Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan"

Transkript

1 Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1

2 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen gäller Vision: Att vistelsen på skolan skall vara trygg och positiv både för vuxna och barn. Att det ska råda nolltolerans mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, repressalier och annan kränkande behandling t.ex. mobbning och kränkande språkbruk. Att likabehandlingsplanen skall fungera som ett levande dokument och ständigt hållas aktuell genom kontinuerliga diskussioner kring ämnet. Att likabehandlingsplanen är väl känd hos samtliga yrkesverksamma inom skolan, alla barn och samliga vårdnadshavare. 2

3 Gärdsmosseskolan Likabehandlingsplan mot diskriminering och årlig plan mot kränkande behandling. I detta dokument redovisas både arbetet med likabehandlingsplanen och den årliga planen mot kränkande behandling. Nedan används likabehandlingsplan som gemensamt begrepp. Likabehandlingsplanen skall årligen visa hur alla arbetar för att förebygga, upptäcka, påtala, utreda och åtgärda diskriminering och kränkande behandling. Rektor ansvarar för att en plan upprättas. Den skall årligen följas upp och en ny skall upprättas. Det är viktigt att rektor följer upp hur barn/elever och vårdnadshavare görs delaktiga vid likabehandlingsarbetet. Om någon inom verksamheten inte följer lagarna, t.ex. inte arbetar förebyggande, inte utreder påtalad kränkning etc. och inte sätter in åtgärder så kan sanktioner vidtas mot kommunen i form av skadestånd, diskrimineringsersättning eller vitesföreläggande Mål Det skall råda nolltolerans mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, repressalier och kränkande behandling. Verksamheternas ansvar Våra barn och elever skall känna glädje och trygghet. Verksamheten skall främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Barns, elevers, vårdnadshavares och personals delaktighet är en förutsättning för detta. Likabehandlingsplanen skall fungera som ett levande dokument och ständigt hållas aktuell. Frågor och situationer som uppstår i den pedagogiska verksamheten måste mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Samtliga enheter/verksamhetsformer ska ha en egen plan för det årliga arbetet. Ser man något skall man reagera det är allas ansvar. Likabehandlingsarbetet sker tillsammans med barn, elever, vårdnadshavare och personal samt framtagande av gemensamma regler som tas fram på enheten. Likabehandlingsplanen och reglerna skall vara kända för samtliga i förskola/skola och föräldrar. 3

4 Elevernas delaktighet Vid varje läsårsstart presenteras likabehandlingsplanen tillsammans med skolans ordningsregler samt konsekvensbeskrivning. Utifrån dessa upprättar varje klass och varje fritidshem sina egna ordningsregler. Varje klass F-6 har en eller flera representanter i elevrådet där man mer ingående går igenom likabehandlingsplanen Vårdnadshavarnas delaktighet I början av varje läsår presenterar rektor likabehandlingsplanen för förskoleklassens vårdnadshavare på gemensamt föräldramöte. Även vårdnadshavare till nytillkomna elever i övriga klasser bjuds in till detta möte. På föräldrasamverkansmöte i november får föräldrar möjlighet att ha synpunkter och vara med i upprättande av ny Likabehandlingsplan. Varje klass presenterar och diskuterar likabehandlingsplanen vid första föräldramötet för läsåret. Synpunkter tas emot under hela läsåret både i muntlig form och i skriftlig form, med hjälp av "Synpunktsblanketten" (Bilaga 6 ). Personalens delaktighet. Likabehandlingsgruppen presenterar likabehandlingsplanen på ett APT i början av läsåret. Minst en gång per år diskuteras likabehandlingsplanen på en AE-konferens. Synpunkter på planen kan lämnas under hela året till Likabehandlingsgruppen inför utvärderingen. Inför upprättande av ny plan diskuteras planen på AE genom metoden Lärande samtal, se bilaga 5. Likabehandlingsgruppen utökas med ytterligare representanter ur personalen. Gruppen sammanställer utvärderingar och upprättar en ny Likabehandlingsplan. 4

5 Uppföljning och utvärdering Så här har fjolårets plan utvärderats En enkät har gjorts med alla elever på skolan. Denna har frågeställningar som påvisar tryggheten på skolan. Utifrån resultaten har sedan ledning, Likabehandlingsgrupp, lärare och fritidspedagoger arbetat vidare med frågorna. Ny Likabehandlingsplan har upprättats genom att skolans personal fått planen presenterad för sig på ett APT och i början av läsåret. Vid föräldramöten har Likabehandlingsplanen presenterats och vårdnadshavarna har fått möjlighet att ställa frågor. På föräldrasamverkanskväll har vårdnadshavare fått möjlighet att ha synpunkter på, och vara med och diskutera upprättandet av ny plan. Övriga ansvarsgrupper, såsom Likabehandlingsgrupp, Trivselledare, elevråd, elevhälsoteam har ansvarat för sina områden. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Elever, personal, vårdnadshavare och ledning. Under höstterminen 2015 kommer uppföljning och utvärdering ske av ovanstående mål och åtgärder på APT, genom att analysera enhetens processer och dokumentation kring likabehandlingsarbete. Utifrån resultatet planeras sedan nya mål och åtgärder. Arbetet kommer även att följas upp och utvärderas. Själva mallen för dokumentet kommer att utvärderas i jämförelse med den mall för skolornas likabehandlingsplan som finns att hämta hos En ny Likabehandlingsplan upprättas varje år. 5

6 Resultat och analys av fjolårets plan Vi strävar efter ett gemensamt förhållningssätt till eleverna för alla som arbetar på skolan. Eleverna upplever enligt trygghetsenkäten att de har någon vuxen att vända sig till, men att det ändå blir bråk på rasterna. Vi har därför utökat antal rastvärdar det här året. Vi har startat en trivselledarverksamhet där elever i åk 3-6 ansvarar för rastverksamhet 3 dagar i veckan tillsammans med två fritidspedagoger. Detta har stimulerat fler barn till att leka tillsammans och hitta nya aktiviteter som leder till ett lugnare klimat på skolgården. Vi ser också att fler elever som tidigare uttryckt att de varit ensamma har hittat rastlekar som passar dem. Trivselledarna träffas varje fredag och utvärderar veckans aktiviteter och skolgårdsklimatet. De uppmärksammar också om det finns några elever som ofta är ensamma. Fadderverksamheten har också strukturerats upp och eleverna är mer medvetna om vad det innebär att vara fadder för en yngre elev. Detta ser vi som en viktig del i det förebyggande arbetet. Alla klasser har gått Trygghetsrundor för att identifiera områden, där elever känner sig otrygga på skolan. Elevrådet har haft möte 1 gång per månad. Ett möte fsk - åk 3 och åk 4 - åk 6, och ett gemensamt möte fsk - åk 6 där har vi diskuterat likabehandling, trygghetsrundor och klassklimat. 6

7 Kartläggning och nulägesanalys Förbättringsområde: Likabehandlingsplanen ska förankras hos elevernas vårdnadshavare. Även att få vårdnadshavare mer delaktiga i utarbetandet av själva dokumentet är ett utvecklingsområde. Vi diskuterar kopplingar mellan elevernas individuella arbete och hela skolans arbete med handlingsplanen överlag. Detta visar att alla pedagoger upplever vår likabehandlingsplan som ett viktigt dokument som måste hållas levande tillsammans med barnen och deras vårdnadshavare. Arbetet med likabehandling bör gå som en röd tråd genom den vardagliga verksamheten på skolan. Diskussionerna utmynnade med extra fokus just på att våra barn ska känna att alla har samma värde oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Vi vill därför sträva efter ett interkulturellt förhållningssätt där vi lyfter fram varandras likheter och att olikheter berikar Utifrån denna kartläggning gör vi således bedömningen att vi bör fortsätta dessa diskussioner även i fortsättningen och att ett aktivt arbete kring dessa frågar kontinuerligt ska bedrivas tillsammans med elever och deras vårdnadshavare. Vi kommer att ha en tydligare plan för hur likabehandlingsplanen ytterligare ska förankras hos elevernas vårdnadshavare samt hur de även ska bli mer delaktiga i utarbetandet av dokumentet. Vi kommer att se över den fysiska, sociala och pedagogiska tillgängligheten i verksamheten som en viktig del i skolans behovsinventering. Mål På vår enhet ska vi tydligt implementera i verksamheten att det inte är annorlunda att vara olika. Konkreta åtgärder A: Vi startar ht 2014 med tre veckors temaarbete på hela skolan kring Likabehandlingsarbete. I vår aktivitet på Hjärntorget lägger arbetslagen in sina detaljplaneringar för inspiration och delaktig i arbetet. Vi avslutar arbetet med en gemensam bussutflykt till Amundön. Eleverna får då umgås med sina faddrar och lösa olika uppgifter tillsammans. Vi har ett föräldramöte där likabehandlingsplanen förankras hos elevernas vårdnadshavare i början av terminen. Ansvarig: rektor tillsammans med lärare och fritidspedagoger I nov. kommer vi att bjuda in alla föräldrar till föräldrasamverkan där vi visar och diskuterar likabehandlingsarbetet på enheten. Vi ger även föräldrarna möjlighet att påverka innehållet i vår verksamhet och vår likabehandlingsplan så att det gagnar vår strävan att nå högre måluppfyllelse Tolk ska finnas med vid behov. Ansvarig: Rektor tillsammans med lärare B: Under perioden april - maj 2015 kommer pedagogerna att ha strukturerade samtal med eleverna med vårt likabehandlingsmål som utgångspunkt. En sammanställning kommer sedan att göras av samtalen. 7

8 Likabehandlingsgruppen arbetar igenom och granskar skolans Trivselenkät så att den anpassas till de frågeställningar som är aktuella och behöver belysas. Ansvarig: Likabehandlingsgrupp, lärare och fritidspedagoger C: Under juni 2015 delger lärare och fritidspedagoger rektor resultatet av de strukturerade samtalen med barnen. Detta för att tydligare kunna se verksamhetens behov och utifrån det planera en kompetensutvecklingsplan för enhetens pedagoger kring likabehandling för nästa termin. Eleverna svarar på enkäter anpassade efter olika verksamheter på skolan. Elevrådet ges i uppgift att fotografera skolans otrygga platser. De går en vandring tillsammans och pekar ut och berättar om platser där de kan känna sig utsatta. En kartbild över skolan kan leda till samtal om skolans miljö och risken att bli trakasserad och kränkt. Kartbilden kan också bidra till ökad tillgänglighet för att främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Ansvarig: Lärare och fritidspedagoger på enheten samt rektor D: Under september 2015 fortskrider arbetet kring värdegrundsfrågor med barnen och deras vårdnadshavare. Kompetensutveckling för pedagogerna sker bl.a. via metoden Lärande samtal i pedagogiska diskussioner. En metod för att identifiera och analysera umgängesklimatet på nätet tas fram av skolans ITgrupp Ansvarig: Lärare och fritidspedagoger på enheten samt rektor E: Under Okt - Nov 2015 genomförs en presentation av värdegrundsarbetet på föräldrasamverkansmöte. På APT fortskrider arbetet för ökad kompetens. En grovplanering kring likabehandlingsarbetet under år 2016 kommer även att göras. Årets plan skall utvärderas senast Elever: elevråd, elevenkät Vårdnadshavare: föräldrasamverkan samt genom synpunktsblankett Medarbetare: APT se bilaga Ansvarig: Rektor 8

9 Förebyggande arbete Alla medarbetare, inklusive vikarier, alla barn och alla vårdnadshavare informeras om likabehandlingsplanen. Personalen på skolan agerar i alla situationer under dagen som goda förebilder utifrån det förhållningssätt som likabehandlingsplanen förespråkar. Det finns tydliga gemensamma trivselregler som barnen varit delaktiga i att ha utarbetat. Lärare och fritidspedagoger låter även varje elev vara delaktig i hur verksamheten bedrivs. Personalen på skolan arbetar metodiskt med att stimulera barnens samspel, väcker elevernas nyfikenhet till att få ökad kunskap som förebygger trakasserier och kränkningar. Personalen arbetar aktivt för en god föräldrasamverkan. Personalen använder bl.a. positiv förstärkning som pedagogisk metod för att förebygga trakasserier och kränkningar. Personalen har en god samverkan med EHT, skolsköterska och övriga instanser. Personalen ser och bekräftar dagligen varje enskild elev. Värdegrunden hålls levande genom aktiva diskussioner och reflektion. Personalen skapar ett tryggt klimat genom att ha tydliga gränser. Personalen gör gruppdynamiska observationer i förebyggande syfte för att upptäcka kränkande handlingar t.ex. mobbning. Personalen är närvarande och delaktig i barnens aktiviteter på skolan, både inomhus och utomhus. Samtliga på skolan är lyhörda och observanta på de vuxnas samspel. 9

10 Utreda och åtgärda Rutiner vid förekomst av trakasserier och kränkningar mellan elever: När personal misstänker kränkning: Agera direkt nolltolerans! Dokumentera. Berörd personal utreder vad som hänt i samtal med inblandade elever. Samtalet syftar främst till att lösa konflikten och hitta vägar till överenskommelse. Dokumentera. Berörd personal har samtal med vårdnadshavarna. Dokumentera. Händelsen anmäls till rektor som utreder och åtgärdar tillsammans med Likabehandlingsgruppen. De åtgärder som sätts in skall dokumenteras, följas upp och utvärderas. I varje enskilt fall upprättas en handlingsplan. En representant från likabehandlingsgruppen skall tillsammans med rektor ansvara för att det blir gjort. Vid behov skall åtgärdsprogram upprättas. Vid allvarliga situationer med hot och våld, där den kränkande behandlingen rubriceras som brottslig, skall den anmälas till polisen. När vårdnadshavare misstänker kränkning: Samtal med den som anmäler (vårdnadshavare och elev) för att få reda på så mycket fakta som möjligt. Samtal med de barn som blivit anklagade för kränkningen. Information till vårdnadshavare till berörda barn om de ej deltagit i samtalet. Beslut om hur ärendet ska handläggas i fortsättningen med berörda elever och vårdnadshavare. Arbete i elevgrupp med frågan. 10

11 Principer när vårdnadshavare gör anmälan* av trakasserier och annan kränkande behandling: vårdnadshavare kan prata med sitt barns lärare eller annan pedagog vårdnadshavare kan prata med rektor *Med anmälan avses en situation där en vårdnadshavare säger sig vilja anmäla ett fall av trakasserier eller annan kränkande behandling. Det är därför viktigt att all personal har som rutin att fråga om man ska tolka ett samtal som anmälan. Uppföljning av det aktuella fallet sker efter tid som överenskommits med berörda vårdnadshavare. Respektive skola utser den eller de som ansvarar för arbetet. Om vårdnadshavare väljer att anmäla kränkning mellan barn till rektor så bör rektor vara med i handläggningen. Ovanstående process skall dokumenteras. Rutiner vid förekomst av trakasserier och kränkningar mellan vuxen och barn: Agera direkt nolltolerans! Dokumentera. Berörd personal och rektor har samtal kring situationen. Dokumentera. Rektor utreder och åtgärdar. De åtgärder som sätts in skall dokumenteras, följas upp och utvärderas. Vid allvarliga situationer med hot och våld där den kränkande behandlingen rubriceras som brottslig ska den anmälas till polisen. Vid händelser som inneburit fara för liv eller hälsa skall Arbetsmiljöverket underrättas. Att tänka på för att diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling mot barn inte förvärras: Diskutera aldrig en pågående utredning med andra elever eller vårdnadshavare. 11

12 Ställ inte berörda till svars inför kamratgruppen. Peka inte ut berörda och offer inför övriga elevgruppen. En vuxen får aldrig sanktionera diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling genom att direkt eller indirekt visa att man ogillar den som är utsatt. Definitioner och begrepp Aktuella bestämmelser Skollagen (2010:800) Diskrimineringslagen (2008:567) Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling Definitioner: De sju diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen är: Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Bristande tillgänglighet* *Bristande tillgänglighet ingår från och med den 15 januari 2015 som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Lagändringen ska bland annat bidra till att öka tillgängligheten i förskola och skola så att barn och elever med funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i dessa verksamheter. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 12

13 Indirekt diskriminering Likabehandling Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Etnisk tillhörighet Funktionshinder Sexuell läggning Kränkande behandling menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. Övriga definitioner: Mobbning Rasism en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper. Vissa folkgrupper anses vara 13

14 mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. Främlingsfientlighet Homofobi motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. En definition som ger uttryck för detta synsätt är känslor som i varierande styrka innebär ovilja, rädsla inför eller hat gentemot andra etniska grupper. en uppfattning el. medveten värdering hos en individ, en grupp el. ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homo- eller bisexualitet och homo- eller bisexuella personer. Bilaga 1 Handlingsplan - Likabehandlingsgruppen Bilaga 2 Likabehandlingsgruppens ansvar/uppgift Bilaga 3 Åtgärdstrappa vid trakasserier och/eller kränkande behandling Bilaga 4 Verksamhetsvision/ Gärdsmosseskolans regler Bilaga 5 Inför årligt upprättande av ny likabehandlingsplan Metod: Lärande samtal i grupp Bilaga 6 Synpunktsblankett 14

15 Bilaga 1 Handlingsplan - Likabehandlingsgruppen Lärare, förskollärare, fritidspedagog eller annan som får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektor genom blanketten Anmälan om tillbud och skador rörande skolelever. Rektor sammanställer och analyser tillsammans med Likabehandlingsgruppen och startar en utredning. Rektor startar utredning och akten diarieförs. Utredning genomförs och ev. åtgärder vidtas. Rektor avslutar och lägger in handlingar i diariet. Skolans regler skall vara kända av alla. Förankring och genomgång av likabehandlingsplanen sker kontinuerligt bland elever, föräldrar och personal. Likabehandlingsgruppen kan ge råd och hjälp i klasserna. Alla nya medarbetare och elever på Gärdsmosseskolan skall få en introduktion och genomgång av Likabehandlingsplanen. Rastvaktsschema är klart senast två veckor efter terminsstart. Alla rastvaktar de första 2 veckorna. 15

16 Bilaga 2 Likabehandlingsgruppens ansvar/uppgift Förebyggande arbete enligt Likabehandlingsplanen Inventering och kartläggning av riskmiljöer för eleverna Introducera planen för nya medarbetare rektor ansvarig Sammanställa och analysera incidentrapporterna Introducera nya metoder och arbetssätt Hålla sig uppdaterad inom området kompetensutveckling hålla planen vid liv i det dagliga arbetet I likabehandlingsgruppen ingår: Kurator: Jasminka Krpo- Radovanovic Skolsköterska: Rose-Marie Odepark Rektor: Marie Carlsson Lärarrepresentanter: Maria Billow, Petra Andersson och Rosanna Werner 16

17 Bilaga 3 Åtgärdstrappa vid trakasserier och/eller kränkande behandling Alla vuxna har ett ansvar att lyssna på eleverna och ta dem på allvar samt agera efter omständigheterna på ett lämpligt sätt Undervisande pedagog har ett ansvar för att vidta åtgärder när en elev blir trakasserad eller kränkt. Ansvarig pedagog dokumenterar händelsen och meddelar föräldrar. Alla ärenden skall anmälas till likabehandlingsgruppen. Likabehandlingsgruppen samtalar skyndsamt med berörda elever och kontaktar berörda föräldrar. Ett uppföljningsmöte tillsammans med alla berörda skall ske snarast. Ytterligare uppföljningsmöte bokas om behov kvarstår. Vid ev. nytt möte upprättas en handlingsplan med tydliga åtgärder kopplade till de trakasserier eller kränkningar som skett. Ex. på åtgärder (beslutas av rektor) Tillfälligt byte av undervisningslokal alternativ rastverksamhet Om det visar sig att trakasserierna eller kränkningarna ändå inte upphör kopplas elevhälsoteamet in och ev. görs anmälan till socialtjänst och/eller polis. Allt ska dokumenteras och arkiveras. 17

18 Bilaga 4 Verksamhetsvision Vi ska utbilda våra elever till modiga, kommunikativa och framgångsrika världsmedborgare. Eleverna är delaktiga i skolans verksamhet, känner sig trygga och är stolta över sin skola. Vår undervisning är språkutvecklande och utvecklar elevernas nyfikenhet och lusten att lära. Det är viktigt för oss på Gärdsmosseskolan att vi som arbetar och studerar skall respektera varandra, ger varandra arbetsro, talar ett vårdat språk och aldrig uppträder hotfullt mot någon annan människa. att vi passar alla tider och tar med böcker och övrigt material som behövs under skoldagen. Det är också viktigt att vi tar ansvar för både gemensamma och personliga saker. att alla elever får frisk luft och möjlighet till lek och rörelse under rasterna, men vi får bara sparka fotboll och kasta snöboll på fotbollsplanen eller på annan angiven plats. att vi ger varandra arbetsro och därför används inte mobiltelefon eller liknande annat än med lärarens tillåtelse. Läraren har rätt att beslagta föremål som stör arbetsron. På alla raster finns det vuxna ute på skolgården. Dessa regler är till för att alla skall känna sig glada och trygga i skolan och ges möjlighet att lära sig så mycket som möjligt i en lugn och trivsam miljö. 18

19 Bilaga 5 Inför årligt upprättande av ny likabehandlingsplan Metod: Lärande samtal i grupp Alla ska ha uppdaterat sig kring dokumentet innan mötet + lite tid nu att läsa. Tidsåtgång: ca 1,5 timme En samtalsledare och en dokumentatör för varje grupp utses.. Genomförande: Var och en förbereder enskilt första frågan skriftligt med stödord under några minuter. Samtalsledaren ger varje person ordet en stund var att svara på frågan tills alla har pratat. Därefter erbjuder samtalsledaren deltagarna att ställa frågor till varandra för att vidareutveckla och tydliggöra sina tankar. Därefter följer andra och tredje frågan med samma tillvägagångssätt. Dokumentatören är tyst åhörare och skriver. 1. Tycker du att Vår vision i handlingsplanen för likabehandlingsplanen även skulle kunna klassas som ett mål? Varför/varför inte? Vad är skillnaden mellan en vision och ett mål? 2. Tycker du att de punkter kring förebyggande arbete som idag står med fortfarande är relevanta? Varför/varför inte? Vilken punkt skulle vi kunna utveckla, dvs. arbeta mer aktivt med än vad vi i dagsläget gör? Hur ska vi göra det? 3. Vad blir dina spontana reflektioner när du läser utreda och åtgärda? Efter mötet görs en sammanställning, och utifrån den upprättas ny likabehandlingsplan. 19

20 20

21 21

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef Trygghetsplan 2016-06-09 för Förskola och pedagogisk omsorg i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Giltighetstid för denna plan: 2016-06-01 2017-12-31 Fastställd av Förskolechef Kristina Hellman

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Pedagogisk omsorg i Säters stad 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Utdrag ur FN:s barnkonvention: LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn

Läs mer

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola SJÖBO FÖRSKOLEOMRÅDE Stadsdelsförvaltning Norr Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola 2014-2015 På samtliga förskolor finns en gemensamt framtagen värdegrund som ska genomsyra vardagsarbetet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gula 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Om oss På vår förskola finns det 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vår förskola ligger mitt i samhället Boliden. Vi är 6 personer

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6.

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Likabehandlingsplan År 2016 Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Inledning Enligt Arbetsmiljölagen 1999:841 är Vuxenutbildningen

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 7 Rutin för att stödja huvudprocessen i ett 1-16 års perspektiv. 710 Gemensamma rutiner för alla verksamhetsformer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 7 Rutin för att stödja huvudprocessen i ett 1-16 års perspektiv. 710 Gemensamma rutiner för alla verksamhetsformer Djurängen Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Budjur710.20.1 1 av 9 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Upprättad den Reviderad/kontrollerad den Personalen Rektor 2007-09

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17

Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17 Likabehandlingsplan Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17 Bakgrund Alla barn och personal ska känna sig trygga. De

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Sanda skola. Läsåret Reviderad Jessica Nilsson, rektor Sanda skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Sanda skola. Läsåret Reviderad Jessica Nilsson, rektor Sanda skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sanda skola Läsåret 2015-2016 Reviderad 2015-09-22 Jessica Nilsson, rektor Sanda skola Inledning Vår likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros vision: Alltid bästa möjliga möte. Definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är.

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mineralens förskola 2015/2016 Om oss Vi är en två-avdelningsförskola i utkanten av Boliden. Vi är 6 heltidstjänster i barngrupp, 1 kokerska på heltid

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gröna 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3. Rutiner

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Borgen Övre 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skederid skola 2014 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1 Inledning 2. Kränkande behandling och diskriminering 3 Skolans uppdrag 4. Definiering 5.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Lilla Vargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan Fagerhults förskola 2014-2015 1 Innehåll 1.Inledning....3 2. Vision... 4 3. Kartläggning och nulägesanalys...4 3.1 Kartläggning...4 3.2 Nulägesanalys...5 4. Mål utifrån kartläggning

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Likabehandlingsplan för Trojenborgsskolan

Likabehandlingsplan för Trojenborgsskolan Reviderad 080818 Likabehandlingsplan för Trojenborgsskolan Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid Trojenborgsskolan i Skänninge och gäller för läsåret 2008/2009. Bakgrund Alla barn,

Läs mer

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga

Läs mer

Parkskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Parkskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Parkskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen gäller från: 20150402-160402 Grunduppgifter Verksamhetens former som omfattas av

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2013-Vt2014 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Bikupan 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2014-Vt2015 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Vision: Barnet i fokus! Inledning Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett

Läs mer

Planen gäller T o m

Planen gäller T o m Handlingsplan Likabehandling Planen gäller 2015-08-17 T o m 2016-06-12 Framställd av Rektor i samråd med personal och elever Flik nr Utvärderingsdatum 2016-06-12 Utvärderingsform Enkät till elever, AP-träffar

Läs mer

Likabehandlingsplan för Glasbergsskolan

Likabehandlingsplan för Glasbergsskolan Likabehandlingsplan för Glasbergsskolan Det finns två lagar som är till för att skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. I Skollagen (14 a kapitlet) står det beskrivet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 Mälarakademin ska vara en arbetsplats där ingen diskrimineras, trakasseras, utsätts för mobbning, rasism, främlingsfientlighet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR Reviderad 2016 Likabehandlinsplan & plan för kränkande behandling för Kompassens Förskola MÅL Diskriminerande och kränkande behandling skall inte

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015 Öxnered förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen StoraVargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HEMSJÖ FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HEMSJÖ FÖRSKOLOR Elevhälsoteamet Rektor grundskola/fritids/förskola Pia Hanzén, tfn, 0322-617285, 0705-751063 pia.hanzen@alingsas.se Specialpedagog Ulla Pettersson tfn: 0734-154998 ulla.pettersson@alingsas.se Plan mot

Läs mer

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013 Likabehandlingsplan Komvux Örebro 2012/2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Värdegrund 3 Bakgrund 3 Definitioner av begrepp 4 Elevers rätt till stöd 6 Åtgärder vid kränkande behandling 6 Förebyggande

Läs mer

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 Timmersvansens Förskola Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING...3 CENTRALA BEGREPP...5 ANSVARSFÖRDELNING...7 MÅL...7 FRÄMJANDE ARBETE...7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Röda 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3. Rutiner

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal Stora Vallaskolan 2008 LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal avsedd att FRÄMJA barns och elevers lika rättigheter FÖREBYGGA och FÖRHINDRA diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

JÄRPÅS SKOLENHET. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Järpås skola

JÄRPÅS SKOLENHET. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Järpås skola JÄRPÅS SKOLENHET Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Järpås skola Bakgrund Alla skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Malmens förskola 2015/2016 Om oss Malmen är en enavdelningsförskola som ligger belägen i ett villaområde i utkanten av samhället. Det är 20 inskrivna

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Stora Vargen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer