SV Datum Tidigare datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV Datum 20.1.2015 Tidigare datum 11.4.2013"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 9 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod (ID 10561), 7555, , Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommendation beträffande användning Lösningsmedel 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör Neste Markkinointi Oy Gatuadress Keilaranta 21 Postnummer och postkontor Esbo FINLAND Box PB 95 Postnummer och postkontor FIN NESTE OIL FINLAND Telefon Telefax FO-nummer Telefonnummer för nödsituationer Telefonummer, namn och adress , Giftinformationscentralen/HUCS PB 340 (Stockholmsgatan 17), FIN HUS (Helsingfors, Finland) 2. FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 STOT RE 1, H372 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066 67/548/EEC /45/EC Xn, N; R / Märkningsuppgifter TILLÄGGSMÄRKNING AV MINUTFÖRPACKNING: Förvara oåtkomligt för barn. MINUTFÖRPACKNINGAR SKALL VARA UTRUSTADE MED SÄKERHETSFÖRSLUTARE OCH VARNINGSSYMBOLER FÖR SYNSKADADE. 1272/2008 (CLP) GHS09 - GHS08 - GHS07 - GHS02 Signalord Fara Faroangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga.

2 SÄKERHETSDATABLAD Sida 2 / 9 H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Skyddsangivelser P210 Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. P273 Undvik utsläpp till miljön. P280 Käytä suojakäsineitä ja suojavaatetusta. P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. 2.3 Andra faror Ångor är tyngre än luft och kan bilda explosiva blandningar med luft. Avdunstar långsamt. Ångor kan orsaka irritation i ögonen, andningsorganen och på huden. Risk för förorening av mark och grundvatten. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.2 Blandningar Farliga komponenter CAS nummer Ämnets kemiska namn Koncentration Klassificering - Kolväten, C9-C12, n-alkaner, - isoalkaner, cykliska, aromater ( %) / (CAS/EC) (2-methoxymethylethoxy)propanol < 1 vol-% - 97 vol-% CLP: Flam.Liq. 3, H226 Asp.Tox 1, H304 STOT SE 3, H336 STOT RE 1, H372 Aq. Chronic 2, H411, EUH066 DSD-DPD: R10, Xn, R65, R67, R66, N, R51/ Annan information Innehåller : Bensen < 0.1 vol-%, n-hexan < 1 %, aromatiska kolväten vol-%. Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%), REACH-registreringsnummer: Identitet utanför EU (CAS-nummer och komponents namn): , Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung. Föregående EG-nummer: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning Om ångor har inandats, förflytta personen bort från exponeringen, håll varm och i vila. Ge syrgas eller konstgjord andning vid behov. Sök läkarvård i fall av betydande exponering Hudkontakt Ta av nedsmutsade kläder, helst efter nöddusch (avdunstande produkt kan förorsaka brandfara). Tvätta huden med rikliga mängder vatten och tvål. Om hudirritation består, kontakta läkare Stänk i ögon Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken. Fortsätt sköljningen för några minuter medan ögonen rörs till extrema positioner. Kontakta (ögon)läkare (risk för hornhinnaskada).

3 SÄKERHETSDATABLAD Sida 3 / Förtäring FRAMKALLA INTE KRÄKNING. Kontakta läkare (risk för aspiration i lungorna särskilt vid illamående eller irritation). 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Orsakar huvudvärk, dåsighet eller andra effekter på det centrala nervsystemet. Aspiration i lungor kan förorsaka livsfarlig kemisk lunginflammation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Aspiration i lungor kan förorsaka livsfarlig kemisk lunginflammation. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Vattenspray, skum, pulver, koldioxid Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas Vattensprutning. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brandfarligt. Explosionsrisk om ångor som är tyngre än luft samlas i fördjupningar eller slutna utrymmen. Explosionsrisk på grund av tryckhöjning om produktbehållare eller -tankar upphettas i branden. Kraftig upphettning eller brand kan bilda kolmonoxid och andra produkter av bristfällig förbränning. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Kyl produktbehållare och tankar nära elden med vattenstråle från ett tillräckligt säkerhetsavstånd. Förhindra släckningsvattnet från att förorena ytvatten eller grundvattensystemet. 5.4 Särskilda åtgärder Försiktighetsåtgärder vid brandbekämpning : Tryckluftandningsapparat och fullständig skyddsutrustning. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Undvik inandning av ångor och kontakt med huden. Använd tillräcklig skyddsutrustning vid alla åtgärder. Evakuera folk till vindsidan från spillområdet. Eliminera brand- och explosionsfaran genom att isolera området från antändningskällor och förhindra att ångor samlas i fördjupningar och slutna utrymmen. Sörj för tillräcklig ventilation. Stora spill kan försiktigt täckas med skum, om sådant är tillgängligt, för att begränsa bildningen av ångmoln. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Begränsa utsläpp och undvik spridning av produkten i naturen. Samla upp utspilld vätska innan den sprids ut i avlopp, mark och vattendrag. Meddela omedelbart lokala myndigheter om utsläpp. Risk för förorening av mark och grundvatten. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Börja omedelbart samla upp vätska och kontaminerad jord.stora spill skall samlas upp mekaniskt (avlägnas medelst pumpning) för kvittblivning. Små mängder kan sugas upp med absorberande material. Beakta produktens brand-, explosions- och hälsofara. I händelse av spill i vattnet, samla upp produkten genom skumning eller annat lämpligt mekaniskt hjälpmedel. Användning av dispergeringsmedel ska ske på inrådan av en expert och, om så krävs, godkännas av lokala myndigheter. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Produktavfall hanteras som farligt avfall eller enligt nationala föreskrifter (punkt 13). För personligt skydd se under avsnitt 8.

4 SÄKERHETSDATABLAD Sida 4 / 9 7. HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Hantera produkten i slutna system eller sörj för tillräcklig ventilation. Undvik inandning av ångor och kontakt med huden. Använd personlig skyddsutrustning vid behov. Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Spill och läckage : Sopa upp för att undvika halkrisk. Vid tank operationer bör specialinstruktioner följas (risk för syrebrist och kolväten). Detta material ackumulerar statisk laddning. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Vidtag säkerhetsåtgärder (t.ex. jordning) för undvikande av statisk elektricitet. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet I en tank eller ett lager lämpligt för brandfarliga vätskor. Förvara behållare väl tillslutna på en sval, väl ventilerad plats. Vidtag säkerhetsåtgärder för att förhindra produktens utsläpp i avlopp, mark eller vattendrag. Minutpartierna förvaras i välslutna, märkta behållare som inte genomsläpper kolväten. Förvaras åtskilt från matoch dryckesvaror. Lämpliga material och beläggningar (kemiskt kompatibla): (Kolväten, C9-C12): Teflon; polypropylen; polyetylen; rostfritt stål; kolstål Polyester. Olämpliga material och beläggningar: Butylgummi; naturgummi; etylen-propylen-dienmonomer (EPDM); polystyren 7.3 Specifik slutanvändning Ingen känd. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Tröskelvärden Petroleumnafta, grupp 2 (2-methoxymethylethoxy) propanol 200 mg/m 3 (8 h) HTP 2014/FIN 50 ppm (8 h) 310 mg/m 3 (8 h) Anmärkning hud, HTP 2014/FIN Annan information om gränsvärden För bensinkolväten kan också dess enskilda gränsvärden användas. Metoden för att uppfölja expositionen: SFS-EN 689, SFS Hud = Kan absorberas genom huden DNEL Arbetstagare (Kolväten, C9-C12): Genom inhalation: 570 mg/m 3 (Kortvarig exponering, systemiska verkningar); 330 mg/m 3 (Långvarig exponering, systemiska verkningar). Dermalt: 44 mg/kg bw/d (Långvarig exponering, systemiska verkningar) Konsumenter (Kolväten, C9-C12): Genom inhalation: 570 mg/m 3 (Kortvarig exponering, systemiska verkningar); 71 mg/m 3 (Långvarig exponering, systemiska verkningar). Oralt: 26 mg/kg bw/d (Långvarig exponering, systemiska verkningar) PNEC Ingen information tillgänglig. 8.2 Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Hantera produkten i slutna system eller sörj för tillräcklig ventilation. Använd personlig skyddsutrustning vid behov. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

5 SÄKERHETSDATABLAD Sida 5 / Individuella skyddsåtgärder Andningsskydd Halvmask (filter för organiska gaser och ångor, typ A2). Filterskydd kan användas max 2 timmar på en gång. Filterskydd bör inte användas i konditioner där syrehalt är låg (< 19 vol.-%). Vid höga koncentrationer måste man använda andningsskydd (tryckluft- eller friskluftandningsapparat). Filtret bör bytas tillräckligt ofta. Andningskydd enligt standarder EN 140 och EN Handskydd Skyddshandskar (t.ex. av nitrilgummi). Genombrottstid >240, Skyddsklass 5.. Byt skyddshandskar regelbundet. Skyddshandskar enligt standarder EN 420 och EN Ögonskydd/ansiktsskydd Tättslutande skyddsglasögon Hudskydd Skyddskläder (antistatisk), kemikalieskyddskläder som inte genomsläpper stänk vid behov Begränsning av miljöexponeringen Möjliga läckage bereder man sig på till exempel med uppsamlingsbassänger, lastnings- och avlastningsplatsernas beläggning och anläggning av avlopp. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Klar vätska med låg viskositet Lukt Tydlig lukt av kolväten Lukttröskel inga tillgängliga data ph-värde inga tillgängliga data Smältpunkt/fryspunkt Flytpunkt < -15 C Initial kokpunkt och kokpunktsintervall C (EN ISO 3405) Flampunkt Minimum 39 C (DIN 51755) Avdunstningshastighet inga tillgängliga data Brandfarlighet (fast form, gas) inga tillgängliga data Explosiva egenskaper Nedre explosionsgräns 0.6 vol-% (uppskattning) Övre explosionsgräns 7.0 vol-% (uppskattning) Ångtryck Cirka 1 kpa (38 C; vatten= 6,5 kpa) Ångdensitet Ångornas densitet > 3 ( luften = 1) Relativ densitet Cirka 0,8 (15/4 C; vatten= 1) Löslighet Vattenlöslighet Emulgerbar Fettlöslighet (lösningsmedel - olja, specificerad) Ingen känd Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Naftakolväten: log Kow = Självantändningstemperatur Cirka 250 C (uppskattning) Sönderfallstemperatur inga tillgängliga data Viskositet Kinematisk viskositet, Kolväten, C9-C12: < 2 mm²/s (40 C; vatten = 0.6 mm²/s, EN ISO 3104). (2-Metoximetyletoxi)-propanol: Explosiva egenskaper Ej explosiv Oxiderande egenskaper Ej oxiderande

6 SÄKERHETSDATABLAD Sida 6 / Annan information Ingen känd. 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden Kemisk stabilitet Stabil vid normala förhållanden Risken för farliga reaktioner Ingen känd Förhållanden som ska undvikas Får ej utsättas för brand, gnistor och heta ytor Oförenliga material Starkt oxiderande ämnen 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet Mycket låg toxicitet. Kolväten, C9-C12: LD50/oralt/råtta > mg/kg (OECD 401) LD50/dermalt/kanin >3400 mg/kg (OECD 402) LC50/inandning/4h/råtta = >13.1 mg/l (OECD 403) (2-Metoximetyletoxi)-propanol, LD50/oralt/råtta > 2000 mg/kg Irritation och frätning Ej klassificerad.. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. (Kolväten, C9-C12: OECD 404, 405) Allergiframkallande egenskaper Kolväten, C9-C12: Inte allergiframkallande på huden. (OECD 406; HRIPT = Human Repeated Insult Patch Test) Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet Kolväten, C9-C12: Ej klassificerbar som humancarcinogen. (OECD 453). Ingen reproduktionstoxicitet (OECD 416, 421, 422) Fosterskada är ej klassifierbar (OECD 414). Genotoksicitetstester (in vitro och in vivo) har varit negativa. (OECD 471, 473, 474, 475, 479) Specifik organtoxicitet enstaka exponering Överexponering leder till yrsel, illamående, huvudvärk och slutligen narkotiska effekter Specifik organtoxicitet upprepad exponering Orsakar organskador vid långvarig eller upprepad exponering genom inandning Fara vid aspiration Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Aspiration i lungor kan förorsaka livsfarlig kemisk lunginflammation Ytterligare information om akut toxicitet Toxikologisk information baserar sig på tester med jämnförliga produkter eller komponenter.

7 SÄKERHETSDATABLAD Sida 7 / EKOLOGISK INFORMATION 12.1 Toxicitet Akvatisk toxicitet Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Akut akvatisk toxicitet: Kolväten, C9-C12, fisk: LL50/96h = mg/l; NOELR/96h = 0.3 mg/l (OECD 203) kräftdjur : EL50/48h = mg/l (OECD 202) alg: EC50/96h = mg/l; NOEC/96h = 0.16 mg/l; EL50/72h = mg/l; NOELR/72h = mg/l (OECD 201) (2-Metoximetyletoxi)-propanol, fisk: LC50/96h > mg/l. kräftdjur : EC50/48h = 1919 mg/l. Kronisk akvatisk toxicitet, Kolväten, C9-C12: fisk: NOELR/28d = 0.13 mg/l (QSAR) kräftdjur : NOEC/21d = mg/l; LOEC/21d = mg/l; EC10/21d = mg/l (OECD 211) 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet Kolväten, C9-C12, (2-Metoximetyletoxi)-propanol: Lätt nedbrytbar (OECD 301F) Kemisk nedbrytning Kolväten C9-C12: Hydrolyserar inte i vatten. Flyktiga kolväten är luftkemiskt nedbrytbara Bioackumuleringsförmåga Det finns inga tillgängliga data för denna produkt Rörligheten i jord Kolväten C9-C12: Produkten avdunstar lätt från markens och vattnets yta. Produkten kan trängas genom marken till ytan av grundvattnet. Nedbrytningen händer extremt långsamt i anaerobiska förhållanden. Störstmolekylära kolväten kan adsorberas i markens eller sedimentens organiskt material Avdunstning är den snabbaste och bästa elimineringsprocessen i ytvatten och mark Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Kolväten, C9-C12: Ämnet anses varken vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT). Ämnet anses varken vara mycket perisistent eller mycket bioackumulerande (vpvb). (2-Metoximetyletoxi)-propanol: Ingen information tillgänglig Andra skadliga effekter Ingen känd. Upplysningen är baserad på data på komponenterna och på ekotoxikologin för liknande produkter. 13. AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Produktavfall behandlas som problemavfall. Hanteras enligt nationala föreskrifter och lokala myndigheters instruktioner. Vid hantering av avfallet beakta dess faror och sörj för nödiga säkerhetsåtgärder, märkningar och informering Avfall från överskott/oanvända produkter Tomma behållare kan innehålla brännbara produktrester. Tomma behållare skall lämnas till lokal återvinning eller sophantering. 14. TRANSPORTINFORMATION 14.1 UN-nummer Officiell transportbenämning UN 1300, TERPENTINERSÄTTNING (WHITE SPIRIT), 3, III

8 SÄKERHETSDATABLAD Sida 8 / Faroklass för transport Förpackningsgrupp III 14.5 Miljöfaror MARINE POLLUTANT 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder EmS: F-E, S-E 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden ej bestämd. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Denna tensid uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel. Statrådet förordning om detaljförsäljning av kemikaler 573/2011. Social- och hälovårdsministeriets förordning om barnskyddande förslutningar och kännbara varninsmärkningar på emballage för farliga kemikaler 414/2011. Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/ Kemikaliesäkerhetsbedömning Kolväten, C9-C12: En kemisk säkerhetsbedömning har genomförts för detta ämne. 16. ANNAN INFORMATION 16.1 Tillägg, Borttag, Omarbetad Avsnitt 2, 3, 8 och Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar DSD = Rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen DPD = Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat DNEL = Derived No-Effect Level PNEC = Predicted No-Effect Concentration 16.3 Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor Bestämmelser, databaser, litteratur, egna forskningarna. Kemikaliesäkerhetsrapport 2012 (Kolväten, C9-C12) 16.5 En förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser R10 Brandfarligt. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

9 SÄKERHETSDATABLAD Sida 9 / Övrig information YTTERLIGARE INFORMATION TILLGÄNGLIG FRÅN: Neste Markkinointi Oy/Lubrication, produktinformation, tel (0) ,

KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING

KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod T2157 1.1.3 REACH-registreringsnummer 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer ID 14301 Intern identifiering 7410 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 942 www.bupi-cleaner.se Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1999-09-22 Revisionsdatum: 2011-09-12 Tryckdatum: 2011-09-12 Versionsnummer: 6 AVSNITT

Läs mer

W&H Service Oil F1 MD400 Spray

W&H Service Oil F1 MD400 Spray Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: W&H Service Oil F1 MD400 Spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 16/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 15002 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) Omarbetad 19/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax SILIKON SPRAY

Läs mer

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Beta B-primer Art.nr: 60DP5203 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MOS 2 olja Produktnr. 11904 Internt Nr. 1120 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 1 Utgivningsdatum 5/14/2014 1:15:28 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn TRÖSKELSKYDDSMASSA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LA Fönsterputs

SÄKERHETSDATABLAD LA Fönsterputs SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer 11640 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul Omarbetad 30/09/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Plamako Paraffin Gul Produktnr. 12115

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Sid 1 av 7 1.1 Handelsnamn AVGAS 115/145 Teknisk benämning Flygbensin 115 oktan SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.2 Leverantör Hjelmco Oil AB; reg nr 556210-9156

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12117 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack Recto Lösningsmedel för Schellack Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Recto Lösningsmedel för Schellack SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING FUEL CELL IM90I FUEL CELL IM250CT ARTIKELNUMMER 300348, 300341 UTFÄRDAD: 20080916 OMARBETAD: 20110506 RELEVANTA

Läs mer