SÄKERHETSDATABLAD MA320 ADHESIVE.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD MA320 ADHESIVE."

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. LEVERANTÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER Z0001 ITW Plexus BAY 150 SHANNON INDUSTRIAL ESTATE SHANNON CO. CLARE IRELAND T:5 (0) F:5 (0) (0) FARLIGA EGENSKAPER Mycket brandfarligt. Kan ge allergi vid hudkontakt. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. KLASSIFICERING Xi;R6/7/8. R4. F;R11. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR EG nr. CAS-nr Innehåll Klassificering % C;R5 Xn;R21/ % F;R11 R4 Xi;R7/8 Hela texten för alla R-fraser är redovisad i punkt ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN ALLMÄN INFORMATION Undvik inandning av ånga/dimma. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. INANDNING Flytta genast den skadade till frisk luft. Om symptom uppträder, kontakta läkare. FÖRTÄRING Framkalla inte kräkning. Drick rikligt med vatten. Kontakta läkare. HUDKONTAKT Flytta den skadade från förorenat område. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten i flera minuter. Kontakta läkare om irritationen kvarstår. ÖGONKONTAKT Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter medan läkare kontaktas. Kontakta läkare om irritationen kvarstår. 5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL Vid brandsläckning används skum, kolsyra eller pulver. BRANDBEKÄMPNING Undvik att vistas på läsidan för att undvika rök och gaser. Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden. Kyl behållare som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt. Håll spillvatten borta från avlopp och vattenkällor. Valla in. 1 / 5

2 SÄRSKILDA RISKER Mycket brandfarligt. Undvik inandning av rökgaser. Kan utbreda sig långt mot antändningskälla och ge bakeld. Polymeriserar under värmebildning. SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND Använd andningsskydd med slutet system och lämpliga skyddskläder vid brand. 6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER Varna alla om de möjliga riskerna och evakuera om nödvändigt. Avlägsna alla antändningskällor. Undvik inandning av spraydimma samt kontakt med hud och ögon. Använd skyddskläder som anfört i punkt 8 i databladet. Ventilationen skall vara effektiv. MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör eller vattendrag. Spill eller okontrollerat utsläpp i vattendrag skall GENAST larmas till de kommunala myndigheterna. SANERINGSMETODER Sug upp spill med icke brännbart, absorberande material. Överför till behållare för omhändertagande. Behållare med uppsamlat spill skall vara noga märkt med innehåll och varningsmärkning. 7 HANTERING OCH LAGRING FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID HANTERING Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med hud och ögon. Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lämpligt punktutsug, för att säkra att gränsvärdet inte överskrids. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Lagertankar och behållare skall vara jordade. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Man får inte äta, dricka eller röka under användningen av produkten. Följ god kemikaliehygien. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID LAGRING Förvaras i tättsluten originalförpackning på ett torrt och svalt ställe. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. 8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Std Nivågränsvärde (NGV) Korttidsvärde (KTV) Anm AFS 20 ppm 70 mg/m 0 ppm 100 mg/m AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling. AFS 50 ppm(h,s) mg/m(h,s) ppm(h,s) 600 mg/m(h,s) Tekniska skyddsåtgärder Det skall finns tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. TEKNISKA ÅTGÄRDER Använd god allmänventilation och lokal processventilation. ANDNINGSSKYDD Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. HANDSKYDD Använd skyddshandskar av: Naturgummi eller plast. ÖGONSKYDD Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen. HYGIENISKA ÅTGÄRDER Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Noggrann personlig hygien är nödvändig. Tvätta händer och tillsmutsade områden med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas. Man får inte äta, dricka eller röka under användningen av produkten. Byt arbetskläder dagligen innan arbetsplatsen lämnas. HUDSKYDD Vid risk för kontakt skall förkläde eller speciella arbetskläder användas. 9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER TILLSTÅND FÄRG Pasta Vitt/off-white 2 / 5

3 LUKT Lätt stickande lukt KOKPUNKT ( C) 101 SMÄLTPUNKT ( C) RELATIV DENSITET 20 ºC ÅNGDENSITET (luft=1) >1 ÅNGTRYCK 28mmHg 20 AVDUNSTNINGSHASTIGHET (butyl acetate=1) ph, KONCENTRERAD LÖSNING 20 ºC VISKOSITET 15, ,000 cps 25 FLAMPUNKT ( C) 10 EXPLOSIONSGRÄNS, NEDRE (%) 1.7 EXPLOSIONSGRÄNS, ÖVRE (%) STABILITET OCH REAKTIVITET STABILITET Kan polymerisera. FÖRHÅLLANDEN SOM BÖR UNDVIKAS Vid uppvärmning avges ångor, som bildar explosiva blandningar med luft. Undvik värme, flammor och andra antändningskällor. Undvik extrem värme under längre perioder. Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus. FARLIG POLYMERISERING Kan polymerisera. MATERIAL SOM BÖR UNDVIKAS Undvik kontakt med oxidations- och reduktionsmedel. Baser och alkalier (oorganiska) Baser, alkalier (organiska). FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor. 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION >2, 000 mg/kg (oral-råtta) INANDNING Ångor kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Höga koncentrationer i luften orsakar bedövande effekter och skador på centrala nervsystemet. Symptomen kan omfatta huvudvärk, trötthet och yrsel. FÖRTÄRING Irriterande. Illamående, magsmärtor och kräkningar kan förekomma. HUDKONTAKT Kan tas upp genom huden. Hudirriterande. Långvarig kontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud. Kan ge allergi vid hudkontakt. Risk för att överkänslighet utvecklas eller redan existerande överkänslighet utlöses. ÖGONKONTAKT Irriterar ögonen. Risk för skador på hornhinnan. MÅLORGAN Upprepad eller långvarig exponering kan ge: Risk för skador på lever och njurar. Andningsorgan, lungor. Centrala nervsystemet (CNS). Långvarig eller upprepad inandning kan ge: Kan ge astmaliknande andningsbesvär. TOXISK KONC. - LC50 12 EKOLOGISK INFORMATION 7872 mg/kg (oral-råtta) 709 ppm/4h (inh-råtta) 1060 mg/kg (oral-råtta) EKOTOXICITET Undvik utsläpp i miljön. RÖRLIGHET Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag. BIOACKUMULERING Methyl methacrylate monomer: LC50/96h/fathead minnows = 150 ppm, LC50/96h/bluegill sunfish = 22ppm. Methyl methacrylate monomer: LC50/96h/rainbow trout = >79mg/l NEDBRYTBARHET Methyl methacrylate monomer : Biochemical oxygen demand within 5 days (BOD5) =.14 g/g g/g. / 5

4 FAROKLASSIFICERING FÖR VATTENMILJÖ WGK 1 1 AVFALLSHANTERING AVFALLSHANTERING Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. AVFALLSKLASS TRANSPORTINFORMATION TEKNISK BENÄMNING ADHESIVES UN-NR. 11 FAROKLASS VÄGTRANSPORT (ADR) Klass : Brandfarliga vätskor. ADR FÖRPACKNINGSGRUPP FARONR. (ADR) ADR ETIKETT NR HAZCHEM-KOD FAROKLASS JÄRNVÄG (RID) YE CEFIC KORTNR. RID FÖRPACKNINGSGRUPP UN-NR. - IMDG 11 IMDG KLASS IMDG-SIDNR. EMS F-E, S-D IMDG-FÖRPACKNINGSGR. MFAG VATTENFÖRORENANDE ÄMNE Nej UN-NR. - DGR 11 DGR KLASS 15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER DGR FÖRPACKNINGSGRUPP 0GF1-I+, 0GF1-sp See Guide MÄRKNING INNEHÅLLER Irriterande Mycket brandfarligt RISKFRASER SKYDDSFRASER R11 R4 R6/7/8 S26 Mycket brandfarligt. Kan ge allergi vid hudkontakt. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. S45 S46 S6/7/9 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. 4 / 5

5 16 ANNAN INFORMATION UTFÄRDANDEDATUM 12/09/2008 REV NR./ERSÄTTER 5 SÄKERHETSDATABLAD DATERAT DATUM R-FRASER (HELA TEXTEN) R11 R21/22 R5 R7 R7/8 R4 Mycket brandfarligt. Farligt vid hudkontakt och förtäring. Starkt frätande. Irriterar andningsorganen. Irriterar andningsorganen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt. FÖRBEHÅLL OM ANSVAR Dessa upplysningar är baserade på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet och de har getts i god tro och under förutsättning av, att produkten används under normala förhållanden och i överensstämmelse med det specificerade användningssätt. All annan användning av produkten ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar. 5 / 5

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Radiator Satin Chrome

SÄKERHETSDATABLAD Radiator Satin Chrome Omarbetad 16/08/2011 Ersätter datum 05/01/2009 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Internt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours

SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours Omarbetad: 28/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Premium

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VÄTEPEROXID 8-20%

SÄKERHETSDATABLAD VÄTEPEROXID 8-20% 1 / SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET REACH REGISTRERINGSNUMMER 01-21194884-22 CAS-NO. 7722-84-1 EU INDEX NO. 008-003-00-9 EC (EINECS) NO. 231-76-0 PRODUKTNR. SYNONYMER,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 25/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD MASTER SNABBLACK NATOGRÖN AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER SNABBLACK NATOGRÖN Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY

SÄKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY Omarbetad JULY 2012 Revision 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. PCL-db APCL100 ZA 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GENTIAN BLUE GLOSS PAINT

SÄKERHETSDATABLAD GENTIAN BLUE GLOSS PAINT Omarbetad APRIL 2013 Revision 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. PBB, EPBB400, ZE 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul Omarbetad 30/09/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Plamako Paraffin Gul Produktnr. 12115

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST Omarbetad 16/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11475 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12117 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD SANEGO FUKTUTDRIVARE AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SANEGO FUKTUTDRIVARE Artikel nr 5018 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MOS 2 olja Produktnr. 11904 Internt Nr. 1120 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 16/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 15002 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 26/09/2014 Revision 3 Ersätter datum 27/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) Omarbetad 19/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax SILIKON SPRAY

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

POTMIX ASPHALT CLEANER. Rengöringsmedel för borttagning av asfalt- och bitumenfläckar.

POTMIX ASPHALT CLEANER. Rengöringsmedel för borttagning av asfalt- och bitumenfläckar. 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Användningsområde: POTMIX ASPHALT CLEANER Rengöringsmedel för borttagning av asfalt- och bitumenfläckar. Tillverkare och leverantör: Potmix Products AB

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 27/12/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK Omarbetad 03/01/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11758 Internt Nr. 70205 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer