: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc Perstorp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ": 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp"

Transkript

1 (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB Flowcrete Group plc Perstorp The Flooring Technology Centre tel: Booth Lane, Moston, Sandbach fax: Cheshire CW11 3QF, England e-post: tel: +44 (0) fax: +44 (0) : Tel: (Kemiakuten, Giftinformationscentralen) 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR Allmän beskrivning : Beredning. Information om ingående ämnen Kemiskt namn CAS-nr % EG-nummer Symbol * R-fraser * Toluen F, Xn R / Metylendifenyldiisocyanat (isomerblandning) Xn R20-36/37/38-42/43 * Gäller för respektive ämne. Fullständig text för R-fraser framgår av avsnitt FARLIGA EGENSKAPER Fysikaliska/kemiska faror Hälsorisker : Mycket brandfarligt (Flampunkt ca 4 C). Explosionsrisk om fukt kommer in i sluten behållare. : Hälsoskadlig. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. Möjlig risk för fosterskador. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Kan absorberas vid kontakt med huden. 4. FÖRSTA HJÄLPEN Allmän information Inandning Förtäring Kontakt med huden Kontakt med ögonen : Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Ta med säkerhetsdatabladet. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person. : Frisk luft, vila. Konsultera en läkare. Vid andningssvårigheter: konstgjord andning eller mekanisk andningshjälp. : Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Drick vatten. Skaffa omedelbart läkarvård. : Tag direkt av förorenade kläder. Tvätta omedelbart bort med tvål och mycket vatten. : Tag ut kontaktlinser. Skölj ur ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter, medan ögonlocken hålls brett isär. Konsultera en läkare.

2 Utskriftsdatum: Sida 2 av 5 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Lämpliga släckmedel Ovanliga brand-/explosionsrisker Farliga termiska sönderdelningsprodukter Skyddsutrustning för brandmän : Pulver, alkoholresistent skum, koldioxid. Brandmän kan använda spridd vattenstråle. Om möjligt skall förpackningar avlägsnas från brandplatsen eller kylas med vatten. : Ångor kan bilda explosiv blandning med luft. Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare. Nedstänkta kläder utgör brandrisk. : Kväveföreningar, isocyanater, kolmonoxid och koldioxid. : Använd andningsmask med lufttillförsel. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personliga skyddsåtgärder Åtgärder för att skydda miljön Saneringsmetoder : Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ånga. Använd rätt skydd (se avsnitt 8). Håll obehöriga borta. : Undvik utsläpp till miljön. Vid större utsläpp: Kontakta omedelbart brandkår och polis. : Observera risken för antändning och explosion. Samla upp utspillt material. Absorbera återstoden i sand eller i annat neutralt material. Efter en timme samlas avfallet upp i öppen avfallstunna. Håll innehållet fuktigt och låt tunnan stå öppen på säkert ställe i en till två veckor (koldioxid avges). Lämnas till avfallshantering (se avsnitt 13). 7. HANTERING OCH LAGRING Hantering Förvaring : Mycket brandfarligt. Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ånga och dimma. Spruta ej, det ger upphov till hälsofarlig dimma. För läggningsanvisning, se separat produktinformation. Eventuella nationella föreskrifter om isocyanater/härdplaster skall följas (se avsnitt 15). Känsligt för gnistor. Rökning förbjuden. Svetsa inte. Se även avsnitt 8. : Mycket brandfarligt. Förvara förpackningen väl tillsluten på ett svalt, väl ventilerat ställe. Förvaras vid C. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Skyddas mot direkt solljus. Förpackningen förvaras torrt: explosionsrisk om fukt kommer in i sluten behållare. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Tekniska åtgärder : Sörj för god ventilation. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Explosionsskyddad elektrisk utrustning. Hygieniska åtgärder : Tvätta händerna efter arbete med produkten. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Arbetskläder förvaras åtskilda från andra kläder. Tag direkt av förorenade kläder. Hygieniska gränsvärden: Kemiskt namn Sverige, enligt AFS 2005:17 Toluen Nivågränsvärde: 200 mg/m³, 50 ppm. Korttidsvärde: 400 mg/m³, 100 ppm. Kan absorberas vid kontakt med huden. Metylendifenyldiisocyanat Nivågränsvärde: ppm. Takgränsvärde (5 minuter): ppm. (isomerblandning) Personlig skyddsutrustning Andningssystem : Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation: andningsmask med lufttillförsel eller filtermask, typ A2-P2.

3 Utskriftsdatum: Sida 3 av 5 Hud och kropp Händer Ögon Övrig skyddsutrustning : Använd lämpliga skyddskläder (helt skyddande kläder). Använd skyddsskor. : Använd lämpliga skyddshandskar, t.ex. nitrilgummi eller butylgummihandskar. Byt förorenade handskar. : Skyddsglasögon eller ansiktsskydd. : Utrustning för ögonsköljning. Nöddusch. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Fysikaliskt tillstånd Färg Lukt Kokpunkt Densitet Löslighet i vatten ph Flampunkt Brandfarlighet Självantändningstemperatur Explosiva egenskaper Nedre explosionsgräns Övre explosionsgräns : Vätska. : Gulaktig. : Lösningsmedel. : 110 C (Toluen). Isocyanater: Sönderfaller vid uppvärmning. : ca 1 g/cm³. : Olöslig. Isocyanater: Reagerar med vatten. : Ej tillämplig. : ca 4 C. : Mycket brandfarligt. : > 450 C. : Ångor kan bilda explosiv blandning med luft. Explosionsrisk om fukt kommer in i sluten behållare. : 1.2 volym % (Toluen). : 7.0 volym % (Toluen). 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilitet : Se avsnitt 10, Farliga reaktioner. Förhållanden som bör : Undvik temperaturer över 25 C. Undvik gnistbildning och antändningskällor. undvikas Farliga reaktioner : Mycket brandfarligt. Ångor kan bilda explosiv blandning med luft. Reagerar med vatten, aminer och alkoholer. Explosionsrisk om fukt kommer in i sluten behållare. Farliga : Förekommer ej vid rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. nedbrytningsprodukter 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Inandning Förtäring Hudkontakt Kontakt med ögonen Sensibilisering Reproduktionstoxicitet Övrig information : Irriterar andningsorganen. Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Kan leda till trötthet, yrsel, huvudvärk och illamående. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Exponering för höga koncentrationer kan leda till andnöd, medvetslöshet och lungskada. : Kan leda till trötthet, yrsel, huvudvärk, illamående, kräkningar och magont. Om produkten kommer ned i lungorna (t.ex vid sväljning eller kräkning) kan detta leda till allvarlig lungskada (kemisk pneumonit). : Irriterar huden. Kan absorberas vid kontakt med huden: kan ge liknande symptom som vid inandning och förtäring. Uttorkande på huden. : Irriterar ögonen. Kan ge stark sveda. : Inandning kan orsaka allergiska reaktioner. Långvarig eller upprepad kontakt med huden kan leda till allergiskt eksem. Hos överkänsliga personer kan exponering även för mycket små mängder orsaka allergiska reaktioner. : Möjlig risk för fosterskador. : Information till läkare: Ge ej adrenalin, noradrenalin, efedrin eller liknande - risk för hjärtarytmi.

4 Utskriftsdatum: Sida 4 av 5 Information om ingående ämnen: Kemiskt namn : Toluen Reproduktionstoxicitet : Möjlig risk för fosterskador (Reproduktionstoxicitet kategori 3). Kemiskt namn : Metylendifenyldiisocyanat (isomerblandning) Sensibilisering : Kan ge allergi vid inandning. Långvarig eller upprepad kontakt med huden kan leda till allergiskt eksem. 12. EKOLOGISK INFORMATION Produkten innehåller inga ämnen som är klassificerade som miljöfarliga. Produkten bedöms inte vara skadlig för vattenorganismer. Reagerar med vatten. Låt inte produkten komma ut i mark, avlopp eller vattenmiljö. 13. AVFALLSHANTERING Överbliven produkt Förorenad förpackning Övrig information : Tas om hand enligt lokala föreskrifter. Lämnas till avfallshantering. EWC-kod : Tas om hand enligt lokala föreskrifter. Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning. : Eventuella nationella föreskrifter om isocyanater/härdplaster skall följas (se avsnitt 15). 14. TRANSPORTINFORMATION Internationella transportföreskrifter Väg (ADR), Järnväg (RID), Sjö (IMDG), Flyg (IATA): UN-nummer : 1866 "Proper Shipping Name" : RESIN SOLUTION, FLAMMABLE. Hartslösning, brandfarlig. Klass : 3 Förpackningsgrupp : II Sjö: Marine pollutant : Nej. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Klassificering enligt EU-föreskrifter: Farosymboler : F, Xn MYCKET BRANDFARLIGT HÄLSOSKADLIG R-fraser : Mycket brandfarligt [=R11]. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden [=R36/37/38]. Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt [=R42/43]. Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning [=R48/20]. Möjlig risk för fosterskador [=R63]. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring [=R65]. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad [=R67].

5 Utskriftsdatum: Sida 5 av 5 S-fraser Innehåller Ytterligare etikettfraser : Undvik inandning av ånga [=S23]. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd [=S36/37/39]. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten [=S45]. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten [=S62]. : Toluen. Metylendifenyldiisocyanat (isomerblandning). : Innehåller isocyanater. Se information från tillverkaren. Nationella föreskrifter Sverige : Denna produkt är bedömd och klassificerad enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12 med efterföljande ändringar och KIFS 2005:5), samt enligt Räddningsverkets föreskrifter (SÄIFS 1998:3, 1995:5 och 1996:7). Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Härdplaster (AFS 2005:18), samt Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) skall följas. Vid yrkesmässig hantering får endast personer som har genomgått en särskild utbildning arbeta med produkten. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2005:17) skall följas. Produkten utgör brandfarlig vätska, klass 1. Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor (SÄIFS 2000:2 och SÄIFS 2000:5) skall följas. 16. ANNAN INFORMATION För användningsanvisning, se separat produktinformation. Fullständig uthärdningstid är ca 6 timmar (20 C). Förklaring till R-fraser i avsnitt 2: R11 Mycket brandfarligt. R20 Farligt vid inandning. R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R38 Irriterar huden. R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. R63 Möjlig risk för fosterskador. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Historik Version Land/Språk : Sverige / Svenska Datum föregående upplaga : - Sammanställt av : Kristina Rehnberg, Flowcrete Sweden AB, Perstorp, Sverige. Detta säkerhetsdatablad stöder sig på Flowcrete Sweden AB:s nuvarande kunskap och erfarenhet, och skall tjäna som vägledning för en säker hantering av produkten med avseende på hälsa och miljö.

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

CORROSTABIL ROSTSTOPP

CORROSTABIL ROSTSTOPP Internkod: 22630 / 22642 Revisionsdatum: 2006.12.01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Revisionsdatum 2006.12.01 Producent, importör SEAB AB Charlottenbergs Gård 195 92 Märsta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktnamn 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 008 7395 1.2 Användning av Substansen/Beredningen 1.2.1 Användningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140416 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

FILTER CLEANER SPECTRO SX

FILTER CLEANER SPECTRO SX Sida 1 av 6 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

Farligt ämne Konc. (%) CAS EINECS Farokod Riskfraser. Portlandcement* 1-3 65997-15-1 266-043-4 Xi R37/38, R41

Farligt ämne Konc. (%) CAS EINECS Farokod Riskfraser. Portlandcement* 1-3 65997-15-1 266-043-4 Xi R37/38, R41 Trim Std. Komponent B 1/4 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Leverantör: I nödsituationer ring: Trim Std. Komponent B Concrete Floor Finish Nordic AB, AB Röda Stugans gata 5, 60 228 Norrköping

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor sida 1, 6 1 Namn på produkten och företaget Produktnamn: Produktbenämning: Utfärdare: Tel vid olycksfall: Färgprodukt Miljöavd kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation 2 Farliga egenskaper Hälsorisker:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd)

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 2011-10-01 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) 12 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Aceton Kemiskt namn Propan-2-on Synonymer 2-propanon, Dimetylketon CAS-nr 67-64-1 EG-nr 200-662-2 1.2. Relevanta

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER:

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON: Lim Nordisk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com Sida 1 (6) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Användningsområde Leverantör Lösningsmedel NEXANS IKO SWEDEN AB 514 81 GRIMSÅS Tel.: Fax: E-post: 025-800 00 025-80 27 ccc.se@nexans.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING FUEL CELL IM90I FUEL CELL IM250CT ARTIKELNUMMER 300348, 300341 UTFÄRDAD: 20080916 OMARBETAD: 20110506 RELEVANTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Isopropanol (IPA) Omarbetad: 2013-02-19 Utfärdat: 2007-11-03

Isopropanol (IPA) Omarbetad: 2013-02-19 Utfärdat: 2007-11-03 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbetäckning Handelsnamn: Isopropanol (IPA) Synonymer: Isopropanol, 2-propanol, Isopropylalkohol CAS-nummer: 67-63-0 Index-nummer: 603-117-00-0

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget sv/se Sida 1-7 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Airbrushmålning Namnet på bolaget/företaget Färgproffsen I Mälardalen AB Adress Transformatorgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING LiGna Svartbets 1373 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer