med och leka vi respekterar en lek som är igång det barn som inte får vara med får vi vuxna hjälpa på annat sätt. -Vi fortsätter att arbeta vidare med detta; kan de äldre barnen bli faddrar för de yngre som kommer till avdelningen * Miljö - Hur har miljömedvetenheten utvecklas i verksamheten Vi har fortsatt på samma sätt som under Process/åtgärder: - Vi arbetar medvetet med allemansrätten när vi är ute på gården eller i skogen med barngruppen. - Barnen vet att de inte ska bryta grenar, inte skrika i skogen så de skrämmer djuren, inte peta i myrstackar vara rädda om allt levande, inte plocka fridlysta blommor, inte skräpa ner mm., men det är inte alltid så lätt att leva efter sina kunskaper.. Barnen har lärt sig mycket om naturen och allemansrätten för att det är ett ständigt återkommande (upprepning). - Vi har inte så bra förutsättningar för källsortering. Vi samlar papper för återvinning, men har problem med att de försvunnit två containrar för insamling i området. Vi saknar hämtning/ miljöstation på Steninge-området för annan källsortering. Vi har inte hittat någon lösning på detta än. - Om vi får bättre förutsättningar för källsortering på området eller regelbunden hämtning till våra förskolor kommer vi att arbeta mer med detta. -Bestämma när och hur vi ska arbeta med Grön flagg för att säkert vara klara till

6 Inflytande *Inflytande/Delaktighet - Hur har verksamheten arbetat med barnens delaktighet i sitt eget lärande? Alla barn i förskolan ska kunna påverka sin dag. Vi samtalar med barnen om vilka aktiviteter de vill ägna sig åt. Vi låter barnen delta i olika arbetsrutiner och beslut utifrån deras mognadsnivå. Under våren får de äldre förskolebarnen, genom en enkät, tala om vad de tycker om förskolan/i förskolan. Vi valde att använda oss av Bruk när vi utvärderade hur långt vi kommit i vårt arbete med Barns inflytande (Bilaga 2) Se bilaga 2 -Vi har kommit en bit på väg, men behöver hitta rutiner för att bättre följa upp arbetet. -Vi behöver bli tydligare i vår återkoppling till barnen. I och med att vi 2002 började sätta oss in i ett mer Reggio-Emiliainspirerat arbetssätt med betonig på det kompetenta barnen har vi lärt oss att utgå mer ifrån vad barnen vill och tycker. Det märks på barnen att de tar mer egna initiativ nu; de hjälper varandra mer (p g a vuxnas förhållningssätt att avvakta och inte rycka in med en gång). -Vi frågar och lyssnar mer efter barnens åsikter nu. -Vi har blivit mer tillåtande. -Enkäter (med ansikten som barnen gör glada eller ledsna munnar på) som barnen fyllt i visade att näst intill alla barn var positiva till förskolevistelsen. Ofta speglade enkäten vad som hänt den dagen eller dagen innan. På det såg vi att barnen lever här och nu. -Hitta rutiner för uppföljning och återkoppling -Diskutera mer i arbetslagen/ta oss tid för reflektion. -Bli ännu bättre på att aktivt lyssna och fråga. -Bli ännu mer tillåtande. Träna oss på att fundera varför, innan vi säger nej. Vi vill öka föräldrarnas deltagande bl a i samråd och föräldramöten Vi låter föräldrarna påverka innehållet i samråds/föräldramöten genom att i god tid sätta upp en förslagslåda. Vi är tydliga i vår information till föräldrar. Vi skriver dagbok (hänger i varje avdelnings hall) varje dag, så föräldrarna får information om vad barnen har upplevt under sin dag på förskolan. 5

7 -Det har inte kommit in några förslag i lådorna från föräldrarna. Varför? -Vi har diskuterat mycket om vikten av att vara tydlig i informationen till föräldrar, men vi behöver fortfarande bli bättre på att visa vad vi gör och varför. -De flesta avdelningar skriver dagbok varje dag, andra har inte nått dit än. Det beror troligen på att det saknas rutiner för vem som ska skriva. -Föräldrarepresentationen på föräldramöten och samrådsmöten har inte ökat nämnvärt, trots att två av förskolorna har aktiva föräldrasamråd. Varför? Kan det bero på att föräldrar idag har en pressad situation och svårt att få tiden att räcka till för alla möten, barnens idrotter, syskons läxor mm? -Skapa rutiner för att få informationen till föräldrarna att fungera (alla ska skriva i böckerna /almanackan varje dag). -Fortsätta att fundera på uppläggen av föräldra och samrådsmöten. -Att under våren gå ut med en föräldraenkät. Individuella utvecklingsplanerna för barnen Process: -Vi reviderade utvecklingsplanerna inför vårens föräldrasamtal. Vi försökte då att ta fasta på barnens kompetenser/starka sidor utan att missa om barnet behöver stöd i något avseende. -Utvecklingssamtal på vt. -Uppföljningssamtal på ht. -Vi har sett att alla föräldrar kommer till samtalen (en och annan kan missa någon tid, men får då en ny). Det visar att föräldrarna är intresserade av att prata/få höra om sitt barn. -Utifrån samtalen har vi märkt att det som kommer i första hand för föräldrar är att barnen är trygga och vill gå till förskolan och att de har bra kompisar. Därefter kommer verksamheten in. -Hur går vi vidare? Det behövs en djupgående diskussion bland förskolornas rektorer utifrån de olika aspekter vi rektorer och utvecklingspedagoger fick med oss från dagarna i Kristianstad och utifrån Förskolepropositionen. Självfallet behöver även pedagogerna involveras i diskussionen så vi får en bred förankring i hur vi ska gå till väga för att synliggöra barnens lärprocesser för barn/föräldrar framöver. -Vi ha med/involvera barnen i större utsträckning i samtalen. Lärandet Alla barn i förskolan ska få tillfälle att utveckla ett rikt språk. Vi läser/berättar sagor varje dag. 6

8 Vi gör samlingarna så att alla barn får möjlighet att komma till tals och får träna på att lyssna på varandra; exempelvis genom att använda handdockor. Vi använder bandspelare och intervjuar barnen. Vi använder alltid ett vårdat språk och undviker slang. -Alla avdelningar har inte nått målet att läsa sagor varje dag, men en del avdelningar har nått ända fram. -Samlingarna används på lite olika sätt. De avd som har samlingar i mindre grupper använder dem som ovan. De som samlas hela avdelningen har en annan målsättning; de tränar språket genom sånger, fingerlekar, flarnosagor, rim o ramsor. De avdelningarna använder andra tillfälle, exempelvis måltiderna till att berätta och lyssna på varandra. -På småbarnsavdelningarna betonas vikten av att sätta ord på varje handling. -De flesta äldre barn har blivit intervjuade/fyllt i en enkät (ansikten), men ingen pedagog har använt bandspelare. -Vi vuxna har kommit långt i att använda ett vårdat språk och att undvika slang. Det beror troligen på att diskussionen kom igång när vi skrev arbetsplanen. Ett iakttagelse är att olika generationer ser lite olika på vissa uttryck, men det som anses som slang idag, kan ju finnas i akademins ordlista om några år! -Vi hör och ser att barnen gått framåt i sin språkliga utveckling. De kan och vågar exempelvis berätta vad de gjort dagen innan, sett på film o dy på samlingen och vid matbordet. -Alla avdelningar ska hitta rutiner för att läsa/berätta sagor varje dag. Alla barn i förskolan ska få bekanta sig med matematiken Vi tar tillvara barnens intresse att räkna, sortera, jämföra storlek mm i vardagsarbetet. -Där har alla avdelningar kommit långt. Vi ser det på barnen de räknar varandra, stegens trappsteg, köttbullarna till lunchen; noterar numret på bussen som kör förbi, sorterar leksaker, färger mm. -Vi hör att barnen pratar siffror och använder kroppen exempelvis visar antalet med fingrarna osv; mäter sig själva och med varandra (längst-kortast ) mm. -Pedagogerna har medvetet tränat genom att barnen sortera (i stället för att städa ) lekmaterialet både ute och inne. Pedagogerna använder begreppen bakom, framför, mitt emot o s v i vardagsarbetet. De använder också fingerlekar, ramsor mm där antal tränas. -Vi tror resultatet kan bero på att medvetenheten höjts hos pedagogerna efter föreläsning och diskussioner. -Anlita Britta Norgren (kunnig förskollärare i matematik i förskolan) på ett personalmöte under vt 7

9 Alla barn i förskolan ska få tillfälle att delta i projektarbete. Vi väljer projekt efter barnens intresse och med deras perspektiv som utgångspunkt. Vi använder bandspelare och intervjuar barnen. Vi skriver projektbeskrivning och utvärderar. -Vi har sett att barnen tycker om att arbeta i projekt genom att de allra flesta vill delta, de fantiserar och kommer med idéer. Det kan bero på att barnen har styrt val av projekt (pedagogerna har observerat barnens lekar o intressen och en del har intervjuat barnen). -Vi har sett att när vi arbetar med projekt i mindre grupper blir det mer samtal mellan barnen. -De flesta har gjort projektbeskrivningar och dokumenterat projekten, men alla projekt har inte blivit utvärderade och analyserade. -Förenkla tillvägagångssättet för projektbeskrivning -Skaffa oss kunskap om och använda oss av pedagogisk dokumentation; analys. Hälsa Alla barn i förskolan ska känna sig trygga. Vi har alltid empatiplanen (bilaga 2) aktuell och arbeta efter den. För att få optimalt med tid för barnen, har vi arbetsrutiner som alla vuxna aktivt följer. Göra förlåt. Barnen får försöka att själva tänka ut hur de ska kunna göra en kamrat glad igen efter en konflikt. (Inte bara säga ett förlåt som de inte menar). -Enkäter och föräldrasamtal har visat att barnen vill gå till förskolan. Vi tyder det som ett tecken på att barnen trivs och är trygga. -Vi ser att barnen hjälper, tröstar, hämtat vuxna åt varandra -Vi ser att barnen gör förlåt utan att vuxna är inblandade. -Där rutinerna har följts, har pedagogerna märkt att det spar tid. Det behövs inga diskussioner om vem som ska göra vad och dagen flyter på. Det har blivit lugnare även för barnen. -Alla vuxna ska följa rutinerna 8

10 Alla barn i förskolan ska få goda kostvanor (för att förebygga framtida sjukdomar). Vi serverar grönsakerna före maten. Vi tar bort allt synligt socker och vitt bröd till vardags. Vi tillåter lite extra gott när det är fest, exempelvis vid höstfest, julgransplundring, vårfest, avslutningar eller annat. -Vi har kommit långt på väg när det gäller barnens kostvanor. Vi ser att barnen äter mycket mer grönsaker när vi serverar dem före maten. De flesta äter mörkare bröd lika bra som vitt och sockret är borttaget. Vi har försökt att dra ner på användandet av ketchup och sylt. Vi har sett att barnen inte har några större problem att ställa om. -Föräldrarna har reagerat för de nya reglerna av födelsedagsfirandet; en del har tyckt att det är bra, andra har varit mer kritiska, men barnen är helt nöjda med exempelvis fruktsallad istället. Alla barn blir uppmärksammade på något sätt när de fyller år. -Diskutera på personalmötena så att all personal gör lika. Alla barn ska få ökad möjlighet till rörelse i förskolan. Få iordningställt motorikbanor på förskolegårdarna. Alla avdelningar ska ha minst en skogsdag /vecka. Vi vuxna är aktiva och startar upp lekar med barnen. Alla avdelningar har minst ett gymnastik/rytmikpass/vecka. -Orions gård genomgår en renovering med tanke på bl a barns rörelse och att öka viljan att vara ute att kunna ha mer verksamhet ute. De har även fått ett tak för småbarnen att sova under vid regnigt väder. Raketen har med hjälp av en föräldragrupp fått igång en del arbete på gården. Barnen leker mer uppe i skogen sedan den gallrades. -Vi har sett att barnens grovmotoriska rörelser ökar när de är i skogen. De leker andra leka i andra kamratkonstellationer; de fantiserar mycket. -Vi har lagt märke till att barnen blivit säkrare på avståndsbedömning och höjder; de vågar mera, klättrar och hoppar ner från exempelvis stenar. -Vi har sett att barnen orkar mera (röra sig längre tid, gå längre sträckor). -Vi har märkt att rörelseglädjen hos barnen ökat, sedan pedagogerna blivit mer medvetna och ordnat mer rörelse, genom att barnen själva ber att få musik och leker rörelselekar. -En förskola har en cykelfri dag och cyklarna tas in vid lunchtid de andra dagarna. Vi har sett att detta har inneburit att barnen leker annat och rör sig mer. -Vi ska bli ännu aktivare och bättre på att starta upp lekar med rörelse -Förskolorna ska delge varandra goda exempel, så vi tillsammans får ett större urval av lämpliga lekar för olika förskoleåldrar. -Vi ska inventera vilka fler inneaktiviteter vi kan flytta ut. 9

11 Profil/arbetssätt Vi vill fortsätta att utveckla ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt i våra förskolor. Vi ska komma igång med barnens portfolio/dokumentation. Vi ska fortsätta att ändra i miljön ( den tredje pedagogen ). Vi ska arbeta med projekt. Vi har inte gjort någon speciell utvärdering av ovanstående. Det mesta har berörts på något sätt i de övriga utvärderingarna. Under 2006 kommer Steninge förskolor att sätta fokus på: -Pedagogisk dokumentation -Jämställdhet utifrån genusperspektivet -Grön flagg (börja) -Vi kommer att revidera vår arbetsplan och värdegrund (och skriva hurna till värdegrunden). -Vi kommer att fortsätta att utveckla ett Regio Emilia-inspirerat arbetssätt. Tillvägagångssätt: Pedagogerna på förskolorna har utvärderat sin verksamhet på olika sätt under två kvällsmöten i november december 2005 och på planeringsdagen i januari Det är en positivt process att på detta sätt diskutera och reflektera tillsammans över verksamheten.. Undertecknad sammanställde sedan detta till en Kvalitetsredovisning för alla tre förskolorna i samarbete med Ledningsgruppen. Kerstin Persson Steninge förskolor 10

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Förskolan VigelsjöGårds plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan VigelsjöGårds plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan VigelsjöGårds plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen är förskolechefen tillsammans med

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015

Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015 Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015 Traditioner kring och jul Sammanslagning av förskolor Projektarbetet återupptas Projektavslut Utvärdering av hösten Projektperiod Projektarbete Traditioner kring

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet.

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Normer och värden MÅL 1 Barnen utvecklar förmåga att leva sig in i andra människors situation. Detta sker bl a när barnen... 1) tröstar andra.

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas förskola

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas förskola Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas förskola 1 Innehållsförteckning FÖRSÄTTSBLAD... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009...

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Bergets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2015-04-20 till Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: Forngårdens Förskola User: solarna, Printdate: 2015-09-21 11:02 1 Verksamhetsbeskrivning User: solarna, Printdate: 2015-09-21

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Pedagogiskt bokslut Pedagogiskt bokslut... 1 Sammanfattning Elevens kunskaper - Intresse och lust att lära med fokus på språket och matematik

Pedagogiskt bokslut Pedagogiskt bokslut... 1 Sammanfattning Elevens kunskaper - Intresse och lust att lära med fokus på språket och matematik Pedagogiskt bokslut Läsåret 2003/2004 Pedagogiskt bokslut... 1 Sammanfattning... 2 Elevens kunskaper - Intresse och lust att lära med fokus på språket och matematik (Kreativa barn)... 3 En likvärdig utbildning

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Likabehandlingsgruppen: Sammankallande: Anette

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Ekeby förskolas likabehandlingsplan

Ekeby förskolas likabehandlingsplan ! Ekeby förskolas likabehandlingsplan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Ulrica Strömberg, förskolechef samt Belinda Lundin och Hanna Tärnlund Vår vision

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg.

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 1 Redovisning för läsåret 2010/2011 2 Namn på verksamhet och ansvarig rektor Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 3 Förutsättningar Äppelgårdens förskola består

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15 Fridhemsenheten omfattar förskolorna Fridhem och Fridhemskullen. Planen gäller till och med 2015-12-31. Vår vision På våra förskolor ska barnen

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer