Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan"

Transkript

1 Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1

2 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen gäller Vision: Att vistelsen på skolan skall vara trygg och positiv både för vuxna och barn. Att det ska råda nolltolerans mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, repressalier och annan kränkande behandling t.ex. mobbning och kränkande språkbruk. Att likabehandlingsplanen skall fungera som ett levande dokument och ständigt hållas aktuell genom kontinuerliga diskussioner kring ämnet. Att likabehandlingsplanen är väl känd hos samtliga yrkesverksamma inom skolan, alla barn och samliga vårdnadshavare. 2

3 Gärdsmosseskolan Likabehandlingsplan mot diskriminering och årlig plan mot kränkande behandling. I detta dokument redovisas både arbetet med likabehandlingsplanen och den årliga planen mot kränkande behandling. Nedan används likabehandlingsplan som gemensamt begrepp. Likabehandlingsplanen skall årligen visa hur alla arbetar för att förebygga, upptäcka, påtala, utreda och åtgärda diskriminering och kränkande behandling. Rektor ansvarar för att en plan upprättas. Den skall årligen följas upp och en ny skall upprättas. Det är viktigt att rektor följer upp hur barn/elever och vårdnadshavare görs delaktiga vid likabehandlingsarbetet. Om någon inom verksamheten inte följer lagarna, t.ex. inte arbetar förebyggande, inte utreder påtalad kränkning etc. och inte sätter in åtgärder så kan sanktioner vidtas mot kommunen i form av skadestånd, diskrimineringsersättning eller vitesföreläggande Mål Det skall råda nolltolerans mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, repressalier och kränkande behandling. Verksamheternas ansvar Våra barn och elever skall känna glädje och trygghet. Verksamheten skall främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Barns, elevers, vårdnadshavares och personals delaktighet är en förutsättning för detta. Likabehandlingsplanen skall fungera som ett levande dokument och ständigt hållas aktuell. Frågor och situationer som uppstår i den pedagogiska verksamheten måste mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Samtliga enheter/verksamhetsformer ska ha en egen plan för det årliga arbetet. Ser man något skall man reagera det är allas ansvar. Likabehandlingsarbetet sker tillsammans med barn, elever, vårdnadshavare och personal samt framtagande av gemensamma regler som tas fram på enheten. Likabehandlingsplanen och reglerna skall vara kända för samtliga i förskola/skola och föräldrar. 3

4 Elevernas delaktighet Vid varje läsårsstart presenteras likabehandlingsplanen tillsammans med skolans ordningsregler samt konsekvensbeskrivning. Utifrån dessa upprättar varje klass och varje fritidshem sina egna ordningsregler. Varje klass F-6 har en eller flera representanter i elevrådet där man mer ingående går igenom likabehandlingsplanen Vårdnadshavarnas delaktighet I början av varje läsår presenterar rektor likabehandlingsplanen för förskoleklassens vårdnadshavare på gemensamt föräldramöte. Även vårdnadshavare till nytillkomna elever i övriga klasser bjuds in till detta möte. På föräldrasamverkansmöte i november får föräldrar möjlighet att ha synpunkter och vara med i upprättande av ny Likabehandlingsplan. Varje klass presenterar och diskuterar likabehandlingsplanen vid första föräldramötet för läsåret. Synpunkter tas emot under hela läsåret både i muntlig form och i skriftlig form, med hjälp av "Synpunktsblanketten" (Bilaga 6 ). Personalens delaktighet. Likabehandlingsgruppen presenterar likabehandlingsplanen på ett APT i början av läsåret. Minst en gång per år diskuteras likabehandlingsplanen på en AE-konferens. Synpunkter på planen kan lämnas under hela året till Likabehandlingsgruppen inför utvärderingen. Inför upprättande av ny plan diskuteras planen på AE genom metoden Lärande samtal, se bilaga 5. Likabehandlingsgruppen utökas med ytterligare representanter ur personalen. Gruppen sammanställer utvärderingar och upprättar en ny Likabehandlingsplan. 4

5 Uppföljning och utvärdering Så här har fjolårets plan utvärderats En enkät har gjorts med alla elever på skolan. Denna har frågeställningar som påvisar tryggheten på skolan. Utifrån resultaten har sedan ledning, Likabehandlingsgrupp, lärare och fritidspedagoger arbetat vidare med frågorna. Ny Likabehandlingsplan har upprättats genom att skolans personal fått planen presenterad för sig på ett APT och i början av läsåret. Vid föräldramöten har Likabehandlingsplanen presenterats och vårdnadshavarna har fått möjlighet att ställa frågor. På föräldrasamverkanskväll har vårdnadshavare fått möjlighet att ha synpunkter på, och vara med och diskutera upprättandet av ny plan. Övriga ansvarsgrupper, såsom Likabehandlingsgrupp, Trivselledare, elevråd, elevhälsoteam har ansvarat för sina områden. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Elever, personal, vårdnadshavare och ledning. Under höstterminen 2015 kommer uppföljning och utvärdering ske av ovanstående mål och åtgärder på APT, genom att analysera enhetens processer och dokumentation kring likabehandlingsarbete. Utifrån resultatet planeras sedan nya mål och åtgärder. Arbetet kommer även att följas upp och utvärderas. Själva mallen för dokumentet kommer att utvärderas i jämförelse med den mall för skolornas likabehandlingsplan som finns att hämta hos En ny Likabehandlingsplan upprättas varje år. 5

6 Resultat och analys av fjolårets plan Vi strävar efter ett gemensamt förhållningssätt till eleverna för alla som arbetar på skolan. Eleverna upplever enligt trygghetsenkäten att de har någon vuxen att vända sig till, men att det ändå blir bråk på rasterna. Vi har därför utökat antal rastvärdar det här året. Vi har startat en trivselledarverksamhet där elever i åk 3-6 ansvarar för rastverksamhet 3 dagar i veckan tillsammans med två fritidspedagoger. Detta har stimulerat fler barn till att leka tillsammans och hitta nya aktiviteter som leder till ett lugnare klimat på skolgården. Vi ser också att fler elever som tidigare uttryckt att de varit ensamma har hittat rastlekar som passar dem. Trivselledarna träffas varje fredag och utvärderar veckans aktiviteter och skolgårdsklimatet. De uppmärksammar också om det finns några elever som ofta är ensamma. Fadderverksamheten har också strukturerats upp och eleverna är mer medvetna om vad det innebär att vara fadder för en yngre elev. Detta ser vi som en viktig del i det förebyggande arbetet. Alla klasser har gått Trygghetsrundor för att identifiera områden, där elever känner sig otrygga på skolan. Elevrådet har haft möte 1 gång per månad. Ett möte fsk - åk 3 och åk 4 - åk 6, och ett gemensamt möte fsk - åk 6 där har vi diskuterat likabehandling, trygghetsrundor och klassklimat. 6

7 Kartläggning och nulägesanalys Förbättringsområde: Likabehandlingsplanen ska förankras hos elevernas vårdnadshavare. Även att få vårdnadshavare mer delaktiga i utarbetandet av själva dokumentet är ett utvecklingsområde. Vi diskuterar kopplingar mellan elevernas individuella arbete och hela skolans arbete med handlingsplanen överlag. Detta visar att alla pedagoger upplever vår likabehandlingsplan som ett viktigt dokument som måste hållas levande tillsammans med barnen och deras vårdnadshavare. Arbetet med likabehandling bör gå som en röd tråd genom den vardagliga verksamheten på skolan. Diskussionerna utmynnade med extra fokus just på att våra barn ska känna att alla har samma värde oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Vi vill därför sträva efter ett interkulturellt förhållningssätt där vi lyfter fram varandras likheter och att olikheter berikar Utifrån denna kartläggning gör vi således bedömningen att vi bör fortsätta dessa diskussioner även i fortsättningen och att ett aktivt arbete kring dessa frågar kontinuerligt ska bedrivas tillsammans med elever och deras vårdnadshavare. Vi kommer att ha en tydligare plan för hur likabehandlingsplanen ytterligare ska förankras hos elevernas vårdnadshavare samt hur de även ska bli mer delaktiga i utarbetandet av dokumentet. Vi kommer att se över den fysiska, sociala och pedagogiska tillgängligheten i verksamheten som en viktig del i skolans behovsinventering. Mål På vår enhet ska vi tydligt implementera i verksamheten att det inte är annorlunda att vara olika. Konkreta åtgärder A: Vi startar ht 2014 med tre veckors temaarbete på hela skolan kring Likabehandlingsarbete. I vår aktivitet på Hjärntorget lägger arbetslagen in sina detaljplaneringar för inspiration och delaktig i arbetet. Vi avslutar arbetet med en gemensam bussutflykt till Amundön. Eleverna får då umgås med sina faddrar och lösa olika uppgifter tillsammans. Vi har ett föräldramöte där likabehandlingsplanen förankras hos elevernas vårdnadshavare i början av terminen. Ansvarig: rektor tillsammans med lärare och fritidspedagoger I nov. kommer vi att bjuda in alla föräldrar till föräldrasamverkan där vi visar och diskuterar likabehandlingsarbetet på enheten. Vi ger även föräldrarna möjlighet att påverka innehållet i vår verksamhet och vår likabehandlingsplan så att det gagnar vår strävan att nå högre måluppfyllelse Tolk ska finnas med vid behov. Ansvarig: Rektor tillsammans med lärare B: Under perioden april - maj 2015 kommer pedagogerna att ha strukturerade samtal med eleverna med vårt likabehandlingsmål som utgångspunkt. En sammanställning kommer sedan att göras av samtalen. 7

8 Likabehandlingsgruppen arbetar igenom och granskar skolans Trivselenkät så att den anpassas till de frågeställningar som är aktuella och behöver belysas. Ansvarig: Likabehandlingsgrupp, lärare och fritidspedagoger C: Under juni 2015 delger lärare och fritidspedagoger rektor resultatet av de strukturerade samtalen med barnen. Detta för att tydligare kunna se verksamhetens behov och utifrån det planera en kompetensutvecklingsplan för enhetens pedagoger kring likabehandling för nästa termin. Eleverna svarar på enkäter anpassade efter olika verksamheter på skolan. Elevrådet ges i uppgift att fotografera skolans otrygga platser. De går en vandring tillsammans och pekar ut och berättar om platser där de kan känna sig utsatta. En kartbild över skolan kan leda till samtal om skolans miljö och risken att bli trakasserad och kränkt. Kartbilden kan också bidra till ökad tillgänglighet för att främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Ansvarig: Lärare och fritidspedagoger på enheten samt rektor D: Under september 2015 fortskrider arbetet kring värdegrundsfrågor med barnen och deras vårdnadshavare. Kompetensutveckling för pedagogerna sker bl.a. via metoden Lärande samtal i pedagogiska diskussioner. En metod för att identifiera och analysera umgängesklimatet på nätet tas fram av skolans ITgrupp Ansvarig: Lärare och fritidspedagoger på enheten samt rektor E: Under Okt - Nov 2015 genomförs en presentation av värdegrundsarbetet på föräldrasamverkansmöte. På APT fortskrider arbetet för ökad kompetens. En grovplanering kring likabehandlingsarbetet under år 2016 kommer även att göras. Årets plan skall utvärderas senast Elever: elevråd, elevenkät Vårdnadshavare: föräldrasamverkan samt genom synpunktsblankett Medarbetare: APT se bilaga Ansvarig: Rektor 8

9 Förebyggande arbete Alla medarbetare, inklusive vikarier, alla barn och alla vårdnadshavare informeras om likabehandlingsplanen. Personalen på skolan agerar i alla situationer under dagen som goda förebilder utifrån det förhållningssätt som likabehandlingsplanen förespråkar. Det finns tydliga gemensamma trivselregler som barnen varit delaktiga i att ha utarbetat. Lärare och fritidspedagoger låter även varje elev vara delaktig i hur verksamheten bedrivs. Personalen på skolan arbetar metodiskt med att stimulera barnens samspel, väcker elevernas nyfikenhet till att få ökad kunskap som förebygger trakasserier och kränkningar. Personalen arbetar aktivt för en god föräldrasamverkan. Personalen använder bl.a. positiv förstärkning som pedagogisk metod för att förebygga trakasserier och kränkningar. Personalen har en god samverkan med EHT, skolsköterska och övriga instanser. Personalen ser och bekräftar dagligen varje enskild elev. Värdegrunden hålls levande genom aktiva diskussioner och reflektion. Personalen skapar ett tryggt klimat genom att ha tydliga gränser. Personalen gör gruppdynamiska observationer i förebyggande syfte för att upptäcka kränkande handlingar t.ex. mobbning. Personalen är närvarande och delaktig i barnens aktiviteter på skolan, både inomhus och utomhus. Samtliga på skolan är lyhörda och observanta på de vuxnas samspel. 9

10 Utreda och åtgärda Rutiner vid förekomst av trakasserier och kränkningar mellan elever: När personal misstänker kränkning: Agera direkt nolltolerans! Dokumentera. Berörd personal utreder vad som hänt i samtal med inblandade elever. Samtalet syftar främst till att lösa konflikten och hitta vägar till överenskommelse. Dokumentera. Berörd personal har samtal med vårdnadshavarna. Dokumentera. Händelsen anmäls till rektor som utreder och åtgärdar tillsammans med Likabehandlingsgruppen. De åtgärder som sätts in skall dokumenteras, följas upp och utvärderas. I varje enskilt fall upprättas en handlingsplan. En representant från likabehandlingsgruppen skall tillsammans med rektor ansvara för att det blir gjort. Vid behov skall åtgärdsprogram upprättas. Vid allvarliga situationer med hot och våld, där den kränkande behandlingen rubriceras som brottslig, skall den anmälas till polisen. När vårdnadshavare misstänker kränkning: Samtal med den som anmäler (vårdnadshavare och elev) för att få reda på så mycket fakta som möjligt. Samtal med de barn som blivit anklagade för kränkningen. Information till vårdnadshavare till berörda barn om de ej deltagit i samtalet. Beslut om hur ärendet ska handläggas i fortsättningen med berörda elever och vårdnadshavare. Arbete i elevgrupp med frågan. 10

11 Principer när vårdnadshavare gör anmälan* av trakasserier och annan kränkande behandling: vårdnadshavare kan prata med sitt barns lärare eller annan pedagog vårdnadshavare kan prata med rektor *Med anmälan avses en situation där en vårdnadshavare säger sig vilja anmäla ett fall av trakasserier eller annan kränkande behandling. Det är därför viktigt att all personal har som rutin att fråga om man ska tolka ett samtal som anmälan. Uppföljning av det aktuella fallet sker efter tid som överenskommits med berörda vårdnadshavare. Respektive skola utser den eller de som ansvarar för arbetet. Om vårdnadshavare väljer att anmäla kränkning mellan barn till rektor så bör rektor vara med i handläggningen. Ovanstående process skall dokumenteras. Rutiner vid förekomst av trakasserier och kränkningar mellan vuxen och barn: Agera direkt nolltolerans! Dokumentera. Berörd personal och rektor har samtal kring situationen. Dokumentera. Rektor utreder och åtgärdar. De åtgärder som sätts in skall dokumenteras, följas upp och utvärderas. Vid allvarliga situationer med hot och våld där den kränkande behandlingen rubriceras som brottslig ska den anmälas till polisen. Vid händelser som inneburit fara för liv eller hälsa skall Arbetsmiljöverket underrättas. Att tänka på för att diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling mot barn inte förvärras: Diskutera aldrig en pågående utredning med andra elever eller vårdnadshavare. 11

12 Ställ inte berörda till svars inför kamratgruppen. Peka inte ut berörda och offer inför övriga elevgruppen. En vuxen får aldrig sanktionera diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling genom att direkt eller indirekt visa att man ogillar den som är utsatt. Definitioner och begrepp Aktuella bestämmelser Skollagen (2010:800) Diskrimineringslagen (2008:567) Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling Definitioner: De sju diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen är: Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Bristande tillgänglighet* *Bristande tillgänglighet ingår från och med den 15 januari 2015 som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Lagändringen ska bland annat bidra till att öka tillgängligheten i förskola och skola så att barn och elever med funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i dessa verksamheter. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 12

13 Indirekt diskriminering Likabehandling Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Etnisk tillhörighet Funktionshinder Sexuell läggning Kränkande behandling menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. Övriga definitioner: Mobbning Rasism en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper. Vissa folkgrupper anses vara 13

14 mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. Främlingsfientlighet Homofobi motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. En definition som ger uttryck för detta synsätt är känslor som i varierande styrka innebär ovilja, rädsla inför eller hat gentemot andra etniska grupper. en uppfattning el. medveten värdering hos en individ, en grupp el. ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homo- eller bisexualitet och homo- eller bisexuella personer. Bilaga 1 Handlingsplan - Likabehandlingsgruppen Bilaga 2 Likabehandlingsgruppens ansvar/uppgift Bilaga 3 Åtgärdstrappa vid trakasserier och/eller kränkande behandling Bilaga 4 Verksamhetsvision/ Gärdsmosseskolans regler Bilaga 5 Inför årligt upprättande av ny likabehandlingsplan Metod: Lärande samtal i grupp Bilaga 6 Synpunktsblankett 14

15 Bilaga 1 Handlingsplan - Likabehandlingsgruppen Lärare, förskollärare, fritidspedagog eller annan som får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektor genom blanketten Anmälan om tillbud och skador rörande skolelever. Rektor sammanställer och analyser tillsammans med Likabehandlingsgruppen och startar en utredning. Rektor startar utredning och akten diarieförs. Utredning genomförs och ev. åtgärder vidtas. Rektor avslutar och lägger in handlingar i diariet. Skolans regler skall vara kända av alla. Förankring och genomgång av likabehandlingsplanen sker kontinuerligt bland elever, föräldrar och personal. Likabehandlingsgruppen kan ge råd och hjälp i klasserna. Alla nya medarbetare och elever på Gärdsmosseskolan skall få en introduktion och genomgång av Likabehandlingsplanen. Rastvaktsschema är klart senast två veckor efter terminsstart. Alla rastvaktar de första 2 veckorna. 15

16 Bilaga 2 Likabehandlingsgruppens ansvar/uppgift Förebyggande arbete enligt Likabehandlingsplanen Inventering och kartläggning av riskmiljöer för eleverna Introducera planen för nya medarbetare rektor ansvarig Sammanställa och analysera incidentrapporterna Introducera nya metoder och arbetssätt Hålla sig uppdaterad inom området kompetensutveckling hålla planen vid liv i det dagliga arbetet I likabehandlingsgruppen ingår: Kurator: Jasminka Krpo- Radovanovic Skolsköterska: Rose-Marie Odepark Rektor: Marie Carlsson Lärarrepresentanter: Maria Billow, Petra Andersson och Rosanna Werner 16

17 Bilaga 3 Åtgärdstrappa vid trakasserier och/eller kränkande behandling Alla vuxna har ett ansvar att lyssna på eleverna och ta dem på allvar samt agera efter omständigheterna på ett lämpligt sätt Undervisande pedagog har ett ansvar för att vidta åtgärder när en elev blir trakasserad eller kränkt. Ansvarig pedagog dokumenterar händelsen och meddelar föräldrar. Alla ärenden skall anmälas till likabehandlingsgruppen. Likabehandlingsgruppen samtalar skyndsamt med berörda elever och kontaktar berörda föräldrar. Ett uppföljningsmöte tillsammans med alla berörda skall ske snarast. Ytterligare uppföljningsmöte bokas om behov kvarstår. Vid ev. nytt möte upprättas en handlingsplan med tydliga åtgärder kopplade till de trakasserier eller kränkningar som skett. Ex. på åtgärder (beslutas av rektor) Tillfälligt byte av undervisningslokal alternativ rastverksamhet Om det visar sig att trakasserierna eller kränkningarna ändå inte upphör kopplas elevhälsoteamet in och ev. görs anmälan till socialtjänst och/eller polis. Allt ska dokumenteras och arkiveras. 17

18 Bilaga 4 Verksamhetsvision Vi ska utbilda våra elever till modiga, kommunikativa och framgångsrika världsmedborgare. Eleverna är delaktiga i skolans verksamhet, känner sig trygga och är stolta över sin skola. Vår undervisning är språkutvecklande och utvecklar elevernas nyfikenhet och lusten att lära. Det är viktigt för oss på Gärdsmosseskolan att vi som arbetar och studerar skall respektera varandra, ger varandra arbetsro, talar ett vårdat språk och aldrig uppträder hotfullt mot någon annan människa. att vi passar alla tider och tar med böcker och övrigt material som behövs under skoldagen. Det är också viktigt att vi tar ansvar för både gemensamma och personliga saker. att alla elever får frisk luft och möjlighet till lek och rörelse under rasterna, men vi får bara sparka fotboll och kasta snöboll på fotbollsplanen eller på annan angiven plats. att vi ger varandra arbetsro och därför används inte mobiltelefon eller liknande annat än med lärarens tillåtelse. Läraren har rätt att beslagta föremål som stör arbetsron. På alla raster finns det vuxna ute på skolgården. Dessa regler är till för att alla skall känna sig glada och trygga i skolan och ges möjlighet att lära sig så mycket som möjligt i en lugn och trivsam miljö. 18

19 Bilaga 5 Inför årligt upprättande av ny likabehandlingsplan Metod: Lärande samtal i grupp Alla ska ha uppdaterat sig kring dokumentet innan mötet + lite tid nu att läsa. Tidsåtgång: ca 1,5 timme En samtalsledare och en dokumentatör för varje grupp utses.. Genomförande: Var och en förbereder enskilt första frågan skriftligt med stödord under några minuter. Samtalsledaren ger varje person ordet en stund var att svara på frågan tills alla har pratat. Därefter erbjuder samtalsledaren deltagarna att ställa frågor till varandra för att vidareutveckla och tydliggöra sina tankar. Därefter följer andra och tredje frågan med samma tillvägagångssätt. Dokumentatören är tyst åhörare och skriver. 1. Tycker du att Vår vision i handlingsplanen för likabehandlingsplanen även skulle kunna klassas som ett mål? Varför/varför inte? Vad är skillnaden mellan en vision och ett mål? 2. Tycker du att de punkter kring förebyggande arbete som idag står med fortfarande är relevanta? Varför/varför inte? Vilken punkt skulle vi kunna utveckla, dvs. arbeta mer aktivt med än vad vi i dagsläget gör? Hur ska vi göra det? 3. Vad blir dina spontana reflektioner när du läser utreda och åtgärda? Efter mötet görs en sammanställning, och utifrån den upprättas ny likabehandlingsplan. 19

20 20

21 21

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Glasbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Läsåret 15/16 ansvarar

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder 5.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen StoraVargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 Innehållsförteckning Likabehandlingsarbetet på Snömannen 2015... 4 Syfte med planen:... 4 Lpfö 98 sid 4 Förskolans värdegrund och uppdrag... 4 Vad säger

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010 Getinge verksamhetsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för Lärkans Förskola År 2009-2010 På vår förskola ska alla barn känna sig trygga. Alla barn ska bli sedda, trivas och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Avdelning: Detta är vårt gemensamma

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barkarö Skola Rektor Kristina Gimås Svenson 1(13) Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Barkarö skola och fritidshem Verksamhet

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Montessoriförskolan Tigerungen ek.för. Sundbyberg den 16/9 2014

Montessoriförskolan Tigerungen ek.för. Sundbyberg den 16/9 2014 Likabehandlingsplan Montessoriförskolan Tigerungen ek.för. Sundbyberg den 16/9 2014 Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever är ersatt av Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling SMEDBY FÖRSKOLOR Plan för likabehandling och mot kränkande behandling, 2014-2015 ÄPPLETS FÖRSKOLA Lidaleden 270, 603 81 Norrköping. Telefon 011-15 28 22 Innehållsförteckning Vision 2 1. Diskrimineringslagen

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2014-10-13 Barn- och utbildningsförvaltningen Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan 1 Policy Mobbning, diskriminering, trakasserier

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan för

Likabehandlingsplan för Likabehandlingsplan för 100107 FRISKOLAN KRONOBERGSHED Styrelsens ställningstagande till likabehandlingsplanen Styrelsen, som är huvudman för Friskolan Kronobergshed, har läst och förstår arbetet med likabehandlingsplanen.

Läs mer

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM.

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. 1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. Reviderad september 2014 2/8 Våra barn/elever har rätt till

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergsundsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Innehåll Sida 1. Vision 2 2. Ansvarsfördelning 2 3. Bakgrund 3 4. Diskrimineringsgrunder 4 5. Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19 Likabehandlingsplan 2010/2011 2010-08-19 Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 Syfte med likabehandlingsplanen Syftet med planen är att förebygga och behandla alla former av

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan för arbetet. mot diskriminering. och. kränkande behandling. Varekils skola/ Fritidshem

Plan för arbetet. mot diskriminering. och. kränkande behandling. Varekils skola/ Fritidshem Plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Varekils skola/ Fritidshem 2014 1. Vision 2. Nu gällande plan 2:1 Giltighetstid 2:2 Uppföljning av fjolårets åtgärder 2:3 Ansvar 3. Samverkan

Läs mer