Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton (KD) Ann Hall Gustafsson (C) Kl Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen (S) Rebecka Stjärnås (V) Maria Maric (KD) Tjänstgörande ers Övriga deltagande Eddie Jellinek Förvaltningschef Malena Lundberg Förvaltningssekreterare Anna-Karin Hidemyr Ekonom Mattias Gustafsson Utvecklingsledare Gert-Inge Hagelin Repr. Lärarnas riksförbund Rose-Marie Dagman Repr. Lärarnas riksförbund Camilla Enoksson Repr. Lärarförbundet, kl Ann-Sofie Thörnqvist Repr. Lärarförbundet, kl Utses att justera Maria Sundqvist Justeringens plats och tid Kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Malena Lundberg Ordförande Justerare Kenth Wengholm Maria Sundqvist ande organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset Malena Lundberg

2 Sida 2 (17) Innehållsförteckning BUN 88 Val av protokollsjusterare... 3 BUN 89 Godkännande av dagordning... 4 BUN 90 Arbetsutskottets protokoll... 5 BUN 91 Delegeringsbeslut... 6 BUN 92 Information och rapporter... 7 BUN 93 Budgetuppföljning och prognos 2, BUN 94 Åtgärder för att få barn- och utbildningsnämndens budget i balans BUN 95 Reviderad timplan, grundskolan BUN 96 Medborgarförslag antal förskoleklasser till hösten BUN 97 Fadderverksamhet inom barn- och utbildningsnämnden BUN 98 Delegering av beslutanderätt BUN 99 Gymnasium Skaraborg BUN 100 Utbildningsplatser inom Vårdvux BUN 101 s sammanträden... 17

3 Sida 3 (17) BUN 88 Val av protokollsjusterare Jämte ordförande utses Maria Sundqvist att justera dagens protokoll.

4 Sida 4 (17) BUN 89 Godkännande av dagordning Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag med två tilläggsärenden: Utbildningsplatser inom Vårdvux samt s sammanträden.

5 Sida 5 (17) BUN 90 Arbetsutskottets protokoll Protokollet från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 4 juli samt den 20 augusti 2013 noteras och läggs till handlingarna.

6 Sida 6 (17) Ärendenr: BUN 91 Delegeringsbeslut Delegeringsbesluten noteras och läggs till handlingarna.

7 Sida 7 (17) BUN 92 Information och rapporter Protokollsutdragen från kommunfullmäktige noteras liksom anmälan från Skolinspektionen. De ledamöter som är faddrar till rektorerna vid Nyboskolan förväntas delta vid Nyboskolans föräldraföreningsmöten, som en del i fadderuppdraget. Nämnden noterar Maria Maric s deltagande vid Strategidag Socioekonomi 2013 i Skövde samt redogörelsen för strategidagens innehåll. 1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige KF 43 Politiska riktlinjer kring barnets rättigheter i Tibro kommun KF 47 s anhållan om ramökning 2013 KF 52 Revidering av Investeringsbudget 2013 KF 53 Mål och budget Nyboskolans föräldraförening, möten 24/9 respektive 18/11. Nämnden har aviserat att ledamot från nämnden kommer att närvara vid föräldraföreningens möten. 3. Anmälan från Skolinspektionen om mottagande i gymnasiesärskolan och rätt till särskilt stöd för elev vid Fågelviksgymnasiet, Dnr Deltagande vid Strategidag Socioekonomi, 2013, fredagen den 6 september i Skövde. 5. Diskussion kring mötet som Kristdemokraterna anordnade om Skolan i Tibro,

8 Sida 8 (17) Ärendenr: BUN 93 Budgetuppföljning och prognos 2, 2013 Uppföljningsrapport 2, 2013 för barn- och utbildningsnämnden noteras. Nämnden konstaterar att rapporten redovisar ett prognostiserat underskott på tkr samt att underskottet härrör sig i sin helhet från Fågelviksgymnasiets rektorsområde. Redovisning av barn- och utbildningsnämndens uppföljningsrapport 2 avseende perioden januari-juli Analys redovisar en resultatavvikelse om ca - 4,2 mkr i delårsbokslut Detta innebär att 52 % av årets totala budgetmedel är förbrukade. Detta är föranlett av underskott på Fågelviksgymnasiet, Nyboskolan samt inom förskolan. Vid budgetuppföljning 1, 2013 redovisade verksamheterna ett underskott om cirka -16 mkr. Under april månad tog nämnden beslut om att minska antalet program och inriktningar vid Fågelviksgymnasiet för att fullfölja strukturanpassningen av färre antal elever. En handlingsplan för att så långt som möjligt komma till rätta med förvaltningens totala underskott upprättades och beslutades av barn- och utbildningsnämnden Arbetet med att realisera de sparåtgärder som finns enligt upprättad handlingsplan har sedan dess pågått. Budgetuppföljning 2, 2013 pekar på ett underskott vid årets slut om tkr. Prognosen innehåller en viss osäkerhet då besparingar innefattar uppsägning av personal med lång anställningstid.

9 Sida 9 (17) Ansvar Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Differens budget-prognos BUN nämnd BUN utveckling Ped. omsorg Förberedelsegrupp BUN projekt Förv. gem adm Resurs barn s stöd Musikskola Förskolor Häggetorp sk Smuleberg sk Ransberg sk Nybo sk Fågelvik gysk Fågelvik vuxutb Skoldataenhet BUN fastigheter Resultat s beredning Arbetsutskottet Uppföljningsrapport 2, 2013 barn- och utbildningsnämnden, daterad

10 Sida 10 (17) Ärendenr: BUN 94 Åtgärder för att få barn- och utbildningsnämndens budget i balans 2013 konstaterar att den beslutade åtgärdsplanen, för att få nämndens budget i balans 2013, efterföljs. Åtgärdsplanen redovisar ett underskott för barn- och utbildningsnämnden motsvarande tkr för Vuxenutbildningen uppdras att följa åtgärdsplanen och redovisa en budget i balans för Uppföljning av beslutad åtgärdsplan (BUN ) för att få barn- och utbildningsnämndens budget i balans Förvaltningen redovisar att inga avvikelser i åtgärdsplanen har skett sedan nämndens senaste uppföljning den 11 juni Arbetet fortlöper enligt plan och underskottet kvarstår på tkr. s beredning Arbetsutskottet , BUNAU 82 Åtgärdsplan Åtgärdsspecifikation och ekonomiska effekter BUN, uppdaterad Arbetsutskottet , BUNAU 73 Arbetsutskottet , BUNAU 65 Rev. åtgärdsspecifikation och ekonomiska effekter BUN och BUN översikt , BUN 68 Åtgärdsspecifikation och ekonomiska effekter BUN , BUN 58 Arbetsutskottet , BUNAU 52 Uppföljningsrapport 1, 2013,

11 Sida 11 (17) Ärendenr: BUN 95 Reviderad timplan, grundskolan Den reviderade timplanen för grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola, fastställs i enlighet med upprättat förslag och den gäller från och med Från och med höstterminen 2013 utökas undervisningstiden i matematik för grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola. Ändringen gäller för elever som börjar årskurs 1 hösten För övriga elever finns övergångsbestämmelser. Den minsta totala undervisningstiden i matematik i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska öka med 120 timmar med början hösten Ökningen innebär att den totala undervisningstiden ökar i motsvarande omfattning, utom för träningsskolan som inte berörs av förändringen. Rektor föreslår hur undervisningstiden ska fördelas, men det är huvudmannen för skolan, alltså kommunen eller styrelsen för en fristående skola, som avgör. Anslaget för kommunalekonomisk utjämning kommer att utökas med 250 miljoner under 2013 och med ytterligare 250 miljoner från och med Det innebär en permanent nivåhöjning med 500 miljoner kronor från och med 2014 i förhållande till 2012 års nivå. Regeringens bedömning är att det kommer att täcka huvudmännens ökade kostnader för den utökade undervisningstiden. Nämnden har att ta ställning till ett förslag som utökar timplanen för grundskolan i Tibro i enlighet med skollagen, att gälla från den 1 juli s beredning Arbetsutskottet Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, Delges Rektorer grundskolan

12 Sida 12 (17) Ärendenr: BUN 96 Medborgarförslag antal förskoleklasser till hösten 2014 yttrar sig över medborgarförslaget om antal förskoleklasser till hösten 2014 i enlighet med följande formulering; konstaterar att kommunfullmäktiges beslut den 17 juni innebär att nämnden tillförs ekonomiska resurser motsvarande 3 mkr till budget Tillskottet möjliggör för nämnden att inrätta ytterligare en förskoleklass till hösten 2014, vilket är helt i linje med nämndens tidigare beslut (BUN ) samt i enlighet med det som förslagställaren efterfrågar i medborgarförslaget. Kommunfullmäktige har, KF 34, uppdragit barn- och utbildningsnämnden att bereda medborgarförslag angående antal förskoleklasser i Tibro kommun till hösten har fattat beslut om att inrätta en extra förskoleklass från och med hösten (BUN ). Vid en särskild sammankomst mellan nämndsföreträdare och vårdnadshavare till barn födda 2008 lämnades information om att barn- och utbildningsnämnden, på grund av rådande budgetförutsättningar, inte kunde verkställa beslutet om att inrätta en extra förskoleklass till hösten I och med kommunfullmäktiges beslut KF 53, , där barn- och utbildningsnämnden tillförs 3 mkr till budget 2014 finns det nu ekonomiska möjligheter att inrätta en extra förskoleklass till hösten s beredning Arbetsutskottet Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, Medborgarförslaget, Delges Kommunfullmäktige

13 Sida 13 (17) Ärendenr: BUN 97 Fadderverksamhet inom barn- och utbildningsnämnden Kenth Wengholm utses till fadder för rektor Bernth Lundqvist på Fågelviksgymnasiet Annika Singleton och Kurt Erikssen utses till faddrar för rektor Mikael Barkman på Nyboskolan Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn utses, tillsammans med nuvarande fadder Lena Åberg, till fadder för Thord Zell på Ransbergs skola Samtliga ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden har utsetts till att vara faddrar för de olika verksamhetsområdena och då specifikt mot en personlig rektor/förskolechef Under 2013 har tre rektorer, av olika orsaker, avslutat sin anställning och två nya har anställts. föreslås besluta att de politiker som är berörda av denna förändring tar sig an de nyanställda rektorerna istället. Det innebär dock att en politiker blir utan fadderskap, men denne föreslås bli fadder till rektor Thord Zell på Ransbergs skola tillsammans med Lena Åberg. Samtliga grundskolor har då tilldelats två faddrar. s beredning Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, Delges Kent Wengholm (M) Annika Singleton (KD) Kurt Erikssen (S) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn Bernth Lundqvist Mikael Barkman Thord Zell

14 Sida 14 (17) Ärendenr: BUN 98 Delegering av beslutanderätt Förvaltningschefen för Barn & Utbildning delegeras beslutanderätten avseende beslut om bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för bidragsåret Delegeringen gäller under perioden Enligt bestämmelser i skollagen ska hemkommunen lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på ett nationellt program. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. om bidragsbelopp för 2014 ska fattas av barn- och utbildningsnämnden och delges de fristående gymnasieskolorna innan utgången av år s sista sammanträde för 2013 genomförs den 26 november. Till detta datum kommer inte bidragsbeloppen kunna vara färdigberäknade varför nämnden föreslås överlåta beslutanderätten till förvaltningschefen för barn och utbildning. Förvaltningschef har i tidigare delegeringsbeslut rätt att fatta beslut om tilläggsbelopp samt bidrag till nya huvudmän under pågående kalenderår. s beredning Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, , BUN 88 Delges Förvaltningschef, Barn & Utbildning

15 Sida 15 (17) BUN 99 Gymnasium Skaraborg Informationen noteras. Gymnasium Skaraborg är en stående informationspunkt på barn- och utbildningsnämndens sammanträden. Ordförande informerar att den 23 september hålls ett styrelsemöte i Lidköping. På dagordningen står: 1. Antagningsstatistik och analys av densamma 2. Genomgång och diskussion kring nytt samverkansavtal Avtalet läggs fram till styrelsen i kommunalförbundet den 27/9 3. Organisationen 2014/2015 Dimensionering av utbildningsplatser och fördelning av gymnasieprogram och inriktningar inför läsåret 2014/2015.

16 Sida 16 (17) Ärendenr: BUN 100 Utbildningsplatser inom Vårdvux ställer sig bakom upprättad skrivelse till kommunstyrelsen, daterad angående utbildningsplatser inom Vårdvux. Kommunstyrelsen har uppdragit barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att gemensamt hitta en lösning på problemet med utbildningsplatser inom Vårdvux, vilka framförts av Kommunal Vänerväst. s arbetsutskott har gett Fågelviks skolledning i uppdrag att bereda ärendet att finna en lösning som inte medför ökade ekonomiska kostnader för nämnden. Det går inte att finna en lösning som inte medför ökade ekonomiska kostnader för barnoch utbildningsnämnden. För att lösa detta behöver de kommunala anslagen ökas. Utökade anslag är dock inte en garanti för att just denna personalkategori bereds en utbildningsplats inom yrkesvux. Vuxenutbildningen i Tibro måste följa Yrkesvux- och Vuxförordningen prioriteringsregler för platstilldelning. Vuxenutbildningen Tibro har för hösten 2013 löst uppdraget att skapa möjlighet till utbildning inom sektorn vård och omsorg i samarbete med Arbetsmarknadsenheten (AME) då det getts möjlighet att söka utbildning med Skövde Vuxenutbildning som utbildningsanordnare. s beredning Tjänsteskrivelse från Fågelviksgymnasiet, Protokollsutdrag från arbetsutskott BUNAU 85 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen KS 58 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, Skrivelse från Kommunal Vänerväst,

17 Sida 17 (17) BUN 101 s sammanträden s sammanträden kommer att starta kl och på nämndens kallelse kommer det att framgå en preliminär sluttid för sammanträdet. Maria Maric (KD) lyfter frågan om barn- och utbildningsnämndens sammanträden avseende; start- och sluttid sammanträdets genomförande samt möjligheten att redan i kallelsen tidsätta respektive ärende

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning Ärendeförteckning 53 Fastställande av dagordning 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan, Dnr BUN/2013:90 55 nför miljöplan 2014 2020 - anmälan, Dnr BUN/2013:115 56 Anmälan

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2007-12-12 1(18) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer