- Ger ökad känslighet mot irriterande stimuli = hypersensitivitet i luftvägarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Ger ökad känslighet mot irriterande stimuli = hypersensitivitet i luftvägarna"

Transkript

1 Respirationsfarmakologi Astma - Komplex, okänd orsak, debuterar ofta i barndom - Prevalens 5-10% - Kronisk inflammation i lufvägarna; Infiltration av immunologiska celler, kapabla att aktivera muskelkontraktion Ger på lång sikt skadat epitel i bronkioler, förtjockning av slemhinnor, hypertrofi av glatt muskulatur, exponerade sensoriska nervändar - Ger ökad känslighet mot irriterande stimuli = hypersensitivitet i luftvägarna Symptom: - Andnöd, Hosta (nattetid/långvarig/vid ansträngning), pipljud/väsande andning, - Akut astma Astmaanfall krampaktig kontraktion glatt muskulatur i luftrören Utlösande faktorer: damm, rök, parfym, partiklar, kyla, ansträngning, allergener, läkemedel Diagnostik: - Anamnes/Sjukdomshistorik - PEF (Peak Expiratory Flow) mäter högsta utflödeshastighet - Spirometri detaljerad undersökning lungfunktion, FEV1 (forced expiratory volume /1 sek) viktigaste mått vid astmadiagnostik - Reversibilitetstest PEF före/efter β2- agonist, trolig astma om PEF förbättras >12% efter β2-agonist - Provokationstest Testar ökad retbarhet (Metakolin- /ansträngningstest) - PEF-kurva PEF mäts i hemmet under 1-2 veckors tid, gärna morgon och kväll (kan kombineras med β2 reversibilitetstest). Om variabilitet PEF > 20% stark indikator för astma - Allergiutredning ska alltid göras

2 Graden av obstruktion kan variera över dagen samt över året för en patient, därför viktigt med individuell plan för behandling och uppföljning av denna. Behandling ska följa etablerad behandlingstrappa (Läkemedelsverkets 2007:(18)Temanummer Astma) KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom) Kroniskt tillstånd med obstruktion p.g.a. Orsaker kronisk bronkit (kronisk slembildning och slemhosta i minst tre månader över två år) och/eller emfysem Rökning (verkar även finnas genetiska riskfaktorer) Symtom Andnöd, först vid ansträngning men vid svår KOL även i vila, hosta, ökad slembildning, senare stadier kan ge viktminskning, cyanos (blåfärgning) och perifera ödem Diagnostik Spirometri visar sänkt FEV och sänkt FEV1/VC kvot (<70%) Ickereversibelt! Dvs. reveribilitetstest med beta-agonist ger ej markant förbättring Ofta lungröntgen, för att utesluta andra lungsjukdomar Sjukdomen klassas i fyra svårighetsgrader efter spirometrivärden enl. tabeller normerade för kön och ålder.

3 Behandlingsrekommendationer för KOL efter svårighetsgrad: Icke-farmakologisk behandling vid KOL Rökstopp! (Finns farmakologisk hjälp) Syrgas Motion

4 Farmakologisk behandling Astma & KOL I första hand inhalationspreparat: ger lokal behandling vilket minskar risken för biverkningar. Bronkdilaterande preparat β 2 -agonister Förstahandsval för bronkdilaterande preparat, alla astmatiker ska ha kortverkande β 2 -agonister tillgängliga. Generiska namn: Kortverkande: Salbutamol, Terbutalin Långtidsverkande: Salmeterol, Formoterol Användningsområden: Kortverkande: Symptomlindrande vid akut astma, vid behov. Långverkande: Tillägg till steroidbehandling vid astma KOL: Många KOL-patienter har en viss grad av reversibilitet och är hjälpta av kortverkande β 2 - agonister Verkningsmekanism Relaxerar glatt muskulatur (inhiberar kinaser (MLCK) /aktiverar fosfatas (MLCP) vilket inhiberar kontraktion) Minskar intracellulärt calcium i glatta muskelceller Ökar ciliär transport av slem Biverkningar Vanliga: takykardi, tremor, muskelkramp, huvudvärk, palpitationer Allvarliga: Hypokalemi (interaktionsrisk med diuretika, xantinderivat, steroider), Hjärtarytmier (hjärtsjuka patienter extra utsatta) Takyfylaxi: Ökat behov av symtomlindrande β 2 -agonister kan tyda på försämrad sjukdomskontroll. Vid ofta upprepad behandling kan effekten av läkemedlet snabbt vika, vilket kan leda till livshotande tillstånd om inte annan behandling finns tillgänglig. Antikolinergika Antagonist på kolinerga muskarinreceptorer Generiska namn: Ipratropiumbromid, Tiotropium Användningsområden: Förstahandsval vid underhållsbehandling av KOL Tillägg till β2-agonist vid akut beh. av astma Verkningsmekanism

5 Blockerar muskarina receptorer Biverkningar Vanliga: Muntorrhet, huvudvärk, illamående, GI-störningar (förstoppning, diarré, kräkning) Försiktighet: hos patienter med trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller blåshalsförträngning. undvik även att få medel i ögonen Teofyllin Xantinderivat (dvs. besläktat med koffein, teofyllin) Bronkdilaterare med oklar verkningsmekanism Föreslagna effekter är via inhibition av fosfodiesteraser och/eller adenosinreceptorantagonism Användningsområden: Generellt få, används ibland på sjukhus vid akuta astmaanfall; ges då som infusion. Finns även som p.o. beredning, används ffa vid svårighet/hinder med andra inhalationspreparat Biverkningar: Aptitlöshet, huvudvärk, illamående, kräkningar, tremor, sömnstörningar, irritabilitet, nervositet OBS! Har litet terapeutiskt fönster Överdosering kan ge allvarliga biverkningar Kramper, arrytmier Dosberoende aptitlöshet, illamående och sömnstörningar Inflammationsdämpande preparat Glukokortikoider Generiskt namn: Beklometason, Budesonid, Flutikason, Mometason Har bred inflammationsdämpade effekt Alla preparat har låg systemisk biotillgänglighet pga. hög första passagen effekt, ofta med betydande del extrahepatisk metabolism Verkningsmekanism Verkar genom att förändra uttrycket av ett antal gener i många celltyper. Detta leder till minskad produktion av proteiner och signalmolekyler inblandade i inflammationsprocessen. Sammantaget ger detta en minskad inflammation. Användningsområden: Ges som inhalation i låga doser (under längre tid) som underhållsbehandling vid astma. Behandling påbörjas med medelhög dos, för att snabbt uppnå symptomfrihet, därefter (ca 2-3 mån) sänks dosen gradvis till lägsta effektiva dos.

6 Inflammationshämmande effekt kommer gradvis, full effekt nås efter ett par veckors behandling. Kan även ges PO. i högre dos vid akuta tillstånd, detta kan lindra den sena fasen av ett astmaanfall. Biverkningar: Svampinfektion i munnen; SKÖLJ MUNNEN! heshet, halsirritation Vid höga doser under lång tid (ffa. PO administrering) finns risk för allvarliga biverkningar, bl.a. sänkt endogen kortisolproduktion, osteoporos, metabola störningar etc. Leukotrienreceptorantagonister Generiskt namn: Montelukast Användningsområden: Tilläggsbehandling till glukokortikoidbehandling, kan även användas till att sänka dosen steroider. Verkningsmekanism: Verkar genom att motverka effekten av leukotriener, som både är inblandade i den inflammatoriska processes och kan stimulera kontraktion hos bronkernas glatta muskulatur Biverkningar: Huvudvärk, buksmärtor, Mindre vanliga biverkningar (men potentiellt allvarliga): Psykiska symptom (förändrat drömmönster inkl. mardrömmar, ångest, irritabilitet, sömnlöshet etc) Natriumkromoglikat Användningsområden: Tilläggsbehandling till glukokortikoidbehandling, kan även användas till att sänka dosen steroider. Gradvis insättande effekt, men kan efter utprovning även tas profylaktiskt före allergen- eller ansträngningsexponering. Verkningsmekanism: Har visats förhindra degranulering av mastceller, men verkningsmekanismen är ej helt klarlagd. Biverkningar: Preparatet har väldigt låg/obefintlig biotillgänglighet och ger bara lokala biverkningar; halsirritation, hosta vid inhalering, lätt bronkospasm PDE 4 -inhibitorer Generiskt namn: Roflumilast Användningsområden: Underhållsbehandling av svår KOL, effekt insätter gradvis under ett par veckor Verkningsmekanism: Specifik inhibitor av splicevarianter (4A/B/D) av fosfodiesteraser som uttrycks i ett flertal celltyper viktiga vid KOL. Har visats höja camp i bla. leukocyter, vaskulära glatta muskelceller och epitelceller i luftvägarna och lungorna, med minskad infiltrering av neutrofiler och eosinofiler och minskad inflammation som följd. Biverkningar: NB, Läkemedlet står under utökad övervakning Vanliga: Viktminskning, Minskad aptit (OBS patientgrupp!), Sömnstörningar, Huvudvärk, Diarré, Buksmärtor

7 Mindre vanliga: Ångest, Trötthet, sjukdomskänsla, Kräkningar, Yrsel Sällsynta: Depression, Suicidala tankar & beteende(!), Nervositet Ej till patienter med måttlig-svår levernedsättning Antikroppsterapi Generiskt namn: Omalizumab Användningsområden: Tilläggsbehandling till svår allergisk (IgE-medierad) astma, där tillräcklig kontroll ej har uppnåtts med höga doser steroider och annan tilläggsbehandling. Dosering anpassas individuellt efter uppmätta värden IgE samt kroppsvikt, med administrering som s.c. injektioner varannan alt. var 4:e vecka. Effekt uppkommer efter veckor där behandling ska utvärderas efter 16 veckor. Verkningsmekanism: Omalizumab är en monoklonal antikropp riktad mot humant IgE. Detta förhindrar IgE:s bindning till sin receptor (vilket motsvarar minskade nivåer fritt IgE) och minskar därmed allergisk respons. Biverkningar: Vanliga: Huvudvärk, buksmärtor, reaktioner på injektionsstället såsom svullnad, erytem, smärta, pruritus Feber mycket vanligt hos barn 6-12 år

8 Instuderingsfrågor Respirationsfarmakologi 1. Den typiska astma och KOL-patienten skiljer sig på vissa karakteristiska sätt. Hur? 2. Varför vill man helst ge astmaläkemedel som inhalationspreparat snarare än PO? 3. Finns det särskilda skäl till att man vill sänka dosen steroider så mycket som möjligt? 4. Varför kan den farmakologiska behandlingen av astmapatienter variera över året? 5. Varför är inte β 2 -agonister förstahandsval till KOL-patienter? 6. Det tar generellt lång tid för glukokortikoider att uppnå full effekt, varför? 7. Nämn 2 vanliga samt mindre vanliga biverkningar för vardera: Glukokortikoider Antikolinergika β 2 -agonister

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av

Läs mer

Slutrapport. genomgången av läkemedel. astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV!

Slutrapport. genomgången av läkemedel. astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! genomgången av läkemedel Astma, mot astma, kol KOL, och hosta Hosta 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008 bytte vi namn till TLV,

Läs mer

2010-05-24. Spacers. Nebunette. Inhalationsutrustningar. Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn. Barnallergimottagningen

2010-05-24. Spacers. Nebunette. Inhalationsutrustningar. Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn. Barnallergimottagningen Barnallergimottagningen Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn Barbro Servin Tel: 040 3316 91 Diana Bernhardt Tel: 040 3316 91 Elisabeth Holmner Tel: 040 3337 92 3:e obstruktiva episoden om barnet

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

Kunskapsunderlag: Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) vid allergisk astma

Kunskapsunderlag: Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) vid allergisk astma Kunskapsunderlag: Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) vid allergisk astma 2 Projektgrupp: Delprojektledare och medicinsk utredare Mia Levén, hälsoekonomerna Ann-Charlotte Dorange och Ingrid Tredal

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Aridol inhalationspulver, hårda kapslar. Mannitol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Aridol inhalationspulver, hårda kapslar. Mannitol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Aridol inhalationspulver, hårda kapslar Mannitol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2014 Förord Välkommen till 2014 års Terapirekommendationer! Läkemedelskommittén är Region Hallands expertorgan i frågor som rör läkemedel. Kommittén verkar för en rationell, säker,

Läs mer

Respirationsfysiologi

Respirationsfysiologi Respirationsfysiologi Torsdag 27/9 kl 14.30-16.30 Jonas Claesson Redogör för luftvägarnas anatomi, histologi och ytprojektion Näsa, nasofarynx, larynx, trachea, bronker, bronkioler, terminala bronkioler

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare..

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.. Allmänna principer Syrgas Vätska Antibiotika Lungröntgen Var frikostig med syrgas till alla som är påverkade. Genom hypoxemin utlöses oro, ängslan och ångest. Mät SaO2 om möjligt. Ge vid behov syrgas så

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Drygt en miljon

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Rödbrun, flat, oval filmdragerad tablett (märkt med RIB 400 på ena sidan och ROCHE på den andra sidan).

PRODUKTRESUMÉ. Rödbrun, flat, oval filmdragerad tablett (märkt med RIB 400 på ena sidan och ROCHE på den andra sidan). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN 400 mg filmdragerad tablett 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 400 milligram ribavirin. För fullständig förteckning över

Läs mer

ASTMA HOS BARN OCH UNGA

ASTMA HOS BARN OCH UNGA ASTMA HOS BARN OCH UNGA Innehåll Astma som sjukdom 5 Symtom och misstankar om astma 5 Astmaundersökningar som stöd för diagnos och uppföljning 6 Hur behandlas astma 10 - Behandling med mediciner 10 - Medicinapparater

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 100 mg

Läs mer

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn 2008 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Innehåll ASTMA HOS VUXNA Definition... 3 Symptom... 3 Symptomutlösande faktorer... 3 Diagnostik/Utredning... 4 Behandling... 4 Underhållsbehandling...

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

5. Medicinering vid behov

5. Medicinering vid behov 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt

Läs mer

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten så sköter du om din astma & allergi under graviditeten läkarnas bästa råd Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Handläggare: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Eva Almén-Åström 1 Bakgrund År 2010

Läs mer

Ihållande smärta. var uppmärksam på

Ihållande smärta. var uppmärksam på Förskrivarguide Effentora (fentanyl buckal tablett) är indicerad för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan står på underhållsbehandling med långverkande opioider. var uppmärksam

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Förkylning. Finlands Apotekareförbund 2009

Förkylning. Finlands Apotekareförbund 2009 Förkylning 25 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Förkylning Förkylning är en akut och kortvarig virusinfektion i övre luftvägarna, som går över av sig själv. Vuxna finländare drabbas i medeltal av 1 5 förkylningar

Läs mer

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nicorette Fruktmint 2 mg medicinskt tuggummi Nicorette Fruktmint 4 mg medicinskt tuggummi 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 2 mg: Nikotinresinat 10 mg, motsvarande

Läs mer

Kortikosteroider och hypofyshormoner

Kortikosteroider och hypofyshormoner Endokrinologi 651 Kortikosteroider och hypofyshormoner Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Britt Edén Engström, Sektionen för endokrinologi, Akademiska

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN CHAMPIX 0,5 mg filmdragerade tabletter. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 0,5 mg vareniklin (som tartrat).

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. Symtom? Tid?

ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. Symtom? Tid? ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON Symtom? Vid andningssvårigheter, pipande andning vid kroppsansträngning eller ihållande hosta under natten. Om endast ena ögat är irriterat. Vid allergibesvär

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer