SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON ALL PURPOSE VARNISH (HIGH GLOSS/ MATT)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON ALL PURPOSE VARNISH (HIGH GLOSS/ MATT)"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR / ANVÄNDNING LEVERANTÖR Fernissa för oljemålning Colart Fine Art & Graphics Limited Whitefriars Avenue Harrow Middlesex HA3 5RH +44 (0) (0) SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR Namn EC-nr: CAS-nr Innehåll Klassificering Aromatic hydrocarbons % Xn;R65. Xi;R37. N;R51/53. R10,R66,R67. CYKLOPENTAN % F;R11 R52/53 ETYLBENZEN % F;R11 Xn;R20 HEPTAN % F;R11 Xn;R65 Xi;R38 R67 N;R50/53 HEXAN, BLANDNING AV ISOMERER (SOM INNEHÅLLER MINDRE ÄN 5% N-HEXAN EC NO METYLCYKLOHEXAN % % F;R11 Xn;R65 Xi;R38 R67 N;R51/53 F;R11 Xn;R65 Xi;R38 R67 N;R51/53 N-HEXAN PENTAN < 1% % F;R11 Repr3;R62 Xn;R65,R48/20 Xi;R38 R67 N;R51/53 F+;R12 Xn;R65 R66 R67 N;R51/53 White spirit % Xn;R65. N;R51/53. R10,R66,R67. Xylene % Xn;R20/21. Xi;R38. R10. Hela texten för alla R-fraser är redovisad i punkt FARLIGA EGENSKAPER Extremt brandfarligt. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Irriterar huden. Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. KLASSIFICERING Xi;R38. F+;R12. N;R51/53. R67. FYSIKALISKA OCH KEMISKA FARLIGA EGENSKAPER Produkten är extremt brandfarlig och kan redan vid rumstemperatur avge ångor, som bildar explosiva blandningar med luft. Vid stark uppvärmning bildas övertryck, som kan leda till explosionsartad sprängning av aerosolburken. HÄLSOFARLIGA EFFEKTER I höga koncentrationer verkar ångor och aerosoler förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. 4 FÖRSTA HJÄLPEN ALLMÄN INFORMATION Flytta genast den skadade till frisk luft. INANDNING OBS! Håll den skadade borta från värme, gnistor och öppen eld. Flytta genast den skadade till frisk luft. Vid andningssvårigheter kan utbildat personal ge den skadade syrgas. Håll den skadade varm och i vila. Kontakta omedelbart läkare! FÖRTÄRING Skölj munnen omedelbart - frisk luft. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta läkare. HUDKONTAKT Tvätta genast huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder. Kontakta läkare om besvär kvarstår. 1 / 5

2 ÖGONKONTAKT Stänk i ögonen Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter medan läkare kontaktas. 5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL Använd: Pulver. Torrt material, sand, dolomit etc. Vattenspray eller dimma. BRANDBEKÄMPNING Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Använd vatten för att kyla utsatta behållare och för att slå ner ångor. RISKER VID BRAND Extremt brandfarligt. Aerosolbehållare kan explodera vid brand. Bildar explosiva blandningar med luft. Kan utbreda sig långt mot antändningskälla och ge bakeld. SÄRSKILDA RISKER Vid stark uppvärmning bildas övertryck, som kan leda till explosionsartad sprängning av aerosolburken. 6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER Ventilationen skall vara effektiv. Undvik inandning av ångor och spraydimma. Vid otillräcklig ventilation: Använd lämpligt andningsskydd. MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag. Valla in spill med sand, jord eller lämpligt absorberande medel. SANERINGSMETODER Använd lämplig skyddsutrustning. Släck alla antändningskällor. Undvik gnistor, flammor, rök och värme. Ventilera väl. Låt avdunsta. Får inte förvaras i trånga utrymmen pga explosionsfara. 7 HANTERING OCH LAGRING FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID HANTERING Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Undvik inandning av ångor/spraydimma. Ventilera väl. Undvik inandning av ångor. Använd föreskrivet andningsskydd om luftföroreningarna överstiger hygieniska gränsvärdet. Eliminera alla antändningskällor. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID LAGRING Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Aerosolburkar: Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50 C. Förvaras i moderat temperatur i torrt, väl ventilerat utrymme. 8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Namn ETYLBENZEN N-HEXAN Std LT - ppm LT - mg/m3 ST - ppm ST - mg/m3 ASS 50 ppm 200 mg/m3 100 ppm 450 mg/m3 ASS 25 ppm 90 mg/m3 50 ppm 180 mg/m3 SKYDDSUTRUSTNING TEKNISKA ÅTGÄRDER Ventilationen skall vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av spraydimma skall minimeras. ANDNINGSSKYDD Vid otillräcklig ventilation: Använd lämpligt andningsskydd. HANDSKYDD Vid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar. ÖGONSKYDD Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen. 2 / 5

3 YTTERLIGARE SKYDDSÅTGÄRDER Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk och vid upprepad eller långvarig kontakt med ångor. HYGIENISKA ÅTGÄRDER RÖKNING FÖRBJUDEN PÅ ARBETSPLATSEN! Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Ta genast av alla förorenade kläder. Ät, drick eller rök inte under hanteringen. 9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER TILLSTÅND LUKT Aerosol Organiska lösningsmedel. ÖVRIGA FYSIKALISKA UPPGIFTER Informationen gäller den dominerande ingrediensen. FLAMPUNKT ( C) <40 TÄNDPUNKT ( C) > 400 EXPLOSIONSGRÄNS, NEDRE (%) 1.8 EXPLOSIONSGRÄNS, ÖVRE (%) STABILITET OCH REAKTIVITET STABILITET Undvik: Värme, gnistor, flammor. FÖRHÅLLANDEN SOM BÖR UNDVIKAS Undvik värme, flammor och andra antändningskällor. Utsätt inte aerosolburkar för höga temperaturer eller direkt solljus. FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER Vid brand bildas giftiga gaser (CO, CO2, NOx). 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION INANDNING Farligt vid inandning. I höga koncentrationer verkar ångorna förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. HUDKONTAKT Vid normal användning förväntas ingen hudirritation. Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor. ÖGONKONTAKT Stänk och ånga kan ge irritation och sveda i ögonen. HÄLSOFARLIGHET, ALLMÄNT Lösningsmedelångor är skadliga och kan ge huvudvärk och illamående. Gas eller ånga i höga koncentrationer kan irritera andningsorganen. UPPTAGSVÄGAR Inandning. MÅLORGAN Centrala nervsystemet (CNS). Andningsorgan, lungor. MEDICINSKA SYMPTOM Vid inandning: Huvudvärk. Yrsel. Hjärtarrytmi. 12 EKOLOGISK INFORMATION EKOTOXICITET Produkten innehåller ämnen som är giftiga för vattenorganismer och som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. RÖRLIGHET volatile and will rapidly evaporaste to the 13 AVFALLSHANTERING ALLMÄN INFORMATION Får inte punkteras eller brännas, inte ens i tomt tillstånd. AVFALLSHANTERING Tomma behållare får ej brännas. Explosionsrisk. Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. 3 / 5

4 14 TRANSPORTINFORMATION TEKNISK BENÄMNING AEROSOLS, FLAMMABLE, NOS (Contains Acetone and Liquefied Petroleum Gases) UN-NR FAROKLASS VÄGTRANSPORT 2 (ADR) Klass 2.1: Brandfarliga gaser. ADR FÖRPACKNINGSGRUPP 5F FARONR. (ADR) 23 Flammable Gas ADR ETIKETT NR 3 HAZCHEM-KOD CEFIC KORTNR. FAROKLASS JÄRNVÄG (RID) 2 UN-NR. - IMDG 1950 IMDG-SIDNR IMDG-FÖRPACKNINGSGR. EMS 2-13 MFAG 620 VATTENFÖRORENANDE ÄMNE Nej UN-NR. - DGR 1950 DGR KLASS DGR FÖRPACKNINGSGRUPP GÄLLANDE FÖRESKRIFTER DGR SUB. RISK 20G53 MÄRKNING Irriterande Extremt brandfarligt Miljöfarlig INNEHÅLLER Aromatic hydrocarbons HEPTAN White spirit RISKFRASER R12 R38 Extremt brandfarligt. Irriterar huden. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. SKYDDSFRASER R67 S2 S9 S16 S23 S24 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Undvik inandning av ånga/dimma. Undvik kontakt med huden. S29/56 Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. S37 Använd lämpliga skyddshandskar. S51 S61 Sörj för god ventilation. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad. EU-DIREKTIV Ämnesdirektivet 67/548/EEG. Preparatdirektivet 1999/45/EG. System för specifik information beträffande farliga preparat 2001/58/EG. 4 / 5

5 16 ANNAN INFORMATION DATUM 01/11/2007 R-FRASER (HELA TEXTEN) R10 R11 R12 R20 R20/21 R37 R38 R48/20 R50/53 R51/53 R52/53 R62 R65 R66 R67 Brandfarligt. Mycket brandfarligt. Extremt brandfarligt. Farligt vid inandning. Farligt vid inandning och hudkontakt. Irriterar andningsorganen. Irriterar huden. Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. FÖRBEHÅLL OM ANSVAR Dessa upplysningar är baserade på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet och de har getts i god tro och under förutsättning av, att produkten används under normala förhållanden och i överensstämmelse med det specificerade användningssätt. All annan användning av produkten ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar. 5 / 5

SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours

SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours Omarbetad: 28/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Premium

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Radiator Satin Chrome

SÄKERHETSDATABLAD Radiator Satin Chrome Omarbetad 16/08/2011 Ersätter datum 05/01/2009 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Internt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GENTIAN BLUE GLOSS PAINT

SÄKERHETSDATABLAD GENTIAN BLUE GLOSS PAINT Omarbetad APRIL 2013 Revision 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. PBB, EPBB400, ZE 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul Omarbetad 30/09/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Plamako Paraffin Gul Produktnr. 12115

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12117 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST Omarbetad 16/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11475 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 25/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD MASTER SNABBLACK NATOGRÖN AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER SNABBLACK NATOGRÖN Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 26/09/2014 Revision 3 Ersätter datum 27/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD SANEGO FUKTUTDRIVARE AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SANEGO FUKTUTDRIVARE Artikel nr 5018 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) Omarbetad 19/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax SILIKON SPRAY

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 16/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 15002 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MOS 2 olja Produktnr. 11904 Internt Nr. 1120 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2010-09-15 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2010-09-15 Produktnr.: 1/7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Förpackningsstorlek: Aerosol. 500 ml Användning: Leverantör: Rengöringsmedel. fischer Finland Suomalaistentie 7 B 02270 Espoo Tel:puh:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 27/12/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn LRB 225 Oljespray Produktnr. 12035 1.2

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK Omarbetad 03/01/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11758 Internt Nr. 70205 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY

SÄKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY Omarbetad JULY 2012 Revision 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. PCL-db APCL100 ZA 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Aceton Kemiskt namn Propan-2-on Synonymer 2-propanon, Dimetylketon CAS-nr 67-64-1 EG-nr 200-662-2 1.2. Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer