PENSELTVÄTT Produktnummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PENSELTVÄTT Produktnummer: 6024003"

Transkript

1 PENSELTVÄTT Produktnummer: Denna varuinformation från Färghandelskompaniet är ett digitalt avläst Färghandelskompaniet dokument av varuinformationen från vår tillverkare/leverantör och Akzo Nobel Decorative Coatings AB ansvaret för innehållet i denna varuinformation vilar helt på Malmö tillverkare/leverantör. Telefon: Fax:

2 PENSELTVÄTT Omarbetad: Utfärdat: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget företaget Handelsnamn: Penseltvätt Användningsområde: Penseltvätt Användningsbegränsningar: Inga Krav på särskild utbildning: Inga Leverantör: Eskil Åkerberg AB Stillmansgatan MALMÖ Tfn Fax Nödtelefon: 112 begär giftinformationscentralen dygnet runt. 2. Farliga egenskaper Produkten är klassificerad som hälsoskadlig. R65 FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Kemiskt namn CAS nr Halt Symbol R-fraser Destillerad (petroleum) Xn R65, R66 Vätebehandlade lätta Fettalkholetoxylat Xi R41 Max 0,5 vol% aromater. Max 0,01% bensen 4. Åtgärder vid första hjälpen INANDNING. Frisk luft och vila. HUDKONTAKT: Tag av förorenade kläder/skor och tvätta huden med tvål och vatten. STÄNK I ÖGONEN: Eventuella kontaktlinser tages bort. Spärra upp ögat. Skölj grundligt med rent vatten i 5-10 min i tempererat vatten C. Sök läkare vid ihållande irritation. FÖRTÄRING: Ge om möjligt ett par matskedar grädde om den skadade är vid full medvetenhet. Framkalla inte kräkningar. Sök läkare vid ihållande olägenhet. MEDICINSK INFORMATION: Risk för aspiration med kemisk lunginflammation som följd. 5. Brandbekämpningsåtgärder Vid uppvärmning avges brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Risk för elektrostatisk uppladdning vid t ex tappning. SLÄCKMEDEL: Släcks med pulver, skum eller koldioxid. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. 1

3 PENSELTVÄTT Omarbetad: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Förhindra utsläpp i avlopp. SMÅ SPILL: Ta upp med icke absorberande material. Ventilera. STOR SPILL: Valla in med sand eller dyl och täta brunnar etc. Pumpa och eller ös upp vätskan. Använd explosions skyddad utrustning och skyddsjorda. Ventilera. Vid behov kontakta räddningstjänsten. Vid spill till vatten/avlopp kontakta VA-verk resp reningsverk. För personskydd se under avsnitt 8. För avfallshantering se under avsnitt Hantering och lagring Hantering: God luftväxling mekanisk ventilation eller punktutsug kan behövas. Behållare hålles så långt som möjligt slutna. Ej rökning, eld, gnistor eller svetsning. Lagring: Lagras svalt och väl tillslutet. Golv/golvbeläggning ska vara täta och beständiga mot lösningsmedel. Vidta åtgärder för att förhindra läckage till avlopp, vattendrag etc. 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd Generella säkerhetsföreskrifter: Beakta gällande hygieniska gränsvärden för ingående kolväten (C8-C12 alifater och naftener). Undvik kontakter med hud och inandning av ångor. Personlig skyddsutrustning: Andningsskydd: Halv eller helmask med gasfilter A kan behövas vid otillräcklig ventilation. Handskydd: Använd skyddskräm och/eller lämpliga plast- eller gummihandskar. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Varubeskrivning: Klar färglös vätska med svag lukt. Densitet: kg/m 3 vid 20 o C Löslighet: Lösligheten i vatten är låg < 100 mg/l Kokpunkt: o C Smältpunkt ( o C): < 0 Ångtryck: < 1 kpa Log pow: 3-6 ev mer, uppskattning Gasdensitet (luft=1) 5 Flampunkt: ( o C) ca 65 Tändtemperatur: ( o C) ca 240, uppskattning Explosionsområde (vol %) Stabilitet och reaktivitet Generellt: Produkten är stabil under de rekommenderade hanterings- och lagringsförutsättingarna. 11. Toxikologisk information INANDNING av höga halter ånga kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Långvarig inandning av höga halter kan orsaka medvetslöshet. HUDKONTAKT Långvarig eller upprepad kontakt kan ge lättare irritation och rodnad. Avfettar huden. STÄNK I ÖGONEN ger sveda och kan verka irriterande. FÖRTÄRING kan ge illamående, kräkningar och liknande besvär som vid inandning. Lunginflammation kan tillkomma efter några timmar till ett dygn, om produkten vid förtäring eller kräkning dragits ned i luftvägarna. Redan några milliliter i lungorna kan orsaka lunginflammation. LD50 oralt, råtta: >2000 mg/kg. LD50 dermalt, kanin: > 2000 mg/kg. 2

4 PENSELTVÄTT Omarbetad: Ekologisk information LÅG GIFTIGHET FÖR VATTENORGANISMER. Tillgängliga miljödata tyder på att endast större lokala utsläpp kan utgöra en risk. LÄTTNEDBRYTBART. Bryts ned relativt snabbt av naturligt förekommande mikroorganismer. BIOACKUMULERBAR i vattenmiljön. AKVATISK TOXICITET: LD50 för fisk, alger, Daphnia: >100 mg/l NEDBRYTBARHET: Biologisk lättnedbrytbar (28-dagars test; 68 % reduktion; BOD). Produkten avdunstar relativt långsamt från jord och vattenytan. I atmosfären sker fotokemisk nedbrytning. BIOACKUMULATION: BCF, fisk Vid stora utsläpp till mark finns risk att produkten tränger ner genom marken och skadar grundvattnet. De tyngre kolvätena (med log Pow > 3) kan absorberas till jord eller sediment. 13. Avfallshantering Produkten omfattas av förordningen om farligt avfall (SFS 2001:1063) Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall. Förhindra utsläpp i miljön (avlopp, vattendrag m fl). Tömda förpackningar lämnas till lokala återvinningscentraler eller hämtas av lokala entreprenörer under förutsättning att alla risker har eliminerats. Tömning av plåtfat: Följ den generella tömningsanvisningen i Plåtfatsgruppens/Metallkretsens instruktion. Förslag till EWC kod: Mineralbaserad icke-klorerade motor- transmission och smörjoljor. 14. Transportinformation Ej klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID, IMDG eller DGR. ESKIL ÅKERBERG AB 3

5 PENSELTVÄTT Omarbetad: Gällande föreskrifter KLASSIFICERING: Hälsofarlig kemisk produkt Symbol: Xn, Andreaskors Farobeteckning: Hälsoskadlig Miljöfarlig kemisk produkt Symbol: EJ MÄRKNINGSPLIKTIGT Brandfarlig kemisk produkt Symbol: EJ MÄRKNINGSPLIKTIGT BRANDKLASS 3 Innehåll/ämne som bidrar till märkningen: Destillat (petroleum), Vätebehandlade lätta. Risk och skyddsfraser: R65 FARLIG: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. S23 Undvik inandning av gas/ånga/dimma. S24 Undvik kontakt med huden. S62 Vid förtäring, framkalla EJ kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. ÖVRIGA UPPGIFTER PÅ SÄIFS 2000:2 om hantering av brandfarliga vätskor samt SÄIFS 1997:3 om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Klassificerad i enlighet med KIFS 1994:12, senast ändrad 2001:3 i enlighet med KIFS 1998:8,senast ändrad 2001:4 ETIKETTEN EG-nr ÖVRIGA BESTÄMMELSER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift hygieniska gränsvärden, AFS 2000:3. Sprängämnesinspektionens författningssamling. 16. Övrig information Angivna R-fraser under avsnitt 3 har följande lydelse: R65 FARLIG: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING: R41 RISK FÖR ALLVARLIGA ÖGONSKADOR. Omarbetning: under avsnitt 13 ges förslag till EWC kod, referens SFS nr: 2001:1063. Omarbetad av:ab 4

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II Sida 1 av 5 1. Namnet på produkten och företaget ClubShop AB Box 3055 600 03 NORRKÖPING Telefon: 011-13 16 17 Telefax: 011-16 74 45 Handelsnamn: Användningsområde: Borttagning av härdad screenfärg Telefon

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 942 www.bupi-cleaner.se Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1999-09-22 Revisionsdatum: 2011-09-12 Tryckdatum: 2011-09-12 Versionsnummer: 6 AVSNITT

Läs mer

FILTER CLEANER SPECTRO SX

FILTER CLEANER SPECTRO SX Sida 1 av 6 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER:

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON: Lim Nordisk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se.

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se. Säkerhetsdatablad Utfärdad: 020703 Omarbetad:080402 Version: 1 Namnet på produkten och företaget Tillverkare/leverantör: Produktnamn: THORD OHLSSON KEMISKA PRODUKTER AB Besiktningsvägen 2A 973 45 LULEÅ

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20110314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-08-22 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-13 No1 HEROFIX 49

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-08-22 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-13 No1 HEROFIX 49 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Fläckborttagningsmedel. Artikelnummer

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2004-01-13 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-15 No1 HEROFIX 49

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2004-01-13 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-15 No1 HEROFIX 49 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. Fläckborttagningsmedel. Artikelnummer 1349 Producent/Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

W&H Service Oil F1 MD400 Spray

W&H Service Oil F1 MD400 Spray Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: W&H Service Oil F1 MD400 Spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140416 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Sid 1 av 7 1.1 Handelsnamn AVGAS 115/145 Teknisk benämning Flygbensin 115 oktan SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.2 Leverantör Hjelmco Oil AB; reg nr 556210-9156

Läs mer

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor sida 1, 6 1 Namn på produkten och företaget Produktnamn: Produktbenämning: Utfärdare: Tel vid olycksfall: Färgprodukt Miljöavd kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation 2 Farliga egenskaper Hälsorisker:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Aceton Kemiskt namn Propan-2-on Synonymer 2-propanon, Dimetylketon CAS-nr 67-64-1 EG-nr 200-662-2 1.2. Relevanta

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com Sida 1 (6) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Användningsområde Leverantör Lösningsmedel NEXANS IKO SWEDEN AB 514 81 GRIMSÅS Tel.: Fax: E-post: 025-800 00 025-80 27 ccc.se@nexans.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer