SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess"

Transkript

1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Ahlsell AB HANDELSNAMN KEMISKT NAMN FORMEL Lufthärdande lim Artikelnummer , Internt artikelnr. Benämning Inhemsk tillverkare/importör Företag Tremco AB Adress Box 104 Postnr/Ort Hisings Kärra Land Sverige Telefon Fax Nödtelefonnr Nödtelefon Biståndstyp SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR Nr Ämnesnamn EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering 1 Heptan * Xn,F,N, / Metylcyklohexan * Xn,F,N, / Toluen ,5 Xn,F, N-Beta-(Aminoetyl)-Gamma <1,0 Xi,36/38-43 Aminopropyltrimetoxy silan 3 5 Zink bis(di butylditiokarbamat) <0,5 Xi,N,36/37/ /53 Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER Alla lösnigsmedel innehåller mindre än 0,1% benzen. *Sammanlagd halt av dessa produkter <20%. Ämne Heptan Hgv. X Ämne Toluen Hgv. X och anm. H. 1 / 5

2 3. FARLIGA EGENSKAPER Mycket brandfarligt Miljöfarlig GENERELLT Hälsorisker: Inandning av lösningsmedelsångor kan ge huvudvärk, illamående och berusningssymtom. Miljöfara: Omfattas av EG:s miljödirektiv. Brand: Mycket brandfarlig. Fysikaliska/kemiska risker: FÖRSTA HJÄLPEN INANDNING Frisk luft, vila. Vid andningssvårigheter kan syrgas vara nödvändigt. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Håll den skadade varm och i vila. Omedelbart till läkare. HUDKONTAKT Tag av förorenade kläder. Tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår efter tvättning. KONTAKT MED ÖGONEN Kontrollera om kontaktlinser finns. I så fall, ta ur dem före sköljning. Spola GENAST med mycket vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår. FÖRTÄRING Framkalla EJ kräkning.den skadade flyttas genast från exponeringskällan. Ge omedelbart rikligt med vatten eller mjölk att dricka. Frisk luft, värme och vila. Omedelbar läkarhjälp eller transport till sjukhus. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER SLÄCKMEDEL Brand kan släckas med ; Skum, pulver, sand, dolomit etc. Undvik att vistas på läsidan för att undvika rök och gaser. Kyl behållare som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR Släck alla antändningskällor. Undvik gnistor, flammor, rök och värme. Ventilera väl. Saneringspersonal skall använda andingsskydd och skyddsutrustning mot vätskakontakt. Se punkt 8. SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN Förhindra om möjligt utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller på mark. ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING Sug upp med sågspån, sand eller annat absorptionsmedel. Små mängder kan tas upp med papper, trasor eller dylikt. Förvara avfallet i slutna kärl.se punkt / 5

3 7. HANTERING OCH LAGRING HANTERINGSFÖRESKRIFTER Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld. Ventilera väl. Undvik inandning av ångor. Använd föreskrivet andningsskydd om luftföroreningarna överstiger det hygieniska gränsvärdet. Använd explosionsskyddad elutrustning. LAGRING Brandfarligt ämne; Lagras åtskilt från oxiderande ämnen, värme och eld. Förvaras på kall, torr plats och i täta behållare. Förvaras i originalförpackning. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Använd allmän ventilation och lokal processventilation. ANDNINGSSKYDD Andningsskydd skall användas när halten luftföroreningar överstiger hygieniskt gränsvärde. HANDSKYDD Använd skyddshandskar. HUDSKYDD Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk och kontakt med vätska eller vid upprepad eller långvarig kontakt med ångor. Rökning förbjuden. Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Tvätta genast förorenad hud med tvål och vatten. Ta genast av alla förorenade kläder. Använd hudkräm för att motverka uttorkning av huden. Ingen förtäring eller dryck på arbetsplatsen. Namn: Toluen, CAS nr: , STD: ASS, Gen.snitt 8t exp: 200 mg/m³ Namn: Heptan,CAS nr: , STD: ASS, Gen.snitt 8t exp: 800 mg/m³ Namn: Metylcyklohexan, CAS nr: , Gen.snitt 8t exp: svenskt värde finns ej. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Form Färg Lukt Löslighet Pasta. Beige Lukt av lösningsmedel. Olöslig i vatten. Fysikaliska och kemiska parametrar Smält-/steln.punkt: Densitet: 1150 kg/m³ Explosionsgr., %-%: 1,2-8,3 Löslighet i vatten: Olöslig Ångtryck: 101kPA Mättningskonc.: ph-lösning: Kokpunkt: C Flampunkt: <-15 C ph-koncentrat: VOC: 330 g/l Andra lösn.medel: God 10. STABILITET OCH REAKTIVITET STABILITET Stabil. 3 / 5

4 Farliga reaktioner: Undvik värme. Undvik kontakt med oxidations- och/eller reduktionsmedel. Farliga sönderdelningsprodukter: Vid brand bildas; Giftiga gaser, ångor, rök av: kolmonoxid, koldioxid. 11. TOXIKOLOGISK INANDNING Produkten avger lösnigsmedelsångor. Inandning av dessa kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel, illamående, försämrad reaktionstid och vid höga halter medvetslöshet. Långvarig inandning av höga koncentrationer (se hygieniskt gränsvärde) kan ge kroniska skador. HUDKONTAKT Avfettar huden vilket kan ge rodnad, hudsprickor och vid långvarig eller upprepad kontakt eksem. KONTAKT MED ÖGONEN Sveda vid stänk i ögonen. FÖRTÄRING Förtäring kan ge kräkningar, magsmärtor och i övrigt liknande symptom som vid inandning. 12. EKOLOGISK ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR Produkten innehåller höga halter av lösningsmedel, som är farliga för vattenmiljön och kan där orsaka skadliga långtidseffekter. 13. AVFALLSHANTERING GENERELLT Rester av produkter och förorenad förpackning: Flytande rester och därmed förorenade förpackningar skall behandlas som miljöfarligt avfall. Torr/härdad produkt med eller utan förpackning kan hanteras som normalt industriavfall. Vid hantering av större mängder rådgör med den lokala miljömyndigheten/avfallsbolaget. 14. TRANSPORT Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat UN-nr: 1325 ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport) Klass: 4,1 Förpackn.gr. Ämnesnr: 2,6 (c) IMDG (Sjötransport) Klass: 4,1 Förpackn.gr. III Sub Risk: EMS: 4,1-0,5 ANNAN IMDG (sjö): sidnr: 4146 MFAG: subsec 4,2 4 / 5

5 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Mycket brandfarligt Miljöfarlig EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat Brandfarlig vara: klass 1. Beakta Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om kemiska arbetsmiljörisker. Beakta tillstånds- eller anmälningsplikt för brandfarliga varor. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidsffekter i vattenmiljö. Förvaras oåtkomlig för barn. Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Sörj för god ventilation. Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Innehåller n-beta-(aminoetyl)gamma-aminopropyltrimetoxysilan och zink bis(dibutylditiokarbamat). Kan ge upphov till allergisk reaktion. 16. ANNAN 5 / 5

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-09-25 Internt nr: Ersätter datum: 2006-03-14 LIV YTDESINFEKTION +45

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-09-25 Internt nr: Ersätter datum: 2006-03-14 LIV YTDESINFEKTION +45 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Ytdesinfektion. Artikelnummer 1704 Inhemsk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-08-22 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-13 No1 HEROFIX 49

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-08-22 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-13 No1 HEROFIX 49 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Fläckborttagningsmedel. Artikelnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment

SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment HANDELSNAMN SYNONYMER SVAVELSYRA 37% ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Elektrolyt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE och Dental Laboratoriekemikalie. Rengöringsmedel Artikelnummer N121E Inhemsk tillverkare/importör Företag

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLADSMODUL Omarbetad: 2007-12-04 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-19 SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD

SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLADSMODUL Omarbetad: 2007-12-04 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-19 SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Koncentrerad spolarvätska med frysskydd.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-29 Internt nr: Ersätter datum: STEEL CARE 114 (Aerosol)

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-29 Internt nr: Ersätter datum: STEEL CARE 114 (Aerosol) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. Polish för metallytor. Artikelnummer 40508 Producent/Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mot skadeinsekter i kvarnar, silos, lagerlokaler och byggnader samt på museiföremål och trävaror för export. Räddningstjänsten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2004-01-13 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-15 No1 HEROFIX 49

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2004-01-13 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-15 No1 HEROFIX 49 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. Fläckborttagningsmedel. Artikelnummer 1349 Producent/Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-29 Internt nr: Ersätter datum: HANDY CLEAN 110 (Aerosol)

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-29 Internt nr: Ersätter datum: HANDY CLEAN 110 (Aerosol) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. Rengöringsskum för hårda ytor. Artikelnummer 40501 Producent/Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

CORROSTABIL ROSTSTOPP

CORROSTABIL ROSTSTOPP Internkod: 22630 / 22642 Revisionsdatum: 2006.12.01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Revisionsdatum 2006.12.01 Producent, importör SEAB AB Charlottenbergs Gård 195 92 Märsta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn : ANVÄNDN.OMR. : Aerosolförpackad mineralolja Artikelnr : 6030 LEVERANTÖR : Företag : BS Kemi AB Adress : Box 525 Postadress : 136 25 HANINGE Land : SE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktnamn 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 008 7395 1.2 Användning av Substansen/Beredningen 1.2.1 Användningsområde

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack Recto Lösningsmedel för Schellack Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Recto Lösningsmedel för Schellack SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Aceton Kemiskt namn Propan-2-on Synonymer 2-propanon, Dimetylketon CAS-nr 67-64-1 EG-nr 200-662-2 1.2. Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-12-11 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-11

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-12-11 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-11 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Hesselberg Bygg AS Godkänt för distribution. HANDELSNAMN GRUPPNAMN ANVÄNDN.OMR. Barrikade BINDEMEDEL

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2009-03-19 Internt nr: Ersätter datum: 2007-01-07 Barrikade PU-TOP Matt/Sidenmatt B-Del

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2009-03-19 Internt nr: Ersätter datum: 2007-01-07 Barrikade PU-TOP Matt/Sidenmatt B-Del 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Hesselberg Bygg AS Godkjent for distribusjon HANDELSNAMN GRUPPNAMN ANVÄNDN.OMR. Barrikade Lacker

Läs mer

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor sida 1, 6 1 Namn på produkten och företaget Produktnamn: Produktbenämning: Utfärdare: Tel vid olycksfall: Färgprodukt Miljöavd kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation 2 Farliga egenskaper Hälsorisker:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer